Grindavik ligt in Vlaanderen. Parabel.

Enkele jaren geleden ontstond in La Palma binnen een eng begrensd gebied een vuurmond met rondom voortdurend wisselende kleine lavamonden, hoog boven een tientallen kilometers wijde vallei. Traag maar zeker verdween het ene huisje na het andere, de ene wijk na de andere. Een machtige traag voortglijdende lavaslurf met drie meter hoog gloeiend zwart front stopte op circa 15 meter afstand van een zeer mooi parochiecentrum met kerkje, lokalen en schooltje op een vrijdagavond. Wonderlijk genoeg bleef deze toestand een tijd gehandhaafd, exact een hele week meen ik me te herinneren want iedere morgen keek ik als het eerste doel op het internet naar die wonderlijke toestand. De parochianen kregen ruim de tijd om kerk en lokalen leeg te halen. Dan, als berekend, op maandagmorgen, vorderde de natuur haar vurig recht op en zeer velen keken toe hoe het kerkje in elkaar stuikte. Onvergetelijke herinnering. Niets van deze parochie bleef over, alles verdween.

Een pikant detail geeft te denken; tijdens de eerste dagen verdween de hoogst gelegen kleine wijk waarvan men voorzichtig opmerkte dat daar veel lgtbq mensen verbleven. Geen wonder dat dit een der aangenaamste plekken was met het mooiste uitzicht op de kilometers wijde vallei met prachtig zeezicht. De mooie droom veranderde in het ergst denkbare hellegat dat maandenlang voortdurend het mikpunt was van filmende drones.

Grindavik is in geen enkel opzicht vergelijkbaar met La Palma. De hele wijde eerder vlakke omgeving, ononderbroken gemeten en gewogen door wetenschappers en hulpdiensten, gelijkt het meest op de huid van een negentig jarige ouderling. Ontelbare rimpeltjes die bij nader toezien scheuren in de bodem blijken te zijn. Ze variëren alle in lengte en diepte maar lopen allemaal van noordoost naar zuidwest, parallel aan de oude breuklijn van reusachtige ondergrondse platen. Elke scheur vertegenwoordigt een potentiële lavamond, klaar om elk moment zacht of hevig te bloeden. Af en toe laten een of meer sinkholes (doline holtes) zich gelden, worden plots zichtbaar, worden groter of dieper, de ene keer met rook, de andere keer min of meer met gloeiende lava, zacht stromend of hevig spuwend. Grindavik ligt midden in zulk doorgroefde landsdeel. Eigenlijk is het hele schiereiland met Reykjavik en Grindavik ondergraven met lavakanalen. Een ideaal natuurlijk haventje voedt de visindustrie en is de levensbron van het opvallend geordende en welvarende stadje Grindavik. Geschiedenis van Noormannen en Vikings kan men uitgebreid vinden op internet.

De parabel lijkt me duidelijk, evenals de bijbelse realiteit.

Net zoals het eiland “manna hata”, Manhattan – New York, een bij uitstek gunstige natuurlijke haven bleek, tot grote vreugde van Nederlandse zeevaarders eerst Nieuw Amsterdam genoemd, beloofde het natuurlijke haventje van Grindavik grote welvaart. Was het goddelijk zalige verblijf op La Palma omwille van het heerlijke klimaat en het gevoel van bevrijding tot zelfstandigheid ten opzichte van het vasteland de belangrijkste drijfveer, New York en Grindavik zijn er enkel en alleen om het wereldse succes van zakendoen.

Om Manhattan werd oorspronkelijk bitter oorlog gevoerd. Alles gaat om het gewin en het gewin gaat vooraf aan alles. Het brandende Goudmijn-syndroom geldt al eerder dan de negentiende eeuw zeker ook voor Grindavik en sedert de toeristische industrie eveneens voor La Palma. Het lijkt me dan ook vanzelfsprekend dat de onmiskenbaar groeiende dreiging niet meer als toeval kan worden afgedaan.

De eeuwig schokkende en altijd te verwachten aardbevingen, waaraan niemand ooit kan gewennen, onder La Palma en Grindavik, lijken misschien van een andere aard in New York en eender welke grote wereldstad, maar leiden alle tot gelijkaardig resultaat.

Enkele pittige details :
— in een der kerken, te Grindavik of Reykjavik, staat een vrouwelijke priester de diep ingeslapen zielen tot verdergaand goed-gevoel-leven te hypnotiseren.
— vlakbij Grindavik ligt de Blue Lagoon, heerlijke zeer warm water vijver dat ondanks het gure klimaat het hele jaar veel toeristen lokt. Op het eerste zicht onschuldig tijdverdrijf, maar wanneer men bedenkt dat geen enkele bewoner van Grindavik nog zijn huis mag bezoeken omwille van het acute lava-gevaar geeft het toch een verscheurend gevoel dat de overheid toerisme voor de Blue Lagoon aanprijst en aan jongeren gratis bustickets biedt. Kamers kan men er vrij bespreken.

Ik durf veronderstellen dat de wakkere en ernstige christen begrijpt dat Grindavik midden in Vlaanderen ligt, of evengoed midden in Brussel, Parijs, Berlijn, New York, . . . en het meest nadrukkelijk in Vaticaanstad. New Yorkers en Californianen weten dat hun geliefde wereld van weleer niet meer kan gered worden. Nog slechts enkele jaartjes rest hen. Voor West-Europeanen is het misschien nog steeds niet bespreekbaar dat Londen, Antwerpen en Rotterdam een gelijkaardige toekomst wacht, weliswaar op een alternatieve wijze, maar zeker. De meeste ernstige christenen zijn al sedert enkele jaren voorbereid. U ook ? Want de Belgische bisschoppen zijn realistisch binnen hun optiek, daarom zijn zij voorbereid zoals de kapitein van de Titanic zich opmaakte voor een verplicht eervolle ondergang. Benieuwd van welke soort moed zij blijk zullen geven, want zij kijken een zeer bedenkelijk stapje verder.

Auteur:Hypoliet

197 commentaren op “Grindavik ligt in Vlaanderen. Parabel.

 1. tekenen duiden is geen sinecure voor een mens, het verlangt Vol-Profetisch zicht! Te makkelijk doen velen een oordeel vellen terwijl men niets weet van schuld en onschuld en hoe het Godsgericht Werkt. T vaak vindt een “heksenjacht” plaats.
  Christenen zouden zich er ver van af moeten houden:

  1Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 4)

  1. @Henk Gadellaa,
   Volwassenen hebben één taak: volwassen worden in gedachten door (te proberen) zich te gedragen zoals God het wil.

   1. @P.J.T. Derks

    Iedereen heeft één taak: Volwassen worden in Doen en Laten zoals Christus Doet en laat! Dat is meer dan in gedachten:

    GELOOF ZONDER DADEN IS WAARDELOOS
    14 Broeders, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien? Kan zo’n geloof hem soms redden? 15 Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten, 16 en iemand van u zou zeggen: ‘Geluk ermee! Houd u warm en eet maar goed,’ en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien – wat heeft dat voor zin? 17 Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood. 18 Misschien zal iemand zeggen: ‘Gij hebt de daad en ik heb het geloof.’ Dan antwoord ik: ‘Bewijs me eerst dat ge geloof hebt, als ge geen daden kunt tonen; dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.’ 19 Gij gelooft dat er slechts een God is? Uitstekend; ook de boze geesten geloven dat, en sidderen! 20 Gij dwaas, wilt ge het bewijs dat het geloof zonder de daad waardeloos is? 21Is onze vader Abraham niet gerechtvaardigd om zijn daden, omdat hij zijn zoon Isaak op het altaar ten offer bracht? 22 Het is duidelijk dat zijn geloof zich in daden uitte en eerst door zijn daden volkomen werd. 23 Zo ging het woord van de Schrift in vervulling, dat luidt: Abraham geloofde God en het werd hem als gerechtigheid aangerekend; en hij werd Gods vriend genoemd. 24 Het is duidelijk dat een mens wordt gerechtvaardigd door daden en niet alleen door geloof. 25 Ook de hoer Rachab werd gerechtvaardigd om haar daden, omdat zij de boden in haar huis opnam en langs een andere weg liet vertrekken. 26 Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is het geloof dood zonder de daad. (Jac 2)

    een gedachte red niet als men die niet tot goed baren brengt:

    HET GEBRUIK VAN DE TALENTEN
    14 Het is er mee als met de man die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich riep om hun zijn bezit toe te vertrouwen. 15 Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de andere twee, aan een derde een, ieder naar zijn bekwaamheid. Daarna vertrok hij. 16 Die de vijf talenten gekregen had, ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij. 17 Zo verdiende ook degene die de twee gekregen had, er twee bij. 18 Maar die dat ene had gekregen, ging een gat in de grond graven en het geld van zijn heer verbergen. 19 Een hele tijd later kwam de heer van die dienaars terug en hield afrekening met hen. 20 Die vijf talenten gekregen had, trad naar voren en bood nog vijf talenten aan met de woorden: Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend. 21 Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer. 22 Nu trad die van de twee talenten naar voren en zei: Heer, twee talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend. 23 Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer. 24 Tenslotte trad ook die het ene talent had gekregen naar voren en zei: Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt, die oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid. 25 Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt ge uw eigendom terug. 26 Maar zijn meester gaf hem ten antwoord: Slechte en luie knecht, je wist dus dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid? 27 Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten, dan zou ik bij mijn komst mijn bezit met rente teruggekregen hebben. 28 Neemt hem dus dat talent af en geeft het aan wie de tien talenten heeft. 29 Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft. 30 En werpt die onnutte knecht buiten in de duisternis; daar zal geween zijn en tandengeknars. (Math 25)

    Ook gedachten tellen mee in Gods Oordeel een Goede Boom brengt Goede Vruchten voort, echter al heeft men een Goede gedachte en brengt die niet goed voort gaat die alsnog verloren”

    DE ZAAIER
    3 Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen. “Eens”, zo begon Hij, “ging een zaaier uit om te zaaien. 4 Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. 5 Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken, waar het niet veel aarde had; het schoot snel op omdat het in ondiepe grond lag. 6 Toen de zon was opgekomen, kreeg het te lijden van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. 7 Weer een ander gedeelte viel onder de distels en deze schoten op, zodat het verstikte. 8 Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en leverde vrucht op: deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig. 9 Wie oren heeft, hij luistere.” 10 Zijn leerlingen kwamen Hem vragen: “Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen?” 11 Hij gaf hun ten antwoord: “Aan u is het gegeven de geheimen van het Rijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. 12 Aan wie heeft, zal gegeven worden, en wel in overvloed; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft. 13 Als ik tot hen spreek in gelijkenissen, dan is het omdat zij, ofschoon zij ogen hebben, niet zien en ofschoon zij oren hebben, niet horen of begrijpen. 14 Zo wordt in hen de profetie van Jesaja vervuld die aldus luidt:
    Met uw oren zult gij luisteren en toch niet verstaan,
    met uw ogen zult gij kijken en toch niet zien.
    15 Want verhard is het hart van dit volk,
    met hun oren luisteren ze slecht
    en hun ogen doen zij dicht,
    uit vrees dat zij zouden zien met hun ogen,
    met hun oren zouden horen,
    met hun hart zouden verstaan,
    zich zouden bekeren en Ik zou hen genezen.
    16 Gelukkig úw ogen, omdat zij zien, en úw oren, omdat zij horen! 17 Want voorwaar, Ik zeg u: vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te zien wat gij ziet, maar zij hebben het niet gezien; en te horen wat gij hoort, maar zij hebben het niet gehoord. 18 Gij dan, luistert naar de gelijkenis van de zaaier: 19 Zo dikwijls iemand het woord van het Koninkrijk wel hoort maar niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart; dat is hij die op de weg gezaaid is. 20 Die op rotsachtige plekken werd gezaaid, is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap opneemt: 21 maar hij heeft geen wortel geschoten, hij leeft bij het ogenblik, en als hij omwille van het woord verdrukt of vervolgd wordt, komt hij onmiddellijk ten val. 22 Die gezaaid werd tussen distels is hij die het woord wel hoort, maar dit wordt door de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom verstikt en zo blijft het zonder vruchten. 23 Maar die in goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord hoort en begrijpt en daarom vrucht draagt: bij de één is de opbrengst honderdvoudig, bij een ander zestigvoudig en bij een ander dertigvoudig.” (Math 13)

 2. Naar het schijnt waren er een aantal lgbtq-bouwvakkers aan het werk op 15 april 2019 toen er in de Notre Dame van Parijs tijdens restauratiewerkzaamheden een hevige brand uitbrak, die zich vanuit het middenschip snel verspreidde. Dat kan geen toeval zijn. Gods werken zijn ondoorgrondelijk.

  1. @Frank Dierickx

   ” Gods werken zijn ondoorgrondelijk.”

   En dan staat er in de Bijbel:

   17 Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt, niets geheim dat niet bekend zal worden en aan het licht zal komen. ( Lucas 8)

   en dan heb ik het nog niet gehad over Die ene Volmaakte Christusverschijning (John 16 en 1Kor 4,5)

   loopt u al weer op een klip met uw blinde bewering, je moet ook geen blinde als stuurman gebruiken, maar ja die blinde die aan wal staan weten het altijd beter

 3. — Het voorrecht van de gelovigen —

  Er is hoop voor de gelovigen die een sleutelrol hebben om de apocalyptische rampen af te weren. Ze worden opgeroepen tot oprecht gebed, om zich te verenigen in geloof en voorspraak en te vechten tegen de nefaste strategieën van de duivel. De wereld moet berouw hebben en zich bekeren.

  — Ben je voorbereid? —
  http://blog.seniorennet.be/levend_geloof/archief.php?ID=2583047

  1. @eric-b-l

   en zonder juiste nederigheid, goed gebed, juiste leer en traditie vergooit u alles! dan doe eerst goed onderzoek of alles Volmaakt is! En ga dan aan het werk! Loop niet blind na te toeteren, wordt Christus Volmaakt Ooggetuige

   Niet om niets stat er in de Bijbel: ik heb jullie nog veel te vertellen maar u kunt het niet verdragen, als de Geest der Waarheid komt, dan zal Die u Leiden tot de Volle Waarheid! Christus benadrukt dat zij nog niet volleerd zijn! Dat zij eerst Vol In de H.Geest moeten worden en zelfs bij Pinksteren waren zij niet want zij zagen de Geest in vlamvorm, dat is verbeelden! Die Vol in de H.Geest is verbeeld niet meer want verbeelden is een vrucht van Goed en kwaad!

 4. Naar verluidt waren er een aantal traditionele katholieken van lgbtq signatuur die het katholiek forum oprichten omdat zij zich gediscrimineerd voelden omdat zij niet in aanmerking kwamen voor een zegening.

  1. Bea,
   de stichters van het KF zijn fijnzinnige mensen en oprecht christelijk en Katholiek.
   Ik kan verder alleen voor mezelf spreken. In 1962 was ik 12 en de priester-directeur van het college van Bilzen deed met grote trots voor het eerst in heel Limburg de ‘moderne’ NOM mis. Ik was de enige die nog het Missaal bij had en die PRIESTER-directeur kwam me persoonlijk zeggen dat ik dat Missaal niet meer zou kunnen gebruiken! Onbegrijpelijk maar toch echt gebeurd! Ik zat die vreemde NOM met hartpijn aan te kijken en telkens ik er aan terugdenk krijg ik hartpijn. HOE WAS ZULKE AFGANG MOGELIJK ?
   Vanaf dan zag ik het geloof bij al mijn leeftijdsgenoten verminderen en uiteindelijk had ook ik zelf geen geestelijke houwvast meer. Want dat was zeer bewust het doel van het Tweede Vaticaans Concilie. Later kwam ik in diepe geestelijke nood terecht bij Amerikaanse hippie-protestanten in Amsterdam die onder leiding van Zionistische ‘dominee’ David Berg diens schrijfwerk aan het publiek distribueerden voor een kleine fooi want we leefden in communes. De zogenaamde “Children of God” werden enigzins berucht omwille van hun “flirty fishing” praktijk dat ik hier liever niet beschrijf want het was beschamend. Dat was waarschijnlijk het begin van “woke”-toestanden.
   Het heeft me vele jaren gekost om dat “socialistische christendom” van me af te schudden. Pas vanaf 2012 begon ik de ‘moderne’ RKK terug te benaderen en toen ik in 2014 ontdekte dat de echte Traditionele Latijnse Heilige Mis nog steeds actief werd opgedragen nam ik definitief afscheid van heel die chaotische rommel van Vat2 en ‘modernisme’ en van de valse ‘paus’ Franciscus. En enkele jaren later mocht ik onverwacht publiceren op dit KF. Het begin van een nieuw leven met grote hoop en zekerheid van Gods Genade.

   1. @Bea en eric-b-l

    De kerk was ook leeg gelopen in het westen met de Traditionele Latijnse Geheiligde Mis. Het 2e vaticaans concilie is niet zo maar gekomen, het was een reactie op de verschijningen in Fatima! Alle Pausen die er aan mee werkten waren levend op aarde toen die gebeurden. De kerk was totaal gesloten en er was geen ruimte voor Profetie want waarom anders vond die Mariaverschijning bij kinderen plaats? zijn de geestelijken niet de hoogste in de kerk en zijn zij niet de hoogste omdat zij de eerste lezing van het koren zijn, of persing van de olijven en doen zij niet de meeste en hoogste werken? Dan zou je naar de Wet en Profeten, loon naar werken mogen verwachten dat verschijning eerder plaatsvinden bij geestelijken dan bij het geloofsvolk en het was niet zo! Dat zou u aan het denken moeten zetten dat de werken en/of leer en/of geloof niet zo is zoals die zou moeten zijn!
    Juist op het 2 vaticaans concilie werd de H.Geest weer vrijgelaten, al scheelde het niet veel. Het zijn de blinde orthodoxen die uiteindelijk weer de macht grepen en zogoed als alles hebben teruggedraaid ende luiken en de deuren weer hebben dicht geggooid!
    Ohhhh u kunt Paus Franciscus de schuld geven en nog erger hij is een Jesuït en die zijn al eens geëxcommuniceerd! en kijk naar de wereldheren, die hebben sowieso al een jantje de dood aan monniken en hun bidden en vasten. Ze hebben niet voor niets gehoorzaamheid aan de Paus ingesteld! En de Paus zit vast aan de congregatie van het geloof, die kan hooguit in de marge iets doen!
    De macht van de blinde orthodoxen is zo groot dat ze elke verandering zien als aanval op hun traditie en leer en blinden hebben niks anders dan “zuivere” overleveringen die zij zelf beheren! Uw Traditinele Mis in latijn is niks anders dan de NOM in Latijn! En de Mis was in Latijn omdat ten tijde dat de kerk gestruktureerd dit onderleiding van Keizer Constatijn plaats vond en Latijn de voertaal was van het Romijnse rijk! dat heeft niks te maken met Heilig! Het is niet meer dan een wereldse taal en de geestelijkheid hield er aan vast zodat geestelijken uit verschillende landen met andere moedertalen elkaar konden verstaan als zij met elkaar spraken. Net zo als engels(voorlopig) de handelstaal is!
    Uw aanvoering dat de Traditionele Mis in Latijn de ware is een een dogreden! En laten we maar eens alle kaarten op tafel leggen: De wereld kan beter zieke mensen beter maken dan de kerk, vergelijk maar een biechtstoel en een arts/chirurg! Dat is al een teken aan de wand! De wereld weet beter met mensen om te gaan dan de kerk want iedereen gaat werken in de maatschappij en de kerk krijgt er hun gelden van, die leeft er van! En kijk naar de kerken die geen geld meer of niet genoeg binnen halen: die komen leeg te staan of worden verkocht. Kloosters lopen leeg, als enige in arme landen is er nog reuring en dat omdat de geestelijken een beter leven dan het geloofsvolk! Die betaald beplaald! de kerk heeft geen Gods eerlijke rechtspraak, akn geen Godsoordeel bindend spreken, kan geen wonderen doen, zelfs de Geheilgde Communie doet geen blinde zien en geen lamme lopen en doven horen! Ok een enkeling, het is voor de rest: die voor een dubbeltje geboren is wordt nooit een kwartje, er is geen groter geloof dan blind geloof, Godswijsheid gaat iedereen te boven, draag uw kruis en sta vooral niet op tegen uw hogere….volg die gehoorzaam blind….
    Geen wonder dat er geen vooruitgang is in de kerk, geen openbaringen en als die al komen worden stuk gemaakt of in de kerker gehouden door blinde orthodox inquisitie: Niks boven hun leer en traditie die is lijnrecht en heeft nooit gedwaald…

    Het is goed dat het volk bij u wegloopt want u zwets en bralt als enige! Waar zijn uw wonderen? U kunt er niet een voor elkaar krijgen en maar de handen ten Hemel strekken: wij kunnen niets, de Heer doet het! Wel als dat zo is dan is die Heer zeker op vakantie of slaapt die of jullie armen zijn te kort en te ongelovig want God is toch almachtig….? Blijkbaar is die doof voor jullie! En maar roepen: het is een test, het is een test! Dan waarom wandelen jullie niet zoals Elia met jullie bidden en vasten…., O nee zeggen jullie, elia was een profeet en wij zijn geen profeten…., dan waarom spreken jullie dan recht, leren een leer en zitten jullie in de biechtstoel en voeren jullie de Geheiligde Mis, terwijl jullie niet meer zijn dan misdienaars?????

    Daarom loopt iedereen weg een blinde misdienaar gaat even vertellen hoe het werkelijk in elkaar steekt!!!! En jullie zijn zo heilig…………, zo oprecht……, zo eerlijk……. en jullie weten het zo goed….., terwijl Gods wijsheid jullie te boven gaat……

    Als u in mijn huis was zou ik u er uit gooien! Parasieten zijn jullie, jullie leggen ondragelijke lasten op en geven nooit echte genezing en vrijspraak! Jullie Kwakzalving maken Sacramenten onwerkbaar met jullie schijnheilige Farzeïsme en schriftgeleerdheid!

    1. Henk,
     toen ik nog jong was hadden we in onze parochie nog een echte herder die zich bekommerde om de zielen. Maar hij werd vervangen door een modernist. Veel mensen bleven tijdens de dienst in het portaal staan, sommigen als een vorm van stilzwijgend protest, anderen omdat zij niet meer wisten waarover het ging met die ‘vernieuwing’. Er kwam wel nog altijd veel volk!
     Maar de belangstelling verdween omdat die ‘vernieuwing’ geen inhoud meer had. Dat is mijn ervaring. De moderne priester sprak socialistische taal. Zonde!

     1. @eric-b-l,
      Sinds wanneer laat U zich door ’n jonkie uitdagen? Laat hem maar eens z’n eigen luier schoonmaken. Daarna kunnen we verder praten.

      1. @eric-b-l,
       De jeugd van tegenwoordig maakt één fatale(!!!) fout: Zij denken dat zijzelf ’n stuk beter nadenken dan de mensen voorheen dachten. De huidige jeugd denkt dus, dat de mensen vroeger dom waren.
       Echter, het tegendeel is waar. De vorige generaties waren super – actief + super-nadenkend.
       Waarom denken zij, dat de kerken vroeger zo groot waren?
       Dat was pure noodzaak: om ál die gelovigen plaats te kunnen bieden.

        1. Ik zou als ik jullie twee was Job nog eens even goed doornemen? Het was de jongere die de ouderen op de plek zette. Dus voorzichtig aan met leeftijden.

         Btw. Als er hier een Engel zou verschijnen, wordt die dan ook in een doos gestopt, bestempeld, afgekeurd als minderwaardig? Kom nou, wees liever dankbaar!

         eric. laat je niet opstoken, hoor.

         1. Raphaël,
          ik heb groot respect voor de heer P.J.T. Derks. Hij heeft scherp inzicht in mensen en nog snel ook, ik heb meestal meer tijd nodig.

          Wat Henk betreft, de geringste poging Henk aan te spreken resulteert in een waterval van hooggegrepen bewoordingen waar niemand raad mee weet. Henk komt inderdaad over als een jochie met een hoge dunk over zichzelf. Ik vrees dat niemand hem kan helpen, maar Henk zelf wil iedereen bekeren tot een zeer vreemde soort godsdienst dat niemand begrijpt.

          Raphaël, ik zou u toch voorzichtig willen vragen om van filosofie niet een soort godsdienst te maken. Misschien bent u academicus en bezit u hoge diploma’s. Maar denkt u ook niet dat het in de eerste plaats aankomt op praktische beleving in het respect voor God, niet enkel als filosofische theorie ?

          Vriendelijke groet.

          1. eric,
           Niemand? Ik zei toch, dat ik zijn woorden kon plaatsen? Komt over als een jochie . . . ? Hebben jullie soms een ander beeldscherm dan ik?
           Moet Henk geholpen worden? Hè ? ? ?
           Respect voor Hem kun je uiten door respect voor mensen te hebben.

           En oordeel toch niet zo. Het staat een beetje . . . Je gaat teveel misschien met Derks om. Laat hem wat met rust?

          2. Ik ben niet voor niets jarenlang doorheen een hel gegaan. Sedert ik de ‘oude’ Traditie terugvond wens ik dat de waarheid gerespecteerd wordt. Ik weet van mezelf dat ik een autoritaire aard heb maar ik kan zeer tegemoetkomend zijn en over me heen laten lopen want dan zie ik des te beter wat er fout gaat. Welnu, Henk loopt brutaal over iedereen heen zonder steekhoudende verklaringen. Geen milligram respect voor de waarheid, alleen voor zichzelf. Het gaat dus niet over mij maar over de waarheid van God. Henk brengt slechts chaos.

       1. @P.J.T. Derks

        “De jeugd van tegenwoordig maakt één fatale(!!!) fout: Zij denken dat zijzelf ’n stuk beter nadenken dan de mensen voorheen dachten. De huidige jeugd denkt dus, dat de mensen vroeger dom waren.
        Echter, het tegendeel is waar. De vorige generaties waren super – actief + super-nadenkend.
        Waarom denken zij, dat de kerken vroeger zo groot waren?
        Dat was pure noodzaak: om ál die gelovigen plaats te kunnen bieden.”.

        bla, bla bla

        Als uw generatie zo goed was hoezo is de jeugd dan zo afgedwaald? Omdat uw generatie zo goed was in Rechtspraak met binden van Misdadigers….Hitler, Stalin, Communisme….. elke ander kerk dan de R.K. Kerk want die was en is de enigste…. en zo goed was in wonderen bij zieken en behoeftigen….elke wetenschap sprakeloos maakte…..levende Vol-Profeten en Vol- Profetie had…., nergens gehandicapte kinderen verwekten….., erfzonden wist uit te bannen……

        Ja jullie kunne je echt op de borst slaan van hoe goed jullie wel niet waren…..deuhhhhhh

        1. @Henk Gadellaa,
         Even ’n kort antwoord:
         Heeft U van Vat. II gehoord?
         + Weet U, dat tot vlak daarvoor elke kerk de gehele(!!!) zondag letterlijk stampvol was tot buiten aan toe?

         1. @P.T.J. Derks

          en heeft u van de Mariaverschijningen in Fatima gehoord?

          Al zou Vat II niet hebben plaatsgevonden de kerken waren sowieso leeggelopen! Dat heeft te maken dat Rome geen Vol-Profetie als enige als het hen uit komt, toelaat

          Wat van de Mariaverschijning in Amsterdam met de vrouwe van alle volkeren….
          Heeft u de huidige Bisschop er over gehoord?
          Wat van Medjugorje….

          wat van De Weg naar het Godsgericht…..

          Als men niet Christusgelijk kan beoordelen dan hoort men niet op de troon van Christus! dan hoort men achterin de kerk plaats te nemen want men behoort bij de niet-profetischen!

          En ik snap best dat het pijnlijk is om te zien dat de kerk leegloopt, niet genoeg of geen priester/monniken roepingen zijn! Dat zou tot een zelfonderzoek moeten aanzetten! Maar nee, hoog in hun toren zittend met de luiken en ramen en deuren dicht en boter op hun hoofd komen ze niet in beweging! Hoe denkt u dat een mysticus vooruit komt: met een pijnlijk zelfonderzoek waarom die een Christusverschijning is kwijt geraakt! En laat dat nou een wegh te ver zijn voor de meeste wereldheren en daar de meerderheid het voor het zeggen heeft….
          Eigenwijze mensen zijn niet te bekeren, in en om te keren met versterven. Ze binden aan kwaad is nog een laatste kans! En niet, ze stonden al op de lijst van toekomstig verlorene

          1. Henk, open uw ogen want alleen in de Traditionele Kerk, de RestKerk, zijn er nog roepingen van waardige priesters. De seminaries van de moderne kerk staan leeg of er zitten slechts enkele homo’s.
           Eerst goed kijken en dan pas oordelen! U weet niet eens waarover u spreekt.

          2. @eric-b-l

           “Henk, open uw ogen want alleen in de Traditionele Kerk, de RestKerk, zijn er nog roepingen van waardige priesters. De seminaries van de moderne kerk staan leeg of er zitten slechts enkele homo’s.
           Eerst goed kijken en dan pas oordelen! U weet niet eens waarover u spreekt.”

           U weet niks van de “restkerk” want u kent het verhaal van Elia niet:

           14 Hij antwoordde: ‘Ik heb vurig geijverd voor Jahwe, de God van de legerscharen. De Israëlieten hebben uw verbond met voeten getreden, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood; ik alleen ben overgebleven en nu staan ze ook mij naar het leven.’ 15 Toen zei Jahwe tot hem: ‘Keer terug op uw schreden en ga door de woestijn naar Damascus; als ge daar gekomen zijt, moet ge Hazaël zalven tot koning van Aram. 16 Jehu, de zoon van Nimsi, moet ge zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat uit Abel-mechola, moet ge zalven tot uw opvolger als profeet. 17 Wie dan ontkomt aan het zwaard van Hazaël zal gedood worden door Jehu en wie ontkomt aan het zwaard van Jehu zal gedood worden door Elisa. 18 Maar Ik behoud mij in Israël een rest voor: zevenduizend man die hun knie niet gebogen hebben voor Baäl en wier mond hem niet heeft gekust.’ (1Kon 19)

           wie denkt u dat die 7000 zijn? Profeten zijn gedood, het openbare leven is Baäl, wie zijn die 7 duizend? Die openbaar het Jodendom verkondigde? Waar Elia het boegbeeld is? waar ze naar gezocht hebben sinds zijn “vervloeking” en het niet meer regende voor 3 en halve tijd lang? Elke steen omgedraaid! Die twee keer 50 man en hun hoofman aan hun kwaad bond en ze ter plekke stierven…..

           Ramt u zich maar op de borst met uw traditionele kerk en hun roepingen, die overleeft de anti-christ niet en die kan nog tig malen beter zoeken want die heeft de hele geest van satan! Als enige Vol-Profeten kunnen bescherming bieden en manna laten regenen als christenen niet mogen kopen en verkopen! En waar bent u dan die geen wonder van de Hemel kan verkrijgen? De anti-christ dood niet zomaar want die is op zielenvangst! En hoevelen van de uwen overleven de martelingen en behouden hun ziel en die wel behouden hebben zich nog niet gered want er is slechts Eén Volmaakte Christusverschijning waar men langs moet om in de Hemel te komen en die van u is niet in alles en overal en altijd De Volmaakte Christusverschijning! Is dat nou pech, heeft u de anti-christ door staan gaat u alsnog naar de hel…..

           Ja dat heb met mensen die farizeïsch katholiek schriftgeleerdig zijn, de heiligste verzen uit de Bijbel scheuren en verduisteren en hun christus boven Die Ene Volmaakte Christusverschijning zetten! Tel uit uw winst met uw roepingen en uw “traditionele”kerk, en maar roepen: Heer, Heer….en geen goed onderzoek doen!

      2. @P.J.T Derks

       U weet niks van mijn leeftijd en Christus zette een kind in het midden! Niet een Apostel!
       Dat is de eerste val waar een overmoedig in valt: een jongere als minder neer zetten en kijk naar de geboortelijn van Christus: Na Eva en Adam was er geen éérstgeborene tot aan die men de H.Maagd Maria noemt de de Messiaanse geboortelijn had en zijn eerstgeborene niet de oudste van de kinderen van een gezien? Zo is het ook met de eerste lezing van het koren; die zich als eerste door God voelen aangetrokken! Zij denken veelal dat zij het langst en het meest God dienen en God Meet, Weegt Telt en Berekend anders dan zij en waren apostelen schriftgeleerden? Dus het meeste studeren is ook niet als God Hoogste, en wie waren het eerst bij de geboorte van Christus? een paar schspenherders, de laagste van de maatschappij!

       Daarom staat er geschreven:

       21 Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. 22 Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd en hebben wij niet in uw Naam duivels uitgedreven en in uw Naam veel wonderen gedaan? 23 Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren: Nooit heb Ik u gekend; gaat weg van Mij, gij die ongerechtigheid doet!(Math 7)

       U doet hetzelfde als de apostelen deden toen ze kinderen weg hielden van Christus en hetzelfde als Farizeeërs en schriftgeleerden toen kinderen lofzang zongen toen Christus op palmzondag Jeruzalem in trok

       U denkt te kunnen bepalen wie oud genoeg is, en God koos Samuel ipv Hogepriester Levi!

       1. @Henk Gadellaa,
        De allereerste zin van Uw reactie is correct:
        U weet niks van mijn leeftijd en Christus zette een kind in het midden! Niet een Apostel!

        mijn opmerkingen:
        1. U verbergt angstvallig Uw leeftijd. Maar gezien de totále door U verkochte onzin duidt op een puberachtige leeftijd.
        2. Dat Kind Jezus Christus werd volwassen + als volwassene heeft Hij Zijn Leer verkondigt (+ was VOLLEDIG conform de toenmalig geldende bijbel).

        De verdere rest van Uw onzin heb ik al niet meer gelezen.

        1. Hoezo verbergt Henk zijn leeftijd en nog wel angstvallig ook? Verberg ik soms ook de leeftijd? Ik zie niks! Wat denken jullie toch te zien?
         Het moet niet gekker worden, die stokken om mee te slaan! Kom, toch?

         Wie zondigt tegen de Heilige geest . . . Hoe zou dát nou bedoeld zijn?

         (En NEE, laten we niet de woorden verdraaien en invullen zoals het gewenst is. Laten we ook geen zinsnede uit de tekst rukken en die aanvallen. Lezen en leren is een kunst.)

         1. @Raphaël,
          U bent TÉ goedgelovig. Dat houdt in, dat U zich door velen voor de gek gehouden kán + zál worden gehouden.

        2. Ik vraag me wel eens af of en wie hier spelletjes lopen te spelen door zo vervelend mogelijk te zijn tegen andere mensen die hier eens een kijkje komen nemen. Kijken wie er het langst intrapt, lijkt het wel. En als er een nieuweling hier verschijnt, dan wordt ie met argusogen bekeken, onderzocht op de gewenste denkwijze, bekeken of ie wel geloofd, bekeken wat de denkbeelden zijn over de kerk, maar in ieder geval lijkt de insteek zo snel als mogelijk af te komen van nieuwe (vreemde)lingen. Wat is hier al gepasseerd zeg, in al die jaren! Zonde.

         Mensen hun denkbeelden afdoen als onzin en zelfs melden dat het niet eens verder gelezen wordt geeft blijk van een ongelofelijk groot ego. Hoe is het mogelijk.

        3. Sorry dat ik hier even tussen in kom. Ik heb geleerd zeer kritisch te zijn omwille van het feit dat de RKK voor 95 procent verduisterd is. Dat is zeer erg. Ik aanvaard geen verdere verduistering of scheeftrekkingen meer. De modernisten moeten vriendelijk maar met kracht op de feiten gewezen worden!

        4. @P.J.T. Derks

         “mijn opmerkingen:
         1. U verbergt angstvallig Uw leeftijd. Maar gezien de totále door U verkochte onzin duidt op een puberachtige leeftijd.
         2. Dat Kind Jezus Christus werd volwassen + als volwassene heeft Hij Zijn Leer verkondigt (+ was VOLLEDIG conform de toenmalig geldende bijbel).”

         ad 1 Ik verberg helemaal niet angstvallig mijn leeftijd. Als u mijn naam op google typt krijgt u een foto en mijn werk.
         Als u het wil weten: ik ben 67 jaar en werk nog steeds als tandarts, afgestudeerd als tandarts op 20 okt 1983 en heb in 1991 mijn beroep aan de wilgen gehangen en ben dec 1991 de woestijn(Paran, Negev) in getrokken om verder opzoek te gaan naar Christus nadat Christus mij persoonlijk gelijk de apostelen geroepen had toen ik een wonder bij de Hemelpoort haalde. Ben in Paran in de Negev tot jan 1997 gebleven en heb gedurende die tijd De Weg naar het Godsgericht van Christus gekregen en en het eerstgeborene dubbeldeel van Christus gevonden en verkregen! Die heeft de Paus niet eens! Ik probeer al jaren Het Godsgericht bij de R.K.Kerk en andere christelijke kerken op de agenda te krijgen omdat mend aar alle geschillen het makkelijkst kan oplossen en Die Ene Volmaakte Christusverschijning daar kan gaan Zien! 2 Keer zelf naar Rome geweest, 1e,keer 1998 voor een prive audientie bij de Paus hetgeen geweigerd werd en De Weg naar het Godsgericht afgeven en mij beloofd werd dat er naar gekeken zou worden nooit wat van gehoord nog een 2 keer jaren later geweest nadat Bisschop Punt weigerde het met de kerkelijke post naar Rome te sturen: hij had geen vrienden in Rome! Toen zelf aangetekend verstuurd met 3 teruggekochte relikwiën: H.Franciscus, H.Teresia van Avila en H.Paulus en is verloren gegaan in Ierland…… Toen zelf nog een keer gegaan en afgeleverd en nooit wat van gehoord. De tweede keer en het verzondene heb ik beëdigd laten vertalen zodat het makkelijker te lezen was! In 1995 heb ik het de Joden geven en werd door het Religieus Gerichtshof van Beersheva op 17-11-1996 goedgekeurd: dosnr: 000685076-33-1 met de hoop dat men zo opzoek zou gaan naar De Messias. Dan zouden ze ook de twee komende getuigen goed kunnen ontvangen en datzelfde geldt voor alle Christelijke kerken en dat ze in alles Eén in Christus zou worden. ik heb Kardinaal Eijk twee keer persoon gevraagd die naar Rome te brengen, zijn reis en meer , twee keer betaald en hij weigerde! Ben bij Bischop De Korte geweest: geweigerd, hulpbisschop de Jong: geweigerd, rector Roduc geweigerd!

         Dus wat wilt u nog meer? ik ben er zogoed als klaar mee! ik wacht tot de Godsmaat van barmhartigheid Vol is en als Christus mij nog ene keer roept gaan We met “Het Zwaard van Michael” opweg! Wee Rome en alle andere Christelijke kerken! Dan Bindt ik hen met het Godsgericht aan hun kwaad en onbeschoftheid! TOTAAL GEWELDLOOS! Dan geldt: Zoals u denkt te hebben en niet heeft haal ik weg en zoals denkt niet te hebben en heeft geeft ik u!
         Hoezeer wenst mijn ziel dat het niet zover zal komen, echter als het zo is dan is het zo want het heil van mijn eigen ziel hangt er vanaf!

         zo, genoeg?

         Dus…

         ad 2: als Christus conform de toemalige geldige Bijbel zijn leer had verkondigt had die hetzelfde oordeel geveld over de overspelige als de farizeeërs en schriftgeleerden en Christus deed niet! Christus wees schriftgeleerd en farizeïsme af zoals u aan de wee”s kunt lezen!
         u moet eens naar een goede opticien en goede zielenknijper gaan want uw ogen zien krom en uw geest is satanisch verduisterd!

     2. eric-b-l

      hoe pijnlijk het ook is, u moet eens eerlijk kijken: een echte herder is een Vol-Profeet want die heeft schone ogen en ziet vooruit spreek Volmaakt Godsrecht en er kan geen mens komen of die weet alles van die mens want die is Gods Mede Ooggetuige! geen mens, demon, satan, eeuwig verdoemde, natuurling kan tegen hem/haar liegen!

      Kijk eens naar de patroon van de biechtvaders, dat is de pastoor van Ars en zelfs die wist niet alles van diens biechtelingen en wie van de herders volgt die weg? Dan klets niet uit uw nek en beweer dat uw herder toen een echte was. Ik zeg niet dat die niet probeerde, ik zeg dat die tov echt, zwaar tekort schoot! En als die echt nederig was ging die er ook onder gebukt! Kijk maar naar de pastoor van Ars hoezeer die gebukt ging om diens tekortkomingen!

      Een echte herder waakt altijd, kan geen wolf diens schapen aanvallen zolang die in diens bescherming blijven en elke wolf wijkt uit voor zo’n herder, zelfs de geweldadigste en de slechtste, die zou diens schapen uit het concentratie kamp kunnen halen en als die in een concentratie kamp terecht kwam zou die zo als Mozes met diens schapen het kamp uit lopen en geen één die hen tegen zou kunnen houden!

      Ik zeg niet dat uw priester niet probeerde, ik zeg dat die door diens eigen leer kreupel/lam geslagen is en diens geest vergiftigd is! Die weet niks anders te zeggen dan: De Bijbel zegt en de exegese van de kerk is: ….., en aangezien de leer en traditie zuiver is is het waar zonder te weten of het werkelijk waar is en weet ook niet Die Ene Volmaakte Christusverschijning zelf te verkrijgen!

      U kent het onderscheid niet tussen een rk orthodoxe priester en een Vol-profeet, als herder!

  2. Lesbische bea,
   Leer éérst maar eens hoe een naam geschreven moet worden: met hoofdletter.
   U bedoelt natuurlijk de lgbtqi – ‘gelovigen’.
   De rest van het alfabet telt blijkbaar voor U niet.
   Blijkbaar vindt U het niét erg, dat de kerk verplicht(!!!) is om die alfabet-mensen te ‘zegenen’.
   Ook vindt U het niet erg, dat God die mensen niet WIL zegenen (sla de bijbel er maar op na):
   God vindt die mensen letterlijk ’n gruwel. Zoek het woord ‘gruwel’ in de bijbel maar op .

   1. Derks,
    Als ik de Bijbel goed lees, dan lijkt het mij dat de uit de hand gelopen perversiteit en onrechtvaardigheid speelt in Sodom en Gomorra. “49 Zie, dit was de misdaad van uwe zuster Sodom: hoovaardij en overvloed van alles en ongestoorde rust, die zij en hare dochters hadden; doch den arme en nooddruftige hielpen zij niet; 50 en zij waren trots en deden gruwelen voor mijne ogen: daarom heb Ik ze ook weggedaan, toen Ik het begon te zien. 51 Ook heeft Samarië niet de helft uwer zonden gedaan, maar gij hebt uwe gruwelen zoveel meer dan zij gedaan, dat gij uwe zusters vroom gemaakt hebt in vergelijking van al uwe gruwelen, die gij bedreven hebt. 52 Draag dan nu ook uwe schande, die gij aan uwe zuster toegewezen hebt. Door uwe zonden, waarin gij groter gruwelen dan zij bedreven hebt, maakt gij ze vromer dan gij zijt: wees gij dan nu ook schaamrood en draag uwe schande, dewijl gij uwe zusters vroom gemaakt hebt.

    In leviticus 18 staat het inderdaad:
    22 Gij zult niet bij een jongen liggen als bij ene vrouw; want dit is een gruwel. 23 Gij zult ook bij geen dier liggen, zodat gij daarmede verontreinigd wordt; en geen vrouw zal met een dier te doen hebben; want dit is een gruwel.

    1. ( Voor wie zelf snel wil zoeken in de Bijbel kan ik bible.hispage.nl aanraden)

   2. @P.J.T. Derks

    elke zonde is een gruwel.

    Voor u over anders seksuelen dan heteroseksuelen oordeelt moet u uw afvragen waar dat dan vandaan komt! Gezien het feit dat bij r.k. heteroseksuelen elke geboren kind gedoopt moet worden, lukt het hen, zelfs met het huwelijsksacrament niet om erfzonde vrije kinderen te verwekken! Dan moet de kerk die de geloofsgemeenschap opvoedt zichzelf eens onderzoeken hoe het toch komt dat Heiliging geen zonde geneest! Komt dat omdat hun Heiliging niet goed werkt of dat het Heiligt dat men zo verder kan leven als men leeft. Toen Jacob Heilig vroeg werd die mank. De Heiliging door de “engel” was dus niet meer dan een gedeeltelijke Heiliging, want Jacob wilde zijn levensstijl niet opgeven! en als men nog steeds geboren kinderen moet dopen werkt het huwelijkssacrament ook maar gedeeltelijk!
    Dan moet de kerk zichzelf eens achter de oren krabben dat men het geloofsvolk niet verder kan/wil brengen dan gedeeltelijke Heiliging en diens mond houdt over hoe ver hun Heiliging werkt! Nu laat ze dit in het duister en geeft ze de gelovige geen eerlijke keuze!!

    1. Henk !
     Ieder aards mens heeft de erfzonde over zich !
     Alleen Jezus en Maria niet. Dat weet u best.
     Een kind dat vroeg gedoopt wordt verkrijgt vroeg genade. Ik ben geen priester want dan zou ik er nog meer over kunnen zeggen.
     Dopen is een daad van toewijding aan God. Niemand wordt heilig geboren. Maar iedereen is geroepen om het smalle paadje naar Jezus en Maria te gaan, om de talrijke beproevingen te overwinnen, hoeveel offers, gebed en boete dat ook moge kosten ; daar kan niemand omheen. U ook niet !
     Een ongelouterde ziel zal nooit het Licht van Christus kunnen zien.

     Henk, misschien bidt u het modern Onzevader ? Stop daar dan maar onmiddellijk mee! Alleen het klassieke Onzevader is heilzaam.

     1. @eric-b-l

      u weet niks van verwekken! niks van erfzonde! Niks van de Tuin van Eden, niks van lichaam geest en ziel, niks van H.Teresia van avila en haar werk de innerlijke burcht, niks van mystiek, u weet niks van Die Ene Volmaakte Chistusverschijning, niks van De wet en Profeten, niks van Christus nieuwe liefdegebod, niks van de zonde tegen de H.Geest, niks van ziende blindheid, niks van Het Godsgericht, niks van Satan en demonen.
      En u weet niks van mij!
      U kent de Bijbel niet! en helemaal Het Wit in de Bijbel niet!
      U zwets blind de rk kerk leer na u moet zich kapot schamen over hoeveel satanische onzin u uit bralt!

       1. @eric-b-l

        zegt een blinde katholieke farizeeër en schriftgeleerde, die nog geen wonder weet te doen, laat staan een goed onderzoek en de Bijbel belangrijkste verzen er uit scheurt en verduistert!

     2. Elke 7e kamer van de ziel van een mens en natuurling die de zonde tegen de H.Geest NIET heeft begaan is Volmaakt Christus en die men de H.Maagd Maria noemt IDENTIEK! Leest u? Volmaakt Identiek= Volmaakt Christusgelijk! Nergens een verschil! Daar is iedereen Volmaakt Heilig Verwekt en Geboren en is diens hele leven, zolang men de zonde tegen de H.Geest niet begaat Christusgelijk Volmaakt zonder zonden!

      Dopen is meer dan een toewijding aan God! Dopen is ook de erfzonde wegwassen!

  1. @frank dierickx,
   Ik zal het korte gezegde van de “heer’ @frank dierickx vertalen: De mensen hier reageren ‘eerlijk’, dus conform hun geweten en conform hun R.K. geloof.

  2. Ik ga er vanuit dat “bea” weer “Marcel” is met zijn zoveelste schermnaam; die duikt hier al jaren op.

    1. Bon, mijnheer Gadellaa. U heeft duidelijk een missionaire boodschap. Maar uw boodschap is altijd fragmentarisch en niet altijd even duidelijk. Ik mis een globaal overzicht.
     Stel: Een jongeman, of vrouw, komt naar u toe, onbevangen en met een zeer ontvankelijke en open geest, en vraagt u: Meester, wat moet ik doen? Hoe moet ik leven?
     Kunt u op een bevattelijke en liefst beknopte manier samenvatten in welke opeenvolgende stappen u hem de weg zou wijzen, met welk doel en met welke finaliteit?
     Met dank.

     1. @Frank Dierickx

      Ik zou die jonge persoon vragen of die Geheiligd, of Heilig zonder zonden zou willen leven! Ik zou die jonge persoon duidelijk maken dat beide wegen naar de Hemel leiden, de eerste zou de jonge persoon meerdere vrienden geven, de tweede veelal eenzaamheid met Christus en vele vijanden.

      1. “eenzaamheid met Christus”
       Henk,
       alle christenen worden vervolgd, dat is onvermijdelijk.
       Nu moet u die vreemde uitdrukking wel verklaren.
       Een nieuw begrip?
       Waar blijft Henk het vandaan halen?
       Esoterie en valse suggesties, misleiding.
       Geen zorgen want ongetwijfeld houdt ‘paus’ Frans van u, want u verklaarde gesproken te hebben met Nederlandse kerkleiders zonder dat zij uw woorden verwierpen.

       1. @eric-b-l
        eerst moet u beter lezen er staat:

        veelal eenzaamheid met Christus en vele vijanden.

        veelal eenzaamheid en vele niet alle christenen worden vervolgd.

        dacht u dat Christus op aarde niet eenzaam was? dacht u dat die apostelen en menigte die Christus volgden echt gezelschap was? ECHT, ECHT, ECHT! waarvan Christus geschreven staat dat Die op HET LAATSTE AVONDMAAL ZEI: IK HEB U NOG VEEL TE VERTELLEN MAAR U KUNT HET NU NOG NIET VERDRAGEN?
        ooit eens gaan kijken bij die Een Volmaakte Christusverschijning en hoeveel mensen die op aarde leven daar aanwezig zijn? nee want Die Ene Volmaakte Christusverschijning wijst u al af! dan weet u ook niet hoeveel er bij Die Christusverschijning zijn! Dan weet u ook niks af van eenzaamheid! U weet niet eens van de eenzaamheid van levende heiligen af en die zijn daar Bij de Ene Volmaakte Verschijning meestal niet te vinden, die zijn door de leer van de kerk blijven hangen in echte verbeelde Christus verschijningen, zeker van hoge waarde als is het niet de maximale!
        U arme zets en bralt met uw tradiotionele en vervolging terwijl u niks van echte vervolging weet, ja die van De Volle Waarheid! Heb ik niet geschreven dat De Volle Waarheid het slechtst gewilde “artikel” is op aarde……!!!!!!!! Als Die zo gewild was was het anders op aarde en maar bidden in het Onze Vader: uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel……..: lippendienst daar bent u goed in en waar uw hart is, is niet waar die hoort, want was die daar waar die hoorde zwetste en bralde u niet! en deed u voorbarige oordelen en valse leugens en ziende blind zijn waar u nederig uw hoofd had horen te buigen en bekennen dat u fout zit

        1. Henk,
         indien u werkelijk als enige persoon hier op dit KF de waarheid verkondigt en u vindt dat wij allemaal fout gaan waarom hebt u ons dan nodig ? Waarom hebt u deze website nodig ? Geen enkele traditie-gezinde katholiek zal u ooit volgen.
         GOEDE RAAD : begin uw eigen website ! Want nu maakt u misbruik van het werk van anderen die u nooit zullen volgen. Het is niet eerlijk van u om het werk van anderen te misbruiken om uw groot gelijk te benadrukken.
         Indien u tenminste nog een beetje innerlijk gevoel hebt ?

       2. “Geen zorgen want ongetwijfeld houdt ‘paus’ Frans van u, want u verklaarde gesproken te hebben met Nederlandse kerkleiders zonder dat zij uw woorden verwierpen.”

        u moet eens beter lezen: Alle die ik De Weg naar het Godsgericht heb aangeboden weigerde medewerking ! ALLE, zonder dat ze goed onderzoek deden!

        En ik heb geschreven dat als ik in de Tijd van Teresia van Avila zou leven men mij op de brandstapel zouden zetten en als Tersia van Avila openlijk verkondigde “wat”Die Christus van de 7e kamer haar leerde zou ze ook op de brandstapel beland zijn!
        en dacht u dat ik zo dwaas was om in haar tijd zo te zegen als ik schrijf? Echt niet, ik zou eerst naar de Tuin van Eden terugkeren en dan zou ik als zij mij zouden aanvallen als Elia geheel geweldloos Hemels Vuur op hen laten afdalen! Weg met die meuk met hun onbeschoft geweld in de naam van de kerk de zogenaamde zuivere inquisitie, ik zou hun hele tent geweldloos afbranden! Zoveel Heilig Toorn zou ik loslaten! ik ben niet dom en achteloos, ik ken mijn tegenstanders en hun werken! Ik ben geen Luther of calvijn of welk ander die zich losmaakt uit de R.K.Kerk! Die hebben niet meer dan hun exegese en van hebben horen van!

        1. Henk,
         dus u beschouwt ons dan toch nog als katholieken ? Vreemd !
         De moderne kerkleiders van hun kant duwen u niet weg, ze blijven gewoon zonder aandacht voor u, waarom misbruikt u dan dit KF terwijl het voor u nu toch zeer duidelijk moet zijn dat niemand hier ooit met u akkoord zal kunnen gaan. Dat is toch echt niet eerlijk. U pleegt roofbouw. Op deze grond kan u geen alternatief kerkje komen bouwen. U vroeg niet eens de toestemming! U begon gewoon te schelden en maakt voortdurend publiciteit voor vreemde dingen die niemand ooit zal aanvaarden.

         Een tip : vraag Frank Dierickx om samen met u een eigen initiatief op te starten, hij zal vereerd zijn.

         1. @eric-b-l,
          Éen tip voor U: NÓÓIT reageren op @Henk Gadellaa.
          Reden: Hij hoort + leest graag over zichzélf.
          Als letterlijk niémand reageert op hem, dan vergaat – geheel vanzelf – 100% zijn reageerplezier.

        2. correctie

         Ik schreef:

         “u moet eens beter lezen: Alle die ik De Weg naar het Godsgericht heb aangeboden weigerde medewerking ! ALLE, zonder dat ze goed onderzoek deden!”
         Er was er één die medewerking gaf:

         Het toenmalig hoofd van Pauselijke audiëntie: De net benoemde bisschop James Harvey die niet veel later tot kardinaal gecreëerd zou worden en later kardinaal aartspriester werd van Basiliek Paulus buiten de muren. Die weigerde een privé audiëntie en vroeg waarom ik er een wilde en na mijn verhaal beloofde dat die het bij de prefect van geloofszaken zou neerleggen, de toenmalige Kardinaal Ratzinger.
         Ik heb hem later nog eens bezocht en was toen niet aanwezig en heb ik een medewerker van hem de in het beëdigd italiaanse versie gegeven met de vraag of die het Bij de Kardinaal af zou willen geven

         1. Henk, NIEMAND zal OOIT goed onderzoek doen naar hetgeen u aan iedereen wil opdringen.
          Ondertussen blijft u misbruik maken van deze website.

          1. Sluit die website dan af voor iedereen die iets anders durft te schrijven dan uw in steen gebeitelde interpretatie van de Waarheid. U kan dat toch?

          2. Frank,
           Dictatuur van uitsluiting komt meestal van socialisten en communisten. Lenin, Stalin, Mao, Fidel Castro, Xi Jinping, en Joe Biden, allen met expliciete goedkeuring van ‘paus’ Frans.

      2. ZO beknopt maakt me ook niet veel wijzer.
       Vindt u het dan zo moeilijk om gewoon eens de kernboodschap van uw missie uit te leggen? Een beetje ‘pedagogische’ vaardigheden vergemakkelijken het verspreiden van Kennis allerhande. Alvast beter dan het onduidelijke oeverloze getwist met andere gelijkhebbers.

       1. ik heb al een aanvulling gegeven

        en als dat die persoon niet genoeg is zou ik die vragen hoe het toch komt dat als een ziek persoon de juiste medicatie geeft, geneest, en als je honger hebt en eten eet hoe het komt dat de honger je lichaam moet verlaten! dat dat allemaal met recht en rechtvaardig te maken heeft: iemand die onschuldig is heeft recht op vrije en pijnloos leven. Waar die wetmatigheid vandaan komt

        1. Henk,
         het enige dat u bereikt is misbruik maken van deze website.
         NIEMAND zal u ooit volgen.

       2. u moet zich eens afvragen hoe het komt dat het onduidelijk voor anderen is: Die Vol in de H.Geest is snapt alles! En dat Christus de meerderheid der mensen in Nazareth niet kon bereiken…..

        als men zo “slim” zou zijn hadden Die Volmaakte Christusverschijning in hun 7e kamer allang voor mij gehoord, want die komt altijd als eerste naar de mens toe om te beschermen en uit te leggen! Dat zegt veel over hun levend “geloof” en nederigheid!

      3. aanvulling : en ik zou hem vertellen dat ik geen meester ben: Christus is de Meester, en alles dat ik daarna zou vertellen, hem duidelijk maken dat die Liefdevol “wantrouwend” onderzoek moet doen volgens 1Kor 4;1-5 met het nieuwe gebod van Christus John 13;34 en opzoek moest gaan naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en hem zou vertellen dat de echte religie Gods Volmaakte Wetenschap is want het gaat om Recht, Rechtvaardig, Vrije Wil en keuze met eeuwige consequenties en dat eerlijk kan niet op een deels/gehele gok dat je hebt met blind geloof. God doet niet aan gokken. Het gaat om zijn/haar ziel en eeuwige Hemel of hel

       1. Henk,
        het enige dat u bereikt is misbruik maken van deze website.
        NIEMAND zal u ooit volgen.

        1. @eric-b-l

         Ik vraag ook niet om volgelingen! ik vraag om liefdevol gepast “wantrouwend” onderzoek en te wachten met hun oordeel tot Die Ene Volmaakte Christusverschijning hen openbaart(1Kor 4, 1-5)
         En u heeft geen inzicht want uw geest is verduisterd.

 5. Er is een enorme profetie gaande in Israël

  Voor dat ik alles beklad ,wat toch niemand leest hier mag je zelf kijken

  Na een droge start van de winter in Israël, regent het land, met sneeuw op de Golanhoogvlakte
  Voorafgaand aan de komst van het stormsysteem op maandag was de huidige winter ‘een van de droogste in de afgelopen 80 jaar’ in het noorden van het land, had de Israëlische Meteorologische Dienst gemeld.

  Zacharia 14:4 HTB
  Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem. En de Olijfberg zal in tweeën splijten. Er zal een buitengewoon groot dal ontstaan dat van het oosten naar het westen loopt, want de ene helft van de berg zal naar het noorden wijken en de andere naar het zuiden.

  Op minuut 14:50 ,met bijbel teksten.

  1. In Zacharias 14:2 is sprake van “de Rest der bewoners” die bewaard worden.
   Dat is altijd aangenaam om te lezen.

 6. eric-b-l schreef:
  30 januari 2024 om 14:41
  Frank,
  Dictatuur van uitsluiting komt meestal van socialisten en communisten. Lenin, Stalin, Mao, Fidel Castro, Xi Jinping, en Joe Biden, allen met expliciete goedkeuring van ‘paus’ Frans.

  Jaja… Katholieken zijn niet bekend met het verschijnsel ‘uitsluiting’ van andersdenkenen, dat is algemeen geweten. Behalve dat dit nergens op slaat, moet u het dan ook Henk Gadellaa niet kwalijk nemen dat hij hier zijn boodschap probeert over te brengen.

  1. Frank,
   sedert VatII pleegt socialisme voor 95 procent roofbouw op de RKK en nu vertelt ‘paus’ Frans doodleuk dat de Traditionalisten, de RestKerk, slechts ‘small ideological groups’ zijn.
   Wij zijn nochtans niet degenen die uw vrijheid beknotten zoals u zelf dagelijks ervaart, en met zowel de hele bende globalisten en een valse paus als ruggesteun blijft u nog steeds misbruik make van echte vrijheid. Want de vrije toegang tot de zuivere liefde van Christus wenst u vreemd genoeg niet.
   Dat is nochtans het belangrijkste dat ieder mens aangeboden wordt.

   1. Inderdaad. De VRIJE toegang tot de zuivere liefde…
    En die vrije toegang wil ik niet belemmerd zien door would-be poortwachters, die daar met een eigen agenda en hoogstpersoonlijke visie allerlei idiote barricades aanleggen om die vrije doorgang te belemmeren. U heeft geen enkel mandaat om gelijk wie te beoordelen, laat staan te veroordelen. U reageert op alles wat niet strookt met uw eigen mening, maar u beschouwt die ‘eigen mening’ voor het gemak gewoon als dé mening van God Zelf.
    U bent er, ondanks uw bijzonder vele tussenkomsten hier, nog nooit in geslaagd om nog maar een begin van antwoord te formuleren op de vraag waarom UW interpretatie van de Waarheid hoger zou staan dan die van de Paus, de Belgische bisschoppen, de meeste priesters en welke leek dan ook die tolerantie en barmhartigheid aan de dag kunnen leggen.
    Zolang u dat niet deftig kunt doen is uw mening hier evenveel waard als die van alle andere mensen die hier een bijdrage leveren. Niet minder, maar zeker ook niet méér.
    Ik zal alleen reageren op een ‘inhoudelijk’ antwoord, en ja het zal u misschien verbazen, maar ik kijk daar echt naar uit. Dat zou hier eens een verademing betekenen. Met dank.

    1. Frank,
     indien vierduizend jaren Volk van God, oorspronkelijk uitsluitend bestemd voor Joden, en tweeduizend jaren vervolgens met het Nieuw Verbond, maar dan voor allen bedoeld, en ondanks vrije toegang uiteindelijk ‘slechts’ door velen werkelijk beleefd, voor u niet voldoende zijn om de Waarheid van God te aanvaarden dan is dat volledig uw vrije keuze.

     Het volk van God, meer dan zes duizend jaren meermaals vervolgd en zeer dikwijls door God zelf gelouterd tot op het bot, ondergaat in onze tijd de zoveelste grondige zuivering door grondige loutering zoals uitgebreid beschreven in de bijbel en geschiedenis literatuur.

     Alle vijanden van de Waarheid verzamelen zich wereldwijd in een globale unie die op het punt staat WW3 te ontketenen om alle landen aangaande wereldse macht militair machteloos te maken zodat zij allen ten volle zijn overgeleverd aan die globale unie, beter gekend als communisme na overal sluw misleidend te zijn binnengeslopen als socialisme en al of niet bewust gesteund door ontelbare vrijzinnigen – onder dewelke nog vele rechtvaardig gezinden zullen kiezen voor het behoud van persoonlijke vrijheid ondanks de bloedige vervolging door de dictatuur – uitgezonderd dus vooral allen die nooit hun persoonlijke vrijheid zullen overgeven omdat zij samen de Rest-Kerk zijn, zoals God in alle tijden een kleine Rest Zichzelf voorbehouden heeft.

     Niemand hoeft zich uitgesloten te voelen van die kleine Rest. Iedereen die Christus aanvaardt IN HET EIGEN VRIJE HART behoort tot die Rest. Het volstaat de Heilige Harten van Jezus en Maria te vereren op zuivere en oprechte wijze zoals tweeduizend jaren Traditionele Rooms Katholieke Kerk voorschrijft.

     Omdat Waarheid niet kan veranderen noemen wij Haar Traditioneel.

     Ik zal het blijven herhalen indien nodig en zolang ik nog kan ademen.

     1. @eric-b-l

      “Frank,
      indien vierduizend jaren Volk van God, oorspronkelijk uitsluitend bestemd voor Joden,”

      u liegt alweer ,

      God is oorpronkelijk helemaal niet uitsluitend bestemt voor Joden1 Hoezo ging Jona dan naar Ninivé. Het is waar dat de messiaanse geboortelijn uiteindelijk bij de Joden terecht kwam omdat zij van alle andere volken het meest God toegeneigd waren! Dus elk volk kon maar wilde niet! En hoezo is Christus voor alle mensen aan het kruis gestorven als God oorspronkelijk uitsluitend voor de Joden was?

      “Iedereen die Christus aanvaardt IN HET EIGEN VRIJE HART behoort tot die Rest.”

      Dat is waar, u heeft geen eigen vrij hart want dan had u Die Ene Volmaakte Christusverschijning aanvaard en niet de heiligste verzen uit de Bijbel, ziende blind, Gescheurd en verduisterd!

     2. Dat is geen antwoord op mijn vraag. Dat is een herhaling van uw eigen gelijk.
      Helaas.

      1. Iedere oprechte christen zal nooit het eigen gelijk nastreven maar trachten Gods Liefde te gehoorzamen. Welk eigen gelijk zou ik ooit kunnen hebben ?
       U lijkt wel een koppig klein kind dat staat te jokken om te kunnen fantaseren over oneindig vele vormen van ongehoorzaamheid aan God, goddeloosheid genaamd.

       1. Nu doet u het weer. U kunt geloofsgewijs niet over mij oordelen. U bent God niet. En u draait om mijn vraag heen.
        Ik laat het hierbij, met deze discussie.

        1. @Frank Dierickx

         ” U kunt geloofsgewijs niet over mij oordelen. U bent God niet.”

         eric-b-l kan niet over u oordelen, Toch heet het De Wet En de Profeten: Vol-Profeten kunnen wel over een mens en natuur en hel oordelen!
         Uw claim dat als enige God kan oordelen gaat te ver!

         1. Nee, in de gewone wereld oordeelt de mens, op basis van regels en wetten. In de virtuele religieuze wereld oordeelt God volgens de mening van elk geloof en geloofje en zijtak en afscheuring.
          Maar leg me dan eerst eens deftig uw systeem uit, in plaats van al dat mysterieuze hokuspokus met verschijningen, Fatima etc. Met de New Age en allerlei Bagwans heb ik het een halve eeuw geleden al wel gehad. En erg veel verschilt u niet van hen, met wat ik van u lees. En dat is ‘mijn’ oordeel; Niet dat van God.

          1. @Frank Dierickx

           “Nee, in de gewone wereld oordeelt de mens, op basis van regels en wetten. In de virtuele religieuze wereld oordeelt God volgens de mening van elk geloof en geloofje en zijtak en afscheuring.”

           En welke regels en wetten in de gewone zijn Volmaakt Recht en Gerecht?
           Kijk eens naar De Waarheid. Voor de wereld geldt dat de regels en de wetenschap bindend zijn want, neem een brug, als die niet goed berekend naar de regels wetten van materiaalkunde breekt die en zijn er ongelukken en mogelijk doden: Ex aequo: behoudt(vreugde en leven) en verlies(ongeluk, pijn en mogelijk dood). De uitkomst noemt men waarheid

           Van wie zijn die regels en wetten? Waar komen die vandaan? Uit niets, dan hebben die regels en wetten geen echte oorsprong want in niets zijn ook geen regels en wetten!
           Nog een voorbeeld: als een patient ziek geworden is en die het juiste medicijn inneemt wordt die weer gezond en beter: de ziekte heeft een recht op die patient en legt diens last op de patient. Het medicijn ontneemt de ziekte diens recht en de ziekte moet die patient verlaten: als iemand onschuldig is heeft die recht op een vrij en straffeloos leven! Waar komt die regel en wet vandaan, Waar komt onschuld vandaan, waar komt vrij en straffeloos vandaan?
           Juist: Uit De Wet en de Profeten! De Waarheid is niet zomaar of een ideefix. Iedereen leeft er van iedereen werkt er mee! dan legt ook iedereen verantwoording af want iedereen verlangt verantwoording! Gaat u maar kijken als er iemand recht op loon onthouden wordt, ga maar kijken in de brutale wereld: die gaat het recht op loon halen!!
           en dan kan de wereld zeggen: de meerderheid van stemmen(democratie) bepaald de regels en wetten, de wereld gaat de bietenbrug op als het om wetenschap gaat en zelfs de wetenschap gaat de bietenbrug op als die denkt de regels en wetten van De Waarheid te kunnen omzeilen!
           Blijft over: waar komt schuld en onschuld vandaan, waar komt Recht en Gerecht vandaan!
           Als De Waarheid bestaat en er slechts Eén Waarheid is staat die overal Recht en Gerecht, in het diepst van de wereld, op elke grens tot op de grens van het heelal, en er buiten, voor het menselijk leven, op elke grens en voorbij de dood! En moet elke mens en natuurling en heelal volmaakte kennis hebben van De Waarheid en Volmaakt controleerbaar zijn!

           De Waarheid is Echte Religie = Echte Volmaakte Waarheid Wetenschap! Die is meer dan (blind)geloof zoals religies voorhouden!
           Als men die Echt wil vinden moet men eerlijk en nederig Echt Goed Onderzoek doen, en als zo’n persoon vindt en in staat kan men als enige gelijk spelen als men daar ook gaat staan en ieder ander verliest en krijgt te maken met De Wet en Profeten omgekeerd: een leugen, hoe klein ook geeft het loon ongeluk en pijn en dood(uit De Waarheid komen te staan)

           Waarom denkt dat de Joden zo gehaat worden? omdat zij Patentrecht hebben op De Regels en Wetten van De Waarheid en iedereen die er gebruik van maakt en niet er aan voldoet zij zich binden aan kwaad en het loon van kwaad krijgen!
           Waarom een holocaust? Hoe kan men zich ontdoen van hen die dat Patentrecht hebben: door ze te vermoorden want als zij niet meer op aarde zijn hebben ze ook geen Recht meer op hun Patentrecht!! dan is er geen één meer die hen herinnert aan dat Patentrecht en ook niet meer ter verantwoording kan roepen,

           DAAROM HAAT DE WERELD DIEPGRONDIG VOL-PROFETEN!

          2. Frank,
           Vergeet je dan a.u.b. dan niet je af te vragen waar die wereldse wetten vandaan komen?

           Voorbeeld: India is eeuwenlang een land geweest dat invallen van vreemden te verduren heeft gehad. Dan kwam er weer die buitenlander die met 100.000 man of meer de koning en zijn hofhouding kwam uitmoorden, plus de staf daarvan zoals de burgemeesters, de ambtenaren, de graven, de hertogen, enzovoorts. Dit om te voorkomen dat er mensen van de oude garde zouden overblijven die wel eens naar het eerdere systeem (heerser) zouden willen terugverlangen?
           En dan werd er vaak ook een nieuwe staatsreligie, of een orde van regels en wetten waar het volk zich vanaf nu moest houden.

           Zo ook in Europa. Dus de wetten en de regels die wij hebben zijn afkomstig van die heersers. De vraag is of die wetten goed en eerlijk, rechtvaardig en goed zijn.

           En dan verwijs ik naar Goddelijke wetten; die van goed en kwaad; waar geen spelt tussen te krijgen is, die wél rechtvaardig en juist zijn, die onafhankelijk van heersers zijn, onafhankelijk van mensen. Want mensen zijn ook maar relatief te vertrouwen, die kunnen verleid worden, gechanteerd, zelfzuchtige egoïsten zijn, verliefd, enzovoorts. En die mensen maken soms onrechtvaardige wetten. Wetten die het leven niet verbeteren en die de mensen gelukkig maken, wetten die de wereld negatief beïnvloeden en grote stukken van het menszijn ontkennen. Zoals spiritualiteit, Godsvrucht, Liefde met een grote L.

           Nu leven we in een soort firma. De landen zijn een soort ondernemingen geworden waar het draait om geld! Economie, roepen ze luidt! Die moet groeien, want dan hebben we het beter!

           Dat klop niet, want groei is helemaal niet beter. Stilstand is beter, maar dan wel een stilstand waarin de technieken aangepast worden aan de menselijke maat, er wordt gekeken waar bezuinigd kan worden op de energie, hoe we de wereld stil kunnen maken zodat we geen gebrom meer horen, zodat we de vogels weer kunnen horen, zodat we kunnen drinken uit de rivier, zodat we geen slechte gifstoffen maken, enzovoorts enzovoorts, er zijn zoveel onderwerpen die verbeterd kunnen worden door de economie even te laten wat die is en dan te verbeteren wat we hebben.

           Maar nee, dat gebeurt niet. Waarom niet? Omdat we leven volgens verkeerde wetten. Zie boven het ontstaan daarvan. Het is zelfs zo dat industriëlen wetten zouden gaan voorschrijven (Europa). Ziet u niet in dat dat niet gaat? Dat wetten onafhankelijk moeten zin van belangen?

           Onder andere daarom is het uiteraard beter om onafhankelijke wetten te hebben die uitstijgen boven de menselijke maat. Dan speelt rijkdom of macht niet meer mee bij het maken van meer regels. Die komen dan wél uit een goed (God) hart. Die zijn wél fijn en eerlijk, die laten de mensen in de waarde, die vergeten de geest niet!
           Materialisme is een vloek als de geest er niet over heerst! Dat kan een kind begrijpen; die geef je geen wapen als die drie is en die laat je geen porno zien als je fatsoen in je donder hebt!

           En kijk naar de wereld? Als je niks ziet, dan heb je geen referentiekader anders dan die van de wereld. Als je wél ziet wat ik bedoel, dan moet je wat wijzer zijn, denk ik.

           Maar goed. Dat wil niet zeggen dat ik het zo goed weet en precies weet wélke moraal de beste is. Alhoewel ik de christelijke, mits juist gehanteerd en uitgevoerd, een goede. (Ik heb het nu dus niet over De Allerhoogste, ik probeer het werelds begrijpelijk te houden, dus laat mystiek en spiritualiteit even voor wat het is nu, in dit schrijven. Dus als er mensen zijn die denken; hé hij vergeet God helemaal! Ik doe dat niet, maar laat dat in dit schrijven weg.)

           Geluk kan groeien op grond van een samenleving die in de kern goed goed. Goed op de wijze waarop elk mens van goede wil kan bloeien en stralen. Is de kern verrot of slecht, dan kan de samenleving ook niet gelukkig zijn. Geluk hangt af van rechtvaardigheid en liefde. Ontbreekt de ware (Goddelijke liefde) in de structuur van die samenleving, dan kan er geen rechtvaardigheid zijn.

           (’t Klinkt wel hoogdravig, wat ik schrijf, maar ja. Kan ik er wat aan doen dat veel mensen zelfzuchtige egoïsten zijn die macht willen vergroten i.p.v. voor het Goede te zorgen?)
           Allemaal zaken die het leven van het volk er niet beter op maken.

          3. (Gaarne deze hopelijk beter leesbare versie.)
           Frank,
           Vergeet je dan a.u.b. dan niet je af te vragen waar die wereldse wetten vandaan komen?

           Voorbeeld: India is eeuwenlang een land geweest dat altijd invallen van vreemden te verduren heeft gekregen. Dan kwam er weer die buitenlander die met 100.000 man of meer de koning en zijn hofhouding kwam uitmoorden, plus de staf daarvan zoals de burgemeesters, de ambtenaren, de graven, de hertogen, enzovoorts. Dit om te voorkomen dat er mensen van de oude garde zouden overblijven die wel eens naar het eerdere systeem (heerser) zouden willen terugverlangen?
           En dan werd er vaak ook een nieuwe staatsreligie, of een orde van regels en wetten waar het volk zich vanaf nu moest houden. En dan kwam er 150 jaar later weer een ander en dan 300 jaar later wéér een ander. (Je zou je kunnen afvragen of er een ‘agenda’ achterzit, maar dit terzijde.)

           Zo is dat ook in Europa gegaan. Dat ‘Europa’ is ook een continent dat dan weer onder die heerser viel, dan weer onder die en dan weer onder die heerser. Dus de wetten en de regels die wij hebben zijn afkomstig van die heersers. De vraag is of die wetten goed en eerlijk, rechtvaardig en goed zijn. Is de maatschappij eigenlijk wel rechtvaardig?

           En dan verwijs ik als ’tegenwicht’, contrast, naar Eeuwige goed juist Goddelijke wetten; die wetten van goed en kwaad; waar geen speld tussen te krijgen is, die wél rechtvaardig en juist zijn, die onafhankelijk van heersers zijn, onafhankelijk van mensen, wetten en regels die mensen ‘dichter bij God brengen’, om het maar met ‘grote woorden’ zo uit te drukken. Want mensen zijn dus ook maar relatief te vertrouwen. Die mensen (heersers en lagere volgers daarvan) kunnen verleid worden, gechanteerd, het kunnen zelfzuchtige egoïsten zijn, moordenaars, seksueel geperverteerd, enzovoorts.

           En die mensen maken soms dus onrechtvaardige wetten. Dat kan bijna niet anders. Mensen trekken de eigen familie bijvoorbeeld voor, of de vriendjes. Wetten die het leven niet verbeteren en die de mensen gelukkig maken. Nee,het zijn wetten die de wereld negatief beïnvloeden en grote stukken van het menszijn ontkennen. Zoals spiritualiteit, Godsvrucht, Liefde met een grote L. Wetten die mensen tot slaaf kunnen maken, wetten die de mens zijn waardigheid af kunnen nemen; wetten die slecht zijn.

           Nu leven we in een soort firma. De landen zijn, meen ik, onderningen geworden, ingeschreven in het handelsregister. De landen zijn een soort firma’s geworden waar het draait om geld! Economie, roepen ze luid! Die moet groeien, want dan hebben we het beter! Dat is helemaal niet waar, de mens heeft het veel beter als die gewoon een met de natuur is en niet teveel doet.

           Dat klop dus niet, die groei, want groei is volgens mij helemaal niet beter. Stilstand, dat lijkt mij beter, maar dan wel een stilstand waarin dan tijd is om de technieken aan te passen aan de menselijke maat, er gekeken worden waar bezuinigd kan worden op de energie, hoe we de wereld stiller kunnen maken zodat we geen gebrom meer horen en we de vogels weer kunnen horen fluiten, zodat we kunnen drinken uit de rivier, zodat we geen slechte gifstoffen maken, enzovoorts enzovoorts, er zijn zoveel onderwerpen die verbeterd kunnen worden door de economie even te laten wat die is en dan te verbeteren wat we hebben.

           Maar nee, dat gebeurt niet. Waarom niet? Omdat we leven volgens verkeerde wetten. Zie boven het ontstaan daarvan. Want zoals het in India is gebeurd, is het ook in het Westen gebeurd en zitten we nu met de erfenis daarvan.
           Het is nu zelfs zo dat industriëlen de wetten zouden gaan voorschrijven (Europa). Ziet nu niemand in dat dat niet gaat? Dat wetten toch onafhankelijk zijn van belangen?

           Onder andere daarom lijkt het mij beter om onafhankelijke wetten te hebben die uitstijgen boven de menselijke maat. Dan speelt rijkdom of macht niet meer mee bij het maken van meer regels. Die wetten en regels komen dan wél uit een goed (God) hart. Die zijn wél fijn en eerlijk, die laten de mensen wel allemaal in hun waarde, die vergeten de geest niet! Die maken gelukkig en gezond.

           Materialisme is een vloek als de ‘heilige’ (‘goede’) geest er niet over heerst, denk ik.

           En kijk naar de wereld? Als je niks ziet, dan is er geen referentiekader anders dan die van de wereld, dat is logisch; men ziet wat men uit de vergelijking haalt; dus men ziet wat men weet. Als er iemand nu is die wél ziet wat ik bedoel, dan moet die beschikken over ongeveer het zelfde referentiekader, denk ik.

           Maar goed. Dat wil niet zeggen dat ik het allemaal zo goed weet en precies weet wélke moraal de beste is. Alhoewel ik de christelijke, mits juist gehanteerd en uitgevoerd, een uiterst goede is. (Ik heb het nu dus niet over De Allerhoogste, ik probeer het werelds begrijpelijk te houden, dus laat mystiek en spiritualiteit even voor wat het is nu, in dit schrijven. Dus als er mensen zijn die denken; hé hij vergeet God helemaal! Ik doe dat niet, maar laat dat in dit schrijven weg. Ik ben geen moraalprediker.)

           Geluk kan groeien op grond van een samenleving die in de kern goed is. Goed op de wijze waarop elk mens van goede wil kan bloeien en stralen. Is de kern verrot of slecht, dan kan de samenleving ook niet gelukkig zijn. Geluk hangt af van rechtvaardigheid en liefde. Ontbreekt de ware (Goddelijke liefde) in de structuur van die samenleving, dan kan er volgens geen rechtvaardigheid zijn. En geen gezondheid, geluk, plezier, ontwikkeling ten goede, hoop en dankbaarheid zijn.

           (’t Klinkt wel hoogdravig, wat ik schrijf, maar ja. Kan ik er wat aan doen dat veel mensen zelfzuchtige egoïsten zijn die macht willen vergroten i.p.v. voor het Goede te zorgen?)
           Allemaal zaken die het leven van het volk er niet beter op maken.

    2. @Frank,

     “Inderdaad. De VRIJE toegang tot de zuivere liefde…
     En die vrije toegang wil ik niet belemmerd zien door would-be poortwachters, die daar met een eigen agenda en hoogstpersoonlijke visie allerlei idiote barricades aanleggen om die vrije doorgang te belemmeren. “,

     Dat lijkt mij ook.

     Maar het is moeilijk zulks over te brengen, omdat het brein nu eenmaal áltijd filtert en het ene in het linkerlaatje stopt en het ander in het rechter. Dan moet men van goed huize komen om die briefjes nog eens te bestuderen, maar nu met de gekleurde bril af. En laat dat laatste nu nét de barricade zijn bij zuiver denken. Men zou eigenlijk met een lege geest moeten lezen wat iemand zegt, maar dat is het punt, dat is voor de ongeoefende geest onmogelijk, denk ik. Dus we kunnen praten als Brugman, overreden is onmogelijk, argumenten worden éérst gefilterd door het eigen brein en dan vergeleken met de waarheid. Zo zal er nooit een klare blik zijn in een communicatie; dat is onmogelijk.

     Het is net als met ‘gewone’ mensen; als je met hen spreekt op wat zij weten en probeert je tijdens dat gesprek in hun wereld in te leven, dan heb je misschien een goed gesprek.
     Maar aangezien ‘gewone’ mensen zo een techniek niet kunnen begrijpen (het nederig en begripvol proberen te zijn) zullen ze, als je ze dat vertelt, zelfs boos kunnen worden omdat men dat uit zou kunnen leggen als oneerlijk of zo. Zo zit de mens in elkaar. Dit soort dingen liggen héél gevoelig en het is zelfs zo dat je zou kunnen stellen:
     Werp geen paarlen voor de zwijnen. Ze zouden zich kunnen omdraaien en je vertrappen?

     Dus, dát is vaak het probleem in communiceren: zelfkennis en het handelen van jezelf. Iets dat weinigen kunnen en daarom op de auto-piloot denken en doen. Ja, het is bizar, maar de meeste mensen slapen dus een beetje.

     Daarom is het natuurlijk dat mensen die niet zoveel tijd besteden aan zelfstudie en ontwikkeling, goed dat er regels zijn die de mensen goed kunnen leiden. Je moet er alleen niet over discussiëren. Dat kán niet. Geloof is prima als je het maar niet overdrijft misschien. Maar erover praten kan gewoonweg niet. Dat is logisch. Goed dat de kerk er is en jammer dat hij veranderd en misschien ten goede.

     1. Raphaël,
      ik ben geen intellectueel maar ik denk dat u er met uw reactie weer in slaagt een mooie beschrijving van stoïcisme te formuleren, het lijkt echt alsof u slechts een soort wetenschappelijk theoretisch geloof kent, alleen vormelijk, niet levendig.
      Alsof u zelfs niet gelooft dat Jezus en Maria levende Personen zijn die men kan zoeken te ontmoeten.

      Het zou me niet verbazen moest u een min of meer gelijkaardige ingesteldheid beleven zoals theoloog Jozef Ratzinger die moderne theologen bleef tegemoetkomen uit een respect dat slechts steunde op grond van collega’s in theologie te zijn. Mgr Lefebvre slaagde er in hem wakker te schudden nadat de brave theoloog Jozef Ratzinger tot Paus Benedictus XVI was verkozen. Dat was voor velen een schok van uit een onverwachte hoek.

      Ik ben slechts een klein simpel mensje zonder betekenis maar misschien mag ik u een beetje trachten wakker te schudden?
      — een eenvoudige tip : christenen hebben geen “lege geest”, want zij vullen hun ziel met geestelijke kennis aangaande het christendom.

      1. eric,
       Dank je voor je antwoord.
       Je denkt aan stoïcisme als je me leest.

       Dat zou kunnen, maar ik geloof niet dat ik zo stoïcijns denk en voel als misschien naar voren komt uit mijn tekst.

       Weet je; het is héél moeilijk de pijnpunten in een discussie bloot te leggen, daar dat (dus) óók weer verkeerd begrepen kan worden.

       Als ik schrijf ‘lezen met een lege geest’, dan bedoel ik lezen zonder vooroordeel, lezen alsof je de mens niet eens kent, die iets schrijft. Lezen met het oog sterk gericht op de vraag wát de schrijver van een tekst(je) nu probeert over te brengen. Zo lezen, dus zonder vooroordeel en zonder gevoel (niet dat gevoel niet mag, maar bij het lezen is het goed het gevoel tijdelijk even uit te schakelen, dit ook weer om ge gelezene niet verkeerd te begrijpen.

       Ja, ook dit is vast weer onleesbaar voor velen, maar het is tóch een mooie kunst om de ander het respect te geven om een boodschap (tekst) eerlijk te lezen. Dus zonder emotie of voorkennis.

       Neem me niet kwalijk dat ik het heb over zelfkennis en zelfbewustzijn, maar eerlijk, zonder die twee staat men als een argeloze duif zónder de wijsheid van een slang tussen de rovers. Ergo, het is Bijbels om zelfbewust te zijn; dat is een grote gave. Zonder dat zouden we niet eens kunnen communiceren en zouden we als wilden mekaar behandelen. Zelfbewustzijn verrijkt de mens en volgens mij is deze gave één van de grootste.

       Een eenzijdig gevulde geest, kán zonder zelfbewustzijn en het zonder het bewustzijn van die speciale geestelijke gave (christus) toch fouten maken. Zelfbewustzijn houdt ook in het bewustzijn van zondigen. Een groter zelfbewustzijn is een kracht en inzicht om wij(zer)s te leven, lijkt mij.

       Nogmaals, lees dit a.u.b. zonder het ‘in te kaderen’, zonder het ‘in een doos te stoppen’, zonder vooroordeel dus. Ik bedoel er niets kwaads mee, en ik denk dat ook christenen het recht hebben op geestelijk (zelf)inzicht, ook al is men niet op de universiteit geweest of heeft men geen filosofie gestudeerd. Zonder zelfinzicht is er weinig inzicht, trouwens, lijkt mij.

       Ik denk ook dat geestelijke groei tot een groter besef kan doen groeien van de dwaasheid van de wereld en de wijsheid van Het Boek. En, dat is makkelijk; geestelijke groei, daar zijn oefeningen voor. Zo is meditatie gelukkig geaccepteerd: (dacht ik)

       “De Amerikaanse katholieke monnik-priester Thomas Keating publiceerde in 2017 het boek Leven uit liefde over de christelijke contemplatie.[3] In deze publicatie vertelt Keating hoe God tijdens het geconcentreerde gebed (vorm van contemplatie) alle negatieve kanten in de persoon bloot kan leggen. Het is dan ook tijdens de christelijke contemplatie dat we, volgens Keating, Gods genade kunnen voelen. Niet iedere jongere gelooft in God als entiteit, maar de stilte geeft ook voor hen mogelijks een extra dimensie aan het leven. Via christelijke meditatie kunnen jongeren zich universeel verbonden weten met de kosmos, waardoor hun zinbeleving een verandering kan doormaken. Het is echter niet zo dat elke leerling aan het einde van de mediatie tijdens de godsdienstles automatisch ‘de genade van God’ zal voelen.”.

       1. Aanvullend:
        En dan vanuit die leegte gelezen, net zolang vragen aan de schrijver om het eventueel onbegrepene uit te willen leggen. Eerlijk en open, als een kind. Zo leert van misschien nog wat ook.

        Want (en) ook het vragen stellen zou in alle spontaniteit moeten gebeuren, zonder achterliggende agenda, zonder het gevoel de ander ergens op te willen ‘betrappen’, de ander met argusogen te bekijken of zoiets.

        En angst om in de maling genomen te worden? Tja. Soms zijn er zulke types die lopen te trollen. Dus daar zullen we wél rekening mee dienen te houden. (En daar zijn die ook voor, om de discussie te verstoren. Maar nu dwaal ik af.)

        En: Niemand hoeft de kerk te beschermen hier, die beschermt zichzelf wel, denk ik. Want ook dat verstoort de discussie vaak; is het wel recht in de leer dat wat er verkondigd wordt? En als dat niet zo is, dus er worden drogredenen gegeven of zo, dan mag dat uiteraard vermeld worden. Dat wel.

       2. Ik vergat de bron te vermelden van mijn aangehaalde tekst:
        kuleuven.be/thomas/page/christelijke-meditatie/

        1. @ Raphaël,
         graag wil ik u wel loven voor uw subtiele ingesteldheid, het is een talent dat erkenning verdient, maar ik kan helaas niet met u akkoord gaan in het resultaat van uw fijne arbeid.
         De KUL is iet meer katholiek sedert decennia.
         De KUL zal heel zeker nooit trachten mensen dichter bij God te brengen.
         Om het zeer kort te zeggen : het gaat enkel nog om de UL, in de betekenis van Universele Leugen.
         Zelf voel ik dat ook als zeer pijnlijk aan, maar u bewijst weer dat u wijsheid zoekt in het systeem van wijsheid zoeken zonder de wijze boodschap van wijsheid te (willen) zien. Alsof een garagist er genot in vindt een voertuig tot op het chassis (gesteld dat er nog een chassis zou zijn, heden niet meer!) te analyseren en daar de klant voor te laten betalen. Die klant zal dan naar een andere garagist moeten gaan voor de effectieve herstelling.
         Het spijt me indien ik u kwets maar de waarheid moet gerespecteerd worden.

          1. Hoe kan het nu dat ik WIST dat jij deze vraag ging stellen?
           Ik bedacht me na het commentaar en wilde er bij schrijven:
           “Let u a.u.b. niet op de bron, ik zocht de eerste die ik tegen kwam om niet zelf te hoeven nadenken. Het is al vermoeiend genoeg. Zoek zelf in bronnen die u wél vertrouwd naar meditatie in de Katholieke kerk.”

           Dus zeg ik nu: toe, eric; zoek bronnen die je bevallen en zoek daarin naar meditatie. Dus geeft niet aan als iets je niet bevalt, een bron in dit geval, maar zoek dan zelf een bron die je bevalt.

           Dus zelfwerkzaamheid is ook een kunst: het internet heeft een keur van bronnen; je moet ze alleen kunnen vinden, dat wel.
           Succes!

          2. Ik bedoelde geen vraag, maar opmerking: Hoe wist ik nu dat dat geschreven zou gaan worden? (Omdat het ego altijd dezelfde denkroute aflegt; het draait a.h.w. in een cirkel rond, dat denken: het volgt steeds hetzelfde patroon (en dat is niet altijd wijs)) . (Dit is een feitje. Dat kun je ook wel wel nazoeken, maar geloof het maar, dat scheelt je veel tijd.))

          3. Over meditatie in de RKK zal u wel veel meer weten dan ik. Weliswaar meen ik te mogen spreken uit enige ervaring maar dat is voor mij altijd praktijk-gebonden en altijd resultaat van overwegend lezen van bijbel, geestelijke teksten en gebeden. Dus niet het zeer aards-spirituele van bijvoorbeeld Boedhisme of Zen, en helemaal niet van Tao vermits dit laatste meestal verzandt in esoterie.
           (dit om tijd te winnen)

     2. @Raphael

      “Maar het is moeilijk zulks over te brengen, omdat het brein nu eenmaal áltijd filtert en het ene in het linkerlaatje stopt en het ander in het rechter.”

      hersenen hebben geen invloed als men in de 7e kamer van de ziel is! Die is dan totaal in ruste. Maar ja die zoveel denken laten hun hersenen werken, dan krijgt men het probleem waar u over spreekt! De wereld is nu eenmaal verslaafd aan denkwerk…., want dat zien ze als belangrijk! en zo meten ze ook IQ alsof dat de maatstaaf is….., terwijl er geen is met nog zo’n hoge IQ die de 7e kamer kan verslaan

      1. Inderdaad staat uiteindelijk het denken ook het Hoogste in de weg.
       Maar we zitten hier, op deze site nu eenmaal niet in de 7e kamer van de ziel. (de betekenis ervan is me nog onduidelijk, maar ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt.)

       Dus we zullen hier als mensen moeten communiceren en de zwakke punten erin probeer ik aan te geven zodat iemand denkt; hé er zit misschien wel wat in; ik ga er eens een maan op mediteren. (grapje…)

       1. @Raphael

        hore die oren heeft, leze die ogen heeft, spreke die een mond heeft: verstaan die voldoende liefheeft!
        Een dokter kan ook niet genezen als de patient het benodigde medicijn niet inneemt, zo is het ook met communiceren

         1. Raphaël schreef:
          31 januari 2024 om 12:09

          “Dus zeg ik nu: toe, eric; zoek bronnen die je bevallen en zoek daarin naar meditatie. Dus geeft niet aan als iets je niet bevalt, een bron in dit geval, maar zoek dan zelf een bron die je bevalt.”

          het heet “onderzoek alles en behoudt het goede”

          Als enige als de mens goed leert te onderscheiden en scheiden kan de mens vooruit komen! Zoeken naar wat je bevalt is geen weg naar succes tenzij men een schoon oog heeft! Velen weten niet dat het innerlijk van de mens waar die meestal komt naar het kwade geneigd is. Als enige het diepst van het innerlijk van hen die de zonde tegen de H.Geest NIET hebben begaan is Volmaakt Zuiver en Schoon. Meditatie kan een mens daarheen brengen als die oprecht nederig en eerlijk is. Elke andere meditatie doet een mens in een “oase” brengen en houden waar verslaving op de loer ligt en aanwezig is:
          Gek dat vrouwen meer op hun intuïtie vertrouwen dan mannen en in een gesprek naar de ogen kijken(de venster van de ziel). Dat komt omdat vrouwen op de korte termijn zwakker zijn dan mannen en meten aan en met hun innerlijk en mannen weten dat zij geen “konijn” kunnen vangen op in de ogen kijken van het konijn en aan de hand van intuïtie…, ze doen het aan de hand van berekenen aan de buitenkant.
          En dan nog kiezen vrouwen vaak verkeerd…., omdat ze niet diep genoeg gaan in hun innerlijk en daar toch deels in misleid worden

          1. Henk,

           ” Zoeken naar wat je bevalt is geen weg naar succes tenzij men een schoon oog heeft!”.

           (Ik bedoelde dat eric dan maar zelf een bron moet zoeken die hij wel vertrouwd.)

           Je hebt uiteraard gelijk dat de mens altijd zoekt naar wat bevalt en datgene dat bevalt niet altijd het meest wijze hoeft te zijn. Daarom is een Geestelijk leider een zeer hoogstaand beroep, dat helpt bij het kiezen, vind ik. En is wat triest te zien dat de tegenwoordige herders de kudde wat in de steek lijken te laten of sterker, misschien een beetje te misleiden.

 7. Ik ga jullie vernietigen ,de heilige geest

  Het gaat beginnen jongens en meisjes

  Barack Hussein Obama werd op 4 augustus 1961 geboren
  April 8, 2024, total solar eclipse will cross North America
  uitkomst 62 jaar -8 maanden -en 4 dagen
  Obama is precies zo oud
  Als je het pad van de Grote Amerikaanse Zonsverduistering van 2024, het pad van de “Ring van Vuur” zonsverduistering van 14 oktober 2023 en het pad van de Grote Amerikaanse Zonsverduistering van 2017 allemaal op een kaart zet, vormen ze samen een gigantische paleo-Hebreeuwse “Aleph” boven Amerika…
  Als je het pad van de Grote Amerikaanse Zonsverduistering van 2024 en het pad van de Grote Amerikaanse Zonsverduistering van 2017 op een kaart zet, vormen ze samen een gigantische paleo-Hebreeuwse “Tav” boven Amerika…

  1/11..De “Aankondiging/Waarschuwing” van de komende geboorte van de AntichristObama en de Valse Profeet Franciscus

  https://youtu.be/DZa1ey-YqI4?si=LR7ua2enVhTE5E7w

  WASHINGTON, 4 augustus (Reuters) – Vier mensen verkeerden donderdag in kritieke toestand na een blikseminslag op Lafayette Square in Washington, voor het Witte Huis, een brand in D.C.

  Barack Hussein Obama werd op 4 augustus 1961 geboren

  18 En Hij zeide tot hen: nIk zag den satan 16als een bliksem 17uit den hemel 18vallen.
  n Openb. 12:8, 9. verwijsteksten
  16 Dat is, snellijk.
  17 Dat is, uit de lucht, gelijk Matth. 6:26. Zie Ef. 6:12. verwijsteksten
  18 Dat is, zijn kracht en heerschappij verliezen. Zie Openb. 12:9, enz.

  Ik ga alle openbaringen over de antichrist delen voortaan ,dat woord dan een knip en plakboek

  IK ZIE ALLES
  Het gaat maar door !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  De antichrist

  Lil Nas X – J CHRIST (Official Video)

  https://youtu.be/dCrQeUaXkLo?si=5z5J0drc4BfHEUNb

  Ik raad iedereen aan te kijken ,Godslastering door Obama 🤢

  En dan de ontmaskering

  Enorme antichristelijke bevestiging! Lil Nas XJ Christ-muziekvideo gedecodeerd!

  https://youtu.be/LyqVx1DCgzo?si=Xmw19KpXtcZm0lPf

  BLATANT LIL NAS X “SAYTENISCHE SYMBOLISME.” GEDECODEERD

  https://youtu.be/NVFeD4z8TKc?si=NsU_QA-orTAU7A6K

  toch wel het muzikale equivalent van 40 dagen in de woestijn

  Als dit geen bevestiging is ,tjonge wat zitten de meeste te slapen 👀

  1. @Edwin Visser

   u heeft vast op uw duim geslagen en flink aan lopen zuigen. De anti-christ is onvruchtbaar! die kan geen kinderen in v erwekken en in de wereld zetten! De anti-christ heeft net als de geweldenaren geen 7e kamer waar volmaakte onschuld woont. Zonder Die kan men geen kinderen verwekken

   1. Sorry heren, maar jullie lijken nu echt op twee computerspelletjesfanaten die mekaar wijzen op systeemfoutjes in het virtuele spel. Daar bestaan opleidingen voor, en Vlamingen zijn ter zake wereldtop. Voor een carrièreswitch is het misschien te laat, maar als hobby? En alweer, vooraleer de meute weer over mij heen valt, dit is mijn mening, niet die van God.

    1. @Frank Dierickx

     er is verschil tussen computerspellen en Vol-Profetie.

     zou voorzichtig zijn met een mening want men betaald met zijn leven daarvoor

     1. Henk,
      sommige mensen noemden wij bij de Children of God (1976) “systemites”. Leden van de commune werden aangeraden niet te socialiseren met systemites. Dat was en is nog steeds een protestantse overtuiging bij sommigen. Zelf zie ik steeds minder het nut in van te socialiseren met systemites omdat het mijn inziens ijskoude verstandsmensen zijn die altijd grote afkeer en zelfs angst hebben voor gevoelens. Dat wil zeggen zij zijn niet in staat te voelen van uit het hart. Daarom zullen zij nooit Jezus tegemoet willen komen. Sommigen beweren dat zij duivelskinderen zijn. Dat denk ik er ook over.

      Het heeft geen zin aan te dringen bij Frank, maar hij zal ons wel kunnen vervolgen met steun van soortgenoten. Weet dus waar u aan begint. Harteloze mensen zijn altijd gevaarlijk.

      1. @eric-b-l

       Ik ben niet bang en ik heb al vervolging van Satan, als wens ik geen andere, is het toch zo, ik ga het niet uit de weg!

     2. Kortom, computerspellen en uw Vol-Profetie lijken nog méér op mekaar dan ik dacht.
      U moet echt eens een specialist onder de arm nemen. Die kan u groot maken.

      1. Het moet geleden zijn van 1980 dat dit woord nog in me opkwam. Het lijkt me nog steeds bruikbaar.

      2. @Frank Dierickx

       Ik heb geen behoefte aan groot. Ik wens slechts de laatste plaats in de Hemel!

       “U moet echt eens een specialist onder de arm nemen. Die kan u groot maken.”

       u heeft vast ervaring want waarom aanraden als je zelf niet geproefd hebt….

       En uw denken is niet meer dan een mening, daar schiet een mens weinig mee op! Een dokter kan er niet mee genezen en een mens niet de Hemel vinden!

  1. Als ik het Henk Gadellaa vraag, moet ik ook aan u durven vragen. Vertel nu eens kort en bondig wat uw boodschap is. In mensentaal en zonder cijfers. Wat ambieert u? Wat is uw doel? Wat hoop je te bereiken?

   1. Goede vraag, Frank. Hopelijk krijg je naar tevredenheid antwoord (deze keer).

 8. eric-b-l schreef:
  30 januari 2024 om 13:09
  Henk, eerst uw esoterische oogjes openen en dan oordelen.

  Dat zegt een ziende blinde zeggen…., die de heiligste verzen ziende blind uit de Bijbel scheurt en verduisterd

 9. dan nu even weer het Vaticaan en het WEF ,en de koningshuizen

  https://www.frontnieuws.com/bizar-satanisch-wandtapijt-tentoongesteld-op-wef-top-in-davos/

  De satanisten in het Vaticaan kunnen er ook wat van.
  https://www.atlasobscura.com/places/la-resurrezione
  Geplaatst in deze audiëntie hal.
  https://nl.pinterest.com/pin/772578511075304497/

  Dolores Zorreguietta
  Het feit dat Dolores Zorreguietta de halfzus is van koningin Maxima zal ongetwijfeld een rol spelen waarom ze grote tentoonstellingen krijgt. Haar kunst kenmerkt zich door weerzinwekkende bloedende sculpturen, vlees-installaties, kleding gemaakt van bebloede pleisters, tekeningen van verminkte of opgesloten mensen, genetisch gemodificeerde monsters, enzovoort. Haar collectie is één groot horrorkabinet. Het werk roept de vraag op wat er zich in deze familie heeft afgespeeld en van welke gruwelen deze kunstenares in haar jeugd getuige is geweest.

  La princesa Máxima Zorreguieta & Alexander Exhibition Dolores Zorreguieta ‘Love Romance’

  https://youtu.be/CO-MsEOYLW8?si=U3yZGJyWv9XI46Lo

  Ze moeten mij op tv brengen, dan breekt de revolutie uit .

  Wat is Satanische symboliek in kunst?
  Het Satanisme is de geheime religie van de heersende elite. Zij menen macht en rijkdom te vergaren door (bloed)offers te brengen. Deze offers worden aan Baphomet, Moloch en andere goden gebracht. In hun rituelen gebruiken ze schedels en andere symbolen. Vermoedelijk zijn veel kunstenaars onderworpen aan MK-ultra mind-control, waarvan de monarchvlinder het symbool is. Deze symboliek zien we terug bij veel succesvolle kunstenaars*.

  *) De grens tussen kunstenaar, fotograaf en ontwerper is vaak een grijs gebied. Elke creatieveling die autonoom werk maakt (zonder opdracht) kan gezien worden als een kunstenaar.

  Satanische symboliek:
  Verering van dodencultus: schedels, botten.
  Lugubere beelden of scenes die verwijzen naar de dood, verminking en verwondingen.
  Symboliek die verwijst naar Satanische rituelen en offerpraktijken.
  Griezelclowns.
  (Monarch)vlinders.
  Baphomet, Moloch of uil-symboliek.
  Perverse seks met uitwerpselen en lichaamssappen.
  Kannibalisme en Spirit Cooking.
  Naakt met SM-bondage.
  Kooien of andere vormen van gevangenschap.
  Referenties naar pedofilie.

  1. @Edwin Vissers

   “Het Satanisme is de geheime religie van de heersende elite.”

   er is nog geen heersende elite die satanisch is! Die satanisch is heeft diens ziel aan satan gebonden. Dacht u dat een machtige mens zomaar zoiets doet? Er zijn 3 machten in de wereld; Die van De Waarheid, Die van Satan door zonden gegeven, en die van eigenwijze mensen! Waarom denkt dat er een holocaust geweest is? Dacht u dat Satan vergevings gezind is? dat Satan zei tegen de regerende joods religieuze macht: Jammer dat Christus die u aan het kruis sloeg en stierf niet het gewenste resultaat had…., en het er verder bij liet! Pas toen ging Satan helemaal los tegen hen die het niet voor elkaar kregen om Christus te doen opgeven! Satan heeft patentrecht op kwaad en er is geen plek in het heelal waar die niet kan halen als iemand er gebruik van maakt! Gebruik maken heet nog niet aan de macht zijn. in de hel is Satan aan de macht, en aan het eind van de eerste nacht over God heeft Satan diens eigen macht om direct kwaad te doen vrijwillig afgelegd! Daarom kan Satan geen direct kwaad doen, het enig is als men toestaat te verleiden en met Satan mee te doen. Dan nog is de einddoener die de macht heeft! Een een machtige in de wereld is niet zo dom of achterlijk dat die zichzelf zo aan Satan bindt!! Misleiden ja, maar echt verbinden….! O er zijn er wel maar die vormt nog niet de meerderheid want de mens wil leven zoals die wilt leven en Die zich echt met Satan verbinden kunnen niet meer leven zoals zij willen, die staan onder Satan’s dictatuur en kunnen nergens ontsnappen, kijk maar naar demonen: er zijn meer demonen dan Satan en toch heeft Satan ze allemaal in zijn macht! Pas als het laatste oordeel valt komen ze vrij van die macht en zit Satan in het diepst van zijn hel en “zeggen” zij: waar is uw macht nu? U dacht op te stijgen naar het hoogste en ons te bedwingen en bent gevallen in het diepst en kan geen macht meer uitoefenen op ons……

 10. eric-b-l,
  mediteren = nepbidden.
  mediteren = over jezélf nadenken.
  bidden = praten mét (bijv. bidden tot God, waarbij je God ruim de gelegenheid om te antwoorden)

  1. @ P.J.T. Derks en Raphaël,
   nl.wikipedia.org/wiki/Meditatie :
   “In het christendom wordt met meditatie doorgaans contemplatie bedoeld. Contemplatie is de beschouwing van een tekst uit de Bijbel of een gebeurtenis uit het leven van Jezus, waardoor deze tekst of gebeurtenis betekenis krijgt en verinnerlijkt wordt. Voorbeelden hiervan zijn de verzoekingen van Jezus in de woestijn, of het lijden van Christus. Vaak gaat deze vorm van meditatie met een vorm van devotie gepaard.
   Meditatie betekent in de westelijke traditie ook peinzen over iets, zoals Descartes zijn werken ook meditaties noemde: dieper doordenken over iets, over fundamentele vragen of problemen.”

   Contemplatie dus!
   Dat is voor mij altijd praktijk-gebonden en altijd resultaat van overwegend lezen van bijbel, geestelijke teksten en gebeden. Het mag niet als een theorie zijn zonder verantwoording, dus geen filosofie om het idee van een soort wijsheidsspelletje. Het moet levensechte beleving zijn.
   Dat is devotie.

   Men moet het durven beleven in de nabijheid van anderen, zonder vormelijkheden, zonder het letterlijk uit te spreken, eigenlijk zonder het uit te spreken. Het leeft dan innerlijk zodat men soms in een innerlijk conflict zit waarbij men tijd nodig heeft om het juiste antwoord te formuleren.

   Het is daarom ook altijd een strijd tussen goed en kwaad want ik hoor altijd de stem van de tegenstrever 24/7. Ik meen bijna altijd te zien dat de andere persoon geen rekening houdt met de aanwezigheid van de tegenstrever. Ik meen dat te zien bij Raphaël, alsof Raphaël de tegenstrever vergeet of er niet voldoende rekening mee houdt.

   1. “Het is daarom ook altijd een strijd tussen goed en kwaad want ik hoor altijd de stem van de tegenstrever 24/7.”
    Dat heet dagdromen of mijmeren of piekeren, Eric, als u terwijl altijd de stem van de tegenstrever hoort.

    1. Letterlijk bij alles wat ik doe of denk. Het is altijd vechten. Nooit rust. Zodra ik in slaap val heeft hij de overhand en dat merk ik pas bij het ontwaken, en dan duurt het soms meer dan een uur om al zijn leugens te doorgronden en tegen te spreken. Ik kan zelden langer slapen dan drie uren. Het begon in 1990, dat maakt 33 jaren. Dagdromen is als meedenken met de tegenstrever gedurende enkele minuutjes en dan weer vechten om de waarheid te onderscheiden. De tegenstrever slaapt nooit. Gunt me geen rust.

     1. Het syndroom waarbij iemand doorlopend piekert, nooit rust vindt, zelden goed slaapt, altijd maar weer ongerust is en zich probeert te verzetten tegen dwangmatige gedachten, is een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS).
      Daar is hulp voor mogelijk.

      1. Het heeft niets te maken met de hersenen. Uw opmerking is typisch voor goddeloze mensen. Zonder die tegenstrever zou ik u niet kunnen bestrijden want u en die tegenstrever gelijken wel heel erg op elkaar. Mijn idee is dat u zich zonder enige weerstand aan de tegenstrever hebt overgegeven want u spreekt zijn taal.
       Iedereen die de taal van de tegenstrever spreekt kan men feitelijk een duivelskind noemen. Dat is ook de reden dat u aan de zijde van de globalisten staat, dat heb ik u al enkele keren gezegd. Vergeet dat a.u.b. niet meer !

       1. Alles wat een mens (of een dier) voelt, weet, denkt, ervaart, doet, kortom werkelijk élke activiteit heeft te maken met de hersenen, Eric. Gelovig of niet.
        Als u zich, door een of ander incident of door een degeneratieve ziekte (wat ik u allerminst toewens) niet eens meer zélf erkent in de spiegel, dan zal uw ziel het niet overnemen hoor. Bij de mens is de software volledig weg als de hardware kapot is. Dat valt niet meer te resetten. (Vergeet dat a.u.b. niet meer!)

        1. Frank,
         de hersenen zijn niets anders dan een interface tussen lichaam en ziel. Ieder mens leeft en denkt vanuit de ziel. Dat is een onomstotelijk feit. Geen enkele duivel kan uw hersenen aanspreken, noch uw Engelbewaarder. Wanneer de Engel-van-de-dood de opdracht krijgt uw ziel te scheiden van uw lichaam dan leeft de ziel gewoon verder. In uw geval zal u dat pas bemerken wanneer het te laat is om u te bekeren. Bovendien heb ik in Antwerpen jarenlang een aantal vrouwelijke en ook enkele mannelijke heksen moeten trotseren zonder dat ik toen kon weten wat zij in het schild voerden. Sedert 1990 weet ik daar zeer veel over.
         Frank, indien u niet ernstig tot gebed gaat komen en de Waarheid van God blijft negeren zult u te laat ontdekken dat het lichaam slechts een tijdelijk voertuig voor de ziel is.

         1. “Dat is een onomstotelijk feit. ”
          In uw virtuele wereld, beste Eric, bevinden zich nogal véél ‘onomstotelijke bewijzen’. Raar dat niet meer mensen uit de reële daarvan op de hoogte zijn, van al dat ‘onomstotelijke’, toch?
          Maar bon, ik gun u uw geloof.

         2. @ericb-l

          het geen u niet begrijpt is dat het celebreren geen Heilige Mis is, het is niet meer dan een Geheiligde Mis! En dat het niet zo is dat als enige de zo gebruikelijk Misviering van “vroeger” het dichtst bij de Heilige Mis zonder Heilig ligt en als enige geldt!
          U en uw gelijken denken en zien met oogkleppen: Als enige onze is de ware! zo denkt u over euthanasie, over abortus over seksualiteit en de werken in de wereld! U kijkt naar het echte verleden waar uw kerk elke vorm van Profetie waar het het volk kan bedwingen uitroeit en profeten de deur wijst!

          Kijk naar de teksten uit de bijbel die ik u voor houdt, die heeft uw kerk en u er uit gescheurd en verduisterd!
          U wilt geen goed onderzoek doen, niet eerlijk en open in gesprek gaan, nietg verder kijken dan uw neus lang is, noch onder uw neus kijken, uw kerk en u gijzelen levende heiligen en maken hen slaaf van uw leer: Gehooraamheid aan uw leer en traditie, zonder ooit gecontroleerd te hebben of die naar Gods recht en gerechtigheid en Liefde is! Daarom noem ik u zien de blinde schriftgeleerderig faizeïsch! U kuynt niks onweerlgebaar onontkenbaar bewezen bewijzen want dan moet u Gods Oordeel gaan halen met God Bewijzen!
          ik snap best wel dat hetg moeilijk kan zijn want men maakt zich niet makkelijk los van gezin en familieleden die onrecht doen want het is tenslotte familie. U doet net als vele Islamieten: al is het een zwart schaap het is familie en is Islamiet, hoe fout ook die komt toch in de Hemel! Zo doet men geen Godsrec ht en Gerechtigheid! Een kerk hoort Gods Recht en Gerchtigheid te preken en te spreken zoals Profeten doen!
          Uw kerk wijst op liefde vreugde freide eieerkuchen van Christus, niet op de vijgenboom en de overspelige! het gaat niet om het volk de beul te alten zijn, het gaat er om dat men zelf Het Zwaard hoort te hanteren en niet met geweld maar totaal zonder geweld, zoals Christus doet! dat heet niet alles kan vergeven worden en dan met een Godsoordeel dat het ook direct gebeurd zoals het verband tussen onrecht en gevolg niet zover uit elkaar komen te liggen dat men er mee aan de loop kan gaan: als u dwaas bent in verkeer krijgt u een ongeluk en maakt u ongelukken! daar is geen speld tussen te krijgen! zo hoor de kerk te zijn. Daar kan geen politiek een loopje meenemen zoals Saul met Samuel trachtte te doen of Korach met Mozes, of de Farao en Mozes, of Jezebel en Baall met Elia!

          u maakt er met uw leer en traditie een pijnhoop van alles om uw zoete lieve vrede!

          EN U BENT HIER ECHT NEIT DE ENIGE! MEN SNAPT NIET DAT ALLES OM DE WET EN PROFETEN = VOLMAAKT LEVEN DRAAIT! dACHT DAT EEN BRUG STGANDHIELD ALS DAAR IN DIE VRIJHEIUD VAN MENINGSUITING WAS OF DE MEERDERHEID VAN STEMMEN ALS DE VOLLE WAARHEID LEVEN UIT DIE BRUG TERUGTREKT, DE BASIS VAN ALLE WETTEN? DIE STORT IN, ZO OOK UW HUIS ALS DIE OP ‘ZAND’ IS GEBOUYW EN UW HUIS IS OP ZAND WANT U HEEFT NEIT DE ECHTE CHRISTUS; DIE ENE VOLMAAKTE CHRISTUSVERSCHIJNING! U MAAKT VAN CHRISTUS EEN SLAAF EN KARIKATUUR EN HEEFT GEEN BINDINGSMACHT VAN HET GODSGERICHT EN UW ONTBINDEN ZIJN ZO GOED ALS KWALKZALVERIGE FLAPDROLLEN!

          WEET U HOE PIJNLIJK IS DAT TE SCHRIJVEN? MIJN EIGEN KERK, MIJN OUDERS ZIJN ZO GEWORDEN EN IK WAARSCHUW HEN DAT ER STRAKS 2 GETUIGEN KOMEN EN DAN GAAT HET VAN DIKHOUT ZAAGT MEN PLANKEN ZONDER SPAANDERS! EN ER IS GEEN PLAATS WAAR MEN KAN UITWIJKEN OF ONTSNAPPEN!

          EN EIGENWIJS DAT U BENT, EIGENWIJS…….., GEEN EERLIJK OPEN GESPREK…EN MAAR UW EIGEN GELIJK DOORRAMMEN….

          VELKEN ZIJN HIER ZO

          DIE TWEE MAKEN VAN DE HELE WERELD EN HEELAL HET GODSGERICHT, DAAR HEEEFT ALS ENIGE DE VOLLE WAARHEID EN GODSOOGGETUIGEN HET VOOR HET ZEGGEN! DIE TREKKEN DE HELE WERELD EN AL HAAR RELIGIES EN STELLINGEN ONDERSTEBOVEN!

          EN MAAR BLIJVEN ZWETSEN EN BRALLEN

          1. @Henk Gadellaa,
           Aan Uw ingezonden stuk ziet men, dat U al zeer lange tijd geen H. Mis bijwoont (ÁLS U al ’n H. Mis bijwoont):

           De uitdrukking = Heilige Mis.
           Dat het een door God Geheiligde Mis betreft, is volkomen logisch voor ’n christen.

          2. @P.T.J. Derks

           “Aan Uw ingezonden stuk ziet men, dat U al zeer lange tijd geen H. Mis bijwoont (ÁLS U al ’n H. Mis bijwoont):

           De uitdrukking = Heilige Mis.
           Dat het een door God Geheiligde Mis betreft, is volkomen logisch voor ’n christen.”

           als dat zo duidelijk is voor christenen, dan moeten orthodoxen niet die als hoogste zetten en dat doen ze wel! elke andere offering zoals gebed over eten door een christelijk gezin niet afwijzen dat Christus daar ook niet in alles aanwezig is, Dat is Die WEL. en hun priesterschap niet afzonderen als hun is de enige ware! En niet doen als ze het gebed over brood en wijn niet precies die woorden zijn dat dan de configuratie niet plaats vindt!!!!!

      2. Er is ook meditatie voor, Frank. Als het ego (denken) de overhand heeft, dan moet die zijn rustpunt vinden. Géén medicijnen aub? Want die werken niet goed.

       Men zou voor de rust kunnen bidden trouwens. Bidden en vertrouwen dat men het al heeft gekregen. Dankbaar daarvoor zijn en verder leven. Ook dat staat in de Bijbel.
       Géén zorgen voor de dag van morgen, want die heeft zijn eigen zorgen. Mensen, lees je Bijbel toch wat meer. Er staat in vaak vreemde en moeilijk taal heel wijze dingen.

     2. @eric-b-1,
      Ik heb meer dan 30 jaar lang hooguit ’n twee uur nachtrust gehad (wegens drukte).
      Daarna heb ik enige jaren nodig gehad om mij te DWINGEN tot zeven uren nachtrust te nemen. Nu heb ik slechts zelden last meer daarvan.

   2. De tegenstrever, is dat niet wat ik het ‘ego’ noem? Het stemmetje van binnen dat altijd zelfzuchtig schijnt te zijn?

    1. Raphaël,
     ik ben geboren in 1950 en kreeg nog de echte Traditionele godsdienstlessen. Bent u niet katholiek ? Ieder mens is vergezeld van zijn Engelbewaarder maar ook omgeven door vele kleine duivels die overal op aarde rondzwerven. Het lijkt wel alsof u nooit ernstige godsdienstles kreeg.

     1. …en die nonnen en die paters die kindjes maar bang maken met engelen en duivels… ‘Ernstige godsdienstles’… Maar bon, zoals ik al eerder zei: ik gun je jouw geloof.

      1. Frank,
       wij leerden al vroeg de zonden te onderscheiden en aan zelfonderzoek te doen en tot berouw te komen want zonder spijt over tekortkomingen heeft het geen zin de zonden te gaan biechten. Dat is minstens een niet te verbeteren systeem om een betrouwbaar volk in stand te houden maar vooral om veel zielen op de hemel voor te bereiden.
       Doet u nooit zelfonderzoek ?
       En met welke zweverige maatstaven ?

       1. @eric-b-l

        met heeft zelfonderzoek en ZELFONDERZOEK!

        ik zeg niet dat een zelfonderzoek geen resultaat geeft, HET GEEFT GEEN MAXIMAAL RESULTAAT. ER BLIJVEN ONONTDEKTE ZONDEN BESTAAN, WAAROM ANDERS DENKT U ER ZO WEINIG WONDEREN EN VERSCHIJNINGEN PLAATS VINDEN EN BIJ WIE? DE BISSCHOPPEN BEWEREN IN RECHTE LIJN MET DE APOSTELEN TE STAAN, EN PETRUS SCHADUW WAS GENOEG OM WONDEREN TE DOEN AL ZAL DAT OP DEN DUUR OOK MINDER ZIJN GEWORDEN WANT IN ROME VONDT HET NIET MEER PLAATS.
        Wil men een volmaakt zelfonderzoek doen dan kan men niet zonder Die Ene Volmaakte Christusverschijning als men ook de diepste versluieringen/zonden geopenbaard krijgen! men kan de leer en traditie Volmaakt Christusgelijk openbaar krijgen en hoever er Geheiligd kan worden, als ook nog niet te vergeven zonden!
        een bezoek aan de biechtstoel is niet genoeg tenzij daar een Vol-Profeet zit!
        Dus moet men niet van de preekstoel brallen dat hun zegeningen VOL GEHEILIGD HEILIG zijn: men kan niet meer geven dan men heeft en ook niet ontvangen dan men dragen kan! dat was bij Christus ook zo: Ik Geef u Mijn Vrede en ik Laat u uw vrede, wil niet zeggen dat men Christus Vrede als plaatsvervanger Christusgelijk kan geven! Pas als men Christusgelijk liefheeft Kan men! En waar leert de kerk dat men moet streven naar Christusgelijk liefhebben gedurende het leven en dat als men daar niet Aankomt men ook niet moet rekenen dat men dan Christusgelijk kan Zegenen en Heiligen!, ja als men niet leert zoals de tollenaar, overspelige en moordenaar en wie van de geestelijken leert een ander niet? Waarom dan een leer? Als men wil leren zorg er voor dat men Volmaakt kan Leren en Beleren en alle anderen horen te zwijgen(1Kor 14) tav Beleren en Leren. Waarom denkt u dat levende heiligen liever luisteren en weinig spreken of zwijgen.. , omdat ze als ze spreken elk woord een oordeel is en ze dan Volmaakt horen Te Zijn en niet betekent geen Verschijningen meer krijgen en in de hel zitten zonder Verschijningen! kan u zonder eten leven? Een Verschijning is voor een heilige als manna voor het Israelisch volk in de woestijn!

        daarom wijs ik op uw en hun kromme leer en naar die belangrijkste verzen in de Bijbel die volstrekt éénduidig zijn! daar is geen woord ‘spaans” bij

        1. Henk,
         gebed , boete en de beproevingen doorstaan met liefdevol geduld, goede werken doen . . .
         Wat wee t u nog meer ?

     2. @eric-b-l,
      Iedereen, die geboren is na 1964 (eind Vat. II: 8 december 1965) heeft géén godsdienstonderricht gehad.

      1. @ P.J.T. Derks,
       daar hebt u volkomen gelijk mee. Ik zou zelfs zeggen dat iedereen geboren na 1955 al een soort van socialistische godsdienstlessen kreeg want zij kunnen zich de Latijnse Mis niet meer voorstellen.

       1. Nog één keer, en tot slot van deze discussie, ik ben van 1948 en ik heb de hele reutemeteut doorlopen.

        1. Des te erger voor u. Ik heb hier nog contact met een schoolkameraad van 1949 en hij zegt hetzelfde als u. Zeer spijtig. Voor mij is dat onbegrijpelijk.

       2. @eric-b-l,
        Is het mogelijk, om deze site te gebruiken voor godsdienstonderricht?

        1. Godsdienst = de wijze waarop je God als knecht/leerling probeert te dienen, helpen.

         Een knecht = iemand die betaald wordt om een bepaald soort werk te doen voor zijn meester;
         Een slaaf = iemand die gedwóngen wordt om te doen wat zijn meester hem opdraagt.
         Een slaaf of dienaar weet niet waaróm zijn meester iets wil.

         Een leerling leert van zijn meester het waaróm. Een leerling staat niet boven zijn meester. Probleem: De mens probeert om meester te worden.

         Jezus heeft de apostelen vrienden genoemd. Vrienden houden van jou en verlaten je niet.
         Échte vrienden leer je kennen in je nood. Vrienden leer je kennen als anderen je verlaten.

         Onze taak = probeer van God te houden om wie hij IS; probeer dán, om te worden als God

         1. @P.J.T. Derks

          Men kan zien dat u schriftgeleerderig farizeïsch Bijbels onderlegd bent en misleidt. En knecht noch een dienaar, noch een pachter, nog een vriend kent de meester zoals de meester kent, want ze hebben geen eigendom als de meester. Alle drie krijgen opdrachten, iemand die weet kent diens eigendom heeft geen opdracht nodig ! De tekst in de Bijbel over dat Christus diens apostelen vrienden noemt is te kort door de bocht want Het Liefdesgebod van Christus zegt dat als men zo liefheeft Christusgelijk is en daarmee medeeigenaar van Volle De Waarheid!

          er staat meer dan u schrijft:
          ‘Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester(Mat 10)

          Daar staat dat men gelijk aan de leermeester kan worden!

          1. correctie:

           En knecht noch een dienaar, noch een pachter, noch een vriend kent de meester zoals de meester kent, want ze hebben geen eigendom als de meester. Alle vier krijgen opdrachten, iemand die weet kent diens eigendom heeft geen opdracht nodig !

         2. Geachte P. Derks,
          AANVULLENDE VRAGEN
          Eerste citaat:
          “Een leerling leert van zijn meester het waaróm. Een leerling staat niet boven zijn meester. Probleem: De mens probeert om meester te worden.”

          Dat “probleem” klopt niet helemaal. Als het wel een echt probleem was, dienen Pabo’s en andere lerarenopleidingen tot niets, want is het verwerpelijk om meester te willen worden.

          Bovendien: meesters zijn ooit allemaal leerling geweest. Als leerling-blijven de eeuwige of goddelijke norm is, dan is elke ambitie tot groeien in een vak als opleider (want dat is in wezen de kern van meesterschap: bekwaam en bevoegd tot opleiden van leerlingen) uit den boze want een moreel slecht streven. Wie zou er dan nog leraar willen worden? Wie nog meester timmerman of meester in de rechten? Alleen slechte mensen? Alleen mensen die daar door God zelf toe worden geroepen? Mensen die al meester zijn vanaf de geboorte? Best mogelijk natuurlijk, maar hoe weten we dat dat geroepen-zijn geen humbug is, zelfoverschatting of waan? (In Venray, Lommel en ook elders in de wereld lopen mensen rond die menen dat zij Jezus, dan wel Napoleon zijn, maar zijn zij het ook echt?)

          Waarom maakt U het meester willen worden tot een probleem? Bent U misschien bang dat anderen U naar de kroon steken en (ooit) beter (willen en zullen) worden, meer weten en kunnen dan Uzelf? Heeft U wellicht last van een minderwaardigheidscomplex? Dan heeft men U in uw vroege jeugd te weinig gewaardeerd en of gediscrimineerd. Dat zou U aan uw laars moeten lappen. U mag er zijn zoals U bent, met al uw beperkingen en fouten, al is het nooit verkeerd om te proberen beter te worden in uw waarnemen, oordelen en denken. Dus in kennis en kunde. Dat helpt ook om zelf meer geluk te ervaren in dit leven! (zie: Levenslang leren en Deugdethiek)

          Tweede citaat:
          “Onze taak = probeer van God te houden om wie hij IS; probeer dán, om te worden als God.”

          1) Maak dat nu eens concreet: hoe kunnen we van iets/”iemand houden om wie hij is” als we hem/haar niet kennen van aangezicht tot aangezicht, en ons hem/haar ook niet kunnen voorstellen? Voor mij een raadsel, maar U schijnt het te weten. Maak het ons dus eens duidelijk.

          2) Maak vervolgens ook concreet wat dat is: “proberen te worden als God”. Hoe moeten of kunnen wij ons dat concreet voorstellen?

          Als U graag catechese mag geven (uw wens vandaag om 19:09), dan heeft U alvorens bevoegd te worden als leraar vast ook geleerd om uit te leggen wat U met uw statement bedoelt, want zoals het er nu staat, kan geen enkele ongelovige / niet-bekeerde (jonge en oude) mens er iets mee, en dus zal men ook niet willen/kunnen beginnen met te werken naar dit doel toe.

          Misschien kunt U aanvangen met duidelijk te maken wat voor U het woord God concreet betekent.

          1. Joost,

           Dat zijn twee verdraaid goede punten die u daar aanroert.
           Verder ook wel mee eens. Goed geschreven ook.

        2. Dat is een zeer mooie gedachte. Maar ik weet niet goed hoe dat in te vullen. Tegenwoordig moet alles aantrekkelijk zijn alsof men mensen moet lokken. Wij moesten vroeger gewoon luisteren en braaf aanvaarden. Misschien is er een tussenweg mogelijk. De titel kan al afkeer opwekken. Lijkt me niet eenvoudig.

        3. Maar het is ook zo dat men een massale hoeveelheid kennis kan vinden op het internet.
         + + +
         De zeer mooie en informatieve website van Michael Dekee
         + + +
         https://gegroetokruis.org/
         hier kan men zelf alles bestuderen wat belangrijk is voor de rasechte Katholiek.
         Men kan daar ook prachtige Katholieke boeken bestellen.

       3. @eric-b-l

        er wordt aangenomen dat gebeurtenissen vanaf 4 jaar pas blijvende herinneringen maken, al zeg ik niet dat het vol waar is, en het Vat II op 8 dec 1965 afgesloten en ook de Nom niet zomaar direct na het sluiten van Vat II bij elke kerk werd ingevoerd…

        uw datum van 1955 is wel erg discutabel

        1. Henk,
         de allereerste levensjaren drukken een stempel op de ziel en dat is zeer moeilijk te overwinnen.

         Ik geboren in 1950, eerste communie 1957, was de Kerk nog normaal, plechtige communie 1962 was het modernisme al zeer sterk aanwezig. Dus iemand die geboren is 1955 doet eerste communie 1962 maar kreeg niet meer de echte Traditionele Catechismus! En voor de plechtige communie 1967 hadden zij minstens twee jaren een soort socialistisch christendom, zij weten dus eigenlijk niets meer.

         Mijn jongste broer geboren 1958 is meer socialist dan christelijk, hij kent de Latijnse Mis niet. Mijn zus geboren 1962 weet werkelijk in het geheel niets meer over godsdienst.

         En dan gebeurde iets dat vele oudere mensen zeer erg vonden : mijn zus en haar vriendin en andere meisjes kwamen in opstand tegen de kloosterzusters van het Heilig Graf omdat die nonnen wilden terugkeren naar het Traditionele godsdienst onderricht. Ja, dat was een schok. Zij zijn nu pro-abortus en pro-euthanasie.

         De moderne ‘misviering’ werd al voorbereid sedert 1948 door bisschop Bugnini, een vriend van ‘paus’ Johannes XXIII die VatII begon.

         In 1962 waren overal tekens die op het modernisme wezen maar ik begreep die tekens niet want gewone mensen wisten niet wat ging gebeuren.

         1. Ik ben geboren 1956 en kan me de catechismus in de 1e klas van de lagere school nog goed herinneren en 1e Communie. En de Hoogmissen in Latijn ook, want gingen altijd op zondag naar de Hoogmis.

          Uw verhaal mag voor uw omgeving kloppen, het was zeker niet overal zo, in ieder geval niet bij ons.

         2. In 1962 werd bij ons de eerste ‘misviering’ gedaan en we kregen gelijkertijd een nieuwe kapelaan die was jong en zeer progressief. Vanaf toen begon de achteruitgang van het geloof bij mijn leeftijdsgenoten. Ik wilde ook niet meer gaan biechten en na enige tijd wilde geen enkele jongere van de technische school nog biechten. Een tiental mensen bleven in het portaal staan tijdens de hele ‘misviering’, ik ook. Ik wist echt niet wat te denken over die progressieve kapelaan.

          1. En u denkt écht dat als de missen in het latijn waren gebleven en de godsdienstlessen van toen onveranderd, dat de kerken dan u nog altijd vol zouden zitten? U denkt dat écht?
           (Ps. Hoe goed is uw Latijn eigenlijk?)

          2. Frank,
           het gaat niet om de taal. Want dan hadden ze de Latijnse Heilige Mis in het Nederlands kunnen doen. Het gaat om een volledig nieuw soort liturgie, een totale vervalsing. En het is nu gemakkelijk zeggen dat als de woorden van de consecratie nog juist zijn die ‘viering’ ook geldig is. Ik heb het nog echt geprobeerd, maar zonder dat Latijns met Nederlands Romaans Missaal zit je de hele tijd te geeuwen want het klopt gewoon niet meer. Na zoveel jaren zijn er ook zoveel venijnige details bijgekomen.Men kan het niet anders noemen dan vooraf geplande afbraak uit pure haat tegen God en Waarheid. Ik ben geen intellectueel maar ik ben wel zeer gevoelig voor fijne en waarachtige teksten en voor liederen met geschikte tekst. Alle mooie dingen werden weggeworpen.

           Je groeit op in een prachtige klassieke liturgie, verfijnd tot in subtiele finesses, en dan wordt plots alles vervangen door een mengelmoes van protestantisme, socialisme en ongehoorde gekunsteldheid. Ik luisterde ook graag naar schlagers op de radio maar alleen klassieke muziek raakt mijn ziel. Een progressieve schlager zingende priester ACHTER een protestants altaar en met een totale ontwijding van de consecratie, doelbewust met de verkeerde bewoordingen, en iedereen zit daar vandaag slapend naar te staren!

           Socialistische lessen onder het mom van godsdienst is geen godsdienst, het is gemene vervalsing. De progressieve priester had een haat tegen mijn familie. Mogen we nog ademen ?

        2. @Henk Gadellaa,
         Ik kan mij dingen herinneren vanaf mijn 2e levensjaar.
         Die herinneringen zijn zó levend, alsof zij gisteren gebeurd zijn (= inclusief(!) het bijbehorend gevoel).

 11. P.J.T. Derks schreef:
  31 januari 2024 om 13:48
  eric-b-l,
  mediteren = nepbidden.
  mediteren = over jezélf nadenken.
  bidden = praten mét (bijv. bidden tot God, waarbij je God ruim de gelegenheid om te antwoorden)

  Men kan zien dat u niks van mediteren weet.
  Mediteren begint met bidden en uitzitten tot al het menselijke tot rust komt. Het gebed verandert tijdens mediteren van een woordelijk gebed/woord naar het bidden van de 7e kamer van de ziel in volmaakte taal, als men het goed doet en tot zover komt. Bidden is werken en verkrijgt loon waarmee men de sluier van (nog) niet weten wegkoopt. Doet men het goed doet men niet aan magie. Het gaat om zonder dwang waar men moet eindigen om zicht/weten te verkrijgen. De Volle waarheid krijgt men pas te zien als men De Volle waarheid laat zoals Die Is en dat kan als enige met Christusgelijke liefde. pas dan doet men niet aan verbeelden/veranderen van De Volle Waarheid!
  het werken van de H.Geest is meer dan Bidden, het is tegelijkertijd blijven zitten in het lijden dat nog steeds voort duurt. het si dus meer dan in een bovennatuurlijke gelukzaligheid zitten! het is meer dan geschreven staat in de Bijbel over Elia op de Horev want daar wordt als enige de storm, vuur en aardbeving van Elia zelf. De storm, vuur en aardbeving verandert in pijn van anderen en men blijft in volmaakte rust! dat is de 7e kamer van de ziel.

  1. @Henk Gadellaa,

   Sinds wanneer heeft U de nickname eric-b-l???
   Men kan zien dat Uzélf niets van mediteren weet.
   Niemand weet iets van ’n zogenaamde 7e kamer van je ziel.
   Dat is gewoon ’n verzinsel.

   Als iemand nadenken over Wie, Wat, Waar, Waarom, Wanneer, Waarvoor en Waartoe (= populair gezegd: de 7 w’s) mediteren vindt, nou prima.
   Als ik het zie, dan heb ik véél meer ÉCHT gebeden dan U; zelfs vandaag nog.

   1. @P.J.T Derks

    “Niemand weet iets van ’n zogenaamde 7e kamer van je ziel.
    Dat is gewoon ’n verzinsel.”

    u bent niet overal en in alles geweest om te kijken of er een 7e kamer van de ziel te vinden is of niet en daarmee spreekt voor uw beurt en oordeelt voorbarig!

    “Als ik het zie, dan heb ik véél meer ÉCHT gebeden dan U; zelfs vandaag nog.”

    of u meer , gelijk of minder dan mij gebeden heb laat ik in het midden: Er zijn die veel meer en langer gezwommen hebben dan ik en zijn verdronken! er zijn er die meer en langer gezwommen hebben dan ik die nooit de overkant gehaald hebben en nog steeds aan het zwemmen zijn…..en nog steeds niet aangekomen……het gaat niet om veel meer op de eerste plaats: het gaat of men GENOEG gebeden heeft om te vinden zoals het werkelijk IS En in/op de juiste manier! Het gaat dus om intensiteit, kwaliteit en kwantiteit! met de juiste nederigheid en moed

    1. @Henk Gadellaa,
     Is het volgende al eens tegen U gezegd: U bent een zichzélf zoekend persoon, die zichzélf heel belangrijk vindt.

     Het is de hoogste tijd, dat U zich een héél stuk lager zet. Kom met Uw voeten weer aan de grond.
     Letterlijk iédereen die normáál nadenkt, kan U niet serieus nemen.
     Jongen, wordt toch eindelijk eens volwassen.

     1. @P.J.T. Derks

      “Is het volgende al eens tegen U gezegd: U bent een zichzélf zoekend persoon, die zichzélf heel belangrijk vindt.

      Het is de hoogste tijd, dat U zich een héél stuk lager zet. Kom met Uw voeten weer aan de grond.
      Letterlijk iédereen die normáál nadenkt, kan U niet serieus nemen.
      Jongen, wordt toch eindelijk eens volwassen.”

      U moet eens de Bijbel leren lezen en de Belangrijste verzen niet ziende blind voorbij gaan precies zoals zovelen hier doen:

      u wilt beleren?:

      1Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 4)

      Ooit eens Direct Lof van God gehad?

      U scheurt die tekst uit de Bijbel en denkt te kunnen beleren zonder Die Verschijning waar alles openbaar is!: Die lijdt aan de Jeruzalemziekte en schuimt uit elke gat onreinheid en loopt naast diens schoenen van overmoed en onbeschoftheid

    2. en de het maximale bereikt met als men voorbij de dood is aangekomen pas dan bidt men zoals Christus en H.Geest, naar Goddelijke definitie, Bidt dan vergooit men niks van de kracht en macht van Gebed

     Vele zeggen dat ze veel en/of hun best hebben gedaan en men doet pas diens best als men Christusgelijk doet

   2. Derks,

    En ik kan zien dat Henk wel een beetje weet waar mediteren over gaat.

    Ik zou zeggen; laat de wereld de wereld en wees ondertussen zo geestelijk als mogelijk is al een aansporing tot een meditatieve houding, denk ik.

    Het materialisme is van deze wereld en de geest niet. En toch moeten we in deze materiële wereld de geest niet uit het oog verliezen. Wees als een kind betekent dat een mens schoon moet zijn van binnen. Hoe wordt die schoon? Door werken. Hoe werkt die? Door inzicht. Hoe krijgt men inzicht? Door ervoor te bidden, er over te lezen en er over na te denken.

    En vooral om het te laten bezinken; met behulp van meditatie, namelijk zodat het ‘ego’ even zijn mondje houdt en er rust in de geest ontstaat zodat de geest in al die rust aan het werk kan. De geest wil wel, als de mens zijn innerlijke stemmetje maar wat stil houdt op dat moment. Meditatie, of ‘stilzijn’ helpt daarbij.

    Wie minder wil zondigen moet zich bewust zijn van zijn zonden en zijn zondige levenshouding. Dat bewustzijn kan groeien door zelfinzicht, dat verworven kan worden door een meditatieve houding. Aandachtig in het hier en nu zijn is ook een meditatie. Of de ademhalingsoefening: 8 tellen diep inademen, 8 tellen vasthouden, dan rustig uitademen. Deze oefening brengt ook innerlijke rust en kracht. Vrede ín de mens is erg goed. Daarom zijn zonden (o.a.) ook fout: de innerlijke vrede is verstoord. Die zonden moet ingeboet afgelost worden. De zonden ga je herkennen door er op te letten; ook een meditatieve houding draagt er aan bij dat dit bewustzijn kan groeien. Kortom, een meditatieve houding zou ook een katholiek kunnen helpen in zijn geestelijk leven, meen ik.

    1. @Raphaël,
     U leeft op dezelfde aarde als ieder mens.
     Het is ook voor Ú de hoogste tijd om eens normáál te doen.

     Wat U ‘mediteren’ vindt, vind ikzelf: nadenken over de 7 w’s van je eigen wel en niet handelen.

     1. De vraag is dan wel nét wat nu eigenlijk normaal ís.

      Dat doet me denken aan de politiek die abnormaal normaal wil maken omdat dat hen goed uitkomt. Nu kunt u daar in meegaan en zich ook aanpassen aan de wensen van die politiek óf u kunt uw eigen meester blijven over wat voor u als normaal geldt.

      Ook de kerk is blijkbaar aan het zwalken als het het ‘normaal doen’ betreft. Wat eens abnormaal was: de zegen geven aan blijkbaar niet-gelovigen onder het mom van we willen niet discrimineren is eigenlijk niet ‘normaal’.

      Evenzo als de kerk het ‘normaal’ zou vinden om zogenaamde moordwerktuigen (wapens) in te zegenen. Zoiets is wellicht helemaal niet normaal en druist in tegen de Wet?

      (Ik zou wellicht willen zeggen tegen iemand die de zegen van de kerk komt halen: “wordt eerst lid van onze kerk en daarna wordt u vanzelf gezegend. Maar dat terzijde.)

      We zien dus het het ‘normaal’ aan verandering onderhevig is. Wie naar school is geweest en wie de massamedia tot zich heeft genomen is al gevormd naar het gewenste ‘normaal’. Dat is juist de pest van deze tijd; dat de opleidingen en de massamedia de geest beïnvloeden van de gewoonlijk ‘half slapende’ mens.

      Dus wat u normaal vindt, is voor mij of een ander misschien niet allemaal normaal (meer). De leugens zijn misschien een beetje teveel opgevallen, de een wordt wat wakker voor de waan van de dag en de ander is er in gevangen.

      Maar noem het nadenken, mij ook goed. Als u maar weet dat de geest ook kan liegen en verdraaien, beïnvloedt kan zijn etcetera. Ik zeg niet dat voor u geldt, ik bedoel het in het algemeen.

      Maar dan doet u het maar op de harde manier, ik verkies liever de zachte wijze, maar zoveel als mogelijk mét harde kennis. Vandaar dat ik verder keek dan mijn neus lang is en leuke aanvullingen heb gevonden op het katholieke geloof, zonder de kerk in de wielen te willen rijden uiteraard.

 12. P. Derks,

  Christelijke meditatie is een vorm van gebed en is fundamenteel anders dan boeddhistische meditatie; boeddhisten proberen zich te ontdoen van denken (wat onmogelijk is) terwijl christenen mediteren door het mentaal beschouwen van de mysteriën van het geloof. Lectio divina is meditatie en een hogere vorm van bidden en wordt traditioneel beoefend in kloosters. Wat boeddhisten doen is gevaarlijk, want wanneer iemand probeert zich leeg te maken van gedachten zullen demonen slechte gedachten bij hem induwen. Christelijke meditatie echter is noodzakelijk voor het geestelijk leven.

  1. @Waramund

   niet dat u reageert

   “Christelijke meditatie is een vorm van gebed en is fundamenteel anders dan boeddhistische meditatie; boeddhisten proberen zich te ontdoen van denken (wat onmogelijk is) terwijl christenen mediteren door het mentaal beschouwen van de mysteriën van het geloof. Lectio divina is meditatie en een hogere vorm van bidden en wordt traditioneel beoefend in kloosters.”

   en mens kan zich wel degelijk ontdoen van denken als die Geheel één wordt met Christus. Denken is een proces waar verbeelding plaats vindt en in menselijke tijd verloopt. Als men geheel Eén met Christus is, is er geen verbeelding meer en Tijd =0, niet dat Tijd niet meer aanwezig is, er vindt geen tijdverschuiving(vertraging) plaats en ook is in alles en overal De Volle Waarheid Geheel Openbaar: er vindt geen verhaal plaats waarbij men achter elkaar tot het einde van het verhaal wordt geleidt: Alles en overal wordt in Tijd = 0 zonder tijd vergaan in één keer duidelijk!
   En er is een hogere vorm dan “mentaal beschouwen van de mysteriën van het geloof”: dan beschouwt men geen mysterie van geloof meer, dan is er in het geheel geen mysterie meer en is contemplatie ten einde want er wordt niet geschouwd, men Is Christusgelijk = Godgelijk
   Maar ja dat is natuurlijk ketters naar de leer….., want een mens kan nooit Godgelijk =Christusgelijk zonder zonden op aarde zijn…..
   Wat Boeddhisten is niet alleen gevaarlijk, het is misleiding want hun mantra brengt wel op een geestelijk hoger niveau en houdt hen vast in misleiding. Het is hetzelfde als christenen die hun leer en/of traditie niet op orde hebben en blind overtuigd zijn dat hun leer zonder fouten is. Die blijven in een farizeïsch schriftgeleerderige ziende blinde misleiding! daarom komen de meeste heiligen ook niet verder dan verbeelde verschijningen ipv te komen tot De Volmaakt Geheel Onverbeelde Verschijning. Ieder van die heilige die zo verbeelde verschijning heeft en er in blijft hangen zal nog een les in de hel krijgen, en als ze die niet ter harte nemen verdwalen ze alsnog in de hel omdat het hen ontbreekt aan juiste nederigheid en moed. dat heet niet dat ze verloren zijn want de Twee Getuigen komen en Hetzelfde doen als Christus tijdens diens verblijf in de aarde

 13. @Henk Gadellaa,
  Uit Uw reactie van 1 februari 2024 om 11:53 uur, blijkt ÓVERduidelijk dat Uzelf sinds lange tijd(!!!) geen enkele H. (= Heilige) Mis bijwoont.
  Schaam U!!!
  En dan óók nog zéér onbeschaamd(!!!) álle anderen de les proberen te lezen.
  U moet maar durven.

  1. @P.J.T.Derks

   welke is hoger: naar de H.Mis gaan of Direct bij Die ene Volmaakte Christusverschijning Gaan Tempelen? en ging Christus elke sabbat naar de synagoge of de Tempel? Is Christus niet de Heer van de Sabbat? Is Christus niet zelf De Tempel?

   arme die u bent: u beleert een tollenaar en dat terwijl de tollenaar Geheel Geheiligd wordt en u zonder verder moet

 14. @ Henk,
  de vaste woorden voor de consecratie zijn verplichtend omdat er altijd neiging is tot het uitvinden van andere manieren van spreken. We moeten ons houden aan het Woord van God zoals het in de bijbel aan ons gegeven werd. Sedert VatII kennen moderne priesters geen beperkingen meer en fantaseren er op los. Het gaat om betonen van het grootste mogelijke respect voor het Allerheiligste Offer van Jezus.

  Henk, stel dat je wordt uitgenodigd aan het hof van de koning, dan ben je toch zeer goed gekleed en je respecteert alle regels van het protocol omdat je op geen enkele wijze het risico wil lopen dat de koning of iemand uit zijn hofhouding zich beledigd zou voelen.
  Vandaar de subtiele verfijningen van de Tridentijnse Heilige Mis.

  Jezus is onze ware Koning die zijn leven gaf om ons heil te bewerkstelligen, en wij staan dus bij Hem in de schuld. Dus willen we met de grootst mogelijke zorg en perfectie Hem de allerhoogste eer betonen, niet alleen in een liturgie, maar we moeten vooral ook bereid zijn deelachtig te willen worden aan het Offer van Christus. Dat leidt tot de vele heiligen en martelaren in de RKK.

  1. @eic-b-l

   en wie nodigde de koning uit voor de bruiloft? Die die verwachte kwamen niet en daarna plukte iedereen van de straat.. en hoe waren die gekleed? Staat er niet geschreven:

   5Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen, die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen; voorwaar Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen! 6Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bidt tot uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. 7Als gij bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want deze menen dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden. 8Volgt hun voorbeeld dus niet na, want voordat gij Hem vraagt, weet uw Vader wat gij nodig hebt. (Mat 6)

   en

   28En wat maakt gij u zorgen over kleding? Kijkt naar de leliën in het veld: hoe ze groeien. Ze arbeiden noch spinnen. 29Toch zeg Ik u: Zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. 30Als God nu het veldgewas dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen, zo kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen? 31Maakt u dus geen zorgen over de vraag: wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken? 32Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt. 33Maar zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven worden.(Mat 6)

   als men de grootst mogelijk respect wil tonen naar Christus dan VINDT HET KONINKRIJK GODS EN DIENS GERECHTIGHEID EN HEB CHRISTUSGELIJK LIEF!! EN VERGEET DAT OOK MINDER, ALS MEN ZICH GEPAST VERHOUDT, OOK GEHEILIGD KAN WORDEN!

   1. CORRECTIE:

    EN VERGEET NIET DAT OOK MINDER, ALS MEN ZICH GEPAST VERHOUDT, OOK GEHEILIGD KAN WORDEN!

   2. Henk,
    wie niet gekleed is uit respect wordt buitengesmeten. Denk even na waarover dit gaat.

    1. dream on in uw fatamorgana: die niet geheel Christusgekleed is in lichaam, geest en ziel wordt er uit gegeooid want in de Hemel is slechts Eén in alles, over en altijd volmaakt ongeheiligd Christusgelijk, In de Hemel woredt er niet meer Geheiligd. Tot aan de hemelpoort wordt er Geheiligd, ga maar kijken

     1. Henk,
      men kan beter nooit onwaardig naar de communie gaan.
      De modernisten, met toestemming van bisschoppen, laten het voorkomen dat het voldoende is een goedmenende socialist te zijn.

      1. @eric-b-l

       gaat men gepast nederig liefdevol als tollenaar, overspelige, moordenaar, zonde te beleren waar men niet kan gaat men nooit onwaardig. Gaat men overtuigend blind belerend zoals u doet gaat men altijd niet waardig genoeg!
       u heeft geluk dat de tijd van barmhartigheid nog niet voorbij is, is die voorbij verkrijgt met uw leer en houding zeker geen heiliging! want u bent dan ziende blind zondig en ziende blinden zonden zijn niet te vergeven!

       U moet eens de talmoed lezen tav de grote verzoendag: na Christus sterven heeft er nooit meer het wonder van de Grote verzoendag bij de tempel plaats gevonden!
       ik mag u hard overkomen, ik ben zeker zeer begaan met uw ziel!, ik waarschuw niet om niet!

      2. @eric-b-l,
       Henk heeft toch duidelijk aangegeven dat hij NOOIT naar de kerk gaat … en TÓCH hier de profeet speelt!!!
       Hij is overduidelijk geestelijk niet normaal.

        1. @eric-b-l,
         Iemand die geregeld God-Zélf ziet heeft geen enkele behoefte aan ’n kerk.

         1. Nu kunnen @Raphael + @frank dierickx zélf constateren wat er aan hén mankeert.
          Ze hoeven maar te lezen.

         2. @P.T.J. Derks

          Waar heb ik gezegd dat ik niet naar de kerk ga? Ik wel zeker naar een kerk, dan maak ik een kruis met gewijd water belijk mijn zonden en dank de Heer dat ik op Geheiligde en Heilig zonder zonden Grond mag staan en ga bidden voor anderen: Heer Jezus Christus, wees mij zondaar genadig en red allen vooral die uw barmhartigheid het hardste nodig hebben en zendt uw Geest naar alle volkeren en natuur opdat ze bewaard mogen blijven voor verwording, rampen en ongeluk, Moge de Vrouwe van alle volkeren en natuur onze Voorspraak zijn en dan bidt ik verder in stilte en brand kaarsen en smeek de Heer om Barmhartigheid en geef de wereld en uw kerk nog Tijd, ze weten niet wat ze doen! En als ik ga naar Jeruzalem naar de H.Grafkerk en laat H.Missen Lezen voor iedereen in de wereld en daarna ga ik ook naar Paran en als ik nog “energie”over heb ga ik naar de Horev, de echte die Christus mij liet vinden en klim naar boven en bid en “schreeuw het uit”naar Christus met heel mijn lichaam, geest en ziel om barmhartigheid!

          U weet niet half hoeveel er boven de wereld hangt aan leed!

          EN IK WIL GEEN HEILIGE ZIJN!

 15. @Joost (inzake Uw vraag van 1 februari 2024 om 15:49 uur) +
  @Raphaël om 16.43 uur,
  Dit is een zogeheten strikvraag conform de farizeeën.
  Een geloofsleraar meldt over zijn gelóóf, een leraar op een school meldt wat een vák dat hijzélf geleerd heeft en probeer dat aan zijn leerlingen duidelijk te maken.

  1. verbetering:
   @Joost (inzake Uw vraag van 1 februari 2024 om 15:49 uur) +
   @Raphaël om 16.43 uur,
   Dit is een zogeheten strikvraag conform de farizeeën.
   Een geloofsleraar meldt over zijn gelóóf, een leraar op een school meldt over ’n vák dat hijzélf geleerd heeft en probeert datzélfde aan zijn leerlingen in door hén te begrijpen taal voor hen over te dragen.

   1. Bovendien @Joost,
    U had zich op deze site toch uitgegeven voor pastoor.
    En nu ineens stelt U huichelachtig (= schijnheilig!!!) vragen, welke U zich vóór die priesteropleiding had dienen te stellen.
    U bent dus overduidelijk GÉÉN priester.

    1. Bovendien @Joost,
     Als priester dient U álle mensen (want zij zijn kinderen van God) te beminnen.
     Dat doet U ÓVERduidelijk NIÉT; U probéért dat zelfs niet.
     U bent dus een charlatan (= een oplichter, die probeert om mensen te bedriegen).

     1. @P.J.T Derks

      Christus Gelijk Liefhebben is meer dan uw vriendenkring liefhebben!

    2. Geachte P. Derks,
     Dat ik beweerde pastoor/priester te zijn, dat zuigt U uit uw duim. Ik heb dat nooit beweerd; het is slechts uw fantasie die U dit ingeeft. Het is dus vreemd dat U mij iets in de schoenen schuift dat uit uw eigen koker komt en niet van mij. U bestrijdt dus feitelijk slechts uw eigen waanidee, en dat is welaan niet de eerste keer.

     Dat U mijn vragen als strikvragen betitelt, is een zwaktebod. Heeft U misschien geen antwoord? Verkiest U daarom de mist boven duidelijkheid en helderheid? Bent U misschien bang voor steekhoudende kritiek op Uw beweringen? Jammer, maar dat maakt uw positie als vermeend deskundige op dit forum niet bepaald sterker. Jammer voor U!

     Maar bij dat al geeft U geen antwoord op mijn vragen.
     Daarom toch een tegenvraag aan U: hoeft een geloofsleraar GEEN duidelijke, begrijpelijke taal te spreken die door de mensen in zijn gehoor verstaan kan worden? Als dat zo is, waarvoor dienen dan de woorden die U hier publiceert? Zegt U het eens!

     Of bent U als geloofsleraar soms een orakel dat onder invloed van hallucinerende dampen onbegrijpelijke taal mag/moet uitslaan namens geheimzinnige krachten of godheid/godheden? U zegt het maar. Dan weten we voortaan ook hoe serieus we U en uw woorden moeten nemen: communicerend namens de of een Godheid die contact zoekt met mensen of als spreekbuis van iets / iemand die we blijkbaar niet kunnen of niet mogen kennen maar wel blindelings moeten volgen wat Hij of Zij via U natuurlijk te berde brengt? Denkt U echt dat veel mensen tot dat laatste geneigd zijn anno 2024? Is uw communicatie dus bedoeld als catechese of niet?

     In afwachting van uw gedachten en pennenvrucht,
     h.g.

     1. @Joost,
      In het vlug kan ik slechts terugvinden:
      mijn reacties bij het artikel ‘Grindavik ligt in Vlaanderen. Parabel.’
      Daar heeft U nimmer(!) op gereageerd … tot Uw reactie alhier van vandáág.

      1. Geachte heer Derks,

       Toen ik d.d. 18 januari 2023 om 14:05 bij het item “De kerk is heilig, het personeel niet” voor het broodnodige evenwicht op deze site een opiniestuk van een parochiepriester te Landgraaf ter lezing onder uw aandacht bracht, sloot ik dat bericht af (conform het artikel in KN!) met “De auteur is pastoor te Landgraaf.”

       Dat laatste sloeg natuurlijk op de auteur van genoemd opiniestuk in het KN. Mijn tekst ging immers helemaal niet over mij als persoon, maar over een opiniestuk en de auteur DAARVAN: een man uit de praktijk, een parochiepriester te Landgraaf.

       Uw misverstand hierover, en de misverstanden die daarna nog volgden over het dorp Landgraaf en de Gemeente Landgraaf komen dus grotendeels voort uit uw onwil om enige moeite te doen om mijn Bron – via de opgegeven link – zelf te raadplegen alvorens te reageren.

       Mij dan meteen van allerhande lelijks te betichten, of U van slecht begrijpend lezen, slecht onderzoek of falend geheugen en gebrekkige zelfreflectie, helpt ons echter niet verder. Ik reageer eenvoudig niet op onzinnige reacties tot ik de bron van die onzin gevonden heb.

       Goed, U was wat te snel, maar ik beken toch ook per ongeluk enigszins onzorgvuldig/dubbelzinnig te zijn geweest, en biedt daarvoor mijn oprechte verontschuldiging aan.

       Het zou U sieren wanneer U in het vervolg ook eens wat echte moeite deed om te achterhalen waarom U tot uw boude kritiek komt, en dat niet louter over te laten aan de mensen die U zonder enige hoffelijkheid behandelt, maar wel o zo gemakkelijk met veel bombarie afserveert. Ieder mens maakt fouten en heeft tekorten. U dus ook, of ben ik hier abuis?

     2. Doe geen moeite, Joost.
      Derks is een politieman die alles héél goed weet, maar zelden iets terugvindt.
      U moet bij hem ook niet terecht voor inhoudelijke discussies.
      Die laat hij aan zijn vrienden.
      Hij staat aan de kant, met de knuppel, en knotst op alles wat niet rechtdoor loopt.
      In de richting van zijn vrienden.
      Maar bon, ik heb het hier zowat gehad.

      1. @frank dierickx,
       U doet ÁLLES om maar te dwarsbomen: zelfs in ándermans discussies bemoeien.
       U bent totaal ongegeneerd en totaal onopgevoed.

       1. Sorry agent, ik zal het nooit meer doen.
        Tav Joost, de pennenvrucht is hier aangekomen.

        1. @frank dierickx,
         U KÚNT het niet laten; u bemt ÉCHT onopgevoed door Uw ouders.

         1. @frank dierickx,
          Zouden Uw ouders hun opvoedkundige taak naar behoren gedaan hebben, zouden zij U ’n stevig(!) pak slaag gegeven hebben.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht