Het ‘Vrijblijvend Anoniem Seks Syndroom’

Genesis 19: 1 De twee engelen kwamen tegen de avond te Sodom aan, terwijl Lot bij de stadspoort zat. Toen Lot hen zag aankomen, stond hij op, ging hun tegemoet, boog diep 2 en zei: `Ik bid u, mijne heren, neem uw intrek in het huis van uw dienaar en breng daar de nacht door; was uw voeten, dan kunt ge morgenochtend uw reis voortzetten.’ Ze zeiden: `Neen, wij zullen buiten overnachten.’ 3 Maar hij bleef zo aandringen dat ze bij hem hun intrek namen. Toen zij in zijn huis gekomen waren, richtte hij met ongezuurde broden die hij had laten bakken een maaltijd voor hen aan en zij aten ervan. 4 Zij hadden zich nog niet te rusten gelegd, toen de mannen van de stad, de Sodomieten, om het huis te hoop liepen, jong en oud, de hele bevolking, allemaal samen. 5 Zij riepen Lot en zeiden: `Waar zijn die mannen, die voor vannacht bij u hun intrek hebben genomen? Breng ze naar buiten, dan kunnen wij omgang met hen hebben.’ 6 Lot kwam naar buiten, maar de deur deed hij achter zich dicht. 7 Hij zei: `Doe toch geen kwaad, broeders. 8 Luister eens; ik heb twee dochters, die nog nooit bij een man zijn geweest. Die wil ik wel naar buiten brengen; dan kunnen jullie met haar doen wat je wilt. Maar laat die mannen met rust, want zij staan onder de bescherming van mijn huis.’ 9 Ze zeiden: `Ga opzij.’ En ze voegden eraan toe: `Dat is hier als vreemdeling komen wonen en wil nog de wet voorschrijven ook. Het zal je nog slechter vergaan dan die anderen.’ Heftig duwden zij Lot achteruit en wilden de deur al openbreken. 10 Maar de mannen binnen grepen Lot vast, trokken hem het huis in en deden de deur dicht. 11 Degenen die voor de deur stonden, klein en groot, sloegen zij met blindheid, zodat zij de deur niet meer konden vinden. 12 Nu zeiden de mannen tot Lot: `Hebt gij hier in de stad nog verwanten? Uw zonen en dochters en al de uwen moet gij naar buiten brengen, weg uit deze plaats. 13 Wij gaan de stad verwoesten: de roep om wraak over de bewoners klinkt zo luid, dat Jahwe ons heeft gezonden om de stad te verwoesten.’ 14 Toen ging Lot praten met zijn toekomstige schoonzoons, de mannen die met zijn dochters wilden trouwen; hij zei: `Maak dat je wegkomt, vlucht uit deze plaats, want Jahwe gaat de stad verwoesten.’ Maar zijn schoonzoons lachten hem uit. 15 Toen de dageraad aanbrak, zetten de engelen Lot tot spoed aan en zeiden: `Vooruit, neem uw vrouw en uw beide dochters mee; anders wordt gij het slachtoffer van de bestraffing van de stad.’ 16 Toen Lot nog aarzelde, grepen de mannen hem zelf, zijn vrouw en zijn beide dochters bij de hand, want Jahwe wilde hem sparen, en zij brachten hem buiten de stad. 17 En toen zij hen de stad uit gebracht hadden, zei een van hen: `Breng uzelf in veiligheid, want uw leven staat op het spel; kijk niet om, blijf nergens in de buurt staan, maar vlucht de bergen in, anders komt gij om.’ 18 Maar Lot zei tot hen: `Dat niet, heer! 19 Zeker, gij zijt zeer goed voor uw dienaar geweest en hebt mij een grote weldaad bewezen door mij in leven te laten, maar ik kan onmogelijk naar de bergen vluchten. Daar zou het onheil mij achterhalen en zou ik toch de dood vinden. 20 Kijk, daar ligt een stad niet ver van hier; daar wil ik wel heen vluchten: het is een kleine stad. Laat mij daarheen de wijk nemen; zij is toch maar klein. En dan zal ik het er levend afbrengen.’ 21 Hij sprak tot hem: `Ook hierin zal ik u terwille zijn; de stad die gij bedoelt zal ik niet verwoesten. 22 Vlucht er nu haastig heen, want ik kan niets doen, zolang gij daar niet aangekomen zijt.’ Zo komt het dat die stad Soar heet. 23 Zodra de zon was opgegaan en Lot in Soar was aangekomen, 24 liet Jahwe uit de hemel zwavel en vuur over Sodom en Gomorra neerregenen. 25 Hij verwoestte die steden en de hele streek, met alle bewoners en al wat er groeide.

De manier om de autoriteit van een volledige sociale en morele orde te vernietigen, kan worden verwezenlijkt door al de verticale verbindingen tot God, de familie en de morele orde te vernietigen en iedereen te herleiden tot een toestand van voortdurende prikkelhonger en genotzucht.

Seks is een instrument om het gedrag en de waarden van een volk te manipuleren. Je kan makkelijk een man vergaand van zijn vrijheden en zijn eigendom ontlasten, als je hem meer en uitgebreidere seksuele rechten als tegenprestatie kan bieden. Seksuele vrijheid verdooft ons verlangen naar politieke vrijheid. “Zolang ze mij maar mijn seks laten, kan het me niet schelen wat er verder met me gebeurt”, beginnen de mensen te denken. Het is een erg cynische houding, maar een die wel overeenstemt met de realiteit. Plato, Rousseau en Marx pleitten allen voor een seksuele hervorming, net zoals de hedendaagse radicale feministen. Alle revolutionairen zien snel in dat je eerst de seksuele orde dient te veranderen voordat je de sociale orde kunt veranderen.

De traditionele familie is namelijk de entiteit bij uitstek die onze sociale realiteit bepaalt. Denken we alleen maar al aan de sociale, economische en seksuele rolverdeling naar geslacht. Door de essentie van de familie te herdefiniëren, kunnen we het wezen van de samenleving herdefiniëren. Diegenen die de samenleving willen omvormen, moeten eerst de getrouwheid en loyaliteit die de mensen bezitten voor de traditionele moraal en religie, doorbreken. Seksualiteit moet altijd maar verder ontdaan worden van haar spirituele, scheppende en familiale betekenis. Zelfs haar verbinding met de romantische liefde moet losgemaakt worden, in onze cultuur was de seksualiteit namelijk altijd ondergeschikt aan deze liefde. In plaats daarvan moet er een toenemende nadruk geplaatst worden op de rauwe seksualiteitsbeleving als de onvervalste en plezierige vorm van zelfverwerkelijking bij uitstek.

Alle andere verbindingen tussen seks en meer verheven idealen moeten daarvoor ontmoedigd worden. Wanneer de seksualiteit op die manier volledig afgebroken wordt, zal ze volkomen narcistisch, op zichzelf gericht, masturbatorisch en panseksueel zijn. Ze zal dan niet langer naar boven leiden naar God, of naar de onaantastbaarheid van het huwelijk, of zelfs naar een beter karakter. De manier om de autoriteit van een volledige sociale en morele orde te vernietigen, kan worden verwezenlijkt door al de verticale verbindingen tot God, de familie en de morele orde te vernietigen en iedereen te herleiden tot een toestand van voortdurende prikkelhonger en genotzucht.

Wat deze toestand van obsessie stimuleert is het UAS-syndroom (‘Uncommitted Anonymous Seks Syndrome’; vertaald: ‘Vrijblijvend Anoniem Seks Syndroom’), waarin bewust een omgekeerde verhouding wordt gecreëerd tussen de begeerde sensuele ervaring en de subjectiviteit van de personen die erin betrokken zijn. We hebben het hier over de cult van het genot. Het is het verband tussen homoseksualiteit en pornografie. In extremis, wordt de sensuele ervaring die beiden veroorzaken, afgezwakt door de normale menselijke affectie. De reden voor dit verband is fascinerend. Homoseksualiteit bij mannen en pornografie kunnen alleen maar genotsvol zijn, door het afweren van de natuurlijke emotionele sensitiviteit en alle andere gevoelens van liefde, omdat deze gevoelens afbreuk doen aan de zuiver sensuele ervaring. De reden waarom dit gebeurt, is omdat de opwekking van de menselijke affectie spontaan elke seksuele relatie transformeert en haar doordringt met een hiërarchie van emotionele en morele waarden. Opeens komen, zorg, liefde, jaloezie, respect, en in het bijzonder schaamte het plaatje onaangekondigd binnenlopen.

Eenmaal dergelijke emoties en waarden een homoseksuele of pornografische ervaring binnentreden, zetten ze onmiddellijk de deur open voor een morele veroordeling van die daden en hun dader. Dit verpest natuurlijk het genot. Deze waarden maken het moeilijk om de andere als zuiver object van de persoonlijke bevrediging te zien, wat het doel is van alle promiscuïteit, zowel de heteroseksuele als de homoseksuele, en ook van pornografie.

Deze dynamiek verklaart waarom er niet zoiets bestaat als een pornografisch liefdesverhaal of film. Zo’n verhaal zou nooit kunnen slagen, eenvoudigweg omdat pornografie en liefde elkaar tegenspreken. Ofwel wordt de liefde bedorven, gedegradeerd door de vulgariteit van de pornografie. Ofwel wordt de pornografie beschaamd door de zuiverheid van de liefde, en daardoor onwerkzaam. Deze dynamiek van onverenigbaarheid verklaart het inherente kwaad in deze twee vormen van decadentie, en waarom beiden zo gevaarlijk zijn voor de samenleving.

Vrouwen hebben gelijk wanneer ze zeggen dat pornografie hen verlaagt. Het verlaagt ons allen. Maar dit is niet gewoon door het geweld, zoals vaak gesuggereerd wordt, het geweld vloeit namelijk voort uit de objectstatus, en niet omgekeerd. Geweld is namelijk onmogelijk bij ware subjectiviteit. Dit is de reden waarom homoseks bij mannen en pornografie beide steunen op het in stand houden van de objectstatus van de deelnemers en hun genot. Dat is het hele punt van alle promiscuïteit. Het zijn de herhaling, nieuwigheid en anonimiteit van de objectrelatie, die voor een grotere sensatie zorgen, die niet beschikbaar is in een normale heteroseksuele liefdesrelatie.

Het UAS-syndroom is de voortzetting van de masturbatorische seksuele verlangens van de jongere tot in de volwassenheid, die normaal opgeofferd worden voor het huwelijk, de familie, stabiliteit en evenwichtigheid.

Bron: William D. Gairdner, The War Against The Family, p.245-246, 392-393

Auteur:Albrecht Yorck

"Mit dem Geiste der Zeit befinde ich mich in vollsten Widerspruch, weil sie erfüllt ist von der Missachtung des Denkens." Albert Schweitzer "To sin by silence when they should protest, makes cowards of men." Abraham Lincoln "The modern world will not be punished. It is the punishment." Nicolás Gómez Dávila

5 commentaren op “Het ‘Vrijblijvend Anoniem Seks Syndroom’

  1. Het is verschrikkelijk dat er zelfs een dominee is die een film (een Franse film). laat zien waarin toch dingen laat zien die feitelijk ontoelaatbaar zijn, maar dat men dit toch laat zien, hoe iemand, (een homoseksueel persoon) die weet dat hij ongeneeslijk ziek is (een hersentumor) krijgt en dan zijn gang gaat met zijn vriend en hem dan niets meer van wil weten. Dit vond ik heel erg raar en ik ben weggelopen voordat er een kwartier om was van de film. En als ik een film over het geloof, over de Verloren Zoon, in het Arabisch, en waarin gezongen wordt en drie andere Bijbelverhalen er doorheen lopen, die als je wat meer weet van Bijbelverhalen (Evangelie) herkent, zo’n mooi film wilde deze dominee niet laten zien. Dan is er toch wel iets goeds mis met deze dominee. Hoe diep kan men zinken?

  2. Goed artikel. De mens heeft het verticale verlaten en leeft horizontaal . Zo heeft seks in een mensenleven altijd een belangrijke rol gespeeld en dat is ergens normaal alleen mag het geen obsessie worden. Familieverbanden zijn aan het verdwijnen en de mens is modern geworden velen zijn ook alleenstaande en willen zich niet meer vast binden de samenhorigheid is weg overal is de mens meer en meer een solist geworden die alleen maar voor zichzelf leeft. Pornografie maakt van een mens een slaaf een slaaf van zijn eigen begeerte het tiende gebod. Ook jongeren aanzetten tot masturbatie maakt van de mens een slaaf !

  3. Inderdaad wordt seks zo vaak aangemoedigd op radio en televisie. Maar ook is de pil en zijn condooms gewoon te koop in de supermarkten en bij drogisterijen in Nederland. Ik weet niet of dat in België ook zo is. Ik vermoed van wel.
    Op televisie wordt seksuele voorlichting vaak op een perverse manier gebracht en laat men op basisscholen aan kinderen zien, zoals in Nederland met Dr. Corrie. Ik zou willen dat de Rooms-katholieke Kerk een krachtiger signaal vanuit de parochies gaf hiertegen de verregaande verloedering in onze samenleving (feitelijk in geheel West-Europa). In de predicatie alhier hoor ik tot nu toe te weinig echt het belang van je te bekeren tot God. En mensen hebben vaak wel een zetje nodig, voordat ze zover komen. Want de drempel is een stuk hoger geworden dan vroeger en er is veel wantrouwen jegens priesters vanwege de misbruikschanddalen en dan is dat ook nog te begrijpen.

  4. Fantastisch artikel dit zou verplichte lectuur moeten zijn maar helaas, helaas het kwaad is te sterk geworden

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht