Rozenhoedje van Droeve Mysteries en de Zeven Boetepsalmen

Voor de goede week, de heilige dagen voorafgaand aan Pasen, is het een goed idee een Rozenhoedje te combineren met de zeven boetepsalmen.
Men kan dit beperken tot Goede Vrijdag, maar het kan ten alle tijde, en het is bijvoorbeeld wel zeer nuttig voorafgaand aan een voorbereiding voor de biecht.

Dit Rozenhoedje wordt gebeden naar gewoonte maar bij elke Weesgegroet verzen uit een boetepsalm.
Bij het einde van dit Rozenhoedje heeft men dan alle zeven boetepsalmen gelezen, samen met Maria! Zij heeft geen boetepsalms nodig, maar wij wel! En Maria zal zeker verheugd zijn om ons aandachtig en vooral berouwvol bidden.
Mgr. Charles Pope.


+++ Twaalf Artikelen van het Geloof (Geloofsbelijdenis of Credo) +++
1. Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van Hemel en aarde;
2. En in Jezus Christus zijn enige Zoon onze Heer;
3. Die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria;
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven;
5. Die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
6. Die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God Zijn almachtige Vader;
7. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
8. Ik geloof in de Heilige Geest,
9. De heilige Katholieke Kerk, De gemeenschap van de Heiligen,
10. De vergiffenis van de zonden,
11. De verrijzenis van het lichaam,
12. Het eeuwig leven. Amen.

+++ Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, * zoals het was in het begin, en nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

+++ Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij Uw naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren; en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.

+++ Fatima gebed
O mijn Jezus, * vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

+++ Wees gegroet Maria, vol van Genade, de Heer is met u; Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. * Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu, en in het uur van onze dood. Amen.+++ Eerste Droeve Mysterie : Doodstrijd in de Olijfhof +++


[1. Psalm 6
1.Jahweh, straf mij niet in uw toorn, En tuchtig mij niet in uw gramschap. 2.Ontferm U, Jahweh, want ik verkwijn; Schenk mij genezing, o Jahweh. Want mijn beenderen rillen, 3.Mijn ziel is hevig ontsteld.

[2.
Jahweh, hoe lang nog; 4.Jahweh, houd op! Spaar mijn leven, En kom mij te hulp om uw goedheid. 5.Want in de dood denkt niemand aan U; Wie prijst U nog in het dodenrijk?

[3.
6.Ik ben afgetobd Door mijn kreunen; Nacht aan nacht besproei ik mijn sponde, Bevochtig mijn kussen met tranen; 7.Mijn oog is dof van verdriet, Mat van al die mij kwellen.

[4.
8.Booswichten, weg van mij, allen! Want Jahweh heeft mijn schreien gehoord, 9.Jahweh heeft naar mijn smeken geluisterd, Jahweh verhoort mijn gebed. 10.Al mijn vijanden zullen worden beschaamd en hevig ontstellen, Plotseling vluchten, met schande bedekt.

[5. Psalm 32
1.Van David; een leerdicht. Gelukkig hij, wiens schuld is vergeven, Wiens zonde is bedekt; 2.Gelukkig de mens, wiens misdaad Jahweh niet langer gedenkt, In wiens geest geen onoprechtheid meer woont.

[6.
3.Zolang ik bleef zwijgen, werd mijn gebeente verteerd Door mijn kreunen heel de dag; 4.Want uw hand drukte dag en nacht op mij neer, En mijn merg droogde weg in verschroeiende gloed.

[7.
5.Maar toen ik U mijn zonde beleed, Mijn schuld niet verheelde, En sprak: “Ik wil Jahweh mijn misdaad bekennen”; Toen hebt Gij de schuld mijner zonde vergeven.

[8.
6.Daarom moeten alle vromen U om vergiffenis smeken, Zolang Gij U nog vinden laat; Dan zullen bij de stortvloed de onstuimige wateren Hèn niet bereiken. 7.Gij zijt mijn schutse, en behoedt mij voor rampspoed, Gij omringt mij met jubel van heil!

[9.
8.Nu wil ik u onderricht geven, De weg wijzen, die ge moet gaan; Ik wil u raden, En mijn oog op u richten.

[10.
9.Wees niet als paarden Of muilezels zonder verstand, Die men moet mennen met toom en gebit, Of ze gehoorzamen niet. 10.Veel kommer valt den boze ten deel, Maar de genade omringt wie op Jahweh vertrouwt. 11.Verblijdt u in Jahweh en jubelt, gij vromen, Juicht allen, oprechten van hart!+++ Tweede Droeve Mysterie : De Geseling +++


[1. Psalm 38.
1.Van David; bij het herinneringsoffer. Jahweh, tuchtig mij niet in uw toorn, Kastijd mij niet in uw gramschap: 2.Want uw pijlen hebben mij getroffen, Uw hand drukt zwaar op mij neer.

[2.
3.Er is geen gezonde plek aan mijn vlees om uw toorn, Niets gaafs aan mijn gebeente om mijn zonden; 4.Want mijn misdaden stapelen zich op mijn hoofd, En drukken mij neer als een loodzware last.

[3.
5.Mijn wonden stinken en dragen Om mijn verdwazing; 6.Ik ga gebukt en geknakt, Loop heel de dag maar treurend rond.

[4.
7.Mijn lenden zijn aan alle kanten ontstoken, Geen gezonde plek aan mijn vlees; 8.Ik ben uitgeput en gebroken, En snik het uit door het gekerm van mijn hart.

[5.
9.Heer, al mijn jammeren is U bekend, Mijn zuchten voor U niet verborgen; 10.Wild bonst mijn hart, de kracht ontzinkt mij, Zelfs het licht van mijn ogen is heen.

[6.
11.Mijn vrienden en makkers keren zich af om mijn plagen, En mijn verwanten staan op een afstand te spotten; 12.Die mijn leven belagen en mijn ongeluk zoeken, Bespreken mijn val, en belasteren mij de hele dag.

[7.
13.Maar ik ben als een dove, die het niet hoort, Als een stomme, die zijn mond niet opent, 14.Als een man, die niet luistert, En wiens mond geen antwoord meer weet.

[8.
15.Neen, Jahweh, ik verlaat mij op U: Antwoord Gij, mijn Heer en mijn God; 16.Want ik vrees, dat men zich vrolijk over mij maakt, Een grote mond tegen mij zet, nu mijn voeten wankelen.

[9.
17.Ja, ieder ogenblik dreig ik te vallen, Mijn ellende staat mij steeds voor de geest; 18.Want ik moet wel mijn misdaad bekennen, En bekommerd zijn over mijn schuld.

[10.
19.En machtig zijn ook, die zonder reden mijn vijanden zijn, Talrijk, die mij onverdiend haten, 20.Die goed vergelden met kwaad, Mij ondanks mijn beste bedoeling bestrijden.+++ Derde Droeve Mysterie : Doornenkroning +++


[1. ( vervolg Psalm 38 )
21.Jahweh, verlaat mij dus niet; Mijn God, blijf niet verre van mij! 22.Kom mij spoedig te hulp, Mijn Heer en mijn Heil!

[2. Psalm 51
1.Erbarm U mijner naar uw genade, o God; Delg mijn misdaden uit naar uw grote ontferming; 2.Was mij vlekkeloos schoon van mijn schuld, En reinig mij van mijn zonde.

[3.
3.Want ik ben mij mijn misdaad bewust, En mijn zonde staat mij steeds voor de geest: 4.Tegen U, ach, tegen U heb ik gezondigd, En kwaad in uw ogen gedaan.

[4.
Zo zult Gij rechtvaardig zijn in uw vonnis, En onberispelijk in uw gericht: 5.Want in ongerechtigheid ben ik geboren, En mijn moeder ontving mij in zonde.

[5.
6.Zie, Gij bemint de oprechtheid des harten: Daarom brengt Gij mijn geweten tot inkeer; 7.Gij besprengt mij met hysop, en weer ben ik rein, Gij wast mij schoon, en ik ben blanker dan sneeuw.

[6.
8.Laat mij weer vreugde en blijdschap genieten, En mijn beenderen juichen, die Gij hebt verbrijzeld; 9.Bedek uw gelaat voor mijn zonden, En delg al mijn misdaden uit.

[7.
10.Schep mij een zuiver hart, o mijn God, En leg in mijn boezem een nieuwe, standvastige geest; 11.Verstoot mij niet van uw aanschijn, En neem uw heilige geest niet van mij weg.

[8.
12.Schenk mij terug de vreugd van uw heil, En versterk in mij de gewillige geest; 13.Dan zal ik de bozen uw wegen doen kennen, En de zondaars zullen zich tot U bekeren.

[9.
14.Bevrijd mij van bloedschuld, o Jahweh, God van mijn heil, En mijn tong zal uw barmhartigheid loven; 15.Open mijn lippen, o Heer, En mijn mond verkondigt uw lof.

[10.
16.Neen, slachtoffers behagen U niet, En zo ik U brandoffers bracht, Gij zoudt ze niet willen; 17.Maar een vermorzeld gemoed is een offer voor God, Een verbrijzeld en deemoedig hart versmaadt Gij niet, o mijn God!+++ Vierde Droeve Mysterie : Kruisdraging +++


[1. ( vervolg Psalm 51 )
18.Wees Sion naar uw goedheid genadig, En bouw de muren van Jerusalem weer op; 19.Dan zullen brand- en zoenoffers U als waarachtige offers behagen, En brengt men weer varren op uw altaar.

[2. Psalm 102
1.Jahweh, hoor mijn gebed, Mijn jammerklacht dringe tot U door! 2.Verberg voor mij uw aanschijn niet, Wanneer het mij bang wordt; Luister naar mij, als ik roep, En verhoor mij toch snel!

[3.
3.Want als rook gaan mijn dagen voorbij; En mijn gebeente gloeit als een oven; 4.Mijn hart is verdroogd en verdord als het gras, Want ik denk er niet aan, mijn brood nog te eten; 5.En door mijn klagen en kermen, Kleeft mijn gebeente aan mijn vlees.

[4.
6.Ik ben als een pelikaan der woestijn, En als een uil tussen puinen; 7.Ik kan niet meer slapen, en zit maar te klagen, Als een eenzame mus op het dak. 8.Mijn vijanden houden niet op, mij te honen, En tegen mij te razen en te vloeken.

[5.
9.Ja, ik eet as als mijn brood, En met tranen meng ik mijn drank; 10.Want Gij hebt om uw gramschap en toorn Mij opgenomen en weggeslingerd! 11.Mijn dagen vlieden heen als een schaduw, Ik kwijn weg als het gras.

[6.
12.Maar Gij, Jahweh, blijft eeuwig, En uw Naam van geslacht tot geslacht! 13.Gij zult opstaan, en U over Sion ontfermen: Het is tijd, hem genadig te zijn; het uur is gekomen! 14.Want uw dienaars hebben zijn stenen lief, En hebben deernis met zijn puinen.

[7.
15.Dan zullen de heidenen de Naam van Jahweh vrezen, Alle vorsten der aarde uw majesteit: 16.Omdat Jahweh Sion herbouwt, En Zich openbaart in zijn glorie; 17.Zich tot de bede der verlatenen neigt, En hun gebed niet versmaadt!

[8.
18.Men schrijve dit op voor een volgend geslacht, Opdat het volk, door Jahweh herschapen, Hem zal prijzen: 19.Als Jahweh weer neerziet Uit zijn heilige woning, En uit de hemel Weer neerblikt op aarde: 20.Om het gekerm der gevangenen te horen, Te verlossen, die ten dode zijn gewijd;

[9.
21.En om Jahweh’s Naam in Sion te melden, In Jerusalem zijn lof, 22.Wanneer de volkeren zich verzamelen, En de koninkrijken, om Jahweh te dienen! 23.Wel heeft Hij midden op mijn weg mijn krachten gebroken,

[10.
En mijn dagen verkort; maar toch blijf ik bidden: 24.Mijn God, neem mij niet weg op de helft mijner dagen; Uw jaren duren van geslacht tot geslacht.+++ Vijfde Droeve Mysterie : De Kruisiging +++


[1. ( vervolg Psalm 102 )
25.In den beginne hebt Gij de aarde gegrond, En de hemelen zijn het werk uwer handen! 26.Zij zullen vergaan, maar Gij blijft; Als een kleed zullen zij allen verslijten. 27.Gij verwisselt ze als een mantel, zij zullen verdwijnen; Maar Gij blijft dezelfde, en uw jaren nemen geen einde.
28.Zo blijven ook de zonen uwer dienaars bestaan, En hun kroost houdt stand voor uw aanschijn!

[2. Psalm 130
1.Een bedevaartslied. Uit de diepten, o Jahweh, roep ik tot U, 2.Heer, hoor mijn klagen; Laat uw oren toch luisteren Naar mijn bidden en smeken!

[3.
3.Ach Jahweh, zo Gij de zonde gedenkt, Ach Heer, wie zou het bestaan? 4.Neen, bij U is vergeving, Opdat ik vol hoop U zou vrezen, o Jahweh.

[4.
5.Mijn ziel schouwt hunkerend naar zijn belofte, Mijn ziel smacht naar den Heer; 6.Meer dan wachters naar de morgen, 7.Ziet Israël naar Jahweh uit. Want bij Jahweh is ontferming, En overvloed van verlossing; 8.Hij zal Israël bevrijden Van al zijn zonden!

[5. Psalm 143
1.Jahweh, hoor mijn gebed, En geef acht op mijn smeken. Verhoor mij om uw trouw En om uw barmhartigheid; 2.Treed niet in het gericht met uw dienstknecht, Want geen levende is voor úw aanschijn rechtvaardig.

[6.
3.Zie, de vijand vervolgt mij, En trapt mijn leven tegen de grond; Hij maakt het nacht om mij heen, Als voor hen, die al lang zijn gestorven. 4.Zo hangt er een floers voor mijn geest, En mijn hart is ontsteld in mijn borst.

[7.
5.Ik denk terug aan de vroegere dagen, Overweeg wat Gij deedt; Ik peins over het werk uwer handen, 6.En strek mijn handen naar U uit; Naar U smacht mijn ziel Als een dorstende bodem.

[8.
7.Verhoor mij toch spoedig, o Jahweh, Want mijn geest gaat bezwijken. Verberg mij uw aangezicht niet, Anders word ik als die in het graf zijn gezonken; 8.Laat mij spoedig uw goedertierenheid smaken, Want op U blijf ik hopen!

[9.
Toon mij de weg, die ik volgen moet, Want tot U verhef ik mijn geest. 9.Verlos mij van mijn vijanden, Jahweh, Want ik neem mijn toevlucht tot U. 10.Leer mij, uw wil te volbrengen, want Gij zijt mijn God;

[10.
En uw goede geest leide mij op het veilige pad! 11.Jahweh, terwille van uw Naam, Laat mij leven door uw genade, En verlos mijn ziel uit de nood; 12.Maar verniel in uw goedheid mijn vijand, En vernietig al mijn verdrukkers: Want ik ben uw dienstknecht!+++ Salve Regina +++

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.

Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.

Bid voor ons, heilige moeder van God,
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden

 

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
(In sommige gevallen gevolgd door:)

Ora pro nobis, sancta Dei genitrix,
Ut digni efficiamur promissionibus Christi

 

Auteur:Hypoliet

139 commentaren op “Rozenhoedje van Droeve Mysteries en de Zeven Boetepsalmen

 1. Een bijzondere Held : Aartsbisschop Marcel Lefebvre

  1991 – 25 maart – 2024 | Vandaag – drieëndertig jaar geleden – beëindigde Aartsbisschop Marcel Lefebvre – een ware belijder en missionaris van het Katholieke Geloof – te Martigny in Zwitserland zijn aardse pelgrimstocht

  Wanneer vandaag de dag de Apostolische Mis over de hele wereld nog steeds
  bekend is en gevierd wordt, dan zijn we dat hoofdzakelijk aan hem verschuldigd.
  Ook zijn wij aan hem verschuldigd de veroordeling van de afschuwelijke fouten
  die tijdens en in de nasleep van het Tweede Vaticaans Concilie werden gemaakt…
  Fouten die aan de basis liggen van de huidige afvalligheid. De dag zal komen
  waarop de autoriteiten van de Kerk – die niet langer overschaduwd zullen worden
  door de sekte van ketters die haar tot aan de top teistert – hem de publieke eer
  zullen bewijzen die het Hemelse Hof hem nu al toekent in de Glorie van de Hemel.

  https://kavlaanderen.blogspot.com/2024/03/1991-25-maart-2024-vandaag-drieendertig.html

 2. Sommigen mogen van hem een heilige maken maar voor mij blijft hij iemand die de Kerk meer kwaad gedaan heeft dan goed. Hij heeft de eenheid in de Kerk ondermijnd door zijn eigen weg te gaan en zijn eigen willetje doorgedreven. Hij iwst het beter dan de Concilievaders.

  1. @ René,
   om een lang verhaal kort te maken het volgende :

   De meeste ‘concilievaders’ wilden afstand nemen van de Latijnse H.Mis. Dat wil zeggen : zij wilden niet eens overgaan tot het vertalen van het Latijn naar de volkstaal !
   Begrijpt u wat dit betekent ?
   Reeds vanaf 1948 werd onder leiding van bisschop Bugnini een groep afvallige christenen verzameld, van katholieke en ook van protestantse oorsprong, theologen. De opdracht was een volledig nieuwe ‘mis’ op te stellen. Nadat Paus Pius XII overleed resulteerde uit dat werk van afvalligen de NOM dat een ‘viering’ werd genoemd, dus niet meer het zeer verfijnde en klassieke Tridentijnse Opdragen van het Offer van Jezus aan de Vader.
   Met andere woorden : net zoals Judas deed men de onveranderlijke waarheid van het Woord van God geweld aan.

   Sedertdien moesten we talrijke van de meest dolle afwijkingen aanschouwen met zeer veel hartpijn.
   Hoe kan iemand er toe komen de waarheid te willen ‘aanpassen’ aan tijdelijke modegrillen ?
   Dat is en blijft eeuwig onaanvaardbaar.
   God verandert niet en Zijn wetten veranderen niet want God is Waarheid.

 3. @eric-b-l,
  U vermeldt precies de plaatsgevonden verandering van de H. Mis:
  Een H. Mis = het opdragen van het Kruisoffer van Jezus aan de Vader.

  (Vroeger: daar elke seconde wel ergens op aarde opdragen een offerande bezig was van het Offer van Jezus aan de Vader:
  Een H. Mis = het continu (= voortdurend, zónder onderbreking!!!) opdragen van het Kruisoffer van Jezus aan de Vader.
  Wat een werkelijk wereldwijde aanbidding was dat van ons aller Enige Redder en Heer.

  1. @eric-b-l,
   aansluitend:
   En van DEZE REDDER en HEER is MARIA de VOORTDUREND INTENS MEDE-LIJDENDE en LIEFHEBBENDE MOEDER.

   1. @eric-b-l,
    En van deze Heilige Mis is door het Vaticaan VOLLEDIG het HEILIGE WEGGEMOFFELD!!!

    1. @ P.J.T. Derks,
     en ‘paus’ Franciscus is nog iets ‘nieuwers’ op stapel aan het zetten. Het wordt een ramp.
     Het zou een soort restaurant-viering worden, geschikt voor alle religies.
     De priester wordt dan waarschijnlijk een predikende ober of zoiets.

     1. @eric-b-l,
      Als dát gebeurt, dan is D É L I E F D E van God voor ons mensen verdwenen.
      (Ik wéét wat dit doet:
      (De moeder van mijn kinderen had haar eigen kinderen GEEN liefde bewezen.

      Dat is het DEFINITIEVE (dus ónherstelbaar) einde liefdesrelatie van God met de mens.

      1. @ P.J.T. Derks,
       het ligt eigenlijk wel moeilijk in het maatschappelijk leven. Vadertje Staat laat zich steeds meer gelden en dan is er nog het probleem van de persoonlijke ambities en de berg verlangens. Daarom benijd ik de heiligen die de moed hadden om volledig los van de wereldse eisen alleen nog op God te vertrouwen. Dat is mooi om te lezen maar niet vanzelfsprekend om na te volgen.

 4. @eric-b-l,
  beter en dus duidelijker:

  Als dát gebeurt, dan is D É L I E F D E van God voor ons mensen verdwenen.
  (Ik wéét wat dit doet:
  (De moeder van mijn kinderen had haar eigen kinderen GEEN liefde bewezen.

  Dat is het DEFINITIEVE (dus ónherstelbare) einde liefdesrelatie van God met de mens.

 5. @eric-b-l,
  beter en dus duidelijker:

  Als dát gebeurt, dan is D É * L I E F D E * van God voor ons mensen verdwenen.
  (Ik wéét wat dit doet:
  (De moeder van mijn kinderen had haar eigen kinderen GEEN liefde bewezen.

  Dat is het DEFINITIEVE (dus ónherstelbare) einde liefdesrelatie van God met de mens.

  1. @ P.J.T. Derks,
   we hebben altijd neiging tot een zekere gespletenheid, zoals de Apostel zegt : ik verlang het goede te doen maar ik doe het kwade. Dus moeten we ook geduld hebben voor onszelf, innerlijk groeien heeft tijd nodig en die tijd moet men ook aan de anderen gunnen. Mijn ouders hadden ook niet te veel geduld want de wereldse plichten wegen zo zwaar.
   Maar God weet hoe ieder mens in werkelijkheid leert en dat kunnen wij zelf niet zo goed zien denk ik.

   1. @eric-b-l,
    Dan hebben Uw ouders ’n zéér zwaar leven gehad.
    Ik hoop werkelijk dat ze de liefde voor elkaar + de liefde voor hun kinderen zijn BLIJVEN behouden.
    Dat zou ook metéén hun liefde voor God ten zeerste sterken.

    @eric-b-l, bid a.u.b. voor Uw ouders, dat zij God hebben mogen vinden.

 6. @eric-b-l,
  Ik herken dus het DEFINITIEVE van het EINDE van ’n LIEFDESRELATIE + wat dit doet met de omgeving.
  De wereld heeft ’n LEVENSGROTE behoefte aan ECHTE liefde (= ’n wederzijdse liefde tussen God en mensen).
  Maria is daarvan het levende(!) voorbeeld.

  1. @ P.J.T. Derks,
   inderdaad.
   En men kan zich daar op concentreren met behulp van een zeer eenvoudig schietgebed : “Jezus — Maria — Jozef” terwijl men zich dat wonderlijke gezin in Nazareth probeert voor te stellen. Jozef gelijkt een beetje op God de Vader, en Maria, jong als Zij was, volgde Jezus als de eerste Christen en tegelijkertijd als de Ideale Moeder die aan Jezus zelfs opdrachten kon geven.
   Ik benijd hun geburen van destijds.

   1. @eric-b-l,
    Dit gebed van U = ’n gezinsgebed en geeft de ideale wereld aan.
    Volgens mij is dit gebed ’n voorbeeld van perfecte harmonie tussen God en de mensen.
    (Denk intussen a.u.b. aan Uw aardse ouders.)

   2. @Eric

    “Ik benijd hun geburen van destijds.”

    die geburen van destijds waren net zo blind als u want ze zagen ze niet want alle drie leefde in verborgenheid. Die Drie zijn nog dichterbij dan destijds en u heeft ze nog steeds niet in de gaten! Kan ook niet omdat uw kromme verbeelding Hen buiten Zicht Zet!

  2. @Eric
   “Maria is daarvan het levende(!) voorbeeld.”
   Maar dan wel zoals u “Haar” ketent in uw kerker

 7. En daar gaan we weer: alles was vroeger beter! Terwijl er geschreven staat:

  30Veel eersten zullen laatsten en veel laatsten zullen eersten zijn.” Math 19

 8. Ja sorry, God en Jezus hebben een megafoon gepakt en schreeuwen in mij oor en geest ziel

  Zorg voor andere vormen van communicatie in het geval van een mobiele telefoonstoring, zorg voor contant geld als de creditcardautomaten niet werken, maak afspraken vóór 8 april.

  In Lucas wordt alleen gezegd dat Jezus een teken zal zijn “voor deze generatie” zoals Jona dat was voor Nineve.

  De zonsverduistering zal plaatsvinden over:

  1. Nineve, Texas
  2. Nineve, Missouri
  3. Nineveh, Indiana (dit zal de hoogste omvang van de zonsverduistering zijn op Mag 1.023, de voorspelde lokale tijd dat deze zal plaatsvinden is om 15:07 uur)
  4. Nineve, Ohio
  5. Nineve, Pennsylvania
  6. Nineve, Virginia
  7. Nineve, New York
  8. Nineve, Nova Scotia

 9. Hoe we de vrije wil-hypothese kunnen testen Alle. Voor mij is de vrije wil een theologische constructie, en het is de ultieme beschrijvende vraag waarop Abrahamitische religies (of in ieder geval het christendom) beoordeeld kunnen worden. Een ziel hebben betekent een vrije wil hebben die verder gaat dan het vlees; beoordeeld worden betekent een vrije wil hebben; het probleem van het kwaad wordt beantwoord met een vrije wil.

  Free Will Test The Vault

  mensen die geen christenen zijn hebben geen vrije wil

  geloof je me niet

  Op minuut 4;00

  https://youtu.be/OxAZFuJuUls?si=Y4EFFHFCb9s8f1zR

 10. de eucharistie ,vandaag mee bezig geweest ,ik doe het gewoon thuis ,niemand houd me tegen ,

  kreeg een compliment van iemand op frontnieuw ,ik moet steeds de moderator emaillen of ik weer mag reageren

  Theme maart 28, 2024 Bij 15:06
  … per ongeluk te vroeg verzonden.

  Het schijnt dat het script wat wij nu beleven, versleuteld zit in de Q-drops. Alle getallen in de drops zijn gelinkt aan gematria. Ik ben slecht in dit soort verbanden en getallen, maar ik zie wel dat er een taal is van woorden en een taal van symboliek. De meeste mensen lachen om de taal van symboliek en maken alles belachelijk… precies wat de satanisten willen, want symboliek is hoe de satanisten met elkaar communiceren.

  De zogenaamd wakkeren maken het belachelijk en Q-drops zijn helemaal een rode lap op een stier. Ze onderzoeken niks, weten niks en begrijpen niks van de verborgen wereld van de elites en hun taal. Ze snappen dat er kwaadaardige elites zijn, maar ze snappen niet hoe die elites de macht hebben en houden… OMDAT ZIJ IN 2 WERELDEN LEVEN… de ene wereld met taal en boekhouding is onze gevangenis en die regeren ze vanuit hun occulte wereld waar ze getallen en symboliek gebruiken om over ons en onze gevangenis te communiceren zonder dat wij het snappen.

  Zij hebben al duizenden jaren de macht, omdat ze zorgen dat wij hun taal niet begrijpen. En de grootste gehersenspoelde idioten die fantaseren dat ze wakker zijn, vinden het allemaal maar onzin en zorgen er met oordelen en verketteren omdat zij niet kunnen geloven in de taal waarmee de elites ons klein en gevangen houden.

  ALLES is een leugen, onze taal is zo gemaakt dat wij onszelf en elkaar altijd omlaag halen en altijd in strijd komen. Getallen worden gebruikt om ons mee te besturen, terwijl de massa DENKT dat getallen gewoon administratief en rekenkundig handig en nuttig zijn. Wij worden geregeerd met de taal van symboliek en getallen… en de meeste mensen vinden dat totale onzin. En daardoor blijft dat systeem in stand.

  Hulde dat jij dit hier deelt Edwin. Jij bent bezig om de taal van de elites te begrijpen en anderen te informeren. Wat jij nu doet is hetzelfde als de enigma machine die in WO2 de geheimtaal van de nazi’s wist te kraken. Ga verder met wat je doet Edwin, over een X-aantal jaren zal blijken dat wat jij probeert te begrijpen, de sleutel is om de elites met wortel en al te verwijderen.

  Jij bent hun geheimtaal aan het leren en je neemt ons daarin mee, dankjewel daarvoor.

  😊🙏❤

 11. @Edwin Vissers,
  Een eucharistie als leek gewoon thuis vieren: grotere onzin is niet mogelijk.
  Door dát ze beweren, diskwalificeert U OGENBLIKKELIJK zichzelf.
  U kan het nóg erger maken door Uzelf voor God uit te geven.

  1. @P.J.T Derks

   Elk juist offer aan Christus opdienen is Eucharistie! Blinde dwazen als u en uw kerk maken het zo klein en expliciet!
   Dacht u dat als men een maaltijd bereidt en er over bidt en tot Christus bidt dat het eten dan niet gezegend wordt door Christus? Wat een gebakken lucht jokers zijn jullie dat als enige brood en wijn en door een priester en eucharistisch gebed het Lichaam en Bloed van Christus wordt.
   Elke 7e kamer van hen die de zonde tegen de H.Geest niet heeft begaan is hoger dan een rk kerk priester! Jullie met jullie overt het paard getilde naast hun schoenen lopen van de pot gerukte schijnheiligheid!. Als Edwin het met liefdevol gepast respect voor Christus doet, zondigt die niet!!
   U moet eens nadenken:

   Er was een een pastoor in zeeland die een kerk had waar de dam was doorgebroken en het water tot het plafond van 1e verdieping kwam en de pastoor op het dak van de pastorie bad: Heer redt me! een uur later kwam er een boertje met een boot voorbij en die zei: Spring er in dan breng ik u op het droge. De pastoor zei: nee de Heer redt me! Het water steeg tot aan het plafond van de 2e verdieping en de pastorie trilde. En de pastoor bad nog harder: Heer redt me. Een half uur later kwam er een reddingsboot voorbij met hetzelfde verhaal en de pastoor wees af en zei: De Heer redt me. Het water steeg tot aan de dakgoot en de pastorie beefde en de pastoor bad vol overgave: Heer redt me! en zie 5 minuten later kwam de brandweer in een sloep en bood hulp en de pastoor weigerde en zei: De Heer zal me redden! De sloep was nog niet weg of de pastorie stortte in en de pastoor verdronk. Toen die bij de Hemelpoort aankwam vroeg die Christus waar die was en Christus zei: Ik was er de hele tijd en als u geluisterd had, dan had ik u de kracht gegeven om over het water te lopen, en u wilde niet luisteren. Toen heb ik driemaal een ander voorbij gestuurd en u weigerde die hulp ook. Dan moet u niet bij Mij komen klagen!

   Zo is het met de Eucharistie ook! Elk Goed delen in Goed is Eucharistie, niet als enige die de kerk voorschrijft!

    1. Ik had nog en woord-uitleg voor je geschreven, Edwin. In de andere tekst hiervoor.

      1. Jawel Edwin, maar niet hier en nu.
       Kijk op de vorige blog op 28 maart 2024 om 21:28
       ( hier onder dit onderwerp herhalen, past niet, vind ik. )

   1. Edwin en Henk lopen een heel eind voor ‘paus’ Franciscus uit, hij wordt nog jaloers op jullie.

    1. @Eric

     Ik heb medelijden met de Paus. ik zal ook nooit Paus worden, al vraagt de hele wereld, ik zal er niet in meegaan. Je kan als Paus niks, hoogstens een beetje in de rand, niks echt fundamenteel! U weet niet half hoe de kerk geregeerd wordt door extremisten en eigenwijs….
     de enige remedie is Vol-Profeten! Liefdevol snoeihart! Niet: binden aan kwaad! Weg er mee! zoals je in een abces snijdt of er uit snijdt maar dan met “Het Zwaard van Michael”!
     Dan zoals bij Elia en/of Mozes! Dat men niet meer kan ontsnappen en alles Goddelijk Openbaar is! Dat elke leugen of gezwets direct betaald moet worden met eigen kwaad dragen! Dat gaat sneller dan een boodschappper in de woestijn!

     En eerlijk, Eric, hoezeer ik er ook naar neig, ik wens het niet want u weet niet half hoe hel, echt is! Hoezeer hoop ik nog steeds dat men wil luisteren en echt gaat onderzoeken zoals het hoort, dat men ongeluk, oorlogen en verwording voorkomt voordat die Twee komen, dat men hen Liefdevol Ontvangt!
     Het lijkt er helaas niet op en toch blijf ik smeken en bidden: Barmhartigheid Heer en ook leg ik mijn oor te luister bij kleinen die lijden en smeken: wanneer Heer, wanneer komt Uw Gerechtigheid en ook met hen heb ik medelijden en bidt voor hen dat ze niet ten onder gaan!

     dan maak van die forum Echt Godslicht! en geen zwets forum

     Voor de Paus uitlopen heeft geen zin! De Paus moet Die Ene Christusverschijning Volgen! en niet anders!

     1. ‘paus’ Franciscus is geen Paus maar hij bezit wel de titel en de Stoel
      leuk hypermodern pausje spelen

      ik stel voor dat Edwin en Henk deze website volledig overnemen
      dan moet je ook zelf webbeheerder worden
      dat is geen gemakkelijke job
      krijg je grijze haren en veel hoofdbrekerij van

      kan je zelf reageren op je eigen publicaties
      want er zal niemand anders meer komen kijken

      1. @Eric

       De Paus is Paus! Daar kunne er zijn die het er mee eens is dan moeten ze naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaan en werken doen die Heiliger zijn dan de Paus en dan nog blijft de Paus de Paus zoals Saul koning bleef ook al was David de nieuwe gezalfde! men hoort geen hand te slaan, en helemaal niet aan een gezalfde!

       en er komt pas een einde aan het Pausschap met de Twee Getuigen! in die zin dat er die Paus die er dan zit de laatste is!

       “ik stel voor dat Edwin en Henk deze website volledig overnemen
       dan moet je ook zelf webbeheerder worden
       dat is geen gemakkelijke job
       krijg je grijze haren en veel hoofdbrekerij van

       kan je zelf reageren op je eigen publicaties
       want er zal niemand anders meer komen kijken”

       Stel, ……Stel….. dat ik Vol-Profetisch schrijf en geen één katholiek komt kijken, lezen en in gesprek gaan en er leren dan is uw kerk “ten dode” opgeschreven en ieder ander ook!
       Stel, … Stel dat Die Twee Getuigen zo Spreken als ik schrijf….. dan snijdt uw kerk en die zo denken zichzelf af van Christus! Dan worden ze aan de hel overgelaten! en hoe dacht u dat hen zou vergaan terwijl ze geen lering van de Joden hebben aangenomen en niet van mij? Weet u nog een gewaarschuwd mens telt voor twee: dat is dan twee keer zo zwaar door de niet aangenomen les van de Joden en dan maal twee van mij dan wordt het 8e zo zwaar als de joden hebben gehad!

       U bent zo van de potgerukt eigenwijs met uw: dat overkomt mij niet en u kan niet eens Meten, Wegen, Tellen en Berekenen naar De Wet en de Profeten……! u weet niks van Vol-Profetisme en maar roepen Heer, Heer…..
       Armzalige die u bent….

       Als ik Dan Vol-Profeet zou zijn en geen mens komt kijken en luisteren dan zijn ze allemaal de sjaak! ik draai bij iedereen de Goddelijke duimschroef aan want het gaat om hun ziel en eeuwig leven in de Hemel of de hel, dan maakt het geen moer meer uit, ze waren toch al verloren! dan maar kijken wel vissen vrijwillig in de boot willen springen, want ik gooi geen net meer uit, ze moeten het zelf maar doen!

       1. Het wordt dan een “ark van Noach” die ging er ook niet op uit om de natuur binnen te halen en ook niet op uit om mensen binnen te halen! Die dan naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning willen luisteren die komen vanzelf geweldloos aan boord!

        1. correctie:

         ik schreef:
         Weet u nog een gewaarschuwd mens telt voor twee: dat is dan twee keer zo zwaar door de niet aangenomen les van de Joden en dan maal twee van mij dan wordt het 8e zo zwaar als de joden hebben gehad!

         dat moet zijn:

         Weet u nog een gewaarschuwd mens telt voor twee: dat is dan twee keer zo zwaar door de niet aangenomen les van de Joden en dan maal twee van mij dan wordt het 4x zo zwaar als de joden hebben gehad! En dan tel ik de waarschuwing van Christus en de Bijbel niet mee!

 12. Alles om ons heen is slechts opgeklopt speelgoed, kunststof lego, meccano, elektriek en heel veel rekenkunde op superrekenmachines. Ze maken ons wijs dat het allemaal door ‘wetenschap’ komt. Dat is geen wetenschap, het gaat alleen maar om oneindige verlangens van iedereen. De duivel maakt iedere aardbewoner tot slaaf van Zijn systeem. En we doen helemaal mee alsof het echt belangrijk was. Daardoor verdwijnt de geestelijke roeping en verdwazen de zielen in hun aardse koorts om meer genoegdoening. Het is niets anders dan een reusachtige magneet, zoals men hekserij ook wel eens ‘magnetisme’ van de duivel noemt.

  Alsof de Apostelen minderwaardig en achterlijk waren.
  Daarom is het zo belangrijk Goede Vrijdag en Pasen goed te begrijpen.

  Edwin, je kan niet zelf “thuis de eucharistie doen”.
  Laat je niet misleiden door complimenten.

  1. @Eric

   Als de kerk had geleerd dat iedereen het talent van priester heeft met de daarbij komende verantwoording en men als zodanig hoort te gedragen was het anders geweest, of dacht u dat als mijn naaste mij schade toebrengt en ik als Christen, hem vergeef, dat die geen absolutie krijgt van Christus? Waarom staat er dan geschreven: barmhartigheid vraag ik! Dacht u dat als mijn naaste om een brood vraagt en ik, als Christen met hem breek dat Christus dan niet in ons midden is? Dan waarom staat er dan geschreven: als twee of drie in mijn Naam aanwezig zijn ben Ik in hun midden? En als ik een oprecht offer aan Christus opdien, als Christen, dat Christus het dan niet Heiligt? Is het dan geen Eucharistie? is Heilig niet Heilig en is Heilig niet Christus zelf?
   U met uw ogen zo dicht geknepen dat er als enig farizeïsch licht door kan komen is van de pot gerukt! U bent echt calvinistisch farizeïsch van de pot gerukt!

   Geheiligd is vele male groter dan de rk kerk leert en vele male kleiner dan de kerk leert met uw: als enige….. dan is men priester….en als enige…..is eucharistie….en als enige absolutie van een priester zoals wij erkennen ……!
   Iedereen die de zonde tegen de H.geest niet heeft begaan heeft het talent en de roeping! Als men daar naar leert en handelt zal het volk gevolg geven en als men dan ook nog Vol-Profetisch Be-/Oordeelt zal het kwaad zichzelf snel uitroeien!!
   Dat gezwets! Was iedereen maar Vol-Profetisch, zoals Mozes ook wenste:

   24Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is.

   Het is uw en de kerk diens vervloekte farizeïsme eens zou afleggen en werkelijk eens Katholiek Christelijk zou worden zoals het hoort, het zou een wonderbare verademing zijn!

   1. @Eric

    ja was het maar zo dat de kerk het volk op het hart zou drukken dat van een Christen gevraagd wordt te handelen dat er Eucharistie plaats vindt en dat men er desgevraagd nederig oprecht en met diep respect mee om moet gaan, elk woord, elke zucht, elek ademhaling, elk hartslag elk denken, elke handelen en niet handelen, en geen onderscheidt maken met uw brood en wijn. dat alles een H.Mis is, dan zou het men niet als enige in de kerk respectvol zijn, men zou het ook zijn als men er uit gaat want overal is dan kerk! of is Christus niet overal? jullie met jullie farizeïsche schijnheiligheid! Je denken aan de mens tegemoet te komen met jullie: als enige ind e kerk is het Geheiligde grond! daar moet je respectvol zijn. als enige in de kerk mag enige vrouw niet bloot gekleed zijn…God, Heel de Hemel, heel de tuin van eden, heel het vagevuur, elke 7e kamer van de ziel van hen die niet de zonde tegen de H.geest heeft begaan, alle eeuwig verdoemden kijken dwars door kleding heen: IEDEREEN IS NAAKT! What the fuck maakt dan kleding uit? Omdat u met uw schele ogen geen naakt kan zien? Als u naar de Hemel wil moet u het toch leren! Ach u wilt geen opwindende gedachte? Nou leer ze dan te bevriezen! Iedereen kan! En niet die niet willen, horen te bepalen! Die niet willen horen hun eigen kwaad te dragen! Wat denkt u dat als een kwade gedachte een ketel brandende olie is dat men niet snel afleert om zo te denken? Daarom schreef ik dat als de kerk eens eindelijk Vol-Profetisch zou leren en be-/oordelen en het volk er in meenemen en iedereen Vol-Profetisch wordt zal het kwaad zichzelf snel ,uitroeien! U met uw farizeïsche schijnheiligheid doet juist kwaad veroorzaken en in stand houden omdat u ondragelijke lasten oplegt!

    1. @Eric

     en dat een mens valt is pijnlijk, dat een mens niet meer opstaat dat is vele malen erger! En er mogen Geheiligde Compromissen toegestaan worden, maak duidelijk dat men daar niet eeuwig in kan verblijven! en maak duidelijk dat hogere en lagere vormen van Heiliging zijn, dat er rangorde is en men er naar hoort te gedragen!

 13. Ik heb een verhuisvergoeding ontvangen 7 ruggen +

  Ik zei het al ,huur een bus ,en we gaan rond ,ik heb een altaar, de restkerk had advies

  Nogmaals: handleiding voor huiskapel
  We hebben in het verleden reeds twee keer over de huiskapel geschreven, maar we willen het belang ervan nogmaals onderstrepen, temeer omdat recent Mgr. Viganò en Mgr. Lenga eveneens hiertoe hebben opgeroepen. In dit artikel willen we nog even kort… Continue reading

  nou ,ik ga gewoon door

 14. @Edwin Vissers,
  Het is inderdaad goed om een huiskapel te hebben.
  Echter, het is ABSOLUUT ZONDIG om als leek ’n ‘mis’ te vieren (ik schrijf dus bewust niet: ’n HEILIGE mis).
  U gunt Uzelf krachten, welke U ABSOLUUT(!) NIET heeft.

  1. Eerst goede vrijdag heer Derks-ik meld me wel na de Pasen, met u toestemming ,

  2. Ter verduidelijking voor degenen die het niet weten:

   Een priester heeft de bovennatuurlijke kracht om de transsubstantiatie teweeg te brengen op het altaar gekregen door het sacrament van heilige orden dat hij van een sacramenteel geldige bisschop ontvangen heeft. De sacramentele ketting van de heilige orden van die bisschop gaat ongebroken terug tot de apostelen. De heilige apostelen ontvingen hun priesterlijke macht om het H. Sacrificie van de Mis op te dragen ten tijde van de instelling van het H. Misoffer die vandaag op Witte Donderdag herdacht wordt.

   1. @Waramund

    Ele 7e kamer van de ziel van hen die de zonde tegen de H.Geest niet heeft begaan heeft die Goddelijke Macht en Kracht en de Goddelijke Liefde Heeft en Geeft Die Ook!

    David kon van de toonbroden eten uit het Allerheiligte en was geen hogepriester, noch priester naar de norm van de Levieten! Als David kan, kan elke mens met hetzelfde respect en nederigheid ook! En elke mens die de zonde tegen de H.Geest niet heeft begaan, heeft die mogelijkheid, kijk maar naar de tollenaar achterin de kerk: Die ging Gerechtvaardigd de tempel uit en die Gerechtvaardigd is kan ook de transsubstantiatie doen!

    U zwetst

    1. @Henk Gadellaa,
     En huppakee; er is helemaal geen priestertekort: we kunnen ALLEMAAL de transsubstantiatie doen.
     @Henk Gadellaa, – en U wilt beweren normáál te zijn???

     1. @P.J.T Derks

      geef de volmaakte definitie van normaal!

      Niet de menselijke definitie van normaal is de echte definitie! Dat mensen u dat wijs maken wil niet zeggen dat het zo is, weet u nog:

      3Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. (1Kor 4)

      Waar zeg ik dat u mij blind moet aannemen en volgen? Ik zeg dat men naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning moeten gaan en volgen, en als dan blijkt dat ik Volmaakt sta in Christusgelijk, hoort men mij lof te geven en daar ook te gaan staan opdat ook u Gods Lof verkrijgt en van mij!

      Nogmaals: geef de volmaakte definitie van normaal!

      Iedereen die niet verwekt wordt met de zonde tegen de H.Geest is priester! zonder onderscheidt tussen man en vrouw!
      dat velen die roeping niet volgen heeft te maken met de kerk want die wijst Dit Talent van voor wekking af! Die heeft haar eigen normaal! Zou men Dit wel erkennen zou men de leer aanpassen en met meer zorg kinderen opvoeden! Dan zouden er ook meer Gehoor geven!
      uw priester te kort komt omdat het zout zoutloos is geworden omdat uw leer krom en ziek is

 15. Ik ga nu voor het Leidens mysterie

  Ik hoop dat ik nog een jaar mag -kan leven

  “Ik heb op Mijn Lichaam 5480 slagen ontvangen. Indien gij deze in uw verering wilt gedenken, zult gij 15 Onze Vaders en 15 Weesgegroeten bidden en de volgende gebeden verrichten gedurende één vol jaar. Na dit tijdperk zult gij elke wonde van Mijn Lichaam vereerd hebben. Hij voegde hieraan toe dat al wie deze gebeden gedurende één jaar zou verrichten:

  De 15 gebeden aan de Heilige Birgitta van Zweden

 16. @Henk Gadellaa,
  U stelt Uzelf minimaal(!!!) gelijk aan Maria, de moeder van Jezus!!!
  Welk ’n grove brutaliteit!!!

  1. @P.J.T Derks

   Men kan zien dat u helemaal geen onderscheidt kan maken!!!!!!

   Die men de H.Maagd Maria noemt is geheel volmaakt verwekt in de Tuin van Eden door Diens ouders, en is in alles en overal Volmaakt Zonder zonden, en is overal Christusgelijk dat betekent dat Die in haar lichaam , geest en alle zeven kamers van de Ziel Volmaakt Zonder zonden is! Al ben ik met Christus nop de lippen verwekt, zoals mijn moeder getuigde, ben ik nog steeds deels onvolmaakt in deze wereld, deel volmaakt verwekt in de Tuin van Eden verwekt zoals iedereen die niet met de zonde tegen de H.Geest verwekt, is!

   Daar is een groot verschil en een kleine gelijkheid met die men H.Maagd Maria noemt, hoewel die kleine gelijkheid groot is en het grote verschil klein is want daar waar de mens een lichaam van vlees en bloed heeft en de neiging naar het kwade en 6 sluiers in de ziel van de mens is het verschil. De 7e kamer van de ziel is God oneindig groot want hoe ander kan en een 7e kamer een volmaakte Godsgetuigenis doen als die niet Godgelijk Groot is en daar is waar God in alles en overal , is?

   Het verschil is klein, desalniettemin is er verschil! en zelfs als in alles en overal volmaakt wordt ben ik nooit altijd zo Volmaakt geweest als die men De H.Maagd Maria noemt!

   er komt nog bij dat u niks van de verwekking van die men de H.Maagd Maria noemt, weet. U weet niks van de ziel, niks van Volmaakt Terugkeren in de Tuin van Eden gedurende het leven omdat het het toppunt van Heilige Mystiek is. Daar zwetst te kerk als het gaat over de onbevlekte ontvangenis buiten die men de H.Maagd Maria, noemt, door God eigenhandig optreden is gedaan.
   dat is niet zo! Want God kan niet aan de vrije wil van de mens voorbij zolang die de zonde tegen de H.Geest niet heeft begaan!
   De enige manier om in alles en overal een kind te wekken is teruggaan naar de Tuin van Eden, ook omdat de Hemel opdat moment nog met de ban van Satan gesloten was.

   Moet eens kijken hoeveel die Openbaring “stof” doet opwekken in de kerk want dan moeten hun leer controleren en hun leer aanpassen als ook nog blijkt dat Het Vol-Waar Is!

   Men wil niet eens weten hoeveel het uitmaakt hoe ze een kind verwekken tav erfzonden bij een kind! Onee, seksualiteit is vies en prive!!!! Dwazen! Ze horen Christusgelijke Be-/Oordeling te te doen en maar claimen dat ze vol in de H.Geest zijn, zoals u ook doet met uw opmerking over mij! Er is geen Ene Volmaakte Christusverschijning zonder Vol in de H.Geest zijn en omgekeerd ook niet!
   En u weet niet eens hoe Die Ene Volmaakte Christusverschijning er uit ziet, dan bent u ook niet Vol in de H.Geest!

   1. En als u nu eens nederig werd en oprechte vragen stelt, dan zou u Antwoord krijgen en kunnen vergelijken en zelf eens Goed Onderzoek doen, maar nee, allemaal te veel, te ver en te moeilijk

    Is dat nou zo moeilijk? Nederig worden?

    1. @@Henk Gadellaa,
     U draait de boel voor de VÓLLE 100% om!!!:
     UZÉLF bent niet nederig, maar – zoals U al vermeldt – heeft U die hoogmoed van Uw moeder geleerd.

     Het is écht de hoogste tijd, dat U DEFINITIEF (!!!) verwijderd wordt uit deze site.

     1. @P.J.T Derks

      Ik maak me geen zorgen om verwijderd worden. Pennenlikkers als u zijn armzalige farizeeërs! die niks anders kunnen dan hun geleerde regels toepassen. Door mensen als u gaat de kerk verloren! Wee er blij mee dat u met weinigen in de kerk zit, lekker stil! En als verkeerslicht de toegang regelen. Totaal ongeschikt

      arme

      1. @Henk Gadellaa,
       U WÁS niets, U BÉNT niets + U zult NÓÓIT iets worden.
       Dit houdt tevens in, dat U 100% gelogen heeft over Uw zogenaamde studie:
       U heeft LETTERLIJK NÓÓIT iets geleerd: daar was en bént U véél te eigenwijs voor.

        1. Henk,

         Ik krijg steeds meer het idee dat Gij wél authentiek zijt;
         Wat moet U gelukkig zijn! En ongelukkig tegelijkertijd.
         Maar, een écht mens alhier? Tjonge jonge.

         Het stormt hier dus soms. (Ik hou van storm.)

         Fijn dat je hier schrijft, maar ik hoop wel dat je duidelijker wordt, want je zinnen zijn vaak te krom en te uitgebreid en te vaag en dat is zonde want zo kom je niet goed over, bij mij tenminste niet.

         Verder denk ik dat je geen leerlingen kunt vinden bij mensen die te vast zitten in hun conditioneringen. Lees daarvoor de grap Nietzsche’s Zarathustra eens? Wellicht kun je lachen?

         met vriendelijke groet,

         1. @Raphaël,
          authentiek = persoon is trouw aan zichzelf.

          Welnu: de wel/niet zeer zieke @Henk Gadellaa is inderdáád trouw aan zichzelf te noemen.
          Je kunt het ook ziekelijk egocentrisch noemen
          (egocentrisch = IK en ik-alleen in het centrum van alles plaatsen)

          1. @P.J.T Derks

           Authentiek
           Authentiek logo #1010
           1) Betrouwbaar 2) Echt 3) Eigenhandig geschreven 4) Geloofwaardig 5) Live 6) Niet vervalst 7) Onverdacht 8) Onvervalst 9) Oorspronkelijk 10) Origineel 11) Realistisch 12) Rechtsgeldig 13) Sluiting van een muziekstuk 14) Waar 15) Waarachtig 16) Waarlijk 17) Werkelijk afkomstig
           Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/Authentiek/1

           dat is veel meer dan u weer geeft, was mogelijk te veel…..te lang,…te moeilijk…..?

         2. Karl Marx, Carl Ritter, Friedrich Nietzsche

          In 1829 startten de Illuminati een nieuw project.

          Ik woord missssselijk

          1. @Edwin

           Goed analyseren maakt: er op een goede manier van leren!

           Goede, nog niet over en in alles Volmaakt, “slimmen” leren van elke persoon en omstandigheid

         3. @Raphael

          ja het leven heeft twee zijden, gelukkig is leefbaarheid groter en heb ik geen probleem met menselijke eenzaamheid, moest ik al vroeg leren want in mijn tijd was rood haar geen zegen.

          “maar ik hoop wel dat je duidelijker wordt, want je zinnen zijn vaak te krom en te uitgebreid en te vaag en dat is zonde want zo kom je niet goed over, bij mij tenminste niet.”

          Beste Raphael, geef aan waar ik volgens jou krom schrijf en/of vaag.
          Dan kan ik daar op reageren.

          en wat je boek betreft, zal ik lezen. ga eind april begin mei een aantal dagen naar Italië met mijn vrouw, kinderen hun echtgenotes en kleinkind. Daar heb ik tijd om te lezen.

          Zat net een beetje in te lezen over Nietzsche en ook over diens boek Zarathustra.

          Nietzsche, hoog intelligent en zoon van een dominee, Moet dan ook aan Darwin denken, beide niet RK.

          En dan moet ik ook denken aan de uitspraak van Christus dat het makkelijker is om voor een kameel door het oog van de naald te gaan dan een rijke (hoog intelligent) valt daar ook onder) in het Koninkrijk Gods.
          het vraagt zeker een grotere nederigheid om als hoog intelligente gelovig te blijven om arm van geest te worden dan voor een kleine.
          Paulus verwijst nik voor niks om de werken der liefde te blijven doen waarbij de hoogste vasten en bidden is om niet verslonden te worden in geestelijke verslaving.

          1. Henk,
           vanwege de reactie van Raphaël kom je er heel even toe ‘normaal’ te spreken.
           Jouw probleem valt dus enkel te situeren in je afkeer van de Kerk.
           Daaruit volgt dat je een protestant bent.

           Bij diverse protestantse kerken en sekten vindt men ook wel goede christenen maar de protestanten zijn niet erg precies in hun beoordeling van mogelijke heiligen en zij maken er weinig werk van om daar naar te verwijzen.
           Dat doet de Traditionele Kerk wel, en Zij geeft grootschalig verwijzingen naar heiligen (die jij zelf ook leest) en Zij gebruikt dat ook veelvuldig in godsdienstonderwijs.

           Protestanten begonnen ooit grote vervolging van katholieken, net zoals later de socialisten (en nu erger dan ooit voorheen).

           Over protestantse martelaren weten we veel en over socialistische martelaren hoeven we niet eens te spreken, maar de Traditionele Kerk kent ontelbare martelaren.

 17. Elke mens die vrijwillig en doelbewust sterft voor een idee wordt in zijn groep als martelaar bestempelt.
  Mijn probleem is dat veel ‘martelaren’ vaak heel veel ‘andere’ mensen mee de dood insleuren; mensen die daar allerminst voor gekozen hebben. En die doorgaans wél vredevol met de ander willen samenleven.
  Vandaar mijn oproep: Als je per se wilt sterven voor een Idee, doe dat dan alleen, in stilte en liefst zo snel mogelijk, zonder anderen daarmee lastig te vallen. En als je andere mensen mee de dood in jaagt voor ‘jouw idee’, dan ben je geen martelaar maar gewoon een misdadiger.
  Vrolijk Pasen.

  1. Frank,
   niet alleen dat u wel zeer goed weet wat christendom inhoudt, maar u staat aan de zijde van de globalisten die tot veel massaler aantal doden leiden dan christenvervolging ooit teweeg bracht, en dat betekent dat u bij voorbaat zeer veel bloed aan de handen hebt. Want het kan u onmogelijk ontgaan zijn dat christenen wereldwijd weer eens in de hoek gedrumd worden, maar ook de gewone dagjesmensen die een slavenleven leiden zullen dit keer minder ontzien worden dan ooit voorheen.
   Beeldt u vooral niet in dat we uw psychologische agressie niet doorhebben.
   Trouwens, zelfs de loges maken zelf hun ‘martelaren’ van de duivel met als gevolg dat o.a. Trump zodra hij weer president wordt hoogstwaarschijnlijk zal worden opgeofferd door zijn eigen (en uw) logevrindjes want hij heeft als opdracht christenen en pro-lifers en — o contradictie — eveneens zionisten te steunen, terwijl de omvangrijke schijn-socialistische zogenaamd ‘Democratische’ bende van duivelse J.Biden de hel op aarde brengt.
   Uw “Vrolijk Pasen”-wens draagt zoals al uw vorige wensen weer eens een bittere smaak.

   1. Dat vind ik in de verste verte geen antwoord in de richting van mijn bedenking. Ik maak geen enkel onderscheid tussen welke groep dan ook, inzake ‘martelaarschap’.
    Rustig lezen, laten bezinken (in een korte weloverwogen reactie telt élk woord) en overwegen, en dan ernstig nadenken over een goede inhoudelijke reactie. Liefst kort, leesbaar en bevattelijk.
    Dat zou hier trouwens al 95 procent van de krampachtige scheldtirades als die van de laatste dagen al stevig kunnen reduceren.

    1. @Frank Dierickx,
     In antwoord op Uw gezegde van 29 maart om 17.35 uur:
     Hopelijk neemt U Uw eigen woorden serieus: korte en weloverwogen reacties.
     De reden, dat ik U dit meldt: Uw reacties zijn vaak (niet altijd, maar wél vaak) ellenlang + daarnaast váák met onnodige beschuldigingen.

    2. @Frank
     “ik maak enkel onderscheidt”,

     Die niet kan vinden kan niet vinden kan ook geen onderscheidt vinden en ook geen inhoud beoordelen want die kan die ook niet vinden!

  2. @Frank

   Je pak een teer onderwerp en je gaat als een olifant door een porceleinkast. Voor je over gevolg spreekt moet je eerst de oorzaak boven water halen en of die Gods Recht en Gerecht is. En voor je spreekt over allerminst voor gekozen moet je de keuzes boven water halen en hun gevolgen. En voor je over vredevol met een ander willen samenleven moet je de echte definitie van vredevol kennen.

   En iedereen is met iedereen verbonden en elk handelen of niet handelen heeft effect/gevolg op de ander! Er leeft en werkt geen mens in diens eentje, ook kwaden niet.

   al met al ben jij niet degene die een be-/oordeel(ing)/ raad kan geven: die niet kan vinden heeft ook niet!

 18. @Eric

  “Jouw probleem valt dus enkel te situeren in je afkeer van de Kerk.
  Daaruit volgt dat je een protestant bent.”

  Ik heb geen afkeer van de Kerk, noch kerk! Zou ik afkeer hebben zou ik haten en ik haat niet. Het doet mij diep verdriet hoe mensen als u de Kerk en kerk mishandelen. Op komen voor Gods Recht en Gerecht is een eerlijk protest, Christus deed ook protesteren . En is daarmee elke Vol-Profeet, Protestants?

  Daaraan kunt u zien dat uw be-/oordeel een schot gebakken lucht is.

  “Protestanten begonnen ooit grote vervolging van katholieken, net zoals later de socialisten (en nu erger dan ooit voorheen).”

  Zullen we het geschiedkundig Recht Zetten, Eric? De rk kerk is begonnen met vervolging van protestanten of bent u de inquisitie vergeten? Op het moment dat de rk kerk een machthebber werd begon de vervolging!

  en voor u over martelaren spreekt moet u eerst uw leer en traditie beoordelen zoals het hoort! U weet niet meer van uw rk religie dan uw blind opgesoupeerd heeft.

  Nooit heeft u die opgelepelde leer en traditie gecontroleerd zoals het hoort dan heeft u niet meer dan “van hebben horen van” zonder dat u kon beoordelen of die BETROUWBAAR BLIJKT:

  1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt.(1Kor 4)

  Dan kan u ook niet getuigen/beweren!

  En als u Goed Controleert dan blijkt de rk kerk in veel verkeerd protestants te zijn TOV De Hemels Katholieke Kerk!

  Jammer Eric, u noemt zich Traditioneel Katholiek, u bent helemaal niet Echt Traditioneel want dan zou u de teksten tav Goed Onderzoek, Werken der Liefde, De Wet en de Profeten en Getuigen en de Volmaakte Taal, die ik hier vaak genoeg heb aangehaald onderschrijven en u loopt er ziende blind aan voorbij! Dat doen leugenaars om zich van Werkelijke Gods Feiten te ontdoen zodat ze hun gelijk kunnen halen

  1. @Henk Gadellaa,
   Ik zal ’n kort antwoord geven ten name van @eric-b-l:
   De traditie van de kerk is ruim 2030 jaar (de kalender loopt dus ’n 7 jaar achter).
   Jezus heeft maar één kerk nagelaten.
   De ene kerk heeft intussen grote scheuren nagelaten: de protestanten + Vaticanum II.

   Dat Luther en Calvijn (grofweg de huidige protestantse kerken) die kerk gesplitst hebben: daarvan zullen zij tot op heden waarschijnlijk grote spijt hebben.
   De huidige R.K. kerk heeft het rechte pad verlaten sinds Vaticanum II (11 oktober 1962 tot 8 december 1965).
   Ál degenen die hopen op een terugtrekking van Vaticanum II noemen zich zéér terecht Traditioneel Katholiek (want lopend van de geboorte van Jezus Christus tot aan 8 december 1965).

   1. @P.J.T. Derks

    u moet toch ook eens de rest van het dossier: Geschiedenis gaan lezen!

    Het is waar dt Jezus maar één Kerk Heeft! Die Heeft Die Niet achtergelaten want Die Is Nog Steeds in de 7e kamer van de Ziel, van hen die de zonde tegen de H.geest NIET hebben begaan, op aarde Aanwezig!
    Christus is Nog Steeds “Lijfelijk” aanwezig! Ook al Is Christus gaan Hemelvaren, dat betekent niet dat De Hemel niet aanwezig is op aarde! Christus(Naar Hemelse Definitie) heeft zijn taak vervult Die Die Moest Vervullen om de ban op de Hemel te breken, dat heet niet dat Die niet meer Aanwezig is!
    Christus is nog steeds te vinden en te zien op aarde!
    U doet het schijnen dat Christus niet meer werkt en op diens lauweren rust in de Hemel en dat is niet zo!
    De huidige kerk heeft meerdere scheuren, denk aan de Oosters orthodoxe kerk en vaticanum II is een gevolg van De Maria verschijning in Fatima en he communisme en twee wereldoorlogen! Alle Pausen die er mee begonnen waren levenden op aarde toen die Verschijningen plaats vonden!!

    Dat er scheuringen ontstaan is omdat men blind schriftgeleerderig orthodox is want waren allen Vol-Profetisch(1Kor 14: 24-25) geweest was het niet gebeurd!
    De kerk heeft is zelf na de eerste eeuwen meer en meer vervallen in blinde schriftgeleerderige orthodoxie en heeft de weg van Vol-Profetie verlaten! en Thomas van Acquino is de grote aanzetter geweest om de weg van Vol-Profetie te verlaten met diens stelling:

    Na de dood van de laatste apostel zijn de openbaringen van Christus afgesloten. Andere openbaringen er na, ook al verklaard de kerk die voor Heilig, zijn niet nodig om in de Hemel te komen!

    er is geen mens die in de Hemel kan komen door een openbaring na de apostelen, af te wijzen! Er is geen ander binnenkomen in de Hemel dan de Gehele Christus te aanvaarden! Men kan niet met een ander “kleed” in de Hemel komen!

    Uw Traditionele kerk dwaalt op vele punten, net zo als de hedendaagse rk kerk net als alle andere christelijke kerken! En allen zijn eigenwijs, net als u lezen en handelen ze zonder Die Ene Volmaakte Christusverschijning en doen ook nog alsof hun christus de ware christus is!

    Daarom komen er Twee Getuigen aan het begin van de laatste periode van de Eindtijd, daarom is geen van beide geestelijk van welke christelijke kerk dan ook! Dat zou u tot nadenken moeten zetten want er zijn toch geen heiliger christenen dan geestelijken, of?
    Net zoals de ouder van die men de H.Maagd Maria noemt, geen “rabbi’s/farizeeërs/schriftgeleerden waren en de eerste apostelen er niet toe behoorden, zo is het ook met die Twee Getuigen! Ja één komt er voort uit het Jodendom, Ja één komt voort uit de rk kerk en toch zijn beide geen geestelijken!

    DAT ZEGT ALLES OVER DE LEER EN TRADITIE!

    Het is zoals ik getuig: de leer en traditie is onrein, niet overal, maar omdat men leert dat alles rein is, is alles onrein! Iemand die een vrucht van Goed en kwaad volmaakt Goed heet maakt van alles een leugen! zo doet Satan ook: één klein tippeltje veranderen en beweren dat alles volmaakt is!

    Het wordt tijd dat u en alle katholieke leidinggevende met hun pennenlikkerij en nul-acht-fünfzehn gedachte, ophouden en werkelijk op zoek gaan naar Vol-Profetie!
    Ieder die be-/oordeelt zonder die Hele Ene Volmaakte Christusverschijning heeft geen Volmaakte Steen(zie de overspelige) om een Geheel Goed BeOordeling en Oordeel! Daar is geen marge in!

    1. Henk,
     Op aarde is niets ooit perfect, kan het niet worden.
     Maar uitsluitend de heiligen kunnen met Gods Genade een hoge graad van perfectie bereiken.
     Een hoge graad, dus niet volmaakt.
     Alleen God is volmaakt.

     Henk, wat voor zin heeft het mensen te beschuldigen dat zij niet volmaakt zijn ?
     U overdrijft mateloos.
     Dat betekent dat uzelf niet volmaakt bent.
     Iedereen wordt voortdurend geconfronteerd met tekortkomingen allerhande.
     Ik onderga dat meerdere keren daags.
     Wie daardoor niet met nederigheid instemt en niet tracht te werken aan zichzelf is niet goed bezig.
     Bent u goed bezig ?
     Zing A.U.B. een toontje lager, of beter meerdere toontjes lager !
     Heeft iemand u aangesteld om doorlopend zeer hard te roepen ?

 19. De tijd dat de Katholieke Kerk nog niet door Satan was overgenomen.
  +++ Bericht van Claudia +++

  Als je uitspraken hoort van de huidige paus dan klinken die niet veel anders dan die van de Young Global Leaders van het WEF.

  Maar, dat was niet altijd het geval, want er was een tijd dat satan nog niet op de troon zat in het Vaticaan.

  Vrijwel alle belangrijke instituten op aarde zijn geïnfiltreerd en overgenomen door nazaten van de volgelingen van de valse messias Sabbatai Zevi.We noemen ze tegenwoordig de satanische sekte of ook we Illuminati. Ze haten de mensheid in het algemeen en in het bijzonder haten ze Rusland en het christendom. Die haat voor het christendom zie je dan ook steeds prominenter tevoorschijn komen in onze maatschappij. Zo heeft de satanische sekte niet alleen de vrijmetselarij overgenomen, maar sinds de jaren zestig van de vorige eeuw ook de katholieke kerk.

  Zoals misschien bekend werd het zionisme opgericht . . .

  lees verder :
  http://blog.seniorennet.be/levend_geloof/archief.php?ID=2592132

  1. @Eric

   In de menselijk kerk van Christus is Satan altijd aanwezig geweest: u mag gedoopt zijn, die doop heeft Satan niet uit uw ziel gekregen was dat wel zo geweest was u een Tuin van Edenling geworden! Geheiligd heet niet dat satan niet in uw huis is! Geheiligd betekent dat uw begane zonden zijn vergeven en als u weer valt: vruchten van Goed en kwaad doet, was Satan nog steeds in uw huis! Het is dat u niet leert en beleert dat u Geheiligd kan worden, of dat u waar u leert en beleert Volmaakte Leer Heeft!

   U met u kromme definitie van Geheiligd! Men is pas Vol-Heilig als men ook alle vruchten van Goed en kwaad aflegt! Daarom bent u en Frank en vele andere hier zo eigenwijs! Die weet dat die ook al schrijft/spreekt die Vol-Profetie nog niet overal Vol-Profeet is weet ook dat die in nederigheid moet groeien, die blijft er naar opzoek en houdt waar die bereikt heeft nauwlettend in de gaten, die houdt niet op om het Bijzijn van Die Ene Volmaakte Christusverschijning te zijn en te zoeken waar die nog niet is!

  2. @Eric

   Blinde die u bent! Het zionisme is een beweging die opkwam omdat het einde van de vlucht over de aarde ten einde kwam: De kinderen van de ouders die Christus(naar Hemelse Definitie) afwezen en het gevolg er van, naderden de maat van uitboeting van het leed dat die ouders hadden veroorzaakt!

   Het is dom geklets om te denken dat” de vrijmetselarij en de illuminatie” satanische mensenhaters zijn! ze zijn zelf mens!
   En Rusland en christenen zijn zelf schuld aan hun ellende omdat ze hun eigen christus hebben en geen Vol-Profeten! Dacht u dat een vijand Israel kon binnen vallen toen door het sluiten van de Hemel door Elia het ten gronde ging? Echt niet want Elia verdedigde Israel in het Godsgericht tegen elke poging van aanvallen van Satan! Zo kan het bij Rusland en Christenen ook zijn: Als zij Vol-Profeten zouden hebben zou geen land hen kunnen aanvallen en schade aanrichten! Elk land dat dan zou aanvallen zou diens eigen kwaad zelf op hun bord terug krijgen!

   Zulke zwamverhalen krijg je als je blind bent als u en denkt dan Goed te kunnen beoordelen
   Dat is het zelfde als een koning zich beroept dat God hem op die troon gezet heeft! Gedwongen toestaan is niet in vrije wil Gezalfd!
   Hoezo beroept u zich er op dat de rk kerk niet de traditionele kerk is? Toch ook omdat gekozen door meerderheid niet betekent dat het Gods Zegen heeft?

   U bent zo hypocriet als een farizeeër!

  3. Eric,

   Wat daar staat op dat blog klopt volgens mij niet helemaal.

   De katholieke leer heeft genoeg aan zichzelf, zoveel leerde ik HIER op DIT forum wel begrijpen.

   De geschiedenis is voor ons kleine mensen toch niet te begrijpen als was het alleen maar omdat we te weinig informatie hebben en dat wat we hebben klopt soms ook al niet, dus erover oordelen is moeilijk, maar het is ook niet onze taak.

   Bidden is inderdaad beter, zoals je zelf vaak aangaf.

   1. Raphaël,

    bedoelt u het volgende ?
    http://blog.seniorennet.be/levend_geloof/

    Ongeveer in 2012 begon ik schoorvoetend terug katholiek te worden. Zo kwam ik in veel verschillende parochiekerken omdat er slechts weinig priesters overbleven en men iedere dag naar een andere kerk moet gaan indien men dagelijks de ‘moderne’ mis wilde bijwonen. Indien het voor u nog mogelijk is zou ik u aanraden dat ook te doen. Dan zal u ontdekken welke mensen u overal herhaaldelijk zult zien omdat zij over een voertuig beschikken. Door de dagelijkse herkenning komt u dan spontaan in een nieuwe vriendenkring terecht. De meeste dagelijkse bezoekers van al die parochiekerken zijn ‘moderne’ katholieken die nog steeds de ‘moderne’ bisschoppen en ‘paus’ Franciscus blijven volgen.

    Velen van die brave mensen behoren nog steeds tot de eertijds zeer grote groep van “De Kleine Zielen”. Men mag dat niet onderschatten.
    Daarom is de blog van Claudia zeer belangrijk.
    Indien u de moed kunt opbrengen moet u eens nagaan hoeveel bedevaartoorden er nog steeds zijn. Die oorden worden nog steeds druk bezocht. Bijna allen volgen ook de blog van Claudia en eveneens het twijfelachtige Radio Maria.

    Het heeft geen zin deze brave en eenvoudige mensen trachten te overtuigen dat het ‘modernisme’ niet waarachtig is. Nooit zullen zij u geloven.
    Maar zij bidden zeer veel en werkelijk oprecht en zij doen ook boete naar vermogen.
    Men kan deze mensen niets kwalijk nemen, maar des te meer de ‘moderne’ bisschoppen.

    Zodra De Waarschuwing iedere ziel tot begrip zal brengen zullen velen begrijpen hoe belangrijk de Traditionele Katholieke Kleine RestKerk is. Maar het is juist dan dat de Traditionele Katholieken grotendeels uit het zicht zullen verdwijnen.

    Mag ik hopen dat u, Raphaël, voorbereid bent op De Waarschuwing en op de gevolgen daarvan?

    1. Wat bedoel je toch met Waarschuwing, beste eric en waarom zeg je dat tegen mij?

     Ik had het daar toch niet over? Ik melde dat die site politiek getint is. Pas daar voor op.

     Maar wat bedoel je met je laatste zin? Wat is er voor te bereiden voor wat?

     1. Het spijt me dat u nog steeds niet op de hoogte bent van hetgeen hoogstwaarschijnlijk binnen de drie jaren zal gebeuren.
      Voorafgaand aan De Waarschuwing zal een wonder plaatsvinden dat iedere aardbewoner gedurende een hele week zal kunnen aanschouwen. Dat is de laatste kans om zich voor te bereiden op De Waarschuwing dat na die week zal gebeuren.

      https://gegroetokruis.org/2023/09/21/zal-rusland-zn-waarden-verspreiden-over-de-hele-wereld-door-prof-de-mattei/

      https://gegroetokruis.org/2021/02/20/documentaire-garabandal-de-niet-te-stoppen-waterval/
      Conchita van Garabandal woont sedert jaren in New York omdat Maria dat eiste. We weten met zekerheid dat New York volledig zal vernield worden. Heden is de leefbaarheid in New York ten zeerste aan het verminderen. Indien u “Conchita van Garabandal” googelt komt u meer over haar te weten.

      https://gegroetokruis.org/2022/06/21/film-het-geheim-van-fatima-deel-1/
      —> deel 1 en volgende delen . . .

      https://restkerk.net/2024/02/05/nog-twee-maand-tot-aan-de-eerstvolgende-mogelijke-datum-van-het-groot-wonder-daarna-is-het-wachten-tot-2027/

      Na De Waarschuwing zullen de goddelozen definitief in diepe haat vervallen en alle christenen trachten te doden.

      1. eric,
       Ik vrees dat ik niet aan zulke verschijningen geloof en daar te nuchter voor ben. Iedereen kan wel van alles zeggen. Jezus waarschuwt zelf om niet te veel te geloven. Dus ik houd het maar eenvoudig.
       Ik vind het wel jammer dat jij er wel in gelooft.

       1. U bent vrij te doen en te denken wat u wil.
        De geheimen van de hemel worden alleen geopenbaard aan de kleinen, “De kleine Zielen”.

        U behoort niet tot die groep eenvoudige mensen die meestal aan de rand leven van de grote wereld. Maar ik vrees dat u dergelijke ingesteldheid niet begrijpt. Het is zeer goed te vergelijken met het ongewild discrimineren van mensen die zeer traag van begrip zijn of zogezegd “mentaal gehandicapt” zijn, hetgeen een valse manier van uitdrukken is. Zij zijn niet gehandicapt, men mag en kan niemand dwingen deel te moeten hebben aan een vreselijk opgefokte maatschappij. Mijn Engelbewaarder heeft me in mijn jeugd herhaaldelijk voorzegd dat ik zonder het te willen in dergelijke kleine wereld zou terechtkomen en dat is inderdaad ook zo gebeurd. Ik heb daardoor goddank gedeeltelijk met die kleinen mee kunnen leven en weet hoe dat aanvoelt.

        Raphaël, de heer Lunsius is een ernstig nuchter man :
        https://restkerk.net
        Probeer dat nog eens te overzien, er hangt zeer veel van af voor uw ziele-heil.

        1. eric,
         Ik kom niet (vaak) op die site.
         Of en wanneer de geheimen van de hemel aan de kleinen geopenbaard worden weet ik ook niet zeker. Dat heb ik allemaal niet geleerd, meen ik. Ik heb geleerd om beschaafd te zijn en zo. Dat doe je voor God en voor je medemens en dát deed Jezus voor.

         Die politiek van de wereld, daar leerden we niets over. Daarom pas ik erg op met dingen die andere mensen te menen weten. Ik houd het maar simpel.

         Ook ik heb sommige dromen. Maar daar verbind ik niks aan. Ik zie wel en zie wat er bedoeld wordt. Ik sta daar rustig tegenover. Maar er zijn er met meer ideeën. Dat kan, maar of het zin heeft?

         1. Het gaat niet over ideeën.

          De natuurlijke realiteit van het leven is niet wat de maatschappij ons oplegt.

          Mijn kippetjes en haantjes behoeven slechts een uitloopweide en wat dagelijkse zaadjes en water en een hok dat beschermt tegen wind en regen, niet tegen de kou want vogels kunnen dat aan. Maar omdat ze me kennen en ik tracht voorzichtig te zijn krijg je een soort herkenning en vooral van de haantjes een verstandelijk meten van elkaar. Bij de hennetjes is het een vrouwelijk aanvoelen dat groeit met de tijd.

          Mensen zijn veel boeiender, maar erger dan bij de dieren zijn er zeer veel harde koppen en die gaat men beter uit de weg. Daarom blijft meestal slechts de rand van de samenleving over om zich vredig te voelen. Dat vinden veel mensen minderwaardig. Dat komt overeen met het relativeren van de wereldse waarden in het christendom om de vrede in de ziel te bewaren, dus niet de wereldse vrede.
          Daarom weten en aanvaarden “de kleine zielen” wat de groten niet kunnen weten en niet kunnen aanvaarden.

          Het gaat niet over ideeën.

          1. eric,
           Ik snap er niks van.
           Dromen vind ik een soort ideeën. Maar waarom moet je altijd zo uitgebreid zijn? Kun je niet simpel aangeven wat je bedoelt. Je praat vaag. Soms denk ik ‘heb je het nou over mij?’, maar dat snap ik dan niet uit je tekst. Praat directer, simpeler. (Schrijf)

           Geloof je wat iedereen beweerd, zo nee, wat zijn jouw maatstaven bijvoorbeeld?

       2. @Eric

        je zou voorzichtiger horen te zijn: Ook voor verschijningen geldt: Ze zijn waar tot het tegendeel is bewezen! het probleem is dat men Profetisch moet zijn om te herkennen of een verschijning echt is of een fata morgana!
        Te makkelijk worden verschijningen afgedaan als bedrog door geestelijk leidinggevenden en te makkelijk worden verschijningen geloofd als waarachtig door geloofsvolk!
        Beide horen zich te scholen in werken der liefde en opzoek te gaan naar geestelijke gave, als eerste profetie!
        Helaas wordt te vaak mystiek een kind van het kwaad gezien en angstvallig buiten de deur gehouden!
        Zeker, men hoort het met voorzichtigheid te benaderen men hoort er niet allergisch voor te zijn! en de rk kerk heeft mystiek in de kerker gezet en de oosterse mystiek als geestelijk verslavende hallucinatie weggezet. Dat neemt niet weg dat er echte mystiek is! Het zijn zij die niet verkrijgen die uit jalousie het in de verdomhoek(kerker) zetten omdat zij bang zijn dat het geloofsvolk bij hen weg lopen en daarmee hun ziel verloren gaat. Kijk naar hoeveel verzet er is als er een levende Heilige opstaat die vele wonderen doet!
        Echte Verschijning zijn altijd Loon Naar Werken! Altijd. De vraag is door wie de werken zijn gedaan!

        1. Fatima, Garabandal, La Salette, staan boven alle verdenking.
         Misschien bent u te werelds-groot omdat te kunnen aanvaarden.

         1. @ Eric
          Ik ontken niet! Er zijn echter meer die de kerk wel ontkent dan wel naar eigen interpretatie ombuigt! En dan nog: die verschijningen zijn allemaal verbeelde verschijningen! Dat heet niet dat ze niet gebeurd zijn, het betekend dat het Niet in alles, overal en eeuwig De Volle Waarheid Is:

          eric-b-l schreef:
          30 maart 2024 om 20:46

          “Het spijt me dat u nog steeds niet op de hoogte bent van hetgeen hoogstwaarschijnlijk binnen de drie jaren zal gebeuren.
          Voorafgaand aan De Waarschuwing zal een wonder plaatsvinden dat iedere aardbewoner gedurende een hele week zal kunnen aanschouwen. Dat is de laatste kans om zich voor te bereiden op De Waarschuwing dat na die week zal gebeuren.

          https://gegroetokruis.org/2023/09/21/zal-rusland-zn-waarden-verspreiden-over-de-hele-wereld-door-prof-de-mattei/

          in de door u geplaatste link staat:

          weet dat dit het grote teken is dat God u geeft, dat Hij de wereld gaat straffen voor haar misdaden door middel van oorlog, hongersnood, vervolgingen van de Kerk en de H. Vader.

          Dat is een verdraaide waarheid want God straft niet, want God is Volmaakte Liefde en Volmaakte Liefde heeft geen straf in zich om te kunnen geven. Die kwaad doet krijgt het loon van kwaad als de uitboeting er niet is of navenant is! Daar kan je zien dat het om een verbeelde verschijning gaat want dan wordt er deels menselijk verstaan zoals de mens denkt dat die hoort!
          Daarom is de Bijbel niet zomaar leesbaar omdat het in menselijke taal geschreven is en die schiet te kort. Ik wijs naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en de Volmaakte Taal die niet uitgesproken(verbeeld) mag worden. Die Ene Christusverschijning is anders dan de apostelen zagen want die zagen niet meer dan een verbeelde verschijning! dat kan je ook lezen in de Bijbel: ik heb u nog veel te vertellen maar u kunt het niet verdragen(John 16) en bij de Hemelvaart zagen de apostelen Christus niet in de Hemel aankomen, een wolk nam hen hun zicht weg! dat is niet zo Bij Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Dan Ziet Men Christus zoals God Christus Ziet! Daar is niet ergens een misvorming! Dat is niet mogelijk omdat men Christusgelijk Liefheeft!

          u moet nog heel veel leren tav het verschil tussen De Volmaakte Verschijning en verbeelde verschijning!

          1. Nooit gehoord over de zondvloed ?
           Nooit gehoord over de talrijke plagen over Egypte waardoor het land alle aanzien verloor ?
           Nooit gehoord over de vernietiging van de afvallige Joden aan de voet van de Berg Sinai ?
           En hoe beeldt gij u in dat Hitler zoveel ‘christelijke’ huisvaders kon dwingen deel te nemen aan een allesvernietigende oorlog in de omringende landen ?
           En denk niet dat de Belgische, Franse, en andere soldaten die zogezegd hun vaderland moesten verdedigen allen waarachtige christenen waren.
           Nooit gehoord over het vaccin van Bill Gates en zelfs door een ‘paus’ aanbevolen ?
           Straffen van God omwille van hun onwaarachtigheid.
           Afvalligheid = afval, weg ermee!

           En hiermee zeg ik wat jij, Henk, christenen verwijt op voorhand. Maar omdat je dat doet op een harteloze manier lijkt het alsof jijzelf iedereen wil straffen.
           Je hoeft slechts te verwittigen, liefst vanuit je hart.
           Indien je van harte en met groot geduld voorzichtig aangeeft hoe mensen riskeren onwaarachtig te zijn als christen dan kan je ongetwijfeld nog enkele zielen helpen redden.
           Maar is dat ooit je bedoeling ???

          2. “Straffen van God omwille van hun onwaarachtigheid.
           Afvalligheid = afval, weg ermee!:”,

           schrijf je, eric.
           Zijn het niet de mensen die zulke dingen doen? Mag men dit straffen noemen? Klopt dat? Is dat waar? Is dat niet fout om te stellen? Is dat niet een menselijke uitleg?

          3. @Eric

           De zondvloed werd veroorzaakt door de Geweldenaren
           De plagen van egypte werden door de Farao en het Egyptische volk veroorzaakt
           De vernietiging van afvallige bij Mozes door de afvallige
           dat Hitler kon dwingen was omdat de Paus geen Bindingsmacht aan kwaad had, en de vele katholieke vaders niet de moed hadden te weigeren. en zeg mij wie zijn waarachtige Christenen? Hoezo staat God Heiliging toe en betekent heiliging niet dat een daad van Goed en kwaad uiteindelijk gerechtvaardigd door Christus?
           En staat de rk kerk geen verdedigend leger in een land toe? Dus ook geweld?
           God straft nooit en ik heb het ook nooit over straffen. Ik heb het over Binden aan kwaad als de Maat van Barmhartigheid Vol is en binden is Reflecteren: Niet mee doen aan kwaad, daar is niks straffen bij! Die kwaad doet en de maat van Barmhartigheid is Vol en Gereflecteerd Krijgt, Krijgt het Loon van diens kwade werken zelf te dragen! Die straft zichzelf!
           Als ik over weg er mee schrijf heb ik het over hen die nadat de Maat Van Barmhartigheid vol is niet willen in en omkeren! daar hoort geen Barmhartigheid meer te gelden, die snijden zichzelf af van Christus!
           U en velen hier horen tot die toekomstige groep van afgesnedenen als u en hen niet in en omkeert waar nodig is omdat u en hen geen Goed onderzoek doen zoals het hoort en met zondige(leugenachtige) blinde beweringen komt. Als de Maat van Barmhartigheid van u en hen Vol is worden u en hen Gebonden aan uw en hun kwaad: Dan wordt uw en hun kwaad niet meer gedragen en verdragen: Uw en hun kwaad wordt Volmaakt Heilig zonder zonden Gereflecteerd!
           Dan krijgen u en hen nog één kans om uw en hun ziel te redden! en als u en hen die niet pakken dan is het: Weg Er Mee, want u en hen begaan dan de zonden tegen de H.Geest!

           en ik ben geduldig en wijs elke keer hoe met Volmaakt Onderzoek kan en hoort te doen. De Gods Maat van Geduld is pas op als Die Ene Volmaakte Christusverschijning Zegt: Genoeg!

           Je verdraait en zwetst Eric!
           Je hebt tot nu toe geen Inzicht in Wie God, Christus, die men De H.Maagd Maria noemt, De Wet en Profeten, Gods Liefde, Barmhartigheid, de zonde tegen de H.Geest, Recht en Gerecht, Vrije Wil en Keuze, Schepping, Werken der Liefde, het Precies Waarom de mens en natuur lijden en ga zo maar door!

           Net zoals het “oude testament” veelal vast zit aan een jaloerse en wraakzuchtige en straffende God, zit jij daar ook aan vast en zoals schriftgeleerden voorbarige exegeses, beoordelingen en oordelen maken, zo doet u ook!

           Arme Eric

         2. eric,
          “Fatima, Garabandal, La Salette, staan boven alle verdenking.”, schrijf je. Wat bedoel je daarmee? Zijn er bewijzen, hebben (echte) geestelijken het goedgekeurd, is het Bijbels?
          Want boven verdenking van wie dan?
          Van elk mens? Van 100 mensen? Hoe weet men zoiets nou zeker?

          Ik snap dat niet.
          Weten we dan niet dat (sommige) mensen (en de je weet wel, de boze) veel jokkebrokken als het zo uitkomt? Denk je dat ‘ze’ de techniek niet hadden en hebben? Stel je voor dat ‘ze’ technisch gezien 1000 jaar voorlopen? Heb je dat wel eens overwogen? Je snapt dat toch wel?
          Mensen zijn tot véél in staat.
          Dus ik probeer het maar simpel te houden.

          1. Het gaat niet over ideeën.

           De natuurlijke realiteit van het leven is niet wat de maatschappij ons oplegt.

           Mijn kippetjes en haantjes behoeven slechts een uitloopweide en wat dagelijkse zaadjes en water en een hok dat beschermt tegen wind en regen, niet tegen de kou want vogels kunnen dat aan. Maar omdat ze me kennen en ik tracht voorzichtig te zijn krijg je een soort herkenning en vooral van de haantjes een verstandelijk meten van elkaar. Bij de hennetjes is het een vrouwelijk aanvoelen dat groeit met de tijd.

           Mensen zijn veel boeiender, maar erger dan bij de dieren zijn er zeer veel harde koppen en die gaat men beter uit de weg. Daarom blijft meestal slechts de rand van de samenleving over om zich vredig te voelen. Dat vinden veel mensen minderwaardig. Dat komt overeen met het relativeren van de wereldse waarden in het christendom om de vrede in de ziel te bewaren, dus niet de wereldse vrede.
           Daarom weten en aanvaarden “de kleine zielen” wat de groten niet kunnen weten en niet kunnen aanvaarden.

           Het gaat niet over ideeën.

          2. @Raphael
           ” “Fatima, Garabandal, La Salette, staan boven alle verdenking.”, schrijf je. Wat bedoel je daarmee? Zijn er bewijzen, hebben (echte) geestelijken het goedgekeurd, is het Bijbels?
           Hoe weet men nou zoiets zeker? ”

           Je zou in de verkorte versie

           van de Filokalia ISBN 90 202 5398 0 :

           “Een getuigenis van de geest” (Blz 169-175)
           een verslag van een gesprek van de grote Russische starets Serafim van Sarov met de grootgrondbezitter en rechter Nikolai van Motovilov in november 1831,

           moeten lezen!

           Daar vindt je vragen en antwoorden tav Goddelijke Verschijningen!. Daar zijn nog wel enkele toevoegingen aan te doen, toch klopt de getuigenis wel! Daar lees je over onderscheidt tussen een wereldse ervaringen en Goddelijke ervaring, al is het een verbeelde ervaring. Wil je alles Volmaakt onweerlegbaar, onontkenbaar bewezen Godsbewijs Volmaakt Weten dan kan je niet om Die Ene Volmaakte Christusverschijning Heen want daar is alles God gelijk Openbaar en met Bewezen Godsbewijs Bekent.

 20. Henk wordt blijkbaar met smeergeld moed ingesproken door zionisten ?

  1. @Eric

   wat is dat nu weer voor een zwets uitspraak: Weet u nog: De Joden wachten op de Messias! En voor de Messias moet een Elia opstaan en Johannes de Dooper was niet in alle tekenen gelijk van Elia!
   Zionisten zijn niks anders dan die terugkeren naar Israel en de Messias afwachten en alle Rechten van de Joden tav Israel terugvorderen! Als Die Twee Getuigen opstaan zullen ze Heel Israel zoals Mozes zag terug geven aan de Joden! Daar is geen ontkomen aan want zij waren en zijn die De Wet en de Profeten Eren!

   U weet niks van Het Godsgericht, De wet en de Profeten en de Werken Naar en Van De Wet en de Profeten! U weet niks van Gods Recht en Gerecht! U bralt en zwetst zonder zich rekenschap te geven hoe te Behouden, hoe Rechten Verkregen Worden en Herverkregen Worden! u snapt ook nik van het genezen van een patient, honger stillen, een oorlog/tornado etc het zwijgen opleggen of en wonder etc verkrijgen: Daar is altijd de Wet en de Profeten en Het Godsgericht in het spel

     1. Henk,
      ik blijf geloven dat er onder de Kleine Rest godsdienstige Joden nog steeds godsdienstige ernst leeft.
      Maar dat geldt niet de zionisten.
      Het zijn niet de Resterende godsdienstige Joden die de Derde Tempel willen bouwen! Dat interesseert hen zelfs niet!

      Lenin en Trotsky in 1917 waren zionisten.
      Het komt u toe dat goed te overwegen.
      Hetgeen Lenin en Trotsky in 1917 deden verschilt niet wat in een eerdere tijd de Franse opstandelingen deden ten aanzien van de Franse koninklijke familie.
      Mijn vraag is : “Bestaan er nog echte adellijke koningen?”
      Meer dan vermoedelijk hebben de zionisten hen allen vermoord of minstens ont-adelt, en zij zijn trots op hun grote goddeloze prestaties met zeer ernstige wereldwijde gevolgen!

      1. @Eric

       Hoeveel heeft wereldse adel te maken met Gods Edel?
       En hoezo heeft zionisme geen religieuze achtergrond?

       En hoeveel katholieken geloven aan een lichamelijk vlees en bloed opstanding bij de terugkomst van Christus?

       Geef daar eens antwoord op?

       1. Henk,
        u weet zeer goed wat de betekenis is van “adel” en u weet zeer goed dat Traditionele Katholieken het Credo bidden.

        Hoogst waarschijnlijk bestaan er geen koningen meer die nog werkelijk in God geloven. Dus einde adel.

        Een volledig nieuwe evangelizering zou nodig zijn gedurende meerdere generaties om weer een koning van ware adel te kunnen verkrijgen. Dat kan alleen in een natuurlijke omgeving met echt heilige priesters.
        Voorlopig niet meer mogelijk.

        Wat zionisten betreft, zij zijn goddeloos.
        Laat u niet door hen misleiden!
        Zij bereiden de komst van de anti-christ voor.

        1. @Eric

         Gods Edel heeft te maken met de werken der liefde, daar heeft wereldse adel weinig tot niets mee te maken. Een wereldse koning verovert met geweld! Een rk koning is nog geen Gods Edel een rk geestelijke is nog geen Vol-Profeet! Een handoplegging en zalving door een rk geestelijke is nog geen Heiliging! ja dat doet men leren en er in stampen, dat wil niet zeggen dat het zo is! Te makkelijk beweren rk en andere christelijke geestelijken , Vol In De H.Geest te zijn en ze zijn niet! Te makkelijk beweren ze Geheiligd te zijn en ze zijn niet!
         Uw bedoelde evangelisering heeft weinig tot niks te maken met Echt want uw evangelisering ontkent dat het hoogste op aarde Die Ene Volmaakte Christusverschijning en Christusgelijk Vol-Profetie en Vol-Profeten het Hoogste zijn op aarde gedurende het leven!
         En dat kan je ook zien: De Twee Getuigen worden door Christus zelf Gezalfd! Zou de uwe op gelijke hoogte zijn dat uw kerk Die Gedaan en die Verkrijgt niet om te doen omdat hun leer en werken niet navenant zijn!

         Zionisten zijn niet geheel Goddeloos want het zijn nog steeds Joden. al mag een Jood naar menselijk oordeel zogenaamd niet religieus zijn, dat wil niet zeggen dat ze Goddeloos in hun innerlijk zijn! En dat van dit innerlijk geen invloed stroomt om een keuze te maken die God dient!
         onder zogenaamde “Goddelozen” is vaak meer Liefde en Barmhartigheid te vinden dan onder zogenaamde religieuzen!

         De anti-christ komt niet zomaar en het is zeker te kort door de bocht om daar de zionisten daar de oorzaak van te geven!

         1. Niks wereldse adel, dat bestaat niet. Adel kan alleen geestelijk zijn.
          Laat u niet misleiden door schijn-adel.

          zionisten zijn het niet meer waard Joden genoemd te worden.
          zionisten zijn overtuigde vrijmetselaars, duivelskinderen.
          zionisten zijn veruit de ergste onder de loges, of beter gezegd : hoog boven alle andere loges.
          zionisten hebben in Israel een volledig valse namaakgodsdienst tot in de allerkleinste detailtjes uitgewerkt omdat zij zich voorbereiden op de antichrist, en daartoe brachten zij alles in gereedheid om zeer snel de derde tempel te kunnen bouwen zodra de antichrist arriveert.
          Samen met bepaalde moslims (niet alle moslims) haten zij het christendom.

          1. @Eric

           “Niks wereldse adel, dat bestaat niet. Adel kan alleen geestelijk zijn.”

           U bent misleidt en dwaas want Christus en Die men de H.Maagd Maria noemt waren en zijn volmaakt zonder zonden: Lichamelijk, geestelijk en Zielsmatig! En Gods Edel is Volmaakt Adel!

           Volmaakt Adel is meer dan geestelijk!

           Uw bewering over zionisten is net zo krom als dat iedere marokkaan een misdadiger is, Al mogen er marrokaanse misdadigers zijn dat wil niet zeggen dat alle marokkanen in hun diepste innerlijk allemaal misdadigers zijn!

          2. je weet altijd alles beter
           niet waar ?
           en altijd zonder blozen

           Waarom antwoord ik je nog ???

          3. eric,
           Je zou wellicht kunnen proberen beter Nederlands te schrijven/formuleren. Je maakt volgens mij taalfouten die verwarring kunnen scheppen.
           Voorbeeld: Je denkt dat adel geen wereldse adel betekent en dan verbeter je het met geestelijke adel maar zegt nog niet wie dat zijn zijn op de wereld.

           Wat wie zijn geestelijke adel die macht hebben, eric?

          4. eric,

           Waarom antwoord ik je nog ???

           Als ik het zou mogen beantwoorden, zou ik zeggen:
           ‘Dat is je ‘ego’, eric. Je kunt toch ook gewoon zwijgen en meer aanschouwen?
           Je denkt waarschijnlijk dat je antwoordt omdat je iemand graag wil helpen, maar ik denk dat je ook graag schrijft. Maar, dat denk ik ook, misschien wil iemand helemaal niet geholpen worden, zoals eigenlijk niemand die daar niet om vraagt geholpen wil worden.
           Wellicht is het nog je bekeringsdrift?

          5. Raphaël,

           dat “niet antwoorden” was aan Henk gericht,
           niet aan u.

          6. Oh, neem me niet kwalijk, eric.
           Ik dacht, ik zal u proberen een inzicht dat ik meen te hebben mede te delen waar u wellicht uw voordeel mee kunt doen. Maar, dat is waar u was in een dialoog.
           Ik zal me dus terugtrekken.

          7. @Eric

           “je weet altijd alles beter
           niet waar ?
           en altijd zonder blozen”

           Omdat jij ontkent dat het hoogste op aarde Die Ene Volmaakte Christusverschijning is en je daar heen hoort te gaan voor je schrijft en zoals Die Christusverschijning Zegt en Laat Zien Zoals Het Godgelijk Is jij Christusgelijk hoort te getuigen, ongeacht de kerk zegt en niet doet en ik wel…….?

           “” en waarom antwoord ik je nog???”

           omdat je blind orthodox eigenwijs bent en denkt dat jij het beter weet zonder Goed te controleren bij die Ene Volmaakte Christusverschijning waar alles openbaar is, of het echt zo is dat jij beter weet, of ik beter weet……!

 21. @Henk Gadellaa,
  U roept zovéél en zo hard, dat U slechts Uw EIGEN stem kunt horen.
  U kúnt anderen niet horen; ook al zouden zij letterlijk schrééuwen om hulp.

  @Henk Gadellaa, hou a.u.b. op met dat oorverdovend geschreeuw

  1. @P.J.T Derks

   arme u kunt niet eens Goed lezen. En aangezien er geen toonweergave is bij hier geschreven woorden maakt u uw eigen muziek!

   Leer eerst eens Goed lezen, dan kan u ook de juiste geluid horen!

    1. @Eric

     Waarom vraagt u mij om stil te zijn en aan Derks en Frank en uzelf niet om eerst om eens Goed te Lezen?

 22. Op de zesde dag voltooide God de schepping; op de zesde dag volbracht Hij het verlossingswerk aan het H. Kruis. Op de zevende dag rustte God van Zijn scheppingswerken; op de zevende dag rustte Christus in het graf, en Zijn ziel was neergedaald in Sheol waar Hij zich vertoonde aan de eerstevader Adam, de eerstemoeder Eva, de rechtvaardige oudvaders van het huis van Seth, de patriarchen, de profeten, de rechtvaardigen die gewacht hebben op de Messias in het dodenrijk. Op de achtste dag is Hij verrezen, en Zijn verrijzenis is de vernieuwing van de schepping; na het zevende millennium van de wereld, dat van de Rust, zal de algemene opstanding plaatsvinden en er zal een nieuwe hemel zijn en een nieuwe aarde; zo zal de achtste dag van de wereld, die van de eeuwigheid, beginnen.

 23. Raphaël.

  “de kleine zielen” weten en aanvaarden wat de groten niet kunnen weten en niet kunnen aanvaarden.

  Heel mijn jeugd vond ik het vanzelfsprekend dat mijn Engelbewaarder me aansprak in zeer heldere dromen en me hielp en me dingen voorzegde. Ik stond daar niet bij stil. Maar toen ik naar het klein seminarie in St.Truiden moest was het plots gedaan met die zeer heldere dromen en ik werd behoorlijk depressief.

  Die zeer heldere dromen kwamen plots terug toen ik vele jaren later in diepe wanhoop aansloot bij jonge protestanten uit de VS in Amsterdam en we daar dagelijks zeer veel baden en vooral de bijbel lazen. Ik ontdekte in de bijbel de allerfijnste teksten dan ik ooit las bij bekende dichters. Mijn ouders hadden een reeks boeken van nobelprijs-winnaars literatuur en dichtwerk. Dat maakte geen enkele indruk meer op mij na het ontdekken van de diepe geestelijke waarde van de bijbel.

  Geen groter bewijs kan ik u voorhouden dan de geestelijke waarden.
  Geestelijk overstijgt het verstand.
  Het gaat niet over ideeën.

  Mijn broertje moet acht geweest zijn en ik negen. Nachten achter elkaar liet mijn Engelbewaarder me zien hoe hevig dansende vurige en venijnig duiveltjes me trachten te naderen maar mijn Engel hield hen op afstand op dwingende wijze. Ze konden me niets doen. Maar mijn broertje en ik sliepen al zeven jaren naast elkaar in hetzelfde bed en hij kreeg de zeer besmettelijke “krop”-ziekte samen met andere kinderen in de school. Ik kreeg het dus niet en familie en kennissen waren verwonderd dat ik het niet kreeg.

  Gelijkaardige realistische gebeurtenissen werden me verteld door eenvoudige mensen die aan de rand van de grote maatschappij leven.
  De realiteit van het leven is geestelijk, niet maatschappelijk, niet werelds.

  1. Raphaël,

   “Adel” is geestelijk bedoeld.
   Het gaat over koningen.
   Dat heeft alles te maken met de Kerk.
   Wereldse adel is schijn, zoals in het verhaal van de keizer zonder klederen.

   Welk percentage van de bevolking over hogere gaven beschikt weet ik niet. Men kan schatten tien procent of meer of minder, ik weet het niet.
   Sommigen van hen beseffen dat zij iets geestelijks bezitten dat anderen niet eens kennen en beginnen dat uit te buiten op diverse manieren. Zo kan men te maken krijgen met een machtige man of vrouw waar niemand tegen opgewassen is. Indien hij riskeert in aanvaring te komen met de Kerk kan hij in een buitengewoon geval zich als adellijk laten bewonderen.
   Dat is schijn-adel.
   Maar een ware koning voortkomende uit een gekend oud katholiek geslacht kan door de Paus tot een ware adellijke koning worden aangesteld. Het verschil wordt bepaald door een waarachtige geestelijke innerlijke ingesteldheid van absolute gehoorzaamheid aan de Traditioneel Katholieke beginselen.
   Een wereldse koning, en nog veel minder een minister of andere politicus, is daar niet toe in staat. Tenzij hij een heilige zou zijn.

   Vandaag leven we in een extreem duistere wereld zonder de minste adel.
   Alleen waarheidsgetrouwe christenen kunnen en zullen dat overleven.

   1. @Eric

    uw antwoord aan Raphaël is typisch blind orthodox schriftgeleerderig katholiek!

    “Adel is geestelijk bedoelt….., ”

    Christus naar Hemelse Definitie toont aan dat er geen koningen horen te zijn, alle macht hoort bij een Christusgelijke Vol-Profeet! En die is meer dan een koning!! Die is meer dan een keizer!
    En iedere mens, die niet verwekt is met de zonde tegen de H.Geest behoort tot een Oud Messiaans Geslacht want elke familielijn is terug te voeren naar de Tuin van Eden en daarvoor naar God!!

    1. Henk,
     nooit gehoord van de Grote Keizer Karel ?
     prachtig standbeeld, niet toevallig tegenover de Sacramentskerk in Luik

     maar ja, Henk zal een nieuwe geschiedenis moeten schrijven, ‘modern’ en protestants

     1. @ Eric

      “Henk,
      nooit gehoord van de Grote Keizer Karel ?
      prachtig standbeeld, niet toevallig tegenover de Sacramentskerk in Luik”

      En Eric

      ooit gehoord van Mozes en Elia? zeg mij wie was groter, Zij of jouw Grote Keizer Karel? Is die ook volmaakt gestorven?
      Ooit gehoord dat Samuel protesteerde over het koningschap bij God?
      en ooit gehoord dat Christus, naar Hemelse Definitie boven elke koning en Keizer Staat en door wie is Die Gekroond/gekroond? En is die titel een menselijke of Goddelijk? Dan als die Goddelijk is waarom noemt men God dan niet Koning God of God Koning!

      1. Henk,

       het is als volgt :

       God de Vader,
       God de Heilige Geest,
       Christus Koning, Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat !
       !!! PASEN !!!
       Het Nieuwe Verbond, weet je wel, Henk ?

       En zolang het nog kon werd de Kerk in voorbije eeuwen gered en beveiligd door ware Adellijke Koningen en Adellijke Keizers.

       Maar heden kan dat niet meer.
       Daarom verwachten we dat Koning Jezus in persoon Zelf misschien zou komen!
       Want de Traditionele Kerk kan niet verdwijnen.

       Alvast Zalig Pasen toegewenst.

       1. @Eric

        Allereerst Zalig Pasen
        Geef je geen antwoord op mijn andere vragen?

        Het Nieuwe Verbond….., die niet anders is dan het Oude want Bij God is Alles Nieuw want er gaat bij God Nooit verloren.
        Dat Verbond bestond al van In Den Beginne.

        En Pasen is niet meer en niet minder dat het eerste deel van het Oude Verbond Volbracht is, nu nog het tweede deel

        En God is meer dan uw kerkelijke definitie van Vader, De H.Geest meer dan uw kerkelijke definitie van Geest en Christus is meer dan uw kerkelijke definitie van Jezus!

        En zolang het nog kon werd de Kerk in voorbije eeuwen gered en beveiligd door ware Adellijke Koningen en Adellijke Keizers.

        de kerk werd in voorbij jaren gered door de 7e kamer in de ziel van een levende op aarde die de zonde tegen de H.Geest niet heeft begaan, levende Heiligen. en het geloofsvolk achterin de kerk en niet anders! U doet geloven dat menselijk geweld de kerk kan redden en het is niet zo! Kijk maar naar een stervende! Die kan strijden op een menselijke manier tegen de dood, die gaat ten onder!

        “Maar heden kan dat niet meer.
        Daarom verwachten we dat Koning Jezus in persoon Zelf misschien zou komen!”

        Eerst komen er Twee Profeten voor 3 en halve tijd dan de anti-christ voor een verkorte 3 en halve tijd, en dan komt Christus overal en in alles en blijft als enige Hemel en Hel over, er is geen Tuin van Eden en Vagevuur, en er is geen heelal zoals de mens en natuur ziet met menselijke ogen!
        Uw tradionele kerk zal verdwijnen, evenals elke andere christelijke kerk en andere religies en blijft slechts de Hemelse Katholieke naar Goddelijke Definitie, de Echte Traditionele, De Ene Volmaakte Christusverschijning!!

  2. Inderdaad is de realiteit uiteindelijk geestelijk, dat ben ik met je eens.
   En ik ben het ook met je eens dat de Bijbel onvoorstelbaar diepe geestelijk boodschappen en dus waardes vertelt. Geestelijk overstijgt het verstand. Zeker.

   Het leven is voorzien van een bepaald ‘licht’.

   Sommigen zien het en anderen niet.

   Velen zien niet zo goed. Zien aanschouwelijk gebruikt.
   Zien = het wonder be-leven. Leven. Er zijn. Zich er bewust zijn dat het leven een wonder is.

   Maar ja, ik schrijf liever over lage dingen dan over te Hoge, snap je?
   Of soms wel;

   Hoop Geloof en Liefde.

   1. Herstel:
    Zich er bewust van zijn dat het leven een wonder is, welk een wonder het leven is.

    1. @Raphael

     je hebt verbeelde wonderen en onverbeelde wonderen en wonderen zijn niet verklaard onverklaarbaar zoals de kerk verklaart. Wonderen Zijn Volmaakt Verklaarbaar.

   2. @Raphael

    het is Geloof, Hoop en Trouw, alle één en Al-Eén, God is Eén in de Volmaakte Liefde.

    En God is meer dan geestelijk want God is in alles, overal en altijd Volmaakt zonder zonden Geheel Onverbeeld. God denkt helemaal niet zoals wij, God beweegt geen arm van materie zoals wij. En de H.Geest is meer dan een menselijke definitie dan waarin de de kerk beschrijft!

    Dat het fout gaat komt omdat de kerk blijft hangen in Geheiligd en Vol Ongeheiligd Heilig zonder zonden, als voor de mens onmogelijk te behalen, neer zet: Geen mens kan Godgelijk worden! Daarom blijft Eric hangen in verbeeld en weigert die naar die Ene Volmaakte Christusverschijning , gaan!
    Eric is het toppunt van inquisitie terwijl die Ene Volmaakte Christusverschijning de Inquisitie hoort te zijn!

    1. Henk, soms ga je wel wat ver in je rationalisering.
     Het denken zou een hulpmiddel van de mens moeten zijn. Vaak wordt het teveel gebruikt. Door jou nu dus. Je schrijft daarom zoveel. Uit onrust.

     Maar teveel denken is fout.
     We zullen niet moeten vergeten, in de stilte aanwezig te zijn, willen we tenminste bewust van onze aanwezigheid kunnen zijn in deze vooral geestelijke wereld en niet meegesleept worden in de waan van de dag en in de duivelse praktijken van ploerten van mensen.

     Want zonder stilte van de kleine geest kan de grotere geest niet aanwezig zijn, zou men een kind kunnen leren. Wij zijn innerlijke gekwetter niet stil kan maken zal ‘het’ niet kunnen zien; dit is een geheimenis.

     Het ZIJN is in de stilte waarneembaar, niet in het schrijven of praten of denken.
     Christenen hebben vaak niet geleerd om van zich van zichzelf bewust te zijn. Daarom vertel ik dat hier en nu. Om hen wakker te maken in hun stille kracht. Maar ze snappen het niet; het is te moeilijk, onbekend en ze zijn er bang voor dat het van de duivel is. Maar het is hun kracht. Juist in die stilte kan Hij spreken, zeg maar.

     Dan hoor jij het en anderen het nu ook; probeer stil in het hoofd te zijn en naar jezelf toe te kijken in plaats vanuit jezelf naar buiten te kijken. Probeer de geestelijke blik dus om te draaien. Daarom zal men niet oordelen; dat houdt vast in de materie en de herrie. Dat oordelen laat zien dat de geest verkeerd schouwt.

     Wie bepaalde geestelijke groei en leer niet heeft doorgemaakt die weet dat niet. En toch is het de geest die dat is. Jammer dat sommigen dit verwarren met iets slechts. Vooral de christenen snappen dit niet.

     Snap jij het?

     1. @Raphael

      “Henk, soms ga je wel wat ver in je rationalisering.
      Het denken zou een hulpmiddel van de mens moeten zijn. Vaak wordt het teveel gebruikt. Door jou nu dus. Je schrijft daarom zoveel. Uit onrust.”

      Denk je dat echt? Dat ik onrustig ben in mijn innerlijk?

      “Want zonder stilte van de kleine geest kan de grotere geest niet aanwezig zijn, zou men een kind kunnen leren. Wij zijn innerlijke gekwetter niet stil kan maken zal ‘het’ niet kunnen zien; dit is een geheimenis.”

      Dat is geen geheimnis, dat maakt men er van om te verklaren dat het voor hen onbegrijpbaar is! Elke 7e kamer in deze wereld weet het zijn de ouders en leraren(ook religieuze lieding gevenden) die dit verbergen en geheim maken want men wilt eigen vlees.

      “Het ZIJN is in de stilte waarneembaar, niet in het schrijven of praten of denken.
      Christenen hebben vaak niet geleerd om van zich van zichzelf bewust te zijn. Daarom vertel ik dat hier en nu. Om hen wakker te maken in hun stille kracht. Maar ze snappen het niet; het is te moeilijk, onbekend en ze zijn er bang voor dat het van de duivel is. Maar het is hun kracht. Juist in die stilte kan Hij spreken, zeg maar.”

      Christenen worden niet geleerd omdat de kerk niet wil want dan zou het volk profetisch worden en zijzelf hun zetel verliezen want voor hen is hun geestelijk werken het hoogste dat er is.
      Mensen worden onnodig bang gemaakt voor de duivel. Voorzichtigheid is goed, bang/angst is verkeerd!
      God spreekt Volmaakt Onverbeeld en Die Hoor je pas Volmaakt wanneer je elke verbeelding volmaakt hebt verstorven, daarom ligt het van Aangezicht tot Aangezicht Ontmoeten en Verstaan van God, voorbij de dood want bij de dood blijft elke onreinheid(kwaad en een vrucht van Goed en kwaad) achter, als enige Volmaaktheid kan levend voorbij de dood.

      Een kind hoeft geestelijk niet te groeien want die zijn Gods Volwassen: kinderen zijn onschuldig aan de fouten van de ouders, het zijn de menselijk volwassenen die kleiner moeten worden, daarom zegt Christus tegen Nicodemus dat die opnieuw geboren moet worden: Van Volwassenen, terug naar kind, terug naar bevruchte eicel, terug naar de 7e kamer van de ziel en dan de Volmaakte Weg Bewandelen en er op, in en door Verblijven.

      “Vooral de christenen snappen dit niet.”

      Christene snappen het niet omdat de leer van de kerk hen tegen houdt: Geschapen uit niet(s) en dit voor waar houden en niet controleren of dit leerstuk geheel volmaakt waar is! Als het niet waar is kan men daar niet aan voorbij komen want men houdt het voor waar! Kijk naar Frank, Eric, Dhr Derks en anderen! Die weigeren 1Kor 4:1-5 als Hoek Toetssteen te gebruiken! En daarom blijven ze hangen in een kromme leer! ze ze hebben gebrek aan echte nederigheid. En als ze niet in en omkeren waar nodig raken ze verstrikt in de hel en dan is de enige weg er uit, door kwaadschiks te leren: aan de hand van pijn!

 24. eric,

  Wát een vreselijk mooi gebeuren daar, in Garabandal.

  Ik ben nu op de helft van de film bijna, maar . . . dit is zó mooi, zó ongelofelijk mooi.

  Dank je wel, eric, dat je er op wees. Ik begin het te begrijpen.

 25. @Henk Gadellaa,
  U verdraait constant waarheden.
  U doet alsof U een heilig leven leidt.
  Uw feitelijk gedrag en houding naar mensen toont echter een DUIVELS(!!!) leven.
  Bekeer U a.u.b.; NÚ heeft U nog volop kans; Als U sterft, zijn ÁLLE kansen voorbij.

  1. @P.J.T Derks

   Ik heb geschreven dat ik geen heilige wil worden! U kent de mens niet wie die is! Daarvoor moet u terug naar de Tuin van Eden om te Zien hoe de Mens was voor de zondeval en vergelijken met wie de mens is na de zondeval!

   U weet helemaal niet dat het kind van de volgende generatie in de volmaakte van de Tuin van Eden GEEN zondeval hebben begaan: daarom is de 7e kamer van de ziel geheel ONVERSLUIERD En Woont God Daar Zonder Sluier en Elk Godskind!
   Daarom geldt: een kind is onschuldig aan de fouten van de ouders en iemand spreekt de volle waarheid tot het tegendeel is bewezen met onweerlegbaar, onontkenbaar bewezen Godsbewijs want de mens komt uit het Goede(God) voort!

   Iedereen men die niet met de zonde tegen de H.Geest verwekt is heeft Die Geheel Onversluierde 7e kamer en is daar Godgelijk Volmaakt!
   Velen weten niet te vinden waar die 7e Kamer is en Hoe je daar in kan komen. Zelfs Theresia van Avila geeft daar slechts een summiere beschrijving. Men weet er niet in te komen omdat men niet weet Geheel Geheiligd te Zijn en tegelijkertijd Geheel Ongeheiligd Heilig zonder zonden(Geheel Christusgelijk) te zijn!
   En scheel kijkende blind schriftgeleerderige orthodoxen als u kunnen heel maal geen beoordeling/oordeel vellen want ze weten niet Geheel Ongeheiligd Heilig zonder zonden Te Zijn: Die zonder zonden Is Werpe de Eerste Volmaakte Hoeksteen!

   “Bekeer U a.u.b.; NÚ heeft U nog volop kans; Als U sterft, zijn ÁLLE kansen voorbij.”

   Ik ben al twee keer gestorven en voorbij de dood gegaan, ik ken die weg! u is nog nooit gedurende uw volwassen leven zover geweest, dan zou hoort u eerst uw eigen weg te controleren en ten einde te lopen:

   Hij hield hun ook een gelijkenis voor: ‘Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? 40 De leerling staat niet boven zijn meester; maar zal hij ten volle gevormd zijn als hij gelijk is zijn meester. 41 Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? 42 Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt? Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog, en dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog van uw broeder zit. 43 Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt. 44 Iedere boom immers wordt gekend aan zijn vruchten; men plukt geen vijgen van dorens, men oogst geen druiven van een braamstruik. 45 Een goed mens brengt uit de schat van goedheid in zijn hart het goede tevoorschijn, maar een slechte uit zijn schat van slechtheid het slechte; want zijn mond spreekt waar zijn hart van overloopt.(Luc 6)

   Daarom verwijs ik naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en Vol in de H.Geest zijn. Daar is mijn hart Vol van en Loopt mijn mond over! Uw hart is vol van kerkleer en traditie en blind daar naar be-oordelen! Een Echte Levende Heilige doet zo niet als u want Die wil dat Gods Licht Openbaar Volmaakt Schijnt voor iedereen en niet onder een korenmaat van de kerk en traditie komt zoals u!

   Zorg dat Christus voor u gestorven is met Pasen en blind geloven is niet genoeg: Volmaakt Vol Vervuld Geloven, Wel! en Volmaakt Vervuld Geloven Is Godgelijk Weten En Zien! Dat is er Heen gegaan Zijn, Er Zijn, En Er Verblijven!

   1. @Henk Gadellaa,
    U behoort hooguit tot de geloofsgroep.
    Preciezer gezegd: U behoort tot de grote groep protestanten.
    Waarom bezoekt niet één van hún sites? U valt deze site slechts lastig met Uw eigen geloof.
    Een ándere mogelijkheid voor U: Richt Uw éigen geloofsgemeenschap/kerk op.

    1. @P.J.T Derks

     men kan zien dat u geen dossier kan lezen: Ik heb geschreven dat ik geen eigen kerk wil, geen volgelingen ik wens dat iedereen Die ene Volmaakte Christusverschijning volgt en zelf tot Vol-Profetie komt. ik wens slechts de laatste plek in de Hemel, iedereen mag voor mij zijn. ik zoek geen andere kerk dan Die Hemels Katholiek = Christusgelijk, Is

     Waar ik toe hoor zegt 1Kor 3

     3Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf.

     Ik houd mijn geest in de hel en wanhoop niet, pas aan de eindstreep wordt te lauwerkrans verkregen.

     1. Henk Gadellaa,
      Uw uiterst domme gezegdes betekenen:
      Een mens – inclusief Uzélf – hebben hun hersens gekregen om er NIÉTS mee te doen.

      1. @P.J.T. Derks

       1)Hoe is het nu met een bevruchte eicel die komt te sterven? Naar de leer van de kerk is het een mens en naar de biologie heeft die eicel nog geen hersenen zoals een verwekt kind pas later vormt. Hoe moet die de Hemel vinden want die heeft geen hersenen om mee te denken…..

       En……, 2)hoe zit het als men sterft en 3) een mens in coma met hersendood sterft? Hoe vinden die de Hemel?
       U die naar uw eigen oordeel een goed stel hersenen heeft, geef op die drie vragen eens antwoord op!

       1. @Henk Gadellaa,
        Alle drie de vragen zijn dom, mijns inziens zelfs zéér dom:
        U probeert Gods zaken te beïnvloeden.

        Alle drie door U gestelde vragen, zijn vragen welke alleen Gód aangaan.
        Hij en HIJ Alléén weet álles.
        God is geen enkele verantwoording aan ons schuldig.
        Wijzelf hebben NIÉTS gemaakt; wij allemaal hebben alleen maar gratis ontvangen.

        1. @Derks

         er zijn geen domme vragen wel domme antwoorden: “God is geen enkele verantwoording aan ons schuldig.
         Wijzelf hebben NIÉTS gemaakt; wij allemaal hebben alleen maar gratis ontvangen.”

         Domme antwoorden zijn voorbarige oordelen

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht