De klimaatgodsdienst. Het Trojaanse Paard van de technocratie en de christelijke profetie.

Motto van Patrick Wood bij zijn boek Technocracy rising. The Trojan Horse of Global Transformation, 2015:

The dark horse of the New World Order is not Communism, Socialism or Fascism. It is Technocracy.

De klimaatgodsdienst

Als je de Amerikaanse sites van de “World Council of Churches” of die van de “Episcopalian” en “Catholic Church” nakijkt, kun je er niet omheen. Ze zijn allemaal voor de vergroening, de “duurzame ontwikkeling“. Het lijkt wel een nieuwe godsdienst. Paus Franciscus schreef een encycliek “Laudatio Si” in 2015, het “Evangelie van de Schepping” over de “verzorging van het gemeenschappelijke huis“. Op 24 september 2015 sprak hij als eerste paus het Amerikaanse congres toe en gaf daarmee morele autoriteit om van de duurzame ontwikkeling werk te maken. Zo had Obama minder moeite om de Agenda 2030 van de VN te tekenen. Dat stond mooi met het oog op de grote Klimaatconferentie van 30 november 2015 in Parijs.

De hogepriesters

Anderhalf jaar later is de VS uit het klimaatakkoord gestapt. Macron riep Trump op 2 juni per tweet op om “de wereld te redden“. Buiten het klimaatakkoord is geen heil. Pseudo-religieuzer kan niet.

De hogepriester van de klimaatgodsdienst is Al Gore. De zeespiegels zullen stijgen, de poolkappen afsmelten, de poolberen geen habitat meer hebben en onze kustmetropolen zullen worden bedreigd als we ons leven niet drastisch veranderen. Hij stelt voor als een religieus dogma wat alleen een wetenschappelijke theorie is die nog aan peer review en verdere toetsing onderworpen is. Maar de wetenschappelijke gegevens zijn allemaal niet zo eenduidig. Volgens recente NASA-foto’s smelt Arctica maar minder snel dan Antarctica bijwint.

De volgende info komt van Patrick Wood, een christelijke economist en kenner van technocratie en organisaties als de Trilaterale Commissie. Zijn werk heet Technocracy Rising. The Trojan Horse of Global Transformation, 2015. U vindt interviews met hem op de uitstekende christelijke site themindrenewed.com http://themindrenewed.com/interviews/2016

Doen alsof we met zekerheid kunnen voorspellen, is boerenbedrog. Je maakt dan van de wetenschapsmens een hogepriester, die meer waard is dan de gewone mens en de toekomst kan voorzien. Je maakt dan van de wetenschap “sciëntisme”, wat een godsdienst is. Dat is zoals in de oude tijd met de mensenofferreligies. De hogepriester klom op de vulkaan, luisterde naar de winden en kwam dan naar beneden met de boodschap: “Er moeten dan en dan twee maagden worden geofferd.” Gelukkig voelen de meeste wetenschapslui en ingenieurs zich niet superieur in de zin dat zij de toekomst kunnen voorzien. Het is de Franse filosoof Saint-Simon (1760-1825) die dat aan wetenschappers toeschreef. Hij is zowat de vader van de vergroening. Hij predikte een soort christelijk socialisme, lees je in Wikipedia, maar volgens de christelijke economist Patrick Wood belijdt hij in feite de technocratie, de heerschappij van de wetenschappers-ingenieurs. 

Henri de Saint-Simon (1760-1825)

Technocratie slaat de hulpbronnen aan

Technocratie is wezenlijk verschillend van socialisme of fascisme waarmee het soms verward wordt. Die twee maken wel gebruik van technocraten (net als de kapitalisten) maar houden nog altijd een belangrijke politieke component in, de partij die de massa’s mobiliseert, de arbeidersklasse enz. Technocratie wil liefst de hulpmiddelen (ertsen, water, land, productiemiddelen..) onder controle van een techno-elite brengen omdat politici en gewone mensen daar toch niet duurzaam voor kunnen zorgen. Die beslist welke middelen wie mag gebruiken. Ze scheidt dus de hulpmiddelen van de economische sector (de kleine en grote producenten) en van de politieke sector. In feite vliegt de politiek in een hoekje. Je kunt het best vergelijken met feodaliteit: de middelen behoren aan de elite, de dorpsgemeenschap is sterk in zijn bewegingsvrijheid beperkt en mag de toegestane middelen gebruiken. Ze moet afdragen en heeft nog zegging over enkele lokale taken (de verdeling van het onderhoudswerk, het opluisteren van de feestdag…). Dat is alles wat er van de politiek over zal blijven.

De nieuwe feodaliteit (Agenda 20-30). De 90% tegen 2030 in ecologisch verantwoorde “coffin apartments”… Verbruik en transport volgens de credits die je krijgt…

Pseudo-religieuze retoriek

Er zijn nog internationale documenten die bol staan van religieuze retoriek. Neem de Earth Charter. Dat is een verklaring van “fundamentele principes en waarden voor het bouwen van een rechtvaardige, DUURZAME en vredevolle globale samenleving” volgens het handvest. Het is een uitvloeisel van de Rio-conferentie van 1992 met betrokkenheid van burgerbewegingen, NGO’s. De grote namen zijn o.a. de maçonnieke koningin Beatrijs en Lubbers uit Nederland, Gorbatsjov (“De cosmos is goddelijk“) e.a. Een kunstenares ontwierp een “Ark van de Hoop” om het vijfjarig bestaan van de verklaring te gedenken.

De Ark van de Hoop 2001 in Vermont (VS) als herdenking van het vijfjarige bestaan van de EARTH CHARTER

Technocratie is HET ontwikkelingsmodel en bewerkt “mirakels”

Waar is het de technocraten eigenlijk om te doen? Cristiana Figueres is het hoofd van de Climate Change van de VN. In een persconferentie in Europa in februari 2015 liet ze vallen dat “voor de eerste keer in de geschiedenis de mens intentioneel een economisch ontwikkelingsmodel zal veranderen dat al 150 jaar bestaathttp://www.unric.org/en/latest-un-buzz/29623-figueres-first-time-the-world-economy-is-transformed-intentionally . Dat model van de laatste 150 jaar dat vervangen zal worden, is het kapitalisme, daar is geen twijfel over. In de plaats komt niet het socialisme of fascisme alhoewel het er oppervlakkig gezien wat op gelijkt, maar de technocratie.

Dat gaat heel ver. Er is Carbon Tracker, dat is een door de VN gepatroneerd en door de globalistische London School of Economics begeleid initiatief. Het oefent druk uit op investeerders (pensioenfondsen, hedge funds..) om investeringen in koolwinning, olieontginning af te bouwen en die activa te verkopen. Het is bijna afpersing. Als de investeerders het niet doen, dan zouden ze vervolgd kunnen worden wegens wanbeheer enz. De VN Climate Change bepaalde dat tegen 2030 geen olie of steenkool meer ontgonnen mag worden. Nochtans haalt de VS nog altijd 67% van de energie daaruit, en enkel 7% uit wind en zon, de rest uit water en kernenergie. Er zal dus een enorm energiedeficit ontstaan. Er is volgens de economist Patrick Wood geen enkel plan om dat deficit tegen dan op te vangen. Bill Gates zei in februari 2016 in een interview dat hij nu niet weet hoe dat kan, dat het een kwestie is van research en development, dus van hopen geld van de belastingbetaler en dat hij dan een “energiemirakel” verwacht http://uk.businessinsider.com/bill-gates-interview-energy-miracle-coming-2016-2?r=US&IR=T … Ceasescu had een oplossing als er in de winter niet voldoende brandstof was voor de stadsverwarming in de Roemeense steden: hij zette de thermostaat lager en gaf bevel om in de weerberichten de temperatuur met twee graden op te drijven. Zullen we dat dan ook doen als er in de winters massaal mensen omkomen ten gevolge van verwarmingsproblemen?

De grote inspiratie… De Trilaterale Commissie

De in 2017 overleden grondleggers van de Trilateral Commission (VS, EU, Japan,  gesticht in 1973) Zbigniew Brzezinski (inspirator met “Between two ages. The technetronic era”, d.w.z. “Het tijdperk van de technocratie”) en David Rockefeller (stichter)

Het is intrigerend dat de Rockefellers, de grootste oliebaronnen uit de menselijke geschiedenis (eind 19de, begin 20ste eeuw) olie vanaf de jaren 1970 afvallen. Ze wedden op andere paarden. Volgens Patrick Wood zijn de globalisten in de laatste veertig jaar in een end run om monopolies te vestigen. Ze verliezen blijkbaar hun geloof in het kapitalisme, ze zien de als een toren van Babel hoge schuldenberg en de private centrale banken hebben stilaan alle trucs uitgeput. Geld – papier of elektronisch – verdampt binnen afzienbare tijd, zoals de waarde ervan ook compleet verdampt is in de jaren na de muntontwaarding van Diocletianus (keizer van 284 tot 305). De globalisten hebben nu volgens Wood een end run ingezet om zo veel mogelijk hulpbronnen in handen te krijgen: grond, water, ertsen. Er zelf direct de hand op leggen is delicaat, daarom via trusts. Het Groen Fonds dat de “carbon tax” opbrengst zal beheren, verwacht van 2015 tot 2025 zo’n 100 miljard dollar per jaar, één biljoen in tien jaar. Te gebruiken voor “energieprojecten” in het zuiden maar enkel via de grote banken, Goldman Sachs, Deutsche Bank.. en internationale organisaties als IMF. Het hele klimaatakkoord is een grote hold-up. De kersen zijn de inspanningen van landen (tegen 2030 geen extractie..), beloften die ze bij God niet weten hoe na te komen en de taart zelf is de jackpot van de verwachte één biljoen dollar. Vergeet al die retoriek van NGO’s over dorpsontwikkeling en kleine boeren in het zuiden. De grote bedrijven en banken zullen de pot beheren. John D. Rockefeller zei ooit: “Competition is a sin“. Vrije markt en concurrentie is maar een voorwendsel, doel is oligopolie of monopolie verkrijgen en de boel met technocraten runnen.

De globalisten gebruiken daarbij fossiele brandstoffen als zwart schaap om de gewone mensen schuldgevoelens te bezorgen en bereid te maken nog meer vrijheid in te leveren, nog meer heffingen te betalen. Het onderwijs kan dit Al Gore-verhaal verkopen als zoete koek. De stijgende zeespiegel en de ijsbeer op zijn smeltende schots. Kinderen voelen zich sterk door die schuldgevoelens aangesproken.

NAFTA, TPP, TTIP, Klimaatakkoord… liquideert de laatste resten soevereiniteit

In 1973 werd de Trilaterale Commissie gesticht door David Rockefeller. Hier geen geheimhouding zoals bij Bilderberg. Kantoren in New York, een ledenlijst, publicaties. Dingen verberg je soms het best door ze openlijk met de rest uit te stallen. Volgens Wood is de Trilaterale DE pleitbezorger en gangmaker van de technocratische world governance. Het begon al in 1974, Nixon had moeten aftreden en vice-president Ford volgde hem op. Die kon zelf zijn vice-president kiezen en dat werd Nelson Rockefeller, broer van David en ook lid van de Trilaterale. Die zette in de Trade Act van 1974 meteen de snelspoor-procedure (“fast track“) op. De trade representative van de VS-regering onderhandelt in alle geheim met de buitenlandse partner. Het vaak duizenden pagina’s omvattende akkoord wordt dan in de senaat gedumpt, die krijgt amper drie dagen en kan alleen ja of nee antwoorden. Amendementen zijn niet mogelijk. De volgende regeringen hebben telkens de fast track opnieuw ingevoerd als zo’n overkoepelende akkoorden aan bod kwamen. Van de 12 trade representatives van de VS-regering van 1973 tot Trump zijn 9 lid van de Trilaterale. Zo wordt het parlement helemaal buiten spel gezet.

Was het Transatlantic Trade and Investment Partnership ingevoerd, dan konden Amerikaanse bedrijven de Fransen voor een privaat gerecht (arbitrage) dagen omdat bijv. de Franse wetgeving over GGO’s de Amerikaanse invoerder benadeelt. Het laatste restje soevereiniteit (eigen wetten) wordt onderuit gehaald. Die Franse wetgeving moet dan wijken.

De christelijke profetie daarin

Christenen geloven in de terugkeer van Christus op het einde van de tijden. De terugkeer wordt voorafgegaan door periodes van verwarring maar ook van opbouw van krachten. Christenen hebben in keizer Nero de Antichrist gezien, later in Dzenghis Kan, Aldolf Hitler. Het is niet aan ons om de toekomst te kennen. Patrick Wood merkt hierbij op dat een generaal bij een beslissende veldslag (veldslagen), eerst nauwkeurig de infrastructuur opbouwt. De technocraten hebben in de laatste dertig jaar een formidabel controleapparaat opgebouwd dat de hand legt op grond, water, ertsen en de soevereiniteit van landen en de soevereiniteit van de mensen zelf steeds verder aantast, dat alles vaak in naam van mooie principes zoals duurzaamheid. Ze geven ons zelf een groene ersatz godsdienst en spiegelen ons voor dat we ondanks het verlies van soevereiniteit ons straks misschien kunnen uploaden als transhumans en zo een stukje onsterfelijkheid bereiken. Ray Kurzweil, wetenschapper en Google adviseur, acht de samensmelting van mens en machine mogelijk tegen 2045.

Het goede nieuws

Het goede nieuws is dat TPP, TTIP is afgevoerd en het klimaatakkoord is gekortwiekt. De VS is uitgestapt. Zeggen dat dat globaal gezien goed nieuws is, is als vloeken in de klimaatkerk. Het is voldoende om verbannen te worden uit de media en als wetenschapper ontslagen te worden.

Toch is het goed nieuws. Het is de wereldhistorische betekenis van dit moment. Ook al wordt Trump afgezet, de hele end run van de globalisten om de totale controle te verwerven, verliest een groot momentum. Cristiana Figueres van het VN-klimaatpanel had het al gezegd in het bovenstaande interview: “Als het niet lukt, verliezen we 15 tot 20 jaar”. We krijgen nog een adempauze. Ondertussen beweegt er van alles. De Chinezen starten een gigantisch infrastructuurproject (de nieuwe zijderoute) , de allianties hertekenen zich (Turkije, Iran, een groot deel van Syrië en Irak, Rusland, Qatar en aan de andere kant de soennitische Arabische landen), de EU wordt wakker geschud uit zijn zombiebestaan en wordt gedwongen een eigen politiek te ontwikkelen tegenover de buren en tegenover China. We gaan full swing naar een multipolaire wereld. 

Auteur:Andries Termote

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

5 commentaren op “De klimaatgodsdienst. Het Trojaanse Paard van de technocratie en de christelijke profetie.

 1. Wetenschap is geen godsdienst nooit zal men alles kunnen doorgronden en onbeantwoorde vragen zijn nodig want dat is wat de mens drijft het is de honger van het weten dat ook onvolmaakt is. Dat ons klimaat aan het veranderen is zijn geen praatjes maar dagelijkse realiteit en deze klimaatverandering is de schuld van de mens niet van God. In de wetenschap blijven vele vragen over en wetenschap is niet in strijd met het geloof . Zo kan men het bestaan van God niet bewijzen juist als de evolutionist niet kan bewijzen dat we van dierlijke oorsprong zijn de wetenschapper weet nog niet eens wat ons bewustzijn is en wat er voor de oerknal was dus wetenschap is geen fake maar ook geen godsdienst. Vroeger dacht men dat het atoom het kleinste deeltje was nu zijn er protonen, neutronen en elektronen en dan spreken we nog niet van de manotechniek het kleinste deel in de elektrotechniek. Dus het gevaar blijft dat de mens voor God gaat spelen !!

 2. Deze jongen heeft zich nooit druk gemaakt over het klimaat. In de zeventiger jaren was Nederland koploper om alles aan het milieu te doen; iedereen deed mee om met hun bijdrage een steentje bij te dragen aan een schone wereld. Maar wat heeft het uitgehaald, als alle andere landen niet meededen? Nu is de situatie omgekeerd: andere landen doen soms voor meer voor het milieu dan Nederland. Natuurlijk is hij zich ervan bewust hoe onnatuurlijk wij wel niet leven in deze moderne tijd. Ga maar eens naar een huttendorp in een traditionele samenleving, waar de mensen nog niet overspoeld worden door allerlei onzinnige producten uit vele fabrieken. Het totaal aantal artikelen in zo’n hut zal zelden de honderd bereiken. Alles halen zij van buiten uit hun eigen omgeving. Ook hun kleding en voedsel. Nee, niet hun mobieltje.
  Tel nu maar eens het aantal dingen in uw huis, als ge het tellen kunt. En besef, hoe idioot we wel niet bezig zijn, ons laten misbruiken door de commercie. En er is geen ontlopen aan: ook ons huis zit vol met plastic, lampen, batterijen, allerlei electronica, glas, metalen, enzovoorts. Vanzelfsprekend doet hij ook mee aan het scheiden van afval. Maar niet met overtuiging. Hij weet immers, dat er hoe dan ook “binnenkort” een verandering hierin komt. Niet door ons, maar door de Heer Jezus, Die wedergekeerd is. Koning geworden over de gehele aarde vanuit Jeruzalem. Reken maar, dat dan al die soesa over milieu en vervuiling in één klap voorbij is. Ben ervan overtuigd, dat er niet veel techniek meer zal wezen; we zullen waarschijnlijk leven in die natuurlijke huttendorpjes van weleer, die alles uit hun directe omgeving halen. Geen electriciteit, geen auto’s, geen telecommunicatie, geen machines, geen fabrieken; maar wellicht nog wel zeilboten, molens, trekvoertuigen. We wachten maar af. Het zal de Heer om heel andere dingen gaan dan het materialisme: dat geestelijke, wat we nu zo verwaarloosd hebben.
  Dat is dus, waar elke christen zich op heeft te richten. Geen profetie over een warmer wordende wereld, smeltende poolkappen, gigantische stormen, een stijgende zeespiegel. En die idiote reis naar Mars. Deze jongen leeft slechts in het hier en nu, zijn enige verwachting is de wederkomst van zijn Heer en de wederoprichting van alle dingen in dat duizendjarig rijk; en daarna een nieuwe aarde waar alles onvergankelijk is, die de uitverkorenen zullen gaan bewonen in een nieuw onsterfelijk lichaam.
  Kijk, daar zijn anderen geheel niet mee bezig. Ze lopen slechts te miauwen over het veranderende klimaat, zijn er zelfs voortdurend mee bezig, uit angst. Nu, we moeten ons toch niet bang laten maken door al die valse profeten? Natuurlijk verpest je de aarde, als je zo bezig bent zoals alle mensen om je heen. Maar eigenlijk zal dat mij een zorg wezen. Alleen dat, dat onze Schepper intens bedroefd is over wat de mens zoal aanricht sinds Hij die op deze prachtige aarde heeft gezet. Wat is daarvan nu nog over?
  Het voortdurend bezig zijn met de vervuiling doet ons één ding vergeten. Zoals Jezus de farizeeën wees op het reinigen van bekers aan de buitenkant, maar van binnen vol roof en onreinheid zijn. Indien wij dus slechts buiten alles in orde willen hebben, vergeten we onze binnenkant: zuiverheid, een rein hart, oprechtheid, en dergelijke. “Van binnen uit het hart van de mensen gaan naar buiten de kwade overleggingen, hoererijen, diefstallen, moorden, overspel, hebzucht, boosheden, bedrog, losbandigheid, een boos oog, lastering, hoogmoed, overstand” zegt de Her Jezus in Marcus 7, verzen 21 en 22.
  Anderen ergeren zich soms over mij, omdat ons huis er niet piekfijn uit ziet, soms wat stoffig en rommel. Ze vergeten naar onze binnenkant te kijken….

 3. Door de wetenschap en de daaruit volgende techniek kan men nu over de mens zeggen : we houden hem bezig en we laten hem continu consumeren. De ingeslapen mens vraagt zich niets meer af, en godsdienst komt in de verdrukking. We hebben terug flinke profeten nodig die de westerse mens wakker schudden, hem God opnieuw tonen en hem voor zijn existentiële verantwoordelijkheid plaatsen.

 4. Ik ben al dat geneuzel over die zogenaamde klimaatproblematiek zo zat ! Temeer daar wetenschappers allang de leugen ontkracht hebben . Alleen.. Zij worden monddood gemaakt. Iedereen wordt bang gemaakt met klimaatverandering en ondertussen gaan ze , de gevestigde orde, maar door met chemtrails. Wat daarbij vrijkomt : aluminium, cadmium, chroom, barium etc. En dat komt in onze voedselketens terecht. Daar hoor je niemand over. Mensen denken dat het gewoon vliegtuigstrepen zijn. Dan nog aluminium en thimerosol in vaccinaties.. Tjonge ,wat heeft de Overheid het toch goed voor met zijn volk.

 5. Opvallend en hardnekkig is en blijft het idee dat God niet kan worden bewezen.

  Iedereen die ook maar de minste innerlijke gevoeligheid heeft weet uit zichzelf dat de geestelijke wereld bestaat, bevolkt met machtige hogere fijnbesnaarde wezens, maar ook met sluwe duivels.

  Maar om de geestelijke wereld te verkennen moet men meer innerlijk willen leven en vooral de maatschappelijke beleving relativeren! Dat betekent dat men moet trachten te bidden in Waarheid en dat men moet trachten zich niet te binden aan wereldse machten.

  Mensen die het innerlijk geestelijke leven ontkennen zijn ofwel dom en gevoelloos ofwel gevaarlijk en agressief, of beide.

  Het is de louter Aardse strijd van duisternis tegen Licht, van ‘grote’ ambitieuze kolonisten tegen nederige ‘kleine’ Indianen, van brutale wereldse macht tegen Ware Geestelijke beleving, van valse kerkvorsten tegen hun eigen schapen en tegen hun eigen instellingen en dus vreemd genoeg ook tegen hun eigen werelds loon, de ontkenning van God’s voortdurend scheppend Werk, de ontkenning van God’s absolute trouw aan Zijn Tien Geboden en Zijn Bepalingen en Zijn Beloften.

  Technocratie is de totale ontkenning van Geestelijk Leven en de verheerlijking van het werk van eigen handen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht