Progressieve mythen doorprikt: wat u wellicht niet zult horen tijdens uw parochiale info-avond over de Islam

Krijgers van de IS

Na de recente aanslagen in Manchester en Londen, leek het me belangrijk om een aantal mythen rond de Islam op een rij te zetten. Deze mythen worden ons al jaren door goedbedoelende medeburgers, zowel uit Christelijke als uit seculiere hoek, door de strot geduwd, aan de hand van talloze communicatie-initiatieven, die ons ervan moeten overtuigen dat de Islam een verrijking voor onze samenleving betekent. Eventuele integratieproblemen van islamitische migranten, zouden hierbij vooral veroorzaakt worden door de latente islamofobie van de “bange blanke man”. Inderdaad, Jan en An Modaal moeten zich dus collectief schuldig voelen, want zij alleen, of hun voorouders, liggen aan de bron van alle problemen die het Westen tegenwoordig met de Islam ondervindt.  Tijd om deze mythen te doorprikken en onze eigen religie en cultuur in eer te herstellen.  

Mythe 1: Christenen en moslims geloven in dezelfde God

Aangezien er slechts één Schepper kan zijn, is de verleiding groot om God en Allah tot éénzelfde entiteit te doen versmelten. Moslims benadrukken vaak dat zij dezelfde God als de Christenen aanbidden. Toch zijn er belangrijke verschillen in het godsbeeld van Christenen en moslims. Het meest voor de hand liggende verschil is uiteraard de Heilige Drievuldigheid die door moslims niet erkend wordt. Moslims geloven niet dat God een Zoon heeft, en nog minder een Heilige Geest.

Allah: geen liefhebbende vader

De verschillen tussen beide religies gaan echter nog verder. Ook de persoonlijkheid van God is heel verschillend in de Islam. In tegenstelling tot de Christelijke God, is Allah geen liefhebbende vaderfiguur, die de redding van de mensheid op het oog heeft en genade schenkt. Allah is vooral een strenge, autoritaire, maar ook vaak grillige godheid, die zowel brenger van leven (Al-Muhyi ) als van dood (Al-Mumīt ) is. Ook met de waarheid neemt Allah het niet zo nauw, aangezien hij zowel brenger van waarheid (Al-Haqq) als “beste onder de verleiders” (al-Makr) wordt genoemd. Sommige historici hebben een link gelegd tussen de islamitische Allah en de heidense maangod van de Arabieren, waardoor hij wellicht weinig te maken zou hebben met de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hoe dan ook, Allah is geen God van liefde, maar één van macht. Islam betekent dus niet toevallig “onderwerping”….

Mythe 2: Moslims geloven ook in Jezus en Maria

Jezus en Zijn moeder, de Maagd Maria, worden beide vermeld in de Koran. Maria is zelfs de enige vrouw die in de Koran bij naam wordt genoemd en niet als “de vrouw van…”.  De gelijkenissen met het Christendom houden daarmee echter op.

Geen Redder, geen Kruisiging and dus geen Verrijzenis

Jezus wordt door de Islam niet erkend als Zoon van God. Jezus is gewoon een profeet onder vele anderen. Aangezien Moslims niet in de erfzonde geloven is er in de Islam bijgevolg geen behoefte aan een Redder. In de Koran stierf Jezus de kruisdood niet en was er dus ook geen verrijzenis, maar wel een hemelvaart. Vreemd detail: de Koran voorspelt Jezus’ terugkeer aan het einde der tijden.

Mythe 3: Jezus, Mohammed, en de profeten van andere religies hadden allen gelijklopende spirituele waarden en een voorbeeldige levensstijl.

Onder invloed van het religieus en cultureel relativisme, wordt Jezus vaak in één adem genoemd met Mohammed, en een resem andere profeten en spirituele meesters uit allerlei godsdiensten. Allen zouden een “gelijklopende” boodschap en levensstijl hebben. Uiteraard is niets minder waar. Jezus en Mohammed waren zeer verschillende en zelfs contrasterende figuren op gebied van geloof, gedrag en levensstijl.

Jezus en Mohammed zijn elkaars tegenpool

Terwijl Jezus een celibatair, ascetisch en moreel voorbeeldig leven leidde, was Mohammed een krijgsheer, geweldenaar, vrouwenverslinder en zelfs pedofiel (hij consumeerde zijn huwelijk met een 9-jarig meisje), die zijn volgelingen aanzette om te plunderen, folteren, slaven te winnen en vrouwelijke gevangenen als seksslavin te gebruiken. Terwijl Jezus in armoede stierf voor de mensheid, werd Mohammed met zijn 65 militaire campagnes rijk en machtig door de levens van anderen op te offeren.

Mythe 4: Christenen en moslims waren doorheen hun geschiedenis even gewelddadig.

Niet is minder waar. Het Christendom was tijdens de eerste eeuwen van zijn bestaan een vreedzame religie met een geweldloze verkondiging. De Islam werd sinds zijn ontstaan al manu militari verspreid. Toen de Profeet Mohammed, zelf een krijgsheer, stierf, werd één van zijn luitenanten, Aboe Bakr, kalief. Het eerste bevel van deze Aboe Bakr was de vernietiging van alle apostaten die de Islam wensten te verlaten. De opvolger van Aboe Bakr, Umar, spendeerde de eerste tien jaren van zijn heerschappij aan de jihad tegen Christenen en Zoroastrianen. Op korte tijd, veroverden Islamitische troepen het Midden-Oosten, Klein-Azië en Noord-Afrika.

Islam als feilloos totalitair systeem

Noord-Afrika, Egypte, Syrië, Irak, Libanon en Klein-Azië (huidig Turkije) waren oorspronkelijk Christelijk. Afghanistan was Boeddhistisch, Pakistan en Maleisië waren Hindoe. Nu zijn deze landen en regio’s 95% moslim.

Dit heeft te maken met het proces van islamitische saturatie, waarbij de Jihad niet stopt, tot de volledige bevolking zich heeft onderworpen aan de Sharia (de juridische vleugel van de Islam) en de oorspronkelijke religie en cultuur uitgewist is. Dit maakt van de Islam het meest succesvolle totalitaire systeem van de menselijke geschiedenis. Er bestaan post-Communistische en Post-Nazistische maatschappijen, maar geen Post-Islamitische.

Mythe 5: de kruistochten waren een spontane aanval op het onschuldige Oosten om de Westerse aristocratie te verrijken

Eén van de belangrijkste verwijten van de islamitische wereld aan het adres van het Christelijke Westen, zijn de kruistochten. De eerste kruistocht begon echter in 1095 en niet zonder aanleiding… Hij kwam er 460 jaar nadat de eerste Christelijke stad door islamitische legers overvallen werd,  457 na de verovering van Jeruzalem,  453 jaar na de verovering van Egypte, 443 na de eerste plundering van Italië, 427 jaar na het beleg van Constantinopel, 380 jaar na de verovering van Spanje,  363 jaar na de eerste aanval op Frankrijk, 249 jaar na de eerste aanval op Rome, allemaal door islamitische troepen. Deze veroveringen gingen eeuwenlang gepaard met moordpartijen, plunderingen, ontvoering en slavenhandel, de vernietiging van kerken en de verplichte bekering van Christenen. Tegen het moment dat de Kruistochten begonnen, hadden de moslimlegers al twee derde van de Christelijke wereld veroverd.

Militaire campagnes tegen Europa begonnen al kort na dood van Mohammed

De islamitische militaire aanvallen op Europa begonnen al tijdens de eerste jaren na de dood van Mohammed. De eerste campagnes tegen Sicilië, bijvoorbeeld, startten al in 652. 200 jaar later werd het eiland volledig veroverd. Tijdens de ongeveer 100-jarige bezetting van Sicilië werden oa 8000 Christelijke inwoners van de stad Castrogiovanni door de moslims uitgemoord. In 1084, tien jaar voor de eerste kruistocht, organiseerden islamitische legers opnieuw een strooptocht op Sicilië en ontvoerden er monniken en monialen om ze als slaaf te verkopen. De zusters werden massaal verkracht.

In 1095, vroeg de Byzantijnse keizer, Alexios I Komnenos, de Paus om hulp om zich te verdedigen tegen de islamitische invallers. Honderdduizenden Anatoliërs waren in de decennia na 1050 al uitgemoord door de Seltsjoeken. De overlevenden moesten zich verplicht bekeren tot de Islam.

Ook pelgrims naar Jeruzalem leden onder de islamitische plundertochten. Velen werden vermoord, bestolen, ontvoerd, verkracht of verplicht zich te bekeren tot de Islam. De kruistochten kwamen dus als een eerder late reactie op een eeuwenlang proces van geweld en verplichte islamisering in de regio.

Mythe 6: alle religies hebben dezelfde basiswaarden als het Christendom, dus ook de Islam

Weldenkende progressieve Westerlingen kunnen zich vaak niet voorstellen dat hun nobele idealen niet automatisch de norm zijn in rest van de wereld. Toch kunnen normen en waarden van andere culturen en godsdiensten sterk van de onze verschillen.

Liegen is toegelaten in de Islam

Neem nu het verschil tussen waarheid en leugen. Onder invloed van het Christendom, is liegen in de Westerse cultuur een zware zonde. Liegen is echter geen probleem voor de Islam. De Islam staat moslims toe, volgens het principe van takiyya, te bedriegen, te verbergen en te liegen, als dit de belangen van de Islam het beste dient (Soera 3:28).  Dit wordt ook bevestigd door Oosterse Christenen. “De Koran staat de moslim toe de waarheid tegen een christen te verbergen, en te spreken en te handelen in strijd met wat hij denkt en gelooft.” (Bisschop Beylouni, Aartsbisschop van Antiochië, Synode voor het Midden-Oosten, Rome, 2010).

Diefstal vooral “zonde” wanneer het om eigendom van moslims gaat

Ook stelen is in de Islam vooral verboden wanneer het om het bezit van een moslim gaat. De eigendomsrechten van niet-moslims zijn slechts van toepassing, wanneer de lokale moslimregering deze beschermt. Mohammed’s krijgers stalen wel vaker het bezit van (rebelse) “ongelovigen”, inclusief vrouwen en kinderen, wanneer dit hen uitkwam. Hier zijn enkele Koranverzen, die dit bevestigen: “Geniet van wat jullie buitgemaakt hebben als iets wat toegestaan en goed is en vreest God. God is vergevend en barmhartig.” (Soera 8:69) “God heeft jullie veel buit toegezegd die jullie zullen behalen. Hij heeft dus een deel voor jullie verhaast en de handen van de mensen van jullie afgehouden. En wel opdat het een teken voor de gelovigen zou zijn en het hen op een juiste weg zou leiden.”(Soera 48:20) Allah belooft moslims dus dat zij materieel zullen profiteren van hun oorlog tegen ongelovigen en dat plunderen geen diefstal is, wanneer het om de goederen van niet-moslims gaat. “En Hij liet jullie hun land, hun woningen en hun bezittingen beërven en ook land dat jullie [tot dan toe] niet betreden hadden; God is almachtig.” (Soera 33:27) Mohammed heeft het hier opnieuw over de bezittingen van “ongelovigen” die moslims als oorlogsbuit hebben verworven.

In contrast, zou ik de volgende vers van het Evangelie willen citeren: “En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden, en zeiden tot hem: Meester! wat zullen wij doen? En hij (Johannes de Doper) zei tot hen: Eist niet meer, dan hetgeen u gezet is. En hem vraagden ook de krijgslieden, zeggende: En wij, wat zullen wij doen? En hij zei tot hen: Doet niemand overlast, en ontvreemdt niemand het zijne met bedrog, en laat u vergenoegen met uw bezoldigingen.” (Lc 3, 12-14).

Mythe 7: Vrouwen in de Islam worden niet echt onderdrukt. Vrouwen in het Westen moesten vroeger ook een hoofddeksel dragen in de kerk en gehoorzamen aan hun man.

Hoewel traditionele rolverdelingen tussen man en vrouw ook in het Westen lang de norm zijn geweest, is de onderworpenheid van de vrouw nergens zo gereguleerd en geïnstitutionaliseerd als in de Islam. Dit kan mogelijk verklaard worden door het feit dat de Islam niet enkel een religie is, maar ook een politiek en juridisch systeem.

Islamitische vrouwen: levenslang minderjarig

Ongeacht hun leeftijd, staan islamitische vrouwen steeds onder voogdij van een man: “Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten. (Soera 4:34)”. Vrouwen in de Islam tellen als erfgename (Soera 4:11) en als getuige voor een rechtbank maar voor de helft van een man.  “Abu Said Al-Khudri heeft overgeleverd: …Hij [Mohammed] zei, “Is de getuigenis van twee vrouwen niet gelijk aan de getuigenis van een man?” Zij [een groep vrouwen] antwoorden dat dit zo was. Hij zei, “Dit komt door een tekortkoming in haar intelligentie” (Bukhari 1.6.301).

Vrouwen mogen onderworpen, geslagen en als slavin gehouden worden

Slavinnen, buitgemaakt door de IS

Moslimvrouwen hebben recht op materiële steun, maar slechts wanneer de man zich bediend heeft.  “‘O Boodschapper van Allah! Welk recht heeft de vrouw van één van ons gekregen over hem?’ Hij zei: ‘Het is dat je haar voeding zal geven wanneer je gegeten hebt, dat je haar zal kleden wanneer je jezelf gekleed hebt, dat je haar niet in het gezicht zal slaan, noch haar beschimpen, noch haar verlaten uitgezonderd binnenshuis.’” (Soenan Ibn Magah, Kitab al-Nikah, Nummer 1850).

De man heeft in de Islam het recht om zijn vrouw te slaan: “De deugdzame vrouwen zijn dus onderdanig… Maar zij van wie jullie ongezeglijkheid [noeshoez] vrezen, vermaant haar, laat haar alleen in de rustplaatsen en slaat haar.” (Soera 4:34).

Mannen mogen in de Islam met verschillende vrouwen trouwen en daarnaast nog gebruik maken van slavinnen. (Soera 33:50). Bij de slavinnen (o.a. in de oorlog buitgemaakte vrouwen) is dit ook toegestaan, wanneer deze reeds met een andere man getrouwd zijn  “En ook [verboden om mee te trouwen zijn] de eerbaar getrouwde vrouwen, behalve slavinnen waarover jullie beschikken.” (Soera 4:24).

Nog een aantal opmerkelijke details: vrouwen en mannen mogen geen oogcontact maken (Soera 24:31). Wanneer een man een vrouw moet aanraken (bv handdruk geven), moet hij zich reinigen. (Soera 5:6) Dit gaat dus merkelijk verder dan de hoeden en hoofddoeken van onze grootmoeders in de kerk of hun statuut als huisvrouw. Het gaat hier om systematische onderdrukking en de behandeling van de vrouw als inferieur wezen.

Mythe 8: Moslims zijn onze vrienden

Het is hier zeker niet mijn bedoeling om oprechte vriendschappen tussen Christenen en Moslims af te breken. Wel moet men beseffen dat vriendschappen of solidariteit met andersgelovigen vooral Christelijke concepten zijn, die o.a. mooi worden uitgelegd in de parabel van de Goede Samaritaan. In de Islam worden vriendschappen met niet-Moslims echter ontmoedigd: Christenen en Joden zijn door hun geloof verdoemd en dus geen gepaste vrienden voor Moslims.

Geen vriendschappen met “ongelovigen”

Ter illustratie, hierbij enkele verzen uit de Koran en Hadith: “De gelovigen moeten de ongelovigen niet in plaats van de gelovigen als medestander nemen. Wie dat doen, behoren in niets tot God. ”(Soera 3:28) “Jullie die geloven! Neemt de joden en de christenen niet als medestanders. Zij zijn onderling medestanders. Wie van jullie zich als medestander bij hen aansluit, die behoort bij hen. “ (Soera 5:51) “Jullie die geloven! Neemt geen vertrouwelingen buiten jullie kring; zij zullen niet nalaten jullie verderfelijke schade te berokkenen (Soera 3:118)”  “Allah’s Boodschapper zei: begroet geen joden en Christenen voor zij jou begroet hebben en wanneer je ze op de weg ontmoet, verplicht ze op de nauwste zijde te gaan (Sahih Moeslim 2167)”.

De invloedrijke moslimgeleerde  Ibn Kathir (1300-1373) gaf moslimgelovigen de raad om vriendschappen met andersdenkenden oppervlakkig te houden: enkel op uiterlijkheden gebaseerd en niet op het innerlijke. Een ander citaat van deze Ibn Kathir  “Een gelovige zal geen andere gelovige doden voor een niet-gelovige. Noch zal hij een niet-gelovige tegen een gelovige helpen”. Mocht u zich afvragen waarom de moslimgemeenschap zo weinig meewerkt aan de bestrijding van terrorisme, hebt u dus hierbij een verklaring…

Conclusie: onze maatschappij moet wakker worden

Hoewel de meeste hedendaagse moslims zich vreedzaam gedragen, vooral ook omdat zij hun religie op een selectieve manier beleven, zijn er vele anderen die gewelddadig zijn of met terroristen sympathiseren omwille van hun geloof. Deze laatsten geraken zogenaamd “geradicaliseerd”, hoewel men zich terecht kan afvragen of de geweldproblematiek binnen de Islam niet inherent is aan deze religie.  Puristen van de Islam die de leer ernstig nemen hebben het moeilijker om zich in de Westerse maatschappij te integreren en een grotere kans om naar de wapens te grijpen. Tijd dat we ons hiervan bewust worden en ons  als Katholieke Kerk niet langer storten in een naïeve en vooral éénzijdige, interreligieuze dialoog. Vriendschap moet oprecht en vooral wederkerig zijn en dat geldt ook voor de betrekkingen tussen Christendom en Islam.

Interessante websites:

www.thereligionofpeace.com

www.politicalislam.com

www.exmoslim.org

www.answering-islam.org/Dutch/index.htm

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

48 commentaren op “Progressieve mythen doorprikt: wat u wellicht niet zult horen tijdens uw parochiale info-avond over de Islam

 1. Met felle tegenzin eens de koran gelezen, en geanalyseerd. Moeilijker te lezen dan de bijbel. Er komen veel gelijksoortige herhalingen voor, bijvoorbeeld het scheppingsverhaal. De levensverhalen van bijvoorbeeld Noach, Abraham, Lot, Jozef, Mozes en Aäron, David en Salomo, Jezus tonen opmerkelijke verschillen (vooral Jozef) met de Schrift, en veel te kort door de bocht, te weinig details. Vele malen wordt er een verwijt gemaakt tegen een geloof in de Zoon van God. In het algemeen verwijt de Koran een niet zuiver geloof van joden en christenen. En zij mist de geestelijke rijkdom die zich onder andere de brieven van Paulus openbaart. De liefde, het speciale kenmerk van de christenen, is in de Koran een onbelangrijke zaak. En ook geloven de moslims niet in de kruisiging van Christus. De Koran zegt zeer weinig of niets over de eindtijd, grote verdrukking, het komende koninkrijk en het nieuwe Jeruzalem. Evenmin vertelt zij weinig over karaktervorming, zoals bijvoorbeeld Paulus dat aangeeft.
  Nog enkele opmerkelijke zaken: 25:54 uit water een mensengeslacht geschapen; 70:4 vijftigduizend jaren; 65:12 zeven hemelen en zeven aardes; 42:29 dieren in de hemelen; 25:2 (en vele herhalingen) God heeft Zich geen zoon genomen; 9: 30,31 (en enkele herhalingen) Messias is niet Gods zoon, maar de zoon van Maria; 5:73&4:171 geen goddelijke drieëenheid; 6:145-147 verschil in spijswetten joden en moslims; 4:128-130 echtscheiding geoorloofd; 2:124-127,131,132 Abraham (met Ismael) oprichter van het heiligdom in Mekka , en stichter van de islam.
  Uiteraard is deze opsomming onvolledig, mogelijk bevat zij heus wel enkele gebreken. Mijn excuses ervoor, ben geen geleerde noch theoloog, maar een armzalige jongen die maar net is komen kijken. Toch hoopt hij met dit schaarse uittreksel van een boek dat veel dunner en eenzijdiger is dan de Schrift u iets te kunnen aanreiken. Wees op uw hoede! Bovenstaand relaas van Katharina is zeer verhelderend. Maar waarom er nog meer woorden aan vuil maken? Lees en herlees de Schrift, telkens weer; en Uw ogen gaan open. En wat ze de wereld insmijten aan allerlei drogredenen, weet gij dan met gemak te ontmaskeren.

 2. Goed artikel dat het verschil goed in de verf zet tussen christenen en islam!

 3. Christenen en Islamieten hebben ieder hun eigen geloof maar Mohammed is absoluut niet dezelfde religieuze man die men Jezus noemde terwijl de laatste heb u naaste lief verkondigde maakte Mohammed liever zijn naaste af hij stond bekend als een uiterst wreed persoon maar waarom beide geloven elkaar elkaar afmaken in een zgn Holy War zal altijd een open vraag voor velen blijven dring elkaar niets op

 4. Liberaalkatholiek pacifisme heeft de geesten besmet. Men slaat geen acht op het feit dat Christus heiligschenners met een zweep uit de Tempel van Jerusalem gejaagd heeft tijdens Zijn zichtbaar verblijf op aarde. Zij dachten dat zij ongestraft de God-Mens in het gelaat konden uitlachen om Zijn vermaningen. Zij hadden verkeerd gedacht.

  Die Tempelreiniging was trouwens een mirakel; Hij gebruikte Zijn goddelijke kracht om deze daad van rechtmatig geweld te stellen. Is er iemand van u die met een zweep het gedaan krijgt van dergelijk aantal van personen op de vlucht te doen slaan?

  Ik haal dit aan omdat het Westen vergeten is wat de correcte reactie is op de bloeddorstige expansiezucht van het goddeloos Mahometisme: Het zwaard. Het is perfect legitiem voor Latijnse Christenen om hun broeders d’Outre-Mer te gaan bevrijden, manu militari, van heidense oppressie, en om hun vaderlanden te verdedigen tegen diezelfde vijand. Wie op Kruisvaart gaat, neemt het kruis op volgens het gebod van Onze Lieve Heer, en geeft zijn leven voor God en zijn naasten. Dit heldendom wordt geschuwd door het moreel afgestompt Westen, gesteund daarin door het bedrieglijk liberaalkatholicisme, maar is radicaal en essentieel Christelijk. Caritas en patriottisme zijn wezenlijk Christelijke principes, en het zijn lafhartigen en dubbele tongen die daar van afwijken om het democratisch bestel te begunstigen.

  Generaal Rochejacquelin was 21 jaar toen hij Généralissime werd van het Katholiek verzet tegen de democratische Terreur in Frankrijk. Zijn strijdkreet was: “Mes amis, si j’avance, suivez-moi! Si je recule, tuez-moi! Si je meurs, vengez-moi!” – “Mijn vrienden, indien ik avanceer, volg mij! Indien ik terugdeins, dood mij! Indien ik sterf, wreek mij!”

  Welk een schande brengt de leeuwenmoed van die jonge edelman over onze huidige generaties van lakse Katholieken!

  “Roeland ! Roeland ! Blaas je horen.
  Grijpt het onbesmette staal.
  Bliksem met je Durendal.
  ‘ t Oude Godsrijk gaat verloren !
  Roeland ! Roeland ! op ’t geschal
  Van je horen staan wij pal.”
  – Roeland, Armand Preud’homme.

  1. Heel moedig, en dikwijls ook schriftuurlijk. Mensen die het in de Geest Gods opnemen tegen het onrecht zijn bijvoorbeeld Simson, die het altijd te doen had met de Filistijnen, en in zijn dood duizenden Filistijnen mee deed sterven: hij drukte in de kracht Gods de beide pilaren van de afgodstempel uit elkander, en de tempel stortte in. Pinehas ijverde voor God, zag hoe Zijn volk zich vermengde met de Midianieten in hun ontucht, en stak daarbij een man met zijn vrouw neer. Nehemia smeet de huisraad van Tobia uit het grondgebied van de tempel. David versloeg Goliath met een slinger en een steen. En deze jongen zou maar wat al te graag naar de Sint Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch willen gaan, om tijdens Gay Pride al die homo’s en zo de kerk uit te smijten.
   Maar dikwijls is dit toch niet de enige weg. Ten eerste moeten we het oordeel toch aan Hem overlaten. Ieder geval is anders.
   Ten tweede beschikken we over de wapens van de Geest, waar Paulus over spreekt aan het eind van de brief aan Ephese. Ook deze jongen heeft eens een bijzondere strijd gehad. In Nederland wordt thuisonderwijs nauwelijks getolereerd. Toch heeft hij alternatief thuisonderwijs gegeven aan zijn zoontje, tot die achttien werd. Strijd gevoerd met zo’n honderdvijftig ambtenaren, zes rechtszaken gehad, tenslotte bij de Hoge Raad en het Hof van de Mensenrechten. Had niets tegen de leerplichtwet gedaan; maar het huidig beleid werd boven de wet gesteld. Bijna tot tweemaal in de gevangenis beland, en bijna hun zoon tot tweemaal toe uit huis geplaatst. Een strijd van acht jaren lang, vele honderden brieven.
   Maar de Heer Jezus streed voor hem. Hij getuigde openlijk tegenover ambtenaren en rechter over zijn Opdrachtgever. Nam geen advocaat. Pastte onder andere Matteüs 5, verzen 39 tot en met 41: wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe; ze dwongen hem één mijl, hij ging er twee met hen; ze namen hem de mantel, hij gaf hen het onderkleed erbij. Ja, daar sta je dan in je nakie; maar hij heeft de schande niet geacht, ging rustig en vrolijk door met zijn taak. Immers, vrouw en zoontje mogen er niet van te lijden hebben. Nee, nooit bang geweest; alleen was het wel vervelend. En het is niet leuk als je door buurtgenoten, ambtenaren, familie straal genegeerd wordt. Maar de Heer Jezus deed hem stand houden; hij was in voortdurend gebed met Hem.
   Dus zo kan ook een strijd gevoerd worden. Hangt er bij u een kruisbeeld in uw huiskamer? Nee, niet aanbidden, slechts als een teken. En viert u ook dezelfde feesten met de heidenen? Ga niet met hen onder hetzelfde juk, zegt Paulus. Dus als zij uitbundig Kerstmis vieren, deze jongen dus niet. Liever is hij in rouw over al die heidense toestanden, lijdt mede met Christus Jezus en Zijn Vader, Die daar veel verdriet om hebben. Zo strijdt deze jongen.

 5. Goed artikel, dat elke katholiek zou moeten lezen. Niet om haat te stoken, maar gewoon ter zakelijke informatie, om naïeve gedachten te verdrijven. Dank u, Katharina.

 6. Moslims die zich vreedzaam gedragen zijn volgens mij hier al zo lang dat ze zich hebben aangepast of het kan ook zijn dat ze alleen op papier moslims zijn. Het is voor hen onmogelijk om zich uit te schrijven of om toe te geven geen moslim meer te zijn op straffe van de doodstraf / vermoord worden. Als je het boek van Maarten Zeegers leest ” undercover in de Schilderswijk ” herken je veel uit het bovenstaande verhaal zoals : geen vriendschap met andersdenkenden. Als ik zo de tegenstellingen tussen Christus en Mohammed lees kan ik eigenlijk alleen maar denken aan goed versus kwaad. Wie zegt dat Mohammed een engel heeft gezien die tot hem sprak ? Het is bekend dat Satan zich in vele vermommingen kan openbaren. Welke engel propageert geweld? Haat ? Liegen en bedriegen ? Slaan van vrouwen ? Enz. En dan over aanslagen die door moslims worden uitgevoerd en bedacht. Wat ik wel vreemd vind is het feit dat veel aanslagen gepleegd zijn op de 22 ste of de 11 e . Zelfs J F Kennedy vermoord op 22-11. Getallen van Vrijmetselaars, Illuminati. Denk dat zij achter de aanslagen van Nice ( de aanslag was van begin tot eind gefilmd hoe vreemd is dit ?) en Manchester zitten.o.a. Moslims zijn makkelijk over te halen met het vooruitzicht van 72 maagden , (wat zij blijkbaar het einde vinden , hoe pervers kan je zijn , ) om aanslagen te plegen. Familie / nabestaanden kunnen worden voorzien van geld voor een zorgeloos bestaan. Dus Moslims gebruiken om jouw ( NWO) plan door te drukken.Is er trouwens een reden om migranten maar toe te laten om zodoende chaos te creëeren en dan orde te scheppen met NWO ?

 7. Geweldig stuk. Precies wat ik ook vind. Als aanvulling kan meegeven dat de koran rammelt. Verzen zijn weg gelaten toegevoegd of gewijzigd. In Jemen op 2 plekken teksten ontdekt. Ze waren niet eensluidend maar zeer verschillend. Wel 15000 verschillen. Geen transpirantie op bijv internet zoals met de Bijbel. Z houden in Jemen de verschillen angstvallig stil en verborgen uit vrees dat wanneer het bij moslims terecht komt zij zich bedrogen voelen over de islam. De koran samengesteld uit 6 sektarische groeperingen uit de 7e eeuw. Kortom hun oorlogzuchtig boek is niet consequent niet zuiver en tegenstrijding. De Bijbel is consequent zuiver en niet tegenstrijdig.

  1. Over de verschillen in de koranteksten, zie http://ontdekislam.nu/forum/viewtopic.php?f=2&t=13094 ; en http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=856156&s=fe99fef197654d8e9eca6af2a523f3ca .
   De bijbeltekst van het oude testament staat inderdaad geheel vast, indien we de apocriefe boeken niet meetellen, en ook het nieuwe testament staat goed vast, indien we de kleine onbelangrijke zaken niet meetellen. Alleen het einde van Marcus is dubieus. Heb al jaren lang veel nagetrokken in het hebreeuws en het grieks, om tot een juistere vertaling te komen; ja daar rammelt het wel eens aan. Ga nu uit van de letterlijke vertaling van de Schrift, de Naardense bijbel, uitgave februari 2017, exclusief apocriefen. Dit gebruikt deze jongen als het enige ware fundament om als christen voor zijn God en Vader te mogen staan, om Hem te mogen dienen door Jezus Christus in de Geest. Zonder zo’n fundament zou hij hopeloos verdwaald zijn tussen al die andere leringen en drogredenen. Jezus plaatste eens een onaanzienlijk jongetje temidden van Zijn twaalf leerlingen, en zeide: word als zo’n jongetje. Zo wandelt deze jongen voor Hem, struikelend (maar Hij trekt hem geregeld uit het slijk van het moeras), gering in wereldse wijsheid, niet in aanzien, zonder roem en eerzucht, niet hoogmoedig, houdt zich klein zoals het een jongen betaamt. Al zijn vele boeken (32) die hij schreef om zich geestelijk te ontwikkelen in de Heer heeft hij maar opgeborgen in zijn bureau, nooit uitgegeven. Voor hem telt alleen maar zijn Jezus, Die ook hem liefheeft. Blij is hij met de Schrift, zodat hij Hem kan leren kennen, Hem mag doorgronden, alles mag zien vanuit zijn Schepper. Wie bekommert zich nog in weze om Hem in plaats van zichzelf?

  2. Beste Gert, zeg je nou dat de bijbel niet tegenstrijdig is?
   Als je, zoals de meeste christenen altijd doen, cherry-pickt uit het “Woord” en alleen die dingen aanhaalt die niet niet tegenstrijdig zijn, ja, dan wil dat misschien wel lukken. Maar als je onbevooroordeeld en kritisch leest, ongeveer net zo als de aanhangers van de ene religie dat wel kunnen met heilige teksten van andere religies, dan zal je van je stoel vallen van de ene verbazing in de ander. Een voorbeeldje: Je hebt nog maar net gelezen in Exodus 20 het gebod -Gij zult niet doodslaan- recht toe recht aan, geen uitzonderingen, zonder misten of maren, volkomen duidelijke taal, tenminste dat denk je. Deze tekst staat nog op je netvlies, je slaat slechts één bladzijde om en je leest in de “Rechten” der Hebreeuwse slaven Ex. 21:20-21 dat je iemand, simpelweg omdat die jou eigendom is, met een stok mag slaan. En als het slachtoffer van de afranseling niet binnen twee dagen doodgaat aan de mishandeling, dan vindt jou God dat prima. Wat ik hier vooral ook zo moreel verwerpelijk vindt is dat er ook helemaal geen redenen genoemd worden waarom iemand geslagen zou moeten worden, bv. wijze van straf vanwege een ernstig misdrijf of zo. Nee blijkbaar was het ook voldoende reden wanneer de eigenaar er nu eenmaal gewoon even zin in had om eens lekker iemand in elkaar te slaan, gewoon omdat het kon, want het was immers toch zijn eigendom(?!) Ik weet niet wat jij bedoelt, beste Gert, met dat de bijbel zuiver is, als je bedoelt dat het moreel zuiver is, dan zijn we toch dacht ik tegenwoordig heel wat zuiverder, zonder dit soort “gerechtigheid” van de God van de bijbel. Even nog over het doodslaan uit de Tien geboden, nog steeds in hetzelfde Exodus (32:27) lezen we vrolijk verder: Zó zegt de Here, de God van Israel: Ieder gorde zijn zwaard aan heup en ga heen en weer door de legerplaats van poort tot poort en dode, ieder zijn broeder en ieder zijn verwant en ieder zijn naaste. Hier beste Gert, hoeveel groter wil je de tegenstrijdigheid nog hebben? Opdracht tot genocide…… Wist je trouwens dat Hitler een Katholiek was? En dat ’t Vaticaan nooit een aanleiding heeft gezien om hem te excommuniceren? Zijn boek Mein Kampf heeft nooit op de lijst van door de kerk verboden boeken, de Index gestaan. Er is toch wel nog één van de Nazi-kopstukken geëxcommuniceerd, dat was vanwege het schandelijke feit dat hij als Katholiek met een Protestantse vrouw getrouwd was…. dat houdt tenminste de kerk zuiver.
   Hoe groot ook is het contrast van bovenstaande slachting van vrienden en familie met het “heb je naasten lief”van Jezus die dan toch ook de uitspraak met de bekende jota’s en tittels deed, dat alle oude wetten van kracht blijven. Wat is het dan waard dat hij ergens anders weer de uitspraak doet dat hij ’t om om oog wilde veranderen in ’t de andere wang toekeren?….. Contradicties zijn dat Bert. Jezus zag slaven blijkbaar ook niet als naasten, nergens in het N.T. wordt door Jezus slavernij afgekeurd, slaven moeten (ook al is die slecht voor hen) hun meester gehoorzamen, punt. Zou er niet beter in de tien geboden hebben kunnen worden opgenomen: Gij zult geen andere mensen tot eigendom maken, i.p.v. dat onzinnige kleinzielige gebod tegen ’t echtbreken? En het “hebt je vijanden lief” wordt door Jezus volkomen en letterlijk teniet gedaan in de gelijkenis die te lezen is in Lucas 19:27 (zoek maar even op). Christenen van tegenwoordig negeren gewoon heel veel teksten en geboden uit de bijbel, omdat die niet humaan, niet “christelijk” genoeg meer zijn, door de invloed van de algemeen veranderende samenleving met z’n veranderende, evoluerende moraal, niet dankzij de bijbel, maar door invloeden van buitenaf. Sinds de wet op de vrijheid van godsdienst bestaat, die alleen mogelijk is doordat we een de boven de religieuze partijen staande seculiere rechtstaat hebben, en doordat kerk en staat nu gescheiden zijn, geldt ook niet meer zoals voorheen het recht van de sterkste religieuze groep, van degene met de meeste invloed in de politiek. Ik vraag me af als Constantijn destijds ’t christendom niet tot staatsreligie had gekozen, of jij, beste Gert, dan ook in een Katholiek gezin geboren was. En als je nou eens verder denkt en je eens even voorstelt in India geboren te zijn, zou je dan ook “overtuigd” christen zijn, of gewoon een Hindoe omdat je nou eenmaal daar geboren was? Zet eens twee dingen naast elkaar: de vrijheid van godsdienst en de eerste geboden van de “tien” …. dat gaat niet samen. Deze naijverige God duldt geen andere goden. Het probleem wat we hebben met fundamentalisten (van welke religie dan ook) zit hem in de fundamenten van de religies, de ononderhandelbare, onverzoenbare, want heilige principes. Christenen van tegenwoordig zijn door invloeden van buitenaf selectiever geworden in de keuze van bijbelteksten. Ze nemen de fundamenten gelukkig niet zo serieus meer. Stel je voor dat we dat wel met z’n allen zouden doen, we zouden geen taxichauffeurs en treinmachinisten meer hebben, allemaal dood…. gewerkt op de dag des Heeren. Lees 2 Thes. 1:6-9, in feite staat hier als Jezus terugkeert dat er dan een theocratie komt. Hier staat i.a.w. : wie niet voor mij is, is tegen mij en wie tegen mij is wordt uit de weg geruimd. In de bijbel doet ’t begrip Hel pas zijn intrede in het N.T. samen “gentle Jesus mild and meek”. Ben je geboren in India, Iran … dikke pech…. verkeerde God.
   Hoeveel christenen kunnen tegenwoordig nog Psalm 137 zingen zonder zich kapot te schamen?

 8. Ook de laatste nieuwe Bijbelvertalingen zijn veranderd zowel in de USA als hier in Nederland. Ik heb het zelf nagekeken en bestudeerd. Vergis jullie je niet? Hoe meer schrijvers, hoe meer het kan rammelen. De Koran kent in principe één schrijver en één taal , het Arabisch. Die taal moet er staan naast eventueel een andere taal van de lezer, anders is de Koran sowieso niet goed. Overigens zijn de Koranteksten uit hun verband gerukt met de film Fitna van Geert Wilders van de PVV. Ik begrijp wel dat er een zekere angst is voor de Islamisering, maar angst is geen goede raadgever. En in het begin hadden we nog nergens geen aanslagen, althans niet in de mate die we nu hebben gezien, het laatst in Manchester. Ik ben van mening dat Amerika zich veel te veel bemoeit heeft juist met deze landen. Zij hebben in feite de komst van Al Qaïda en de IS in de hand gewerkt. Ga die geschiedenis eens na, het hoe en waarom. Alsof christenen alleen de onschuldigen zijn. In het westen is de moraal zo naar beneden gegaan, dat ik me af vraag in wat voor een land ik eigenlijk leef. Het is straks nergens meer veilig en dat ligt niet alleen aan de Islam. De westerse wereld heeft het zelf in de hand gewerkt. Maar het is zo gemakkelijk een boosdoener aan te wijzen. We hebben te maken met meerdere broedervolken. De kunst is voor iedereen om met elkaar in vrede te leven. En dat is best moeilijk als je de zonde om je heen ziet toenemen en jezelf dan ook maar moeilijk staande kan houden.

  1. Er bestaan inderdaad geen officiële vertalingen van de Koran, omdat deze in principe niet vertaald mag worden. Verzen worden door de gelovigen in de oorspronkelijke taal uit het hoofd geleerd. Ook bestaat er geen consensus rond de interpretatie van de Koran. Gelijk welke would-be Imam is vrij zijn eigen interpretatie te ontwikkelen, wat makkelijk kan leiden tot sektarisch gedrag. En dan heb ik het nog niet over de vaak zeer extremistische Internet-Islam, die nu zeer aantrekkelijk is geworden bij jongeren. Er bestaat dus geen “foute” interpretatie van de Koran, enkel één die misschien politiek niet opportuun is voor de Moslimleiders van het moment.

   U hebt gelijk dat de recente Westerse inmenging in het Midden-Oosten deze regio gedestabiliseerd heeft en mogelijk heeft bijgedragen tot een terugkeer naar de “oude waarden”. Ook de val van de ex-Sovjet-unie heeft geleid tot een herontdekking van de Islam in de Centraal-Aziatische republieken, waar nu ook in bepaalde regio’s oorlogen worden gevoerd.

 9. Maar ook in Amerika bestaan er bijvoorbeeld extremistische christenen. Ik vraag mij af hoe het Restkerkforumnet kijkt naar christenen die geweren heeft ontwikkelt met de Bijbeltekst Psalm 144:1 erop geschreven om zodoende zich te legitimeren om moslims te kunnen doden. Dat staat toch weer haaks op het gebod: “Gij zult niet doden.” Bovendien is het in de Islam zo, als je één persoon onschuldig doodt, dood je in feite de hele wereld. En in het Oude Testament staat een verhaal dat God zonde, zoals gemengde huwelijken (gelovigen met heidenen) niet tolereert en zelfs dat God zelf zelfs de opdracht gaf een man en een vrouw te doden, die zo hondsbrutaal waren en de liefde bedreven in een van de tenten binnen de toenmalige geloofsgemeenschap.
  Als men dan inmiddels naar het heidense westen kijkt, hoe normen en waarden al zeer zijn vervaagd, wekt dat wel de woede op van zowel gelovige christenen als moslims als zij een hoge moraal nastreven. Dan bestaat er zoiets als het ‘Soldaten van Allah’, die geweld niet schuwen om de ‘ongelovigen’ te doden met de insteek om de zonde daarmee ook uit te roeien. Het Katholiek Nieuwsblad had een keer een zeer pittige stelling wat de Islam komt doen en waarvoor het nodig is. De Islam zal de gesel zijn waar Europa doorheen moet. En vergeet niet dat Jezus het had over dat Hij niet de vrede kwam brengen, maar het zwaard! Dat wordt wel erg letterlijk als men ziet dat, ook gelezen in de Restkerk, dat wel 150.000 christenen onthoofd zijn met het zwaard. Misschien zal dit toch echt de les zijn, die wij in het westen moeten leren. Namelijk dat we de ‘zonde’ niet moeten tolereren in onze samenleving. Als iets voor God een gruwel is dat zijn dat wel bepaalde zonden, die gewoon al zijn gelegaliseerd in onze samenleving. Neem, abortus, neem euthanasie en neem het homohuwelijk. Maar dat mag niet gezegd worden, want dan ben je de boosdoener in inmiddels vele landen, waaronder Canada, Nederland en waarschijnlijk ook België. Als dit bijvoorbeeld gepubliceerd wordt, zou ik bijvoorbeeld vroeg of laat in de gevangenis terecht kunnen komen, want ik discrimineer dan of ben een homofoob etc.. De wereld waar we vandaag in leven is echt heel raar geworden. Het is echt nog veel erger dan in de jaren zestig en -zeventig. Sterker nog, het is de erfenis ervan. Maar velen, misschien wel de meesten, ook onder de katholieken, zien dit vooralsnog niet.

  1. Ik ben akkoord dat ook de Westerse maatschappij veel problemen heeft, maar we mogen ons niet laten overmeesteren door het “blanke schuldgevoel”, het idee dat Europeanen alleen de schuld voor de problemen van de ganse wereld op hun schouders dragen. Dat schuldgevoel, alsook een ontspoorde politieke correctheid, verlammen onze maatschappij en ontnemen ons de nodige slagkracht om van koers te veranderen. Ik geloof persoonlijk niet dat er een “straf van God” komt voor Europa, ook al hebben we misschien in de recente geschiedenis belangrijke inschattingsfouten gemaakt. Europeanen moeten zich vooral herbronnen, heropbouwen en culturele weerstand bieden tegen alle uitdagingen die ons tegemoet komen.

  2. ” Gij zult niet doden ” is een vertaalfout en wel een hardnekkige en een gevaarlijke.
   Er staat in het Hebreeuws: ” Gij zult niet moorden”.

 10. Joden hebben ook een ander godsbeeld, zionisten gebruiken ook geweld, veroorzaken veel meer doden, maar op een andere manier. Deze worden door de media beschermd. De media port integendeel de polarisatie aan tussen moslims onderling en tussen moslims en christenen, verdeel en heers, ook de globalistische elite. Zo blijven de zionisten buiten schot. (Zionisten is niet hetzelfde als jood http://vcd-vl.be/source_persartikelen/ZIONISME%20EN%20JUDAISME%20ZIJN%20NIET%20HETZELFDE.pdf )
  De antichrist zal niet een moslims zijn maar zal een zionist zijn. Bisschop Irenaeus, voornaamste christelijke denker/theoloog uit de tweede eeuw na Christus, onderstreept dat de valse messias zal worden geboren uit de stam Dan, dat is een afvallige stam van het huis Israël! Genesis 49,16 en 17 ”
  Moge Dan een slang op de weg zijn, een hoornslang op het pad, die in de hielen van het paard bijt, zodat zijn berijder achterover valt.”
  Dus op gelovig vlak is mijn keuze gemaakt. Op maatschappelijk vlak ga ik niet meedoen met de polarisering, wel zal ik de kunstmatige gestuurde migratie aan de kaak stellen.

  1. Mevrouw,

   Ik deel uw mening dat Antichrist uit de stam Dan zal komen. Maar de Islam zelf was het resultaat van Joodse machinaties, en wordt dan ook steeds geïnstrumentaliseerd door hen. Wij, de Europese volkeren, hebben dus niet slechts te kampen met de Joden zelf, maar ook met hun stormram, de Mahometaanse militaire macht. Polarisatie is noodzakelijk en onvermijdelijk, en tegen gewapend verzet zijn ter verdediging van Kerk en vaderland betekent medeplichtigheid met de martyrisatie van Christenen en de systematische exterminatie van Europa. Toen de Duitser ons land kwam bezetten, was het enige antwoord gewapend verzet. Had men toen gesproken over het vermijden van polarisatie, dan was België een slaafstaat van Duitsland geworden, in plaats van een soeverein land.

   De Katholieke profetieën kondigen met een overweldigende veelvuldigheid een grote, beslissende slag aan tussen het in de nabije toekomst hernieuwd Westers Christendom en het agressief Mahometisme, en herhaaldelijk werd aangekondigd dat delen van Europa onder Mahometaanse bezetting zullen komen. Het kan dus nog erger worden, tenzij het Onbevlekt Hart van Maria het afwendt. Maar de uiteindelijke slag zal plaatsvinden, en het is dan ook imperatief dat Christenen wederom de militante aspecten van hun Religie ontdekken.

   De Joden hebben de huidige toestand gecreëerd, maar het is zinloos om in de geest van een soort gelaten quiëtisme rond te wandelen alsof ons land niet in staat van beleg is. Inderdaad, het bevindt zich de facto in een staat van beleg; alleen wil niemand in invloedrijke posities dat gezegd hebben. Vergeet ook niet dat de Scythische stammen waarvan de Turken afstammen, zelf van Magog voortkwamen; een hoofdvijand van de Kerk in het apocalyptisch strijdperk. Het is in die context waardig om op te merken dat de Ashkenazi Joden voor een deel Turkisch bloed hebben. Magog en Godsmoord-Israël zijn dus op mysterieuze wijze verenigd in hen. Sommigen onder ons maken de fout van ofwel de Joden ofwel de Mahometanen als de vijand te zien, terwijl zij in werkelijkheid twee armen van dezelfde antichristelijke machine vormen.

   1. Waar is die stam Dan eigenlijk gesetteld? In welk werelddeel en in welk land leven zij dan nu?

    Verder heb ik wel eens gelezen, ik weet niet meer op welke website of welke video op you-tube dat de Islam juist door de R.K. Kerk kon ontstaan. Of dat op waarheid berust weet ik niet, maar de R.K. Kerk en de Islam zijn wel water en vuur. En dat lijkt nu zelfs weer aangewakkerd te worden. Ondanks Sint Franciscus, die wel degelijk de dialoog is aangegaan met Islamitische Imams.

    Waarom kennen de katholieken juist deze geschiedenis nauwelijks of zelfs niet. Ik wist hier niet van, totdat ik een boek, Let Wel, van een Evangelische Christin die verkondigde dat de H. Franciscus met een of meerdere geestelijk leiders van de Islam in gesprek is geweest en geheel geweldloos en dus niet als Kruisvaarder. Ik vond dit heel bijzonder, want ze had toch wel enkele kritische noten op deze heilige, dat vond ik wel grappig. Dat heb je eigenlijk in de R.K. Kerk niet te proberen om kritiek op een heilige te hebben.

    De titel van het boek luidt: “Verklaar moslims de Vrede!” Immers, van christenen mag worden verwacht dat wij de eerste stap naar de vrede zetten. Dat gaat en kan ook niet lukken als er nog restjes haat zitten in onze harten, vanwege vroegere kruistochten en/of van al het geweld wat we de laatste jaren van de ISIS zien, maar dat is niet de ware Islam. Er zijn wel degelijk moslims die het pad van de vrede proberen te bewandelen, zich zelfs verootmoedigen als zij menen verkeerd te hebben gehandeld. Dan leven zij toch dicht bij God, want ik zie dit niet zo veel gebeuren in mijn eigen katholieke omgeving. Immers, de Biecht, althans in onze parochie, wordt nauwelijks of niet meer gepraktiseerd. Er zijn christenen die vinden dat je rechtstreeks aan God vergeving mag vragen, want het is een zaak tussen jou en God. Als een derde er tussen komt, tast het de intimiteit aan tussen de band die jij hebt met God alleen of een ander die een band met God heeft. Niemand mag daar tussen komen. God gaat met ieder Zijn eigen weg. Ik kan me eerder vinden om als je ergens mee zit dat je om raad vraagt. In de schuldbelijdenis in de H. Mis of Eucharistieviering belijd je al vooraf altijd je schuld.

    1. Uit mijn systematische index dit gevonden: http://www. bramkrol.com/gemeentegroei/artikelen/219-een-messiaanse-beweging-onder-de-danieten-in-ivoorkust . Dus daar zitten danieten; maar dikwijls blijkt elke stam op verscheidene landen ver weg van elkaar verwijderd voor te komen. Deze materie is zeer complex, en er worden steeds weer nieuwe delen van stammen van Israel ontdekt over de gehele wereld, zelfs bij de papua’s (gogodala).
     Of de antichrist uit de stam Dan zal voortkomen? Ach, al tientallen jaren heeft deze jongen al zoveel dingen hierover gehoord, zo verschillend. De verschillende interpretaties over het getal van het beest 666 zou hij bij elkaar kunnen bundelen tot een dik boek. Zo ook alle profetieën, wat mensen ervan maken, vooral uit de mond van aanzienlijke theologen die alles wat in de Schrift staat verdraaien, vergeestelijken, op Christus betrekken, relativeren, verwetenschappelijken, aanwijzen (vooral gebeurde dat weer eens in de tijd van Bin Laden: jaaa, nu ja nu gaat het gebeuren!).
     Ach, deze jongen is op zijn hoede. Heeft desondanks veel gestudeerd, maar waarom zou hij dat aan iedereen moeten verkondigen? De joden, ja, zeker is er herstel ook voor hen, Paulus wijdt er in Romeinen drie hele hoofdstukken aan, en vele profetieën in het oude testament zijn nog niet vervuld over hen. Niet op grond van hun voorbeeldigheid, maar op grond van de belofte Gods aan Abraham, Izaäk en Jakob – zij zijn zelf immers een hardnekkig volk, zoals de Schrift zegt. Maar hoe zit het met de wederoprichting van alle dingen?
     Hij leest en herleest alsmaar de Schrift, en laat die maar voor zichzelf spreken. Hij is immers geen geleerde, maar een kleine jongen in het begrijpen van alles. Als God het wil, dan openbaart Hij zelf wel het een en ander. En dat heeft Hij inderdaad gedaan. Nee, hoe velen met de heilige Schrift omgaan, er te snel dit of dat in zien, daar houdt hij zich niet mee bezig. Het is slechts hoogst verwarrend. Want waar gaat het allemaal in weze om?
     Deze jongen speurt met honger naar wat zijn Schepper heeft mede te delen. Door de natuur, door de Schrift, door het geestelijke dat Hij ieder mens heeft gegeven om in staat te zijn verbinding te zoeken met Zijn Geest. Hij hoort Zijn onuitsprekelijke verzuchtingen, Zijn intens verdriet over wat de huidige mens er een zooitje van maakt, maar ook Zijn lankmoedigheid, gerechtigheid, Zijn omhelzende liefdes zo ontzettend diep. Dat geeft moed. Dat schenkt volledige overgave aan Hem. Hij ziet hoe Hij Zichzelf volledig ontledigd heeft in Zoon, Die Hij voor ons allen zondaars heeft overgegeven. De lijkwade van Turijn waar Hij in gelegen heeft na Zijn kruisiging is een vreselijk getuigenis hoe Hij voortdurend heeft geworsteld aan dat kruis, tot Hij Zijn geest aan de Vader overgaf. Om ons uit te redden, een blijde boodschap te verkondigen, en wederom Zijn liefde aan ons te openbaren. De jongen laat anderen maar harrewarren over de uitleg van de Schrift, die zij soms nauwelijks één keer gelezen hebben. Maar deze jongen vermag iets van Hem begrepen te hebben, en zoekt naarstig hoe Hij een deel van de geschonken liefde aan velen aan Hem kan vergelden. Niet uit hemzelf, want hij kan geheel niets uit zichzelf doen, is hierin zo onbeholpen. Laat Hij maar in hem alles werken en doen naar Zijn wil, niet zijn eigen wil. Hoop hiermee op de goede weg te zijn.

    2. IS vertegenwoordigt wel de “ware Islam”. Zij hernieuwen de historische traditie van het Mahometisme van zich te drenken in het bloed van heiligen en profeten. Abbé Gaume toonde de strijd tussen de Kerk en de Islam op een compacte maar klare wijze in zijn Catéchisme de Persévérance. Indien u niet gelooft dat de Islam van nature uit agressief expansionistisch is, bedenk dan eens hoe de Oriënt Mahometaans geworden is, hoe Constantinopel hetzelfde lot ondergaan heeft, en hoe West-Europa van in den beginne die woestijnbarbaren van zich heeft moeten afwenden door middel van militaire defensie. Hoe komt het dat Karel Martel op Gallische bodem zelf ten strijde moest trekken tegen hen? Ooit gehoord van de religieuze orden die gesticht werden ter vrijkoping van Christelijke slaven die door de schuld van de Saraceense veroveringstochten in gevangenschap terecht kwamen? Ooit gehoord van de gruwelijke levensomstandigheden waarin die slaven moesten leven? Men dwong hen water te drinken uit de schedels van hun medegevangenen, die gestorven waren door de ontberingen. Ongetwijfeld die ‘culturele verrijking’ die de barbaren volgens de Westerse paganistische politici naar Europa komen brengen. Daar wil ik bij toevoegen dat niet de Katholieke Kerk aan de oorzaak ligt van het ontstaan van de Islam, maar wel dwalingen zoals het Arianisme en het Nestorianisme, die waarachtige wegbereiders ervan waren.

     Sint Franciscus trad niet in “dialoog” met de Mahometanen; hij zei tot hen dat zij zich moesten bekeren, of dat zij anders naar de hel gingen. Ook steunde hij de Kruistochten volledig, zoals alle Heiligen van die tijden. Gezien u duidelijk niet veel van de geschiedenis kent, wil ik u er op wijzen zeer voorzichtig te zijn bij het kiezen van leesmateriaal. Het denken in Nederland werd eeuwen lang geïnfecteerd door het Calvinisme, en diegenen die kennis van zaken hebben weten maar al te goed hoezeer de Protestanten historisch meesters zijn in het smeden en verspreiden van fabels. Vooral in Engeland is dat een grote plaag geweest, zoals Joseph De Maistre ook aangetoond heeft. Nederlandstalig België werd dankzij Spanje gered van de Protestantse dwaalleer, maar de kanker van de Voltairiaanse vrijgeesterij, eerstgeboren zoon en erfgenaam van de Protestantse revolte, zit hier nu diepgeworteld, en moet dan ook uitgeroeid worden door een heroplaaiing van, inderdaad, de anti-liberalistische geest van de Kruisvaart. En, neen, “Kruisvaart” staat niet synoniem voor “haat”.

     Het Sacrament van de Biecht is een dogma, en het is bijgevolg heretisch om het te verwerpen. In de Heilige Boeken staat duidelijk dat Onze Lieve Heer, Jezus Christus, die macht gegeven heeft aan Zijn Apostelen, en de Opvolgers van de Apostelen zijn ongetwijfeld de Bisschoppen. Wie zijn doodzonden niet sacramenteel biecht komt in de eeuwige verdoemenis terecht.

     Verder leven de knechten van Hu-Baäl niet dicht bij God, maar moeten zij zich, zoals Sint Franciscus van Assisi verklaarde, bekeren van hun duivelse fabels tot de levende God, die Drievuldig en Eén is. Zij bidden voortdurend tot de demoon Hu-Baäl om vloek over de dienaren van die levende God. Er kan nooit ware vrede bestaan tussen de kinderen van Sarah en de kroost van Ismaël, tussen de zonen van Seth en die van Kaïn. Geen pact mogelijk tussen Rome-Jerusalem en Mekka-Babylon, ofschoon er in Rome heden vele verraders zijn die zulks willen bewerkstelligen. De tijd dringt voor Christenen om zich af te zetten van het libertijns geo-politiek systeem, en wederom in een geest van ernst en volwassenheid te wandelen. Men moet gaan inzien dat de Liefde van God niet hetzelfde is als ‘hippieliefde’, en dat de tijdperiode van ’68, met haar achterlijke en verwijfde ideologie, ten einde loopt.

     Mevrouw; kruip niet voor de Islam, want u zult daar spijt van krijgen. De toestand is zeer kritiek, en toch zijn er nog mensen zoals u die zo gehersenspoeld door het leven wandelen. Midden-Oosterse Christenen kennen de Islam beter dan u, want zij hebben de gruwelen ervan zelf meegemaakt. Het zijn zij die ons, Europa, aan het waarschuwen zijn om de Mahometanen buiten te houden. Iedereen weet dat er Mahometanen zijn die de precepten van Mahomet niet uitvoeren, en dus geen heiligen afslachten, maar die zijn geneigd om ginder in hun land of in een buurland te blijven in plaats van naar hier te komen op demografische veroveringstocht.

     Er is voorzegd geweest dat de Turk delen van Europa zal bezetten. Wat zien wij momenteel? Dat Erdogan politieke partijen aan het oprichten is in Europese landen om zijn macht hier te vestigen. Denk er aan; een pro-erdoganistische partij is een Turks-imperialistische partij. Dat wil zeggen; een partij die het land waar het opereert tot een neo-ottomaanse vazalstaat wil maken. Wij, Katholieken, moeten bidden dat God de Grote Koning weldra zal zenden die de macht van Turk en ketter zal breken. Dan zal Hu-Baäl, die de Kaäba van Mekka infesteert, en die zich gemanifesteerd heeft aan de leugenprofeet Mahomet, wederom in de hel geworpen worden waar hij vandaan komt.

     Afstammelingen van Dan bevinden zich onder de hedendaagse Joden. Ten tijde van de Val van Jerusalem, anno Domini 70, bevonden er zich Israëlieten van de Noordstammen, waaronder ook afstammelingen van Dan, temidden van Juda en Benjamin, die het Zuidrijk vormden in de dagen van de koningen van Israël en Juda. Zij zijn gewoon mee geabsorbeerd in de genenpoel, en zo kan dus zeker een afstammeling van Dan naar voren komen uit het Joods volk.

 11. @Agnes : Het Joodse Godsbeeld De God van Abraham -Isaak en Jacob is hetzelfde alleen hebben de Joden Jezus nog niet aanvaard als hun Messias en ook in Israel zijn er veel wat we noemen Messiaanse Joden die Jezus wel hebben aanvaard en dat is een bemoedigende evolutie !

  1. Abraham, Isaäk en Jakob aanbaden de Allerheiligste Drievuldigheid. De post-deicidale Joden doen dat niet. Zij aanbidden dus niet de God van het Christendom. Tot op heden zijn zij er trots op dat hun voorvaderen de Gezalfde aan het Kruis laten slaan hebben. Die voorouders schreeuwden tot Pilatus dat zij de bloedschuld op zichzelf en op hun kinderen namen. Die kinderen zijn tot op heden een roversvolk dat elke gastheer uitbuit die zich over hen ontfermt, dat de Christenheid vernield heeft en de Heilige Kerk geïnfiltreerd, en dat de netwerken in stand houdt van idololatrische mensenoffercultussen waarmee zij verdorven politici chanteren en onder hun controle houden.

   De Joden zijn afgesneden van Israël, terwijl de volkeren er binnen getreden zijn, zoals de Levende in de eeuwen der eeuwen geprofetiseerd had.

 12. Er bestaan ook messiaanse-zionistische christenen. Luister eens bijvoorbeeld naar het lied “Shema Yisraël” van Micha’el E. Ben David. Deze video is opgenomen in Ameland samen ook met (bas)violisten in Nederland. Hij zingt voornamelijk Psalmen en reist de hele wereld rond. Ook bestaat er Bijbelonderwijs van 119ministriespuntcom. Ze zijn erg kritisch op de R.K. Kerk en overige christelijke denominaties. Daarbij komt Kerstmis, Pasen en het Sint Martinus- en het Sinterklaasfeest in een geheel ander daglicht te staan, dan katholieken en andere christenen gewend zijn. Uiteraard zijn ze ook kritisch op alles wat met het heidendom, Halloween en magie te maken heeft. Ze zijn er erg voor om de Sabbat te herinvoeren, daar kan ik me toch wel iets bij voorstellen, omdat het God zelf is geweest die deze dag heeft ingesteld en niet voor alleen Joden, maar in principe voor alle mensen van alle tijden. Dus niet de Zondag als rustdag te nemen, al lijkt daar veel voor te zeggen, omdat Christus op die dag verrezen is. Maar ook Jezus Christus, de H. Maagd Maria en St. Jozef zelf hield zich aan de Sabbat. God heeft nooit gezegd dat ze die dag moesten veranderen in de Zondag. Dat is een verandering geweest die de Kerk zelf heeft ingevoerd en niet meteen in de eerste eeuwen. Verder raden ze alle gelovigen aan om zelf vooral alles te toetsen aan de Heilige Schrift en het goede te behouden, zoals Paulus het heeft gezegd en ook weer niet alles van hun onderwijs klakkeloos aan te nemen.
  De vraag die toch blijft hangen bij mij, waarom mochten katholieken eigenlijk nooit zelf toetsen aan de Bijbel en blijkbaar nu wel? Waarom wordt het een lijkt wel achtergehouden en horen we toch voornamelijk de overbekende verhalen uit de Bijbel. Katholieken weten zoveel niet en lijken het nu niet te willen weten, want dat hoefde niet, ze zijn het niet gewend om vertrouwd te raken met Gods Woord. Ik vind dat toch zeer beschamend voor een Kerk die zegt dat zij de Waarheid van God zelf verkondigt op alle , terwijl men in de Bijbel zelf kan lezen dat sommige dingen echt niet kloppen. Ik denk daarbij zeer aan het Tweede Gebod. In de Bijbel staat het beduidend anders dan in de Katholieke Katechismus van de Katholieke Kerk. Bovendien wordt de Katechismus bijna nog als belangrijker gezien dan het Woord van God zelf. Dit zuig ik niet uit mijn duim. Ik weet wat ik heb gelezen en gezien ook op een R.K. Netnieuws Forum, die weinig heel van je laat als je met kritische noten komt. Met andere woorden, ze mogen alleen mijn oren wassen, maar de hunne wassen laten ze met geen mogelijkheid toe. Daar komt nog bij dat ze eigenlijk vinden dat een vrouw weinig mag inbrengen. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen, vrouwen horen zich immers terughoudend op te stellen, zeker in kerkbijeenkomsten. Maar we zitten op een forum niet in de Kerk.

  Verder wat de Islam betreft, heeft M. Ben David ook een Psalmlied waarbij zelfs gedanst wordt met enkele moslims.

  1. Indien Joden niet Katholiek worden, kunnen zij niet gered worden.

   De Protestanten met hun “vrij onderzoek” zijn een spotbeeld met hun duizenden verschillende sekten die hun ketterbijbels allen op hun eigen manier interpreteren. Het Magisterium van de Kerk is noodzakelijk om te weten welke boeken canoniek van de Bijbel zijn, welke vertalingen authentiek zijn, en hoe zij geïnterpreteerd moeten worden. Het is dankzij het Romeins Pausdom dat Luther de celibaatschender wist dat er vier Evangeliën zijn. Sint Augustinus zei terecht dat hij slechts de Evangeliën geloofde omdat het onfeilbaar gezag van de Kerk hen als authentiek verklaarde. Zonder een zichtbare Kerk met een onfeilbaar gezag zou niets zeker blijven na verloop van tijd en alles in twijfel wegzinken. Zie maar hoe Protestanten dikwijls vier verschillende versies van hun ketterbijbels naast elkander leggen om uit de hele mengelmoes toch maar ‘de waarheid’ proberen te construeren. Hun sekten zijn mensenwerk, gebouwd op drijfzand, en het zal allemaal vergaan terwijl de Kerk van Rome overeind blijft, zoals zij doorheen de eeuwen reeds keizerrijken en machtige naties heeft zien vallen in het stof zonder ooit zelf gewankeld te hebben. Elke tiran die zijn tanden in haar heeft trachten te zetten, heeft die tanden zien breken op de onverwoestbare structuren van de Mystieke Bruid, en zo zal het ook blijven.

   Er zijn twee zuilen van de Goddelijke Openbaring: de Heilige Schrift en de Apostolische Traditie. Beiden zijn onwrikbaar en onfeilbaar. Een goede catechismus presenteert de basispunten van die Openbaring op een wijze dat iedereen het gemakkelijk verstaat. Daarom is het voor de meesten belangrijker om een traditionele catechismus te bestuderen dan direct de Heilige Boeken, die uitleg vereisen.

   De verplichte rustdag kon wel naar Zondag veranderd worden, omdat de natuurwet in zichzelf geen specifieke dag bepaald heeft, maar slechts voorhoudt dat er een heilige dag van verplichte rust moet zijn. Het Positief Goddelijk Recht had bepaald dat het de Zaterdag moest zijn voor de tijd tot aan Christus. De Apostelen hebben dan onder Goddelijke inspiratie de dag veranderd (jawel, in de eerste eeuw!), en valse wijzen zoals uzelf hebben geen enkele grond om dit te veroordelen. De Apostelen hebben veelvuldige mirakelen gewrocht om hun Goddelijke zending te bewijzen. U, Luther, Calvijn en compagnie, hebben er geen één gedaan. Wie verstandig is weet wie hij moet volgen.

   De kritiek op de Christelijke feestdagen is waarschijnlijk dezelfde tweedehandse zever die stompzinnige anti-katholieken op hun websites blijven plakken ofschoon die ontelbare malen weerlegd geweest is. Maar zo kennen wij dan ook de typische modus operandi van de vijanden van de Kerk.

   Men schrijft en publiceert tegenwoordig maar n’importe quoi, zonder serieuze kennis te bezitten van het onderwerp dat men dan wreed decimeert met leugens, halve waarheden en onwetendheid. Ach, vrije meningsuiting… Een grote plaag die het mensdom teistert.

   Bitter ironisch eigenlijk dat u zich op de Bijbel beroept om te judaïseren, terwijl in de Bijbel zelf staat dat de Apostelen reeds te kampen hadden met de zogenaamde Judaïserenden. Het Concilie van Jerusalem (zie de Handelingen van de Apostelen), vergaderd onder de Apostel Petrus, de eerste Paus, was geconvoceerd specifiek om die controversen te behandelen. Voor alle duidelijkheid: Het judaïseren van de Kerk werd verworpen door het Concilie.

   1. De Rustdag al vanaf de Schepping verankerd. Waarom dat dan veranderen? De natuurwet? Dan kan men elke dag als een specifieke rustdag nemen, al naar gelang men wil en zit men dan niet in principe aan een vaste dag vast, dus ook niet aan de Zondag. En of Christus dan wel of niet verrezen is die dag doet dan in feite ook niet ter zake.

    1. Heeft u gelezen wat ik schreef over het Positief Goddelijk Recht en de Goddelijke inspiratie waaronder de Apostelen de Dag des Heren vastlegden op Zondag, de Dag van de Verrijzenis? Zij handelden niet op eigen gezag.

     Er is het Natuurrecht, dat door God uitgevaardigd werd in de menselijke natuur bij de Schepping (Wet: Er moet een verplichte heilige rustdag zijn), en er is het Goddelijk Positief Recht, waardoor God legisleerde via Sint Mozes (Wet: De verplichte rustdag is Zaterdag), en later door de Heilige Apostelen (Wet: De rustdag is nu Zondag, want het is Pasen, de Transitie des Heren). Dat staat diametraal in tegenstrijd met het humanistisch individualisme van dat Protestantisme waar u zo aan verknocht bent, en waarin ieder voor zichzelf bepaald wat wet is en wat niet.

   2. Reactie 2: Katholieken zijn nu onderling net zo verdeeld, denken alles behalve hetzelfde in één en het zelfde geloof. Ze blijven allen wel in de Kerk zitten? Ik kan het in de R.K. Kerk niet meer zo goed volgen. Inmiddels schuiven een groot aantal protestanten richting de R.K. Kerk op. Volgens een R.K. priester, een vriend van paus Franciscus, bestaan er eigenlijk geen protestanten meer; “There are no protestants! We are all catholics” Maar de nieuwe lichting protestanten zit in de R.K. Kerk zelf en waren of zijn nog altijd van oorsprong gedoopte katholieken. Er zijn nu protestanten die katholieke denken en katholieken die protestants zijn gaan denken.
    Ik begrijp alleen waarom je persé katholiek moet worden om gered te worden. Zie Johannes 6:44. In dit vers komt geen Kerk of Gemeente ter sprake. als voorwaarde om gered en opgewekt te worden door Christus.
    Maar diezelfde Traditionalisten verwerpen Vaticanum II in zijn geheel. Toch ook een concilie. Hoe het ook zij er is verdeeldheid en als katholieken nauwelijks of niets weten en geen serieuze kennis bezitten is het te danken aan de Kerk zelf die het jarenlang verboden had voor gewone mensen. En het is gemakkelijk mensen af te serveren met dat katholieken geen serieuze kennis hebben en kakelen als een kip zonder kop, want daar komt het wel op neer.
    Goed men neme de Bijbel (toch écht Gods Woord of twijfelt de R.K. Kerk er dan zelf aan? Men trekke dan zelf de conclusie. Sinterklaas hoort zeker niet in het rijtje thuis van zijnde de waarheid van het geloof. Afschaffen dat hele feest, het is in feite gebaseerd op bedrog en dat zou niet moeten mogen en zeker niet van de Kerk. Bovendien gaan de liberalen (VVD) er mee aan de haal. Heeft u dat dan zelf niet in de gaten gehad? Ik in ieder geval wel.
    De Kerk weerlegt kritiek, maar anderen weerleggen die kritiek ook weer vanuit Gods Woord zelf. Het blijft dus een eindeloze discussie. En ze willen allemaal gelijk hebben, terwijl alleen God gelijk kan hebben. Hij immers heeft het Eerste Woord gesproken en zal ook het Laatste Woord spreken voor ieder van ons persoonlijk.

    1. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft geen dogmatieke uitspraak gemaakt zoals Algemene Concilies normaal gesproken wel doen. De Kerk heeft een Magisterium waarvan de universaliteit terugreikt tot de tijd van de Apostelen, en het is geenszins moeilijk om te weten wat dat Magisterium leert. Die langdradige zever die Paus Franciscus verkoopt bevatten geen kathedrale uitspraken die de Kerk op onfeilbare wijze bindt tot het belijden van een bepaalde doctrine. Indien Zijne Heiligheid een kathedrale uitspraak zou maken, dan verzeker ik u op voorhand dat ik het dogma dat hij zou proclameren zonder aarzeling aanvaardt, want hij wordt daar in gevrijwaard van dwaling door de Heilige Geest. Franciscus ontwijkt echter zulke onfeilbare uitspraken om zijn dwalingen te kunnen verspreiden.

     De Katholieken hebben een kenbare Geloofsschat die gedefinieerd wordt door een onfeilbaar Leergezag, terwijl de Protestanten een Babel van verwarring zijn, zonder leider, zonder authentiek gezag, zonder orde, en zonder een regula fidei die hen een eenheid van lering geeft. Zij zijn verdoolde schapen zonder herders.

     Sint Nikolaas van Myra is een authentieke Heilige. Wie denkt u dat u bent met uw arrogante eis dat zijn Feestdag afgeschaft wordt? Of viert u liever één of andere Islamitische imam die zichzelf aan flarden opgeblazen heeft in een bomaanval?

     De Heilige Schrift spreekt wel over de Kerk. De Zaligmaker heeft ondubbelzinnig verklaard dat Hij Zijn Kerk zou bouwen op Petrus, en die Cephas heeft de Zetel van zijn gezag uiteindelijk in Rome gevestigd, en heeft die stad geconsacreerd met zijn marteliebloed. Dit is een monument van de geschiedenis dat niet geloochend kan worden. In de negentiende eeuw waren zelfs de meer geleerde Protestanten het er over eens dat Petrus inderdaad naar Rome gegaan is, en dat de vroegere Protestanten dat feit loochenden uit partijzucht.

     Waar, mevrouw, vindt u in de Heilige Boeken het Protestants dogma van Sola Scriptura? Nergens, hetgeen de stelling ironischerwijze doet imploderen.

   3. Sorry, ik ben wel gedesillusioneerd juist in de R.K. Kerk, want dat kan ook. En een goed Bijbelonderwijs volgen kan juist heel verhelderend zijn. Dat men dan toch andere conclusies kan komen is er inherent aan.
    Vergelijkt u nu eens het Tweede Gebod van de R.K. Kerk met het Tweede Gebod van de Bijbel, die zelfs op twee plaatsen staat genoemd met elkaar. Leest u dan echt hetzelfde? En zelfs Jezus zegt dat er geen Jota aan veranderd wordt. Toch gebeurt dat dus wel, en als eerste al door de officiële R.K. Kerk. En men gaat draaien om zichzelf dan te rechtvaardigen. Vooral met het Tweede Gebod vind ik het zeer opmerkelijk. Dat valt echt op, hoor! Zelfs in de nieuwe You Cat Catechismus zit die verandering er nog steeds in. Ik ben benieuwd of de jongeren van nu dat doorkrijgen. Ik zat er al mee in mijn maag, voordat ik het goed en wel had bestudeerd. Ik ben om. Van mij hoeven al die beelden niet meer in de Kerk. Dat wil niet zeggen, dat ik thuis geen Kruisbeeld meer heb hangen. Dat ben ik van jongs af aan gewend. Ik wist niet beter. Maar hoe je het ook went of keert, het blijft een beeld en het doet niks. Willibrordus en/of Bonifatius gooiden immers alle beelden van heidenen stuk. Een beeld is nep toch? Dat geldt dus ook voor heiligenbeelden die verkocht worden aan katholieken. Er zit dan toch een heidens element in. Maar blijkbaar ontgaat dat vele katholieken.

    Er zijn katholieken die zo bezwerend doen met een kruisbeeld, dat is best intimiderend. Of ga maar in kleine ruimte zitten met een levensgroot Kruisbeeld. Ik kan me niet voorstellen dat dat gezond is voor iemand. En dat is voorgekomen.

    1. In de Tempel van Salomon stonden beeltenissen. De Tien Geboden verbieden het geven van de cultus van latria aan beelden; het verafgoden van beelden dus. Dat is niet hetzelfde als de Katholieke beeldenverering. U die toch zo snoeft de Heilige Schrift te kennen, hebt u nooit gelezen hoe Mozes een bronzen serpent maakte op Goddelijk bevel ter redding van de Israëlieten? Ziedaar in zekere zin een prototype van het kruisbeeld. Dat werd in het begin op rechtmatige wijze vereerd, maar later begon men het te aanbidden als een afgod, en riepen het aan als “Nehushtan”. Daar zit nu juist de distinctie, het verschil. Kent u soms een Katholiek die een kruisbeeld aanroept als een god, en het een naam geeft als dusdanig? Wees eerlijk; neen, u kent er geen, en indien u zo iemand zou kennen, dan zou hij door zijn medekatholieken als een gek aanzien worden. Katholieken geven geen goddelijke eer aan beelden (cryptovrijmetselaars binnen de Kerk wel, maar die zijn nu net anti-katholiek), maar onze verering van kruisbeelden en heiligenbeelden verwijst naar diegenen die, en datgene wat, de beelden vertegenwoordigen.

     De Ark van het Verbond was eigenlijk in zichzelf ook een beeltenis, en er stonden twee cherubimbeelden op. Deze ark werd zeer vereerd door Israël.

     Iconoclasten zijn echter niet voor rede vatbaar, omdat zij hun eigen oordeel supreem maken en boven dat van de Kerk, Christus-Mystiek, verheffen, in navolging van de gevallen engel. Zo vallen zij van de ene dwaling in de andere. Zich onderwerpen aan de stem van de Kerk vereist nederigheid, en dat hebben Protestanten en protestantsgezinden niet.

     Het is opmerkelijk dat u toegeeft dat het Kruis u afschrikt. Dat is het probleem van alle Protestanten: Zij willen het Kruis ontvluchten, terwijl de Goede God bevolen heeft eigen kruis op te nemen en Hem te volgen in Zijn bloedige voetsporen. De Weg van het Kruis is de Koninklijke Weg, zoals Thomas a Kempis zei, en er is geen andere die ten Hemel leidt.

     Hoe wisten Luther, Calvijn, Zwingel, Melanchton en soortgelijke vogelverschrikkers dat er Vier Evangeliën waren? Durven Protestanten hier op antwoorden?

     1. Beste Benjamin van Dijck (mijn re. op uw re. van13 juni 2017op11:38)

      In de Tempel van Salomon stonden beeltenissen. Ik zie het verschil niet tussen de beelden van het een of het ander. Knielen katholieken niet voor beelden en kruisbeelden? Ik heb dat ook gedaan. Sommigen kussen zelfs de beelden. Is dat geen verering van beelden, ook al bedoelt met de persoon die het voorstelt te (ver)eren en dan te kussen. Maar is het geen zelfbedrog om dat dan niet zo te zien als beeldenverering? Want het is immers niet nodig dit te doen, ook al lijkt men dat zo te voelen. Zegt God dat we dat moeten doen? Geen beelden van hout snijden of anderszins geldt lijkt mij voor alle beelden. Er is inmiddels zo’n wildgroei in kunst, zelfs op religieus gebied, heeft u dat nooit opgemerkt?

      [U die toch zo snoeft de Heilige Schrift te kennen, hebt u nooit gelezen hoe Mozes een bronzen serpent maakte op Goddelijk bevel ter redding van de Israëlieten? Ziedaar in zekere zin een prototype van het kruisbeeld. Dat werd in het begin op rechtmatige wijze vereerd, maar later begon men het te aanbidden als een afgod, en riepen het aan als “Nehushtan”. Daar zit nu juist de distinctie, het verschil.]. Dit kan met katholieke beelden net zo hard gebeuren. Sommigen hebben zoveel beelden dat je er niet goed van wordt. Zo was er bij eens een vrij groot Mariabeeld en grijs uit Medjugorje en we baden samen de rozenkrans. Dat beeld was nogal groot. Ik voelde mij niet thuis met dat hele beeld, Maria of niet, ik vond het maar niets. Ik was meer weg dan thuis in die dagen. Ik was blij dat het beeld de deur weer uit was. Het klopte niet naar mijn mening.

      [Kent u soms een Katholiek die een kruisbeeld aanroept als een god, en het een naam geeft als dusdanig? Wees eerlijk; neen, u kent er geen, en indien u zo iemand zou kennen, dan zou hij door zijn medekatholieken als een gek aanzien worden. Katholieken geven geen goddelijke eer aan beelden (cryptovrijmetselaars binnen de Kerk wel, maar die zijn nu net anti-katholiek), maar onze verering van kruisbeelden en heiligenbeelden verwijst naar diegenen die, en datgene wat, de beelden vertegenwoordigen.] Ik praat wel eens hardop met God en dan keek ik automatisch naar het Kruisbeeld. Het kreeg iets dwangmatigs en dat is niet gezond. Beelden leiden af van waar het in het leven werkelijk om gaat. Mijn mening is dat ‘beelden’ zelf niet leidt tot een gezonde manier van leven. Ik was zeer katholiek, té katholiek, zeiden velen, roomser dan de paus e.d. Beelden hebben iets van magie, zeker als het een mooi beeld is en zeker die met Maria, Moeder en Kind spreekt praktisch iedereen aan, ook niet-christenen en zelfs moslims.

      [De Ark van het Verbond was eigenlijk in zichzelf ook een beeltenis, en er stonden twee cherubimbeelden op. Deze ark werd zeer vereerd door Israël.] Dat verhaal is mij niet zo bekend, katholieken kregen weinig te horen wat dat betreft, zeker mijn generatie weten lang niet alles, hebben nauwelijks of niet de catechismus gehad en veel was er veranderd in de Kerk, in de H. Mis ook qua teksten.

      [Iconoclasten zijn echter niet voor rede vatbaar, omdat zij hun eigen oordeel supreem maken en boven dat van de Kerk, Christus-Mystiek, verheffen, in navolging van de gevallen engel. Zo vallen zij van de ene dwaling in de andere. Zich onderwerpen aan de stem van de Kerk vereist nederigheid, en dat hebben Protestanten en protestantsgezinden niet.] Dat zijn uw woorden. Ik ken goede oprechte protestanten, zij weten zich wel degelijk te verootmoedigen voor hun God. God ziet dat. Wie zijn wij hen te veroordelen. Alleen omdat zij protestant zijn? Overigens wil dat niet zeggen dat ik het altijd met een protestantse uitleg eens bent.

      [Het is opmerkelijk dat u toegeeft dat het Kruis u afschrikt. Dat is het probleem van alle Protestanten: ] Ik ben niet protestants. Ik ben katholiek gedoopt, nooddoop zelfs, gedoopt door een dokter die remonstrants was. Later ceremonieel over gedoopt door mijn Heeroom. Het is misschien logisch dat het Kruis mensen afschrikt. Zo’n fijn gezicht is het nou ook weer niet om iemand te zien hangen die geslagen is en die gaat sterven of al gestorven is op dat Kruis. En als je weet wat er aan is voorafgegaan. Waarom moet men steeds naar een Kruisbeeld kijken? Heeft dat zin? Hangt onze verlossing van Kruisbeelden af of van Christus zelf die voor ons geleden heeft aan het Kruis om ons van onze zonden te verlossen? Het is genoeg om het te weten en Hem ervoor te danken. En als je de mist in gaat Hem steeds opnieuw om vergeving te vragen en met God en je naasten in verzoening komt. Beelden hebben we daarbij niet nodig. Dat is overbodige ballast en kost onnodig geld ook. Ik heb best veel, als katholieke gelovige, aan beelden besteed. De meesten echter heb ik toch weer weg gedaan. Beelden leven niet. Aan dode dingen heb je niets aan.

      [Zij willen het Kruis ontvluchten, terwijl de Goede God bevolen heeft eigen kruis op te nemen en Hem te volgen in Zijn bloedige voetsporen. De Weg van het Kruis is de Koninklijke Weg, zoals Thomas a Kempis zei, en er is geen andere die ten Hemel leidt.] Het leven is lijden en last. Niet iedereen weet er goed mee om te gaan. Wat doet God met psychiatrische patiënten. Zij hebben het in vergelijking met gezonde mensen moeilijker in het leven en komen doorgaans moeilijker het leven door dan gezonde mensen bij wie alles soepeler verloopt en zelf hun problemen beter weten op te lossen. Dat wordt wel eens door gezonde mensen onderschat hoezeer je geestelijk kunt lijden. Het kruis is dan wel dubbel zo zwaar. Het duurt ook langer voordat je erover heen bent, maar de ‘gezonde’ maatschappij wil dat je doorgaat en sneller dan je bij kunt benen. Ook katholieken zijn dan soms keihard in hun uitspraken en loop je veel kwetsuren op. Je kruis dragen klinkt simpel, maar is het zeer zeker niet. Het is moeilijk je dan over te geven aan een God, die we toch maar nooit echt mogen zien. En als we Hem mochten zien, krimpen we nog ineen, zoals Mozes die zijn Mantel voor zijn ogen deed, dat God voorbij kwam.

      [Hoe wisten Luther, Calvijn, Zwingel, Melanchton en soortgelijke vogelverschrikkers dat er Vier Evangeliën waren? Durven Protestanten hier op antwoorden?] Deze vraag kan ik niet beantwoorden, want van het protestantisme weet ik nou ook weer niet zoveel af. Van de eerste drie heb ik wel gehoord, waarvan de eerste twee de meest bekende zijn.

 13. Als katholieken dan toch militant worden, kunnen ze samen met de moslims de zonde gaan uitroeien. Is dat geen goed idee? Met het zwaard in de hand? Jezus zei dat Hij het zwaard kwam brengen en geen vrede. Waarom deelde Hij dan niet als eerste het zwaard aan de christenen uit? Katholieken worden al jaren het zwijgen opgelegd en niet zo’n klein beetje ook. Waar blijft de krachtige taal van onze eigen bisschoppen?

  Hoe je daar op kan reageren illustreert een Soera 36, paragraaf 1, vers 1-12. Deze Soera wordt prachtig gereciteerd door een kleine jongen, zie you tube: ‘Recitatie van een kleine jongen’. Wat wij moeten doen is niets. Want men luistert immers niet of men wel of niet de waarheid verkondigt. Kijk en zie wat er gebeurt en vertrouw op God alleen, want daar komt het op neer. Wat wij katholieken niet echt hebben geleerd, zeker mijn generatie (50+) niet, is je vertrouwen geheel en alleen te stellen op God. Er zijn maar weinig mensen die dat echt kunnen, maar misschien toch meer dan ik nu denk.

  1. Het rechtmatig geweld volgens de principes van de Katholieke leer zijn niet ter vergelijken met het barbarisme van de Mahometanen. En wie beweert te vertrouwen op God zonder de Kerk is iemand die vermetel vertrouwt. Wie de Katholieke Kerk niet tot moeder heeft, kan God niet tot vader hebben. De duivel van de Islam, die u hier arrogant komt propageren temidden van Katholieken, is trouwens niet de God van het Christendom, maar een helse bedrieger die talloze zielen tot in het hellevuur geleid heeft. U bent een verraadster van uw Kerk en van uw vaderland.

   1. Maar is het geweld van de Kerk dan wel altijd rechtmatig geweest? Ja, als het echt om pure zelfverdediging gaat van je eigen land. Kijk naar Afghanistan, die al zijn derde oorlog heeft. Mag dit land zichzelf niet verdedigen? Amerika beroept zich op zelfverdediging, maar dat is een drogreden. Zij vallen aan en houden vele oorlogen in stand met behulp van het Westen. Hoeveel geld en/of wapens gaat er niet juist daarheen? Kan uit Amerika nog iets goeds komen? Hoeveel bederfelijkheid is van daar niet naar Europa ook overgewaaid? Waar bleven de protesten vanuit West-Europa? En Nederland zelf loopt aan de leien band met Amerika.
    U zegt dat ik een verraadster ben van de Kerk? Ik voel mij juist verraden door de Kerk zelf en van meerdere kanten ook nog. Het wrange is dat je er pas jaren later er nog eens achter komt.
    U weet niet hoezeer ik diezelfde Kerk met hand en tand verdedigd heb in diverse fora. Van alle kanten moest ik het bezuren, op enkele goede gesprekken na, ook met protestanten. Waarom? Als het moet verdedig ik de Kerk nog steeds. Waarom die verloren generatie (generatie Michael Jackson +/-)?, wat men al veel eerder voorspelde? Ik behoor tot die generatie. Ook in de Kerk zitten nog altijd elementen van bedrog en valse waarheden –> Tweede Gebod / Sinterklaasfeest / Geboorte Jezus niet met Kerstmis / Bepaalde dogma’s die afgedwongen worden (zoals het vijfde Mariale Dogma, dat nog niet is afgekondigd, maar waar velen hun twijfels bij hebben ), waar Paulus voor gewaarschuwd heeft. De Kerk kan dat altijd nog uit de wereld helpen, maar zij doet het vooralsnog niet. Het is niet goed om mensen in onzekerheid te laten. Katholieken weten heel vaak niet waar ze aan toe zijn, als ze het al willen weten, want er is binnen de Kerk heel veel ongeloof ontstaan. De Kerk is al heel lang niet meer één in geloven, al wordt dat wel beweerd.

  2. Vertrouwen op God alleen, dat heeft deze jongen vanaf het begin ter harte genomen. Hij ziet zich staan in een rumoerige wereld van gekwetter van allerlei soort, mensen die zich opblazen als een pauw tegenover de ander als twee vechtende kemphanen, vechtende om hun eigen gelijk, doet er niet aan toe op wat voor manier. Bedroefd wendt de jongen zich af, en zoekt rust in de vergetelheid. Koestert zich in de schoot van de Heer, en vraagt zich af waarom er zoveel leugen op leugen gestapeld kan worden. De waarheid van zijn Christus is volledig ondergesneeuwd. Ja zijn Vader, Die begrijpt alles, weet alles, dat is hem voldoende. Ook hij mag er iets van begrijpen door alle zuiverheid, onschuld, oprechtheid heen. De troebelheid van het stinkende moeras om hem heen, dat zuigende slijk dat ook hem tracht mee te trekken naar onderen, dat zal hem niet klein krijgen. Want hij heft zijn beide armen omhoog, en weer trekt Hij hem eruit. Omdat hij blijft vertrouwen op hem.
   Eens moest hij naar het bureau van de Officier van Justitie. Ze hadden al enkele jaren fel tegen hem gestreden. Daar werden hem vreselijke dingen medegedeeld van wat hem nu allemaal te wachten stond. Waarom toch hadden zij hem zo benadeeld; hij had geheel niets verkeerds tegen hen gedaan. Hij kwam onthutst buiten, moest rechts afslaan met zijn fiets naar huis toe. Maar bleef stilstaan. En bad: “Heer, als deze jongen nu naar rechts afsla, is dat de weg zonder hoop. Hij vertrouwt op U, want geen enkel mens kan hem nu nog redden. Ja, hij zal naar links afslaan, de weg volgen die hem volslagen onbekend is, maar waarop U hem redding kunt verschaffen.” Aldus deed hij. Hij reed langs het stadskantoor, en kreeg daar een onverwacht advies. Met dat advies wipte hij het stadhuis binnen voor een afspraak met de burgemeester. En daarna wipte hij nog een derde kantoor binnen, een directeur die het voor hem allemaal in orde zou brengen. Tenslotte reed hij verheugd richting huis. De Heer Jezus had hem uitgered, verlost uit al die dreigingen die hij bij de Officier van Justitie gehoord had. Dank U Heer!
   Dit vertrouwen is hem sindsdien onvoorwaardelijk bijgebleven. Welke weg heeft hij te bewandelen in het geloof? De Schrift is hem de eerste leidraad geweest. Niet dat hij er alles van begrijpt; nee, hij neemt alles wat daarin geschreven staat aan voor waar. Bòven al wat hij om zich heen verneemt. Da’s maar mensenwerk. Maar deze jongen kijkt voortdurend weg op Christus Jezus en Zijn Vader, in de wetenschap dat Hij dat voor hem in orde maakt. In orde heeft gemaakt. Geen gemakkelijke weg, die hij heeft te gaan. Weerstand zat. Maar uit liefde zal hij die weg blijven gaan. Omdat Hij hem eerst heeft liefgehad.

 14. Valt er ook iets goeds te zeggen van moslims in het algemeen. En de Islam zelf? Moslim betekent: “Dienaar van God” De Islam betekent: “Onderwerping”. Dit kan zowel positief als negatief uitgelegd worden. Een moslim is geen echte moslim als hij Jezus niet erkend als profeet. Echter zij zien Mohammed als de laatste profeet. Met andere woorden, na Mohammed (volgens de visie van de moslims) is er geen andere profeet meer geweest. Dus zij vinden dat men alles kan weten wat nodig is voor alle gelovigen tot aan de eindtijd in de wereld. Dus vanaf de Thora, het Evangelie tot aan de Koran.
  Joden, Christenen, Moslims. Allen geloven in één en dezelfde God YHWH. De enigen die in een Heilige Drieëenheid geloven zijn christenen, protestanten en katholieken. Jehovah’s Getuigen noemen zich ook christenen maar geloven echter niet in een H. Drieëenheid.

  Moslims noemen God ‘Allah’ dat betekent: “God”, lijkt wat op het Elohim, een Godsnaam of titel van God in het Hebreeuws. Soms schrijf je Allah als Allah. Zeg je de A dus als È. De duivel satan schrijven ze als shajtaan. Moslims hebben wel normen en waarden. Op veel fronten ontlopen die niet zo met de Christelijke wereld. Wij kunnen heus ook veel van hen leren. Ik vind het zeer onterecht hoe bijvoorbeeld de Fractievoorzitter van de PVV dhr. G. Wilders zich over de Islam en moslims uitlaat. Ik vind het ronduit zeer beledigend met alle gevolgen van dien. Hij zet bevolkingsgroepen tegen elkaar op. Dat is niet goed.

  De profeten uit het Oude Testament erkennen zij. Zij zien Jezus en Maria anders als wij. maar is dat echt heel erg? Zij spreken vol eerbied over Maria en hebben respect voor elke profeet. Daarom schrijven en zeggen ze bij het uitspreken van iedere profeet, behalve Mohammed, vzmh dat betekent: ‘vrede zij met hem’. Dat doen zij ook bij Jezus (vzmh}, die zij Isa noemen.
  Als wij net zo verontwaardigd zouden reageren als de moslims als hun profeet Mohammed [vzmh] [God hebbe zijn ziel!] als de Naam van Jezus in ons land zo dikwijls achteloos wordt uitgesproken, zelfs door vele (naam)katholieken, kunnen wij juist op dit punt veel van moslims leren. Want dit valt moslims namelijk ook op, hoe in ons land de Naam van Jezus op een zeer oneerbiedige en achteloze manier wordt uitgesproken. Het is vaak zelfs op radio en televisie ook te horen, namelijk. Waar blijft het protest van gelovige katholieken en ook van de kardinaal en bisschoppen in ons land.
  De reden die ik vaak hoor, ook met andere dingen is dat als we er wat van zeggen, wordt het alleen maar erger. Hoeveel ergernis heeft dit alleen al niet in ons land veroorzaakt? Dan zegt men weer dat het probleem alleen ligt bij diegene die zich ergert. De ergernis gever gaat dan vrijuit. Met andere woorden, we mogen er eigenlijk niets van zeggen. Maar is dat wel zo? Of blijven katholieken zich ook aan drogredenen vasthouden? Ondertussen heb ik zo vaak mijn mond open gedaan dat men zich weer aan mij ergert. Tja…. We leven in een land vol van ergernis. De enige die wat zonneschijn brengt is de eigenlijk de Schepper zelf nog. Mensen ergeren zich dood aan elkaar. De liefde is zoek. Gezocht: Liefde = GOD ! Dat gelooft bijna niemand nog. Maar toch is het wel zo. God laat naast regen zeker ook altijd nog de zon schijnen.
  Bij God heeft er nooit bijgestaan of Hij zelf katholiek, protestants, Joods of moslim of boeddhist etc. is. Wie stelde de volgende vraag ook al weer?: . “Ben ik van Apollo, of van Paulus of van … etc. ” Er schijnt maar één geloofsgemeenschap van Christus te bestaan. Dat wil zeggen volgens de R.K. Kerk alleen De Kerk (Moederkerk)> Maar de andere kerken geloven toch ook wel in die éne Christus, al bestaan er wel veel interpretatieverschillen over Maria, het Doopsel, Het Laatste Avondmaal/Eucharistie, die verdeeldheid hebben gebracht of weer tot nieuwe verdeeldheid brengen. Tja, dat is een lastige. Maar kunnen we niet even goede vrienden zijn? We hebben elkaar toch veel te vergeven? Of niet soms? Dat geldt voor zowel protestanten als katholieken. En ook tussen christenen/katholieken en moslims en noem maar op. Aan alle kanten zijn toch doden gevallen in de strijd, Kruistochten / Godsdienstoorlogen. Is de brandstapel van de inquisitie dan anders dan het zwaard van een moslim? Ik weet het niet hoor. Beide willen in feite de zonde afstraffen. In beide gevallen wordt je ter dood veroordeeld.
  Zelfs de H. Jeanne D’Arc gebruikte het zwaard, van de Heilige Catharina van Siena nog wel. Volgens een film had zij uit zelfverdediging iemand van de vijand gedood, wat zij Jeanne overigens vreselijk vond. De overgave aan God van haar op de brandstapel vond ik heel bijzonder. Ten onrechte werd zij op de brandstapel gebracht door onbetrouwbare bisschop(pen), die haar probeerde tot zonde te brengen. Zij weigerde. Althans dat is wat ik er van weet.
  Een pocketboekje over het leven van Jeanne d’Arc, die bij ons thuis lag van haar heb ik jammer genoeg nooit gelezen, omdat ik het moeilijk vond om te lezen, hoewel die geschiedenis mij wel interesseerde.
  Het enige Gebod wat Jezus ons gaf, was oud, maar werd opnieuw naar voren gebracht: “Heb elkander lief”. “Kinderkens, bemint elkander!” Ik hoor het zelfs mijn buurvrouw zaliger nog zeggen, als haar kinderen ruzie met elkaar hadden.

 15. Marian — vechten of niet — ???

  Eigenlijk bezit ik nog steeds het statuut van gewetensbezwaarde, van in de jaren zeventig, toen ik volledig in geestelijke duisternis sukkelde en totaal wanhopig werd.
  Het is socialistische, wellicht communistische, ideologie met onzuivere bedoelingen van degene die het uitvond.
  Nu ik oud en misschien zelfs wijs wordt ben ik dus gedwongen reactionair te worden vermits ik de R.K.K. en de Tridentijnse H.Mis heb terug ontdekt.
  Gelukkig ben ik te oud voor fysieke wapens. Altijd al afkeer van gehad.
  Gelovigen bezitten geestelijke wapens: gebed en meditatie van bijbelteksten om de Liefde Gods.

  Jeanne d’Arc werd geleid door stemmen die haar voorhielden wat zij onmogelijk ooit uit zichzelf had kunnen verwezenlijken.

  Maar er is nog een interessant stukje kennis waar ik nog niet veel over weet:

  Gelovigen bidden en smeken toch de heilige aartsengel Michael om de duivel te verslaan. Wel, dus, dat wens je toch zelf ook ?

  Wat ik wil zeggen is dit: Wakkere Christenen zijn dus het volk van Michael te noemen. Ik meen te bespeuren dat zeer veel volksgroepen naargelang hun innerlijke aard of ingesteldheid toebehoren aan een of andere grote geest. Duistere geesten worden dan als draak-achtige dieren voorgesteld (Openbaringen) en deze gevaarlijke volkeren zijn dus eigenlijk de leden van het geestelijk lichaam van hun leidende geest. Zoals Mohammed, of een of andere grote duivel. Er is trouwens een Moslim- of Islam- leider voorzegd die de hele wereld zou gaan regeren.

  Het is toch daarom dat wij deel willen zijn van het volk Gods? Want wij willen eindelijk deelgenoten worden van de zuiverste liefde en gehele innerlijke vrede.

  Ideologische gewetensbezwaarden laten zich dus gewoon afslachten, ook al komt hun gezin daar eveneens bij om. Maar het is niet onrechtvaardig je gezin en je vaderland te verdedigen, is dat eigenlijk geen plicht ?

  En altijd weer duikt er iemand op als Jeanne d’Arc, dit keer zou het om een (Franse) monarch gaan die heel Europa terug tot de zuivere Traditie van het onveranderde Woord van God zal leiden.

  Ik ben te oud geworden om lichamelijk te vechten, ik laat me maar gewoon afslachten, zoals de Christenen in Rome, liefst zoals Jezus ons voordeed.

  1. Eric, — reactie vechten of niet? —
   St. Michaël, ik ken daar twee gebeden van, die ik een tijdlang heb gebeden. Helaas vind ik weinig praktiserende katholieken om mij heen. Sommigen gaan nog wel naar de Kerk, maar meestal kun je niet met het geloof aankomen, ze vinden alles gauw overdreven en mij weer té fanatiek, al probeer ik dat wel in te dammen. U begint over Sint Michaël. Wat ik interessant vind is dat er een Michaël zal opstaan die de christenen zal ondersteunen. Of deze Michaël al leeft, weet ik niet, wel weet ik dat er een Micha’el Ben David prachtige Psalmliederen zingt, soms met musici in verschillende landen en werelddelen, waaronder ook in Nederland. Ook zijn er conferenties met pittige Bijbelstudies over de Eindtijd, want we leven vind ik toch wel in apocalyptische tijden. Verder zijn Jehova’s Getuigen en ook moslims er van overtuigd dat Jezus Christus dezelfde persoon is als Sint Michaël en beiden beroepen zich op de Bijbel waar dat in zou staan. wellicht ook in de Koran, maar dat weet ik niet zeker. Volgens Radio Maria kan dat niet, want een engel is een engel en die wordt geen mens. Toch spreken zeker moslims vol respect over de persoon van Maria en zij geloven dat Maria (Maryam) op een geheel bijzondere wijze zwanger is geworden. Er bestaat ook een filmpje van en dat vond ik toch ook echt wel mooi. Het Kerstverhaal van de Bijbel is altijd toch hetzelfde verhaal en het lijkt toch in onze tijd bijna eerder een heidens ritueel geworden te zijn, waar het verhaal van de Geboorte van Jezus er vaak niet meer toe lijkt te doen.
   In het Boek Daniël (O.T.) staat dat Michaël zal opstaan en dat het dagelijks offer zal worden gestaakt en dat de wereld in duisternis zal verkeren. Men heeft het vaak over drie donkere dagen, maar of dat ook in de Bijbel staat, weet ik zo niet. We moeten evenwel voorzichtig zijn met vele voorspellingen, want valse profetieën doen ook heel vaak de ronde. En daar waarschuwde Jezus ons al voor in o.a. Matteüs 24, die ik als één grote waarschuwing zie voor onze tijd. Alles wat we weten moeten staat in feite al in de Bijbel en dat is vind ik de beste en veiligste profetie, zodat je er niet snel naast kan zitten. Ik vecht op mijn manier, niet met wapens. Men kan ook de geestelijk wapenrusting aantrekken zoals beschreven in Efeziërs 6:10-17,18-20. Katholieken zouden daar veel meer op gewezen moeten worden op deze geestelijke wapenrusting. Helaas is er veel onverschilligheid en lauwheid te vinden bij katholieken.
   Verder was ik vroeger altijd tegen de doodstraf, omdat ik vond en soms nog wel vind, dat misdadigers (waaronder ook de Drie van Breda destijds), toch de gelegenheid moest hebben zich te bekeren tot God. Alleen weet ik niet of ik nu nog voor de volle 100 % tegen de doodstraf ben. Als iemand zo slecht is en maar raak moord en er zit geen verbetering in, dan misschien wel, maar dan uitsluitend ter bescherming van de maatschappij, zodat dit zich niet herhaalt. Maar het nadeel is weer dat er weer onschuldigen gepakt kunnen worden en onterecht wellicht de doodstraf krijgen. Er zit overal twee kanten aan. Maar de huidige maatschappij zit vol misdaad, maffia en geweld en afrekeningen in het criminele circuit zijn aan de orde van de dag.
   Ik ben zelf een vrouw, niet echt tot vechten in staat met wapens, dat zou ik denk ik ook niet kunnen. Meer met woorden en typen, zoals nu. Zei Malala Yousafzai, het meisje dat een aanslag ternauwernood overleefde en met haar ouders in Engeland woont, niet dat een pen de wereld kan veranderen. Zij is een moslima, maar wat een moedig meisje en inmiddels bijna of al een jonge volwassen vrouw. Zij is wijs voor haar leeftijd, al heeft zij ook een andere Godsdienst. Haar vader en moeder zijn trots op haar.
   De moslims redeneren anders, zij pakken letterlijk de wapens op om de ‘zonde’, zoals zij die in het Westen zien uit te roeien en zij schuwen daarom de dood niet, noch bij anderen noch voor zichzelf. De vrije Westerlingen zouden misschien zich toch meer moeten realiseren dat hun gedragingen (vrije, perverse uitingen, de vrije seksuele moraal hier is ongekend en is zoals ik het zelf ook nog nooit heb gezien, toen ik zelf een tienermeisje was en toen al begon het al te rommelen in ons land (jaren zestig en zeventig veranderde er al zoveel). Moslims willen dit niet. Zij zullen hun geloof niet verloochenen ten koste van de moraal, uitzonderingen daargelaten), terwijl her in het Westen wij ons geloof praktisch aan de kapstok hebben gehangen of in diepe donkere kast hebben gelegd. Ik zeg wel eens dat het juist de katholieken die uit de kast zouden moeten komen om van hun geloof te gaan getuigen. Want ik zie en hoor dat vrij weinig om mij heen. Bij de strenge katholieken moet je vooral alleen maar bidden en eigenlijk je mond houden. maar wat zegt de H. Catharina van Siena. Dat het juist het zwijgen is, waardoor het kwaad kan doorwoekeren. Maar van Christus getuigen is een kunst apart. Sommigen denken dat je vooral alleen maar goed moet doen voor elkaar. De liefde voor God lijkt er dan soms niet te zijn, omdat ze er niet over kunnen praten en het ook niet echt hebben geleerd hoe te getuigen. Ik heb een periode gehad waarbij ik me echt lamgeslagen voelde en nog is er die strijd, die nu nog heviger is als dat toen ik jong was. Want het is juist de tegenstand in de eigen Kerk die ik altijd als het meest pijnlijke heb ervaren en nog.

   1. Dag Marian! Deze jongen heeft reeds enkele stukjes van je gelezen, en voel me gedreven respect tot je uit te spreken. Je denkt anders dan vele anderen, en ondanks dat je je soms in een hevige storm bevindt op deze site weet je je stand te houden en door te gaan. Wel blijft deze jongen met een gemengd gevoel over je zitten. Probeer je niet op alle fronten te verdedigen of je in te dekken. Beschouw hoe de Heer Jezus dat zelf deed: zelden zal Hij bijvoorbeeld de schriftgeleerden en farizeeën rechtstreeks beantwoorden, want dan komt er weer een weerwoord van hen, tot dat doorgaat tot oeverloos gezwets. Nee, dikwijls geeft Hij een gelijkenis, of slaat een nieuwe weg in, die zij geheel niet verwachten, dat dan een indirect antwoord is op hun vraag. Maar Hij geeft er dan ook nog een extra meerwaarde aan. Daar kunnen we veel van leren. Bidt tot God voor meer wijsheid, dan blijf je op de goede weg. Goed is het dat je ook goede dingen durft te zeggen over bijvoorbeeld moslims. Want zij hebben zelf ook erg te lijden van de aanslagen van de IS, geestelijk gesproken. Maar blijf wel zuiver aan Zijn leer: hoe kijkt God Zelf tegen dit of dat aan? Probeer minder vanuit jezelf te spreken, meer vanuit de heilige Geest. Dus in voortdurende verbinding met God in gebed.
    Zelf hebben mijn vrouw en deze jongen veel gekeken naar Micha’el Ben David, maar hebben het er toch mee gehad. Pas op voor de interpretatie van de aartsengel Michael, laat je vooral niet leiden door uitspraken van de Getuigen van Jehovah. Deze gevaarlijke sekte heeft een volledig verkeerd vertaalde bijbel, dat af te leiden is als de grondtalen ernaast worden gehouden – en daarmee trekken ze dan van deur naar deur, ook vanuit een verkeerde vertaling opgemaakt. Liet hen eens Lukas 10, vers 7 zien: “trekt niet van huis tot huis” vanuit het grieks. Maar ja, antwoordden ze mij, wij leven nu in een andere tijd. Amahoela, als zij zich steeds beroepen op de Schrift, zeggen dat zij alles doen wat daarin staat, waarom dan dit indringende vers aan de laars lappen? En dergelijke dingen doen zij velen.
    Laat je niet door deze jongen ontmoedigen, maar ga meer uit van de waarheid in Christus Jezus. Louter van Hem. Want alleen in Hem is geen dwaling. Dan komt alles piekfijn in orde.
    En ach, al spreekt deze jongen soms krachtige taal, ook hij heeft nog zoveel te leren; ook hij struikelt toch nog menigmaal. Maar desondanks gaat ook hij door.

 16. Denkt u dat u van Christus getuigt door de islam rn de moslims de hemel in te prijzen? Dit gaat boven mijn verstand.

  1. Het is pure waanzin. De CDenV heeft hier een ramadan-kalender uitgebracht, en Koning Filip van België heeft een iftarmaaltijd bijgewoond. Wat is het volgende? Elke staatsminister een Arabische naam geven?

   Bij het verdedigen van de Islam wordt dikwijls het moreel verval van het Westen aangehaald, alsof de Westerse apostatische immoraliteit geremedieerd kan worden door een vuile kinderschender als Mahomet (hij heeft een negenjarig kind de onschuld bedorven) op een voetstuk te plaatsen en als voorbeeld te nemen. Bah, Christendemocraten; witte maçonnerie is het, zoals Mgr. Ernest Jouin het eveneens noemde.

   De bittere ironie wil dan weer dat de Mahometanen vol ongeduld zitten te wachten om de landsverraders de keel over te snijden die hen hier in Europa heden staan te bewieroken. Zot zijn doet geen zeer, wordt er wel eens gezegd; tot dat het daadwerkelijk wel begint zeer te doen.

   De agenten van Satan die Protestantse en Islamitische mentaliteiten in de Katholieke Kerk proberen te injecteren moeten frontaal en onophoudelijk bestreden worden. Naar de hel met dat vrijmetselaarswerk, waar het vandaan komt. De luister van de Kerk moet hersteld worden, en het Latijns Kruis moet zegevieren over de halve maan van de barbaren en de leugenpropaganda van ketter en scheurmaker. Reeds te lang worden heiligenlevens en de heilsgeschiedenis in het algemeen verbasterd en vervalst door judeo-maçonnieke trollen om de waarheid van het Rooms Geloof te bekampen; te lang reeds verspreidt men valse filosofieën en heretische dweperij onder de kudde van de Ene Kerk, die Apostolisch en Romeins is, vernielt men in rabiate beeldstormerij de heiligdommen en altaren van onze Sire God. Er moet nu eindelijk een geduchte tegenreactie gaan vormkrijgen in Europa, opdat de Naam van de Allerhoogste gewroken mag worden, en Zijn Heilige Kerk verheven in het gelaat van de hypocrieten die haar aan het afbreken zijn onder de pretensie dat zij haar aan het opbouwen en ‘hervormen’ zijn.

   Het leven van de Kerk op aarde is oorlog, hetgeen velen vergeten zijn. Zij draagt niet voor niets de naam, “Ecclesia Militans”, “Strijdende” of “Militerende Kerk”.

  2. Laten we vanuit onze kant dan de moslims de vrede wensen in navolging van Christus. “Zegen hen die u vervloeken, bidt voor hen die u vervolgen.!” Het zou mooi zijn als alle katholieken hiervan doordrongen werden.

  3. @Martha. Denkt u dat alleen katholieken in de hemel kunnen komen? Is dit niet een zeer kortzichtige gedachte?

 17. @ Marian.

  + Over de drie duistere dagen kun je een kort essentie-stukje vinden op mijn klein blogje:
  http://www.bloggen.be/vlijtingenriemsternstgeest/ (er is nog veel werk aan)

  + Het doden van ongewenste mensen:
  Volgens de eindtijdprofeet Jakob Lorber mag de overheid slechts die mensen doden die echt niet te helpen zijn: op ons duister planeetje zijn er altijd een klein aantal zeer ongelukkigen die ononderbroken in uiterste woede verkeren alsof zij hondsdol zijn. Er valt volstrekt niets met hen aan te vangen en ze zijn ontzettend gevaarlijk.

  + Verder is er het recht tot zelfverdediging, van je gezin, van je vaderland.
  De R.K.K. is ons vader- en moederland.
  dus … Maar het wachten is op de aangekondigde monarch. Alles op God’s tijd.

  We kunnen dus slechts vluchten naar de woestijn!

  1. Waarom naar de woestijn? Mijn hele leven is bijna al een woestijn geweest. Oases zijn steeds minder te vinden, immers de meeste kerken blijven doordeweeks dicht. Is Jakob Lorber wel een betrouwbare profeet? Ik ken hem niet. Het is onze Heer Jezus Christus zelf geweest die ons waarschuwt voor valse profetieën of valse profeten. Matteüs 24 zegt al zoveel voor onze tijd. Daar heb ik genoeg aan. Bespaar me de rest van profetieën, daar wordt je alleen maar bang van. Over de drie duistere dagen heb ik ook wel gehoord. Maar staat dat wel (expliciet) in de Bijbel?

 18. Dat vrouwen anno nu de hoofddoek per definitie afwijzen, omdat het hen doet denken aan alleen de Islam klopt ook niet. Waarom dragen nonnen dan sluiers en mochten zij dan niet in burgerkleding blijven? En waarom mogen gewone burgers in Nederland eigenlijk geen hoofddoek dragen. Want die indruk krijg ik echt van met name katholieken en die dan ook niet zo erg gelovig (meer) zijn. De tegendruk is net zo groot om de hoofddoek weer af te doen, ze ‘schamen’ zich zelfs voor je, want het ‘past niet bij ons’. Lariekoek. Mijn moeder droeg een hoed en dat vind ik nog lelijker dan een hoofddoek. Ik heb niets met hoeden. Op Prinsjesdag in Nederland vind ik dat ook een aanfluiting, want vele dames vinden de hoeden interessanter dan de Troonrede die wordt uitgesproken en er wordt zelfs in bepaalde programma’s nog over nagepraat. Ik bedoel maar. Hoeden mag en hoofddoeken zijn uit den boze.

  1. Een hoofddoek is eigenlijk niet iets Islamitisch. Christelijke vrouwen droegen dat reeds voor dat de Islam bestond. Hier in West-Europa werd dat ook nog relatief veel gezien tot aan de soixante-huitard revolte. Hoofdbedekking is echter alleen verplicht voor vrouwen wanneer zij naar de kerk gaan. Daarbuiten is het vrijblijvend (niet voor nonnen en religieuze zusters natuurlijk) maar wel een lofwaardige praktijk, die alleen maar aangemoedigd kan worden. Maak er alleen geen Mahometaans symbool van, zoals de Saraceense vrouwen dat doen die hier deel uitmaken van de bezetting.

   Maria, het toonbeeld par excellence voor alle vrouwen, droeg een hoofddoek. Sinte Bernadette Soubirous is een ander voorbeeld. Het is volstrekt niet Katholiek om daar minachtend op neer te kijken. Er bestaat vandaag een lelijke ongebreidelde drang onder vrouwen om zich te laten zien, hetgeen zich bijvoorbeeld uit in het plaatsen van foto’s op facebook-pagina’s. Het dragen van een hoofddoek is een krachtig tegengif van ingetogenheid daarvoor. Bij rechtschapen mannen boezemt dat respect in. Het contemporain Westers nudisme per contra is ronduit walgelijk en degraderend.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht