BREAKING: Franciscus wordt vlakaf beschuldigd van ketterij door prominente theologen

Foto: LifeSiteNews.com | Paulus VI Hal, Vaticaan, 13 Oktober 2016; Paus Franciscus eert ketter, scheurmaker en apostaat Martin Luther in het Vaticaan.

Met een uitdrukking van “diepgaand verdriet” en “filiale toewijding”, hebben Katholieke geestelijken en leken-professoren uit de hele wereld een “Filiale Correctie uitgegeven aan Paus Franciscus voor het “propageren van ketterij”.

De Filiale Correctie, een brief van 25 pagina’s, draagt de handtekeningen van 62 Katholieke academici, onderzoekers en geleerden van verschillende terreinen uit twintig landen. Zij zeggen dat Franciscus ketterse standpunten heeft gesteund over het huwelijk, het morele leven en de Eucharistie, die een groot aantal “ketterijen en andere dwalingen” in de Katholieke Kerk verspreiden.

De Correctie is op 11 augustus 2017 aan de Paus in zijn residentie van Santa Marta afgeleverd. In de Katholieke Kerk is dit sinds de Middeleeuwen niet meer gebeurd, toen Paus Johannes XXII vermaand werd voor fouten die hij later op zijn sterfbed heeft afgezworen.

“Met diepgaand verdriet, maar bewogen door de liefde voor onze Heer Jezus Christus, voor de Kerk en voor het Pausdom, en door de filiale toewijding aan Uzelf, zijn wij verplicht een correctie aan Uwe Heiligheid te richten voor het verspreiden van ketterijen door de Apostolische Exhortatie Amoris laetitia en door andere woorden, daden en nalatigheden van Uwe Heiligheid”, schrijven de ondertekenaars in de brief.

“Als onderworpenen hebben we het recht niet een vorm van correctie uit te vaardigen waarmee een superieur degenen die aan hem onderworpen zijn terechtwijst met de bedreiging of de uitvoering van straf”, zeggen zij.

“Wij vaardigen deze correctie eerder uit om onze mede-Katholieken te beschermen – en degenen die buiten de Kerk staan, van wie de sleutel van kennis niet weggenomen mag worden – in de hoop om de verdere verspreiding van leerstellingen te voorkomen die bijdragen tot de ontheiliging van de Sacramenten en de omverwerping van de Wet van God”, voegen ze toe.

De ondertekenaars insisteren er respectvol op dat Franciscus de ketterijen moet veroordelen die hij “rechtstreeks of onrechtstreeks heeft bevestigd” en dat hij de waarheid van het Katholieke Geloof in zijn integriteit moet onderwijzen.

Zij zeggen dat ze “geen oordeel” vellen over de persoonlijke schuld van de Paus in het verspreiden van de zeven ketterijen die ze oplijsten. Zij voegen eraan toe dat het niet hun taak is om te beoordelen of de zonde van ketterij is begaan, waarbij een persoon “uit het Geloof vertrekt door aan een geopenbaarde waarheid te twijfelen met een volledige keuze van de wil”.

De brief werd vandaag openbaar gemaakt, zes weken nadat hij opgestuurd is. Sindsdien hebben de ondertekenaars geen reactie van de paus kregen.

De plicht om te corrigeren

De 62 geestelijken en leken-professoren leggen uit dat ze, als gelovigen en praktiserende Katholieken, het recht hebben om een dergelijke correctie aan de Paus te adresseren “door de natuurwet, door de Wet van Christus en door de wet van de Kerk” en dat de correctie op geen enkele wijze de Katholieke leer over de pauselijke onfeilbaarheid ondermijnt.

De Katholieke Kerk leert dat de paus onfeilbaar is (d.w.z dat hij door een speciale gave van de Heilige Geest niet kan dwalen) wanneer er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Hij leert op onfeilbare wijze in zijn gewone hoedanigheid wanneer een leer consistent is met wat de Kerk en andere Pausen altijd hebben geleerd. Of in buitengewone hoedanigheid leert hij op onfeilbare wijze als hij ‘ex cathedra’ onderwijst, dat wil zeggen wanneer hij in zijn hoedanigheid als apostolische predikant en leraar spreekt om een “leer van geloof of moraal te bepalen” voor de hele Kerk. “De paus is niet onfeilbaar in andere zaken, zoals wanneer hij een losstaand interview geeft of zijn persoonlijke reflectie op een bepaald onderwerp presenteert.”

“Wij hangen de leer van de pauselijke onfeilbaarheid volledig aan”, onderschrijven de ondertekenaars en ze voegen daaraan toe dat “noch Amoris Laetitia, noch een van de verklaringen die de ketterijen uit deze exhortatie verspreiden, beschermd wordt door deze goddelijke garantie van de Waarheid.” Het standpunt van de ondertekenaars dat de exhortatie niet valt onder het onfeilbaar leergezag wordt ondersteund door kerkleiders zoals Raymond Kardinaal Burke.

De ondertekenaars lijsten een dozijn passages van Amoris Laetitia op waarvan ze zeggen dat ze “dienen om zeven ketterse stellingen te verspreiden”.

In de lijst is de veelbesproken voetnoot 351, waarin de Paus schrijft dat zij die leven in een objectieve situatie van zonde, “de hulp van de Sacramenten” kunnen ontvangen om te groeien in het leven van genade en liefde. Velen hebben dit zo geïnterpreteerd dat burgerlijk gescheiden en hertrouwde Katholieken, die in een situatie van echtbreuk verblijven, de Heilige Communie kunnen ontvangen, en de Paus heeft richtlijnen goedgekeurd die dit toelaten. In de lijst staat ook de tekst die betrekking heeft op koppels die in echtbreuk leven, waarin de Paus schrijft dat ze hun situatie zien als “wat God zelf vraagt” van hen, ondanks het feit dat ze te kort schieten voor het “objectieve ideaal”.

De geleerden zeggen dat deze passages, samen met een aantal “woorden, daden en nalatigheden” van de Paus, “dienen om ketterijen in de Kerk te verspreiden”. Volgens de ondertekenaars zijn de woorden, daden en nalatigheden van Paus Franciscus die ketterij bevorderen onder meer:

de weigering om de Dubia te beantwoorden die door vier Kardinalen werden ingediend (van wie er nu twee overleden zijn) en waarin gevraagd wordt te bevestigen dat het niet waar is dat Amoris Laetitia vijf leerstellingen van het Katholieke Geloof afgeschaft.

– zijn tussenkomst in het kader Synode van de Familie van 2015, waarin hij erop aandrong om in een tussentijds verslag een voorstel in te voegen (dat niet voldoende stemmen kreeg) om de Communie voor echtbrekers toe te laten en een voorstel dat herders de “positieve aspecten” van levensstijlen moeten benadrukken die de Kerk als ernstig zondig beschouwt, waaronder het burgerlijk hertrouwen na echtscheiding en het samenwonen voor het huwelijk.

– zijn steun voor een interpretatie van de verklaring van Kardinaal Schönborn, die het mogelijk maakt om de Heilige Communie te geven aan overspeligen.

– zijn bevestiging van de verklaring van de Bisschoppen van Buenos Aires die het toelaat de Communie te geven aan overspeligen, en waarin staat dat “er geen andere interpretaties zijn”.

– De aanstelling van mensen die publiekelijk afwijken van de Katholieke leer over de Sacramenten op plaatsen van invloed binnen de Kerk, onder wie Aartsbisschop Paglia en Kardinaal Farrell.

– Het toelaten van richtlijnen voor het Bisdom van Rome onder zijn gezag waarin het toegestaan wordt aan overspeligen om de Communie onder bepaalde omstandigheden te ontvangen.

– Het onverbeterd laten van de publicatie in Osservatore Romano waarin de interpretatie van Amoris Laetitia van de Bisschoppen van Malta, die de Communie voor overspeligen toestaat, onderschreven wordt.

Zeven ketterijen

De geestelijken en leken-professoren vermelden verder zeven “verkeerde en ketterse proposities” waarvan ze zeggen dat Franciscus ze “rechtstreeks of indirect” door zijn woorden, daden en nalatigheden handhaaft.” Deze zeven proposities, die hieronder worden genoemd, zijn samenvattingen van de standpunten die zij toewijzen aan Paus Franciscus en als ketters beschouwen.

1) Een gerechtvaardigde heeft niet de kracht van Gods genade om de objectieve eisen van de goddelijke Wet uit te voeren, alsof een van de geboden van God onmogelijk zou zijn voor de gerechtvaardigde; of alsof Gods genade, wanneer ze de rechtvaardiging in een individu veroorzaakt, niet altijd en vanuit zijn natuur bekering van alle ernstige zonden voortbrengt of niet voldoende is om te worden bevrijd van alle ernstige zonden.

2) Christenen die een echtscheiding hebben verkregen van de echtgenoot met wie zij geldig getrouwd zijn en tijdens het leven van hun echtgenoot een burgerlijk huwelijk hebben aangegaan met een andere persoon, en die met deze persoon als echtgenoot leven en ervoor kiezen om in deze staat te blijven, met volledige kennis van de aard van hun daad en volledige instemming van de wil, zijn niet noodzakelijkerwijs in een toestand van doodzonde, en kunnen de heiligmakende genade ontvangen en in de liefde groeien.

3) Een Christelijke gelovige kan volledige kennis van een goddelijke wet hebben en vrijwillig kiezen om het in een ernstige zaak te breken, maar niet in een toestand van doodzonde zijn als gevolg van deze actie.

4) Een persoon kan, terwijl hij een goddelijk verbod gehoorzaamt, zondigen tegen God door die daad van gehoorzaamheid.

5) Het geweten kan echt en terecht beoordelen dat seksuele handelingen tussen personen die een burgerlijk huwelijk met elkaar hebben aangegaan, alhoewel één of beiden sacramenteel getrouwd zijn met een andere persoon, soms wel moreel goed kunnen zijn of door God gevraagd of zelfs geboden kunnen worden.

6) Morele principes en morele waarheden in de goddelijke Openbaring en in de natuurwet bevatten geen negatieve verboden die absoluut bepaalde acties verbieden, voor zover deze altijd ernstig onwettig zijn door hun voorwerp.

7) Onze Heer Jezus Christus wil dat de Kerk haar eeuwige discipline laat vallen om de Eucharistie te weigeren aan gescheiden en hertrouwde Christenen en om de Absolutie te weigeren aan gescheiden en hertrouwde Christenen die geen berouw tonen voor hun levenstoestand en geen stevig voornemen maken hieromtrent.

De geestelijken en geleerden zeggen dat “deze proposities allemaal in strijd zijn met waarheden die goddelijk geopenbaard zijn en dat Katholieken moeten geloven met de instemming van het goddelijke Geloof.”

Zij voegen eraan toe dat het nodig is dat dergelijke ketterijen “veroordeeld worden door de autoriteit van de Kerk”, op grond van het “grote en dreigende gevaar” dat het veroorzaakt aan zielen.

Zoals een van de ondertekenaars aan LifeSiteNews heeft uitgelegd, heeft de H. Thomas Aquinas geleerd dat trouwe Katholieken een plicht hebben om een dwalende prelaat te corrigeren. Hij citeerde de volgende passage uit diens beroemde werk Summa Theologiae (IIa IIae, q. 33):

Als het geloof in gevaar zou komen, moet een onderworpene zijn primaat zelfs in het openbaar terechtwijzen. Vandaar dat Paulus, die de onderworpene van Petrus was, hem in het openbaar terechtgewezen heeft vanwege het dreigende gevaar van schandaal voor het geloof, en zoals de commentaar van de H. Augustinus over Gal. 2, 11 zegt, gaf Petrus een voorbeeld aan oversten, dat als ze op een bepaald moment zouden afdwalen van het rechte pad, ze zich moeten laten terechtwijzen door hun onderdanen.

De ondertekenaars besluiten de brief met de volgende woorden: “In dit kritieke uur richten we ons dus naar de Chathedra Veritatis, de Kerk van Rome, die door de goddelijke Wet voorrang heeft op alle kerken en waarvan wij altijd van plan zijn loyale kinderen te zijn en wij insisteren er respectvol op dat Uwe Heiligheid deze proposities publiekelijk verwerpt, en zo het mandaat volbrengt dat onze Heer Jezus Christus aan de H. Petrus en door hem aan al zijn opvolgers gegeven heeft tot aan het einde van de wereld: ‘Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet bezwijkt; en gij bevestig nu uw broeders.’”

Een belangrijke naam in de lijst van ondertekenaars is die van Bisschop Fellay, superieurgeneraal van de traditionalistische vereniging van Pius X (SSPX). Hij tekende de brief nadat hij al aan de Paus was overhandigd. Het valt nog te zien hoe Fellay’s overeenstemming met de inhoud van de filiale correctie de recente pogingen van Paus Franciscus zal beïnvloeden om de SSPX wettelijk in de Katholieke Kerk te integreren.

Tekenen van de tijd

De filiale correctie komt er na meer dan een jaar waarin de Paus niet in dialoog of in contact wil komen met trouwe Katholieken die hem benaderd hebben met ernstige zorgen over hoe hij de de Kerk bestuurt. Er zijn brieven, petities, videoboodschappen en officiële vragen (de Dubia) gestuurd, maar allemaal zonder antwoord. Belangrijke data van pogingen tot dialoog met Franciscus zijn:

– 29 september 2015: 791.000 katholieken (waaronder 8 kardinalen, meer dan 200 bisschoppen, en talrijke priesters, religieuzen en lekenvertegenwoordigers van 62 familieorganisaties) vragen aan Franciscus om de “wijdverbreide verwarring te beëindigen die voortvloeit uit de mogelijkheid dat de Kerk een opening zou maken voor de acceptatie van overspel… en zelfs homoseksuele verbintenissen zou accepteren.”

13 juli 2016: 16 internationale verdedigers van het gezin en het leven pleiten er bij de Paus voor om “ondubbelzinnig de waarheid van het Katholieke Geloof spreken, doctrinaire verwarring te beëindigen, de duidelijkheid te herstellen en de heilige Vader te zijn die Katholieken nodig hebben.”

– 11 juli 2016: 45 Katholieke geleerden geven een brief aan de Kardinalen en Oosterse Patriarchen van de Kerk waarin ze hen vragen om aan de Paus te verzoeken om een lijst van onjuiste proposities te verwerpen die uit Amoris Laetitia kunnen worden afgeleid.

– 19 september 2016: Vier kardinalen (waarvan er twee nu overleden zijn) overhandigen vijf ja-of-nee vragen (de Dubia) aan Franciscus, waarin ze vragen of Amoris Laetitia in overeenstemming is met de eeuwige Katholieke leer over het morele leven. De vragen zijn nooit beantwoord geweest.

– 18 januari 2017: Drie Oost-Europese bisschoppen lanceren een “spirituele kruistocht” die de paus aanmoedigt om ondubbelzinnig “pastorale richtlijnen die voortvloeien uit Amoris Laetitia” te herroepen waarmee overspeligen de Heilige Communie kunnen ontvangen.

– 25 april 2017 – De vier kardinalen van de Dubia vragen de Paus om een audiënt om de “verwarring en desoriëntatie”in de Kerk na de publicatie van Amoris Laetitia te bespreken.

Deze filiale correctie komt er op het moment dat een ‘formele correctie’ van de Paus van de Kardinalen in de lucht hangt. Raymond Kardinaal Burke, een van de Kardinalen van de Dubia, heeft de afgelopen maand aan The Wanderer meegedeeld dat deze “formele correctie” een duidelijke presentatie zou bevatten van de leer van de Kerk over de punten in kwestie, naast hetgene dat de Paus zegt over die punten. “Als er een tegenstrijdigheid is, wordt de Paus opgeroepen om zijn eigen leer in gehoorzaamheid aan Christus en aan het Magisterium van de Kerk te brengen”, zei hij.

“Het wordt heel eenvoudig gedaan door een formele verklaring waarop de Heilige Vader verplicht zou zijn om te reageren”, zei hij.

Burke zei dat hij en de andere drie kardinalen – Walter Brandmüller, Joachim Meisner en Carlo Caffarra (de laatste twee zijn inmiddels overleden) – de Dubia uitgegeven hebben “om [ Franciscus] de gelegenheid te geven de onveranderlijke leer van de Kerk te bevestigen.”

“Franciscus heeft ervoor gekozen om niet te reageren op de vijf Dubia, dus het is nu gewoon nodig om te vermelden wat de Kerk over het huwelijk, de familie, zaken die intrinsiek kwaad zijn,…”, legde hij uit. “Dit zijn de punten die niet duidelijk zijn in de huidige leringen van de Paus; daarom moet deze situatie worden gecorrigeerd. De correctie zou zich dan vooral richten tot die leerstellige punten.”

In een interview deze week met de Catholic Outlook van Australië, zei Burke dat de noodzaak om een reactie op de Dubia te horen dringend is door “de schade die wordt toegebracht aan de zielen door verwarring en dwaling.”

“De dringendheid weegt heel zwaar op mijn hart,” zei hij.

De Filiale Correctie en zijn ondertekenaars, samen met een samenvatting en persbericht, zijn te bekijken op www.correctiofilialis.org.

Artikel van P. Baklinski voor Lifesitenews: “62 scholars correct Pope Francis for ‘propagating heresies
Vertaling van Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum.

Dit is ook New York Times niet ontgaan.

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

19 commentaren op “BREAKING: Franciscus wordt vlakaf beschuldigd van ketterij door prominente theologen

 1. Voor vele katholieken is hij niet wettelijk verkozen als paus ? En als hij openlijk van ketterij is beschuldigd moet hij dan niet aftreden? Hij is beschuldigd van zeven ketterijen en dat is een bijbels begrip . Voor mij mag hij vertrekken.

  1. Veel? Slechts een onooglijke minderheid meent dat Franciscus niet de wettige paus is. Ik denk niet dat de paus wakker ligt van die proteststem.

 2. De vraag is wat Bergoglio paus Fransiscus hiermee gaat aanvangen. Hij kan het toch gewoon weg niet onder het tapijt borstelen en doen of zijn neus bloedt. Het zou wel een scheuring in de Kerk Hiërarchie kunnen betekenen.
  Gewoon afwachten.

  1. Waarom zou paus Franciscus op dit document ingaan? Hij legde het schrijven van de vier kardinalen feestelijk naast zich neer. Wat stellen die 62 ondertekenaars eigenlijk voor? Welk soortelijk gewicht hebben deze mensen in de ogen van de paus? Vederlicht. De kans is bijgevolg heel groot dat het even stil als voorheen blijft en dat beweging naar een implementatie van AL onverdroten wordt verdergezet.

   1. “Welk soortelijk gewicht hebben deze mensen in de ogen van de paus? Vederlicht.”
    Wel Jan, je schijnt hier echter lichtjes over weg te gaan. Maar of dat nu 60 ondertekenaars of 620 of 620.000, Bergoglio legt alles naast zich neer, alles en iedereen die aangeeft dat hij de leer van Jezus niet verdedigd, integendeel en die zijn ketterijen aan de kaak stelt. Maar weet dan dat zelfs al was er maar één ziel die hem zijn ongerechtigheden doet opmerken, de Almachtige er niet lichtzinnig over weg zal gaan, want het zijn zonden tegen de H. Geest en iedereen op dit forum zou moeten weten wat dat betekend.
    Ik weet niet of u een priester bent, maar als dat zo is, dan spot men niet met zulke aanklachten.
    U vindt dus zoals b.v. een beeld van Luther (die in de Hel is) plechtig binnenbrengen in het Vaticaan niets, als ik het goed begrijp?

    1. ’t Gaat er mij om door te dringen tot de denkwereld van paus Franciscus. Uit alles blijkt dat we met paus Franciscus een bijzonder eigengereid kerkvorst hebben die vrij hooghartig omgaat met tegenstand. De paus laat zich niet van zijn eigen agenda afhalen. Waarom zou hij zich dan nu plotseling gehinderd voelen door een brief van – bij wijze van spreken – een handjevol mensen?!

     1. Een handjevol mensen. Kardinalen zijn niet lichtgewicht toch? Die hebben wel kennis van zaken, dus toch wel enig gewicht lijkt mij. Dit kan de paus toch eigenlijk niet naast zich neerleggen. Hij schoffeert daarmee kardinalen, ook al zijn ze in de minderheid (!?). Hij zal toch naar hen moeten luisteren en aanhoren en hen antwoord moeten geven, dat is op zijn minst wel beleefd. Of zie ik dat verkeerd?

 3. Heel moedig van die katholieke geestelijken en professoren. Ik vrees alleen dat Bergoglio dit naast zich neer legt en gewoon verder gaat. Een dictator luistert niet naar argumenten.

 4. Hij zal uiteraard weer niet inhoudelijk reageren. Zoals iedere liberaal zal hij natuurlijk weer op de man spelen en in zijn “preken” weer een nieuwe reeks scheldwoorden op echte katholieken afvuren. En hij zal weer nieuwe akelige karikaturen van traditionele katholieken schetsen. Maar inhoudelijk reageren kan hij niet. Waarom niet? Hij verafschuwt theologie, filosofie en intelligentie. Hij is een man van de one-liners. En van het wegwerken, isoleren en intimideren van andersdenkenden. En wat hij zelf niet doet, doet de Jezuïeten-kliek rondom hem.

  1. Dit is hier een hot item. Maar zoiets zou tien jaar terug meteen al in het reguliere nieuws zijn. Ook op Katholiek Nieuwsblad heb ik nog niets zien verschijnen. Het geeft mij een unheimisch gevoel van dat er veel meer gaande is en dat het behoorlijk broeit in de katholieke wereld. Dit is niet meer gewoon.

 5. Hoe blijven we discreet hierin en dat ook juist met betrekking tot paus Franciscus?

  Ik krijg het idee dat de vervolging van gelovigen (in het algemeen) al gaande is. Kijk naar Myanmar. Ineens berichten dat er behalve gedode moslims, ook een massagraf van gedode hindoes gevonden zijn. Het aantal vluchtelingen loopt verder op aan meerdere zijden. Het gaat nu hard. De vervolging van oprechte gelovigen en oprechte mensen, al dan niet gelovig is volgens mij al lang een feit. Het gaat naar mijn mening niet alleen meer over alleen vervolgde katholieken of protestanten ofwel vervolgde christenen.

  Wie kent het lied: “Waarom kijken we weer weg? Is er iemand die opstaat? Iemand die opstaat?” Op you tube heb ik dit gehoord met zeer goede statements, maar het is nauwelijks in het nieuws geweest op de televisie? Wie kent deze organisatie van: “We are ‘N’ (Nazoreener)?

   1. Ja, en daarom zijn er christenen die T-shirts dragen met deze letter N in het Arabisch, hier kan ik dat niet tekenen. Maar wat was dat een goed lied wat ik toen heb gehoord en het hield verder niemand meer bezig. Ik heb dat nooit begrepen. De klokken luiden te weinig. Vele mensen zijn alleen maar met zichzelf bezig en hebben hun eigen problemen.
    Inmiddels zit ik met stapels informatie, geplukt van Internet, die ik had willen laten lezen om mensen wakker te schudden. Maar niemand wil wat lezen, dan houdt het op. Tegenwoordig gelooft iedereen op zijn eigen manier en van ‘Samen Kerk-zijn’ blijft dan weinig meer over. Een hoop blababla-gehalte dus.
    Gisteravond heb ik een video gezien, waarop vele Amerikaanse predikers van verschillende kerken het baphomet-handteken gebruiken en ondertussen hun predicatie houden. Ook Amerikaanse presidenten, ook Trump schijnt dat teken regelmatig te gebruiken. Twee handgebaren komen steeds terug, één ervan is ook het 666-teken. Men stelt dat deze mensen niet de geest van God hebben, maar die van de boze. Ze laten zich dus in feite leiden door boze en kwade machten. Ik had hier al eerder van gehoord, maar nu kwamen er tig namen van dominees langs. Deze website is meer Joods-Hebreeuws en wellicht Zionistisch getint. Van de pausen bleef niets heel. Dus ook van em. paus Benedictus XVI niet. Men liet zien dat hij ook het baphomet zelfs met beide handen gebruikte. Zelf heb ik het deze paus nooit zien doen, ik lette er destijds niet op, want toen wist ik dat nog helemaal niet. Het is voor mij de vraag of deze foto’s dan weer niet gemanipuleerd zijn, zodat het lijkt alsof de paus dat echt doet. Wie spreekt hier in deze wereld nog de waarheid? Bijna niemand, dus. De waarheid en vooral de Waarheid van God mag niet meer gezegd worden. Maar hoe lang zal het geschreven woord, dat Gods Waarheid wil doorgeven, dan nog getolereerd worden in deze Godvergeten wereld?
    Laten we niet bang zijn. God ziet en overziet. Als mens kan ik het niet goed overzien. Gelukkig maar dat er dan een God is, ook al laat Hij zich nauwelijks zien of horen. Hij zal er Zijn (beweeg)redenen voor hebben. Misschien moeten we ook gewoon niet alles willen weten (dat is ook doodvermoeiend!). Vroeg op, op tijd naar bed, is een gezonde wet!
    Maar wat is op tijd?

 6. Paus Fr. ontvangt veel volk, zegent mensen en kindjes, enzovoort enzovoort. Dan moet hij ook de tijd nemen om de dubia-kardinalen en gelijkgezinde theologen en gelovigen serieus te nemen. Daarbij moet hij ofwel zijn zaken toelichten, ofwel toegeven dat hij verkeerd zat. Er is te veel onduidelijkheid en verwarring. Beetje Zuid-Amerika in het Vaticaan ?

 7. Wat jammer, beste allemaal, dat in de jaren 1960, tijdens en na het V2 concilie, er geen protesten waren tegen de revolutionaire veranderingen van de joodse vrijmetselaar Montini, alias paus Paulus VI, geassisteerd door vele maçonnieke prelaten in het kwaad (Bugnini, Bea (Behar), Willebrands, Alfrink, König, Suenens, Liénart, Tisserant, Daniélou, Wojtila, Spellman, Casaroli, Villot, Lercaro, Baum, Osterreicher, e.a.) tegen de Liturgie, de Traditie en Overlevering van de Kerk van altijd. Dat werd des te dringender toen P VI, unilateraal eind jaren 1960, de NOM verplichtend stelde en impliciet de Tridentijnse liturgie afschafte inclusief de traditionele wijdingen. Toen waren er geen protesten, afgezien van enkele individuele geestelijken en gelovigen. Integendeel, iedere geestelijke die zich verzette, werd vervolgd en/of uit het ambt gezet. Kardinaal en vrijmetselaar Suenens sprak in 1965, over de Franse revolutie (1789) van de Kerk. Paus Fr. kan zich beroepen op dat lafhartige precedent van zwijgen door enkele duizenden bisschoppen en kardinalen in functie, om onverstoord door te gaan en zich nergens iets van aan te trekken. Als het toen kon, waarom nu niet ? Mochten de huidige protesten doorzetten en leiden tot een openlijk conflict, dan valt het te hopen en te bidden dat de V2 wortel van de voorliggende heresie, mede uitgerukt wordt, en dat het niet enkel blijft bij het voorliggende incident. V2 is de wortel van de leegloop, en de hoofdoorzaak het subversieve oecumenisme dat de roeping van de Kerk uitholt, en van alle moderne heresieën.

  1. Jules, er waren in de nadagen van het concilie en bij de invoering van de nieuwe mis allerlei strubbelingen en protesten. Er was onvrede. Heel veel is uiteindelijk rond mgr. Lefebvre samengekomen, wat tot de oprichting van een priesterbroederschap én een seminarie heeft geleid. Wat we nu zien, stelt nauwelijks nog iets voor in vergelijking met die tijd. Niet zonder reden sprak men indertijd in de Franse pers over “l’été chaude de 1976”. Er werd gesproken over openlijke rebellie tegen paus Paulus VI. Er werden toen zelfs een aantal “libri accusationis” tegen de paus officieel neergelegd. Allemaal zaken die je nu niet meer voor mogelijk houdt. Ook niet echt verwonderlijk, daar de conservatieve en traditionalistische katholieken in allerlei groeperingen en gezindten uiteen zijn gerafeld. Ook is er in bepaalde van die groepen een vrijwel totale onverschilligheid gegroeid tegenover het Rome van nu.

  2. Beste Jules, ik het volledig met u eens. Eveneens het uiten van het verlangen van het definitief uitroeien van de wortels van dat duivels V2 concilie.
   Ik vrees echter dat het V2 concilie een voorloper was, of beter misschien een voorbereiding van de oprichting van de hekse wereldkerk die zich onder de leiding van Bergoglio alias paus Fransiscus volop in opbouw is.
   Van ganser harte hoop ik dat ik mij vergis. Maar alles wijst ernaar dat de verblinde massa pseudo-katholieken en anderen zich reeds hebben laten vormen en brainwashen door het V2.
   De echte waarden en waarheden van de Katholieke leer met het oog op de enige redding van hun zielen zijn geen begrip meer. Alles is uit hun geheugen gewist en hechten slechts belang aan het feit dat het allemaal maar naar de vorming van een eigen gedachtegoed moet, zoals door Bergoglio onderwezen wordt.
   Zoals b.v. ook onderwezen wordt in zijn Apostolische Exhortatie Amoris Laetitia:
   – Een Christelijke gelovige kan de volle kennis hebben van een goddelijke wet en vrijwillig ervoor kiezen om die te
   overtreden in een ernstige aangelegenheid, maar niet in staat van doodzonde zijn als gevolg van deze daad.
   (Totale duivelse taal, daar door de volledige kennis van de goddelijke wet en de vrijwillige overtreding men juist wel
   in doodzonde verkeert.).
   – Een persoon is in staat, terwijl hij een goddelijk verbod gehoorzaamt, om te zondigen tegen God net door die daad
   van gehoorzaamheid. (He kan men tegen God zondigen in gehoorzaamheid?)
   Zie zo kan men nog vele ketterijen opsommen alleen maar uit dat éne Amoris Laetitia, zonder nog de lange lijst van andere geschriften en uitspraken.
   Wat ik hier wil aanhalen is dat de overgrote massa die zich nog Katholiek noemt (en ik wil hier het niet hebben over zij die zich christenen noemen zoals protestanten, want ze zijn het niet), wereldvreemd is aan wat wij belangrijk vinden.

   “En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst. 29 Als u weet dat Hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder
   die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is”.
   (1 Johannes 2:28 – 29)
   “Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld” (Filippenzen 2:15).
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

 8. ☩JMJ☩

  Kardinalen en bisschoppen zouden een concilium imperfectum moeten convoceren in een land waar de Rothschilds, Soros etc. minimale invloed hebben, om van daaruit de Godgegeven procedure toe te passen ter remedie van pauselijke ketterij. Eerst twee ondubbelzinnige kerkelijke terechtwijzingen omwille van de ketterijen. Daarna, indien de Paus van Rome volhardt, een declaratie van formele ketterij, waardoor de Paus zijn ambt verliest en de Heilige Stoel vacant wordt. Daarna, zo veel als mogelijk in overeenstemming met het bestaand pontificaal electoraal recht, een nieuwe Paus kiezen.

  Het is echter aan de prelaten van de Kerk om de moed en de wil te tonen om die weg in te slaan.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht