Er is een toekomst, maar we moeten de Verrezen Heer wel terug binnenlaten!

Jezus is verrezen en Hij leeft! Op Pasen herdenken we de overwinning van Jezus over de dood, nadat Hij zichzelf opofferde om de mensheid van de zonde te bevrijden. Tegenwoordig wordt de ware betekenis van Pasen vaak ondergesneeuwd door zoeterige paashazen, -kippen, -eieren en andere seizoensgadgets. Daarom is het belangrijk om de fundamentele boodschap van hoop, die de Verrijzenis vormt, nog eens te benadrukken. Jezus overwon op Pasen letterlijk de dood, de foltering en hoon van een brutaal, genadeloos Romeins rijk. Hij vormt hierbij een inspiratie voor beproefde mensen vroeger en vandaag, om het vooral nooit op te geven. Het einde is namelijk niet de dood, maar net de liefde en het leven. Bij God is er geen plaats voor wanhoop, want Hij is de Weg en het Leven; kortom Hij is dé toekomst bij uitstek. 

Voor God bestaat de mensheid uit Zijn dierbare kinderen en Hij wil voor hen het beste.  Wij zijn voor God geen parasieten, die door hun eenvoudige bestaan al teveel CO2 uitstoten. In tegendeel, Hij houdt van alle mensen even veel. In tegenstelling tot de wereld, zijn er bij God geen simplistische indelingen tussen arm of rijk, mooi of lelijk, man of vrouw, oud of jong, ziek of gezond, populair of teruggetrokken, meerderheid of minderheid, progressief of conservatief, blank, geel of zwart, homo of hetero. God is ieders liefhebbende Vader, die de naam van elk individu in Zijn handpalm heeft geschreven. Ondanks Zijn oneindige liefde, is God echter geen naïeve weldenker, wiens inclusieve houding aan normloosheid grenst, zoals vele (Christelijke) progressieven vandaag. God staat open voor allen, maar we moeten wel afstand doen van de zonde. Want enkel door de zonde af te zweren is een leefbare toekomst voor de mensheid mogelijk. 

Als Westerse vrouw word ik steeds vaker geconfronteerd met een maatschappij, die al het Christelijke heeft afgezworen en zelfs openlijk haat. Kerkelijke fouten uit het verleden worden actief uitvergroot, om alle deuren richting Christelijk geloof definitief te sluiten. Het resultaat is dat vele mensen vandaag het noorden kwijt zijn en vervallen in vertwijfeling en angst voor oorlog, milieuverloedering, geweld, eenzaamheid enz. Dit lijden is echter perfect om te keren, indien men zich toevertrouwt aan de Zoon van God, de verrezen Jezus.  Hij leeft voor ons en met ons. Hij wacht geduldig op ons, tot we eindelijk beseffen, dat we in de naam van emancipatie en vrijheid het Christelijk geloof misschien te snel hebben weggegooid. We dachten dat het geloof van onze voorouders te bekrompen was en in de weg stond van een vervuld leven.

Toegeven aan een leven weg van Jezus zorgt echter niet voor vrijheid, maar net voor meer problemen. Zonder Jezus zetten we enkel de deur open voor concurrerende ideologieën en machtsconcentraties, zoals het wokisme, cultureel links en zijn morele excessen, het klimaatfundamentalisme, het extreme markt-denken, het Jihadisme, de tirannie van de EU, de NAVO, de censuur van Big Tech, om er slechts een paar te noemen… Ik denk niet dat we deze groepen of ideeën aan de macht willen. Laten we dus kiezen voor ons algemeen belang en de Verrezen Christus opnieuw omarmen; allen samen onder één Christus Koning. Zo kunnen we hopelijk een beschaving bouwen om fier op te zijn, een leven zonder angst voor morgen. Aan ieder een Zalig Paasfeest!

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

72 commentaren op “Er is een toekomst, maar we moeten de Verrezen Heer wel terug binnenlaten!

 1. De katholieke filoloog en schrijver J. R. R. Tolkien beschouwde als christen de mensengeschiedenis als een lange nederlaag met soms keerpunten ten goede; zo een keerpunt noemde hij een eucatastrofe, een goede wending, en de Incarnatie achtte hij de eucatastrofe par excellence in de geschiedenis. De volbrenging van het Verlossingswerk op het Heilig Kruis en de Verrijzenis waren een wereldveranderende Eucatastrofe, het begin van de nieuwe schepping waaraan Zijn getrouwen deel zullen hebben. Deze eucatastrofe heeft echter nog niet de graduele entropie van de wereld weggenomen, het traag verval der dingen; de Lange Nederlaag continueert haar verloop, en zelfs ten tijde van het hoogtepunt van de christelijke beschaving in West-Europa hadden katholieken geen utopie verwezenlijkt, iets wat mortale handen niet kunnen bouwen in een wereld getekend door de effecten van de erfzonde. Nog steeds werden de geboden van God overtreden; nog steeds drukten zonden als een schaduw mensen terneer; en de westerse Christenheid had geen werelddominantie maar was een versterkt fort van christelijk licht omringd door woeste golven van heidense duisternis.

  Met het gaderend duister van Luther, Calvijn, Copernicus en Galileo wreekte de Lange Nederlaag zich op de Christenheid in Europa in de vorm van paganistisch revanchisme gestuurd door de gnostische hermetische sekten waarover ik hier al dikwijls geschreven heb. Het gaderend duister, de groeiende schaduw (de “renaissance”), ontwikkelde zich tot de Verduistering van de achttiende eeuw die zich manifesteerde in bloederige judeo-maçonnieke oorlogen tegen het Christendom; de achttiende eeuw was het begin van de donkere eeuwen waarin West-Europa zich nu bevindt, en nu worden de West-Europese volkeren bedreigd in hun fysiek voortbestaan door de systematische demografische vervanging door vreemde heidense horden.

  De laatste eucatastrofe is echter nog niet geschied; de Heilige Schrift leert ons dat er eschatologische wendingen zullen komen, de Wederkomst van Christus op aarde en de vestiging van het duizendjarig rijk (dat de leerlingen van de schrijver van het boek Apocalyps echt wel letterlijk verstonden), en na de duizend jaren de algemene opstanding en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het kwaad zal dan blijvend verslagen zijn.

   1. “…en nu worden de West-Europese volkeren bedreigd in hun fysiek voortbestaan door de systematische demografische vervanging door vreemde heidense horden. ”

    Waramund, de manier waarop u telkens weer het christelijk geloof probeert te verdedigen met etnofobie en racisme staat in schril contrast en is vol in tegenspraak met de boodschap die mevrouw Gabriëls hier brengt.

     1. Frank,

      Alleen wie een voldoende gelouterde en dus gezuiverde ziel hebben,
      hetgeen zoveel betekent als gehuld zijn in een geestelijk bruiloftskleed :
      Matteus 22 :
      11.Toen nu de koning binnentrad, om de aanliggende gasten te zien, zag hij een man, die geen bruiloftskleed aan had. 12.En hij sprak tot hem: Vriend, hoe zijt ge hier zonder bruiloftskleed binnengekomen? Hij wist er geen antwoord op te geven. 13.Nu zei de koning tot zijn bedienden: Bindt hem handen en voeten, en werpt hem naar buiten de duisternis in; daar zal geween zijn en gekners der tanden. 14.Want velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. 15.Daarop gingen de farizeën heen, en beraadslaagden, hoe ze Hem in zijn eigen woorden zouden verstrikken.

      Jezus verborg de waarheid niet, noch verdraaide Hij de waarheid zoals de ‘moderne’ priesters en bisschoppen en een zekere ‘paus’ wel doen.
      Daardoor zullen allen die Hem volgen ook vervolgd worden zoals Hij, Christus Koning Zelf, de Redder van vele zielen die bereid zijn Hem te volgen.

      Niemand kan zichzelf redden.
      Niemand kan zich op eigen kracht toegang verschaffen tot de hemel.

      1. Ik zie in uw teksten geen enkele uitsluiting van niet-West-Europese Volkeren. Woonde Jezus in West-Europa? Heeft hij ergens, via zijn door god geïnspireerde schrijvers, ooit gezegd dat hij in prentjes en afbeeldingen als een mooie hippie witte man met blauwe ogen afgetekend wil worden? Of dat ‘witte’ mensen zijn uitverkoren volk zijn? Schrijft u eigenlijk nog wel voor de Katholieke Kerk, of voor een ideologie van westerse witte suprematie?
       Uw onophoudelijke bizarre verwijzingen naar Garanbandal en de Waarschuwing doen vermoeden dat u zich terugplooit in een sekte. U schenkt vertrouwen aan allerlei stereotype verschijningen van een mooie blanke jonge vrouw in blauw-wit gewaad aan simpele jonge meisjes, die dan de ‘wereld’ moeten verbazen en waarschuwen. Manipulatie, scenografie en fake news zijn blijkbaar van alle tijden.
       Uw Maria moet misschien eens verschijnen bij de echt stoute mensen van deze wereld. Dàt zou pas een boodschap zijn. Bij Trump in de kamer, of bij Xi Jinping, of bij de Paus him self, dan zou de boodschap pas aankomen, toch?

       1. Frank,
        in plaats van nodeloos te blijven uitdagen zou u zich kunnen afvragen waarom u altijd om de waarheid van God heen draait ?

        1. Nodeloos, daar ben ik nog niet zo zeker van.
         Maar waarom u wél om mijn vragen heen draait, dat is mij ondertussen wel heel erg duidelijk. U bent God niet.

         1. Frank,
          voorlopig is voor u het leven nog gemakkelijk. U kan nochtans ook merken dat de toekomst er niet vrolijk uitziet, voor niemand. Tenzij u zich werkelijk veilig kan voelen met al die grote wereldse machten die u een soort beschermende paraplu kunnen schijnen. U weet best dat christenen die nog ernstig willen blijven ondanks dwaze ‘moderniseringen’ het leven nooit op die wijze zullen bekijken. U weet dus zeer goed dat uw uitdagingen nodeloos zijn.

          1. Eric, sta eens één minuut stil bij uw eigen narratief. Alleen voor U ziet de toekomst er vrolijk uit, alleen U kunt zich veilig voelen, want alleen U weet zich verzekerd van een Eeuwig Geluk. Omdat u zeker weet dat al wat u denkt, vermoed, overpeinst en weet Absoluut Waar is. Want U kent God, U kent zijn natuurwetten en U weet precies wat God wél en niet goed vindt.
           Wat anderen denken, daar geeft u geen moer om. Andersdenkenden moeten maar wachten tot ze in de Hel komen. De Paus incluis. Het is u misschien ontgaan, Eric, maar voor dat soort geloof zijn de dagen geteld. Dat restkerkje van u is een soort Bokrijkje voor morgen. Cultureel immaterieel erfgoed. Niet omdat de mensen niet meer willen geloven in een God, maar omdat u die God in een ongelooflijk bekrompen kastje wilt vangen. De god van Eric. Dat lukt nooit. Ook niet na miljoenen Waarschuwingen. Mensen als u, Eric, en de fantasten die hier met allerlei satanische cijfers en voorspellingen komen, stimuleren het geloof allerminst. Integendeel. Ze voorzien zelfs de kleinste twijfelaar van tonnen argumenten om dat geloof los te laten. Wie énige waarde hecht aan de verhalen van een verschijning van Maria kan net zo goed blijven geloven in de toverkracht van de medicijnmannen die we volop zijn gaan ‘bekeren’.

          2. Frank,
           “”sta eens één minuut stil bij uw eigen narratief”.

           Gedenk de christenen in het oude Rome, de arena wachtte hen, gedenk de christenen in Syria die nochtans samenleven met Moslims zonder problemen, gedenk de christenen in Gaza, enz. enz. Gedenk Jezus aan het Kruis. Het is onmogelijk nooit stil te staan bij het idee van gewoon terug te gaan naar de verdoving en dan ook maar gewoon dat gif-vaccin en binnenkort de ID-chip-inplant en de extreme sociale controle die toch ook voor uzelf niet meer te omzeilen zijn ?!? Hoe kan een mens zich daaraan overgeven en God vergeten ??? Het is niet eens meer een moeilijke keuze omdat beide keuzes pijn doen. Als het dan toch niet zonder pijn kan dan toch zeker kiezen voor de zekerheid van de waarheid en van de hemel ! God liegt niet, maar de politici wel degelijk !
           Gaat u me plots vertellen dat de politici niet liegen ? Of dat zelfs bisschoppen en militaire officieren niet onder toezicht zouden staan van zowat alle loges in heel het land ?
           Dat is gewoon de hel op aarde.
           Dat was me al lang duidelijk in mij hippietijd in Amsterdam en u schijnt daar nog steeds om te liegen ?
           Kent u werkelijk geen schaamte ?

       2. @Frank:

        “Ik zie in uw teksten geen enkele uitsluiting van niet-West-Europese Volkeren. Woonde Jezus in West-Europa? Heeft hij ergens, via zijn door god geïnspireerde schrijvers, ooit gezegd dat hij in prentjes en afbeeldingen als een mooie hippie witte man met blauwe ogen afgetekend wil worden? Of dat ‘witte’ mensen zijn uitverkoren volk zijn? ”

        Daar schrijft eindelijk eens Waarheid, Christendom gaat niet over kleur en ras, het gaat om Christen Zijn! en Christen zijn gaat niet om menselijk denken het gaat om Vol-Profetieën Die Volmaakt te Controleren zijn met Onweerlegbaar, Onotkenbaar Bewezen Godsbewijs!

        De werkelijke exegese van het door Eric aangehaalde Bijbel stuk is dat daar een persoon “in de Poort van de Hemel staat” en toegang wil tot de Bruiloft in de Hemel en niet in alles en overal Volmaakt Christusgelijk is! Die komt er niet in Hemel en bij de Bruiloft! Het daar niet over kleur en ras!

        “Uw Maria moet misschien eens verschijnen bij de echt stoute mensen van deze wereld. Dàt zou pas een boodschap zijn. Bij Trump in de kamer, of bij Xi Jinping, of bij de Paus him self, dan zou de boodschap pas aankomen, toch?”

        Als u de echte definitie van geloof en liefde kent zou u weten dat Maria niet zo kan want stoute mensen, Trump en Xi Jinping of de Paus willen niet, noch hebben het goede geloof en inborst om te verkrijgen! Het gebeurt wel langs de andere weg: Kwaadschiks want zij krijgen geen absolutie op hun sterfbed totdat zij echt nederig worden en van goede inborst worden! dan leert het lijden hen mogelijk dat er een andere oplossing is dan zoals zij denken!

  1. @Waramund

   als uw betoog en bewering niet diep droevig was, zou het lachwekkend zijn naar de maat van Vol-Profetie!

   Men kan zien dat u in het rijtje Jehova getuigen en gelijken thuis hoort. Wat zal u teleurgesteld zijn dat er geen 1000 jarig rijk naar onze tijd gemeten komt en Christus niet terugkomt in vlees en bloed.

   Maar ja dat heb je met schriftgeleerdheid

 2. “de achttiende eeuw was het begin van de donkere eeuwen waarin West-Europa zich nu bevindt, en nu worden de West-Europese volkeren bedreigd in hun fysiek voortbestaan door de systematische demografische vervanging door vreemde heidense horden.”

  Christus leefde in diens jonge jaren in Egypte en daar was het niet veel anders. En terugkomend in Israël was het net zoals die wegging: overheerst door de Romeinen, en de Joods kerk was ook verdeeld en deels krom zoals we kunnen lezen in de Bijbel aan de hand van de wee’s van Christus. Dan moet een kerk verder opgebouwd uit niet-Joden niet denken dat ze niet in dezelfde val trapt als de Joodse kerk als men Vol-Profetie laat vallen en denkt op hun leer en traditie met schriftgeleerdheid zich kan handhaven: Een dokter die niet genezen kan, lopen de patiënten de wachtkamer uit! En een kerk die geen Gods Recht en Gerecht Weet te Spreken en kwaad Hemels Weet te Binden en OntBinden, is gelijk een dokter die niet kan genezen!
  En dan ook nog eigenwijs hart van hard is om haar eigen falen Goed te onderzoeken is het uiteindelijk niet waard om gered te worden

 3. Terug naar het heden—de opgestane Heer heeft nieuws

  De vijand gaat op 8 april de deur )portal openen –De Zwitserse Large Hadron Collider (LHC) is de grootste deeltjesversneller ter wereld.

  Dit is zeker een realiteit die moeilijk te bevatten is voor onze geest: dat ze inderdaad toegang kunnen krijgen tot andere dimensies en de afgrond kunnen openen. Geordie Rose, oprichter van D Wave Quantum Computer, zei dat superintelligente buitenaardse wezens (demonen, gevallen engelen) naar de aarde komen. Sommige van die demonen zijn al in onze realiteit aanwezig, maar dit zal een aanval zijn zoals de Sprinkhanen uit Openbaring 9.
  Hij heeft ook gezegd dat hij niet zeker weet wat er gaat gebeuren. Hoe belachelijk dat je deze portalen wilt openen, maar je hebt geen controle over wat er doorheen komt! Zoals de doos van Pandora. Je creëert chaos en rampspoed. Hoe komen ‘zij’ hier? Via portalen. Portalen zijn openingen, wormgaten tussen dimensies. En CERN en alle andere deeltjesversnellers over de hele wereld helpen de kloof te overbruggen
  deze andere dimensies.

  Shiva, Apollyon en Cern; De vernietigers

  Openbaring 9:1-12 BB
  De vijfde engel blies op zijn trompet. Toen zag ik een ster die uit de hemel op de aarde was gevallen. De ster kreeg de sleutel van de bodemloze put. Hij deed de bodemloze put open. Er kwam dikke rook uit, als uit een grote oven. De zon en de hemel werden verduisterd door de rook uit de put. Uit de rook kwamen sprinkhanen tevoorschijn op de aarde. Ze waren net zo gevaarlijk als schorpioenen. En er werd tegen hen gezegd, dat ze niet mochten eten van het gras, de struiken en de bomen. Ze mochten alleen de mensen kwaad doen die niet het stempel van God op hun voorhoofd hadden. Maar ze mochten hen niet doden. Ze mochten hen alleen pijn doen, vijf maanden lang. En de pijn was zo erg als de steek van een schorpioen. In die tijd zullen de mensen naar de dood verlangen, maar de dood blijft bij hen vandaan. De sprinkhanen leken op paarden die klaar staan voor de strijd. Op hun kop hadden ze iets wat op een gouden kroon leek. Hun gezicht leek op een mensengezicht. Ze hadden haar dat op vrouwenhaar leek. En ze hadden leeuwentanden. Hun borstschild was zo sterk als een ijzeren harnas. Het geluid van hun vleugels leek op het dreunen van grote aantallen strijdwagens met veel paarden ervoor die op weg zijn naar de strijd. Hun staart leek op de staart van een schorpioen, met een angel er in. Met hun staart konden ze de mensen kwaad doen, vijf maanden lang. Hun koning was de engel van de bodemloze put. In het Hebreeuws heet hij Abaddon. In het Grieks heet hij Apollyon (= ‘Vernietiger’). De eerste ramp van de laatste drie rampen is nu geweest. Let op: er komen nóg twee rampen.

  https://youtu.be/bPVw6uCUnD8?si=xwCui0g-yWBeS7vW

  Veel plezier occulte wetenschappers

  https://youtu.be/ufSZxhUN3rg?si=lp5sknClM_9qjHro

 4. IEDEREEN WAS OPGEWONDEN OVER DE ECLIPS, TOT ZE DEZE PROFETIE HOREN

  Dubbel broedgebeurtenis van cicades: wat je kunt verwachten als er biljoenen insecten opduiken in het oosten van de VS
  Nieuws
  Door Carys Matthews 3 dagen geleden gepubliceerd

  Wanneer en waar zal het dubbele cicadenbroed ontstaan? Dit is wat je kunt verwachten van dit zeldzame fenomeen, dat slechts eens in de 221 jaar voorkomt.

  https://www.farmersalmanac.com/attack-of-the-cicadas-2024-map

  https://www.bitchute.com/video/Sglq1l9R4ONZ/

  Hihi. Whahi. Whahahihi. Mwhahaha. Mwhahihiha.
  MWHUHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!

 5. Willen jullie nog meer

  Sprinkhanen vertegenwoordigen discipline, macht en een oproep tot bekering in de Bijbel. Ze verschenen in tijden van Gods toorn en oordeel.

  Nog een profetische belofte

  Walvis (Cetus, afkorting Cet) is een sterrenbeeld liggende aan de hemelequator, tussen rechte klimming 23 55 en 3 21 en tussen declinatie −25° en +10°. Het is genoemd naar het zeemonster Ceto uit de Griekse mythologie.

  Constellaties, sterrenbeelden recht boven de eclips 8 april

  Laten we eens lezen in Jona. Inderdaad lezen we in Jona 2 : 1: “En Jona bad tot de Heere, zijn God, uit het ingewand van de vis”. Maar is dat toen hij net ingeslikt was, is dat gedurende de drie dagen en drie nachten

  Om bij het heilige onderwerp te blijven

  3 dagen

 6. de paus aanbidt Tammuz, ook geschreven Thammuz, Thammoez of Tammoez, was een Kanaänitische en Babylonische herders- en vruchtbaarheidsgod.

  In de film van de Mahdi ,leave the world behind zie veel herten .juist

  DNR VACCINEREN OF VERGIFTIGEN VAN WILDE HERTEN? DE KOMENDE ZOMBIE-APOCALYPS

  Een virale ziekte die herten in het hele land treft, kan verwoestend zijn, maar een vaccin is veelbelovend voor de hertenhouderij, die jaarlijks 8 miljard dollar kost.

  De ziekte, het epizoötische hemorragische ziektevirus of EHDV

  https://www.bitchute.com/video/uTCvv39OQ79A/

  Kijken he

 7. Nog eentje

  Voorspellingen en astronomische tekenen beloven weinig goeds voor New York

  https://niburu.co/lezersbrieven/19568-voorspellingen-en-astronomische-tekenen-beloven-weinig-goeds-voor-new-york

  Profetische pijlers op St. John The Divine Cathedral beelden het apocalyptische New York uit

  Een van de eerste artikelen die op deze site werd gepubliceerd was Sinister Sites – St. John the Divine Cathedral, waar ik de occulte symboliek van het gebouw heb beschreven en zijn rol in de inspanningen van de Verenigde Naties om één enkele wereldreligie te bevorderen. Waarschijnlijk het meest schokkende deel van dat artikel waren de foto’s van de zuilen, ontworpen in 1997, die de verwoesting van de stad New York (inclusief de Twin Towers) uitbeeldden. De kerk is vernoemd naar Johannes de Goddelijke, de auteur van het boek Openbaring. Het originele artikel toonde slechts twee van deze kolommen (de andere waren niet zichtbaar op het moment dat ik de foto’s maakte). Sindsdien zijn de andere pilaren echter zichtbaar en is hun symboliek net zo esoterisch en mysterieus als de oorspronkelijk geposte. Hier zijn ze (in willekeurige volgorde).

  https://infiniteunknown.net/wp-content/uploads/2012/10/Prophetic-Pillars-On-St.-John-The-Divine-Cathedral-Depict-Apocalyptic-New-York-01.jpg

  Deze pilaar, geplaatst in het originele artikel over St. John the Divine, beeldt een apocalyptische stad in New York af die wordt overspoeld door enorme golven.

  https://infiniteunknown.net/wp-content/uploads/2012/10/Prophetic-Pillars-On-St.-John-The-Divine-Cathedral-Depict-Apocalyptic-New-York-02.jpg

  Deze column, die ook in het originele artikel werd geplaatst, toont de verwoesting van de Brooklyn Bridge. Daaronder bevindt zich de aandelenmarkt van New York en mensen die goederen verhandelen. Is dit een verwijzing naar het Babylon van de Openbaring?

  https://infiniteunknown.net/wp-content/uploads/2012/10/Prophetic-Pillars-On-St.-John-The-Divine-Cathedral-Depict-Apocalyptic-New-York-03.jpg

  Ruiters van de Apocalyps

  https://infiniteunknown.net/wp-content/uploads/2012/10/Prophetic-Pillars-On-St.-John-The-Divine-Cathedral-Depict-Apocalyptic-New-York-04.jpg

  Een scène waarin een geboorte uit een soort bloem wordt afgebeeld, omringd door mummies en boven een lam met vastgebonden poten. Wie wordt er geboren? Is de Antichrist waarvan in het boek Openbaring wordt gezegd dat het beest “uit de aarde opkomt; en had twee hoorns als een lam“? Daaronder bevindt zich een spiraalvormige draaikolk (symboliseert verandering van bewustzijn?) en mensen prijzen of aanbidden de figuur blijkbaar.

  https://infiniteunknown.net/wp-content/uploads/2012/10/Prophetic-Pillars-On-St.-John-The-Divine-Cathedral-Depict-Apocalyptic-New-York-05.jpg

  Zuil die de dood symboliseert met het ‘wiel in een wiel, vol ogen rondom’ uit het visioen in het begin van het boek Ezechiël.

  https://infiniteunknown.net/wp-content/uploads/2012/10/Prophetic-Pillars-On-St.-John-The-Divine-Cathedral-Depict-Apocalyptic-New-York-06.jpg

  Zuil met de Kabbalistische Levensboom. Er wordt gezegd dat het boek Openbaring gecodeerd is met kabbalistische numerologie om de esoterische betekenis ervan te onthullen.

  https://infiniteunknown.net/wp-content/uploads/2012/10/Prophetic-Pillars-On-St.-John-The-Divine-Cathedral-Depict-Apocalyptic-New-York-07.jpg

  De man boven de Levensboom is ook niet kenmerkend voor een kathedraal. Het heeft één oog (zie het Oog van Horus) en draagt een enorm amulet van helder kwarts, waarvan wordt gezegd dat het magische en metafysische eigenschappen heeft.
  Er bestaat weinig tot geen documentatie over de betekenis van de pilaren en de rest van de kathedraal bevat veel kunst met vreemde symboliek die verwijst naar een catastrofe en een nieuw tijdperk. Vreemde plek.

 8. Beste EDWIN,
  Weet dat wij aan de goede kant staan.

  God de eeuwige heilige almachtige Vader vraag aan de mensheid massaal te willen bidden.

  Voor alle mensen die stervende zijn, door dat wij Christenen massaal veel bidden voor al de stervende.

  Zijn door onze gebeden hun zonden vergeven En kan God ze omarmen en binnenhalen.

  Ze zijn als ware ontwapend en moeten geheel allen luisteren wat de eeuwige almachtige heilige God hen zegt.

  HIJ HEER JEZUS DE WETTIGE ZOON VAN EVEN EEUWIGE ALLACHTIGE HEILIGE VADER ZIJN ZEGEN GEKREGEN EN IS BEËDIGT IN 1914 TOT KONING DER KONINGEN IS KEIZER VAN HET GEHELE UNIVERSUM•

  EDWIN ER IS DUS GEEN GROTERE MACHT DAN DE RABBOENI’S, DE VADER EN ZOON HEER JEZUS•

  EDWIN WIJ MOETEN VERSTAAN, DAT GEEN ENKEL WERELDSE MACHT /,MENS DEZE MACHT ZAL HEBBEN OM GOD DE RABBOENI’S = DE 2 MEESRERS DE LES TE SPELLEN•

  VB: WHO WEF BLACH-STATE BLACK-ROCK VANCOUVER UNO VN USA DE EU, ZIJN SATANISTISCHE BEWEGINGEN DIE GOD NIET MEER ZAL DULDEN•
  DEZE ZULLEN OOK ALLEMAAL VERDWIJNEN RICHING ••• •

  DE GOEDE GOD STAAT ONS TOE TOT HEM TE BIDDEN OM HEM ZELFS VRAGEN TE STELLEN EN VOOR WELZIJN VAN ELKAAR TE BIDDEN•

  DAT BETEKEND DAT ALLEEN DE JOODSE & CHRISTELIJKE LEER DOOR GOD ERKEND ZIJN•
  ANDERE LEREN BOEDISME MOSLIMISME DEZELEER ENZ••••••••••, WORDEN DOOR GOD NIET MEER AANVAARD.

  DOOR DAT FIJT ZULLEN HEEL VEEL MOSLIMS NOODGEDWONGEN ZICH CHRISTELIJK LATEN DOPEN, OMDAT MOSLIMLEER NIET MEER MAG VAN DE GOEDE VREDE&LIEVENDE GOD•

  DE SOEVEREINE ALMACHTIGE ALLES BEHEERSENDE KONING DER KONINGEN = KEIZER VAN GEHELE UNIVERSUM, BEHEERST DUS BINNENKORD ALLES•

  EDWIN WAT WHO & WEF KLAUS SCHWAB ( jood) , DACHTEN EEN WERELDREGERING TE MAKEN•
  Zal voor klaus Schwab bij droom blijven•

  GOD HEEFT ZIJN WERELREGERING AL IN STIJGERS STAAN EN ZAL BESTAAN UIT 12 APOSTELEN – JUDAS IKARIOT•

  DE VERMOORDE JOZEF RATZINGER BETER BEKEND ALS DE LAATSTE WETTIGE ERKENDE PAUS-PAPA BENEDICTUS de XVI, OP 31 12 2022 VERMOORD IN OPDRACHT VAN BERGOGLIO de neppaus en uitgevoerd door ex bisschop vanvgansawijn EU van Ganswein en Ommiddelijk door de moord geëxcommuniceerd•

  DUS WAT ZEGD HEER JEZUS OVER HET VATICAAN NU,
  EDWIN VATICAAN IS ROVERHOL GEWORDEN WAAR BINNENKORT DE ANTICHRIST•

  WIE IS DAT DE WETTIGE ZOON VAN SATAN DE DUIVEL DE IN ONGENADE GEVALLEN EX LICHT-ENGEL LICIFER MET ZWARTE PELS EN BOKKN POTEN AUB•

  DUS EDWIN ER KOM EEN MOOIE TIJD DAT GEEN OORLOG EN SEX INDUSTRIE DOOR GOD GEDULD ZULLEN WORDEN EN ZULLEN VERDWIJNEN NAAR •••
  Dit is onze vrije meningsuiting•

  1. @ Jacob de Meerdere

   “Zijn door onze gebeden hun zonden vergeven En kan God ze omarmen en binnenhalen.”

   u moet niet zo hoog van de toren blazen! De mens voor wie u bidt moet het ook willen aannemen en zonder te vergeven zoals Christus vergeeft en de Leer en Traditie van Volmaakte Christus Verschijning Christusgelijk aannemen, komt als tweede de mens in het vagevuur terecht en bij de eerste en derde, haalt die de Hemel nooit!

   “DUS WAT ZEGD HEER JEZUS OVER HET VATICAAN NU,
   EDWIN VATICAAN IS ROVERHOL GEWORDEN WAAR BINNENKORT DE ANTICHRIST•”

   U moet niet zo ongenuanceerd schrijven: Niet het hele vaticaan is een rovershol

 9. Verontwaardiging nu Biden Paaszondag uitroept tot ‘Trans Day of Visibility’ – terwijl het Witte Huis kinderen verbiedt paaseierenontwerpen met een religieus thema in te dienen tijdens een jaarlijks evenement voor militaire families

  In 1 uur —Babylon

  1. BEST EDWIN,

   WAT DAT KLEINE MONSTERTJE VAN JOE BIDEN UIT BALKT GELIJK EEN EZELS MARIONET•
   ZIJN WIJ TOCH WEL WAT VERSTANDIGER EDWIN•
   WAAROM BIDEN IS DE MARIONET POPPETJE, VAN WHO / Marc Rutten VAN WEF / Klaus Schwab ( jood/ Idioot) /. DE EU / de omgebouwd vrouw met adamsappel / Ursula Von der Leyen / VNCOUVER / UNO /. VN / BLACK-Rock BLACK -STATE / USA JOE BIDEN HET MARIONETJE / ALLE WESTERSE REGERINGEN EN PRESIDENTEN ALS MACRON /Willem – Alexander / Stoltz / Kon Pilipe kon Filip keizer Japan / Acaito / Canada -Trudou enz••••••••••

   Beste EDWIN alle Gelovigen Joden 💞 Christen- KATHOLIEKEN•

   WAKKER WORDEN DEZE VORIGEN ZIJN ALLEMAAL VAZALEN VAN SATAN DE DUIVEL DE ONGENADE GEVALLEN { licht-engel lucifertje}•

   GOD HEEFT LATEN ZIEN DAT HIJ DE WARE LEVENDE GOD DE RABBOENI’S en = ARRAMEES VOOR MEESTERS•

   EDWIN LAAT DE SCHELEN VAN OGEN VALEN EN KOM TOT GELOOF AUB EN KOM TOT GEBED•
   ER IS IN UNIVERSUM GEEN GROTER GEZAG DAN DE EEUWIGE HEILIGE ALMACHTIGE DRIEËN ENE GOD ZIJNDE DE VADER minsten 5 400 Jaar ZIJN WETTIGE AL EVEN EEUWIGE HEILIGE ALMACHTIGE ZOON JEZUS en MEESTERS•

   BEËDIGD JAWEL DOOR DE ALMACHTIGE ZIJN VADER IN 1914 IS JUIST / PRECIES 100 JAAR EN 10 JAAR•

   EDWIN BEN AL ZELF 10 TALLEN JAREN ER MEE BEZIG GELOOF MIJ MAAR •

   HET DOEK VALT NU DEFINITIEF OVER DEZE HELE SATANISCHE BENDE GROEP WAAR MARIONET BIDEN NOG ZIJN LAATSTE WOORDJE MOCHT DOEN•

   ZIJ GAAN ALLEN NAAR DE BREDE RODE LOPER VAN DE *** /LEH EN VERTELSELKE IS UIT / GEDAAN•
   Lieve Christelijke Groeten,
   Erwin – Winneke.
   Dit is onze vrije meningsuiting•

   1. HAAL JULLIE KLEPPEN VAN OGEN ER IS IN GEHELE UNIVERSUM NIET BELANGRIJKER GROTER DAN DE DRIEËN ENE ALMACHTIGE GODEN •

    NEEN GEHEEL DE WESTERSE WERELD STORT IN GELIJK KAARTENHUISJE , NO € € £ ¥ ZULLEN BINNENKORT BEHANG OF WC PAPIER NO NIET DOEN BAH VIES•

    MARIONET HET 80 JARIGE POPPETJE MAG ZIJN ONZIN NOG VERTELLEN•
    ZELF MARC RUTTE AFGEDANKTE EERSTE MINISTER NL EN POSTJE VAN SECRETARIS-GENERAAL VINDT TE MOOI OM ALS MARIONET /POPPETJE DE PERS TE WOORD TE STAAN•

    WAAROM ZIJ HEBBEN ZO EEN HOOGMOET DAT NIET EENS BESEFFEN HOE DIEP IN DE AFGROND ZEI GAAN VALLEN EN IS EIGEN AAN SATANISTEN•

    WEES VERSTANDIG EN LAAT DAT CLUBJE WAAR WIJ ALS KATHOLIEKEN-CHRISTENEN NOOIT WILLEN BIJHOREN•

    OMDAT ALS GELOVIGEN WETEN DAT DE DRIEËN ENE GOD HET ALLERHOOGSTE GEZAG HEEFT EN GEEN ENKEL AARDS WEZEN GEKIJK RUTTE MACRON DE CROO BIDEN TRUDUO STOLTZ URSULA VON DE LEYEN DE OMGEBOUWDE VROUW met adamsappel•

    DAT IS NU ECHT WAT GOD NIET WIL ZIEN EN ZAL AFVOEREN BITTE•
    NA DEZE BITTERE PIL VAN DEZE GELOGEN WAARHEDEN KOMT ER ZONNESCHIJN HALLELUJA AMEN•

    LATEN WIJ DOEN WAT GOD ONS VRAAGT EN IS DAGELIJKS ZIEN DAT WIJ VOOR ELKAAR GOED ZIJN , ONZE ZONDEN DURVEN ERKENEN EN GOD BIJ GEBREK AAN PRIESTER VRAGEN ONS TE WILLEN WERGEVEN •

    MAAR HEEL BELANGRIJK OM GOD TE VREDE TE STELLEN IS,

    1•} BIDDEN VAN HET BARMHARTIGE KROONTJE VAN HEER JEZUS•

    2•} BIDDEN 3 X HET ONZE VADER•

    3•} BIDDEN 10 X HET WEES GEGROET MARIA•

    4•}. BIDDEN OP GEWONE PATERNOSTER•

    5•} BID VOORAL VOOR ZEI DIE GAAN STERVEN, DAT DOOR ONZE GEBEDEN DE STERVEND VAN HUN ZONDEN VERLOST WORDEN•

    6•}. WIE ZE OOK MOGEN ZIJN GELOVIGEN NIET GELOVIGEN ANDERS GELOVIGEN, DE DSSENTIE IS DAT WIJ WETEN DAT MAAR ENE DRIEËN ALMACHTIGE GOD IN HET UNIVERSUM IS EN WARE LEVENDE IS•

    6•}. HIJ GOD DE ENIGE ENE ALMACHTIGE GOD BESLIST WAAR NAAR TOE GAAN EN DAT IS VOOR DE GEHELE MENSHEID DAT ZEI DIE NIET GELOVEN ONSCHADELIJK WORDEN GEMAAKT EN TOCH VAN GOD BLIJVEN•

    7•} GOD IS AL IN EEN VREDE&LIEFDE GODS EN ZAL VOOR DE LEVENDE VAN VREDE&LIEFDE GODS GEVEN, AAN DE MENSHEID•

    8•} DOOR DE MENSHEID 6 WEKEN VAN BEDENKTIJD TE GEVEN EN ZICH AAN GOD OVER TE GEVEN•

    9•}. DAT BETEKEND DAT U ZAL MOETEN HOUDEN AAN ZIJN GEBODEN EN WETTEN, DEZE STAAN UITERAARD BOVEN DE LANDSWETTEN – DIE ONDERDANIG ZIJN AAN DIE VAN GOD•

    10•} GEEF AAN GOD WAT GOD VERWACHT EN LANDS KONING VERWACHT / NOG EENS DE LANDSKONING STAAT ONDER DE DRIEËN ENE GOD BESTA HELLELUJA AMEN•

    Aan deze eindtijd is ook een volledig nieuw begin voorzien, daar alle kommer en kwel de aarde in cluis de mens demonen de weg zullen zijn en God geen Oorlogs & Sex industrie meer duld en de aarde rein het beloofde paradijs zal zijn halleluja amen.

 10. Met Pasen wordt gevierd dat de Hoogste Priester, Jezus, het Priesterschap van de Rechtvaardige, de Koning van de Vrede, Salem, voor eeuwig op zich genomen heeft. Voor eeuwig omdat Hij niet overlijden kan en dus geen opvolging meer nodig heeft. De opvolging van de orde ging van vader op zoon, van Adam tot Jezus. Maar omdat de orde overging van vader op zoon als de vader overleed, kan de orde niet meer veranderen omdat Jezus eeuwig leeft.

  Met Jezus is ook het Levitische priesterschap opgeheven, want nu is die overstegen door een Hogere Priester. Hierdoor kunnen de zonden van de mensen vergeven worden en kunnen zij genieten van de 7-ste dag; de dag van de eeuwige rust (na het leven); Hebreeën 7:25 “Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.”.

  Pasen is dus ook het feest van de Hoge Priester Die voor eeuwig en altijd de Hoge Priester is.
  Pasen is dus ook de werkelijke Bevrijdingsdag. Bevrijding van onze straf voor onze (wie die onze is, is nog onzeker voor mij) fouten omdat de Wet van de Liefde nu is en blijft. En die Wet overstijgt het onlevende/dode; 9:27 “En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, 28 zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.”.

  Voorwaarde is ‘geloven’, want zonder eerst iets iewat beginnen te geloven valt er niets te vinden. Als ik zelf zou vertellen dat er ergens een pot goud verstopt zit, daar of daar, dan kan iemand alleen maar gaan zoeken als die mij een beetje of helemaal gelooft.

  Hebreeën 11: 1 “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. 2 Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. 3 Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. (De Schepping is dus uit het onzichtbare, misschien wel pure Energie ontstaan?) 4 Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. 5 Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. 6 Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.” . . .

  ( Zie ook https://versebyverseministry.org/bible-answers/what-is-the-order-of-melchizedek )

  Pasen: het feest van Eeuwig leven.

 11. IK HOU OP SJALOOM = VREDE ZUIVER JOODS IK ONDERDEDOMPELD 61 JAAR MET IN JODEN IK HOU VAN HEM OOK VAN ONZE DRIEËN ENE GOD 2 HANDEN OP ENE BUIK HÈ HÈ HALLELUJA WIJVGAAN OVERWINEN WEES DAAR MAAR ZEKER VAN SJALOOM•
  Jacob is toch mijn broer aub sjaloom.

  1. Jacob, u bent echt een meerwaarde op dit Forum. Probeer ook eens te spellen en de ‘kleine’ lettertjes te gebruiken, maar ga nu maar slapen. Sjalom aleechem.

 12. Als het kwartje nou niet valt dan weet ik het niet meer

  Exodus 4 ;8——de datum 8 april 2024

  8 En het zal geschieden, zo zij u niet geloven, noch naar de stem van het eerste teken horen, zo zullen zij de stem van het laatste teken geloven.

  9 En het zal geschieden, zo zij ook deze twee tekenen niet geloven

 13. De rede dat ik hier op hamer is mijn roeping, ik heet vissers

  Nazas, Durango, Mexico —–is de plek waar de zonsverduistering het langst duurt

  Nazas betekent vis visvangst of vistrap =val

  De naam Nazas verwijst vaak naar Naz, een naam waarvan de betekenis Trots, Delicatesse is

  nazas -gramatria 61

  Jezus 61
  vissers van mensen 61
  kerk 61
  christenen 61
  kruis 61

  De Jesus Fish, of Ichthys, is een krachtig symbool van het christendom.

  U kent het symbool van Amerika

  Eten adelaars vis? Ja, adelaars eten vis.

  Pink Floyd nummer

  Hoe ik wou, hoe ik wou dat je hier was
  We zijn gewoon twee verloren zielen die jaar na jaar in een vissenkom zwemmen

  verwijzing naar de tekst Genesis 1:6
  Vers Begrippen
  En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren!

  Ik heb nog veel meer ,maar dan woord het te veel

 14. Het voeden van de vijfduizend was een wonder dat alle vier de evangeliën weergeven.

  Hoeveel vissen

  Hand. 10:41 Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg Hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42 Ze gaven Hem een stuk geroosterde vis.

  Ik hoop dat Jezus mij ook lust .

 15. Ik ben zo verheugd

  Mij leven gaat eindelijk beginnen

  2 Ezra 6:9 SVV: Want Esau is het einde van de wereld, en Jakob is het begin van de daaropvolgende wereld.

  69

  wie gebruiken ook het getal 69

  The Lodge of Unity No. 69

  ze weten donders goed hoe laat het is

 16. Sorry ik blijf even bij de vissen

  die vismijter die hij op zijn kop heeft verwijst naar de De Anunnaki

  ben me rot geschrokken

  De Annunaki streken neer in de streek die we nu kennen als het huidige Irak. Ze settelden zich in de rivierdelta van de Eufraat en de Tigris.

  help

  Nederland

  De afstammelingen van Enki, evenals Enki zelf, moesten een nieuw onderkomen hebben. Ze hadden hele wereld om uit te kiezen. En dus kozen zo voor ons koude natte kikkerlandje, Nederland. Uiteraard bestaat Nederland pas enkele eeuwen, maar toch dat mag de pret niet drukken, volgens Poorterman vloog Enki naar Drenthe.

  De Annunaki spreken volgens hem ook een soort Neder-Duits (Kwando), een taal die verwant is en lijkt op het huidige Nederlands. In Drenthe bouwde Enki een raketbasis. En dat deed hij ook op de Veluwe. Deelen was die plaats.

  En alsof dat nog niet genoeg was, vatte men ook nog het idee op om een grote ondergrondse basis te bouwen onder de Veluwe. Daar vertoeven de Annunaki nu al een paar duizend jaar.

  Hitler en de nazi’s kwamen regelmatig op bezoek onder de Veluwe. De nazi’s voerden bovengronds de plannen uit die de annunaki ondergronds verzonnen

  n deze ondergrondse basis onder de Veluwe vertoeven de Annunaki nu nog steeds. Hun ‘godin’ Inanna is met hun, met haar zwager. Ik had dit zelf niet kunnen verzinnen… En ze wachten daar op de ‘eindstrijd’. En die ‘eindstrijd’ gaat, zoals bij alle dualistische verhalen, over de strijd tussen Enki en Enlil (Het licht en het duister, goed en kwaad). Nederland speelt volgens Poorterman een cruciale rol in deze ‘eindstrijd’, en die ‘eindstrijd’ laat niet lang maar op zich wachten.

 17. Het episch centrum van de ondergrondse basis ligt onder de luchtmacht basis Deelen, midden op de Veluwe.

  Men beweert dat er 10 verdiepingen zijn. En dat het enorm groot is. Men heeft humanoïden gezien, en twee zwarte schotelvormige ruimteschepen met een diameter van 200 meter. Oké, leuk en aardig, even terug naar het ‘sprookje’ van de ‘god’ Apollo die op zijn witte zwaan elk jaar kwam aanvliegen vanuit Brittannië. Hij landde dan in het huidige Apeldoorn. Wat toen bekend stond als Apollo’s Tempel. Apel staat voor Apollo. En doorn is de doorn, of naald, van Apollo. Een paar jaar terug ging de Koninklijke familie koekhappend ‘aapjes’ kijken tijdens Koninginnedag in Apeldoorn. Toen ze een enorme obelisk, genaamd de Naald, langsreden en zwaaiden naar het klootjesvolk vanuit een dubbeldekker bus, kwam daar een zwarte Suzuki gesjeesd. Ene Karst Tates kegelde een aantal mensen dood die in het publiek stonden, en reed zichzelf uiteindelijk te pletter tegen de Naald. Een ritualistisch offer aan Apollo dus. De Koninklijke familie stamt namelijk ook af van de Annunaki. Dat is voor mij een innerlijk weten. En hoe vereer je zo’n ‘lieve’ god? Juist, door mensen te offeren. Mensen die niet tot het ‘gezuiverde ras’ behoren. Reptielen, ik noem het Reptillians, hebben geen empathie. Ze geven niets om het ‘slaven ras’. Alleen dat soort ‘mensen’ kunnen in een achterkamertje vergaderen en tot de conclusie komen dat er duizenden of miljoenen doden moeten vallen.

 18. 8 april

  The Day Time Ended (1979) | Full Movie | Jim Davis – YouTube

  In de film staan de sterren precies als in 8 april aanstaande

  HET GAAT BEGINNEN

 19. Michaël, Gabriël en Rafaël

  De wapenrusting van God begint met de oproep om niet te geloven in leugens. Daarbij mag je de waarheid als gordel om je heupen doen. De soldaten droegen in die tijd lange mantels, met een gordel of een riem om hun mantel omhoog te houden. Dat gaf hen bewegingsvrijheid. Zo mag jij

  doe je studie

 20. Ik zit zoeven wat over de samenwerking tussen christenen te lezen, samenwerking die men oecumene genoemd. (Nare woord, vind ik dat, maar goed.)

  Eigenlijk vind ik het wel heel mooi dat christenen samenwerken.
  Als ik
  http://volgconcilie.be/Themas/eenheid.html
  zo lees dan bedoelen de mensen het denk ik toch wel goed.

  Zie ook een boekbeschrijving: https://frankgbosman.wordpress.com/2011/06/17/een-rijke-oogst-walter-kasper-over-oecumene/

  Eigenlijk voelt het wel goed om met elkaar samen te werken. Het is wel jammer dat de wereld daarentegen zieker lijkt te worden. Maar of dit met elkaar te maken heeft? Ik denk het niet.

  Het punt is wel dat die gereformeerden zoveel op de schuld van de mensen wijzen. Zo een dominee lijkt er soms wel plezier in te hebben de mensen te vernederen. Dat vind ik wel negatief. Je zou d’r bijna een complex aan overhouden. Maar ja, het is wel goed dat de protesterenden eindelijk gehoord worden. Het heeft even geduurd, maar toch.

  1. Bovenstaande zou ik verder willen nuanceren. Er zijn stromingen die het Woord fout gebruiken en het zou niet slim zijn om met die samen te werken. Sommigen halen uit de Bijbel zelfs het recht om sommigen voor te trekken of nare daden goed te praten.
   De genen dus die trouw willen blijven aan de meest originele tekst, die begrijp ik uiteraard. Ik zou dus eigenlijk bijzonder oppassen met oecumene, want het lijkt mij een paradoxaal (tegenspraak met elkaar.) iets, meen ik.

 21. ECHT? Zou je Elia trots zien staan bij de boodschappers van Baäl, proberend een ‘gemeenschappelijke basis’ met hen te vinden en ‘begrip’ en ‘eenheid’ met hen opbouwen? Zou je Elia zien deelnemen aan gezamenlijke aanbiddingsdiensten die worden aangeboden aan Jehovah, Molech, Dagon, Marduk, Tammuz, Ashtoreth en Baäl? Geen kans! Elia had een duidelijke boodschap van de Heer om te geven: “Gij hebt de geboden van de Heer verlaten en bent de Baälim gevolgd .”

  “Paus Franciscus zegt dat oecumene een spiritueel proces is dat geworteld is in de drie-eenheid .”

  Net zoals Elia vuur uit de hemel riep op de berg Karmel om te bewijzen dat Zijn God Jehova de enige ware God was, vertelt Openbaring 13 ons dat de gevallen kerken in Amerika ( het beeld van het beest ) binnenkort de wereld zullen verleiden met ‘vuur uit de hemel’ om de wereld te laten denken dat God aan hun kant staat. Terwijl het in feite SATAN zal zijn die dat vuur neerhaalt om, ‘indien mogelijk, de uitverkorenen’ te BEDIENEN. Dit is waarom we volgelingen van Jezus Christus en Zijn waarheid alleen moeten zijn!

  Op het voorhoofd van Babylon staat geschreven … ” Mysterie , Babylon de Grote, de moeder van hoeren en gruwelen van de aarde.” (Openb.17:5). Maar op het voorhoofd van Gods overblijfsel staat geschreven… ” DE VADER’S naam.” (Openb.14:1)

  ” We zijn afgedwaald van de oude Bijbelse oriëntatiepunten. Laten we terugkeren . Als de Here God is, dien Hem; als Baäl hem dient. Aan welke kant sta je?” (Testimonies for the Church, Vol.5, p 137)

  De WARE Elia eindtijd boodschap wordt gevonden in de 3 engelen boodschap van Openbaring 14 – DE DRIE ENGELEN BOODSCHAP

  Ik vind het erg vervelend dat ik moest reageren

  1. Edwin,

   Als je antwoord aan mij gericht was, dan kan ik je zeggen dat ik niet begrijp wat je daarover schrijft. Vind je het soms geen goed idee dat christenen samenwerken?

   Zo nee, waarom niet? Zou je dat aan kunnen geven?

 22. Als het kwartje nou niet valt dan weet ik het niet meer

  Exodus 4 ;8——de datum 8 april 2024

  8 En het zal geschieden, zo zij u niet geloven, noch naar de stem van het eerste teken horen, zo zullen zij de stem van het laatste teken geloven.

  9 En het zal geschieden, zo zij ook deze twee tekenen niet geloven

  Ik schrok met te pletter

  De “Drie Dagen van Duisternis” is een profetie die door de geschiedenis heen tot de verbeelding van veel katholieken heeft geboeid. Volgens deze profetie zal de wereld drie dagen van volledige duisternis ervaren, gedurende welke tijd demonen over de aarde zullen zwerven en van de gelovigen een beroep zal worden gedaan om groot lijden en beproevingen te verduren.

  De oorsprong van de profetie is onduidelijk, maar wordt door de geschiedenis heen aan een aantal heiligen en mystici toegeschreven. Sommigen geloven dat het afkomstig is van St. Hildegard van Bingen, terwijl anderen het toeschrijven aan St. Patrick of St. Teresa van Avila.

  De profetie van de Drie Dagen van Duisternis wordt ook in verband gebracht met de Tien Plagen in het boek Exodus en met de Apocalyps van Johannes. De plaag van onnatuurlijke duisternis genoemd in het zesde zegel en het vijfde flesje van de Apocalyps wordt gezien als een mogelijke parallel met de Drie Dagen van Duisternis.

  De details van de profetie zijn echter niet te vinden in het boek Exodus of de Apocalyps van Johannes. De details van de profetie zijn afgeleid van persoonlijke openbaringen, waardoor de profetie een duister aspect van het katholicisme wordt.

  heel kort moment want ik geef niet al mijn kaarten cadeau

  https://youtube.com/clip/UgkxfnAQECzJ5ZFXb0ColHe-RYXX5jCJFlCq?si=kVOMat2hyXmNmFt0

  Mijn hemel wat ben ik enthousiast over een gebeurtenis die honderden miljoenen mensen gaan raken

  miljarden

 23. Ja duizend maal excuses, maar ik zit hier te stuiteren van opwinding ,dat ik dit mag meemaken wauw

  8 april

  Nissan, 5784 / April – May, 2024 – Jewish Calendar – Hebrew …

  Rosh Chodesh Nisan voor het Hebreeuwse jaar 5784 begint bij zonsondergang op maandag 8 april 2024 en eindigt bij het vallen van de avond op dinsdag 9 april 2024. Begin van de maand Nisan op het Hebreeuwse …

  De tien geboden in Exodus. In Exodus 20 ontvangt Mozes duidelijke instructies

  zelfde dag

  het is zo jammer dat ik hier geen foto’s kan plaatsen

 24. Ramadan is de vastenmaand voor moslims, die in 2024 van 11 maart tot 9 april duurt.

  moet je lezen hoe die in de war zijn

  “Tussen de schepping van Adam en het Uur zal er geen schepsel zijn die meer problemen veroorzaakt dan de Dajjal.”

  Deze overlevering van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Imran ibn Husain (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Muslim en gaat over de Dajjal die aan het einde der tijden zal komen. De Dajjal wordt ook wel Antichrist genoemd en is de grootste beproeving die de mensen zullen krijgen. Alle Profeten hebben hun volk tegen de Dajjal gewaarschuwd en ook Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem). De Dajjal zal tot dingen in staat zijn, waardoor mensen zullen geloven in hem en hem zullen volgen. Wij dienen allen toevlucht te zoeken tot Allah en Hem te vragen om ons te beschermen tegen hen

  Voortaan werden de sjiitische ‘ulama’ [geleerden] de vertegenwoordigers van de verborgen imam, en gebruikten hun mystieke en rationele inzichten om zijn wil te begrijpen.

  https://thepeoplescube.com/peoples-blog/michael-obama-penis-sighting-most-recent-video-captures-t20851.html

 25. @Edwin Vissers,
  U bent de laatste weken zóveel aan het woord + met een zó weinig ter zake dienend, dat ik mij afvraag wat Uw doel is van Uw reacties. Kunt U iets vertellen over Uw doel(en)?

 26. Ik had tegen u gezegd het in uw agenda op te schrijven 8 april

  het gaat beginnen Heer Derks

  Ik woord verpletterd over de info die ik binnen krijg

  binnenkort gaat alles uit

  voedsel en water opslaan heer Derks

 27. @Edwin Vissers,
  Sprookjes zijn bedrog. @Edwin Vissers, U gelooft in Uw EIGEN negatief sprookje.
  Maar troost U: dat sprookje is snel voorbij (nog maar ’n paar dagen en dan WEET U, dat het slechts ’n droom was).

  1. Sprookjes zijn geen bedrog, Heer Derks, ze zijn symbolisch bedoeld om een onderliggende boodschap te brengen. Mensen die sprookjes letterlijk nemen (en zo zijn er hier nogal wat) die plegen bedrog. Maar dat is misschien een té zwaar woord: ze zijn gewoon een heel klein beetje bijzonder naïef en goedgelovig. Maar bon, dat is geen misdaad. Hoogstens een ‘dagelijkse’ zonde, en biechten kan daar niet veel aan verhelpen, blijkt hier.
   Fijne dag nog.
   Ps. Ik kijk al uit naar de reactie van Vissers op 9 april. Hoewel u ook dat ‘uitkijken naar’ alweer niet al te letterlijk moet nemen.

   1. @Frank Dierickx,
    Sommige sprookjes zijn echt waar, zoals Doornroosje en Hans en Grietje.

    Kabouters Plop en Wipneus + vliegende schotels zijn natuurlijk óók een uitzondering.
    Zo heb ik mijn sterrenkijker en telescoop al klaarliggen voor het geval er een invasie komt van aliens.
    U bent intelligent en ziet dus, dat ik écht niet naïef en goedgelovig ben.

   2. De oude sprookjes bezitten een occulte grond. Eenmaal men die duistere bodem ontdekt heeft zit men met de vraag welke machinaties leiden tot al dat gevaarlijk drukwerk. Ooit leefde ik in de mening dat literatuur van Nobelprijs winnaars zonder meer als verheven en dus gewoon als “het beste” kon beschouwd worden. Helaas is het niets anders dan massale aanval op de waarheid van God, dus op het christendom. Zo bracht men o.a. veel mensen tot de mening dat ‘aliens’ via ‘de ruimte’ naar de aarde komen vanaf andere planeten. Aliens zijn gewoon duivels en sommigen bezitten de intelligentie om zich tijdelijk zichtbaar te maken. Mensen misleiden om ze uit het christendom weg te krijgen is het ultieme doel. Zo ook de sprookjes. De ‘nieuwe’ sprookjes zijn dikwijls mateloos agressief van aard.

    1. Ik ken niet zoveel mensen die in aliens en duivels geloven, maar bon.
     De sprookjes uit het Oude testament zijn trouwens soms ook mateloos agressief, toch?

     1. Omdat ik goddank mag zeggen dat ik tot de christelijke groep “de kleine zielen” behoor weet ik dat velen van hen werkelijk met hun Engelbewaarder in contact kwamen, ikzelf ook. Dat is realiteit. Mijn ervaring is dat “de groten van deze wereld” daar nooit of nauwelijks aan toe komen. Jezus zegt niet voor niets : “Laat de kleinen tot Mij komen”. Maar ik heb ook drie verschillende soorten duivels ontmoet, een op klaarlicht dag, en dat gebeurde tweemaal in dezelfde omstandigheden. Ik ken een goddeloze vrouw die al enkele keren een alien ontmoette in haar achtertuin. Sedertdien is ze radeloos van angst om ’s avonds nog buiten te komen, maar ze wil niet horen spreken over bidden.
      God gaf ons Zijn Woord van Waarheid. De geestelijke realiteit is voor iedereen toegankelijk, bij grote voorkeur met de bijbel in de hand.

    2. Eric,

     “Aliens zijn gewoon duivels en sommigen bezitten de intelligentie om zich tijdelijk zichtbaar te maken.”.

     Bron daarvoor gaarne?

     1. Raphaël,

      omdat ik u liever niet verwijs naar occultisme kan u terecht in de bijbel waar gezegd werd dat Lot en zijn jonge dochters in Sodoma beschermd werden door engelen die zich als gewone mensen zichtbaar maakten. Deze engelen hadden de macht zeer opdringerige lichtzinnige belagers op afstand te houden. Genesis 19.
      Vooral in de VS worden mensen dol gemaakt en sommigen moeten vreselijk lijden door zichtbare duivels die men aliens noemt. Maar zij komen overal op aarde voor, en dat heb ik zelf ervaren.

      Engelen maar ook duivels zijn meestal niet zichtbaar, toch kan men de aanwezigheid nadrukkelijk gewaar worden wanneer een engel of een duivel dat wenst. Wanneer het een engel is kan u maar beter goed luisteren en gehoorzamen. Doet u dat niet dan krijgt u zo ongeveer een twintigtal minuten de tijd en dan laat hij u onherroepelijk in de steek. In geval van een duivel stop dan ogenblikkelijk met hetgeen u aan het doen bent en begin te bidden.

      1. Hoi Eric,

       Ja, van engelen weet ik het, maar van die anderen ken ik geen bron in de Schrift. Wel van mensen die bezeten zijn, uiteraard, dat wel.

       Maar omdat dit onderwerp nogal gevoelig ligt, ga in enkel op de Schrift af.
       Dus niet op verhalen van iemand uit de VS of zo. Dus als het niet in de Schrift staat, dan doe ik er verder niks mee, denk ik.

       btw, ik kan een ieder Petrus aanraden. Dat is zo een fijn schrijver, ontdek ik. Hij is zo duidelijk. En de brieven van Paulus aan de Korintiërs en aan de Hebreeën gericht. Die geven zo een mooie samenvatting waar het om draait.

       Ik zie het eigenlijk allemaal positief wat er geschreven staat. Als iemand gelooft, dan zijn er voor hem of haar eigenlijk geen problemen meer op aarde, enkel wat gedoe van mensen en soms wat testen van de boze. En zelfs dat laat men dan ook over aan Hem. Geloof is eigenlijk het enige. En uiteraard normaal beschaafd zijn, maar dat spreekt voor zich. Eigenlijk is ’t simpel.

       We zouden misschien dus gewoon gelukkig kunnen, nee moeten zijn, en lachen over de clowns die nogal veel herrie maken. Wie zich zorgen maakt, die . . . vul maar in. (zondigt?)

       1. Raphaël,

        over u hoef ik me vermoedelijk geen zorgen te maken. Heel anders is het gesteld met mensen die van godsdienst niet meer willen horen. De jaren die nu gaan komen zullen voor hen afgrijselijk worden. Ik denk dat ik mag zeggen nogal goed voorbereid te zijn. In het ergste geval kan ik nog het veld in vluchten hier achter het huis. Voor stedelingen zal het uiterst benauwend worden, zij zijn ingesloten. Mag ik hopen dat u goed bent voorbereid?

        Misschien bent u niet in contact met (literatuur van) de kleine zielen (zoals http://blog.seniorennet.be/levend_geloof) en dan zou het misschien mogelijk zijn dat u de nabije toekomst onderschat.

        1. eric,

         Bedankt voor de link.
         Wat veel tekst is daar zeg.
         Maar als iemand de toekomst zo donker inziet, dan snap ik dat wel.
         Die link laat nogal veel duisternis zien, maar ik zoek toch liever het licht.

         Wel eens overwogen dat het een slechte site kan zijn?
         (je weet iemand doet zich voor als licht?)

         Ja ik heb wat voorraad en zo, dat wel.
         Maar weg of zo kan niet zo gauw.

         1. Raphaël,
          u kent de sfeer bij de kleine zielen niet, meen ik vast te stellen.
          In het maatschappelijk leven is het een zeer klein wereldje.

          Toen in Mei 1940 plots het groot alarm over heel het land joeg meenden velen nog snel halsoverkop te moeten vluchten naar Frankrijk. Dat bleek overbodig en velen keerden gauw weer terug. Maar nu is er geen ‘gewone’ vlucht meer mogelijk zoals in vroegere tijden.
          Dat betekent dat u ofwel met zekerheid weet dat u werkelijk op God kan vertrouwen, ofwel zal u de minstens drie maanden totale chaos in een diepe depressie moeten ondergaan en dan de ID-chip-inplant aanvaarden als de enige overblijvende mogelijkheid.

          Dit is een uiterst beknopte weergave van vele pagina’s van :
          blog.seniorennet.be/levend_geloof

          Wat u uiteindelijk werkelijk zal doen weet ik niet.
          Ik weet dat ik onder geen voorwaarde die ID-chip laat plaatsen!
          Dus, moest ik onvoldoende geestelijke beleving hebben opgebouwd in de voorbije jaren dan is er letterlijk voor mij weinig hoop op verder leven. Het is echt helemaal zoals de dwaze maagden die geen reserve-olie bij hadden voor hun lampen.

          1. eric,

           Bedankt voor je samenvatting. Ja, we leven in vreemde tijden, zeker.

           Ik hoop wel voor je dat je je humeur niet laat beïnvloeden door de doerakken. Geloof is écht voldoende, lees ik, meen ik. Dus geen zorgen voor de dag van morgen; dat is een zonde. (Iets waar ik me ook wel eens schuldig aan maak.)

           Staat de gelijkenis van de dwaze en wijze maagden wellicht op het einde van een mens? Want die olie is geestelijk bedoeld: goede daden een zuiver geweten, meen ik.

          2. Raphaël,
           het eenvoudigste antwoord is vermoedelijk dat de meeste mensen radeloos worden bij onverwachte tegenspoed. Zij zijn dan letterlijk als geestdood.
           Maar nu werd de voorbije jaren de extreme en aanstormende tegenspoed in het lang en in het breed beschreven. Volgens mij weten de kleine zielen zeer goed wat er in de lucht hangt. Zij ondergaan een praktische beleving die volgens mij niet gekend is door de “zoveel grotere zielen”.

           Het geloof zonder de werken is dood. Maar de wereldse werken zijn niet van tel. Het is niet het eigen kunnen dat telt. Daarom gebruik ik graag het woord “beleving”. Indien geloof geen actieve geestelijke beleving is dan is er immers ook geen geestelijke arbeid van de ziel. Het is juist de actieve geestelijke beleving die ons buiten de maatschappij plaatst. Gediscrimineerd worden omdat men “klein” en “nutteloos” lijkt naar buiten toe. Men kan nooit roemen over geestelijke beleving, maar men moet er wel naar verwijzen als een ten zeerste noodzakelijke geestelijke arbeid.

          3. eric,

           Ik denk dat ik me wellicht niet goed genoeg uitdruk?

           Met het einde van een mens bedoelde ik het einde van zíjn (of haar uiteraard) leven. Zou de gelijkenis dus niet slaan op het einde van een mensenleven? Dán immers moet het olie-peil op orde zijn? Dán dus moet de ziel schoon zijn?

           Ik denk dat dat bedoeld wordt.

          4. Raphaël,
           Matteus 25. De bruidegom komt onverwacht in het midden van de nacht. Allen slapen, ook de wijze maagden. Olie is rijkdom, in dit geval geestelijke rijkdom. Maar het woord “geestelijk” wordt ook gebruikt om bijvoorbeeld slimmigheid van wereldse wetenschappers en machtsdragers mee aan te geven. Nochtans hebben wereldse mensen geen geestelijke beleving. Zij hebben geen geestelijke olie.

           Ook in Matteus 25 : God wil dat we profijt maken, alsof Hij maait waar wij zaaien, Hij wil onze geestelijke winst zien groeien.
           Geestelijke olie is de rijkdom van de ziel, niet van de wereld.

           Daarom zijn de kleine zielen gemakkelijk in het voordeel ten opzichte van de groten der aarde. Zij hoeven geen rekening te houden met uiterlijkheden en kunnen meer vanuit het hart leven zonder slavernij van wereldse verlangens. De dwaze maagden waren er alleen maar uit eigenliefde, de wijze maagden waren voorbedacht om de bruidegom te dienen.

           Nu viel het grootste deel van het volk voor een berucht “vaccin”. Er zullen er nog veel meer vallen voor de ID-chip-inplant. Want zij omhelzen het uiterlijke leven en het wereldse profijt en gunnen God geen enkele gedachte of daad van geestelijke liefde. Het socialisme werd hun godsdienst en dit verwordt automatisch tot dictatuur. Communisme is van de antichrist.

          5. Raphaël,
           het gaat niet noodzakelijk over de dood.
           De Bruidegom kan onverwacht in uw leven aankomen en u weet niet waar en hoe u zal aangesproken worden, Het gebeurt in een hemelse plek, niet op aarde. Ik hoop dat het u spoedig mag te beurt vallen voordat de lichamelijke dood u die kans ontneemt, want wanneer u niet zou voldoen bij de ontmoeting kan u nog hernemen en geestelijk groeien. Geestelijk in de zin van de bijbel, niet van de wereldse slimmigheid.

          6. eric,
           Ja, de olie is de rijkdom van de ziel. Die rijkdom moet men dus bewaken en aanvullen, want als de ure komt (de dood, meen ik) dan is die rijkdom nodig. Jezus zegt: “verzamel geen schatten op deze aarde maar in de Hemel”. Inderdaad, eric. Maar verzamel ze in de Hemel. Das de olie. Denk ik.

           Waarom maak je je zo druk over een chip? Misschien is het wel geen chip dat ze gaan gebruiken om de mens te tracen. Maar in ieder geval zijn ze bezig om het leven abnormaal te maken, dat kun je wel stellen.

           Maar; maak je niet druk, dat is zonde. Dat leert de Bijbel ook: geen zorgen voor de dag van morgen.

          7. Raphaël,
           zodra Poetin hier arriveert omdat WW3 begint zullen alle banken sluiten en de winkels zullen in enkele dagen leeggeplunderd worden. Daarna worden zowat alle huizen afgeschuimd door plunderende benden. Deze toestand zou minstens drie maanden aanhouden. Dan komt de grote antichristelijke wereldheerser te voorschijn om zogezegd vrede te stichten. Iedereen zal dan min of meer gedwongen worden die ID-chip te laten inplanten want zonder die chip zal geen enkele bank u nog willen want het handgeld houdt op te bestaan. Alleen de meeste leden van de Restkerk zullen die chip weigeren en een bijzondere bescherming genieten vanwege Maria, niet allen, omdat zij na de vreselijke tijden de heropbloei van de Kerk moeten verzekeren. Zo ongeveer ging het ook in het Oude Testament bij het afvallig geworden Joodse Volk van God.

           Raphaël, ik vind het spijtig dat u net zoals de wereldse geleerden zeer weinig of geen aandacht schenkt aan de overtalrijke boodschappen sedert vele jaren die wel door zeer veel kleine zielen gevolgd worden.

          8. “Raphaël, ik vind het spijtig dat u net zoals de wereldse geleerden zeer weinig of geen aandacht schenkt aan de overtalrijke boodschappen sedert vele jaren die wel door zeer veel kleine zielen gevolgd worden.”.

           Dat hoef je niet te spijten, want ik vind het al vermoeiend genoeg om zonder nóg meer negatief nieuws een beetje van het leven te genieten. Ik heb teveel meegemaakt dat er fantasten op de wereld rondlopen die denken boodschappen te hebben doorgekregen, het toch niet bij het rechte eind hadden.
           Daar stonden dan die verleidde mensen met hun tandenborstel enzo te wachten op de ‘opname’ of zo. Zielig vind ik dat. En stom.

           Nee. de wereld kent teveel oplichters om zomaar mensen via het internet of boeken of film te geloven en te volgen.
           Ik geloof weinig totdat ik het zelf zeker weet.

           Negatief denken zoals dat de Russen hier zouden komen vind ik dus niet goed. Ik probeer het nieuws te mijden als de pest, bepaalde foto’s niet te zien, bepaalde films niet te zien. Ik wil een schone geest. Maar ik weet wel hoe de wereld is en houd daar rekening mee uiteraard.

           Ik weet veel, maar weinigen geloven mij. Dat is zonde, vind ik.

 28. Het is een spirituele exodus

  Heer Derks

  die periode duurt zeven jaar

  Ik weetniet of u het weet maar de hele wereld is er mee bezzzzzzzzzzzzzzzzzig

 29. 00:00 vlees inmaken in potjes
  01:04 aardappelstoofpot met vlees
  01:32 erwten met varkensvlees
  02:00 sperziebonen met vlees
  05:12 Kip in potten inblikken
  05:29 kip met rijst
  06:12 Sperziebonen met kip
  07:36 voedsel bewaren zonder snelkookpan
  10:05 Runderstoofpot bewaard in een pot
  16:40 chufte uit blik in een pot

  https://youtu.be/aCwzMDrXbdw?si=5Noj-M7Y4pdKonLm

  Voedsel in potten inmaken zonder snelkookpan. Vlees en groenten in potten bewaren, zonder stroom en zonder koelkast een jaar of langer bewaren! kan varkensvlees, kip en rundvlees in potten. Je kunt een hele maaltijd maken, zoals vlees met rijst of kip met groenten, gehaktballetjes in saus. Hoe vlees lange tijd in een pot te bewaren, zonder koelkast! Je zult moeilijke tijden, voedseltekorten en oorlog overleven als je iets te eten hebt! Als geld niets waard is, als het voedsel in de winkels opraakt, is het belangrijkste dat je iets te eten hebt om je gezin te voeden! Ik overleefde de enorme hyperinflatie in mijn land, lege schappen in winkels, beperkingen in de elektriciteitsvoorziening. Ik weet hoe het leven in de stad eruit ziet als er geen elektriciteit of voedsel is! Ik conserveerde voedsel door het in potten te bewaren.

 30. De Profeet Daniël

  Kijk dit -en lees daarna dit

  https://youtu.be/Z4X1pGcWS6c?si=SM6QQpy9nmWhgOUN

  27 En ik, Daniël, was uitgeput en lag verscheidene dagen ziek terneer. Toen stond ik op en ging over tot de koninklijke dienstbaarheid. Maar ik was ontzet over het visioen en het ging mijn begrip geheel te boven.
  Dit vers spreekt voor zich.

  Het tijdperk der mensen (waarin wij leven) wordt afgesloten met de Grote Verdrukking. Dat is een periode van zeven jaar

  De geboorte van de antichrist —————20 april 2024

Regels voor reacties:
1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan.
2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd.
3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. Registreren kan hier.
4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Doe mee met de discussie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.