Boeve breekt Katholiek onderwijs verder af: nu ook oproep voor “andersgelovige” onderwijzers

Katholieke basisscholen moeten meer niet-gedoopte of “andersgelovige” leerkrachten aanwerven, verklaarde Lieven Boeven, topman van het Katholiek onderwijs vandaag in De Morgen. Hij reageerde hierbij op een oproep van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen om meer studenten met een migratieachtergrond een kans te geven als onderwijzer in het Katholiek onderwijs. Momenteel vragen veel Katholieke scholen in Vlaanderen nog een doopattest, omdat hun leerkrachten ook instaan voor het vak Katholieke godsdienst.

Te weinig leerkrachten met migratieachtergrond

In samenspraak met de A-Raad van de  Karel de Grote-hogeschool, de raad van studenten met Antwerpse en Andere roots, vraagt directeur Veerle Hendrickx van de hogeschool dat het Katholiek basisonderwijs afstapt van de doopvoorwaarde voor zijn leerkrachtenkorps. Als reden verklaart zij dat te weinig studenten met een migratieachtergrond voor de lerarenopleiding kiezen en zelden het diploma behalen. Gemiddeld studeren er aan de Karel de Grote Hogeschool jaarlijks twee leerkrachten lager onderwijs af met een migratieachtergrond. Of het zin heeft om een onderwijssysteem te “hervormen” voor zo weinig kandidaten komt bij Mevr. Hendrickx echter niet op. Ook de beschikbare banen in het officieel onderwijs werden hierbij niet vermeld.

Lieven Boeve “blij” met voorstel Karel de Grote-hogeschool

Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, verklaarde blij te zijn met de oproep van de Antwerpse hogeschool, die volgens hem past binnen zijn favoriet project,  de Katholieke “dialoogschool”. Daarin staat de christelijke identiteit, officieel althans, nog centraal, maar komen er ook moslims, vrijzinnigen en andersgelovigen aan bod “om door gesprek de eigen identiteit vorm te geven”. Met andere woorden: de religieuze identiteit van het Katholiek onderwijs wordt als referentie opzij geschoven om te “dialogeren” met tal van andere overtuigingen. Dat het gemiddelde Katholieke schoolkind met zijn gebrekkige kennis van het Katholieke geloof onvoldoende opgeleid is voor een geloofwaardige dialoog, is blijkbaar geen probleem voor Dhr. Boeve.

Boeve droomt verder: “In de Gentse basisschool Klimrek zag ik hoe twee leerkrachten, onder wie een moslima en een voor godsdienst gemandateerde leerkracht, aan een bijzonder gemengde klas lesgaven over Maria Lichtmis. Dat is een prachtig voorbeeld van de Katholieke dialoogschool.”  Men kan zich echter afvragen of kinderen en hun ouders staan te wachten op deze verwarrende religieuze hutsepot. Men zou kunnen verwachten dat ouders bewust voor het Katholieke net kiezen en geen behoefte hebben om hun kinderen bloot te stellen aan een religieuze supermarkt, waar men men zijn “eigen spiritualiteit” volgens het humeur kan uitkiezen!

Meer diversiteit in de leraarskamer

Volgens Boeve mogen leraarskamers zeker meer een afspiegeling worden van de werkelijkheid en ‘gekleurder’ worden. Zo mogen schoolbesturen actiever niet-gedoopten inzetten als deze leerkrachten zich uitdrukkelijk engageren voor de Katholieke dialoogschool. Boeve vergeet echter dat “gekleurd” best Katholiek kan betekenen. Er zijn in ons land ook heel wat Katholieken met een migratieachtergrond. Het feit dat hier bijna geïmpliceerd wordt dat het Katholiek onderwijs, dat openstaat voor kinderen met diverse achtergronden en internationaal in vele landen actief is, racistisch zou zijn in haar aanwervingspolitiek, is niet alleen beledigend maar ook absurd.

Belang van “brugfiguren”

Andersgelovige onderwijzers zouden volgens Boeve kunnen bijgestaan worden door een gedoopte leerkracht. “Bijvoorbeeld door bij het vak godsdienst werk te maken van co-teaching of door een andere leerkracht die uren te laten geven. Er zit immers een grote wissel van de wacht aan te komen. Goede leerkrachten, gedoopt of niet, zullen door het dreigend tekort gegeerd zijn. Bovendien kunnen andersgelovige leerkrachten dienen als brugfiguur en rolmodel, ook naar de ouders toe.”

Brugfiguur of aanzet om zich tot een niet-Christelijke godsdienst of maatschappijvorm te bekeren? Onze Christelijke cultuur is verzwakt. Laten we ze niet prijsgeven ten voordele van een wereldvreemd integratieproject!

Citaten uit De Morgen

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

5 commentaren op “Boeve breekt Katholiek onderwijs verder af: nu ook oproep voor “andersgelovige” onderwijzers

  1. Wat is dan nog katholiek onderwijs? Een vorm van een filosofie? Of iets transreligieus? Hoe kun je nu verwachten dat jongeren nog met geloof bezig zijn dat het toch allemaal één pot nat is? Dus terug naar een goed en degelijk katholiek onderwijs waar men zich niet moet voor schamen!

  2. Men moet het onderwijs toevertrouwen aan rechtgelovige paters en nonnen, in plaats van aan de profeten van Baäl. Het is moreel ongeoorloofd om uw kinderen naar die maçonniek-ideologische duivelsnesten te sturen die men slechts “Katholiek” noemt om de zonen van de Kerk des te gemakkelijker te kunnen misleiden. Ge hebt de verheven plicht uw kinderen in Christus en Maria op te voeden, en niet om hen te vergiftigen met de heretische doctrine van de goddelozen die kneedbare kinderzielen met hun bezoedelde voetzolen treden in hun indoctrinatiekampen.

    Moge Sint Jozef bidden voor alle ouders, opdat zij een bovennatuurlijke strijdvaardigheid mogen ontvangen om hun kroost te beschermen tegen het ongelovig slangenbroed.

  3. Is Boeve echt zijn of zijnbijnaam?????
    Als ik het goed begrijp verdwijnt dus het restje van het ?KATHOLIEK oinderwijs.Ik leraar weet ik wel wat het gevolg ervan zal zijn.

  4. Wij verraden ons volk met met vreugd en lol. Onze leerlingen leren wij onzin en brol. Jezus die zichzelf aan het hout liet slaan. Wat een oen om dit voor ons te willen doorstaan. Laat ons toch fuiven en sexen Dat kunnen wij verstaan, Want hemel of hel wat een idioot verhaal, Wij weten het beter want zot geleerd en diploma. Jezus, Maria of God allen zijn beschoren hetzelfde lot, Tradities of geloof oude koeien oud vuil wat obsceen Wij verraden ons geloof als een Oud blok aan ons been !

  5. Het katholiek onderwijs in Nederland ligt al sinds de jaren 70/ 80 op apegapen. Leerkrachten,hoewel katholiek die niet geloven in een hiernamaals,,of die niet geloven dat Jezus de zoon van God is, die nooit naar de kerk gaan zelfs met Kerstmis niet, en die de Bijbelverhalen zo vertellen dat je ze symbolisch moet zien. Met dank aan het Vaticaans Concilie 2. Mensen die liever groep 4 niet deden want dan moesten ze de kinderen voorbereiden op de Eerste Communie. Ik ben overgestapt bij een verhuizing naar een neutrale school. Maakt toch niet uit. De enige scholen die nog wel opvoeden in Christus lijken mij alleen nog de Reformatorische . Nu voer je klassengesprekken over hoe de kinderen met elkaar om dienen te gaan,hebben we een pestprobleem. Vroeger had je de catechismus en je wist wat je wel en niet kon maken. Een stuk makkelijker voor de leerkrachten en kost ook nog minder tijd. Gewetensonderzoek is voor iedereen,ook voor kinderen. Maar mijn en dijn b.v zijn ver te zoeken. Ook het geroddel en gestook ,het zgn meidenvenijn. Het wordt er niet beter op. In het algemeen wordt er van huis uit ook niet veel bijgebracht omtrent normen en waarden. Ouders zijn veel met zichzelf bezig. Als je een ouder aanspreekt op het gedrag van zijn kind in het openbaar, nog niet eens in de klas, worden ze laaiend. ” mijn kind doet nooit wat! ” het enige dat telt zijn prestaties.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht