Het nieuwe geloof van de bisschoppen

Het is een gemeenplaats geworden om te stellen dat het probleem waarmee de Kerk te kampen heeft en die haar gebracht heeft naar de nooit geziene crisis die zij doormaakt, het gebrek aan geloof is.

Het gebrek aan geloof verklaart alles, van het misbruik tot de algemene laksheid en het verwerpen van de dogma’s. Terecht wordt dikwijls gezegd dat er in het verleden heel wat gevallen van immoreel gedrag waren bij de geestelijkheid, zowel de lagere als de hogere, maar het grote verschil is dat in die tijd de priesters geloofden en het zondebesef heel levendig was. De vraag die steeds weer opduikt is, hoe het mogelijk geweest is dat in onze tijd, een groot deel van de hiërarchie en van de clerus het katholieke geloof verloren heeft en erger nog, dat het deze afvalligen zijn die vandaag aan het hoofd van de Kerk staan.

Sommigen zullen beweren dat het overdreven is te zeggen dat de bisschoppen en de paus van Rome zelf het geloof verloren hebben. Is dit werkelijk overdreven of is integendeel de apostasie een feit?

Weliswaar heeft geen enkele van hen openlijk het katholieke geloof afgezworen en de meesten zijn er waarschijnlijk nog van overtuigd dat zij het geloof van de apostelen bewaren, zelfs al zullen weinigen ontkennen dat zij een apostolisch geloof aanhangen dat “aangepast is aan de tijd”, zoals het Tweede Vaticaans concilie het voorschrijft.

Het geloof dat zij prediken is zoutloos geworden en wijkt af van de oorspronkelijke leer. Het aanvaardt dat het tegengesproken wordt, wat heel handig is om problemen met de wetenschap en met de hedendaagse vooruitstrevende mens uit de weg te gaan. Het geloof, zoals het nu door het grootste deel van de katholieke Kerk onderwezen wordt, is een werelds geloof, dat alles en iedereen te vriend wil houden en daarvoor tot alle compromissen bereid is, zelfs al gaan die regelrecht in tegen de oorspronkelijke leer, zoals de miskleun “Fiducia supplicans” het tot in het belachelijke toe aantoont.

Deze verbasterde Kerk  gaat voorbij aan de essentie van ons geloof zoals die centraal staat in de prediking van Jezus Christus: waartoe wij als gelovig christen voorbestemd zijn na onze dood, samengevat in < de Uitersten van de mens>: oordeel, hemel, hel, verrijzenis van het lichaam op het einde der tijden, wanneer alles voor allen, levenden en doden, openbaar zal worden gemaakt. Zij ontwijkt aldus de existentiële vraag van de mens naar de zin van zijn leven, omdat zij niet meer in staat is iets zinnigs te verkondigen over het hiernamaals. Het is het modernistische geloof, zoals de heilige Pius X het zo goed wist te omschrijven.

De meeste huidige bisschoppen zijn inderdaad modernisten. Het zijn, zoals zovele anderen die graag met het begrip spelen, zonder eigenlijk te weten wat het inhoudt, verre verwanten van de te pas en te onpas aangehaalde ‘Verlichting’ van de achttiende eeuw, van een bepaald gnosticisme, waaraan aanvankelijk slechts enkele ingewijden zich aansloten en dat door het Tweede Vaticaans concilie in het hart van de katholieke theologie werd ingevoerd.

In feite is de kern van het probleem de ontkenning van het historisch karakter van de Openbaring, waarop  het apostolisch geloof gebaseerd is

De apostelen en de evangelisten hebben ons een geloof overgeleverd dat voortspruit uit een specifiek, welomschreven historisch gebeuren: de geboorte, de prediking, de dood en de verrijzenis van Jezus van Nazareth, het vleesgeworden Woord van God, die geboren is uit een welbepaalde vrouw- de heilige Maagd Maria- en die geboren is op een specifieke plaats en op een specifiek moment van de geschiedenis. De openbaring gebeurt dus in een duidelijk bepaalde tijd: die van keizer Tiberius, van de procurator Pilatus, van koning Herodes en van de hogepriesters Anas en Caiphas. Het is daarom dat de evangelisten en de profeten uit het Oude Testament zo bekommerd zijn om de genealogie. Wat soms overkomt als een saaie opsomming van namen, is in feite een manier om ons te zeggen dat wat gebeurd is, een werkelijkheid is, die in de geschiedenis gebeurd is. Zij geven ons de bewijzen ervan. Er kan dus niet gezegd worden < dat is overal en altijd gebeurd>, maar met deze concrete feiten kunnen wij zeggen :< dat is gebeurd in die tijd en op die plaats>.

Het christelijk geloof biedt dus niet enkel een feilloze waarheid aan, maar onderscheidt zich fundamenteel van de mythen, juist zoals de geschiedenis zich onderscheidt van de ideeën. Voor velen van onze bisschoppen, is het christendom, met zijn Openbaring, niets anders dan een mythe, dit wil zeggen, universele waarheden ingebed in een min of meer mythisch verhaal. 

Zij relativeren de historische kern van ons geloof. Zo blijft er inderdaad nog slechts een mythe over! Onze progressieve, neo-gnostische herders beperken de essentie van het christendom tot zijn morele inhoud, die samenvalt met de vereisten van de rede, in een soort veredeld humanisme. Zij denken dat al wat verband houdt met geschiedenis, kerkgeschiedenis, belijdenis en liturgie van ondergeschikt belang  is en door de “vooruitgang” van de beschaving wordt weggeveegd. Het is daarom dat zij een nieuw oecumenisme prediken, dat er niet meer uit bestaat de anderen tot het katholieke geloof te willen bekeren, maar de anderen te aanvaarden en <samen onderweg> te gaan.

Zo komen uiteindelijk de waarheden verkondigd door het christendom, de islam of door de vereerders van Pachamama op hetzelfde neer, alleen zijn ze met andere mythen aangekleed. Het is daarom trouwens, dat paus Franciscus met zoveel aandrang het “proselitisme” verwerpt en de bekeringen tot het katholicisme  vanuit een ander geloof veroordeelt.

De gebeurtenissen weergegeven in de Heilige schrift zijn echter geen vage beschrijvingen, bedoeld als pedagogische leerstof, waarmee eenzelfde inhoud van de waarheid duidelijk gemaakt wordt. Het zijn integendeel de middelen waardoor God tot de mens spreekt en in hem handelt.

Het volstaat de daden en de woorden van paus Franciscus gedurende heel zijn pontificaat te overlopen, juist zoals de daden en de woorden van de meeste bisschoppen, om te beseffen dat het geloof dat zij prediken niet meer hetzelfde geloof is als datgene waarin onze voorouders geloofden. Daarin ligt de oorzaak van de massale geloofsafval die wij meemaken en de tanende invloed van de Kerk op de maatschappij, zoals weer eens blijkt uit de brede parlementaire steun voor de inschrijving van abortus als grondwettelijk recht in Frankrijk gisteren. De Franse Kerk, la “fille ainée de l’Eglise”, zoals paus Johannes-Paulus het zo treffend uitdrukte, bleef afwezig in het debat, buiten een algemeen ‘pro forma’ communiqué. Om goed te beseffen waarover het gaat: Vorig jaar werden in Frankrijk 237.000 ongeboren kinderen vernietigd, dit terwijl het aantal geboortes op catastrofale wijze daalt! De strijdvaardigheid van de nieuwe Kerk is volledig weggeëbd. De gevolgen zijn schrijnend.

De apostel Johannes geeft op meesterlijke wijze en in enkele woorden de essentie van ons geloof weer:

< Wat was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met onze ogen gezien hebben, wat wij aanschouwd hebben en wat wij met onze handen aangeraakt hebben, de woorden van Leven( want het leven heeft zich geopenbaard en wij hebben het gezien en wij brengen getuigenis.Wij verkondigen u het eeuwig leven, dat bij de Vader was en dat ons geopenbaard werd): wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u.>

Auteur:Veroon ter Zee

261 commentaren op “Het nieuwe geloof van de bisschoppen

 1. Dat vind ik nu eens een mooie, heldere samenvattende analyse.
  Het toont kort maar duidelijk aan waar de frustratie, de pijn en het verdriet ligt van een kleine resterende groep katholieken die blijven zweren bij ‘het geloof van onze voorouders’, dat de Bijbelse teksten als waargebeurde historische feiten blijft zien, alles letterlijk blijft lezen en op geen enkele manier nog een antwoord kan geven op alle vragen die voortkomen uit de ontelbare nieuwe inzichten die we ondertussen hebben verworven.
  Ik kan niet voorspellen of dit groepje blijvend gedoogd zal worden binnen de RKK, dan wel zich uiteindelijk zal moeten afscheiden (wat de facto al gebeurd is).
  De kans dat deze visie in het Instituut RKK opnieuw de hoofdtoon wordt acht ik compleet onbestaand. Welke nieuwe paus er ook aankomt.

 2. @Frank Dierickx,
  In één zin schrijft U Uw volle waarheid:
  dat wij Bijbelse teksten als waargebeurde historische feiten blijven zien, alles letterlijk blijven lezen en op geen enkele manier nog een antwoord kunnen geven op alle vragen die voortkomen uit de ontelbare nieuwe inzichten die we ondertussen hebben verworven.

  @Frank Dierickx,
  Noem eens een groot aantal onderwerpen waarop de bijbel geen antwoord kan geven.
  Ik beloof U, dat ik zo kort als mogelijk zal antwoorden.

  1. Sigh (Zucht). Meneer Derks, lees mijn vele discussies met bv. Waramund over het ontstaan van de Aarde. Daar heeft u dan al één thema.
   Maar goed. Om te vermijden dat u triomfantelijk beweert dat ik niet kan of wil antwoorden: Hier eentje binnen uw eigen dada, en meteen ook van Veroon Ter Zee (Fiducia supplicans), en hier ook al meermaals aangehaald en besproken.
   Als uw algoede god een gruwel heeft aan homoseksualiteit (de Bijbel kende dat woord nog niet en had het uitsluitend over sodomie) waarom vond hij het dan nodig om zijn schepping te voorzien van mensen (en andere zoogdieren) met die geaardheid? Goddelijk pestgedrag?
   Beschouw dit maar als een retorische vraag, ik ga hier niet verder op doorgaan. Mijn standpunt is duidelijk (cfr. supra) en dat van de usual suspects hier ook.

   1. @Frank Dierickx,
    homofiliteit:
    Letterlijk ÁLLES wat God ons mensen schenkt, is een geschénk.
    Dat houdt in dat wij daarmee kunnen doen wat wijzélf willen:”wij kunnen een geschenk gébruiken en tegelijkertijd MISbruiken.
    God heeft de natuur zódanig ingericht, dat MISbruik zeer snel wordt afgestraft + GEbruik zeer snel wordt beloond.
    GEbruik wordt automatisch beloond met kinderen, terwijl MISbruik automatisch wordt beloond middels ernstige ziektes en het elkaar NIET kunnen schenken van kinderen.

    1. @Frank Dierickx,
     Het is vanwege vorengeschrevene, dat men het als een straf van God zag (tot vat. II, dus tot begin jaren ’60) als men géén kinderen kon ontvangen.
     Kinderloze echtparen scháámden zich toentertijd werkelijk.

     1. @Frank Dierickx,
      Dus nu begrijpt U ook beter de blije reacties van priester Zacharias en zijn vrouw Elisabet, toen zij op oudere leeftijd zwanger bleek (van Johannes de Doper).

      1. Jaja… Ik zal de wonderlijke zwangerschap van Maria maar niet ten berde brengen zeker..?
       Nogmaals, ik gun iedereen zijn geloof, hoe naïef en kinderlijk eenvoudig het ook mag zijn, maar u moet toch begrijpen dat de meeste mensen daarin niet meer mee kunnen gaan, hoe sterk ze ook aan hun vertrouwen in hun geloof vasthouden.
       Als ik met ‘gelovige’ vrienden en kennissen praat (Ja, die heb ik) en hen wijs op de onhoudbaarheid van de letterlijke Bijbelse wijsheden, dan krijg ik altijd (en al héél veel jaren) hetzelfde verwijt: Dat ik blijf vasthangen aan dat kinderlijke geloof van toen ik nog godsdienstles kreeg in de jaren stillekes. Dat ik niet mee geëvolueerd ben en hen maar blijf afrekenen op de tijdsgeest en aberraties van vroeger. En dat dat helemaal niet eerlijk is, noch intellectueel, noch moreel.
       Misschien is dat wel iets om hier eens serieus over na te denken. Er zijn best wel nog mensen die blijven geloven in een persoonlijke God en in een persoonlijke vertrouwensband met Hem, of Haar of Wat ook. En voor wie de constructie van een theologie daar niets mee te maken heeft, laat staan een instituut of dogma’s.
       Die mensen zouden jullie moeten koesteren, in plaats van hen uit te spuwen.
       Die mensen getuigen van hun diepe geloof in een alternatief voor een volstrekt gedetermineerde en zinloze wereld. Soms tegen eigen beter weten in.
       Die mensen vormen meteen ook het tegengif tegen de bekrompen visie van een dagelijkse H. Mis of Eeuwig bloedende Harten en ultieme ware christusverschijningen. Dat soort hocus-pocus hebben onze missionarissen er bij de ‘zwartjes’ proberen uit te meppen, maar ze hebben er een andere, even rare nieuwe hocus-pocus voor in de plaats gebracht. Waardoor dit continent daar nog wat langer in blijft hangen. In theorie. In de praktijk zien we daar andere dingen, ook in die gebieden waar onze Witte paters en broeders van Scheut superactief aan het dopen en het bekeren waren.
       Kortom, jullie vechten voor het behoud van een traditie, en eigenlijk heeft die traditie met echt geloof niets te maken.

       1. Traditie betekent heel gewoon de onveranderlijkheid van de waarheid. Indien waarheid kon veranderen dan was het geen waarheid want dan moet men alles relativeren. God is waarheid. God is standvastig in al Zijn bepalingen, eeuw na eeuw na eeuw tot in der eeuwigheid. Wie afbreuk wil plegen aan de waarheid stelt zich als vijand op tegen God. Zonder waarheid kan er geen moraal bestaan, slechts willekeur. Daarom beleven we nu een zeer zware eindtijd. Maar de Kerk is het werk van God, tijdelijk gereduceerd tot een kleine rest zoals al dikwijls voorheen gebeurde en die kleine rest zal weer een nieuwe opbloei mogelijk maken.

        1. Dat UW traditie de Waarheid is, Eric, is een onhoudbare en bijzonder hoogmoedige claim.
         Van zolang ik u hier al lees gaat u ervan uit dat uw visie DE waarheid is en dus de visie van godzelf. Wie aan uw visie twijfelt, die twijfelt automatisch aan God. Is dat niet wat hooggegrepen?
         Zo zal het niet goed komen, met uw restkerk.

         1. Fank, hetgeen u zegt klopt niet, de waarheid is van God en omdat waarheid niet kan veranderen spreken we van traditie. Het woord “traditie” zou overbodig zijn indien de iedereen de waarheid zou aanvaarden, zo eenvoudig is het geloof.
          Acht u zich te goot voor de natuurlijke eenvoud van het geestelijk leven, of boezemt het u angst in omdat u God altijd zult weerstreven?

         2. Correctie.
          Frank, hetgeen u zegt klopt niet, de waarheid is van God en omdat waarheid niet kan veranderen spreken we van traditie. Het woord “traditie” zou overbodig zijn indien iedereen de waarheid zou aanvaarden, zo eenvoudig is het geloof.
          Acht u zich te groot voor de natuurlijke eenvoud van het geestelijk leven, of boezemt het u angst in omdat u God altijd zult weerstreven?

       2. @Frank Dierickx.
        Mij is niet bekend vanuit wat voor gezin en omgeving U afkomstig bent.
        Ik heb op deze site al eens verteld over ’n missionaris, die in dezelfde straat woonde waar ikzelf als kind gewoond heb.
        De missionaris (in Afrika) had nog niet kunnen preken en hij was al binnen 5 jaar opgegeten (was begin jaren ’60).
        U echter praat over ’n tijd, dat U en ik nog niet bestonden + waarover wij dus niet uit eigen ervaring kunnen vertellen.
        Daarom mijn advies aan U: praat over EIGEN ervaring en klets niet anderen (waaronder Uw niét-deskundige vrienden en kennissen). Zoiets noemt men in de volksmond: roddelen.

        1. correctie van 5 maart 2024 om 17:55:
         @Frank Dierickx,
         De laatste zin moét zijn:
         Daarom mijn advies aan U: praat over EIGEN ervaring en klets niet met anderen (waaronder Uw niét-deskundige vrienden en kennissen). Zoiets noemt men in de volksmond: roddelen.

   2. Beste Frank Dierickx,
    Homofilie is niet aangeboren. Het is psychisch bepaald. De overgrote meerderheid van de mannelijke homo’s had in de vroege jeugd geen goed mannelijk rolmodel (om het simpel uit te drukken: een slechte of ontbrekende relatie met de vader of iemand die voor vader had kunnen doorgaan). Bij vrouwelijke homofielen is hetzelfde aan de hand in hun verhouding tot een moederfiguur. Dat is geen toeval. En ik bedoel hier niet de verhouding tot de ouders nadat ze ‘uit de kast’ zijn gekomen, maar voordien in de periode dat er van zich relationeel aangetrokken voelen tot anderen nog geen sprake is.
    Gaat u het voor uzelf maar eens na in uw eigen kennissenkring. Ik stel hier niet voor dat u er bij homofielen achter gaan vragen hoe hun relatie was met de ouder van hetzelfde geslacht, want de meeste mensen stellen de relatie met hun ouders positiever voor dan het was. Enkel indien u hen zeer goed persoonlijk kent weet u echt hoe hun relatie met de ouders was.
    De meeste homofielen hebben bijgevolg eveneens een hechtingsstoornis.
    Het is dus niet aangeboren, iets dat men in het verleden altijd heeft geweten of aangevoeld. Vroeger zei men over homofilie letterlijk het volgende: ‘wat je thuis niet krijgt zoek je elders’. Als je thuis geen vaderlijke liefde kreeg dan zoek je die elders, wat bij jongens kan betekenen dat ze hun behoefte aan liefde later zoeken bij ander jongens/mannen terwijl het bij meisjes het effect kan hebben dat zij later een overdreven sterke behoefte kunnen hebben aan mannelijke liefde – hetgeen ook nefast kan zijn, maar het valt minder op omdat het hier wel gaat om heterofilie -. Kreeg je geen moederlijke liefde dan zoek je dat elders, wat een gelijkaardig gevolg kan hebben dus dat een meisje de liefde later kan zoeken bij andere meisjes/vrouwen terwijl jongens een overdreven bijna ziekelijke verlangen naar vrouwen kunnen ontwikkelen.
    Het is psychisch, iets dat psychiaters die zeer veel met homofiele cliënten gewerkt hebben zeer goed weten (toch indien ze bereid zijn om onbevooroordeeld te willen kijken).

    1. U bent aan het verkeerde adres Peter vH. Uw stelling is al decennia lang achterhaald. Net zoals de stelling dat autisme doorgaans de schuld van de moeder is. Of dat schizofrenie, manisch-depresssiviteit en epilepsie een rechtstreekse correlatie hebben met de lichaamstypes leptosoom, picnisch of atletisch (Kretschmer).
     De oorzaken van homoseksualiteit zijn sowieso multifactorieel: genetische aanleg, erfelijkheid, brein en hormonen, omgevingsfactoren… Met een beetje huis-, tuin- en keukenpsychologie komt u er niet.
     Maar verandert dat iets voor die concrete mens die met zijn geaardheid geconfronteerd wordt en zich daardoor weet afgewezen door een gemeenschap die hem vies, zondig en vuil noemt? Is dat uw invulling van naastenliefde?

     1. @Frank Dierickx,
      U probeert met een grof antwoord @Peter vH te intimideren.
      Dat vind ik niét netjes van U.
      Genetische aanleg = onzin;
      Erfelijkheid = onzin.
      Brein en hormonen, omgevingsfactoren…: dát is mogelijk wél ’t geval.

      Met ‘onzin’ bedoel ik (uit het brein ontschoten van homoseksuelen of uit Úw brein).

      1. Zo is het natuurlijk gemakkelijk. Wat u niet zint noemt u gewoon onzin. Elke weerlegging noemt u grof of onzin. Is dat netjes?
       Doe me een lol. Weerleg in een of ander artikel de diverse hypotheses over de genetische aanleg en de erfelijkheid van homoseksualiteit. Dan levert u tenminste énige bijdrage aan het debat.
       PS. Het blijft me verbazen dat u doorlopend reacties stuurt met goedkeuringen (soms met procenten) en afwijzingen, daarbij vrijelijk iedereen mag beledigen, maar zelden of nooit een ‘inhoudelijke’ bijdrage aan het debat in petto heeft.
       Een beetje als Vissers, maar die is buiten categorie.
       Case closed.

       1. @Frank Dierickx,
        Ik neem aan, dat deze reactie voor MIJ bedoeld was.

        Wat God heeft geschapen, heeft Hij zéér goéd geschapen.
        Elk mens heeft hersenen waarmee ie dénken kan en dus bewúst kan kiezen.
        ‘Goedkeuringen’ stuur ik NIMMER(!) met procenten.

        Dat ik zelden of nooit een ‘inhoudelijke’ bijdrage lever, is ÚW interpretatie;
        U bedoelt, dat U het zelden of zelfs nóóit eens met het hier te berde gebrachte.
        Daarom één vraag aan U: Waarom bezoekt U deze onzinnige site???
        Als ikzélf iets onzinnig vind, dan zoek ik iets wat ikzelf wél zinnig vind.

        Mocht Uw antwoord tot ’n ánder gericht zijn, dan verzoek ik U om in het vervolg de NAAM van betreffende te vermelden.

        1. @ P.J.T. Derks,
         het was niet mooi van mij voor U in te springen. Maar sedert het verschijnen van Frank op dit KF ben ik er van overtuigd dat hij als groot wetenschapper banden heeft met een of andere loge. Ik denk dat hij alleen maar vuurtje wil stoken, bitterheid wekken. Mensen zoals hij kunnen God niet verdragen uit haat tegen de waarheid. De Kerk belachelijk maken geeft hem voldoening. Volgens mij kan me geen redelijk antwoord van hem verwachten.

         1. @eric-b-l,
          @Frank Dierickx kan NIMMER(!!!) een groot wetenschapper zijn.
          Mijn overleden broer (inmiddels al bijna 30 jaar dood) was wél ’n internationaal erkende en bekende wetenschapper. Maar ik heb mijn broer NIMMER de naam van @Frank Dierickx horen zeggen.

    2. Dat ieder mens vooral zeer veel geestelijke invloeden moet ondergaan mag op dit forum ook wel eens besproken worden, maar Frank neemt de vlucht voor alles wat geestelijk is.
     Niet erg moedig van hem.

     1. Start dan een geestelijk debat met een nieuw artikel, Eric. Wat is dat nu weer voor een opmerking? Elke ervaring van elke mens is vanaf dag één geestelijk, tenzij de vrucht zonder hersenen geboren wordt. Wie ontwijkt hier moedig het debat?
      Case closed.

        1. @Frank Dierickx,
         Wát ’n kwaadaardige gedachte ( zéér kwaadaardig) van U.

        2. Wel goed dan. De grootste inleidingen tot genotzuchtig seksueel spel worden geleverd door tal van duistere geesten en ook door aan duivels onderworpen mensen die men over het algemeen ‘heksen’ of ‘vampiermensen’ noemt (diverse vormen van occultisme).
         Van duivels kan men zich laten bevrijden door exorcisme, van heksen enkel door gebed en vasten. Altijd op zeer groot gevaar van terugval wanneer men zich niet consequent tot God blijft richten zoals de Kerk dat voorschrijft. Zonder de ware traditionele Kerk mislukt het gegarandeerd.

         1. eric,
          We zouden het niet zo negatief moeten zien.

          Jezus geloven is genoeg, lees ik in de Schrift, dus vooral niet vergeten ook van het leven genieten; een beetje lachen en vooral goed eten en drinken. Laat die geesten toch; je weet toch dat die niet ultiem sterk zijn?

          Wie Jezus gelooft is zalig, staat er geschreven, dus er is geen reden tot teveel negativiteit, lijkt mij.

          De kerk kan Jezus niet vervangen, lijkt mij.

          1. Aanvulling: Ik probeer uiteraard wél de Schrift te volgen. Mocht ik iets verkeerd hebben begrepen en geschreven, dan zal ik mijn begrip proberen bij te stellen.

    3. @Peter vH

     “Homofilie is niet aangeboren. Het is psychisch bepaald.”

     U moet eens een les echte Christendom volgen: een kind, mits niet verwekt met de zonde tegen de H.Geest, is onschuldig aan de fouten van de ouders!

     Menselijke homofilie is niet aangeboren, het is opgelegd!, net zo als hetorofilie! Die onschuld van een kind stamt af van het Kind van de volgende generatie Die Aanwezig Was In De Volmaakten In De Tuin van Eden Die Geen zondeval hebben begaan! En elke ouder die niet volmaakt zonder zonden een kind verwekt, legt erfzonden op een kind en homofilie is een erfzonde, net als Heterofilie! Want verschil in geslacht is een voortgekomen uit de zondeval. De 7e kamer van de Ziel Is Seksueel Volmaakt Goddefiel!

     U bent bijzonder blind ongenuanceerd en daarmee onbeschoft!
     net zo als er hier mensen zijn die denken dan de mens twee-eenheid is: Lichaam en geest = ziel, en dat is niet zo. de mens is een Drie-Eenheid: Lichaam, geest EN ZIEL, omdat er twee nachten over God zijn: daarom staat Christus op de 3e dag op uit de doden om die twee nachten volmaakt te doorstaan en uit te boeten voor hen die de 2e nacht niet volmaakt hebben doorstaan te volbrengen.

     1. Aanvulling u snapt niks van:

      1 In het begin schiep God de hemel en de aarde*. 2De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de Geest van God zweefde over de wateren.

      Daar gaat het over de eerste nacht over God: de val en de oorzaak van hun daden van die Satan en demonen werden! God schept geen aarde die leeg, duister en woest is, want God Schept in alle en overal en altijd Volmaakt En daar Liefde alles geeft is alles Godgelijk, dan kan de aarde niet woest leeg en duister zijn.

  2. nou daar kunnen jullie beide nog wel een punt aan zuigen, de ene beweert dat de mens nooit zal vinden(Frank) die kan de Bijbel niet eens Lezen, en de ander en de ander denkt dat het oude RKK kerk de ware is en de Bijbel letterlijk moet lezen(P.J.T Derks…

   Nou dat lukt de laatste al helemaal niet:

   1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 4)

   en

   9 Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. 10 Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.
   JEZUS’ GEBOD VAN DE ONDERLINGE LIEFDE
   12 Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.(John 15)

   Dat het zo slecht gaat met de RKK en alle andere Christelijke kerken heeft allemaal te maken dat het hen ontbreekt aan H.Geest en Vol-Profeten! Dat heet een schrijnend tekort aan Nederigheid, want Het ontbreken van de H.Geest en Profetie is altijd een tekort aan liefhebben. Paulus schreef het al: Geloof, hoop en liefde en de liefde is de grootste!, al is het een Slag groter: Geloof, hoop en trouw allen volmaakt Eén in de Liefde!

   Maar ja, dat is hier tegen dovemans oren!

   1. Henk,
    Inderdaad, Henk.
    Volgens mijn inzicht in de Schrift zou iemand die de Heilige Geest ontvangen heeft ook het talent van genezing hebben ontvangen;

    Marcus 16:
    15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.
    16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.
    17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken,
    18 Slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

    1. @Raphael,

     Christus(Naar Goddelijke Definitie: NGD) heeft over een “zijn” van een mens, die meer is dan verkregen kan worden met een handoplegging van een Bisschop, of kardinaal of het worden van een Paus. Christus spreekt hier over het “Zijn” . Apostelen kwamen ver in Dit “Zijn”, H.Benedictus en ook andere grote heiligen kwamen ver in dit “Zijn! Toch kwam er geen één zo ver in Dit “Zijn” als Henoch, Mozes, Elia en de ouders van die men de H.Maagd Maria, met het beginstatus als een kind verwekt met erfzonden. Waarbij de ouders van die men H.Maagd Maria noemt zelfs zover kwamen om een kind zonder erfzonden te verwekken, zoals later, Die Altijd zonder zonden verbleef men de H.Maagd Maria noemt , Christus(NGD) verwekte!
     Geesten uitdrijven, slangen opnemen, dodelijks drinken en geen schade doen, zieken genezen is een grote Geestelijke Gave verkregen door Grote werken der Liefde, Het Verwekken van een Kind zonder erfzonden is nog een hele stap verder want daarvoor moet men zelf geheel rein zonder zonden geworden zijn, En die van die men de H.Maagd Maria noemt is nog groter want Die heeft altijd zonder zonden moeten wezen!

     Ik begrijp dat velen dit niet kunnen verstaan, omdat het hen ontbreekt aan inzicht en hoe het was in de Tuin van Eden, en ook omdat men denkt dat een zondig mens niet gedurende diens leven terug kan keren in de Tuin van Eden, omdat men denkt dat voor de Tuin van Eden hetzelfde geldt als de Hemel en dat is wel zo en niet zo! Op de Hemel lag een ban van Satan vanwege dat een zonde hoe klein ook de weg verspert om binnen te mogen gaan omdat met een zonde leven aan Satan verloren gaat en nooit meer terug te halen is en de hemel als enige toegankelijk is voor Volmaakten zonder zonden, op de Tuin van Eden kon Satan geen ban opleggen omdat de Tuin van Eden Tijdelijk Is! Dat betekent dat al heeft men gezondigd men kan terugkeren, die gezondigd heeft voor Christus(NGD) de ban op de Hemel verbrak , konden die in de Tuin van eden terecht waren gekomen, wel in de Tuin van Eden verblijven, niet naar de Hemel gaan want zonder het Verlossingswerk van Christus(NGD) konden zij daar geen beroep op doen om in de Hemel te mogen gaan. Als Christus(NGD) “Terug Komt” bestaat er geen Tuin van Eden meer. Netzo als het Vagevuur en het Voorgeborchte al leeg zijn als de Twee Getuigen ten hemel Varen, het voorgeborchte die het leeghalen die mee willen en die niet mee willen gaan naar de hel voor eeuwig en het vagevuur omdat zij allen die daar zijn ook meenemen. Daarna is het hel op aarde en dood is niet meer te vinden. Iedereen heeft dan als enige nog de keuze Hemel of hel!

     Om terug te komen op het “Zijn”

     Heiligen die wonderen doen is deels nog anders dan Vol-Profeten Die Wonderen Doen. Heiligen doen nog wereldse werken, Vol-Profeten niet meer! Ieder die terugkeert gedurende diens leven in de Tuin van Eden heeft alle wereldse werken geheel afgelegd! Die Werkt Zonder zonden!

 3. Hoe het komt dat binnen een katholiek gezin sommigen wel als vanzelfsprekend in God geloven en anderen niet is me altijd een groot vraagteken gebleven. Wie niet kon geloven was wel verheugd met de vernieuwingen en met de moderne paus want zij kunnen zich eindelijk onbeschroomd uitleven. Maar het ontbreekt hen aan geestelijke ervaringen en zij kunnen zelfs niet begrijpen wat dat is. Wie wel gelooft laat zich de onwetendheid van de ongelovigen aan het hart komen want het is pijnlijk te moeten aanzien.

  1. Wie van doet niet onbeschroomt zich uit leven? Niet een van u hier leest:

   1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 4)

   en

   9 Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. 10 Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.
   JEZUS’ GEBOD VAN DE ONDERLINGE LIEFDE
   12 Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.(John 15)

   Het barst hier van de vooroordelen en niet één van hen voldoet aan 1Kor4;1-5 en John 15; 9-12, op een enkeling na!
   Niet één van u en uw gelijken die een Steen zonder zonden kan gooien!

   En daarom, Eric, blijft het een groot vraagteken want u kan niet zoeken, vinden en verkrijgen, bij u en velen is het veni, vidi foetsie

 4. Geloof verliezen?

  Ik denk dat er over geloof niet op een wereldse manier te praten valt. Het is iets dat van zichzelf onbeschrijfelijk is maar tegelijkertijd overal aanwezig is. Je ‘doet’ je geloof en verder niet. Wie erover praat vindt toch geen woorden.

  De vruchten van het geloof kun je kunt waarnemen als je gelooft. Het geschenk dat geloof is, is het geheim, maar toch ook weer niet. Het is als een raadsel dat verborgen lijkt maar tegelijkertijd openbaar is.

  Het lijkt een eeuwigdurend geschenk van het wonder. Maar het is voor de wereld niet te begrijpen.

  Dus als sommigen het geloof verliezen? Ergens kán dat niet, denk ik. Dát geschenk is niet te verliezen, denk ik.

  Maar het maakt niet uit, denk ik. Het gaat toch zoals het gaat.

  1. Geloven is niet moeilijk, maar blijven werken aan de altijd variërende afstand tot God als primair belangrijk stellen is dat wel. Des te meer men het geloof beleeft, des te dichter men de Harten van Jezus en Maria omhelst, des meer men afstand neemt van de wereld hoe moeilijk dit laatste ook mag zijn.

   1. Afstand nemen van de wereld is, als men de belachelijke wereldse bekommeringen eenmaal kent, niet zo moeilijk; integendeel zou ik eerder willen zeggen. Hoe meer men weet, des te afschuwelijker het beeld van de wereld van de slechte mensen wordt. Maar er zijn minstens 4% zeer goede mensen naast 4% erg slechte mensen. Het is in evenwicht en dat verzacht het leed een beetje.

    Maar niemand is écht goed behalve Eén, namelijk God, en eén is uw Meester, namelijk Christus, zegt de Schrift.

    Ik kom er nét achter de Judas de zoon van Simon (Petrus) was. Dat moet vreselijk voor de vader geweest zijn. Wat heeft die Petrus het moeilijk gehad zeg.

    1. Ik moet zeggen: Ik kom er nét achter de Judas misschien of wellicht de zoon van Simon (Petrus) was.

     1. @Raphael

      Misschien eens Het epos van de God Mens, van Maria Valtorta, lezen…..

      nog beter naar die Ene Volmaakte Christusverschijning Gaan en Christusgelijk Liefhebbend Luisteren

    2. @Raphael

     “Maar er zijn minstens 4% zeer goede mensen naast 4% erg slechte mensen. Het is in evenwicht en dat verzacht het leed een beetje.”

     Het heet: de brutale heeft de halve wereld en steelt de andere helft!

     U moet niet vergeten wie er opvoedt: Wie de jeugd heeft heeft de toekomst! En die niet leert Vol In De H.Geest te worden moet ook niet denken dat die andere kan beleren! En het zijn er genoeg die denken dat ze Vol in de H.Geest zijn, terwijl hun kop vol zit met gebakken lucht en helaas hebben die het voor het zeggen

   2. @Eric

    geloven is niet moeilijk, ieder kind doet het want anders kan je niet vooruitkomen , Volmaakt Goed Geloven is voor velen onbereikbaar omdat ze ondraagbare lasten hebben opgelegd gekregen door blinde religieuze geestelijken: Elke leer die niet in alles volmaakt is en als Geheel Volmaakt ,geleerd wordt en blind wordt aangenomen als volstrekt waar , is een ondraagbare last!

  2. @Raphael

   “Ik denk dat er over geloof niet op een wereldse manier te praten valt. Het is iets dat van zichzelf onbeschrijfelijk is maar tegelijkertijd overal aanwezig is. Je ‘doet’ je geloof en verder niet. Wie erover praat vindt toch geen woorden.
   Het lijkt een eeuwigdurend geschenk van het wonder. Maar het is voor de wereld niet te begrijpen.”

   Is ook logisch dat velen er niet echt over kunnen praten want een wonder is voor hun zoals de R.K.K een wonder verklaard: verklaard Onverklaarbaar!!!!! Dan dan geloven ze in Christus en de H.Geest, Die de Hele Waarheid kunnen Openbaren! Nou het lukt hen van geen meter want een wonder is voor Christus noch de H.Geest onverklaarbaar, maar ja dan moet je Nederig leren worden……en geen gebakken lucht verkopen

 5. In het artikel wordt het gnosticisme vernoemd, iets waar ik hier dikwijls over geschreven heb. Het theologisch modernisme komt zeker van het gnosticisme; met het modernistisch concept “evolutie van dogma” wilden infiltranten de vaste onwrikbaarheid van de christelijke doctrine vervangen door de gnostische leer van een pantheïstisch-goddelijke kosmos die voortdurend evolueert naar een gepretendeerd goddelijk herstel. De gnosticus wijst de bovennatuurlijke, onveranderlijke God af en verkondigt een fluïde, veranderlijke “god”, en die “god” is volgens hem de fysieke wereld, de kosmos. Het kamp van die valse leer is het kamp waarin de modernistische ketter Teilhard de Chardin zich bevond.

  Reeds de katholieke priester Emmanuel Barbier zag de connectie tussen het theologisch modernisme en het gnosticisme; hij publiceerde het werk “Les infiltrations maçonniques dans l’Église”, hetwelk in pdf-formaat staat op de Franse website “Bibliothèque Saint Libère”.

  Het gnosticisme is het mysterium iniquitatis dat Antichrist voortbrengt in de wereld; doorheen de geschiedenis hebben gnostische sekten gecomplotteerd tegen de katholieke Kerk en reeds de heilige apostelen moesten ertegen strijden. Aan de top van de gnostische sekten staan altijd Joodse kabbalisten; het gnosticisme kwam van Judeeërs in de oudheid en het is de kern van het kabbalisme. Doorheen de eeuwen heeft de satan gnostische sekten opgericht om de Kerk van buitenaf te bestrijden en haar rangen te infiltreren ter ondermijning van binnenuit; in deze tijd hebben dergelijke sekten de infiltratie zover gebracht dat het Vaticaan in hun greep is. Wanneer men de geschiedenis van de maçonnieke P2-loge binnen de rangen van de clerus bekijkt en de bekentenis van de bekeerlinge Bella Dodd over de marxisten die zij in priesterseminaries infiltreerde toen zij communistische agente was ziet men nog maar de top van de ijsberg.

  De “Renaissance”-tijd is begonnen met de overbrenging van het “Corpus Hermeticum” uit het gevallen Byzantijns rijk door Cosimo de’ Medici; het werd vertaald door Marsilio Ficino en de magiër Ludovico Lazzarelli. De gnostici gebruikten het hermetisme om de katholieke sociale orde te ondermijnen in West-Europa en lanceerden de twee revoluties van het copernicanisme en het protestantisme; de metselaarsgilden die eerder overgenomen werden door gnostici vormden de sekte van de hermetische rozenkruisers, de sekte die achteraf de Royal Society gesticht heeft in Londen. Copernicus verwees naar het hermetisme in zijn “De revolutionibus” en de protestanten waren doorheen de geschiedenis de medestanders van de rozenkruisers en later de vrijmetselaars tegen de Kerk van Rome.

  In de achttiende eeuw werden de rozenkruisers de vrijmetselaars en de Verduistering werd gestuurd door hen; in Frankrijk ontketende het “Grootoosten van Frankrijk” de Franse revolutie waardoor in een zee van bloed de politieke en maatschappelijke “Nieuwe Wereldorde” uitgebouwd werd; de moderne politieke regimes in West-Europa hebben de Franse revolutie als moeder. De westerse mens wordt in deze tijd geboren in een samenleving die in de greep is van de gnostische sekten; het liberalisme, het naturalisme en het rationalisme, en ook de valse dogmata van het sciëntisme, die dingen komen allemaal van de gnostische sekten die als architecten van de moderne westerwereld de moderne maatschappij ontworpen hebben volgens en gevestigd op de valse beginselen die zij geproclameerd hebben in 1789.

  Sinds de val van de Pauselijke Staten ten tijde van Pius IX hebben de pausen van Rome bijna geen temporale macht meer; de verdedigingswallen zijn gevallen en de bisschop van Rome was omringd door tot de tanden gewapende vijanden. In die toestand werden de infiltratiepogingen van de gnostici veel minder verhinderd en in het begin van de twintigste eeuw viel de Habsburgmonarchie, de laatste min of meer sterke katholieke troon in het Westen. In die eeuw verliep de infiltratie van de katholieke Kerk met kracht en nog in dezelfde eeuw geschiedde de kerkelijke revolutie in de jaren zestig, en heden zien we hier de bisdommen in ruïnen.

  Ik ben van oordeel dat we ons breed gesproken in de eindtijd bevinden, en ik weet niet of West-Europese volkeren nog tot Christus bekeerd zullen worden voor Zijn wederkeren. Indien niet, dan moeten katholieken zich voorbereiden om te overleven in catacomben-modus, en daarvoor is goed episcopaal leiderschap nodig; de infiltratie van de Kerk door maçonnieke en andere gnostische sekten moet dus voortdurend bestreden worden.

  Leo Suenens, die de metropoliet van de Belgische kerkprovincie was en één van de beruchte revolutionairen ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie, stond op de Pecorelli-lijst van vrijmetselaars in de katholieke clerus. Wanneer men dat weet beseft men hoe de bisdommen in Vlaanderen tot de zeer slechte staat gebracht werden waarin zij zich nu bevinden.

  1. Nog over de val van de Pauselijke Staten:

   De temporale macht van de paus was nodig ter bescherming van zijn onafhankelijkheid tegenover vijandige politieke machten, politieke machten die de katholieke religie wilden altereren volgens maçonnieke valse beginselen. Katholieken die in de negentiende eeuw het temporaal koningschap van Pius IX verdedigden beseften dit; na de inname van Rome door de carbonaristen werd de paus een gevangene in het Vaticaan genoemd, en het is niet moeilijk om te zien onder wat voor druk een dergelijke gevangene stond, omringd door antikatholieke vijandige machten, om inbreuk te plegen op de godsdienstige orthodoxie van het katholicisme; de paus was opperpriester van het Christendom maar zonder politieke en militaire macht om zich te verdedigen tegen de zonen van de Franse genocide. De opvolgers van Pius IX zijn gevangenen in het Vaticaan gebleven, en het statuut dat het Vaticaan (slechts een klein gedeelte van Rome dus) nu op papier heeft als vorstendom van de paus als soevereine bestuurder is een administratieve constructie die niet overeenkomt met de feitelijke realiteit in de praktijk, want de paus is onderworpen aan het internationaal systeem, en wanneer hij opstandig zou worden ertegen zouden de judeo-maçonnieke politieke machten zich tegen hem keren, machten waartegen hij niet bij machte is zich militair te verdedigen.

   Het Vaticaan wordt nu gebruikt door de judeo-maçonnieke krachten voor duistere monetaire constructies; de vrijmetselaar Paul Marcinkus van de Vaticaanse bank was schuldig aan de moord op Johannes Paulus I. Aan die moord kon men zien wie de feitelijke macht heeft in het Vaticaan.

   1. Waramund
    “Paul Marcinkus van de Vaticaanse bank was schuldig aan de moord op Johannes Paulus I”, schrijf je.
    Ik heb het bewijs daarvoor op het internet niet kunnen vinden. Ik las wel een boek over deze paus, maar ook dat gaf geen bewijzen. Het is opmerkelijk dat veel mensen het leven hebben gelaten tijdens de onderzoeken naar het gebeuren.

 6. Vrijdag 8 maart 2024 is het weer Men Meet Men op de vertrouwde locatie in de kelder van de Vrijmetselaars aan de Rijkmanstraat 10 te Deventer. Men Meet Men richt zich op homo- en biseksuele mannen vanaf 18 jaar; Trans-, non-binaire-, intersekse- en queermannen die zich thuis voelen bij ons zijn van harte welkom. Vanaf 20.00 uur kun je gezellig bij kletsen of nieuwe gezichten leren kennen. Er wordt gezorgd voor een cafésfeer met muziek en hapjes. De Men Meet Men-café gaat door tot 24.00 uur en de toegang is gratis. De werkgroep Men Meet Men kijkt met enthousiasme uit naar jullie komst!

  Als je de handtekening van Obama recht opzet is het een pik die klaarkomt

  https://thepeoplescube.com/peoples-blog/michael-obama-penis-sighting-most-recent-video-captures-t20851.html

  het heeft natuurlijk alles te maken met Orion/Osiris/Nimrod…—-hun religie

  Moet je lezen hoe sodomie complex in elkaar zit

  Enkele feiten uit Vermont en links naar Orion/Osiris/Nimrod…

  De Green Mountain Boys verdedigden de staat. Vermont = “Groene berg.”

  Vermont was de 14e staat… Groene dode man – 14 stukjes Osiris/Orion/nimrod, enz. Het 14-stuk is de ontbrekende gouden Phallace, zodat Isis hem in Horus kan doen herleven.

  Isis heeft met de hulp van Anubis alle stukken van de Osiris opgespoord en gevonden, “behalve” de ontbrekende fallus, waarvan werd gezegd dat deze was opgegeten door een vis, die daarna zijn krachten had ondergedompeld in de wateren van de rivier de Nijl , waardoor het in zekere zin heilig water wordt (zie: doop). “The hand of mysteries” toont deze mythe verborgen in het volle zicht. Dit wordt allemaal getoond in de IPG2-video, de Anubis-boot die uit het geboortekanaal de wereld in komt, met de valse messias – de herleefde/opgestane dode/slapende valse god Osiris/Orion/nimrod, veranderd in het gouden kind – de nep-messias Horus, enz. ook wel de AC genoemd.

  Er wordt aangenomen dat het getal 14 significant is van de 14 sterren van het Orion-sterrenbeeld, waarmee Osiris werd geassocieerd (als de stervende en opkomende god van Egypte, net zoals het Orion-sterrenbeeld elke nacht in november en december ‘oprijst’ naar de verticale positie. ), of de 14 dagen van de halve maanperiode (“28 dagen”), wat symbolisch is voor de maan die in stukken wordt gehakt, zoals gaat van een volle maan naar een halve maan, waarbij Osiris ook wordt gezien als een “maangod”, in meeste gevallen.

  Isis nam toen de 13 delen van het lichaam van Osiris, en verzamelde ze in de vorm van een mummie, en om hem compleet te maken, sneed ze haar duim af om een geïmproviseerde fallus voor hem te maken of maakte ze een gouden fallus, afhankelijk van het verhaal. variant, die ze rechtopstaand op zijn gemummificeerde lichaam bevestigde:

  Osiris fallus (“Gouden vinger”)

  Isis veranderde toen in een vlieger (“vogel”) en gebruikte via de “zwarte rite” -ceremonie haar magische krachten samen met de magische krachten van Thoth (mercurius / Hermes / Hermit?) Om hem weer tot leven te wekken en het demonische godkind Horus te verwekken onderweg door de spirituele krachten van het hemelse zaad dat voortkomt uit zijn nieuwe magische fallus. In overeenstemming met deze mythe begonnen Egyptische farao’s begraven te worden in gemummificeerde vorm met schijnbaar een rechtopstaande fallus, om zo de opstanding van Osiris na te bootsen. De mummie van koning Tut (ca. 1300) werd bijvoorbeeld beroemd gevonden met een rechtopstaande fallus. Later begonnen Egyptenaren Osiris-maïsmummie uit aarde te maken en zaden vol met Osiris-achtige erecties. In de hindoeïstische mythologie werd de mythe van Osiris en zijn gouden fallus omgevormd tot de mythe van Shiva (Creuzer, circa 1838) en de gouden lingam fallus. (shiva bij Cern).

  Zie onderstaande link voor meer informatie:

  http://www.eoht.info/page/Phallus%20of%20Osiris

  De heremietlijster is een symbool. De staatsvogel van Vermont werd gekozen vanwege zijn interessante trekgewoonten. Er is opgemerkt dat sommige heremietlijsters ervoor kiezen om Vermont te verlaten als het kouder wordt. Anderen zijn echter tot ver in de winter in Vermont gespot. Deze kleine zes-inch vogel blijft het liefst in bosgebieden tijdens de winter en de lente. Maar als je goed kijkt, zie je ze misschien overal in de staat. Kluizenaar = Hermes/Mercurius de tovenaar. Mogelijke link met de ontbrekende fallus van Osiris omdat kwik bekend staat als de haan (jargon voor penis). Vogel van 15 cm = getal van een mens, gemaakt door Adam op de *6*de scheppingsdag.

  Het Morgan-paard werd hier gefokt. Paarden zijn gekoppeld aan zowel Jupiter/Zeus als Neptunus/Poseidon. Beetlejuice film werd gefilmd in Corinth Vermont. Corinthus zou de zoon van Zeus zijn. Morgan = “omcirkelende zee” Of “Zeehoofd” zou er een link kunnen zijn met het “beest uit de zee”? In het Grieks Morgan = zeemeermin. (Zeenimfen die bekend staan om het lokken van zeelieden naar hun dood). Er is ook de Schotse familie “Morgan’s” – De heide? Morgan zou van oorsprong uit Wales zijn – de link met Satan de draak (“Wales / welsh flag”). In het Hebreeuws Morgan = “Geboren uit de zee.”

  Rudyard Kipling woonde in Vermont. Rudyard Kipling was een Engelse romanschrijver die klassiekers uit zijn kindertijd schreef, zoals ‘The Jungle Book’. Hij staat echter bekend om zijn verhalen over de levens van Engelse mannen en vrouwen in India. Uiteindelijk verhuisde hij naar de VS en vestigde zich in Vermont. sultan of swing – de aapmens/orang-oetang?

  Zijn huis heette “Naulakha”. Het werd gebouwd in 1893 en was tot 1896 de residentie van de schrijver. Sinds 1993 staat het pand op de monumentenlijst.

  Verdere feiten…

  https://www.destguides.com/united-states/vermont/vermont-facts

  Ik weet zeker dat de ster “Beetlejuice/Betelgeuze” van Orion (Osiris/nimrod/reus) zijn Hoofd vertegenwoordigt. “The headless horse man” – De film “sleepy hollow” uit 1999 (666), door Tim Button (regisseur van Beetlejuice-film). Orion is de kleine antagonist van de slaperige holte en verschijnt in “paradise lost” als de belangrijkste antagonist. Orion is een fanatieke engel die ontsnapt is uit het vagevuur. Als voormalig lid van de Heavenly Host (HH/88) 358/88 = lucifer. (In judaïsme / Kabbalah-teksten)

  https://villains.fandom.com/wiki/Orion_(Sleepy_Hollow)

  De ster Betelgeuze betekent in het Arabisch ‘de schouder van de reus’.

  Orion en de ster Beetlejuice/Betelgeuze in de Ierse mythologie en de link met het bovennatuurlijke/mystieke ras dat bekend staat als de Tuatha de Danaan. Stam van Dan – “de rechters”. Het oordeel is over de hele wereld.

  https://mythicalireland.com/blogs/news/the-fading-of-the-star-betelgeuse-and-the-myths-of-ancient-ireland

  Beetlejuice 2 zou op 6 september (2024) uitkomen. De 96/69-code.

  Even wat informatie delen:

  Beetlejuice is een Pueblo-clown.

  https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/sacredclown.jpg

  Pueblo-clowns zijn een type personage dat wordt gevierd door de Kachina-religie en de cultuur die ze beoefent (Pueblo-stammen in Noord-Amerika). Deze clowns presenteren zichzelf met zwarte en witte horizontale strepen die op hun lichaam en gezicht zijn geverfd, ze schilderen zwarte cirkels rond de mond en ogen, en scheiden hun haar in het midden en binden het in twee bundels die rechtop staan aan elke kant van het hoofd en zijn afgezet met maïskolven. Legenden en gebruiken om hen heen verschillen, maar ze worden vaak gezien als geesten van de vroege mens, bedriegers die vanuit de aarde zijn voortgekomen en nog moeten uitgroeien tot de mensheid, hun iconografie bedoeld voor satire en vruchtbaarheidsriten.
  Kijk nu eens naar Beetlejuice. Zwart-witte strepen bepalen praktisch zijn uiterlijk, en zijn haar is een platinablond rattennest. In de film- en animatieserie is hij een perverseling, een destructieve grappenmaker en een Manchild (grenzend aan psychopathisch) met een voorliefde voor het uithalen van grappen. Als geest is hij uniek in zijn vermogen om de werkelijkheid te vervormen. Hoewel geesten in de film een aantal bovennatuurlijke vermogens lijken te bezitten, wordt geen enkele gezien als zo indrukwekkend als die van BJ. In de tekenfilm zijn er tal van magie-gebruikers, maar Beetlejuice’s “sap” wordt ronduit verklaard door zijn onstoffelijke brein (nee, echt waar) dat hij met zijn kracht de Noorwereld zou kunnen veroveren, maar liever genoegen zou nemen met grappen dan met iets constructiefs. Dit houdt in dat hoewel hij een geest is, het onwaarschijnlijk is dat hij op enig moment technisch gezien een mens was.
  Hoewel Pueblo-clowns niet bekend staan om hun goddelijke vermogens, is het waarschijnlijk dat Beeltejuice een relatie heeft met de oermensen of zelfs de legende tot op zekere hoogte heeft geïnspireerd.

  Beetlejuice is Belphegor.

  Afgezien van het feit dat ze zeer vergelijkbare namen hebben, is Belphegor een van de zeven kroonprinsen van de hel, die luiheid vertegenwoordigt. Hij staat erom bekend mensen te verleiden met ogenschijnlijk eenvoudige oplossingen voor hun problemen die uiteindelijk gruwelijk averechts werken en ongelooflijk grof zijn.

  Beetlejuice is een menselijke (of beter gezegd, geest) avatar van de ster Betelgeuse.

  In het gedichtenboek van Jean Louis De Esque, Betelgeuze, een reis door de hel, bevindt de hel zich op de titulaire ster. In Beetlejuice lijkt er op het eerste gezicht geen hel te zijn. Maar er is een akelige plek die uitgedreven geesten uiteindelijk de Lost Souls Room noemen. In de meeste versies van demonologie stuurt een exorcisme geesten of demonen terug naar de hel, dus het zou logisch zijn dat de Lost Souls Room de hel is, of in ieder geval het dichtst in de buurt komt. Stel dat, zoals in het gedicht van De Esque, Betelgeuse de locatie is van de Lost Souls Room. De uitgedreven zielen geven Betelgeuse een soort vervulling, hetzij omdat ze voedingswaarde hebben, hetzij omdat het er gewoon van geniet om ze te verzamelen. Met dit in gedachten zou de bio-exorcisme-business van Beetlejuice een schijnvertoning kunnen zijn om angstaanjagende ongeregeldheden te veroorzaken, de schuld bij zijn oproepers te leggen en meer zielen uit te drijven. Hoewel hij het exorcisme van de Maitlands heeft gedwarsboomd, maakte het deel uit van een plan om een permanente vergunning te krijgen om de levende wereld te achtervolgen, wat meer doden en dus meer geesten en meer potentiële zielen betekent.

  Beetlejuice is overleden aan…

  Kwikvergiftiging – verklaard door zijn roze vingertoppen en in overeenstemming met zijn karakter in de films als zijnde een vuile oude man – Kwik werd vroeger gebruikt om syfilis en andere seksueel overdraagbare aandoeningen te behandelen. Ontsmetting houdt ook in dat je jezelf grondig schoonmaakt – geen enkele versie van Beetlejuice was geïnteresseerd in persoonlijke hygiëne.
  Buried Alive – een middeleeuwse straf voor moordenaars zonder berouw, het verklaart waarom hij geen zichtbare verwondingen heeft, onder de schimmel zit en door de Maitlands moet worden opgegraven voordat ze bij hem kunnen komen. Het zou ook zijn roze vingers verklaren, als je aanneemt dat het roze van zijn vingers bloed is van toen hij zou hebben geprobeerd zich een weg uit de grond te klauwen.
  Zelfmoord – Er wordt gesuggereerd dat hij als ambtenaar in het hiernamaals heeft gewerkt, en depressieve/suïcidale mensen verwaarlozen soms persoonlijke hygiëne en sociale gunsten. Ongepaste humor kan ook een coping-mechanisme zijn of een manifestatie van manische episodes. Dit zou een Commonality Connection-smaak geven aan zijn poging om Lydia uit zelfmoord te praten.
  Een ontmoeting met een grote slang – verklaart zijn haat tegen zandwormen en kan leiden tot verstikking, zoals bij het Buried Alive-voorbeeld hierboven.
  Zeker NIET de pest – hij zei dat hij het had meegemaakt.
  Het is bevestigd dat hij inderdaad een zelfmoord was; de scène die zoveel zou hebben verklaard, werd voor tijd afgebroken.

  Beetlejuice is Satan

  Zijn naam lijkt tenslotte erg op de bijbelse smet “Beelzebub”. Juno, merk op dat ze haar naam deelt met de belangrijkste vrouwelijke Romeinse godheid en de snee in haar keel is dat ze alleen maar doet alsof ze een zelfmoordslachtoffer is, om op te gaan in de andere bureaucraten. Hij zou niet alleen op het hoogtepunt met Lydia trouwen, maar bezit nemen van haar ziel, of haar misschien zelfs impregneren met de Antichrist.

  Beetlejuice stierf in de jaren 1600

  Beetlejuice zei dat hij de Grote Plaag heeft meegemaakt. Een van de grootste plagen uit de geschiedenis is de Grote Plaag van Londen in 1665. Bovendien was Amerika tegen die tijd ontdekt en waren mensen op weg naar de Nieuwe Wereld. Connecticut, waar de film zich afspeelt, was ook een van de eerste kolonies die zich vestigden. Nadat hij de Grote Plaag had overleefd, verhuisde Beetlejuice daarheen om aan misdaden te ontsnappen, en daar ontmoette hij een vrouw, werd verlaten toen ze erachter kwam wat een engerd hij was, en hing zichzelf op. Net als Judas hing de verrader zichzelf op – de zoon des verderfs. (Johannes 17:12, 2 Thessalonicenzen 2:3, Hebreeën 6:4-8).

  Geen toeval dat de film Beetlejuice werd gefilmd in East Corinth in Vermont….

  Korinthe = plaats op de top, plaats van de hoorn, plaats van rijke weiden.

  Etymologie van de naam Korinthe

  Men denkt dat de naam Κορινθος pre-Grieks is. Maar er wordt ook gedacht dat het verband houdt met κορυς (koros), helm, wat even duidelijk verband houdt met κερασ (keras), hoorn, en uiteindelijk met de Proto-Indo-Europese wortel “ker-“, hoorn of puntige piek:
  Van κερασ (keras), hoorn, en קרן (qeren), hoorn of lichtstraal.
  Van κορος (koros), zoon of verzadiging, en כרר (karar), omringen en vullen. Mogelijk een link naar de Oroborus Serpent oftewel Satan.

  De naam Korinthe in de Bijbel

  De naam Corinth behoort tot een stad die zowel de ontvanger was van enkele van de meest verbluffende stukken uit de wereldliteratuur (namelijk de brieven van Paulus aan de Korinthiërs), als van verschrikkelijke niveaus van keizerlijke brutaliteit. De naam Korinthe komt 6 keer voor in het Nieuwe Testament, en het etnoniem Korinthisch (Κορινθιος) nog eens 2 keer; HANDELINGEN 18:8 en 2 KORINTHE 6:11.

  De Korinthiërs beweerden dat de naam Korinthe (Κορινθος) was afgeleid van de prehistorische stichter van de stad, namelijk Corinthus (Κορινθος; identieke naam), die een zoon was van Jupiter / Zeus – en in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zouden de Griekse goden menselijke voorouders zijn ;

  https://www.abarim-publications.com/Meaning/Corinth.html#anc-2

  Al dan niet op basis van een goede etymologie (wat uiteindelijk niet zo interessant is), in Bijbelse tijden zou het spreekwoordelijk rijke Korinthe zeker in verband zijn gebracht met de spreekwoordelijke “Hoorn des Overvloeds”. Het zou ook zijn herkend als een parafrase van de naam Akropolis, die bestaat uit het bekende woord πολις (polis), stad, en ακρις (akris), puntige heuveltop (vandaar MATTHEÜS 5:14: “Jij bent het licht van de wereld. Een stad op een heuvel kan niet worden verborgen.”).

  Verder lezen van het oude Korinthe

  Na de val van het Byzantijnse rijk werd Korinthe veroverd door de Franse ridders en later door de *Ottomaanse Turken toen Griekenland onderdeel werd van het Ottomaanse rijk. Het werd bevrijd en werd een deel van de moderne staat Griekenland na de Griekse Onafhankelijkheidsoorlog van 1821 en de oprichting van de Griekse staat in 1830.

  https://greecetravelideas.com/a-guide-to-ancient-corinth/

  Verdere links met Beetlejuice –

  Beetlejuice (Lester green) 2011 interview met Obama…
  Lester Green genaamd Beetlejuice?

  Green werd blijkbaar ontdekt in een buurtbar door Sean Rooney, die zijn manager werd. Hij zou een entertainer worden en sloot zich aan bij Rooney’s dwergwerpbedrijf, waar hij zijn bijnaam kreeg vanwege zijn gelijkenis met een personage in de film Beetlejuice (1988).

  De Green Mountain Boys beschermden ook Vermont tijdens de Revolutionaire Oorlog. Ze hielpen bij het veroveren van Fort Ticonderoga op de Britten. Bij de Slag om Bennington vochten de Green Mountain Boys met de Amerikaanse troepen om de Britten te verslaan. De Green Mountain Boys speelden vervolgens een cruciale militaire rol in de onafhankelijkheid van Vermont en de revolutionaire zaak van Amerika. Een Green Mountain Boys-regiment werd op 4 juli 1775 geautoriseerd door het Continentale Congres en werd onderdeel van het Northern Army.

  Nog een “Groene” link; De naam Vermont komt van het Franse “Vert” en “Mont”, wat zich vertaalt naar “groene berg”. The Green Man, dode man Osiris (Beetlejuice) connectie?

  https://pbs.twimg.com/media/FMI46EVXEAwdJ7p.jpg:groot

  https://soundcloud.com/geko-man-2/beetlejuice-green-interview-2011-featuring-president-obama-and-ted-williams-the-golden-voice

  https://www.tiktok.com/@thesternrewind/video/7241121439372397850

  https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/barack-obama-movies-beetlejuice_n_1672612

  https://preview.redd.it/1k4z7i3hp2f91.jpg?auto=webp&s=94fcfa852e665d4c9f88fb040e487405f4e84aaa

  Nog een groene bergverbinding …

  ”The Green Mountain” 1991 ‘Der grüne Berg’ Geregisseerd door Fredi M. Murer Synopsis
  De NAGRA (Zwitserse Nationale Vereniging voor de Opslag van Radioactief Afval) is van plan een permanente stortplaats voor afval te bouwen in Wellenberg, in het kanton Nidwalden. Er wordt een regionale burgeractiegroep opgericht om ertegen te protesteren…

  https://letterboxd.com/film/the-green-mountain/

 7. Het leek een boeiend topic te worden waar ik met belangstelling de bijdragen op las van vooral Frank Dierickx en waarvoor ik hem dankbaar ben. Door de uitvoerige bijdrage van Edwin Vissers raakte ik het overzicht kwijt al mag iedereen uiteraard zijn bijdrage leveren. Maar voor mij bracht Frank Dierickx de ontwikkeling van mijn RK geloof, heel goed onder woorden waarvoor dank. Opgevoed in de jaren vijftig gaf dat geloof houvast en vooral zin aan het leven hoewel er wel dogma’s en voorschriften opgevolgd moesten worden anders zouden grote straffen van God volgen. Maar God heeft de mens ook verstand gegeven om na te denken wat ik heb proberen te doen. Moet God afhankelijk zijn van een Bijbel als het Wetboek? Dat vroeg ik mij af. Een vroeg geschreven boek door meerdere personen die op hun beurt weer terugkeken in hun geschiedenis op een periode van woestijn krijgsheren waardoor fictie en waarheid door elkaar zijn gaan lopen. Er staan veel mooie beschouwingen in maar er komt ook heel veel geweld in voor. Om zo’n boek als reden te noemen om homo’s te mogen veroordelen door redelijk geachte mensen, is voor mij niet te bevatten. Ik heb een neefje als homo en een fijne knul. Maar zijn vader, mijn broer, zou hier, volgens leden van dit forum daaraan schuldig zijn. Mag je dat zomaar van iemand zeggen? Zeker niet als christen, lijkt mij. Denk toch eens na, zou ik willen zeggen. Ook lees ik van Waramund een polemiek tegen de gnostiek. Voor mij zijn dat mensen die juist waarheid en fictie proberen te scheiden. God niet te zien als iemand die ver boven en vooral buiten ons staat maar met wie wij innerlijk zijn verbonden.

  1. J.A.W. van Ettinger,
   wat belet u en Frank Dierickx om een website op te zetten aangaande het door u beiden zo zeer geroemde tijdelijke, want tijdsgebonden, modernistisch christendom, dan kan u rustig meewaaien met iedere tijdsgebonden verandering die u mogelijkerwijs kan wensen ?
   Wij hebben geen behoeft aan uw gezeur over uw afvalligheid van de eeuwenoude waarheid.

   1. @Eric,

    ik zou als u voorzichtig zijn met uw oordeel., want ook u gaat niet naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning om een Schoon oog te verkrijgen, dan kan u nog zo vasten en bidden, als u niet opzoek gaan naar uw verborgen zonden blijft uw zicht slecht, dan wel blind

   2. “Wij hebben geen behoeft aan uw gezeur over uw afvalligheid van de eeuwenoude waarheid.”
    Eric, ‘Wij’, slaat dat op De Koningin en Ik?
    U heeft uiteraard geen behoefte aan kritiek op uw claim dat u alléén uitmaakt wat en hoe de Eeuwige Waarheid er uitziet en hoe die verkondigd moet worden.
    U spreekt trouwens zélf over een ‘eeuwenoude’ waarheid; iets wat eeuwen lang als ‘waar’ werd aanzien is daarom nog niet ‘eeuwig’ waar, toch?

    1. @Frank Dierickx,
     Kent U de grap: zegt de afvallige tegen de gelovige: Afvallig, Hou op.

     1. beter Nederlands:
      @Frank Dierickx,
      Kent U de grap: zegt de afvallige tegen de gelovige: “Afvallige, Hou op.”

      1. De pastoor vraagt aan een jongetje in de kerk: “Waarom zit je altijd zo stil in de kerk?” Het jongetje antwoordt: “Nou, ik luister naar de stilte. Ik probeer te horen wat God tegen me zegt.” De pastoor glimlacht en zegt: “En heb je al iets gehoord?” Het jongetje kijkt verbaasd en zegt: “Nee, maar ik ben pas 6 jaar oud. Ik heb nog tijd genoeg!

       1. @Frank Dierickx,
        Dat is een leuke grap van U. Het is, dat ik Uw grap NIÉT wil ontkrachten, anders had ik Uw grap veranderd in een ruim 80 – jarige, die NIÉT in de kerk kwam.

  2. @J.A.W. van Ettinger

   “Voor mij zijn dat mensen die juist waarheid en fictie proberen te scheiden. God niet te zien als iemand die ver boven en vooral buiten ons staat maar met wie wij innerlijk zijn verbonden.”

   Verbonden Christus zijn zij die geen gebakken lucht verkondigen en wijzen naar Die ene Volmaakte Christusverschijning gaan opdat men een Schoon Oog Verkrijgt zodat men Christusgelijk Kan Onderscheiden en Scheiden!
   Daar hoor je Frank Dierickx, noch waramund, Noch Eric, Noch P.J.T. Derks en vele anderen hier, over! Dan zijn hun ogen niet schoon en is hun zicht slecht dan wel blind!

  3. Het nieuwe geloof van de bisschoppen

   J.A.W. van Ettinger

   Door de uitvoerige bijdrage van Edwin Vissers raakte ik het overzicht kwijt

   het lijkt wel een lomp school hier

   Orion/Osiris/Nimrod…

   Als je het Sint-Pietersplein oploopt valt al snel de veertig meter hoge Vaticaanse obeliskop. Deze van oorsprong Egyptische obelisk is rond 1586 in opdracht van Paus Sixtus V naar het plein gehaald.

   WAT EEN MONGOLEN HIER

 8. J.A.W. van Ettinger,
  U heeft de bijbel opengeslagen en tóch niet gelezen. Hoe is dat mogelijk?
  Blijkbaar heeft U de bijbel gelezen zónder enige interesse.

  1. @P.J.T Derks

   “als men met een vinger wijst naar een ander wijzen er drie vingers naar die wijst”

   U leest de Bijbel en verstaat niet eens

   1Kor 4;1-5 en John 15;9-12, dan verstaat u ook de Bijbel niet hoe vaak u ook leest, op op zijn kop leest of van de zijkant of van de bovenkant of onderkant of omgekeerd!

   Het blijkt dat u geen echte interesse heeft naar Het Echte Christendom, want wil je die Kunnen Lezen en Doen dan kan je niet zonder Vol-Profetie! Geen mens haalt de Hemel met uw leer en traditie, als u een held/heilige was zou u het zelf proberen voor u sterft!, dan weet u tenminste of u het met uw leer en traditie haalt of niet! Helaas zijn er velen van u die geen echt onderzoek doen en denken dat ze Christus Kleed hebben en ze zijn naakt, allemaal in de kleren van de keizer! En allemaal doof voor de Getuigenis van een Kind van God, die in het Midden Staat

 9. @Waramund en anderen
  Waramund schreef:
  “Ik ben van oordeel dat we ons breed gesproken in de eindtijd bevinden, en ik weet niet of West-Europese volkeren nog tot Christus bekeerd zullen worden voor Zijn wederkeren. Indien niet, dan moeten katholieken zich voorbereiden om te overleven in catacomben-modus, en daarvoor is goed episcopaal leiderschap nodig; de infiltratie van de Kerk door maçonnieke en andere gnostische sekten moet dus voortdurend bestreden worden.”

  De anti-christ is de lijfelijke zoon van Satan en een(dochter van) mens, die heeft de hele geest van diens vader en het menselijk lichaam van een man door zijn moeder. Hij is niet anders dan de geweldenaren in de tijd van Noach, met één verschil er is er in de laatste maximale tijd van de eindperiode van 1260 dagen, de enige en niet zoals bij Noach er meerdere waren die ook tegen elkaar streden!
  De anti-christ weet precies waar iedereen is in de wereld, dus schuilen heeft geen zin en kan net zo intreden als Christus bij de apostelen toen zij zich hadden opgesloten, echter met gebruik van magie.
  De enige redding van de Christenen dan is door bescherming van Vol-Profeten, die ook de regeringstijd van 1260 dagen van de anti-christ zullen verkorten.

  Dus eindtijdwappies en niet-christen zijn geeft geen bescherming,

  Dat Satan een zoon verwekt komt omdat Satan al twee keer heeft verloren, de 1e keer met het einde van de eerste nacht en de tweede keer toen Christus(naar Goddelijke Definitie) stierf op het kruis. er is nog een derde strijd: Herstel van en aan God: God was na de eerste nacht niet meer als voor de val van hen die Satan en demonen werden en hun daden. Het herstel had in de Tuin van Eden moeten gebeuren en ook daar zijn de volwassenen gevallen met een vrucht van Goed en kwaad: de 2e nacht.
  Om God weer te laten zijn zoals die was voor het begin van de eerste nacht moeten al het verloren Leven door uitboeting worden gedaan en hersteld.
  De laatste strijd is nog niet afgerond en de enige manier van Satan om zich daar nog direct in te mengen, daar die zelf niet direct meer anders kan dan met het gegeven leven te misleiden, hij mag niet direct doden, dan een directe nazaat te gebruiken die door het recht van diens moeder wel direct mag doden: de zonde tegen de H.Geest afdwingen, om zo het einddoel: Totaal Herstel van en aan God zoals Die was voor het begin van de eerste nacht, te voorkomen en eeuwige schade aan te richten aan God!

  Dat is De Wet en de Profeten waarbinnen dit afspeelt!

  Die Twee Vol-Profeten/Getuigen gaan de hele wereld rond, en iedereen wordt uitgenodigd Christen te worden zoals Zij Verkondigen. Alle religies, en daarmee ook de christelijke worden gebonden aan hun kwaad waar zij verschillen met Hun Verkondiging. Alle Joden worden opgehaald en moeten naar Israël om de keuze te maken: Voor Christus ,zoals Die Twee Getuigen Leren, of tegen. Zij richten ook een Vol-Profetenschool op om de echte christenen te beschermen tegen de anti-christ en de wereld en andere religies want ze kunnen niet meer kopen noch verkopen!

  De echte christenen moeten zich scharen onder de Christus Katholieke Kerk(naar Goddelijke definitie), Zo wordt de Geheiligde en Heilig zonder zonden, Echte Kerk. Rome als centrum van de RKK, bestaat dan niet meer, noch welk ander centum van welke christelijke kerk.

  Zou christenen echt weten welke toekomst voor hun ligt zou men opzoek gaan naar die Ene Volmaakte Christusverschijning en de leer en traditie daarmee onderzoeken en elke leugen en kromheid er uit halen zodat men de Twee Getuigen met blijdschap ontvangen, er zouden geen schisma’s meer zijn en zouden de christenen behoedt worden van afsnijding van Christus(Naar Goddelijke Definitie) en daarmee gepaard gaande plagen en ongeluk, net zoalng tot zij tot inkeer komen, evenzo de andere religies en de wereld.

  Uw advies, Waramund, aan RKK schiet elk doel voorbij en de RKK zoals die nu is en elke andere christelijke kerken zoals die nu zijn, gaan verloren
  Dat kan je ook zien want geen van hen beantwoord 1Kor 4;1-5, en John 15;9-12, ook niet in Geheiligde Zin!

  1. @Henk Gadellaa,
   Zouden wij richting eindtijd gaan, dan zal GodZélf voor Zijn volgelingen zorgen.

   1. @P.J.T. Derks

    God is net zo “afhankelijk” van mensen en natuur als Satan, het voordeel bij God is dat ondanks de lichamelijke misvorming, geestelijke neiging naar het kwade en 6 van de 7 kamers in de ziel, de mens altijd nog gevoelig is voor pijn, dus als het niet Goed Schiks lukt, de kans nog altijd groter is dat het kwaadschiks lukt, dan Satan, daarbij is een mens en natuur niet eerder verloren dan dat die de zonde tegen de H.Geest maakt en iedereen een Gods Recht En Gerechte Mogelijkheid krijgt waarbij alles openbaar is om voor het Goede te kiezen! En zolang er nog één met God wil gaan de overwinning niet verloren is: Kracht naar kruis!

    U denkt dat God om de mens en natuur heen kan handelen en dat is niet zo! U met uw kromme definitie van Almacht en God kan doen zoals die wil: god is eeuwig in alles en overal met de Volmaakte Liefde verbonden, dat maakt dat God niet kwaad zal doen, noch buiten een ander om zal gaan zolang er nog een vorm van samen is en als er helemaal geen samen is kan God ook niks anders doen! waarom denkt u dat er een anti-christ de lijfelijke zoon van Satan en de(dochter van een)mens op de wereld zet? Omdat God aan de mensheid en natuur voorbij kan lopen?

    1. beetr nederlands

     God is net zo “afhankelijk” van mensen en natuur als Satan, het voordeel bij God is dat ondanks de lichamelijke misvorming, geestelijke neiging naar het kwade en 6 van de 7 kamers versluierd in de ziel, de mens altijd nog gevoelig is voor pijn, dus als het niet Goed Schiks lukt, de kans dat het kwaadschiks lukt, nog altijd groter is dan Satan heeft, daarbij is een mens en natuur niet eerder verloren dan dat die de zonde tegen de H.Geest maakt en iedereen een Gods Recht En Gerechte Mogelijkheid krijgt waarbij alles openbaar is om voor het Goede te kiezen! En zolang er nog één met God wil gaan de overwinning niet verloren is: Kracht naar kruis!

     U denkt dat God om de mens en natuur heen kan handelen en dat is niet zo! U met uw kromme definitie van Almacht en God kan doen zoals die wil: God is eeuwig in alles en overal met de Volmaakte Liefde verbonden, dat maakt dat God niet kwaad zal doen, noch buiten een ander om zal gaan zolang er nog een vorm van samen is en als er helemaal geen samen is kan God ook niks anders doen! Waarom denkt u dat Satan zijn anti-christ, de lijfelijke zoon van Satan en een(dochter van een)mens, op de wereld zet? Omdat God aan de mensheid en natuur voorbij kan lopen?

     Waarom denkt dat het De Wet EN DE PROFETEN heet en niet: De Wet En God, of God en de Wet?

  2. Henk.
   ziehier twee bekende mensen met overgrote overschot aan energie,
   beiden met rode haren.
   De meeste mensen houden het niet lang vol bij hen, tenzij in zakelijk verband.

   Ben Heck :
   https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Heckendorn
   https://www.youtube.com/@BenHeckHacks/videos
   https://www.youtube.com/watch?v=TEZPQ–aF8c

   Jeri Ellsworth :
   https://en.wikipedia.org/wiki/Jeri_Ellsworth
   https://www.youtube.com/@jeriellsworth/videos

   Zij kunnen geen partner aanhouden om een gezin te stichten.
   Jeri Ellsworth vond na jaren wel een vriendin in de radio-amateurs-hobby.
   https://www.youtube.com/watch?v=x7-tbbOaLvM
   Jeri Ellsworth, AI6TK, and Amy Herndon, AI6ZU, at Quartzfest 2018 Part 1

   1. @Eric

    ik werk in een praktijk als tandarts heb meer patiënten dan elke andere tandarts in die praktijk en er is geen assistente die het met mij niet kan vinden,
    ik heb vele moslims als patiënten die graag bij me komen
    Ik ben 22 jaar getrouwd en we zijn nog steeds “gek” op elkaar, ik heb twee zonen die ook graag bij me komen, een kleinzoon die ook graag bij me is!, ik heb meer echte vrienden dan de meesten mensen, ben aangenomen familielid van de Joodse familie waar ik werkte als vrijwilliger en in de tijd dat ik daar werkt en in het zwembad was lette ik op alle kinderen en de dames daar waren daar zeer blij mee, het pakhuis waar de landbouw producten heen gebracht en gekeurd werden had ik nooit problemen mee en er waren vele boerenfamilies daar die mij als opzichter wilde hebben en vele keren gevraagd hebben.

    David had ook rood haar en Mozes wordt gezegd ook

    er zijn er meer met rode haren die goed met anderen om kunnen gaan dan niet! Het is dat de volksmond zulke kromme vergelijkingen maken net als alle Marokanen er uit alsof alle Marokanen slecht zijn

    was ooit bij een psycholoog en die zei dat ik geen zelfgenoegzaamheid heb wat hem verwonderde.

    Die kan u in uw zak steken

    1. @Henk Gadellaa,
     Uw verzoek komt zéér vreemd op mij over:
     U verzoekt een gelovige MINDER(!!!) gelovig te zijn!!!
     Welk ’n brutaliteit!!!

     1. @P.J.T Derks
      “@Henk Gadellaa,
      Uw verzoek komt zéér vreemd op mij over:
      U verzoekt een gelovige MINDER(!!!) gelovig te zijn!!!
      Welk ’n brutaliteit!!!”

      u moet beter lezen: ik wens dat een mens Geheel Vervuld Gelovig Is ipv blind en niet weten of het ECHT WAAR IS! U wilt toch ook dat een leerling monteur eerst mee loopt met de leraar om diens geleerde les uit te voeren ipv blind op geloof het te proberen zonder eerst gezien te hebben dat het ook zo werkt?, Of laat u ook uw huis bouwen door een blinde die beweert het te kunnen?

      Het is droevig met u: een huis laat u niet bouwen door een blinde die beweert te kunnen en als het om uw ziel en eeuwig leven gaat doet u precies het tegenovergestelde, of kan u niet lezen:

      1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt.(1Kor 4)

      Verstaat u betrouwbaar blijkt in vers 2 niet?

      Arme dhr Derks, 80 jaar en geeft diens ziel in handen terwijl die niet controleert die met diens ziel aan de haal gaat ook echt betrouwbaar blijkt! We hebben het hier niet over Die Ene Volmaakte Christusverschijning, nee we hebben het over uw kerk die nergens echte controle toelaat, want o wee als er een Vol-Profeet opstaat…., hoezo heeft uw kerk niet een Vol-Profeet? Omdat die er uit gegooid wordt en/of buiten gehouden wordt! gek hé dat die twee Getuigen niet voortkomen uit de geestelijke geleding van uw kerk, gek hé dat Christus niet uit de levieten geleding voort kwam en gek hé dat Johannes de Dooper voortkwam uit een vrouw die onvruchtbaar was? Was bij Samuel ook zo! Gek hé dat niet één van de eerste 11 apostelen uit de Farizeeén en schriftgeleerde geleding kwamen, en de 12e die verkeerd liep wel!

      Arme, arme dhr Derks! die snapt er niks van, of? Hoezo zegt Christus: wee u, farizeeërs en schriftgeleerden, die ondragelijke lasten op het volk legt? Hoezo ondragelijke: omdat hun leer krom en ziek was en zij zelf als Geheel heilig verklaarde en daarmee het volk misleidde!

    2. Ik had altijd al zo een donkerblauw vermoeden, Henk, dat u in de dagelijkse omgang met mensen een heel aangenaam, aimabel en tolerant persoon bent.
     Het viel me van meet af aan op dat u zelden of nooit keihard mensen beoordeelt, laat staan veroordeelt. Wel hun ideeën.
     Misschien hebben we dit wel gemeen.
     Mijn gedachtegoed staat waarschijnlijk mijlenver van het uwe, maar we veroordelen geen mensen naar de hel, we blijven mild en tolerant tegenover élk individu en eigenen het onszelf niet toe om onze naaste te beschimpen, weg te duwen of de eeuwige doodstraf te geven.
     Ik snap niets van uw Wet en Uw Profeten, en u niets van mijn relativering van Alles. Maar we gebruiken dat ook om ideeën te bestrijden die we zien opduiken om de ‘andere’ uit te schakelen en te demoniseren. Tot in de eigen familie toe.
     Wij weten: DAT komt ons niet toe.
     Wie gelooft in een God speelt zélf geen rechter.

     1. @Frank

      een mens is pas verloren als die de zonde tegen de H.Geest begaat en dat is pas op de drempel van de Hemel!
      En elke mens hoort en krijgt een eerlijk keuze waarbij alles openbaar is! dan hoort men niet tot die tijd te Veroordelen! Beoordelen met de mogelijkheid tot in en omkeer is het verste dat men mag gaan, en zelfs als het moet zijn om diens eigen leven te geven hoort dat bij het Christendom, alles op een mens te redden opdat die de Hemel haalt!

      Dat is zeker niet altijd makkelijk!!!

      En echt bescheiden en nederig blijven is ook niet voor iedereen makkelijk!

      Relativering is niet zomaar slecht, wel als het er op aankomt: als men misbruik maakt van uw bankrekening en grote bedragen kwijtraakt bent u ook niet van ach laat maar…, of als in uw lichaam een pathogene bacterie komt zegt u lichaam ook niet: ach laat waar, het is niet zo erg, als u groen, geel en blauw ziet van ellende!

      Ik zeg dus niet dat er niet gerelativeerd mag worden, ik zeg wees er voorzichtig mee.
      ik snap alles van uw relativering, het kan niet altijd, kijk naar de kerk, kijk naar andere religies, weet u hoevelen er het met de dood moeten bekopen, door relativering omdat blinde orthodoxe extremisten, die hartstikke verkeerd zitten, niet aan te pakken zijn met relativering en ook niet met geweld, zoals we in het verleden hebben gezien, echter uw relativering maakt dat het nooit echt uitgezocht wordt, dat er Vol-Profeten komen en die extremisten aan hun kwaad binden zonder geweld!
      dat is de reden waarom u bij mij op religie meestal geen grond aan de voet krijgt als het om echt extreem gaat zonder geweld en goede oordelen, omdat u met uw relativering hen ruimte geeft tot geweld want u kunt niet met het Godsgericht hen binden. Barmhartigheid is een Groot Goed en ook Christus zette er een grens aan: Vijgenboom en midden door Nazareth en ook blinden orthodoxe extremisten kreeg lik op stuk: overspelige!
      Zo hoort het te zijn! En ruimte om anders denkenden tot inzicht laten komen met mildheid, totdat de grens van Barmhartigheid is bereikt, en beter met een lach want een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, al zien velen het niet dat ook veel droefheid is, ook over mezelf. Gewoon doorgaan en niet wanhopen elke dag voor bij, een dag dichterbij!!! 🙂

    3. Henk,
     langs het internet is het niet gemakkelijk iemand te begrijpen, maar hoe komt het toch dat u altijd zo negatief spreekt? Of is dat een vorm van humor die ik niet begrijp?
     Spreekt u uw familie en kennissen niet zo negatief aan als de mensen hier op het internet?

     Henk, je zegt : “was ooit bij een psycholoog en die zei dat ik geen zelfgenoegzaamheid heb wat hem verwonderde.”
     Dat verwondert mij ook!
     Misschien bedoelde die psycholoog dat helemaal anders,
     misschien durfde hij niet tegen u ingaan!

     Het zou kunnen dat iedereen die u in levende lijve ontmoet u zeer tegemoetkomt zoals dat het geval is met Ben Heck en Jeri Ellsworth. Op alle youtubefilms over hen geven zij een aangename indruk en niemand ervaart iets negatiefs van hen. Maar Ben Heck maakt sedert enkele jaren filmpjes bij hem thuis en daar wordt al heel wat meer duidelijk over hem.

     Ik zou aanraden misschien enkele eenvoudige filmpjes te maken over uzelf in verband met familie en vrienden en plaats die op youtube. Misschien krijgen we dan een andere indruk over u.

     Een van mijn schoolkameraden is een zeer ernstig man die niet kan lachen, maar ik kan zeer goed met hem overweg en hij heeft veel vrienden, vooral onder landbouwers die blijkbaar ook niet gemakkelijk lachen. Mensen proberen hem te doen lachen maar het lukt nooit.

     Maar hetgeen u vertelt over geestelijke zaken zal geen katholiek of ernstige protestant ooit aanvaarden.

     Ook uw manier om letterlijk overal zeer veel commentaar op te geven is niet aanvaardbaar.
     Dat lijkt me toch echt niet moeilijk om te begrijpen.
     Ofwel hebt u een beetje gelogen over uzelf?

     1. @ Eric

      Er staat geen toon bij schrijven zoals bij een muziek stuk, zou dat er wel bij staan, dan is het echte bezorgdheid en liefde!

      het is dus u als ontvanger zich eens moet afvragen waarom u anders verstaat dan ik er in leg want elk stuk is niet om te schoppen of te slaan!

      Hoezo wilt u de bijbelverzen die ik elke keer aanhaal niet zien staan? Die zijn echt voor maar één uitleg vatbaar! het zijn de Heiligste Verzen die de Bijbel kent!

      “Maar hetgeen u vertelt over geestelijke zaken zal geen katholiek of ernstige protestant ooit aanvaarden.””

      Dat doet echt pijn zoals Christus leed onder Jeruzalem, vooral omdat de mogelijkheid bestaat dat ik één van de twee getuigen zal zijn! Weet hoe het is om iemand die je liefhebt te binden aan diens eigenwijze kwaad? Dat je om je eigen ziel te redden moet afsnijden? En weigeren nog met die mee te gaan en mee te dragen?

      U weet niet half hoe zwaar dat is! het gaat niet om leven en dood, het gaat om eeuwig leven in de Hemel of hel!

      Daarom schrijf ik! Dacht u dat het niet aan mijn hart gaat hoe Frank, u, P.J.T Derks en anderen schrijven? Zij en u weten echt niet hoe de vork echt in de steel zit omdat jullie van beneden naar boven lezen en niet eerst naar boven gaan en dan het Overzicht hebben waar en hoe de Bijbel gelezen moet worden! Jullie zijn allemaal, net zoals ik ooit was, blind geleerd op straffe van uitsluiting! ik snap best wel dat het moeilijk voor jullie is, dat heet niet dat jullie goed onderzoek moeten doen want het gaat om jullie ziel een eeuwig leven in Hemel of hel! Ik wil jullie graag helpen en ik vraag als enige hier dat men mij niet zomaar op mijn woord blind moet geloven, ik vraag liefdevol gepast wantrouwend onderzoek zoals de Bijbel Voorschrijft: Ga naar Die een Volmaakte Christusverschijning en Getuig dan Christusgelijk, ik wens geen volgelingen, geen kerk, ik wens dat iedereen Vol-Profeet wordt!!!!

      WIE VRAAGT ZO HIER EN WENST ZO HIER?

      1. Indien er een betere Kerk kan gevonden worden dan de Traditionele RKK dan ga ik er direct naartoe. Zolang er geen betere in zicht is, fijnzinniger, diepzinniger, met nog meer respect voor de H.Harten van Jezus en Maria, indien zulke nog betere Kerk mogelijkerwijze zou kunnen bestaan.

       1. @Eric

        “Indien er een betere Kerk kan gevonden worden dan de Traditionele RKK dan ga ik er direct naartoe. Zolang er geen betere in zicht is, fijnzinniger, diepzinniger, met nog meer respect voor de H.Harten van Jezus en Maria, indien zulke nog betere Kerk mogelijkerwijze zou kunnen bestaan.”

        u bent echt ziende doof, want er is geen Eén die meer Respect heeft dan Die Ene Volmaakte Christusverschijning en die daar aan Christusgelijk Zijn! Geen één! Bij Hen is In Alles, Overal en Altijd Gheel Onverbeeld Volmaakt! Er is er geen één die een beter inzicht, fijnzinniger en diepzinniger heeft!

        En u beweert dat u er direct heen zou gaan, dan waarom gaat u dan niet naar Die ene Volmaakte Christusverschijning? Uw kerk is uit stenen, wereldse woorden, menselijke fouten en moet nog Geheiligd worden ook, terwijl Die Ene Volmaaket Christusverschijning helemaal niet Geheiligd hoeft te worden, daar is In Alles Overal En Altijd Volmaakt Heilig zonder zonden! Alles Christusgelijk = Godgelijk!

        dan doe een daad bij uw woord en ga eens opzoek of Die Bestaat zoals ik Getuig? Of is het eerst zien en dan geloven….., Zelfs Tomas ging met de mede apostelen mee om te gaan Kijken terwijl die weinig verdu in zag…..,

        1. Henk,
         Jozef en Maria gingen samen met Jezus naar de synagoge en bij gelegenheid naar de tempel in Jeruzalem.
         Zij luisterden naar de priesters.
         Zij voldeden aan hetgeen Joden moesten doen, zij waren altijd bereid tot luisteren, zij respecteerden de Tien Geboden, zij volgden de Joodse godsdienst.
         Maria moest als jong meisje dienst doen in de tempel. Zij was leergierig en onderdanig.
         Niemand kan zonder de Kerk.
         De Kerk is door God ingesteld.
         De Traditionele RKK is de enige die nog steeds betrouwbaar en degelijk godsdienstig onderwijs geeft. Geen enkele andere kerk kan daar in de verste verte aan tippen.

         Henk, jij schept op over Teresa van Avila. Jij vergeet voor het gemak dat zij als kloosterlinge volledig onderdanig was aan de traditionele RKK. In alle tweeduizend jaren RKK waren er afvalligen die een of andere vorm van ‘modernisme’ predikten en rechtvaardigen trachtten te veroordelen, maar Teresa bleef getrouw.
         Jij niet!

         Jezus is de Eerste Priester, de ware Hogepriester.
         Wil jij de Kerk veranderen ?
         Wil jij proberen buiten de Kerk zalig te worden ?
         Wil jij buiten de Kerk alles beter weten dan de priesters ?
         Dan ben je een dwaas.

         Denk je misschien dat je aan politiek kan doen zonder lidmaatschap van een partij? Of dat je onderwijs kan geven zonder dat de staat je kan controleren? Of dat je een bedrijf kan leiden zonder in orde te zijn met alle reglementen van de staat?

         Niemand kan in perfecte staat van genade komen buiten de Kerk.
         De Kerk is het werk van God.
         De Kerk is geen mensenwerk.
         De Kerk is de Bruid van Christus, de Persoon waarover jij zo nadrukkelijk opschept, maar je wil niet eens naar Hem luisteren, en je wil zelfs geen deel uitmaken van het volk dat aan Jezus onderdanig WIL zijn uit vrije Liefdesplicht.

         Je vertoont niet de minste bereidheid om te leren.
         Meer dan voldoende redenen om je buiten het KF te sluiten zolang je de Kerk niet onderdanig wil zijn en bovendien ook nog hardnekkig esoterische begrippen blijf hanteren.

         1. @Eric,

          Beste eric je leest de bijbel van onderen, niet van Boven Af!

          Die Volmaakt zonder zonden is, Luistert altijd en dat heet niet dat Die alles Goed Heet!

          En Volmaakt Is Eén en Al-Eén God is Eén, of wil je beweren dat Die u God De Vader en God de H.Geest , om maar een verkort voorbeeld te noemen, niet aan het kruis hingen, dat Die Thuis lekker warm bij de kachel uit het raam keken naar het werk van Jezus? Dan begrijpt u niks van de Verlossing, noch van de werken God’s! en dan is het de verkorte versie die niet Geheel Waar is! De Geheel Ware is vele malen groter!

          ik schep niet op over Teresia van Avila, ga maar naar Die ene Volmaakte Christusverschijning, en naar Teresia in de Hemel en Vraag Hen!

          Dacht u dat men niet Volmaakt heilig kan worden buiten de RKK, wat dacht u van de Twee Getuigen? Die zijn helemaal niet van welke Christelijke kerk, want al komt er één uit, en die verkodigt zoals Die Ene Volmaakte Christusverschijning wordt die geéxcommuniceerd! Kijk naar Mozes: De Joodse slaven wilde hem niet als leider en die kon niet eens bewijzen dat die van de stam Levi was en zelfs als die kon, dan nog wilde ze hem niet!
          U bent zo blind,

          De kerk is mensenwerk want was het God.s Werk waren er geen kromme leerstellingen! Als ik naar het Godsgericht ga en de RKK aanklaag krijgt de hele RKK de ene plaag naar de andere tot ze luisteren en doen zoals ik Getuig!
          U kent mij helemaal niet, noch mijn werken die ik gedaan heb en doe! U weet niks van het Godsgericht, niks van het eerste geborene dubbeldeel van Christus, niks van wonderen, niks van Binden aan kwaad!
          Uw kerk weet niks en ze kunnen niks, niet eens een direct wonder doen, uw priesters kunnen niet een brood en wijn Consecreren omdat ze ziende blind zijn! of bent u vergeten dat ziende blinde zonden niet vergeven kunnen worden! u weet niet hoe “gevaarlijk” ik kan zijn en hoe ik smeek en bidt om niet aan te kragen en om Barmhartigheid te smeken! De Pastoor van Ars werd bestookt door Satan, dacht u dat die bij hem Kroonjuwelen van Christus heeft weggehaald, dat satan die met rust laat?
          Dacht u dat ik als ik de oorlog in Oekraïne of Gaza dat dan niet toorn aan mijn deur klopt?

          De Bruid van Christus is veel meer dan uw kerk, die vertrapt de Bruid van Christus, kijk maar naar die men De H.Maagd Maria noemt! Die was de heiligste op aarde ban alle mensen en natuur toen Jezus ging Hemelvaren en ze werd niet gekozen tot eerste Paus! Hoe krom en ziek ben je dan? Jullie vertrappen elke vrouw, want jullie betichte Eva dat Zij als eerste in de apple beet en dat is niet zo! Jullie vertrappen elk huwelijk want een ongehuwde priester is hoger dan een gehuwde….. elke non want een ongehuwde man is hoger dan een ongehuwde vrouw en dat terwijl bij de doop alle erfzonden worden weg gewassen, dan hoort elke kind, mannelijk of vrouwelijk, gelijk te zijn, met gelijke mogelijkheden en dat is niet zo! Julie zwetsen zo onbeschoft uit jullie nek!

          Als u met de Vole waarheid kom, bn ik bereidt te volgen, u zwets en bralt en vertrapt het Hoogst Heilige: Die ene Volmaakte Christusverschijning, of is het altaar niet hoger dan het offer, of liggen de beenderen van Heiligen niet in het altaar en zijn die niet hoger dan een priester?
          Dan zeg mij wie is Hoger dan Die Ene Volmaakte Christusverschijning? daar is nergens zonden aan en die men H.Maagd Maria noemt is in alles gelijk Christus en die mag geen Mede-Verlosser zijn, joker die u bent!
          Mén ( op z’n engels) ik laat u alle hoeken van de kamer zien als ik aanklaag en u zult niet weten hoezeer de ene job’s tijding na de andere over u heen krijgt door uw verborgen zonden! Uw ogen ploppen uit uw hoofd, darmen vergaan van de pijn. U weet helemaal niks hoe een mens in het Godsgericht kan zijn! U wordt aan satan gegeven! en zoek het maar uit! Waarom denkt u dat ik waarschuw? Omdat ik niet wil dat het u overkomt!

          Ga eerst kijken, voor u oordeelt! Zorg dat u een Steen zonder zonden heeft en zelf Staat waar Christus Staat!

          U en uw kerk weet niks van Christusgelijke Gnostiek, jullie zwetsen allemaal als het over Echte Gnostiek gaat! U met uw esoterische begrippen! Maak eerst Volmaakte Definities en Die kan u niet verkrijgen zonder Die Ene Volmaakte Christusverschijning te gaan!
          U en uw hele kerk op de goede uitzondering is zoooooooo over het paard getild en lopen naast hun schoenen……U heeft een telraam en een zeef die nog niet eens kaf van koren kan scheiden want dan moet men een Schoon Oog en een God’s hand en Vol in de H.geest zijn!, En die zijn nog Heiliger dan de ark van het Verbond en daar stierf er al een die die aanraakte en zorgde voor plagen bij de Filistijnen! Hoed enkt dat een Vol-Profeet als de maat van Barmhartigheid Vol is zal zijn als die u tegenkomt…., arme met uw zogenaamde nederigheid:

          “Indien er een betere Kerk kan gevonden worden dan de Traditionele RKK dan ga ik er direct naartoe. Zolang er geen betere in zicht is, fijnzinniger, diepzinniger, met nog meer respect voor de H.Harten van Jezus en Maria, indien zulke nog betere Kerk mogelijkerwijze zou kunnen bestaan.”

          U zoekt niet eens! blind overtuigd dat u bij de beste bent: BLIND, waarom BLIND omdat u zo nederig bent? Dacht u dat die echt Nederig Zijn BLIND ZIJN! dat die echt Nederig zijn Niet Die ene Volmaakte Christusverschijning Verkrijgen die nog vele male Heiliger is dan de Jezus die de apostelen zagen met hun tekortkomingen: Ik heb u nog veel te vertellen maar u kunt het niet verdragen……..En Dat nadat die apostelen meer dan 3 jaar met Jezus hadden opgetrokken, nou hoe slecht zie je dan en hoe blind ben je dan? Dan heb je Jezus die vele profeten hadden willen zien en niet te zien kregen en de apostelen die wel jezus zein en geen bal er van begrepen, ja erger ze zouden Jezus afwijzen als die de Hele Waarheid Direct Zonder schuilen Zou Laten Zien: bergen roken, water trekt zich terug de grond beeft etc, etc als God Voorbij Komt en denkt dat het minder is Bij Die Jezus, die zegt: Alles van De Vader Is Van Mij……. U moet eens in het Godsgericht gaan kijken: Satan en demonen hebben niet het lef om één leugen te vertellen! Moet u eens voor Satan en demonen gaan staan, uw huis zit er vol mee en u ziet ze niet eens!, Ze lachen u midden in uw gezicht uit: Jezus kennen we, u? wie bent u?

          Goed genoeg geweest

          Ps ik ben morgen tot 20 maart weg naar vrienden! heeft u rustig de tijd om te overdenken en ik zal voor u bidden dat de H.Geest u mag Lichten!

          1. Correctie

           ik werd op mijn schouders getikt:

           Ik schreef dat priesters wegens hun ziende blinden zonden geen Consecratie voor elkaar kregen. Dat is niet zo want dat gebeurd pas als de Twee getuigen op staan en zij een zelfde leer en traditie hanteren als zij nu doen, dan worden zij ziende blind, nu zijn zij “slechts” blind. zij hebben te goeder trouw het geleerde aangenomen als geheel goed zijnde. Dan, als die Twee Opstaan, hadden zij hun leer en traditie horen te controleren voor dat de Tijd Van Barmhartigheid Vol was en zij hebben dan niet gedaan, dan wordt hun aangenomen leer en traditie van wege verborgen zonden, niet meer Geheiligd

           ok tot de 20ste maart, Christus Zegen en Licht voor u allen

    4. Aaanvulling

     Dat heet niet dat er ook zijn die met mij of ik met hun contact verbroken heb.

     Het probleem zat altijd in dat mensen beweringen doen en geen goed onderzoek wilden doen. En zeker er zijn kennissen en vrienden die niet mee gaan met zoals ik vertel over religie, die laten me vrij en ik laat hun vrij want de vriendschap stijgt daar boven uit.

     Toch komt er voor iedereen een moment waar het echt om de waarheid gaat, dan is er geen ja, aber…, of nein, aber, dan is het ja of nee en dan kan het goed zijn dat de wegen scheiden. het is helaas zo, Ook Chistus en God hebben daar mee te maken kijk maar in de hel bij de eeuwig verdoemden!

     Er staat niet voor niks geschreven:

     ONTHECHTING
     37 Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig. 38 En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig. 39 Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden.(Math 10)

     dat geldt voor iedereen, en het gaat zelfs verder want de kerk hoort er ook bij die men moet laten gaan/ van weg gaan als die niet Christusgelijk is:

     BEZORGDHEID OVER JERUZALEM
     3 7Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt die tot u zijn gezonden! Hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen verzamelen, zoals een kloek haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar gij hebt niet gewild. 38 Zie, uw huis zal onbewoond achtergelaten worden. 39 Ik zeg u: van nu af zult gij Mij niet meer zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend de Komende in de naam des Heren!”(Mat 23)

     dan zou ik als ik u was echt eens opzoek gaan naar uw verborgen zonden want u wijst niet op Die Ene Volmaakte Christusverschijning om goed te onderzoeken, dan bent u sowieso slecht ziend dan wel blind!

     en u helemaal!

    5. David vermoorde een man en stal zijn vrouw, Mozes vermoorde een Egyptenaar. Daar zou ik me niet direct mee vergelijken.

     1. @Raphael

      de doodslag die Mozes deed zou ik niet als moord betitelen en David vermoorde niet, die zette die man wel op een plaats waar het de grootst mogelijk kans was dat die zou komen te overlijden en liet open dat God hem zou beschermen, hij sloeg niet zelf de hand aan de man, en David bedreef de liefde met de vrouw van die man, en liet de vrouw niet aan haar lot over toen haar man stierf en het eerste kind stierf ook uit die relatie. En ja, David was niet geheel zonder zonden, noch Mozes en toch werd David stamvader van Christus!!!!!

      Voor men met een oordeel komt moet men naar Die ene Volmaakte Christusverschijning gaan want dan kan men pas Zien hoe David verkreeg en niet verloor zoals Saul, en Mozes hielp met vasten en bidden een heel volk aan water en manna in de woestijn…..en David “veroverde” Jeruzalem en bracht de Ark van het Verbond op de plaats waar die hoorde en David verkorte de plaag over Israel met een halve dag:, 2 en 1/2 ipv 3 dagen en David gaf veel voor de bouw van de Tempel!

      P.S

      Ik ben er voorlopig niet, ga morgen op bezoek bij een goede vriend en ben pas de 20ste terug

       1. @Raphael

        Ja, zoals Israel voorspelde zou de scepter gaan naar de stam Juda en David was die verkreeg en bij diens nakomelingen bleef T/M Christus!

        1. Henk, ik zal het nog eens moeten lezen dan. Je hebt natuurlijk wel gelijk als David niet zelf de daad heeft verricht, dat is waar, denk ik. Dan had ik dat niet zo moeten schrijven.
         (Jammer dat ik hier niet later, na het plaatsen, tekst verbeteren kan.)

         Prettige tijd gewenst!

         1. Ach Raphael,

          ik schrijf ook vaak geen goed nederlands en ook ik ben niet overal zonder fouten! Met een liefdevol Oog kan men Goed lezen en met een Liefdevol hart vergeven, dan leert men toch nog en komt men verder! zelfs van kwaden kan men leren om niet zo te doen! Dat is Ware Wijsheid: Zo Liefdevol Nederig worden dat satan of andere kwaden met hun “zwaard’ in loze ruimte slaan, of de slag liefdevol aannemen en buigen naar Christus! denk maar een over na: dei één zonde begaat, begaat ze allemaal, dan laat je niet van je stuk brengen als kwaden schelden, buig, beken en vraag Christus om vergeving en hulp om te verbeteren. ze kunnen mij over alles uitschelden en het is nog waar ook, ook al verdien ik naar de maatschappij een gerecht loon, dat heet niet dat het zo In God’s Ogen is! dat ik getrouwd ben heet niet dat ik geen overspel in God’s Ogen pleeg, dat ik mijn arbeid verkoop heet niet dat in God’s Ogen niet een hoer ben! Dat ik de eten eet, heet niet dat ik geen moordenaar ben!

          Ga eens in de Tuin van Eden kijken en Zie wie daar voor hun val aanwezig waren Wie Zij Waren! Dan wordt je heel stil als je over vruchten van Goed en kwaad ga nadenken!, Waarom denk je dat ik nog bedroefd ben? Ik weet hoe is alles kan neerleggen en volmaakt zonder zonden verder kan leven en ik weiger….Al heb ik goede redenen, dat heet niet dat het volmaakt is!

          Ik heb nog een Weg te Gaan en ik hoop dat ik zover kan komen en dan zonder een ander pijn te laten lijden!

          als mag ik veel Zien, heet nog lang niet dat ik overal Zo Zie!
          Daarom zit ik graag op de laatste plaats en zoek geen youtube of anders om bekend te worden, ik kan in het openbaar vaak genoeg niet eens uit mijn woorden komen, of zeg de helft en vergeet de andere helft! Dan heb ik ook nog emoties….

          Daarom zeg ik tegen iedereen: ik wens geen blind geloof aan mijn woorden, ik vraag liefdevol gepast (“wantrouwend”) onderzoek zoals de Bijbel Voorschrijft: ga naar Die Ene Christusverschijning en Getuig Dan! ik wil geen blinde volgelingen, geen eigen kerk, ik wens de laatste stoel in de Hemel en dat iedereen Vol-Profeet mag worden! ik heb helemaal geen behoefte om anderen te besturen of opdrachten te geven of over te heersen!

          Een Joods gezegde is als je iemand van iemand “houdt” wens je hem veel personeel toe!
          Ik ben niet om niets ZZPer! Zeker ook om alles te kunnen laten vallen als Christus Roept, en ook omdat ik zelf een eigen praktijk had, hoeveel werk en zorg je hebt met personeel. Ik ben ploegbaas geweest bij mijn aangenomen Joodse familie, ik ken hun zorgen en die van de landarbeiders. Ik ken hun woordenwisselingen, hun strijd, ik hoef daar geen hoofdrolspeler in te zijn. Ik kan het, dat heet niet dat ik er om sta te juichen, zeker niet als velen zijn als een stel ongeregelde stieren, die een koe zien en er allemaal op willen springen, als een bok en een haverkist

     2. Voor wie het verhaal over David zelf wil lezen, zie: 2 Samuël.

  3. “hij mag niet direct doden, dan een directe nazaat te gebruiken die door het recht van diens moeder wel direct mag doden”, waar staat dat geschreven, Henk?

   “. . . niet direct meer anders kan dan met het gegeven leven te misleiden . . .”.
   Is dat niet (uit) Job? Maar Jezus verbiedt zoiets toch? Jezus heeft ‘hem’? immers toch overwonnen?
   En: (Johannes 16:
   “7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. 8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; 9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 10 Van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet;
   11 Van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. . . . 33 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.”.

   1. Satan heeft aan het einde van de 1e nacht elke directe handeling vrijwillig afgelegd!

    lees Job en vraag je af waarom Satan alles mag behalve doden en hoe kan Satan doen? omdat die van zichzelf leven heeft om te doen? nee want die de zonde tegen de H.Geest begaat krijgt geen vergeving meer en blijft zitten met diens kwade daad en kan geen goed meer doen. Satan vernietigde diens eigen leven in de eerste nacht en wel zo dat die uiteindelijk zoveel pijn leed dat die zich vrijwillig overgaf en niet nog meer pijn wilde! En aan het einde van de eerste nacht gaf die elke directe handeling vrijwillig op, Satan kan als enige iets doen als wij hem een deel van ons leven geven, als wij niet zouden geven is de hel stil, de pijn is er nog wel want er moet nog hersteld worden, er is geen verleiding en plagen meer!

    Je kan niet alles in de geschreven bijbel vinden , wel in Het Wit van de Bijbel, die kan je als enige goed lezen als je Die ene Volmaakte Christusverschijning verkrijgt en Christusgelijk Mee Leest!

    Jezus heeft nog niet alles overwonnen, Het Deel dat die moest doen heeft die gedaan en het deel dat de mensheid en natuur doen, neemt Christus niet uit handen, daar waar men tekort schiet doet Christus in de ziel van mens en natuur van hen die de zonde tegen de H.Geest niet hebben begaan en daar waar Gedaan wordt doet Christus Mee: Niet één Goede daad kan men doen in diens Eentje want God is Eén en Al-Eén, God is Eén en zo is het met kwaad ook: satan is de vader van het kwaad en was overal de eerste in, elke demoon of die kwaad doet betaalt “patentrecht”!

    Dat is De Wet en de Profeten!

    Wil men de Werken van Christus kennen moet men weten hoe God was voor val die Satan en demonen werden en de gevolgen door hun doen aan God! en hoe God wilde herstellen van dat Verlies! En welke gevolgen de tweede nacht over God had en hoe God dit oploste! Dan Kent men Christus’s Werken en de werken van mens en natuur in het Geheel en de Oplossing

    Leer Die Ene Volmaaakte Christusverschijning te verkrijgen, Leer een Schoon Oog te verkrijgen, Leer Christusgelijk Liefhebben, dan zal je Echte Gods Kennis Verkrijgen zonder er onder door te gaan! De Liefde bepaalt hoeveel en hoever! Daar is niks geheims aan: Loon naar Werken!

 10. De eclips van 2017 passeerde zeven steden genaamd Salem en de eclips van april passeerde zeven steden genaamd Nenevah! 7 betekent voltooiing en 8 betekent een nieuw begin. 8 april markeert ook 6 jaar, 6 maanden, 6 dagen en 6 uur sinds de zonsverduistering van 2017. Ook zullen de 13- en 17-jarige cicadenbroedsels voor het eerst sinds 1803 samen tevoorschijn komen; in Little Egypt, Illinois, het centrum van de samensmeltende twee eclipsen.

  Ik ga helemaal uit me dak

  Bekijk de kaart met staten waar de verschillende cicadenbroedsels zullen verschijnen
  Getroffen staten zijn onder meer Alabama, Arkansas, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Wisconsin en Virginia.

  Cicaden 2024: Twee broedsels verschijnen voor het eerst in meer dan 200 jaar samen in de VS

  Moet ik me zorgen maken over krekels?

  is dit Bijbels dan wauw

 11. Bisschop Edwin Vissers wil de jeugd waarschuwen, want de kerk doet geen reet

  Ik heb nog nooit naar de Harry Potter-dag gekeken… Maar nu wel!

  We zijn in 911 deel 2… 119… bttf… In omgekeerde volgorde.
  911 laat nog 111 dagen over… Van Harry Potter-dag op 2 mei 2024 tot Remembrance for Terrorism op 21 augustus 2024 zijn 111 dagen. De data lijken ook met elkaar verbonden te zijn. 2-5-24 is de 123e dag met nog 243 dagen te gaan. 21-08-24 is de 234e dag met nog 132 over.

  De Georgia Guidestones zijn geopend op 22/3/80… 322… 44y 4m 4w 2d vóór 21/8.
  Gebombardeerd op 6 juli 2022. 6-7-22 was de 187e dag van het jaar… 187 Moordcode… 322 & 187.
  Van 6-07-22 tot 21-08-24 zijn 111 weken (911) of 777 dagen… Crowleys “777 en andere kabbalistische geschriften”.
  In de Corona-gecodeerde film “Hot Fuzz” heeft het politie-ID-nr. is 777 en zijn partners is 128 (821).

  21/8/24… Herdenking van het terrorisme.

  Ik heb vernomen dat 218 het nummer van de Alchemist is.

  https://en.wikipedia.org/wiki/777_and_Other_Qabalistic_Writings_of_Aleister_Crowley

  Eye-opener.. dank je, waardeer… geprobeerd om de eclips te binden. 7/6/22 tot 4/8 (aug)/24; 760 dagen..
  4 augustus O’Bummer & koningin-moeder verjaardag… 7×6= 42; George, 76e verjaardag

  kabbalistische gebeden worden de Ana Beko’ach of de 42-letterige naam van God genoemd

  Meghan Merkle (MM/33) is ook jarig op 8 april en prins Harry werd geboren in 1984. Merkle klinkt als een ‘Mary cull’. Er zijn ook Merkle-boom/Binaire Hash-bomen. (Ralph Merkle patenteerde het in 1979/1976). Er zijn ook de 42 wetten/idealen van Ma’at.

  Zoveel slapers. Je opent de ogen

  De acteur Ralph Fiennes speelde de rol van Heer Voldemort. Ralph = Wolf en Fiennes = mooie. (Mijn eerlijke/bontdame – lucyFUR Wolf in schaapskleren). Er is ook een link mogelijk naar de polokleding van “Ralph Lauren”, waarvan het symbool de ruiter is. Het is bekend dat Prins Harry Polo speelt. In 2010 werd hij ook geconfronteerd met dierenmishandeling nadat zijn paard tijdens een polowedstrijd een bloedige blessure opliep. Britse POLO MINts vruchtbaarheid en oogstmaangod Min.

  De gebogen poort van metselwerk is afgebeeld op de boekomslag van “Harry Potter en de Steen der Wijzen”, waarbij Harry (zoals mogelijk gemaakt door pharmakeia) door het portaal loopt.

  De drievoudige helix-functie wordt weergegeven op de boekomslag met de 3 diamanten (eigenlijk een samenstelling van tegengestelde delta’s) die elk een DNA-streng vertegenwoordigen, één van het mannelijke, het vrouwelijke en die van hun vereniging met het hemelse.

  @1:33 De uil. Zou het verband kunnen houden met de Egyptische demonische godin van de onderwereld, Ammit? De verslinder van de doden? Ze komt in het Egyptische dodenboek voor als bestraffer en beul.

  Het was op 2 mei 1536 dat Anne Boleyn werd gearresteerd en naar de Tower of London werd gebracht. Die later wordt onthoofd! 2 mei = 123 dag van het jaar. Zoals Michael Jackson’s ABC (123) a Sirius a, b, c-verbinding? 2 mei = 18e (“666”) donderdag (Thor) van 2024.

  Harry Potter “Anura Mazda” (god van het licht Enki, enz.) versus Ahriman (god van de duisternis Enlil, enz.) Maar ze zijn allebei hetzelfde. Dualiteit Venus/lucifer – licht en donker – Oost (AC) en West (DC) – de twee vleugels en ogen “hoerenogen op/Horizon” van dezelfde giervogel.
  De uilenogen zien eruit als een 99 en de zonsverduistering van 8 april is op dag 99 in 2024. Het Nena-lied uit 1984 (Prins Harry werd geboren) “99 rode ballonnen” + zie ook de links naar de 99 en de google doodle van Oskar Sala.

  Net als Superman wordt Harry beschouwd als de agent van het goede licht die vecht tegen de agenten van het donkere licht, oftewel het kwaad. Het is de ‘good cop – bad cop’-truc die Harry tot onze hoofdpersoon en held maakt. Bij Harry Potter is het occulte thema niet in subtiliteit gehuld, zoals bij Superman. Het is gewoon niet langer nodig om het te verbergen. De magie en hekserij worden tegenwoordig openlijk gepresenteerd en omarmd door de menigte die ernaar lijkt te verlangen.

  Harry Potter/Daniel Radcliffe speelde in de film “beast of last” uit 2018 + er is het gelijknamige nummer van de Rolling Stones – deze titel deed me denken aan de rebelliegeest van Kaïn. Je moet ook denken aan Jesaja 46:1.

  “Enkele connecties tussen Prins Harry – Harry Potter – superman (Clark Kent “666” actie HerO)…”

  Wij weten dat God onze Pottenbakker is. (Jesaja 64:8) Deze naam “Harry Potter” alleen al is dus op zichzelf een aanfluiting.

  Harry Potter toont de “bliksemschicht” op zijn voorhoofd – het merkteken van het beest. Het GG/77 (“verlichtings”-symbool) Georgia Guidestones.

  Een interessant artikel over de Georgia Guidestones:

  https://vigilantcitizen.com/sinistersites/sinister-sites-the-georgia-guidestones/

  Bekijk het onderstaande artikel (Over de Prins Harry-lookalike), het staat boordevol codering. Let op de Welshe naam (“RED DRAGON”) die “Rhys” wordt gebruikt, wat “vurige/vurige krijger” en “oorlogshamer” betekent. Misschien Prins Harry met zijn Vurig RODE haar.” Mars/Ra (BES/Aha/Marduk, enz.) is de planeet die bekend staat als de “vurige krijger” – de god van de oorlog. De oorlog is tegen God en zijn kinderen, de schapen.

  In de Sol Invictus-video met Prins Harry en de Obama’s zien we een in militairen geklede man achter de obama’s de “spottende tong” van BES (de demonische dwerggod van de oorlog) uithalen, nadat Obama tegen Harry heeft gezegd: “Pas op met wat je wenst”? Doet me altijd denken aan hoe Pinocchio een ‘echte jongen’ wilde zijn. Hij kreeg wat hij wenste.

  https://www.thenotsoinnocentsabroad.com/blog/bes-the-egyptian-god-whos-part-dwarf-part-lion

  https://youtu.be/s6ncr3vBGtM?si=cyt_zxxmCK7Ol9lg

  https://www.kentlive.news/news/kent-news/prince-harry-lookalike-earning-1000-8516820

  Sinds ik begon in te gaan op de toespeling op Superman, gemaakt door de klant van NCR.com “Clark Kent”, zijn er aanwijzingen die enkele belangrijke verbanden onthullen. Op subtiele maar onmiskenbare manieren zien we de betrokkenheid van de vrijmetselarij, met haar occulte symbolen en geheime agenda’s. Via deze instanties, plus het Harry Potter-fenomeen en de Olympische ceremonies, worden twee primaire facetten van antichristelijke activiteit gepresenteerd. De Masonic Royal Arch was duidelijk het sjabloon voor zowel de stripboekomslag als de Harry Potter-boekomslag, wat onthult hoe dezelfde valse goden en agenda erachter zitten. Degenen die de symbolische taal kunnen lezen, zijn aanzienlijk kleiner in aantal dan degenen die erdoor worden beïnvloed. Terwijl ik de symbolische presentatie van de AC-thema’s van het culturele icoon Superman blootleg, hoop ik dat het heel duidelijk wordt hoe groot het bedrog is en hoe sluw de listen van de demonen die op de onwetenden jagen.

  We hebben deze bewijsstukken van de “openbaring van het beest” en de implementatie van zijn merkteken. Uit dit alles moet een conclusie worden getrokken.

  “Clark Kent, de openbaring van de Superman/het Beest….”

  Er zijn veel afbeeldingen van Harry Potter-boeken die heel nauw aansluiten bij de superman-strips, enz. Ik zal binnenkort meer tijd besteden aan de Harry Potter-boekomslag, als God het wil, maar laten we dieper ingaan op de betekenis van de “Superman Action Comics-omslag” , wat inzicht geeft in de vijand van het kwaadaardige plan van AC van je ziel.

  Die omslag is als een foto in een fotolijstje. Wat ik al heb beschreven is het frame. Wat is ingelijst is meer dan alleen het “Clark Kent wordt Superman”-model van wat voor jou en mij is gepland. “Je bent ingelijst” – Dat is het, maar deze foto is ook de openbaring van het beest zelf! Dit is het perspectief van waaruit velen Superman hebben gezien, als een Christus of als een AC-figuur.

  ”3) Laat niemand u op welke manier dan ook misleiden: want die dag zal niet komen, tenzij er eerst een afval komt, en dat de mens der zonde wordt geopenbaard, de zoon des verderfs; 4) Die zich verzet en zichzelf verheft boven alles wat God wordt genoemd of dat wordt aanbeden; zodat hij als God in de tempel van God zit en zichzelf laat zien dat hij God is.’ (2 Thessalonicenzen 2:3-4)

  “Man van staal”? Hoe zit het met de mens van zonde? Zoon des verderf? Dat is wat we zouden moeten zien in de “slang S” van dit schild!

  Het grote verhaal van deze bijzondere stripboekomslag is de ontmaskering van de identiteit van “Clark Kent”. Dit is niet de gebruikelijke “telefooncel”-scène waarin de identiteitsverandering discreet gebeurt en het geheim wordt bewaard. Dit is waar de “ware identiteit” wordt onthuld in het volle zicht van de wereld!

  Als je nadenkt over de passage uit 2 Thessalonicenzen, waar geschreven staat ‘dat hij als God in de tempel van God zit en zichzelf laat zien dat hij God is’, bedenk dan hoe dit beeld wordt ingekaderd in de context van een versie van die tempel van God. God, de maçonnieke tempel met de schaakbordvloer. Dit is wat ons wordt getoond! Zie je het? Die versie zou zijn gemodelleerd naar kenmerken van de tempel die koning Salomo bouwde. Deze fysieke constructies vertegenwoordigen allemaal grotere spirituele realiteiten. een hemels bouwwerk.

  De duivel is heel slim geweest in het op de markt brengen van zijn ‘man van de zonde’ en het ‘merkteken van het beest’ via het Superman-verhaal en occulte beelden. Is het een wonder dat de presentatie van NCR.com en de Olympische ceremonies onder de radar van de perceptie van Satans prooi blijven?

  ”8) En dan zal die goddeloze worden geopenbaard, die de Heer zal verteren met de geest van zijn mond, en zal vernietigen met de helderheid van zijn komst: 9) Zelfs hem, wiens komst volgt op de werking van Satan met alle macht en tekenen en leugenachtige wonderen, 10) En met alle bedrieglijkheid van onrechtvaardigheid in hen die verloren gaan; omdat zij de liefde voor de waarheid niet ontvingen, zodat zij gered zouden kunnen worden. 11) En om deze reden zal God hen een sterke waanvoorstelling sturen, zodat ze een leugen zouden moeten geloven: 12) Opdat ze allemaal verdoemd zouden worden die de waarheid niet geloofden, maar plezier hadden in onrechtvaardigheid. (2 Thessalonicenzen 2:8-12)

  Degene “wiens komst volgt op de werking van Satan met alle macht en tekenen en leugenachtige wonderen” zal voor de wereld zijn als een “Superman”, een superheld. Wat betreft degenen die de liefde van de WAARHEID niet ontvangen, God zal hen sterke misleiding sturen. De leugen zal door de meesten worden geloofd. De Superman-leugen. De volgende Messiaanse verlosser die zal verschijnen zal een bedrieger zijn. Een ander deel van deze leugen is de “anti-dood DNA-upgrade” (meer een “DOWNGRADE”) en de verbinding met het handelsnetwerk. Beloften van superkrachten; fysiek, mentaal, spiritueel, van eeuwig leven en geascendeerde glorie – allemaal LEUGENS! De slang zei tegen Eva: ‘Je zult zeker niet sterven.’ De leugen die geloofd zal worden is dezelfde oude leugen met al zijn verfraaiingen. Maar toch zal niet iedereen misleid worden.

  Het woord ‘super’ is afgeleid van het Latijn, en daarnaast van het Griekse voorzetsel ‘huper’. Het betekent ‘boven, boven, voorbij of in grote of buitensporige mate de gespecificeerde eigenschap hebben’. Een superman is een wezen dat de mens te boven gaat. We zouden het potentieel in andere termen kunnen bespreken, zoals posthumanisme, oftewel transhumanisme. Eén tak van de wetenschap die zich bezighoudt met zaken als het maken van supermensen wordt transgenetica genoemd. Dit heeft betrekking op de verandering van een organisme op DNA-niveau, waarbij het genoom wordt gewijzigd door de overdracht van een gen of genen van een andere soort of ras. Als dat concept vreemd bekend voorkomt, zou het dat wel moeten zijn, want wat is dat uiteindelijk anders dan een modieuze façade voor de inspanningen van de ‘zonen van God met de dochters van de mensen’! Het is de actie van de drievoudige helix van goddelijk licht in de NCR.com-serie! Het is het merkteken van het beest! Willen wij dat? De meesten willen nu die superman zijn, maar anderen onder ons, nee bedankt!

  De “superman” is de versie die in zijn DNA is geüpgraded.

  ”17) en hij bepaalt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve degene die het merkteken heeft, de naam van het beest of het nummer van zijn naam. 18) Hier is wijsheid. Laat degene die inzicht heeft, het getal van het beest berekenen, want het getal is dat van een mens; en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.” (Openbaring 13:17-18)

  Nog een interessant artikel met een link naar “Prins Harry”…..let op: “Pygmee” = dwerg (zoals de god Pan of BES.) “kleine mensen” misschien een “Merovingische” link hier, oftewel feeën/goblins/kabouters/imps /sprites/banshees, elven, elf’s, LOTRs hobbits, enz.). Het is bekend dat ze erg kort/klein van hoogte zijn (laag bij de grond – onbeduidend – een “Danny Davito” -type?), ook wel een aards beest genoemd?

  https://www.huffpost.com/entry/harry-pygmy-hippo-dies-surgery_n_1504535

  ”Google Doodle – Terug naar de maan – Georges Méliès Eerbetoon 2 mei “Harry Potter-daglink”…

  Op 2 mei eerde Google ‘Georges (Farmer Cain?) Méliès’, (Ik lieg?), de regisseur van de klassieke stomme sciencefictionfilm uit 1902, ‘Voyage dans la Lune.’ (A Trip to the Moon.) De hightechpresentaties brengen hulde aan hem als vernieuwer. George was een goochelaar en illusionist (tovenaar zoals HP) en het eerbetoon van Google volgt die traditie op hun gebruikelijke occulte manier. Wat het meest opvalt aan deze productie is hun slimme signalering van de tijdoorlog en de Grote Piramide, die verwant en behoorlijk relevant zijn. Dit is verpakt in de gebruikelijke thema’s van sodomieten, godinnenverheffende en gevallen engelen. Het werd uitgebracht net na de Grand Climax en Walpurgisnacht / Roodmas Day (30 april) en Beltane / Walpurgis Day / May Day (1 mei) van de Satanic Ritual Abuse (Pagan / Witch) kalender.

  360 Google Doodles/Spotlight Stories: Terug naar de maan. Bekijk op…

  https://youtu.be/BEePFpC9qG8?si=OUbluL16qhEvHwYF

  A Trip to the Moon was de beroemdste en meest invloedrijke film van de Franse regisseur. Het heeft een symbolische betekenis voor pizzagate. When the Moon Hits Your Eye Like a Big Pizza Pie en de groep “Smashing Pumpkins” hebben er een versie van gemaakt.

  De video presenteert een klassiek liefdesverhaal en avontuur. De man geeft zijn geliefde zijn hart en een parel. Hij vecht voor haar wanneer een kwaadaardige tegenstander hem buitenspel zet en haar wegneemt. Als de geliefden de overwinning behalen, gaan ze op huwelijksreis. Esoterische beelden zijn er in overvloed, en gebeurtenissen worden gesynchroniseerd met de teller.

  De video is 2:10 lang. Dat is hoeveel TIJD het speelt. De 2:10 presenteert een versterkt tijdnummer 21. In seconden is 2:10 60+60+10 of 130 seconden, wat een versterkte 13 is die het beest, rebellie en de beheersing van de tijd signaleert. Dit is zowel de tijdsduur van de video als een belangrijk thema.

  Er is enige Easter-Egg-achtige verwijzing naar de Illuminati mind-control programmeerstandaard, Alice in Wonderland, omdat de kaartvrouw de “Queen of Hearts” is en het horloge een groot zakhorloge is, zoals het witte konijn dat werd gebruikt. (Maangod Min = konijn). De carrousel begon als een apparaat dat werd gebruikt om krijgers te trainen. Dat doet het nog steeds, zoals gebruikt tijdens de mind-control-programmering van de Illuminati.

  @1.16, de dansende koning stoot met zijn achterkant tegen een boek en het valt bijna op hem. Het duivelshoofd van Satan verschijnt terwijl de scène donker wordt. Een demon gekleed in “groen” wordt uit het boek vrijgelaten. Groen is de kleur van de duivel. (Maangod Osiris/Mins “groene sla” oftewel falluslink?) Dit boek lijkt de Bijbel en het toneel te suggereren, een vervulling van de profetie over de Bruidegom en de Bruid. De groene demon neemt de aanstaande bruid bij één hand en steelt onmiddellijk de wijzers van de klok. Hij stijgt met haar op een troonachtige toren en wordt vervolgens uitgedaagd door de koning.

  Het stelen van de wijzers van de klok kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Het is duidelijk dat het het vertellen van de tijd onmogelijk maakt. Wanneer de kleine geest/geest het als zwaard gebruikt, gebruikt de demon/duivel de klok in zijn voordeel, waarbij hij de tijd als wapen gebruikt, in een figuur. Hij breekt de tijd! Hij vecht tegen de koning, die in deze allegorie een type is van de Koning der Koningen en de Bruidegom (zon) die van zijn (maan) Bruid-type houdt. De wijzers van de klok zijn ook een toverstaf, dus het is een soort magisch tijdwapen. Maan/Min/minuten & Zon/Horus/Uren?

  Als je bedenkt hoe de wijzers van de klok om 1:21 uur op de teller worden verwijderd, zijn er enkele opmerkelijke interpretaties.

  De tellertijd van 1:21 kan worden gezien als een 1:2+1 of 1:3 of 13, wat een bewijs is van de beheersing van de tijd.

  Deze 1:21 zou anders kunnen worden gezien als een verkorte versie van 12:21, of een overlapping van de tijdnummers 12 en 21. Dit geeft aan wanneer het duiveltje de wijzers van de klok steelt, waarna de teller onmiddellijk doortikt naar 1:22. Van een 21 naar een 22 gaan betekent zowel een nieuw begin als een voorbijgaan aan de tijd naar een “tijdloze” staat, wat precies is wat wordt afgebeeld door de nu “handloze klok”! Dit soort synchronisatie gebeurt niet zomaar. Dit beeldt allegorisch de tijdoorlog uit die Satan voert, die niet in de laatste plaats bedoeld is om de Bruidegom van Zijn Bruid af te houden. Als de Bruidegom en de Bruid samenkomen, is dat een heel, heel groot probleem!

  Er zijn andere gevallen waarin de actie wordt gesynchroniseerd met de betekenis van de cijfers op de teller. Op 1.12-1.13 dansen de Koning en de Koningin de klok rond, waarbij ze 12-Tijd en 13-de Meesterschap van de Tijd demonstreren.

  Je zult zien hoe 3 uur verlicht zijn op de wijzerplaat van de klok, en 3 uur = 60 + 60 + 60 minuten, (“666”), wat doet denken aan het antichristelijke beest en zijn merkteken (Openbaring 13:18). Wanneer de duivel de koning raakt met de toverstaf met wijzers (@1:33-1:34), wordt de man die de identiteit van een koning aannam opnieuw gekostumeerd als wat lijkt op een draak. Wie is de Draak behalve Satan, dus in allegorie is dit hoe de Duivel God op magische wijze demoniseert in de ogen van de wereld. Dit is niet anders dan wat 2 Thessalonicenzen 2 profeteert over de wetteloze. Wanneer de nu-draak de sprite slaat met zijn eigen toverstaf, wordt de duivel getransformeerd in een steigerende travestiet, of transgender.

  Om precies 0:47 seconden wordt “Code 47” gesignaleerd omdat de scène wordt overspoeld terwijl deze in de vissenkom wordt getrokken. Het stuk hier heeft te maken met de legende van de vis die de fallus van Osiris at. Isis maakte een magisch vervangingsmiddel en gebruikte het om zichzelf te impregneren en zo haar zoon Horus voort te brengen. Het hart dat de koningin vasthield, veranderde in een vis en zwom weg. De koning had dit aan haar gegeven. Het gestileerde hart is een symbool van romantische liefde en bovendien anatomisch. De koningin pronkt ermee alsof het een kledingstuk is dat bedoeld is om haar borsten en vrouwelijkheid te benadrukken, maar meestal is het een anaalsymbool.

  Om precies 0:33 seconden wordt (Code 33) gesignaleerd. Het lijkt erop dat de bandleden iets voor ons spellen. Wat is een drieletterwoord voor Ezel? En met die (zure) noot heeft de speelkaart nu een gat, een mangat. Hij komt tevoorschijn, verlicht, en stapt op een 6 van harten. Let op je 6. Je hart-als-kont. Er zijn hier verschillende betekenisnuances, en een transformatie naar royalty wordt gemodelleerd als de man door een speelkaart springt en een nieuwe identiteit aanneemt: als koning. Op de kaart staan twee klaveren en twee signalen geven de verdeling aan, oftewel 11. Geknuppeld, mishandeld en getraumatiseerd, een gespleten persoonlijkheid met een andere identiteit, gedissocieerd en nu verlicht – SRA DID – “een uitverkorene”, elite. Magie. Rituele magie! Zie je de “Magic Pentacle” op de gitaar?

  Dit spreekt tot ons over 2 Tessalonicenzen 2 en de dimensionale breuk die optreedt als de wetteloze wordt onthuld.

  Er is meer tijdmodellering in deze reeks. Er zitten 52 kaarten in een kaartspel, afhankelijk van het aantal weken in het zonnejaar. Deze zijn verdeeld in kleuren om 4 x 13 of 4 kwartalen van het jaar en 13 weken per kwartaal te produceren.

  Er zijn meer plekken zichtbaar tijdens het stuitligging omdat er 2 aangrenzende kaarten in het spel zijn. 6+2=8, dus dit duidt op een nieuw begin en de beheersing van de tijd.

  Terwijl de man zijn aanpak instelt om de kaart/week te doorbreken, trekt hij zich terug met de klok. Want ja, het gaat over tijd en het doorbreken van de dimensionale barrière.

  Er is een overvloed aan godinnenverheffende beelden. Elk eerbetoon aan Voyage dans la Lune is inherent een eerbetoon aan de godin, omdat de hemel- en maangodin openlijk in die klassieker voorkomen. De versie van Google geeft een speciaal eerbetoon op het gebied van het occulte. Als ze naar de maan gaat alsof ze op huwelijksreis is, is ze de maangodin en de “honing” godin, de bijengodin Melissa, Inanna-Ishtar. Het gestileerde hart is dezelfde figuur die voortdurend door Venus in de lucht wordt getekend. Hun Koningin van de Hemel. De godin van de liefde. De oude Hartenkoningin. Wanneer de scène overstroomt, verandert ze in een zeemeermin, als Stella Maris, ster van de zee. Als ze op de toren staat, lijkt het gouden ontwerp op de koe/stier, Hathor – de melkkoningin. De koning tilde het gestileerde hart van de harten 6-kaart. Als elke kaart in het kaartspel een week is, is de zesde dag vrijdag, de dag genoemd naar Freya, de godin Venus. De jurk die de hartenkoningin draagt, heeft decoratieve panelen met 6 harten per paneel, een herhaling van dat aantal dat haar dag weerklinkt. In totaal heeft ze 2×6 of 12 harten, als tijdgodin en doet misschien ook denken aan Openbaring 12:1 en het teken van de vrouw bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een kroon van 12 sterren op haar hoofd.

  Er is een overvloed aan beelden van gevallen engelen omdat “vallende sterren” en “vallende sterren” vallende engelen zijn (sterren = engelen metaforisch)

  Wanneer ze ons de lamp laten zien voor de spotlight-afbeelding, is deze afgeknot en modelleert hij de “grote piramide” en het “gloeiende oog” boven de piramide, zoals op het Grote Zegel van de VS. Het is het lamplicht van het verhelderende Horusoog, geactiveerd door rituele sodomie.

  We zien in deze stralende lichtbeelden de vallende sterren als engelen die uit de hemel op de berg Hermon neerdalen, zoals Henoch. Sommige oude teksten gebruiken dezelfde woorden voor piramide en berg.

  Om deze spotlight-beelden te zien als een model van de grote piramide in de context van de duivel die de tijd als wapen hanteert, met alle andere esoterische signalen van de beheersing van de tijd en het doorbreken van dimensies en het gebruik van magie en de poging om de Bruidegom te behouden van de Bruid – dit lijkt ons inderdaad zeer relevant! Google weet wat er aan de hand is en ze morsen de bonen. Maar het moet duidelijk zijn dat het datgene is wat zij niet weten, in hun arrogantie, dat de rebellen tot hun nederlaag zal brengen. De ware Heer van de Tijd heeft een plan, en Hij werkt het geduldig uit. Jezus Christus is niet te verslaan!

  De acteur Ralph Fiennes speelde de rol van Heer Voldemort. Ralph = Wolf en Fiennes = mooie. (Mijn eerlijke/bontdame – lucyFUR Wolf in schaapskleren). Er is ook een link mogelijk naar de polokleding van “Ralph Lauren”, waarvan het symbool de ruiter is. Het is bekend dat Prins Harry Polo speelt. In 2010 werd hij ook geconfronteerd met dierenmishandeling nadat zijn paard tijdens een polowedstrijd een bloedige blessure opliep. Britse POLO MINts vruchtbaarheid en oogstmaangod Min.

  De gebogen poort van metselwerk is afgebeeld op de boekomslag van “Harry Potter en de Steen der Wijzen”, waarbij Harry (zoals mogelijk gemaakt door pharmakeia) door het portaal loopt.

  De drievoudige helix-functie wordt weergegeven op de boekomslag met de 3 diamanten (eigenlijk een samenstelling van tegengestelde delta’s) die elk een DNA-streng vertegenwoordigen, één van het mannelijke, het vrouwelijke en die van hun vereniging met het hemelse.

  @1:33 De uil. Zou het verband kunnen houden met de Egyptische demonische godin van de onderwereld, Ammit? De verslinder van de doden? Ze komt in het Egyptische dodenboek voor als bestraffer en beul.

  Het was op 2 mei 1536 dat Anne Boleyn werd gearresteerd en naar de Tower of London werd gebracht. Die later wordt onthoofd! 2 mei = 123 dag van het jaar. Zoals Michael Jackson’s ABC (123) a Sirius a, b, c-verbinding? 2 mei = 18e (“666”) donderdag (Thor) van 2024.

  Harry Potter “Anura Mazda” (god van het licht Enki, enz.) versus Ahriman (god van de duisternis Enlil, enz.) Maar ze zijn allebei hetzelfde. Dualiteit Venus/lucifer – licht en donker – Oost (AC) en West (DC) – de twee vleugels en ogen “hoerenogen op/Horizon” van dezelfde giervogel.
  De uilenogen zien eruit als een 99 en de zonsverduistering van 8 april is op dag 99 in 2024. Het Nena-lied uit 1984 (Prins Harry werd geboren) “99 rode ballonnen” + zie ook de links naar de 99 en de google doodle van Oskar Sala.

  Net als Superman wordt Harry beschouwd als de agent van het goede licht die vecht tegen de agenten van het donkere licht, oftewel het kwaad. Het is de ‘good cop – bad cop’-truc die Harry tot onze hoofdpersoon en held maakt. Bij Harry Potter is het occulte thema niet in subtiliteit gehuld, zoals bij Superman. Het is gewoon niet langer nodig om het te verbergen. De magie en hekserij worden tegenwoordig openlijk gepresenteerd en omarmd door de menigte die ernaar lijkt te verlangen.

  Harry Potter/Daniel Radcliffe speelde in de film “beast of last” uit 2018 + er is het gelijknamige nummer van de Rolling Stones – deze titel deed me denken aan de rebelliegeest van Kaïn. Je moet ook denken aan Jesaja 46:1.

  https://youtu.be/e0mzcVQqF78?si=rFgB57hn18QrVz1Q

 12. BEKIJK: Hoogtepunten uit de State of the Union-toespraak van president Biden in 2023

  Nee

  Ja sorry ,ik laat het nog een keer zien hoe deze dwazen werken

  Antichristelijke bevestiging! Een man heeft 217 C0V*D V@ccines!

  https://youtu.be/zmOgxGwc-VI?si=TuUuXG4FipJ6AqTD

  Video moet je zien! Joe Biden’s State of the Union 2024 gedecodeerd!

  https://youtu.be/x8OWZS_JmRc?si=qZrkaarVc9gRC8KP

  En zo viert de antichrist zijn verjaardag

  https://youtu.be/6IJXtjR7P5M?si=J5nNPUUjxwfRTXT9

  18 En Hij zeide tot hen: nIk zag den satan 16als een bliksem 17uit den hemel 18vallen.
  n Openb. 12:8, 9. verwijsteksten
  16 Dat is, snellijk.
  17 Dat is, uit de lucht, gelijk Matth. 6:26. Zie Ef. 6:12. verwijsteksten
  18 Dat is, zijn kracht en heerschappij verliezen. Zie Openb. 12:9, enz.

  Ik ga alle openbaringen over de antichrist delen voortaan ,dat woord dan een knip en plakboek

  IK ZIE ALLES

   1. De Tom Poes van Marten Toonder.
    Mooie filosofie, maar geen theologie.

    1. Het schijnt dat er een (lagere) hemel bestaat voor alle soorten fijne kunstenaars en subtiele filosofen. Wanneer zij daar aankomen zijn zij verheugd, maar na een zekere tijd begint het er erg saai te worden. Zij moeten nog de beproevingen ondergaan die de ware geestelijke liefde in hen opwekt.
     Terug naar de aarde en opnieuw beginnen zou ik zeggen.
     Maar ik weet niet of dat dan nog kan?

    2. eric,
     Je hebt het paper niet eens gelezen, denk ik.

     Mijn reactie was een Edwin gericht, omdat ik zocht naar iets dat Edwin schreef. Toen kwam ik dat paper tegen, las het en begreep daarna meer van het Kuifje figuur. Aangezien Edwin ook stripfiguren aanhaalde, leek het mij leuk ook deze stripfiguur van voor ons erg dichtbij, aan hem te melden.
     (neem het verder niet al te serieus?)

     Maar wat bedoelde jij precies om te zeggen?

     1. Ik zal antwoorden, een beetje in de stijl van Edwin :
      lagere hemel
      gat in de lucht

      1. Henk zou misschien zeggen : wie lauw is zal door God worden uitgespuwd.
       maar Henk zou veel meer woorden gebruiken.

        1. Edwin zou niet antwoorden,
         en ik voel mee met Edwin.
         Henk zou een zeer lang evangelie schrijven als antwoord.

         1. Ja, maar wie bedoel jij hier nu?
          Want je zegt iets dat ik niet kan plaatsen.
          Bedoel je mij soms?

         2. eric-b-1 en Raphaël,
          Voordat jullie straks nachtmerries op bezoek krijgen:
          droom in plaats van ’n merry: ’n pony in plaats van ’n groot paard.
          Dus voor straks wens ik alvast: wel te rusten.

 13. Edwin Vissers:
  Ik schreef door uw uitvoerige bijdragen raakt ik het overzicht van dit topic kwijt maar uiteraard heeft U het recht te reageren. U meende daarop te moeten reageren met: het lijkt wel een lomp school hier .. en begint U ineens over de obelisk op het St. Petersplein … en dan weer met: wat een mongolen hier! Als zogenaamde traditionele christenen zo menen te moeten reageren dan zegt dat mij genoeg: ik moet hier wegwezen!

  1. Tja, heer Ettinger, zo heeft ieder zijn karakter, ook heer Edwin.
   Of dat zogenaamd traditioneel christelijk is, weet ik niet.
   Onze Lieve Heer heeft rare kostgangers, zegt men.

   Dat dit een reden voor u is om hier weg te wezen, dan weten we dat nu dus.
   Het zegt veel over uzelf. Denk daar eens over na? (Zelfkennis is wellicht belangrijk?)

  2. Mijnheer van Ettinger, ik ben er zeker van dat ook de meeste ’traditionele’ christenen zich niet graag geïdentificeerd zien met een fenomeen als Edwin Vissers. Er is doorgaans kop nog staart te krijgen aan zijn wartaal. Wild in het rond schelden is bij hem vaste prik. Volgens regel 1 van dit Forum is dat verboden, maar Edwin mag dat van de moderatoren. Ik vermoed dat ze hem beschouwen als het bizarre gestoorde jongetje in de klas dat je ‘inclusief’ moet tolereren. Edwin heeft trouwens vooral met zichzelf grote problemen; hij probeert hier om de haverklap definitief weg te blijven, maar dat wil hem maar niet lukken. Hij heeft al een flink aantal keer zélf gesmeekt om hem hier te bannen – wat eigenlijk een noodkreet was om hem tegen zichzelf te beschermen. U kent waarschijnlijk wel dat fenomeen: de politie houdt iemand aan na jarenlang misdadig gedrag, en de dader verklaart dat hij blij en opgelucht is dat men hem eindelijk heeft kunnen tegenhouden.
   Maar bon, zolang hij niet elke dag zijn waanideeën bij u thuis luidkeels komt debiteren, kunt u, zoals ik, zijn pennenvruchten kort overlopen, en vervolgens minzaam compleet negeren, toch?

   1. Je laatste zin zou al meer dan voldoende geweest zijn, Frank.

    Maar je moet weer zo nodig het vuurtje opstoken met:
    “Volgens regel 1 van dit Forum is dat verboden, maar Edwin mag dat van de moderatoren. Ik vermoed dat ze hem beschouwen als het bizarre gestoorde jongetje in de klas dat je ‘inclusief’ moet tolereren.”.

    Regel 4 wordt voor het gemak verzwegen.
    4. “Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden…”.

    Ongecensureerd, waar vindt men dat nog? Laten we blij zijn dat hier vrijheid is en de verantwoordelijkheid wordt overgelaten aan de commentaar-schrijvers zelf.

    1. Ik neem graag de verantwoordelijkheid op voor mijn schrijven, en ik vind schelden niet beleefd. Fijn weekend!

    2. @Raphaël,
     ik heb al ’n paar maal gemeld, dat @Frank Dierickx NIMMER psycholoog is.
     Dat feit heeft hij overduidelijk bevestigd.

   2. Er is doorgaans kop nog staart te krijgen aan zijn wartaal.

    Frankje bent geen gelovige ,een gelovige weet de vijand te ontmaskeren

    Efeze 5:11 – de leugen ontmaskeren. ik ben geboren op 5-11

    Ik laat me niet ontmoedigen door een blinde man’

    Raphaël

    Mijn huis is een katholieke kerk van binnen met altaar en alles erop en er aan .

    Ik ben eenzaam

    De meeste van ’s werelds grootste zielen waren eenzaam. Eenzaamheid lijkt de prijs te zijn die een heilige moet betalen voor zijn heiligheid. Zo waren alle grote Godsmannen in de bijbel bekend met eenzaamheid, en dat is vandaag de dag niet anders.

  3. J.A.W. van Ettinger,kunt u mij vergeven

   Ik ben opgegroeid in een heftige omgeving , Hagenees in de vorige eeuw waren werkelijk andere tijden

   schelden was de hoofdcultuur in Den haag ,we staan er om bekend

   De beste humoristen komen van oudsher uit Den Haag. Waarom is onze stad hofleverancier van zoveel getalenteerde grappenmakers, komische talenten en humorvolle schrijvers? Wel, het zand en het veen hebben er alles mee te maken. Arm en rijk. Een aangeboren afkeer van de boven-ons-gestelden. De eeuwenoude hofcultuur en de aanwezigheid van bespottelijke politieke figuren, in combinatie met de aangeboren Haagse grote bek, zijn de ultieme voedingsbodem gebleken.

   1. J.A.W. van Ettinger

    duidelijk is dat u nooit enig onderzoek heeft gedaan

    Farao’s ,obelisken hmmmm esoterische symboliek het is u vreemd .

    Opmerkelijk: ‘goede herder’ op pectoraalkruis van Bergoglio heeft een naar achter gedraaide linkervoet

    Er is een opmerkelijk detail naar boven gekomen omtrent het bekende pectoraalkruis dat Bergoglio sinds jaar en dag draagt. De linkervoet van de ‘goede herder’ staat naar achter gedraaid.

    Het pectoraalkruis werd door de Italiaanse kunstenaar Antonio Vedele ontworpen. Vedele overleed in 1997, en Bergoglio droeg het sinds hij aartsbisschop van Buenos Aires werd.

    Als men de benen van die zogenaamde ‘goede herder’ met gekruiste armen bekijkt, dan ziet men dat het linkerbeen niet klopt. De voet staat naar achter gedraaid. Er zijn echter heel wat demonische of mythische figuren die naar achter gedraaide voeten hebben.

    De Tata Duende van de Maya’s is een soort trol (kleine demon) met een lelijk gezicht en naar achter gedraaide voeten.

    Churel, een Aziatisch mythisch figuur die zich voordoet als een mooie vrouw, maar met achterwaarts gerichte voeten.

    Curupira, een mythische demonische figuur uit de Braziliaanse folklore met achterwaarts gerichte voeten om jagers en reizigers te misleiden. Is heden ook een figuur in een animatiefilm. Volgens de folklore-legende jaagt Curupira op stropers en jagers die meer neerschieten dan ze nodig hebben in het regenwoud.

    De Ciguapa, een zeer langharige vrouwelijke demon met achterwaarts gerichte voeten, uit de Dominicaanse folklore, die het vlees en de zielen van mannen “eet” in het regenwoud.

    In het algemeen is er deze trend: de gedraaide benen of voeten zijn een instrument om slachtoffers te misleiden door verwarring en bedrog.

    Tekenend!

    Er is met dat kruis nog veel méér aan de hand :
    https://www.barnhardt.biz/2021/02/21/more-hidden-pictures-in-the-bernardin-bergoglio-icon-of-the-antichrist/

    https://www.barnhardt.biz/2021/02/18/more-photo-evidence-on-the-satanist-cardinal-bernardin-his-creepy-pectoral-cross-that-antipope-bergoglio-also-wears-and-the-satanic-grand-orient/

    https://www.barnhardt.biz/2021/02/20/swine-hellfire-and-sodo-imagery-the-bernardin-bergoglio-pectoral-cross-is-an-icon-of-the-antichrist-read-on-for-disposal-instructions/

 14. Frank en andere leden van dit forum hebben gelijk. Ik mag traditionele katholieken niet vergelijken met de grove uitlatingen van Ed Vissers. Excuses hiervoor al zou een positieve reactie ook wel eens op prijs gesteld worden. Wat men hier modernisten noemt – dus voorstanders van bijv. Vaticanum II – en katholieken met traditionele opvattingen, die moeten toch samen de Kerk kunnen vormen. Ruimte laten voor elkaars opvattingen bedoel ik. Dat is mijn mening.

  1. Modernisten tegemoetkomen als mogelijke bekeerlingen is altijd een optie, hoe zwaar zij ook zondigden in onwetendheid. Ik leefde jarenlang in onbegrepen misleiding. Maar het is niet echt moeilijk te zien hoe sommigen heel erg materialistisch denken en handelen. Bovendien zal binnen afzienbare tijd de definitieve vervolging van de traditionele christenen beginnen. U schijnt nog steeds niet te beseffen hoe ver de realiteit van de goddeloosheid gevorderd is.

   1. Dus mensen die zelf nadenken en niet alles – zoals vroeger – klakkeloos de van boven opgelegde voorschriften en dogma’s aannemen, worden door U verweten zwaar te zondigen in onwetendheid. Dus mensen die inhoud aan hun geloof willen geven: dat mag dus niet van U want die schijnen niet te beseffen hoe ver de realiteit van de goddeloosheid is gevorderd…. Dat is nogal wat. En bovendien: hoe komt U er bij dat traditionele christenen binnen afzienbare tijd zullen worden vervolgd?

    1. Jullie klok loopt zwaar achter, traditionele katholieken worden al een hele tijd vervolgt, tenminste als u met vervolging de brandstapel of zo bedoelt. De ene na de andere traditionele priester wort gecanceld vanuit Rome, Latijnse missen worden overal tegengewerkt en priesters die de waarheid onverbloemd durven benoemen Ghana ook voor de bijl, dwz priester die zich openlijk uitspreken over abortus, lgbt Q enz…, Oekraine, en niet te vergeten dezen die het corona bedrog durfden te benoemen. In de VS zijn. Al zo een 2000 priesters geannuleerd en niet omdat dezen zich misgrepen aan kleinen.
     Wat betreft de discussie over de novus ordo of Latijnse traditionele missen is het vrij simpel , kijk naar de vruchten van vat 2 en als u het dan nog niet weet is alle discussie vruchteloos

 15. Kuifje België

  Occult

  De avonturen van Kuifje – De Sigaren Van De Farao

  De avonturen van Kuifje – Kuifje En Het Zwarte Goud

  De Avonturen van Kuifje: Het Geheim van de Eenhoorn

  De avonturen van Kuifje – De Schat Van Scharlaken Rackham

  De avonturen van Kuifje – De Zonnetempel

  De avonturen van Kuifje – De 7 Kristallen Bollen

  EN NU DE KLAPPER

  Kuifje op de Maan

  AANGEZIEN HIER MENSEN ZIJN DIE INTILIGENT OVERKOMEN MAAR IN WERKELIJKHEID O ZO DOM ZIJN

  Frank bv

  Nu ga ik even wartaal verkondigen

  Stilte voor de storm

  William R. Forstchen’s roman uit 2009 “One Second After” – Aankondiging dat de zon / zoon wordt overschaduwd door de antichristelijke maan en een black-out …”

  https://m.media-amazon.com/images/I/811AEUwOhIL._SY522_.jpg

  https://youtu.be/ALndhZfjlZM?si=W2ts2ob2kmgPcBQI

  Het uitgangspunt van het boek was dat de Verenigde Staten het doelwit waren van een EMP-aanval (“Electromagnetic Pulse”) die het nationale elektriciteitsnet platlegde en het land lamlegde.

  Het belangrijkste element dat wordt gesignaleerd, is dat van het alomtegenwoordige ‘machts’-symbool. Het woord “één” in de titel heeft betrekking op het Arabische cijfer “1” en fungeert als de verticale fallus in het krachtsymbool, waarbij de zonsverduistering het noodzakelijke begeleidende element verschaft dat wordt gepenetreerd.

  “Het bekende aan/uit-knopsymbool is technisch gezien het stand-by-symbool. In 2004 werd het stand-by-symbool geaccepteerd als symbool voor een meer inclusieve ‘power’-functionaliteit. De elementen waaruit de eenvoudige afbeelding bestaat, zijn de 1 en 0 van binaire code. In de occulte symboliek kan de vorm worden beschouwd als een Ouroboros. (Slang eet zijn eigen staart op). Het kan ook worden beschouwd als een sperma dat een eicel bevrucht op het moment van de conceptie. Een verticale lijn is een fundamenteel hemels en mannelijk symbool, meestal in de context van de horizontale lijn die het aardse en vrouwelijke vertegenwoordigt. De cirkel = een vrouwelijk symbool, meestal in de context van het vierkant = een mannelijk symbool.

  Een afbeelding van een ‘zonsverduistering’ wordt gebruikt om het machtssymbool te vormen en is een passende verwijzing naar ‘dingen die donker worden’, maar er is ook een ander niveau van symbolische betekenis aan de zonsverduistering. De zonsverduistering kan worden gezien als een signaal van de unie. tussen de zonnegod Osiris en de maangodin Isis die de baby Horus voortbrengt, ook wel Apollo genoemd, het beest uit het boek Openbaring, of de Antichrist. Dit is een grafische weergave van de Zoon, Jezus Christus, die wordt overschaduwd door de komst van de Antichrist in Zijn plaats voor een korte tijd om degenen te misleiden die hij kan, en zal zijn, bedrogen en openlijk ontvangen door degenen die willens en wetens oproepen tot Satans heerschappij op aarde.

  Velen van jullie herinneren zich misschien nog de openingsceremonie van de Olympische Zomerspelen van 2012 in Londen, met het nummer “Eclipse” van Pink Floyd.
  Ze leken naar de hemel te worden verheven en boven de cirkel van de aarde te verschijnen, begeleid door Pink Floyds Eclipse.

  Dat is allemaal nu
  Dat is allemaal verdwenen
  Dat alles gaat nog komen
  En alles onder de zon is op elkaar afgestemd
  Maar de zon wordt overschaduwd door de maan.

  De duivel als de maan (maangod sin/Min) die de ware Messias, Jezus Christus, overschaduwt, in symbool de Bruidegomzon? Dit is een signaal van de opkomst van het antichristelijke Beest, dat binnenkort zal verschijnen.

  Op de climax, net voordat het gebied ontploft met een enorm vuurwerk (IPG2-video), horen we het betoverende slotrefrein: ‘Alles dat is nu. Dat is allemaal verdwenen. Dat alles gaat nog komen. En alles onder de zon is op elkaar afgestemd. Maar de zon wordt overschaduwd door de maan.” – De zon wordt overschaduwd door de maan. Dit weerspiegelt wat ons zojuist is getoond als de opschepperij van Satan, wat zojuist in ceremoniële magie is uitgebeeld. De Bruidegomzon uit Psalm 19:4-6 was zojuist overschaduwd door de maan, het kleinere licht, Lucifer, Zeus, Apollo, sin, Min, Allah Akbar. De vlam van Apollo is nu de vlam van de brandende doornstruik in het groene en aangename land van Engeland. Snap je het? Begrijpt u de omvang van de overtreding en de gruwel?

  De kosmos kwam in een groot deel van de ceremonie aan bod, en de schepping zelf, maar niet de waarheid zoals die in de Bijbel wordt gepresenteerd. Het leek op een grote anti-Creator-verkoopklus, de bekende ondermijning van de academische wereld. De maan was blijkbaar verheven, wat gezien zou kunnen worden als een knipoog naar de invloedrijke aanwezigheid van de islamitische bevolking van Londen, die Allah, de maangod, de zonde aanbidt.

  De maan. De zon, overschaduwd door de maan. Misschien herinnert u zich nog de openingsceremonie en het refrein van Pink Floyd’s ‘Eclipse’, gespeeld nadat de Cauldron was aangestoken. Het hoogtepunt van die ceremonie kwam overeen met de regel: “maar de zon wordt overschaduwd door de maan.” We krijgen de verduistering van de Schepper Heer God en Zijn Messias als de zon door de maangod te zien.

  Zons- en maansverduisteringen hebben voor deze heidenen/neathens altijd een heel bijzondere en krachtige betekenis gehad. Auteur van “Pagan Moon”, Geoff Maxted schrijft:

  “Het lachen en de vrolijkheid gingen door totdat de lucht donker begon te worden. Op de elfde minuut van het elfde uur op elf augustus, onzichtbaar achter wolken, overweldigde de maan het licht van de zon. De hemelwachters werden stil en ingetogen, badend in een vreemd etherisch niet-licht terwijl ze toekeken hoe de maanschaduw als een beest over de open zee op hen af snelde. Er kwam een oostenwind uit het niets en de temperatuur daalde als een steen terwijl de verwarmende zonnestralen door duisternis werden gedoofd. Dit was niet de duisternis van de nacht, maar iets anders. Was dit de duisternis van Armageddon? het einde van de wereld in de schemering, wanneer schreeuwende harpijen uit de diepte zullen oprijzen terwijl de Vier Ruiters van de Apocalyps zich eindelijk aan ons openbaren…

  Toen was de zonsverduistering voorbij en moest ik terugkomen van die occulte plek in mijn geest. Het leek alsof er in twee seconden twee minuten waren verstreken. Het lichtniveau steeg snel boven het aanzwellende gemompel van gesprekken met ontzag uit, maar de sfeer was veranderd. De carnavalssfeer was verdwenen en maakte plaats voor iets emotionelers. Zelfs de voorheen ongeïnteresseerden wisten dat ze iets bijzonders hadden gezien. Een moment van magie dat nooit meer herhaald zal worden in onze kleine, onbeduidende levens op ons kleine, onbeduidende eiland…

  Een zonsverduistering is voor ons een spectaculair gezicht. Stel je eens voor welk effect dit zou hebben gehad op onze voorouders en hun bijgeloof.

  Is er in het Westen, vooral in het diepste van Cornwall, al lange tijd sprake van een aanhang van heidense religies? overtuigingen zo oud als de tijd. Moeder Aarde en de maan en de sterren daarboven werden al lang vóór de opkomst van het christendom aanbeden. Een totale zonsverduistering over dit land is van grote betekenis voor heidense aanbidders. Heksen weven hun spreuken. Handpalmen worden gelezen en runen worden gegoten. Necromancers communiceren met de doden.

  De zonsverduistering wordt gezien als een verbintenis tussen de zonnegod en de maangodin, een uiterst heilig moment. Op de mystieke locatie die bekend staat als Boscawen-un, The Place of The Elder Tree, worden preken gehouden die liefde en genezing langs de lijn van totaliteit richten op mensen in nood over de hele wereld. Op staande stenen en andere vereerde plaatsen in de regio voeren aartsdruïden rituelen uit voor de zon. Huwelijken worden voltrokken terwijl gelovigen communiceren met de natuur.

  Heidenen interpreteren hun eigen emoties als energieën van buitenaf, een essentie van ‘Moeder Aarde’, en voor hen is dit een tijd van grote transformatie? een verschuiving van energie na weken van spanning en fysieke vermoeidheid. Astrologische kaarten onthullen een krachtige en bovennatuurlijke configuratie van de planeten in hun Zodiac Houses, bekend als The Grand Cross, aan de hemel. Deze opstelling van hemellichamen betekent voor sommigen een periode van bezorgdheid en gespannenheid met potentieel gewelddadige gevolgen? voor anderen een terugkeer naar oude of vertrouwde manieren of een overgang naar een tijdperk met een nieuwere en grotere betekenis. Het is een ontwrichtende tijd.”

  “Heidense maan”

  Wanneer hij schrijft over een terugkeer naar oude of bekende manieren of een overgang naar een tijdperk met een nieuwere en grotere betekenis, verwijst dit individu onder invloed van de Antichristelijke geest naar de komende Aeon/Tijdperk van Horus!

  Het is een ontwrichtende tijd. Rechts. Op dit punt komt misschien het bekende gezegde: ‘Orde uit de chaos’ in je op. De noodzakelijke chaos die de setting zal creëren waarin het Antichristelijke Beest zal verschijnen om zijn door God ingestelde periode van heerschappij op zich te nemen om alles te bereiken wat God van plan is? er is echter een limiet aan zijn heerschappij en de Ene Ware Soevereine God zal ervoor zorgen dat deze precies op tijd eindigt!

  Er staan nog enkele signaalelementen op de omslag van het boek in kwestie, waar ik graag op wil ingaan. U zult merken dat het woord “EEN” boven het woord “tweede” twee afwisselende exemplaren van “EO” creëert. De eerste instantie wordt gemaakt door de “O” in de ene en de “E” in de tweede, en de volgende instantie wordt gemaakt door de “E” in de ene en de “O” in de tweede. Dit is een signaal voor de terugkeer van Helios, de zonnegod, het beest, die ook bekend staat onder de naam EO (credit gaat naar Chris Constantine voor dit geweldige inzicht).

  Ook wordt gesignaleerd de sodomie-anale driehoek “T” die te zien is in de “T” in het woord erna. Merk op dat de T op één lijn ligt met de achterkant van Horus, wat duidelijk een verwijzing is naar de rituele sodomie-verlichtingsaansluiting voor het derde oog die dient als de voorloper van het Merkteken van het Beest.

  De omtrek van de zon benadrukt ook “One Econ”, aangezien de “s” en “d” van het woord tweede buiten de rand van de zon vallen. Ik geloof dat dit een verwijzing is naar de “één wereldeconomie” die de Antichrist op aarde zal vestigen en waarvoor het Merkteken van het Beest nodig is voor deelname.

  De adviesprijs van het boek dat op de achterkant staat, is $ 14,99. De prijs = 23″, wat de 23 extra chromosomen signaleert die mogelijk zijn toegevoegd via het Mark of the Beast-implantaat, waardoor het 46-chromosoom dubbele helix-DNA van de Adamische mensheid wordt getransformeerd in het 69-chromosoom drievoudige helix-DNA van de satanisch-hybride beestmensheid. vermeldenswaard is de aanwezigheid van de universele streepjescode op de achterkant van het boek onder de prijs die velen herkennen als een “666”-referentie die de Antichrist symboliseert.

  Dit boek is ongelooflijk rijk aan signalering, PP en NLP, en leest echt als het draaiboek van Satan.

  Black Star van Elvis… in de tekst van dit nummer staat: “En als een man zijn zwarte ster ziet, kent hij zijn tijd, zijn tijd is gekomen.”
  Over het onderwerp Black Star bracht het R.E.M-nummer uit 1991 met de titel “Losing My Religion”, dat zeer goed bij het onderwerp van deze video past, onder mijn aandacht het nummer “Black Velvet” uit 1989 (“666/999”) van Alannah Myles. (Een link met Elvis – zijn afbeelding geschilderd op zwart fluweel + hij gebruikte een haarverf met dezelfde naam). Fluweel = plukje haar (“Black hole son” – Horus-verbinding?), het kan ook zijde betekenen (Perzisch – “The Abrisha/Silk Bridge” link) met een verbinding met de “zwarte weduwe-spin” oftewel de zijden WEB-wever en haar “World Wide Web” valstrik! Er is een nieuwe film uit 2024 met de titel “Madame WEB”, zoals “madame X” (“zwarte Madonna”) – geen toeval. Er is ook de tv-film ‘VELVET’ uit 1984.

  In de tekst van het nummer “Black Velvet” staat…

  ‘Een nieuwe religie die je op je knieën brengt, zwart fluweel, als je wilt.’

  Vooral de tekst van dit nummer is veelzeggend. Een nieuwe ENE wereldwijde religie met Satan aan zijn lelijke kop. “Een doe wat je wilt” Crowley-achtige religie van de dood, die rechtstreeks afkomstig is van de liefdesgodin van de rebellie! “Wij corrumperen om te controleren”, zegt Jesuit, Mason, Witch MAFIA (Mazzini Authorizes Theft Fire and Poison) en is de basis van Crowley’s “Doe wat je wilt, zal de hele wet zijn”, oprichter Giuseppe Mazzini. Jezuïeten hebben de vervelende gewoonte om de waarheid te corrumperen. Misschien wel de gevaarlijkste leugen is de doctrine van “Onsterfelijkheid van de Ziel”. God gaf je je Ziel en Geest om je via de Heilige Geest met Hem te verbinden. De ziel zal bij de dood worden beoordeeld, dus ‘onsterfelijkheid van de ziel’ is afhankelijk van het aangaan van een één-op-één relatie met JEZUS CHRISTUS.

  We weten dat Jezus niet naar deze wereld kwam om een religie te stichten, maar om ons de uitweg eruit te tonen. Hij kwam om ons leven te brengen, zowel nu als voor eeuwig. Hij bracht het koninkrijk van God en bovenal bracht hij ons een middel waarmee we een relatie met God konden aangaan. Ik word geleid om Jakobus 1:27 te lezen.

  Ik herinner me dat ik deze “zwarte ster”-afbeeldingen zag in veel van de winkels voor mobiele telefoons in Groot-Brittannië, in het bijzonder in de “O2”-winkel. (“Zuurstof/levensadem”) zoals we weten, bestaat er absoluut geen toeval! Het is de levensadem van God die ze van de aardbodem willen uitroeien.

  Gnostici volgen de slang (“gekroonde slang” = coronavirus) in de boom van kennis en het geloof van Saturnus (Milcom, Sikkuth, Molech, Nibbhaz, El, Chiun, Chemosh) de oerzon, ook bekend als “zwarte zon/ster” – Chaos is hun Schepper. Racisme bestaat niet? er is slechts één mensenras op aarde. De “Black Lives Matter”-rituelen verwijzen naar de Zwarte Zon/ster/Saturnus waarvan de gnostici geloven dat deze “Pure Black” was, en gemaakt van Pure Light, die het zichtbare universum creëerde met een zogenaamde “Big Bang”, veroorzaakt door de ejaculatie van Aten, de Egyptische ketter en grondlegger van de Rising Sun Cult, gesymboliseerd door de Zonneschijf tussen de hoorns van Isis, de Zwarte Maagd/Madonna, ook bekend als “Troon van de Antichrist”.

  Deze ‘Black Star’ is niet uniek voor David Bowie, Black Star is de bron van de nazi-SS en een nummer van de band ‘Black Star’, op de albumhoes staan de Egyptische piramides (gebruikt voor Ritual Initiations) en ‘Dark Star’ het nummer uit 1968 van de “Grateful Dead” bijvoorbeeld. In Bowie’s “Black Star” werd hij de “Agonia” – een offer aan Janus. In Rome bood Rex Sacorum (offerpriester van Etruskische oorsprong) op 9 januari een Ram aan (Abraham offerde Isaak in het Woord van God; Ismaël in de Koran), een Ram die Jezus symboliseerde, bood Zichzelf aan als de vervangende verzoening. Bowie was een offer ter ere van Janus (ook bekend als de ‘Januari-god van Doors and Gates’).
  Bowie opende in wezen de deur van de oorlog via “War Magic”. WO III is de Zoroastrische (“Star Seed”) strijd van het Goede (“Ahura Mazda-Light-Lucifer”) tegen “Ahriman”, de god van duisternis en onwetendheid. Janus kijkt naar Oost en West en dient als aftelling.
  Black Star is Saturnus “Saturnus zal regeren tijdens het Watermantijdperk” volgens Theosophical Society, ook bekend als Cult of Saturn-leider Annie Besant. Saturnus is Satan. Misschien herinnert u zich astronaut “David Bowman” uit 2001: A Space Oddesey. David Bowie is de astronaut ‘Major Tom’ (ook bekend als Twin) in ‘Space Oddity’. Bowie’s Black Star gaat over de mens die een ‘god’ wordt door middel van Crowleyiaanse inwijding. In het gnosticisme is de fysieke dood niet de dood van de ziel, de ziel wordt vrijgelaten en wordt de Black Star. Daarom zegt Bowie “I’m a Black Star” nadat zijn ziel een meter omhoog was gegaan en opzij stapte op de dag dat hij stierf. Natuurlijk is dit in strijd met de Bijbel, die zegt:

  Mattheüs 10:28; Lukas 12:5

  ‘En vreest u niet voor hen die het lichaam doden, maar niet in staat zijn de ziel te doden? maar vrees liever Hem die in staat is zowel ziel als lichaam in de hel te vernietigen”

  Het voornaamste probleem met het gnosticisme en met de meeste ‘religies’ is de valse leer van de ‘onsterfelijkheid van de ziel’. Voor een occultist is de schedel bovenop de 33 wervels van de wervelkolom en het atlasbeen de Tempel van Wijsheid. Deze Tempeliers aanbaden het afgehakte hoofd dat voorkomt in Bowie’s ‘Black Star’.

  Het Planetaire Initiatief van de Verenigde Naties: “Niemand zal het Nieuwe Tijdperk betreden tenzij hij of zij een Luciferiaanse Initiatie accepteert”. Het United Nations Religions Initiative (URI) is een voortzetting en vervulling van het Chaldeeuwse Ur. De Chaldeeuwse STUR (“666”) is de Chaldeeuwse “Zwarte Ster” die wordt gesymboliseerd door de zespuntige ster van Saturnus, ook bekend als El, Ilu, On, gezien in BabEl “Poort van El”, de Fenicisch-Kanaänitische Schepper, BabIlu “Poort van El”. Allah”, de Arabische god Sin oftewel “De god” of Babylon of “Poort van Osiris” oftewel Orion “Hemels Licht”. De zespuntige ster is naar alle waarschijnlijkheid het ‘teken van Kaïn’.
  Op Ground Zero (“Zoroaster=Star Seed”) stond het Millennium Hilton naast de Twin Towers en staat nu naast het One World Trade Center? het was precies gemodelleerd naar de ‘Black Monolith’ in de film: ‘2001: A Space Odyssey.’ Stanley Kubrick koos Jupiter voor de dood-wedergeboorte van de astronaut “Bowman” in plaats van Saturnus, die in de latere film “Interstellar” werd gebruikt, omdat mensen de voor de hand liggende “Saturniaanse connectie” zouden hebben herkend. Ik denk echter dat hij ermee weg had kunnen komen, net zoals hij de nep-Apollo-maanlandingen in de film ‘The Shining’ verborg met ‘Room 237’. Wie is de Boogschutter? David Bowie ligt voor de hand, maar de Assyrische Asshur is ook de Boogschutter. Heb je je ooit afgevraagd waarom de Assyrische god “Shamash” de middelste kaars op Chanoeka Menora is?
  De keuze die God Adam en Eva gaf was de Boom des Levens of de Boom van Kennis van Goed en Kwaad. JEZUS is de Boom des Levens. (Openbaring 22:13).

  8 april = ook maandag (“Maan”), en het valt op het bijbelse nieuwe jaar 1 Nisan. Deze zonsverduistering zal de dag in duisternis veranderen. (De maan blokkeert het licht van de zon). In de Bijbel wordt vermeld dat zonnegebeurtenissen een opmerkelijke en soms bovennatuurlijke betekenis hebben. De controle over de zon werd door God gedemonstreerd in de driedaagse Plaag der Duisternis, en er wordt geprofeteerd dat dit een essentieel onderdeel zal zijn van de Eindtijd. De profeet Joël (2:31) voorspelde: “De zon zal in duisternis veranderen en de maan in bloed vóór de komst van de grote en vreselijke dag des Heren.” De profeet Amos doet een soortgelijke voorspelling: “En op die dag – spreekt mijn God – zal ik de zon om twaalf uur ’s middags laten ondergaan, en op een zonnige dag zal ik de aarde verduisteren.”
  Terwijl hij Hizkia berispte om hem te informeren dat hij aan zijn ziekte zou sterven, schreef de profeet Jesaja (13:9): ‘De sterren en sterrenbeelden van de hemel zullen hun licht niet afgeven; De zon zal donker zijn als zij opkomt, en de maan zal geen gloed verspreiden.’ Zoals Jesaja voorspelde – en veel later berekend door NASA – verscheen er op 5 maart 702 v.Chr., het 16e jaar vóór de dood van Hizkia, een prominente zonsverduistering boven het Midden-Oosten. Zijn pad doorkruiste het Arabische schiereiland en de verduistering van de zon boven Israël bedroeg meer dan 60 procent.

  https://israel365news.com/386912/solar-eclipse-of-biblical-proportions-will-transverse-the-continental-united-states/

  De laatste keer dat een totale zonsverduistering Amerika doorkruiste was ruim honderd jaar geleden, in 1918, het einde van de Eerste Wereldoorlog. Het einde van deze oorlog zag het uiteenvallen van de 400 jaar durende heerschappij van het Ottomaanse Rijk over Jeruzalem, en de vrijlating van Israël onder de controle van de Britten (blijkbaar kwam generaal Allenby Jeruzalem te voet binnen zonder ook maar één schot te hebben gelost!)

  Een ander nummer van R.E.M “Shiny happy people” (Happy like APis the bull maangod) is ook weer een gecodeerde maar toch onthullende video/song + “Mad world”. Mad is het sleutelwoord in de titel van dat nummer. Mensen zijn werkelijk ‘gek’ geworden. (Spreuken 29:22).RE = Ra oftewel “zonnegod” en M = 13 ook bekend als “rebellie” nimrod, etc.

  https://youtu.be/YYOKMUTTDdA?si=GYyXmQr_mS-VGdIS

  Nog een link naar deze zwarte ster en zwarte Madonna…

  https://youtu.be/1ORz65yAsL0?si=W0agF-B8KHd5C3rN

  Het nummer “Star-man” van David Bowie en de gelijknamige film uit 1984…

  https://youtu.be/OgF2lbAL6RA?si=VhEpPgBsnLqQ9JfO

  8 april is het meest ongelooflijke en prachtige geschenk en wonder tegelijk. Het is de opstanding van Jezus Christus op deze dag. Op een sabbat. Waar onze God en Heiland het teken van Jona vervulde in Matteüs 12:38 en ook de stad Nineve vermeldt. De Heer van de sabbat. De Aleph en de Taw. De zonsverduistering is het perfecte teken van voltooiing.

  https://youtu.be/52swe2ProcY?si=TgaB8Hy16REzU5AH

 16. Beste Sergeant-yves U schrijft: kijk naar de vruchten van Vat. II. Inderdaad kijk ik daar met dankbaarheid naar. Zou U dan weer het RK geloof terug willen hebben van de jaren vijftig met allerlei voorschriften die nageleefd moesten worden op straffe van God? De beoefening
  van de Vasten bijvoorbeeld en het geen vlees eten op vrijdag het regelmatig moeten biechten etc. om over seksualiteit maar te zwijgen. Onze toenmalige kapelaan zei dat voor het Vat.II iedereen erg bezig was met zijn RK overtuiging naar God toe, hij beschreef dat als een verticale lijn naar God, dusdanig dat de belangstelling en inzet voor de naasten, de horizontale lijn naar elkaar, in het gedrang kwam. Dat het nu wat te ver kan gaan. Dat ben ik met U eens. Ik merk op zondag dat veel mensen gauw vooral gaan voor het koffie drinken na afloop. Een uitkomst overigens voor eenzame mensen. Dat er na Vat, II minder mensen naar de kerk zijn gegaan komt wellicht ook omdat men de vrijheid die men kreeg niet kon verdragen. Maar vooral: een religie die niet met zijn tijd meegaat wordt een dode letter. Als er priesters zijn die het met veranderingen niet eens zijn, dan heb ik daar ook respect voor maar waarom zo krampachtig bij het oude willen blijven? Kijk ook eens naar de verworvenheden. De paus
  is geen voorstander van de Tridentijnse Mis omdat – naar ik begreep – hij bang is dat die Mis als een symbool wordt gebruikt in de strijd tussen traditionele en zogenaamde modernisten in de kerk. Zelf voel ik mij meer betrokken bij de viering zoals hij nu in de landstaal en met de priester met het gelaat naar de gelovigen toe, wordt gevierd maar beleef ook graag de Latijnse viering.

 17. De Latijnse H.Mis kan zeer goed in de landstaal worden opgedragen, maar dat mag uiteraard niet vanwege de modernisten want zij mijden als de dood alles wat waarachtig is.
  De NOM is niet slechts een verbastering van de Latijnse tekst maar een doelbewust voorgenomen ontgeestelijking van de gelovigen ten voordele van brutaal opgedrongen socialisme en woke-isme. De teksten voor de NOM begon men reeds op te stellen in 1948 onder leiding van bisschop Bugnini die daartoe een team samenstelde van afvallige katholieken en protestantse theologen.
  Binnen afzienbare tijd zal Bergoglio zelfs de NOM vervangen door afgoderij en dat hij het echt meent bewees hij door in het park van het Vaticaan een afgodendienst bij te wonen.

  1. “De Church of England is bezig met haar financiële betrokkenheid bij de koloniale slavernij – ze heeft geprofiteerd van de winsten. Daarom gaat nu een deel van haar kapitaal naar achtergestelde Afrikaanse (zwarte) gemeenschappen die geleden hebben onder de slavernij.”
   “In een rapport over de uitwerking, dat de Engelse staatskerk deze week met applaus heeft gepubliceerd, staat een ethisch-theologische paragraaf. Daarin wordt aanbevolen dat de kerk berouw toont, en wel voor de (vroegere) ontkenning dat zwarte Afrikanen naar Gods beeld zijn gemaakt; én voor de opzettelijke vernietiging van diverse Afrikaanse traditionele geloofssystemen.
   Een dergelijk excuus sluit aan bij een stroming van postmoderne christenen die zending achterhaald vinden. Je eigen godsdienst heilzamer achten dan die van een ander, daar hebben zij niets meer mee. Laat staan dat anderen zich tot hun godsdienst zouden moeten bekeren. ” (Citaten uit Nederlands Dagblad dd. 08/03/2024)
   Het tij is inderdaad aan het keren, Eric.
   Eindelijk, zou ik zeggen.

   1. Frank,
    “diverse Afrikaanse traditionele geloofssystemen” ?
    Gewoon banale heidense afgoderij.
    Keert u Christus de rug toe, zijn de gevolgen voor u. Ontneemt u eender welke mens de mogelijkheid Christus te leren kennen, zijn de gevolgen voor u. Vervangt u de ware en bovendien meest verfijnde leer van de traditionele RKK door de willekeur van heidense afgoderij, zijn de gevolgen voor u.

    U schijnt te niet te beseffen wat u nu aan het doen bent ?
    U zaait oproer tegen de waarheid.
    God is Waarheid.
    U komt dus regelrecht in opstand tegen God.
    De gevolgen zijn uw deel en aan iedereen die dat duivelse spel meespeelt.
    Doe dus wat u en uw heidense kornuiten niet laten kunnen, zoals u en hen het zelf wensen, en daarmee bereiden u en zij een plaats in de hel.

    Maar alle ernstige christenen, ook een flink aantal protestanten, zijn al zeer vroeg voorgelicht door talrijke profeten, zij laten zich door dergelijke duivelspraktijken niet meer misleiden.
    Na de Grote Waarschuwing hebt u nog maximaal zes weken om terug te keren tot de waarheid van God. God is waarheid. Buiten God is er noch waarheid, noch waarachtig geestelijk leven.

    “Geestelijk Leven” betekent niet uw helderheid van intelligentie, Geestelijk Leven is waarin uw ziel al sedert jaren bewust had moeten zijn, maar u verzet zich er tegen.
    Alleen duivelskinderen verzetten zich tegen God en tegen Geestelijk Leven waaruit het Geestelijk Bewustzijn voortkomt. Zelfs een boeddhistische monnik kan u daarover minimaal inlichten, hoe armzalig ook. Een boeddhistische monnik kan u ook vertellen hoe mensen als u duistere geesten aantrekken. Dat is alvast iets dat boeddhistische monniken zeer goed kennen en zelfs onderwijzen.

    1. U vergeet bovendien dat Afrikanen door hun eigen Afrikaanse broeders werden verkocht als slaven !
     En dat het notabene de zogenaamde Amerikaanse ‘Democraten’ waren met hun bizarre versie van socialisme (heden sterk verergerd) die dat zeer ondemocratische spel speelden om onrechtmatige winsten te maken.
     En eigenlijk doen zij dat heden nog steeds met de gedwongen invoer van vreemdelingen die hier absoluut geen zinnig werk komen doen.

     1. Ik hoop dat u beseft dat u met dat soort reacties serieus uw eigen ruiten ingooit?
      Wie nog twijfelde aan de oprechtheid van de restkerk kan hier veel uit leren. Zes weken dus?
      Bon. Ik rond hier af, want ik wil uw weekend niet verpesten.

      1. Na die zes weken kan het ook nog wel maar gezien de vreselijke chaos die dan over de wereld komt zal het zeer moeilijk worden om de gedachten nog rustig te kunnen ordenen.

 18. Boeiende bijdrage weer Frank. Waarbij we niet mogen vergeten dat veel missionarissen en zendelingen met de beste bedoelingen hun leven hebben gegeven voor het feit dat ze dachten dat het hun taak was om mensen te bekeren. Ik heb daar veel respect en grote bewondering voor maar dat men het nu anders ziet, laat zien dat we weer een stap verder zijn gekomen in het respecteren van andere religies en culturen.

  1. Dat is inderdaad volledig zo, mijnheer van Ettinger. Die paters kregen een stevige intellectuele opleiding en moesten zich verdiepen in ongekende culturen, talen en gewoontes. En dat allemaal binnen de idealen van hun tijd.
   Zo vertrokken ook Vlaamsche knapen naar het oostfront om mét de vijand tegen het communisme te strijden.
   Zo trokken Amerikaanse mensen naar Vietnam om het daar met napalm te bestoken en plat te bombarderen en vochten Vietnamese idealisten terug.
   Zo trekken jonge Russen naar Oekraïne en Oekraïense mannen naar het front, élk met hun eigen idealen, of onder morele dwang natuurlijk.
   Zo sterven moegetergde Gaza-strijders in hun gangen en sneuvelen dappere Israëli.
   Almaar meer mensen stellen zich daar serieuze vragen over. Willen wij nog wel sterven voor een land, een cultuur, een taal, een godsdienst?
   Kunnen we niet beter overleggen of al dat vechten en strijden wel nodig is? Wie wordt daar uiteindelijk beter van?
   Straks begint ‘ons’ Westen zich weer massaal actief te bewapenen. Wie gaat dat betalen? En wie gaat daar rijker van worden?
   Maar als talloze diverse groepjes, die zichzelf allemaal erfgenamen van Christus voelen, er nog niet eens in slagen om vredevol in overleg te gaan, dan heb ik niet het gevoel dat zij van enige betekenis kunnen zijn voor wat men een meer vredevolle wereld noemt.
   Het meest cynische vind ik nog dat zij dat niet eens zo erg vinden. Sommigen doen niets liever dan alle miserie als een straf van God aan te kondigen, uiteindelijk gaat alles ontploffen (u krijgt dan zes weken) en ZIJ zullen voor eeuwig gered worden.
   Persoonlijk zou ik het pas crimineel vinden als de Paus, de baas van een wereldgodsdienst, NIET zou oproepen om tolerantie aan de dag te leggen tegenover andersgelovigen. Dat hij NIET zou zoeken naar de overeenkomsten in plaats van de theologische verschillen te beklemtonen. Dat hij NIET zou vermoeden dat voor échte gelovigen er inderdaad maar één God kan zijn, en dat al die godsdiensten naar diezelfde ene God op zoek zijn. En daat zij daarbij elk een eigen bijdrage leveren.
   Dat hij de spielereien van een volkje aan de Noordzee ook niet altijd ernstig moet nemen, omdat de wereld gigantisch veel keer groter is…
   Fijne avond nog.

   1. Heel knap verwoord mijnheer Frank Dierickx! Ik denk aan soortgelijke woorden van onze pastor: God is groot genoeg om Hem op verschillende manieren eer te brengen. Laten we dat doen in respect voor elkaar.

 19. De Traditionele RKK is de universele wereldkerk en zij is het werk van God.
  Men moet zich niet laten misleiden door bepaalde types die hier het relativisme komen prediken om slechts wereldse vrede te bereiken alsof dat ooit hun ware doel zou kunnen zijn. Geen werelds ingestelde mens kan wereldse vrede fabriceren uit eigen kracht.

  Indien wereldse vrede niet grondig wordt gefundeerd door Geestelijke Vrede kan en zal het nooit stand houden. Geestelijke Vrede moet wortel schieten in de harten van de mensen door de Navolging van Christus. Alleen uit het Heilig Bloed van Christus kan de mens Geestelijke Vrede verkrijgen en vervolgens kan wereldse vrede kansen krijgen, en dat is dan nog zeer afhankelijk van het aantal christenen dat de Christelijke Leer nog werkelijk zo zuiver mogelijk aanneemt.

  Heden is de Restkerk te klein geworden en tijdelijk zullen de zeer talrijke geworden harteloze mensen grotendeels elkaar uitmoorden zoals steeds duidelijker zichtbaar is in de nieuwsberichten.
  Een wereldheerser zal het allemaal nog veel erger maken maar hij zal doen geloven dat hij wereldse vrede brengt door zijn toedoen, zoals alle dictators beweren. Zo beweren eveneens de alles relativerende schijngelovigen.

  1. U antwoordt altijd maar met hetzelfde riedeltje op eender welke overweging of vraag.
   U antwoordt dus eigenlijk nooit echt. U blijft uzelf herhalen tot in den treure.
   Maar bon. Een voorstel.
   Bedenk een plan, neem er uw tijd voor, en deel het met mij en de wereld.
   Wat is vanuit uw Enige Ware Onveranderlijke Geloof uw visie, uw strategie, uw doelstellingen op lange en korte termijn en uw stappenplan om te komen tot de bekering van de hele Wereld?
   Wat is uw wervende boodschap, zodat mensen ook naar u zullen willen luisteren?
   Welke beloftes wilt u doen en waarmaken?
   Welke hoop wilt u daarmee uitstralen?
   Welke hoop de wereld bieden?
   En denk er om: dreigen met de eeuwige hel voor al wie niet naar de Heilige tridentijnse Mis gaat, de paternoster niet leest of de bloedende harten niet vereert is GEEN antwoord.
   Kortom: Wat is uw plan?
   Daar zit een mooi artikel in, en dan kunt u het nog zelf modereren ook, toch?

   1. PS. Of om u te ontlasten van uw eigen verantwoordelijkheid: Wat zou het giga-plan van een goede nieuwe Paus moeten zijn?

   2. Frank,
    u hebt achter u staan de hele globalistische overheersing met ontelbare loges en zelfs de meeste priesters en bisschoppen staan aan hun zijde en allen vertrouwen zij op wereldse macht van politici en militairen en industriebazen, kortom u staat aan de zijde van een enorme wereldmacht en u vraagt aan klein duimpje welke plannen hij heeft in het aanzien van die overmacht ?

    Jezus bezat niets, de Apostelen bezaten niets, de H.Benedictus van Nursia bezat niets, de H.Franciscus van Assisi bezat niets, enzovoort.
    Het lijkt wel alsof u ergens angst voor hebt ? Want het zijn meestal degenen die overmachtig gewapend zijn die daardoor bewijzen dat zij zeer grote angst hebben.
    Volgens mij hebt u vooral angst voor de waarheid en speelt u verstoppertje met uzelf.

    God is waarheid.
    Maar u bent niet tevreden.
    U wenst dat de waarheid naar uw wereldse wensen wordt omgebogen.
    Dat zal nooit gebeuren.
    Dat is de kracht en de zekerheid van de christen die het grootst mogelijke respect voor Christus WIL koesteren.
    Dat is niet wat u wil.

    Maar, Frank, hoe moeilijk is voor u om zonder angst zelfs maar heel even te bedenken dat Jezus en Maria juist die kleine ongewapende christenen beminnen, juist omdat zij zo weerloos zijn, juist omdat zij meestal eenvoudig zijn in hun gebeden.
    Maar ja, dat wil u niet horen, dat wil u niet begrijpen.
    Dat Jezus beschikt over alle macht wil u dan ook liever niet overdenken ?
    Dit feit alleen al, dat Christus beschikt over alle macht, zou u toch echt de stuipen op het lijf moeten jagen aangezien u de waarheid van God naar uw eigenzinnige wensen wil ombuigen.
    Waar haalt u dergelijke euvele overmoed vandaan ?

    Ik moet er niet aan denken met overmoed tegen God in te gaan, maar ik mag van u niet uitspreken welke vreselijke gevolgen dat voor mij zou hebben.
    Tja, dan valt er niet veel meer te zeggen.
    Nog slechts aanzien wat er affectief zal gaan gebeuren.

    1. De volgende ware Paus behoeft helemaal geen EIGEN giga-plan zoals u wil suggereren.
     Het volstaat eenvoudig het hart op Jezus en Maria gericht te houden.
     Meer kan een christen werkelijk niet doen.
     God de Vader, Jezus en Maria hebben alle touwtjes in handen.
     Stel uw klein hartje open voor hen en u zult begrijpen.

     1. Niets dus. Iedereen moet zijn klein ‘hartje’ maar openstellen en alles komt goed?
      Want “God de Vader, Jezus en Maria hebben alle touwtjes in handen.”
      Bon, dat is duidelijk. Van u zal het niet komen.

      1. De VREZE des Heeren is het begin van de wijsheid.
       Zelfs Koning David smeekte God om bevelen zodat hij niet meer zou kunnen zondigen en hij slechts die bevelen hoefde op te volgen.
       Maar zo werk God niet.
       Hij verlangt niets minder dan uw HART, uit VRIJE WIL.
       Uit vrije Liefdesplicht.

       Daar komt uw angst te voorschijn !
       Uw hartje is zeer klein.
       Alleen God kan het groter maken.
       Maar dat kan voor u niet !
       Durf het te overdenken.
       Toon eens welke moed u hebt !

       1. Jaja… en maar vrezen voor de Heer… Wat moedig van u. Wie bang is krijgt ook slaag, Eric. Doe eens iets met uw geloof, in plaats van ergens in een of andere veilige schuilkelder bang te zitten wezen voor het nakende oordeel. Draag eens iets bij, en liefst iets anders dan angst en verdoemenis.
        Bon. Duidelijk. Afgerond.

 20. Edwin Vissers ik zag nu pas Uw verzoek: kunt u mij vergeven.
  Uiteraard doe ik dat want wie ben ik trouwens. Succes met Uw bijdragen die ik probeer te begrijpen al valt dat niet mee moet ik zeggen. Goed weekend verder !

  1. Ik vind het ook verschrikkelijk dat ik deze kennis heb ontdekt

   Zoroastrisme = …s ‘het zaad van de vrouw’. Rond de figuren Nimrod en Semiramis zien we de alleroud- ste afgoderijen ontstaan. Wij weten ook uit de Bijbel dat Chaldea (Babylon) de oor- sprong is van alle afgoderij.

   maar ik zie het overall de hele dag, in het bezonder in het Vaticaan

   Nogmaals de profetie: ‘Door farmacie zullen alle volken worden verleid’

   Daarom heb ik al kort na de start van deze site in 2008, en zeker sinds de corona p(l)andemie in 2020, met de regelmaat van de klok de volgende zeer bekende Bijbelse eindtijd profetie aangehaald over het fatale lot (de totale vernietiging) van ‘Babylon’, het huidige globalistische machtssysteem:

   ‘Geen lamplicht zal meer in u schijnen… want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij (pharmakeia) werden alle volken verleid.’ (Opb. 18:23)

   Ik heb al vaak uitgelegd dat de meest nauwkeurige vertaling van het woord ‘pharmakeia’ (farmacie) niet ’toverij’ is, maar ‘het gebruik van middelen waaraan een bepaalde magische werking wordt toegeschreven’, een omschrijving die op heel veel farmaceutische producten van toepassing is, maar specifiek en absoluut op zogenaamde ‘vaccins’. In het apocalyptische boek Openbaring wordt het farmaceutische complex dus aangegeven als hét centrum van het voorzegde satanische één-wereldsysteem. dat nu – aangestuurd door kopstukken zoals Bill Gates en Klaus Schwab – via het WEF, de WHO, de VN, het IMF, het IPCC, de VS, de EU en het Vaticaan bezig is aan zijn finale totalitaire machtsgreep over de mensheid.

   1. Pantheïsme = 1) afgoderij 2) Algoderij 3) Idolatrie 4) Leer van de afgoderij 5) Wijsgerig stelsel
    idololatrie = afgoderij
    Duivelarij = 1) afgoderij
    idololatre = die aan afgoderij doet
    Schepseldienst = 1) afgoderij 2) Idolatrie
    Beeldendienst = 1) Aanbidding van beelden 2) afgoderij 3) Idolatrie
    Polytheisme = 1) afgoderij 2) Heidendom 3) Veelgodendom
    Satanisme = 1) afgoderij 2) Duivelsdienst 3) Duivelse boosheid 4) Duivelsverering
    Idolatrie = 1) Aanbidding 2) Afgodendienst 3) afgoderij 4) Beeldendienst 5) Geloof aan beelden 6) Schepseldienst 7) Verafgoding 8) Verering
    Bibliolatrie = …t letterlijk ¡§boekaanbidding¡¨, in casu ¡§Bijbelaanbidding¡¨ of zoals sommigen zeggen: ¡§afgoderij vande Bijbel¡¨, een term (eig. contradictio in terminis) van schipperaars en afvalligen….
    Izebel = of Jezabel: dochter van koning Ittobaal of Etbaäl van Tyros en Sidon. Zij huwde in de negende eeuw v.c. met Ahab of Achab, koning van Israël, en geldt als zinnebeeld van heidendom en afgoderij.
    Idolater = Let op: Spelling van 1858 idolâtre, Fr., afgodisch; een afgodendienaar. Idolâtrie, afgoderij, afgoden- of beeldendienst. Idôle, afgod, afgodsbeeld, Idolopeia, eene figuur in de redek., wanneer men afgestorvene personen als…
    Afgod = …tische religies kennen één ware God, alle andere godheden zijn derhalve afgoden, en hun verering, afgoderij of idolatrie genoemd, is godslasterlijk ten opzichte van de exclusief-ware Jahweh of……
    Shirk = Shirk of sjirk (Arabisch: شرك) is het islamitische concept van het toekennen van goddelijke eigenschappen aan iets of iemand anders; afgoderij. Het is het tegenovergestelde van tawhid, het uitgangspunt van de islam, waarme…
    Troglodieten = …aarde leefde; wijders Joden, die eertijds dien naam droegen, en worden gezegd, in verborgene holen, afgoderij gepleegd te hebben; figuurl., zij, die zich ergens schuil houden; ook mijnwerkers…
    Alphonse François Lacroix = …k in 1816 naar Amsterdam als leraar. In Amsterdam raakte hij in de ban van de omverwerping van de ‘afgoderij’ in Tahiti en besloot hij zich aan te melden……
    Afgoderijdans = Let op: Spelling van 1914 De zoogenaamde afgoderij-bezwerings- of winti-dans is met de negers uit Afrika gekomen, en omdat de naar de koloniën overgebrachte slaven uit de meest verschillende deelen van Afrika afkomstig waren…
    Babel = Spreekwoorden: (1914) Babel.Deze hoofdstad van het Chaldeeuwsche rijk was bekend om hare weelde en onzedelijke afgoderij; vandaar dat reeds in den bijbel Babel gold als benaming eener stad van weelde en zingenot (Openb. XIV: …
    Iconoclasme = …ia of heiligen in menselijke gedaante zijn afgebeeld. De aanhangers, de iconoclasten, vochten tegen afgoderij, die volgens hen door afbeeldingen werd bevorderd. De strijd werd in 787 bijgelegd door keizerin Irene ten gunst va…
    Hebreeuws = …ig omgaan met het tot uitdrukking brengen zelf van je geloof. Joden geloven niet in beelden, dat is afgoderij. Taal is óók verbeelding. Je zou kunnen gaan denken dat wat er staat ook `is wat het is` en daarmee van God tóch…
    Zoroastrisme = …s ‘het zaad van de vrouw’. Rond de figuren Nimrod en Semiramis zien we de alleroud- ste afgoderijen ontstaan. Wij weten ook uit de Bijbel dat Chaldea (Babylon) de oor- sprong is van alle afgoderij. De Perzische na…
    Mohammed = … op om zijn medeburgers in Mekka aan te sporen tot bekering van hun materialistische levenswijze en afgoderij, maar vond te Mekka weinig aanhang. Week uit naar Medina, waar zijn optreden een volledig succes werd. Zijn eerste …

 21. Ik las zoeven een mooie psalm die ik hier wil plaatsen. Dit ook wegens de vraag wie of wat je waarom je zou kunnen geloven. Psalm 49: (iets ingedeeld door mij.)

  Met sopraanstemmen; Voor muziekbegeleiding. Van de zonen van Kore; een psalm.
  Volkeren, hoort dit allen aan, Luistert allen, bewoners der aarde;

  Kinderen uit het volk en edelgeborenen, Rijken en armen, allen te zamen! Mijn mond gaat diepe wijsheid verkonden, mijn hart verstandige dingen bepeinzen; Ik spits mijn oren voor een moeilijk probleem, en bij snarenspel los ik mijn raadsel op.

  De mens in weelde, die het niet wil begrijpen, lijkt op vee, dat geslacht wordt. Waarom zou ik de dagen der bozen benijden, en de levenskracht van mijn belagers, die mij omringen; van allen, die op hun schatten vertrouwen, en op hun grote rijkdommen pochen?
  Ach, er is niemand, die zich vrij kan kopen, of aan God zijn losgeld betalen: te hoog is de prijs van zijn leven, ontoereikend voor eeuwig.

  De mens in weelde, die het niet wil begrijpen, lijkt op vee, dat geslacht wordt. Of zou hij eeuwig blijven leven, en zijn graf niet aanschouwen? Neen, men ziet de wijzen sterven, den dwaas met den domoor vergaan; hun graf is voor altijd hun woning, hun verblijf van geslacht tot geslacht; en al hebben ze hele landen hun eigen genoemd, toch laten ze hun schatten voor anderen achter.

  De mens in weelde, die het niet wil begrijpen, lijkt op vee, dat geslacht wordt. Dit is het lot van wie daarop bouwen, het einde van die daarover snoeven: als schapen worden ze het graf ingejaagd, het is de dood, die ze weidt; regelrecht zinken ze neer in de kuil, en hun gestalte gaat over tot de ontbinding van de dood.

  Neen, God alleen kan de prijs voor mijn leven betalen. Hij alleen mij uit de macht van het dodenrijk redden!

  De mens in weelde, die het niet wil begrijpen, lijkt op vee, dat geslacht wordt. Dus wees niet afgunstig, als iemand rijkdommen krijgt, en de schat van zijn huis zich vermeerdert; want niets van dit alles neemt hij mee bij zijn dood, en de schat volgt hem niet in het graf.
  Al prijst hij zich bij zijn leven gelukkig, en roemt zich, omdat het hem goed gaat: toch komt hij in het verblijf van zijn vaderen, en nooit meer aanschouwt hij het licht.

  De mens in weelde, die het niet wil begrijpen, lijkt op vee, dat geslacht wordt.

  (En de mens in weelde, die het wel wil begrijpen . . . )

  (Wat een mooi raadsel, is het niet? En nog wel opgelost tijdens het bespelen van de snaren ook . . . ) (Het lijkt wel of er veel psalmen van David over Jezus handelen?)

 22. Die weelde is snel voorbij

  Maart 11

  dit is de nieuwe 9-11 gebeurtenis

  matrix 311 911 Neo’s verjaardag en paspoort

  https://youtu.be/jUisPhNG6OE?si=RzKPWGIfsspuWVdb

  IK SLA ALARM

  KIJKEN VERPLICHT

  https://odysee.com/@SkyDomeAtlantis:4/trim.42838713-74F5-4B73-B92D-945F4730F049:c?r=ASfCQQYLC97BW2hpP7f2g3iWGhiBhf9e

  Ezra 8:21-31 HTB – Vasten en gebed om bescherming – Bible Gateway
  WebVasten en gebed om bescherming. 21 Toen riep ik daar, bij de rivier de Ahava, een vasten uit, zodat we ons voor onze God konden vernederen en van Hem een veilige reis voor onszelf konden zoeken, …

  22 MAART KIJKDATUM: 322

  op 58 seconden van deze video hoeveel is Jood Bezos, Jacob Greenberg (Mark Zuckerberg Sugarmountain omdat het Kike-boek een berg gratis informatie over iedereen is) hoeveel 9 miljard dollar de #9 teth slang bij Hebreeuwse joden van de slang is. Bij
  1:32
  van deze video laat het matrixpapierwerk zien dat het getal 3809940TA de nullen laat vallen omdat nul gelijk is aan nul niets, dus je hebt 38994TA 3+8=11 9+9=18 of 9×9=81 1+8=9 of 8+1=9 9×4= 27 2+7=9 T is de 20e letter van het alfabet A is de 1e letter van het alfabet 2+1=3 9×3=27 2+7=9 en de 11 waarmee we zijn begonnen vanaf 3+8 9/11 9×11 =99 9+9=18 9×9=81 8+1=9 of de 11 1×1=1 1×9=9 Het getal 9 tanden slang Kabbalah is een wiskundige code naast de sephiorth levensboom en de zwarte magie van joden die joden beoefenen. Bij
  2:16
  van deze video de jood Adam Sandler de Neflix-film hij kijkt naar de cijfers op het gigantische besturingsbord op het bureaublad en de cijfers 00400901100 bovenaan 011 003 hetzelfde laat de nullen vallen nul is gelijk aan niets 4911 4×9=36 3+6=9 het getal 9 11 1×1=1 9×1=9 of 9×11=99 9+9=18 1+8=9 of 6+6+6=18 1+8=9 dan de topgetallen 11×3=33 33e graad van Vrijmetselarij 3×3=9 Nu wat zijn de kansen daarop?
  https://pdfhost.io/v/XbYRrpKqj_Satanic_Temple_to_P_Pio
  als je dit leest, moet je onthouden dat de vrijmetselarij gek is, het is krankzinnig, de leugens die de joden vertellen aan degenen die erin zitten, je moet weten dat de vrijmetselarij van begin tot eind jodendom is en dat de joden de nakomelingen van de duivel zijn en dat ze door demonen bezeten en vol zijn van demonen en ze nemen geesten van Licht aan van de lichtbrenger Lucifer. De duivel is de verliezer aller tijden en wij hebben de winnaar aller tijden, de Vader Jahweh in de hemel. Je moet dus je onderscheidingsvermogen gebruiken. Joden delen hun kwaadaardige plan met de massa. Zij, de joden, doen dit om jou een kans te geven, zij noemen het de joden, het ontlasten van het karma van hun joodse rabbijnen. Ik geloof niet in dit jodenafval, maar de joden wel. Het maakt dus niet uit of ik of jij of wie dan ook, daarom verbergen de joden het in het zicht.

  1. Edwin,
   Na ruim een uur lezen en zoeken op het net erover ben ik nog niks wijzer geworden, dan dat er gesuggereerd wordt dat deze kerk een tempel is. Maar, ik snap er niet veel van en geloof dat ik dat liever maar zo laat. Ik las het boek over de dood van paus Johannes Paulus I, en snap wel dat er de mafia en banken bij betrokken zouden zijn. En das niet leuk, geloof ik. https://ephesians511blog.com/2015/08/29/who-is-father-luigi-villa-by-dr-franco-adessa/ las ik ook al jaren terug, maar dit is volgens mij werk voor detectives en justitie. (En sommigen van hen schijnen ook al omgebracht te zijn.)
   Wat ik ook belangrijk van is wie ‘de schrijver’ Dr. Franco Adessa eigenlijk is. (De schrijver van veel stukken daarover bedoel ik.) Een boek of een mening is wel aardig, maar WIE dat zegt is ook belangrijk.
   Dat het geen kerk zou zijn is natuurlijk te bizar voor woorden, maar past wel in deze tijd waar veel omgedraaid wordt.
   Ik kan Salome niet goed plaatsen trouwens. Want die heeft er veel mee te maken. Maar, eerlijk gezegd weet ik er te weinig van en is het te ingewikkeld voor mij om er meer over te zeggen.

   1. Raphaël

    ik kon vroeger niet lezen en rekenen

    dat heeft de potterbakker gedaan met mij ,ben ik achter gekomen ,zodat ik niet slaagde in het maatschappelijk leven en carrière

    Toen gaf God me de heilige geest in 2007 ,ik was helemaal kapot door de groeve die ik moest doorlopen =vallei duisternis

    Donkere nacht van de ziel

    Wat bleek ,

    Nu kan ik rekenen en lezen als een God

    bedankt voor de reactie

    Terug naar 666. Dat staat voor ‘een mens’, zegt Johannes. Nu werd in zijn tijd veel gematria toegepast: een wiskundige benadering van letters. Elke letter staat dan voor een getal. De A is bijvoorbeeld 1, de B een 2, enzovoorts. Daar waren vaste waarden voor. Monniken hebben eindeloos de getalswaarde van allerlei namen zitten berekenen en allerlei oplossingen bedacht.

    In een zeer mysterieuze passage schrijft Johannes: “Hier komt wijsheid. Als je verstand hebt, bereken dan het getal van het beest, want het is het getal van een mens. Zijn getal is 666.”

 23. «Jezus heeft helaas reden om te klagen over de ondankbaarheid van zijn eigen ministers! Hoeveel ongelukkige broeders van ons beantwoorden aan de liefde van Jezus door zich met open armen te werpen in de beruchte sekte van de Vrijmetselarij!». Agostino, Pietrelcina, 7 april 1913).

  https://pdfhost.io/v/XbYRrpKqj_Satanic_Temple_to_P_Pio

 24. Raphael: een mooie bijdrage van U over de psalm. Dus wees niet afgunstig, als iemand rijkdommen krijgt, en de schat van zijn huis zich vermeerdert; want niets van dit alles neemt hij mee bij zijn dood, en de schat volgt hem niet in het graf. Met deze woorden zal ieder zinnig mens het eens zijn, lijkt mij. Maar dan vervolgt de psalmist met: de mens die het niet wil begrijpen, lijkt op vee dat geslacht wordt. Waarom dan weer een oordeel vellen en dreigen met straf? En met welk recht neemt de psalmist de plaats van God in? Alleen aan Hem is het oordeel, die Liefde genoemd wordt. Voor leden die de Tridentijnse Mis missen, zou ik willen wijzen op de KRO/NCRV uitzending van deze zondag 10/3 vanuit de Nicolaas basiliek te Amsterdam met als voorganger mgr. Jan Hendriks waaruit blijkt dat de H. Mis op de huidige manier opgedragen, ook bijzonder mooi en indrukwekkend kan zijn.

  1. J.A.W. van Ettinger,
   Dank u voor uw commentaar.
   U schrijft:
   “Maar dan vervolgt de psalmist met: de mens die het niet wil begrijpen, lijkt op vee dat geslacht wordt. Waarom dan weer een oordeel vellen en dreigen met straf? En met welk recht neemt de psalmist de plaats van God in?”.
   U bedoelt met dat oordeel ‘dat de mens die het niet WIL begrijpen LIJKT van vee dat geslacht wordt’?
   Dat is toch geen oordeel, beste heer? David GEEFT hier zijn wijsheid, meer niet. Die oordeelt toch niet? Hij heeft er diep over nagedacht, tijdens het muziek maken, en geeft hier zijn oplossing. Dat is een geschenk, vind ik, geen oordeel.

   Er wordt niet met straf gedreigd! Integendeel zelfs: hij verteld dat een mens ‘normaal’ aan zijn einde komt vergelijkbaar met een dier; zijn ziel vergaat. Maar een een mens dat naar de Wil van de Schepper leeft, en Hem Weet, díe kan wél afbetaald worden; door God zelf. Hij kan wél het losgeld betalen:
   “Neen, God alleen kan de prijs voor mijn leven betalen. Hij alleen mij uit de macht van het dodenrijk redden! “.

   Ergo, een wijs mens zal zich bewust is van zichzelf en begrijpt dat hij niet de schepper van zichzelf is en dat hij zijn leven nooit zelf had kunnen maken. De Psalmist wijst daar dan ook op: Een mens moet dat zélf WILLEN begrijpen.
   Voor je iets (het) kunt begrijpen, moet je het eerst WILLEN begrijpen. Die wil lijkt op het ‘geloven’ dat het zo is en/of het onderzoeken of het wel of niet zo is. Is het waar of niet.

   Wijsheid begint met twijfel. Indien een mens een zó groot ego/zelfbeeld/karakter heeft, dat hij zichzelf zó belangrijk vindt, dan zal hij niet snel twijfelen, omdat hij dat niet eens kent, die twijfel. Maar zo kan hij dus wel erg dom blijven. (Op geestelijk gebied, op INZICHT in de Wijsheid, in ZELFBEWUSTZIJN)

   Een rijke of machtige bijvoorbeeld, kan daarom dan nog zó rijk zijn en nog zoveel macht hebben, maar tegelijkertijd zó onvoorstelbaar onwetend zijn over waar het leven wérkelijk om draait; dat het ongelofelijk is.

   Er zijn mensen die niet eens begrijpen wat een ongelofelijk geschenk het leven zelf al is, dat we er BEWUST van kunnen zijn, en die WONDER mogen beleven. We kijken dan naar onszelf en zien ons denken en doen, en zien dan dat we keuzes mogen maken, mogen genieten, maar soms ook moeten lijden, enzovoorts. Er zijn er die zich daar niet een bewust van zijn. Die denken daar niet eens over na. Die maken dan ook de verschrikkelijkste fouten en maken een hel op deze aarde: uit pure domheid en stomme zelf zucht; onbeschaafd en lelijk als ze zo doen.

   Dáár heeft de psalmist het over; Kén je plek op deze aarde (als mens) en zorg ervoor dat je een goed mens bent. Goed in de ogen van God welteverstaan. Niet in de ogen van mensen alleen, want je zou wel eens beoordeeld kunnen worden door misdadigers of grote egoïsten? Of door je geliefden; en die zijn ook weer niet eerlijk, want die zien je met geliefden-ogen. Die vinden je zeker goed, anders zouden het gen geliefden zijn.

   Ik denk dus dat de Psalmist dát bedoelt: zorg dat God de losprijs voor je betaalt, Hij heeft immers Zelf de prijs vastgesteld en kan hem dus eenvoudig inlossen. Dát staat er, volgens mij. En Jezus Christus IS die losprijs, leert de Schrift.

   En ik zou zeggen; lees met die ogen Mattheus nog een in één keer door? Wellicht gaat er een lampje branden? Het Licht?

   1. Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. Johannes 15:16 – HSV

    Ik kon er niks aan doen

   2. Raphael, ik heb het idd nog eens gelezen en U heeft gelijk het woordje ‘lijkt’ had ik niet goed begrepen . Maar er zijn ook veel psalmen waarin gedreigd wordt met straf. Ik denk bijv. aan:
    wie niet voor mij is, is tegen Mij met alle gevolgen van dien. Zo ging ik daarom Uw aangegeven psalm te gauw in die sfeer lezen.

   3. Oei, ik zie nu de in de haast gemaakte type-fouten. Ik wilde de tekst voor ik op visite ging schrijven en aan u publiceren. Excuses daarvoor a.u.b.?

    1. Raphael: Natuurlijk geaccepteerd. Had niet nodig geweest.

 25. Voltaire indertijd wist het ook zo veel beter : men moet kinderen verwennen en hen alles laten doen wat zij wensen want straffen beperkt hen in hun vrijheid, en hun vrijmoedigheid wordt er door ingekrompen zodat zij rijp zijn om slaven te worden.
  Het logische gevolg was dat zijn eigen kinderen slaven werden van hun ongebreidelde wereldse verlangens en letterlijk opgroeiden in misdadigheid.
  Dat was het vooropgezette doel van Vat2 en van de NOM, zoals iedereen nu openlijk kan zien.
  Socialisme 3.0, met als logisch gevolg de allerergste communistische dictatuur ooit.

  1. @eric-b-l,
   Dat ziet U zéér correct. Letterlijk álles moet kunnen. Dat moét ’n vooropgestelde bedoeling zijn.

   1. Kom kom. Alleen in de letterlijke lezing van uw bijbel kan werkelijk alles. En dat was toch ook met een vooropgestelde bedoeling geschreven, nee?

    1. @Frank Dierickx,
     U reageert als een duiveltje. Op U KÁN en WIL ik niet meer reageren.
     U bent zéér BEWUST ÓNWILLIG om de bijbel begripvol te bejegenen.

   2. Inderdaad, Derks.
    En ik stoor me daar aan, dat kan ik wel zeggen; die brutaliteit en de onwetendheid van de jeugd gaan hand in hand. Het is zó zichtbaar voor wie ogen heeft om te zien. En dat zijn nog wel vaak de ouderen. Maar die worden weer verguist of als ‘kwetsbaar’ neergezet, of dom, of betweterig. Zo zijn die ook krachtloos gemaakt.

    Sommige slechte mensen verleiden de jongeren tot zeer kwetsbare ‘poppen’, die dansen aam hun touwtjes zonder dat ze het in de gaten hebben uiteraard.

    1. @Raphaël,
     Hartelijk dank voor Uw reactie, Die had ik écht even nodig.
     De jeugd wordt onwetend gehouden, waardoor de jeugd brutaal op ons óverkomt.
     Hoewel ik lichamelijk wél kwetsbaar ben, is mijn geest 100% helder.

     En zoals stééds wordt de jeugd zéér(!) welbewust gebruikt (lees: MISbruikt).

     1. @Raphaël,
      Hoe wordt de jeugd misbruikt?
      Door jongens als meisjes op te voeden + door meisjes op te voeden als jongens.
      Door die niét-opvoeding wordt de bedoeling van God zeer welbewust voor bijna 100% tegengewerkt en krijg je dus de door de duivel gewenste homofilie en lesbiennes(= lesbianisme) + anti-kerkgevoelens (= anti God gevoelens). Het logische gevolg: lege kerken.

 26. De aarde wordt uitsluitend bestuurd door geestelijke machten, maar ieder mens moet bewijzen aan welke kant hij wil staan. Dat bewijst men niet met woorden. Het is dwaas de geestelijke wereld te miskennen alsof men die machten als onbestaand kon beschouwen. Zij die het ontkennen zijn meestal slaven van duivels of onwetend. Wie niet weet kan maar beter leren wat hij onbegrepen moet ondergaan.

 27. Ik heb geen medelijden meer met de meeste mensen, ze haten intelligente mensen met ijver

  Ron Swart maart 10, 2024 Bij 12:39
  Op 04.02.2004 kwam tevoorschijn als een duveltje uit een doosje Facebook. Ons is wijsgemaakt dat nerd Mark Zuckerberg dit in zijn studentenkamer op de campus van Harvard University in z’n eentje heeft ontwikkeld.
  Niets is minder waar want in januari is in alle stilte de stekker uit LifeLog getrokken, een door DARPA, onderzoeksinstituut van het ministerie van Defensie ontwikkeld digitaal volgsysteem: https://en.wikipedia.org/wiki/Total_Information_Awareness
  Kom ik even terug op de datum 04.02.2004, want die is belangwekkend: 4 (2 + 2 = 4) 4 = 444
  Het bombardement door de Duitse Luftwaffe op vrije stad Danzig/Gdansk op 01.09.1939 in het kader van operatie Fall Weiss begon om 04:44 uur, senator Robert Kennedy sr. werd vermoord om 04:44 uur op 05.06.1968 & de gijzeling van het Amerikaanse ambassadepersoneel in Teheran vond plaats in de periode 02.11.1979 – 20.01.1981 en duurde in totaal 444 dagen.
  444 verwijst naar het jaar van de Amerikaanse onafhankelijkheid 1776 (1776 : 4).

  Reageer
  Johan PJohan P maart 10, 2024 Bij 16:39
  Kolere, hou aub een keer op met dat eindeloze gebazel over cijfertjes. Je kunt alles wel met cijfertjes verbinden.
  3 is niet goed, 6 is niet goed, 4 is niet goed. Hou een keer op man. De verbindingen die u probeert te leggen zijn gedachtekronkels die werkelijk onzinnig zijn. Zo kan ik van alle cijfertjes wel wat maken.

  De cijfertjes van uw tijd van posten maken samen 27 (1+0+3+2+0+2+4+1+2+3+9).
  Uw vorm van redeneren is in de trant van “omdat de cijfers van uw post en de cijfers van mijn geboortedatum beide 27 vormen zijn wij dezelfde persoon zijn.”

 28. https://niburu.co/10001-artikelen/19503-vreemd-verband-tussen-antichrist-en-britse-koninklijke-familie

  Een lezer stuurt het volgende bericht:

  Laatst zag ik die gemanipuleerde foto over Princes Cate, wat mij opviel aan haar foto is dat zij haar benen kruist!!!!

  Ik heb een oud artikel uit een occult blaadje, waar deze symboliek wordt uitgelegd.

  Het kruisen van de benen geeft aan dat deze persoon binnenkort gaat sterven, denk aan een emoticon met XX voor de ogen: dood, einde verhaal. Het is ook de “rust stand” van de benen.

  Prins Claus had ook kort voor zijn dood een optreden (troonrede beatrix???, kan ik niet vinden) waar hij opvallend zijn benen kruiste op een foto

  Ik weet hier alles van

  J.A.W. van Ettinger

  Succes met Uw bijdragen die ik probeer te begrijpen al valt dat niet mee moet ik zeggen. Goed weekend verder !

  Raphaël

  Maar, eerlijk gezegd weet ik er te weinig van en is het te ingewikkeld voor mij om er meer over te zeggen.

  farao’s jongens ,bloedlijnen ,inteelt blauw bloed ,

  Efeziërs 6:12

  “Want wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke goddeloosheid op hoge plaatsen.”

 29. farao’s jongens ,bloedlijnen ,inteelt blauw bloed ,

  Een videoclip waarin de Amerikaanse president Joe Biden spreekt over bouwvoorschriften in de context van de bosbranden in Texas in februari 2024 is op misleidende wijze online gedeeld om te suggereren dat hij zei dat huizen met blauwe daken brand kunnen weerstaan.

  “Vlieg over deze gebieden die tot de grond toe zijn afgebrand en je ziet te midden van twintig huizen die totaal verwoest zijn, één huis staat daar omdat ze het juiste dak erop hadden”, zegt Biden in de video.

  Het bericht verwijst naar een online complottheorie dat bosbranden zoals die welke in augustus 2023 een groot deel van de stad Lahaina, Maui verwoestten, opzettelijk worden aangestoken door gerichte energiewapens, zoals lasers, en dat deze aanvallen niet Verbrand geen voorwerpen van een specifieke kleur.

  Nu kijken

  DEW SATANISCHE MASSA MOORDROOENDE AANVAL IN CHILI

  https://www.bitchute.com/video/4n1qkCHKpak7/

  (Exodus 3) Hun DEW (“923 code”) wapen is een “burning Ray gun/direct energy weapon.” Ze beweren dat de branden worden veroorzaakt door bosbranden, brandende bomen – bosbranden, enz.
  Bij cloud busting hadden ze een Cloud busting straalpistool om het te laten regenen = de “regenman” is Satan. Satans vuur is om te vernietigen! Zoals we weten, is Satan als een rondsluipende leeuw op jacht naar zielen, die alleen komt om te doden, te stelen en te vernietigen. (1 Petrus 5:8-10).

  Talmudwood’s buitenaardse invasie DEW Wereldorde

  https://odysee.com/@I-Rabbi-T:3/Talmudwood%27s-Alien-Invasion:e?r=9yUfuAUAV1PBj85zTUySAYV1WpykWAao

  Ik denk dat ze mij ook willen vernietigen

 30. Overzicht operatie Blue Roof – 9 oktober

  Militairen zijn de meest afschuwelijke monsters op de wereld ,en hun IQ is zeer laag

  en ze hebben geen geweten door de vaccins

  https://youtu.be/GXWdGi-heXs?si=t2PkJIqu43A85uYo

  “Militaire mannen zijn gewoon domme, stomme dieren die als pionnen in het buitenlands beleid kunnen worden gebruikt.” —Henry Kissinger

 31. Obelisk – 240 rijksmonumenten gevonden in nl

  Iedereen houdt ervan om een goede film te kijken en te ontspannen, dus dat is natuurlijk een goed medium voor onze heersende Meesters voor het overbrengen van berichten en om hun handtekening erop te zetten door het tonen van obelisken, piramides, alle ziende ogen, de Isis-zonneschijven, Osiris-struisvogelveren, slangen en demotische woorden; bij veel gelegenheden gedragen ze zich als katten en honden die op een straathoek pissen om hun territorium af te bakenen. Geheimhouding en leugens zijn hun grootste wapens tegen de mensheid, en ze zijn niet erg moedig. Dus moed is ons wapen waarmee we ze kunnen verslaan: Bravery vs Lies.

  https://www.youtube.com/watch?v=3okxT

  https://www.youtube.com/watch?v=WXaXn

  https://www.youtube.com/watch?v=17JXr

  https://www.youtube.com/watch?v=1TBIN

  https://www.youtube.com/watch?v=He8lD

  https://en.wikipedia.org/wiki/Second_

  https://en.wikipedia.org/wiki/In_hoc_

  https://www.youtube.com/watch?v=aorSG

  https://www.youtube.com/watch?v=8IIhM

  https://www.youtube.com/watch?v=9mF5p

  https://www.youtube.com/watch?v=7dQTa

  https://www.youtube.com/watch?v=y1glS

  https://www.youtube.com/watch?v=wBT1w

  https://www.youtube.com/watch?v=9hnmA

  https://en.wikipedia.org/wiki/Daig_(S…)

  1. Edwin,

   Ik dacht: wat zal Edwin nu weer bij elkaar gesmokkeld hebben, maar al je youtubes zijn verdwenen. Allemaal.

  2. Edwin:
   “bij veel gelegenheden gedragen ze zich als katten en honden die op een straathoek pissen om hun territorium af te bakenen.”.

   En weet je, daar schijnt dieventaal (ook) voor ontwikkeld te zijn. Die lui zetten her of der ook van die tekens , zegt men. Das makkelijk werken.

   En dat doet mij ook denken aan de archetypes zoals de heer C. Jung die gedefinieerd heeft, als ik me niet vergis; een soort symbolen welke onbewust al gekend zouden zijn, zoals een jonge vogel niet schijnt te hoeven leren hoe een gevaarlijke vogel er (voor hem) uit zou zien. Dat symbool lijkt het jong al in zijn systeem te hebben.

   Hmmm. Al die symbolen in de wereld van de mens! 1000-en. Ik ken er zeker 100. Van de benzinemerken tot aan de automobielen, de botermerken en de vliegmaatschappijen, de eettenten en de pennenmerken.

   Maar de vraag is dan ook wélke symbolen wij met onze geboorte meekrijgen. Symbolen zijn een occulte mysterieuze taal, lijkt mij. Occult is verborgen. Maar er is niets verborgen dat niet in het licht gezet wordt, dacht ik. Het schijnt dat trots daar een rol in speelt.

  1. Het leuke van zoiets als Frontnieuws is dat je daar een mooie samenvatting krijgt van zowat het meest idiote complotdenken ooit. Als iets daarop verschijnt dan weet je het wel. Ik toch. Handige tool voor kids. Staat het op Frontnieuws? Deleten die boel! En hier dan maar zeuren over de ‘Main stream media’. Jezus toch…

   1. Frank,
    u hebt het al zeer dikwijls erg duidelijk gemaakt dat u een kind van de duivel bent, het hoeft niet nog duidelijker! Het soort “deleten” waarop u de ogen richt is al op veel plaatsen begonnen en er zal veel bloed stromen. Iedereen die zich met Christus wil verbinden begrijpt wat het zachte juk van Jezus inhoudt. Maar voor mensen als Frank is dat onaanvaardbaar. Daarom is hij deelgenoot aan het opleggen van de haat van bloeddorstige duivels, vanuit diepe haat tegen God en tegen de kinderen van God, hetgeen de duivelskinderen uiterlijk ontkennen want zodanig is hun aard.

    Toen mijn jongste broertje en mijn zusje nog klein waren begon op de TV de reeks voor kinderen onder de titel “Het liegebeest” :
    Intro Liegebeest https://www.youtube.com/watch?v=20jXOG-bIDU

    Ik keek mee en was ten zeerste verbaasd, en dat ben ik nu nog steeds. Dat het bedriegen en zelfs bedreigen toen al begon onder de ogen van volwassenen! Niemand kwam er tegen op? Maar nu wordt het door velen gezien en toch blijven de duivelskinderen het met groot genoegen ontkennen! Frank Dierickx als samenzweerder met de machtige heerser van het meest duistere kasteel en onbevredigbaar bloeddorstig.

    1. De Hemel, de Aarde, de Hel en alles daartussen, het Universum dus, wordt beheerst door EEN hele grote Eeuwig Almachtige en Algoede Heerser, Zijn Zoon en diens Moeder, Zijn Geest en met hem legers van Engelen, Cherubijnen en Demonen. Die God weet alles, ziet alles, controleert alles en houdt altijd en overal de touwtjes stevig in handen. Niemand ontsnapt. Elk schepsel dat zich niet geheel vrijwillig buigt naar zijn Wet wordt voor eeuwig en altijd verdoemd, gemarteld en voor altijd in de meest gruwelijke ellende gestort.
     Futuristische fictie? Een doemscenario uit Hollywood?
     Nee, dat is nu precies de inhoud van het RK-geloof geloof zoals het door sujetten als Eric wordt verkondigd.
     Wie er hier een samenzweerder met “de machtige heerser van het meest duistere kasteel en onbevredigbaar bloeddorstig.”?
     Vindt u het raar dat de meeste mensen die nog geloven in een persoonlijke God, vertrouwen op goedheid, barmhartigheid en liefde, hier allang niet meer in willen meegaan?
     Ik haat geen enkele god. Ik heb wel heel veel moeite met mensen die in naam van hun god haat verspreiden en dialoog onmogelijk maken. Maar dat wist u al.

      1. We. Alweer die pluralis majestatis. Dan nog liever uw verkleinwoordjes. Nog eens, Ik ontken God niet. Ik neem afstand van UW invulling van God.

       1. thuisblijven en tot ware christelijke bezinning komen
        onmogelijk voor Frank

    2. @eric-b-l,
     Één dringend advies wil ik geven: geef geen enkele aandacht aan de duivel en zijn trawanten.

     1. @eric-b-l,
      Het is niet voor niets, dat ik u waarschuw voor de duivel en diens verwanten:
      De duivel is sterker + slimmer dan wij mensen.

      Omdat God van Zijn Schepping houdt, zal Maria de duivel(s) overwinnen.
      Daardoor zal de LIEFDE(!!!) overwinnen.

      1. Die LIEFDE!!!, mijnheer Derks, waarin bestaat die, volgens u?
       Mensen uitsluiten? De hel in wensen? Elke dialoog met het hoofd van de katholieke kerk onmogelijk maken? Kleine kindjes ‘bekeren’ met een catechismus uit de middeleeuwen? Uw eigen familieleden verwensen?
       Kom eens terug als u openheid, dialoog en vriendschap een kans wilt geven, en praat dan pas over LIEFDE!!!
       PS. Wegens een foute toets schreef ik per abuis LIEFDE888. Benieuwd welk gigantisch voorteken onze vaste vriend Edwin daar nu weer uit zou kunnen opmaken.

 32. de rede dat ik was verwijderd was dat de getallen hem teveel werden

  Frank Dierickx in Hebrew Gematria equals 557

  Je zal dolgraag een lezing van mij willen Frank, over jou persoon .

  1. Ik kom naar je toe en ik zal jouw voeten wassen, Edwin. En als je wat ingrediënten in huis haalt zal ik voor jou koken en jou bedienen. Op 28 maart. Oké? Dan doe ik toch al beter dan paus Franciscus, die waarschijnlijk op Witte Donderdag weer de foute voeten zal wassen, toch?
   Vriendelijke groet.

   1. @Frank Dierickx,
    De duivel is waarschijnlijk vies van z’n éigen ongewassen voeten.
    Dat is hetzelfde, als dat ‘onze’ paus alleen tijdens de H. Mis NIÉT kan knielen, maar geen enkel probleem ondervindt om op Witte Donderdag anders gelovigen(!!!) de voeten te wassen.

    Dit lijkt veel op het gedrag van de ‘paus’ met zijn kardinalen in de tuin van het Vaticaan, toen zij állen de Heidense Godin Pachamama aanbaden en voor haar dansten.

    1. Gaan we een beetje ernstig blijven?
     Ik zie niet zoveel mensen van die leeftijd, ook niet die uitzonderingen die als 80-plus nog naar de kerk gaan, bij elk woord of belgerinkel nog fluks opstaan, gaan knielen, weer opstaan etc. Dat knielen en wiebelen was voor de jonkies uit de eertijdse tridentijnse mis. Die oude pastoors kunnen dat gewoon niet meer, zelfs niet met een nieuwe knie of heup.
     Hoe vaak knielt U nog bij zo een dienst?
     En bent u even oud als de Paus?
     Als uw geloof van het knielen afhangt, dan weet ik dat u God niet kent.
     Die is véél minzamer.

 33. Eric b-1

  Hoe durft U Frank een kind van de duivel te noemen? Verder wil ik op U betoog niet ingaan maar U neemt met die woorden wel veel verantwoording op zich. Ook al bent U het niet eens met iemands mening dan nog zeg je dat als goed katholiek zeker niet. Overigens vind ik de bijdragen van Frank van grote inhoud getuigen. Vooral over de Liefde waar onze religie toch om draait.

  1. ongenuanceerd het modernisme hier komen verkondigen ondanks dat door een vorige ware Paus streng verboden werd
   hoe durft u

   1. Die ‘vorige ware Paus’ heeft in geen enkel document iets ‘streng verboden’. Die ‘grote’ theoloog op rode schoentjes was gewoon niet in staat om een wereldorganisatie als de katholieke Kerk te leiden, en heeft dat gelukkig op tijd ingezien. Wat hem geweldig siert. U moet dat ook eens proberen.

    1. @Frank Dierickx,
     Mijn eenvoudig voorstel: Woon eens een dienst bij, bij een der protestantse kerken.

    2. Twee maal fout.

     Het is al enkele pausen geleden dat zeer streng werd besloten tegen alle vormen van modernisme. Vanaf toen moest iedere seminarist die in aanmerking kwam voor het priesterschap de eed afleggen nooit toe te geen aan het modernisme. Het moet al vanaf Vat2 begonnen zijn dat men die eed niet meer respecteerde. Eigenlijk gebeurde iets gelijkaardigs met de eed voor geneesheren ; de ‘vernieuwde’ eed is een waardeloze leugentekst die tegen alle weldenkendheid en ethiek ingaat, vooral recht tegen de Tien Geboden.

     De zeer fijnzinnige Paus Benedictus XVI werd letterlijk weggeslagen. De youtube-filmpjes van die tijd logen er niet om. Ik bekeek het tientallen keren en kon mijn ogen niet geloven.
     Paus Benedictus XVI stierf als een martelaar.

     Waarom antwoord ik u eigenlijk nog.
     U hebt hier NIETS te zoeken.
     En u zult hier NIETS bereiken.

     1. Alle seminaristen van alle eeuwen hebben al vele dure eden moeten zweren.
      Maar bon. U antwoordt nooit écht.
      U dreigt en verbant.
      En u blijft beweren dat u een god vertegenwoordigt die veroordeelt, uitsluit en uiteindelijk elke liefde onmogelijk maakt.
      Van mij mag dat.
      Maar dat is niet mijn God.

      1. Er slechts alleen de Drievuldige God van de waarheid, er is geen andere God.
       Zoals u dus zelf zegt : u luistert alleen naar Satan, de gevallen aartsengel.
       Geen aards sterveling kan God vertegenwoordigen, zelfs niet de Satan. Maar u volgt Satan wel. U hebt het op alle mogelijke manieren duidelijk gemaakt. Alsof u ooit de waarheid zou kunnen aantasten of de Kerk vernietigen. U weet best wat de bijbel daarover zegt.
       Waarom nog aandringen?

       1. U vult God in. U pretendeert God te kennen. U oordeelt en veroordeelt alsof u God zelf was. En u vindt mij de Satan?
        Inderdaad, waarom nog aandringen.

     2. @Eric

      Je moet het woord modernisme eens gaan definiëren! Of heb jij geen koelkast en geen fornuis en elektriciteit in huis, om maar een paar voorbeelden te noemen!

      God’s Waarheid Openbaren is ook “modernisme”, het is geen verkeerd modernisme!

      U bent een modernist in de verkeerde zin want u lapt ! Korinthe 4;1-5 aan uw laars!

      U velt oordelen die u helemaal niet hoort te doen want u kan niet eens volmaakt oordelen!

      1. Henk, zoals in eerdere jaren leef ik weer aan de rand en straks zelfs dat niet meer!
       En u, hoe leeft u?

 34. Ik luisterde per ongeluk naar een opwekking lied op youtube ,ik kreeg tranen en een dikke strot

  Een commentaar van een kijker

  Op 10 maart had ik een Rapture-droom in de vorm van een tekenfilm en ik keek ernaar op YouTube op mijn telefoon, maar tegelijkertijd zat ik erin en werd het vier of vijf keer herhaald en elke keer dat het opnieuw werd afgespeeld, was het slechts een een beetje anders en het was zo leuk en in mijn geest terwijl ik sliep, kreeg ik steeds 31 maart, 31 maart, 30 maart en 31 maart. Maar wel heel zwaar voor 31 maart

  https://www.youtube.com/live/jFm8LYuLqJo?si=IDySOhsVNJftE6Ju

  Wat denken jullie van deze gelovige die heilig geloven dat ze binnenkort worden opgehaald

  Wij, levenden, die achterbleven, zullen samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. (1 Tessalonicenzen 4:17) De apostel Paulus schrijft in 1 Tessalonicenzen over wat er zal gebeuren bij de wederkomst van Christus.

 35. Knowing (2009)—–de film

  Plot Knowing
  “What happens when the numbers run out?”

  In 1959 werd tijdens de oprichtingsceremonie van een basisschool een tijdscapsule begraven. Nu, vijftig jaar later, wordt hij geopend. Een professor, John Koestler (Nicolas Cage), ontdekt cryptische boodschappen die zich in de capsule bevinden en bovendien doet hij een angstaanjagende ontdekking: de boodschappen voorspellen met zeer grote precisie iedere grote ramp van de afgelopen 50 jaar. Een aantal voorspellingen die in het document staan moet nog plaatsvinden. John doet er vervolgens alles aan om de autoriteiten te waarschuwen, maar tevergeefs. John moet nu zelf alles op alles zetten om het dreigende gevaar af te wenden.

  Je weet wat ze zeggen op 1 april

  April Fool’s Day

  Daniël 12

  12 Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen.

 36. Nu ga ik profetische eindigen

  Noord-Amerika
  Canada
  In dit geval zou de noordwestelijke regio bepaalde gebieden bijna 300 km weggeduwd zien. Een “overlevingscentrum” zou kunnen gedijen in regio’s van Quebec, Ontario, Saskatchewan, Manitoba en Alberta.

  Verenigde Staten
  Als de Noord-Amerikaanse plaat zou knikken, zouden bijna 150 eilanden het enige zijn dat overblijft van Californië. De nieuwe Westkust zou bestaan uit Nebraska, Wyoming en Colorado.

  De enorme Grote Meren en de St. Lawrence Seaway zouden zich aansluiten bij de Mississippi-rivier tot aan de Golf van Mexico. Van Florida tot Maine zouden alle kustgebieden onder water komen te staan.

  Forbes’ Doomsday-kaart van de aarde

  https://www.bitchute.com/video/Gjtdhfuevjw1/

  https://youtu.be/5l4ht79E_eg?si=qwxsUE4Wgs0b9d8b

  Wat weten die rijke stinkers meer dan mij

  De schokkende Doomsday-kaarten van de wereld en de ontsnappingsplannen van de miljardair (forbes.com/sites/jimdobson)

 37. SORRY

  TIJDLIJN VAN WAARSCHIJNLIJKE GEBEURTENISSEN April 2024 op de Gregoriaanse Kalender

  4/9 en 4/10
  – Trump kondigt iets GROOTS aan!!
  Mogelijk wordt er in één dag geprobeerd een vredesovereenkomst met Rusland/Oekraïne tot stand te brengen, maar dat mislukt. Het is ook mogelijk dat Trumple aankondigt dat hij zich kandidaat stelt voor het presidentschap met Robert F. Kennedy Jr. als vice-president
  –Joe Biden wordt verwijderd (hoogstwaarschijnlijk vanwege cognitieve problemen zoals dementie of de ziekte van Alzheimer), waardoor Kamala Harris tijdelijk als president wordt geïnstalleerd
  —Tau Variant, of NIEUWE mutatie aangekondigd (Ziekte X)
  — Een toename van de ernst van de apenpokken/Marburg aangekondigd
  —Taiwan wordt binnengevallen door China
  —De vulkaan La Palma begint OPNIEUW uit te barsten
  —De Oroville-dam breekt en/of de Three Gorges-dam breekt

  4/12
  —Tactische N.u.k.e. is tot ontploffing gebracht in of nabij Rai/Brzezany, Oekraïne
  —Volodymyr Zelenskyy wordt uitgeschakeld
  —De Straat van Hormuz wordt gesloten

  13/4 en 14/4
  —Transformatie van de 144.000
  —Mensen die de Hokey Pokey hebben genomen, worden MAD / (waarschijnlijk om middernacht op de 13e en gaan naar de 14e Mountain-tijdzone)
  – OPNAME van alle onschuldigen/kinderen door Jezus voordat mensen gek worden
  –SLECHTE VREEMDELINGEN (Leger van gefabriceerde wezens) komen uit het portaal gecreëerd door CERN in de Golf van Mexico, dichtbij Florida, en vallen aan!! GOEDE VREEMDELINGEN, die later opdagen en ten onrechte zeggen dat ze de onschuldigen/kinderen hebben verwijderd voordat ze schade konden ondervinden
  —METEOR(Comet) treft Las Vegas en mogelijk Seattle, WA
  —Hooverdam vernietigd
  – Centraal in Zuid-Florida (zeker Miami) wordt aangevallen en vernietigd.
  —Leden van de Kerk van Smyrna (Openb. 2:8-11) gevangengenomen en in FEMA/concentratiekampen geplaatst

  4/16
  —Er stroomt veel lava zwaar in Hawaï
  —Obama sterft aan een hoofdwond
  —Paus Franciscus sterft
  —Britney Spears sterft
  —Taksim-moskee aangevallen
  -ONS. Vliegdekschepen aangevallen (Lincoln en Truman) en het Britse vliegdekschip HMS Queen Elizabeth

  4/17
  —N.u.k.e. aanval op Manhattan, waarbij Trumple in de Trumple Tower zou worden gedood.

  20/4 en 21/4
  — Opname van de getrouwen 144.000 wereldwijd!
  —MEGA TSUNAMI raakt WESTKUST als gevolg van Russische onderzeeër die een nucleaire Poseidon-torpedo afvuurt die Hilina Slump raakt, en ervoor zorgt dat de East Rift Zone (zuidelijk deel van Hawaï) in de oceaan afbreekt
  —MEGA TSUNAMI treft OOSTKUST als gevolg van een verborgen Russische onderzeeër die een nucleaire Poseidon-torpedo afvuurt en de basis van het eiland La PaIma (Canarische eilanden) raakt, waardoor een groot deel van het zuidwestelijke deel van het eiland in de oceaan terechtkomt.
  —MEGA-AARDBEVINGEN met een kracht van meer dan 12 magnitude in de hele VS, veroorzaakt doordat beide kusten tegelijkertijd worden getroffen door megatsunami’s.

  23/4 en 24/4
  – OPNAME van de rest van de gelovigen, inclusief de Kerk van Smyrna, naar Jezus
  —NUKE-aanvallen op 23 grote steden in de VS.
  –Obama de Antichrist leeft en komt wereldwijd aan de macht! En Paus Franciscus LEEFT en zegt dat Obama hem enkele dagen eerder weer tot leven heeft gewekt en Obama’s pleitbezorger is geworden, de Valse Profeet van de AntichristObama. Dan verschijnen de GOEDE BUITENAARDSE BUITENAARDSEN en werken samen met de mensheid om te upgraden en te worden zoals zij, door THE MARK!!

 38. Eric,

  U vernoemde de eed tegen modernisme; die werd ingevoerd door Pius X, en de revolutionairen ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie die tegen het katholicisme optraden hadden die eed gezworen. Zij waren dus niet alleen ketters maar ook eed-brekers.

  Het is te verwachten dat naargelang de jongere generaties van clerici de bisschopszetels overnemen meer bisschoppen orthodoxer gaan zijn; herinner u ook dat paus Franciscus de apostolische Romeinse ritus aanviel omdat veel seminaristen en jongere priesters voor die ritus kozen. Ikzelf ontdekte de Romeinse liturgische traditie in mijn tienerjaren na de publicatie van Summorum Pontificum door Benedictus XVI en ik herinner mij dat men als jongere de meeste tegenkanting kreeg van ouderlingen; het waren ouderlingen die geen moeite spaarden om de wending van jongeren richting het katholicisme te verhinderen.

   1. P. Derks,

    Er zijn echt wel bejaarde mensen binnen de katholieke Kerk.

   2. Vooral in Nederland wordt de benaming “ouderling” gebruikt onder protestanten als “wijzen” die jongere kerkleden goede raad kunnen geven. In Vlaanderen meestal onbekend, wij bedoelen daar mee doorgaans “bejaarde”.
    Het is in feite geen slecht idee om een “ouderling” te zien als een “wijze”.
    We hebben religieuze muziek van Bach en Haendel overgenomen als aanvaardbaar christelijk, waarom ook niet ouderling als wijze?

    1. Bij ons in Belgisch Limburg is er nog een dorp met de naam ’s Heren Elderen, en ik woon dicht bij de Elderberg dat slechts een heuvel is.

     1. @Waramund,
      Ik heb vele functies bekleed in de R.K. kerk (van onderhoud tm kerkmeester), maar de functie van ouderling in de R.K. kerk is totaal(!!!) onbekend.

      1. P. Derks,

       Bejaard zijn is geen rang of functie; oud worden is een natuurlijke progressie in een mensenleven.

      2. Ik had het over de leeftijd van degenen die katholieken het meeste tegenwerkten. Ik woon in Vlaanderen; wanneer men hier het woord “ouderling” gebruikt heeft men het over leeftijd, niet over een rang in één of andere protestantse sekte.

    2. Een oudere mens behoort de kroon van zijn grijze haren in eer te dragen en een voorbeeld van wijsheid te zijn voor jongere generaties door zijn spraak en gedrag, maar helaas zie ik dat bij de clerus maar weinig in deze tijd. Oudere mensen in de clerus zijn nu dikwijls zeer irreligieus.

     Nota bene, het woord “priester” komt van “presbyteros” in het Grieks dat “oudere” betekent.

     1. @Waramund,
      U bent en BLIJFT eigenwijs.
      Nógmaals: ik heb vele(!) functies in de R.K. kerk gehad, maar de functie van ouderling is in Nederland TOTÁÁL onbekend.

      1. @Waramund,
       Het woord ouderling was in ieder geval bekend bij protestantse kerken in de provincie Limburg van Nederland begin jaren ’60 van de vorige eeuw.

      2. De katholieke Kerk heeft een priesterschap, en het woord “priester” betekent “oudere”. Ik had het echter over leeftijd; in Vlaanderen bedoelt men meestal eenvoudigweg oudere leeftijd wanneer men het woord “ouderling” gebruikt. Dit is historisch katholiek land en hier zijn weinig protestanten vergeleken met Nederland.

        1. @Waramund,
         In de Westerse en de Oosterse Kerken zijn priesters de naaste medewerkers van de bisschoppen. Zij treden bij de sacramentenbediening handelend op in de persoon van Christus.

         Om volledig te zijn:
         Het woord priester komt van het Griekse woord voor ‘oudere’: πρεσβυτερος (presbuteros) (in de lang vervolgen tijd van de oudheid dus vele honderden jaren voordat U en ik bestonden).
         Heeft U – ondanks Uw enorme(!!!) eigenwijsheid – tóch nog ’n zeer klein beetje gelijk,

        2. P.J.T. Derks,
         Het woord ‘ouderling’ staat in sommige vertalingen van de Bijbel. Lees de hoofdstukken die ik aangaf zelf.

         Maar laten we toch niet over dialecten strijden?

         Voorbeelden:
         In België gebruikt men het woord kuisvrouw waar wij in Nederland schoonmaakster of interieurverzorgster voor hebben.
         Zij, in België zeggen regenscherm waar wij in Nederland paraplu zeggen.

         De voorbeelden geven aan dat woorden in België soms anders gebruikt worden dan in Nederland. Zoiets noemt men taal-dialect. Er zijn al verschillende dialecten in twee dorpjes. Zouden die daarom gaan strijden? (Soms wel, maar dat is de dwaasheid en ver verleider in de mens.)

         Het anders gebruik van woorden zou daarom liever geen strijd moeten geven?

         1. Herstel a.u.b?
          (Soms wel, maar dat is de dwaasheid en DE verleider in de mens.)

    3. @Eric

     een ouderling in de protestantse kerk is meer dan een “wijze”

     En Nikodemus snapte geen bal van Christus en die was zeker niet jong en Christus zette een kind in het midden bij de apostelen en Christus want naar de leeftijd van Gamaliël jong vergeleken : Wijs zijn is niet afhankelijk van leeftijd, wijs zij is afhankelijk van de mate van Godgelijk = Christusgelijk liefhebben!

     Er zijn vele dwaze ouderlingen, kijk maar naar het verval in het christendom en hier lopen ook vele dwazen rond, er zijn er zelfs die met één been al in het graf staan!

     Zucht, Salomon was zogenaamd wijs, was die echt wijs geweest had die niet voor wijsheid gekozen, maar voor Liefhebben zoals God Liefheeft!

     1. Henk, iedere bejaarde heeft tijdens zijn leven wat wijsheid geleerd.
      Alleen God beschikt over wijsheid in volheid.
      Daarom gaan we te rade bij de waarheid zoals God ons dat voorhoudt.

      1. Eric, Uw antwoord is dwaas want als God de enige is die beschikt over wijsheid in volheid dan is ieder ander dwaas en daarmee, De Wet en de Profeten, Apostel Getuigenissen en de Bijbel ook!

       Geen wonder dat u 1Kor 4;1-5 en het liefdesgebod in John 13 en 15 vertrapt en afwijst! U kan beter islamiet worden want daar is maar één profeet de grootste en al het geschrevene in de Koran directe Engelentaal……En in de Bijbel heeft Christus niet één woord zelf geschreven

       1. Henk, u bent weer eens buitenmaats hevig aan het doordraaien.
        Neem uw hevige voet van het gaspedaal en kom eindelijk tot vrede.

      2. @Eric

       u moet eens daad bij woord voegen en eens echt naar die Ene Volmaakte Christusverschijning gaan ipv rondzwalken in fata morgana’s van te rade gaan!

       U weet niet wie De Mens van oorsprong WAS! Ga eerst dat Antwoord Halen Voor u schrijft!
       U zwets blind een interpretatie van de Bijbel na, zoals zovelen! U en hen kennen helemaal niet de Volle Waarheid van Aangezicht tot Aangezicht! Dan kan u ook niet Getuigen!

       1. Hen,
        bekijk eens rustig hoe u het voorbije uur rondsprong als een wilde gek.

        Misschien dat mensen die u persoonlijk ontmoet u daarom sympathiek vinden, maar omdat u hier alleen maar tekst kan schrijven geeft u de indruk abnormaal opgewonden te zijn.

        Maak eens een youtube filmpje over uzelf in de omgang met de mensen die u kent, misschien begrijpen we u dan beter?

        1. @Eric

         voor mensen als u lijk ik als een gek rond te springen, voor iemand die zeer begaan is met de teneergang van het Christendom schrijf ik precies waar het in het Christendom aan ontbreekt: Volle Profetie in het heden!

         U en velen hier vertrappen het meest kostbare van het Christendom: Volle Profetie in het heden en bestempelen het als leugen zonder enige goed onderzoek.
         U en uw “goegemeente” lopen dode heiligen na die niks meer terug kunnen zeggen op uw beweringen, dat is lekker makkelijk en comfortabel want u krijgt geen weerwoord van hen. en zo kan u lekker door hobbelen en met al uw “gepreek” krijgt u het niet voor elkaar de kerk weer vol te krijgen! En het zal u niet tot nadenken doen brengen, nee denkt u: “zij zijn alle afvallig, wij hebben gelijk want de traditie en leer van ons is zonder fouten…….”, dan waarom krijgt u geen volmaakte Christusverschijningen? Waarom kan u geen wonderen doen? En dan komt u met een uitvlucht: “God geeft aan wie Die wilt” en zet de hele Wet en de Profeten: Loon Naar Werken”, buiten spel!

         Hoe zeer ik ook met u begaan ben, ik zal een gat in de lucht springen als Die Twee Getuigen in onze tijd opstaan, dan zal u en uw hele “goegemeente” het zwijgen worden opgelegd of een huis vol ellende krijgen die het dan wel voor elkaar zal krijgen! U weet niet half hoe erg zelf en daarmee kinderen misleidt, net zoals een vader die diens kind die dorst heeft zeg: na de volgende bocht is een waterput dan kan je drinken en die is er niet en na 10 bochten voorgelogen te hebben, loopt het kind weg want u liegt aan de lopende band! U “profeteert” elke keer en niet één keer komt uw “profetie” uit zoals u beweert! En als dat kind zegt dat u naakt bent, geen “profetie” heeft die u kleedt trapt en slaat en desnoods excommuniceert u dat kind!

         Ga eerst naar die ene Volmaakte Christusverschijning en heb Christusgelijk lief en beweer dan! U houdt de Bijbel hoog en Apostel Johannes(John 13, 15 en 16) en Apostel Paulus(1Kor 4, 1Kor 14, en 2Kor 12) en er zijn nog meer teksten in de Bijbel , maakt u uit voor leugenaar! U moet u kapot schamen!

         En zo zijn er velen hier: zwetsen zonder Walked The Way, Been There, Seen There and Know Now!
         Geen wonder dat het Christendom ten onder gaat, wat een geouwehoer aan beweringen van blinden die beweren dat ze het weten! En eigenwijs, God wat zijn jullie eigenwijs! Ik kan goed begrijpen dat er geschreven staat: Jeruzalem, Jeruzalem, hoevaak heb ik jullie niet onder mijn vleugels willen brengen zoals een hen haar kuikens en u heeft niet gewild! U maakt zich tot profeten moordenaar en bouwt mooie graven en uw opschriften zijn erger dan melaats, want een melaatse persoon sterft en is van diens ziekte af, dat zit slechts aan de buiten kant, bij u zit het aan de binnenkant en u bent zooooooo eigenwijs blind dat het niet eens ziet!

         Zooooo eigenwijs blind dat u niet wilt lezen zoals ik u voorhoudt zoals het in de Bijbel staat en die echt niet voor meerdere of andere uitleg mogelijk is, en dan neem ik maar 1 Tekst:

         1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.1Kor 4

         Er wordt GEËIST dat u BETROUWBAAR BLIJKT BIJ DIE ENE VOLMAAKTE CHRISTUSVERSCHIJNING!

         Dwazen als u zwetsen hoog van de toren en controleren hun gedachten niet bij Die Ene Volmaakte Christusverschijning, precies zoals de farizeeërs en schriftgeleerden niet hun exegeses bij God controleerden want dan moeten ze de weg van Vol-Profeten lopen en ja dat is te moeilijk voor hen, terwijl Mozes, die zij zo hoog in hun vaandel hebben, zegt dat het in hun hart is, op hun lippen en puntje van de tong, maar nee dat is te veel om daar heen te gaan want dan moeten ze echt nederig worden!

         Het is Hemelschrijend zoals u en velen hier schrijven! Totaal gebrek aan echte nederigheid! En maar brallen en zwetsen en ze kunnen nog geen Chistusverschijning waarbij alles openbaar is voor elkaar krijgen! Als u in mijn praktijk zo werken zou ik u er uit gooien want u doet alles verkeerd, u kan geen instrument vinden en elke opdracht weet u beter terwijl u er geen bal vanaf weet!
         Hoe komt het toch dat wetenschap meer weet dan u? Omdat u zoooooo goed werkt voor Christus? Is Inzicht geen gave van de H.Geest? OOOOOO, u bent niet het Verstand waar God de H.Geest Zetelt, u bent dat deel in het lichaam dat geen verstand heeft, u weet wel…..! Dan beweer dan ook niet dat u Heeft!

         Wat een bende is het hier! De Ene heeft nog een grotere mond dan de ander en zogoed als allemaal Verstandloos!

        2. @eric-b-l,
         U had beter aan @Henk Gadellaa kunnen schrijven:
         Misschien dat mensen die u persoonlijk ontmoeten en U sympathiek vinden, maar hier op deze site geeft u de indruk niet normaal te zijn.

         1. @eric-b-l,
          Als mensen deze site voor de 1e maal bezoeken en ze zien de onzin wat @Henk Gadellaa allemaal schrijft, dan rennen ze metéén weg.

          @Henk Gadellaa is geen goede promotie voor deze site.

   3. Het woord ouderling komt 31 x voor in de Bijbel. In Handelingen, Timoteüs, Titus, Jakobus, Petrus, Johannes en Openbaring.

    1. Althans, dat ligt aan de vertaling. Er staat i.p.v. ouderling ook wel oudere, oudste.

     1. @Waramund & @Raphaël,
      Van @Raphaël had ik zoiets doms allang verwacht, Echter, ik had @Waramund wél ’n stuk slimmer gedacht.

      1. Ah!
       Meneer is met het verkeerde been uit bed gestapt?
       Ga maar gauw weer slapen dan, of ga ruzie zoeken met de mieren of de wormen! Daar kan dat geen kwaad.

       Een beetje lopen schelden hier?

       (Is uw schermnaam overgenomen soms?)

       1. @Raphaël,
        U bent dus een mishandelaar van dieren (preciezer: van mieren en wormen).
        Bij welke overheidsdienst kan ik zoiets aangeven?

        1. ” eric-b-l schreef:
         5 maart 2024 om 17:45
         … Maar de Kerk is het werk van God, tijdelijk gereduceerd tot een kleine rest zoals al dikwijls voorheen gebeurde en die kleine rest zal weer een nieuwe opbloei mogelijk maken. ”

         Nou, dat beloofd voor die RKRestkerk, met ouderling Derks als Kerkmeester.

          1. @Frank Dierickxabcdef,
           God weet wat wij met welgeteld drie ‘ouderlingen’ van pakweg 35 jaar oud + na gedaan werk overleden pastoor – met medewerking van overleden bisschop J. Gijsen en de zijnen – gedaan hebben.
           Dit ondanks zware tegenwerking van de plaatselijke bevolking.
           Zie kerk H. Eligius Schinveld.

  1. Het punt in mijn eerdere reactie was dus dat jongere generaties bij de clerus zich verzetten tegen de ketters van oudere generaties die in posities van gezag staan. Het is te verwachten dat naargelang die jongere clerici op de bisschopszetels geraken het kerkelijk klimaat verandert.

   Indien de ondergang van West-Europa compleet gaat gemaakt worden door de monsters in de politiek, de krombanken en bij de media, dan is het belangrijk voor katholieken om in staat van gratie te zijn wanneer zij de donkere stormen doorstaan en de verwoesting ingaan; goed bisschoppelijk leiderschap bevordert dat. Na in de hellen gewoond te hebben die hier op aarde geconstrueerd worden ook nog in de duisternis van Sheol neerdalen is verschrikkelijk; bisschoppen hebben de plicht eraan te werken dat katholieken voorbereid zijn op de dood, opdat hun geesten opgenomen worden in de hallen van Jezus wanneer zij ontlichaamd worden.

 39. ‘Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona.

  8 april

  ik heb alles al uitgelegd

 40. @Frank Dierickxabcdef,
  Die kerk in Schinveld (met 200 jaar oude pastorie) was in zwaar vervallen toestand toen wij begonnen.

 41. Rode roest op de maan, rode vaarzen in Israël en een rood paard dat zich klaarmaakt om te rijden

  Artikel frontnieuw

  Ik begrijp niet waarom hier er niks over gezegd woord

  Dit gebeurt onder het motto: “Hou jij ze dom. Dan hou ik ze arm”.

  Zo ken ik de kerk weer ,redetwisten en de toehoorders gaan ten onder en taaien af

 42. Russische wetenschappers boeken vooruitgang in de zoektocht naar het elixer van de jeugd door onderzoek te doen naar een bacterie genaamd Bacillus F, die miljoenen jaren in de permafrost in leven is gebleven.

  lokale bevolking, de Yakut-bevolking, krijgt deze cellen al lange tijd met water en lijkt zelfs langer te leven

  Een vraag bij de mail: waarom staan in de geslachtslijsten in het Bijbelboek Genesis – en dan vooral de hoofdstukken 5 en 11 – mensen vermeld die zo ongelooflijk oud werden? Adam werd 930, zijn zoon Set 912, diens zoon Kenan 905, enz. De oudste is Metuselach (ook wel Metusalem), die 962 jaar oud zou zijn geworden.

  weer een mysterie ontrafelt !

  we werden keihard genaaid–letterlijk

  De Bijbel zelf begint een antwoord te geven op de vraag. In het zesde hoofdstuk van Genesis lezen we dat er steeds meer mensen op aarde kwamen en dat die dochters kregen. De “zonen van de goden” zagen hoe mooi die waren en kozen hun als vrouw. Daarop bepaalde God dat de mensen nog maar 120 jaar oud mochten worden.

  1. Edwin,
   Ik bekeek een leuke site waar de geschiedenis wat uitgelegd wordt.
   Wellicht wordt daar uitgelegd wie de duivels op de aarde zijn.
   https://francesleader.substack.com/p/who-rules-the-world

   Het begon volgens de Bijbel met Nimrod, de eerste stedenbouwer; de eerste concentratie van mensen. (vgl concentratie-kamp). Zonder steden zijn de mensen vrij. De steden zijn dan ook een bron van het kwaad. En wie het geld bezit, die is de baas. Vergelijk ook dat rente over geld een bron is van het kwaad.

   1. Adam werd 930 jaar, en alle ellende van de mens begon bij de groepsvorming.
    De Bijbel moet je dus rigoureus letterlijk blijven lezen, en al die stammenvorming met kwistig gestrooide beloftes van Jahweh voor onnoemlijk veel nazaten was eigenlijk het begin van alle ellende.
    Jij en Edwin, Raphaël, vormen een mooi koppel, denkgewijs. Of het nu gaat over het absurde zoeken naar symbolen en getallen, of om het schetsen van een compleet onmogelijke idealistische wereld voor de mens, jullie grondslag is dezelfde:
    De mens is doorlopend het slachtoffer van een werkelijk gigantisch allesoverheersend complot tegen God. En dat complot kan alleen maar van de Satan zijn, en van zijn beperkt groepje van machtige trawanten die samen met hem, en onder zijn bevel, de wereld (willen) domineren en naar het Ultieme Slechte drijven. Tegen God, de Almachtige, de Algoede. Die uiteindelijk alles zal overwinnen, later, als we allemaal dood zijn, in zijn Hemelse Hiernamaals.
    Het niveau van de sites die jullie hier aanraden om jullie overtuigingen te staven ligt even hoog als die van eender welke ‘waarzegster’ die je op elke Vlaamse kermis kon vinden in de vorige eeuw.

    1. Het nivo van de sites is te vergelijken met een W.C.. Dat klopt wellicht.

     Wanneer een gewoon mens aan een wijs mens vraagt waar de meeste gouden ringen te vinden zijn, dan zegt de wijze: Zoek in het toilet.
     De domme zegt dat dat helemaal niet waar is. De meeste kans is bij een juwelier.
     Er staat een iets intelligenter mens bij en hoort het gesprek.

     Hij gaat aan het denken en denken; wat zou die wijze toch bedoelen?
     Opeens gaat hem een lichtje op. Hij gaat er eens kijken! Hij neemt een stok mee, wat ijzerdraad en een grijper aan een modificeerbare buigzame draad.

     Omdat hij een vaste vriendin heeft die de toiletten bij de Hema doet gaat hij s’avonds na sluitingstijd en met toestemming van de manager daar de W.C.’s inspecteren. Eerst vindt hij niks, maar als hij bij de heel oude W.C. aangekomen is, zo een poepgat zeg maar, dan is het raak! Hij vind twee gouden ringen, eentje met een grote diamant erin zelfs.

     Blij gaat hij met de ondertussen schoongemaakt diamanten ring naar de bakker. Als hij aan de beurt is vraagt hij hem of de bakker die ring wil ruilen tegen brood en gebak. De bakker kijkt en zegt dat zijn vrouw al een ring heeft, maar hij wil er, omdat hij mooi glimt er wel drie broden en twee gebakjes voor geven. Oh, zegt de vinder. Das wel goed, maar ik ga eerst nog wat andere boodschappen doen en kom later terug. Op weg naar de andere winkel komt hij langs een juwelier. Hij denkt; hé, dat is leuk, daar verkopen ze al die ringen. Ik zal eens vragen hoeveel geld ik voor de ring zou krijgen als ik hem verkoop in plaats van ruil.
     De juwelier bekijkt de ring en loopt wat warm aan. Meneer, vraagt hij, waarom wil u toch zo een ongelofelijk mooie ring wegdoen? Zelden zag ik er zo een, zo mooi van vorm en zo prachtig van zetting, en die diamant! Dat is wel een érg subliem iets.
     Tja, zegt de vinder, mijn vrouw heeft al een ring en ik vond hem toch maar, vandaar dat ik hem liever verkoop. Oh, in dat geval zou ik zeggen; wat zou u zeggen van 15.000? 15 Duizend wat? Dukaten natuurlijk! U dacht toch niet dat ik centen bedoelde! Eh, nou, eigenlijk wel. Ik vind 15.000 wel erg veel geld. Zoiets kan ik niet händelen. (SIC)

     Tja.

     1. Tja… Inderdaad.
      U moet Bijbels beginnen te schrijven; kan men daar ook nog millennia lang over discussie¨ren wat u nu eigenlijk bedoelde, toch?
      Fijn weekend verder.

 43. Het niveau van de sites die jullie hier aanraden om jullie overtuigingen te staven ligt even hoog als die van eender welke ‘waarzegster’ die je op elke Vlaamse kermis kon vinden in de vorige eeuw.

  Ik heb de monsters in de gaten, ik weet dat jezus is geboren op 9-11—voor ons 11-9

  Tussen 11.09.2001 en de aanslagen in station Madrid Atocha op 11.03.2004 met 191 dodelijke slachtoffers,
  tussen de moordaanslagen op Pim Fortuyn (door Abu Fatah) op 06.05.2002 en Theo van Gogh op 02.11.2004 en
  tussen de afkondiging van de mondiale coronaplandemie op 11.03.2020 en het overlijden van Elizabeth II Windsor op 08.09.2022
  zitten precies 911 dagen

  Het aantal dodelijke slachtoffers op 9/11 bedroeg volgens de Amerikaanse roverheid 2792 > 2 + 7 = 9 en 9 + 2 = 11 dus 9/11 > 92 – 27 = 65 > 6 + 5 = 11

  Het instorten van WTC 1 duurde 9 seconden en dat van WTC 2 11 seconden dus 9/11

  Het Great Barrier Rif voor de oostkust van Australië bestaat uit 911 individuele riffen

  11.09.1990 toespraak van president George H.W. Bush (1924 – 2018) in het congres over de New World Order en zijn toespraak begint om 9/11 = 08:49 uur.

  De hoes van de in 1979 uitgekomen lp ‘Breakfast in America’ van Supertramp is een overduidelijke verwijzing naar 9/11.

  11.09.1961 oprichting WWF (Wereld Natuur Fonds)

  11.09.1954 oprichting CERN

  11.09.1944 na een onderduikperiode in de Belgische Ardennen meldt de Belgische graaf Karel van Vlaanderen (1903 – 1983) zich bij de regering in Brussel. Tien dagen later wordt hij ingezworen als prins-regent.

  11.09.1941 president & 33ste graad vrijmetselaar F.D. Roosevelt legt de eerste steen voor het Pentagon.

  11.09.1941 tweede huwelijk van koning der Belgen Leopold III (1901 – 1983) met Lilian Baels (1916 – 2002).

  11.09.1933: Walter J. Cummings (1879 – 1967) begint als eerste voorzitter van de Federal Deposit Insurance Corporation.

  11.09.1933: opening sportpaleis in Antwerpen.

  18.03.1871 – 29.05.1871: commune aan de macht in Parijs -> 1 + 8 = 9 & 2 + 9 = 11 dus 9/11. Er waren plunderingen op grote schaal, maar de 145 huizen van ordo illuminatilid Alfons de Rothschild bleven gespaard.

  11.09.1826 ontvoering van hooggeplaatste vrijmetselaar captain William Morgan (1774) in Batavia (New York) wegens de voorgenomen publicatie van een boek over de werkelijke intenties van de vrijmetselaars ‘The Mystery of the Freemasonry’. Enige tijd later wordt hij bij de Niagara Falls dood aangetroffen.

  04.07.1776 de 13 staten verklaren zich onafhankelijk onder de naam VS en de hoekverhouding van de Amerikaanse vlag is 9:11 > 9/11.

  11.09.1609 ontdekking van het eiland Manhattan door Henry Hudson.

  **9/11 vond plaats in 2001 – 2 00 1 (twee in 1)
  **Evenement 201 – 2 in 1 ritueel
  **”Maanlanding”-ritueel vond plaats op 20 juli 1969 – de 201 dag van het jaar. Opnieuw 2 in 1 ritueel dat seksuele voortplanting vertegenwoordigt.

  De Openbaring van Johannes 9:11 NBG51
  Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.

   1. iedereen heeft het gemunt op België

    Paus Franciscus plant bezoek aan België in 2024

     1. Toen ik in het klooster werd ingeschreven ,kreeg ik de mogelijkheid om de België na vijf jaar om de nationaliteit te krijgen als Belg, ik zei dat ga ik zeker doen want ik wil niets meer met Nederland te maken hebben , banneling in België leek me prima,

      Ik vond de taal en de omgangvormen veel beter ,plus kreeg je soms een traiteur langs met het heerlijke bourgondische maaltijden ,Westmalle is het rijkste klosster op aarde

      0.5 miljard

      En ik wilde bij je wonen in België ,maar dat ging niet omdat ik geen werk kan vinden daar

      Ik heb zelfs een Belgisch paspoort -verlopen

      Waar kan ik heen?
      Ik kan niet naar Duitsland
      Kan niet naar Duitsland
      Daar zijn ze zo streng
      Waar kan ik heen?
      Ik kan niet naar Chili
      Kan niet naar Chili
      Daar doen ze zo eng
      ‘k Wil niet wonen in Koeweit
      Want Koeweit, dat is me te heet
      En wat Amerika …

      België(Is er leven op Pluto?)

 44. Wat een dag is dit

  Ik vind gewoon de ark van het verbond

  De ark van het verbond of (verouderd) Ark des Verbonds (Hebreeuws: אָרוֹן הַבְּרִית ʾĀrôn Habbərît, moderne uitspraak: Aron haBrit) was in de Hebreeuwse Bijbel een heilige kist.

  het Vaticaan heeft hem ,maar ze laten hem niet zien omdat dat het bewijs is van Gods bestaan

  tien geboden

 45. MASSACHUSETTS VRAAGT NU FAMILIES OM ILLEGALEN IN HUN HUIS TE ONDERHOUDEN.

  https://www.bitchute.com/video/szPCuDaYXiFK/

  15. Steeds minder mensen krijgen hypotheek dankzij ECB
  Het Complot Gemaakt op 12 maart 2024
  Je zult niets bezitten en toch gelukkig worden is het motto van de sekte in de achtergrond. En dat betekent niet alleen kleiner wonen, maar vooral ook geen eigen woning meer. Er wordt de laatste dagen

  4. Hoelang mag je nog in je eigen huis blijven wonen? …
  Binnenland Gemaakt op 06 april 2022
  Waar je ook kijkt in ons land, overal zie je een beeld van totale chaos en ontreddering. We worden overspoeld door vluchtelingen en nu dreigt ook nog eens de totale woningbouw tot stilstand te komen. .

  2. Voor velen zal er een eind komen aan zelfstandig wonen …
  Binnenland Gemaakt op 26 augustus 2022
  … dat mensen niet meer zelfstandig kunnen wonen. Waar velen er nu nog in slagen om de eindjes aan elkaar te knopen, zo zal dat binnen niet al te lange tijd voor veel gezinnen niet meer lukken. De gezinne

  misschien moet ik hier op hopen dan zij we verlost van deze debiele bagger blanken

  1. En iedereen vergeet de bom in de Noordzee …
  Lezersbrieven Gemaakt op 19 augustus 2023
  … mensen, zoals de Duitser Alois Irlmaier die een bom in de Noordzee ziet en een Russische aanval richting Nederland. Het volgende artikel is een bijdrage van Evert Jan Poorterman en geschreven als …

  2. Tsunami in de Noordzee komt steeds dichterbij …
  Wereld Gemaakt op 16 december 2022
  … r zwaar bedreigd, de zee is zeer onrustig, de golven gaan huizenhoog, het schuimt er, alsof het onder de aarde kookte. (De in de Noordzee exploderende kernbom kan een zeebeving in gang zetten, waarmee mogeli …

  3. Aan de overkant van de Noordzee worden ze wakker …
  Buitenland Gemaakt op 20 december 2020
  Met de nieuwste soap van een mutatie van het vreselijke coronavirus is men in Engeland misschien toch net een stap te ver gegaan. De bevolking begint zich massaal te roeren en dit jaar zal er een heel …

  4. Russische kernbom in de Noordzee komt steeds dichterbij …
  Wereld Gemaakt op 02 juni 2018
  … kust, Denemarken?) worden door het water zwaar bedreigd, de zee is zeer onrustig, de golven gaan huizenhoog, het schuimt er, alsof het onder de aarde kookte. (De in de Noordzee exploderende kernbom kan …

 46. Het nieuwe geloof. Waarin?

  “We kunnen aan de ene kant niet denken dat God vlees is geworden, dat Christus de Zoon van God is en aan het kruis stierf om ons te redden, en aan de andere kant bedenken, zoals de vrijmetselaars geloven, dat God iets abstracts is, een ongedefinieerde kracht die we de Grote Architect van het Heelal noemen, die vergelijkbaar is met een kosmische kracht, met een soort naturalisme. Deze twee dingen zijn leerstellig veel te verschillend om verenigbaar te zijn. Sommige vrijmetselaars geloven in de christelijke God en denken dat dit verenigbaar is met hun vrijmetselaarsactiviteit, maar het is een diepe theologische fout.

  De tweede fundamentele onverenigbaarheid is dat men de waarheid niet kan zoeken via esoterie, waarbij men zijn toevlucht neemt tot rituelen en ‘magische’ processen, tot bepaalde kosmische elementen die niet noodzakelijkerwijs goddelijk zijn, en tegelijkertijd zijn toevlucht neemt tot de kracht van God om naar de Waarheid te wandelen. Dit zijn twee zeer onverenigbare en tegengestelde paden. Een dergelijk conflict geldt voor de wereldwijde vrijmetselarij, inclusief die in Amerika en Europa.”.

  (bron: http://www.ncregister.com/interview/confessions-of-a-former-freemason-officer-converted-to-catholicism )

  1. “…maar het is een diepe theologische fout”.
   Fout tegen wélke theologie?
   Kleine zeer tijdelijke mensen die de zin, de oorsprong, de bestemming willen vatten maken een theologie. In het beste geval een beetje een consistent in mekaar zittend en niet al te moeilijk uit te leggen denkbeeld, hoewel.
   Ze gaan daar dan ook heel hard in geloven, desnoods voor vechten (gelukkig meestal geweldloos) en vanaf dan noemen ze alles van een ‘andere’ theologie fout.
   En sommigen, om de christelijken niet te noemen, gaan nogal ver in het ” toevlucht nemen tot rituelen en ‘magische’ processen”, toch? Maria is in nog niet veel islamitische of Afrikaanse grotten verschenen, toch? Was zij niet de moeder van alle mensen?
   Kortom, wie het gevonden heeft, heeft gewoon niet hard genoeg gezocht.

   1. Frank,
    Je bedoelt wie het niet gevonden heeft, denk ik?
    Frank, God is denk ik (ook) Liefde met een grote L.
    Wat denk jij toch ‘materialistisch’?
    Het is geen wedstrijdje goed denken of goed weten. Het stijgt daar boven uit. Het is een levend geheim denk ik. Het is een gave. Neem het toch gewoon aan man.

   2. @Frank

    voor iemand die niet kan vinden, zwets je weer weer aardig op los, en als het om bewijs gaat lijkt je de belastingdienst wel: ieder ander dan de belastingdienst is schuldig/liegt tot het tegendeel is bewezen

    1. Welkom terug, Henk.
     Ik kan toch niet ‘liegen’ over een Waarheid die in niet ken? Alleen iemand die de Waarheid kent (of beweert te kennen) kan liegen, toch?
     En misschien, vooraleer u weer met woordlawines gaat starten: Iemand beschuldigen van zwetsen of liegen is géén argument noch bijdrage in het debat.

  2. Aanvullend:
   “In tegenstelling tot wat de Vrijmetselarij zegt, behoren we er niet voor altijd toe na onze vrijmetselaarsgelofte. In de encycliek Humanum Genus uit 1884 herinnert paus Leo XIII eraan dat een vrijmetselaar die als berouwvolle katholiek terugkeert naar de Kerk, wordt ontheven van elke vrijmetselaarsgelofte. Het is heel duidelijk.”.

   Ik zou willen aanvullen:
   Elke verkeerde denkafslag (zal ik wel of niet, ga ik links of rechts, denk ik dat zus waar is of zo…) kan door een intelligent mens herzien worden. Een (fout blijkende) denk-afslag kan (dus) altijd recht gezet worden. De truc zit ‘m er wél in deze denkfout te herkennen. Dus ga bij jezelf na wanneer je dacht om bij zo een club te willen horen. Is die beslissing nu goed of fout geweest? (Goed is wanneer het goed is voor een ieder om je heen, fout is het tegenovergestelde.)

   Als achtergrond bij die de analyse van het zelf kan ik het Nieuwe Testament door Mattheüs aanbevelen. Immers, zoals u weet is er geen denken zonder achtergrond. Vooral wanneer het morele aspecten betreft is het zinvol het uiterst haalbare als startpunt te nemen. We leggen de lat dus lekker hoog, want we leven immers ook maar een keer, is het niet?

   En dan maar schouwen en mediteren, zelfinzicht en wijsheid laten groeien en dan voelen of de Liefde zijn eerste straal door de grauwe sluier van de verwarring en de zelfzucht laat zien, terwijl de sluier stilletjes oplost en de kleuren en de warmte van de nieuwe lente met een zachte bries de ziel verwarmen.

   Begin de meditatie met het Onze Vader.
   Immers, zonder schuld is het extra goed schouwen en mediteren.
   En mét? Ahummm. Dát is nu precies de vraag h`è?

   Succes.

   1. Zolang iemand leeft kan hij zich bekeren; de donkere vijand probeert mensen te doen denken dat zij onherroepelijk verloren zijn, maar zelfs een vrijmetselaar van de 33ste graad kan zich bekeren en vergiffenis krijgen.

    Er zijn er veel geweest die zich bij de loge aansloten om te kunnen opklimmen in het bedrijfsleven etc. In West-Europa bemachtigt men hoge posities via de loges; Rik Van de Walle, de aartsvijand van Dries Van Langenhove, is volgens de lijst van Belgische vrijmetselaars op Wikipedia vrijmetselaar bij de maçonnieke loge “Osiris Gent” (“GLB”); het is geen toeval dat die rector is bij de “Universiteit Gent”. De Gentse vrijmetselaars hebben Van Langenhove nu tot gevangenschap veroordeeld.

    De meeste vrijmetselaars weten niet de maçonnieke geheimen die ze pas horen bij de hogere graden; die van de 33ste graad weten al de geheimen omtrent de symbolen en initiatierituelen. Gérard Encausse startte zijn occultistische beweging omdat in zijn tijd de meeste vrijmetselaars in het “Grootoosten van Frankrijk” vooral met politiek betrokken waren en minder dan vroeger de hermetische rozenkruisers met hekserij; Encausse wilde dat de hekserij terug meer bestudeerd zou worden in de loges. Graad na graad plaatst de vrijmetselaar zich steeds meer in de duistere macht van de satan die de loges als antikerken hanteert en de maçonnieke rituelen plaatst tegenover de sacramentele riten van de katholieke Kerk. In het initiatieritueel van de 30ste graad, die van de “ridder Kadosh”, wordt de initiaat uitgestuurd om strijd te voeren tegen het Pausdom; de vrijmetselarij is dus fundamenteel antikatholiek.

    Thierry Debels vernoemde een schilderij waarop de vrijmetselaar Leopold I van België (vriend aan huis bij Nathan Rothschild) afgebeeld stond als “ridder Kadosh”; dat spreekt boekdelen over de stichting van het belgicistisch machtsapparaat.

    1. Dries Van Langenhove is een pur sang racist, negationist, islamofoob, Jodenhater, opportunist, nationaal-fascist en vooral een gigantisch omhooggevallen hoogverwende hypocriet. En dat hij op stoere jongens valt, dat ziet toch iedereen?
     Als je op dat soort figuren moet terugvallen om jouw blanke stam te redden, veel sterkte!

    2. @Waramund:

     “Zolang iemand leeft kan hij zich bekeren; de donkere vijand probeert mensen te doen denken dat zij onherroepelijk verloren zijn, maar zelfs een vrijmetselaar van de 33ste graad kan zich bekeren en vergiffenis krijgen.”

     je moet de Bijbel toch eens beter lezen: Als enige de zonde tegen de H.Geest is in geen eeuwigheid te vergeven!

     En die zonde kan je als enige op de drempel van de Hemel begaan want als enige daar is er volmaakte verantwoording en consequentie van handelen

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht