Paus Franciscus: “abortus is moord”…

Het Vaticaan heeft op maandag 8 april de tekst “Dignitas Infinita” gepubliceerd, een document van meer dan 100 bladzijden, goedgekeurd door paus Franciscus en ondertekend door kardinaal Victor Manuel Fernandez, prefect van het dicasterie van de geloofsleer.

Zoals de naam het zegt, is het document gewijd aan de ” waardigheid van de mens” . Het behandelt veertien ethische thema’s, waarvan de zin en betekenis vandaag verdraaid worden, zoals abortus, euthanasie en begeleide zelfmoord, gendertheorie, geslachtsverandering… Het document is niet vaag, zoals wij het doorgaans gewoon zijn…neen het gaat tot de kern van de zaak en maakt brandhout van de progressieve en anti-christelijke stellingen van een afvallige en decadente westerse wereld.

Een uiterst belangrijk document, op een ogenblik dat in Frankrijk abortus als een grondrecht in de wet werd opgenomen en dat bij ons een zekere Van Gorp, topman van de ” christelijke mutualiteiten” of CM, pleit voor begeleide zelfmoord voor ouderen, ‘die het verminderd comfort behorend tot het oud worden, niet meer kunnen verdragen’…,vooral ook ‘omdat ouderen meer (terugbetaalde)medicijnen moeten nemen, wat voor de maatschappij steeds hogere kosten veroorzaakt.. Zo iemand vertegenwoordigt een zgn.”christelijke ” zuil. Dit laatste toont aan hoezeer het begrip “christelijk” in Vlaanderen uitgehold is. Een skelet, dat alleen nog leeft bij de gratie van het achterhaalde en corrupte Belgisch zuilensysteem.

In tegenstelling tot de media aandacht, wanneer paus Franciscus weer een van zijn afgezaagde linkse politieke uitspraken doet, zal er dit keer in de media veel minder op gereageerd worden. Het document staat immers haaks op alles wat de regime media als algemeen erkende mening willen opdringen.

Wij willen graag de belangrijkste thema’s belichten:

Abortus 

Paus Franciscus is hierover zeer duidelijk:” Wat ook de manier zij waarop abortus uitgevoerd wordt, de opzettelijke vruchtafdrijving is een opzettelijke en rechtstreekse moord op een menselijk wezen in de aanvangsfase van zijn bestaan, tussen het moment van de bevruchting en de geboorte”. Het document stelt dat” de verdediging van het leven innig verbonden is met de verdediging van alle menselijke rechten. Het veronderstelt dat een menselijk wezen altijd heilig en onschendbaar is, in elke situatie en in elke fase van zijn ontwikkeling”.

“Dignitas Infinita” wijst ook op de gevaren van een ‘nieuw politiek correct taalgebruik’, zoals in de Nederlandse taal steeds meer voorkomt, onder druk van progressieve ideologen. De bedoeling hiervan is de” ware aard” van de daad te verbergen en de ernst ervan in de publieke opinie af te zwakken. Zo wordt een dubbelzinnige terminologie opgedrongen, zoals ‘zwangerschapsonderbreking’, een leugen, want abortus is onherroepelijk!

Euthanasie en begeleide zelfmoord

De paus stelt dat het”het vanzelfsprekend is, dat de waardigheid van de zieke persoon in een kritische of terminale situatie van iedereen de aangepaste en noodzakelijke inspanningen vereist om het lijden met aangepaste palliatieve zorgen te verzachten. Terzelfdertijd moet het eindeloos doorbehandelen of elke buitensporige ingreep vermeden worden “.

” Een dergelijke inspanning is fundamenteel verschillend en zelfs tegengesteld aan de beslissing om zijn eigen leven of het leven van iemand anders uit de weg te ruimen omwille van de last van het lijden”, zo stelt het document verder. “Zelfs in de meest smartelijke omstandigheden, is het menselijk leven immers drager van een waardigheid, die altijd moet geëerbiedigd worden, die niet verloren mag gaan en waarvoor de eerbied onvoorwaardelijk is”. ” Het leven is een recht, niet de dood, deze moet aanvaard worden en niet toegediend”, zo luidt het besluit van de tekst.

Draagmoederschap: een praktijk die “de waardigheid van de vrouw en van het kind fundamenteel aantast”

De paus neemt ook stelling tegen de praktijk van de draagmoeders, door dewelke het kind een simpel voorwerp wordt . ” De weg van de vrede vereist de eerbied van het leven, van elk menselijk leven, vanaf het leven van het kind dat zich ontwikkelt in de schoot van zijn moeder en noch opgeruimd, noch een commerciële materie mag worden”. “Daarom vind ik de praktijk van wat men “draagmoeder” noemt betreurenswaardig. Het tast de waardigheid van het kind aan, maar ook die van de vrouw die gewoon een middel wordt om winst te maken of om te voldoen aan het willekeurige verlangen van een vreemde. Het ontstaat uit een situatie van materiële behoefte van een vrouw. Een kind is altijd een geschenk en nooit het gevolg van een contract”. De paus vraagt dus dat de internationale gemeenschap er zich toe zou verbinden deze afschuwelijke praktijk wereldwijd te verbieden.

De genderideologie: een bedreiging voor onze mensheid

Tenslotte behandelt paus Franciscus een ander belangrijk thema, dat in onze media en door de meelopers van universiteiten en natuurlijk in de politiek als nieuw groot mensenrecht wordt beschouwd en waarop elke kritiek als doodzonde beschouwd wordt: de gendertheorie en de geslachtsverandering. De paus hekelt de “ideologie” van de gendertheorie, zoals zoveel waanideeën overgewaaid uit de VS, die ” ons een maatschappij  voorspiegelt, zonder verschil van geslacht en zo de antropologische basis van de familie ondermijnt”. “Alle pogingen om de referentie tot de seksuele verschillen tussen man en vrouw te verdoezelen moeten verworpen worden, omdat zij gewoon deel uitmaken van het mens-zijn en niet ongedaan kunnen gemaakt worden. Wij kunnen het mannelijke en het vrouwelijke niet van elkaar scheiden in het werk van God, dat al onze beslissingen en al onze ervaringen voorafgaat en waarin vanzelfsprekende biologische elementen vervat zijn”.

Over geslachtsverandering is het document heel duidelijk:” het menselijk lichaam maakt deel uit van de waardigheid van de mens, in de mate waarin het de mens als persoon tekent, wat zich uit in zijn unieke geslachtelijke aard”.In het lichaam herkent elke mens zich als verwekt door anderen en het is door middel van het lichaam dat de man en de vrouw een liefdesrelatie kunnen aanknopen  waardoor zij andere personen kunnen verwekken.Volgens paus Franciscus zijn wij geroepen tot het beschermen van onze mensheid en dat betekent in de eerste plaats dat wij ze moeten aanvaarden en eerbiedigen zoals zij geschapen werd”.

“Dignitas Infinita” geeft een antwoord op de vele vragen die christenen en niet-christenen zich stellen. Na de grote verwarring, veroorzaakt door de onduidelijkheden en de relativering, die dikwijls bewust door”‘de vijand”wordt verspreid, is dit document van paus Franciscus een ware verademing.

Het hoeft niet altijd kommer en kwel te zijn. Als het goed is, zeggen wij het ook.

 

Auteur:Veroon ter Zee

228 commentaren op “Paus Franciscus: “abortus is moord”…

 1. Die zonder zonden is werpe de eerste steen:

  Elke eicel en zaadcel verloren laten gaan is moord! want in beide gevallen vergooit men leven!

  Niet voor niets was een vrouw die haar periode kreeg onrein bij Mozes!

  1. Overdrijf je niet een beetje, Henk? Ik zag eens een filmpje van bepaalde dieren die als ze een vrouwtje gevangen hadden deze heel hard in de rondte draaiden zodat het eerste zaad uit haar binnenste werd geslingerd! Dat is wel praktisch lijkt het. Zo zorgden ze voor hun eigen nageslacht en niet dat van de voorganger. Tis wel allemaal romantiek in de natuur hè? En laten wij nu ook natuur zijn? Moeten we ons daarvoor schamen? Neen. ( Los daarvan, dat doet me denken aan de hypocrieten: erover roepen van de daken is ook niet nodig. Dat doen bijvoorbeeld ordinaire perverselingen nu. Die hebben zelfs eigen zebrapaden met wat normaal een teken van hoop was.)

   1. Raphael,

    eens werd er een overspelige vrouw die op heterdaad werd betrapt voor Christus gebracht! Naar de opvatting van De Wet had ze gestenigd horen te worden en Christus zei: Die zonder zonden is werpe de eerst steen….en iedereen liet diens steen vallen en Christus zei tegen de overspelige: gaat heen en zondig niet meer!

    Hoezo liet iedereen diens steen vallen? Hoezo kon Christus haar gratie aanbieden? Christus was toch de Hoeksteen zonder zonden en Christus gooide geen dodelijke steen! Die wierp haar een Levende Steen Toe!

    Hoezo…..?

    Was en is overspel geen doodzonde?

    en als het om abortus gaat is het onbevrucht laten van een eicel die leven wil niet een doodzonde? en is een zaadcel die bevruchten wil en niet toegestaan wordt niet een doodzonde?

    Ik keur geen abortus goed, als je zegt dat abortus moord is dan een onbevruchte eicel en verloren gaan de zaadcel ook!

    Dwazen lopen in grote getale rond want niet als enige een bevruchte eicel is een mens, ook een onbevruchte!! En ook elke zaadcel! En elke lichaamscel ook!

    Dat farizeïsche gezwets dat als enige met een ander dan je echtgenoot naar bed gaan overspel is heeft Christus aan de schandpaal genageld: elke vrucht van Goed en kwaad is overspel want men hoor Eén Heer te dienen en niet twee!
    En zo is het ook met abortus! Elke zaadcel die in de teelbal sterft is ook abortus en die als teveel uitgestoten wordt ook!

    als je niet wilt zondigen moet je geheel terugkeren in de Tuin van Eden gedurende het leven! dan verlies je in het geheel geen leven aan Satan, noch een ander! Ieder ander begaat doodzondes want veoor elke zonde moet er Gestorven worden om uit te boeten!

    Ik zeg helemaal niet dat er niet Geheiligd kan worden, ik zeg die 1 cent steelt moet niet beweren dat als enige die meer dan een miljoen euro steelt een dief is!

    Hier lopen veel fijnschijter farizeeërs rond men hun grote mond: de leer en traditie…en hun kleine rest en gooien stenen bij de vleet ze hebben totaal geen echt beseft van eigen zondigheid en van hun leer en traditie!

    Als je hen aanspreekt dat ze niet moeten oordelen voor dat De Heer Volmaakt Verschijnt lopen ze allemaal ziende blind door en maar op hun borst slaan doen alsof ze de barmhartige samaritaan zijn en ondertussen stenigen ze ieder die zogenaamd buiten hun leer en traditie staan terwijl ze helemaal niet kunnen Getuigen wantz e hebben niet meer dan een “hear say” leer en traditie waarvan ze niet eens Volmaakt Weten Of die De Gehele Volle Waarheid Is! Ze doen zich voor als Profetischen en ze weten niet eens de betekenis van Vol in de H.Geest Zijn en ze kunnen zo doen omdat in het land der blinden zijn zij koning! WEE HEN!!

    Als ze echt de barmhartige samaritaan willen uithangen zorg dan dat al die vrouwen die zwanger worden een gedegen leven op aarde hebben: maak van hun kerken en huizen opvanghuis voor alleenstaande moeders of vrouwen die in hun nood abortus plegen ipv met het vingertje te wijzen! En dan nog die er geen gebruik van maken en toch tot abortus overgaan hoor je op te vangen! En hun verkeerde keuze met liefde uit te boeten en te verdragen! Kent u hun noden zoals Christus Kent?

    Dan ga achterin de kerk zitten, houd je mond en bid zoals de overspelige, tollenaar en moordenaar aan het kruis bad! en leer pas als je Vol-Profetisch bent!

    Dus ja zolang je op aarde niet overal Christusgelijk bent heb je te schamen! Ik schaam me en buig diep naar Christus! Niet om niets houd ik mijn geest in de hel en houdt mijn blik op de Barmhartige Christus Gericht en bidt voor allen om Barmhartigheid want hoezo kan ik Barmhartigheid verkrijgen als ik het voor een ander niet Barmhartig ben?! Zegt Rome niet: beter geslagen worden dan zelf te slaan! Beter teveel aan Barmhartigheid dan te weinig! pas als men Vol-Profetisch Is Is te veel net zo verkeerd als te weinig!

 2. Henk,
  Het was trouwens een groot insect dat zich zo gedroeg.

  Het is toevallig dat je de overspelige vrouw noemt. Dat stukje tekst zo later pas in het testament zijn ingevoerd, leerde ik een paar dagen terug, maar dit terzijde.

  Elke stamcel lijk je te bedoelen heeft in potentie in zich om veel te worden.

  Het goede is de geest die uitstijgt boven de materiële zelfzucht, meen ik. Het is een geestelijk iets dat in de Bijbel vermeld wordt, denk ik. Het handelt over de geest. Over de oorspronkelijke zuivere geest, nog onbesmet met slechtheid zoals jaloezie. Als Jezus zegt dat je naaste lief hebben als jezelf, dan wijst hij op een mens dat boven zichzelf is uitgestegen; die niet meer ‘materieel’ is in die zin dat hij zijn zelfzucht heeft weten te overstijgen. De Geest is Vrij indien hij niet gebonden is aan het aardse, materiële, stompzinnige, domme, verwaande, hebzuchtige, enzovoorts. Wijzer dus. En liever. En noem maar op. Dan leeft Hij in ons en met ons. Zegt men.

  1. Raphael

   1) Als je het verhaal over de overspelige leest dan moet je het terugvertalen in de volmaakte taal: Christus sprak geen woord wereldse taal! Die Christus hoorde spreken was bijna hetzelfde als dat men Petrus die zijn moedertaal sprak en andere niet Joden het in hun moedertaal hoorden met Pinksteren!
   Zij die Christus hoorden spreken is als een mens een Verschijning in diens woorden hoort aanspreken terwijl die verschijning als enige de volmaakte taal spreekt. Het is de mens die het naar de mate van diens liefhebben vertaald in diens eigen taal!
   ga je verder in de Bijbel zie pas de volle vertaling van je naaste liefhebben tijden het laatste avondmaal: zoals God Mij Lief Heeft, Heb Ik Jullie Lief, Heb elkaar Lief Zoals Ik jullie Lief Heb! Dat is heel veel meer dan als het volk Christus wil verstaan bij de barmhartige samaritaan. Die verzorgt en brengt een gewonde/zieke niet een herberg, Die Brengt die verwonde/zieke Direct Naar De Tuin van Eden En Geeft Goddelijke Genezing En Verzorging! Dat die verwond of ziek is diens eigen menselijke gezondheid wilt maakt dat er een verbeeld wonder uiteindelijk plaats vindt, terwijl die de Volmaakte In Alles en Overal Had Kunnen Verkrijgen!!

   2) Van Elke mensencel kan God een Mens maken! Het enige verschil tussen een bevruchte embryo en een lichaamscel zijn de blokkades op de dna bij een lichaamscel die een embryo nog niet heeft En elke eicel en zaadcel kan ook zichzelf verdubbelen als de blokkade daar niet is die door de zondeval in de Tuin van eden is op gekomen!

   3) men weet niks van de Mens in de Tuin van Eden!, helemaal niks, men nemet klakkeloos het verhaal van de Bijbel letterlijk! Men hoort eerst uit te zoeken of het geschreven verhaal in alles Vol Waar Is, voor men kan Getuigen! Zo is het met de Hele Bijbel! de Hele Bijbel hoort men TERUg TE VERTALEN NAAR DE VOLMAAKTE TAAL EN AAN TE VULLEN/VERANDEREN WAAR DIE NIET IN ALLES EN OVERAL GEHEEL VOLMAAKT IS EN DAN OOK DE REST VAN DE GEBURTENIS BESCHRIJVEN ZOALS GOD DIE ZAG GEBEUREN NAAR GODS MAAT!

   Velen snappen niks van Gods recht En Gerecht en Het Godsgericht! Die denken dat ze zo men hun verhaal in het Godsgericht kunnen Staan…., wat een zelfoverschatting en dan nog denken dat Christus hen verdedigt! Men hun Heer, heeft u gezien hoe ik uw Christendom heb verdedigt op aarde….en ze krijgen als antwoordt zoals in de Bijbel staat:

   22 Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd en hebben wij niet in uw Naam duivels uitgedreven en in uw Naam veel wonderen gedaan? 23 Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren: Nooit heb Ik u gekend; gaat weg van Mij, gij die ongerechtigheid doet!(Mat 7)

   omdat ze denken dat hun verdedigen van Christendom vol van de H.Geest Profetisch is en Gerecht, terwijl ze ziende blind aan Die Ene Volmaakte Christusverschijning, gedurende het leven voorbij lopen en niet erkennen!

   Dwazen die ze zijn!

   1. Henk,

    Heb je je wel eens verdiept in geestelijke verlichting? Begrijp je dat Jezus wellicht verwijst naar de Heilige Geest welke in ons woont, maar belet wordt om te Zijn door de beletsels van onze nog onvergeven zonden? Zonden als: het missen van het doel? Heb je wel eens een schilderij gezien van Jezus waar Hij wijst op zijn Hart? Het Hart waar het Heilige zich bevindt? Het Heilig Hart? Zegt Hij niet dat God in ons woont? En Hijzelf ook? Dan begrijp ik dus dat mensen de potentie hebben om Het te ervaren. God is Geest en Liefde, meen ik.

    Maakt Gij het niet te ingewikkeld?

    1. @Raphael

     Ik had je eerder geantwoord en is door Eric weggehaald toen vroeg je of ik wel eens een zelfonderzoek had gedaan. Zolang Eric naar zijn maat die niet eens naar dit Forum is, schrapt, zul je op een antwoord moeten wachten

 3. Ik heb pas gelezen de reactie van mensen die hier op reageren wat paus Franciscus heeft gezegd , Daar krijg
  ik de indruk van met de kuisheidspunten dat alles
  Doodzonde is .Ik haal hier uit dat je prakties alleen
  maar in de hel kan komen , door deze dingen krijg een
  angstbeeld van God. lk krijg de indruk dat je ook dood
  zonde doet zonder dat je weet. Ik weet niet hoe jullie er
  over denken .

  1. @Jos

   “ik de indruk van met de kuisheidspunten dat alles
   Doodzonde is ”

   zou je je meer specifiek kunnen uitdrukken?

  2. Nou het komt voor dat je een zaaduitstorting krijgt
   In je slaap en word je er mee wakker, heb ik dan
   Doodzonde gedaan. Als dat doodzonde is dan gaan we allemaal naar de Hel , want dan doe je doodzonde zonder dat je het weet ,en we allemaal naar de Hel. Dan twijfel ik erg God wel liefde i s.

   1. @Jos

    ben je er klaar voor?

    elke zond is een dood zonde want het breekt de Tempel van de ziel, geest en lichaam en de werken(tempel van Jeruzalem) af, van een mens en daavoor geldt:

    een onmogelijke ingaan in de hemel en

    11 Mocht iemand iets willen veranderen aan deze beschikking, dan bepaal ik dat een balk uit zijn woning moet worden losgebroken, dat hij daaraan zelf moet worden opgehangen en vastgeslagen en dat zijn huis veranderd moet worden in een mesthoop. 12 De God, die daar zijn naam gevestigd heeft, moge alle koningen en volken vernietigen die het wagen zouden hieraan iets te veranderen, of schade toe te brengen aan de tempel van Jeruzalem. Ik, Darius, heb dit decreet uitgevaardigd. Het moet zorgvuldig ten uitvoer gebracht worden.’ (Ezra 6)

    Door het offer van Christus(naar Goddelijke Definitie) zijn beide uitgeboet.
    Neemt niet weg dat elke zonde ook uitgeboet moet worden en voor gestorven moet worden! Gelukkig hoeft de mens dat niet in diens eentje te doen , hoewel niet vrij er van is: “Neem uw kruis op” neemt niet weg dat daarmee is onderstreept dat God liefde is!

    En naar de hemel gaat men niet zomaar en naar de hel nog minder makkelijk want men gaat pas naar de hel als men de zonde tegen de H.Geest heeft begaan: Godgelijk Christus afwijzen en dat kan pas op de drempel van de Hemel want men moet Christus kennen zoals God Christus Kent. Menselijk kennen is niet genoeg en menselijk afwijzen ook niet om voor eeuwig verdoemd te zijn!

    Het is daarmee zeker een blijde Boodschap!

    Nu terug naar je vraag!

    elke zaadlozing is deels zondig, bewust of onbewust want er gaat deels leven mee verloren. het is echter wel zo dat al gaan er zaadcellen dood de natuur het gebruikt als voedsel dus niet alles is verloren!
    En elke sterven van zaadcellen in de teelballen is ook zondig want het had gebruikt horen te worden voor voortplanting en God laat helemaal niks verloren gaan.

    Dat het zondig is heet niet dat het niet Geheiligd kan worden, zolang het geen zonde tegen de H.Geest is en men niet ziende blind is kan het Geheiligd worden!

    Al met al nog steeds een Blijde Boodschap aan hen die liefdevol gepast nederig en deemoedig van houding zijn!

    1. aanvulling

     de definitie van celibaat van de kerk is krom want celibaat hoor geheel zonder zonden te zijn, dat geldt voor huwelijk(gezamenlijk) en persoonlijk!

     Dat heet niet dat zoals de kerk leert niet Geheiligd kan worden. Geheiligd is niet gelijk aan Geheiligd Ongeheiligd Heilig zonder zonden!

 4. @Jos graas,
  Allereerst: hartelijk bedankt voor Uw vraag.

  Elke zonde leidt tot de dood.
  Er is één Persoon, Die geleden heeft én gestorven is voor ÁL onze zonden: Jezus Christus.

  MIJN persoonlijk advies (mijn advies geldt voor iéder persoon): Doe je uiterste best om Jezus Christus tot Vriend te hebben en te houden.

 5. @Frank Dierickx,
  Uw fout: U bent zó eigenwijs, dat U op EIGEN kracht de HEMEL probeert te bereiken – de hemel waarvan U hoopt dat ie bestaat + dat U ten zeerste waagt te betwijfelen.

  Als U op eenzelfde ‘deskundige’ wijze Uw beroep heeft uitgeoefend, dan ben ik blij U nimmer als psycholoog te zijn tegengekomen.

  1. @Dhr Derks

   Nou wat religieuze deskundigheid betreft, vallen jullie beide in dezelfde categorie! Veel geschreeuw weinig wol

 6. Nou het komt voor dat je een zaaduitstorting krijgt
  In je slaap en word je er mee wakker, heb ik dan
  Doodzonde gedaan. Als dat doodzonde is dan gaan we allemaal naar de Hel , want dan doe je doodzonde zonder dat je het weet ,en we allemaal naar de Hel. Dan twijfel ik erg God wel liefde i s.

  1. Tja Jos. Je had beter mijn advies gevolgd, dat ondertussen wel werd verwijderd. Sterkte verder.

   1. Ja, Frank. Ik las je commentaar gisteren nog nét.

    Het was wel wat scherp aangezet, maar ja.

    Ach, we kunnen weten dat het geschrijf eigenlijk een illusie is. Een illusie van de hersenen, die zo zijn getraind en dat zélf niet beseffen, dat is de clou. Mensen hebben iets geleerd, maar zijn zich niet (meer) bewust van dat leerproces. Als je het mij vraagt ontstaan er veel problemen uit dat -schijnbaar simpele- probleem. De mensen kunnen dat blijkbaar niet begrijpen. Wellicht dat daar het geloof vandaan komt. Geloof mij bijvoorbeeld als ik dit zo uitleg. Ongelovigen (in mij) zullen misschien zeggen; hé, dat kun jij wel zeggen, maar ten eerste zeggen anderen dat nooit en dat heb ik nooit geleerd, en is dat trouwens niet slécht om zo te denken? Enzovoorts. En dan zeg ik: geloof mij, denk er niet over na, maar weet dat je meer stil moet zijn en schouwen. Weet dat je in wezen eigenlijk geestelijk gezien niets bent. Geloof dat maar. Je bent in wezen goed beschouwd leegte. Raar hè?

    Maar ja. Ze geloven liever anderen blijkbaar.

  2. Jos,
   het meest voor de hand liggende antwoord is uiteraard dat je niet schuldig bent vermits je slaapt en van niets bewust bent.
   Maar wel is het raadzaam na te gaan in hoeverre je verlangt naar bepaalde beelden en gedachten want dat kan in je onderbewustzijn naspelen zodat het in je slaap tot uiting komt en je toch moet leren jezelf te verbeteren in onkuise ingesteldheid. De Tien Geboden zijn er niet voor niets.

   Het kan doodzonde worden wanneer men werkelijk tot uitersten wil gaan. We zijn allen zondaars maar God houdt van de berouwvolle ingesteldheid van degene die zich wil beteren. Ons oprecht berouw heeft tot gevolg dat we bereid zijn onze zonden mondeling te biechten aan een ernstige priester.

  3. Jos graas,

   Men valt in staat van doodzonde wanneer men bewust en met instemming van de wil een kwaadaardige daad van zwaarwichtige aard pleegt; zonder de wil en het bewustzijn verliest men niet de gratie van God.

  4. Jos,

   Er van uitgaande dat je een authentieke vraag stelt, zou ik zeggen: In de Bijbel is er naar mijn weten maar één doodzonde en dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Wat dat precies is, laat ik nu even rusten.

   Dus, als je een normale hormonale lichaamswerking ervaart, is dat dus geen doodzonde. Onbewust klaar komen is trouwens helemaal geen zonde, maar dat terzijde.

   Een zonde is iets ook pas als je je bewust bent dat je iet fout doet. Dus als iets onbewust fout zou doen, dan is dat alvast zéker geen zonde.

   De Bijbel zegt dan wel dat als je zoiets hebt gehad, je tot de avond wel een beetje op moet passen met wat je aanraakt, dat wel. Dus goed wassen en wachten tot de avond, dan ben je weer rein.

   1. @Frank

    voor een gestudeerde als jij, als ik mag geloven dat je psycholoog bent/was, ben je slecht in vakkundig/grondig lezen:

    4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit.(1Kor 4)

    daar volgt uit in de Nederlandse wet: niet weten doet niet vrijspreken!

    Ga eerst een vakkundig lezen voor je met een antwoord komt waar alles overkookt

   2. Raphaël ,
    u zegt “goed wassen en wachten tot de avond, dan ben je weer rein”
    dat doet sterk denken aan de oude Joden van voor tweeduizend jaren.

    Onbewust dingen doen wanneer men slaapt is volgens mij een gevolg van een ingesteldheid die men over weken of maanden of misschien zelfs jaren heeft opgebouwd. Niet alleen de gedachten krijgen vorm in de ziel maar vooral de daden. Het geheugen van de mens zit in de ziel voor eeuwig. De hersenen zijn slechts een interface of doorgangsluik tussen lichaam en ziel.

    Wanneer de hersenen niet meer goed functioneren door zwakte of beschadiging of door veroudering is men als lichamelijk-maatschappelijk mens niet meer zichzelf maar de ziel blijft alles onthouden want dat is feitelijk uw ego. Niemand verschijnt uiteindelijk voor Rechter Jezus als een demente of als iemand die alles vergat. Het oordeel zit eigenlijk al in de ziel, op ieder moment van de dag.

    Daarom is de christelijke beleving op aarde zo belangrijk.

    1. eric,
     Ik begrijp je. En dat doet míj weer denken aan -vergeef me het woord- ‘p@rn@’.
     Mijn ervaring is dat, als ik ook maar één keer zo een plaatje gezien heb, het a.h.w. bezit neemt van mijn geest en er door beïnvloedt wordt. Dat geldt ook voor andere foto’s zoals het in de ogen zien van een slecht mens. Zo een aanblik ‘beklijft’, zeggen de gereformeerden. En dat klopt. Het neemt bezit van de mens. Daarom zeg ik tegen een ieder die het horen wil; vermijdt slechte foto’s, filmpjes, verhalen, geluiden zelfs, want ze nemen bezit van je en eenmaal in de hersenen, krijg je ze d’r nooit weer uit! Kijk ook niet naar het nieuws en luister er niet naar, zeg ik. Want dat nieuws is juist bedoeld om de mens te ‘hersenspoelen’, te manipuleren met woorden en ideeën. En dat zonder dat de mens dat beseft. Het zijn allen feiten die ik zeg. Maar niemand luistert naar mij. Die zijn ongelovig in mij.

     Daarom zeg ik ook: Mens maak je niet zo druk en weet dat je geest gekaapt is. Zorg dat die weer van jou wordt. En ja, ook de kerk maakt zich schuldig aan dit gedrag. Dát is juist het punt. Zo kunnen ze mensen verleiden tot het nemen van een perversiteit bijvoorbeeld. Dat is gebeurd. Dus nogmaals; Mens geniet van je leven en maak je niet druk. Eten drinken en een dak, gezondheid en wat gezelligheid is al heel wat. Wees dankbaar dat je leeft en je er bewust van bent en weet dat er schoften rondlopen die ook weten wat ik weet, maar er gebruik van maken. Als iemand dat begrijpt, dan is die al wat verder op de weg van het bewustworden van de geest. En weerbaarder tegen de boze.

     1. Die discussie hebben we hier al eens uitgebreid gehad, Raphaël.
      Als sociaal wezen is het voor een mensenkind onmogelijk om op te groeien in totale afzondering van welke beïnvloeding dan ook. Kinderen zijn sponzen. In het beste geval leren ze ook, na verloop van tijd, zélf hun mening te vormen en kritisch te denken. Mensen zoveel mogelijk afsluiten van alle mogelijke invloeden van ‘buitenaf’ levert doorgaans geen kritisch denkende burgers op. Waarom proberen ‘autoritaire regimes’ elke beïnvloeding van buitenaf zoveel mogelijk te beperken? Het internet af te sluiten, de vrije pers aan banden te leggen, het juridische systeem naar hun hand te zetten, journalisten buiten te houden, enzovoort? De mensen die het minst weten, kennen, gezien en gehoord hebben zijn net de meest kwetsbare mensen. En inderdaad de makkelijkste prooien voor de ‘boze mens’, waar jij zo beducht voor bent.
      Weet je, een varken is waarschijnlijk ook héél gelukkig. Geef het zijn modderpoel, af en toe een goeie brok eten en een hok om in te schuilen, en meer moet dat niet zijn. Wij mensen zitten toch net iets anders in mekaar, nee?

      1. Frank,
       Je begrijpt mijn woorden niet goed, denk ik. En die discussie hebben we helemaal niet uitgebreid gehad, meen ik. We hebben zelfs nog geen begin gemaakt, denk ik.
       Kinderen zijn sponzen: Mee eens.

       In het beste geval leren ze ook, na verloop van tijd, zélf hun mening te vormen en kritisch te denken: Mee eens. Maar die mening is vaak fout, al was het maar omdat men geen idee heeft van de zender (de leraar) en de ontvanger (de leerling). Zonder dit besef wordt de informatie als ‘waar’ gezien. De autoriteit heeft de toestemming van de ouders gekregen en het kind wil graag leren, maar is niet wijs genoeg om te weten wat er wérkelijk gebeurt, namelijk, dat hij /zij met kennis wordt volgegoten. Dus kritisch denken leert men eigenlijk niet, en dat is de bedoeling ook niet van onderwijs. De bedoeling is goede ‘burgers’ te maken.

       Mensen zoveel mogelijk afsluiten van alle mogelijke invloeden van ‘buitenaf’ levert doorgaans geen kritisch denkende burgers op: Nee. natuurlijk niet inderdaad. Men verkrijgt dan asociale wezen wellicht. Want ook de socialisering gebeurt op school. Het woord ‘burgers’ is inderdaad waar het om draait. Maak goede onderdanen en luister naar autoriteiten, wees verdraagzaam en heb wat voor een ander over.

       Waarom proberen ‘autoritaire regimes’ elke beïnvloeding van buitenaf zoveel mogelijk te beperken? Precies wellicht daarom omdat de denkers in die regimes ook weten dat het ‘Westen’ verschrikkelijke kanten heeft, die zo pervers en gemeen zijn en de mensen voor die invloeden willen behoeden. Dat is dan zeer wijs en goed.
       Maar, dan moeten we er wel van uitgaan dat zo een dictator van het volk is en het goed voor heeft met hen; het is namelijk niet zo dat een dictator altijd een heilige maak ook geen doerak hoeft te zijn. Wanneer hij verlicht is (beetje heilig), dan kan dat een zegen voor zo een land zijn. En het Westen bijvoorbeeld heeft de pé aan dat soort mensen en die worden dan ‘verdaan’. Denk aan Gadaffi, Hoessein, die man die Egypte leidde, enzovoorts.

       De mensen die het minst weten, kennen, gezien en gehoord hebben zijn net de meest kwetsbare mensen: Inderdaad, dat is de andere kant van de medaille. Maar de meeste mensen zijn niet zo heel erg slim en dienen beschermd te worden. Dus niet iedereen hoeft psychologie en filosofie en de geschriften te bestuderen uiteraard. Dat kan niet. Maar als een samenleving een beetje fijn wil zijn moeten er wél mensen zijn die wat meer ontwikkeld zijn. Maar het is een illusie dat meerdere mensen deze wijsheid ontwikkelen. Dat kan niet en gebeurt niet, denk ik. Bovendien is halve wijsheid nog slechter, ergo, houdt de mensen liever een beetje dom op dat gebied. Klopt.

       En inderdaad de makkelijkste prooien voor de ‘boze mens’, waar jij zo beducht voor bent: Inderdaad Frank. Ik neem de leugenaars, oplichters, zakkenvullers, maffia’s en dergelijke waar en zou willen dat de mensen daarvoor behoedt worden. Nu gebeurt precies het tegenovergestelde. De mensen nemen camera’s, Ring-bellen, enzovoorts in huis tegen de boeven. Dat had niet gehoeven als de leiding zijn werk beter had gedaan. Ik vind dat een maatschappij waar bordjes ‘wijkcontrole’ staan en waar ‘controleurs’ rondlopen en waar overal camera’s hangen om je gangen na te gaan werkelijk smerig en van laag allooi. Dat hoort niet als de mensen fatsoenlijk zijn. En dat zijn ze soms niet. Waar niet eens meer een gezamenlijke taal, een gezamenlijk geloof en cultuur is daar kan men elkaar niet eens meer vertrouwen. Daarom is ongebreidelde import al verkeerd te noemen.

       Weet je, een varken is waarschijnlijk ook héél gelukkig. Geef het zijn modderpoel, af en toe een goeie brok eten en een hok om in te schuilen, en meer moet dat niet zijn. Wij mensen zitten toch net iets anders in mekaar, nee?: Inderdaad. Varkens zijn ook héél gelukkig. Wij zitten niet zo erg anders in elkaar, vrees ik. Wat ons vooral onderscheidt is taal en dan vooral het schrift. Zonder taal waren we denk ik een stuk gelukkiger. En zonder schrift nog een stuk meer, meen ik.
       Maar inderdaad, ik ben wel eens jaloers op zo een vogel of een varken; die hebben al dat gezeur niet dat mensen ondervinden van lieden die denken dat zij de baas zo nodig menen te moeten spelen en onderwijl anderen voor zich laat werken. Dieren zijn vrijer dan mensen. En dat komt voornamelijk door de wapens waar mensen over beschikken en het schrift. Nu met al die machines is het nog perverser geworden allemaal. Maar goed. De idee snap je?

       1. Een paar ideeën snap ik, een paar andere niet. Maar bon. Jij lijkt me een boeiend persoon om een paar keer, in de namiddag in het zonnetje in het park op een bank wat van gedachte mee te wisselen. Daar zijn de beperkingen van dit Forum helaas te groot voor. Hier moet het liefst kort, bevattelijk en to the point. En… binnen de gekleurde lijntjes.
        Fijne avond nog.

       2. @Raphael

        “leuk” zo’n gekeuvel met Frank…..
        Frank die niet werkelijk wil vinden roert in een brij waarvan de ingrediënten niet precies weet! Je moet bij hem niet aankomen met precieze uitkomsten en zal precieze uitkomsten nooit aanvaarden zoals die nu is! Die mensen zijn het gevaarlijkst voor kinderen want die zwetsen elke volle waarheid krom!

        Kan je ook aan hem zien want die is ook zo van het padje geraakt! Net als Eric en Derk en Waramond en vele anderen hier want ze zullen zolang ze kunnen geen goed onderzoek doen zoals het hoort!

        1. Gekeuvel? Gekeuvel! Filosoferen bedoelt u misschien? Meneer, dat is het niveau dat wel enigszins hout snijdt meen ik. Waarom denkt u trouwens dat juist de paus juist filosofie en psychologie gestudeerd en er les in gegeven heeft? Voor de lol? Nee hè?

         Ik neem mijn gespreksgenoten hier toch altijd liever serieus. Dat is de enige manier om te communiceren, vind ik. Mijn hoofd heb ik inderdaad wel vaker bij zo een houding gestoten, maar dat hoort er nu eenmaal bij; er is geen wijsheid zonder lijden, lijkt mij! En dan is intellectueel lijden nog anders dan lichamelijk, maar dat spreekt. Ik heb het nu over de geest.

     2. @Raphael

      “Ik begrijp je. En dat doet míj weer denken aan -vergeef me het woord- ‘p@rn@’.
      Mijn ervaring is dat, als ik ook maar één keer zo een plaatje gezien heb, het a.h.w. bezit neemt van mijn geest en er door beïnvloedt wordt. Dat geldt ook voor andere foto’s zoals het in de ogen zien van een slecht mens. ”

      Raphael, in Hemel of Tuin van Eden, of Vagevuur, of 7e kamer van de ziel Zien van iedereen alles en ook p@rn@! En die worden er niet warm, lauw of koud van!
      Daarbij: “bloot slaat dood” U en velen hier zijn over/verkeerd gevoelig omdat hun ramen en deuren openstaan dat een kwade geest zo naar binnen kan en zich kan vestigen!
      p@rn@ is nog steeds geen zonde tegen de H.Geest en daarmee een vrucht van goed en kwaad, zeker het behoort niet tot de beste vruchten, het is nog steeds geen zonde tegen de H.Geest! Als een dier in het open geslachtsverkeer bedrijft neemt men er geen aanstoot aan! Maar owee als men het van een mens ziet! En dan om hun afkeer te rechtvaardigen slaat men hun farizeïsche definitie van kale lust op het gebeuren!
      Als u nu eens leert hoe je rustig in Christus Vrede in zo’n “storm” kunt staan zou u en hen zich ook niet zo uit het veld laten slaan!

      1. Henk,
       Ik laat me geloof ik niet uit het veld slaan, Henk. Ik bedoelde het meer als iets eigen ervaring mededelen. Dat is immers het best, eigen ondervinding. Maar, aangezien dit onderwerp nogal gevoelig ligt bij sommigen is het beter er met een zekere afstand mee om te gaan. Bovendien zie ik het als mijn ‘geheim’; bijna niemand weet dat, dus ik deel het als geschenk.
       ‘Pas op’ (figuurlijk natuurlijk) met de woorden die ik gebruik te verbinden met mijn zijn. Ik besef, en dat melde ik immers vaker, dat ik meen te weten dat wij en ik dus ook niet, niet ons denken zijn. Ergo, de woorden en de zinnen zijn wel gereedschappen maar geen harde materiële realiteit. Verwar mijn mening niet met mij, ook al klinkt het raar; een mens is niet zijn mening.

       [ Dit is trouwens iets waar doortrapte mensen misbruik van maken; die maken mensenwetten, regelingen, afspraken die in wezen onrechtvaardig zijn. Als men het er niet mee eens is, dan gaat men naar de rechter. Maar die spreekt ook weer talig; wat zijn de mensenwetten en heeft iemand die overtreden? ( De meeste wetenschappen zijn trouwens geen wetenschap maar eerder taal oefeningen.) Maar het is vaak onrechtvaardig omdat de top niet altijd zo is. ]

   1. @Eric
    Ware Gods Kennis is geen esoterie noch verkeerde gnostiek
    Vol-Profetie is voor iedereen:

    1 Zet uw hart op de liefde. Maar streeft ook naar geestelijke gaven, vooral naar de profetie.(1Kor 14)

    en

    23Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. 24Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. 25In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader. 26Op die dag zult gij bidden in mijn Naam(John 16)

    dat u Vol-profetie niet kan velen omdat u de werken der liefde die er voor nodig zijn niet wilt volbrengen en u als niet-profetische door Christus en Paulus gediskwalificeerd wordt om te kunnen be-/oordelen, is uw eigen schuld!!!!

    ziende blinden als u graven hun eigen graf en nemen hun blinde gelovigen er mee in:

    39 Hij hield hun ook een gelijkenis voor: ‘Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? 40 De leerling staat niet boven zijn meester; maar zal hij ten volle gevormd zijn als hij gelijk is zijn meester.(Luc 6)

    Daarom haat u Vol-Profetie want bij Vol-Profetie is de leerling ten volle gevormd en is gelijk aan Christus en voor u geldt dat geen mens gelijk aan Christus kan zijn en als kwaadaardige smijt u met leugens door Vol-Profetie als esoterie af te doen en als dat niet lukt als gnostiek

    1. Henk,
     Ge kunt dat de mensen niet kwalijk nemen; de katholieken zijn niet zo van de Bijbel. Vroeger mócht men hem niet eens in huis hebben! Dus wees niet te streng als men niet weet wat er precies instaat?

     1. Raphaël,
      mensen die in aanmerking kwamen om in een kloosterschool Latijn te leren bestudeerden uiteraard wel de bijbel en hoge literatuur. Hogere school was niet voor iedereen mogelijk, men moest aanleg hebben maar ook nieuwsgierig zijn naar lering en de ouders moesten het kunnen betalen. Dat was in vroegere tijden allemaal niet vanzelfsprekend.

      Vandaag is het net andersom. Jongeren komen allen van school met een diploma maar dan blijkt dat zij niet bekwaam zijn. Zodoende vallen we terug op de zoektocht naar werkelijk leergierigen zoals in vroegere tijden. Het aantal kloosters waar men nog echte Latijnse vorming kan genieten is ook sterk verminderd.

      1. Inderdaad, eric.
       Nog niet zolang geleden kon alleen de ‘elite’ naar de scholen, toen was het niveau zeker hoger, meen ik begrepen te hebben. En inderdaad, de scholen zijn sinds de (Nederlandse) Mammoet wet dommer gemaakt. De leiding doet dat dus met reden. Tegenwoordig komen er soms mensen van de Universiteit die zó dom gemaakt worden met ‘woke-idiotie’, dat is echt ongelofelijk.
       Er zijn (oudere) doctoren (gepromoveerde drs) die zelfs hun ‘bul’ terugsturen wegens dit gegeven. Men protesteert zo bijvoorbeeld tegen de klimaat-idiotie en dergelijke die de kinderen onterecht wordt wijsgemaakt. Men leert ook op de Universiteiten vaak niet eens meer zélf nadenken maar eerder nádoen; herhalen. Vandaar dat sommigen wegkomen met de groots mogelijke onzin. ( Er zijn er zelfs die in de pandemie getrapt zijn! Of in de maanlanding, of de 9-11-versie, enzovoorts. Maar ja, het is maar net wat je weet. )
       Dus er ‘leren’ er wel meer en het heet wel ‘hoger’, maar het peil is soms bedroevend laag.

     2. @Raphaël,
      U vertelt mij iets nieuws: Katholieken mochten geen bijbel in huis hebben???
      Van wie mocht dat niet???
      Ik weet, dat mijn beide grootouders van beide kanten ’n grote bijbel in huis hadden, voorzien van mooie gekleurde platen.

      1. @ P.J.T. Derks,
       mijn grootouders ook, maar dat is slechts geleden van de negentiende eeuw.

       1. @dhr Derks

        Raphael heeft gelijk, het heeft eeuwen geduurd voor het volk toegang kreeg om de Bijbel te lezen en zo had de kerk de macht over het volk. Luther en Calvijn en de boekdrukkunst hebben daar in het westen een halt aan geroepen. Dan kan men de schuld geven aan de verlichting de ware schuld ligt bij de kerk zelf met haar blinde inquisitie! Ipv naar Profetie te zoeken heeft men die de kerk uitgegooid, Het is de oorzaak van de desolate kerk. Als je naar de traditionalisten kijkt hebben ze geen ‘e’en levende profeet…., gek he dat een kerk die zoveel bidt geen profeten verkrijgt….., maar ze zoeken als enige naar blinde gehoorzaamheid en blind geloof!
        Dit desolaat vacuüm is diep droevig aan de ene kant, en gelukkig aan de andere kant want dan kan de ruimte komen voor een echte Profeet! Zo was het met Christus ook: bij diens geboorte was er een grote messiaanse beweging die na 30 jaar zo goed als uitgedoofd was en er een strijd was tussen farizeeërs en sadduceeërs en kon Johannes de Dooper en later Christus opstaan. Tel daar ook nog eens de afval en vrije mening en het ten ondergaan van het milieu en natuur ….dan is er nu ook zo’n tijd

      2. Derks,
       Zie voor informatie bijvoorbeeld deze tekst:
       https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/102011443
       (Het is de eerste de beste die ik vond, maar er zijn vele bronnen voor die informatie. Met vroeger bedoelde ik een paar eeuwen terug. Het was m.n. de vertaling door Luther en Erasmus die zoveel kwaad bloed gezet heeft.)

      3. P. Derks,

       Volgens een oude protestantse leugen verbood de heilige Kerk voor de revolte van Luther het bezitten van kopieën van de H. Schrift door leken; de werkelijkheid was dat het verboden was om volksvertalingen van de H. Schrift te publiceren omdat de volkstalen te veranderlijk waren waarbij het gevaar van foutieve vertalingen groot was. Theologische verhandelingen werden ook in het Latijn geschreven om verwarring en fouten omtrent theologische terminologie door taalveranderlijkheid te verhinderen.

       Leken mochten kopieën van de H. Schrift bezitten, maar die waren dan wel in het Latijn. De meeste mensen hadden geen kopieën in huis, maar het gaat dan ook over een tijd van voor Gutenbergs drukpers.

       Een voordeel van het verbieden van volksvertalingen publiceren was dat men een bepaald niveau van intellectuele ontwikkeling nodig had om de H. Schrift te kunnen lezen; men moest immers Latijn verstaan. In deze tijd leest men gemakkelijk toegankelijke volksvertalingen op het internet, maar wie rondkijkt op het internet ziet hoeveel valse interpretaties er verspreid geworden zijn.

       1. Die leken waar u het over heeft waren rijken en/of adelijken. het gewone volk was in grote meerderheid analphabeet!
        En dan Latijn, wie kon er Latijn lezen en schrijven? Joker die u bent! Het volk?

        1. Dat de meeste mensen in West-Europa analfabetisch waren klopt niet; dat is een mythe. Velen konden hun taal op schrift stellen en lezen, maar er was veel regionale variatie omdat de talen niet gestandaardiseerd waren.

         Latijn konden de meeste mensen niet, maar dat is nu juist het punt; wanneer iedereen de H. Schrift kan lezen verkondigen grote aantallen onwetenden valse interpretaties. Uzelf bent daar een verpersoonlijking van; uw theologische onwetendheid gecombineerd met uw megalomane toon is tenenkrommend.

         U reageert zonder begrijpend te lezen wat uw tegenstander geschreven heeft.

         1. @Waramond

          handig als u bent geeft u geen tijdvak aan waarover u spreekt!

          En u weet niks van mij want u controleert “mijn” exegese niet bij Die Ene Volmaakte Christusverschijning, maar aan de hand van de leer van de katholieke kerk en dan hoeft u mij niet te vertellen dat die in veel gevallen afwijkt, want waarom zou ik anders schrijven over de tekortkoming in de katholieke leer!!!

          u bent diegene die net als vele anderen hier ziende blind voorbij loopt aan 1Kor 4:1-5 en 1Kor 14 en niks meer heeft dan een blind aangeleerde leer! in het Godsgericht zou u aan Satan worden overgeleverd omdat u beweringen doet die net als de Farizeeërs met de overspelige geen stand kunnen houden! ook u bent geteld, gewogen en te licht bevonden, zoals Christus, Ja Christus in het zand schreef en ware het niet dat ze hun uitvoering van het oordeel loslieten die avond gestorven zouden zijn zoals de zoon van Nebukadnezar! En het zelfde geldt voor u als de Tijd van Barmhartigheid Vol is! En dan heeft u nog één kans om uw ziel te redden!

          1. Gadellaa,

           Het ging hier duidelijk over de tijd voor de protestantse revolte en over de protestantse bewering dat de katholieke Kerk voor die revolte aan leken verbood kopieën van de H. Schrift te bezitten; die bewering is een leugen. Getrainde ogen zien gemakkelijk uw gebrek aan kennis van theologie en geschiedenis, en dat gebrek kunt u niet verbergen door uw bewering een profeet te zijn, noch door uw megalomane beledigingen.

           Christus zei tot Petrus dat de Kerk op hem, de Steenrots, gebouwd niet overweldigd ging worden door de poorten van de onderwereld. U wijst de kerkvaders, de opvolgers van de apostelen, af. Waar was volgens u de Kerk van Jezus na de dood van de apostelen in de geschiedenis? U was nog niet geboren voor keizer Constantijn. Waar was volgens u de Kerk die doorheen de eeuwen aantoonbaar moet zijn in de geschiedenis?

           En zeg niet: “Ga maar naar de Hof van Eden!”
           Dat u in uw hoofd waant dat u naar plaatsen gaat betekent niet dat u dat ook werkelijk doet. Gan-Eden is een concrete, fysieke plaats die bewaakt wordt door kerubîm, machtige dienaren van God. Het kan gebeuren dat God een nog op aarde levende heilige in de geest even naar die plaats brengt, maar zoiets is buitengewoon en niet iets dagdagelijks. En het Hemels Visioen aanschouwen doet men in het geheel niet vooraleer men gestorven is.

          2. Nota bene, orthodoxe katholieken farizeeërs noemen om hun trouw aan het geloof is een smerige tactiek die hedendaagse ketters hanteren om mensen valselijk te doen denken dat Jezus aan hun kant staat.

          3. @Waramund

           1)Ook ten tijde van Luther en Calvijn was lezen en schrijven geen algemeen goed, laat staan latijn lezen en schrijven, ja op de opkomende universiteiten en daar was geen gewoon volk aanwezig!
           Dan komt daar nog bij dat de kerk met haar inquisitie een wijdverbreide en wreed machtsmiddel had. Dus het lezen van de Bijbel was geen gemeengoed onder het volk!

           “Christus zei tot Petrus dat de Kerk op hem, de Steenrots, gebouwd niet overweldigd ging worden door de poorten van de onderwereld. U wijst de kerkvaders, de opvolgers van de apostelen, af. Waar was volgens u de Kerk van Jezus na de dood van de apostelen in de geschiedenis? U was nog niet geboren voor keizer Constantijn. Waar was volgens u de Kerk die doorheen de eeuwen aantoonbaar moet zijn in de geschiedenis?”

           In de Bijbel staat dat Christus diens kerk bouwt op Petrus en de vlammen van de hel haar niet zal overwinnen, Dat is waar!
           LEEST U NOG EEN KEER GOED: IN DE BIJBEL STAAT DAT EN IN DE BIJBEL STAAT OOK: 1KOR 4;1-5 EN 1 KOR 14 EN JOHN 16; 12-26A EN JOHN 15; 9-12 EN MATH 5; 17-20!

           Die leest u niet! Want die teksten verwijzen allemaal naar een volmaakte exgese: Iemand(bij deze de Bijbel) spreekt de volle waarheid tot het tegendeel is bewezen(met Gods Bewijs) EN aangezien u niet gedurende uw leven nu niet bij die opmerking van Christus was, hoort u uit te vinden of Die Uitspraak werkelijk WAAR IS! U mag het voor uzelf voor waar houden, ik kan niet GETUIGEN: VERKONDIGEN!

           U BENT TOCH ZO RECHT IN DE LEER? dan weet u dat als enige OOGGETUIGEN mogen getuigen!
           Als u naar John 16 gaat zegt Christus: 12 Ik heb u nog veel te vertellen maar u kunt het niet verdragen!!!!!!!

           Dat betekent dat slechts een klein deel van Christus openbaar te zien was gedurende de tijd dat de apostelen met Christus optrokken dan heeft u alles in de Bijbel op volle waarheid te onderzoeken zoals het hoort!, ook de teksten die ik citeer!

           EN DAT DOET U NIET!!!!!!!!!!!!!

           ONBESCHOFT ALS U BENT, VERKONDIGT U BLIND EN DOET OOK NOG ALSOF HET VOL WAAR IS! En zo is het ook met uw bewering over het lezen van de Bijbel! U gaat niet zelf KIJKEN, nee u doet ergens wat lezen en dat is dan de volle waarheid omdat u dat zo vindt!
           Er is niks makkelijker dan zo doen en dan als het niet waar BLIJKT te zijn de schuld aan de ander geven, want u was “goed gelovig”

           Zeg mij: Wie was er hoger en heiliger: Petrus of die men de H.Maagd Maria noemt!
           Zeg mij: Had Petrus diens positie niet kwijt geraakt met het beleren van Christus: ga weg Satan, en 3x verloochenen? dan kan Petrus vergeven worden, die is diens positie kwijt aan die niet gezondigd heeft! Was het niet zo met alle zonen van Israel die eerder de Messiaanse geboortelijn hadden en een na de ander die kwijt raakt en uiteindelijk bij Juda terecht kwam?
           Zeg mij: Verloor Eli door zondig handelen niet het Hoogpriesterschap aan Samuel?
           Zeg mij: Als Petrus zo groot was: waarom stond die dan niet onder het kruis, zoals Johannes?
           Zeg mij: Als Petrus zo groot was waarom zegt Christus op het kruis tegen Johannes, zie daar uw moeder en tegen die men de H.Maagd Maria noemt: zie daar uw zoon?
           Zeg mij: Hoort de heiligste onder allen niet de eerste te zijn?
           Zeg mij: Als Petrus de eerste onder de apostelen was waarom zette Christus Johannes vrij van gezag aan Petrus?

           Op al die vragen verliest u met uw Petrus! Op al die vragen blijkt dat u blind orthodox farizeïsch schirftgeleerdig bent!

           Helaas Waramund, het zal wel weer stil worden want u heeft geen Goed Antwoord! Zoals u altijd zwijgt als het u te heet wordt! Net als Eric

          4. Er is gevonden dat boeren in de “middeleeuwen” dingen opschreven en dus ook konden lezen. Dat bewijst uiteraard niet dat alle boeren konden lezen en schrijven maar wel dat het wijdverspreid was onder hen. Er wordt in deze dagen veel onzin verkondigd over die tijden. Het is echt niet zo dat de boeren algemeen doorheen hun dagen in het slijk lagen te ploeteren voor de “renaissance”-tijd en dat het hier altijd donker was zoals ze die tijden op televisie uitbeelden.

           Waarom de meeste mensen de H. Schrift zelf niet lazen heb ik al uitgelegd. Leest u maar half wat ik schrijf vooraleer u reageert? Er wordt beweerd dat de Kerk aan leken verbood kopieën van de H. Schrift te bezitten; dat is een leugen.

           Over de inquisitie worden er tot op heden ook nog veel leugens verspreid; Joseph de Maistre heeft daarover geschreven.

           Betreffend Petrus en schriftverzen; Christus heeft Zijn belofte over de katholieke Kerk niet uitgesproken om die even later teniet te doen, en sint Johannes was zelf ook bij de katholieke Kerk. Hij erkende Petrus als zichtbaar hoofd van de Kerk en er zijn geen indicaties in historische bronnen dat hij het gezag van Petrus contesteerde. Toen er conflict was bij de Korintiërs wendden zij zich tot sint Clemens van Rome, toen de opvolger van Petrus, terwijl sint Johannes toen nog leefde en geografisch dichter bij hen was. Het was de bisschopszetel van Rome die historisch erkend werd als de hoogste bisschopszetel in gezag omdat het de bisschopszetel van Petrus was.

           U verwijst naar schriftverzen maar daarin wordt niet het henkgadellisme verkondigd. Protestanten verwijzen naar schriftverzen maar zij zijn gefragmenteerd in vele sekten; het was nooit Gods wil dat de canonieke boeken benaderd werden met de mentaliteit van de lutherse ketterij van individualistisch “privaat onderzoek”. U manifesteert de mentaliteit van het protestants individualisme dat historisch wijdverspreid is in Nederland.

           Voor het Nieuw Verbond werd de H. Schrift door God toevertrouwd aan het Levitisch priesterschap; God heeft door Zijn profeten die de afgoderij bij Juda veroordeelden toen nooit die goddelijke inrichting van de Kerk gealtereerd. Ten tijde van het Nieuw Verbond is de H. Schrift toevertrouwd aan het apostolisch priesterschap, en niemand op aarde hier is bevoegd om die goddelijke inrichting van de Kerk te veranderen.

           Waar is volgens u de Kerk van Christus sinds de dood van de apostelen, Gadellaa?

           En wanneer ik niet reageer op uw geraas is dat niet omdat ik geen antwoorden weet te formuleren, maar omdat ik mijn tijd hier selectief wil besteden wat dan dikwijls het negeren van uw psychotische geschriften heeft ingehouden. Maar hier kunt u nog eens zien dat het niet moeilijk is om u te weerleggen.

         2. @Waramund

          “Betreffend Petrus en schriftverzen; Christus heeft Zijn belofte over de katholieke Kerk niet uitgesproken om die even later teniet te doen, en sint Johannes was zelf ook bij de katholieke Kerk. Hij erkende Petrus als zichtbaar hoofd van de Kerk en er zijn geen indicaties in historische bronnen dat hij het gezag van Petrus contesteerde. Toen er conflict was bij de Korintiërs wendden zij zich tot sint Clemens van Rome, toen de opvolger van Petrus, terwijl sint Johannes toen nog leefde en geografisch dichter bij hen was. Het was de bisschopszetel van Rome die historisch erkend werd als de hoogste bisschopszetel in gezag omdat het de bisschopszetel van Petrus was.”

          Voordat ik in ga op uw bewering over Petrus:

          De Bijbel zelf wijst er op dat men niet zomaar kan be-/oordelen en kan getuigen aan de hand van John 16, 1Kor 4, 1Kor 14 en 2Kor 12!
          Bij onderzoek blijken er twee Christussen te zijn: de gedeeltelijk Verbeelde verschijning van Christus en de Geheel Onverdeelde Christusverschijning(Die Ene Volmaakte Christusverschijning)

          Als men de Volle Waarheid wil te weten komen kan men niet op die Geheel Onverbeelde Christusverschijning heen!

          Als u dan de vers over Petrus t.a.v de kerk leest dan leest u deels verbeelde woorden en dan heeft u net als ieder ander opzoek te gaan naar de Geheel Onverbeelde Versie!!!!!
          Dan heeft u alles te zien zoals God Ziet en alles naar Gods Maat te meten, wegen tellen en berekenen, zoals God Doet = Geheel Onverbeeld Christusgelijk! Dat Zegt de Bijbel ook in John 15 tav liefhebben!

          Dat is niet gadelliaans, dat is Vol-Profetisch! De enige Kerk van Christus is De Vol-Profetisch Leidende Kerk en de zwijgende kerk achterin Die Kerk!
          Was Petrus zo? Niet altijd want was Petrus zo dan had die niet gecorrigeerd te worden door Christus en Paulus! Daarmee is die tekst in de Bijbel niet zomaar als altijd geldend uit te leggen!! Dat is ook de reden dat Johannes niet onder directe leiding van Petrus stond! Petrus kon niet zoals de Pausen nu doen gehoorzaamheid eisen!!!!
          Daarmee is de kerk nog verder afgeweken van Petrus dan Petrus! en dat kan je ook zien want de kerk zet blind apostolisch boven Vol-Profetisch! Dat kan je zien in de eeuwen na de apostelen en bij de het Concilie van Nicea!! en het is van kwaad tot erger geworden!
          En niet als enige met de katholieke kerken: Alle kerken volgen dat pad want niet één leert naar die Ene Volmaakte Christusverschijning te gaan om zonder zonden de steen zonder zonden te werpen: Volmaakt Gods Oordeel!

          Daarom zijn al die kerken geteld, gewogen en te licht bevonden omdat ze net als de Joodse kerk vervallen zijn in schriftgeleerdheid en daarmee niet rechtvaardiger zijn dan de Joodse kerk! Christus waarschuwde al daarvoor det de schriftgeleerden en Farizeërs Mozes op de Rechtertroon zullen tegenkomen omdat ze de Tora al verkeerd uitleggen en Mozes woorden in de mond leggen Die Mozes nooit zou spreken, daarom: Laat degene die zonder zonden staat de eerste Volmaakte Steen gooien! En Christus wees de apostelen er op: Eerst Ongeheiligd Christusgelijk liefhebben en Vol in de H.Geest worden, dan pas zal men Vrede verkrijgen die niet kan worden afgenomen: Het vuur van de hel zal Die Poort niet kunnen overweldigen!

          En zo is het met u, alle leidinggevenden in alle Christelijke kerken! : Ze moeten terug naar de Vol-Profetische Kerk van Christus

          En daarmee is ook de vraag van u beantwoord:

          “Waar is volgens u de Kerk van Christus sinds de dood van de apostelen, Gadellaa?

          “En wanneer ik niet reageer op uw geraas is dat niet omdat ik geen antwoorden weet te formuleren, maar omdat ik mijn tijd hier selectief wil besteden wat dan dikwijls het negeren van uw psychotische geschriften heeft ingehouden. Maar hier kunt u nog eens zien dat het niet moeilijk is om u te weerleggen.”

          U heeft helemaal niks kunnen weerleggen, het is omgekeerd U bent vastgeschreven door mij want u bedrijft schriftgeleerderige farizeïsme en die is voor de eeuwigheid verdoemd!

          De kerk en elke andere ook heeft dat bevestigd met hun inquisitie en het kerkeren en monddood maken van echt grote heiligen met hun eis van gehoorzaamheid aan hun!!

          Wee u , uw kerk en de andere Christelijke kerken

          En dan zal ik nog een ander bewijsstuk op tafel leggen: Ik heb van Christus De Weg naar Het Godsgericht verkregen en hoe daar te komen en te staan en het eerstgeborene dubbeldeel van Christus op de Dorsvloer van Jeruzalem, dat is de Rechtsrstroon op aarde, dat heeft geen leidinggevende in het christendom! Er is geen Dorsvloer, ook het Vaticaan niet, die daar aan zomaar kan tippen! Als enige als men Volmaakte Godsoordelen spreekt is men daaraan gelijk en wie kan zo? Leert niet iedere kerk dat een mens niet Godgelijk kan zijn? Dan kan men ook niet zonder zonden staan en Volmaakt Gods Oordeel spreken! daarmee schiet elke kerk en u uwzelf, af als Christus Woordvoerder en Christus Leer en Traditie!

          En dat staat ook in 1Kor 14: Als enige Profetischen mogen spreken, de rest heeft diens mond te houden! en er is geen Vol-Profetisch zonder Die Ene Volmaakte Christusverschijning want pas dan is men Vol in de H.Geest!

          En daarmee bent u ten tweede keer vast geschreven! U bent niks meer dan een ziende blinde orthodoxe schriftgeleerderige farizeeër!

          1. Iedereen met kennis van zaken kan zien dat u mij niet vastgeschreven heeft. U verwijst naar schriftverzen maar de H. Schrift predikt geen henkgadellisme; de H. Schrift predikt nergens dat er twee Christussen zijn in plaats van één en dat iedereen zomaar habitueel op eigen initiatief in zijn hoofd naar de Hof van Eden kan gaan kijken. De H. Schrift zegt niet dat Jezus het opperpriesterschap van de Kerk van Petrus afgenomen en aan Johannes gegeven heeft. Aäron zondigde en toch waren zijn zonen de priesters van Israël, David zondigde en toch was de Moeder van de Messias van het Huis van David. Ook toen God het opperpriesterschap wegnam van Eli bleef dat opperpriesterschap bij de lijn van Aäron, en als God in de huidige eeuw een paus zou laten doodgaan om bepaalde zonden zou Hij niettemin de successie van Petrus ongebroken houden, en een nieuwe paus zou verkozen worden in de ongebroken opvolging van Petrus. De H. Schrift zegt niet dat Johannes niet onder het gezag van Petrus stond. Wijzen bestudeerden de H. Schrift eeuwen voordat u geboren werd; u geeft geen bewijs voor uw nieuwe valse religie door naar schriftverzen te verwijzen.

           Protestanten verwijzen naar schriftverzen en beweren ongegrond dat die het protestantisme ondersteunen.

           En ik herhaal: Waar is volgens u de Kerk van Christus sinds de dood van de apostelen, Gadellaa?

           En, neen, u heeft die vraag niet beantwoord. U doet dat niet omdat er geen henkgadellaanse kerk is aan te tonen in de geschiedenis die in continuïteit zonder onderbreking tot uw geboorte bestaan heeft; de Kerk van Jezus, echter, moet aantoonbaar zijn in de geschiedenis. Waar was volgens u de Kerk van Jezus in de tijd van de kerkvader sint Augustinus?

           Betreffend het woord “Godgelijk” dat u schrijft: In de Kerk is er het begrip van theose, vergoddelijking, maar dat houdt niet in dat men letterlijk, wezenlijk God wordt; het betekent dat men door heiliging van de ziel grotere participatie krijgt in het leven van God.

           Weet dat het een zware zonde is om mensen uit te schelden en te belasteren omdat zij trouw zijn aan de geopenbaarde leer van Christus. U bent in de greep van de macht van duisternis die u gebruikt als een subversieve aanwezigheid tussen katholieken. Als Christus in deze tijd op aarde zou spreken zonder de toehoorders te laten weten dat Hij het zou zijn, dan zouden de hedendaagse ketters Hem een farizeeër noemen.

         3. @Waramund

          Die teksten die in de Bijbel aanhaal en ook in uw Bijbel staat schrijft iedereen, ook de exegese van de Bijbel vast!
          Niet een kan om oordelen zonder zonden en een volmaakte steen werpen als die wilt be-/oordelen en men kan niet oordelen zonder zonden en een steen zonder zonden werpen zonder Ongeheiligd Heilig Christusgelijk Liefhebben! Elke Heiliging maakt een mens Geheiligd Heilig en men kan geen Volmaakt zonder zonden Oordeel vellen als het oordeel Geheiligd moet worden want in het oordeel dat Geheiligd moet worden is nog steeds onreinheid in dat Geheiligd moet worden! De misvorming blijft bestaan, die wordt pas opgeheven als die Geheilig wordt Ongheiligd Heilig Verder gaat en de misvorming die Geheiligd is Volmaakt achter laat!

          “Iedereen met kennis van zaken kan zien dat u mij niet vastgeschreven heeft. U verwijst naar schriftverzen maar de H. Schrift predikt geen henkgadellisme; de H. Schrift predikt nergens dat er twee Christussen zijn in plaats van één”

          Neem de Wet en de Profeten:

          DE BARMHARTIGE SAMARITAAN
          25Daar trad een wetgeleerde naar voren om Hem op de proef te stellen. Hij zei: ‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?’ 26Hij sprak tot hem: ‘Wat staat er geschreven in de Wet? Wat leest ge daar?’ 27Hij gaf ten antwoord: ‘Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand; en uw naaste gelijk uzelf.’ 28Jezus zei: ‘Uw antwoord is juist, doe dat en ge zult leven.’ 29Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden, sprak hij tot Jezus: ‘En wie is dan mijn naaste?’ 30Nu nam Jezus weer het woord en zei: ‘Eens viel iemand, die op weg was van Jeruzalem naar Jericho, in de handen van rovers. Ze plunderden en mishandelden hem en toen ze aftrokken, lieten ze hem halfdood liggen. 31Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg; hij zag hem wel, maar liep in een boog om hem heen. 32Zo deed ook een leviet; hij kwam daarlangs, zag hem, maar liep in een boog om hem heen. 33Toen kwam een Samaritaan die op reis was, bij hem; hij zag hem en kreeg medelijden; 34hij trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze; daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem. 35De volgende morgen haalde hij twee denariën tevoorschijn, gaf ze aan de waard en zei: Zorg goed voor hem, en wat ge meer mocht besteden, zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden. 36Wie van deze drie lijkt u de naaste van de man die in handen van de rovers gevallen is?’ 37Hij antwoordde: ‘Die hem barmhartigheid betoond heeft.’ En Jezus sprak: ‘Ga dan en doet gij evenzo.’ (Luc 10)

          en zet daarnaast:

          9 Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. 10 Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.
          JEZUS’ GEBOD VAN DE ONDERLINGE LIEFDE
          12 Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.
          13 Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. (John 15)

          Dan kan men zien dat Het Liefdesgebod van Christus veel verder gaat dan de uitleg van de Wet en de Profeten! Het liefdesgebod van Christus maakt van twee wetten, één wet: heb u naaste en uzelf lief zoals Christus uw naaste en u lief heeft! En Christus heeft Volmaakt Ongeheiligd Heilig zonder zonden Lief! Dat betekent dat men in het geheel geen vruchten van Goed en kwaad maakt en doet!
          De eerste uitleg is de Geheiligde de tweede de Volmaakte zonder Heiliging! En daar Christus altijd zonder zonden handelde heeft die nooit een wereldse taal gesproken:

          4dat hij werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam, die geen mens mag uitspreken. 5 Op zo iemand wil ik roemen. Voor mijzelf wil ik alleen roemen op mijn zwakheden.(2Kor 12)

          De Taal van de Tuin van eden is zonder zonden dan is die Gelijk aan de Hemelse Taal en daar er maar Eén Geheel Volle Waarheid in de Hemel is is die God = Christus Taal!

          Daarmee is de Geheiligde vertaling van De Wet en Profeten die de omstanders verstonden zover zij Christus lief konden hebben: Hun verbeelde Christus!

          En dat de kerk daar is in blijven hangen zie je dat men nooit spreekt over het Volmaakt zonder zonden Geheel Ongeheiligd Heilig Lief hebben zoals een mens KAN DOEN! Niet één kerk en u ook niet, leert dat men in alles Christusgelijk kan worden, nual op aarde! dan heeft de kerk twee Christussen: de Geheiligde Verbeelde Christus en de Geheel Volmaakt Zonder zonden Ongeheiligd Heilige Onverbeelde Christus waarvan de kerk de eerste op de drempel van de Hemel moet afleggen!

          Waarom denkt u dat er schisma’s en leerverschillen zijn in het Christendom? Waarom denkt u dat de rk kerk verschil in grote bij heiligen, en Monastieke ordes onderdrukt: ieder zijn manier om Christus te eren en niet wijst naar de Volmaakte Manier? Omdat men geen broeder en zuster strijd wil over de plaats in de Hemel en op aarde! Waarom denkt u dat de kerk de wereldheren hoger plaatst dan de monastieke? Waarom moeten de Monastieke generaal oversten de eed van gehoorzaamheid afleggen aan de Paus?

          “en dat iedereen zomaar habitueel op eigen initiatief in zijn hoofd naar de Hof van Eden kan gaan kijken.”

          waar schrijf ik dat het als enige in het hoofd is? Staat er niet geschreven:

          1 Moet er geroemd worden? Het dient wel nergens toe, maar dan kom ik nu tot visioenen van openbaringen van de Heer. 2 Ik ken een mens in Christus, die veertien jaar geleden, in het lichaam of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het… die mens werd weggerukt naar de derde hemel. 3 Van die mens weet ik dat hij met het lichaam of zonder het lichaam, ik weet het niet, God weet het, 4 dat hij werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam, die geen mens mag uitspreken. 5 Op zo iemand wil ik roemen.(2Kor 12)

          Als er één gezondigde , die de zonde tegen de H.Geest niet heeft begaan naar de Tuin van Eden kan = Pardijs = 3e Hemel = 7e kamer van de ziel, kan iedereen die de zonde tegen de H.Geest NIET heeft begaan!!
          Ik weet dat men niet met menselijk lichaam en geest kan binnen treden en dat zou u ook moeten weten want iedere die een vrucht van goed en kwaad maakt en doet heeft de Tuin van Eden = Paradijs = 3e hemel = 7e kamer van de ziel te verlaten!
          of wilt u zeggen dat men Geheiligd vruchten van Goed en kwaad makende en doenende in de Tuin van eden kan binnen treden, Terwijl Adam en Eva geen Heiliging konden verkrijgen en moesten verlaten en naderhand niet terug konden keren met Heiliging als zij daarna zonder Heiliging Heilig zonder zonden zouden verblijven! ?
          De terugkeer naar de Hemel was afgesloten, de terugkeer naar de Tuin van Eden niet! en terugkeren naar de Tuin van eden kan als enige als men terugkeert naar de staat van Adam en Eva voor hun zondeval!

          Hetgeen ik schrijf is niet gadellians en de schrift schrijft ook niet gadelliaans!!! Ik wij waar de schrijf Vol-Profetisch schrijft! en geef Vol=Profetisch uitleg waar verbeelding en daarmee deels misvorming plaats vindt in de H.Schrift en dat iedereen Volmaakt Christusgelijk met en zonder Heiliging kan controleren!

          U WIJST HELEMAAL NIET NAAR VOLMAAKT ZONDER ZONDEN CHRISTUSGELIJK CONTROLEREN, U WIJST NAAR BLIND GELOVEN AAN UW LEER! BIJ MIJ KAN MEN VOLMAAKT ZONDER ZONDEN CONTROLEREN OF MIJN SCHRIJVEN VOLMAAKT BETROUWBAAR BLIJKT, GEDURENDE HET LEVEN, BIJ U NIET!!!!!

          ” De H. Schrift zegt niet dat Jezus het opperpriesterschap van de Kerk van Petrus afgenomen en aan Johannes gegeven heeft. Aäron zondigde en toch waren zijn zonen de priesters van Israël, David zondigde en toch was de Moeder van de Messias van het Huis van David. Ook toen God het opperpriesterschap wegnam van Eli bleef dat opperpriesterschap bij de lijn van Aäron, en als God in de huidige eeuw een paus zou laten doodgaan om bepaalde zonden zou Hij niettemin de successie van Petrus ongebroken houden, en een nieuwe paus zou verkozen worden in de ongebroken opvolging van Petrus. De H. Schrift zegt niet dat Johannes niet onder het gezag van Petrus stond. Wijzen bestudeerden de H. Schrift eeuwen voordat u geboren werd; u geeft geen bewijs voor uw nieuwe valse religie door naar schriftverzen te verwijzen.”

          ELKE ZONDE DOET EEN MENS DIENS POSITIE VERLIEZEN!
          de vraag is of iemand anders is die heiliger is en wanneer die die positie verliest!
          Mozes zondigde en mocht Israel niet levend binnen gaan!
          Eli zondigde en luister de niet naar de Raad van Samuel en brak zijn nek en Samuel werd uiteindelijk Hogepriester! En Samuel was geen geboren leviet!
          Zeker David zondige en diens eerstgeborene stierf! Die kon de Messiaanse geboortelijn niet doorgeven aan de eerst geborene! En David Verstrief diens zonde zelf! En daarna deed David een handeling die veel Heiliger was dan vele zouden doen: Hij trouwde met Batseba! En liet haar niet over aan veroordeling! en zij werd net als Ruth stammoeder van Christus!
          Het is zeker zo dat men een positie terug kan verkrijgen mits er geen Heiliger zijn en men diens zonde zelf versterft!!!!!

          En de levieten verloren uiteindelijk het Hoogpriesterschap want Christus naar Goddelijke Definitie werd de Hogepriester en Die was van de stam David en Petrus had nooit eerste mogen worden want die men de H.Maagd Maria noemt was in alles Heiliger dan Petrus en de Heiligste, zie Christus hoort de opvolger te zijn van Christus op aarde!: Hoe minder zondigen en hoe meer volmaakte werken des te Heiliger is men: De Wet en de Profeten: Loon naar Werken!

          En Christus maakte Johannes wel degelijk vrij van Petrus:

          20 Toen Petrus zich omkeerde, zag hij, dat de leerling van wie Jezus veel hield, hen volgde; dezelfde die ook bij de maaltijd tegen Jezus’ borst had geleund en gezegd: “Heer, wie is het die U zal overleveren?” 21 Toen Petrus hem nu zag, vroeg hij aan Jezus: “Wat dan met hem?” 22 Waarop Jezus hem zei: “Als ik hem wil laten blijven tot Ik kom, is dat uw zaak? Gij moet Mij volgen!”(John 21)

          Christus wijst Petrus er op dat die als eerst Christus moet volgen! Niet om niets vraagt Christus aan Petrus of die “Hem” lief heeft! En zo hoort het ook met ieder ander te zijn! Het gaat als eerst om Vrijwillige Gehoorzaamheid aan Christus en aan Christusgelijk Liefhebben ipv gehoorzaamheid aan een ander en een ander gehoorzaamheid aan ieder ander! Dat zegt het Liefdes Gebod!

          De Paus is faliekant fout met de eed van gehoorzaamheid! Zelfs een Vol-Profeet zal dat niet eisen:

          15 Toen zei Jahwe tot hem: ‘Keer terug op uw schreden en ga door de woestijn naar Damascus; als ge daar gekomen zijt, moet ge Hazaël zalven tot koning van Aram. 16 Jehu, de zoon van Nimsi, moet ge zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat uit Abel-mechola, moet ge zalven tot uw opvolger als profeet. 17 Wie dan ontkomt aan het zwaard van Hazaël zal gedood worden door Jehu en wie ontkomt aan het zwaard van Jehu zal gedood worden door Elisa. 18 Maar Ik behoud mij in Israël een rest voor: zevenduizend man die hun knie niet gebogen hebben voor Baäl en wier mond hem niet heeft gekust.’
          DE ROEPING VAN ELISA
          19 Elia vertrok vandaar en trof Elisa, de zoon van Safat, terwijl die aan het ploegen was. Twaalf koppels ossen gingen voor hem uit; hijzelf bevond zich bij het twaalfde. Toen Elia langs kwam, wierp hij hem zijn mantel toe. 20 Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia achterna en zei: `Laat mij eerst afscheid nemen van mijn vader en moeder; dan zal ik u volgen.’ Hij antwoordde hem: `Ga maar weer terug; heb ik u soms tot iets verplicht?’ 21 Hierop ging Elisa naar de ossen terug, nam zijn koppel, slachtte het, kookte het vlees op het hout van de jukken en gaf het aan het werkvolk te eten. Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar. (1Kon 19)

          en Christus eiste ook niet:

          66 Tengevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap. 67 Waarop Jezus aan de twaalf vroeg: “Wilt ook gij soms weggaan?” 68 Simon Petrus antwoordde Hem: “Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven 69 en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt.”(John 6)

          Het us typisch een handeling van schrifgeleerderige farizeërs om blinde gehoorzaamheid te eisen en dan kan u nog zo zeggen dat men als men in gewetensnood is diens eigen weg mag volgen, als dat betekent dat men een andere inzicht heeft dan de kerk leert wordt men het priesterschap ontnomen en zonodig uit de kerk gezet!
          Dat is ook de reden waarom de kerk geen profeten wilt want als die anders verkondigen dan de kerk zitten ze met ene levensgroot probleem want die Profeet bindt de kerk en krijgt de kerk ongeluk na ongeluk op haar bord net zolang tot ze tot inkeer komen:

          3En Ik zal mijn twee getuigen bevelen om te profeteren, in zakken gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang.” 4Dit zijn de twee olijfbomen en de twee luchters, die voor de Heer der aarde staan. 5Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond om hun vijanden te verteren; ja, wie hun kwaad wil doen, moet aldus sterven. 6Zij hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt in de tijd dat zij profeteren, en zij hebben macht over de wateren om ze in bloed te veranderen, en macht om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.(Apo 11)

          en de kerk zoals die nu is wordt afgesneden van De Wijnstok en aan Satan overgeleverd omdat ze Profeten haten en doden!

          u bent voor alle uitvluchten vast geschreven!!!!!!!!!

          1. Geen van de schriftverzen waarnaar u verwijst zeggen dat er twee Christussen zijn in plaats van één, dat Johannes niet onder het gezag van Petrus stond en dat mensen hier onbeperkt op eigen initiatief habitueel de Hof van Eden kunnen bezoeken in de geest. U moet niet ervan uitgaan dat uw tegenstander onwetend is omtrent de H. Schrift; de H. Schrift verkondigt uw onkatholieke leringen niet.

           Ik zei het u al eerder; uw modus operandi is foutief. U verwijst naar schriftverzen en probeert hen dingen te doen zeggen die zij niet zeggen; u maakt uzelf tot ultiem en enig referentiepunt voor interpretatie van schriftverzen, los van hoe de schriftverzen traditioneel uitgelegd werden in de Kerk van Jezus zoals de heilige apostelen het onderrichtten.

           U heeft mijn vraag niet beantwoord: Waar is volgens u de Kerk van Christus sinds de dood van de apostelen, Gadellaa?

           Johannes stelde bisschoppen aan maar bekleedde zelf geen specifieke bisschopszetel zoals Petrus wel gedaan heeft in Rome. Geen enkele bisschopszetel in Asia Minor werd historisch beschouwd als de bisschopszetel van Johannes waarvan de bisschoppen de opvolgers van Johannes genoemd werden. De apostel Johannes erkende Petrus als het zichtbaar hoofd van de Kerk; in het Oosten en in het Westen wist men in de christelijke oudheid dat eenheid met de Kerk van Rome vereist was.

           Waar was volgens u doorheen de eeuwen de Kerk van Jezus die niet overwonnen kan worden door de poorten van de onderwereld, Gadellaa? U ontwijkt de vraag omdat u weet dat u in het debat weerlegd bent. Ten tijde van het Oud Verbond was de Kerk zichtbaar in de geschiedenis, en ten tijde van het Nieuw Verbond is dat ook zo. Voor de Incarnatie werd het priesterschap niet weggnomen van het Huis van Aäron, en nu in het Messiaans tijdperk zal de opvolging van Petrus niet beëindigd worden terwijl de Kerk wacht op het wederkeren van Jezus.

         4. Godverdoemme, ik moet weer eens ne ferme stinkense scheet laten vliegen, miljaar de Dieu !

       2. @Waramund

        “En ik herhaal: Waar is volgens u de Kerk van Christus sinds de dood van de apostelen, Gadellaa?

        En, neen, u heeft die vraag niet beantwoord. U doet dat niet omdat er geen henkgadellaanse kerk is aan te tonen in de geschiedenis die in continuïteit zonder onderbreking tot uw geboorte bestaan heeft; de Kerk van Jezus, echter, moet aantoonbaar zijn in de geschiedenis. Waar was volgens u de Kerk van Jezus in de tijd van de kerkvader sint Augustinus?”

        Ik heb die vraag beantwoord: na de dood van de apostelen is de kerk richting schriftgeleerdig farzeïsme gewandeld meer en meer, zeker na de 3e eeuw
        kijk maar naar de 12 artikelen van het geloof! het begint met het eerste artikel: Ik geloof in God de Vader schepper van hemel en aarde!

        Ooit wezen kijken in de hemel? Ooit vergeleken met de definitie van de kerk? en welke aarde? Die we nu ook zien en in leven? God schepper Die geen andere werken doet dan volmaakte werken? want scheppen is niet hetzelfde als baren/ verwekken! Dus God doet twee verschillende volmaakte werken?
        Er zijn dus twee verschillende Liefdes en ook twee verschillen vrije wil en keuze en slechts één Wet en de Profeten?

        ach en de kerk maar toveren met mysterie want ja geen mens kan ooit Christus Gelijk zonder zonden handelen!

        Daarom is uw leer krom want het lukt u niet om mysteries op te lossen terwijl er geschreven staat:
        13Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen;
        22 Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. 23Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, 25 In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader(John 16)

        Dus in de “hemel” verstaat men God wel in eens Christusgelijk en op aarde is het niet mogelijk…….! Ja zo lust ik ook wel 10, lekker makkelijk want men kan elke andere exegese dan diens eigen afwijzen en beweren dat men Vol in de H.Geest is terwijl men niet Christusgelijk Volmaakt zonder zonden kan verstaan want God is boven elke verstaan…..

        zuig maar lekker op uw fopspeen!

        als de Tijd van Barmhartigheid voorbij is men in de hel beland kan men de volle waarheid(Christus zelf) nog niet vinden want men heeft het volle verstaan van de “hemel” nog niet! ja daar kan je goedgelovige blinden en kinderen mee verleiden! Met recht spuugt Frank in jullie gezicht! Bij mij krijgt een resoluut geen genade! Weg met zulke Satan giftige leringen:

        12Heimelijk sprak iemand tot mij,
        fluisterde mij iets in het oor,
        13op het onrustig uur van droomgezichten,
        als diepe slaap de mensen overmant.
        14Schrik en angst grepen mij aan,
        een siddering voer door mijn gebeente.
        15Een windvlaag trok langs mijn gezicht,
        storm deed mijn lijf huiveren.
        16Daar stond het, een gestalte – ik weet niet wat –
        hij stond vlak voor mijn ogen.
        Het was stil – ik hoorde een stem:

        17’Kan een sterveling rechtvaardig zijn voor God,
        een mens onbesmet voor zijn Maker?
        18Zelfs in zijn dienaars stelt Hij geen vertrouwen,
        zelfs in zijn engelen bespeurt Hij nog smetten;
        19hoeveel temeer bij hen wier woning uit leem is opgetrokken
        en stof tot grondslag heeft.
        20Als motten worden ze geplet,
        van vandaag op morgen vermorzeld,
        ze gaan naamloos te gronde, voorgoed.
        21Het touw van hun tent wordt losgerukt:
        dood zijn ze eer ze het weten.(Job 4)

        U bent net als Eric en Derks en vele anderen hier die weigeren altijd om naar die ene Volmaakte Christusverschijning te gaan om werkelijk Vol In de H.Geest te geraken en Die Ene Volmaakte Christusverschijning te zien en in alles en overal Christusgelijk te weten en alle anderen te kunnen controleren!

        Augustinus is een dwaal leraar want die wijst volmaakte ascese en Volmaakt Christusgelijk Weten af! Die heeft nooit de hoogte van Teresia van Avila bereikt omdat die volmaakte ascese afwijst en die werd door haar biechtvader uit angst voor de inquisitie het zwijgen opgelegd! En zo is het met alle grote ascetische heiligen in de kerk gegaan. De kerk heeft niks met ascetische heiligen want het lichaam van vlees en bloed is door God geschapen…..leert men zonder het echt uit te zoeken of die in de Tuin van Eden ook een lichaam van vlees en bloed hadden…..

        Ja daar heeftd e kerk een jantje de dood aan om echt alles goed uit te zoeken ze verklaren liever dat ze vol in de H.Geest zijn aan blinden want Volmaakte Bovennatuurlijke Verschijning verkrijgen lukt hen niet….

        Wat een leugen! God zij dank komen die Twee Profeten dan zij we van die rotzooi af!

        1. Gadellaa: “Ik heb die vraag beantwoord”

         Neen, u heeft de vraag niet beantwoord. U gaat tekeer tegen de katholieke Kerk maar zegt niet waar volgens u de onverwoestbare Kerk van Jezus aantoonbaar is in de geschiedenis. Jezus sprak over een Kerk die niet overwonnen ging worden door de poorten van de onderwereld, een Kerk die gebouwd ging worden op Petrus. Wij katholieken erkennen de katholieke Kerk als die Kerk, want de Kerk van Rome wordt bestuurd door de opvolger van Petrus in het Romeins episcopaat. U poneert de heretische mening dat het opperpriesterschap weggenomen werd van Petrus, maar zegt niet waar volgens u de Kerk geweest is sinds de dood van de apostelen in de geschiedenis.

         Ik weet waarom u de vraag ontwijkt.

         Eerder verwees u naar Johannes 21, 22. Het vers zegt: “Dicit ei Jesus : Sic eum volo manere donec veniam, quid ad te ? tu me sequere.”

         U beweerde ongegrond dat het vers een vrijstelling betreft voor Johannes van het gezag van Petrus. Dat vers ging niet over een vrijstelling van dat gezag, maar wel over wat er met Johannes ging gebeuren in zijn verder leven. In het hoofdstuk bevestigde Jezus het opperpriesterschap van Petrus met de woorden “Pasce oves meas”, en Hij profeteerde over de latere martelaarsdood van Petrus. Petrus vroeg wat er in leven van Johannes ging gebeuren. Daar ging het over, niet over wat u zonder grond probeert op te dringen aan het schriftvers. Hiermee is uw individualistische modus operandi aangetoond. U waant uzelf een profeet en u wilt geen godsdienstig gezag boven u erkennen, en daarom valt u het universeel gezag van Petrus in de Kerk aan; vanuit die mentaliteit trekt u schriftverzen uit hun context.

         1. Correctie: “Petrus vroeg wat er in het leven van Johannes ging gebeuren.”

          1. @Waramund:

           Uit Mattheus 16:

           “Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, et portæ inferi non prævalebunt adversus eam. Et tibi dabo claves regni cælorum. Et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in cælis : et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in cælis.””

           en u vergeet de de In Alles, overal en Altijd Volmaakte Exgese van de uw geciteerde tekst en de opvolgende verzen met de afwijzing van Petrus en de rest van de Bijbel en de daarmee gepaard gaan In Alles, Overal en Altijd Volmaakte Exegese want in De Volle Waarheid Is Alles Eén en Al-Een, God is Eén daar is geen tegenspraak noch Heiliging! Alles is Volmaakt zonder zonden geheel Onverbeeld De Volle waarheid!
           iedereen weet dat als men valt niet meer op gelijke hoogste staat dan die minder gevallen is! dat zie je ook want zou Petrus werkelijk de eerste onder allen zijn zou die ook onder het kruis gestaan hebben en had Christus tegen Petrus gezegd: Zie Daar Uw Moeder en tegen die men de H.Maagd Maria gezegd hebben: Zie daar Uw Zoon en dan nog is de 7yue kamer van elke ziel op aarde die de zonde tegen de H.Geest NIET heeft begaan Hoger geweest en zijn er vrouwen buiten beschouwing gelaten! er staat heel duidelijk in de H.Schrift:

           24 Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is. (!kor 14)

           en Allen is iedereen en niet als enige mannen zoal Paulus later in diens farizeïsche fout terugvalt! Elke P:rofetische is hoger dan niet-Profetische en er zijn ook mannen die niet-Profetisch zijn want dan had Paulus geen ALLEN geschreven!

           “U kunt er niet omheen, Gadellaa; Jezus ging Zijn Kerk bouwen op Petrus, op Petrus omdat Hijzelf ten hemel ging varen en Petrus de Kerk op aarde als stadhouder moest besturen tot Zijn wederkomst, et portæ inferi non prævalebunt adversus eam; eam, dat is de Kerk gebouwd op Petrus. Petrus is overleden, maar Linus stond op en regeerde het bisdom Rome als zijn opvolger, en de opvolging van pausen loopt ongebroken doorheen de geschiedenis tot Franciscus heden tegenover alle stormen en infernale aanvallen die de donkere machten opgehitst hebben tegen de Kerk van Rome; het is een mirakel in de geschiedenis.”

           ik ga zeker niet om de rk kerk heen, ze kan als ze niet-Profetisch is plaatsnemen achterin de Kerk van Christus en dat zullen de Twee Vol-Profeten uw kerk Duidelijk Maken: Zo Als Zij Rechtsrpeken of Excommunicatie!!!
           Uw kerk net als alle andere Christelijke kerken hebben hun Bestaan aan die achterin de kerk zitten en de zwijgende Heiligen, te danken! Die hebben uw leidinggevenden Met Christus Geheiligd, zonder hen was u allang weggevaagd!
           Niet Uw “petrus” en “bisschoppen, kardinalen en pausen” hebben de kerk beschermd, het zijn de kleinen en de echte heiligen achterin die Dit voor elkaar kregen! Uw Petrus is nooit Unamniem Door de H.Geest Gekozen en als er ooit een levende Heilige op de troon kwam trad die terug en daar bedoel ik niet Benedictus mee! En Kijk hoe uw kerk die petrus behandelde: die stierf in de kerk van diens opvolger! en hoe alle levende heiligen behandeld worden en men hen gehoorzaamheid eist aan de leer en traditie. Daar is geen één levende heilige die diens mond open kan doen!

          2. @Waramund

           eerst een andere opmerking. Het is gek hier dat ik om uw te antwoorden op uw laatste opmerking van vandaag, helemaal terug moet naar 14 april 13:39. Na die tijd staat er nergens onder uw geplaatste stukke: Beantwoorden
           Bij mijn stukken wel. Ieder kan reageren om mijn schrijven en bij u geschreven stukken staat het daarna niet meer! Is men bang op het forum dat er een is die u repliek geeft?

           Goed Voor ik reageer op:
           Waramund schreef:
           22 april 2024 om 18:48: oa de zonde tegen de H.Geest

           wil ik het eerst reageren op:
           Waramund schreef:
           20 april 2024 om 01:26 Pantheisme:

           “Ik noemde u in mijn voorgaande reactie van 20 april semi-pantheïstisch met de gedachte dat u planten, dieren en de aarde zelf geen geestelijke wezens achtte en dus onder de fysieke wezens alleen mensen afgodisch goddelijk noemde. Volgens de christelijke metafysiek zijn mensen de enige fysieke wezens die geesten hebben en hebben planten, dieren en de aarde geen geesten. Gnostici beweren echter dat alle fysieke dingen goddelijke geesten bevatten, dat de fysieke kosmos zelf een verstoffelijking is van geesten door een verstoring. Als u beweert dat alle fysieke dingen goddelijke geesten bevatten dan bent u niet semi-pantheïstisch maar houdt u een vorm van gnostisch pantheïsme simpelweg en niet alleen maar gedeeltelijk.”

           Staat er niet geschreven:

           6 Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.(John 14)

           Christus is het leven en ieder die leven heeft, heeft Christus en Christus is vol van de H.Geest dan heeft ieder die leven heeft ook H.Geest!
           Daarmee ieder levende in de natuur!

           Als een levende, verwekt met erfzonde, op aarde leeft verbruikt die energie en E=MC2 dan is elk materie ook energie en daar een mens, verwekt met erfzonde van energie leeft is in energie ook leven want een levende verlengt er diens leven mee!

           Daarmee is aangetoond dat de leer van uw kerk nog steeds in de blinde duistere eeuwen leeft en hun leer farizeïsch schriftgeleerderig ziende blind is! Hadden ze Vol-Profetie Gehad dan hadden ze niet zulke dwaze iedeeën als volle waarheid “verkocht”!
           De kerk heeft ook terug moeten komen op hun leer dat de wereld plat was en de zon om de aarde draaide!, nou hoewel…..er nog te vinden zijn die denkend at de wereld plat is en de zon om de aarde draait!

           Pantheïsme (Grieks: πάν, pan = alles; θεος, theos = God) is een levensbeschouwing die ervan uitgaat dat alles (en iedereen) goddelijk is. Het goddelijke is immanent en alomvattend, het heelal, natuur en God zijn identiek.

           Ik zeg niet dat de natuur en de mens en de aarde en sterren, planeten, materie, electrische golven, magnetische golven etc etc Geheel Goddelijk is, ik zeg dat de mens en natuur en heelal een deels verbeelding van natuur en mens is die ontstaat door het zelfrechtvaardigen van Geheel Goed heten van vruchten van Goed EN kwaad en dat de Oorsronkelijken, voor de zondeval, in de Tuin van Eden Godgelijke Goden, waren! en daar zijn meer dan één onderbouwing te vinden in de Bijbel! en dat si nog niet alles: men kan het ook Volmaakt Controleren bij Die Ene Volmaakte Christusverschijning of het Vol-Waar Is!
           Dat is heel veel anders dan panthesiten zeggen!

           Het probleem bij u en uw kerk is dat u en uw kerk niet naar de Die ene Volmaakte Christusverschijning en de Tuin van Eden gaan om te gaan Zien wie de Oorspronkelijke Personen waren in de Tuin van Eden, hoe en wie en wanneer er zondenvallen waren en welke gevolgen die hadden en of allen gevallen zijn!!

           U en uw kerk lezen letterlijk de Bijbel tav de scheppingsverhalen. Ja het zijn er twee Waramund, niet één want in het eerste scheppingsverhaal wordt de mens op de 6e dag van de Tuin van Eden gemaakt en in het tweedeverhaal voor de Tuin van Eden! !!!! Dan kan je niet zomaar letterlijk meer lezen! Kon en kan sowieso niet want de Bijbel is in menselijk verbeelde letters, cijfers en tekenen geschreven en de Volmaakte Taal mag niet verbeeld worden(2Kor 12;5)!!!
           Men mag de Bijbel niet zomaar letterlijk lezen, men moet eerst Vol in de H.Geest worden en zoals ik al schreef is Vol in de H.Geest niet zonder Het Zien van Die Ene Volmaakte Christusverschijning en Christusgelijk zonder zonden Liefhebben en Vol-Profetisch Zijn! Want Die Christus IS DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN EN GEEN ÉÉN KOMT TOT DE VADER TENZIJ DOOR CHRISTUS!

           Nou kom maar op en vertel maar hoe die Verschijning er uit ziet!!!!!!! Dat kan u niet en dat kan uw kerk ook niet! Daarvoor moet je Vol-Profeet zijn! EN U EN UW KERK LEREN DAT NIET OM ZO TE WORDEN!

           Nou dan zijn we klaar heer Waramund, er is aangetoond dat u en uw kerk farizeïsch schriftgeleerderig ziende blind orthodox zijn! En dat daarmee u en uw kerk geïnfecteerd zijn met Satan’s gif! En uw ontkennen van Die Ene Volmaakte Christusverschijning als Hoogste maakt helemaal duidelijk dat u en uw kerk van het padje af zijn!

           U en uw kerk doen valse beschuldigingen, zijn te beroerd om echt goed onderzoek te doen en doen niks anders dan zwetsen en brallen!!
           En Waramund ik kan begrijpen dat u zo doet omdat u zelf zo in de blinde leer terecht gekomen bent, want zo wordt je als kind geleerd: blinde aanname, en zo is het en o wee als je onderzoekende vragen stelt: kop houden en zo aannemen, of uit de klas en geëxcommuniceerd worden!!

           Het zou u toch raar moeten klinken dat als ik met teksten aan kom die in de Bijbel staan en werkelijk de hoogste zijn en uw kerk die ziend links laat liggen dat er toch echt iets niet klopt! Spreek hen maar eens aan over Het Godsgericht. ik ben meer dan 25 jaar bezig om het Godsgericht en Die Ene Volmaakte Christusverschijning op tafel te krijgen en men doet er alles aan om de deur dicht te gooien dan wel monddood te maken of voor gek/satanisch te verklaren zonder echt Gods Bewijs!

           Bedroevend droevig!

          3. @Waramund

           “Pantheist”?????

           waar het om draait is of de schepping van Oorsprong Goddelijk is en schepping als baren vertaald hoort te worden of niet!

           U noch uw kerk kan geen schepping uit niet(s) neer zetten want u heeft eerst te bepalen of hetgeen in de Bijbel letterlijk of anders verstaan hoort te worden! Dat betekent dat die exegese ook niet strijdig mag zijn met andere teksten in de Bijbel en gecontroleerd dient te worden met Die Ene Volmaakte Christusverschijning waarbij alles openbaar is! U kan niet zeggen: in het verleden, toen u en de geestelijkheid van nu, nog niet leefde is bepaald dat die schepping van oorsprong uit niet(s) is, is dat zo! dan heeft u en uw kerk te controleren of die exegese van toen betrouwbaar BLIJKT!!!!!

           Naar andere teksten ind e Bijbel is uw en uw kerk exegese strijdig met de Wet en de Profeten, het Liefdesgebod van Christus en de zonde tegen de H.Geest!
           Daarmee heeft u de eerste slag verloren!
           en dan heeft u naar Die Ene Volmaakte Christus Verschijning te gaan om schriftgeleerdheid te voorkomen en Direct Ooggetuige te worden! Dan kan u Getuigen/Leren en Beleren!

           U en uw kerk willen niet naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaan en u en uw blijven in gebreke om te kunnen Getuigen!

           Daarmee heeft u en uw kerk verloren! Dan kan u de hele kerkelijke goegemeente leer en traditie er bij halen uw en uw kerk oordeel is voorbarig!

           Elk oordeel die u en uw kerk velt is voorbarig!

           Helaas Waramund u en uw kerk moet beter uw en hun zaak voorbereiden! In het Godsgericht wordt uw en uw kerk afgewezen!

         2. @Waramund

          Ik zal eerst op deze plaatsing van u reageren.

          “Neen, u heeft de vraag niet beantwoord. U gaat tekeer tegen de katholieke Kerk maar zegt niet waar volgens u de onverwoestbare Kerk van Jezus aantoonbaar is in de geschiedenis. Jezus sprak over een Kerk die niet overwonnen ging worden door de poorten van de onderwereld, een Kerk die gebouwd ging worden op Petrus. ”

          Ik heb uw vraag wel beantwoord! Ik heb uw vraag met vragen beantwoord!

          Henk Gadellaa schreef:
          12 april 2024 om 17:30
          Zeg mij: Verloor Eli door zondig handelen niet het Hoogpriesterschap aan Samuel?
          Zeg mij: Als Petrus zo groot was: waarom stond die dan niet onder het kruis, zoals Johannes?
          Zeg mij: Als Petrus zo groot was waarom zegt Christus op het kruis tegen Johannes, zie daar uw moeder en tegen die men de H.Maagd Maria noemt: zie daar uw zoon?
          Zeg mij: Hoort de heiligste onder allen niet de eerste te zijn?
          Ik heb u verzen geciteerd waaraan de eerste onder allen aan heeft te voldoen:

          Henk Gadellaa schreef:
          13 april 2024 om 09:17

          Ga maar eens goed lezen

          Ik heb aangetoond dat een Paus geen gehoorzaamheid kan EISEN, Elia deed het niet bij Elisa en deed Christus ook niet bij diens apostelen:

          Ga maar eens heel goed lezen!

          Henk Gadellaa schreef:
          13 april 2024 om 14:18

          en ook Paulus 1Kor 4 1-5 wijst Paulus Petrus als eerste af

          En dan komen op de vers waar staat dat Christus en de kerk bouwen: de Profetische Petrus en 1Kor 14 zegt Paulus heel duidelijk dat als enige profetischen mogen spreken! dan is als enige de VOL- Profetische Kerk Christus Kerk EN GEEN ANDER!!!!!

          NOU KOM MAAR: ZEG MIJ WAAR DE RK KERK VOL-PROFETISCH IS?

          U KAN NIET! WANT DAN MOET MEN ZELF VOL-PROFETISCH ZIJN:

          39Hij hield hun ook een gelijkenis voor: ‘Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? 40De leerling staat niet boven zijn meester; maar zal hij ten volle gevormd zijn als hij gelijk is zijn meester. 41Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? 42Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt? Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog, en dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog van uw broeder zit.(Luc 6)

          en

          23Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. 24Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. 25In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader.(John 16)

          en

          1Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 4)

          daar is geen haar van een kale tussen te krijgen!

          Daarmee is Christus Kerk meer dan Petrus en is de eerste onder allen meer dan Petrus!

          En die rk kerk waar u het over heeft heeft de Weg van Profetie al kort na de dood van de Profetische apostelen verlaten! Dat zie je na Mozes en Jozua! Omdat het makkelijker is op een woord te geloven en denken te verstaan dan Geheel Vervuld Geloof te verkrijgen En Christusgelijk Verstaan!!!

          Het is het zelfde tussen u en mij! Het is makkelijker voor u om uw eigen gedachte en uw kerk te volgen dan naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning te gaan en Christusgelijk Zicht en Inzicht te verkrijgen! Daarom gaat u ook op die verzen die ik aanwijs, niet in!

          U weet dondersgoed dat als enige Vol-Profetischen Het eerste en hoogste Woord hebben! U weet dondersgoed dat als enige profetische is toegestaan te spreken en te leren en beleren! U wilt die teksten niet voor waar hebben want dan moet u zwijgen want u bent alles behalve profetisch tav Leer en Traditie! U leest een tekst en weigert eerst naar Die ene Volmaakte Christusverschijning Exegese te gaan en lepelt blind uw eigen en uw kerk exegese en beweert dat die profetsich Vol in de H.Geest is, terwijl u Die Ene Volmaakte Christusverschijning, gedurende het leven niet eens wilt erkennen! Vol in de H.Geest, Die Ene Volmaakte Christusverschijning en Vol-Profetisch is de Volmaakt zonder zonden Geheel Onverbeelde Ongeheiligde Heilige Drie-Eenheid, of wilt u beweren dat Christus niet Vol in de H.Geest is en niet Vol-Profetisch?
          en dan kan u nog zo de latijnse tekst citeren, geen een mens kan een volmaakte exgese geven zonder die Volmaakt zonder zonden Geheel onverbeelde Ongeheiligd Heilige Drie-Eénheid!

          U schiet u zelf en uw kerk af als De Kerk van Christus en uw eigen kerk schiet zichzelf ook af met hun leer en traditie omdat zij ook Die H.Drie-Eénheid niet leren/onderwijzen en daar Heen Gaan, ook zij ontkennen, kijk maar naar Eric die kan het niet over diens lippen krijgen dat Christus Kerk Gebouwd is Op, met en door Die H.Drie-Eenheid en dat Vol Gods Gelijk aan mijn zijde Is!!!!!
          En zo is het met Derks en velen hier!!!!!!

          U en velen hier kunnen helemaal niet be-/oordelen omdat u en hen niet Voldoen aan Die H.Drie-Eenheid!

          Men is Gedeeltelijk Vol-Profeet men in dat onderwerp in alles en overal Volmaakt Christusgelijk Liefheeft en daarmee Christusgelijk Kent en Weet! en men is pas Vol-Profeet in alles en overal als men in alles en overal Christusgelijk Liefheeft!

          Ieder ander heeft een of meerdere deel verbeeldingen en daarmee een misvorming!!!

          Pas als men Christusgelijk liefheeft en pas dan leert en beleert ontsnapt men aan schiftgeleerderige farizeïsme! Pas dan is men Gerechter dan een Farizeër en/of schriftgeleerde!!! Daarom wijs ik op die tollernaar, overspelige en moordenaar die achterin de kerk zitten en Gerechtvaardigd worden omdat zij niet anders doen dan op hun manier vasten en bidden en hun innerlijk alduren bidt: Heer wees mij zondaar genadig en beleren en leren geen ander, zij zwijgen! Die en die Vol-Profeten zijn de Rest Kerk!

          Bedroevend Waramund, uw “dossier” kennis is kwaadaardig!

          1. @Henk Gadellaa,
           Meent U het wérkelijk, dat IÉMAND Uw compleet boekwerk zal lezen???

          2. Gadellaa,

           Dat ik niet op elk van uw valse interpretaties van schriftverzen afzonderlijk antwoord is niet omdat ik u niet kan antwoorden maar omdat ik bij het reageren hier mijn tijd selectief besteed; ik ben niet van plan om hier dag en nacht voortdurend te schrijven.

           Het is een tactiek van sommigen bij debat om door woordenvloed te proberen de afwezigheid van gegronde argumentatie te verbergen en waarbij de tegenstander dan te weinig tijd heeft om op alles afzonderlijk te antwoorden. Ik ben geen beginner bij debatten op het internet; bij woordenvloed laat men zich niet afleiden en blijft men bij één of enkele onderwerpen om zo de andere te confronteren met het feit dat hij zijn beweringen niet kan onderbouwen.

           Ik heb met wat ik schreef over Johannes 21 aangetoond hoe u schriftverzen foutief benadert en dat volstaat.

           U blijft mijn vraag ontwijken. Waar was volgens u in de geschiedenis, sinds de dood van de heilige apostelen, de Kerk van Jezus die niet overwonnen kan worden door de poorten van de onderwereld? U heeft daar nog steeds geen antwoord op gegeven. Wie had volgens u het opperpriesterschap van de Kerk van Jezus op aarde in AD 900, in AD 1200 en in AD 1500?

           Nota bene, u kunt geen katholieke heiligen opeisen zoals Johannes van het Kruis, Theresia van Ávila en Jean-Marie Vianney, want zij waren katholieken en geen henkgadellisten. En, neen, dat was niet omdat ze schrik hadden van gevangenschap; er is geen enkele indicatie dat die heiligen uw leringen hielden die in contradictie zijn met het katholiek geloof.

         3. @Waramund

          “Velen voor u hebben valselijk de vernietiging van de Kerk van Rome aangekondigd; nooit is het uitgekomen. De satanisten van het “Grootoosten van Frankrijk” dachten dat Pius VI de laatste paus ging zijn, dat zij degenen gingen zijn die het Pausdom zouden beëindigen, maar neen, na Pius VI stond Pius VII op te midden van de woeste stormen tegen de Kerk in die tijd.

          Gadellaa, delusionele waandenker met uw frenetieke woede en lasterpraat; de vrijmetselaars toen hebben de vernietiging van de Petrijnse opvolging niet gezien, en u zult het ook niet zien.”

          Die de ondergang van de rk kerk voorspellen waren niet allen Vol-Profetisch en hadden een wens denken.

          dat uw kerk als Leidinggevende wel ten ondergaat kan men zien aan de Twee getuigen in de laatste periode van de eindtijd! Die twee Profeten zijn geen van beide uit de leidinggevende kaste/orde van de rk kerk, ja van niet één Christelijk kerk!
          zou de leer en traditie van uw kerk of andere kerk Volmaakt Zonder zonden zijn zouden ze uit de Leidinggevende zijn voortgekomen en dat is niet zo, net als die men de H.Maagd Maria noemt en Jezus niet uit de leidingevende kaste/orde van de levieten kwamen! dat zou een dubbel teken voor u en uw kerk horen te zijn, zeker gezien dat Christus naar Goddelijke definitie, de tekortkomingen van de Joodse Kerk aankaartte: “leef niet zoals hun” en als men niet rechtvaardiger is dan schriftgeleerden zal men het Rijk der hemelen niet binnen gaan!

          Maar nee net als die Joodse kerk hebben de rk kerk en alle andere kerk boter op hun hoofd en zijn ziende blind!

         4. @Waramund

          “Beweren dat mensenzielen goddelijk zijn en niet geschapen is afgoderij, Gadellaa.

          Gadellaa: “U beweert dat de ziel niet Goddelijk is! dan hoe kan God woning hebben in de ziel van ene mens?”

          Zeer domme vraag. Dat God inwoont in een ziel in staat van gratie betekent niet dat de ziel, de woning, goddelijk is. De ziel woont in het stoffelijk lichaam, het huis van de geest; volgens uw foutieve logica zou het stoffelijk lichaam dan ook goddelijk zijn, want u beweert dat de ziel goddelijk is en volgens uw gedachtegang is de woning dan ook goddelijk. Maar dat zegt u niet, want u beweert dat het stoffelijk lichaam een kwaad is. Ziedaar de inconsistentie van uw onzin.”

          Domme vragen geeft het niet wel domme antwoorden! en uw antwoord is weer eens naast de werkelijkheid, want u beweert dat een een Gehele Heiliging niet Godgelijk maakt, dan is de opdracht/vraag van Christus naar de apostelen ene overvragen van hun mogelijkheden om Volmaakt te zijn als God Volmaakt is en Christusgelijk = Godgelijk lief te hebben! het is ook niet verwonderlijk dat u aan die Teksten in de Bijbel ziende blind voorbij loopt, net als de tekst van Die ene Volmaakte Christusverschijning en Vol in de H.Geest zijn dat er dan gen vragen meer zullen zijn want alles is openbaar! Satan deed bij Christus in de woestijn en bij Elifaz en Korach, Saul, Eli… er zijn voorbeelden te over, en doet het zelfde bij u en uw kerk! En aangezien u en uw kerk daar ziende blind is krijgt u en die ook gene vergeving. dat heb je met hard van hard zijn! Uw voorgangers deden precies het zelfde en zo maakt u en hen dat de kerk verloren gaat met als uw gebral over Petrus!

        2. Gadellaa: “De kerk heeft niks met ascetische heiligen want het lichaam van vlees en bloed is door God geschapen…..leert men zonder het echt uit te zoeken of die in de Tuin van Eden ook een lichaam van vlees en bloed hadden…..”

         U ontkent dat het stoffelijk lichaam van Adam door God geschapen werd; hier zijn de gnostische invloeden te zien. De ware ascese van de katholieke Kerk ontkent niet de inherente goedheid van de stoffelijke schepping; gnostici, die door riten van hekserij demonen zoals “Baäl” en “Astaroth” opriepen, wezen de stoffelijke wereld af en deden aan valse ascese uit haat jegens het lichaam; sommigen pleegden zo zelfmoord door uithongering. Anderen wentelden zich, in plaats van aan nepascese te doen, in ontucht en sodomie, ook uit haat voor hun lichamen. De gevallen hemelgeesten, die zelf zonder lichamen geschapen werden, haten uit hoogmoed de stoffelijke wezens die zij beneden zich achten, en die haat hebben zij doorgegeven aan hun menselijke slaven, de gnostici.

         Katholieke monniken en heiligen praktiseerden authentieke ascese die niet bedoeld was om het lichaam te vernietigen maar om ongeordende impulsen te bestrijden.

         De Nederlander die hier voorheen beweerde dat hij een verborgen koning was beweerde dat Adam oorspronkelijk geschapen werd met een astraal lichaam en dat door de Zondeval dat astraal lichaam stoffelijk verdichtte tot een menselijk lichaam zoals de lichamen die mensen nu hebben. Die Nederlander werd dus door dezelfde machten van duisternis beïnvloed als u bij het maken van uw gnostische beweringen, Gadellaa; het opduiken van valse profeten hier is gecoördineerd.

         1. @Waramund

          “U ontkent dat het stoffelijk lichaam van Adam door God geschapen werd; hier zijn de gnostische invloeden te zien. De ware ascese van de katholieke Kerk ontkent niet de inherente goedheid van de stoffelijke schepping”

          U weet niks van ware ascese en niks van de Tuin van Eden! Ga eerst kijken in de Tuin van Eden met Die Ene Volmaakte Christusverschijning en kom dan met beweringen Bewijs!

          Als het stoffelijk lichaam door God werd “geschapen” waarom vervalt het stoffelijk als de mens dood is? En waar zijn dan die stoffelijke lichamen van die Heilige in de Hemel?

          En ik vroeg u al zijn er twee verschillende Volmaakten: God geschapen en God Verwekt en Geboren? Hoezit het dan met Gods Vrijew wil, Keuze en Volmaakte Liefde? het is Volmaakte Liefde als u dwang uitoefent: Minder maken dan God Gelijk God Zelf? want minder doen als Gelijk is dwingen want u maakt een tweede mindere keuze dan Godgelijk!

          En hoe zit het dan met de zonde tegen de H.Geest? is het eerlijk een een niet in alles gelijk God wetend en Godgelijk Machtig een eeuwige verdoeming te laten kunnen begaan die in alles, overal en eeuwig waar God Is Onverandelijk Geldend is? Maw: een deels blinde waar die niet kent, noch de consequentie kan een eerlijk keuze maken?

          en hoe zit het met het liefdes Gebod van Christus: Zoals God Mij Lief Had Heb Ik Jullie Lief Gehad, heb elkaar Lief zoals Ik u Heb Lief Gehad en Heb! Dat is Godgelijk + Christusgelijk Volmaakt Onverbeeld Volmaakt zonder zonden Ongeheiligd Heilig Liefhebben en

          48Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. (mat 5)

          en dan door een niet-geborene niet-Godgelijke? Dat is een opdracht geven aan een persoon die daartoe niet is uitgerust, dat is boven diens macht opdragen = Zondig want God heeft beloofd dat geen mens boven diens macht zal worden beproefd!

          U en uw kerk zwets, liegt en bedriegt Satanisch! Uw geschapen uit niets een een Satanische Leugen! Want Satan beklaagt zich dat die er niks aan kon doen dat die viel:

          18 Zelfs in zijn dienaars stelt Hij geen vertrouwen,
          zelfs in zijn engelen bespeurt Hij nog smetten;(Job 4)

          Als enige Godgelijken kunnen de zonde tegen de H.Geest Begaan!

          Zal ik nog een berg in uw vijver gooien? Er bestaan geen engelen. Engelverschijningen zijn deels menselijke verbeelde Gods Verschijningen! Satan heeft de mens begoocheld met dat die een engel van vuur is! En dat die een schepsel uit niet(s) was! Was die Godgelijk geweest zou die nooit gevallen zijn! Het echte verhaal is precies anders om, Die satan werd, was een Godgelijke, die wilde niet aan God gelijk zijn, die wilde als enige God zijn en vermoorde alle andere Godgelijke Goden in zichzelf om als enige over te blijven. Het is niet er is maar één God PUNT Het is God Is Eén en Oneindig Aantal Identieke Godgelijke Goden, God is Eén! dat zegt Mozes: hoor Israël God is Eén. Mozes zegt niet: Hoor Israël er is maar Eén God! dat zegt ook de Wet en de Profeten! dat zegt het kunnen begaan van de zonde tegen de H.Geest en dat zegt Het Liefdegebod, dat zegt de 7e kamer van de Ziel!

          Als ik u nederig zou zijn zou u uw beweringen gaan controleren bij Die Ene Volmaakte Christusverschijning! dan voorkomt u dat u straks afgeserveerd wordt met:

          21Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. 22Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd en hebben wij niet in uw Naam duivels uitgedreven en in uw Naam veel wonderen gedaan? 23Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren: Nooit heb Ik u gekend; gaat weg van Mij, gij die ongerechtigheid doet!(Mat 7)

          1. Gadellaa: “Als het stoffelijk lichaam door God werd “geschapen” waarom vervalt het stoffelijk als de mens dood is? En waar zijn dan die stoffelijke lichamen van die Heilige in de Hemel?”

           De fysieke dood van de mens is de doem die op hem ligt sinds de Zondeval. Niets wat geschapen is kan staande blijven zonder dat God het in stand houdt; zo is dat ook met het stoffelijk lichaam. Het schepsel is van nature immers niet goddelijk en het behoud ervan is afhankelijk van God. De immortaliteit van de geest is er ook omdat God die in stand houdt.

           Jezus en Maria zijn met hun verheerlijkte lichamen in de hemel. De andere heiligen hebben hun lichamen nog niet terug maar zullen die hersteld terugkrijgen uit de dood, en die lichamen zullen ook verheerlijkt zijn; nu wachten hun geesten in de hemel op de herrijzenis van hun stoffelijke lichamen. Zo een ontlichaamde geest in de hemel aanschouwt God in gelukzaligheid maar is als mens in een incomplete staat totdat hij zijn lichaam terugkrijgt uit de dood.

           Die heiligen zullen in de toekomst op aarde wandelen met hun herrezen lichamen. Het Lam zal regeren op de nieuwe aarde.

         2. @Waramund

          “De fysieke dood van de mens is de doem die op hem ligt sinds de Zondeval.”

          Zucht, ja zo leest een blinde orthodoxe schriftgeleerderige farizeeër! want die heeft geen toegang Die Ene Volmaakte Chritusverschijning gedurende het leven en Vol-Profetie!
          Die vergeten helemaal de eerste nacht over God door de val en de daden van die men satan en demonen noemt! Die weten ook niet waarom er een Tuin van Eden kwam en ook niet hoe het was in de Tuin van Eden! Die snappen ook niks van de twee nachten Die Christus in de aarde verbleef en op de 3e en 8e dag opstond “uit de doden”

          Die snappen ook niks van het wegnemen van Henoch, “hemelvaart” Elia en het niet weten waar Mozes is “begraven”en volmaakt sterven van een Mens! Laat staan gedurende het leven terugkeren in de Tuin van Eden van een mens, nog de gevolgen van de “eten van de vrucht van Goed en kwaad!

          En als ze nou eens nederig waren en hun gedachten gingen controleren bij de Ene Volmaakte Christusverschijning…., maar nee die zijn zo vol in de H.Geest…..

          Daar loopt u ook mooi aan voorbij: Vol in de H.Geest Gaat Volmaakt Samen Met Die Ene Volmaakte Christusverschijning en Vol-Profeet/Vol-Profetie

          en de geciteerde verzen die ik schreef tav het kunnen begaan van de zonde tegen de H.Geest

          “De andere heiligen hebben hun lichamen nog niet terug maar zullen die hersteld terugkrijgen uit de dood, en die lichamen zullen ook verheerlijkt zijn; nu wachten hun geesten in de hemel op de herrijzenis van hun stoffelijke lichamen. Zo een ontlichaamde geest in de hemel aanschouwt God in gelukzaligheid maar is als mens in een incomplete staat totdat hij zijn lichaam terugkrijgt uit de dood.

          Die heiligen zullen in de toekomst op aarde wandelen met hun herrezen lichamen. Het Lam zal regeren op de nieuwe aarde.”

          En vooral niet uw exegese controleren bij de Ene Volmaakte Christusverschijning! Zoals al geschreven: want u Kerkleer is Vol in de H.Geest…

          dan krijg je zulke kromme door satan beiïnvloede exegeses!

          Wel Waramund al is het droevig, ik ben blij dat er Twee Vol-Profeten komen, zijn we af van u en de uwen gezwets!

          1. Bent u een pantheïst, Gadellaa? U acht de stoffelijkheid van de mens een fout en ontkent de schepping zoals beschreven in het boek Genesis. In het boek Genesis wordt een intelligente schepping van de fysieke schepselen beschreven door God gewild en uitgevoerd; de kosmogonie en de antropogenese in het canoniek boek houden dus een inherente goedheid in van de fysieke schepping. De patriarchen, Mozes, de profeten, de heilige apostelen, zij allen waren monotheïsten die de door God gewilde en uitgevoerde schepping van het lichaam van Adam erkenden en geen pantheïsten. Jezus was niet pantheïstisch maar monotheïstisch.

           U heeft meerdere keren verwezen naar Elias; Elias was monotheïstisch en streed tegen de baälisten van Izebel die pantheïstisch waren, want de onderliggende valse leer in dat paganisme was dat “Baäl” een masculien-goddelijke emanatie was en “Astaroth” een feminien-goddelijke emanatie van een pantheïstische godheid. Gnostische pantheïsten beweren dat de kosmos een door een fout verstoffelijkte emanatie is van een pantheïstische godheid.

           Tegenover u die de antropogenese van de H. Schrift ontkent staat de katholieke Kerk die haar leer en apostolische opvolging historisch traceerbaar heeft van de heilige apostelen. Sint Irenaeus, bisschop van Lyons, was een leerling van sint Polycarpus die de stem van de apostel Johannes gehoord had. Johannes schreef zijn evangelie tegen de gnosticus Cerinthus, Polycarpus streed tegen de leer van de gnosticus Marcion en Irenaeus schreef “Adversus haereses” tegen de gnostici. De heilige apostel Johannes en zijn leerlingen hielden de orthodoxe katholieke scheppingsleer en waren tegen het gnostisch pantheïsme; zij hebben ook de doctrine van het letterlijk duizendjarig rijk geleerd van die apostel, en de gnostici waren vijandig aan die leer omdat het letterlijk duizendjarig rijk een inherente goedheid van de stoffelijke schepping inhoudt.

           In boek III, hoofdstuk 4, van “Adversus haereses” verdedigt Irenaeus de apostoliciteit van de katholieke Kerk tegen de gnostici.

           U heeft nog steeds mijn eerdere vraag niet beantwoord. Ik herhaal:

           “Waar was volgens u in de geschiedenis, sinds de dood van de heilige apostelen, de Kerk van Jezus die niet overwonnen kan worden door de poorten van de onderwereld? U heeft daar nog steeds geen antwoord op gegeven. Wie had volgens u het opperpriesterschap van de Kerk van Jezus op aarde in AD 900, in AD 1200 en in AD 1500?”

           Betreffend de twee getuigen vernoemd in het boek Apocalyps van de eerdergenoemde apostel Johannes: De twee getuigen, Elias en Henoch, zullen het katholiek geloof prediken wanneer zij zullen gekomen zijn, en niet het henkgadellisme dat u hier onder satanische invloed en met schuimbekkend geroep en gescheld verkondigd heeft.

         3. @Waramund

          Pantheïsme:

          Pantheïsme (Grieks: πάν, pan = alles; θεος, theos = God) is een levensbeschouwing die ervan uitgaat dat alles (en iedereen) goddelijk is. Het goddelijke is immanent en alomvattend, het heelal, natuur en God zijn identiek. Pantheïsten geloven dus niet in een persoonlijke of antropomorfe god. In de meest strikte zin betekent het: gelijkstelling van God aan de wereld en al het bestaande. In elk van zijn verschijningsvormen is het dus monistisch, al is monisme daarom niet steeds pantheïsme.

          ik ben geen pantheïst het enige dat in alles Goddelijk is in het heelal is de volmaakte ziel, geest en lichaam! Daarmee valt elke vorm van materie en energie buiten het in alles Goddelijke, dat zijn vruchten van Goed en kwaad door de val van Natuur en Mens ontstaan!
          Een deel van de “scheppingsverthalen” is waar een deel niet en een deel is deels verbeeld!
          Die het schreef is van na de Tuin van Eden, en zeker niet die men Adam en Eva noemt!
          Toets maar aan Gods Volmaakte Vrije Wil, en Keuze in Eenheid met De Volmaakte Liefde en Volmaakt Loon naar Volmaakt werken.
          In de Volmaakte Liefde is geen dwang en De Volmaakte Liefde Geeft Zichzelf Volmaakt Geheel!
          Daarmee waren er geen anderen in de Tuin van Eden dan Volmaakt Godgelijk identiek gelijk God! En de Tuin van Eden is niks anders dan De Volmaakte Gemeenschap van al Die identieke Godgelijken Goden voor een tweede keer in de hel om hetgeen verloren was gegaan met Satan en demonen en hun werken door voor een tweede keer versterven het verloren deel door verdubbeling van Goden en Loon het verloren deel “zu ersetzen” tot alles in aantal en daden weer zoal was als voor degenen die zichzelf voor eeuwig verdoemden.

          Het eerste “scheppingsverhaal gaat over de eerste nacht, devan van degene die satan en demonen werden en de tweede nacht: 6 hoofzondevallen van 6 groepen in de Tuin van Eden en een 7e groep die niet gevallen is, die nog niet voorbij is en eindigd bij de Komst van Christus.
          Het twee scheppingsverhaal gaat over de val van de laatste twee in de Tuin van Eden.

          De twee getuigen zijn niet Elia en Henoch, de Twee zijn een Elia en een Mozes! Water in bloed veranderen deed Mozes, niet Henoch!

          U weet niks van Elisa en Elia of die Monotheistisch waren naar uw definitie! Net zo min als uw weet of met Jahwe slechts één God door God Gedefineerd wordt. Daar voor moet men Vol-Profeet worden en God Volmaakt Leren Kennen Zoals God Kent!
          Daarbij leert uw kerk dat God boven elk verstaan verheven is, dan kan uw kerk noch u ooit een God Volmaakte Definitie geven!!

          Ach ik vergaat, jullie God is een tovenaar want met toveren kan je van een schepsel uit niet door Heiliging God verstaanbaar maken! Met gewoon heiligen kan een gevallen schepsel niet meer worden dan de oorspronkelijk geschapene in de Tuin van Eden! Die kan nooit een echt lijfelijk Kind van God worden……

          De Kerk van Jezus is Die van de Tuin van Eden, de 7e kamer van de ziel van hen die de zonde tegen de H.Geest NIET heeft begaan en de Geheiligde rest achter in de kerk! Die is het altijd geweest vanaf de val van alle volwassenen in de Tuin van Eden, en tot de Komst van Christus! Die Heeft het Hoogpriesterschap op aarde ook in AD 900, Ad 1200 en ook in Ad 1500 Waarbij Christus en Die men de H.Maagd Maria noemt, gedurende Hun tijd op aarde in alles en overal en altijd Aanwezig was!

          Uw kerk heeft nooit Het Hoogpriesterschap van de Volmaakte 7e Kamer Volmaakt zonder zonden, voor, tijdens en na Christus en die men de H.Maad Maria noemt, Geëerd! Men mag de theologie van Teresia van Avila erkent hebben, nooit het Hoogpriesterschap er van geëerd! U en uw kerk zijn altijd op het uiterlijke gefocust, nooit op het innerlijk! Dat kan je ook zien: U en uw kerk heeft niets met Die Ene Volmaakte Christusverschijning! U en uw kerk zijn blinde orthodoxen, ja zelfs ziende blind want u ontkent dat het innerlijk op de eerste plaats komt en het uiterlijk pas op een twee gelijke plaats komt zie de Farizeeërs en schriftgeleerden :

          5Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen, die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen; voorwaar Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen! 6Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bidt tot uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. 7Als gij bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want deze menen dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden. 8Volgt hun voorbeeld dus niet na, want voordat gij Hem vraagt, weet uw Vader wat gij nodig hebt. (Mat 6) met uw pracht en praal en lange missen ipv dat u het geloofsvolk leert Bidden zoals de H.Geest Bidt!

          Daarom bent u blind en omdat u ook nog anders beweert bent u ziende blind: Staat er niet: uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet! Het innerlijke, het verborgene is belangrijk! En zo is het ook met Leer en Traditie: niet de uiterlijke menselijk volgbare lijn is als eerste belangrijk Niet de uiterlijke tekenen als eerste, de innerlijke als eerste, niet de zalving aan de buitenkant, de zalving aan de binnenkant! Niet de doop van de kerk, doop van de verwekking, niet het celibaat van de kerk, het Celibaat van God, niet het huwelijk en priesterschap van de kerk, Het Goddelijk Huwelijk en Goddelijk Priesterschap! Niet uw schriftgeleerdheid, Goddelijk Profeetschap als eerste!
          Niet apostel Petrus op aarde als eerste: Die Het Heiligste Is, als eerste: Die men de H.Maagd Maria noemt en alle 7e kamers van de ziel van hen die de zonde tegen de H.Geest NIET hebben begaan en er na die de meeste werken der liefde en het minst gezondigd hebben!

          Dus vier uw feest want ik hoor niet bij uw kerk! En de Heiligen die u noemt, die in de Hemel zijn ook niet! ALLEMAAL HEBBEN ZE HUN HOOFD MOETEN BUIGEN OP DE DREMPEL VAN DE HEMEL OM ER IN TE KOMEN! Die zo halsstarrig zijn als u, hebben zich allemaal op de Drempel van de Hemel verdoemd voor eeuwig

          Carnavals joker die u bent, u danst op het feest van Satan met uw gezwets en gebral!!

          1. Beweren dat mensenzielen goden worden is polytheïstisch, en polytheïsme is tegenstrijdig met het monotheïsme van Jezus. Reeds met het natuurlijk verstand zonder het geloof kan iemand weten dat God één in Zijn Wezenheid moet zijn en dat die Wezenheid dus niet kan verdeeld zijn in een veelgodendom. God is Drie Personen maar Eén Wezen. Mensenzielen zijn geschapen door God en zijn dus niet van goddelijke natuur; God is oneindig verheven boven de schepping.

           Het menselijk lichaam is als zijnde goed geschapen door God. Een mens onderhoudt zijn lichaam met voedsel en drank omdat dat lichaam onderdeel is van zijn menselijke natuur, van zijn wezen; het stoffelijk lichaam is dus niet een kwaad dat resulteert uit een fout. Zelfmoord is een doodzonde omdat de pleger ervan de schepping en het eigendom van God verwoest. Uw monstrueuze ketterse leer impliceert de gruwelijke bewering dat zelfmoord plegen een goede daad zou zijn, want volgens die leer doodt men dan het kwaad.

           De twee scheppingsverhalen-bewering is een modernistische leugen. In de antieke Hebreeuwse spraak werd er voortdurend herhaald op een manier die hedendaagse mensen dikwijls niet begrijpen; de heilige tekst bij Genesis betreft dus één scheppingsverhaal waarbij herhaald wordt. Vergeet niet dat het boek Genesis in oude tijden geschreven werd in het antiek Hebreeuws, en het was toen rechtstreeks gericht aan Hebreeuwse lezers. Nog een voorbeeld van een oud Hebreeuws taalgebruik was dat er in de taal geen distinctie was tussen iets doen en iets niet verhinderen. Een hedendaagse lezer zal misschien denken dat volgens de profeet Ezekiël Gog actief door God naar Sion gedreven wordt, maar het boek Apocalyps maakt duidelijk dat er bedoeld wordt dat God niet zal verhinderen dat de satan Gog zal ophitsen om op te trekken tegen Sion.

           Gadellaa: “Die Heeft het Hoogpriesterschap op aarde ook in AD 900, Ad 1200 en ook in Ad 1500 Waarbij Christus en Die men de H.Maagd Maria noemt, gedurende Hun tijd op aarde in alles en overal en altijd Aanwezig was!”

           Tijdens de vernoemde jaren waren Jezus en Maria in de hemel. Jezus is de Opperpriester van het Christendom maar stelde Petrus aan als plaatsbekleder op aarde om te besturen terwijl Hij na de Hemelvaart in het tabernakel zou staan dat niet door mensenhanden gemaakt is. Petrus en zijn opvolgers moesten dus de Kerk op aarde besturen wachtend op het wederkeren van Jezus naar de aarde. Dat stadhouderschap bedoel ik met het zichtbaar opperpriesterschap op aarde; volgens de belofte van Jezus over de Kerk gebouwd op Petrus is dat zichtbaar stadhouderschap op aarde onverwoestbaar, en dat stadhouderschap moet dus zichtbaar zijn in de geschiedenis. De Kerk op aarde was zichtbaar ten tijde van het Oud Verbond met een extern zichtbaar priesterschap; de Kerk op aarde ten tijde van het Nieuw Verbond is zichtbaar met een extern zichtbaar priesterschap. U kunt Theresia van Ávila niet opeisen; zij was orthodox katholiek en beweerde niet opperpriesteres van het Christendom te zijn. Verder, God heeft nooit vrouwelijke priesteressen aangesteld over Zijn Kerk, noch ten tijde van het Oud Verbond, noch ten tijde van het Nieuw Verbond; bij de heidenen waren er vrouwelijke priesteressen, bij de Kerk van God niet. Wel waren er profetessen, maar men moet de gave van profetie niet verwarren met priesterlijk officie.

           Uit Mattheus 16:

           “Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, et portæ inferi non prævalebunt adversus eam. Et tibi dabo claves regni cælorum. Et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in cælis : et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in cælis.”

           U kunt er niet omheen, Gadellaa; Jezus ging Zijn Kerk bouwen op Petrus, op Petrus omdat Hijzelf ten hemel ging varen en Petrus de Kerk op aarde als stadhouder moest besturen tot Zijn wederkomst, et portæ inferi non prævalebunt adversus eam; eam, dat is de Kerk gebouwd op Petrus. Petrus is overleden, maar Linus stond op en regeerde het bisdom Rome als zijn opvolger, en de opvolging van pausen loopt ongebroken doorheen de geschiedenis tot Franciscus heden tegenover alle stormen en infernale aanvallen die de donkere machten opgehitst hebben tegen de Kerk van Rome; het is een mirakel in de geschiedenis.

           Velen voor u hebben valselijk de vernietiging van de Kerk van Rome aangekondigd; nooit is het uitgekomen. De satanisten van het “Grootoosten van Frankrijk” dachten dat Pius VI de laatste paus ging zijn, dat zij degenen gingen zijn die het Pausdom zouden beëindigen, maar neen, na Pius VI stond Pius VII op te midden van de woeste stormen tegen de Kerk in die tijd.

           Gadellaa, delusionele waandenker met uw frenetieke woede en lasterpraat; de vrijmetselaars toen hebben de vernietiging van de Petrijnse opvolging niet gezien, en u zult het ook niet zien.

         4. @Waramund

          ik zal uw schrijven in delen beantwoorden.

          “Beweren dat mensenzielen goden worden is polytheïstisch, en polytheïsme is tegenstrijdig met het monotheïsme van Jezus. Reeds met het natuurlijk verstand zonder het geloof kan iemand weten dat God één in Zijn Wezenheid moet zijn en dat die Wezenheid dus niet kan verdeeld zijn in een veelgodendom. God is Drie Personen maar Eén Wezen. Mensenzielen zijn geschapen door God en zijn dus niet van goddelijke natuur; God is oneindig verheven boven de schepping.”

          U loopt zoals gewoonlijk het kunnen begaan van de zonde tegen de H.Geest voorbij en de Opdracht van Christus Volmaakt als God te zijn(Mat5) en het Gebod van de liefde: Godgelijk liefhebben en de Wet en de Profeten! Loon naar werken(Zonde tegen de H.Geest) en het vervullen van De Wet en de Profeten van Christus: het breken van de van op de hemel en de eeuwig verdoeming door een zonde van Goed en kwaad, heen!!! Met geen woord komt u met tegen argumenten!

          ik nooit beweert dat mensenzielen goden worden, ik getuig dat de Die in de Tuin van Eden kwamen Godgelijk waren, daar is helemaal geen schepping! Ik Getuig dat de Tuin van Eden niks anders dan dat God( Een en Al-Eén, God is Een) voor een tweede keer de hel in ging om het verlies aan Godglijke Goden en hun daden voor een tweede keer Ging uitzitten om naar de Wet en de Profeten met Vermenigvuldigen van personen en daden die verloren gingen om zo weer God te worden Die Die was voor de het wegvallen van Die Godgelijke Goden en hun daden!

          U doet alsof die eerste nacht, de val van degene die Satan werd en demonen en hun daden niet veroordeeld werden door De Wet en de profeten! En de Wet en de Profeten is er geen ander uitboeten dan door gelijke personen, en Christus is naar uw en uw kerk door de H.Geest en de H.Maagd Maria, een Mens zonder zonden, Verwekt en daar mee een God-Mens en geen gelijke aan de Mens van de Tuin van Eden! Dan is uitboeting naar Gelijke Godgelijke Maat niet dezelfde!
          Daarbij mag de mens met geen andere soort gemeenschap hebben en God en uw mens zijn van een andere oorsprong en daarmee van soort verschillend!

          ik schreef al dat uw god een tovenaar is en alle regels en weten aan diens laars kan lappen die die eerst oplegd!

          U beweert dat de ziel niet Goddelijk is! dan hoe kan God woning hebben in de ziel van ene mens? is er niet slechts Eén Waarheid? Die twee bijten elkaar: Goddelijk en niet-Goddelijk! dan is er nooit een volmaakte Eénheid en daarmee is in Christus ook nooit een Volmaakte Eénheid in Wezen

          en dan belijden en 12 artikelen van het Geloof: In zijn enige Zoon Jezus Christus, God uit God, Licht uit Licht, Geboren niet geschapen……..

          ti-ta tovenaar, god is een tovenaar…., en dan nog beweren:

          God is oneindig verheven boven de schepping.”,

          Dan is er ook geen verstaan van de schepping van God want er is geen kennen mogelijk en dan wel een zonde tegen de H.Geest, die oneindig verheven is boven de schepping kunnen begaan……met een eeuwige verdoeming….. ja dan is er ook geen eerlijke keuze want alles is blind, ook het belijden van een God die men niet kennen kan….

          Nou Eric daar lust jij wel pap van, of……..?

          Protestanter kan het niet: predestinatie want men kan geen eerlijke keuze maken want men is totaal blind en heeft geen weet: alles genade….want werken doen er ook niet toe!

          1. Beweren dat mensenzielen goddelijk zijn en niet geschapen is afgoderij, Gadellaa.

           Gadellaa: “U beweert dat de ziel niet Goddelijk is! dan hoe kan God woning hebben in de ziel van ene mens?”

           Zeer domme vraag. Dat God inwoont in een ziel in staat van gratie betekent niet dat de ziel, de woning, goddelijk is. De ziel woont in het stoffelijk lichaam, het huis van de geest; volgens uw foutieve logica zou het stoffelijk lichaam dan ook goddelijk zijn, want u beweert dat de ziel goddelijk is en volgens uw gedachtegang is de woning dan ook goddelijk. Maar dat zegt u niet, want u beweert dat het stoffelijk lichaam een kwaad is. Ziedaar de inconsistentie van uw onzin.

           Gadellaa: “Protestanter kan het niet: predestinatie want men kan geen eerlijke keuze maken want men is totaal blind en heeft geen weet: alles genade….want werken doen er ook niet toe!”

           Ik heb hier op deze pagina nergens de protestantse “sola fide”-leer verdedigd, noch heb ik beweerd dat men niets kan weten. U schrijft dingen aan mij toe die ik niet geschreven heb.

           In Christus zijn de goddelijke natuur en de menselijke natuur hypostatisch verenigd zonder dat de twee naturen vermengd worden. Harmonie tussen de twee naturen en de twee willen dus zonder vermenging. Dat God oneindig verheven is boven de schepping vernietigt niet de macht van vrije wil in het menselijk schepsel; uw bewering is ongegrond.

           Het is komisch hoe u mijn ecclesiologische argumentatie blijft ontwijken omdat u er geen weerwoord tegen heeft, gepijnigd door de logica en consistentie waarmee u geconfronteerd werd. Ik confronteer er u hier dus weer mee. Uw henkgadellisme zit tussen uw twee oren en bestaat ecclesiologisch niet in de geschiedenis. De katholieke Kerk heeft een aantoonbare kerkgeschiedenis die teruggaat naar de heilige apostelen.

           U kunt niet vele eeuwen na de Hemelvaart van Jezus komen beweren dat nu pas in de 21ste eeuw het waarachtig christianisme geïntroduceerd wordt aan de mensheid. Jezus stelde Petrus aan als stadhouder en zei dat de Kerk op hem gebouwd niet overwonnen ging worden door de poorten van de onderwereld; de katholieke Kerk is historisch aantoonbaar als die Kerk.

           Ik herhaal: “Het is een tactiek van sommigen bij debat om door woordenvloed te proberen de afwezigheid van gegronde argumentatie te verbergen en waarbij de tegenstander dan te weinig tijd heeft om op alles afzonderlijk te antwoorden. Ik ben geen beginner bij debatten op het internet; bij woordenvloed laat men zich niet afleiden en blijft men bij één of enkele onderwerpen om zo de andere te confronteren met het feit dat hij zijn beweringen niet kan onderbouwen.”

           Hou op met ontwijken en erken uw nederlaag, godslasteraar.

         5. @Waramund

          Erg geduldig bent u niet, want ik was nog niet klaar!

          “Het menselijk lichaam is als zijnde goed geschapen door God. Een mens onderhoudt zijn lichaam met voedsel en drank omdat dat lichaam onderdeel is van zijn menselijke natuur, van zijn wezen; het stoffelijk lichaam is dus niet een kwaad dat resulteert uit een fout. Zelfmoord is een doodzonde omdat de pleger ervan de schepping en het eigendom van God verwoest. Uw monstrueuze ketterse leer impliceert de gruwelijke bewering dat zelfmoord plegen een goede daad zou zijn, want volgens die leer doodt men dan het kwaad.”

          God handelt volmaakt en naar de volmaakte liefde altijd hetzelfde Volmaakt daarom is God ook Onveranderlijk. Dan is er geen verschil tussen het creëren van de mens in de Tuin van Eden en het creëren van een kind bij de H.Maagd Maria, Jezus! Beide, de mens in de Tuin van Eden en de H.Maagd Maria waren zonder zonden. Dan zijn die identiek.
          Een mens zonder zonden heeft geen voedsel nodig want die zonder zonden is handelt zonder zonden, dan verliest men geen leven en hoeft er niet aangevuld worden! Ook niet vruchten van bomen of ander voedsel!
          Een menselijk lichaam verbruikt energie om in leven te blijven, en een mens neemt ander diens leven om op te eten: dood planten en dieren, behandelt het om te ontgiften en/of makkelijker verteerbaar of zelfs verteerbaar te maken. Daarmee is het lichaam van de mens niet door God gecreëerd want God maakt geen onvolmaakte lichamen En God doodt niet om te kunnen eten!
          Ik heb nooit geschreven dat een mens diens lichaam mag doden, de mens mag wel de ziekte in diens lichaam versterven/uitzieken, wachten tot de ziekte het lichaam vrijwillig verlaat en aangezien een mens een ziek lichaam heeft mag een mens wachten met eten en drinken tot de ziekte vrijwillig diens lichaam verlaat, vasten is niet doden, vasten is onthouden van voedsel die het lichaam ziek maakt! En aangezien elke voedsel op aarde deels onrein is want het moet Geheiligd worden, zie brood en wijn op het altaar, heeft de mens het recht diens lichaam te beschermen en te wachten met eten tot de ziekte diens lichaam vrijwillig verlaat!
          Daar is niks doden van een lichaam in: dat is volmaakte ascese!! dat heeft niks te maken met doden !

          U beweert dat God Oneindig boven ene mens is, dan kan u ook niet God kennen en daarmee ook niet hoe God de mens maakt in de Tuin van Eden!

          Helaas Waramund! Als trompetter van satan tettert u er flink op los, helaas diep bedroevend!

          Uw hele voordracht, als het niet diep bedroevend was, de grootste schaterlach veroorzaken over zoveel kwakzalver geleerdheid! U heeft niks meer dan schriftgeleerdheid! En dan kan u nog zo’n lofzang over Petrus houden, uit de Schrift geciteerd, waarvan Die Schrift zegt dat men met schriftgeleerdheid de Hemel niet haalt!

          Droevig Droevig

          Geen wonder dat u ziende blind rond loopt en bazuint want daar waar De Schrift u tegenspreekt met de teksten die ik citeer, wilt u niet zien noch over spreken/schrijven! U heeft daar geen weerwoord op!

          1. Gadellaa,

           Dat God oneindig verheven is boven het schepsel betekent niet dat men niets kan weten over God. Er zijn dingen over God die men reeds met het natuurlijk verstand alleen kan weten, en er zijn dingen die men niet had kunnen weten zonder de bovennatuurlijke openbaring door God. In de katholieke doctrine is er dus de distinctie tussen de natuuropenbaring en de bovennatuurlijke openbaring. De mens kan de Wezenheid van God niet doorgronden maar is wel bij machte om dingen te weten over God, bijvoorbeeld de doctrine van de eenheid van God in Zijn natuur.

           Oneindigheid is een goddelijke eigenschap; het schepsel is van nature gelimiteerd.

           U beweert afgodisch dat mensenzielen goddelijk zijn. Niet alleen weigert u dus het godsdienstig gezag van de Kerk op aarde te erkennen, maar u weigert ook te aanvaarden dat God verheven is boven u; een luciferiaanse mentaliteit waaraan men de satanische actie van de donkere krachten kan zien die u ophitsen om katholieken lastig te vallen op het internet. U bent slechts een kleine pion in een satanische strategie die u zelf niet doorziet, verblind als u bent door uw narcistisch waandenken.

           Christelijk vasten is tijdelijk minder eten als boetedoening en om de ongeordende impulsen van de gevallen natuur te bestrijden en is niet bedoeld om het stoffelijk lichaam te schaden. Zichzelf tot de dood toe uithongeren uit haat jegens het stoffelijk lichaam zoals de katharen deden is doodzonde en heeft niets te maken met authentieke ascese en authentiek vasten. Zelfmoord is een doodzonde, want men verwoest de schepping van God die fundamenteel goed is en die Zijn eigendom is.

           Als iemand een mes in zijn buik steekt om zich te doden, dan pleegt hij een doodzonde. U beweert heretisch dat het stoffelijk lichaam een fout is, een kwaad dat niet had mogen bestaan; die heretische gedachtegang impliceert dus de boosaardige bewering dat zelfmoord een goede daad zou zijn, want volgens uw gedachtegang neemt men daardoor een kwaad weg dat niet had mogen bestaan. Als een mentaal onevenwichtige persoon uw onzin zou lezen, en hij schiet een kogel door zijn hoofd nadat hij van u de bewering gelezen heeft dat het stoffelijk lichaam een kwaad is, wat zou u dan zeggen?

           Weten uw patiënten, Gadellaa de tandarts, dat u hun tanden kwaadaardig acht en zonder recht van bestaan voordat zij u eraan laten komen?

           Voor de Zondeval werd er geen vlees gegeten; na de Zondeval zijn wezens anatomisch veranderd waardoor bepaalde dieren nu vlees nodig hebben, maar zo was het niet voor de Val van Adam, en ten tijde van het Duizendjarig Rijk zal in Sion de oorspronkelijke orde hersteld zijn waardoor dieren daar elkaar niet zullen doden; Isaias sprak over die tijd.

           Kaïn is vlees gaan eten in de tijd na de Zondeval, en na de Zondvloed kreeg het Huis van Noë een universele toelating van God voor het eten van dierenvlees. Daarom is het geoorloofd voor ons, zonen van Noë, om dierenvlees te eten.

           Plantenleven is niet hetzelfde als dierenleven, en planten werden gegeten voor de Zondeval; bij het eten van planten ervaart de mens niet dezelfde interne droefenis en afkeer die men ervaart bij het slachten van dieren. Het eten van planten hoorde bij de oorspronkelijke staat van de mens voor de Val en dat was niet zo met het eten van dierenvlees.

         6. @Waramund

          “De twee scheppingsverhalen-bewering is een modernistische leugen. In de antieke Hebreeuwse spraak werd er voortdurend herhaald op een manier die hedendaagse mensen dikwijls niet begrijpen; de heilige tekst bij Genesis betreft dus één scheppingsverhaal waarbij herhaald wordt. Vergeet niet dat het boek Genesis in oude tijden geschreven werd in het antiek Hebreeuws, en het was toen rechtstreeks gericht aan Hebreeuwse lezers. Nog een voorbeeld van een oud Hebreeuws taalgebruik was dat er in de taal geen distinctie was tussen iets doen en iets niet verhinderen. Een hedendaagse lezer zal misschien denken dat volgens de profeet Ezekiël Gog actief door God naar Sion gedreven wordt, maar het boek Apocalyps maakt duidelijk dat er bedoeld wordt dat God niet zal verhinderen dat de satan Gog zal ophitsen om op te trekken tegen Sion.”

          God is Oneindig verheven boven de mens…….:

          Dan zegt profetie ook niks want ook die kan God niet benaderen….

          Gek dat Christus kwam om Volmaakt De Wil van God te doen en dat dat betekent De Wet en Profeten en Profetiën Volmaakte te vervullen? Volmaakt vervullen betekent dat die Vervuld Dienen te worden Ook Volmaakt Waren want hoe anders kan Christus zonder zonden verblijven als Die als Volmaakte, de Niet Volmaakte Wet en de Profeten en de niet Volmaakte Profetieën zo naleven…..?
          Daarmee is bewezen dat De Wet en de Profeten Volmaakt Godgelijk waren en zijn en dat De Wet Godgelijk is en De Profeten Ook want Christus zei dat het twee gebod niet minder was dan het eerste! En dat Toont Christus ook aan met Het Liefdes Gebod en daarmee is ook bewezen dat de diegene die in de Tuin van eden waren allen Godgelijk waren want allen, op het kind van de toekomstige generatie hadden gezondigd tegen de Wet en de Profeten en zijn allen veroordeeld door De Wet en de Profeten en aangezien die zonde niet de zonde tegen de H.Geest was, zoals Die men Satan en demonen noemt, was er ook Genezing Mogelijk Door Die De Wet en de Profeten Volmaakt Vervullen: Loon naar Werken!

          Daarbij niet het hebreeuws, noch welke andere taal is de Volmaakte Taal, dat betekent ook dat het Hebreeuws noch Latijn , noch Grieks, noch welke andere wereldse taal kan De Volmaakte Taal Volmaakt uitdrukken want Die Taal Is de Taal van God Zelf! En daarvoor moet men Vol in de H.Geest zijn om Die te Horen en Verstaan!

          Om terug te komen op God en de “scheppingsverhalen. Als God Handelt Handelt die volmaakt en dan hebben die in de Tuin van Eden zijn met Volmaakt Lichaam, Geest en Ziel en alle drie Zijn Godgelijk en een H.Drie-Eenheid, naar God Gelijk Onverbeeld!
          Daarom kan God zonder Verschil Woning Hebben en Zijn In 7e Kamer van de Ziel van een mens die de zonde tegen de H.Geest NIET heeft begaan!

          Helaas Waramund: al is duw ketterij nog zo snel, De Geest Der Waarheid Kent die al Wel! En aangezien uw leugen niet eerder kan opstaan dan Het Licht want Die was voor de duisternis! Verliest u altijd: Wil men God Kennen is er geen andere Weg dan Christusgelijk Worden want er komt geen tot God dan Met, In en Door, Christusgelijk!

          1. Over de oneindigheid van God heb ik geschreven in mijn vorige reactie.

         7. @Waramund

          “Tijdens de vernoemde jaren waren Jezus en Maria in de hemel. Jezus is de Opperpriester van het Christendom maar stelde Petrus aan als plaatsbekleder op aarde om te besturen terwijl Hij na de Hemelvaart in het tabernakel zou staan dat niet door mensenhanden gemaakt is. Petrus en zijn opvolgers moesten dus de Kerk op aarde besturen wachtend op het wederkeren van Jezus naar de aarde. Dat stadhouderschap bedoel ik met het zichtbaar opperpriesterschap op aarde; volgens de belofte van Jezus over de Kerk gebouwd op Petrus is dat zichtbaar stadhouderschap op aarde onverwoestbaar, en dat stadhouderschap moet dus zichtbaar zijn in de geschiedenis. De Kerk op aarde was zichtbaar ten tijde van het Oud Verbond met een extern zichtbaar priesterschap; de Kerk op aarde ten tijde van het Nieuw Verbond is zichtbaar met een extern zichtbaar priesterschap. U kunt Theresia van Ávila niet opeisen; zij was orthodox katholiek en beweerde niet opperpriesteres van het Christendom te zijn. Verder, God heeft nooit vrouwelijke priesteressen aangesteld over Zijn Kerk, noch ten tijde van het Oud Verbond, noch ten tijde van het Nieuw Verbond; bij de heidenen waren er vrouwelijke priesteressen, bij de Kerk van God niet. Wel waren er profetessen, maar men moet de gave van profetie niet verwarren met priesterlijk officie.”

          U beweert zonder uw bewering te verifiëren met Die Ene Volmaakte Christusverschijng te gaan. Zou u gegaan zijn dan dan Duidt Die Christus naar het verschil tussen Geheel Ongeheiligd Heilige Keuze en Geheiligde keuze!
          Bij Geheel Ongeheiligde Keuze Is er geen verschil tussen zoals Christus Wilt en is er geen sprake van dwang en bij een Geheiligde keuze is er wel sprake van dwang!
          Bij de keuze van Petrus waren meeste apostelen niet Vol in de H.Geest want waren ze geweest hadden de Heiligste gekozen en de verbeelde uitspraak die zij van Christus hoorden, volmaakt ontbeeld en gezien dat het hun menselijke keuze de keuze van Christus misvormde!
          De Heiligste op aarde was die men de H.Maagd Maria noemt en de 7e kamers van de ziel van hen die de zonde tegen de H.Geest NIET hadden begaan!

          Christus en de H.Maagd Maria waren altijd al vanaf den beginnen van de Tuin van Eden aanwezig in de 7e kamer van de ziel en ook na Hun heen gaan want er is geen Goed Werk in de Tuin van Eden, noch op de verbeelde aarde die zonder Hen Gedaan Wordt, want het uitboeten van de gevallen Godgelijke Goden in de eerste nacht en de tweede nacht en van de zonden van hen in de Tuin van eden en hun nageslacht, die nog steeds voortduurt, is nog steeds niet voorbij. Die is pas teneinde bij de komst van Christus an het einde tijden! Daarmee is Christus en de H.Maagd en de 7e kamer van hen die de zonde tegen de H.Geest nog NIET hebben begaan op aarde De Altijd Aanwezige Kerk op aarde! Die is Volmaakt zonder zonden!
          Die is niet op Petrus gebouwd, Die is Christus naar Goddelijke Definitie Zelf.

          En ik kan elke Vol-Profeet en Vol-Profetesse CLAIMEN want Die Zijn Volmaakte Stenen in Die Kerk! En elke Vol-Profeet is teven Vol-Priester want Die Tempelen Gelijk Christus, Met Christus In God en Christus! Elke Uitboeten en Uitboeting Is Priesterwerk want Die Ligt Zelf op het Altaar van God Als Offer!
          U kunt geen één Vol-Profeet en Vol-Profetesse Claimen want u weet niet of Vol met de kerk van u eens waren! Geheiligd worden betekent namelijk dat niet alles Zonder zonden was en is en Betekent ook dat er geen Vol Godgelijk Gestemd Was en Is!
          Bij Teresia van Avila wordt nog een duidelijk dat uw kerk in gebreke was en is! Was omdat het honderden jaren duurde voordat zij tot Kerklerares werd geëerd en nog steeds omdat men Haar Leer nog steeds niet als Eerste Leert en Belangrijkste Leert van alle Heiligen en kerkleraren! Daarmee doet u Haar en Christus Groot Onrecht Aan want Christus Leerde Die! Het is weer eens “vrouwen” discriminatie ten top, net zoals u Priesterschap, Bisschopschap, kardinaalschap en Pausschap “haar” onthoudt!
          Uw en uw kerk onderzoek schiet te kort want er is pas Volmaakt Onderzoek als men Tot In Die Ene Volmaakte Christusverschijning Gaat! En zou de kerk en haar leidinggevende daar aldurend zijn zou er ook gene tijdverschil zijn tussen Christus Heiligverklaring en die van de kerk en haar leidinggevenden! En ook niet bij wonderen tot de conclusie komen verklaard onverklaarbaar!
          Uw “petrus” kerk is en blijft in gebrekke tav van Volmaakt Heilig zonder zonden, dan kan die kerk ook niet de hoogste plaats op aarde Claimen! En dat zie je ook want uw kerk kan geen andere Christelijke kerk Excommuniceren!! Als uw kerk werkelijk in alles de Hoogste was, zou elke andere kerk die dat Claimt zichzelf excommuniceren en ongeluk over zichzelf afroepen en dat is niet zo!

          1. In hoofdstuk 16 van het Mattheusevangelie zei Christus dat Hij Zijn Kerk ging bouwen op Petrus en sprak de belofte uit dat de poorten van de onderwereld die Kerk niet gingen overwinnen. Hij stelde Petrus als stadhouder aan opdat de Kerk op aarde een zichtbaar hoofd zou hebben omdat Hijzelf ten hemel ging varen om in de hemel, in het kosmisch Heilig der Heiligen, te officiëren bij de Vader. In de Handelingen van de Apostelen treedt Petrus na de Hemelvaart zichtbaar op als de leider van de zichtbare, tastbare christelijke Kerk.

           Jezus vestigde dus een zichtbaar bestuur voor de Kerk op aarde bestaande uit de apostelen met Petrus als hoofd en na hen hun apostolische opvolgers, en dat zichtbaar bestuur heeft een goddelijke belofte van onverwoestbaarheid. Waar was volgens u dat zichtbaar bestuur op aarde in de geschiedenis sinds de dood van de heilige apostelen? Waar was volgens u dat bestuur in AD 1500?

           Zoals ik al zei, u kunt heiligen zoals Theresia van Ávila niet opeisen voor het henkgadellisme, want zij waren orthodoxe katholieken en verkondigden uw henkgadellisme niet. Het henkgadellisme was er nog niet in de tijd van sinte Theresia, want u was toen nog niet geboren.

           U heeft geen weerwoord tegen mijn ecclesiologische argumentatie en dat probeert u te verbergen met woordenvloed. Uw ingesteldheid is doorzichtig en infantiel.

         8. @Waramund

          “Gadellaa: “Protestanter kan het niet: predestinatie want men kan geen eerlijke keuze maken want men is totaal blind en heeft geen weet: alles genade….want werken doen er ook niet toe!”

          Ik heb hier op deze pagina nergens de protestantse “sola fide”-leer verdedigd, noch heb ik beweerd dat men niets kan weten. U schrijft dingen aan mij toe die ik niet geschreven heb.

          In Christus zijn de goddelijke natuur en de menselijke natuur hypostatisch verenigd zonder dat de twee naturen vermengd worden. Harmonie tussen de twee naturen en de twee willen dus zonder vermenging. Dat God oneindig verheven is boven de schepping vernietigt niet de macht van vrije wil in het menselijk schepsel; uw bewering is ongegrond.”

          Een mens die nooit een volmaakte keuze kan maken heeft geen deel in volmaakt vrije wil en keuze. dan diens keuze ondergeschikt aan Gods Keuze: de mens wikt God beschikt. dat is de definitie van predestinatie! God beslist of een mens naar de hemel of Hel gaat, de mens heeft dat geen invloed op!
          dan mag er vrije wil en keuze zijn, die staan niet in verhouding met het kunnen begaan van de zonde tegen de H.Geest, die keuze kan de mens helemaal niet maken die heeft niet die Grootte in vrije wil en keuze!
          Ook al benoemt u niet sola fide woordelijk, u zegt het wel in uw omschreven definitie: Dat God oneindig verheven is boven de schepping !!!!!!!!!

          Hypostatisch….

          Hypostase (Oudgrieks: ὑπόστασις, hypostasis) is een begrip uit de Griekse filosofie en religie. Oorspronkelijk betekende het als zelfstandig naamwoord zoiets als ‘onderstaande’, van het werkwoord voor ‘ergens onderstaan’. Vandaar ontwikkelde het betekenissen als ‘oorsprong’, ‘substantie’ en ‘werkelijke aard’.

          dan is er geen echte in elkaar Gelijke Eenheid! dan zijn het twee eigen eenheden die naast elkaar leven met een hogere en een lagere staat, bijna zoals de vrouw als hulp van de man wordt neer gezet in de Bijbel……

          dan is er ook geen echt kindschap en ook niet zoals in de Geloofsbelijdenis staat: god uit God, Licht uit Licht, Geboren niet geschapen!

          het wordt steeds duidelijk hoe krom u denkt. Eric zal blij met u zijn, Derks ook!

          1. Erkennen dat God oneindig boven de schepping staat is niet het “sola fide”-protestantisme; u weeft sofisterijen. Goddelijk zijn is geen vereiste voor het bezitten van de macht van vrije wil; het was eigen aan de almacht van God dat Hij intelligente geesten kon scheppen bezittend de macht van wil en keuze; dat er loon en straf is voor goede keuze en kwade keuze vernietigt niet de macht van wil en keuze in het schepsel.

           “Hypostase” betekent in de theologie “persoon”; de hypostatische vereniging in Christus, de persoonlijke vereniging, betekent dat Hij Eén Persoon is met twee naturen, de goddelijke en een menselijke, en twee willen, de goddelijke en een menselijke, in volmaakte harmonie met elkaar. Het is de traditionele definitie van de heilige vaders; de vaders die het arianisme, het nestorianisme, het monofysitisme en het monotheletisme veroordeelden waren wijzer en verstandiger dan u, godslasteraar, want zij hielden zich nederig aan het ontvangen apostolisch geloof tegenover wevers van sofisterijen zoals u.

           De belijdenis in het credo dat Jezus God uit God en Licht uit Licht is verwijst naar Zijn ongeschapen goddelijke natuur, niet naar zijn aangenomen menselijke natuur. Door de Incarnatie heeft de Tweede Persoon van de goddelijke, ongeschapen H. Drie-Eenheid een menselijke natuur aangenomen van de H. Maagd Maria.

         9. @Waramund

          “Het is komisch hoe u mijn ecclesiologische argumentatie blijft ontwijken omdat u er geen weerwoord tegen heeft, gepijnigd door de logica en consistentie waarmee u geconfronteerd werd. Ik confronteer er u hier dus weer mee. Uw henkgadellisme zit tussen uw twee oren en bestaat ecclesiologisch niet in de geschiedenis. De katholieke Kerk heeft een aantoonbare kerkgeschiedenis die teruggaat naar de heilige apostelen.”

          U doet alsof er geen historische lijn der zielen en de &e kamer van de ziel bestaat en u zet uw historische lijn boven die van de 7e kamer van de ziel, die bij hen die de zonde tegen de H.Geest nog niet hebben begaan, het hoogste is in een levende! U vertrapt de Theologie van de Ziel van Teresia van Avila!
          u stelt het uiterlijk hoger dan het innerlijk. Ga uw binnenkamer in en Bidt Tot God van het Verborgene!!!!!Het uiterlijk kan hoogstens gelijk zijn aan het innerlijk Ik heb u daar al antwoord opgegeven waar u ziende blind aan voorbij loopt !

          “U kunt niet vele eeuwen na de Hemelvaart van Jezus komen beweren dat nu pas in de 21ste eeuw het waarachtig christianisme geïntroduceerd wordt aan de mensheid. Jezus stelde Petrus aan als stadhouder en zei dat de Kerk op hem gebouwd niet overwonnen ging worden door de poorten van de onderwereld; de katholieke Kerk is historisch aantoonbaar als die Kerk.”

          Ik introduceer niks nieuws, het is door de mensen als u en uw kerk eeuwen lang ziende blind aan voorbij gelopen en ontkent! als er nu een Vol-Propfetie gedan wordt is die niet nieuw, die was er allang: het heet ONTDEKKEN! het was er lang het was nu de tijd dat het niet meer tegengehouden kon worden!

          “Ik herhaal: “Het is een tactiek van sommigen bij debat om door woordenvloed te proberen de afwezigheid van gegronde argumentatie te verbergen en waarbij de tegenstander dan te weinig tijd heeft om op alles afzonderlijk te antwoorden. Ik ben geen beginner bij debatten op het internet; bij woordenvloed laat men zich niet afleiden en blijft men bij één of enkele onderwerpen om zo de andere te confronteren met het feit dat hij zijn beweringen niet kan onderbouwen.””

          Voor ziende blinden als u die niet de nederigheid hun eigen gedachtes, en die van zij denken die goed zijn, te controleren bij Die ene Volmaakte Christusverschijning oordelen altijd voorbarig en door Die een Volmaakte Verschijning gedurende het leven te ontkennen zetten zij zich zelf neer als door Satan misleide leugenaars!!!

          Nou dan zijn we weer daar we al direct bij hebben geconstateerd: ziende blinde orthodoxie!

          1. Over de zichtbaarheid van de Kerk en het stadhouderschap van Petrus heb ik in mijn vorige reacties reeds geschreven; de verkondigers van ketterijen en aanhangers van schismatieke sekten hebben er geen weerwoord tegen want alleen de katholieke Kerk is aantoonbaar in de geschiedenis als de Kerk waarover Jezus sprak in hoofdstuk 16 van het Mattheusevangelie.

           U komt met uw eigen verzinsels die u individualistisch plaatst tegenover de historische Kerk van de apostelen. Het is de taak van christenen om te weigeren mensen te volgen die zich profeten noemen met de bedoeling blasfemische heretische denksystemen te proclameren. Als u morgen als valse profeet komt verkondigen dat u een reïncarnatie bent van Napoleon en dat u het keizerrijk in Parijs moet gaan herstellen, dan betekent dat niet dat de Fransen hun knieën moeten gaan buigen voor u en een kroon op uw hoofd moeten zetten. Als u hen dan “schriftgeleerderige farizeeërs” noemt omdat zij uw bewering afwijzen en zegt dat zij maar naar de Hof van Eden moeten gaan kijken, dan bewijst u daar uw bewering niet mee.

           De mystieke theologie van sinte Theresia van Ávila heeft niets te maken met het henkgadellisme; het henkgadellisme was er in haar tijd nog niet want u was toen nog niet geboren. De heilige Theresia was orthodox katholiek en volgde ijverig de Karmelitaanse spiritualiteit die binnen de katholieke context stond.

         10. @Waramund

          “Dat God oneindig verheven is boven het schepsel betekent niet dat men niets kan weten over God. Er zijn dingen over God die men reeds met het natuurlijk verstand alleen kan weten, en er zijn dingen die men niet had kunnen weten zonder de bovennatuurlijke openbaring door God. In de katholieke doctrine is er dus de distinctie tussen de natuuropenbaring en de bovennatuurlijke openbaring. De mens kan de Wezenheid van God niet doorgronden maar is wel bij machte om dingen te weten over God, bijvoorbeeld de doctrine van de eenheid van God in Zijn natuur.

          Oneindigheid is een goddelijke eigenschap; het schepsel is van nature gelimiteerd.”

          1)Daar waar u het nooit over wil hebben is de zonde tegen de H.Geest!
          Hoe kan een schepsel die van nature gelimiteerd is de GodgelijkeH.Geest kennen? Aan de zonde tegen de H.Geest is een eeuwige in alles en overal geldende verdoeming verbonden? Hoe kan een van nature gelimiteerd schepsel een zonde begaan waar als enige God de hele strekking kent? U zegt dat een mens wel HET ÉÉN EN ANDER OVER GOD KAN WETEN, ECHTER NIET TEN VOLLE ZOALS GOD KENT, Dan is de daad als de consequentie van het begaan van de zonde tegen de H.Geest boven het begrip van een schepsel en daarmee boven diens kracht en macht en God heeft beloofd dat geen mens boven die macht en kracht beproefd zal worden!
          2) Het Godgelijk kennen dat u uitsluit betekent ook dat John 16;23-25 , en John 15: 9-12, en 1Kor 4, 5 en Math 5: 48, en Marc 4: 22 en 1Sam 15: 22-23 om maar een paar verzen te noemen want een schepsel kan God niet kennen zoals God kent en zijn die verzen een leugen!
          3) dan is ook De Profeten niet gelijk aan De Wet en
          4) de sleutels van de Hemel van binden en ontbinden ook een leugen want de gelimiteerdheid van het schepsel betekent ook gelimiteerd in Gods recht en Gerechtigheid
          5) daarmee bewijst u dat u orthodox Protestant bent: sola Fide sola Gratia, werken en kennen , zijn niet bepalend voor verlossing! En dat terwijl geloofs keuze een overgrote meerderheid een gok is want gelimiteerd van zo goed als in het niet t.a.v. Oneindig!
          Daarmee kan u en uw kerk helemaal geen Gods oordeel vellen! Zoals ik al schreef bij u zijn de Profeten zijn niet gelijkwaardig aan De Wet en daarmee oordeelonkundig!

          “U beweert afgodisch dat mensenzielen goddelijk zijn. Niet alleen weigert u dus het godsdienstig gezag van de Kerk op aarde te erkennen, maar u weigert ook te aanvaarden dat God verheven is boven u;”

          Ik weiger niet dat God boven mij verheven is want waarom anders zou ik naar Die een Christusverschijning wijzen? God is boven de mens verheven omdat die nooit Gezondigd heeft en Nooit zal zondigen! Dat heet niet dat die van de Tuin van Eden niet Godgelijkwaardig kunnen zijn en waren! Gelijkwaardig aan God betekent niet boven God en ook niet zonder God! Gelijkwaardig betekent dat die de vrucht van Goed en kwaad begaan hebben weer terug kunnen keren in Hun Oorspronkelijke Zijn en Hebben!
          Dat heet niet dat die gevallen is en weer opstaat ondanks het weer Godgelijk worden niet altijd Godgelijk was! En er wel degelijk Dat God Hoger is ondanks dat die gevallen waren weer Godgelijk worden!
          U kan niet meten, wegen tellen en berekenen! ga uw schoolgeld terughalen !

          U valt voord e leugen van Satan: dat die Godgelijk wilde worden! Satan wilde niet Godgelijk worden want datw as die al, die wilde als enige God zijn en vermoorde iedere andere mede-God in zichzelf zodat de Volmaakte Gemeenschap van Godgelijke Goden: Een en Al-Eén, God is Eén, niet meer zou bestaan en die als enige God zou zijn in zichzelf en over alle andere Godgelijke Goden! die pleegde familiemoord!

          En over de ziel weet u niks en uw kerk ook niet want men kan niet Godgelijk Verstaan wie en hoe de ziel is want men verstaat het Goddelijk scheppen niet! Dat is boven elk verstaan wegens de gelimiteerdheid van nature!
          Zelfs bovennatuurlijk is slecht deels kennen! dan moet u niet doen alsof u wel kan verstaan want elk verstaan is voorbarig dan hoort u te zwijgen!

          “Christelijk vasten is tijdelijk minder eten als boetedoening en om de ongeordende impulsen van de gevallen natuur te bestrijden en is niet bedoeld om het stoffelijk lichaam te schaden. Zichzelf tot de dood toe uithongeren uit haat jegens het stoffelijk lichaam zoals de katharen deden is doodzonde en heeft niets te maken met authentieke ascese en authentiek vasten. Zelfmoord is een doodzonde, want men verwoest de schepping van God die fundamenteel goed is en die Zijn eigendom is.”

          U weet niks van de gevolgen van de zondeval en erfzonde! ja dat men de Tuin van eden moest verlaten, men weet niks van de gevolgen voor lichaam, geest en ziel!
          U kan helemaal geen oordeel vellen over Volmaakt Vasten!
          Daarbij heeft u niks meer dan de Schrift tav de scheppings verhalen en aangezien de profeten niet Godgelijk zijn is de Schrift dit ook niet! Dan is elk profetie deels onvolmaakt, dan is de profetie van Petrus over Jezus ook: bye bye Waramund….u heeft geen sluitend betoog noch bewijs!

          “Als iemand een mes in zijn buik steekt om zich te doden, dan pleegt hij een doodzonde. U beweert heretisch dat het stoffelijk lichaam een fout is, een kwaad dat niet had mogen bestaan; die heretische gedachtegang impliceert dus de boosaardige bewering dat zelfmoord een goede daad zou zijn, want volgens uw gedachtegang neemt men daardoor een kwaad weg dat niet had mogen bestaan. Als een mentaal onevenwichtige persoon uw onzin zou lezen, en hij schiet een kogel door zijn hoofd nadat hij van u de bewering gelezen heeft dat het stoffelijk lichaam een kwaad is, wat zou u dan zeggen?”

          Volmaakt Vasten is niet jezelf doden want gaat levende de dood voorbij en komt levend voorbij de dood weer terug want men heeft nog Rest Leven op aarde te vervullen. het is niet zoals men dood gaat, die plegen allemaal deels zelfmoord want die kiezen er voor om te vroeg te sterven, men hoort pas van de wereld weg te gaan als men Volmaakt Sterft en de Tijd van op aarde Aanwezig zijn is voorbij: MEN LAAT DAN GEEN LICHAAM VAN VLEES EN BLOED ACHTER OM TE VERGAAN, MEN WORDT WEGGENOMEN!
          u die zo tegen zelfmoord en doding doet het menselijk dood gaan alsof dat geheel Goed is en dat is het niet! Al de heiligen van de rk kerk hebben deels zelfmoord gepleegd! ALLE want er is er geen één volmaakt gestorven als Henoch, elia, Mozes, en de ouder van die men de H.Maagd Maria noemt! NIET EEN CHRISTEN HEEFT DAT BEREIKT! U MET UW GROOTSPRAAK: NIET ÉÉN CHRISTEN HEEFT DIE HEILIGHEID BEREIKT ALS DIE 5! NIET ÉÉN! ZWETSER EN BRALLER!

          U MET UW ONZEN LEER IS VOLMAAKT ZONDER FOUTEN, ONZE TRADITIE OOK EN WAAR ZIJN UW CHRISTENEN DIE ZO GESTORVEN ZIJN ALS HENOCH, MOZES, ELIA, EN DE OUDERS VAN DIE MEN DE H.MAAGD MARIE, NOEMT!
          ZELFS ALS U GELIJK ZOU HEBBEN DA DE SCHEPPING GELIMITEERD IS, IS ER GEEN ÉÉN CHRISTEN DIE ZO WEGGENOMEN IS!

          OOOOOOOHHHhhhhhh de rk kerk is de ware kerk van Christus: zo veel beter dan de Messiaanse Kerk, bla, bla, bla, zwets, zwets zwets en die kerk heeft nog nooit zulke heiligen voorgebracht!

          1. @Henk Gadellaa,
           U die letterlijk álles oneindig veel beter weet dan elk mens: wat doet U hier op deze menselijke site???

          2. Gadellaa,

           Een zonde tegen de Heilige Geest is een zonde waarbij iemand zich zo afsluit van Gods gratie dat hij berouw weigert en dus geen vergiffenis krijgt, want zonder berouw krijgt men geen vergiffenis. Dat men daar geen vergiffenis voor krijgt betekent dus niet dat God oprecht berouw van een zondaar afwijst maar dat de zondaar weigert berouw te hebben.

           Dat de mens bij machte is om te zondigen betekent niet dat hij goddelijk is; dat een mens zondigt toont aan dat hij niet goddelijk is maar een schepsel, want God kan niet zondigen. Zonde is een zwakheid en in God kan geen zwakheid bestaan, want zwakheid is tegenstrijdig met Zijn almacht.

           Dat de zondige mens weet dat hij zondigt, id est kwaadaardig handelt, betekent niet dat hij van nature goddelijk is. Ik heb gezegd dat men de Wezenheid van God niet kan doorgronden, niet dat men niet kan weten wat recht en wat kwaad is. Ik heb hier geschreven over de twee godsopenbaringen, de natuuropenbaring en de bovennatuurlijke openbaring; de mens kan dus de wetten van God kennen door de natuurwet die in zijn natuur geschreven staat door God en door de bovennatuurlijke openbaring die door de heilige apostelen gepredikt werd. Om die kennis te hebben is het niet vereist dat de mens goddelijk is; u verkondigt hier sofisterijen en doet alsof zij rationeel zijn, quod non.

           U heeft hier weer verwezen naar schriftverzen, maar u interpreteert hen foutief. Die schriftverzen bestonden al voordat u geboren werd en bevestigen uw zelfgemaakte nepreligie niet. De H. Schrift zegt nergens dat mensenzielen van nature goddelijk zijn.

           In de hemel zien de geesten der heiligen God zoals Hij is door een bovennatuurlijke ingreep van Godswege omdat dit onmogelijk is voor de menselijke natuur op eigen kracht, onmogelijk omdat de mens niet van goddelijke natuur is. Zij hebben daar in de gezegende hallen participatie in het leven van God maar zijn nog steeds schepselen.

           Gadellaa: “daarmee bewijst u dat u orthodox Protestant bent”

           Absurd. U beweert hier dat de kerkvorsten die bij het concilie van Trente het protestantisme veroordeelden “sola fide”-protestants waren omdat zij de mens niet van goddelijke natuur achtten. U maakt uzelf belachelijk. Uw individualisme is wat er hier protestants is.

           Gadellaa: “Ik weiger niet dat God boven mij verheven is”

           Kerel, u heeft hier beweerd dat de mens van goddelijke natuur en “godgelijk” is; u beweert dus dat hij van nature de hoogste wezenheid heeft en dat er niets boven hem is. U ontkent dus dat God verheven is boven de mens. U bent inconsistent met uw eigen beweringen.

           U verkondigt een semi-pantheïsme dat dingen zoals planten en dieren uitsluit van een goddelijk pleroma maar dat mensenzielen goddelijke emanaties noemt van dat pleroma, een gepretendeerd goddelijk al waarin volgens u verdeeldheid en conflict bestaat; blasfemische fictie. Zo is de God van de H. Schrift niet. De ware God is onveranderlijk en onverdeelbaar in Zijn Wezenheid en in Hem kan geen schaduw van zonde zijn.

           Gadellaa: “Daarbij heeft u niks meer dan de Schrift tav de scheppings verhalen en aangezien de profeten niet Godgelijk zijn is de Schrift dit ook niet!”

           De Auteur van de H. Schrift die Mozes en de profeten inspireerde is goddelijk; het was niet vereist dat de mensen die de profetieën uitspraken en opschreven goddelijk waren. U weeft sofisterijen. Een katholiek belijdt het apostolisch geloof met het natuurlijk verstand gedragen door de bovennatuurlijke gratie van God; het is niet vereist dat de belijder van goddelijke natuur is.

           Over zelfmoord: Iemand die door uithongering sterft omdat hij weigert te eten en te drinken pleegt de doodzonde van zelfmoord en ontvangt daar straf voor. Die daad is geen christelijk vasten. Natuurlijk sterven van ouderdom terwijl men de juiste zorg gedragen heeft voor het stoffelijk levensbehoud is geen zelfmoord; allen moeten de Doem van Adam ondergaan voordat zij fysiek zullen herrijzen uit de dood en daar ontsnapt men met geen henkgadellisme aan.

           Gadellaa: “ALLE want er is er geen één volmaakt gestorven als Henoch, elia, Mozes, en de ouder van die men de H.Maagd Maria noemt!”

           De wegvoeringen van Henoch en Elias waren uitzonderlijke gebeurtenissen; God heeft hun fysieke levens tot op heden in stand gehouden in Eden door hen van de Boom des Levens te doen eten opdat zij later op de bepaalde tijd zullen komen prediken. Ook zij zullen echter de Doem van Adam ondergaan, want het beest zal hen doden. Mozes werd niet fysiek levend naar Eden weggevoerd maar overleed zoals andere mensen, en ook de ouders van de H. Maagd Maria zijn beiden fysiek overleden.

           Ten tijde van het Duizendjarig Rijk zullen mensen terug ouder worden zoals de zonen van Seth voor de Zondvloed omdat zij zullen eten van de bladeren van de Boom des Levens die in Sion zal staan, maar ook zij zullen de Doem moeten ondergaan, ook zij zullen moeten sterven voordat zij zullen herrijzen uit de dood.

           En ik heb hier aangetoond dat de katholieke Kerk de messiaanse Kerk is; “christelijk” betekent “messiaans”. Een henkgadellistische kerk die teruggaat naar de apostelen is er in de geschiedenis niet aan te tonen. U heeft het debat verloren; zwijg en maak uzelf hier niet verder belachelijk.

          3. Gadellaa,

           Ik noemde u in mijn voorgaande reactie van 20 april semi-pantheïstisch met de gedachte dat u planten, dieren en de aarde zelf geen geestelijke wezens achtte en dus onder de fysieke wezens alleen mensen afgodisch goddelijk noemde. Volgens de christelijke metafysiek zijn mensen de enige fysieke wezens die geesten hebben en hebben planten, dieren en de aarde geen geesten. Gnostici beweren echter dat alle fysieke dingen goddelijke geesten bevatten, dat de fysieke kosmos zelf een verstoffelijking is van geesten door een verstoring. Als u beweert dat alle fysieke dingen goddelijke geesten bevatten dan bent u niet semi-pantheïstisch maar houdt u een vorm van gnostisch pantheïsme simpelweg en niet alleen maar gedeeltelijk.

          4. Gadellaa schreef eerder:

           “ik ben geen pantheïst het enige dat in alles Goddelijk is in het heelal is de volmaakte ziel, geest en lichaam! Daarmee valt elke vorm van materie en energie buiten het in alles Goddelijke, dat zijn vruchten van Goed en kwaad door de val van Natuur en Mens ontstaan!”

           Hier is het dus duidelijk dat u, Gadellaa, niet alleen mensen maar de gehele kosmos verstoffelijkte geesten acht (“Natuur en Mens”), en geesten zijn volgens u goddelijk. U bent dus geen semi-pantheïst maar een pantheïst simpelweg.

           Hiermee beëindig ik het gesprek; mijn vorige reactie hier werd verwijderd, dus ik hoop dat men deze laat staan om af te sluiten. Het is een zelfcorrectie omdat ik foutief zei dat het hier semi-pantheïsme betrof terwijl het in feite simpelweg pantheïsme is.

     3. @Raphael

      Je moet het eens aan hen hier vragen of ze niet precies weten “wat” er precies staat…..!
      Ze lopen ziende blind als de priester en leviet verder zonder er ook maar acht op te slaan! Als je echt nederig bent zoek je het na en als er verschil van inzicht is vraag je hoe de ander aan diens inzicht komt. Hier zijn ze op een enkeling na over het paard getild van hun eigen weten, leer en traditie. Kijk maar naar Eric die mij uitscheld voor gnosticus en esoterist! Die gaat niet werkelijk zoeken, want zou die dat gaan doen dan zou die moeten erkennen dat die die verzen die ik aanhaal over goed onderzoek en Christusgelijk Kennen en Weten dat de kerk daar blind of nog erger ziende blind aan voorbij loopt, alles om hun zetel en status te beschermen. Eric doet precies het zelfde!
      Het is niet streng het is Rechtvaardig daar een medemens op te wijzen!
      Ze kunnen precies weten hoe de Bijbel te lezen valt, ze willen niet dan hun eigen inzichten. Kijk naar Frank. Hoe komt het dat die zo geworden is? Omdat de een onderzoek deed en zag dat de kerk zich niet houdt aan waar ze horen te houden, en zo is Frank verdwaalt. Het is droevig dat die geen goed onderzoek wilt doen zoals het hoort, dan had die gevonden, dwaalt die in een andere fata morgana: ingebeelde vrijheid….

      1. Bon. Nog eens proberen.
       U en Waramund en de Roomse Kerk en vele anderen hebben een constructie opgebouwd die vertrekt van een aantal vaststaande axioma’s die rechtstreeks van God komen. Doorgaans teksten uit de eigen Heilige Boeken. Al die constructies proberen een innerlijk consistent en logisch verhaal op te bouwen. Sommigen lukken daar al beter in dan anderen.
       Mijn probleem: Voor al wie niet ‘gelooft’ dat er een God is die ‘die’ teksten aan de Mensheid heeft gedicteerd, dan heeft die hele constructie zelfs geen voorwerp.
       De wetenschap, en sta mij toe de wiskunde als voorbeeld te nemen, omdat dat bij uitstek de wetenschap is die eveneens van axioma’s vertrekt en volledig op innerlijke consistentie gebaseerd is, die wiskunde staat perfect toe om van andere axioma’s te vertrekken en betere, meer innerlijk consistente systemen uit te werken.
       Samengevat: Aan de grondslagen van een een ‘religieus’ geloof mag je nooit twijfelen, want alleen die leiden tot de enige echte allesomvattende eeuwige Waarheid.
       Aan de grondslagen van een ‘wetenschappelijk’ geloof MOET je altijd blijven twijfelen, want alleen zo ontwikkelen zich nieuwe constructies die dichter bij de waarheid kunnen komen.
       De stelling dat je niets kunt beoordelen als je de Volle Waarheid niet kent is wel een héél klein beetje waar: Omdat niemand ooit de Volle Waarheid kan kennen – Volle Waarheid is eigenlijk al een contradictio in terminis – moeten we het hier stellen met de beste waarheid tot nog toe (en daar kun je wél een mening over hebben), en áltijd tegenspreekbaar om tot een nog betere waarheid te komen.
       Het fanatieke bij sommige gelovigen zit hem net in de absolute ontegenspreekbaarheid.
       PS. Ik neem me voor om alleen op ‘inhoudelijke’ reacties te reageren.

       1. @Frank

        “U en Waramund en de Roomse Kerk en vele anderen hebben een constructie opgebouwd die vertrekt van een aantal vaststaande axioma’s die rechtstreeks van God komen. Doorgaans teksten uit de eigen Heilige Boeken. Al die constructies proberen een innerlijk consistent en logisch verhaal op te bouwen. Sommigen lukken daar al beter in dan anderen.
        Mijn probleem: Voor al wie niet ‘gelooft’ dat er een God is die ‘die’ teksten aan de Mensheid heeft gedicteerd, dan heeft die hele constructie zelfs geen voorwerp.”

        Voor Waramund, Eric en Derks en vele anderen hier en vele Christenen heb je gelijk, bij mij slaat u de plank mis! Zij hebben de Bijbel en hun leer blind voorgeschoteld gekregen en dat was bij mij ook zo. Zij zijn er bij gebleven en bij mij vond meerdere Jobstijdingen plaats en die hebben mij opzoek doen gaan. Die hebben mij de Bijbel leren lezen en lijfelijk nalopen en ben zo ver gegaan met onderzoeken dat het mij levend voorbij de dood bracht en weer levend terug!
        Waramund, Eric, Derks en velen hier en vele christenen hebben niet meer dan blind geloof, dan wel zijn niet verder gekomen dan verbeelde verschijningen. Ik ben daar geweest waar geen verbeelding meer mogelijk is en vandaar lees ik de Bijbel en vandaar citeer ik! En vandaar Verklaar ik!
        en dan vraag ik niet ook niet zoals Waramund en consorten beroep op doen: blind geloven. ik heb niks met blind geloven omdat het mensen kapot maakt, kijk maar naar kinderen, die beginnen allemaal met goedgelovig blind geloven en hoe ouder ze worden, hoe meer ze hun eigen weg gaan lopen omdat die blinde goedgelovigheid hen pijn gedaan heeft! Als het werkelijk Goed is doet het geen pijn!
        Blind geloof vragen is luiheid want dan hoef je niet alles te openbaren: geloof mij nou maar…..bla, bla, bla!
        Ik vraag ook geen blind geloof aan mijn woorden/schrijven! ik vraag liefdevol gepast wantrouwend onderzoek: als mogelijk waar laten staan en dan zelf onderzoeken of het echt waar is! Iemand op zijn woord vertrouwen heet nog altijd dat die persoon betrouwbaar is! Iemand die in de volle waarheid staat blijkt altijd betrouwbaar te zijn!
        Frank; BLIJKEN!!!!!!!!!

        Vele beloven “gouden bergen” en wie levert echt?

        ik kan goed begrijpen dat jij weggelopen bent want je bent in je vertrouwen beschaamd! Ook ik heb moeten ervaren dat de definities in de leer afbraken in de hel, Ik moest herdefiniëren om de duisternis weg te krijgen! Net zolang tot Vol Licht Verscheen en Betrouwbaar BLEEK!
        Daar in de hel heb ik geleerd Volmaakt te Definiëren!

        Dat is het verschil tussen Waramund, consorten, jouw, en mij!
        Waramund is nog nooit gedurende diens volwassen leven DOOR de hele hel geweest, Eric evenmin, Derks evemin, schrijvers van artikelen evenmin! Jij ook niet! Die en jij weten niks van de Tuin van Eden hoe het daar is en was! Die Kennen Die Volmaakte Christusverschijning niet! Kan ook niet want hun werken schieten te kort en leer heeft verborgen zonden!
        Dat willen ze niet horen want dan zouden ze hun zogenaamde zekerheid kwijtraken. Jij wilt ook niet want je hebt een “goed” leven! Dus waarom zou je die op het spel zetten? Daarom zeg en schrijf ik: Een gezonde mens gat niet op zoek naar een echte dokter, pas als die doodziek is en op sterven ligt gaat die pas echt op zoek want er gaat geen mens zonder lijden de wereld af, want anders wilt die er niet af en gaat die niet echt opzoek om van die pijn af te komen!
        Dus laten we eerlijk zijn, Frank! Jij noch Waramund, noch Derks, Eric en vele Christenen, op een enkele uitzondering na, hebben nog nooit zo pijn geleden dat dat ze de weg naar binnen kozen en ten einde liepen om van de pijn af te komen!

        Ik kan je niet helpen want je hebt er goede intentie, nederigheid en deemoed en menselijk ondragelijke pijn! En ook nog de liefde om niet de dood te zoeken!
        Pas als een mens echt, echt diep geraakt is en echt lief heeft gaat die die weg om tot het einde te lopen en weer terug te keren want die heeft nog leven om op aarde te leven, over om op aarde Goed te doen en kwaad uit te boeten!

        En lees goed Frank. je intentie om niet goed te onderzoeken is kwaadaardig! Daar zit bij jouw de adder die je vergiftigt en dat is bij Eric, Derks, Waramund en vele Christenen ook zo. Bij jou is die open en bloot bij Eric en Waramund, Derks en vele leidinggevende Christenen is die verborgen als een wolf in schaapskleren: ze doen is als Goed Christenen voor en ze zijn farizeïsch schriftgeleerderig dodelijk als de pest! Niet één haalt de Hemel met hun leer en traditie en dat kan je ook zien, niet een van hen heeft het over Die Ene Volmaakte Christusverschijning, niet één van hen leert die. Niet één van zegt/schrijft: ik wil geen blind geloof aan mijn woorden, ik wil dat u Goed onderzoek doet en opgaat naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning: Wordt zelf OOGGETUIGE!! Zij en u zoeken blinde volgelingen, ik wil die helemaal niet! Zij en u hebben een eigen kerk/parochie , ik wil die helemaal niet! ik wil dat iedereen Vol-Profeet Wordt!, Iedereen Die Ene Volmaakte Christusverschijning Kent, dan kan er ook niet meer misleid worden! En zijn kinderen eindelijk Volmaakt Beschermt!

        DAT IS HET VERSCHIL TUSSEN HEN, U EN MIJ!

        En helaas is Eric de ergste want die modereert ook nog, dus er verdwijnen hier plaatsingen die niet tegen de regels van het forum verstoten die Eric zelf fout vindt terwijl die helemaal niet goed kan be-/oordelen want die kent de volle waarheid niet van Aangezicht tot Aangezicht!
        Het is hier precies als in de rechtspraak: recht hebben en recht krijgen is twee! en de rechter is een blinde en dan niet als niet manipuleerbaar, nee die is zelf geen Ooggetuige die Getuigen werkelijk zelf kan controleren of ze de waarheid spreken! Als het lachwaardig was zou er een grotere lof der zotheid niet zijn! En het is diep, diep, diep treurig! Dat brengt mij aan de rand van toorn omdat het wreed is! Hoewel het me diep treurig maakt zoals de kerk verworden is, het doet me ook vreugde want zo’n verrotte mentaliteit moet ten snelste ten onder gaan!

        1. correctie vorige plaatsing 20.44u hier boven

         Iemand op zijn woord vertrouwen heet nog altijd dat die persoon betrouwbaar is!

         Dat moet zijn:

         Iemand op zijn woord vertrouwen heet nog altijd NIET dat die persoon betrouwbaar is!

         1. Henk, u bevestigt gewoon met veel woorden mijn mening. Ook jouw constructie heeft geen voorwerp voor wie niet gelooft in het bovennatuurlijke gegeven van de bijbel. U claimt geen ‘onderzoek’, u eist het uitkomen bij de Volle Waarheid die u nu al kent. En wie daar niet bij uitkomt heeft geen goed onderzoek gedaan… Tja, zo is het makkelijk om je eigen grote gelijk te halen.

          1. Frank

           U kunt die conclusie niet trekken want voor dat men over bovennatuurlijk van de Bijbel kan spreken moet men het hebben over bovennatuurlijk van leven en de mens; is er leven na de dood! en om dat te weten moet men eerst naar de grens van leven en dood en daarop gaan staan en kijken of het levenspad verder loopt en hoe die dan verder loopt! Ik citeer de Bijbel niet van uit blind geloven, ik citeer van uit het pad dat na de dood verder loopt, net als Christus deed bij de Emmaüsgangers: Luc 24;13-36! Christus spreekt daar niet als schriftgeleerde, die toont aan waar de schrift Profetisch is en ook Christus vraagt geen blind geloof aan Christus! dat is het verschil!
           U wilt als men het recht hebben om te leven, dat recht is niet zomaar en ook niet door mensen te garanderen want kijk maar naar de dood: Welke wetgeving kan aan de dood voorbij komen? Niet één! Uw geclaimd recht en onschuld zijn geen termen van de menselijke wereld, dat zijn termen uit de Volmaakt Rekigieuze Wereld en de wereld leent die en heeft gehoor te geven aan de Volmaakt Religieuze en elke afzwakking betekent schuld! Want als enige Volmaakt Onschuldig heeft geen schuld en maakt geen schuld!
           Dus ook kan nog zo hard weglopen er komt een dag dat u dit leven op aarde moet verlaten en geen één mens gaat van de wereld af zonder lijden! Dan als u zo in rechtstaat moet u lijden? Is het niet zo dat iemand is onschuldig is recht heeft op een vrij en straffeloos leven? Die regel gebruikt toch ieder mens, of? Is het niet zo dat als u wordt vrijgesproken dat men u geen straf op kan leggen?
           Daarmee is aangetoond dat u zelf bovennatuurlijke wetten gebruikt om uw recht te verkrijgen en te beschermen en te behouden!

           Ik eis helemaal niet want ik laat u vrij, alsnog, als ik ga eisen, Frank dan daag ik u voor het Godsgericht en dan bent u de sjaak, dan wordt u geheel gewogen, gemeten, geteld en berekend op waar ik u aanklaag en hetzelfde geldt voor mij: Zoals u oordeelt wordt u geoordeeld! Nou dan gaan we zien waar die Zonder zonden staat en hoeveel!

           ik wens dat niet, daarom waarschuw ik en wijs naar die Ene Volmaakte Christusverschijning! Men kan geen eigen waarheid claimen want u gebruikt daar leven voor dan heeft u te weten van wie leven is en hoe leven is want gebruiken betekent verbonden met alle consequenties!

           En zolang er Barmhartigheid geldt hoort men zich voor te bereiden op verantwoording! Dat u overt het paard getild van de pot gerukt dwaas wilt zijn en al die anderen is uw eigen schuld, niet de mijn, had u maar op moeten letten en lering moeten trekken!

           Een mens heeft niet een vrijblijvend leven waar die maar kan doen en laten zoals die wilt zonder consequenties! dat zie je ook in het verkeer: ziende blinde dwazen krijgen ongelukken en komen uiteindelijk om, altijd!!!! Daar is geen ja aber, of nein aber! Daar is geen kon ik niet weten, of ik zag het niet want de mens heeft een ziel die alles ziet, had die daar maar naar moeten luisteren!! Dat u daar niet aan wilt is uw eigen dwaasheid!

           En ja wie niet bij de volle waarheid uitkomt heeft geen Goed onderzoek gedaan! en zich in het onderzoek niet goed laten beraden! Want Volmaakte Liefde wenst geen ongeluk aan anderen toe en doet ook niet aan wraak: kwaad met kwaad vergelden!
           Dat is geen gemakkelijk groot gelijk want ieder die in de volle waarheid staat heeft de onbeschoftheid en pijn door andere die er niet staan te verdragen en te versterven en er voor te sterven: er is geen groter liefde dan dat u voor uw vrienden sterft en vrij spreekt van hun aangedane zonden! Totdat God zegt: Genoeg!!!! Ga er maar eens aanstaan om zelf aan het kruis van een ander te hangen en er volmaakte te sterven en dan ook nog het eigen kruis te dragen en volmaakt te versterven en te sterven! U denkt dat heilig zijn leuk is, nou dan heeft u van Heiligheid totaal niks van begrepen! Waarom denkt u dat er zo weinig levende Heiligen zijn? Echte Grote? Ga die Beker maar eens drinken! waarom denkt u dat ik geen Heilige wil worden? ik laat niet zomaar een infuus van een ander mijn leven uit zuigen! Niet zonder dat ik ook Genoeg kan zeggen! Al is het dan als enige als het Godgelijk is! En dat is pas echt als het tijdvak van de laatste periode van de Eindtijd aanbreekt met de Twee Profeten. Ik leef als een Jona op de rand waar Jona heen wilde en verkondig die komende periode van gebonden aan kwaad zoals Jona deed bij Ninivé als Jona aan de wereld. met dat verschil dat het nog niet allemaal vaststaat zoals Jona dacht!

           Aan u of u als de Niniveanen wilt luisteren of niet en onderzoek wilt doen of niet! Of u dwaas wilt zijn als Sodom en Gomora

        2. Mensen zoals u, Gadellaa, worden gebruikt door demonen om door giftige psychotische schrijfsels ondermijnend te werken tussen katholieken opdat bij toeschouwers valse associatie gemaakt wordt tussen het katholicisme en psychose en opdat mensen dan zouden wegblijven van het katholicisme. Zo is dat ook met complotonderzoek; de donkere machten proberen voortdurend om bij mensen valse associatie te maken tussen serieus complotonderzoek en mentaal onevenwicht.

         Cass Sunstein, een Jood van het Obama-presidentschap, publiceerde met Adrian Vermeule in 2008 een artikel met de titel “Conspiracy Theories” waarin cognitieve infiltratie als instrument voorgehouden werd om complotonderzoek te destabiliseren. Demonen, wier psychologie de menselijke satanische machthebbers overnemen, doen dat ook, en dat is wat hier op deze website gezien wordt. Er werd hier in de commentarensectie geschreven tegen de maçonnieke loges en het georganiseerd occultisme achter de secularistische politieke structuren, en waar dat geschiedt komt er reactie door de kwade machten.

         1. @Waramund

          U kan helemaal niet be-/oordelen wie ik ben en door wie ik “gebruikt”wordt of niet! Daarvoor moet men Vol-Profetisch zijn! dat zegt uw eigen Bijbel!

          Daar staat LETTERLIJK:

          3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. 1kOR 4)

          al is vers 3 deels ook kort door de bocht want Paulus heeft te luisteren naar anderen als die Vol-Profetisch zijn!

          En u loopt Die Weg van Vol-Profetisch niet want u leert niet hoe men u Volmaakt Kan Controleren dat BLIJKT dat u Godsoordeel en Godslof heeft verkregen en ieder ander u heeft Te Eren zoals God Eert!

          Uw kerk loopt die weg niet, geen één christelijke kerk loopt die weg want geen één heeft Vol-Profeten En geen één leert Vol-Profeet te worden!

          Daarmee heeft en uw kerk en alle kerken zichzelf afgeserveerd als Woordvoeder Christus!

          Niet ik ben psychotisch en giftig! U en uw kerk en alle Christelijke kerken zij dat want geen één geeft hoe en waar je de onweerlegbaar onontkenbaar Gods Bewezen Godsbewijs kan halen, gedurende het leven dat hun leer en traditie echt BLIJKT VOL Waar Te Zijn! Al daar over schrijven en spreken doet hun haren recht over end zetten en met alle geweld die ze bezitten reageren met vals beschuldigen tot dood zwijgen en excommuniceren! Het is dat ze niet meer kunnen brandstapelen en martelen dat ze nog geen hand aan mij geslagen hebben, daarbij zou het hen slecht vergaan want ik haal echt het Godsgericht er bij, Ik ben niet zo dom als die op de brandstapel kwamen en in de kerker van de inquisitie! Mijn tanden zijn van het Samenstelling van “Het Zwaard van Michaël” en als ik Bijt dan moet u weten dat Die Echt Afbijten. Ik heb met Satan gevochten! En dacht u dat die zich liet bijten? Echt niet, als enige als men met het de samenstelling van het “Zwaard van Michaël” komt laat die zich Beteugelen!

          U zwets precies als een ziende blinde schrifgeleerderige farizeeër! u weet niks van “Het Zwaar van Michaël”, U weet niks van Michaël, uw eet niet van De Wet en de Profeten! en maar schriftgeleerderig farzizeïsch zwetsen en brallen met uw leer en traditie en uw naar uzelf verknipte Bijbel!

          U laat zich door demonen beraden want was het Christus dan zou Die naar Die ene Volmaakte Christusverschijning Wijzen en Daarmee Vol In De H.Geest Zijn: Niet anders Oordelen dna Die Verschijning en Vol In De H.Geest Zijn! Zoals Die Christus op het laatste avondmaal Wees!

      2. “Als je echt nederig bent zoek je het na en als er verschil van inzicht is vraag je hoe de ander aan diens inzicht komt.”.
       Ik denk het ook, Henk. Zo hoort het eigenlijk wel als volwassenen spreken met elkaar. Dát is pas ‘heilig’, als je de ander als heilig beschouwt. Heb je naasten lief is ook juist in de geest bedoeld, niet alleen met daden, maar ook intellectueel.

       Wat zou de wereld een paradijs zijn als de mensen zich mooi zouden gedragen. Maar ja. Sommige bovenbazen menen de vrijheid te kunnen nemen om egoïstisch te zijn en zo de kleine man te verleiden tot domheid. Dat speelt ook mee. Mensen met geld en macht beschikken nu eenmaal niet over een grote wijsheid. Dat schijnt te botsen. En dat straalt af op het volk. En het volk brengt soms ook ellendelingen voort. Ach. Jezus zegt dit alles ook ongeveer.

       Maar, dat is ook waar; het internet wordt nu eenmaal vaker bezocht door mensen die vaak een dun sociaal leven hebben, dus dat speelt ook mee. Gewone mensen die het thuis goed hebben zitten er meestal niet. Wel uitzonderingen. Dus dat speelt ook mee.

 7. melgod aka Ra en Horus/Apollo, enz. Hemelgod en god van de dag, de nacht en de tijd zelf. Ze identificeren de belangrijkste entiteit in verband met hun god met de geitenkop. Het ritueel is oproepen, uitnodigen, aanbidden. De knipperende ogen op het scherm. Het alziende oog van Horus. Ogen rondom, zoals het troonvoertuig beschreven in Ezechiël 1:18. De Alpenhoorns zorgen voor een transformatie, met de stem van de krijsende geiten-aartsengel… geluid, akoestische energie, mensen worden “geascendeerd” (geavatareerd door de demonische entiteiten, de geesten van de dode Nephilim die door het portaal van de afgrond) en ze worden als het harige beest dat ze aanbidden. Seksmagie is de basis, zoals het altijd was.

  Om 6 uur en 24 minuten bevalt de meikoningin symbolisch en slaan ze de “baby” billen. Dit is het vieren van een geboorte in de wereld, door hun godin.

  De rode en witte strepen geven aan dat de rode Adam-soort wit-goddelijk wordt gemaakt door de versmelting met dat beest waarvan ze denken dat het hen zal bestijgen. Het is de oude hoop die we nu associëren met transhumanisme. Het wordt in de Bijbel het merkteken van het beest genoemd. De goden Cernunnos, Nodens, Pan, Baphomet, Hermes en Mercury (Satan en Lucifer), evenals de godin, worden geëerd voor hun rol bij het faciliteren van de dimensionale overgang.

  Dadels zijn belangrijk voor heidense rituelen. Ik merk op dat 1 juni 2016, afhankelijk van hoe je het schrijft, ofwel palindroom (of reflexief) is (6/1/16), of een herhaling is van een signaalnummer (1/6/16).

  16 = 8+8 of 88 (HH/SS) dus 1/6/16 herhaalt het voor nadruk, 88 en 88

  Dat is het signaalgetal voor Mercurius, als het aantal dagen (88) dat nodig is om in een baan om de zon te draaien. Die god, die wordt gevierd, is de snelle boodschapper van de goden en de psychopomp die anderen naar het rijk van de onderwereld begeleidt.

  Dit is precies waar het bij de Olympische ceremonies altijd om draait, en je kunt er zeker van zijn dat er al offerrituelen worden uitgevoerd voor de onderneming, net zoals ze zijn geweest voor wat er in Zwitserland is gebeurd. Ook wordt door sommigen beweerd dat Genève de nummer 1 meest occulte stad ter wereld is. de LHC is gebouwd waar Apollo werd aanbeden. Al deze moeite aanbidt hem en werkt aan zijn terugkeer.

  Deze heidense rituelen, zowel openbaar als privé, hebben een impact. Niet alleen voor degenen die meedoen en getuigen zijn, maar voor ons allemaal omdat het de wereld verandert.

  De Scarab – mestkevers werden aanbeden in het oude Egypte. Paul McCartney? Een vergoddelijkte rock-‘n-roll-mensgod, een overblijfsel uit het verleden. F

  Informatie delen over WAGNER…

  https://youtu.be/MjcuOFh0Dbk

  Crisis in Rusland verhoogt de dreiging van een nucleaire oorlog – en “ander nieuws” van de laatste dagen:

  Wagner PMC Coup in Rusland veroorzaakt instabiliteit met een hoog risico op een nucleaire oorlog
  ‘Passion of the Christ’-acteur Jim Caviezel betrekt Amerikaanse overheidsinstanties bij handel in kinderseks
  Synthetische menselijke embryo’s gecreëerd in baanbrekende vooruitgang
  The Economist-cover: The Days of Noah & The Sin in the Garden of Eden!
  Harvard-professor gelooft dat buitenaardse wezens het eerste contact zullen maken met kunstmatige intelligentie – niet met mensen
  Pentagon klokkenluider zegt dat het Vaticaan op de hoogte is van het bestaan van niet-menselijke inlichtingendiensten en de VS heeft geholpen een neergestorte UFO terug te halen
  Australië keurt verplichte (Bill Gates) mRNA-vaccins goed voor ALLE landbouw

  Rusland “blijkbaar” afdalend in een burgeroorlog …. Poetin spreekt natie toe – “Verraad” “Muiterij” – VS / NAVO Nucleaire eerste aanval als Wagner Russische kernwapens krijgt. Troepen zijn in de straten van Moskou terwijl vliegtuigen en helikopters van de Russische luchtmacht voertuigkonvooien van Wagner PMC-leider van de Wagner Group begonnen te bombarderen Yevgeny Prigozhin is hardcore joods, net als Poetin, Zelensky en Recep Tayyip Erdogan
  op de snelweg M24 (24/6 HEX – 24 Jupiter/tin-symbool) in Rusland.
  Turkije (“Torgarmah”?) Zegt steun voor Rusland – het zijn broers. (Genesis 10:2-3) en Gomer (“Duitsland”?) is hun vader en Madai (“Medische magiërs = Perzië/Iraans”) is hun oom. Askenenazi (“Ashkenaz”) zijn Babylonisch-Chaldeeuws-Sabean “Rba = Grote” hun (niet-Semitische) rabbijnen. Gomer, Togarmah, Perzië (“Iran”) en Moskou (“Rosh hoort er niet thuis”) doen alsof een oorlog tussen Gog en Magog (1000 jaar eerder) (Ezechiël 38:2-6, Genesis 10:2).
  Gog en Magog worden bestuurd door Groot-Brittannië = B’Rith = Verbond door geboorte. Kaïn, Kanaän, Ismaël (“Ismail”) Esau. Esau verkocht zijn geboorterecht en werd omgedoopt tot Edom, ook bekend als RED – Chabad-Lubavitch Rabbijnen zijn allemaal in met deze strategie, “Putin et al” (PU aka Pluto & Tin aka Jupiter) en staan voor een landelijke revolutionaire strategie van non-stop chaos, verwarring en conflict, stijl van de bolsjewistische revolutie
  Ze beweren dat ze afstammen van Chesed (Genesis 22:22) 24/96 Is het feest van St. John Divine, ook bekend als Oannes; Na aanpassing is 31/2 jaar tot 30 dagen maanden 11 juli (“77”) 24 juni.
  Kamala Harris oftewel Kamal Arousch? En is #2 voor het presidentschap, een Brits (B’Rith=Verbond door geboorte; de “Vervloekte” Kaïn, Kanaän, Ismaël, Esau en Amalekieten (“Kamala=Amalek”) burger, niet de VS, die blijkbaar de begeerte van vrouwen (Dan 11:37) zij-Hij komt uit Libië (Ezechiël 38:5)

  Noteren; Wagner-groep is ook “diamond mines” (diamanten in de lucht – demonen) en er is Richard Wagner, de Duitse componist. Zijn beroemde stuk = “Ride of the Valkyries” (ook bekend als demonische strijders – huursoldaten die de god Odin dienen). Een favoriet onder zowel filmliefhebbers als operabezoekers – Het is te zien in de films “apocalypse now” en “Star Wars”.
  De walkuren werden de personificatie van; dood, strijd en overwinning (“Nike/Nicola”). Een andere link naar de naam Wagner is de Braziliaanse zanger die een van de 2010 (“serie 7”) tv-show, X-factor, kwartfinalisten was! Hij is onlangs in het nieuws geweest. “Wagners transformatie en leven na 12 jaar na de show.”

  Yevgeny prigozhin (“Wagner-groepsleider van opstanden”) wordt in het laatste nieuws / media gezien met een kopje thee oftewel T-pot = Boogschutter. 9e huis van “ELL ELO” (“elektrisch lichtorkest”) De gele sub/bus marine (“The Beatles”) – Het gele VUUR van Boogschutter geregeerd door Jupiter/Zeus.

  Richard Wagner was een componist, net als de “bedrieger” -man in de IPG2-video, tegen het einde met de FIRE-werken!

  Inzet = wagenbestuurder/maker. Ik weet zeker dat de wagon gelinkt is aan de Noordpool en de King Arthur-legendes. Arthurs wagen/wagen? Dit lijkt allemaal samen te vallen met een droom die ik had over 2 babyberen en 1 moederbeer, waarover ik een opmerking had achtergelaten op Oonao’s “ocean gate Titan submarine” video. De grote beren; Ursa Major (“Grote Beer”) en Ursa Minor van de Noordpool! Ik denk ook aan de film uit 1997 met de titel “wag the dog” WAGner? De Grote Beer/Ursa Major ziet eruit als een hondenstaart terwijl hij rond de Noordpool gaat? Het Swastika-symbool.

  Dank je wel, Oonao. Nog een inzichtelijke video die de rituelen met voorbedachten rade van deze demonische entiteiten laat zien. Deze “gas”-explosie lijkt samen te vallen met een andere “gas”-explosie in N/W China die ook slechts 3 dagen geleden plaatsvond, in een BBQ-restaurant! (Zie onderstaande link) Allemaal natuurlijk, voor de SS/HH/88 “zomerzonnewende” en Sint-jansfeestdatum. De geboorte van Ra (valse zonnegod) zoals te zien in de IPG2-video. Zoals je hier al hebt uitgelegd (in je opmerkingen), is het allemaal met elkaar verbonden! Mensen slapen nog steeds met hun ogen stevig dicht, blind voor wat er zich precies op het wereldtoneel afspeelt!

  Gas = Jupiter/Zeus oftewel geel Vuur, Boogschutter, 9e huis. Getuigen beschreven een gigantische vuurbal, ook wel “ZON”-god Ra genoemd.

  Dior = “Van goud.” Lucifers 10e STOON = Goud. We hebben de afgelopen jaren veel PP gezien over goud – “De toekomst is goud” enzovoort. Hun gouden eeuw/eeuw van Horus, hun zonnegod. De gouden sluitsteen van de piramides. Christian Dior, (“christus goud”) een complete aanfluiting van Jezus Christus.

  De naam “Nicole” (Nike-overwinning) doet me denken aan de “nicolations” (Openbaring 2:6, 14-15), hun doctrine is vergelijkbaar met die van Bileam wiens daden sterk werden veroordeeld. (2 Petrus 2:15, Judas 1:1).

  Ik zal zo snel mogelijk iets anders toevoegen dat ik heb. Glorie aan Jezus Christus, die ons door de Heilige Geest het zicht geeft om te zien en de oren om te horen.

  https://youtu.be/5evlDi4HyhU

  https://youtu.be/0iEwMqdjr88

  Bijlagen
  Voorbeeld van YouTube-video Wagner Rebellion: What happened in Russia? weergeven

  Voorbeeld van YouTube-video China: blast at Yinchuan barbecue restaurant kills dozens weergeven

  Voorbeeld van YouTube-video Building Explosion in Paris weergeven

 8. NL.

  Nederland en de overheid en scholen hebben de iftar gevierd. Kracht van diversiteit !

  Poetin en zijn Russisch-Orthodoxe Kerk willen een ’heilige oorlog’ tegen Oekraïne en het Westen
  Aangepast: Gisteren, 18:10Gisteren, 09:30in BUITENLAND

 9. Gevaccineerde koppels beginnen ‘dood te vallen’ door ‘Duo Turbokanker’

  Nederlandse bisschoppen roepen gelovigen op zich te laten vaccineren.

  De wraak zal verschrikkelijk zijn Hell honden .

 10. Ad
  Henk Gadellaa schreef:
  13 april 2024 om 10:06
  Frank
  “…En dat is pas echt als het tijdvak van de laatste periode van de Eindtijd aanbreekt met de Twee Profeten.”

  Dat, Henk, is samen met uw 1Kor 1-4 één van uw altijd terugkerende riedeltjes uit uw geloofsconstructie. U eist een geloof in het bovennatuurlijke, in de ‘ziel’, in bepaalde teksten etc. U verwijst naar facetten van het menselijk leven (inderdaad, iedereen gaat dood, iedereen lijdt…) om uw onweerlegbaar bewijs te leveren.
  Alsof het ene automatisch leidt naar die ene volmaakte ware theorie van Henk Gadellaa. Quod non.
  Het is ook niet omdat u iets heel vaak en uitgebreid zegt dat het ook waar wordt voor iedereen.
  Geniet vooral zélf van uw gevonden waarheidsgeluk, dan is er toch al één iemand blij.

  1. Frank

   Als eerste eist u en uw gelijken! u eist uw eigen leven, uw eigen vrijheid uw eigen waarheid en interpretatie, zonder respect te hebben naar een andere dan de uwe! U eist als eerste gelijkheid zonder te onderzoeken of u daar Vol Recht in heeft! U bent als die gender personen! Die eisen gelijkheid aan heteroseksuelen! Terwijl niet een geaardheid tenzij Volmaakt, zonder zonden is en er dan nog gewogen, gemeten, geteld en berekend moet worden wie het minst en wie daarop volgend zondig is!
   F…..g hel u bent zo dwaas, u kan niet eens eerlijk Recht Rekenen! Erger, u neemt niet eens een berekening aan, net als die dwazen met hun gevolgen van overspel en scheiding! Niks makkelijker dan vooral niet over schuld praten en echt eerlijke rechtspraak! Waarom denkt u dat er zo’n paranoïde wantrouwen is naar rechters, rechtspraak, advocaten en politici? Als ik zo als tandarts zou handelen zou ik allang uit mijn beroep gezet zijn! Als een ingenieur zo handelt in diens werk waren er al tig ongelukken gebeurd!
   Niet ik eis als eerste, u en de uwen eisen als eerste want als ik een oordeel vel die u niet bevalt eist u respect voor uw waarheid, inzicht en oordeel! U eist!!!! Dat doet u met elk schrijven hier! Ik wijs u op dat u eerst Goed onderzoek heeft te doen en dat onderzoek niet zomaar als de wereld voorschrijft Goed onderzoek is! Als u recht op eigen oordeel eist heeft te onderzoeken of u dat Recht Heeft! En dan hoort alles onderzoekt te worden: OOK BOVENNATUURLIJK! DAT EIST GOED ONDERZOEK DAT U BROUWBAAR BLIJKT!!!!!!!!!!!!! Dat u Rechtvaardig Bent! En geen leugenaar! u wilt ook geen leugenaar als rechter! en ook geen leugenaar als politicus , arts, ingenier, vrouw en kind!

   DAN ZWETS EENS NIET EN DOE ZOALS U ZELF WENST: DAT MEN U GEEN ONRECHT DOET, DAN DOE DAT EEN ANDER OOK NIET EN DAN KAN U NIET BOVENNATUURLIJK BUITENSCHOT LATEN MET; DAT IS NIET MEET, WEEG, TEL EN BEREKENBAAR!

   ALS BOVENNATUIRLIJK BESTAAT IS HET OOK TE METEN, WEGEN, TELLEN EN TE BEREKENEN EN MET ONWEERLEGBAAR, ONONTKENBAAR BEWEZEN IN ALLES EN OVERAL EN ALTIJD GELDEND BEWIJS!

   Daarmee is mijn “riedel”een Rechtvaardige Riedel! Niet ik Eis als eerste u eist Dat het Betrouwbaar Blijkt want u wilt geen leugen als eigendom!!

   1. En aanvulling:

    Ja Frank Die Tijd Komt Echt. van Die Twee Profeten! Ga zelf kijken bij de Volle Waarheid! Ja, ja die bestaat niet…..u heeft geen Vol-Recht dat te zeggen! Daarvoor moet u alles onderzocht hebben en dat het ook echt zo is!
    Men kan zien dat u niks moet hebben van echt wetenschappelijk onderzoek want die laat geen ruimte met ja und aber en nein und aber, daar is alles Volmaakt Wit ! Nuances zijn daar waar nuances zijn en die zijn ook Volmaakt Wit!

    en hoe u went of keert en u kan als een “vrij economische marxistische existentionalist” zijn, werd Sartre niet blind door diens eigen extreme leefstijl? Is het Communisme niet ten gronde gegaan, gaat het kapitalisme ook niet ten gronden en het socialisme niet ook? Als de meest Christelijke sociale gemeenschap: Het klooster, al ten gronde gaat, dan is er niet een andere die kan ontsnappen, tenzij Vol-Profetisch!
    Hoe u wendt of keert elk gemeenschap of persoon die niet Vol-Profetisch is gaat ten gronde!
    Dan kan Waramund en Eric en Derks schreeuwen en u en de uwen ook! Ik heb de Tijd! U en al die anderen niet want u allen wacht het sterfbed! Veel succes met uw en hun recht!!!!!

    Die geen Vol-Recht heeft komt niet voorbij de dood, hoe hard die ook roept en schreeuwt! En ieder die beweert Vol-Recht te hebben of niet bestaat, zou er wijs aan doen het Goed te onderzoeken want men is echt de sjaak als Vol recht Bestaat en niet de de uwe of hun is! Dan is het echt dikke bult eigen schuld!

    En het zou echt eens Tijd worden dat men echt Goed controleert want het loopt de spuigaten uit met die leugenachtige brallers en zwetsers! Het wordt echt tijd dat die door hun eigen kwaad eindelijk eens hun bek gesnoerd krijgen! Gewoon Echt Liefdevol Geweldloos!!
    En als daar dan 95 % van de wereld dan maar moet voor kreperen, ik heb er geen moeite mee! Hadden ze maar hun Goed Onderzoek en Rekenwerk op Peil Moeten Hebben! Ze hebben Genoeg Barmhartige Tijd Gehad. Misschien als ze kreperen dat ze Goed gaan Onderzoeken

    1. Uw hysterisch, schuimbekkend geschreeuw en geroep hier vertoont wat ik bedoelde toen ik schreef over de instrumentalisatie van mensen zoals u door de donkere machten. U brult hier in het rond, en dergelijke vertoningen worden dan door vijanden van het Christendom valselijk geassocieerd met de christelijke religie alsof een individualistisch zelfgemaakte nepreligie, die zonder basis in de geschiedenis tussen de twee oren zit van één of andere waandenker, gelijkgesteld zou kunnen worden met de christelijke religie die beschavingen gebouwd heeft en mensen doorheen de eeuwen geheiligd heeft.

     Zo werkt de psychologische oorlogvoering tegen het Christendom op het internet. Voorheen was hier iemand die beweerde dat hij een verborgen koning was, dat het in de H. Schrift stond en dat hij Maitreya ging confronteren in Shamballa in de Himalaya.

     Men moet hier niet denken dat het toevallig is dat na die persoon Gadellaa hier nu opgedoken is; deze commentarensectie wordt geviseerd.

     1. Waramund, ikzelf beschouw me alvast niet als iemand die een psychologische oorlog voert tegen het christendom. Ik gun iedereen zijn geloof, dat heb ik hier al honderden keren gezegd. Er zijn inderdaad héle mooie dingen gebeurd die geïnspireerd waren en zijn door het christelijke geloof. Idem in de Islam. Mensen helpen, leren delen, vergeven etc. etc. Mijn stekels gaan omhoog als vanuit dat ‘Geloof’ mensen beledigd, uitgestoten, veroordeeld en zelfs vermoord worden. Vanuit welk Geloof dan ook.
      Ik kan nooit accepteren dat een geloofsconstructie iemand de macht geeft om medemensen kwaad te doen, en al zeker niet als hun eigen geloof zoiets verbiedt.
      Henk Gadellaa vecht heroïsch om zijn Geloof te verkondigen, maar ik heb hem eigenlijk nog zelden of nooit al andere mensen zien uitsluiten of veroordelen. Zijn constructie is op zijn zachtst gezegd heel mild. Iedereen telt mee, en iedereen kan gered worden. Niemand kan een ander veroordelen.
      Bij uw invulling van uw geloof valt mij steevast uw obsessie op voor het blanke Arische Ras, het superieure ras onder alle Volkeren, het blanke volkje dat uiteindelijk de hele wereld zal redden. Geënt op bijbels stammenonderzoek dat kant noch wal raakt.
      Uw voorouders, Waramund, komen uit Afrika, en de wereld bestaat al zo’n 4,5 miljard jaar. De Sumerische beschaving (ca. 4500 v.Chr.), het Oude Egypte, de Indusbeschaving, de Chinese beschavingen… Deze beschavingen legden de basis voor vele aspecten van de moderne samenleving en ontwikkelden complexe steden, schriftsystemen, en maakten grote vooruitgang op het gebied van kunst, architectuur en bestuur. En dat allemaal terwijl uw stoere blanke Arische ras hier in holen rond
      kroop. En allemaal lang voor er van uw godsdienst sprake was.
      Kortom, Waramund, uw constructie is net zo dubieus (understatement) als die van Gadellaa, maar eigenlijk ben jij schadelijker.
      En voor u reageert: Nee, Ik ben nooit in het ‘verleden’ geweest. U toch ook niet? Ik was er zelfs niet bij toen mijn ouders mij verwekten. En toch ben ik er. Nog vragen?

      1. @Frank

       Bij een Goed oordeel hoort ook een Goed Onderzoek! En bij een Eerlijke Religie hoort ook Volmaakt kunnen Controleren en dat iedereen de maximale mogelijkheid krijgt om een Oprecht eerlijke en goede keuze met volmaakte vrij wil(zonder enige dwang) te kunnen maken en iedereen heeft die volmaakte mogelijkheid van den beginnen af in zichzelf en wordt die mogelijkheid vanaf beginnen af geboden!!
       Dat geldt voor iedere mens die niet met de zonde tegen de H.Geest is verwekt en elke natuurling!

       In het diepst van mijn hard ben ik tegen elk geweld! Men hoort elke strijd Liefdevol Geweldloos op te lossen naar Volmaakt Recht en Gerecht! En nooit kwaad met kwaad te vergelden! De enige manier om kwaad tot zwijgen te brengen is liefdevol geweldloos kwaad binden aan de gevolgen die kwaad doet ontstaan: Liefdevol geweldloos Binden aan de ander diens eigen kwaad door te weigeren mee te dragen en verdragen!

       Dat is heel veel anders dan Waramund voor staat!
       Ik heb niks met heilige oorlogen naar de kerk opvatting. Als men een Heilige Oorlog wil voeren hoort het Vol-Profetisch Liefdevol Geweldloos Te Zijn!

       Om terug te komen op uw beoordeling: dubieus!

       het is begrijpelijk en pijnlijk dat u zonder goed onderzoek door overal en in alles te gaan kijken, een beoordeling velt! U verlangt(eist) zelf gelijk recht en wenst geen discriminatie, dan hoort u het ook te geven tenzij u Goed Onderzoek heeft gedaan en BLIJKT dat Er Geen Gelijk Berechtiging bestaat en een God onderzoek heet ook dat Het Bestaan en Volmaakt Controleren van de Volle Waarheid, niet op voorhand uitsluit, en ook niet met ongepast wantrouwen benaderd: dubieus! Dat met u liefdevol gepast wantrouwend onderzoek doet is uw Goed Recht en Liefdevol gepast wantrouwend is niet geneigd naar afwijzend, en ook niet geneigd naar bevoordelen. Het is zoals een onderzoeker oprecht naar antwoord zoekt zonder vooroordeel!

       1. Correctie:

        “In het diepst van mijn hard ben ik tegen elk geweld!”

        dat moet zijn:

        In het diepst van mijn HART ben ik tegen elk geweld!

        en

        “dan hoort u het ook te geven tenzij u Goed Onderzoek heeft gedaan en BLIJKT dat Er Geen Gelijk Berechtiging bestaat en een God onderzoek heet ook dat Het Bestaan en Volmaakt Controleren van de Volle Waarheid, ”

        moet zijn:

        dan hoort u het ook te geven tenzij u Goed Onderzoek heeft gedaan en BLIJKT dat Er Geen Gelijk Berechtiging bestaat en een GOED onderzoek heet ook dat Het Bestaan en Volmaakt Controleren van de Volle Waarheid,

     2. @waramund

      waarom gaat u niet naar die Ene Volmaakte Christusverschijning, u weet wel die in de Bijbel staat waar Christus de apostelen op wijst en Paulus net zo doet en controleertr mij met Die Verschijning waar alles openbaar is?????

      Ach ja die staat niet in uw Bijbel! Ja zo kan je iedereen beschuldigen! U behoort tot die smerige inquisitie die naar hun oordeel heksen verbrandt of verzuipt en die ook maar iets anders denken dan u doet vermoorden, U legt niet de H.Geest op nee want die handoplegging of excommunicatie werkt niet kijk maar bij de protestanten of de oosters orthodoxe kerk of welke andere kerk! U heeft geen Vol-Profetische Macht van Binden en Ontbinden!!!!! zo is het niet bij Vol-Profeten of staat de 3 en halve tijd geen regen of die 2x 50 en hun hoofdman die dood neervielen bij Elia en de 10 plagen van Egypte niet in uw Bijbel of zoals Christus de vijgenboom liet verdorren en Petrus 2 bond aan hun kwaad en dood neer vielen of Daniel die de leeuwen in bedwang hield….. WAT EEN SUKKEL BENT U, EN DAN GAAN SCHELDEN EN LIEGEN:

      Uw hysterisch, schuimbekkend geschreeuw en geroep hier vertoont wat ik bedoelde toen ik schreef over de instrumentalisatie van mensen zoals u door de donkere machten. U brult hier in het rond, en dergelijke vertoningen worden dan door vijanden van het Christendom valselijk geassocieerd met de christelijke religie alsof een individualistisch zelfgemaakte nepreligie, die zonder basis in de geschiedenis tussen de twee oren zit van één of andere waandenker, gelijkgesteld zou kunnen worden met de christelijke religie die beschavingen gebouwd heeft en mensen doorheen de eeuwen geheiligd heeft.

      GEHEILIGD….Ja grote kerken gebouwd over de rug van het volk terwijl er geschreven staat:

      18 Toen Jezus een grote menigte om zich heen zag, gaf Hij bevel om naar de overkant te gaan. 19 Een schriftgeleerde trad op Hem toe en zei: “Meester ik zal U volgen, waar Gij ook heen gaat.” 20 Jezus sprak tot hem: “De vossen hebben hun holen en de vogels uit de lucht hun nesten, maar de Mensenzoon heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten.”(Math 8)

      ipv van de last van het volk te verlichten wordt het verzwaard! Ipv oorlogen tot zwijgen te brengen dan als Profetischen zonder een zwaard te heffen oorlogen voorkomen dan wel andere kwaadwillende koningen te binden aan hun kwaad, koningen en gelovigen aanzetten tot oorlogen! Ipv van Luther en Calvijn waar zij verkeerd denken en leren en anders denkenden met de H.Geest te verslaan en tot zwijgen brengen oorlogen voeren met tig doden en verwoestingen!

      Heiligen, JA DE ECHTE HEILIGEN VAN TOEN MET HUN VASTEN EN BIDDEN, DIE VAN U KRIJGEN NOG GEEN DEUK IN EEN PAKJE BOTER, UW HANDOPLEGGING IS EEN LACHER WANT ER IS ER NOG NOOIT EEN DRONKEN VAN DE H.GEEST MEE GEWORDEN OF ZOALS ER 70 IN HET KAMP VAN MOZES BEGONNEN TE PROFETEREN!

      U kan helemaal niks anders dan giftig zwetsen en brallen!

      wat een grootmuilse braller bent u want u vertrapt elke kind in het midden dat die groter zijn dan de apostelen en stenen:

      37Toen Hij (de stad) naderde, begon heel de menigte van zijn leerlingen, reeds op de helling van de Olijfberg, opgetogen en met luider stem God te prijzen wegens alle wonderen die zij gezien hadden, 38 zij riepen: ‘Gezegend de Koning, die komt in de Naam des Heren! Vrede in de hemel en eer in den hoge!’ 39 Enige farizeeën onder het volk zeiden tot Hem: ‘Meester geef uw leerlingen een terechtwijzing.’ 40 Hij antwoordde: ‘Ik zeg u: Als zij zwijgen zullen de stenen roepen.’ (Luc 19)

      U bent niks anders dan een kwakzalver met Satan giftige leringen en bezweringen!
      Als het niet echt droevig was zou u de grootste joker zijn die ieder die die kan, een oor aan naait, en zielmatig verkracht! Die niks te maken wilt hebben met Echt Gods Recht en Gerecht en Echte Vol-Profetie! Er is niks makkelijker dan zonder Goed Onderzoek en Godsbewijs te schelden en als leugenaar uitmaken!

      Arme, arme Waramund! wat een armzalige bent u met uw “grootse leer en traditie!

      Ja Waramund toeval als niet verklaarbaar, bestaat niet, het valt toe omdat dat toevalt Gods Recht Heeft! Net als een Wonder Die is ook niet onverklaarbaar, ja voor blinden! en Gods Recht heeft u uit te zoeken of het omdat Satan Gods recht heeft of ik Als Ziener Gods Recht Heeft!

      nou dat is snel een uitgemaakte zaak voor u die geen goed onderzoek doet , net als Elifaz in Job doet u geen Goed Onderzoeken oordeelt voorbarig en martelt Job met diens uitspraken! En Zie God komt bij Job en welk loon krijgt Elifaz:

      7 Na zijn woorden tot Job richtte Jahwe zich tot Elifaz uit Teman: ‘Zeer ontstemd ben Ik over u en uw beide vrienden, want gij hebt van Mij niet zo’n zuiver beeld gegeven als mijn dienaar Job. 8 Haal daarom zeven jonge stieren en zeven rammen, ga daarmee naar mijn dienaar Job, draag een brandoffer op voor uzelf, en mijn dienaar Job zal voor u bidden. Wellicht ben Ik hem terwille; dan zal Ik u niet straffen voor uw dwaasheid, ofschoon gij van Mij niet zo’n zuiver beeld hebt gegeven als mijn dienaar Job.’ 9 Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naama gingen naar Job en deden wat Jahwe hun gezegd had; en Jahwe was Job terwille.(Job 42)

      en die had geluk dat het nog Barmhartigheid Tijd was! Als Die Twee komen is de Barmhartigheid Tijd in de handen van Die Twee en als u net zo zwetst en bralt en vals beschuldigt als nu wordt u gebonden aan uw kwaad en wordt overgeleverd aan de hel

  1. U bedoelt dat u de discussie bekeken heeft en tot oordeel gekomen bent dat er één of meerderen deelnemers medisch psychologische ondersteuning bij het reguleren van de waargenomen mentale verschijnselen zou(den) kunnen gebruiken?
   Tja. Dat kan.
   Maar serieus: valium of seroxat is te overwegen. Als redelijk doeltreffend middel voor de behandeling van de bipolaire, manisch-depressieve stoornis zou ondanks de mogelijke bijwerkingen en relatief smalle therapeutische bandbreedte een middel met een lithiumverbinding kunnen worden overwogen. Lithos: steen. Lithium wordt nu het meest gebruikt voor batterijen, de keramiek- en glasindustrie. Heel vroeger bezochten de rijksten kuurorden waar er veel in bad gegaan werd. Vooral bronwater werd gebruikt. Dat water was wellicht zo bruikbaar omdat sommige mensen er erg opgelucht door werden. Men werd er zelfs een beetje blij van. Later bleek dat in het water een metaal aanwezig was; lithium. Vandaar ook de naam: steen.
   Het is wat hè?

   1. Albareto,
    Mijn reactie was natuurlijk een kwinkslag op uw reactie, dat moet ik er wel bij vermelden.

  2. @Alberto,
   U hoeft zich niéts aan te trekken van het commentaar van @Raphaël.
   Reden: @Raphaël loopt als een braaf hondje gedachtenloos achter @Henk Gadellaa aan.

   1. @P.J.T Derks

    Uw “dossier” kennis is weer eens rampzalig. Raphael is geen schoothondje, zoals u en Eric en Waramund bij hun kerk. Rahael denkt na, en overweegt en loopt zijn weg. Doet Frank overigens ook. U en Eric en Waramund denken helemaal niet na, die kleppen blind hun kerk na, zonder er over na te denken! Die zijn als de catechismus: Waarom zijn we op aarde? Antwoord: Om God te dienen en hier en in het hiernamaals gelukkig te worden” en als je dieper vragen stelt herhalen jullie blind het zelfde antwoord en leren dat God boven elk verstaan verheven is en bestraffend: Volg de kerk want hun leer en traditie is zonder fouten!

    1. @Henk Gadellaa,
     Twee slimmeriken tegen elkaar: wat waren de mensen vroeger toch dom.
     Intussen totaal vergetend, dat de huidige slimmeriken geboren zijn uit hun vroegere ouders.

     1. @P.j.t Derks

      slimmeriken…. Er zijn geen domme kinderen, er zijn domme volwassenen en als men een kind verwekt verwekt men niet met zaadcel en eicel van ontwikkelde volwassenen, men verwekt met geslachtscellen die afstammen van een bevruchte eicel! Met uw hersencel kan nog geen deuk in een pakje boter krijgen laat staat een kind verwekken, daar heb je geslachtscellen voor nodig!

      een Heiliger mens is geen evolutie? een Heiliger mens is een terugkeren naar de Tuin van eden, de oorspronkelijke mens! Dat is de les van Christus aan Nicodemus: opnieuw geboren is niet opnieuw, opnieuw geboren is als mens teruggaan naar de oorspronkelijke mens en daarvoor moet men terug keren naar de Tuin van Eden en die Poort is smaller dan het oog van de naald! Smaller dan een zaadcel! Smaller dan het kleinste materie/energie “deeltje/golf”
      En er is geen slimmer dan God want God is overal de Eerste! En Geen Heiliger dan Godgelijk!!

      Arme dhr Derks? U maakt van uzelf een stripfiguur in Guus Flater! U weet weet wel die agent! Dat is bedroevend want u heeft meer in uw mars!!

     2. P.J.T. Derks schreef:
      14 april 2024 om 20:27
      @Henk Gadellaa,
      Meent U het wérkelijk, dat IÉMAND Uw compleet boekwerk zal lezen???

      U zult nog heel, heel, heel heel veel meer moeten lezen voor u de hemel kan binnen gaan en mijn schrijven is nog steeds veel minder dan een politie dossier! Maar ja die heeft u ook nooit gelezen want u heeft het nooit tot rechter gehaald! Toch heeft u een opleiding als Politie agent gedaan en ook daar in die opleiding heeft meer gelezen dan ik in een stuk schrijf!

      Helaas oudje, uw excuus krijgt geen grond van bestaan!

      16Aan hun vruchten zult ge ze kennen. Plukt men soms druiven van dorens of vijgen van distels? 17Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de zieke boom brengt slechte vruchten voort. 18Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, noch een zieke boom goede vruchten. 19Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 20Aan hun vruchten dus zult ge ze kennen.(Mat 7)

      U bent gewoon lui!

  3. @Albareto

   Een psychiater is een dokter die niet veel meer kan doen dan een “verdovingsspuit” zet op een plek waar de patiënt pijn heeft! En als die uitgewerkt is weer een nieuwe zet!
   Dat lijkt denigrerend, zo is het niet bedoelt. Ziektes van de geest zijn niet zo maar en zo makkelijk te genezen want het is nog moeilijker dan een “scheet op een plank spijkeren”
   Dat heeft ook alles te maken met de kerk want die weet al niet eens hoe een geest er uit ziet, die weten niet eens hoe een demoon en Satan er werkelijk uit zien. Die hebben over gevallen engelen en daar komen ze met een menselijk figuur met vleugels aan zetten…..want de vleugels zijn een verwijzing naar de hemel boven de aarde en menselijk figuur omdat mystici die zo gezien hebben. Dat het verbeelde weergaven zijn en de onverbeelde anders is, willen ze niet over in gaan want hoe moet je dat het volk dat ze dom gemaakt en dom houden, vertellen!
   Daarbij komt dat de kerk een voorstelling heeft dat de mens plat is: lichaam en geest, twee dimensionaal. Terwijl Christus “opstond” uit de doden op de 3e en 8e dag en twee nachten in de aarde verbleef….. Dat is drie dimensionaal en gelijktijdig 8 dimensionaal! En dat is nog beperkt door de bocht!!
   Wil je kunnen genezen moet je een Heilige worden en moet de patient willen mee werken, anders lukt het niet. De rk kerk kent zulke heiligen en de oosters orthodoxe ook, je moet dan de weg bewandelen van vasten en bidden tot de prijs van de ban van de ziekte betaald is en gebroken kan worden. en dan nog heb je geen Volmaakte genezing want de patient wil die niet, die wilt zoals die denkt dat het goed voor hem/haar is: kijk naar Christus, die maakt blinde ziend, lamme lopend, terwijl die Volmaakte Genezing aanbood: De Oorspronkelijke Mens in de Tuin van Eden en niet één zieke koos Die! kijk naar de apostelen! Daar zegt Christus op het laatste avondmaal: Ik heb jullie nog veel te vertellen, maar jullie kunnen het niet verdragen! kijk naar de Hemelvaart van Christus: de apostelen verloren het zicht waar Christus aan zou komen, kijk naar Pinksteren: de H.Geest verschijnt als een vlam van vuur boven hen dat is een deels menselijke verbeelding, net als die duif bij de doop van Christus bij Johannes! Volmaakt Onverbeeld is nog een hele stap verder net als Vol-Profeet een hele stap verder is dan Heilige!
   Dan moet je van de geneeskundige geestelijke wereldse wetenschap niet meer verwachten, want hun onderzoeks methode schieten zeker te kort. Neemt niet weg dat ze ook met hun methodes enig tijdelijk succes hebben.

   1. @Henk Gadellaa,
    U lijkt op een schoonmaker, die de specialist probeert een compliment te geven voor z’n vakwerk.

    1. @P.J.T Derks

     Hoe zit het met Heiligen en bisschoppen en kardinalen en pausen? Bv Een pastoor van Ars? is die niet Patroon Heilige van de Biechtvaders…………? en wie wordt er Patroon Heilige? Die beter ziet en voorbeeld is dan anderen? Nou dan kunnen die specialisten(bisschoppen, kardinalen en pausen) wel een een Hele Hele Hele Hele Diepe Buiging maken voor zo’n “eenvoudig Mens” Die het tot Patroonheilige brengt en zij niet!
     Gestudeerdheid is geen voorwaarde om Grote Heilige te worden, het is eenvoudig en nederig die voorwaarde zijn om zo Te Worden, arme, arme, arme dhr Derks: Had Salomon de Liefde Gekozen ipv wijsheid, had die alles gehad en had die echte wijsheid weten uit te voeren!

     1. @Henk Gadellaa,
      Ik weet niet wat U schrijft. Daar ben ik in het geheel niet geïnteresseerd naar.
      U bent een zoon van satan. Dus U schrijft maar verder.

 11. https://dissident.one/donald-trump-spreekt-zijn-steun-uit-voor-het-vermoorden-van-ongeboren-kinderen

  Om bij het onderwerp te blijven

  ‘Vruchtbaarheid werd voorgesteld in termen van zevenjarige cycli. In de mythologie van Kanaän, Baäl,
  de god van het leven en de vruchtbaarheid, verwikkeld in een dodelijk gevecht met Mot, de god van de dood en onvruchtbaarheid.
  Als Baäl zou zegevieren, zou er een zevenjarige cyclus van vruchtbaarheid volgen; maar als hij werd overwonnen
  door Mot zouden er zeven jaar van droogte en hongersnood volgen. ”
  “Maar Baäl was niet uitsluitend een vruchtbaarheidsgod. Hij was ook de koning van de goden,…”
  “de god werd uiteindelijk bekend als de Griekse Belos, geïdentificeerd met Zeus.”

  Baäl en Asjera

  Zoals zojuist vermeld werden de kinderen van Israël geconfronteerd met de verleiding van vruchtbaarheid
  aanbidding toen zij het beloofde land binnengingen en kennis maakten met Baäl en Asjera.
  Ze kregen de opdracht om de alters voor haar af te breken.

  Helaas hebben ze het niet gedaan. En de corruptie verspreidde zich naar hun kamp.
  Baäl was de mannelijke godheid van de sekte, en Asherah was een vrouw. Na een tijdje,
  Satan verspreidde de vruchtbaarheidscultus over de hele wereld. De originele namen van de
  goden evolueerden naar andere namen toen ze de planeet aarde vervuilden.

  De omgekeerde driehoek van Asherah vertegenwoordigt de vrouwelijke anatomie. De omgekeerde driehoek
  is te zien in deze afbeeldingen van Ashera die zijn genomen uit wrijvingen van archeologische vindplaatsen.

  Het maçonnieke symbool hierboven met zowel de mannelijke als de vrouwelijke delen: mannelijk (piramide-kompas) en
  Vrouw (Asherah-vierkant) …. met de letter “G”, niet voor God, maar voor “Generatief” (seksueel).
  Dit maçonnieke symbool omvat ook het ‘alziende oog’ van Lucifer.

  Er zijn veel van dergelijke foto’s waarop Trump opzettelijk deze “omgekeerde piramide” laat zien
  teken, wat GEEN comfortabele of natuurlijke manier is om je handen vast te houden. En hij lijkt te gaan
  doet zijn uiterste best om dit in veel openbare omgevingen te doen.

  Trump Tower – met zeven verschillende torens (van onder naar boven). let op de verschillende zeven torenpunten bovenaan.

  De omgekeerde piramide die de vrouwelijke (organen) Asherah vertegenwoordigt, en dan wanneer wij
  kijk erboven, we zien zeven pilaren oprijzen, die Baäl vertegenwoordigen. De Asjera wel
  geconfigureerd door zes bij zes bij zes bomen …. 666. Trump’s penthouse begint op de
  66e verdieping volgens de aangewezen (vervalste) nummers van het gebouw. Trump verwijderde 10 verdiepingsnummers
  om zijn gewenste eindresultaat te bereiken. 66 = tweemaal 33, de hoogste rang van de vrijmetselaars.
  Het gebouw heeft slechts 58 echte verdiepingen.

  Allemaal ontworpen door een jonge Donald Trump.

  Het is bekend dat een jonge Trump veel tijd heeft doorgebracht in de plaatselijke Playboy-club in New York
  gedurende vele jaren, zoals zijn tweede huis … geen speelkaarten!
  Ik zou eenvoudigweg willen zeggen dat Trump ‘seksueel’ gefixeerd is tot het punt dat het van hem is
  “belangrijkste” interesse en dat komt uit veel van zijn openbare interviews en verklaringen voort
  vele jaren. Inclusief publiekelijk verklaren dat hij zich meer seksueel aangetrokken voelde tot de zijne
  13-jarige dochter, Invanka, dan aan zijn vrouw(en).

  Tegen de tijd dat deze foto werd gemaakt, was Trump niet langer getrouwd met Ivana Trump, de moeder van Ivanka.

  Dat standbeeld waar Trump op zit, zijn twee parots die seks hebben, links van D.Trump.

  De nogal vreemde relatie van Trump met zijn jonge dochter
  https://www.youtube.com/watch?v=JStRh8N0qiY

  Hier noemt Ivanka haar vader een ‘seksueel roofdier’, waar hij tweemaal mee instemt.

  Volgens V.P. Barbara Res, een van de hoogstgeplaatste vrouwelijke medewerkers van Trump: ‘Hij werd te beroemd
  begon zijn eigen onzin te geloven. Hij werd veel te beroemd en, weet je, mensen vertelden hem dat hij dat was
  geweldig en hij kocht dat. Hij begon te denken dat hij over water liep, echt waar… Nu, ik
  Denk niet dat hij iemand respecteert. Ik denk niet dat er iemand leeft die hij respecteert, omdat hij
  denkt dat hij God is.”

  Is Trump een vrijmetselaar?
  https://www.youtube.com/watch?v=UDHjkBa3UbA

  De Trump Chronicles ‘Een analyse van het komende presidentschap’, deel één
  http://watchmanscry.com/?p=6293

  “De Trump-profetie van Mark Taylor is een waanidee”: The Trump Chronicles – Deel 2
  http://watchmanscry.com/?p=6326

  “Heeft de Illuminati Trump voorafschaduwd tijdens Super Bowl 48?” : De Trump Chronicles – Deel 3
  http://watchmanscry.com/?p=6353

  “Donald Trump Opkomst van de despootleeuw?” : De Trump Chronicles – Deel 4
  http://watchmanscry.com/?p=6393

  The Trump Chronicles – Deel vijf “Trump Tower (van Baal) en de (satanische) aanroep”
  http://watchmanscry.com/?p=6550

 12. De commentarensectie wordt al sinds lange tijd – al dan niet doelbewust – overspoeld door een tsunami van soms volkomen absurde schrijfsels die haaks staan op het katholieke geloofsgoed. Ook ongelovigen, agnosten en verwarde geesten kunnen probleemloos bijbelcitaten ophoesten, vaak beter zelfs dan de kinderen van het licht. Ieder z’n eigen waarheid, zo lijkt het wel. Voor sommigen bestaat dat woord niet eens.
  Misschien is de noodkreet van Albareto helemaal zo gek nog niet..

  1. @Paul

   Zolang een mens persoonlijk /gemeenschappelijk niet naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaat, blijft die/men hangen in diens/hun eigen waarheid! Waarom denk je dat er slechts 5 in zonden verwekte mensen zijn weggenomen en de rest van de mensheid op het sterfbed sterft en een lichaam van vlees en bloed achter laat? Omdat die rest van de mensheid in de volle waarheid zijnde sterft of die 5?

 13. Edwin,
  je zegt : “al die satanische vrijmetselaars lopen de deur plat in het Vaticaan, Dat is echt katholiek, ge verder in je illusie leven Paul”

  De Restkerk is wat nog overblijft van de Rooms Katholieke Kerk.
  O.a. jij komt hier esoterie uitgieten.

  Als je hier niet komt omwille van de Katholieke Rest ga dan op een ander.

 14. Natuurlijk ,wantb het is een intentionele daad met vreselijke gevolgen tegenover een mens in wording die zich niet kan verdedigen. Een nog laffer lijkt wel onmogelijk

  1. @den Dirk

   iedere mens kan ich verdedigen zoals het hoort: dan moet die naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaan en horen hoe die zo kan doen! De makkelijkste manier om Die te vinden is in het Godsgericht want daar gaat Satan en demonen ook heen en geen mens is zo slecht dan hen, en heeft daarmee een hoger recht om Daar heen te gaan! Je moet als enige weten hoe daar te komen en hoe daar te staan!

 15. Dit artikel mist de kern van het document.

  Dat is de alverzoening, het universalisme.

  “the human person, created in the image and likeness of God and redeemed in Jesus Christ”

  De mens (mensheid) is niet verlost, dat is alleen hij gelooft en gedoopt is.

  Alverzoening geeft een wetboek zonder rechtspraak. Alle zonden zijn dan niet meer. Geen hel, redding voor Judas, is geen wezenlijke zonde. Daar gaat het de modernisten om.

   1. Peter Klos
    “De bewering dat de doodstraf een overtreding is van de ontologische waardigheid is in tegenspraak met de goddelijke Openbaring en de voortdurende leer van de Kerk.”
    Mag ik van u de belangrijkste teksten uit uw ‘goddelijke openbaring’ die de doodstraf toestaan, en die anderzijds het vermijden van conceptie of het weghalen van de foetus dan weer wél als een overtreding van de ontologische waardigheid van de mens omschrijven?

    1. @Frank

     de 10 geboden: Gij zult niet doden

     naar de Goddelijke Definitie van Die Ene Volmaakte Christusverschijning(1Kor 4:1-5)

     Je legt dan de H.Geest op die persoon, maw: zoals die geoordeeld heeft: om te doden en gedood heeft wordt die Geoordeeld!

     Dat heet Volmaakt Liefdevol Geweldloos Oordelen met mogelijk gevolg dat diegene die gedood heeft het zelfde heeft te ondergaan: Die krijgt dan de gevolgen van diens kwaad zelf te dragen: Volmaakt Reflecteren!
     Zo verdorde de vijgenboom zichzelf, zo kon Christus de overspelige redden en zo kreeg Egypte diens plagen, en zo verzonk Koranen diens familie in de grond en zo stierven er twee bij Petrus en zo vielen 2x 50 soldaten met hun hoofdman dood neer bij Elia! en zo kreeg Israel de pest door de volkstelling van David! En kan je elke oordeel uitzoeken, waarom! Elke storm, elke oorlog, elke aardbeving, elke ziekte en ander ongeluk en geluk! het is altijd De Wet en de Profeten en altijd loon naar werken waarbij persoonlijk en gemeenschappelijke verantwoording telt!

     Ik heb je al eerder geschreven dat als de Twee Vol-Profeten opstaan de rapen gaar zijn voor elke religie en de wereld: Als ze niet zo staan als zij horen te staan worden zijn gebonden aan hun intentie en handeling! Of ze worden verhoogd of ze worden verlaagd of ze mogen blijven zitten op hun “stoel”

    2. @Frank Dierickx.
     @Henk Gadellaa zuigt álles uit z’n dikke duim. Anders gezegd: hij heeft een enorme, niet te stillen fantasie.

     1. @P.J.T Derks

      arme die je bent, ziet zich als een echte christen en zegt ex-politieagente te zijn. Die is te lui om een dossier te lezen, noch kan die goed lezen en dan denkt die dat die kan oordelen als een rechter…..

      Hoe farizeïsch wil je zijn……

 16. Waar vind ik de tekst van ‘Dignitas infinita’ in het Nederlands? Hieronder heb ik het laten vertalen.
  (Of het helemaal goed vertaald ik heb ik niet nagekeken.)

  Victor Manuel kardinaal Fernandez, prefect van het Dicasterie voor de Geloofsleer, kondigde aan dat er een Verklaring over de menselijke waardigheid in voorbereiding was en beloofde dat deze niet zo controversieel zou zijn als de Fiducia supplicans – een document dat zo opruiend is dat het moeilijk voor te stellen is. alles wat controversiëler is. Dignitas infinita is inderdaad niet zo heterodox als velen vreesden, maar helaas kan het het beste worden omschreven als een ‘pastores-ei’ – slechts op onderdelen uitstekend. In tegenstelling tot recente publicaties van de Pauselijke Academie voor het Leven is zij ondubbelzinnig in haar verdediging van het recht op leven vanaf het moment van de conceptie tot aan het natuurlijke einde ervan. En in tegenstelling tot de eigen woorden van paus Franciscus heeft het geen enkele moeite om het ongeboren kind als een persoon te erkennen.1 Voor het grootste deel vermijdt het de dubbelzinnigheid die trouwe katholieken tegenwoordig van kerkelijke functionarissen verwachten. Er is echter één bijzonder ernstige reden tot bezorgdheid. In zo’n veelomvattend document wordt vreemd genoeg stil gezwegen over het gevaar dat voortkomt uit de wereldwijde bevordering van de anticonceptiementaliteit, die seksuele relaties en voortplanting scheidt, en over de logische uitbreiding ervan, de homoseksuele agenda. Wanneer veel van de andere stukjes van de puzzel van de menselijke waardigheid op hun plaats vallen, wordt deze omissie overduidelijk.

  Ontologische waardigheid

  Het document dat Dignitas infinita werd, bestaat in conceptvorm sinds 2019, maar werd als “onbevredigend” beoordeeld. Toen op 13 november 2023 een geheel herschreven versie aan paus Franciscus werd gepresenteerd, vroeg hij of deze onderwerpen zou belichten als “armoede, de situatie van migranten, geweld tegen vrouwen, mensenhandel, oorlog en andere thema’s”.2 De goedkeuring door de paus van de definitieve versie werd gegeven op 25 maart 2024 en werd gepubliceerd op het overgedragen feest van de Annunciatie op 8 april 2024.

  De auteurs van Dignitas infinita merken terecht op dat de term ‘menselijke waardigheid’ in dubbelzinnigheid is gehuld. Het is ingeroepen door degenen die proberen een verkeerd begrip te bevorderen van het concept dat waardigheid wortelt in de uitoefening van menselijke vrijheid. Het misbruik van de term heeft niet alleen een beleid bevorderd dat in strijd is met de waardigheid van de meest kwetsbare mensen, maar het heeft ook het concept van de menselijke waardigheid zelf in de hoofden van velen in diskrediet gebracht. Het meest voor de hand liggende voorbeeld hiervan is het zogenaamde recht om waardig te sterven. Om dit probleem te helpen aanpakken, probeerden de auteurs van Dignitas infinita te verduidelijken wat het document betekent als het verwijst naar de menselijke waardigheid.

  “Dit brengt ons tot de erkenning van de mogelijkheid van een viervoudig onderscheid van het concept van waardigheid: ontologische waardigheid, morele waardigheid, sociale waardigheid en existentiële waardigheid. De belangrijkste hiervan is de ontologische waardigheid die aan de persoon als zodanig toebehoort, eenvoudigweg omdat hij of zij bestaat en door God gewild, geschapen en geliefd is. Ontologische waardigheid is onuitwisbaar en blijft geldig onder alle omstandigheden waarin de persoon zich kan bevinden.”
  Nee 7

  Het is deze ontologische waardigheid waarnaar in de titel wordt verwezen en het is deze die een onmetelijke waarde aan ieder menselijk leven geeft. (Onschendbare of onuitroeibare waardigheid zou een juistere woordkeuze zijn geweest). In tegenstelling tot de andere vormen kan de ontologische waardigheid nooit worden aangetast, ongeacht de omstandigheden van een mens, de fysieke of intellectuele beperkingen of het ontwikkelingsstadium. Het is dit soort waardigheid waarin onze rechten en plichten zijn geworteld. Het is belangrijk op te merken dat het document zich niet uitsluitend richt op de rechten van individuen, maar ook raakt aan de plichten die mensen tegenover elkaar en tegenover de bredere schepping hebben. Hier verwijzen de auteurs naar Laudato si (nr. 28). Geplaatst binnen een juist, katholiek begrip van de verplichtingen die gepaard gaan met het zijn van rationele wezens, uniek gemaakt naar het beeld van God, zouden deze kwesties niet controversieel moeten zijn. In dit licht bezien kunnen de zogenaamde “dierenrechten” terecht worden geïdentificeerd als het uitvloeisel van onze plichten jegens hen. In tegenstelling tot de mensenrechten zijn deze rechten niet intrinsiek; de mishandeling van dieren is eerder een schending van onze morele waardigheid als rationele wezens. Mensen die zich schuldig maken aan wreedheid jegens dieren verminderen hun eigen morele waardigheid. (Dergelijk gedrag wordt vaak geassocieerd met sadisme en misdaden van extreem geweld tegen mensen). Helaas zijn er echter verschillende aanwijzingen dat de tekst sterk is beïnvloed door het seculiere denken wanneer deze probeert de menselijke waardigheid te koppelen aan de zogenaamde klimaatcrisis (nr. 28). Dignitas infinita weerspiegelt de voortdurende afstemming van de Heilige Stoel op de agenda van de klimaatcrisis, die, zo beweren critici, bijna apocalyptische beweringen promoot die niet door betrouwbare gegevens worden onderbouwd.3 Dit mondiale programma heeft nauwe banden met de bevolkingscontrolebeweging en probeert radicale beperkingen op te leggen aan het maatschappelijk middenveld – met name de landbouw en de voedselindustrie – dat het levensonderhoud van miljoenen mensen in de ontwikkelde wereld bedreigt en de economische ontwikkeling in het zuiden van de wereld tegenhoudt.
  Menselijke waardigheid en burgerrechten

  Soortgelijke problemen doen zich ook voor wanneer het document menselijke waardigheid met burgerrechten vermengt. Er zijn voldoende, pragmatische redenen waarom wettige autoriteiten voorzichtig moeten zijn met het opleggen van de doodstraf. Het document stelt dat zelfs misdaden als moord de dader niet van onvervreemdbare waardigheid kunnen beroven. Er wordt echter niet erkend dat dergelijke misdaden een mens van zijn morele waardigheid beroven. En, met een citaat van paus Franciscus, staat er: “Als ik die waardigheid niet ontzeg aan de ergste criminelen, zal ik die aan niemand ontzeggen. Ik zal iedereen de mogelijkheid geven om deze planeet met mij te delen, ondanks al onze verschillen.” (Nr. 34)4

  De pijnlijke ervaring van de afgelopen vijftig jaar laat zien dat de afschaffing van de doodstraf in Europa het respect voor de menselijke waardigheid niet heeft vergroot.5 In plaats daarvan is zij erin geslaagd het cruciale onderscheid tussen het onrechtvaardig doden van onschuldigen en het rechtmatig bestraffen van de mensen te vervagen. schuldig. De bewering dat de doodstraf een overtreding is van de ontologische waardigheid is in tegenspraak met de goddelijke Openbaring en de voortdurende leer van de Kerk.

  Ook kan de menselijke waardigheid niet worden ingeroepen om illegale immigratie te rechtvaardigen. De menselijke waardigheid vormt de basis van de mensenrechten, maar burgerrechten worden door de civiele autoriteiten verleend, opgeschort of ingetrokken. Het recht op staatsburgerschap, op sociale voorzieningen en het recht om te stemmen zijn geen mensenrechten, maar burgerrechten. De Verklaring maakt geen onderscheid tussen legale immigratie en illegale immigratie. Dergelijke zaken vragen terecht om de aandacht en voorzichtige interventie van regeringen en politici, niet alleen voor de bescherming van de gastgemeenschap, maar ook voor de veiligheid van de migranten zelf. Dit is een ernstige omissie in het document. De uitbreiding van de mensenrechten op basis van sociale rechtvaardigheid heeft geleid tot een inflatiecyclus die ertoe heeft bijgedragen dat het hele mensenrechtenproject in diskrediet is gebracht.

  De gevaren van slechte filosofie

  Door de bijdragen van René Descartes en Immanuel Kant (nr. 13) aan ons moderne begrip van de menselijke waardigheid te prijzen, verdoezelt het document de ernstige tekortkomingen die deze filosofen in het concept hebben geïntroduceerd. Hoewel de auteurs van de Verklaring transgenderisme nadrukkelijk afwijzen, is dit concept slechts een onvermijdelijke conclusie van de zogenaamde cartesiaanse kloof tussen lichaam en ziel. Terwijl het katholieke geloof de ziel erkent als de vorm van het lichaam, maakt de scheiding van geest en lichaam in het cartesiaanse perspectief de weg vrij om te beweren dat een man in het lichaam van een vrouw geboren kan worden, of omgekeerd.

  Op dezelfde manier is het met de filosofie van Kant één ding om te beweren dat geen enkel mens mag worden behandeld als een middel om een doel te bereiken. Het is echter verkeerd om te suggereren dat ieder mens een doel op zichzelf is. Het katholieke geloof heeft altijd geleerd dat het doel van de mens in God ligt en in het leven met Hem in de eeuwigheid. Voor Kant ligt de menselijke waardigheid in de morele autonomie die wordt verleend door de menselijke rede en het vermogen om het goede te kiezen. In tijden van moreel relativisme is dit begrip van de menselijke waardigheid steeds nauwer vereenzelvigd geraakt met de loutere uitoefening van de vrijheid van het individu om te kiezen wat hij of zij als goed beschouwt. Er wordt ook algemeen erkend dat Kant de rassentheorie in de antropologie in Duitsland heeft geïntroduceerd.6 Hoewel hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de misdaden van degenen die na hem kwamen, zouden Kants ideeën over ras uiteindelijk catastrofale gevolgen hebben in de twintigste eeuw.

  Zowel Descartes als Kant zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor de dubbelzinnigheid en verdraaiing die de auteurs van Dignitas infinita terecht betreuren.

  “Enkele ernstige schendingen van de menselijke waardigheid”

  Hoewel het document erkent dat de lijst van misdrijven tegen de menselijke waardigheid niet uitputtend is, is deze wel uitgebreid en omvat onder meer ‘moord, genocide, abortus, euthanasie en opzettelijke zelfmoord’, evenals ‘alle schendingen van de integriteit van de menselijke persoon, zoals verminking, fysieke en mentale marteling, buitensporige psychologische druk”, en ten slotte “onmenselijke levensomstandigheden, willekeurige opsluiting, deportatie, slavernij, prostitutie, de verkoop van vrouwen en kinderen, vernederende arbeidsomstandigheden waarbij individuen worden behandeld als louter instrumenten voor winst in plaats van als vrije en verantwoordelijke mensen.” (nr. 34)

  Hoewel het pornografie, de systematische uitbuiting van seksualiteit, de corruptie van jongeren, de commerciële handel in baby’s en transgenderisme afkeurt, tonen de auteurs van het document zich niet in staat of bereid om het punt te identificeren waarop veel van deze kwaden samenkomen: de homoseksuele subcultuur. Het is deze agenda, gepromoot door nationale regeringen en internationale organisaties binnen de Verenigde Naties, die de markt voor draagmoederschap, kinderpornografie, seksualisering van kinderen en transgenderisme heeft gestimuleerd, en uiteindelijk streeft naar de vernietiging van het gezin op basis van het huwelijk.
  In Making Gay Oké: hoe rationaliserend homoseksueel gedrag alles verandert, citeert auteur Robert R. Reilly verschillende onthullende uitspraken over dit onderwerp, waaronder de volgende bekentenis van Paula Ettelbrick, voormalig juridisch directeur van het in New York gevestigde Lambda Legal Defense and Education Fund, die verklaarde:

  “Quer zijn betekent het verleggen van de parameters van seks, seksualiteit en familie, en … het transformeren van de structuur van de samenleving … We moeten onze ogen gericht houden op de doelstellingen van het bieden van echte alternatieven voor het huwelijk en van het radicaal herschikken van de kijk van de samenleving op de werkelijkheid.”7

  Veel andere homoseksuele activisten hebben dit ook erkend. Op het Sydney Writers’ Festival in Australië in 2012 verklaarde journalist en activist Masha Gessen onbeschaamd:

  “Het is een no-brainer dat (homoseksuelen) het recht moeten hebben om te trouwen, maar ik denk ook dat het een no-brainer is dat het instituut van het huwelijk niet zou moeten bestaan… Vechten voor het homohuwelijk houdt doorgaans in dat we liegen over wat we gaan doen. wat we met het huwelijk zullen doen als we daar zijn – omdat we liegen dat de instelling van het huwelijk niet zal veranderen, en dat is een leugen.

  “Ik heb drie kinderen die min of meer vijf ouders hebben, en ik zie niet in waarom ze niet legaal vijf ouders zouden moeten hebben… Ik ontmoette mijn nieuwe partner, en zij had net een baby gekregen, en de biologische vader van die baby is mijn broer en de biologische vader van mijn dochter zijn een man die in Rusland woont, en mijn geadopteerde zoon beschouwt hem ook als zijn vader. Dus vallen de vijf ouders uiteen in twee groepen van drie… En eigenlijk zou ik graag in een rechtssysteem willen leven dat in staat is die realiteit te weerspiegelen, en ik denk niet dat dat verenigbaar is met het instituut van het huwelijk.’8

  De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (die de auteurs van Dignitas infinita met buitensporige eerbied lijken te beschouwen, gezien het leergezag dat de Kerk bezit) erkent dat het gezin de “natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de samenleving is en recht heeft op bescherming door de samenleving en de Staat”.9 De geplande deconstructie van het gezin in naam van de homoseksuele bevrijding heeft al onnoemelijke ellende teweeggebracht onder miljoenen mannen, vrouwen en kinderen. Het onvermogen van kardinaal Fernandez om deze agenda te identificeren als een ernstige bedreiging voor de menselijke waardigheid laat de woorden van zijn historische Verklaring zo hol klinken als schallend koper of een rinkelende cimbaal. Nog verontrustender is dat Dignitas infinita, door wat ongezegd blijft, de richting aangeeft waarin paus Franciscus wil dat de Kerk zich in deze kwestie beweegt.

  1. In de nota onderaan zegt ‘paus’ Franciscus :

   “1. In een interview met het tijdschrift America in november 2022 erkende paus Franciscus dat de foetus een mens is, maar voegde er onmiddellijk aan toe: “Ik zeg niet een persoon, want hierover wordt gedebatteerd, maar een levend mens.” — “Exclusief: paus Franciscus bespreekt Oekraïne, Amerikaanse bisschoppen en meer”, America: The Jesuit Review, 28 november 2022.”

   ( Bent u een mens of een persoon ? )
   ( Als mens telt men minder mee in het leven dan een persoon, of omgekeerd ? )

   1. Dat is grappig (nou ja, grappig?): in het recht is een persoon een soort ‘bedrijf’ dat aangesproken kan worden als een bedrijf. Een corporation. Deze juridische aangelegenheid leggen sommige mensen uit en geven aan dat er een vreemd juridisch (via het ‘recht’) spel wordt gespeeld met de mens en vlees en bloed. Deze mens zou via de geboorteakte een soort winstartikel van en voor de rijken worden betekenen die op de beurs verhandeld wordt. Of het waar is weet ik niet, maar ik denk dat er wel een vorm van waarheid in kan zitten. Wat is een MENS voor de wet en voor de WET. Wet is mensenwet en WET is Goddelijke wet. Zeer interessant! Maar ook zeer link, want zo zou een bedrijf of een robot ook ‘menselijke rechten krijgen en dat is een glijdende schaal voor menselijke waardigheid!

    Dit is een zeer belangrijk onderwerp, want het lijkt alsof er een spel gespeeld wordt waar de doorsnee mens geen idéé van heeft. Die leert dat niet op school.

    1. Voorgaande reactie was een Eric gericht.

     Nogmaals, ik denk dat het een belangrijk onderwerp is: ! ! !

     *** zijn we nu eigenlijk een persoon of een mens ***

     Hoe zit dat? ( Paulus wijst daar dacht ik ook op. Wat is de mensen-wet en wat de Goddelijke Wet. )

  2. n.b.
   Wil men zelf iets naar een andere taal vertalen, dan kunt u daarvoor het programma ‘vertaal’ van google gebruiken. Wanneer de tekst te groot is, dan kan dat in delen. Die delen zet u dan in een nieuw tekstbestand zodat het weer één geheel wordt. (Dat leest makkelijk)
   Bovenstaande tekst heb ik dan ook in vier delen (of drie, dat weet ik niet meer) vertaald en aan elkaar geplakt.

   Dus: u typt boven in de adresbalk ‘vertaal’ in en kiest dan ‘Vertalen – Google’,
   dan kopieert u geselecteerde brontekst en plakt deze in het vertaal-hok.
   Die vertaalde tekst kopieert u vervolgens in het (nieuwe) tekstbestand.

 17. Waramund schreef:
  15 april 2024 om 13:49
  “… Jezus en Maria zijn met hun verheerlijkte lichamen in de hemel. De andere heiligen hebben hun lichamen nog niet terug maar zullen die hersteld terugkrijgen uit de dood, en die lichamen zullen ook verheerlijkt zijn; nu wachten hun geesten in de hemel op de herrijzenis van hun stoffelijke lichamen. Zo een ontlichaamde geest in de hemel aanschouwt God in gelukzaligheid maar is als mens in een incomplete staat totdat hij zijn lichaam terugkrijgt uit de dood. Die heiligen zullen in de toekomst op aarde wandelen met hun herrezen lichamen. Het Lam zal regeren op de nieuwe aarde.”

  Ik dacht dat ‘in de eeuwigheid’ tijd en ruimte wegvielen, toch? Maar bon.

  Volgens recente schattingen hebben er sinds het begin van het bestaan van de Homo sapiens, ongeveer 117 miljard mensen op deze aarde geleefd, vanaf het moment dat onze soort ongeveer 190,000 jaar geleden ontstond.
  Het wordt wel erg héél druk op uw nieuwe aarde met al die verheerlijkte lichamen.
  Of is dat uiteindelijk toch ook maar allemaal een beetje symbolisch bedoeld?

  1. @ Frank

   Waramund denkt helemaal niet in aantallen want God zal alles in orde brengen en er komt een nieuwe aarde….

   En Waramund weet niks van hoe het zal zijn, want die gaat ook niet daar heen waar je een volmaakt antwoord kan krijgen, al is een volmaakt antwoord voor jou ook nog buiten jouw begrip

   “Of is dat uiteindelijk toch ook maar allemaal een beetje symbolisch bedoeld?”

   Dat is nou het probleem bij hen die geen Volmaakt Antwoord Kennen, nog er niet naar toe gaan om Te Kennen, dan weet je niet wanneer letterlijk, wanneer symbolisch en hoe letterlijk of symbolisch volmaakt te verstaan is!
   Zo ontstaat misbruik: een blinde gelovige gaat vertellen hoe een Volmaakt Ziende Ziet en Gezien Heeft Dat is hetzelfde als een “Blinde” Boeddhist(die nog nooit in het Nirwana geweest is) vertelt over het Nirwana en gelijktijdig zegt dat als je daar bent alles vergeet: Dan hoe kan een “blinde “Boeddhist weten dat er een Nirwana bestaat? Die er is kan niet vertellen dat Het Nirwana bestaat noch de weg er heen! En die gaat vertellen hoe Boedha bedoelt zonder dezelfde weg als Boeddha gelopen te hebben en te weten of Boeddha de waarheid gesproken heeft ….

   Dat is het verschil tussen Waramund en mij. Mij kan je controleren en krijgt iedere mens een volmaakte mogelijkheid om eerlijk te kunnen kiezen, Waramund kan je niet controleren!

 18. Exposé – Iran en Israël PsyOp 911 maanden nadat Israël werd gesticht
  Deze oorlog staat al eeuwen in de planning!

  911 maanden en 0 dagen

  De media hebben een nieuw conflict tussen Israël en Iran gecreëerd. En gisterochtend, 14 april 2024, werd Israël, dat op 14 mei 1948 werd gesticht, 911 maanden oud.
  Dit doet ons denken aan 9/11.

  14 mei 1948

  De Israëlische Onafhankelijkheidsverklaring, formeel de Verklaring van de oprichting van de staat Israël, werd op 14 mei 1948 afgekondigd door David Ben-Gurion, het uitvoerend hoofd van de Zionistische Wereldorganisatie, voorzitter van het Joods Agentschap voor Palestina, en binnenkort ook eerste premier van Israël worden. Het verklaarde de oprichting van een Joodse staat in Eretz-Israël, bekend als de staat Israël, die in werking zou treden bij de beëindiging van het Britse mandaat die dag om middernacht.

  Hoe vierden ze deze gebeurtenis van 9/11?

  Ja, met een Iraanse drone-lancering, gevolgd door een nep-raketaanval, een licht- en geluidsshow van techniek aan de nachtelijke hemel met, zoals gerapporteerd door de media, helemaal geen gewonden.

  Enorme PsyOp en de grootste hoax die de wereld ooit heeft gezien!

  Een Israëlische wetenschapper noemde het Iron Dome-raketafweersysteem ‘de grootste hoax die de wereld ooit heeft gezien’! Volgens Dr. Motty Scheffer: “Er is vandaag de dag geen raket die andere raketten of raketgranaten kan onderscheppen, en de Iron Dome is een licht- en geluidssysteem dat de Israëlische publieke opinie en natuurlijk zichzelf blokkeert. In feite zijn alle explosies die we in de atmosfeer hebben gezien zelfvernietiging….”

  ‘De luchtverdedigingssystemen van Israël werden echter ‘op de proef gesteld’ toen Iran een massale aanval lanceerde waarbij meer dan 300 raketten en drones betrokken waren’, luidt de fakestream-mediapropaganda.

  Deze PsyOp volgt het voortdurende nep-oorlogsscript, opnieuw aangewakkerd door Rusland en Oekraïne, gevolgd door Israël en Hamas, en nu met Iran.

  En onthoud: de beelden uit Oekraïne waren nep – ofwel afkomstig van oude archiefbeelden, van beelden van trainingsoefeningen, of zelfs van videogames. Ze manipuleerden zelfs beelden om het te laten lijken alsof gebouwen werden verwoest, terwijl ze in werkelijkheid onaangeroerd bleven, zoals blijkt uit talloze Oekraïners die na elk nepnieuwsartikel hun buurt filmden. We zouden hetzelfde kunnen zien met dit geënsceneerde en nepconflict tussen Iran en Israël.

  De komende Iranoorlog….
  De komende geplande oorlog in Iran zal worden versneld door een reeks valse vlaggen, uitgevoerd door de Verenigde Staten en Israël. Dit is het moment waarop ze de stroomuitval gaan initiëren; ze doen het virus [CONVID], en ze doen de razzia’s.

  Waarom ze van plan zijn Iran weg te vagen

  Er is een gevoel van ‘nuchtere betekenis’ gehecht aan de oorlogsinspanning, die in kringen van het Witte Huis wordt gezien als een vervulling van ‘Joodse profetie’. De ‘Messias’ of Joodse ‘Moshiach’ kan zijn ‘troon’ pas bereiken als Iran is weggevaagd.

  De VS en Israël beramen een False Flag om een oorlog tegen Iran te ontketenen

  David Goldberg zei dat zijn ‘leven werd bedreigd’ terwijl hij doorging met het onthullen van geheime plannen van het Witte Huis voor de oorlog in Iran.
  De plannen en het complot voor een valse vlag gaan door, terwijl de VS en Israël een nepoorlog met Iran beramen. David Goldberg heeft gezegd dat het Witte Huis van Trump ‘belachelijke verhalen’ zal blijven verspreiden in een ‘voorspellende programmering’ om het Amerikaanse volk voor te bereiden op oorlog. – onthuld door David Elias Goldberg, april 2019

  Natuurlijk werd het YouTube-kanaal van David Goldberg verwijderd alsof het nooit had bestaan!

  Ze willen oorlog in Iran!
  Ik haat het dat het al eeuwen in de planning staat. En het leek alsof niemand aandacht schonk aan Iran, maar dat zie je nu gebeuren! Het buitenlands beleid van de Verenigde Staten is gericht op de NWO en is Luciferiaans. Dus wat de Amerikaanse regering ook onder druk zet, je moet naar de toekomst kijken: het beweegt allemaal in de richting van NWO. Maar ze spelen, de ene kant tegen de andere. Ik denk dat vrijwel elk land ter wereld wordt bestuurd door Luciferianen. Ze volgen bevelen op, of ze dat nu willen of niet. Het is alsof ze een aanbod hebben dat ze niet kunnen weigeren: ze moeten het doen! Ze hebben een manier om mensen eruit te dwingen, of ze uit te schakelen en te vervangen, die ze vervolgens kunnen vermoorden.

 19. Kan hier iemand van de moderatoren WEL reageren op de recente schunnige opmerkingen van waarschijnlijk dezelfde minkunkel? Met dank.

 20. Bij kerknet.be kan men tegenwoordig duivelsbeeldjes bewonderen :
  https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/waarom-zanger-nick-cave-brussel-zijn-duivels-ontbindt

  “Een opmerkelijke zijsprong, maar ook niet zó verwonderlijk: de Australische zanger toont in zijn oeuvre geregeld zijn fascinatie voor de Bijbel, Christus en het christelijk geloof — zonder zich religieus of kerkelijk te bekennen. Deze zomer verschijnt zijn nieuwe cd Wild God, nu is er al een interviewboek, Geloof, hoop en ravage. Daarin gaat hij dieper in op zijn turbulente levensreis en zijn eigen, ‘donkere’ vorm van religiositeit.”

  Ik vrees dat het nog veel erger zal worden. Het was voorspelbaar.

  1. Geen toeval dat die duivels in Brussel te voorschijn komen en eveneens geen toeval dat ze ook tot hier geraken.

   1. @Eric

    daar waar Gods Licht is duisternis aangrenzend aanwezig om daar waar toegestaan door God, te testen
    Toch laat duisternis zich pas op het laatst zien, eerst komen de door duisternis geïnfecteerde “vrienden””

    1Hierop nam Elifaz uit Teman het woord:

    2Wat ik ga zeggen kun je misschien niet verdragen,
    maar zwijgen kan ik niet.
    3Luister: velen heb je de rechte weg gewezen,
    zwakke handen gestaald.
    4Je woorden hebben struikelaars overeind gehouden,
    bevende knieën gestrekt.
    5Maar nauwelijks zelf getroffen verlies je de moed,
    aangeslagen raak je in paniek.
    6Was vroomheid niet jouw kracht,
    een onbesproken leven niet jouw hoop?

    7Vertel mij: is ooit een schuldeloze verloren gegaan?
    Waar zijn ooit rechtvaardigen omgekomen?
    8Mijn ervaring is: onheil ploegen
    en zaaien doet onheil maaien.
    9God blaast en de onrechtvaardigen komen om,
    een ademtocht van zijn toorn, en zij liggen geveld.
    10Al brullen, al grommen zij als leeuwen,
    hun tanden worden verbrijzeld;
    11ze komen om bij gebrek aan prooi,
    hun welpen worden verstrooid.

    12Heimelijk sprak iemand tot mij,
    fluisterde mij iets in het oor,
    13op het onrustig uur van droomgezichten,
    als diepe slaap de mensen overmant.
    14Schrik en angst grepen mij aan,
    een siddering voer door mijn gebeente.
    15Een windvlaag trok langs mijn gezicht,
    storm deed mijn lijf huiveren.
    16Daar stond het, een gestalte – ik weet niet wat –
    hij stond vlak voor mijn ogen.
    Het was stil – ik hoorde een stem:

    17’Kan een sterveling rechtvaardig zijn voor God,
    een mens onbesmet voor zijn Maker?
    18Zelfs in zijn dienaars stelt Hij geen vertrouwen,
    zelfs in zijn engelen bespeurt Hij nog smetten;
    19hoeveel temeer bij hen wier woning uit leem is opgetrokken
    en stof tot grondslag heeft.
    20Als motten worden ze geplet,
    van vandaag op morgen vermorzeld,
    ze gaan naamloos te gronde, voorgoed.
    21Het touw van hun tent wordt losgerukt:
    dood zijn ze eer ze het weten.(Job 4)

    En als dat niet lukt de menselijke vijanden, en als dat niet lukt komt Satan zelf als laatste!

    Zou u moeten weten Eric!

    Als enige de in alles en overal Gehele Waarheid houdt altijd stand en blijft Staande! Ook het sterfbed kan geen dreiging vormen! en die Volmaakt leeft en Sterft heeft duisternis helemaal geen grip!

 21. Chaos daalt neer in West-Sydney na steekpartij in kerk (kijk)

  https://youtu.be/J1tzMcpuWYM?si=cQK-RGt0IzmXAKJ2

  zou hij hierom zijn aangevallen

  Bisschop is pro Trump (mits, tenzij).
  https://twitter.com/EnforceTheTruth/status/1779831357830562007

  gecodeerde aanval !!!!!!!

  Antichristelijke bevestiging! Steekpartij in de kerk in Sydney: bisschop Emmanuel tussen verschillende mensen neergestoken

  https://www.youtube.com/live/6a36uDz2oCw?si=KX8o575zXOh8rVfp

 22. Daar ben ik weer

  De bijbel van Trump

  Donald Trump die Bijbels verkoopt maakt christenen woedend: ‘godslasterlijke zwendel’

  De bijbel kost 59,99

  draai om

  6665

  Ik weet niet hoe zijn volgers niet kunnen zien hoe slecht T-RUMP is, vooral nadat Operatie Warp Speed ​​MAGA (M)ake (A)merica (G)enetisch (A)ltered is. Hij zegt dat de V zijn bloed is en dat hij de kampioen is van de N-oa-hide-wetten, maar de meesten weten niet eens wat die wetten betekenen. Hij blijft zichzelf met Jezus vergelijken door te zeggen dat hij de uitverkorene is en dat zijn vervolging een vervolging is. Ik krijg zin om te kotsen. De Bijbel die hij verkoopt is belachelijk en sommigen van ons weten precies welke (god) hij dient. De nachtmerrie van de clownshow moet doorgaan.

  Tru,mp Zevende Koning = 222
  B@rack 0bama de Antichrist = 222
  De zoon van het verderf B@rack Husse!n 0bama = 201

 23. Redactie:
  Het lijkt erop dat ik nu opeens niet meer automatisch naar de commentaren kan ‘springen’ als ik één van de uit de recente reacties kies. Is er misschien iets veranderd?
  (De enige die wel naar de juiste plek ‘springt’ is de reactie van Edwin, maar die is na deze reactie van mij niet meer zichtbaar.)

 24. Daar ben ik weer

  De bijbel van Trump

  Donald Trumps ‘McLeod Tartan’=’Canaanite/CAIN Cloth’, het vertegenwoordigt de ‘Stier’! Aleph is de ‘Stier’ en het symbool ervoor werd gevormd tijdens de zonsverduistering van 8 april 2024 in de VS. Marduk is de stier en “Eclipse” = “verlating.” Trump gezien als babyjongen (in de video) met een topje in tartanstijl.

  6 april ‘= ‘Tartan Day.’ Tartan was de Assyrische koning Sargon II – militaire commandant. Tartan ‘Kanaänitische/Kaïndoek’, ook wel ‘Doek uit Tyrus’ = Feniciërs die Kanaänieten zijn. Het is bekend dat Schotse ruit al sinds 3 na Christus in Schotland wordt gedragen. Foto’s (geverfde of getatoeëerde) droegen kilts en tartan. De druïden, ook wel de priesters van de Picten genoemd. De Presbyteriaanse Kerk ‘Kirkin O’ Tartan’ viert dit. Tartan betekent ‘opperbevelhebber’. Rab-saris was dat wat, naast de wil (koning), het hoogst in rang staat in de fasen van het bewustzijn van de mens, vertegenwoordigd door de Assyrische en Babylonische ‘hoofd-eunuch’ Donald, Heer van de Eilanden (Schots-Gaelisch: Dómhnall; overleden rond 1423). de zoon en opvolger van John of Islay, ook bekend als Lord of the Isles en hoofd van de ‘Clan Donald’ (Wereldheerser). De ‘Drummer’-moeder van Donald Drumpf was Mary McLeod – Clan McLeod wordt gesymboliseerd door de Stier.

  MAGA is de titel van de Kerk van Satans 5e Graad Magus V; MAGA betekent Ma=Moeder + Ge=Aarde; Moeder Aarde is Gaia. MAGA-hoeden zijn rood omdat Esau zijn ziel verkocht en werd omgedoopt tot Edom=Rood; de rode klei die God Adam uit de aarde vormde. Satanisten geloven dat Adam Androgyn was en zich splitste om Eva te vormen – deze leugen wordt versterkt in Genesis 1:27. Veel nieuwe Bijbelversies lijken om deze reden “Hem” in “Hun” te hebben veranderd.
  Amerika is vernoemd naar Amurru, de slangengroep van de Edomieten (Esau). Donald Trump toont overal het neerwaartse driehoekige handteken, ook wel het Magus V-teken genoemd.

  Oannes is een bijnaam van Marduk, ook bekend als ‘Bull’; OANNES-DAGON is het Beest dat uit de zee oprijst! Quinotaurus = ‘Vis-Stier’ en de Eclips vormde de Aleph ‘Stier’ – St John’s=Satan! St. John Cathedral, waar Trump buiten staat met een bijbel in zijn hand.

  “Maga” – diepere betekenissen voor dit woord/de naam.

  https://www.wisdomlib.org/definition/maga

  Maga gespiegeld = Agam oftewel “Meer” (van vuur) in het Hebreeuws. Zie ook het volgende voor meer informatie over Agam (Maga)…

  https://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Lexicon.show/ID/H98/agam.htm

  Zou er ook een link kunnen zijn met Maga oftewel Agam (Griekse koning Agamémnō) en Trump?

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Agamemnon

  Het woord/de naam Maga bevat ook het woord “Gam” wat “huwelijk/vereniging” betekent (met Satan?). Zie sterke concordantie 1572 “Gam” + Gam gespiegeld = Mag (ekster zwart-wit dualiteit) Zie hier meer:

  https://m.facebook.com/wifistudy/photos/a.292118934312056/635661069957839/?type=3

  https://m.facebook.com/wifistudy/photos/a.292118934312056/635661069957839/?type=3

 25. @P.J.T Derks

  “P.J.T. Derks schreef:
  19 april 2024 om 07:18
  @Henk Gadellaa,
  U die letterlijk álles oneindig veel beter weet dan elk mens: wat doet U hier op deze menselijke site???”

  Zeg mij Dhr Derks

  Die Volmaakte Christus Verschijning weet alles en Die is hier ook Aanwezig , en daar klaagt u niet over! O ja Die weet u niet te vinden en te spreken en met uw dichte oren hoort u toch niks en dan is het makkelijk: Die zwijgt stemt toe…….u leest toch niks van mij, of?

  1. Henk,
   de heer Derks heeft alvast een veel groter gevoel voor rechtvaardigheid dan uzelf en dat betekent logischerwijze ook een groter hart dan het uwe. Rechtvaardigheid en liefde vertoeven graag in elkaars gezelschap.
   Bij u, Henk, is daar zeer weinig van te merken. M.a.w. uw luid geroep over Jezus is helemaal niet overtuigend.

   1. @Eric

    ziende blinden denken ook dat ze kunnen oordelen! Valt u ook onder want ook u, net als Derks kunnen Die ene Volmaakte Christusverschijning niet vinden, noch de Bijbel Goed lezen, net als Waramund. ja u en Derks en Waramund hebben ene groot hart voor Satan’s schuim want waar anders komt weigeren Goed Lezen en Goed onderzoek doen zoals e H.Schrift voorschrijft!

    Arme Eric! Hoe droevig ik het ook vind u krijgt allemaal uw trekken thuis op het moment dat de Tijn van Genade voorbij is! Het zij zo, en als het zover is haal ik mijn schouders op, geen traan zal ik er om laten

     1. @Eric

      Lees nu in eens wel mijn schrijven?

      Wees nou eens eerlijk Eric. Er staat echt niet voor niks in de Bijbel dat en wanneer je de Hele Volle Waarheid openbaar kunt verkrijgen, ook nog hoe je dat kan doen!
      EN JIJ EN DERKS EN WARAMOND LOPEN ER ZIENDE BLIND VOORBIJ!

      Daar staat heel duidelijk dat je niet voordat Christus verschijnt, Die alles in het duister verborgen aan het licht brengt en de beraadslagen der harten openbaart, hoort te oordelen!

      En dan wil je over mij oordelen?

      En dan schrijf je naar mij: “Des meer u opschept des te minder geloofwaardig u bent”

      Wie schept er nu op? Die voorbarig oordeelt of die Met Die Christusverschijning oordeelt? U, Derks en Waramond en vele anderen hier schrijven nooit of neit-voorbarig oordelen! U, Derks en Waramond hebben niks meer dan hebben horen zeggen en nog nooit volmaakt gecontroleerd of hetgeen men leest of hoort ook echt waar is. Niet de leer en de traditie van de kerk, niet u en hun zelf, niet van wie dan ook! Dan beweert u dat ik opschep? Die wel over Die Verschijning schrijf? en openbaart hoe je kan verkrijgen en waar Die te vinden is en Welke Het makkelijkste te Verkrijgen Is?

      u en hen zijn bedroevende mensen, die groots voorwenden en duister zijn!

      Echt bedroevend!

      1. Verscheidene mensen onder de Traditionele Katholieken hadden persoonlijke ontmoeting met Jezus. Geen van hen schept daar ooit over op.

       Wanneer twee verliefde jongeren elkaar ontmoeten gaat dat niemand aan, zij houden dat onder elkaar.
       U schept op, en roept dan ook nog zeer luid.
       Daardoor neemt niemand u nog ernstig.

       Na zovele maanden zeer luid roepen en zelfs schelden bent u slechts een bron van ergernis geworden.
       Conclusie : u komt hier enkel om te tergen.

       1. @Eric

        u moet eens terug gaan toen ik hier kwam en verwees naar Die Ene Christusverschijning en dat men daar heen moest voor een Volmaakt Oordeel: hel brak gelijk los!

        U en velen hier willen niks te maken hebben met Volmaakt Oordelen.

        “Verscheidene mensen onder de Traditionele Katholieken hadden persoonlijke ontmoeting met Jezus. Geen van hen schept daar ooit over op.”

        en weet u waarom die mensen zo schuchter zijn? Omdat ze die Verschijning kwijt raken en omdat uw kerk er snoeihard over oordeelt! En helemaal als het bekend wordt! uw kerk heeft niks anders voor levende heilige dan de kerker der zwijgen, aan de hand van de biechtvader. Ik heb het zelf meegemaakt en Teresia van avila waarschuwt voor verkeerde biechtvaders! Zegt het spreekwoord niet: Waar het hart van vol is stroomt de mond over? u weet niet half hoe erg het lijden is terwijl men moet zwijgen! en de argwaan en wantrouwen die men krijgt van diens eigen mede Christenen! Zo’n mens die een Verschijning krijgt is net als een kind en zo vreugdevol en gelukkig en jullie kunnen niks anders doen dan zo’n mens slaan, in de hoek zetten en de “klas” uitgooien en beschuldigen voor leugenaar! Kijk naar Amsterdam, kijk naar Medjugorje! en allemaal door mensen zoals jij, Derks en Waramund met hun blind geleerde leer! Nooit een echt zelfonderzoek bij jullie zelf! Nooit meer dan toetsing aan jullie eigen leer! het onbreekt jullie tenenemale aan echte nederigheid! Echt opzoek gaan naar verborgen zonden, echt op zoek gaan naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Nee jullie hebben de leer en elk onderzoek daarnaar is twijfel en als ik zeg dat het niks met twijfel te maken heeft, dat het gaan om echt te kunnen getuigen dan wijzen jullie af. Echt onderzoek begint niet met het te onderzoeken onderwerp in twijfel trekken, het begint met laten staan als vol-waar! en dan net zolang vasten en bidden tot je van Christus van blind geloof, Volmaakt Ziend Verkrijgt!

        Kijk naar Waramund, die schrijft dat ik niet leefde in de tijd voor mijn leven op aarde en de H.Schrift zegt God: Voor u verwekt werd kende Ik u!
        Jullie weten niks van jullie ziel! Die is niet zo groot en net zo oud als God want als je Ooggetuige moet zijn om te getuigen moet je zelf ook overal bij geweest zijn! Anders blijft het “van hebben horen van”en niet “zelf gezien”!

        Daarom verwijs ik ook naar de zonde tegen de H.Geest!

        Maar nee jullie weigeren alles: Nooit: “Iemand (anders) spreekt de volle waarheid tot het tegendeel is bewezen”. Nooit: ‘Iemand is Vol-Onschuldig, tot het tegendeel is bewezen”! Bij jullie is het altijd: een mens kan nooit volmaakt zonder zonden zijn en is altijd ergens een leugenaar!

        Kijk naar Waramund: Het is niet De Wet en de Profeten, het is De Wet, en profeten zijn er niet, dan wel nooit met een volmaakt Godsoordeel! Jullie maken Mozes schuldig want die plagen over Egypte waren nooit Volmaakte Godsoordelen!
        En draaien en krom kletsen kunnen jullie met verklaringen die van geen kant kunnen dan God is Almachtig en is geen verantwoording schuldig en heeft een vrije wil die buiten iedereen heen kan! DAT NOEMEN JULLIE RECHT EN GERECHT!

        Nee, Eric, omdat jullie niet verkrijgen mag geen één verkrijgen en het volk laten dorsten en verwijzen naar het verleden en jullie heiligen! Lekker makkelijk want die spreken toch niet tegen, die zijn dood en als er een levend is zegt die ja en amen naar jullie want anders wacht die, kerker, zwijgen of excommunicatie!
        Je gaat je gang maar Eric en je zwets gemeente, mij krijg je daar niet in! Er is bij u geen Gods Recht en Gerecht, kan je ook zien: U beschuldigt zonder ooit naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning te zijn geweest!
        U behoort net als Derks en Waramund als profetenmoordenaars!! echte Christenen wachten op Christus Oordeel en gaan zelf in vasten en bidden want niet weten betekent dat men te kort schiet in liefhebben! Niet voor jullie want je heben jullie leer en die is Volmaakt……Wat een kneeslapper: GEEN MENS KAN GODGELIJK ZIJN, en God is oneindig boven Diens schepping er is geen Godgelijk verstaan, maar jullie leer ja die is volmaakt! Een kind en dom gehouden geloofsvolk kan daarmee misleiden, een ziende niet!

        ik kan begrijpen dat Frank jullie niet in diens huis laat want de onbeschoftheid, bekrompenheid en gewelddadigheid stroomt uit al jullie gaten!!

        Wee jullie! DE BIJL STAAT KLAAR, Het Moment dat de Genade Tijd Voorbij is, is jullie boom omgehakt!

         1. @ Eric

          “eric-b-l schreef:
          19 april 2024 om 21:05
          Henk, u babbelt er op los.
          U doet niets anders in het leven.”

          Arme die u bent, u kan niet eens Godsoordelen Vellen en schrijven en dan komt u met zo’n antwoord!

        1. Aanvulling:

         “Wanneer twee verliefde jongeren elkaar ontmoeten gaat dat niemand aan, zij houden dat onder elkaar.
         U schept op, en roept dan ook nog zeer luid.
         Daardoor neemt niemand u nog ernstig.”

         en waarom? Om al die schofterige vragen en berispingen en schele blikken niet te krijgen! Het eerst wat jullie doen als er een verliefd stel is er op wijzen dat dit in het verborgen moet zijn want het is wellust en passie, dat is zondig! En dan jullie schofterige analfilactische schok over seksualiteit, jullie schijnheiligheid, jullie zogenaamde beter weten! dat is het eerste wat jullie je kinderen mee infecteren: schaamtegevoel! Schaamte, schaamte, schaamte! Jullie zijn erger dan een dodelijke infectie, want daar ga je als enige dood van, Jullie gif maakt een ziel kapot! Erger dan een lichamelijke verkrachting! Kan je ook zien bij jou: Geen mens spreekt de Volle Waarheid! Giftiger dan dit is er niet! Dat is het ergste Satan’s gif dat er is!

 26. Henk Gadellaa

  Ik wil langs komen, ik durf ,huur een auto en ben onderweg

  Ben zo benieuwd naar uw genade ,daarna of niet vertel ik de mijne >?

 27. @Waramund

  blinde orthodoxen gaan nooit in op andermans aangevoerde teksten als ze strijdig zijn met hun eigen teksten. En al helemaal niet op teksten die eenduidig zijn tav Volmaakt God Kennen, zonde tegen de H.Geest, Liefdesgebod en volmaakt leven zoals God Is en op profetie!
  Dit doen ze niet omdat ze zelf geen Verschijningen krijgen en er niks anders overblijft dan de leer en traditie van hun kerk! Daar is geen echte controle mogelijk en omdat ze hun kerk beheersen en in die kerk heersen kunnen ze alles van tafelvegen zoals het hun betaamt!
  Het is nog genade tijd, Zag je ook bij Christus en de meerderheid der farizeeërs en schriftgeleerden! en ook tussen hen en sadduceeërs !
  Daarom is er nooit een oplossing voor scheuringen tussen hen! Niet één die opgaat naar God en Die Ene Volmaakte Christusverschijning!
  Zo is het ook met u: geen antwoord op de zonde tegen de H.Geest en de daarmee in alles, overtal en altijd durende verdoeming.
  Geen antwoord op De Volmaakte Christusverschijning, Niet op de Wet en de Profeten, niet op Het Liefdesgebod, niet op als eerste der geestelijke gaven profetie zoeken, niet op volmaakte werken, niet op volmaakt oordelen!

  Niks makkelijker dan op diens troon blijven zitten en geen Goed Onderzoek doen zoals het hoort naar de H.Schrift! Men heeft niks met Gods Recht en Gerecht!

  Zwets en bral maar lekker door Waramund, u heeft geen eerlijke boodschap

  1. In mijn vorige reactie schreef ik over zonde tegen de H. Geest.

   Ik zit hier niet onophoudelijk te wachten op uw reacties om zo snel mogelijk te kunnen antwoorden hoor. Ik heb hier al gezegd dat ik mijn tijd hier selectief besteed; u moet maar wachten.

   1. @Waramund

    kan u mij dan vertellen waar u in vorige reactie over de zonde tegen de H.geest schreef?

    Ben benieuwd!

    1. Ik veeg daar mijn heiligegeestelijke kloten aan omdat “Penis in vaginam dulcus in saecula
     saeculorum” Aaaaaaammmmmmmmmeeeeeeen !

  1. Ik zal eens een scheet laten als antwoord, Protter-de-protter-de-prot !

 28. NOG laffer kan niet ; als volwassene een mini-mensje vermoorden, dat zich nog niet kan verdedigen !

 29. Voor God is een embryo ook een mens.
  Het enige verschil tussen een embryo en een 100-jarige is tijd.
  En bij God bestaat er geen tijd.

  1. @Kees Hooreman,
   Allereerst groeten van Zuid-Limburg.
   Zeer kernachtige + zeer juiste uitspraak van U.

   Heeft ook Ú intussen al ’n 20 jaren afstand gedaan van het katholiek nieuwsblad?

   1. Ja, reeds lang. Het KN is één van die kranten die gemist kan worden, omdat het de mensen verder in verwarring brengt.
    Demografisch gezien brokkelt dit ‘katholiek’ nieuwsblad overigens steeds verder af.
    Het heeft geen leidende functie meer, maar brengt onzinnig ‘nieuws’, waar geen -bejaarde- katholiek op zit te wachten.
    Om een voorbeeld te geven: als ik mijn huisdier een ketting met een kruisje om zou hangen, kan het KN daar een pagina vullende reportage over maken.

  2. @Kees Hooreman

   Als voor God geen tijd bestaat, bestaat eeuwigheid ook niet! dan kun je God gelijk afschieten en het uitboeten aan het kruis van Christus ook
   Voor God bestaat Tijd ook, er is bij God geen Tijdvertraging dat heet Tijd = 0

   Voor u beweert moet u eens naar God zelf gaan en uw gedachte controleren!

   1. Laat ik het dan zo zeggen: in de eeuwigheid bestaat een ander soort tijd, die wij niet kennen.

  3. Toch wel want Hij schiep de wereld in 7 dagen !

   1. Nee man, dat waren er ZES. De zevende dag gebruikte Hij om te rusten.

    Ga eerste je kinderbijbel maar eens goed lezen, alvorens constant onzinnig commentaar te leveren, met je belachelijke namen.

 30. Het KN heeft niets verhevens en niets opbouwends. Het KN doet me denken aan een preek, waarin de priester alleen maar praat over sociale problemen, het milieu en asielzoekers.

 31. Overigens heeft onze ‘heiige vader’ opgeroepen om nog méér asiezoekers op te nemen. “Wees ruimhartig” zei hij. Makkelijk praten vanuit je goed beschermde ivoren toren, Berboglio!
  Als Bergoglio zèlf het ongemak van asielzoekers aan den lijve zou ondervinden, zou hij wel anders praten.

  1. @Kees Hooreman

   uw antwoord is deels terecht. Er zijn ook geestelijken die asielzoekers opvangen in hun huis! En Berboglio heeft zich daar nooit tegen verzet!
   En daarbij heeft de kerk het probleem dat hun kerken leeglopen en ze wel de plicht hebben hun gebedshuizen te onderhouden en open te houden.
   Ze hebben helaas geen Pastoor van Ars die weet te bedelen en diens zolder vol graan wist te verkrijgen van Christus! Vele geestelijken zitten vast in hun eigen ketens van hun leer die er niet horen te zijn en het zogoed als onmogelijk maken om te verkrijgen. ze zijn net als die vele gelovigen die bidden en vragen aan God en moeten wachten tot ze een ons wegen…., en dan komen ze na hun sterfbed bij Christus en vragen: “Waarom gaf U niet toen ik vroeg… en Christus antwoord: staat er niet geschreven: Zoek eerst het Koninkrijk Gods en alles zal u gegeven worden? Ik Had alles klaar staan en u liep er ziende blind aan voorbij!

   1. Aanvulling

    en het zoeken naar het Koninkrijk Gods geldt ook voor asielzoekers!

    1. Geestelijken die asielzoekers opvangen in hun eigen huis? Ik betwijfel dat, temeer daar zij het elke dag enorm druk hebben, ook zónder asielzoekers in hun huis.
     Vergeet niet dat asielzoekers in álles begeleid moeten worden, nog afgezien van de taalbarrière. Bovendien moeten de geestelijken er maar plaats voor hebben.

     1. @Kees Hooreman

      Toen ik in Drevenack in Duitsland woonde was mijn parochiekerk in Wittenberg/Wesel, de pastoor had daar twee asielzoekers in diens huis opgenomen. Al waren het Oost-Duisters die via Tjechoslowakije naar West-Duitsland waren gevlucht in de tijd dat de muur en communisme nog bestond, het waren asielzoekers. ja dat was een hele tijd terug, ja het waren Oost-Duitsers en geen afrikanen, dat heet niet dat het niet nu niet meer gebeurd! ook ten tijde van de 2e wereldoorlog kregen joden onderdak bij de rkkerk. Men mag de rk kerk niet zomaar over één kam scheren! daarbij zijn er zeker onder de geestelijken die een zwaar hart hebben! Ik mag dan veel kritiek hebben op de leer van de rk kerk, dat heet niet dat ze alles fout doen, noch dat ze in hun innerlijk kwaadaardig zijn, het is dat iedere mens die geestelijke wil worden, niet leren Volle Mystiek te bedrijven en zich star houden aan schriftgeleerderige regels opgelegd door de meerderheid der blinden orthodoxen, dat het in veel gevallen met de botte bijl hakken en meer stuk slaan dan Goed doen!
      Daarom had Christus zware kritiek op de Joodse geestelijkheid waarbij Christus ook onderscheidt maakte met kanttekeningen: volbreng hun regels, leef niet als hen!: als je naar hun regels volbrengt ga je nog niet naar de Hemel, daarom leef niet als hen!

      en hier is bij velen hetzelfde! Diezelfde blinde orthodoxie van de Joodse religie ten tijde van Christus leeft al eeuwen onder de Christelijke geestelijkheid, daar is geen Vol-Profetie te vinden in hun leer! Alles is deels krom op achterin de kerk na! en dat komt ook hoe men leer en beleert. Geen één die geestelijk wil worden ontkomt aan dat farizeïsch schriftgeleerderig harnas en ketens! en probeer dan maar eens van binnenuit daar verandering in te brengen! Niet voor niets zijn Profeten altijd “buitenstaanders” en niet voor niets worden ze door de kerk van hun tijd bespot, en indien mogelijk vermoord!
      Conclusie:

      Oordeel niet voordat de Heer(Die ene Volmaakte Christusverschijning) is verschenen, Die alles in het duister verborgen aan Het Licht Brengt en de beraadslagen der harten Openbaart!

      1. Henk zegt :
       “in de tijd dat de muur en communisme nog bestond”.

       In die tijd zei men dat de muur richting het westen viel,
       hetgeen betekent dat het communisme uitbrak,
       en het heeft nu inderdaad de hele wereld veroverd.
       zoals Maria voorzegde.

      2. Beste Henk, waaruit blijkt dat ik oordeel?
       Ik wil alleen maar zeggen dat geestelijken het nóg zwaarder krijgen, als zij Afrikaaanse asielzoekers in huis opnemen, wier taal ze niet spreken, wier gewoonten ze niet kennen, wier cultuur hen vreemd is en daarbij komen de enorme administratieve en organisatorische lasten.
       Daar zitten geestelijken ECHT niet op te wachten, temeer daar zij het al zo druk hebben.
       Met andere woorden: geestelijken die in deze tijd -uit barmhartigheid- asielzoekers opnemen, vragen om extra problemen.

  2. Waarom zet hij zijn ruim Vaticaan dan niet open om ons op te vangen ?

 32. @Henk Gadellaa,
  U bent een woesteling. Daarmee kunt U slechts één ding: verwoesten, zelfs verwoesten (= vernielen) wat U het dierbaarst is.

  1. Kakken is plezanter dan pissen wegen het begeleidende aroma !

   1. Ben je 9 of 99?
    Dit, gezien je bruine humor, die jonge kinderen hebben, of zij die teruggaan naar hun kindheid (dementie)

  2. @P.J.T.Derks

   U bent een zielig figuur, echt een zielig figuur! Dan heeft u het over etiketten! De eerste van alle is niet voorbarig oordelen!

   1. @Henk Gadellaa,
    Uit goedheid heb ik gemeend U te moéten waarschuwen.
    Als ‘dank’ stuurt U mij dit idiote bericht.
    U MOÉT NIET GOED BIJ ZINNEN (= bij verstand) ZIJN.

    1. Ik gun U de enorme eer om mijn kloten te kunnen kussen en te verrekken in saecula saeculorum

 33. Zijn er hier nog mensen die uitgesproken fan zijn van ons koningshuis?
  Steeds meer mensen wantrouwen ons koningshuis en vooral Máxima, die zich constant bemoeit met ons uitgavepatroon en geldsysteem. Als stil protest hiertegen zou het passend zijn als niemand -van het gewone volk- op Koningsdag aanwezig is om het koningspaar toe te juichen.
  Daar komt dan de Blauwe Bus met alle ‘royalties’, maar er is geen burger aanwezig om hen te verwelkomen. Misschien komt de boodschap dan duidelijk over.
  En ter vermake: kijk naar de uitzending van Ongehoord Nederland van vandaag, waarin Edwin de Roy van Zuydewijn een boekje open doet.
  https://npo.nl/start/serie/ongehoord-nieuws/seizoen-3_2/ongehoord-nieuws_259/afspelen

  1. @Kees

   Wantrouwen is de ziekte van deze tijd en gezien de misdaad floreert is het logisch dat men munt en papiergeld er uit werkt want de staat wil iedere uitgave openbaar hebben! Ik had al gedacht dat hiet 5 jaar geleden zou hebben plaatsgevonden en Maxima is nu de gebeten hond, maar binnenskamers in de politiek is het allang besproken, en afgesproken. Ze wachten nog op die paar oudjes die niet om kunnen gaan met een betaalkaart/creditkaart!!
   en laten we eerlijk zijn, Christus rekent ook alles af, elk handelen en niet handelen, dan moet een Christen zich daar ook niet over druk maken.
   Het is net als razia’s in de 2e wereld oorlog, de SS kreeg het ook niet voor elkaar om ieder die zij weg wilde hebben, weg te krijgen en met elke financiële handeling openbaar krijg je zwartwerken ook niet weg, het wordt dan weer ruilhandel voor dat er geld in omloop was!
   En dacht je dat je het beter hebt met een president dan met een koningshuis? Jij wilt toch ook niet dat als je een eigen zaak hebt dat ze jou afzetten en je zaak overnemen een door het personeel gekozen persoon geleid wordt? Is een Koning geen eigenaar van diens land? Ik weet wel dat men een koning een uit de tijd vindt echter een koning is niks meer en niks minder dan een eigenaar van een zaak!! En ja een scheel kijkende jaloerse groep personeelsleden kan een hoop ellende veroorzaken! Zeker die ook nog zogenaamd wat in de melk te brokkelen hebben! Heb je hier ook!

  2. Nou Kees,
   Weet je wat
   Steek je vinger in je gat
   Dan hebt gij sjokolat
   1 Euro de lat
   Maar steek hem niet te wijd
   Op ge zijt hem kwijt
   Keesje stak;
   Zijn vinger brak.
   Had Keesje niet gstoken,
   Dan was zijn vinger niet geroken !

 34. @Henk Gadellaa,
  U bent VOL van Uzélf.
  Daardoor zoekt ÉN vindt U alleen zichzélf.

   1. Vol van onzin zal je bedoelen. En natuurlijk ook vol van goedkope alcohol.

    1. Neen het is erg lekkere luxe- “Cognac Ragnaud-Sabourin N° 20 Réserve Spéciale” voor kenners dus niet voor gierige Hollanders, zuip dus maar Hollands Heineken, Oranjeboom of andere kattenpis.

  1. Ik heb toch nog meer voornamen, P.J.T. !

   1. @A.B.C….,
    Voornamen zijn géén roepnamen, doch zijn beschermheiligen.
    Voornamen zijn door de ouders uitgekozen ter bescherming van hun kind.
    Blijkbaar gingen Uw ouders vlak na VII al niet ter kerke.
    Anders gezegd: ook Uw ouders waren al geen trouwe gelovigen.
    Of U daar trots op moet zijn, of zeer teleurgesteld in zult zijn, zult U onmiddellijk na Uw aardse dood zelf bemerken.

   2. Je bent nog stommer dan ik dacht, belachelijke ‘man’.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht