Is het Christendom een “open grenzen” religie? 

In de aanloop naar de verkiezingen, is migratie meer dan ooit een polariserend thema geworden. Dat migratie een grote impact heeft op onze maatschappij, daarvan getuigt een recent artikel in Het Laatste Nieuws.  Vlaanderen zou volgens deze krant, in verhouding tot het bevolkingsaantal, 40% meer migranten ontvangen dan onze buurlanden en zou sneller groeien dan bv Nederland. Drie kwart van de bevolkingsgroei in Vlaanderen zou bovendien te verklaren zijn door migratie. Jaarlijks zouden er gemiddeld 25,000 mensen in Vlaanderen bijkomen, dwz het gemiddelde bevolkingsaantal van een Vlaamse gemeente. Ook het aantal illegaal verblijvende migranten zou groeien. In België zou het aantal illegalen tussen 150,000 en 200,000 liggen, waarvan meesten in Brussel zouden verblijven. 

Migratiestromen, en volksverhuizingen in het bijzonder, zijn historisch moeilijk te controleren. Het West-Romeinse Rijk is erdoor gevallen, de Amerikaanse Indianen werden erdoor verpletterd en, recenter, viel de migratie van de Europese Joden naar het Heilige Land zeer slecht uit voor de Palestijnse bevolking. Er is dus voldoende reden om zich zorgen te maken over migratie, vooral wanneer deze grotere proporties begint aan te nemen. Ook bij gecontroleerde migratie, heeft de verhuizing van grote groepen mensen altijd een onuitwisbare sociale, economische en culturele invloed op de maatschappij waar ze terecht komen. Soms met positieve gevolgen, maar ook vaak met negatieve. 

In hedendaagse kerkelijke teksten wordt migratie in de meeste gevallen enkel vanuit een humanitair oogpunt bekeken, waarbij migranten als slachtoffers worden gezien van oorlog, politieke vervolging of economische tegenslag. Hierbij wordt er vaak gewerkt op het “schuldgevoel” van de “rijke, egoïstische” Westerling, die historisch verantwoordelijk zou zijn voor de miserie van de nieuwkomer, een discours dat men ook vaak hoort binnen seculiere links-progressieve kringen. Dit slachtoffer verhaal zou echter niet meteen overeenstemmen met de werkelijkheid. Volgens Het Laatste Nieuws, is slechts een fractie van de migranten in Vlaanderen op de vlucht voor oorlog of geweld. In de top 10 migratielanden, vindt men voornamelijk EU- landen, met uitzondering van Marokko, Turkije en heel recent Oekraïne. Terwijl Turken en Marokkanen voornamelijk migreren in het kader van een gezinshereniging, zijn EU burgers die naar ons land verhuizen, vooral arbeidsmigranten. Het slachtoffer-scenario gaat voor deze mensen dus grotendeels niet op. 

Daarnaast valt het op, dat progressieve kringen, inclusief de Christelijke, heel wat problemen veroorzaakt door migratie, officieel althans, onderschatten. Zij kijken bijvoorbeeld vaak weg van het effect van migratie op de veiligheid. Buitenlanders zijn oververtegenwoordigd in het gevangeniswezen en één derde van de gedetineerden had zelfs geen wettige verblijfsvergunning bij zijn arrestatie. Ook wordt de benadeling van lokale armen door de overconsumptie van de sociale zekerheid door nieuwkomers in de meeste gevallen door links-progressief genegeerd. Door de aanhoudende migratie zijn de wachtlijsten voor sociale woningen ondertussen legendarisch geworden. Het aantal daklozen in onze steden is buiten alle proportie gegroeid (bijna 20,000 enkel in Vlaanderen) en dan heb ik het nog niet over het hoge aantal buitenlanders die genieten van allerlei uitkeringen en subsidies zonder voorafgaande bijdragen tot ons sociaal systeem. Dit geld kan niet voor de noden van lokale armen gebruikt worden. Dit wordt allemaal gedoogd, mede omdat ons land internationale akkoorden heeft ondertekend om de huidige migratiestromen te aanvaarden. 

Men kan zich hierbij afvragen of het wel Christelijk is om meer naastenliefde te vertonen voor buitenlandse dan lokale armen? Ik denk niet dat het de bedoeling was van bv Jezus’ parabel van de Barmhartige Samaritaan om een voorkeur aan te moedigen voor buitenlandse slachtoffers. Integendeel, het verhaal vormt in de eerste plaats een hevige kritiek tegen de gelovige Joden, die hun eigen zwaar gewonde landgenoot door allerlei excuses aan zijn lot overlaten. Hoewel Jezus voor zijn tijd en culturele omgeving uitzonderlijk openstond voor buitenlanders, zie ik in het Evangelie geen enkel betoog om de belangen van buitenlanders te verkiezen boven deze van het eigen volk. Integendeel, wanneer Jezus benaderd wordt door een Kananese vrouw in Matteüs 15, weigert Hij haar hulpverzoek eerst, met de eerder harde woorden dat het “brood van de kinderen niet voor de honden” is. Hij voelde zich namelijk op de eerste plaats geroepen om de kinderen van Israël te helpen en geen buitenlanders. Het is pas na een nederige repliek van de vrouw, dat Hij op haar hulpvraag ingaat. Hulp aan buitenlanders was dus ook voor Jezus geen vanzelfsprekendheid en hing voornamelijk af van de attitude van de vragende partij. 

Deze verwachting dat migranten zich correct en met de nodige nederigheid gedragen, vindt men ook terug in de Catechismus van de Katholieke Kerk.  Terwijl rijke landen worden aangespoord om hulp te bieden aan buitenlanders op de vlucht voor armoede of oorlog, zijn migranten volgens paragraaf 2241 “verplicht om met dankbaarheid het materiële en spirituele erfgoed te respecteren van het land dat hen ontvangt, om de wetten ervan te gehoorzamen en om te helpen bij het dragen van burgerlijke lasten.” Overheden hebben hierbij het recht om migratie “aan juridische voorwaarden te onderwerpen.” Geen woord dus over vrijblijvende volksverhuizingen of verplichte “naastenliefde” wanneer een migrant in het gastland misdaden pleegt, misprijzen vertoont voor de inwoners en gebruiken van het gastland, zijn burgerplichten niet vervult of zijn culturele waarden probeert op te dringen. 

Ondanks de wereldvreemde uitlatingen van sommige van haar vertegenwoordigers, is de Christelijke visie op migratie dus geen verhaal van naïeve inclusie, open grenzen of antiracistische deugdpronkerij , maar vooral één van menslievendheid,  respect en persoonlijke verantwoordelijkheid, ook voor de nieuwkomers. De vaak geobserveerde voorkeur voor migranten ten nadele van binnenlandse bevolking  is in mijn ogen vooral een hedendaagse aberratie, wellicht gebaseerd op de behoefte van de moderne Westerling om te breken met een koloniaal verleden. Uiteraard doe ik hier geen betoog om alle solidariteit met migranten te stoppen of zich racistisch te gedragen. Met het oog op een leefbare toekomst, denk ik echter dat er een betere balans gezocht dient te worden tussen de belangen van autochtonen en nieuwkomers in het Westen. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

181 commentaren op “Is het Christendom een “open grenzen” religie? 

 1. ‘Wij’ hebben in Afrika in de vorige eeuw misdaden gepleegd, misprijzen vertoond voor de inwoners en de gebruiken van het (gast)land, onze burgerplichten niet vervuld en hebben hun cultuur en gebruiken compleet vernietigd. Wij hebben hen leeggeroofd (nog tot op heden, in bepaalde gevallen) en hebben hen in chaos verweesd achtergelaten.
  Vlaanderen is een zakdoek groot, met nog geen zeven miljoen inwoners; een kleine wereldstad heeft er meer. Met de verouderde autochtone ‘blanke’ bevolking kunnen we het, in zowat alle sectoren, nu al niet meer draaiende houden.
  Het fabeltje dat illegalen onze sociale zekerheid belasten en nieuwkomers voorrang krijgen op de
  inwoners is al honderden keren in alle (wetenschappelijke) toonaarden weerlegd en is pure stemmingmakerij door één politieke partij, waar u nu toch wel heel openlijk begint tegenaan te schurken.
  Ik wil graag, samen met u, naar een betere balans zoeken tussen allerlei spanningsvelden in onze maatschappij. Maar dan wel liefst op basis van reële feiten en cijfers en niet op basis van mistige stemmingmakerij.

  1. @Frank Dierickx :

   Kijk, het is makkelijk voor onderzoekers, om vanuit hun witte villawijk te concluderen, dat er helemaal niets aan de hand is.. Uiteraard vinden ze zich breeddenkend in hun afgeschermd wereldje, waar niemand zit te wachten op een goedkoop huurappartement, waar armen bestaan om te komen poetsen en allochtonen enkel uitgenodigd worden, wanneer ze voldoende passen bij de kleur van het interieur. Wie zijn dan de echte racisten en stemmingmakers?

  2. Beste Frank,

   Ik reageer hier niet zo veel en volg de reacties vanop de zijlijn. Soms ben ik het erg me U eens, soms ook niet. In feite doet er dat ook niet echt toe. “Onderzoek alles en hou wat goed is”, nietwaar?

   U schrijft hier echter: “we hebben hun cultuur en gebruiken compleet vernietigd.”

   Dat de blanke kolonisten daar niet waren uit liefdadigheid is een understatement en natuurlijk zijn er daar dingen gebeurd die wansmakelijk zijn.

   Maar laat ons ook eerlijk zijn, op het moment dat de eerste pionnen van Leopold II in Congo aankwamen, waren de Arabieren er al decennia lang slaven aan het weghalen. Veelal geholpen door overlopers en verraders uit de eigen bevolking. Verkrachtingen, gruwelijke verminkingen, kannibalisme en complete uitroeiing van dorpen waren er schering en inslag.

   Nu komen beweren dat we hun “cultuur ” hebben vernietigd lijkt me dan ook weer een brug te ver. De cultuur die op dat moment in Congo heerste was er vooral ééntje van geweld, angst en doodslag.

   Waarmee ik de kolonisatie en alle wantoestanden van de blanke niet wil goedpraten, doch de waarheid heeft in dit verhaal ook zijn rechten. De scholen ziekenhuizen en andere infrastructuur zijn daar niet gebouwd door de Arabieren of de Congolezen zelf, maar door de inzet van talloze oprechte integere Missionarissen. Het is iets te gemakkelijk om nu ‘de blanke’ overal de schuld van te geven. Net zoals de Congolezen niet allemaal ‘gewelddadige wilden’ waren, zo waren niet alle blanken die naar ginder zijn vertrokken ‘harteloze golddiggers’. Die nuance mis ik vandaag veel te veel in heel de discussie over de kolonisatie. (En niet in dat verhaal alleen spijtig genoeg…)

   Fijne avond verder

   1. Ben het helemaal eens met uw corrigerende nuancering, meneer of mevrouw P.S.
    Maar zoals u zelf kunt lezen moet men hier soms de éne kant sterk overbelichten, omdat de andere kant chronisch in de schijnwerpers wordt gezet. Een diep romantisch heimwee naar een uitsluitend katholieke blanke staat, bijvoorbeeld. Dan nog met de Bijbel in de hand, en zonder enige kritische reflectie op wat zo een Staat in het verleden heeft bewerkstelligd cfr. de slachtpartijen uit de eerste helft van de vorige eeuw in het blanke, christelijke Europa.

  3. Jij achterlijke extreem-linkse zak. Katharina Gabriels heeft met dit artikel de ECHTE EN ZUIVERE WAARHEID gegeven, snul. Kom eens naar het Kiel in Antwerpen dan zie je wat die extreme migratie van andersdenkende religies hebben teweeg gebracht!!! Een volledige wijk naar de kloten!!! En dat je het VB hierbij betrekt vind ik heel laag van u! Deze partij ziet de realiteit en is niet blind voor de huidige problemen in onze samenleving ( diefstallen, verkrachtingen en moorden van die onaangepaste meute. meestal moslims (uw vrienden misschien?). Begin uw prutogen is open te trekken!

   1. @ JEAN FELIX ELST,
    de gewetenlozen die achter de schermen aan de touwen trekken verwachten dat mensen in opstand komen, dat is hun liefste wens. Het is moedwillig opgezet om de zogenaamde “overbevolking” uit te dunnen, net zoals de neppandemie. Bill Gates heeft dit enkele jaren geleden letterlijk gezegd en hij was uiteraard de grote winstmaker die investeerde in dat leugenvaccin waardoor zeer velen zwaar ziek werden en er ook velen onverwacht stierven, dikwijls al enkele dagen na de vaccinatie.

    Wie geen innerlijke vrede kent en niet op God weet te vertrouwen heeft geen toekomst.
    Een goddeloze Vlaming is geen Vlaming.
    Gelieve dus geen haat op te wekken.

    Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus.
    er is geen andere weg denkbaar.

 2. Diversiteit is blanke genocide.

  Afrika is voor Afrikanen. Azië voor Aziaten, maar Europa of beter het Westen is voor iedereen. De Europeanen, westerse blanken mogen geen eigen continent hebben voor zich zelf of hun eigen nakomelingen en daarmee hun eigen cultuur. Als het zo doorgaat verdwijnen de Europeanen zoals ooit de Indianen of Australische Aboriginals, en zullen zij toebehoren tot een kanttekening in de geschiedenis. Sterker nog, de volgende generaties zullen niet meer spreken over ons, want dat is nu juist de bedoeling van de genocide op de witte mensen.

  De wetenschap en politici hebben een beleid opgesteld in de vorm van multiculturisme, moraal relativering en diversiteit bevordering, om de westerse cultuur van binnenuit af te breken. De media en onderwijs hersenspoelt ons oneindig dat als we ons mixen met andere rassen racisme wel op houdt, want dan houdt het witte ras op, en ook met de witte schuld, want Europeanen (blanke Amerikanen ook meegerekend) die zijn de schuld van alles wat er verkeerd is in deze wereld.

  De media komt ook met reclames met iedereen van elk geloof en etniciteit, om ons de diversiteit in te prenten. Ons wordt ingeprent dat alle religies hetzelfde zijn of althans hetzelfde willen, dat iedereen diep van binnen hetzelfde wil en is, alsof deze manipulators in alle hoofden en naar al onze motieven kunnen kijken.

  Wij hebben in 40-50 jaar tijd honderd duizenden buitenlanders opgenomen, hetgeen een vervangingspolitiek is, een invasie en een kolonisatie die nog nooit op zo’n grote schaal eerder heeft plaats gevonden in onze Europese geschiedenis. Als Europeanen daarover klagen worden ze uitgemaakt voor racist, populist of achterlijk en iemand die geen contact heeft met buitenlanders en daarom maar asielzoekers naast hem moet hebben wonen om het “racisme” eruit te slaan.

  Maar die beleidmakers, onderwijzers, mediamakers etc. die zijn zelf racisten omdat ze net als de Gestapo inquisiteurs hun eigen racisme levendig moeten houden om het te ontdekken in een ander, en ook niet Europese minderheden en moslims willen graag het slachtoffer uithangen, omdat het beter betaald en omdat de witte oorspronkelijke bevolking zich ook zo gewillig het witte minderwaardigheid/schuld complex op zich neemt.

  Discussies over zwarte Piet of Kerst hoeven niet door minderheden te worden uitgespeeld, zodat de blanke Europeanen maar weer met begrip instemmen om de lieve vrede te bewaren. Als we dat blijven doen en steeds maar weer meer ruimte blijven geven en geven dan zullen ze meer claimen, totdat wij nog maar een schaduw zijn en dat door hen ook niet wordt getolereerd. Wij witte Europeanen hebben (binnenkort) als een minderheidsgroep rechten op onze eigen tradities. Geen VN, EU, of politiek correctheid kan dat ons afnemen, omdat het ONZE mensenrechten aantast.

  Het is apart dat Gandhi (die de Engelsen uit India wilde) en Mandela (die de blanken uit Zuid Afrika wilde) worden bejubeld en Japan gedurende de WOII (die de Europeanen uit geheel Azië wilden verdrijven) nooit worden afgekeurd in de geschiedenislessen. Nee, ze worden allemaal opgetekend als slachtoffers van een wit Europees beleid. Hierbij worden de goede zaken die de Europeanen hebben gedaan, en waarvan de hele wereld heeft geprofiteerd, over het hoofd gezien.

  De ontwikkeling in het artikel is bijzonder zorgwekkend en mag meer aandacht krijgen, dan het nu nog krijgt. We kunnen nu nog op beschaafde wijze dingen veranderen. Als we zo blijven aanmodderen dan gaat het helemaal verkeerd lopen. Ik heb ooit ergens gelezen, dat Hitler eerst helemaal niet van plan was om de Joden te vermoorden, maar dat hij na de ontmoeting met de Moefti van Jerusalem de vernietiging ingang zette en verder is bekend, dat het verplaatsten van Joden naar Madagaskar hem te lang duurde. Hij wilde sneller van het probleem af. Als de geschiedenis zich ooit herhaalt ( hetgeen zeer vaak het geval is ) , dan zullen de oorspronkelijke bewoners van Europa niet alleen verplaatst worden naar een bepaald gebied, zoals het geval was bij de Moren in Zuid Spanje in 1033, die eisten dat alle Joden en Christenen uit hun gebied moest vertrekken. Ze zullen ook massale slachtingen verrichten zoals bij de stichting van Pakistan en India, toen groepen langs elkaar moesten trekken om naar ieders afzonderlijke toegewezen gebieden te gaan, en dat niet snel genoeg gebeurde.

  De Arabische wereld kent een gezegde: Eerst zaterdag en dan zondag. Dat betekend: Eerst de Joden dood en dan de Christenen dood.

  Nog altijd kan hij niet zien met zijn linkeroog. Naar buiten durft hij niet. Een 71-jarige man uit Den Haag is in de tram bewusteloos geslagen door twee moslims, omwille van zijn christelijk geloof.
  Moslims nemen aanstoot aan kruisje om de ketting
  De 71-jarige man stapt op zaterdag 26 augustus 2023 op de tram. Hij komt te zitten tegenover twee islamieten. Zij nemen aanstoot aan het christelijk kruis dat om zijn ketting hangt.
  Zijn oog werd naar binnen geslagen
  Daarop ontstaat een verhitte discussie, die de moslims beëindigen door de christen meermaals in zijn gezicht te slaan. “Ik werd duizelig en had bloed in mijn oog”, vertelt het slachtoffer aan Omroep West. “Ik was bewusteloos.” Zijn oog werd letterlijk naar binnen geslagen.
  Lees ook: Christenen nog altijd de meest vervolgde bevolkingsgroep
  Mentaal gaat het slecht
  Nog altijd is de 71-jarige christen aan één oog blind. De artsen zijn pessimistisch over de terugkeer van zijn zicht. Mentaal gaat het slecht met de man. Hij lijdt aan angst en durft niet meer naar buiten.
  Waarom zijn de daders niet opgespoord?
  De moslims maakten zich uiteraard snel uit de voeten. Ze zijn nog altijd niet opgespoord. Dat is merkwaardig omdat ze duidelijk in beeld zijn. Zouden autoriteiten net als in Frankrijk terughoudend zijn met de opsporing van islamitische verdachten, uit vrees voor backlash vanuit de ‘islamitische gemeenschap’?
  Kijk! Atheïstische extremist Richard Dawkins opeens voor-christendom: “Ik ben cultureel een Christen, Islam is gevaarlijk!”
  Kijk! Atheïstische extremist Richard Dawkins opeens voor-christendom: “Ik ben cultureel een Christen, Islam is gevaarlijk!”
  Waarom komt de ‘islamitische gemeenschap’ niet in actie?
  Wat zegt het over die islamitische gemeenschap dat er geen enkele neef of tante of buurtgenoot is die zegt: “Verrek, dat is onze Achmed, laat ik Misdaad Anoniem bellen”?
  Gevluchte christen wordt opnieuw vervolgd
  De 71-jarige christen is afkomstig uit Irak. In de jaren 1990 is hij naar Nederland gevlucht. Irakese christenen stonden en staan bloot aan constante intimidaties door moslims. Het is beschamend dat een christen die dit ontvlucht, in Nederland opnieuw aan islamitische terreur onderworpen wordt.
  Christenvervolging in Nederland
  De islamitische vervolging van christenen komt naar Nederland. Politiek en media helpen mee door het religieuze karakter stelselmatig te verzwijgen en door islamisering als de hoofddoek bij het politie-uniform toe te juichen.
  Media verklaren islamterreur weg als ‘klimaatverandering’
  Neem de Boko Haram-terreur onder christenen in Nigeria. De NOS meent dat het kidnappen van christelijke meisjes vooral een “snel verdienmodel” is. Nederlands Dagblad, nota bene een zelfbenoemde christelijke krant, beweert dat moslimterroristen “nomaden” op drift zijn door “klimaatverandering”.
  Lees ook: Jihad tegen christenen in Nigeria. Media spreken van ‘klimaatverandering’
  Moslims heten “twee mannen”
  Hetzelfde wegverklaren zien we in het bericht van Omroep West. Daarin is het slachtoffer een “71-jarige”. De moslims heten “twee mannen”. Hooguit lezen we dat zij aanstoot namen aan het christelijk kruis om de ketting van de oudere man, anders.
  Media berichten heel anders als moslim klappen krijgt
  De media laten ons in het duister tasten over de specifieke bezwaren tegen het kruis. Al weet iedereen dat het hier niet om joden of hindoes gaat, maar om moslims. Waarom mogen we dat niet benoemen? Als een islamiet klappen krijgt, zijn de media er als de kippen bij om ‘geweld tegen moslims’ te verketteren.

  https://youtu.be/CM154rIweNI?si=feNpZz9aDxlTXq_-

  Ik denk =weet dat frank gehersenpoeld is op Frankfurt School

 3. De woorden van Jezus tot de Fenicische vrouw waren een beproeving opdat haar geloof tot uiting zou komen; Hij wist op voorhand dat Hij haar zou helpen.

  Dat men echter niet met groepen van veroveraars tegen het goed van eigen volk mocht werken was in die tijd zo vanzelfsprekend dat het niet nodig was om het uitdrukkelijk te onderrichten; iedereen wist dat zoiets doen geen naastenliefde was maar onrecht. In vroegere tijden zouden de hedendaagse zelf blanke antiracistische blankenhaters als krankzinnigen afgewezen worden. De term “racisme” zelf is een modern cultuur-marxistisch wapenwoord dat simpelweg ontworpen is om Europese volkeren te ontwrichten en ondermijnen. De gestructureerde invasie van West-Europa nu gaande, een internationale mensensmokkel, is geen spontaan gebeuren maar wordt zeer bewust gestuurd ter verwoesting van West-Europa. Vroeger trokken de dienaren van de demoon “Hubal” in Mekka militair ten oorlog tegen West-Europa, nu stromen ze naar hier onder de banier van “migratie”, gesteund door internationale krachten. Zoals mensen van Juda vroeger de poorten van Toledo opengezet hebben voor de Moren, zo doen zij, figuren zoals de Judeeër Soros, dat nu via “non-gouvernementele organisaties”.

  Waar slechts weinigen over durven spreken is de dreiging die de massale instroom betekent tegen de etnisch-raciale realiteit van de westerse volkeren. Als door menselijk kwaad bepaalde diersoorten uitsterven is men terecht vertoornd, maar wanneer de Arya-mensen in West-Europa met verdwijnen bedreigd worden wordt het toegejuicht, met participatie dan nog van cultuur-marxistische en raciaal-marxistische saboteurs en verraders bij de eigen blanke volkeren.

  Wij zijn Scythen, kinderen van Israël van het Tienstammenrijk, afstammelingen van diegenen die na hun wegvoering door de Assyriërs noordwaarts gemigreerd zijn door het Kaukasusgebied naar onbewoond land in de Pontische Steppe. Vandaar migreerden zij oostwaarts en westwaarts en groeiden uit tot een menigte talrijk als het zand van de zee; de Scythen, de Sarmaten, de Parthen, de Germanen en de Kelten, al die volkeren waren onderdeel van Scythisch Israël, en zij droegen de naam “Arya”, de nobelen. De belofte aan Abraham van een talrijke kroost werd geestelijk vervuld in de bekering van de volkeren tot het Christendom, maar fysiek in de groei van de Scythische volkeren in het noorden.

  Volgens Josephus Flavius waren de tien stammen in zijn dagen een immens grote menigte voorbij de Eufraat en niet onderworpen aan de Romeinen; hij bedoelde dus duidelijk de Parthen, Sarmaten en Scythen (dat de Galliërs en de Germanen van Scythische oorsprong waren wist hij waarschijnlijk niet). De twee stammen van het Zuidrijk, Juda en Ben-Jamin, de Joden dus, waren onderworpen aan de Romeinen.

  Josephus: “Totus autem populus Israel in illa prouincia permansit. Ideoque duae tantum tribus constituit per Asiam et Europam obsequentes Romanis. Decem autem tribus actenus trans Eufraten commorari probantur, quarum multitudines inestimabiles minime possunt numero conprehendi.” – Antiquitates Iudaicae, boek XI.

  Christenen die ijveren voor het doen verdwijnen van Israëlitische volkeren in het Westen moeten dus niet denken dat zij daarvoor beloond zullen worden door God alsof het een goed werk zou zijn. De bekeringen van Scythische koningen in het Westen zoals Hlodowig van de Franken tot het Christendom en de wording van katholieke Arya-koninkrijken waren providentieel in de geschiedenis van de katholieke Kerk, en eeuwenlang waren dergelijke koninkrijken hier de temporale bastions van verzet tegenover de paganistische duisternis oostwaarts en zuidwaarts.

  1. Een mooie gedachte, Waramund.

   “Wij zijn Scythen, kinderen van Israël van het Tienstammenrijk”.

   Ik denk ook wel eens dat wij (wél) Israël zijn, want dan past de puzzel wel beter. Want wíj hebben wél een geweten, de anderen blijkbaar niet. Ons geweten wordt volgens mij sterk misbruikt door de goddeloze egoïsten. Dat klopt, dat neem ik waar. Vooral de pers is meester in deze techniek; manipulatie van de mensengeest. Dus dat klopt ook; we worden geestelijk aangevallen. Hmmm.

   Maar zeker weet ik het niet. We zouden een beter bewijs moeten hebben. Ik voel dat dat er bijna iets moet zijn. Iets in ons? Iets historisch? (de geschiedenis MOET volgens mij grootscheeps vervalst zijn, de gewetenlozen doen zulke dingen immers.)

   Maar voorlopig hebben de naarlingen de macht, dat blijkt. Het lijken volgens sommigen de handelsmensen uit Foenetië te zijn. Die zouden de grote havensteden gesticht hebben zoals Marseille, Amsterdam als handelspunten. Dáár komt veel misdaad vandaan; uit de steden.

   1. Raphaël,

    De Feniciërs waren Kanaänieten wier gebied grensde aan het land van Israël; zij waren bondgenoten van koning Salomo en Feniciërs hebben hem geholpen met zijn bouwwerken. De Feniciërs namen van de Israëlieten het Hebreeuws schrift over, dus wanneer men spreekt over “Fenicisch schrift” gaat het eigenlijk over Paleo-Hebreeuws schrift.

    De taalkundige Theo Vennemann oordeelt dat er Fenicische oorsprongen te vinden zijn in de Germaanse talen, maar het betreft gewoon oude Hebreeuwse oorsprongen.

  2. “Vandaar migreerden zij oostwaarts en westwaarts en groeiden uit tot een menigte talrijk als het zand van de zee; de Scythen, de Sarmaten, de Parthen, de Germanen en de Kelten, al die volkeren waren onderdeel van Scythisch Israël, en zij droegen de naam “Arya”, de nobelen.”

   De Germanen en de Kelten droegen niet de benaming “Arya”; die waren dat vergeten, maar de Scythen oostwaarts droegen die benaming. De blanke Nuristani-mensen in Afghanistan zijn waarschijnlijk afstammelingen van de Scythen, en het komt door de Scythische presentie in dat geografisch gebied vroeger dat het gebied nu geassocieerd wordt met de naam “Ariërs”.

 4. Wanneer dingen op grote schaal gebeuren is het omdat God het toelaat.
  Het is ook een vorm van bestraffing van de grootscheepse goddeloosheid.
  De kleine Restkerk is Gods meest geliefde volk en zij stelt haar vertrouwen in God en haar vertrouwen zal niet geschaad worden.
  Het martelaarschap is enkel voor christenen die daarop voorzien zijn door de hemelse machten. Hun bloed garandeert de wederopleving van de Kerk.

 5. Het artikel van mevrouw Gabriëls zou best passen op^ de website van het Vlaams Belang. ‘Vlaanderen eerst” weetje wel ” en die vreemden pakken ons werk af, het zijn criminelen” en zo voort. Een christen kan zich niet vereenzelvigen met dergelijke standpunten.

  1. @ René: Woont u in een multiculturele wijk? Gaan uw kinderen of kleinkinderen naar een multiculturele school? Neen? Oei, dan bent u misschien een VB stemmer of racist, die vindt dat scholen met allochtonen “een lager niveau hebben” of niet naast een Marokkaan wil wonen.

   1. U mag uiteraard uw mening uiten en verdedigen, mevrouw Gabriëls, maar kan het een beetje op niveau?
    Ik woon in een almaar diverser wordende wijk en mijn kinderen gingen hier naar een behoorlijk ‘diverse’ GO-school. Eén van mijn dochters kreeg er zelfs veel last toen ze nogal stevig was opgekomen voor een ‘gekleurd’ vriendje dat nogal brutaal racistisch werd aangepakt door een lerares. Maar eigenlijk doet dat er helemaal niet toe.
    Een samenleving bouw je niet op door haat en verdeeldheid te zaaien, en al zeker niet door reële problemen (taalachterstand van veel startende schoolkinderen bv.) te verengen tot een wij-zij problematiek, de goeden tegen de slechten, de witte tegen al de anders-dan-witten, enz.
    Het blanke Vlaanderen van de vorige eeuw komt nooit meer terug. Werkt u graag mee aan de talloze opportuniteiten om de maatschappij leefbaarder en harmonieuzer te maken, of streeft u liever naar polarisatie en conflict?
    Uw angst voor de teloorgang van uw geloof ontgaat mij trouwens volledig, in de wetenschap dat uw traditionele visie ondertussen méér aanhangers kent in zwart Afrika dan hier in het Westen.

    1. @Frank Dierickx U maakt ook van mijn artikel een karikatuur. Is het een “wij-zij” denkwijze om het beste willen voor de eigen kinderen en ze te verkiezen boven de kinderen van onbekenden? Zou u uw eigen kinderen buitengooien om hun kamers te geven aan de kinderen van onbekenden? Ik denk het niet. Betekent dit dat u deze onbekenden dan bij definitie haat of miserie toewenst? Ook niet. Het is gewoon natuurlijk om de eigen kring te verkiezen boven mensen die daarbuiten vallen. Dit betekent uiteraard niet, dat men mensen buiten de eigen kring niet kan of wil helpen. Wel vraagt dit extra moeite en zal dit afhangen van het gedrag van de betrokken buitenstaander. Zou u iemand helpen, die geen respect voor u heeft?

     Ik heb ook nooit beweerd dat migratie enkel negatief is en ben bijzonder dankbaar voor de bijdragen van Afrikanen en Oost-Europeanen tot onze Kerk. Zonder hen werd het een bejaardenclub.

     1. Het wordt een beetje zielig. Moeten wij hier onze kinderen buitengooien omdat er andere kinderen een plek nodig hebben? Wat dacht u? Natuurlijk niet. Kunnen we onze deur openstellen voor kinderen die een plaats nodig hebben, als we toevallig nog wat kamers vrij hebben?
      Het komt nu zomaar in me op, het is net Pasen geweest, en toch moet ik nu al aan Kerstmis denken, waar alweer iedereen lyrisch over zal doen. Toch zal er ook dit jaar weer geen plaats zijn in de herberg. Te vol.

      1. Met uw mentaliteit, zou niet alleen de herberg vol zitten, maar ook de grot en de hutten van de herders. Maria zou in een kartonnen doos bevallen, maar gelukkig zou dit gebeuren op een “straat zonder haat”.

        1. Ik denk dat mensen in armoede andere prioriteiten hebben, dan het appreciëren van holle politieke slogans. Straat zonder haat, wat maakt het uit indien je het geweld van de armoede moet ondergaan? Niet dat verwende progressieven van echte problemen wakker liggen.

         1. Bent u arm, Katharina? Heeft u al eens arme mensen ontmoet? Er jaren mee gewerkt? Peter geweest van een kind dat gebaard werd door een zwakmentaal meisje dat niet wist wat haar overkwam? Heeft u enig idee over wat het verschil is tussen persoonlijke betrokkenheid en starre ideologie? Een jong meisje thuis opgevangen om te laten afkicken omdat er toen nog geen degelijke centra bestonden? Terwijl uw eigen vrouw hoogzwanger was en rust nodig had, en dat gegil ’s nachts soms niet meer kon aanhoren? En
          inderdaad, Katharina, holle politieke slogans dienen nergens toe. Maar stop er dan ook mee.
          U rijdt hier een hele scheve schaats!
          U plaatst progressief links denkende mensen ineens in het hokje van
          ‘verwende’ sukkels die nog nooit iets hebben meegemaakt en vanuit dikke blanke villa’s neerkijken op het gepeupel.
          Vanwaar die tunnelvisie?

          1. Staan jullie me toe er even tussen te komen?

           Matteus 25:40. Dan zal de Koning hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: Wat gij voor één van mijn geringste broeders gedaan hebt, dat hebt gij voor Mij gedaan. (Woord va Jezus)

           Maar omdat Frank nog steeds niet in God kan geloven zou het wel eens kunnen zijn dat hij de aankomende wereldregering aan het vleien is met de boodschap dat we geen God nodig hebben om uit onszelf goed te doen. Is het de bedoeling het christendom op die wijze voor schut te zetten? Met vuur spelen is gevaarlijk! Maar ik hoop dat Frank het werkelijk vanuit een groot hart doet, zoniet wordt het een vorm van na-ijver. Hopelijk niet dus.
           Tja, tegenwoordig ligt het allemaal heel moeilijk.

          2. @Frank Dierickx,
           U bent NIET eerlijk tegen @Katharina Gabriels:
           U doet alsof U jaren(!) hebt samengewerkt met arme mensen +
           alsof U samengewerkt hebt met mentaal (= innerlijk) zwakke mensen.
           Mocht U met zulke mensen hebben samengewerkt, dan bent U stevig daarvoor betaald geweest. Doe dus niet alsof U de barmhartige Samaritaan bent geweest tijdens Uw leven.

          3. Tunnelvisie? Waarom deze veroordelende terminologie? Ok, misschien was u dan toch sociaal geëngageerd.

           Als jongere beschouwde ik me ook als links, maar kan me helemaal niet meer herkennen in de hedendaagse hysterie geïnspireerd door cultureel links. Waarom al die rechtszaken voor foute memes en uitspraken, terwijl de Hugo Clausen en Jef Geraertsen van vroeger veel extremere literatuur schreven? Als schoolgaande tiener in de jaren 80, stond Gangreen nota bene op mijn leeslijst en werd de auteur voor een lezing uitgenodigd. Dat was pas racistisch en seksistisch. En nu word je strenger gestraft voor een meme, dan voor een daadwerkelijke misdaad op een persoon van kleur (Reuzegom). Gewoon niet te begrijpen.

          4. “En nu word je strenger gestraft voor een meme, dan voor een daadwerkelijke misdaad op een persoon van kleur (Reuzegom). Gewoon niet te begrijpen.”, schrijft u.

           Beste Katharina, het is wellicht iets te begrijpen als men weet dat het beleid van de laatste decennia vorm gegeven is door uiterst geleerde mensen op het gebied van o.a. de gedragswetenschappen en de hersenwetenschappen. Deze exercitie moet in de puntjes verzorgt zijn zoals te zien is aan de zogenaamde rampen die we al meemaakten en die we nog gaan meemaken. Er gebeurt dus niet zomaar. Alles is gepland. Zelfs de aanval op de kerk zal dus ook wel gepland en georkestreerd zijn.

           We leven in een voor velen sprookjeswereld waarin de meeste mensen in een soort van hypnose leven en de eventuele nuchtere mensen niet meer verstaan worden door de anderen, meen ik.

           Het heeft dan ook weinig zin om met een geestelijk gevangene van het systeem te spreken. Men zal eerst moeten ontwaken.

   2. Uitstekend artikel, mevrouw Gabriëls ! ! !
    Het is jammer dat elke mening die afwijkt van wat met ‘politiek correct’ pleegt te noemen, onmiddellijk wordt neergesabeld en in een karikaturaal vakje wordt gedwongen met het brandmerk van extremistische partijsympathie.
    Ik betaal al tientallen jaren mee voor de migratieproblematiek, terwijl niemand van mijn voorouders op enigerlei wijze betrokken is geweest bij de historische feiten waarvoor geen enkele knieval lijkt te worden aanvaard als voldoening.
    Tot zo ver ik kon teruggaan (16de eeuw) zijn mijn voorouders altijd armoezaaiers geweest en dus geen koloniale criminelen.
    Ook ik heb geen bezwaar tegen gerechtvaardigde migratie maar dat positieve discriminatie, negatieve discriminatie uitlokt, ligt vooral aan degenen die bepaalde groepen positief discrimineren (dus niet aan degenen die een voorkeursbehandeling krijgen. Die maken gebruik van de mogelijkheden die hun geboden worden, en je kan ze, an sich, geen ongelijk geven). Laat onze beleidsmakers dus stoppen met met positieve discriminatie.

  1. Edwin, als u racistische praat verkoopt, dan is de redactie daar mede juridisch verantwoordelijk voor, tenzij ze bewijst dat ze daarop onmogelijk kon of kan ingrijpen.
   Geen dank.

  1. Als dat zo zit, dan zal men ook daar weer moeten leren samenleven, toch?
   Maar wat is jouw oplossing, Hooggeleerde Heer Vissers?
   Iedereen een beetje uitmoorden (Tutsi’s in Rwanda) of massaal verplaatsen (Armeniërs in Turkije) of gedwongen bekeren (Oeigoeren in China)?
   Een regionaal burgeroorlogje, een kortdurende bloedige opstand?
   Zeg het maar.
   En liefst voor 8 april, want dan zit ik even in mijn schuilkelder Doomsday af te wachten.

 6. Frank God bestaat en hij gaat oordelen naar de tien geboden

  de Amerikaanse overheid is al twee jaar alles aan het voorbereiden ? voor een zonsverduistering ,waarom

  Ik kan je laten zien waarom ,maar dat wil je niet vriend .

  1. Nee, dat wil ik niet. Antwoord nu gewoon eens op mijn vraag: Wat is jouw oplossing om mensen beter te laten samenleven?
   Iedereen moet de ‘Tien Geboden’ volgen. Tja, dat kan wel zijn, maar het lukt nooit om dat van iedereen af te dwingen. Dus: Hoe dan wel?
   Bovendien zijn die Tien Geboden zo lek als een zeef.
   “Ik ben de Heer uw God. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.” Welke God? Natuurlijk bemint (raar woord voor een God, maar bon) iedereen zijn eigen god, en wie bepaalt wie de Ene is? Zelfs hier op deze kleine niche van diepgelovigen hebben ze allemaal een andere invulling van God.
   Nog ééntje?
   “Gij zult niet doden.” Hoeveel mensen zijn er in de loop van de menselijke geschiedenis al niet vermoord omwille van hun geloof? Of om een gedragsprobleem? Of uit racisme? Of om – oei, sorry, per vergissing?
   Tenslotte, twee van die geboden behameren de fixatie van gelovige mensen op seks.
   “Gij zult geen onkuisheid doen. “Gij zult geen onkuisheid begeren.” Gebod 6 en 9. Daar weet Vissers vast raad mee.
   Zonder seks geen nakomelingen.
   Waarom maken traditionele katholieken zo’n gigantisch probleem van seks. God beloofde in het Oude testament doorlopend ‘een gigantisch groot nageslacht aan al zijn getrouwen’, allemaal zonder seks?
   Of heeft God de vrouw uitsluitend ‘geschapen’ om zich te moeten schamen over het haar (hopelijk) toebedeelde genot?

   1. @ Frank Dierickx, u bent weer karikaturen aan het maken.

    – Betreffende God: indien u de moeite zou nemen om de Bijbel te lezen zou u weten om welke God het precies gaat in de 10 geboden
    – U zult niet doden: inderdaad een vaak overtreden regel, inclusief door de atheïstische regimes van de Franse revolutionairen, Stalin, Mao en Pol Pot. Misschien hadden ze de 10 geboden vaker moeten lezen.
    – Betreffende seks: dit is de favoriete hobby van uw gefrustreerde babyboomer generatie. Wat ze echter niet beseften is dat seks nooit zonder consequenties is, vooral seks met de foute persoon, op het foute moment of op de foute manier. Ik denk dan aan #MeToo en de vele ongewenste zwangerschappen, of verplichte alimentatie voor al die mensen die dachten dat seks gratis was.

    1. Als ‘ik’ de Bijbel zou lezen? Zelfs Trump verkoopt nu Bijbels als was hij God zelf. Elk clubje leest de bijbel zoals die zelf wil, en God, die maken ze zelf wel.
     Ik persoonlijk ben superblij dat ik in die ‘babyboomer generatie’ mocht opgroeien, en ik voel me helemaal niet gefrustreerd, integendeel. Wij zijn er in geslaagd om in één generatie het burgerlijk katholieke juk (ik spreek over Vlaanderen) van ons af te werpen.
     Toen ik aan mijn oer-katholieke vader zei dat ik mijn kind niet zou laten dopen, stond de wereld even stil. Ik werd niet meer uitgenodigd op eerste communies en plechtige communies en de kerkelijke trouwen enzovoort van mijn acht broers en zussen die na mij kwamen. Allemaal bang. Voor de tentakels van de katholieke zuil (onderwijs, gezondheidszorg etc.) en de schande voor de respectievelijke schoonfamilies, natuurlijk.
     Weet je wat ze me nu allemaal zeggen? En denk je dat er nog één van hun kleinkinderen gedoopt wordt?
     Die periode is definitief voorbij, mevrouw Gabriëls.
     En daar hadden wij, de babyboomers, geen allochtonen voor nodig om dat te bewerkstelligen, dat kwam puur en hard van binnen uit. En niet in het minst net door het Instituut Kerk.
     Wat betreft seks: Inderdaad. Seks heeft consequenties. Laat dat nu net samenvallen met onze generatie. Ineens kon je de consequenties beheersen. De PIL Vanzelfsprekend eerst zwaar verboden door de kerk en de katholieke burgerij, maar ze bestond!
     Dat er na die bevrijdende vaststelling ook aberraties zijn gebeurd? Uiteraard! Sommige mannen dachten ineens dat nu alles kon. Als het meisje de pil maar nam. Niet dus. Daar hebben we moeten leren mee omgaan. Zoals we nu moeten leren omgaan met de nieuwe media en met AI. Zoektochten. Net als na het uitvinden van de boekdrukkunst. Nil novi sub sole.
     PS. MeToo bewijst juist dat we goed bezig zijn (ondanks de strijd tegen WOKE) en de ongewenste zwangerschappen zijn nog nooit zo laag geweest als nu. De gewenste bij de Vlaamse bevolking ook niet trouwens.

     1. Dus je hebt je bevrijd van de “bourgeois moraal” en het geloof van je voorouders om te blijven steken in de genitale fase? Moet dat dan een succesvol leven voorstellen? Dit heeft eerlijk gezegd een aanzienlijk Bart De Pauw gehalte. Mogelijk zullen de babyboomers zoals Bartje de geschiedenis ingaan: zielig en hopelijk gauw vergeten.

      1. Owzekers. Mevrouw gaat de Freudiaanse toer op. De genitale fase is geen garantie voor een succesvol leven, maar een anale fixatie evenmin. Controleren. Inhouden. Niet los kunnen laten. Alles overzien en wijs proberen te oordelen. Moeilijk, moeilijk, moeilijk…
       PS. Stoer Bart De Pauw aanhalen, maar wel mild blijven voor Uw Bisschop en al die andere kerkelijke daders…

       1. Staan jullie me toe er even tussen te komen?

        Matteus 25:40. Dan zal de Koning hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: Wat gij voor één van mijn geringste broeders gedaan hebt, dat hebt gij voor Mij gedaan. (Woord va Jezus)

        Maar omdat Frank nog steeds niet in God kan geloven zou het wel eens kunnen zijn dat hij de aankomende wereldregering aan het vleien is met de boodschap dat we geen God nodig hebben om uit onszelf goed te doen. Is het de bedoeling het christendom op die wijze voor schut te zetten? Met vuur spelen is gevaarlijk! Maar ik hoop dat Frank het werkelijk vanuit een groot hart doet, zoniet wordt het een vorm van na-ijver. Hopelijk niet dus.
        Tja, tegenwoordig ligt het allemaal heel moeilijk.

       2. @ Frank Dierickx De kerkelijke daders mogen wat mij betreft levenslang geïnterneerd worden. U bent diegene, die dit te streng vindt. En de Belgische overheid is hier duidelijk mee akkoord.

     2. “En daar hadden wij, de babyboomers, geen allochtonen voor nodig om dat te bewerkstelligen, dat kwam puur en hard van binnen uit.”.
      Van binnen uit? Ik denk toch écht dat de mensen daar de de televisie en de massamedia voor nodig hebben gehad om dat te bewerkstelligen. Of denkt men soms dat die indoctrinatie met nietszeggende gevaarlijke nieuwlichterij om de kleine zielen te verleiden tot narigheid soms uit de lucht komt vallen? Weet u wel van wie die massamedia besturen? De massamedia die de mensen betoveren met zogenaamde verlichte ‘kennis’, nieuwerwetse ‘muziek’, boekjes? Wat zijn ‘we’ eigenlijk opgeschoten met al dat tweede handse nikserigheid dat over ons is uitgestrooid? Narigheid en dommigheid dat als door snoepgoed door de hippies en ander door Amerika en Engeland opgehitste mensen onder invloed van lsd en andere zooi is opgepeuzeld? Ha ha ha, u moest eens weten! Heeft u wel eens de muziekgeschiedenis geanalyseerd? U moest eens weten hoe NLP werkt! Mijn hemel, zo kan ik nog wel even doorgaan, maar ik meen dat het zo wel duidelijk is?

      1. Kortom, u zou eigenlijk een wereld willen waarin niemand nog met iemand kan communiceren. Want dat is gevaarlijk. Want daar bestaat Waarheid op Zichzelf zonder noise. Waar u ver weg van kan blijven, omdat u het allemaal al eens heeft bekeken en het al weet. U heeft uw eigen existentiële bol gecreëerd en daar hoeft niemand tussen te komen. Bon. Soit. Maar dat helpt de mensen niks vooruit.

       1. Frank,
        Natuurlijk moeten we communiceren met elkaar! Dat is de essentie van het leven voor mij. Begrijp je mij nou expres verkeerd? Ik ben van dezelfde generatie als jij, en ik begrijp je denk ik. Hoe komt het nou dat jij het anders ervaart dan ik? Ben je soms nog zó gekwetst? Dat snap ik ook. Heus.

        Maar ik heb een leuk boek voor je gevonden:
        https://www.goodreads.com/book/show/167898031-the-indoctrinated-brain
        ( Veel mensen lijken tegenwoordig sterk ideologisch beïnvloed te zijn. De beïnvloeding kan resulteren in een veranderde blik. Daarbij lijkt het mentale immuunsysteem veranderd te functioneren. Zie ook: The Indoctrinated Brain; Dr. Michael Nehls met als ondertitel How to Successfully Fend Off the Global Attack on Your Mental Freedom. )

        Maar hoe komt het toch dat jij op een andere golflengte lijkt te zitten? Jij ziet een hele andere wereld als ik. Dat vind ik zó raar. Je lijkt me wel slim. En aardig soms ook.
        Ik ben ook Kath. opgevoed en heb nergens last van. Sterker nog, ik lijkt het een beetje meer te gaan waarderen en terugvinden. Lees eens wat goede boeken daarover?

        Of lees voor mijn part de boeken van Piet Vroon! Een heerlijke man, die zoveel van de wereldse zaken uitlegt.
        Of lees Tolstoij’s Mijn Kleine Evangelie.
        Maar blijf, als je jezelf een plezier wil doen, weg van de massamedia! Onthersenspoel jezelf! Wordt weer vrij?

        1. Rustig maar, Raphaël, ik ben vrij.

         Vrij om te denken en te zijn.
         Vrij om het kwaad van me heen te laten glijden.
         Vrij om het mooie te ontvangen en te zoeken
         En vrij om te vergeten
         Wat lag daar nu ook alweer
         Vrij om te zijn
         hier
         en later, dat hoeft voor mij niet.

 7. @ Frank Dierickx,
  in de tijd van het oude Joodse Volk van God had zelfs het kleinste dorpje een synagoge, dus kregen de bewoners de meest geschikte communicatie. Hetzelfde vanaf de eerste gemeenschappen van christenen, zij kregen de allerbeste onvervalste communicatie met de priester van die gemeenschap.
  De moderne technische media zin honderd procent het werk van de Loges en zij hebben nu de Kerk voor vijf en negentig procent in hun kwalijke macht. Maar niet voor lang meer.

  1. Eric, ga rustig slapen en wacht op de donderslag bij heldere hemel die ongetwijfeld vooralsnog zal komen, zij het niet op 8 april dan toch wel heel binnenkort via een gigantische Waarschuwing en en dan nog zeven dagen of zoiets en dan ieder een …
   En pak uw Kerk dan terug af van die loges, en als het dan toch niet voor lang meer is, waar maak je je dan in godsnaam nog zorgen over?
   Jij bent gered, toch?

  2. Meneer Eric, biedt uw ontslag aan op dit Katholiek Forum.
   Met uw wanen en uw obsessies bent u echt geen meerwaarde in het debat.
   U propageert hier een soort alternatieve godsdienst met veel Maria-verschijningen en grote Waarschuwingen die het hele gebeuren hier echt niet veel geloofwaardigheid bieden.
   De kleine zielen waar u het zo graag over heeft volgen u vast wel.
   Het ga jullie goed!

   1. Frank,
    de kleine zielen begrijpen veel meer over het geestelijk leven dan u zou vermoeden.

    Indien u op na-ijverige wijze mensen slechts helpt om het nieuwe-wereld-regime te helpen opbouwen komt u in aanvaring met de waarheid van God. Die nieuwe wereld waar u zich zo goed in thuis voelt kan niet lang stand houden omdat het de natuurlijke wetten ontkent.

 8. @Frank Dierickx,
  Betreft Uw reactie van 4 april 2024 om 20:37 uur aan @Katharina Gabriels:
  Herhaling van MIJN reactie:
  U bent NIET eerlijk tegen @Katharina Gabriels:
  U doet alsof U jaren(!) hebt samengewerkt met arme mensen +
  alsof U samengewerkt hebt met mentaal (= innerlijk) zwakke mensen.
  Mocht U met zulke mensen hebben samengewerkt, dan bent U stevig daarvoor betaald geweest. Doe dus niet alsof U de barmhartige Samaritaan bent geweest tijdens Uw leven.

  1. Dit wordt een beetje pijnlijk, Derks, maar ik heb zowat mijn hele leven met kansarmen gewerkt. Ik heb een failliet revalidatiecentrum nieuw leven ingeblazen, een centrum kindermishandeling op de rails gezet en terwijl in talrijke praktijken advies gegeven. En mocht het u interesseren, ik ben daar nooit rijk van geworden, integendeel. Ik heb dingen uit de grond gestampt voor er subsidies kwamen, een vluchthuis voor vrouwen bijvoorbeeld. Mijn pensioentje, hier in België, bedraagt waarschijnlijk nog niet de helft van wat u daar als ambtenaar in Nederland kunt genieten.
   Eén vraag. Denkt u dat er goede mensen zijn die niet in UW god geloven?

   1. Frank,
    Een goed mens hoort toch niet met zijn goede daden te koop te lopen. Waarom niet? Omdat Hij u graag wil belonen en als u zichzelf de beloning geeft, dan ontneemt u Hem die kans. Vindt u dat geen wonderbaarlijk voorbeeld en reden van gepaste nederigheid?

    Maar bon, zoals je zegt, je hebt het goed gedaan, man! Maar geniet er nou ook van en ga de geestelijke weg opnieuw verkennen.
    En nog een raad: wees niet zo persoonlijk. Dat is flauw en houdt op.

    1. Komaan Raf, ze verwijten me hier langs alle kanten dat ik niets af weet van kansarmen en in een hoogopgeleide villawijk woon. Is dat niet flauw?
     De essentie was dat inwijkelingen allerhande onze welvaart en onze cultuur bedreigen. Kunnen we nu terug naar dat onderwerp?

     1. Nou, liever niet terug naar het onderwerp. Dat is volgens mij veel politiek en daar houd ik dus niet van, om het maar heel voorzichtig uit te drukken. Daar krijgen we alleen maar ruzie van want politiek leidt daar nu eenmaal toe, lijkt mij. Vgl de farizeeën en zo. Jezus had ook een hekel aan politiek, meen ik.

      1. Oké broekschijter!
       Politiek is voor u ook veel te concreet.
       Liever niets zeggen en allemaal mensen die lieflijk samen in kleine dorpjes leven zonder internet zonder massamedia zonder storingen allerhande, mensen met paard en kar en de bakker die roept wanneer zijn brood klaar is en vogeltjes die fluiten rond drie uur of zoiets…
       Mooi hé, Raphael, zo’n leven, toch?

       1. Frank,

        Doe toch niet zo raar. Luister nou toch ook eens naar een ander. Mijn ervaring is dat politiek vaak tot narigheid leidt. En inderdaad, wat terug naar de eenvoud van het leven en de natuur zou mij een lief ding zijn. Maar dat is vast de romantische aanleg. Houd jij niet van mooie dingen dan? Mooie muziek. Mozart, Händel bijvoorbeeld ( https://www.youtube.com/watch?v=EKo_EmfEPWs ) ? Ja toch?

        En inderdaad: de merels zijn mijn lievelingsdieren op de musjes na. Die zang is zó mooi. (Op de stem van de mens na dan.)

        Dat ik me niet met politiek bemoei heeft niets met angst van doen, maar met: laat maar zitten, we kunnen er toch weinig aan doen. Dus verder doen we maar zo normaal als mogelijk is (lees aardig zijn enzo), een beetje ‘chr@stelijk’ ons wonderschoon geloof en geestelijke schat en erfenis die ik maar niet goed op haar waarde weet te schatten. Maar ik streef ook maar een beetje, hè?

        En ik hou heus ook wel van massamedia. Maar niet van jokkebrokkerij en manipulatie en zo. Dat neemt u me toch niet kwalijk? Wellicht ben ik ge/verwend aan/met een (te) goede smaak. Maar ja, bon.

        Laten we niet vergeten van het leven te genieten , zal ik maar zeggen en een beetje ‘wijzer’ proberen te zijn en/of te worden.
        Maar de Schat wil ik nu ik dit schrijf niet vergeten; als u begrijpt wat ik daarmee bedoel. Het Mysterie. Iets dat wat ik niet zo goed kan verwoorden, en wat ik ook maar probeer te vatten in de Heilige Schrift. Het leven is meer dan eten en drinken. (Gelukkig maar.) Het is in mijn beleving van zulke waarde, dat ik het niet eens goed kan verwoorden. Moet u nagaan. Ik ben ook maar een beginneling wellicht.

        1. @Rapfael

         “Zo heeft ieder zijn of haar referentiekader. Dus voor een ieder is de eigen beschouwing de juiste. Om die kaders eventueel bij te stellen en/of te verzetten is er de communicatie. Maar die communicatie loopt vaak stroef wegens verschillende ontwikkelingsniveaus. De een weet nu eenmaal dit en de ander weet dat.”

         Beste Raphael, communicatie gaat stroef omdat men niet echt opzoek gaan naar de Volle waarheid en blijft hangen in dien eigen kader die men als de waarheid houdt! Het gaat stroef omdat men vasthoudt dat geen mens De Volle Waarheid kan kennen, ja erger Die geeft men niet eens Recht van Spreken want er wordt vooraf aangenomen dat Die er niet is: vrijheid van meningsuiting!

         Je kan Frank aanspreken , die heeft geen behoefte aan het bestaan van De Volle Waarheid, en echte communicatie. Die zijn een idefix, al is Frank nog geen Marx, en nog geen communist, hij zit wel als liberaal in diens klas. Die vaart als de “vliegende belg” met een kapot kompas doelloos over de zee en kan geen haven vinden

         1. Ik denk dat ik je begin te begrijpen, Henk.
          Wellicht, om het maar Bijbels uit te drukken, dat de de Trooster, de Heilige Geest opheldering zou kunnen verschaffen?

          1. @Raphael

           De H.Geest kan zeker opheldering verschaffen, dan hoort men wel tot het einde te gaan: Vol in de H.Geest worden!

           En daar ligt het probleem: De leidinggevenden in de kerk, op een enkeling na, leren niet hoe je Vol in de H.Geest kan worden en doen alsof zij door handoplegging en hun vasten en bidden en handenwassing en biecht Geheiligd zijn en daardoor De Volle Waarheid spreken. En zo houden ze hun leer en traditie in stand, ondersteunt met blinde orthodoxe elite soldaten, zoals Eric en Derks. Die willen ten enemale niet dat alles Openbaar wordt zoals Het Hoort En Is: Kijk maar als ik naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning wijs! Geen van hen gaat daarover in gesprek want dan moeten ze constateren dat zij nog nooit zover gegaan zijn en zij niet kunnen getuigen!

     2. @ Frank Dierickx “De essentie was dat inwijkelingen allerhande onze welvaart en onze cultuur bedreigen. Kunnen we nu terug naar dat onderwerp?”

      Neen, de essentie, is dat een bepaalde naoorlogse generatie tegen zichzelf en haar afstamming heeft gekozen. Een generatie zonder religie of principes. Kortom, een generatie beschavingszelfmoordenaars. Migratie is slechts een symptoom, niet de oorzaak. Trouwens, wie wil er worden zoals het Europa dat de babyboomers geschapen hebben? Ik begrijp dat migranten zich niet aangetrokken voelen tot de decadente levensstijl van mei 68.

      1. Katharina Gabriels,

       Het is een lelijk zicht, de maatschappij die de revolutionairen van de door u vernoemde generatie gemaakt hebben. Het verzet ertegen is ook geen nieuw verhaal; denk aan de gen-z-opstand vorig decennium tegen het maatschappelijk apparaat van de mei ’68-revolutionairen, en ervoor waren er ook al millennialen die in opstand gekomen waren, waaronder ikzelf.

       De secularistische hoek van waaruit velen bij Vlaams Rechts willen strijden is dan ook fundamenteel foutief, en het is dan ook belangrijk dat een streven naar een katholiek reveil in Vlaanderen gecombineerd wordt met blanke ethnopolitiek. Het is niet slecht en kwaadaardig om een blanke Vlaamse ethnostaat te willen; dat heeft niks te maken met raciale haat tegenover andere volkeren maar wel met de door het natuurrecht verplichte liefde voor uw meest nabije bloedverwanten, uw familie dus en uw volk dat in feite een extensie is van de familie op grotere schaal. Zo een blanke ethnostaat moet echter gesacraliseerd worden door het christelijk theologisch wereldbeeld en ethos, opdat alles geordend zij volgens de harmonie tussen het geestelijke en het natuurlijke; dat is door en door katholiek.

       1. @Waramund

        “en het is dan ook belangrijk dat een streven naar een katholiek reveil in Vlaanderen gecombineerd wordt met blanke ethnopolitiek. Het is niet slecht en kwaadaardig om een blanke Vlaamse ethnostaat te willen; dat heeft niks te maken met raciale haat tegenover andere volkeren maar wel met de door het natuurrecht verplichte liefde voor uw meest nabije bloedverwanten, uw familie dus en uw volk dat in feite een extensie is van de familie op grotere schaal. Zo een blanke ethnostaat moet echter gesacraliseerd worden door het christelijk theologisch wereldbeeld en ethos, opdat alles geordend zij volgens de harmonie tussen het geestelijke en het natuurlijke; dat is door en door katholiek.”

        Nog een klein stapje verder en we gaan naar een katholieke nazi staat…..met het blanke überras

        Als we nu eens teruggaan naar Noach, diens vrouw, drie zonen en hun vrouwen…., daar zijn alle rassen uit ontstaan…! Elke man op de wereld heeft het Noach Y-chromosoom en dan wilt u naar een blanke ethnostaat….met katholiek reveil en blanke ethnopolitiek! Of wel katholiek nazi, u bent het toppunt van farizeïsme!

        Al ben ik zeker niet alles eens met Frank, de Bijbel is niet gebouwd op uw redenatie! De Messisaanse lijn is gebouwd op die het meeste lief heeft! Zou zou het ook moeten zijn in het Christendom! Het gaat niet om de buitenkant, noch familie op de eerste plaats! Het gaat om heb je naaste lief zoals Christus uw naaste en u lief heeft! En je naaste is niet als enige in je directe omgeving het is ook aan de andere kant van de wereld! en laat de blanke vooral niet denken dat die uitblinkt in naaste liefde en zeker de rk kerk heeft heel veel bloed aan hun handen en nog want men kan niet eens een oorlog tussen Oekraïne en Rusland, en/of Israel en Gaza en/of welke andere oorlog tot zwijgen brengen zoals Christus het deed met de overspelige en een storm!

        En dat kan je ook hier zien! Wie gaat naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning?

        Uw schrijven, Waramund, is stuitend!

       2. @ Waramund Houden van het eigen volk en bezorgdheid om de eigen kring is inderdaad een natuurlijke zaak, maar het seculiere ethno-nationalisme kan ook flink ontsporen. Om hedendaagse voorbeelden te vernoemen: ik denk niet dat het goed zal komen met de etnisch geïnspireerde wraakacties van een Zelinky of Netanyahu. Ook niet voor het eigen volk.

        Indien we harmonie willen in eigen land, zullen we dit inderdaad moeten zoeken in onze Christelijke religie en cultuur. Ik hoop dat de Gen Y en Z dit kunnen ontdekken en zich niet laten intimideren door babyboomers, die het laatste woord denken te hebben in de geschiedenis. Ik heb er alle vertrouwen in, dat het onze jongeren zal lukken. Ze laten zich niet op de kop zitten en kiezen hun eigen koers. Dat is ook goed zo.

        1. De babyboomers verdwijnen vanzelf, mevrouw Gabriëls. Dat is een natuurwet.
         Nu de 16- en 17-jarigen mogen stemmen wordt wat méér onderzoek gedaan naar hun gedachtegoed en kiesintenties. Toch een paar zaken die opvallen: meisjes zijn statistisch een heel stuk ‘linkser’ dan jongens, die naar ‘rechts’ overhellen. Er zijn ook meer ‘gelovige’ meisjes, en net die groep engageert zich het meest op de links-maatschappelijke thema’s.
         Maar dat zal vast ook wel weer een restant zijn van het verfoeilijke discours van hun opa’s en oma’s en van Vat. II, toch?

         1. @ Frank Dierickx Misschien stemmen jongens rechtser, omdat ze vaker de pineut denken te zijn van deze links-progressieve-groene ideologie? Deze heeft ook de Kerk geïnfiltreerd, waardoor ze heel onaantrekkelijk is geworden voor de hetero man. Ook vrouwen worden benadeeld door de mei 68 maatschappij, maar velen zien dit nog steeds niet zo. Vroeger stemde ik ook groen, maar kan me absoluut niet meer herkennen in hun wereldvreemde oplossingen. Trouwens, linkse experimenten, vooral op gebied van landbouw, eindigen vaak in rampen. Vraag maar aan de Oekraïners.

          1. Vroeger had elke Vlaamsche parochie een pastoor en twee, drie, vier of vijf onderpastoors. In elk college had je voor élke klas een priester-klastitularis. In een middelgroot dorp was er wel een drukkerijtje, vijf tot tien fotowinkels, in zowat elke wijk slagers en bakkerijen en kruideniertjes, een smid, een meubelmaker… Zal ik doorgaan? De tijden veranderen, mevrouw Gabriëls. En wie niet mee evolueert moet of herscholen, of aan de dop. Wie niet mee evolueert kan kankeren op alle mogelijke ‘schuldigen’, maar lost daar voor zichzelf niets mee op. Wie heeft u hier eigenlijk nog ‘niet’ de schuld gegeven voor de teloorgang van het Traditionele Katholieke Geloof? Als uw verhaal zowat alle geloofwaardigheid is verloren, of geen zinvolle bijdrage meer kan leveren aan het maatschappelijk debat, dan verschrompelt het tot het helemaal verdwijnt. Is dat de schuld van al die ‘anderen’? En als er dan in de club nog intelligente en verantwoordelijke mensen overblijven die zich ten volle willen engageren om zinvolle antwoorden te bedenken, dan worden ze weggezet als waren ze de baarlijke duivel zelf. Vraag dat maar aan de Paus. Nee, liever de keuze voor een soort geestelijk martelaarschap met gebed en boetedoening en het lijdzaam afwachten van het oordeel en de Redding.

         2. @Frank Dierickx
          “De tijden veranderen, mevrouw Gabriëls. En wie niet mee evolueert moet of herscholen, of aan de dop. Wie niet mee evolueert kan kankeren op alle mogelijke ‘schuldigen’, maar lost daar voor zichzelf niets mee op. ”

          Opnieuw het soort arrogant antwoord van de mei 68er, die vindt dat “zijn” revolutie het laatste woord vormt, en dat jongere generaties zich maar “moeten aanpassen”. Dat dachten de bolsjewieken en andere revolutionairen ook, maar iedereen was uiteindelijk blij om ze te zien gaan. Jammer genoeg is de culturele en maatschappelijke erfenis van mei 68 zo desastreus geweest voor de jongere generaties, dat het heel moeilijk zal zijn om hier bovenop te komen. Hoe kun je kinderen uit gebroken gezinnen, die nooit waarden hebben meegekregen, leren hoe ze opnieuw een evenwichtig koppel of gezin kunnen stichten en in stand houden?En dat allemaal, omdat een paar studenten ooit de bourgeois moraal te restrictief vonden en papa of mijnheer pastoor wat wilden shockeren. Zielig en zeer egoïstisch.

          1. “… En dat allemaal, omdat een paar studenten ooit de bourgeois moraal te restrictief vonden en papa of mijnheer pastoor wat wilden shockeren. Zielig en zeer egoïstisch.”
           Meent u dat nu écht? Is dat uw analyse van de maatschappelijke evoluties van de laatste decennia? Allemaal veroorzaakt door een aantal gefrustreerde studenten?
           Ik ben een beetje sprakeloos.

          2. Frank,
           Zo heeft ieder zijn of haar referentiekader. Dus voor een ieder is de eigen beschouwing de juiste. Om die kaders eventueel bij te stellen en/of te verzetten is er de communicatie. Maar die communicatie loopt vaak stroef wegens verschillende ontwikkelingsniveaus. De een weet nu eenmaal dit en de ander weet dat.

           Ik ben het met de analyse ook niet eens. Mijn indruk is dat de maatschappelijke ontwikkelingen altijd van de bovenste machtslagen op de lagere worden opgelegd. Er gebeurt niets zomaar. Alles volgt een agenda.

           De pers (een uitvoerder van de agenda) is vaak in staat om van incidenten grote gebeurtenissen te maken, dit dus met als doel de massa in een bepaalde richting te duwen. Politiek ís beïnvloeden van de lagere emoties van de mens. Dit is een uitspraak van een politicus zelf, meen ik me te herinneren. En die lagere emoties zíjn nu eenmaal te bespelen en daar valt niet over te praten met iemand die slachtoffer is van die manipulatie.

           Ergo, als de mensen een bepaalde mening toegedaan zijn, dan zijn zij vaak slachtoffer van de geslaagde propaganda. Het resultaat van het ‘geweld’ van de massamedia is dan dus de mening die velen hebben. Dat verbaast mij niet. Hersenspoeling werkt nu eenmaal zo.

           Mij overkomt het ook vaak dat ik sprakeloos ben als ik de mening van sommige mensen hoor.

           Echt, ik ben nóg sprakeloos over bijvoorbeeld het gegeven dat miljoenen mensen of zelfs -als we de massamedia mogen geloven- miljarden mensen via diezelfde massamedia wijs zijn gemaakt dat er opeens geen griep meer was, maar wel een zeer ernstig, uiterst gevaarlijk, en vreselijk eng submicro-organisme aanwezig zou zijn waarvoor alle mensen op aarde (?) wel 7 injecties zouden moeten halen. Injecties die een experimenteel genetisch karakter zouden hebben zelfs. Injecties tegen een niet-geïsoleerd submicro-organisme zelfs. Een ‘organisme’ dat wel in de computer bestond; als model namelijk. Men noemt zo een model een ‘in-silico-model’ (silico=zand, mn. silicium, het hoofdbestanddeel van computers.) Een reeks getallen in de computer dus.

           Men werd alzo gedwongen op straffe van het verlies van de baan, het niet kunnen deelnemen aan delen van het maatschappelijk leven, het uitgesloten worden van de familie-leden, enzovoorts, die prikken te nemen. Mensen waren gedurende drie jaar soms doodsbang gemaakt.

           Ze werden m.i. voor de gek gehouden met mondkapjes, met afstandhouden van elkaar, met wandel-richtingen en andere werkelijk bizarre zaken.

           Ik kan wel meer dingen noemen waar ik sprakeloos van ben, maar dit is wel een bijzonder tergend voorbeeld, meen ik.

           Maar; het is maar nét wat iemand weet, dus als een ander anders over deze zaken denkt, dan zullen we de waarheid moeten zoeken uit als die verschillende aspecten, meningen maar vooral feiten van het gebeuren.

           Maar; wanneer een mens gehersenspoeld is dan is het zeer moeilijk deze te overtuigen daarvan. Dat is bijna onmogelijk. Dat is namelijk de kracht van het beïnvloeden van het brein; erin gaat redelijk eenvoudig, maar de denkfouten verwijderen is haast onmogelijk wegens het ontbreken van referentiekader zoals kennis, inzicht, ervaring en dergelijk. (Het lukt maar weinigen om zichzelf te verlichten van de denkfouten.)

           Maar goed. Ik ben ook maar ik en als ik denkfouten gemaakt heb in de analyse, dan is dat zo. Dat kan. Ik weet ook maar weinig zeker.

        2. Katharina Gabriels,

         Zoals ik zei, het secularisme moet verworpen worden, een perverse ideologie die inherent een negatie is van de goddelijke orde. Achter dat secularisme schuilt ook de eenheid tussen troon en logetempel, en de gnostisch-kabbalistische nepreligie ervan. Netanjahu, Zelensky maar ook Putin hebben allen banden met de kabbalistische “Chabad-Lubavitch”-sekte.

         Maar een katholieke blanke ethnopolitiek is de juiste weg. Het verhindert ook niet dat men Afrikanen zou helpen, maar dan wel in hun eigen erfdeel, in Afrika, en met de eis dat de moordenarij tegen christenen daar gestopt wordt; heel de wereld naar West-Europa brengen is volle waanzin. De machthebbers aan de top sturen de ellende dan ook om de ondergang van West-Europa te bewerken.

         Er moet een katholieke grondbeweging op gang gebracht worden om bij Vlaams-nationalisten een verschuiving teweeg te brengen richting de orthodoxie van het katholicisme.

         Wat de zoomers betreft; Gamergate 2 is gaande, dus ze steken toch op zijn minst stokken in de wielen van de linkse activisten. Ze moeten hun nekken niet buigen onder het juk van de archons van deze smerige wereldorde maar wel stenen smijten tegen de nihilistische machine.

         1. Of Poetin, Zelinsky, Netanyahu of Amerikaanse leiders al dan niet bij een loge of sekte horen is eigenlijk weinig interessant. De Europese volkeren moeten in de eerste plaats stoppen met het geloven van propaganda en het ondersteunen van oorlogen, waar we niets mee te maken hebben. Daarna moeten we onze eigen achtertuin in orde brengen. Margaret Thatcher verkondigde ooit dat er “no alternative” was. Maar niets is minder waar. We hoeven ons helemaal niet aan te passen aan toxische maatschappelijke ontwikkelingen. En als we terug Katholiek willen worden, dan heeft niemand het recht om dit te verhinderen. Gandhi verkondigde ooit, dat men alle beenderen van zijn lichaam kon breken, maar dat niemand hem kon verplichten om iets doen of geloven dat hij niet wou. Dit soort koppigheid hebben we vandaag opnieuw nodig.

          1. @Katharina Gabriels

           “De Europese volkeren moeten in de eerste plaats stoppen met het geloven van propaganda en het ondersteunen van oorlogen, waar we niets mee te maken hebben. Daarna moeten we onze eigen achtertuin in orde brengen.”

           Is het gebed van de kinderen van Fatima niet: O Goede Jezus, vergeef ons onze zonden, breng alle zielen naar de Hemel, vooral die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben?

           Zeg mij van wie is leven?

           En die ergens anders wonen dan waar europese volkeren wonen, hebben die geen leven, en leven die niet? Hebben zij dan niet verantwoording af te leggen aan God?

           En leven de europese volkeren niet? En hebben die geen leven? Dan als de europese volkeren leven en leven hebben hoeven zij dan geen verantwoording af te leggen bij God?

           Iedere die leeft en leven heeft heeft verantwoording af te leggen aan God en als De Wet en de Profeten door Christus(Naar Hemelse Definitie) volmaakt heeft vervuld, is Die De Wet en de Profeten! en Christus Wet is: Zoals God Mij Heeft Liefgehad, Heb Ik u Liefgehad, Heb elkaar Lief Zoals ik jullie Heb Liefgehad! Dan is iedereen ieders naaste, En dan gaat elk meningsverschil, elke ruzie, elke oorlog iedereen aan, want Het Gaat God Aan Want Er is leven Mee Gemoeid! En als het God Aangaat, Dan Gaat het Christus aan en als het Christus Aangaat, Gaat het elke Christen Aan!

           Het gaat niet om aan te passen aan een toxische maatschappij, Het Gaat Aan Te Passen Aan Christus en Aan God:

           22 Maar Samuël sprak: `Zouden brand – en slachtoffers Jahwe even lief zijn als gehoorzaamheid aan zijn woord?’ Neen, gehoorzamen is beter dan offeren, volgzaamheid meer waard dan het vet van bokken. 23 Weerspannigheid staat gelijk met de zonde van toverij, ongezeglijkheid met afgodendienst.(1Sam 15)

           U bent net als velen hier weerspannig want u wilt niet De Ware Christus: Die Ene Volmaakte Christusverschijning En Diens Vol-Profetisch Katholiek Zijn! U wilt uw eigen christus! Uw katholiek zijn!

           Uw schrijven is toverij en afgodendienst! Net zoals zo velen hier! Daarom is uw kerk en uw christus verloren, hoe hard u ook op de trom slaat, hoe hard u ook roept! Niet voor niets komen er Twee Vol-Profeten! En geen van beide komen voort uit de leidinggevende geestelijkheid van welke christelijke kerk omdat ze allemaal aan toverij en afgodendienst doen!

          2. Katharina Gabriels: “Of Poetin, Zelinsky, Netanyahu of Amerikaanse leiders al dan niet bij een loge of sekte horen is eigenlijk weinig interessant.”

           De nepreligieuze doctrine van zo een sekte beïnvloedt de leden ervan in hun denken en gedrag, en dergelijke mensen worden gestuurd door de praeternatuurlijke personen aan wie zij zich geven. Mensen die gnostisch wanen dat de stoffelijke wereld kwaadaardig is en dat zij macht krijgen door mensen ritueel de dood in te jagen zijn zeer gevaarlijk in posities van politieke macht.

           Katharina Gabriels: “De Europese volkeren moeten in de eerste plaats stoppen met het geloven van propaganda en het ondersteunen van oorlogen, waar we niets mee te maken hebben.”

           Ik kan niet zeggen dat we er niets mee te maken hebben. NATO is zeker een kwaadaardige macht die stookt en destabiliseert, maar de BRICS-zijde ook, en het is gevaarlijk naïef om te denken dat de bestuurders in Moskou alleen maar hun Russische Federatie willen beschermen tegen Atlantische agressie. Dat Klaus Schwab dezelfde taal over een “multipolaire” wereldorde spreekt als Putin spreekt boekdelen over wat erachter schuilt. BRICS wordt imperiaal gemotiveerd.

           Maar ik wil uiteraard geen Derde Wereldoorlog, en dit is ook niet het onderwerp van het artikel hier.

           Katharina Gabriels: “We hoeven ons helemaal niet aan te passen aan toxische maatschappelijke ontwikkelingen.”

           Ik zie hier dikwijls een fatalistische toon in de reacties van Raphaël. Zeker, de machtigen sturen maatschappelijke ontwikkelingen van de top naar omlaag, maar zij zijn geen onoverwinnelijke goden. Het zijn de bewakers van de status quo die willen dat mensen denken dat er niks kan veranderen in hun land.

           Een utopie bouwen gaat niet; de entropie van de mensenwereld wegnemen kunnen mortale handen niet verwezenlijken, maar men kan er van tijd tot tijd wel in slagen akkers te bewaren en hier en daar te herstellen opdat volgende generaties erop kunnen ploegen. En als dat voor Vlaanderen niet zal lukken, als de doemvolle ondergang niet meer verhinderd zal worden, dan is het beter om met Noordse en christelijke moed de ondergang tegemoet te rijden en te sneuvelen met het zwaard in de hand dan om bevend in een hoekske het einde af te wachten.

          3. “Mensen die gnostisch wanen dat de stoffelijke wereld kwaadaardig is en dat zij macht krijgen door mensen ritueel de dood in te jagen zijn zeer gevaarlijk in posities van politieke macht.”

           Zij krijgen daadwerkelijk macht van de satan en zijn dienaren wanneer zij rituele moorden plegen, maar de daders zelf wanen dat zij door die rituele offers magische krachten ontsluiten die volgens hen in het weefsel van de kosmos gevangenzitten.

          4. Waramund.
           “Ik zie hier dikwijls een fatalistische toon in de reacties van Raphaël. “, schrijft u.

           1. Schrijf toch liever niet over mensen hier, maar met de mensen. Dus als u mij fatalistisch wilt beoordelen, doe dat dan direct aan mij gericht. Dan kan ik eventueel verklaren waaróm ik me zo opstel.

           2. We moeten ons nu eenmaal realiseren hoe de wereld in elkaar steekt en daar rekening mee houden. Het is geen fatalisme, het is realiteitszin.

           3. Het zijn geen onoverwinnelijke goden inderdaad. Het zijn mensen van vlees en bloed.

           Maar waarom u die laatste alinea zo schrijft is me een raadsel. Wie denkt u dat ‘de entropie van de mensenwereld wegnemen kunnen mortale handen niet verwezenlijken’ hier begrijpt? Wat is dat voor Nederlandse taal? Entropie van de mensenwereld?

           Schrijft u om een boekje te schrijven, of schrijft u om andere mensen uw mening te geven? Bent u besmet met uw literatuur? Als u veel van die rare boekjes leest, dan wordt u daar mee besmet blijkbaar. Het is in ieder geval bijna niet leesbaar wat u soms schrijft. Realiseert u zich dat toch? Ik neem aan dat u schrijft om begrepen te worden?
           Ik zeg u, ik begrijp u soms niet.

           Maar het ergste is dat u mij als ‘lafjes’ meent in te kunnen afschilderen. Ik zou bijna gaan schelden tegen u. Maar dat doe ik maar niet.

           Wellicht is het uw jeugdige leeftijd, wellicht leest u de verkeerde boekjes, maar respect is toch echt christelijk, hoor.

          5. Raphael,

           Toen ik uw naam vernoemde had ik het over uw voorheen geponeerde gedachte dat het onmogelijk is om iets te doen tegen de machinaties van de machtige psychopaten in uw land en dat men maar beter in een passief nietsdoen de wantoestanden negeert; ik ben het niet eens met die gedachte en acht die schadelijk.

           Wat ik verder in mijn reactie zei over angstig het einde afwachten was een algemene uitspraak; ik beweerde daar niet dat u door dergelijke angst gemotiveerd werd.

           Over mijn leeftijd: Ik ben 34, dus jeugdig zou ik mijzelf niet noemen.

           Betreffend uw sneer tegen een bepaald niveau van taal, rationaliteit en de christelijke kijk op de gevallen staat van de wereld: Ik weiger te betrachten mij te ontdoen van authentieke kennis om mentaal te gaan rondzweven in een fictief niet-weten, en ik hoef hier ook niet te schrijven op een zo taalarmoedig mogelijk niveau, want het betreft hier immers debat over theologische en filosofische beginselen die iemands gedrag op het temporaal domein moeten bewegen, een activiteit van intellectuele aard die een bepaalde taalvaardigheid vereist dus. Een anti-intellectuele ingesteldheid is niet hetzelfde als authentieke eenvoud.

         2. @Waramund “Een utopie bouwen gaat niet; de entropie van de mensenwereld wegnemen kunnen mortale handen niet verwezenlijken, maar men kan er van tijd tot tijd wel in slagen akkers te bewaren en hier en daar te herstellen opdat volgende generaties erop kunnen ploegen. En als dat voor Vlaanderen niet zal lukken, als de doemvolle ondergang niet meer verhinderd zal worden, dan is het beter om met Noordse en christelijke moed de ondergang tegemoet te rijden en te sneuvelen met het zwaard in de hand dan om bevend in een” hoekske het einde af te wachten. ”

          Indien het echt klopt dat de “elite” onder een georganiseerde koepel ageert, zou ik wel opletten voor wie en met wie ik het zwaard opneem. Soms is het moediger om geweld te weigeren, dan eraan deel te nemen. Tegenwoordig worden woorden soms harder bestraft dan daden. Dit zegt veel over de kracht van woorden.

          1. Woorden ‘zijn’ ons denken. Geen mens kan woordeloos denken.
           Wapens zijn producten van ons denken. Eens het product gemaakt moet of kun je nog altijd overdenken wat je er mee zal of wil doen.

          2. Heden is verzet niet meer mogelijk, dat heeft de neppandemie aangetoond. Allerlei acties van stakende arbeiders en boeren zijn georkestreerde happenings onder een controle waar men niet meer onder uit kan. Verzet zal moeten wachten tot de tijd daar rijp voor is. Lees Exodus 32.

          3. Eric,

           De tijd om metapolitiek te voeren is nu; wanneer men in de gulag steekt is het te laat.

           Mijn punt in mijn vorige reactie was dat men beter kan betrachten medemensen wakker te schudden dan in fainéant-modus toe te kijken hoe het land verder de dieperik ingaat tot de ondergang compleet is.

          4. Mensen trachten wakker te schudden nu zij zelfs na een algemene vergiftiging nog steeds niet begrijpen willen dat zonder God niets nog kan. Misschien dat de jongste generatie kan aangesproken worden. Maar wat ik in mijn familie zie is dat zij zich nog veel meer kunnen uitleven dan ooit voorheen. De alarmerende nieuwsberichten zijn nog niet alarmerende genoeg! Vanmorgen vroeg wilden 150 jongeren een rave party opzetten in Neerpelt onder een brug van het kanaal maar een overmachtige politie bracht hen meteen tot stoppen en wegrijden, zogezegd op een vriendelijke wijze. Dat zijn twee elementen : zich willen uitleven ondanks duistere wolken en overmachtige controle. Ik geef het nog zowat twee jaren voordat de hemelse machten een laatste Waarschuwing zullen geven. Men hoeft er niet aan te twijfelen dat de meeste mensen het eveneens zullen negeren. Pas nadat zij zich aan de ID-chip zullen overgegeven hebben zullen zij te laat begrijpen hoe erg het is. Dan zullen zij machteloos in verzet komen, maar dat soort verzet is niet het juiste en het zal verdrukt worden totdat de hemelse machten op een bijzondere manier zullen ingrijpen.

      2. Katharina Gabriels,

       Mevrouw, de wereld wordt geleid door bepaalde mensen. Het is een groep die al eeuwen lang de macht heeft. De gewone mensen worden ‘behekst’ (geïndoctrineerd, gehersenspoeld, ‘opgeleid’) door de werknemers van de topmensen; de massamedia, de scholen, de uni’s, enzovoorts worden daar allemaal voor gebruikt. En ik noem maar een paar facetten, maar er zijn er nog veel meer. Er worden daarbij ook drugs en drank gebruikt, spelen zoals voetbal, enzovoorts. Brood en spelen, zegt men.

       Wanneer men nu beseft dat de mensen die aan de top soms verandering willen, dan gebeurt dat. Zo simpel is dat. Dan kunnen wij op onze kop gaan staan, ze lachen erom en als je niet oppast, wordt het nog vervelend ook.

       Wanneer die top het dus nodig vindt om andere mensen in het land te willen, dan is dat een feit. Dan wordt dat zo uitgewerkt door de medewerkers. Zo gaat dat in de wereld.

       En het gewone volk is dus betoverd en in slaap gebracht en veel te druk met werk en zulks om zich nog met grotere zaken zoals zulke politiek bezig te houden. En ze hebben de hersens ook vaak niet ervoor. Zó zit de wereld kort gezegd in elkaar. En daar kunnen wij niks aan doen, anders dan zo goed als mogelijk te leven. En als het ons niet bevalt, dan gaan we zelf maar weg.
       Daarom bemoei ik me liever niet met politiek, want dat heeft toch geen zin.

       U bekijkt het een beetje te klein, meen ik.

       1. Oeps, die laatste zin is onnodig stom en aanmatigend van me. Neemt u het me a.u.b. niet kwalijk?
        Politiek daar moet men veel verstand van hebben en het vooral in grote lijnen zien, voordat er lijnen zichtbaar zijn, bedoel ik. En het vooral niet ’te klein’ proberen te zien. Maar, het liefst zou ik er niet over discussiëren want het is tamelijk onaardig gedoe vaak.

        1. Het zijn inderdaad moeilijke thema’s, maar dat is geen reden om ze te vermijden, denk ik. Problemen verdwijnen niet vanzelf wanneer we ze negeren. Een discussie is een aanleiding om een oplossing te zoeken, ook al zijn we het niet eens met elkaar. Met discussie bedoel ik natuurlijk eentje buiten de bestaande betutteling, die ons via de reguliere media al dagelijks door de strot geramd wordt en waarvan sommige commentatoren op dit forum de spreekbuis willen zijn.

         1. Katharina,
          “Een discussie is een aanleiding om een oplossing te zoeken, ook al zijn we het niet eens met elkaar.”, schrijft u. Volkomen mee eens, uiteraard.
          Zolang we maar beseffen dat het geen onschuldig onderwerp is. Het lijkt mij een beerput te zijn die niet bepaald leuk is, meende ik gelezen te hebben. Gelezen in stukken van vaak zeer geleerde en of gemotiveerde mensen die al 40 jaar of meer met deze materie bezig zijn. (Met de rol van de machtigen achter de schermen.) En de bevindingen van deze lieden zijn dus niet zo erg leuk. Eigenlijk is er geen discussie over mogelijk.
          Heeft u trouwens wel eens het verhaal van Oeidipus gelezen? Die wilde ook veel weten. Nou, dát heeft die geweten! Een aanrader!

          “Problemen verdwijnen niet vanzelf wanneer we ze negeren. “, schrijft u. Inderdaad.

          Maar als ze niet (eenvoudig) op te lossen zijn, dan is negeren soms toch beter dan er over schrijven, meen ik. Het is soms wijzer om sommige zaken maar liever te negeren. Dan is zwijgen goud.

         2. Bedoelt u mij? (Grapje)
          Ik spreek alleen voor mezelf, mevrouw Gabriëls. Het zijn de anderen die mij een spreekbuis noemen van zowat alles wat hen niet zint (de loge, de goddeloze wetenschap, de reguliere media, de socialisten, de communisten etc.), doorgaans bij gebrek aan tegenargumenten.
          Terwijl een deel van die ‘anderen’ zonder blikken of blozen beweren/claimen de spreekbuis van God Himself te zijn.

          1. @Frank

           “doorgaans bij gebrek aan tegenargumenten.”
           Wanneer ga je eens Goed Onderzoek Doen zoals het Hoort? Echt Wetenschappelijk ipv van je pseudo onderzoek en wetenschap?

           Over “zonder blikken of blozen” gesproken, het is gelukkig voor u dat uw ogen van u af kijken, want zouden ze naar binnen in u kijken zou geen blik of blos zien

         3. @Katharina Gabriels

          “Het zijn inderdaad moeilijke thema’s, maar dat is geen reden om ze te vermijden, denk ik. Problemen verdwijnen niet vanzelf wanneer we ze negeren.”

          U , mevr Gabriels en velen hier vermijden echte oplossingen, u en hen zitten liever in hun eigen bubbel, dan kan je discussiëren hoe je wilt, u krijgt uw kinderen ook niet meer terug in uw baarmoeder en dan te bedenken dat een kameel makkelijker door een oog van de naald dan Nicodemus verstond welke betekenis hergeboren worden, heeft, en christenen snappen er ook niks van

   2. @Frank Dierickx,
    Mocht U zeer welbewust tegen een laag salaris voor kansarmen gewerkt hebben, dan bied ik mijn welgemeende verontschuldiging aan.
    Maar … vind U het vreemd, dat ik dát niet van U kan geloven??
    Mijn reden is, dat U ónmogelijk tegelijk vriendelijk kunt zijn voor kansarmen terwijl U te zelfder tijd spijkerhard bent jegens diegenen die volgens Uw inzicht méér kansen hebben gekregen om zich te ontplooien.

    1. Derks,
     Waarom geeft u Frank geen antwoord op zijn zeer goede vraag? Je loopt je kans mis om iets te vertellen, meester.

     1. @Frank Dierickx,
      Mocht U zeer welbewust tegen een laag salaris voor kansarmen gewerkt hebben, dan bied ik mijn welgemeende verontschuldiging aan.
      Maar … vind U het vreemd, dat ik dát niet van U kan geloven??
      Mijn reden is, dat U ónmogelijk tegelijk vriendelijk kunt zijn voor kansarmen terwijl U te zelfder tijd spijkerhard bent jegens diegenen die volgens Uw inzicht méér kansen hebben gekregen om zich te ontplooien.

      1. “…U te zelfder tijd spijkerhard bent jegens diegenen die volgens Uw inzicht méér kansen hebben gekregen om zich te ontplooien.”
       Dit snap ik echt niet.
       Ik ben spijkerhard tegen mensen die kansen hebben gekregen om zich te ontplooien?
       Een beetje duiding zou op zijn plaats zijn.

      2. @Frank Dierickx,
       U vergeet totaal, dat ik gewend ben om met rijkeren om te gaan.
       Mijn overleden broer verdiende ’n salaris van ’n paar maal burgemeester van Amsterdam. Intussen woonde hij in ’n armere buurt in Rotterdam.

       Zijn inmiddels hertrouwde eega woont intussen in ’n welgestelde buurt van Rotterdam na ’n leven vol bedrog.

       Vindt U het vreemd, dat ik U wantrouw??

       Hoe zit het met Uzelf? Woont ook Ú in ’n welgestelde buurt of heeft U zich volledig(!) aangepast aan de levensstijl van Uw patiënten?

       1. Meneer Derks, ik ‘vergeet’ niet dat u gewend bent om met rijkeren om te gaan, integendeel. Het kan mij ook geen reet schelen. U zei dat ik niet met armen kon omgaan, en daar nog rijk van werd ook. Dat wou ik even tegenspreken. Case closed.

        1. @Frank Dierickx,
         Dat = ’n ontwijkend antwoord.
         Graag ’n rechtstreeks antwoord: woont U in ’n welgestelde (lees: betere) buurt ja of neen?

         1. @Frank Dierickx,
          Daar U tóch geen antwoord zult geven op mijn vraag, zal ikzélf maar in Uw plaats antwoord geven:
          Ja, U woont in een betere buurt.

          Dan is MIJN antwoord: dan kunt U NIMMER aanvoelen hoe het leven eruit ziet met een minimum – inkomen.
          Anders gezegd: U bent een charlatan!!!

 9. “Zou u uw eigen kinderen buitengooien om hun kamers te geven aan de kinderen van onbekenden? Ik denk het niet.”

  Het gaat weer lekker heen en weer en wie van u kan de Bijbel Lezen zoals Christus Leest?

  Het gaat om Gods Recht en Gerechtigheid!
  Wie is buitenlander/allochtoon en wie in ingezetene/autochtone? Naar Gods Recht en Gerechtigheid is iedereen die de zonde tegen de H.Geest NIET heeft begaan autochtoon. Wie het ook is, van welk religie die ook is, want die kan gered worden. Christenen moet niet zomaar denken dat zij tot de rest kerk behoren want er is geen andere waarheid in de Hemel dan De Volle Waarheid! Dat betekent dat elke afwijking in leer en traditie bij de Hemelpoort afgelegd moet worden en de Volmaakte Leer en Traditie van de Hemel Geheel Volmaakt Aangenomen en Eigen Gemaakt Worden en de vrijheid van zondigen(vrucht van Goed en kwaad doen) wordt ook afgelegd.

  Welke betekenis heeft de allochtoon voor een Christen?

  Volmaakt?: 12 Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. 13 Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.(John 15)

  Dat is meer dan de barmhartige Samaritaan! Want Christusgelijk liefhebben betekent geen vruchten van Goed en kwaad doen, noch geven!
  Ik heb hier al eerder geschreven dat velen de Bijbel niet kunnen lezen omdat ze niet naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaan. Ze blijven hangen in hun(kerkelijke) interpretatie van de Bijbel waarvan ben beweert dat die zonder fouten is, terwijl er gene één van hen meer heeft dan een blind geleerde aanname; Niet meer hebben dan: Van een ander gehoord/gelezen. Dat is geen Ooggetuige bewering! Het is geen bewering met Onweerlegbaar Onontkenbaar Bewezen Gods Bewijs!

  Naast De Volmaakte Weg is er ook de Geheiligde weg!
  Zoals u niet wenst u geschiedt doet dit ook een ander niet!
  Dat gezegde lijkt makkelijk, dat is het niet zo maar, want men gaat uit van diens eigen leven en de vraag is waar ne hoeveel inleving naar de ander er hoort te zijn. Christenen hebben hun positie verloren omdat ze “de Koning” de wereldse macht hebben gelaten zonder dat ze die binnen hun grenzen konden houden omdat men geen Profeten heeft! Daar hebben zij zelf schuld aan want men wilt geen Profeten, men wilt zwijgzame heiligen en geloofsvolk!
  Dat het dan nog verder uit de hand loopt omdat “de Koning” vervangen worden door politici was te voorspellen.

  een kind

  Als een kind verwekt wordt is niet de genetische afkomst het belangrijkste, ook de geestelijke niet, de ziel is het hoogste en elke ziel van een kind die NIET met de zonde tegen de H.Geest verwekt wordt is in de 7e kamer volmaakt identiek aan alle ander 7e kamers van een ziel van een mens en natuurling! Daar is geen geslachtsverschil noch ergens anders! Zou gauw een kind geboren wordt wordt die het wereldburgerschap afgenomen en krijgt die het burgerschap van de ouder(s)! Dat komt omdat men tekenen( een vrucht van Goed en kwaad) hoger zet dan Volmaakt, de buitenkant(van de beker) is belangrijker dan de binnenkant! Dat zie je ook bij familie, warme kant en koude kant, en geen familie!
  Dat hier het forum ook in het algemeen met enkele uitzondering en overspoelt wordt met vooroordelen is dan ook geen wonder, want men komt niet verder dan: ik denk….., naar mijn oordeel….., terwijl men met Gods Oordeel hoort te komen!

  Het onderwerp is niet zo maar makkelijk: Is het Christendom een “open grenzen” religie?

  Het blinde orthodoxe christendom zoals het geworden is, is net als het lichaam van een mens: Elke bacterie/virus/gif en daarmee een vreemd lichaam in het lichaam, wordt op “leven en dood” bestreden. Een gevecht dat het lichaam uiteindelijk verliest, zie de stervende! Wil men de strijd winnen dan kan men niet zonder Vol-Profeten want die Spreken Gods Oordelen en kunnen waar een mens ook in de wereld is binden aan diens kwaad en kan echte Christenen waar dan ook verdedigen tegen welke vijand dan ook! Daarom zei Elisa over Elia:

  11 Terwijl zij nu pratend verder gingen, kwam er opeens een wagen van vuur met paarden van vuur, die hen van elkaar scheidde, en in een stormwind werd Elia ten hemel opgenomen. 12 Elisa zag het en riep uit: `Vader, vader, Israëls strijdwagens en zijn ruiterij!'(2Kon 2)

  en zo was het met Mozes en het Israelisch volk in Egypte uiteindelijk ook!

  En zo was het met Christus ook!

  Voor dat men het onderwerp Is het Christendom een “open grenzen” religie, kan beoordelen moet men eerst naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaan en Met Die Verschijning diens leer en traditie controleren en daarna met Die Verschijning de migratie beoordelen!

 10. Dit is Gods profetie over Damascus, de hoofdstad van Syrië. Kijk, Damascus is verdwenen!

  Wat is de Jericho-raket? De nucleaire optie van Israël ‘Doomsday’
  WEB11 oké. 2023 · Oproepen van een Israëlisch parlementslid om een ‘doemscenario’-wapen in te zetten tegen Hamas en Palestina hebben nieuw licht geworpen op kernwapens in de regio, namelijk de …

  Breaking Israel under attack will use Jericho doomsday nukes

  https://www.youtube.com/live/rMRBvYoYdLE?si=f7peRPKnQcyb9eoI

  nu live bezig

 11. Kan het katholiek forum niet live gaan op YouTube -daar wil ik wel aan meewerken

  enorme profetische ontwikkelingen gaande in de wereld

  ik weet zeker dat het een succes woord ,woord gezegend ,we krijgen veel mensen op de been

  De kerk doet niks

 12. Artikel op frontnieuws

  Mike Stone: Zonsverduistering; Wat is de Deep State van plan?

  Djennis april 5, 2024 Bij 13:00
  Onze top Junck Edwin Vissers kan net zolang schuiven met getallen dat het geboren worden van je moeder en de rijkdom van Trump samenvallen met de verjaardag van jezus en je hond samen!!! Te bizar voor worden…

  Ik kan geen medelijden meer hebben met mensen

  De Hebreeuwse concordantie van de Strong: BARAQ (1300) + 666 = Lucifer (1966) BARAQ (1300) + BAMAH (1116) = BEEST (2416)

  De VRIJMETSELAARS weten wie Obama is. Het is jammer dat de meeste gelovigen dat niet doen. in vrijmetselaarstempels over de hele wereld is er één specifiek Bijbelvers dat ze overal graveren en dat is onderdeel van Genesis 1:3 “Laat er licht zijn”. In Strong’s concordantie wordt het opgesplitst in het volgende nummer. Laat er licht uit 1961 zijn. 216 Dat laat zien dat de Heer Obama’s geboortedatum in Genesis had gecodeerd. Geboren in 1961 op de 216e dag. Merk op dat 216 6 X 6 X 6 is. Lukas 10:18 is ook de sleutel. In het Hebreeuws luidt Lukas 10:18 ra’ah satan naphal ‘aher baraq o bamah Niet te begrijpen tot deze generatie. Jezus meende elk woord dat hij zei!!! Dan een paar verzen later. “Op dat uur verheugde Jezus zich in de geest en zei: Ik dank u, o Vader, Heer van hemel en aarde, dat u deze dingen voor de WIJZEN en VOORZICHTIGHEDEN hebt VERBORGEN, en ze aan KINDEREN hebt OPENBAARD: toch, Vader? want zo scheen het goed in uw ogen.” — Lukas 10:21 (NBG)

 13. MOET LEZEN – Mijn visie op de vernietiging van Amerika door A.A. Allen 4 juli 1954 Bovenop het Empire State Building – ‘Ik zag het Vrijheidsbeeld wankel worden en beginnen te wankelen en haar evenwicht verliezen.’ JEREMIA 25:37
  Vrijheidsbeeld wordt getroffen door de bliksem tijdens wilde storm in New York:Lucas 10:18 Hij (Jezus) zei tegen hen: ‘Ik zag Satan uit de hemel vallen als een bliksemschicht’. DEZE GEBEURTENIS HEEFT ENORME PROFETISCHE IMPLICATIES
  Aardbeving treft NYC! Aardbeving met een kracht van 4,8 op de schaal van Richter rammelt de Big Apple terwijl duizenden – tot in Philly en New Jersey – melden dat ze trillingen voelen in ‘schuddende gebouwen’ – De aardbeving op vrijdagochtend gecentreerd in de buurt van Lebanon, New Jersey
  Een aardbeving met een kracht van 4.8 op de schaal van Richter heeft New Jersey getroffen. De aardbeving trof op een ondiepe diepte van slechts 1 km in Lebanon, NJ, 45 mijl ten westen van New York City en werd op grote schaal gevoeld.

 14. Als het kwartje nou niet valt dan weet ik het niet meer

  Exodus 4 ;8——de datum 8 april 2024

  8 En het zal geschieden, zo zij u niet geloven, noch naar de stem van het eerste teken horen, zo zullen zij de stem van het laatste teken geloven.

  9 En het zal geschieden, zo zij ook deze twee tekenen niet geloven

  4,8 magnitude……eclips X op 4/8

  aardbeving new York

  “It’s been a Biblical week.” You ain’t seen nothing yet.

 15. NEW YORK – Een aardbeving met een kracht van 4,8 heeft vrijdagochtend New York City en het omliggende gebied opgeschrikt.

  De aardbeving vond plaats nabij Lebanon, New Jersey, 65 kilometer ten westen van New York City.

  4/8 de zonsverduistering
  40 dagen waarschuwing

  19 mei 2024 Pinksteren 2024

  Nieuwe Eclipse-waarschuwingen:

  Ze zeggen dat er een nieuw pad naar totaliteit is. Met andere woorden: er zijn veranderingen aangebracht in het pad van de totaliteit. Dit is ongehoord! Dit zou kunnen betekenen dat deze zonsverduistering veroorzaakt zal worden door technologie of dat de zonsverduistering niet tussen de zon en de maan zal plaatsvinden… maar door iets anders, vooral omdat er wordt gezegd dat deze zonsverduistering zich in een compleet andere richting voortbeweegt dan de afgelopen twee. verduisteringen. Ze gingen heen en weer. Deze gaat van “Bottom to Top” (of van Zuid naar Noord-Oost).

  We weten dat China een zonnesimulator heeft, maar de Verenigde Staten hebben ook een patent voor een zonnesimulator. Ook hebben wetenschappers aangekondigd dat CERN op de dag van de zonsverduistering op hoog volume zal opereren. Ze gebruiken CERN-, D-wave-machine- en 5G-frequenties om wormgaten te creëren of portalen te openen die in andere dichtheden of dimensies duiken. Hierdoor kunnen buitenaardse of bovennatuurlijke entiteiten (die normaal gesproken niet overeenkomen met onze frequentie) ons rijk binnenkomen.

  Welke invloed heeft dit op u:

  Nu zeggen ze dat duizenden namaak- of defecte eclipsbrillen door verschillende fabrikanten zijn verzonden. Ze adviseren mensen niet naar de zonsverduistering te kijken. Het is mogelijk dat ze iets verbergen en niet willen dat we zien wat er die dag werkelijk in de lucht gebeurt. Wie weet op dit moment. NASA zal tijdens de zonsverduistering met bacteriën gevulde ballonnen de lucht in laten gaan. Voor zover we weten kunnen die ballonnen de volgende pandemie indammen. Ook zal NASA drie raketten of raketten op de eclipsschaduw schieten.

  De zonsverduistering van 2024 en INSANE Prophecy-evenementen komen eraan!

  https://youtu.be/3_mcNX99VaU?si=L-9e8V4t1GVUjmmA

 16. @Edwin Vissers,
  Zonder uitzondering zie ik letterlijk(!) élke morgen (zodra de dag begint) bijna alleen recente reacties van Ú.
  Mijn suggestie aan U: begin a.u.b. een eigen website.
  Uw voordeel: dan krijgt U metéén álle aandacht die U blijkbaar nodig heeft +
  Geen lezers meer, die zich aan Uw aandachttrekkerij ergeren.

  1. Volkomen mee eens, Derks.
   Hij weet erg veel en zou daarom veel beter een eigen site gaan beginnen waar die kennis veel meer tot uiting kan komen. En tegenwoordig is daar substack of wordpress voor.
   (Ik heb ook mijn eigen site: metasofi type maar in.)
   Je kunt dus zó op substack en eigen plek kunnen nemen. Voor niks! En makkelijk!
   Hij hoeft maar te typen: https://substack.com/ en daar heeft ie zijn eigen site.
   En dan komen wij wellicht lezen daar en commentaar geven! Ik zie het helemaal voor me.

   Trouwens, heeft iemand hier gisteren ook een vreemde melding gekregen? Deze site zou geblokkeerd zijn? En was niet te openen. Vandaag kwam ik hier ook niet in, behalve via een zijweg.

   1. Raphaël,
    volledig akkoord.
    En wanneer hij een goed artikel heeft kan hij er van hieruit ook nog (heel kort) naar verwijzen.

    Af en toe is er op dit KF een veiligheidsprobleempje. Meestal is dat binnen een uurtje of zo opgelost, behalve wanneer het tijdens het week-end gebeurt kan het wel tot maandag voormiddag aanhouden.

    1. Bedankt voor je antwoord, eric!

     Nu heb ik deze computer opnieuw opgestart (ik zet ‘m nooit uit, maar zet ‘m in de slaapmode) en nu is die rare foutmelding weg. Wellicht is/was het een (echt, lol) computervirus?

     1. Het IP-adres wordt onvoldoende beveiligd, waardoor malafide mensen makkelijker kunnen binnensluipen. Vandaar dat de meeste beveiligingsprogramma’s de site dan blokkeren, tot de eigenaar van het IP-adres de nodige stappen onderneemt.
      Geen dank.

      1. Volgens mij is het wikken en wegen. Het is niet zo eenvoudig als men het voorstelt. Zelf houd ik het op Linux en zeer dikwijls de laatste nieuwe versie installeren. Linux geeft een beetje meer werk maar dat loont want het is gratis. Antivirusproducten zijn tevens spionageproducten. Dus liever niet. Linux is gekend voor zijn onoverzichtelijke aantal versies, zeer weinig virusprogrammeurs hebben de moed telkens weer een nieuw virus te ontwikkelen.

 17. Ik wens jullie allemaal veel plezier ,God en ik zullen geen medelijden hebben

  Hosea 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Mijn volk komt om van ellende, omdat het Mij niet meer kent en dat is uw schuld, priesters! Want u wilt Mij niet kennen.

 18. Het gaat niet om links of rechts gericht zijn. Het gaat om onverdroten trachten de rechte, dus kortste, weg naar God te volgen. Gebed aangevuld met boete naar vermogen is daartoe het middel om niet af te wijken en de ziel geheel af te stemmen. De media deden vanaf hun prilste begin hun uiterste best iedereen te doen zwalpen en zwerven rondom het enige centraal punt in ieder mensenleven : God. De vijanden werken wel harder dan de meeste christenen.

  1. Eric,

   De term “Rechts” verwijst historisch naar de katholieken die bij de tot “assemblée nationale” ontaarde staten-generaal aan de rechterzijde van koning Lodewijk XVI stonden ten tijde van de satanische Franse revolutie. Figuren zoals Trump die nu rechts genoemd worden zijn in werkelijkheid zelf zonen van de achttiende-eeuwse Verduistering, maar de term zelf verwijst naar diegenen die in de genoemde tijd aan de kant van God stonden en de beschaving wilden beschermen tegen de republikeinse terroristen, de aanhangers van die satanische Verduistering naar wie de term “Links” historisch verwijst omdat zij aan de linkerzijde stonden tijdens de “assemblée”.

    1. Op de rechte weg ligt slechts het bloed van martelaren en van mensen die geen haat koesteren.
     Maar op de linkse, rechtse en andere omzwervingen stroomt het bloed, en zeer veel door haat.

     Een Duitse Katholieke huisvader die de moed had Hitler niet tegemoet te komen als soldaat verdween in een der concentratiekampen voor Katholieken. Hoe moet men zich voorstellen dat lafhartigen in het buitenland op andere huisvaders gingen schieten om Hitler te plezieren?

     Van de verdedigende landen kan men zich voorstellen dat de meeste huisvaders niet beter weten dan dat zij hun land verdedigden. Maar wie wist dat de Volkenbond verantwoordelijk was voor het op gang zetten van al het oorlogsgeweld bevond zich in dezelfde positie als Katholieke Duitse huisvaders. Heden is dat de UNO met dezelfde opzet tot oorlog.

     Maar zelfs wie met recht zijn land of volk verdedigt kan heel gemakkelijk tot bitterheid en haat vervallen. Dat moet men voorkomen.

     1. Voor Vaticanum II onderrichtten pausen politieke strijdvaardigheid als een taak van katholieken, en de presentie van authentieke katholieke politiek op het temporaal domein zal altijd Rechts genoemd worden, want zoals ik zei verwijst die term daar historisch naar.

      1. Waramund,
       het is een klassiek beeld; met de rechterarm oefent men macht, desnoods met een zwaard, en met de linkerarm beschermt men zich, desnoods met een schild.
       Men heeft beide nodig.
       Prachtig hoe God dat geschapen heeft.
       In heel mijn leven had ik niets met macht maar kon me evenmin verdedigen. Op de rechte weg sta ik tegenover een woeste duivel. Wat te doen?
       Maar alle macht komt van God.
       Geduld is het enige dat me overblijft.
       Gelukkig is geduld eigenlijk liefde want wie zich niet op God richt hoopt enkel op wereldse winsten en wereldse macht en daar is hun geduld en liefde op gericht.
       Maar alle leven komt van God.
       Veruit de meeste mensen die ik ken werken hard aan hun “toekomst”. Maar nu wordt het duidelijk dat zij geen toekomst meer hebben. De dieren in de natuur hoeven zelfs niet te werken. God zorgt immers ook voor de mens. Wat voor macht moet ik dan nastreven, verondersteld dat ik dat zelfs zou kunnen, en waarmee moet ik me beschermen?
       Maar aan de rand van de samenleving verricht men eenvoudig werk dat geestelijke verrijking kan bieden. Waarom begrijpen mensen dat niet? Daardoor woekeren zij in een soort woede en verkrijgen zij dan macht over hun werelds leven? Neen, zij buiten het leven uit.
       Verscheidene grote en kleine bedrijfsbazen heb ik leren kennen en zag dat zij op het einde niets overhouden dan hun trots.
       Paus Pius XII was vermoedelijk de laatste machtige Paus. God kan een keizer Karel of een Jeanne d’Arc aanstellen om Zijn Goddelijke Macht te tonen wanneer nodig. Waarom zich dan zorgen maken?

       1. Eric,

        Ik heb niet gezegd dat u persoonlijke politieke macht moet nastreven, maar het is schadelijk dat u mensen probeert aan te zetten tot inactiviteit op het temporaal domein. Het waren vroeger die van de vrijgeesterij die wilden dat katholieken de Religie zouden weghouden van het temporaal domein, en dat was tegenstrijdig met het leergezag van de katholieke Kerk.

        Verder, een geestelijk leven cultiveren is niet in tegenstrijd met werkzaamheid; de harmonie tussen bidden en werken is een Benedictijns principe.

        Pius XII was niet machtig; hij was een gevangene in het Vaticaan.

        1. Benedictus is een zeer belangrijke heilige, maar ook zonder hem kan men weten dat men moet werken en bidden, en liefst niet om wereldse waarden na te streven want daarin ligt altijd weer de kiem voor een volgende oorlog.

         1. Wat noemt u “wereldse waarden”? Zorg hebben voor uw volk in het land waarin men leeft is een christelijke plicht. Bidden voor dat volk is een goede manier om dat te doen, maar politieke strijd juist gevoerd is ook een goede manier, en de twee zijn niet tegenstrijdig met elkaar. In het kloosterleven waren er ook contemplatievere orden en actievere orden die bijvoorbeeld zieken verzorgden zonder dat de twee vormen in conflict met elkaar waren.

          Verder, niet iedereen heeft een monastieke roeping.

          1. Zovelen streven wereldse waarden na uit eerzucht en uit verlangen naar rijkdom en macht, ambities om de erkenning. Ik val daar gewoon buiten, het lijkt soms een straf maar ik weet nu wel beter. Mijn moeder en haar moeder waren zeer katholiek maar bij de kleinkinderen in de familie is er voorlopig niets van te merken. Komt nog wel. Het oudste kleinkind heeft het in zich maar men kan dat niet ‘aanzwengelen’.

           Vreemd genoeg lijkt Trump een noodzakelijke en betrouwbare politicus. Hier bij ons is er zo niemand meen ik.

           Niet iedereen heeft een monastieke roeping, maar ik heb in de loop van jaren de kleine zielen leren waarderen, meestal eenvoudige mensen die eenvoudig werk doen maar heldere dromen krijgen en in God geloven, ondanks zij niet kunnen zien wat VatII betekent en hoe het met de moderne paus en de moderne mis gesteld is.
           Wanneer ik hen tracht te overtuigen van de ongepastheid van moderniseringen haken zij af. Dat doe ik dus niet meer want ik voel me dan een hooggeleerde die op hen neerkijkt en dat ben ik in het geheel niet. Daarom ben ik er van overtuigd dat De Waarschuwing noodzakelijk is en alleen dergelijk wonder hen tot begrip kan brengen. Zeer benieuwd naar die gebeurtenis.

          2. Eric: “Zovelen streven wereldse waarden na uit eerzucht en uit verlangen naar rijkdom en macht, ambities om de erkenning.”

           Het gaat niet over verlangen naar rijkdom en ambities, Eric, maar over de zorg die een christen moet hebben voor zijn stam en volk.

           Eric: “Daarom ben ik er van overtuigd dat De Waarschuwing noodzakelijk is en alleen dergelijk wonder hen tot begrip kan brengen. Zeer benieuwd naar die gebeurtenis.”

           De fictieve “Waarschuwing” die u verkondigt komt niet. Terwijl u op iets wacht dat niet gaat gebeuren ontwikkelen de wantoestanden zich verder; zeg dus niet tegen mensen van jongere generaties dat ze geen politiek verzet mogen vormen tegen die wantoestanden.

          3. De enige mensen die ik hier bij ons ken met zorg voor stam en volk zijn modernisten die eigenlijk niet gelovig zijn. Behoorlijk kwaadaardig en afbrekend.

           Wat De Waarschuwing betreft meldde ik u al eerder dat ik in 1979 een oud boek las geschreven door een ouderling die talrijke geestelijke waarschuwingen innerlijk zag aangaande WW1. Vroeger waren er ook de profetische waarschuwingen aan het oude Joodse Volk. Ik zie geen reden waarom dat in onze tijd niet zo zou zijn.

          4. @Waramund

           Iedereen heeft een monastiek roeping en een priester en profeet roeping(naar Hemelse Definitie), op diegene na die met de zonde tegen de H.Geest wordt verwekt!

           Dat niet iedereen daar in blijft en volgt heeft met opvoeding en vrije wil en keuze en consequenties te maken! En zelfs die volgen wijken af van de Hemelse Definitie! ook Benedictus! Die Geheel volbrengt wordt weggenomen!

           zieken verzorgen hoort Volmaakt te zijn, dat heet niet dat de Geheiligde niet ook mee telt. Het is de Liefde die zorgt dat beiden niet strijden met elkaar en de Geheiligde diens hoofd moet buigen op de drempel van de Hemel op het laatst voor de Volmaakt zonder zonden ziekenverzorging!

           Waren zij die zich in de wereld kinderen van het licht noemen maar zo slim als de der duisternis dan zouden ze weten hoe de Economie van Christus Is en Werkt!

 19. Het is een duizenden jaren oud patroon. Na een grote oorlog of andere grote ramp zijn de overlevenden zeer arm en nederig geworden. Dan helpen allen elkaar om hun woningen weer wat op te lappen en weer voor voedsel te zorgen. De ene heeft nog wat zaadjes voor groenten en de andere heeft nog een haan en enkele kippen. Ergens in de velden lopen nog enkele runderen los verloren en ze worden door de hele resterende gemeenschap gekoesterd zodat er weer kudden uit voort kunnen komen waar ieder zijn deel van krijgt. Zo komt de economie weer op gang en er komt ook weer geld in omloop. Maar bij de volgende generatie beginnen weer verschijnselen van verwenning op te treden en nog enkele generaties later is een volgende oorlog of andere zeer grote ramp onafwendbaar geworden. Dit is niet moeilijk te begrijpen.
  Het enige dat we van de geschiedenis leren is dat we niets leren van de geschiedenis.

 20. Een zeer aangename manier om zich in een natuurlijke nederigheid in te leven is door dikwijls veel foto’s en afbeeldingen van de grote berggebieden te bekijken. Voelen hoe onooglijk klein de mens is in de enorme schepping van God.

  1. En er zélf een paar decennia later terug naar toe te gaan (life), naar Oostenrijk bijvoorbeeld, om daar ter plekke zien hoe zowat alle gletsjers zijn weggesmolten. Maar bon, de klimaatverandering is een mythe, toch?

   1. Frank,
    waar u zich toch zorgen over maakt, nutteloos.
    De macht van de zeer grote wereldzee, de macht van de grote bergketens, de macht van de zon . . . en u beeldt zich in dat mensen dat ooit zouden kunnen aantasten ?
    Dat is totaal ondenkbaar.
    Wat wij hier uitrichten stelt weinig voor.
    Laat u a.u.b. niets meer wijsmaken.
    Hooguit kan men een plaatselijke aardbeving veroorzaken met een zeer zware atoombom, en dat is wel het maximum dat men kan. Het stelt niets voor.
    God lacht om al die hoogmoedige ‘wetenschappers’.

 21. Het lijkt dat de zonne-eclips van maandag 8 april 2024 alleen voor de Amerikanen is bedoeld.
  Moest het bij ons ook zichtbaar zijn ga dan onder een grote boom of bebladerde struik staan zonder zonnebril en bemerk dan op de grond duizenden heldere halve maantjes, halve zonnetjes eigenlijk. Maak een mooie foto van die duizenden halve zonnetjes op de grond onder een grote boom of bebladerde struik want het is echt bijzonder.

 22. Gloeiende

  Ik ben ontploft ,allemaal stukjes vlees aan de muur

  Moest het bij ons ook zichtbaar zijn

  Kom me snel halen Heer ik red het niet meer .

  1. flauwe
   het heeft niets te betekenen, behalve dat de natuur op vele manieren toont dat God macht heeft over alles

   1. we hoeven geen angst te cultiveren indien we werkelijk de wil koesteren God werkelijk te respecteren
    de goddelozen doen nu nog stoer, maar juist zij zullen in doodsangst te onder gaan, binnen enkele jaren

 23. Babylon gaat vallen ,stelt niks voor, bestel maar een leunstoel om het te observeren

  Deze zonsverduistering zou DE ZONNEVERduistering kunnen zijn die een van de zegels van Openbaring ontketent. Ik geloofde er eerst niet in, maar na honderden uren onderzoek heb ik letterlijk ontzag voor alle ‘toevalligheden’. Mis dit NIET, wat je ook doet! Samen met tientallen ONGELOOFLIJKE VERBINDINGEN en patronen, zal ik ook een GROTE PROFETISCHE VERBINDING onthullen van hoe de eclipsen van 2017 en 2024 ons PRECIES vertellen waar de Gog/Magog-oorlog zal beginnen en WANNEER de tempeloffers zullen beginnen.

  Wanneer dit gebeurt, zal de tijdklok voor de openbaring van de Antichrist starten! Ik ben werkelijk geschokt door de wiskundige onmogelijkheid van alle gebeurtenissen die ik jullie ga laten zien, die allemaal tegelijkertijd plaatsvinden! Ik zal de profetische implicaties gedetailleerd beschrijven van hoe de laatste vier sets bloedrode tetrads die op bijbelse feestdagen landen, samenvallen met wereldveranderende gebeurtenissen en hoe ze het toneel hebben geëffend voor dit monumentale ‘X-marks-the-spot’-moment op 8 april 2024. Als je net als ik bent, zal je hart bonzen Het is tijd dat de Kerk wakker wordt en begint terug te keren naar het doen van Bijbelse dingen op Bijbelse manieren, voordat het te laat is! Als er OOIT een tijd was om op te letten, dan is het NU.

  Ik heb het al uitgelegd

  1. God respecteren betekent ook wel een beetje angst voelen, maar geen doodsangst zoals de goddelozen wel degelijk zullen ondergaan
   .

 24. God respecteren betekent ook wel een beetje angst voelen

  Ben je uit je lichaam getreden

  44 staat dat Jezus doodsbang was, ‘zijn zweet in grote druppels als bloed op de grond viel’ en hij gesterkt werd door een engel.

  1. misschien moet (mag) jij martelaar worden, naar het voorbeeld van Jezus
   in dat geval zul je zeker ook angst ondergaan, alleen vooraf, en je krijgt hulp om moedig te zijn in de benauwdheid
   veel voorbeelden van Traditioneel Katholieke Martelaren
   de echte martelaren worden nooit alleen achtergelaten als in een woestijn
   zij garanderen de heropbloei van de Traditionele Rooms Katholieke Kerk
   wij zullen dan bidden “heilige Edwin Vissers, bid voor ons”

    1. Het tweede vers :

     2. Zion hört die Wächter singen,
     Das Herz tut ihr vor Freuden springen,
     Sie wachet und steht eilend auf.
     Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig,
     Von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig,
     Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf.
     Nun komm, du werte Kron,
     Herr Jesu, Gottes Sohn!
     Hosianna!
     Wir folgen all
     Zum Freudensaal
     Und halten mit das Abendmahl.

     Duits – engelse vertaling :
     https://www.bach-cantatas.com/Texts/Chorale172-Eng3.htm

  2. @Edwin

   ken je de betekenis van Volmaakt? ken je de betekenis van angst, hoe angst ontstaat?
   Weet je het verschil tussen een volmaakte vrucht en een vrucht van Goed en kwaad en een vrucht van als enige kwaad?
   Opdat men alles weet en volmaakt kan onderscheiden en scheiden!

   Waarom denk je dat Christus tegen de apostelen op het laatste avondmaal naar eerst vol worden in de H.Geest wijst en Paulus als eerste der geestelijke gaven naar profetie en die Ene Volmaakte Christusverschijning wijst?

   Dat is ook het probleem hier, men snapt niet te onderscheiden in een Vrucht van Volmaakt Goed, een vrucht van Goed en kwaad en een vrucht als enige van kwaad! Als niet Goed kan onderscheiden en scheiden kan je geen Goede Keuzes Maken en de Bijbel niet Goed Lezen!

   Daarom gaat het hier zo fout!

 25. Dat is prachtig Eric

  Ik vrees dat ik anders kijk naar mensen, in de corona tijd vielen de maskers af

  ik ben soms letterlijk ontploft

  Mindcontrol van de wieg tot het graf
  Omdat onze wereld en wijzelf het product zijn van evolutionaire krachten, energieën en trillingen, zijn muziek en woorden uiterst krachtige tools om ons te beïnvloeden. Onze geest wordt voortdurend geprogrammeerd. Vaak zonder dat we dit zelf doorhebben. Zelfs de cellen in ons lichaam zijn hier gevoelig voor want die herbergen ook een bewustzijn. Zo kun je mensen de gekste dingen laten doen. Allerlei manipulatietechnieken zoals o.a. politieke correctheid, emotionele chantage, gaslighting, NLP en muziekfrequenties die onze harmonische balans verstoren worden hiervoor ingezet. Je wordt als het ware gehypnotiseerd en op verschillende niveaus geprogrammeerd.

  Zie hier een voorbeeld van predictive programming in een optreden van Madonna op het Eurovisie Songfestival in, waar anders, Israël. Madonna is een bekende hogepriesteres van de Illuminati. De occulte boodschappen vliegen je in dit optreden om de oren. Veel zwart en rood. Duistere, priester-achtige figuren met bezeten uitdrukkingen. Madonna draagt een kroon op haar hoofd, een lapje voor één oog dat verwijst naar het alziende oog en ze heeft een kruis op haar borst dat staat voor de dood. Ze zingt: “Niet iedereen gaat mee naar de toekomst”. Dan komen er zwarte varkens in beeld die de witte varkens anaal verkrachten. Dit is een verwijzing naar de immigratie agenda en naar het in hun ogen verwerpelijke Goyim, zoals zij ons zien. De witten veracht en gesodomiseerd. Naar deze show keken 200 miljoen mensen!!! die avond en slechts een enkeling die zich gewaar was van wat zich hier af speelde. Madonna eindigde met de tekst die ook in beeld werd getoond met dikke letters ‘WAKE UP NOW’.

  Een ander voorbeeld van predictive programming vond plaats in 2012 tijdens de openingsceremonie van de Olympische spelen. Dit was geen feestelijke openingsshow maar een aankondiging van de grootste valse vlag operatie in de historie. De Corona hoax waar we ons nu in bevinden:

  Nog een stap verder is de hedendaagse Jerusalema challenge. Het was echter eerder een challenge voor de elite. Hoe krijgen we miljoenen mensen zo gek om mee te doen? Nou, het is ze gelukt hoor. Het leuke deuntje en de misleidende boodschap van hoop en troost gingen erin als zoete koek! Want dit is dus niet zomaar een dansje. Dit is niet zomaar een muziekje en dit is niet zomaar een tekst. Dit is een occult ritueel. Waarin een Meester wordt aangeroepen. Waarin Jerusalem wordt aangeroepen en waarin om redding wordt gevraagd. Deze woorden en tunes hebben een gigantische kracht die aan de basis liggen van manifestatie. Iedereen die hierin anticipeert, voedt dit plan en onderwerpt zich aan Lucifer. Het deuntje en de tekst blijven zich als een mantra in je systeem herhalen. Zo nestelen valse overtuigingen zich in je systeem. In je onderbewuste geest.

  De gehele zorgsector maar ook dansscholen/ sportscholen en andere clubjes doen mee aan deze challenge. ‘Useful idiots’ worden mensen genoemd die niet volledig begrijpen wat ze doen maar wel meehelpen de doelstellingen van de Satanische elite te realiseren. De krankzinnigheid en debiliteit zijn werkelijk niet te stuiten. Het gros van de mensheid is bezeten!

  1. Enkele tientallen jaren geleden zag ik een der eerste films met “Madonna”. Het was niet om aan te zien. Mijn maag draait om van dat schepsel. Van karakter gelijkt zij nogal op Meghan Markle van prins Harry, afschuwelijk gekunsteld en onwaarachtig. Meghan kijkt al uit naar haar volgend slachtoffer!
   Valt het je niet op dat de meeste mensen kiezen voor Apple phones en computers en Microsoft Windows? De opgeblazen heren Steve Jobs en Bill Gates behoren ook tot de ergste soort narcisten die met groot genoegen het publiek aan zich binden.
   Maar de mensen laten zich binden want zij denken dat Apple en Microsoft Windows beter zijn dan andere phones en computers. Dat is niet zo!

   Zijn wij overgeleverd ?
   Ik denk het niet !

   Toen Adam en Eva total onbeschermd deze woeste aarde moesten betreden konden zij zich zelf in het geheel niet beschermen tegen wilde dieren. Maar God zorgde toch nog altijd voor hen!
   Dus ook voor ons!
   Bij angst of groot verdriet proberen nuchter te blijven in een toestand van “afwachten’ en zien hoe we weer eens beschermd worden.
   Altijd.

   1. @Eric

    “Toen Adam en Eva total onbeschermd deze woeste aarde moesten betreden konden zij zich zelf in het geheel niet beschermen tegen wilde dieren. Maar God zorgde toch nog altijd voor hen!”

    Het is toch droevig als je dit leest! Geen wonder dat de kerk ten onder gaat!

 26. eric-b-l schreef:
  7 april 2024 om 16:43
  Heden is verzet niet meer mogelijk, dat heeft de neppandemie aangetoond. …

  Nee, de coronapandemie was geen nep pandemie. Het coronavirus, ook bekend als SARS-CoV-2, heeft wereldwijd enorme gevolgen gehad voor de volksgezondheid, economie en samenleving. Hier zijn enkele feiten om dit te onderbouwen:
  Officiële Erkenning als Pandemie: Op 11 maart 2020 verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van COVID-19 officieel als een pandemie. Deze classificatie betekent dat het virus zich wereldwijd verspreidde en ernstige gevolgen had voor verschillende landen en bevolkingsgroepen.
  Een pandemie is een wereldwijde epidemie waarbij het virus zich over meerdere landen en continenten verspreidt.
  Helaas hebben veel mensen verkeerde informatie over COVID-19 aangenomen. Bijvoorbeeld, sommigen geloven dat ze immuun zijn vanwege hun leeftijd, voedingspatroon of andere mythen.
  Onverschilligheid tegenover bewijsmateriaal speelt hierbij een rol. Mensen die onverschillig staan tegenover bewijs, accepteren vaak verkeerde informatie.
  Het succes van volksgezondheidsmaatregelen hangt af van de mate waarin iedereen de richtlijnen volgt.
  Kortom, de coronapandemie is een ernstige wereldwijde gezondheidscrisis en geen nep-pandemie. Het is belangrijk om betrouwbare informatie te volgen en verantwoordelijk gedrag te vertonen om de verspreiding van het virus te beperken.
  Case closed.

  1. Frank,
   Wanneer twee partijen wetenschappers tegenover elkaar staan in een ondertussen zeer goed gekend meningsverschil en de overheden overal ter wereld een publieke bespreking onmogelijk maken dan zou u moeten weten hoe laat het is.
   Uw laffe en dus dwaze leugens zullen hier nooit wortel schieten.
   Wees diep beschaamd.

   1. @Eric

    Frank mag dan de weg kwijt zijn, die is makkelijk te herkennen, u daarentegen bent als een wolf in schaapskleren want om u te herkennen moet je meer dan de Bijbel kennen met uw:

    “Toen Adam en Eva total onbeschermd deze woeste aarde moesten betreden konden zij zich zelf in het geheel niet beschermen tegen wilde dieren. Maar God zorgde toch nog altijd voor hen!”

    1. Correctie:

     Frank mag dan in veel de weg kwijt zijn, die is makkelijk te herkennen, u daarentegen bent als een wolf in schaapskleren want om u te herkennen moet je meer dan de Bijbel kennen met uw:

     “Toen Adam en Eva total onbeschermd deze woeste aarde moesten betreden konden zij zich zelf in het geheel niet beschermen tegen wilde dieren. Maar God zorgde toch nog altijd voor hen!”

     1. @Eric

      Luister liever hier naar:

      https://www.youtube.com/watch?v=nOWjX4BpC24

      En terugkomend op uw exegese, echt bedroevend en totale leugen! Bedroevend dat men een kind zulke leugens voor waar injecteert en nog bedroevender dat een volwassene Christen zonder echt Goed Onderzoek, zulke satanische onzin blind verkondigd voor waar! U verkracht er elke blinde goedgelovige mee!

      Frank wordt hier aangepakt tav sprookjes en elke volwassene kent de betekenis van sprookjes en daar heeft Frank gelijk in, u daarentegen zwetst zo’n satanische onzin uit met uw exegese dat je profetisch moet zijn om dit te herkennen!
      Daarom bent u een wolf in schaapskleren!

       1. @Eric

        Kijk naar uw reactie! Een boek schrijven heeft geen zin want het blijft voor blind iemand een “hear say”! De enige Weg om het voor iedereen te Openbaren is in alles Vol-Profeet gelijk Die Twee Profeten te worden en u en alle anderen die zulke onzin uitkramen liefdevol geweldloos binden aan uw onzin: Al schreeuwt u Heer, Heer, aan Satan te laten en u nog één kans te geven om uw ziel te redden: zelf opgaan naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaan en daar omkeren!

        u bent echt te gek voor woorden!

        U heeft nooit een echt gesprek gewenst!

        uw vaarwel……, arme, dwazen zeggen vaarwel en krijgen hun loon als ze de weg in de hel bewandelen!

 27. ‘Niemand schaamt zich er nog voor om te liegen’: tien tactieken waarmee rechts-populisten gedachtegoed mainstream maken. (DM, Margriet Oostveen 6 april 2024)
  1. Schep een tegenstelling tussen ‘het volk’ en ‘de elite’
  2. Zaai angst
  3. Maak kiezers wijs dat ‘het volk’ een homogeen geheel is en wijs ‘vreemde elementen’ aan
  4. Wijs zondebokken aan
  5. Creëer hoop
  6. Beloof law-and-order
  7. Presenteer een sterke leider die ook entertainer is
  8. Wees schaamteloos
  9. Ontken dat je het zo hebt bedoeld
  10. Houd de ophefmachine draaiend

  1. Frank,
   vergeet vooral niet God nadrukkelijk te ontkennen!

   U bent het zo gewoon en vindt het zo vanzelfsprekend dat u het nog zou vergeten!

   Indien God inderdaad niet zou bestaan dan had u overschot van gelijk.

   1. Frank,
    Het gaat niet om rechts en het gaat niet om links,
    maar om de rechte en kortste weg naar God!
    Christenen zijn noch rechts noch links.

    Rechtsen en linksen houden van dwalen.
    You are bound to drift a whole life!
    Why ?

    Creedence Clearwater Revival: Long As I Can See The Light
    https://www.youtube.com/watch?v=SFP5afPweVI

    Put a candle in the window, ‘cause I feel I’ve got to move.
    Though I’m going, going, I’ll be coming home soon,
    ‘Long as I can see the light.

    Pack my bag and let’s get movin’, ‘cause I’m bound to drift a while.
    When I’m gone, gone, you don’t have to worry long,
    ‘Long as I can see the light.

    Guess I’ve got that old trav’lin’ bone, ‘cause this feelin’ won’t leave me alone.
    But I won’t, won’t be losin’ my way, no, no
    ‘Long as I can see the light.

    Yeah! Yeah! Yeah! Oh, Yeah!

    Put a candle in the window, ‘cause I feel I’ve got to move.
    Though I’m going, going, I’ll be coming home soon,
    Long as I can see the light.
    Long as I can see the light.
    Long as I can see the light.
    Long as I can see the light.
    Long as I can see the light.

    1. @Eric

     “Het gaat niet om rechts en het gaat niet om links,
     maar om de rechte en kortste weg naar God!
     Christenen zijn noch rechts noch links.”

     al leest u niet:

     Het gaat Christenen om de weg naar God, het mooiste zou de rechte kortste weg zijn en die betekent gedurende het leven geheel terug keren naar de Tuin van Eden! Daar zijn de waren Henoch, Mozes, Elia en de ouders van die men de H.Maagd Maria noemt, en toekomstige Twee Getuigen een voorbeeld van! Dat is nog geen Christen gelukt, zelfs niet een heilig verklaarde!

     Alle anderen zwalken en lopen geen rechte weg! Dus u liegt weer!

   2. Wat zegt u nu eigenlijk? Als uw god wél bestaat dan mag dat allemaal wél? Zo’n Trump-gedoe?
    Zo bewust liegen en manipuleren, Als uw god bestaat mag dat wél? Mooie god heeft u.

     1. Trump is net zo loge-gebonden als Biden en alle vorige presidenten van de VS en de adelloze ‘koningen’ van Belgium.

    1. @Frank

     God keurt een Trump niet goed! Hij valt onder onrechtvaardigen en als die niet in en omkeert krijgt aan de Hemelpoort te horen:

     23 Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren: Nooit heb Ik u gekend; gaat weg van Mij, gij die ongerechtigheid doet! (Mat 7)

     En Eric en velen hier krijgen hetzelfde antwoord met zijn en hun exegese gezwets

   3. @Eric

    Ook die God niet kennen kunnen profetische uitspraken doen. Kijk maar naar de tovenaars die tegen over Mozes stonden!

 28. Frank Dierickx

  18 Bijbelverzen over Zon, Maan En Sterren Voor God

  Zo geef hier maar een reactie op

  “Satans opkomst”

  Het teken van Satan rees vóór 700 v.Chr. aan de hemel, en de profeet Jesaja voorspelde die opkomst. Het teken van de val van Satan (Openbaring 12:3, 9) is de tegenhanger van de opkomst van Satan, zoals geprofeteerd in Jesaja 14:13. Satans opkomst, gedocumenteerd in Jesaja 14:12-14 en Ezechiël 28, ging aan zijn val vooraf. Dit zijn enkele van de belangrijkste passages om te begrijpen waarom Satan uit Gods gunst viel.

  Jesaja documenteert de beklimming van Draco naar een positie aan de nachtelijke hemel waar hij bij mooi weer elke nacht de hele nacht zichtbaar was. Deze stijging vond plaats op dezelfde dag dat de schaduw van de zon tien stappen terugging op de zonnewijzer van Ahaz.33 De Noordpool bewoog zich van een positie net ten westen van de Hudsonbaai in Canada naar de huidige positie in de Noordelijke IJszee. Ten tijde van het begin van de poolverschuiving lag Jeruzalem 5 graden ten noorden van de evenaar. Het was er al vanaf de tijd van Jozua tot de tijd van Hizkia. Gedurende die tijd lag een groot deel van Noord-Amerika bedolven onder een poolijskap.

  Het teken van Satan (“Het beest”) bestaat uit de 4 sterrenbeelden “Draco” (staart), “Bootes” (7-sterrenkop), “Corona” (7-sterrenkroon) en het zichtbare gedeelte van “Hercules ‘ (10-sterrenhoorn) lijkt klaar om het kind te verslinden. (Zie Openbaring 12, + 13). Het neerhalen van Satan vindt waarschijnlijk plaats vanwege een “poolverschuiving”* waarbij de Noordpool zich snel verplaatst naar het zuiden van Alaska.

  “Toen verscheen er een ander teken in de hemel: een enorme rode draak.” Het Griekse woord voor een ander is “allos”, wat een ander teken van hetzelfde type of karakter betekent, dus nog een groot teken. Het teken is enorm omdat de draak 4 verschillende sterrenbeelden bevat, Draco (staart), Bootes (7 koppen), een deel van Hercules (10 hoorns) en Corona (7 kronen). Vanwege de opkomende hemel kun je alleen sterren van de vierde magnitude of helderder zien. God tekende een afbeelding in de hemel met sterren en verborg vervolgens die afbeelding met sterren. De sterrenbeelden zijn rood omdat de dageraad kleur aan de hemel toevoegt. Rood is de kleur die in de Bijbel de zonde vertegenwoordigt; de zonsopgang maakt de lucht roodachtig. Met 7 koppen – een cluster van 7 sterren vormt de drakenkop. Dit teken is het sterrenbeeld Bootes; het heeft één ster van de eerste magnitude en zes sterren van de derde magnitude. De andere sterren zijn zwak vanwege de naderende dageraad. Bootes ligt tussen Draco en Maagd, dus het hoofd is bereid het kind te verslinden. De helderste ster (“Arcturus”) zou de belangrijkste van de hoofden vertegenwoordigen. De 7 sterren hebben een vorm die veel lijkt op een giftige slang of drakenkop die aan Draco vastzit en met zijn mond gericht naar het kind in Maagd. Het bord heeft één hoofd van zeven sterren – zeven sterren die de zeven hoofden vertegenwoordigen, die als zeven politieke entiteiten als één fungeren. En 10 hoorns – de 10 hoorns zijn een cluster van 10 sterren die een afbeelding vormen die lijkt op een gigantische hoorn. De hoorn is boos

  Matteüs 16: 3 “En morgenochtend: ‘Vandaag zal het stormachtig zijn, want de lucht is rood.’

  De rode lucht waarschuwt voor de komende storm.

  Let op: de tuniek van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe is roze en goud, opnieuw de kleuren van een dageraad.

  En 7 koninklijke kronen op zijn hoofd. Een cluster van 7 sterren vlakbij Draco’s hoofden is de diadeemkroon of koninklijke/heerserskroon. Het sterrenbeeld is Corona, heeft de vorm van een kroon, en heeft één ster van de tweede magnitude en zes van de vierde magnitude. Het ligt net onder Bootes. Corona betekent kroon in het Latijn, heeft de vorm van een kroon en bevindt zich direct boven Bootes, de kop van de draak. De draak is omgekeerd met zijn hoofd naar beneden. De 7 kronen zijn waarschijnlijk qua betekenis identiek aan de hoofden.

  “Zijn staart veegde een derde van de sterren uit de lucht” – de staart van dit sterrenbeeld is het eigenlijke sterrenbeeld Draco. Zijn staart veegde een derde van de sterren aan de hemel, er zal waarschijnlijk een meteorenregen uit het gebied van Draco komen. Dit sterrenbeeld omhult ongeveer een derde van de Poolster Polaris. Er wordt gezegd dat Satan een derde van de engelen met zich meevoert, hier verdwijnt een derde van de sterren. Na de poolverschuiving duurt de nacht ongeveer 2/3 van de lengte vóór de poolverschuiving. In november duurt de nacht ongeveer veertien uur na de poolverschuiving. De sterren zijn ongeveer 10 uur te zien, dus sterren zijn slechts 2/3e van de tijd zichtbaar dat ze vóór de poolverschuiving zichtbaar waren. Dit percentage is ook symbolisch voor het percentage engelen dat Satan op een dwaalspoor bracht toen hij viel. Een tweede theorie over waarom er slechts een derde van de sterren is, is dat de rook van vulkanen de zwakke sterren minder zichtbaar maakt.

 29. “Beter is het EINDE van iets dan het begin ervan: en de geduldige van geest is beter dan de trotse van geest.”
  Prediker 7:8

  Het is de waarheid.
  Tegenwoordig houden maar heel weinig mensen van de Waarheid.
  Deze wereld is een enorm veld van onkruid en een groot aantal mensen die zichzelf christenen noemen, zijn slechts bedriegers.

  Kijk naar deze geweldige clip wow halleluja

  https://youtu.be/SUXhQ0HALNw?si=y8zUWPPgC5bWt2Du

 30. Een militante van Collectif Némésis, Yona, werd vastgehouden om haar verzet tegen buitenlandse verkrachters in Frankrijk. Het regime-gedrocht Anne Vignot heeft haar intentie kenbaar gemaakt om de jonge militante te vervolgen, en er is dus de dreiging dat zij in gevangenschap gaat.

  Het is al langer zichtbaar dat de antiblanke machthebbers in West-Europa voor de verkrachting van blanke vrouwen door Afrikanen zijn; de dochters van de blanke volkeren moeten verdedigd worden tegen de raciale haat, de gaslighting en de hypocrisie van de antiracistische linksaards tegen hen. Men mag niet onverschillig wegkijken terwijl jonge militantes zoals Yona tot politieke gevangenen gemaakt worden door de regime-knechten die verkrachters laten loslopen.

  1. We zitten opgesloten in de beestenboerderij van George Orwell (1945) en de varkens hebben de boer vermoord en zij wonen nu zelf in het woonhuis vanwaar uit zij een schrikbewind voeren over de dieren die niet met hen mee (kunnen) doen. Er zijn geen normale mensen meer te vinden die de varkens kunnen overwinnen en weer een echte boer in het woonhuis te laten wonen.
   In de VS werken goede mensen samen om advocaten en goede rechters te vinden om een onterecht beschuldigde bij te staan en te kunnen bevrijden van de aanklacht. Of hier in Vlaanderen ook zulke rechtszaken zijn weet ik niet eens.

   1. eric,
    Rechters en advocaten dienen een eed aan mensen af te leggen, meen ik. Die zijn dan lid van ‘de club’, van het ‘systeem’, las ik eens. Daar is voor kleinere mensen dus misschien niet veel van te verwachten. Sommigen menen zelfs dat ze er niet voor de bescherming van het volk maar voor de heersers zitten.

    1. Raphaël,
     Het komt er in de VS feitelijk op neer dat de zogenaamde ‘Democraten’ de christelijke beginselen willen vernietigen en hoeveel pro-life christenen al in de gevangenis zitten, ik ben de te kwijt, maar het is al bijna ‘gewoon’ geworden.

     1. eric,
      Je bent de l van de tel kwijt. (grapje…)

      Tja, ze zijn daar helemaal de weg aan het kwijtraken. En het ergste is nog, denk ik, dat het allemaal afwerken van de agenda is. Ze weten wat ze doen. Maar, dat wil ik ook wel herhalen; ik kan bijna niks meer geloven dan wat ik zelf zeker weet. Vooral in deze tijd van het internet is er zoveel omwaar gebleken. Niet dat ik het ontken wat je schrijft, maar toch probeer ik steeds kritisch te blijven. Maar, bovendien vraag ik me af of een land dat niet zachtzinnig is genomen van anderen een erg spirituele voedingsbodem kan zijn. Ik denk het haast niet. Het is hun karma, dat ook naar hier lijkt over te waaien. We zullen ermee moeten leren leven en anderen beschermen zolang het kan. Maar ook Nederland (en België) wordt vergeven door die mentaliteit. Tis nie anders. Vroeger zeiden we, dat wat daar gebeurt, gebeurt hier ook na vijf jaar. Nu lijken we mee te lopen met hun. Kijk alleen als naar die vreselijke hoogbouw. Lelijk! Maar ja.

      1. Raphaël,
       ik vermoed dat het allemaal doorzichtig is want in functie van de aanvaarding van de grote werelddictator. De Republikeinen met Trump en Foxnews zijn tenslotte ook zeer liberaal. Zij spelen allen hun goed betaald spel.

       1. eric,

        Jawel eric, maar het is allemaal wel erg materialistisch gedoe. Iets waarvoor ik me niet erg meer interesseer. Spiritualiteit (geestelijk leven) heeft niets daarmee van doen. Dat wereldse gedoe is alleen maar hinderlijk. We moeten ons denk ik nooit in de war laten brengen en weten dat we (ook) geest zijn. En als die Verlicht is die Heilig geworden, dacht ik dat er staat geschreven. Die geest is in ons, meen ik, alleen zullen we er naar moeten leren leven; er meer naar luisteren en invoelen. ( En daarom moet de kleine-wereldse geest zijn mondje wat leren houden. De hebzucht, wellust, jaloezie enzo. )
        ( De Heilige Geest; De Geest van waarheid met een grote W, maar verborgen in parabels denk ik, onzichtbaar en onleesbaar voor de wereld. )

        1. Herstel en aanvulling.
         En als die Verlicht is DAN IS die . . .

         ( Het is veel al mijn mening wat ik schrijf, dus ik zeg niet dat ik alles juist zie. Ik raad soms ook maar wat. )

         1. Raphaël,
          nooit eerder was het mogelijk dat men een wereldheerser zou kunnen verwachten. Nu zijn we zo ver. De bijbel spreekt er over. Dat lijkt me dus van opvallend belang.
          Daar valt veel meer over te zeggen.

          U zou er gemakkelijk meer over kunnen weten indien u de bijbelboeken “Daniel” en “Apokalyps” (Openbaringen) zou lezen. De geschiedenis van koning Nabukodonosor en de invloed die Daniel op hem had, dat is echt openbarend.

          1. eric,
           Ik denk niet dat ik de behoefte heb om al die boeken te lezen. Ik probeer Jezus te begrijpen en dat is al moeilijk genoeg. Hij maakt melding van narigheden ja, dat las ik ook, maar we dienen toch niet onszelf te vergeten en dan vooral niet de Heilige Geest. Die is meen ik belangrijker dan de verwikkelingen op de wereld. We weten nooit hoe het werkelijk gaat. Vaak gaat het weer net wat anders. Maar in alle tijden is er wel wat. Maar de Geest is eeuwig en dient als een klein kind te zijn, is het niet? Genietend van het al dat is. Laten we dat niet vergeten. De wereld redt zichzelf maar. Het gaat erom NU gelukkig te zijn. Wat heeft Hij eraan als we verdriet hebben? Worden we niet getroost? Is het geloof in het goede niet wat meer telt? Het slechte is met zó velen.
           Geef je zorgen aan Hem, lijkt er geschreven te staan. Dus die wereldheerser? Tja. Zo gaat het.

          2. Raphaël,
           zo zo, u zoekt geluk.
           Dan moet u de bronnen van geluk gaan opzoeken.

          3. U vergeet de drie die in oven werden gegooid en zelfs na hoger opstoken, levend en ongeschonden in het vuur stonden! Nebukadnezar was niet zo maar beïnvloedbaar! Want als die zo beïnvloedbaar was waarom dan die hem niet de goden van de Meden en Perzen volgden in het vuur gooien?
           Pas na die gebeurtenis kreeg die oog voor de Joden en hun God!

          4. eric,
           Ik zoek niet zo heel erg meer. Hoeft niet.
           De Bron leeft in onszelf, staat geschreven, meen ik.
           De Bron van Levend water, las ik, dacht ik.

  2. Waramund,
   1. Laten we niet in de morele valstrikken trappen die wellicht neergezet zijn en worden door de gluiperds. Ze laten misschien niet voor niets dat soort zaken gebeuren en in het nieuws zien. Dus misschien veroorzaken ze dat rumoer wel expres om te treiteren en uit te dagen? (Ze zijn nu eenmaal doortrapt.)
   2. Onverschillig wegkijken kan niet. Maar dat gebeurt wel. Mensen zijn nu eenmaal zo. Bovendien, men van boven lijkt wel enige tegenstand te waarderen zodat zij hun macht kunnen doen gelden. Geen tegenstand maakt hen daarom in ieder geval misschien minder machtig; gedenk dat zij ook naar de wc moeten. Het zijn dus ook maar gewoon mensen met een tamelijk grote en hoge eigendunk.
   3. Wil men iets doen dan is les 1: Ken uzelve, 2 Ken uw tegenstander. En dan bedoel ik een mens.
   4. De machten zijn nu eenmaal sterker door hun krachten.

   Zelfkennis is het eerste, meen ik. En weinigen lijken mij die te bezitten op een of andere vreemde manier is het de meesten niet gegund?

   (En ja, ik houd het vooralsnog liever als een menselijk probleem. De geschiedenis leert dat. Hogere beschouwingen zijn ook belangrijk, maar menselijke problemen dienen door mensen opgelost te worden.)

 31. Eric vernoemde de boeken Daniël en Apocalyps; die boeken spreken over kwade machten op het temporaal domein.

  Het is dan ook foutief om beïnvloed door nepspiritualiteit katholiek gestuurde politieke militantie materialistisch te noemen. Het materialisme is een negatie van het geestelijke en legt valselijk alle causaliteit van het menselijke bij het stoffelijke, maar gerechtigheid op natuurlijk niveau is niet tegenstrijdig met authentieke spiritualiteit.

  Helena Blavatsky importeerde met haar donkere sekte oosters mysticisme naar het Westen; het “new age”-esoterisme komt daarvan en na Vaticanum II werd er zelfs in katholieke kloosters boeddhistische meditatie gezien. Dergelijke onzin beïnvloedt mensen tot een fainéance op het gebied van temporale strijd door zich op te sluiten in een fictief mentaal nirvana.

  Daniël profeteerde over Antiochus IV van het Seleucidisch rijk waarin Judea en Babylon geïncorporeerd waren. Antiochus IV was een prefiguratie van Antichrist; tegen hem streden de Makkabeeërs voor de Religie van Mozes.

  Het imperium van Antichrist zal een reconstructie zijn van het Seleucidisch rijk, en Judea zal met de Arabische wereld geconvergeerd zijn erin. Misschien zullen ze die convergentie teweegbrengen door op een bepaald moment met een vredesakkoord te komen tussen het bewind in Tel Aviv en de Arabische krachten. Bij de stemming over het verdelingsplan van de “Verenigde Naties” in 1947 waren Sovjetmachten doorslaggevend voor de stichting van het Israëli-bewind, maar “Operation SIG” die Arabieren ophitste tegen dat bewind was ook Sovjet-gestuurd; zo werd er conflict aangewakkerd en in de toekomst zal dat conflict vervangen worden door politieke convergentie van Joden en Arabieren in het imperium van Antichrist.

  Daniël 11, 38 spreekt over een afgod die Antiochus ging vereren; die afgod was de Fenicische baälistische afgod “Baälshamin”. De gnostische joods-kabbalisten dienen de demonen “Baäl” en “Astaroth”, en de Arabieren dienen de donkere macht “Hubal” in hun baälistische, saturnale zwarte kubustempel in Mekka, de “Kaäba”. Gaat het bij die twee baälistische cultussen over één dezelfde demoon of verschillende?

  Er moet gestreden worden om West-Europa wederom christelijk te maken, de blanke volkeren etnisch en raciaal te redden van de ondergang en West-Europa politiek en economisch onafhankelijk te maken van machten oostwaarts om te verhinderen dat de landen hier onder het duister juk van Antichrist zullen liggen.

Regels voor reacties:
1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan.
2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd.
3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. Registreren kan hier.
4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Doe mee met de discussie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.