Onderzoek toont aan dat ongeboren baby’s de vorm van gezichten herkennen

Foto: Flickr, G. Scott

 Ongeboren baby’s vertoonden een grotere neiging om hun hoofden te draaien naar een vorm als deze op een gezicht leek.

Onderzoekers van de Lancaster University hebben vastgesteld dat ongeboren baby’s in het derde trimester onderscheid maken tussen vormen die op een gezicht lijken en vormen die niet op een gezicht lijken.

Met behulp van 4D-echografie waren de onderzoekers in staat om te testen of er een voorliefde voor gezichten ontwikkelt als de baby’s nog in de baarmoeder zijn.

Negenendertig kinderen werden getest. Vormen die op een gezicht lijken –  drie punten die een omgekeerde piramide vormen –  en vormen die niet op een gezicht lijken – drie punten die een piramide vormen –  werden in de baarmoeder gesponnen. Onderzoekers traceerden vervolgens de hoofdbewegingen van de foetussen in reactie op deze lichten.

Baby’s vertoonden meer neiging om hun hoofd te draaien in reactie op gezichtsvormige vormen, wat een visuele voorkeur voor gezichtsfuncties aangeeft.

Vincent Reid, een professor psychologie aan de Lancaster University, heeft gezegd dat het onderzoeksteam heeft aangetoond dat “de foetus onderscheid kan maken tussen verschillende vormen.”

“Deze voorkeur is al vele decennia in baby’s herkend,” zei Reid in een interview met News Medical Life Sciences, “maar tot nu toe is het nog niet nagegaan hoe dit zit bij foetussen.”

Uit deze bevindingen blijkt dat de visuele voorkeur van een baby voor gezichten prenataal ontstaat. De resultaten tonen ook aan dat foetale waarnemingen bestudeerd kunnen worden.

Toekomstig onderzoek zal erop gericht zijn te bepalen of foetussen nummers en hoeveelheden kunnen onderscheiden, volgens News Medical Life Sciences.

Artikel van Catholic Herald: Babies recognise faces while still in the womb, research shows
Vertaling van Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

8 commentaren op “Onderzoek toont aan dat ongeboren baby’s de vorm van gezichten herkennen

 1. Ongeboren babies zijn meer met de wereld om hen heen verbonden als dat sommige ouders vermoeden. Bekend is ook dat zij alles horen. En wellicht voelen zij ook alles mee. Daarom moet er met een kleuter, een zuigeling, en zelfs een ongeborene goed omgesprongen worden. Een rumoerige omgeving (een zwangere moeder in de drukke stad die naar haar werk gaat), ruziënde ouders, herrie uit de radio, ook rokende moeders, verkeerd dus voor haar ongeboren vrucht. Zo ook daarna. Hoeveel ouders besteden hun kleintje niet direct uit aan derden, om zelf naar het werk te kunnen blijven gaan. Voor diens kleine oogjes ziet die heus wel het onderscheid tussen een verzorgster of eigen ouders. Ook hoort die dat aan hun stem. Moet er al op zo’n jonge leeftijd onrust gezaaid worden in diens hartje? Zet ‘m maar zo vroeg mogelijk voor het beeldscherm, of druk ‘m maar een i-pad in zijn handjes. De basis voor heel zijn of haar leven wordt gelegd in de eerste vijf jaren. Daarna is het te laat. De juiste en ook leerzame dingen moeten hem dan aangereikt worden, op speelse wijze. In rust, zonder ermee te overspoelen. Bijvoorbeeld een bezoekje aan een bos.
  Deze jongen werd door de Heer Jezus een maagd in de schoot geworpen, die hij direct mocht bezwangeren. Al het hier bovenstaande heeft hij in acht genomen. Zie verder zijn reactie in “christelijke grootouders: we zullen …. ons geloof doorgeven (2 juni)”, waarin hij iets vertelt over het thuisonderwijs dat zij aan hun zoontje hebben gegeven. Daarbij zich geheel in gebed richtend op zijn Vader, Die hem in alles begeleid heeft.
  We moeten met respect en eerbied omgaan met hetgeen God ons heeft geschonken. En dat geldt met name voor het kindje dat elke vrouw in haar schoot mag ontvangen. Het is een nieuw leven dat zich aandient. Een onbeschreven blad zo zuiver en rein. Dat wij mogen volschrijven met een dure vulpen, niet met een lekkende balpen van enkele centen.

 2. “…dat de visuele voorkeur van een baby voor gezichten prenataal ontstaat”

  Wat voor taalgebruik is dit ?
  Men beseft nog steeds niet dat de ziel van een pasgeborene al aanwezig is voordat het lichaampje vorm krijgt. Deze ziel is een volledige en volwaardige persoonlijkheid en ik verzeker u: het is geen onbeschreven blad!

  Het enige dat ontbreekt is de tastbare band met de verschrikkelijke aarde en dat zwaarwegend aardse lichaam: daar krijgt dat babytje wel de nodige tijd voor.

  Waar wacht men op om dit experiment ook met huisdieren te voeren, ik ben er zeker van dat het minidiertje op dezelfde wijze reageert voor een menselijke gezichtsvorm 🙂

  Behoudsgezinde mensen zullen dit niet aanvaarden maar behoudsgezind of conservatief is gelukkig geen synoniem van Traditioneel. De Traditionalist is een vurige geestelijke strijder voor Waarheid, de conservatief zit stilletjes in zijn salon te dromen van betere (ideologische) tijden: progressieven zijn tenslotte ook conservatief want zij trachten hun goddeloze schijnvrijheid en wereldse schijnvrede tevergeefs te conserveren, desnoods met fysiek geweld.

  1. In dit opzicht beslist geen onbeschreven blad; wij allen hebben de ziel en ook de geest ontvangen, opdat we de dingen weten die door God ons geschonken zijn, Die Geest is. Hoe zou een mens God kunnen begrijpen, indien wij geen verbinding kunnen leggen met onze geest tot de Zijne? Dieren weten dus niet van God, kunnen dat ook niet. Temeer zijn wij allen geschapen naar Zijn evenbeeld, zoals de Schrift zegt. Dat straalden wij ook van oorsprong uit, in geest, ziel, gemoed en lichaam. De zonde heeft dat evenbeeld Gods behoorlijk vermoerd.
   Maar dat wil dan nog niet zeggen dat wij ons met de dieren moeten vergelijken. Nee, eerst en vooral met God Zelf, en met Zijn Zoon Jezus Christus. Dan tenslotte ook met dieren, om vooral de opmerkelijke verschillen te ontdekken tussen dier en mens. Heb diverse malen een studie gedaan naar deze verschillen, nou, het is volslagen idioot om te geloven dat wij van een dier zouden afstammen, van de aap. Onoverbrugbare verschillen, alleen al op lichamelijk gebied. Jammer, dat Darwin niet beseft heeft, dat na de verkondiging van zijn evolutieleer in Parijs de mensen dansend de straat op zouden gaan, met “wij zijn ook maar een beest” en zich zo ontworstelend van de erfzonde door Adam. Het voelt trouwens veel beter, om opgeklommen te zijn van dier tot mens, dan vervallen te zijn van het evenbeeld Gods tot dat we nu zijn. Darwin las in de laatste jaren van zijn leven steeds weer de Schrift, vooral Paulus’ brief aan de Hebreeën, en besefte zijn grote fout.
   De volmaakte mens is vol van de heerlijkheid Gods, zodat we bij wijze van spreke voor de heidenen een doek voor ons gezicht zouden moeten doen, opdat Zijn heerlijkheid hen niet zou bestralen; of toch wel? Zie de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 3. Ja, zo is de mens, die waardig behandeld zou moeten worden. Niet door de douane in dranghekken geperst worden als vee om ons te keuren, te betasten, zelfs onze schaamte te laten fotograferen. Ook al heeft deze jongen vanwege zijn invaliditeit alle lichamelijke waardigheid moeten laten varen, geestelijk zeker niet. Weet zich innig verbonden met zijn Vader, in diepe omhelzingen van liefde.

 3. @ Jongen.

  De mens is het enige schepsel dat zich bewust is van zijn Schepper en tegelijk de vrijheid heeft zijn Schepper te ontkennen en geen scherp gericht, gedwongen, dierlijk programma moet uitvoeren (maar de antichrist tracht ons wel tot dwangarbeid te brengen en/of ons gewoon wegvagen!).

  Het enige dat ons nog rest is tegemoet komen aan de grote Liefdeswens van de Vader: vanuit onze vrijheid God in alles tegemoet komen en trachten zoveel mogelijk zielen te helpen zich naar Gods Liefdeswens te richten.

  – – – Het maakt dus werkelijk niet uit dat je zelf kinderen krijgt en al dan niet een vrouw bezwangert, dat gij u waardig behandeld voelt of niet. – – –

  Want zelfs na zeer grote vernederingen blijken we toch nog zo vol te zijn van onszelf dat we tot niets anders komen dan onszelf te verheerlijken.

  Ik ben vernederd tot op het niveau van graszoden met veel onkruid, verpletterd. En jij, zit je in een rolstoel of zo, kun je jezelf niet behelpen ?

  Maar je ziet toch zelf ook: ondanks het aanvaarden van vernederingen zijn we nog lang niet in staat onze innerlijke vrijheid aan de Vader te offeren, onze zielen aan het kruis te laten nagelen en iedereen alles te vergeven !

  +++

  … want allen hebben gezondigd, en zijn beroofd van de heerlijkheid Gods. – Romeinen 3:23.

  Hieraan erkennen we de liefde, Hij heeft Zijn leven gegeven voor ons; en wij zijn schuldig ons leven te geven voor de broeders. – 1 Johannes 3:16.

  Wie Ik liefheb, die bestraf en tuchtig Ik, welaan, wees edelmoedig, kom tot inkeer! – Openbaringen 3:19.

  Blijf daarom waakzaam, en gedenkt, hoe ik drie jaren lang nacht en dag niet opgehouden heb, onder tranen een ieder te vermanen. – Handelingen 20:31.

  1. Een heerlijk stukje tekst, Eric! Mag deze jongen daar nog op zijn eigen wijze aan toevoegen:
   veel mensen houden zich altijd en alleen bezig met Romeinen 8, daar wordt ook veel over gepredikt; inderdaad is het een meesterlijk hoofdstuk, de jubelkreet en hoop van elke christen.
   Maar zelden of nooit hoort hij iets over Romeinen 7 (met 6), dat “ik wil wel, maar het lukt me geenszins: ik ellendig mens”. Ja, dankzij Christus Jezus is dit geen probleem meer voor ons, want Hij (en niet wij) heeft ons voorgoed uit dat slijkerige zuigende moeras getrokken, blijvend – mits we blijven vertrouwen op hetgeen Hij voor ons gedaan heeft, Hij Zichzelf volledig ontledigen om ons uit te redden. Hij is voor ons alles gestorven (èn opgestaan); ja sinds zo’n tien jaar weet deze jongen ook, dat, indien Hij alleen voor hem had moeten sterven op deze gruwelijke wijze, nou, dan had Hij dat ook gedaan….
   Maar we moeten ons bewust zijn van de (ook huidige realiteit) van Romeinen 7, dat niet afdoen met “da’s voor mij verleden tijd”. Juist als wij ons telkens in die strijd zien, zijn we ons tevens bewust dat de Geest van de Heer op ons troont, en ons sterkt, door allerlei hinderlagen en verdrukkingen heen. Hij louters ons, gelijk Hij bijvoorbeeld de tien broers van Jozef – die zij in de put geduwd hadden – door hem liet louteren, voordat Jakob met de zijner naar Egypte trok om daar vierhonderd jaar te verblijven tot Mozes.
   Loutering is nooit leuk. Maar getuigt van een liefdevolle Vader. Want indien een vader zijn kinderen niet tuchtigt, maar alles gedoogt, dat kan geen vader zijn, die zijn kinderen liefheeft; later zullen zij zich tegen hem keren, in de steek laten.
   Daarom heeft deze jongen Hem nooit kwalijk genomen, als hij hevig moest lijden. Als je goed de brieven van Paulus en Petrus analyseert, staan die vol met het lijden, het kruis mededragen, dat elke christen is toegewezen. Ja, zijn zij ervan gevrijwaard, dan kun je gevoeglijk wel zeggen, dat het geen christenen zijn!
   Zelf veel geleden, al vanaf mijn geboorte. Dat stelselmatig seksuele misbruik dus, vooral ritueel (martelingen en diepe onteringen). Dat van je voorgoed een vreemde eend in de bijt maakt. Veel eenzaamheid, aan niemand je verhaal kwijt kunnen. De geestelijke vervreemding ervan. Maar Hij richt telkens op, geen zelfbeklag, maar zien op allen die je ontmoet. In vrede leven met je buren. Een luisterend oor zijn voor anderen. Jezelf voortdurend wegcijferen, alsmaar geven, en er weinig of niets voor terug krijgen. Ja soms zelfs stank voor dank. Hen dat nooit aanrekenen: God oordeelt, niet deze jongen. De fysiotherapeut sloeg achterover van verbazing, toen die eens mijn dossier had ingezien bij de huisarts, en mij voor de eerste maal bezocht. Houd me nog steeds lopende (strompelend), doe talrijke oefeningen. Wel altijd in een onderbroekje thuis, vanwege een warm-koud-probleem. Zenuwen die slecht aansturen. Dikwijls in de pis en stront zitten, maar dan vrolijk even naar boven, douchen, en gewoon verder gaan, geen probleem van maken. Zou meer dan tien specialisten moeten hebben, maar heb ze niet; ook geen medicijnen. Wel hulpmiddelen, om het leven te veraangenamen. Een rolstoel, nee niet voor mij, maar voor mijn vrouwtje, die met alles door mij geholpen moet worden. De mensen kennen ons als heel gelukkige mensen. Dat zijn we ook, sieren het elke dag voor Hem op. Waarom klagen over de slechte mens? God ziet een aarde vol slechte mensen, en dat al zesduizend jaar lang; dus mekkeren we nooit, maar bekommeren we ons slechts om Hem, Die alles zo goed gemaakt had; de mens die er een janboel van maakt – ook de Schrift staat er vol van.
   Ben mijn hele leven vernederd, veracht, de grond in getrapt, genegeerd. Misbruikt, ja ook nu telkens weer. Wil me niet hard opstellen tegenover de ander. Zij zijn hard? – dan deze jongen het tegenovergestelde.
   In welk opzicht ben jij vernederd, verpletterd, Eric? Kun je daar wat meer over vertellen, opdat wij daar allen lering uit trekken?

 4. Nu komt het bij me op dat ‘wetenschappers’ ongeborenen al kunnen lastig vallen met wie weet welke onnatuurlijke experimenten in die negen maanden. Psychische invloeden, weet je wel. Die gaan dan een heel pijnlijk leven lang zich moeten afvragen wat er in hun kindertijd met hen gebeurde.

  Moest ik in je buurt wonen zou ik je misschien met een en ander kunnen helpen. Ik woon halfweg tussen Tongeren en Maastricht.

  Het is nogal moeilijk om over hekserij te schrijven, heksen zelf schrijven daar ideologisch over, maar hoe moet men daar als slachtoffer mee leven? Zij hebben het soms over channeling enz., gewoon zelfverheerlijking ten koste van andermans leven. Zeven jaren lang kwam ik met een bus ’s morgens vroeg aan een school waar ik op begeleiding voor schoolkinderen moest wachten. Vlakbij ligt een psychiatrische instelling. In de stilte van de morgen kon je dan ongelukkigen horen schreeuwen van ellende. Voor zover ik het kan overzien zijn zeer velen niet in staat ernstige boeken te lezen, in God te geloven, analytisch trachten te denken en begrip te krijgen over hun toestand. Vergeleken met hen mag ik me dus eigenlijk nog gelukkig voelen. Ik heb zulk een diep ongelukkige weten te steunen en hij leeft nu weer als een vrij mens en heeft uiteindelijk ontdekt dat hij in alles op God kan vertrouwen. Geven is zo veel beter dan klagen.

  Ik zal weldra zo wie zo uit de maatschappij vallen. Maar ik vraag me ook af hoe velen de moed zullen hebben om de chip-inplant te weigeren. En jij, ben je bereid de vervolging te ondergaan?

  1. Nee, woon in ‘s-Hertogenbosch, waar over ruim een week dus die Roze Zaterdag zal zijn, waar tijdens Gay Pride de bisschop dergelijke lieden in de kathedraal zal verwelkomen. In 2010 liep dat op een mislukking uit, dus nu zullen ze dat wel beter aanpakken. Wellicht nog meer water bij de wijn, zodat al het zou eruit trekt. Heb het secretariaat van hen een halve week geleden aangeschreven, duidelijk uitgelegd waarom God dat niet wil, en hen gevraagd daarnaar te handelen. Hoogstens moet hen uitgelegd worden, waarom God niet wil dat zij zo zijn, en hoe Hij hen kan helpen. Gelijk Hij ook deze jongen heeft doen inzien, en hem een vrouw, ja een maagd heeft geschonken. Wilde geheel niet, maar besloot te luisteren naar Zijn wil. Wat een zegen is ons leven toch geworden, voel me de gelukkigste mens op aarde!
   Laten we elkanders artikelen blijven lezen op dit forum, dan helpen wij elkaar, en zeker ook anderen.
   Hekserij ligt nogal in de taboesfeer, zo ook satanisch-ritueel misbruik, waarnaar vandaag deze jongen op het artikel over Ierland op dit forum een verwijzing heeft gezet. Wel is hij sinds een jaar erg actief geweest in http://www.seksueelmisbruik.info, waar hij een artikel plaatste in het grijze gedeelte, in “honderd verhalen” op 1 en 9 juli, en veel reacties plaatste in andere gedeeltes. Veel kommer en kwel daar, vooral mannen die seksueel misbruikt zijn geweest in hun jeugd leven in een neerwaartse spiraal, zonder geloof. Nu, altijd refereert hij dan hoe zijn Heer hem uit de prut heeft geholpen, en hem helpt iets moois van het leven te maken, een hart onder de riem te stoppen. Alleen maar geven en geven, want je krijgt er weinig of niets voor terug. Maar doe slechts louter mijn plicht. En toon ook mijn vergevingsgezindheid jegens de vele geestelijken die me misbruikten, door te laten zien dat het vertrouwen in de Heer Jezus me door Hem heeft stand gehouden, ja meer dan dat. Dan mijn bijdrage op de site van http://www.klokk.nl, in “lotgenoten-in-kunst” onder mijn pseudoniem vijf stukjes poëzie met toebehoren, waar gelukkig geen reacties op kunnen komen. Want van complimenten wordt deze jongen wars, korzelig, van oudsher wordt hij liever de grond ingetrapt dan geprezen door zo’n zoetgevooisde en flemerige stem, dat zijn zuivere jongenshart bederft. Begrijp je? En er zou zelfs nog een treurspel (opera) in de maak zijn, waarvan hij het scenario (draaiboek) heeft geschreven, ook over dat onderwerp, nee, ruimer, over de geslachtelijke ontwijding. Tenslotte heeft hij zich ingezet om een overkoepelende organisatie op te zetten voor die seksueel misbruikten, dat hen dan werkelijk helpt, niet voor de schijn, voor alle nederlanders èn belgen. of dat doorgaat weet hij niet. Hier in dit land is het net zo’n rotte bedoeling als in België: de schone schijn houden zij op, maar ondertussen heerst er een doofpotcultuur. God ziet het en zal het hen zeker vergelden!
   Waarom dreig je binnenkort uit de maatschappij te vallen? Zelf ligt deze jongen er al uit sinds zijn dertigste (arbeidsongeschikt), maar heb sindsdien vele mooie dingen mogen doen in toewijding tot God, die hem schraagt, sterkt in alles, tot op heden. En de toekomst? Moeten ook wij nog het getal van het beest, opgedrongen door de overheid, ontvangen? Daar wordt door christenen verschillend over gedacht, of we dat wel of niet gaan meemaken. Maar de praktijk om ons heen zal heftig zijn: wie zal dat nou niet willen ontvangen, want je kunt niet meer kopen of verkopen. Dus geen boodschappen meer kunnen doen, je vaste lasten niet meer kunnen betalen, enzovoorts. Binnen de kortste keren word je uit je huis geknikkerd, zonder eten of drinken. Zwerver worden, afhankelijk van de goodwill van anderen. Dus natuurlijk neemt iedereen dat getal op. Zonder uitzondering zal dan ook de toorn van God over hen allen komen. Voor de niet-insider, zie Openbaring hoofdstuk 13 en 14. Stel dat ook wij voor het blok gesteld zullen worden, natuurlijk nemen we dat getal niet. Nee, zelf zijn wij wellicht niet sterk genoeg om te weigeren, maar ook in dit opzicht vertrouwen we op onze Heer Jezus Die ons hierin zal sterken. En keren ze ons dan weer binnenstebuiten, ach, deze jongen is tijdens het geven van alternatief thuisonderwijs al acht jaar hevig vervolgd door vele ambtenaren, zes rechtszaken. Dan kan dat er nog wel bij. Aan het eind zal onze Heer ons verwelkomen met open armen, wetende dat wij Hem trouw gebleven zijn. Dat telt.

 5. Wat men niet beseft:

  Met de hedendaagse middelen kan men emoties van mensen en baby’s meten en deze cijfertjes ook nog eens verwerken en interpreteren met behulp van computersoftware.

  De chip-inplant zal daar natuurlijk ook zijn deel in hebben en vergeet vooral niet dat via wifi-bluetooth voortdurend data heen en weer gezonden zal worden tussen je lichaam en de overheidscomputers.

  Je wordt dan niet slechts automatisch ingedeeld per categorie maar er kan ook bapaalde data naar je chip-inplant verzonden worden die jouw ‘psyche’ kan trachten bij te sturen!

  Technisch gezien gloeiend interessant, maar absoluut onmenselijk in zijn toepassingen!
  Volgens mij gaat dat geen jaar meer duren; apparatuur schijnt immers gereed te staan voor werktuigelijke toepassing.

  Men zou voor minder uit die maatschappij willen stappen, niet?

  Dus, ge zijde gij eigentlijk toch niet zo heel goed bezig zulle menneke!!!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht