Einde arm klein Vlaanderen

De “verfrissende wind” van Paus Johannes XXIII begon doorheen de Kerk te waaien vanaf 1958 (in werkelijkheid reeds voorbereid sedert 1948 onder bisschop Annibale Bugnini i.v.m. de NOM) en bracht vele pas gewijde priesters ertoe de verplichte eed “tegen het modernisme” te verraden. De meineed op grote schaal werd spoedig zichtbaar tijdens het Tweede Vaticaans concilie. Het verraad op zulke schaal kon alleen tot uiting komen vanwege de persoon van Johannes XXIII zelf. Maar Wikipedia vermeldt trots : “Hij werd op 3 september 2000 door paus Johannes Paulus II zalig en op 27 april 2014 door paus Franciscus heilig verklaard. Zijn feestdag is op 11 oktober, de dag van de opening van het door hem bijeengeroepen Tweede Vaticaans Concilie.”
Ongetwijfeld zal door de eerstvolgende Traditionele ware Paus hierover een oordeel geveld worden.

In 1963 begon de vernieuwing onder “de constitutie over de liturgie Sacrosanctum Concilium.” ondanks “Johannes XXIII met het oog op toenemende experimenten met de volkstaal in de katholieke liturgie, die toen nog uitsluitend in het Latijn werd gevierd, erop aandrong het Latijn en de gebruiken te behouden.” (wikipedia)

Het toen ingestelde driejarig lezingenrooster voor de zondagsmis onder de misleidende woorden : “zodat de gelovigen zoveel mogelijk het Woord Gods konden vernemen” leidt volgens mij tot loskoppeling van een vaste herkenbare kennisbodem dat wordt aangelegd in de ziel van de gelovige, juist vanwege de jaarlijkse herhaling van onveranderd dezelfde Bijbelse teksten.

Zijn populariteit had deze paus vooral te danken aan de opkomst van de TV.
Pikant detail : Er heeft ook een andere Johannes XXIII bestaan. Hij was een tegenpaus tijdens het Concilie van Konstanz van 1414 tot 1418, dat een einde moest maken aan het Westers Schisma. Deze tegenpaus werd echter nooit door de Katholieke Kerk erkend, en daarom kon Roncalli zich later ook zo noemen. (Wikipedia) Wat zou ons ooit moeten beletten de oneerbare titel van tegenpaus te handhaven i.v.m. de latere Johannes XXIII ?

      Het begin van de wijsheid is de vreze van Jahweh,
      En die haar beoefent, zal helder inzicht bekomen;
      Voor eeuwig zij Hij geprezen! –Psalm 111:11
Die wijsheid heeft ’tegenpaus’ Johannes XXIII-2 doelbewust overboord gesmeten. Weg vreze voor Jahweh, weg respect voor God en waarheid. Afbouw van de Kerk.

In grote landen als Frankrijk en Duitsland kon in theorie en principieel altijd en ononderbroken gepalaverd worden over de meineed van zovele priesters om de eenvoudige reden dat er altijd nog Traditionele priesters en bisschoppen overbleven. Voor het erg linkse deel van Frankrijk, met liefde het boeddorstige lied La Marseillaise zingend, was dit misschien minder vanzelfsprekend maar Duitsland gaf zich over aan een Christelijk Democratische Unie waarna een radicaal communistische vrouw, Angela Merkel, sterke greep op het roer kreeg. Waartoe dient politiek, tot niets goeds!

Ondanks de ijzingwekkende tegenstellingen en het aanhoudende verraad van priesters en zeer veel bisschoppen konden deze grote landen een zekere Traditioneel Katholieke basisgroep behouden.

Echter niet zo ons kleine Vlaanderen. Hier is het Traditioneel Katholieke volkje dun en verspreid met slechts weinige Traditionele priesters, maar overwegend ‘moderne’ priesters die allen verraad pleegden aan de eis van de eed “tegen het modernisme” en bevestigend ‘modern’ geleid door moedeloze bisschoppen die geen sprankje oorspronkelijkheid meer kunnen en durven opbrengen – hun angst voor de Brusselse loges is blijkbaar veel groter dan hun angst voor het oordeel van God.

Gezien de allerergste ontwikkelingen in de VSA, Rusland, China en Noord-Korea kan men Katholiek Vlaanderen zo goed als onbestaand geworden beschouwen. In Amerika brandt een hevige strijd om rechtvaardigheid en Katholieke Traditie in verdediging tegen duivelse ‘democraten’, China legt aan godsdienstige mensen de bloedstollende staatskerk op en jaagt bloeddorstig op de nog steeds talrijke Traditionele Katholieken terwijl Communistisch Rusland samen met hulp van Noord-Korea en onbetrouwbaar goddeloos China zich opmaakt een blitzkrieg uit te voeren op West-Europa. Daarmee is dan ook het lot van de NAVO bezegeld, zowel als de toekomst van de VSA.

Het lot van de vreemdelingen die nog steeds massaal toestromen brengt vandaag vooral de VSA openlijk in zeer zware problemen waar men met groeiend afgrijzen naar kijkt en men begint te beseffen dat men geen kant meer op kan. De maat is zodanig overvol dat zelfs de ‘democraten’ die de vreemdelingen voorheen welkom noemden, veel te laat beginnen beseffen dat de ramp uitzichtloos is.
In alle tijden echter was onverwacht grote instroom van vreemden het middel tot niet slechts ontregeling maar zelfs vernietiging van een ontaard volk. Men kan de VSA in brokken uit elkaar zien vallen terwijl men er naar kijkt. Zelfs Trump kan dit niet meer herstellen, hoogstens steun bieden aan de resterende pro-life mensen, Christenen en Traditionele Katholieken.

Psalm 36:2-3 over de ontaarde ‘moderne’ mens:
      De zonde fluistert den boze haar inblazingen toe
      In het diepst van zijn hart;
      Geen vreze Gods staat hem voor ogen.
      Want ze heeft hem met blindheid geslagen,
      Zodat hij zijn misdaad kent noch haat.

Met welke middelen zou men een onbewust socialistisch geworden Vlaams volk nog tot de Geestelijke realiteit van het leven, zoals God de Vader het verlangt, kunnen terug roepen? Niet de bisschoppen en hun progressieve priesters, noch het Vaticaan dat in handen van vreemde vijanden viel. Zeer zeker niet jonge politici met een naar adem happende gelegenheids-ideologie in een totaal verdeelde en versnipperde politieke kale vlakte, het eertijds in eenheid levende en bruisende Vlaamse Christelijke landschap. Het einde van het Geestelijk totaal verarmde Vlaanderen is een feit, ontvreemd van de Christelijke wortels, en daarmede ook van het fysieke bestaan van Vlaanderen.

Kon Koning David nog smeken in Psalm 86:11-13
Jahweh, toon mij uw weg, opdat ik wandele in uw waarheid, Vervul enkel mijn hart van de vrees voor uw Naam; Dan zal ik U hartelijk danken, mijn Heer en mijn God, En uw Naam verheerlijken voor eeuwig! Want dan toont Gij mij uw grote ontferming, En redt Gij mij uit het diepst van de afgrond!


Vlamingen zoeken niet meer naar waarheid, zij glijden traag neerwaarts in een duistere afgrond. Meest voor de hand liggend zullen de overblijfselen van Vlaanderen en Nederland deel worden van Duitsland.

Auteur:Hypoliet

365 commentaren op “Einde arm klein Vlaanderen

 1. Zeer goed artikel maar ook erg dramatisch, wat te doen met de tien rechtvaardigen die nog overblijven ? Ik noem mezelf niet rechtvaardig maar ken toch de waarheid van het evangelie met het gevolg dat ik me soms zeer eenzaam voel. Elke novo’s orde mis die ik bijwoon in mijn parochie is een bron van ergernis voor mij en niet omdat in het Vlaams gecelebreerd wordt maar om de voortdurende verdraaiingen van het evangelie, leken die de communie geven nooit een woord over de noodzaak van te biechten enz…Wat kun je doen als leken katholiek ? Ik heb al onafgebroken gesproken binnen en buiten de kerk, geschreven, gewaarschuwd ogenschijnlijk totaal vergeefs. Het monster van het modernisme is gewoon te sterk en de overblijvende katholieken drijven gewoon gewoon gemakshalve meer op de stroom naar de afgrond

  1. In theorie zou het misschien geen slecht idee zijn moesten alle Vlaamse Traditionele Katholieken gaan samenwonen in een min of meer centraal gelegen dorp, om daar een eigen wijk uit te bouwen en met een eigen Traditionele Priester.
   Ik weet dat het te mooi is om waar te kunnen worden, maar toch . . .

   1. Mooie gedachte, ik probeer al een tijdje om mensen bij elkaar te krijgen voor de rozenkrans, tevergeefs

    1. Zijn er dan geen gebedsgroepen meer in de omliggende gemeenten waar u verblijft? Zijn al die gebedsgroepen verdwenen tijdens de pandemie?

     1. u kunt veel bidden, als uw schip lek en zeil vol gaten en een roer dat krom is krijgt u niks voor elkaar! U kijkt niet naar boven, noch onder het dek, noch naar uw roer. En al kijkt u u bent stekeblind: u bent net een woestijnwandelaar die geen sterrenhemel kan lezen en in cirkels rondloopt en door de duinen en wind niet ziet dat u er al gelopen heeft!

      u wilt de oude tijd terughalen waar het verval allang bezig was alsof Latijn de heiligste taal was: Sprak Petrus met Pinksteren niet zijn moedertaal en en verstond niet elke niet-Jood het in diens eigen moedertaal? En als u naar het buitenland gaat en ziek wordt dan zoekt u ook een belgische dokter aldaar….Hoe staat het ook alweer in de Bijbel:

      WEE U, FARIZEEËN
      37 Bij gelegenheid van deze toespraak nodigde een farizeeër Hem uit de maaltijd bij hem te gebruiken. Hij trad dus binnen en ging aanliggen. 38 Toen de farizeeër dat zag, stond hij er verwonderd over, dat Jezus niet eerst voor de maaltijd de wassingen verricht had. 39 Maar de Heer sprak tot hem: ‘En gij dan, farizeeër, gij maakt wel de buitenkant van beker en schotel schoon, maar vanbinnen zijt ge vol van roof en slechtheid. 40 Dwazen! Heeft Hij die de buitenkant maakte ook niet de binnenkant gemaakt? 41 Geeft liever wat erin is als aalmoes; dan is voor u alles rein. 42 Maar wee u, farizeeër! Gij betaalt wel tienden van munt en wijnruit en allerlei kruiden, maar bekommert u niet om rechtvaardigheid en liefde tot God. Het ene moet men doen en het andere niet verwaarlozen. 43 Wee u, farizeeën! Gij zijt belust op de voornaamste zetel in de synagoge en de begroetingen op de markt. 44 Wee u! Gij zijt gelijk aan onzichtbare graven, waar de mensen overheen wandelen zonder het te weten.’ 45 Hier nam een van de wetgeleerden het woord en zei tot Hem: ‘Meester, door zo te spreken beledigt Ge ook ons.’ 46 Hij antwoordde echter: ‘Wee ook u, wetgeleerden! Gij legt de mensen haast ondraaglijke lasten op en raakt zelf die lasten niet met één van uw vingers aan. 47 Wee u! Gij bouwt de graven van de profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood. 48 Hiermee legt gij getuigenis af dat gij instemt met de werken van uw vaderen, want zij doodden hen en gij bouwt hun graven. 49 Daarom ook heeft Gods wijsheid gezegd: Ik zal profeten en afgezanten tot hen zenden, maar sommigen van hen zullen zij doden en vervolgen, 50 zodat dit geslacht verantwoordelijk gesteld zal worden voor het bloed van alle profeten, dat vergoten is vanaf de grondvesting der wereld, 51 vanaf het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die gedood werd tussen het altaar en het tempelgebouw. Ja, Ik zeg u, dit geslacht zal verantwoordelijk zijn! 52 Gij hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf zijt ge niet binnengegaan, en hun die het wilden, hebt ge het belet.’ 53 Toen Hij naar buiten kwam, begonnen de schriftgeleerden en de farizeeën, hevig op Hem gebeten, Hem allerlei netelige vragen te stellen 54 met de heimelijke bedoeling Hem op grond van de een of andere uitlating te kunnen vangen.(Lucas 11)

      Het gaat niet om de H.Mis, het gaat om De Wet en Profeten Christusgelijk te vervullen en barmhartigheid niet uit het oog te verliezen zonder onrechtvaardig te worden!

    2. Moet u de weg van Pastoor van Ars lopen, die begon ook met een bijna lege kerk en afgedreven dorp!

    3. Yves,

     ter informatie:

     de rozenkrans wordt dagelijks gelezen op Radio Maria om 08u00′

     mvg,

     Henk Soens

     1. Radio Maria loopt op twee verschillende benen die elke een andere richting uitgaan. Niet meer betrouwbaar.

  2. Ik maak me zorgen ondanks de goeie bedoelingen v schrijvers hier dat jij teveel goeie zaken op de hoop gooien met slechte en misleide zaken ? Vlaanderen is ooit bij Maria “haarvparadijs op aarde” genoemd..St Jozef bij Kapellen De rozenkrans Banneux en de zichtbaar waardering voor Padre Pio zijn allemaal tekenen dat het geloof diep ingeburgde is Ondanks de lelijk extreem rechts bewegingen die met ijzerkruis eens in de 4 jaar daar inter national bijeen komen blijf bidden dat vooral de Heilig Geest wijs zuiver leiders zal leiden uit te spreken voor alles dat van God komt
   Blijf de rozarykrans bidden om alle genade te ontvangen om te weten wat jij moet doen en zeggen Laat jij niet afleiden maar zoek wat God wil En als jij het niet weet vraag Padre Pio daar kan de duivel niet tegen op
   Heilig Michael verdedig ons in de strijd Blijf in Jezus Maria en Jozef met jij beschermengel dichtbij en bid voor de hele wereld Laat jouw gebed waar jij ook loop of fiets of rijdt met God s genade zich als een vloed golf v genade zich verspreiden en bescherming bieden aan allen (ook die God niet werkelijk kennen)en alle plaatsen waar jij kom tegen de straffen en rampen dat de mensheid heeft veroorzaakt Vraag als alle overleden mee mogen bidden vooral die in de vagevuur worden erdoor gered terwijl ze ons mogen en kunnen helpen God is zo GOED Wees boven alles dankbaar! Al voel jij waardeloos en tot niks goed in staat Dank God Hij zal jij geruststellen en jij zal wonderen meemaken en ervaren de vrijheid en blijdschap dat Maria als kind v God de Vader in de tempel meemaakte Als Moeder v God de zoon met Jezus en als bride v d Heilig Geest Als kinderen van onze Hemelse Vader mogen wij Hem alles vragen en Maria heeft Hij de grootste genade geschoken als mens
   Dat Maria s zuiverheid als mens de overwinning zal behalen ïs voor de duivel de grootste vernedering …wees dus in alles in jouw spreken denken doen en laten zuiver waardig kinderen v God de Vader
   Door jouw voorbeeld zal jij alle om jij heen een stukje hemel laten ervaren
   Laten wij medewerkers v de hemel worden en zodandig de aarde en alle haar bewoners helpen redden als een groot gezin zamen Amen +

  3. Een voornaam hoort voor een achternaam te staan daar is het een “voor” naam, duidelijk genoeg, Yves Sergeant

 2. Zo, de ‘satanisten’ zijn weer vanaf zaterdag bezig met hun vliegmachines de zon te verduisteren. We zullen wel weer ziek moeten worden zeker? Ziekte X?

  De paus heeft een briefje aan de WEF gestuurd met daarin zijn zegen(!) aan hen.
  De WEF die de wereld wil globaliseren. Dat lijkt hun beter. Die is dan makkelijker te besturen, want of je nu 1000 mensen de wet voorschrijft of 7 miljard, het zijn een aantal nullen meer in de computer, dus het kan eenvoudig.

  Vooral de armen en de genen die honger hebben worden in de brief genoemd. Daar komen veel oorlogen vandaan, zegt ie, door de honger en dorst en de onrechtvaardigheid.

  Dat Amerika bijvoorbeeld sinds zijn bestaan zeker meer dan 100 oorlogen heeft gevoerd tikt goed aan. Van de 240 jaar dat de Verenigde Staten van Amerika bestaan zijn zij al 219 jaar in oorlog. Maar, die oorlogen waren er niet om de armoe op te lossen, zeggen insiders, nee, die waren er om de rijken rijker te maken. Er zijn boeken over volgeschreven.

  Het land dat nóg meer oorlogen heeft gevoerd is Groot-Brittannië. 109 maal heeft men miljoenen mensen met oorlogen omgebracht. Dat is niet goed voor de vrede.

  Dus, het zou door het ‘onrecht’ op aarde komen, al die moordpartijen, weet de paus te schrijven. Die arme mensen kunnen op een of andere manier niet zo goed aan eten komen en daarom vindt de paus de WEF goed. Dan stoppen de bazen van grootmachten zeker met geweld. Die worden dan opeens lief en aardig. (Gelooft u het?)

  Eten schijnen de mensen zelf al eeuwig te kunnen verzorgen. Als hun land tenminste met rust gelaten wordt. Eten komt er niet door landen kapot te bombarderen en elke leider die andere bazen niet bevalt om te brengen. Dus geen oorlog is in ieder geval niet minder eten. Maar hoe stop je die oorlogen nou? Ja kan moeilijk de bazen aanpakken, want die zijn de baas. Die zijn onschendbaar. Immuun voor straf en als enige vrije mensen. (Vallen niet onder het recht; die zijn het recht zelf.)

  Het leven was altijd goed was zoals was. Dat de (bazen van) grootmachten blijkbaar oorlogszuchtig zijn maakt het dus lastig en vervelend om fijn te leven. Maar moet daar nou een administratie wereldregering voor komen? Zou het misschien niet beter zijn om de aanstichters van het kwaad aan te pakken? Want zo wordt het misschien nóg erger?

  Het lijkt erop dat de kerk laat zien aan welke kant zij nu staat.
  Een briefje aan de uitvoerders van de plannen van de bazen op de achtergrond schrijven is in dat licht gezien misschien wat ‘apart’.
  Wil men eventueel (iets dat men volgens mij helemaal niet wil) de problemen op de aarde voor álle mensen oplossen, dan zal men toch echt bij de wortel van het probleem moeten beginnen. Die kolere wapens verbieden en onrecht beëindigen, te beginnen aan de top. Wie is waarom zo aan die top gekomen?
  De Bijbel geeft aan dat de antichristenen de vijand zijn. En het punt is dat ze zich voordoen als christenen. Maar het zijn wolven in schaapskleren.

  Ik vrees echter met grote vreze dat ook de Bijbel wel aangepast zal zijn om aan de eisen van de bovenbazen te voldoen. Dus daar is de totaaloplossing ook niet te vinden misschien. De wolven kunnen écht heel veel hoor: ook boeken aanpassen.

  1. Raphaël,
   ik denk dat de Nederlandstalige Petrus Canisius 1939 onze beste bijbelvertaling is en goed betrouwbaar.
   In Frankrijk kan men nu weer de zogenaamde “Crampon 1923” aanschaffen, dat is een exacte heruitgave zonder veranderingen.
   Het lijkt me bijna ideaal deze twee naast elkaar te leggen voor beter begrip. Een Latijnse bijbel heb ik ook maar dat is voor mij onleesbaar.

 3. Johannes XXIII (Roncalli) werd door alle diocesane bisschoppen (opvolgers van de apostelen) erkend als paus, dus hij was de wettige paus van Rome.

  Zat die Henk Gadellaa hier vroeger niet op het oud “Rorate”-forum? Als ik mij niet vergis was ik zelfs nog een tiener toen ik hem daar voor het eerst zag, en ik ben 34 nu. Nu is hij hier opgedoken om op te treden als valse profeet.

 4. Ik reageer heel weinig op het Kath. Forum om dat het meestal geen forum is maar een visie van veel personen op deze site die hun mening als de juiste zien en dan kreeg ik veel negatief commentaar op mijn goed bedoelde zoektocht. Dat is niet erg maar zoals ik eerder schreef wil ik niemand zijn mening ontnemen of aanvallen. Maar het is soms alsof zij weten wat God’s plannen zijn met de mensheid, soms zelfs op een manier alsof God zelf hen om raad moet vragen. Voor mij bestaat God zeker maar dan als de huiveringwekkende grote Onkenbare waar ik als onvolmaakte mens met grote bescheidenheid tegenover moet staan. Ik heb daarom niets met bijvoorbeeld de ‘Grote Waarschuwing’ en de beschrijving van de hel door een zuster Faustina zoals op deze site te lezen is. Hoe moet je dan God een plaats in je leven geven? Ook ik ben daarnaar op zoek en vond o.a. een bijdrage op: ‘Spirituele teksten een blog van Pentagram boekwinkel’ een youtube bijdrage van een gesprek van Jacob Slavenburg. Schrijver van veel boeiende boeken vooral ook over het ontstaan van het Christendom. Halfweg wordt hem de vraag gesteld hoe wij om moeten gaan met alle leed in de huidige wereld. Noem alleen maar Oekraïne en Gaza. Belangrijk vindt Slavenburg dan de uitspraken van Jezus over het Koninkrijk. Jezus zei op een vraag waar dat Koninkrijk zich bevindt en het antwoord was: het Koninkrijk is uitgespreid over de wereld maar de mensen zien het niet en elders zegt Hij: Het Koninkrijk bevindt zich in jullie en buiten jullie. Als jullie jezelf kennen, zullen jullie ook gekend worden. Hij verbindt hetzelf met het goddelijke licht. Woorden die men volgens Slavenburg ook vindt in de dieptepsychologie. Misschien daarom ook interessant voor Frank Dierickx om naar te luisteren. Kortom ik vond het heel bijzonder om te beluisteren. Op: https://spiritueleteksten.nl/esoterisch-christendom-jezus-christus/jacob-slavenburg-over-de-demiurg-jaldabaoth-of-jaweh-en-het-gnostieke-gedachtengoed-ken-ook-het-kwaad-of-het-boze/

  1. Het gnosticisme is niet christelijk, want het is tegen de christelijke God, de God van Mozes, die zich incarneerde door de H. Maagd Maria; Jezus Christus is de God van Mozes die hemel en aarde schiep. De gnostici noemen Hem blasfemisch “demiurg”, beweren dat er een onpersoonlijke pantheïstische godheid boven Hem is. Zij beweren dat Hij rebelleerde tegen hun pantheïstische god en dat die daardoor materialiseerde tot een fysieke wereld. Zij beweren dus dat de fysieke wereld en alles erin goddelijk zijn, en zij beweren dat de satan, “Lucifer”, hen komt redden van de christelijke God en van de stoffelijkheid. Het gnosticisme is dus fundamenteel satanistisch want het aanbidt de vijand van de christelijke God, en het georganiseerd satanisme in het Westen is historisch van gnostische oorsprong (albigenzers, gnostische tempeliers, rozenkruisers, vrijmetselaars, kabbalistische frankisten). Geen gnosticisme kan christelijk zijn.

   Ik belijd als christen dat de christelijke God almachtig is en het allerhoogste Wezen, dat er geen god boven Hem bestaat, dat de satan Hem nooit kan verslaan en onttronen, en dat Hij de fysieke wereld als inherent goed geschapen heeft. De corruptie van die fysieke schepping is een gevolg van de Zondeval. Christenen zijn monotheïsten, geen pantheïsten.

   1. De gnostici heersen nu over de wereld, en moderne mensen zijn door hen geconditioneerd tot het naturalisme dat de bovennatuurlijke God van het Christendom afwijst; die conditionering werd uitgevoerd om hen van het christelijk monotheïsme weg te voeren naar het pantheïsme en de cultus van “Lucifer” die ze tot de openbare cultus van hun wereldsysteem willen maken. De naturalistische conditionering is zichtbaar bij mensen zoals Raphaël hier die denkt dat de “Nieuwe Wereldorde” louter over geld en politieke macht gaat, en dat een gedragscode en goed eten en drinken de enige belangrijke dingen zijn. De bovennatuurlijke Openbaring wordt uitgesloten in zijn discours; hij is dus duidelijk een kind van de moderne wereld, en zijn geest werd gekneed door de architecten van die moderne wereld.

    Het zijn orthodoxe katholieken die karakter en geesteskracht tonen, gedragen door de bovennatuurlijke gratie van het geloof, door tegenover de wijdverbreide conditioneringsmechanismen van de judeo-maçonnieke “Nieuwe Wereldorde” de katholieke doctrine te belijden die voortdurend systematisch aangevallen wordt door de maatschappelijke Machine.

    Degenen die nu heersen in de wereld willen niet alleen geld en politieke macht (in hoge mate hebben ze die dingen al), maar ze complotteren tegen God omdat ze de leugens van de praeternatuurlijke entiteiten via hun magiërs aangenomen hebben die tot hen beweren dat zij God in de hemel kunnen onttronen door revolutie. Gnostici wanen dat zij door “alchemische transformatie” (darwinisme), onder de sturing van de satan, zich kunnen vergoddelijken en sterker dan de christelijke God kunnen worden. De gnostische Helena Blavatsky beweerde dat “Lucifer” intelligentie gegeven had aan de mens en dat hij vanaf dat moment onderscheiden werd van dieren en dat hij de “alchemische transformatie” van de mens bleef sturen resulterend in het ontstaan van een soort van magische grondrassen waaronder de Ariërs (het later ariosofisme van het nationaal socialisme was gebouwd op het theosofisme van Blavatsky).

    Ik haat leugens, en wie zegt dat er een christelijk gnosticisme kan bestaan liegt; er kan geen christelijk satanisme bestaan; het Christendom en het satanisme sluiten elkaar uit. Er duiken hier mensen op die van het Christendom dingen willen maken die het niet zijn, en wanneer dergelijke herschrijvingen dan weerlegd worden klinkt er geklaag en gejammer.

    Gnostici hebben geen apostolische opvolging die hun sekten terugvoert naar de apostelen; degenen die in de oudheid hun episcopaat via de apostelen ontvingen veroordeelden het gnosticisme, zoals sint Polycarpus, leerling van de apostel Johannes. In de H. Schrift staat duidelijke strijd tegen het gnosticisme, maar dergelijke gedeelten knippen pseudochristelijke gnostici weg; en gnostische apocriefe nepevangeliën schrijven is gemakkelijk, maar ze hebben niet de ongebroken historische continuatie van de apostelen die de katholieke Kerk heeft.

    1. “De naturalistische conditionering is zichtbaar bij mensen zoals Raphaël hier die denkt dat de “Nieuwe Wereldorde” louter over geld en politieke macht gaat, en dat een gedragscode en goed eten en drinken de enige belangrijke dingen zijn.”

     De gedragscode die Raphaël geponeerd heeft is zelf liberalistisch en dus slecht en niet christelijk. Hij gaat dus in hoge mate mee met de stroom, maar toch beweert hij dat dogmatische christenen zwakke geesten zijn die onderwerpen niet rationeel benaderen.

  2. Heer Ettinger,

   Mooi gesprek, die video. Vooral na minuut 39 komt er een belangrijk punt: zelfkennis. Veel mensen kennen zichzelf niet en zijn stomverbaasd als je hen daar op wijst. Maar veel mensen zien het als iets van de boze, dus die ontwikkelen waarschijnlijk weinig introspectie, alhoewel volgens mij ook de woorden van Jezus hier vaak op hameren.
   Hoe kun je in hemelsnaam de wereld verbeteren als je een uiterst gekleurde bril ophebt? Dan is het maar nét wat je geleerd hebt of wat je weet.

   Ook staat men vaak huiverig tegenover andere wijsheid dan alleen de Bijbelse of Westerse.
   Ik vrees dat men daardoor als het ware door een ‘buis van bewustzijn’ kijkt en daardoor dus geen idee heeft wie er op deze wereld lopen te etteren en er in feite als verlamd naar kijkt.

   Verdraaid lastig om op die manier ook maar iets aan de ellende te doen. Ik zou bijna zeggen dat men het geleerde eens een beetje los zou moeten laten en er dan naar de zijkant naar kijken.

   Het valt me op de zowel geleerde mensen alsook sterk geconditioneerde mensen vaak lijden aan een bepaalde blikvernauwing. Geleerde mensen zijn vaak de ergste omdat ze hoog op de zetel napapegaaien wat ze moesten accepteren als waarheid. Gewone mensen omdat die vaak wat onwetend en bijna bezeten lijken zijn met hersenspoelingen aangebracht door de lui die aan de top van de wereld staan. Dit via scholen, massamedia en dergelijke. Het is te absurd voor woorden hoeveel lui een injectie namen. Zelfs en ook geleerde types.

   1. Raphaël,
    u schrijft : “Ook staat men vaak huiverig tegenover andere wijsheid dan alleen de Bijbelse”
    U bedoelt het hopelijk wel goed maar uw woorden in dit citaat zijn als een pijnlijke doorn en ik denk niet dat ik fanatiek ben, anders mag u me dat verduidelijken want altijd bereid bij te leren.

    1. Tja, die doorn is dan misschien wat ik bedoel met ‘hoe men gevormd is’, want ziet men zo een zin misschien als een gevaar en druist die wellicht in tegen zekerheden, dan is dat vervelend uiteraard.
     Maar de wereld verandert nu eenmaal en de wijsheid zou toe kunnen nemen. (Menselijke wijsheid bedoel ik dus.) In de tijd van de Bijbel waren er geen massamedia die de mensen dingen konden laten denken wat ze wilden. Dus is de nieuwe wijsheid: mijdt die media als je geestelijk schoon wil blijven. Of het is bekend uit de psychologie dat als je glimlacht, dat je dan vanzelf wat vrolijker wordt; het lichaam luistert naar de geest. Dat is ook wijs om toe te passen. Je voelt je dus niet alleen hoe je je voelt, maar je kunt je stemming een beetje veranderen. Dat is ook best wel een wijze kennis, lijkt mij. Het is bekend geworden dat een gezinssituatie voor een deel bepalend is hoe een kind zich ontwikkeld en soms de zelfde fouten gaat maken als die de ouders en de voorouders gemaakt hebben. Ben je je daar bewust van, dan kun je zorgen dat die ‘vloek’ verbeterd wordt. Je zou daarvoor ook kunnen bidden uiteraard, maar dan moet iemand zich wél eerst bewust zijn van de problemen in een gezin. Je moet wel bidden wat je wil hebben en dan moet je weten wát je wil hebben. Dit lijkt mij allemaal erg wijs om eventueel toe te passen. Als laatste is het bekend geworden dat een kind niet teveel moet lezen en vooral ook in de verte moet kijken en dus buitenspelen, anders is de kans groot dat die zijn ogen een beetje verkeerd ontwikkeld worden en het schaap zo een vreselijk brilletje moet dragen. Ook best wel wijs om te weten.

     Maar, eigenlijk is de vraag er juist een die uzelf zou moeten beantwoorden, anders blijft het zo leeg, met die vraag en antwoord. Wijsheid kun je niet op een briefje geven en de mens moet zélf leren, maar daartoe wel worden gestimuleerd.

     Bovendien zouden we eerst het woord wijsheid moeten definiëren, alvorens te schrijven daarover met elkaar.

     Ik denk dat het ook wijs is om goed veel kennis te nemen van de wetenschap zodat eventuele vooroordelen of misverstanden opgeruimd kunnen worden. Stel iets is gewoon natuurlijk en daar kunnen mensen niets aan doen. Dan kunnen we ons druk maken, maar het is nu eenmaal zo. Bovendien kunnen we ons met kennis een beetje te weer stellen tegen naarlingen; ook best wel wijs, vind ik.

     1. Raphaël, u schrijft :
      “Maar de wereld verandert nu eenmaal en de wijsheid zou toe kunnen nemen. (Menselijke wijsheid bedoel ik dus.)”
      en :
      “Je moet wel bidden wat je wil hebben en dan moet je weten wát je wil hebben.”

      Raphaël,
      het lijkt wel alsof u aan alles twijfelt, zelfs aan het christendom ?
      Nooit in mijn leven heb ik durven bidden om iets te hebben. Want waarom zou men dat ooit moeten doen? Ik zeg niet dat het niet mag. U mag God om geld en roem smeken, beter niet! Jezus legt toch zeer duidelijk uit dat onze Vader in de hemel ons door en door kent! Waarover maakt u zich zorgen? Het klimaat ligt toch volledig in Gods handen en ook uw hele leven ligt in Gods handen! Misschien bent u niet tevreden? Wat kan wereldse ‘wijsheid’ ooit voor u doen? Niets wezenlijks! Rustig overwegend stukjes in de bijbel lezen is ook bidden, want daardoor erkent u Gods Woord. Het lijden van Jezus en Maria overwegen verschaft grote genaden. Wat wil u nog meer hebben? U lijkt wel in een wereldse droom te wandelen. Stap uit die droom! De wereld heeft geen milligram wijsheid, slechts afleidingen en misleidingen en daaraan hebben we ook geen tekort!

      1. Jezus leert u in de Bijbel te bidden en te vragen wat u wilt. Wat moet ik daar nog aan toevoegen? Dat u dat laat moet u weten.
       Maar nogmaals, ik vrees dat we over godsdienst en moraal lang kunnen spreken, ik houd het nu eigenlijk liever hier, bij wereldser zaken. Maar, toch even, als Jezus leert te vragen, dan is dat zo. Dat staat althans als ik goed gelezen heb in de Bijbel.

       1. Raphaël,
        u bent volledig vrij alles te vragen wat u ook maar wenst.
        Dus bid ik voor anderen,
        en daar word ik zelf immers niet slechter van, integendeel!
        Maar wanneer u voor uzelf bid, en dat mag u, verliest u levenstijd, tijd u door God gratis geschonken. Geef die tijd dus voor anderen en dan maakt u dubbel winst. Zo werkt de genade van God.

        En u komt notabene op een Katholiek Forum om het liever bij wereldse zaken houden.
        Neem snel een koude douche, Raphaël, nu direct.

        1. @eric-b-l ,
         Met Uw antwoord toont U óverduidelijk dat U diép-gelovig bent (= tot in elke vezel van Uw lichaam).
         Dank U.

       2. Ga eens kijken bij een van de laatste ontwikkelingen :
        Full-Scale LIFE™ Inflatable Space Station Burst Test at NASA Marshall Space Flight Center
        https://www.youtube.com/watch?v=_7NiBD3KqkQ
        Dit is wat Hiltler ook deed : de mensen gek maken. Ze geloven dat dit allemaal belangrijk is !
        Het is niets anders dan een berg stinkende stront, sorry voor het vuile woord maar dat is wat het werkelijk is : afval fabriceren dient tot niets. Slechts misleiding en afleiding van het ware leven. Zielen misleiden.

        1. Ik kijk liever niet naar filmpjes van fantasten. Dat verstoort alleen de geest maar. Maar, beste eric, blijkbaar zitten wij op een ander spoor, en dat wordt mij wat vervelend.

         1. @Raphaël,
          Úw antwoord toont óverduidelijk, dat U diep in Uw ziel NIÉT -gelovig bent.

 5. Waramund allereerst bedankt voor Uw antwoord. Zoals veel religies heeft vooral ook de oude gnostiek veel symbolische verhalen ontwikkeld in een poging om God een plaats in ons leven te geven. Het christendom begint toch ook met verhalen uit Genesis bijvoorbeeld om de grootheid van God aan te geven maar daarom is het niet letterlijk zo gebeurd. Voor mij vult de gnostiek mijn RK zijn aan. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan prof. Gilles Quispel die voor TV bij Annemiek Schrijvers eens zei: mevrouw de gnostiek heeft nooit iemand vervolgd en dat kan het christendom niet zeggen. Maar vooral is de gnosis op een innerlijk band met God gericht terwijl het christendom God buiten en ver boven de mens, die op zichzelf nooit echt goed kan doen, geplaatst wat volgens Slavenburg een groot verlies is geweest. Kortom waarom kan het niet samen gaan in de zoektocht naar God? Er is nog meer over te schrijven maar daarmee wil ik U niet vervelen en bovendien: wie ben ik om gelijk te willen hebben, Prof. Roelof van den Broek heeft een uitgebreid boek over de gnostiek geschreven. Niet eenvoudig maar wel heel boeiend maar op een vraag aan hem om die dikwijls moeilijke gnosis in het kort proberen samen te vatten schreef hij het volgende: Ik heb de overtuiging dat de wezenskern van de mens uit een goddelijke wereld van licht en vrede afkomstig is en daarnaar moet terugkeren, maar op allerlei manieren wordt vast gehouden in de materiële wereld waarin hij gauw verstrikt geraakt; dit inzicht in de herkomst, huidige situatie en bestemming van de mens betekent tegelijk zijn bevrijding uit de omklemming van het materiële bestaan en zijn terugkeer naar de goddelijke wereld. Daar houd ik mij dan maar aan vast.

  1. Daar zou u zich misschien niet alleen aan vast kunnen houden, maar u zou het wellicht ook toe kunnen passen, als u dat niet al deed tenminste. Ik geloof trouwens dat wat u daar citeert ook wel in de Bijbel te lezen is. God is licht en liefde, Hij wil dat men Zijn wil doet en de materiële wereld overstijgt, voor het Koninkrijk van de Hemel op aarde, dacht ik. God kan er zijn als de mens Zijn wetten toepast, die van de naastenliefde en liefde voor de Schepper van die liefde Zelf.

   1. Raphaël,
    ik wil u geen kwaad toewensen of aandoen maar indien ik wist waar u woont zou ik misschien op een dag een emmer koud water over u heen gieten. Toen ik nog jong en heel erg dwaas was heb ik tijdens de verplichte militaire dienst een emmer koud water over een andere soldaat gegoten. Hij verdiende het eigenlijk wel! Maar maak u geen zorgen, ik ben daar nu te oud voor en een emmer zo hoog optillen kan ik niet meer. Maar u verdient het eigenlijk wel.

    1. Het is inderdaad niet zo gepast van me om hier té vrijuit te filosoferen over wat de geest zoal verzamelt in het kritisch beschouwen van kennis, wijsheid en religie en aanverwante zaken. Ik zal me wat moeten matigen. Mijn doel hier was dan ook niet om hier over godsdienst te praten, maar meer over wereldse zaken, hopende dat katholieken ook wel eerlijk en waarachtig zullen zijn in hun beschouwingen, en oplossingen bedenken om het hoofd te bieden aan de naar mijn idee niet ideale veranderingen in de wereld.

     1. Raphaël,
      ik heb echt dramatisch met u te doen.
      U relativeert het christelijk geloof.
      Kan u werkelijk niet geloven dat God alles onder controle heeft ?
      Ook de ergste dingen hebben een of meer bedoelingen.
      Iedereen op aarde moet nu een steeds zwaardere reeks beproevingen ondergaan.
      Daar kan niemand aan ontkomen.
      Gaat u trachten alles weg te filosoferen ? Helemaal weg-relativeren ?
      Ja, ik zou toch echt eens moeten langskomen met een emmer ijskoud water!
      kunnen we een afspraak maken? (grapje)

      1. Filosoferen is de wijsheid liefhebben en het opdoen van kennis. Dat is geen weg-relativeren.

       We kunnen wel overal over nadenken, lijkt mij. We hebben niet voor niets verstand. Maar, nogmaals; over geloof wil ik niet (meer) twisten of discussiëren, dat leidt blijkbaar tot weinig. Dat was mijn bedoeling ook niet. Ik hoopte hier nogmaals, waarheidlievende en dus fijne mensen te spreken, zodat we samen konden zien hoe we kunnen anticiperen op vervelende mensen en door hun bedachte streken, om het maar zacht uit te drukken.

       Dus ik laat het daar dus liever bij.

       1. Beste Raphael,

        Laat u niet zo makkelijk de mond snoeren. Zij die over geloof spreken weten niet eens hoe geloof naar Goddelijke definitie te definiëren is, net als Gnostiek! Die zo als een “zogenaamde moraalridders”er over spreken hebben nog nooit gedurende hun leven Die Ene Volmaakte Christusverschijning Gehad en Gezien! Die lopen allemaal straal ziende blind aan de teksten van de Bijbel die daar naar verwijzen voorbij en zitten vrijwillig geketend in de blinde farizeïsche en schrifgeleerderige orthodoxe kerk met hun leer en traditie. Die kunnen niks anders zeggen: ik geloof! Die kunnen niet zeggen Ik Weet Godgelijk = Goddelijk Gnostiek! Dat heeft de christelijke kerk in de, wat zal het zijn 2e, 3e, 4e eeuw eruit geradeerd met de meerderheid der blinde bisschoppen en als ketterij weggezet!
        Kijk maar naar eric! Als ik naar hem over Die Teksten schrijf krijg je geen antwoord, die loopt er ziende blind voorbij en gaat gewoon door met oordelen op zijn door zijn kerk gezegend mee verder! Er komen geen eerlijke vragen van waar kan je Die vinden, hoe kan je Die verkrijgen! Nee: ketterij PUNT. Zo zijn blinde orthodoxen altijd want ze voelen zich sterk en hebben macht om het volk op te zetten met hun dreigementen en als het volk toch anders reageert worden ze als dom weggezet!
        Het is hun doel dat men zwijgt of tot zwijgen komt! dat is voor hun een overwinning: weer één die hun hun gang laat gaan: die zwijgt stemt toe en u doet het uit de goede lieve vrede! Dat is geen echte vrede! Moeders doen dat om hun ruziënde kinderen tot “vrede”te brengen: ze slaan met de vuist op tafel en zeggen dat ze allemaal moeten zwijgen of zonder eten naar bed! De blinde orthodoxe kerk doet ook zo: zwijgen of geen vrijspraak bij de biecht, geen H.Communie etc etc!
        Ik heb daar geen boodschap aan want ik ga zelf wel naar Christus, ik heb hen niet nodig! Ik ken Die Ene Volmaakte Christusverschijning en haal daar wel Zijn Zegen! En het kan ook erger! ik kan naar het Godsgericht gaan en hen binden aan kwaad! Dat maakt hen furieus want als dat zo is zijn ze hun zekere bestaan kwijt, dan worden ze in het diepst van hun blinde orthodoxie geraakt en kunnen zich er niet uit kletsen! Daarom vindt je ook geen Vol-Profeten in de kerk want ze haten die als de pest! ze maken mooie graven en prijzen hen omdat ze niet terug spreken want ze zijn dood! O wee als er een levende opstaat dan worden ze aan hun woorden gebonden en dan kunnen ze nergens heen vluchten! dat maakt hen zo furieus!
        Dus laat je kaas en je boterham niet zo makkelijk van je bord stelen door hun onbeschofte brutaalheid!

       2. U heeft gelijk Raphaël dat U het er liever even bij houdt. Voordat U het weet krijgt U weer een emmer koud water over U heen. … Waarom moet dat op die manier op een RK site? Ik ben trouwens ook in dienst geweest en ik had een hekel aan jongens die anderen en vooral nieuwelingen zo meenden te moeten pesten. Kinderachtig gedoe.

        1. Heer Ettinger,
         Ik ben ook in dienst geweest, en als ik zo een jongen tegenover me zou hebben gehad dan zou hij nog niet jarig zijn geweest! Maar dat waren dan de jeugdige veren. Dus ik ken mijn pappenheimers wel een beetje, vooral de plagers en de betweters zijn bij mij aan het goede adres, maar weet nu dat zwijgen soms of vaak beter is dan spreken.

         Henk Gadellaa,
         Ook hartelijk dank voor uw commentaar.

        2. J.A.W. van Ettinger,
         de soldaat die de emmer over zich heen kreeg was al maanden langer in dienst dan ik, en we hadden dezelfde leeftijd. Hij was narcist, alhoewel niet van de ergste. Het modernisme en de nom waren toen al ruim acht jaren actief en de godsdienstbeleving was al zo goed als verdwenen. Schuld van de bisschoppen, de priesterdirecteur van het college en van de parochiepriester.

        3. Alle die ‘modern’ geworden priesters verdienen een emmer ijskoud water over zich heen te krijgen, en zij verdienen uit hun functie te worden gezet! Helaas is geen waarachtige autoriteit meer beschikbaar in de modern geworden kerk om hen aan te klagen.

          1. Frank, toen was ik pas twintig jaar, jong en onervaren en de christelijke beleving was verdwenen, de toenmalige priesters van toen zijn al lang allen overleden. Maar Raphaël is een WERELDS filosoof, waarom komt hij het christendom hier relativeren op een katholieke website?

          2. @frank dierickx,
           U heeft eindelijk weer ’n hatelijke opmerking kunnen plaatsen.
           Nu is Uw dag onverwachts weer voor U gelukt.
           Wát bent u toch een zielig persoon.

  2. Ettinger: “Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan prof. Gilles Quispel die voor TV bij Annemiek Schrijvers eens zei: mevrouw de gnostiek heeft nooit iemand vervolgd en dat kan het christendom niet zeggen.”

   Gnostici brachten en brengen bloederige mensenoffers aan de praeternatuurlijke wezens die vijandig zijn aan de Drie-Ene; dat is waar de zaak Dutroux over ging. Zij achten dat een “bevrijding” van de geest die “gevangen zit” in het fysiek lichaam dat zij ritueel doden. Het Christendom is tegen rituele mensenoffers.

   Het gnosticisme is een continuatie van het oud paganisme dat bij de Israëlieten door God bestraft werd; ook toen werden er door de paganisten mensenoffers gebracht; kinderen werden verbrand voor de demoon Molok. De oude paganistische notie van menselijke koningen die goden werden hebben de gnostici bewaard (de gnostische leer van “zelfvergoddelijking”) en toont de pantheïstische aard van het oud polytheïsme. In gnostische sekten zoals de vrijmetselarij worden figuren zoals Nimrod en Semiramis vereerd, en het apostasiëren van de afstammelingen van Noë van het monotheïsme en hun overgaan naar het paganisme na de Zondvloed worden door de vrijmetselaars “licht” genoemd, maar het was geestelijke duisternis.

   Over vervolging: De gnostici van het “Grootoosten van Frankrijk” pleegden genocide tegen het Frans volk in de achttiende eeuw, en katholieke clerici en religieuzen werden gevangen en vermoord (heeft u ooit van de karmelietessen van Compiègne gehoord?), en de gnostici van Lenin, gefinancierd vanuit het Westen, pleegden genocide tegen het Russisch volk. Gedurende de twintigste eeuw hebben zij oorlogen ontketend en ook vandaag in de 21ste eeuw vergieten zij veel bloed.

   1. Beste Waramund, U schrijft vreselijke dingen toe aan de gnostiek. Zelf heb ik er een studie van gemaakt en heb boeken van Hans van Oort, Jacob Slavenburg, Roelof van den Broek, John van Schaik en Gilles Quispel etc. kortom ik ben niet over een nacht ijs gegaan maar heb daar niets van kunnen vinden. Het is wel zo dat we vroeger afhankelijk waren van wat vroege kerkvaders zoals Irenaeus, over de gnostiek schreven en dat waren eenzijdige zeer negatieve polemieken. Men verweet gnostici bijvoorbeeld van seksuele uitspattingen omdat het lichaam toch niet belangrijk was. Maar bij de vinding te Nag Hammadi in Egypte eind 1945 van de echte, oorspronkelijke gnostische geschriften, uit directe hand dus, bleek er van die negatieve visies niets terug te vinden te zijn. Voor mij is het ook belangrijk dat de gnosis haar gelijk niet wil halen met dogma’s en voorschriften. Daarmee is de gnosis een waardevolle aanvulling van mijn RK zijn. Wel is het zo dat ook paus Franciscus enkele jaren terug veel kritiek had op de gnostiek. Ik schreef daarover met gnostici want dat verontrustte mij maar de conclusie was dat de paus bleef hangen bij de negatieve visie van de vroege kerkvaders maar dat er intussen wel wat is veranderd over wat men nu van de gnostiek weet. Als de paus echter bij zijn vroege visie op de gnostiek wil blijven, dan is daar niets mis mee maar vel er dan ook geen oordeel over, schreef men.

    1. De visie van christenen = Jezus was met Zijn aardse geboorte écht Mens geworden.
     God was dus écht Mens geworden en tegelijk was Hij écht Gods Zoon gebleven (Hij was zich dus diep bewust van Zijn Goddelijke opdracht).
     Dat houdt in, dat Hij écht pijn, verdriet en vreugde voelde en dus écht pijn, verdriet en vreugde kende.

     1. Dit kán ook niet anders: zou hij dit alles niet als méns (Méns) voelen, dan had Hij ook niet ÁL onze zonden op Zich genomen.

    2. J.A.W. van Ettinger,
     ik vrees dat er geen duidelijke grens is tussen gnostiek en occultisme. Daardoor zet men de deur wagenwijd open voor zeer gevaarlijke invloeden. U zegt het zelf : “Men verweet gnostici bijvoorbeeld van seksuele uitspattingen omdat het lichaam toch niet belangrijk was.” Maar dat in de Nag Hammadi geschriften “niets van die visies zou terug te vinden zijn” durf ik sterk betwijfelen. Het volstaat even de meest eigentijdse kinderboekjes in te kijken en dan beseft men dat kinderen in het occulte worden gestort met schijnbaar onschuldig ogende teksten. Een klein percentage kinderen vertonen al vroeg bepaalde talenten en juist zij moeten met argusogen gevolgd worden om hen binnen de perken van de waarheid te houden. Men kan wel degelijk zeer veel terugvinden dat directe aansluiting geeft, en daardoor ook aanzet, tot hekserij en bezweringen. In dat geval moeten Katholieke opvoeders zeer streng zijn en zij moeten in staat zijn de jongere te wijzen en te verplichten tot de essentie van het christendom. Doet men dat niet tijdig dan kan men de duistere poort niet meer sluiten.

    3. De kerkvaders leefden in de oudheid in dezelfde tijd als de oude gnostici, Slavenburg niet. Het was niet de gnosticus Cerinthus die Christus volgde en met Hem at en dronk, wel de tegenstander van Cerinthus, de heilige apostel Johannes. Niet de gnosticus Simon Magus werd gehoorzaamd als de leider van de christelijke Kerk, maar wel Petrus, en volgens de overleveringen was Simon Magus later de tegenstander van Petrus te Rome. Het gnosticisme kwam van Judeeërs die tegen Christus en Zijn apostelen waren en die zich organiseerden als antikerk ter ondermijning van de toen oprijzende christelijke Kerk; de synagoge van de satan en de gnostische sekten zijn het mysterium iniquitatis dat doorheen de eeuwen gewerkt heeft en dat de manifestatie van Antichrist in Jerusalem zal voortbrengen. De kerkvaders waren de opvolgers van de apostelen die Jezus zelf gehoord en gevolgd hadden en daarom streden zij tegen de gnostici, vijanden van Jezus de Messias. De strijd tussen sint Paulus en de Judeeër Elymas de magiër in hoofdstuk 13 van Handelingen weerspiegelt de latere geschiedenis van de strijd tussen de katholieke Kerk en de gnostische sekten.

     En, neen, de gruweldaden van de gnostici waren geen leugens van machtige katholieke kerkvorsten; de zaak Dutroux werd publiekelijk besproken in een tijd waarin de paus geen grote politieke macht had en de Kerk zelf zwaar geïnfiltreerd was door de gnostici, in een tijd waarin gnostici de geopolitieke machthebbers waren, dus u kunt niet zeggen dat het leugens waren van machtige katholieke kerkbestuurders om een gnostische minderheid te vervolgen. Rituele sodomie, zoals vernoemd in de pauselijke tekst “Vox in Rama” tegen de luciferianen, geschiedt in deze tijd in gnostische sekten zoals de “Ordo Templi Orientis”/”Ecclesia Gnostica Catholica” van Crowley, van wie de perennialistische gnosticus Dugin, strateeg van het Euraziatisch imperialisme, een discipel is die zelf rituele sodomie als gnostische traditie verdedigd heeft. De perennialist Julius Evola was pro magieritueel-geslachtelijke smeerlapperij.

     De hedendaagse wereldorde is gnostisch; het waren gnostici die vorige eeuw twee wereldoorlogen ontketenden om de monarchieën van Rusland, Oostenrijk-Hongarije en Duitsland te verwoesten en de Judeeërs naar het Heilig Land te brengen, en het zijn gnostici die in deze tijd toestanden zoals Rusland-Oekraïne en Israël-Gaza teweeggebracht hebben. Gnostici zijn geen kleine pacifistische groep zonder macht maar hebben de geopolitieke macht in de wereld. In “België” blokkeerde enkele jaren geleden de “Droit Humain”-loge een wetsvoorstel van Theo Francken over woonstbetreding van vreemdelingen zonder papieren; maçonnieke loges beslissen dus wat er in het federaal parlement gebeurt. Op de website van “Le Soir” staat er het volgend artikel over het vernoemd gebeuren: “Migrants: une loge maçonnique écrit à ses parlementaires pour qu’ils s’opposent aux visites domiciliaires” (door Bernard Demonty en David Coppi, 26 januari 2018).

   2. @Warmund

    er is een verschil tussen echte Gnostiek en Magische wijsheid!
    Echte Gnostiek is slecht met liefdevol versterven en Christusgelijk liefhebben te verkrijgen zonder dwang en eisen. Magische wijsheid wordt verkregen door sterven anderen op te dringen en op te eisen: onderzoek in de medische wereld: Daar wordt een onderwerp in een concentratie kamp gezet en bestookt met martelen tot die breekt of buigt en aan de hand van uiterlijke tekenen de werking en eigenschappen bloot geeft!

    u moet dat eens in het open zeggen op een medische verzameling! Dat ze als Mengele bezig zijn. dan zeggen ze we doen het niet op mensen, alsof ze recht hebben om het zo met de natuur te doen! Men gaat totaal aan de oorsprong van de natuur voorbij, dat hun voorouders ook uit de Tuin van Eden kwamen en slaan met de Bijbel alsof de mens het recht heeft de natuur tot zijn beschikking heeft! De kerk zegt ook nog dat de natuur geen ziel heeft…TAAADAAAA! Lekker duistere middeleeuwen en wordt met hun botte alléén geloof lekker in de kerkers van hun gehouden!
    Ik zeg niet dat het niet Geheiligd kan worden, ik zeg dat men er voorzichtig mee moet zijn! Laat ik een voorbeeld geven: een kinderverkrachter wordt opgepakt en veroordeeld en zit in de cel: en de sleutel van die cel komt in de handen van een blinde mens! Wanneer mag die kinderverkrachter weer vrij komen? Zo is het met elke ziekte die men oploopt! Wanneer mag men genezen?!!! Wanneer moet men de handen er van af houden?!!!! m.a.w Waneer moet men de barmhartige samaritaan zijn en wanneer moet men als de leviet en priester voorbij lopen!! Of nog harder gezegd: wanneer kan men een wonder geven en wanneer niet! Niet ieder schijnbaar slachtoffer is een slachtoffer! !

    En zo is het met elk oordeel: Men kan geen volmaakt oordeel vellen zonder Die Ene Volmakte Christusverschijning en die Verschijning is niet zoals Christus over de wereld door apostelen en anderen, op God, Hemel, Tuin van Eden en die men de H.Maagd Maria en de 7e kamer van de ziel op aarde van hen die de zonde tegen de H.Geest nog niet begaan hebben Gezien werd! Die Verschijning is veel meer en veel groter en anders! Die is niet van vlees en bloed en ook niet van werelds licht! Die ligt voorbij dood en voorbij een zwart gat en buiten het heelal! want elke misvorming blijft daar achter, die kan daar niet voorbij komen, als enige Volmaakt zonder zonden kan daar komen! dan weet u ook antwoord te geven waar Pauls geen antwoord op heeft: 2Kor 12: 1-5a en zelfs Paulus terecht wijzen want roemen heeft wel degelijk Godsrecht als het gaat om Godsoordeel! Waarom dan Heiligen benoemen. Geheel goed benoemen is Gods Eer Geven! Paulus is daar farizeïsch nederig als die zegt dat het geen nut heeft om te roemen!

 6. Heer P.J.T. Derks, ik heb, dacht ik, nergens geschreven dat Jezus geen echt mens zou zijn. Het was juist een heel bijzonder iemand zoals er meer op Aarde verschijnen met een bijzondere band met het goddelijke. Volgens de gnostiek daalde bij de doop in de Jordaan, juist de geest van God over hem neer. ‘Dit is mijn welbeminde zoon’ en er staat geschreven dat het zo’n indruk maakte alsof de hemel open scheurde. Wellicht symbolisch bedoeld maar ik mag dat zo zien en heb evenveel respect voor anderen die dat letterlijk nemen. Maar het woordje zoon werd overigens meer gebruikt in die tijd om aan te geven dat die persoon een bijzondere band met God had. Dit terzijde want wij nemen aan, als katholieken, dat God de mens schiep. Als God volmaakt is dan had Hij van tevoren kunnen weten dat de mens zou zondigen. Mag ik dan zeggen dat ik het vreemd vind dat Hij dan boos wordt wanneer dat inderdaad gebeurt? En dat ik het moeilijk kan begrijpen dat voor de zonde van Adam iemand als Zijn Zoon zo vreselijk zou moeten lijden als genoegdoening? De kruisdood mag men misschien ook zien als het vast kruisigen van het eigen belang, dat uit is op bezit en eer etc., aan deze wereld om van daaruit als een nieuwe mens op te staan? Zo beleef ik Pasen. Dat de mens Jezus is gekruisigd kan onverhoopt gebeurd zijn maar dan niet omdat God dat wilde maar om de hardheid van de mensen die Zijn boodschap niet konden verdragen. Ik heb zelf drie kinderen waarvan een zoon en dan zou ik toch nooit willen dat die voor mij zou moeten sterven als ik daar genoegdoening voor zou ontvangen? God die volmaakte Liefde is volgens mij al helemaal niet. Zo proberen we samen om God een plaats in ons leven te geven. Laten wij dat doen met respect voor elkaars want God is zo groot dat Hij verschillende visies aan kan, vermoed ik zo.

  1. @J.A.W. van Ettinger

   Christus is een Volmaakte Tuin van Edenling en Volmaakt Mens en geen deels geen mens!
   Christus heeft nooit gezondigd , dat kan geen mens zeggen of beweren van zichzelf! U weet niet welke gevolgen zondigen heeft: het vernietigd of misvormt De Mens in de mens! Men moet weten dat er een groep in de Tuin van Eden NIET gezondigd heeft: die kinderen van de volgende generatie in die van Tuin van Edenlingen die wel zondigden! Daarom geldt: een kind is onschuldig aan de zonde van de ouders bij de verwekking! Daarom als een mens een kind verwekt verwekt die deel zondig, en deels niet zondig! Het kind van de volgende generatie zondigt niet tijdens de verwekking en blijft volmaakt zonder zonden: de 7e kamer van de ziel! De menselijk mens zondigt wel en ligt misvorming op het volmaakte kind: dat zorgt er voor misvorming van het lichaam van Volmaakt Goddelijk naar vlees en bloed en een neiging naar het kwade in de geest en 6 sluiers in de ziel! Christus was volmaakt Goddelijk in Lichaam, geest en ziel gelijk alle Tuin van Edelingen waren voor dat zij vielen! dat men Christus als vlees en bloed mens ervaarde is de verbeelding(zondigen) van hen die christus als mens zien en zichzelf rechtvaardigen met God heeft de mens zoals wij zijn van vlees en bloed en vrouwelijk en mannelijk zo geschapen!!!! Dat is niet zo, ga maar kijken in de Tuin van Eden!
   Dat kan ook niet naar de Wet en Profeten! Want hoe anders kunnen Profeten Godgelijk zijn aan De Wet? Hoezo kunne zij dan Godsoordelen geven? Blind? Dat is geen Godsoordeel want God is AlZiend!
   En daar ligt het probleem want als de Mens in de Tuin van Eden Godgelijk was, dan moet men van het lichaam van vlees en bloed afkomen! Men kan dat niet meenemen naar de Hemel! en laat Christus dat nu juist zeggen met Het Liefdesgebod en met het leven winnen en de Hemel verliezen! Het gaat niet om materieel! Men mag het gepast liefdevol Geheiligd gebruiken, uiteindelijk moet men alles afleggen! Daarom haat de kerk ascetisme en volgt Augustinus en Tomas van Aquino en kijkt met afgunst naar echte asceten met de verwijzing naar Johannes de Dooper: die moest kleiner worden en men vergeet dat ook de apostelen moesten leren Volmaakt Ascetisch te worden zoals Christus deed! Volmaakt Ascetisch is meer dan ascetisch en veel meer dan Geheiligd menselijk leven! Dat is tegen het zere been van blinde orthodoxen want dan moeten ze hun leer veranderen en zelf hun positie opgeven: nu bepalen zij wie Heilig verklaard worden, in Getuigenis die ik geef bepaalt Die En Volmaakte Christusverschijning hoe en wie en waar Volmaakt zonder zonden Heilig is! Daar is geen deels/geheel blind oordeel bij!

   1. @@J.A.W. van Ettinger,
    Uit Uw antwoord blijkt dat U Jehova-getuige bent.
    Reden: Uw uitleg van de Tuin van Eden.
    Volgens de christenen (wat Uzelf óók eens was, maar toen las U nimmer in de bijbel), had de mens gezondigd (eerst Eva en daarna Adam). Méér mensen waren er nog niet.
    Dus álle mensen hebben als oerouders: Adam en Eva.
    Van hen hebben wij geërfd, dat wij het leuk vinden om af en toe te zondigen (zondigen = iets doen wat God verkeerd vind voor ons heil = wat God verkeerd vindt voor onze ziel).

    1. Sorry, het stuk van 23 januari 2024 om 15:01 uur was gericht tot @Henk Gadellaa.

    2. @P.J.T Derks

     U weet niks van de Tuin van Eden, u leest de Bijbel en gelooft blind. Dat kan, u bent geen Ooggetuige van de Tuin van Eden, dan kan u ook niet beoordelen of zoals de Bijbel weergeeft geheel waar is, want u bent niet Vol-Profetisch, kan kan u anderen ook niet beleren! dan hoort u niet zo’n grote mond te hebben: Oordeelt niet voordat de Heer verschenen is en alles dat in het duister verborgen is aan het Licht brengt en de beraadslagen der harten openbaart!(1Kor4 5)

  2. @J.A.W. van Ettinger,
   U zou maar wát blij zijn, als een Uwer kinderen écht hun leven zou willen opofferen om Úw levensdoel te bereiken.

   1. Nee daar zou ik nooit blij mee willen en kunnen zijn. Dat zou ik trouwens niet eens van hen mogen verlangen.

    1. ‘Moderne’ ouders offeren zich op zodat zij zelf en hun kinderen een lekker zondig leventje kunnen genieten. Ook in mijn ex-katholieke familie.

     1. @eric-b-l

      iedere ouder offert zich op voor hun kinderen want verzorgen zij niet het eten en kleding? Al is het nog zo weinig! U zwets weer farizeeërs, net als die bij Christus een op heterdaad met overspel betrapte vrouw bij Christus brachten om rechtspraak. Iedere zonde is overspel! Elke vrucht van Goed en kwaad, want die één vrucht van Goed en kwaad begaat begaat ze allemaal van Goed en kwaad!! En weet niks van de werken van de 7e kamer van de ziel van een mens die de zonde tegen de H.Geest niet heeft begaan!

     2. Welke grote ‘zonden’ begaan die dan zo, dag in dag uit?
      Moet de politie daar vaak langskomen? Nooit leuk hé, voor een bezorgde opa.

      1. Hoe komt dat u honger krijgt? Ooit over na gedacht want die volmaakt is heeft geen honger, Die hoeft geen slachtoffer te eten om van diens honger af te komen!

       22 Maar Samuël sprak: `Zouden brand – en slachtoffers Jahwe even lief zijn als gehoorzaamheid aan zijn woord?’ Neen, gehoorzamen is beter dan offeren, volgzaamheid meer waard dan het vet van bokken. 23 Weerspannigheid staat gelijk met de zonde van toverij, ongezeglijkheid met afgodendienst.(1Sam 15)

       Zoals gewoonlijk kent men God en Christus niet! En ook de Tuin van Eden niet!
       elke zonde is weerspannigheid

       1. @Henk Gadellaa,
        Domoor: U kent mijn leven niet.
        Ik heb écht honger geleden (veroorzaakt door mijn echtscheiding), totdat mijn lieve ouders ingrepen.

        1. @P.J.T. Derks

         U weet weet niks van de echte oorzaak van honger! Zonde die men zelf begaat veroorzaakt honger! En zonde van een ander die men op diens bord geschoven heeft ook! De Volmaakte manier om van honger af te komen zonder door/af-schuiven is Volmaakt Versterven!! Die Volmaakt leeft doet geen zonde dan veroorzaakt die ook geen honger in zichzelf, blijft over de zonde van de ander! En die Volmaakt leeft weet welke zonde van een ander die hoort te versterven en welke niet!

         1. @Henk Gadellaa,
          U bent ZÓ energiek (= U heeft zóveel energie) dat U NIMMER honger lijdt of ooit hééft geleden.
          Dat U dan ook nog zo’n grote mond durft op te zetten, toont Uw eigen onvolwassenheid.

    2. @J.A.W. van Ettinger,
     ‘Verlángen’ (= éisen)? Neen, natuurlijk niet. Echter, U zou wél dondersblij zijn, als tenminste één Uwer kinderen zijn of haar leven zou willen opofferen om Úw levensdoel te bereiken.

     1. @J.A.W. van Ettinger,
      Denkt U, dat God de Vader dit wél van Zijn enige(!) Zoon heeft geëist?
      Het Kruisoffer van Jezus Christus is dus vollédig vrijwillig(!!!) ondergaan. Dit wegens Zijn onvoorwaardelijke Liefde voor Zijn Vader + Zijn liefde voor ieder van ons mensen.
      Het Kruisoffer van Jezus Christus was dus het ultieme LIÉFDESOFFER!!!

      1. @P.T. Derks: U weet niks van God en van Christus! Zeker heeft Christus De Wet en Profeten Volmaakt vervuld alsmede ook het kruisoffer en Geheel Volmaakt Vrijwillig! Toch MOEST Dit Gedaan worden wilde de mensheid en natuur gered kunnen worden! Al heeft God geen dwang uitgeoefend op Christus, toch Moest Dit Werk Gedaan worden! De Wet en Profeten Eist Dat! Als je om een oog zondigt moiet je om een oog uitboeten wil je vrijspraak verkrijgen! M.a.w Wij, de zondige mensheid en natuur Dwong Christus en God om het kruisoffer te vervullen! Was er geen één gevallen in de Tuin van Eden was een kruisoffer ook niet nodig!

       U moet er eens over na denken: Had Pilatus niet ingestemd met de dood van Christus en had de beul niet Christus aan het kruis genageld had de mensheid en natuur niet gered kunnen worden! want elke zonde is afbreken van de ziel( de levende Tempel van God, en daarmee van de geest en daarmee van de werken van de mens: De tempel in Jeruzalem er daar staat de volgende straf op:

       11 Mocht iemand iets willen veranderen aan deze beschikking, dan bepaal ik dat een balk uit zijn woning moet worden losgebroken, dat hij daaraan zelf moet worden opgehangen en vastgeslagen en dat zijn huis veranderd moet worden in een mesthoop. 12 De God, die daar zijn naam gevestigd heeft, moge alle koningen en volken vernietigen die het wagen zouden hieraan iets te veranderen, of schade toe te brengen aan de tempel van Jeruzalem. Ik, Darius, heb dit decreet uitgevaardigd. Het moet zorgvuldig ten uitvoer gebracht worden.’ (Ezra 6)

       Moet ik het herhalen?

    3. ‘Moderne’ ouders offeren zich op en willen niet dat hun kinderen later voor hun ouders moeten zorgen. Want ja, zij zijn allen onchristelijk geworden! Nog liever euthanasie dan hun kinderen zulk leed aan te doen. Euthanasie met instemming van beide partijen! Vanuit zuiver christelijk standpunt is dat het laagste van het laagste. Het enige dat hen nog rest is aan hun dierlijke verlangens voldoen. En indien jullie dat nu nog niet kunnen inzien, overdenk dan DRINGEND wat de globalist-elite voor jullie in petto heeft! Maar ach en o wee, dat geloof je niet! Goed dan, laat je maar met gif inspuiten en onderga alle TV-hypnose. Dit is het einde van het christendom in uw eigen leven. Eigen schuld.

     1. @eric-b-l,
      Dat heeft U perfect verwoord. Namens ongetwijfeld vele lezers: Hartelijk Bedankt.

 7. Voor de zekerheid zal ik het hier nog eens herhalen :

  ‘Moderne’ ouders offeren zich op en willen niet dat hun kinderen later voor hun ouders moeten zorgen. Want ja, zij zijn allen onchristelijk geworden! Nog liever euthanasie dan hun kinderen zulk leed aan te doen. Euthanasie met instemming van beide partijen! Vanuit zuiver christelijk standpunt is dat het laagste van het laagste. Het enige dat hen nog rest is aan hun dierlijke verlangens voldoen. En indien jullie dat nu nog niet kunnen inzien, overdenk dan DRINGEND wat de globalist-elite voor jullie in petto heeft! Maar ach en o wee, dat geloof je niet! Goed dan, laat je maar met gif inspuiten en onderga alle TV-hypnose. Dit is het einde van het christendom in uw eigen leven. Eigen schuld.

 8. Voor de zekerheid zal ik het hier nog eens herhalen :

  ‘Moderne’ ouders offeren zich op en willen niet dat hun kinderen later voor hun ouders moeten zorgen. Want ja, zij zijn allen onchristelijk geworden!

  Nog liever euthanasie dan hun kinderen zulk leed aan te doen. Euthanasie met instemming van beide partijen! Vanuit zuiver christelijk standpunt is dat het laagste van het laagste. Het enige dat hen nog rest is aan hun dierlijke verlangens voldoen.

  Indien jullie dat nu nog niet kunnen inzien, overdenk dan DRINGEND wat de globalist-elite voor jullie in petto heeft! Maar ach en o wee, dat geloof je niet!

  Awel, goed dan, laat je maar met gif inspuiten en onderga alle TV-hypnose. Dit is het einde van het christendom in uw eigen leven. Eigen schuld.

  1. @eric-b-l

   “‘Moderne’ ouders offeren zich op en willen niet dat hun kinderen later voor hun ouders moeten zorgen. Want ja, zij zijn allen onchristelijk geworden!”

   Elek echt goede ouder zorgt er voor dat hun kinderen niet voor hun hoeven te zorgen want ze wensen geen extra last op hun kinderen af te wenden! echt goede ouders worden zoals Mozes, zelfs met 120 jaar was die vol in leven en werd bij sterven weggenomen! Men hoefde hem ook niet te begraven! Zelfs die moeite legde Mozes niet op de schouders van anderen!

   “Nog liever euthanasie dan hun kinderen zulk leed aan te doen. Euthanasie met instemming van beide partijen! Vanuit zuiver christelijk standpunt is dat het laagste van het laagste. Het enige dat hen nog rest is aan hun dierlijke verlangens voldoen.”

   ieder die niet Volmaakt Sterft doet deels aan euthanasie! Die sterft te vroeg en beëindigt diens leven te vroeg!! Pas als men Volmaakt Sterft en wordt weggenomen doet men niet aan euthanasie! Daar kan u nog een PUNT aan zuigen met uw farizeïsche leer!
   Het laagste van het laagste is de zonde tegen de H.Geest en dat is heel veel meer dan euthanasie! Euthanasie is Heiligbaar de zonde tegen de H.Geest NIET!

   Globalist-elite kan erg zijn, een farizeische schriftgeleerde als u erger want u u beweert De Volle Waarheid te kennen en u Kent Niet, dat zal een Globalist-elite nooit doen!

   1. @Henk Gadellaa,
    Wat ’n grote mond. Ik ben benieuwd hoe ÚW levenseinde verloopt.
    Iedereen mag hopen + daarvoor BIDDEN(!!!), dat het eigen levenseinde verloopt zoals GÓD het verlangt.

     1. @P.J.T. Derks en eric-b-l

      als u vertel welke toekomst voor mij mogelijk in het verschiet ligt zakt uw hart door de grond!! U zou het nu niet geloven en als het zo is zou u zo wit wegtrekken dat men zal denken dat dood bent

      Waarom denkt u dat ik De weg naar het Godsgericht op tafel wil hebben en geleerd en gedaan zou worden? Waarom denkt u dat ik over Die ene Volmaakte Christusverschijning , de Twee Getuigen en de Anti-Christ schrijf? Waarom denkt dat ik wens dat iedereen Vol-Profeet wordt? Het is nu nog de tijd van Barmhartigheid! Als die Twee getuigen opstaan is de Godsmaat van Barmhartigheid Vol! Dan is de carnaval afgelopen en breekt er maximaal 7 tijden van verdrukking aan! Zwetsers die jullie zijn!! Kent u de Twee Getuigen? Kunt u ze vinden en herkennen als ze nu zouden leven terwijl het nog de tijd van Barmhartigheid is?

      1. Waarom antwoord ik u eigenlijk nog ?

       Wil u a.ub. zo goed zijn rustig de tijd te nemen om te schrijven, u slaat woorden over. Is moeilijk leesbaar.

       Waarom denkt u dat u alles beter weet ? Niemand denkt dat van zichzelf, alleen u!
       Indien u nu niet rustig en kalm kan schrijven dan antwoord ik u nooit meer.

       1. @eric-b-l

        een mens kan als enige gelijk spelen tegen God, nooit winnen en als die dwingt zoals Jacob diens leven te heiligen loopt die ergens schade op!
        Een mens kan als enige beter weten dan een andere mens als Die meer Zicht heeft, een mens kan nooit meer Zien dan God Ziet en een mens die Ziet zoals God Ziet, Ziet Christusgelijk, die is onoverwinbaar . Als enige God Gelijken kunnen Gelijk Spelen, ieder ander verliest! daarom waarschuw ik u dat er op de wereld zijn die Gods Zicht Hebben en als men tegen een Vol-Profeet aan loopt men helemaal voorzichtig moet zijn want zij kunnen binden aan kwaad met Gods Oordeel! En ook Beschermen met Gods Oordeel! de vraag is of men Nederig genoeg is! Kijk naar Samuel en Saul en David! Saul was een afstammeling van Benjamin en die verloor het eerstgeborene dubbelrecht van de toekomstige Christus! David van Juda verkreeg en hun zijn geslachtslijn behield!
        Echte Nederigheid is meer dan nederigheid zoals christenen vertalen!
        Leer daar van en zoals ik al eerder schreef hou op met zwetsen en leer te Getuige Als Oogetuige Van Die Ene Volmaakte Christusverschijning! U weet niet hoeveel u van Gods talenten die had kunnen verdienen, vergooit aan Satan met zwetsen en ziende blindheid! Dat voorkomen vraagt Echte Nederigheid!, dat vraagt Liefdevol Nederige Moed! Dat vraagt op de punt van Het Twee Snijdend Zwaard te kunnen staan, die men Het Zwaard van Michael noemt!, daar waar de Twee Snijkanten van De Wet en Profeten Samenkomt! DAAR Kunnen Staan is pas Vol van Echte Nederigheid! Elk ander schiet te kort!

    1. Zoekt u Paisios van Athos op het internet maar eens op en zoek eens de boeken op die die geschreven heeft, die heb ik twee maal bezocht en de vraag gesteld die op mijn bord ligt.
     Die zei geen nee en geen ja, die zei dat ik dan nederig moest worden! Dus als men het over Nederigheid heeft weet ik daar alles van. En ik zeg u dat ik liever wil dat het niet zo is, dan wel, al is de eer nog zo groot, laat het maar een ander zijn en later zijn omdat ik diep medelijden met de wereld heb. ik heb al geschreven dat ik geen heilige wil worden, leven geketend in de kerkers van de kerk en zwijgen. Ik was ooit een op 30 daagse bij Pater Borremans. Voordat je die mag doen wordt er door zijn gebedsgroep over gebeden of de kandidaat geschikt is. Ze hadden twee beelden over mij: een woestijn ezel en een walvis! Ze hebben zwaar getwijfeld of ze wel zo’n persoon met die persoonsbeelden van een walvis veilig in het net van Petrus aan wal zouden kunnen krijgen en die woestijnezel wel bereid zouden krijgen hun last te dragen!!

     Misschien dat het u nu ergens daagt

       1. Henk,
        Pater Guy Borreman geeft een zeer goede indruk op deze pagina :
        https://www.gebedsschool.be/retraites/pater-guy-aan-het-woord/interview-met-pater-guy

        Maar na verder zoeken blijkt dat er problemen opduiken vanwege de “Katholieke charismatische vernieuwing” dat eigenlijk aanleunt bij het Protestantisme. Het is niet goed te praten dat men in die charismatische vernieuwing geen rekening wil houden met het bestaan van de duivel. De duivel bestaat, dat is de realiteit. Het gevolg was dat enkele jongeren slachtoffer werden van bezetenheid van de duivel, waarna de FSSPX enkele exorcismen hebben moeten toedienen.
        https://nl.wikipedia.org/wiki/Katholieke_charismatische_vernieuwing

        Henk, dat is een kwalijke zaak.
        Priesters gevormd in de Jezuïetenorde zijn over het algemeen niet zo maar betrouwbaar, grote voorzichtigheid is aan te raden.
        Hetzelfde geldt voor Radio Maria dat op twee verschillende benen loopt, een modern en een traditioneel been. Dat is geen goede zaak. Men kan deze twee belevingen niet zomaar samensmelten.

        Henk,
        indien u kiest voor het modernisme is dat uw zaak. Dat verschaft u echter geen redenen om ernstige Traditie-gezinde Katholieken uit te schelden.
        Ik raad u af nog langer deel te nemen aan moderne geestelijke stromingen.

        1. @eric-b-l
         het probleem van R.K. Orthodoxe christenen is dat ze strak in de leer zijn en niet controleren en verder kijken dan hun neus lang is. Men is vies van alles dat buiten hun regels is, daarom is mystiek, en charismatisch een “schlemiel kindje” in de R.K.Kerk, dat heeft te maken dat in de gouden eeuw van de mystiek het wel eens fout ging en de strijd tussen de Oosters Orthodoxe Kerk en de R.k.Kerk waarbij mystiek door de R.k.Kerk wordt weggezet als een zieke verslaving.
         ik zeg ook niet dat mystiek en charismatisch niet zonder gevaren is. Blind geloven is ook niet zonder gevaren! het is niet Zalig die niet zien en toch geloven PUNT! Het is iemand spreekt de waarheid tot het tegendeel is bewezen en dat betekent als waar laten staan en onderzoek doen zoals het hoort. Dat onderzoek heeft niks met twijfel te maken, het heeft te maken dat men diens blindheid kwijt raakt en Vol Van en In de H.Geest Wordt!
         Het verhaal van apostel Tomas wordt totaal uit zijn verband gerukt: Zijn mede apostelen hadden een (verbeelde) Christus verschijning en vertelde Tomas daar over en Tomas was deels ongelovig! DEELS want die helemaal ongelovig is gaat niet mee om te kijken of de volgende aangekondigde verschijning gaat plaats vinden! Tomas had de getuigenis van zijn mede apostelen niet voor geheel waar laten staan en dat is waarom Christus daar op wijst!

         Dan komt daarbij dat Mystiek met ascetisch te maken heeft en de R.K.Kerk heeft een jantje de dood aan ascetisme omdat Augustinus het afwijst. Augustinus heeft ascetisme gedaan en niks mee bereikt en ziet die vorm als een afbreuk van het lichaam van de mens dat in zijn ogen een schepping is van God. Dat zie je ook aan de leer over opstanding uit de doden op de Dag des Oordeels. Je kunt het ook zien bij Jehova getuigen. Die snappen niks van de Tuin van Eden en ook niet van de echte Christus want Christus was in vlees en bloed aanwezig bij de verschijning aan Tomas en de apostelen. Men weet niks van verbeelden en welke gevolgen dat heeft! Dat weet men niet omdat men nooit opzoek is gegaan naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning!
         Als je de innerlijke burcht leest van H.Teresia van Avila dan spreekt ze over een andere Christus in de 7e kamer t.ov. de 6e kamer. Ze geeft er niet veel uitleg aan want het is een goed gekeurd openbaar boek van de R.K.Kerk. Zij leefde in de hoogtij dagen van de dodelijke inquisitie! Als die zou zeggen zoals ik schrijf of als ik in de tijd zou leven zouden wij beide op de brandstapel eindigen. Tenzij….zij en ik helemaal zijn terug gekeerd in de Tuin van Eden en/of naar het Godsgericht zouden gaan! Als ik naar het Godsgericht zou gaan en de R.k.Kerk aanklaag waar de R.K.Kerk satanisch gif in haar leer heeft wordt de hele R.k.Kerk, op die achterin in de kerk zit, “afgebrand”, zij krijgt plaag op plaag tot ze ondergaat of in en omkeert! Precies zo als de hele Baalgemeenschap ten tijde van Elia.
         U weet niet half hoe farizeïsch u en de Christen zijn met hun leer en traditie! En hoe hard van hart jullie zijn en dan hebben jullie het over nederigheid. de Echt Nederigen volgen Die Ene Volmaakte Christusverschijning Waar Die Is, die hebben geen boodschap aan welke andere kerk met hun kromme zieke leer en traditie! Daar waar een kerk de echte Leer en Traditie heeft vallen ze die niet af, waar niet verwijzen zij die naar de hel!
         God had het bij Elia over die 7000 die hun knie niet gebogen hadden(tollenaars, overspeligen en moordenaars die niet anderen beleerd hebben en achterin de kerk nederig schuldbekennen en genade vragen). Zo is het bij die Twee Getuigen ook!

         Terug naar Mystiek en Charisma.
         Echte Gaven van de H.Geest zijn Echte Gaven, die hoort geen één kerk te muilkorven en in de kerkers te ketenen! Die blinde orthodoxe elite gelovigen, priesters, bisschoppen en kardinalen horen hun macht en positie in te leveren en te zwijgen en zo niet afgesneden te worden van de Wijnstok zij zijn satanisch giftig en moeten overgeleverd worden aan Satan, hij mag ze hebben, weg er mee zoals het kaf en onkruid dat wordt afgescheiden van het koren!
         Gods Nieuw is altijd Nieuw en als het Ontdekt wordt is dat niet modern en ook niet traditioneel naar de definitie van de bv R.k.Kerk! De meerderheid der apostelen ging al in de fout om Petrus als eerste onder allen te benoemen! Doe men de H.Maagd Maria noemt en de 7e kamer van de ziel van hen die nog niet de zonde tegen de H.Geest hadden gedaan hadden als eerste onder allen gekozen horen te worden: er is geen Heiliger op aarde als Hen en ook geen ander Gelijk Hen! maar nee niet eerst naar Die Ene Volmaakte Christus verschijning gaan zoals in het evangelie van Johannes staat: John 16! en Geheel Vol in de H.Geest worden, nee zich al goed genoeg vinden om een oordeel te vellen zonder Die Ene Volmaakte Christusverschijning!, Net als u!!! U gaat niet eerst op naar Die Ene Verschijning, nee u acht zich Vol van de H.Geest, alsof je zo kan zijn zonder Die Ene Verschijning! Wat een blinde waan!
         Echte Mystiek en Echte Charisma horen op en Rond de Hoogste Troon te Zijn want Christus Zelf Is Zo! En zeker er zijn lagere vormen, dan horen die ook lager te staan! ! Echte Mystiek en Charisma en Wonderen en Plagen horen absoluut geheel verklaarbaar te zijn en uit het vak mysteries, en hekserij gehaald te worden, Ze zijn de “Diamanten” van Christus Kroon! Dat blinde farizeïsche gezwets moet de kerk uit geband worden: Als enige Vol-Profetie hoort het Woord en Oordeel te Spreken: In de Hemel, Tuin van Eden en Godsgericht heeft als enige de Volle Waarheid Recht van Spreken omdat Die niet zondigt en daarom vrij is om te spreken! Dat heet niet dat een ander niet kan vragen! Als alle Antwoorden Gegeven zijn horen er geen vragen meer te zijn want Alles is dan Openbaar!

         1. @Henk Gadellaa,
          Het probleem van R.K. Orthodoxe christenen is uitdrukkelijk niet hoe strak wij in de Leer zijn.

          Het probleem van ons = de LIÉFDE:
          de liefde van ons voor God + wetende dat wij NIMMER zóveel van God houden als dat Hijzélf van ons houdt.

         2. Henk,
          nooit in mijn leven heb ik gezegd dat ik vol zou zijn van de H.Geest! Nooit. Ik word al beschaamd bij het idee dat ik zoiets zou zeggen.
          Het is door de ‘modernisering’ van de Kerk vanaf circa 1965 dat ik en al mijn leeftijdsgenoten het geloof begonnen te verliezen omdat de ‘moderne’ priesters geen herders zijn. Zij lieten ons in de steek. Ook u lieten zij verloren lopen in de wildernis.

          En dan zegt u : “het probleem van R.K. Orthodoxe christenen is dat ze strak in de leer zijn en niet controleren en verder kijken dan hun neus lang is. Men is vies van alles dat buiten hun regels is”

          Henk,
          het woord “Traditie” betekent dat we zeer vast in het ONVERANDERLIJKE Woord van God WILLEN blijven rechtstaan zonder ons ooit te laten misleiden door de ‘moderne’ bisschoppen en hun ‘moderne’ priesters OMDAT ZIJ ALLEN SOCIALIST WERDEN.

          Gelieve a.u.b. korte tekst te schrijven want het wordt onoverzichtelijk.

 9. P.J.T.Derks vroeg mij of mijn kinderen hun leven zouden willen offeren voor mijn levensdoel. Ik antwoordde daarop dat ik dat niet aan hen zou mogen vragen en ook niet zou willen. Daarop antwoordde Eric-b-1: ‘Moderne’ ouders offeren zich op zodat zij zelf en hun kinderen een lekker zondig leventje kunnen genieten. Ook in mijn ex-katholieke familie. En ook: Nog liever euthanasie dan hun kinderen zulk leed aan te doen. Euthanasie met instemming van beide partijen! Vanuit zuiver christelijk standpunt is dat het laagste van het laagste. Hier haalt hij volgens mij twee dingen door elkaar: het ging over het levensdoel (de vraag van Derks) en de zorg. Dat laatste is in mijn gezin geen punt. Ik ben 84 en mijn drie kinderen doen alles voor mij. Dat is geen opofferen maar dat hoort volgens ons gewoon zo en zo zal het ongetwijfeld ook veel meer gebeuren.

  1. Des te beter voor u en voor uw kinderen indien jullie een goede band beleven en voor elkaar blijven zorgen. Dat is niet overal zo, maar dat garandeert echter niet dat men zuivere bedoelingen koestert. Het beste levensdoel lijkt mij met heel de familie en ook met kennissen en buren een ideaal zuiver christelijk klimaat te kunnen beleven. Zuiver christelijk kan niets anders betekenen dan oprecht openstaan voor het Onveranderlijke Woord van God, de Traditioneel Rooms Katholieke Kerk, met afwijzing van alle onnatuurlijke afwijkingen.

  2. @J.A.W. Ettinger

   “Hier haalt hij volgens mij twee dingen door elkaar: het ging over het levensdoel (de vraag van Derks) en de zorg. Dat laatste is in mijn gezin geen punt. Ik ben 84 en mijn drie kinderen doen alles voor mij. Dat is geen opofferen maar dat hoort volgens ons gewoon zo en zo zal het ongetwijfeld ook veel meer gebeuren.”

   elk doen dat een ander niet meer kan is offeren! want die het doen spenderen tijd en leven om het te doen!

   1. @Henk Gadellaa,
    Zoals U het gehele gezin ziet, zo zie ik de kerk. In de kerk voel ik mij ÉCHT thuis. Anders gezegd: daar voel ik mij welkom (daarmee bedoel ik absoluut niet de dienstdoende priester).

 10. @J.A.W. van Ettinger,
  Dit betrof de verklaring van het Kruisoffer van Jezus.
  (Uw reacties waren feitelijk onchristelijk en doen geen recht aan het R.K. geloof.)

  U zou maar wát blij zijn, als een Uwer kinderen écht hun leven zou willen opofferen om Úw levensdoel te bereiken.
  Úw antwoord:
  Nee daar zou ik nooit blij mee willen en kunnen zijn. Dat zou ik trouwens niet eens van hen mogen verlangen.
  Mijn antwoord:
  ‘Verlángen’ (= éisen)? Neen, natuurlijk niet. Echter, U zou wél dondersblij zijn, als tenminste één Uwer kinderen zijn of haar leven zou willen opofferen om Úw levensdoel te bereiken.

  Denkt U, dat God de Vader dit wél van Zijn enige(!) Zoon heeft geëist?
  Het Kruisoffer van Jezus Christus is dus vollédig vrijwillig(!!!) ondergaan. Dit wegens Zijn onvoorwaardelijke Liefde voor Zijn Vader + Zijn liefde voor ieder van ons mensen.
  Het Kruisoffer van Jezus Christus was dus het ultieme LIÉFDESOFFER!!!

  1. In zover duidelijk dat U echter geen antwoord geeft op mijn probleem waarom God’s Zoon zo heeft moeten lijden voor een zonde van Adam en Eva. Temeer daar Hij van tevoren wist dat die zonde zou plaats vinden.

   1. @J.A.W. van Ettinger,
    Blijkbaar had de door Adam en Eva begane zonde gevolgen voor het nageslacht (= over-erven).
    Jezus hield zóveel van Zijn Vader + hield zóveel van de kinderen van Zijn Vader, dat Jezus er ÁLLES(!!!) voor over had om de liefdesrelatie van de mensen met Zijn Vader te herstellen.
    Jezus was dus ervan overtuigd, dat de liefdesband van de mensen met God de Vader PERSÉ hersteld diende te worden. Dit, met behoud van TOTÁLE vrijheid van de mensen.

    Door Zijn Allerheiligste Kruisoffer laat Jezus tegelijk zien, dat Hij ONeindig veel houdt van zowel Zijn Vader als van de mensen.

    1. “Jezus hield zóveel van Zijn Vader + hield zóveel van de kinderen van Zijn Vader, dat Jezus er ÁLLES(!!!) voor over had om de liefdesrelatie van de mensen met Zijn Vader te herstellen.”

     en maar blind zwetsen!

     Leer eerst Die Ene Volmaakte Christusverschijning te verkrijgen en schrijf dan!

   2. Johannes 1:12
    “aan allen, die Hem ontvingen, Gaf Hij de macht, Gods kinderen te worden: Aan allen, die in zijn Naam geloven”

    Johannes 3:16
    Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eengeboren Zoon heeft gegeven: opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan, maar het eeuwige leven zouden hebben.

    Johannes 3:36
    Wie in den Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven; maar wie in den Zoon niet gelooft, zal het leven niet zien, maar Gods gramschap blijft op hem liggen.

    Petrus Canisius 1939

    1. Dank voor de antwoorden van P.J.T. Derks en eric-1-b en zal die overwegen. Maar bang makerij zoals van Petrus Canisius, daar heb ik niets mee en voor mij is God ook niet zo. Dat past ook niet bij God die Liefde genoemd wordt en waar Paulus ook zo op wijst. Ik mag toch gewoon zoeken waar mijn RK religie voor staat? Als dat niet goed blijkt te zijn dan neem ik aan dat God mijn zoektocht meer op prijs zal stellen dan dat ik alles, onder dreigementen van boven over zijn vermeende gramschap, en ook gemakshalve maar aanneem.

     1. Alle mensen zijn kinderen van Adam en Eva en Gods gramschap blijft dus rusten op alle nakomelingen uitgezonderd Maria.
      Jezus bevrijdt u indien u Hem aanvaardt en Gods Geboden respecteert.
      Er is geen andere weg om uw ziel te redden.

      1. @eric-b-l
       Die en andere gevolgen blijven bestaan als men verwekt zoals men gebruikelijk verwekt, ze blijven niet bestaan als men naar de Tuin van Eden terugkeert gedurende het leven, en daar een kind verwekt. Zo’n kind heeft geen erf zonden als met Christusgelijke Liefde verwekt! Die men de H.Maagd Maria noemt heeft niet buiten haar en haar ouders om de status geheel zonder zonden verkregen want dan zou God om de vrije wil en keuze van de mens gaan en dat doet God niet want de Volmaakte Liefde laat dit niet toe!

       1. Henk,
        ik kom tot de conclusie dat u hier alleen maar komt om chaos te veroorzaken. U doorbreekt gesprekken met anderen, u springt van de hak op de tak, kortom u gedraagt zich als een wild duiveltje want ook de duivel heeft grote kennis over Jezus en Maria.

        Nogmaals : indien u niet tot kalmte en redelijkheid komt antwoord ik u niet meer.

     2. Zoals u hier doorlopend kunt lezen, mijnheer van Ettinger, staat ‘zoeken’ niet in het woordenboek van de heren Derks en Eric. Zoeken is nog niet weten, nog niet weten is niet geloven, niet geloven is zonde en zonde is hel. Punt. Voor uw eigen zielenheil moet u klakkeloos aanvaarden dat de visie van beide heren de enige absolute juiste Waarheid is, en al de rest onnozele bladvulling of nutteloze tijdverspilling. Doet u dat niet, dan bent u ongelovig, een socialist, een communist, een kind of een puber, een werktuig van de satan etc. of in het beste geval, maar dan moet u het al héél bont maken, gaan ze een beetje voor u bidden. Persoonlijk vind ik u een bijzonder evenwichtige en verfrissende stem, hier op dit KlaagForum.

      1. Frank,
       het gaat niet om mijn visie, u bent weer aan het jennen en uitdagen
       onterecht

       1. Als men getuigt is men deel van die getuigenis: Als u Christus visie aanneemt wordt het OOK uw visie! Dat geldt ook voor geloof! Waarom en hoe denkt u dat Satan macht over mensen en natuur krijgt? Zomaar….. en omgekeerd, hoe en waarom denkt u dat u van Christus wordt….?

      2. Bedankt Frank voor je opbeurende woorden. Ik lees het Forum regelmatig en dat brengt mij in de verleiding om ook weer eens te reageren. Met de bedoeling wellicht anderen aan het denken te zetten en om er zelf wat van te leren. Maar al te dikwijls mondt het uit in commentaren met scheldwoorden zoals U terecht aangeeft. En dan denk ik: ben ik er toch weer ingetrapt … Maar je ziet om je heen dat het kerkbezoek bijvoorbeeld achteruit loopt. Ik loop voor Kerkbalans: wordt ook minder. Gelukkig is de paus nu begonnen met de Synodale Weg en geeft hij toestemming tot het zegenen van homo-paren al mag men daarbij dan weer niet te enthousiast handelen … en dan denk ik: misschien geeft dat toch langzaam wat licht voor de toekomst maar nee op deze site is Bergoglio zoals men Franciscus blijft noemen iemand die de Kerk liquideert. Zo verwordt de Kerk tot een kleine sekte. Dat is zo jammer. Misschien ken je de anekdote die ik las in een van de boeken van Jacob Slavenburg: een man stierf en kwam aan de hemelpoort. Petrus riep hem binnen want de man had goed geleefd. Maar die man vroeg om een rondleiding. Het was niet druk dus Petrus liep mee en liet alles zien. Tot ze bij een grote omheinde ruimte kwamen. Wat is hier? vroeg de man. Hier zitten de katholieken die denken dat de hemel alleen voor hen bestemd is. Wat flauw natuurlijk maar er zit toch iets in. Nogmaals dank en ik blijf moed houden.

       1. Slim als u bent, waarom schrijft u niet nog een van die vele vulgaire toneelstukken waarin de ‘ouderwetse’ kerk nog maar eens door de modder wordt gesleurd want tegenwoordig kan het veel erger dan het toch al zeer venijnige “Dagboek van een herdershond” 1980 met Jo De Meyere. Kwestie van het gehypnotiseerde TV-kijkend-volk nog wat dieper in de afgrond te duwen.
        U hebt nog slechts enkele jaartjes vrijheid over, ga uw gang en vul uw maat tot over de rand.

        1. Het ‘zeer venijnige Dagboek van een herdershond’. Dit slaat echt alles. Waarom herkende iedereen zich daarin, getuige het succes? Ruim 40 jaar geleden een perfecte weergave van de plattelandssituatie waar u zo mee dweept. En dan nog met de nodige sympathie en mildheid geschreven, zodat ongeveer iedereen de figuren herkende en kon plaatsen. De Franssprekende, exquise wijnen degusterende pastoor, neerkijkend op zijn lompe parochianen, meeheulend met de chique van het dorp, wie kende hem toen niet? En de gefrustreerde onderpastoor die tot in lengte van dagen zijn eenzaamheid moest trotseren, zonder enig perspectief op troost of promotie? Sorry, Eric, maar u staat zowel intellectueel als theologisch veel te zwak om u te meten met mensen als mijnheer van Ettinger. Een ding weet ik wel zeker: uw dreigend taaltje deert hem niet. God zij dank.

        2. Frank,
         ik kreeg toevallig de hele serie in handen enkele maanden geleden, eerst echt verheugd want ik had het nooit gezien op TV.

         Na ongeveer twee derde gezien te hebben moest ik afhaken. Weliswaar zijn de decors hartveroverend en wanneer men het oppervlakkig beschouwt zijn ook de acteurs heerlijk aangenaam. Dat de serie een succes was verwondert me niet omdat er toen al niemand meer was om protest aan te tekenen. Het parochieblad was al lang in handen van antichristenen, dat is voor niemand geen geheim meer. Een dergelijk onderwerp over een jonge onervaren pastoor zou in de allereerste plaats moeten gaan over het zieleheil van alle personages in die serie voorgesteld. Integendeel, het gaat over nostalgie met daarbovenop een valse voorstelling van de Kerk en van de geestelijke taak van de Kerk. Het is duidelijk dat u geen interesse kan opbrengen in de heilige en heiligende arbeid van waarachtige priesters.

         Nog slechts enkele jaartjes en dan zal alles grondig beginnen veranderen. God zij dank.

   3. Jezus bracht de waarheid van Zijn Vader aan allen,
    de meeste Joodse priesters echter waren afvallig geworden,
    en waren bevreesd dat Jezus hen zou overtreffen in macht omdat Hij zeer grote Geestelijke Kracht en Macht vertoonde.
    Judas had Jezus kunnen koppelen aan die valse priesters en als Jezus dan koning van Israel werd, uiteraard onder toezicht van de valse priesters, (zoals het vandaag ook gaat met onze bisschoppen) dan zou Judas eveneens een belangrijk maatschappelijk persoon worden.
    U kan zich toch niet voorstellen dat Jezus Zij Vader zou verraden en daarmee ook alle gelovigen van heel het Joodse volk?
    Maar de komst van de Messias was al zeer lang op voorhand honderdvoudig maal voorzegd. Net zoals vandaag konden slechts zeer weinigen aandacht en tijd spenderen aan de beloften door God gedaan aan heel het Joodse volk.

    Jesaja 9:2-6
    2 Het volk, dat in duisternis wandelt, Zal dan een helder licht aanschouwen; Die wonen in het dal van de schaduw des doods, Een glans zal over hen stralen! 3 Gij zult hun vreugde vermeerderen, hun blijdschap vergroten; Vrolijk zullen ze zijn voor uw aanschijn, Zoals men vrolijk is bij de oogst, Zoals men blij is bij het verdelen van buit! 4 Want het juk, dat hem drukte, Het blok op zijn schouders, De stok van zijn drijver Breekt Gij als op de dag van Midjan stuk. 5 Alle dreunend stampende laarzen En in bloed geverfde mantels Zullen worden verbrand, Door de vlammen verteerd. 6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon ons geschonken; De heerschappij wordt op zijn schouders gelegd. En zijn naam wordt genoemd: Wonderbaar raadsman, Goddelijke held, Vader voor immer, Vorst van de vrede!

    1. De meeste Joodse priester waren onderwezen door blinde farizeïsche leraren net zoals nu christen worden onderwezen!
     Wie ziet Zo’n Licht? die zelf in duisternis zitten en pijn lijden en echt zoeken, niet die lekker thuis, warm en met electrisch licht zitten! Waar kwam Christus ter wereld, wie waren er bij? De apostelen? De twee profetischen van Jeruzalem? Elisabeth en Zacharias en Johannes de Dooper? en wie kwamen als eerste lateren?

     U moet eens weten wat 30 jaar wachten betekent voor het levend houden van de Massiaanse Boodschap: 30 jaar tussen geboorte van Christus en Begin openbaar leven van Christus! Wie houdt zo’n “droom” levend! u moet eens gaan kijken die opzoek gaan naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning! U moet eens gaan kijken bij de heiligen die zover kwamen als Teresia van Avila en niet voor die tijd afhaakten om Die te vinden en bleven hangen in de oase van Verbeelde Christusverschijningen

     1. Henk,
      u lijkt wel opgewonden !
      Waarom ?
      U overvalt iedereen !
      U veroordeelt iedereen bij voorbaat !
      +++ Jezus was en is nog steeds zacht en vriendelijk en tegemoetkomend +++
      U bent nooit zacht, nooit vriendelijk, nooit tegemoetkomend.
      Ik wens liefst voor u te vluchten, zeer ver weg van uw persoon.
      U volgt duidelijk niet het voorbeeld van Christus.
      Ik begin stilaan te denken dat er een zeer hevig aangebrand duiveltje in u woont.
      U vertoont geen enkel christelijk kenmerk . . . U, HENK, DIE BEWEERT DE BIJBEL ZO GOED TE KENNEN !!!

      Nogmaals : indien u niet tot de vrede van Christus in uw klein hartje kan komen, en die vrede niet aan ons kan tonen, waar bent u dan in Gods Naam mee bezig ?

      1. U weet niks van Christus, ooit de Bijbel gelezen en hoe Christus naar de Farizeeërs en schriftgeleerden reageerde? Nee dat knipt u weg en dan uw eigen reacties….., om te huilen, u gaat niet eens naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en wilt het er ook niet over hebben want dan weet u dat u slechts vragen heeft en niks er over kan Getuigen!

       en als ik u van tafel veeg moet u Geheel Goed leren Staan en De Vole Waarheid Getuigen ipv fata morgana’s

       Ooit mij en Mijn Antwoorden Geheel Goed Onderzocht: Naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gegaan zoals het hoort? U weet niets van voortijdig en Op Tijd oordelen want u kent Die Ene Volmaakte Christusverschijning niet en daarmee ook uzelf niet eens!

       Als schrijf waar het werkelijk op staat zoals Die Ene Volmaakte Christus Verschijning Zegt, hoe denkt u dan hoe Die Christus spreekt? Joker en zwetser die u bent! u weet niks van Christus Liefde EN Gerechtigheid! Ooit gevallen als kind op een steen? En deed het pijn? En wie veroorzaakte, de pijn de steen of uw vallen en werd er aan herinnert door die steen en deed die dat liefdeloos?

       1. Henk, al uw woorden bestaan uit oordelen oordelen oordelen oordelen oordelen oordelen oordelen

        Zo heeft Jezus geen zielen tot zich geroepen, en ook de apostelen waren rustige mensen.

        Nog een keer een dergelijk vrede-loos antwoord van u en dan stop ik er mee.

        1. @eric-b-l
         Als u eens wist hoe Het Wit in de Bijbel Spreekt! dacht dat er een woord bij is dat Geen Gods Oordeel is? de Volle Waarheid Is Een en Al-Een Gods Oordeel en Oordelen, daar is niks niet Oordelen bij! U weet niks van Gods Barmhartigheid, verbeelden, vruchten van Goed en kwaad, Het Doel van God en Christus en Wie zij Zijn!
         Mijn schrijven is niet zonder liefde en Barmhartigheid! Ik schrijf niet om te schoppen en/of te slaan! Zou ik liefdeloos zijn zou ik u net als Satan en demonen een eeuwig verdoemden direct aanklagen in het Godgericht en u zou direct de sjaak zijn want ik heb een Recht meer dan hen: Ik leef op aarde en ben van de aarde en ik ben van de Tuin van Eden en leef in de Tuin van Eden! Hoezo heeft Satan, demonen en eeuwig verdoemden geen directe macht om te doden en te misleiden?
         Dat heeft te maken met het einde van de eerste nacht! Maarja daar heeft u geen weet van en zo geeft u ieder ander de schuld die niet naar uw norm spreekt en schrijft! U kan het niet voor waar houden dat uw leer en traditie krom en satanisch ziek zou kunnen zijn! Daar begint het mee want oprecht onderzoek doen zonder twijfel komt niet in uw denken en vocabulair voor

        2. @eric-b-l

         Als u vrede wilt moet u met Volmaakte Definities komen. Als Christus zegt: uw vrede laat ik u Mijn vrede geef ik u moet u niet denken dat u daarmee de hemel kan intreden U kan Geheiligd op aarde leven mits u gepast liefdevol nederig bent en op de drempel van de Hemel moet het Geheiligde afleggen en ongeheiligd Volmaakt heilig aannemen.

         en daarbij Christus roept u al uw hele leven in de 7e kamer van uw ziel en u bent stokdoof! dacht u dat Christus niet al voor ik kwam u gewaarschuwd heeft dat die een ander gestuurd heeft?

   4. @J.A.W. van Ettinger

    U weet helemaal niet dat Christus van tevoren wist van de zondevallen in de Tuin van Eden?

    Staat er niet geschreven in de Bijbel dat dat men Christus vraagt over zijn terugkomst dat als enige de Vader dat weet en Christus niet, en ook staat er in de Bijbel dat alles van de Vader van Christus is! Dan hoezo kan Christus niet weten? en als Christus niet weet hoezo kan de Vader weten?

    Jullie weten niet van Gods Almacht en ook niet van Gods grens! zou God overal en altijd Almachtig zijn kan die oo de zonde tegen de H.Geest vergeven en God kan niet! dan zou elke hard van hart kunnen veranderen en God kan niet omdat God de Volmaakt Vrije Wil en Keuze eerbiedigt! Zo God zo almachtig zijn als u denkt zou God ook heel Nazareth kunnen bekeren en Christus kon niet! Christus zou de vijgenboom gered hebben en de Vijgenboom wilde niet!
    Jullie weten niks van de vrije wil en keuze van de mens: die is Godgelijk! Als enige als een mens echt niet wil naar Gods Maat kan God voorbij lopen! U weet niet half hoe de kerk Christus muilkorft en als schoothondje aangelijnd heeft en shit voor schotelt als eten! U weet niks van slachtoffers en echte offers, niks van Barmhartigheid en het Einddoel van God!

    1. Uw geschriften is als een goede maaltijd.
     Beter dan de voorgekookte prut die dik en lui maakt, ongezond ook nog eens, maar waar industriëlen ploerten superrijk van worden.

     U bent een aparte kok. Weer eens wat anders, maar, dat wel, zulk eten is er wél alleen voor hen die ook wat nieuws durven proeven, want wat de boer niet kent, dat eet die over het algemeen niet.

     En terecht meestal; want behoudt het goede lijkt niet onwijs. Maar als de boer gif en troep gaat gebruiken en zijn boer-zijn als rijk-makerij gaat zien, dan vergiftigd de goede ziel zichzelf nog eens met wat die eet! En als die anderen van zijn land verkoopt worden die ook ongezond.

     Als het hart van de boer vervet is door zijn eigen slechte eten, is dan kun je hem vertellen wat je wilt over zijn slechte gedrag, maar hij zal niet willen horen naar verhalen over beter eten. Waarom zou ie eigenlijk? Hij wil ook in een mercedes rijden en ook een goede vrouw willen kunnen trouwen. Zo is de natuur, en die natuur is goed. Dat het verkeert uitpakt ligt aan de mens, denk ik.

     Maar, als je boeren die eigenlijk geen boer meer zijn om boerenwijsheid vraagt krijg je toch geen wijze antwoorden. De boer is dan het boerenhart verloren. Want wijsheid komt uit het hart.

     Maar vraag een boer die het hart nog niet verloren heeft en waarvan het hart nog niet is vervet, (én zijn verstand dus niet kwijt is geraakt, want een verhard hart leidt tot verharding van ’t brein en een relatief verlies van verstand dus) dan zul je wijsheid kunnen horen en weten wat lekker eten is.

     En de wijste boer, die wijst wellicht naar andere boeren die nóg beter kunnen vertellen wat goed eten is.

     Harteloze boeren draaien de logica om. Die nemen om te nemen en geven om te geven. Boeren met een hart geven enkel. Die geven zo veel omdat er op één of andere wonderlijke manier zoveel te geven blijft. Die kunnen niet eens meer nemen, er is geen plek in de voorraadkast meer voor.

     Dus vergeleken met een maaltijd smaakt het wel wat u zo opdient. Alhoewel er natuurlijk altijd aandachtspuntjes zouden kunnen zijn als we écht scherp gaan proeven en ook eens gaan kijken of de maaltijd de volgende dag óók nog goed gevallen is.

     Eet smakelijk!

      1. Hallo Raphaël,
       telkens ik uw naam zie hoor ik een fijn stemmetje het woord “stoïcisme” fluisteren. Omdat ik geen intellectueel ben wist ik niet wat het betekent, maar raad kon ik vinden bij https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoa

       Conclusie : zoals ik eerder al opmerkte gaat het om grotendeels wereldse filosofie, dat treft mij in het hart maar lijkt u niet te deren. Ik tracht te begrijpen waarom. Misschien kan u daar een mooie definitie over formuleren ?

       1. Hallo eric.
        Zaken beschouwen vanuit een ander of beter licht, kan men vergelijken met het variëren van de ingrediënten van een maaltijd. De ingrediënten kunnen wat veranderd worden, iets meer van dit of iets minder van dat, hoe het de kok ook goeddunkt, als het eten maar goed én gezond is.

        De ingrediënten moeten uiteraard wel steeds vers en bovendien gezond zijn, dus ze moeten komen van een betrouwbare leverancier, anders heeft het eten ervan geen zin; men kan iets nog zo lekker maken, maar als de basis niet goed is, dan worden we er misschien toch ziek van.

        Maar er kan wel degelijk een ietsje pietsje veranderd worden aan een recept; beetje meer dit of dat; een snuifje meer zout, of wat minder peper en zulk dergelijks. Zo gaat dat.

        Er is vrije keuze in het bereiden van die maaltijd, want, dat legt onze ‘kok’ hier, uit; die vrije keuze wordt juist bijzonder gerespecteerd. Zonder vrije keuze zouden we misschien alleen maar blikvoer eten. Juist die vrije wil geeft het eten smaak.

        Vrijheid is Hoog.

        1. Raphaël,
         het is niet zo dat ik een geleerde zou zijn in bijbelkennis, ik bezit geen enkel noemenswaardig diploma, maar tracht beetje bij beetje de weg te vinden in Gods Woord.

         Daarom dit bijbelse woord over vrijheid : Galaten 5:13-18

         13. Zeker broeders, gij zijt tot vrijheid geroepen; maar tot geen vrijheid, die een voorwendsel is voor het vlees. Integendeel, dient elkander uit liefde;
         14. want de ganse Wet wordt vervuld in één enkel gebod: “Ge zult uw naaste liefhebben als uzelf.”
         15. Maar zo gij elkander bijt en verslindt, ziet dan toe, dat gij niet door elkaar wordt verteerd.
         16. Ook zeg ik u: leeft naar de geest, dan zult gij niet de begeerten inwilligen van het vlees.
         17. Want het vlees begeert tegen de geest, en de geest tegen het vlees; ze staan vijandig tegenover elkaar, zodat gij niet doet, wat gij zoudt willen.
         18. Indien gij u door de geest laat leiden, dan valt gij niet onder de Wet.

         1. eric,
          Ik zie die tegenstelling ook wel in wat je daar citeert, maar het is ‘overdone’ om zo op te schrijven, lijkt mij.
          Elkander liefhebben is óók het vlees liefhebben, want mensen zijn nu eenmaal van vlees en bloed. Niet liefhebben op een seksuele manier natuurlijk, dan overdrijft men, maar ‘gewoon’ als mensen van vlees en bloed dus elkander proberen lief te hebben; respect opbrengen en zo. Mensen in de geest liefhebben is weer een ander verhaal. Want sommige geesten kunnen stikken van zelfzucht en anderen meesleuren naar de hel.

          Het vlees is daar een term van hebzucht, eigendunk, een groot ego hebben, met medailles op trots lopen paraderen als een pauw, dát is dan het vlees. De geest zou daar boven moeten staan, al was het alleen maar uit zelfrespect.

          Wie geestelijk gezond en volwassen is, die kan zijn lichaam leiden en ander gaat dat niet zo goed. Vandaar dat men zegt; laat je door de (heilige/geheelde) geest (de gezonde realistische volwassen geest) en niet door je driften en zo.

          Dus, wel vrijheid in de geest, maar wel áls je die luxe aan kunt. Die vrije geest geeft geen rechten.

          Dus het vlees is tégen de geest omdat de lusten en de hebzucht van de mens de geest kan overheersen, ook al is het soms even; dat is niet wijs, daar komen nare dingen van, daar kan men ongelukkig van worden. Vandaar dat een wijs mens zijn eigen geest onderzoekt door zelfinzicht bijvoorbeeld. Ook de filosofie is juist daar een (toegegeven vaak misbruikt) hulpmiddel voor. Denken is de geest gebruiken. Snap je het een beetje?

          1. Raphaël, u zegt :
           “Dus, wel vrijheid in de geest, maar wel áls je die luxe aan kunt. Die vrije geest geeft geen rechten.”

           “. . . dat een wijs mens zijn eigen geest onderzoekt door zelfinzicht bijvoorbeeld. Ook de filosofie is juist daar een (toegegeven vaak misbruikt) hulpmiddel voor. Denken is de geest gebruiken.”

           Ik denk dat U bedoelt : uw eigen geest.

           Maar de Apostel zegt :
           “Indien gij u door de geest laat leiden, dan valt gij niet onder de Wet.” — Galaten 5:18

           Daarom denk ik dat u alleen uw eigen geest in aanmerking neemt.
           Begrijp ik u goed ?

          2. eric,
           Maar de Apostel zegt :
           “Indien gij u door de geest laat leiden, dan valt gij niet onder de Wet.” — Galaten 5:18
           Er staat bij mij een Geest met een Hoofdletter. Maar het is voor mij duidelijk dat de apostel in de geest van Jezus bedoelt. Jezus predikte de liefde immers. Dat is (dus) de Geest van Hem. Dus wanneer we liefhebben, dan zijn we (gelijk aan) in zijn Geest, lijkt mij. Echt liefhebben en het prijzen dat we mogen leven! Dat we het wonder en het mysterie van het leven mogen proeven!

           Denkt u soms dat er twee geesten zijn? Ik denk dat er onze geest bedoeld wordt. Onze geest die we kunnen vormen naar het voorbeeld van Hem.

           Zo staat er ook: “16 Maar ik zeg: wandelt in den Geest, zo zult gij de lusten des vleses niet volbrengen.”.

           Met andere woorden: Vergeestelijk (je eigen lichaam en geest) zodat je boven je lusten staat. Dat zul je dus zélf moeten doen. Het is niet zo dat je dat krijgt of zo.

           Materialisten begrijpen zulks niet. Die weten vaak niet dat er een lichaam en een geest is. Daarom lopen die zichzelf (de lusten en hartstochten) na. Dát is het vlees, meen ik.

           Tenslotte denk ik dat het vergeestelijken niet overdreven hoeft te worden, noch het geloven en hopen. Maar het gaat altijd om de WIL meen ik. WIL iemand zus of zo zijn? Dát is een wilsbeslissing.
           Dit is een groot probleem op de aarde, meen ik; dat er vaak geestelijke onvolwassen (=niet in de Geest van Hem) mensen macht hebben. Dus ontbreekt ook de liefde en de hoop, het geloof.

          3. Aanvullend:
           Met ‘geest’ bedoel ik ons bewustzijn, ons denken ons voelen, ons zien, ons horen ons ruiken en dergelijke. Wij die het beleven. Wij die ons bewust zijn van het lichaam, het brein, de gevoelens, waar het hopen ook vandaan komt. Het gaat om dat bewustzijn. (En het lichaam uiteraard, maar dat terzijde.) Ons raadselachtige bewustzijn en dan met name ons zelfbewustzijn dat ons ongelofelijk doet uitstijgen boven de natuur en dat een fantastisch geschenk is dat alleen mensen waarschijnlijk hebben.

           Willen we meester zijn over het lichaam of slaaf. (En dit voor de slimmeriken onder ons: ik bedoel meester op een positieve manier. Soms zijn dit soort begrippen niet goed gedefinieerd en kunnen voor herrie zorgen.) Dus, willen we volwassen in lichaam en geest zijn, maar mét een hart dat óók ontwikkeld is. Met hart bedoel ik liefde.

         2. @eric-b-l
          ad 18 Iedereen valt onder De Wet want iedereen wordt er op afgerekend! Elk handelen en niet handelen, De Wet en de profeten is niet opgeheven, vervuld betekent niet gelijk aan opgeheven, want als alles vervuld zou zijn waarom is er dan nu nog lijden? De mens en natuur heeft ook nog een deel te doen samen met Christus!

          ad14 Het liefdegebod van Christus zegt meer en verder dan daar staat

          U bent weer een kort farizeïsch door de bocht

  2. “Het Kruisoffer van Jezus Christus was dus het ultieme LIÉFDESOFFER!!!”

   Ja en PLICHT om te verkrijgen! Dat is De Wet en profeten! Loon naar Werken U weet niks van de eerste nacht over God, door de val van die Satan en de demonen werden en de consequenties voor God! Jullie zijn zo farizeïsch blind!!!! U moet eens God echt leren Kennen en De Gevolgen van die nacht daar gaat het om! Daarom kwam er een Tuin van Eden en toen de 2e nacht, de val van de Tuin van Edenlingen met alle consequenties van dien! U snapt geen bal waarom Christus op de 3e dag = de 8e dag opstond uit de doden!

   1. Henk,
    goed dat u spreekt over het Allerheiligste Sacrament, dat zou iedere christen moeten doen.

    Maar wat u daar nog aan toevoegt is onbegrijpelijk. Het lijkt wel dat u een kilometer vooruitloopt op de processie en dat u alleen tegen uzelf spreekt. Gelieve te kalmeren zodat ee tot een rustig gesprek kunnen komen.

    1. @ eric-b-l

     Ik loop waar Die Ene Volmaakte Christusverschijning loopt en Die is dichterbij dan u kan voorstellen, dichter bij dan een lucht molecuul op uw huid en u bent zo afgestompt en slechtziende dat zelfs die dikke brillen glazen met vergroting u niet helpen en u vergeet dat vergroten ook betekent dichterbij halen. Zelfs met een electronen microscoop lukt het u niet omdat u niet weet hoe Oprecht Nederig men moet zijn om Christus Zicht te verkrijgen en het eerste wat u doet de ander de schuld geven: u(ik) loop ver van u vandaan ipv u(jij) loopt ver van Christus vandaan en blaast diens eigen muziek ipv Die Van Christus
     Waar denkt u dat uw 7e kamer van uw ziel is? aan de andere kant van de wereld? of ergens verweg in het heelal

      1. @eric-b-l

       al leest u niet, uw ziel hoort en leest mij wel! en het is nog geen laatste kans! Als ik u daag voor het Godsgericht heeft u een laatste kans! en zover is het nog niet dankzij de Liefdevolle Barmhartigheid! Toch is die dichterbij dan u denkt want als enige die van de Tuin van Eden worden niet verrast als Christus Tijd Voor u Aangekomen Is om de wereld te verlaten!

       1. Jullie twee zijn echt wel aan elkaar gewaagd. Wat een ego’s! Wat een groot eigen gelijk! En dat allemaal in de naam van God! Stel dat die bestaat en zich met ons miniscule wereldje bezig houdt, ik denk dat hij zit te gniffelen: Waar zijn die in godsnaam mee bezig?!?

        1. Frank, maak u geen zorgen, ik krijg goede feedback. Moest ik dat niet krijgen dan zou ik nauwelijks durven reageren op dit K.F. want ik ben mensenschuw en heb grote angst om mijn nek uit te steken. Henk krijgt vermoedelijk ook feedback maar vanuit een andere hoek. We moeten ons voorbereiden op hetgeen niet meer kan vermeden worden, ook dat is een drijvende kracht.

        2. Zou het niet zo kunnen zijn dat je nu een invuloefeningetje doet, beste Frank? Ik zie echt geen grote ego’s.

   2. @Henk Gadellaa,
    U doet alsof U alles weet. Echter, U kunt slechts weten (menen te weten) wat in de bijbel geschreven staat.
    De opdracht waar Jezus Zich had gesteld samen met Zijn Vader, was nog niet ten einde bij Zijn aardse dood: Jezus moest óók nog de zielen in het vagevuur de weg wijzen, want ook ten behoeve van HÉN moest Hij de Kruisdood sterven.

    1. En, meneer Gadellaa, alleen figuren als Derks en Eric weten perfect hoe u moet interpreteren wat er in de bijbel geschreven staat! Ga daar nu toch eindelijk eens vanuit!
     Anders bent u hopeloos verloren!

      1. @eric-b-l,
       Ach, van jennen en uitdagen dáár leeft @frank dierickx juist van.
       Ik gun ook hém ’n prettige dag, juist om de reden dat ik hem slechts ’n zielig figuur vind.

    2. @P.J.T Derks

     En dacht u dat u op de drempel van de Hemel met uw Bijbel de Hemel in kunt komen? u kunt die niet eens meenemen om uit te citeren want uw lichamelijke ogen werken niet meer en uw hersenen ook niet meer om daar uit herinnering te citeren

     “De opdracht waar Jezus Zich had gesteld samen met Zijn Vader, was nog niet ten einde bij Zijn aardse dood: Jezus moest óók nog de zielen in het vagevuur de weg wijzen, want ook ten behoeve van HÉN moest Hij de Kruisdood sterven.”

     u verwisseld Voorgeborchte met Vagevuur. Het Vagevuur is pas ontstaan na dat Christus ten Hemel was gevaren. Het Vagevuur is voor de zielen die zeker naar de Hemel gaan maar niet zo hebben vergeven zoals zij zijn Vergeven! Die moeten nog een rest uitboeting doen. Het Voorgeborchte is voor mensen en natuur die sterven en nog nooit van Christus gehoord hebben of die van christus gehoord hebben en door verkeerde leer verdwalen in de hel

     1. @Henk Gadellaa,
      Ik merk, dat U er álles van weet. Dan moét U er al eens geweest zijn.
      Reden: Jezus is niet naar de aarde gekomen om daarover te vertellen. Dat heeft Hij dus ook niet gedaan.

      1. Christus in elke 7e kamer van ziel aanwezig van hen die de zonde tegen de H.Geest nog niet hebben begaan! Dus Christus is naast in de Hemel ook nog in de 7e kamer van de ziel op aarde, anders zou Christus geen aandeel hebben in uw werken! Christus en uw 7e kamer van de ziel Kennen mij! dat u niet goed luistert is omdat u te kort schiet in liefhebben, anders had u mij al van te voren Zien aankomen
       En ja ik ben daar geweest en kom daar nog steeds

       1. @Henk Gadellaa,
        Het wordt steeds fraaier met U. Nu zegt U, dat U in het hiernamaals (= het leven na de aardse dood) bent geweest + dat U daar nog stééds komt!!!
        Jezus-Zélf heeft nooit daarover gesproken en vond dat dus niét belangrijk voor ons. Waarom spreekt U wél daarover?

        1. Als u Die ene Volmaakte Christusverschijning Vol wilt Zien moet u levend de dood(en Satan) voorbij. En ja ik ben voorbij de dood geweest dat is nog een hele stap verder dan een bijna doods ervaring. U gaat toch wel eens naar dezelfde supermarkt? u kent toch de weg en doet toch de handelingen daar te komen? waar zou dat toch vandaan komen? dat u het weet te herinneren en de werken weet te doen…..
         Die Ene Volmaakte Christusverschijning is niet anders!

         ” Jezus-Zélf heeft nooit daarover gesproken en vond dat dus niét belangrijk voor ons. Waarom spreekt U wél daarover?”

         U moet de Bijbel beter leren lezen: John 16 en 2Kor12!

         1. aanvulling,

          zelfs makkelijker, ik hoef niet zover te lopen! Christus is dichterbij dan u zich kunt voorstellen! Gewaarworden voor de eerste keer is meer werk, omdat u eerst het geloof Vol moet zien te krijgen en dan v ast houden om de dood en satan te kunnen passeren

 11. Sommigen schieten hier van ’s morgens tot s’ avonds sneller dan hun eigen schaduw op alles wat beweegt.
  Hebben jullie eigenlijk nog wel tijd over om rustig te mediteren, kalm te worden en over te gaan tot gebed? Rozenhoedjes, dat is niet klaar hé op tien minuten.
  Hebben jullie nu écht zelf nog niet door dat een vergelijk onmogelijk is? Iedereen blijft toch tot in lengte van dagen vastzitten in zijn eigen grote gelijk.
  De ‘alternatieve’ stemmen worden de facto doodgemaakt. Van welke kant ze ook mogen komen.
  De onverwoestbare meningen zijn al lang duidelijk.
  Nu nog de redelijke.

   1. Dat is toch niet zo erg, Calimero. De beproeving, weet u nog?
    En straks komen jullie aan in het Rijk Gods en wij niet.
    Wat is dan het probleem?

     1. En die realiteit vertelt mij heel andere dingen dan wat u hier doorlopend verkondigt.
      De wereld is, zoals altijd al, in volle evolutie. Doorgaans zijn we een héél stuk beter af dan pakweg 50 jaar geleden. ondanks de overbevolking – die zal afnemen met de ontwikkeling van de mens. De oude (hoewel, wat is oud, in de geschiedenis van de mens? – de drie grote godsdiensten hebben hun tijd gehad. Daar zal het heil en de vooruitgang niet meer van komen. De mens zal zichzelf moeten redden, en op hulp van bovenaf zal hij nooit kunnen rekenen. Dat is nu toch allang duidelijk? Nee?
      Als u alles inzet op het hiernamaals, dan snap ik niet waarom u tegen abortus, zelfmoord of euthanasie bent. Dat is toch de directe weg naar God? En die is Liefde.

      1. Frank, u zit helemaal op de lijn van de Belgische bisschoppen en u gelooft niet in God, u aanvaardt Hem niet, net zoals die bisschoppen. Het veelslachtige van het socialisme dat altijd bezig is zichzelf te hertekenen, terwijl waarheid onomstotelijk feit is.

   2. @eric-b-l

    jammer dat u zo slecht leest! ik heb geschreven dast ik nog een weg te gaan heb, al mag ik in een aantal “zaken” die ene Volmaakte Christusverschiujning kennen er zijn nog zaken waar ik niet ken. ik ben nog niet overal klaar

    1. @Henk Gadellaa,
     Ikzelf heb het heel even met U geprobeerd. Echter:
     U bent niets anders dan een zichzelf omhoog schrijvende illusionist. In DIT geval:
     iemand die zichzelf voorstelt met dingen die er óverduidelijk NIÉT zijn.
     U bent iemand met waanvoorstellingen; ziek tot op het kale bot.

     1. @P.J.T Derks

      Waarom gaat u niet eerst naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning?
      Volle Waarheid is Volle Waarheid en niet anders! Die schrift niet om hoog, omlaag of welke andere kant dan ook op!
      u heeft niet meer dan de Bijbel en uw religieuze regels! de farizeeërs en schriftgeleerden ook niet! En Hoe spraken die over Jezus? Er was slachts één schriftgeleerde die zich afwezig hield: Gamaliël! die gaf tenminste toe dat die geen oordeel kon vellen vanuit zijn positie en zich er ook niet aan waagde en het oordeel open liet!
      En u bent zeker niet van de grote van Gamaliël! En ook niet van Paulus! Die door Christus terecht werd gewezen en Saulus was een leerling van Gamaliël en ging nog een stap verder want men verkrijgt niet zomaar een verschijning!

      Dus wie is nu ziek tot op het kale bot? Staat er niet geschreven:

      12Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. 13Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. 14Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. 15Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is
      22Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. 23Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. 24Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. 25In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader. 26Op die dag zult gij bidden in mijn Naam; (John 16)

      en

      5Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 4)

      en bent u groter dan Johannes die dik drie jaar met de wereldse verschijning optrok en Paulus? u houdt zich niet eens aan zo als de Bijbel schrijft!

      Wie is er dan ziek tot IN het bot?

      en vooral niet reageren ipv toegeven dat u niet voldoet aan de aangegeven teksten!
      U bent zoals vele van mijn patienten die zeggen dat ze hun best gedaan hebben en er nog steeds plaque en tandsteen te vinden is! Uw best is pas als u op de grens van leven en dood staat want dan heeft u alles gegeven, en dan komt nog het liefhebben Christusgelijk. Zij die volmaakt sterven hebben hun best gedaan!

      Ja lees het nog maar een keer

      1. @Henk Gadellaa,
       “Ja lees het nog maar een keer”.

       Ik ben (nog) géén medepatiënt.

       1. @P.J.T Derks,

        u moest eens weten, u bent erger want u waant dat u wel een Volmaakt Oordeel zonder die Ene Volmaakte Christusverschijning kan doen, dat zijn degene die kun innerlijk niet kunnen bekijken en niet zien dat hun hart of nieren of lever binnen niet al te veel tijd begeeft, en een bezoek aan een arts/specialist niet nodig vinden omdat ze zich goed voelen en maar verwondert staan als het gebeurd

 12. Ettinger,

  U knipt de kerkgeschiedenis weg en u bent het niet eens met wat er in de boeken van de katholieke Schriftcanon staat; daartegenover plaatst u de “Nag Hammadi”-geschriften die vorige eeuw gevonden werden. Maar dat er in Alexandrië gnostici waren was geweten voor de twintigste eeuw, dus met de vinding van dergelijke geschriften bewijst u niets; in Alexandrië woonden er veel Judeeërs en vanuit die hoek werd er subversief gehandeld tegen de katholieke Kerk in de oudheid; sommigen hebben geoordeeld dat de heresiarch Arius onder die invloed gehandeld had.

  In het boek Apocalyps zegt Jezus dat Hij de daden van de Nikolaïeten haat (Apoc. 2, 6). De Nikolaïeten waren gnostici. U bent het niet eens met het boek Apocalyps, maar de leerlingen van de apostel Johannes erkenden hem als de schrijver van dat boek; dat is te zien aan het feit dat zij het letterlijk duizendjarig rijk onderrichtten dat in het boek Apocalyps staat, want voor de definitie van de katholieke canon der H. Schrift waren diegenen die het letterlijk duizendjarig rijk ontkenden degenen die de goddelijke inspiratie van het boek Apocalyps ontkenden. Papias van Hiërapolis erkende het letterlijk duizendjarig rijk, en zo ook Polycarpus van wie Irenaeus het geleerd heeft; sint Irenaeus verdedigde het letterlijk duizendjarig rijk in zijn werk “Adversus haereses” tegen de gnostici. De leer van het letterlijk duizendjarig rijk werd bestreden door gnostici omdat het een fysieke regering door de verrezen Heer Jezus Christus op aarde inhoudt met fysiek herstel (mensen zullen terug honderden jaren oud worden); gnostici haatten de stoffelijke wereld.

  De vernoemde Johannes was één van de Twaalf die Jezus volgden, en hij heeft aan de voet van het Heilig Kruis gestaan met de Moeder Gods; diezelfde Johannes was de tegenstander van de gnosticus Cerinthus, en zijn leerling sint Polycarpus streed tegen de dwaalleer van de gnosticus Marcion te Rome. Irenaeus, de leerling van Polycarpus, schreef zijn werk “Adversus haereses” tegen de gnostici. Tegenover de apostel die aan de voet van het Kruis gestaan heeft en bij wie achteraf de Moeder van Christus gewoond heeft, en tegenover degenen die zijn stem gehoord hebben, plaatst u zonder grond geschriften die door gnostici in Alexandrië bewaard werden.

  Wanneer mensen bezeten geraken door het plegen van de donkere riten van de gnostici, en een priester-exorcist beveelt in de Naam van Jezus aan de demoon om de persoon te verlaten, dan wordt die demoon gepijnigd door die Naam; dat toont aan dat de onzichtbare wezens die de gnostici dienen vijandig zijn aan Jezus en dat het gnosticisme tegenstrijdig is met Hem. Verder, een mens is bij machte door het natuurlijk licht van het verstand te weten dat het pantheïsme absurd is, want het poneert een godheid die in zichzelf verdeeld is, die conflict in zichzelf draagt.

  1. @Waramund

   U moet alle gnostici over een kam scheren! Een echte gnostici verkrijgen Godskennis niet met geheime/donkere ritten! zij verkrijgen door liefdevol vasten en bidden, precies zo als heiligen wonderen verkrijgen! Godskennis valt ook onder wonder. En die het anders doen krijgen nooit de echte Godskennis! Het probleem is dat de kerk dit niet kan beoordelen omdat zij vasten en bidden van heiligen met schele ogen bekijkt en strijdig vinden met de scheppingsleer! Dat zij “helaas” die heiligen niet kunnen afwijzen komt omdat het volk hen draagt en zij niet afwijken van de leer van de kerk!
   Zoals u beweert zouden apostelen en vele heiligen ook duistere gnostici zijn

 13. aanvulling

  En kijk, hebt u geluk, ik wijk wel af van de leer van de kerk en spreek open over Die Ene Volmaakte Christusverschijning. Ik heb ook geschreven dat ik niet een heilige ben zoals de kerk heiligen definieert! Het geen u echter niet kan zien is dat ik Godskennis niet anders verkrijg dan zoals Heiligen het doen! En daar u niet zelf zo doet schrijft u farizeïsch schriftgeleerderig, als zovelen hier

   1. Mijnheer Gadellaa heeft evenveel recht op zijn ‘verzinsels’ zoals u dat noemt, als u op de uwe.

    1. @Frank Dierickx
     u spreekt naar menselijk liberale opvatting. Dat is niet mijn kader!

   2. U moet eens weten dat Jehova getuigen dichter bij de waarheid staan dan christenen. De Israelische staat is teruggekeerd. Daarmee is een profetie van Mozes vervuld en de laatste periode van de eindtijd is binnen één generatie van 70-80jaar. Ik zeg geen datum wanneer Christus terugkomt, ik zeg kijk naar de tekenen en hoe zegt u dan? En welke andere kerk is zo bezig met die eindtijd van de Twee Getuigen en de anti-christ?

    1. Voor mij geen probleem hoor. U mag dat allemaal geloven, voor mij niet gelaten. Alle geloven en geloofjes passeren hier de revue, daar dient dit Forum voor, toch?
     Maar als u de ambitie hebt om de anderen te ‘bekeren’, dan moet ik u teleurstellen. U maakt geen kans. Bijna iedereen hier gelooft even hard en onverzettelijk in zijn eigen gelijk als uzelf.

 14. Mijn antwoord op de bijdrage van Waramund:

  Allereerst dank voor Uw uitgebreide antwoord. Maar U bevestigt tevens waarom ik ben gaan zoeken want de vier evangelisten die onze Canon vormen waren lang niet de enige evangeliën uit de eerste christentijd. Er gingen er veel meer rond zoals naast de brieven van Paulus bijvoorbeeld het evangelie van Maria Magdalena, het evangelie der Waarheid en het Thomas evangelie etc. etc. want wanneer iemand dacht iets bijzonders te hebben. geschreven ondertekende die dat met de naam van een bekende apostel om het geschrift gewicht toe te kennen dus wie de echte schrijvers waren is moeilijk vast te stellen. Overigens was dat gebruikelijk in die tijd.

  Maar waarom maak je er zo’n probleem van? Zou U mij kunnen vragen. Omdat ik in de knoop kwam met God die Liefde wordt genoemd en bijvoorbeeld de bijna jaloerse God van het O.T. van: wie niet voor Mij is, is tegen Mij. Het was overigens Marcion een vroege maar later veroordeelde kerkleraar die het O.T. als leer wilde schrappen maar hij was geen gnosticus. De grote kerkleraar Augustinus was oorspronkelijk een aanhanger van Mani een religie waarbij het zich verwerven van gnosis centraal stond. Later toen hij zogenaamd bekeerd was, heeft hij met zijn leer over de erfzonde, veel verdriet aangericht. Ik ontmoette enkele jaren terug een oudere kennis bij werkzaamheden in onze kerk en die vertelde dat ze eigenlijk van een tweeling was. Maar haar zusje stierf na de geboorte voordat het gedoopt kon worden. Ze werd snel begraven in een uithoek van het kerkhof want dat mocht niet in ‘gewijde aarde’ … Ze heeft daarna nooit meer geweten waar precies en worstelde daar haarleven lang mee.

  Redenen waarom ik ben gaan zoeken naar een religie die meer bij mij past en daar heeft de gnosis mij bij geholpen. Ook het christendom heeft veel gebeden die gnostisch genoemd kunnen worden zoals het Johannes evangelie over het licht wat de wereld niet aannam. Een groot verschilpunt is wel de verlossing van de mens. Het christendom leert dat wij verlost zijn door het kruisoffer van Jezus. De gnostiek leert dat wij onszelf kunnen verlossen door gericht te leven op de goddelijke wereld. Als wij ons verlossen van ons ego-belang zoals het bezit van goederen, rijkdom en behalen van eer maar ons leven gericht houden op de goddelijke wereld, dan noemt men dat zelfverlossing en leeft men zoals de gnosis zegt, als een ontwaakte!

  Dat dit in eerste instantie aanmatigend klinkt in verhouding tot Jezus, kan dat zijn maar is het niet. Stel dat ik later in de goddelijke wereld kom, moet ik daar dan voor altijd leven met het idee dat voor mijn geluk daar iemand zo vreselijk heeft moeten lijden? Lijkt mij geen fijn idee en ik zou dat niet eens willen en ben ik daar dus ook niet echt gelukkig.

  Maar het voornaamste verschil vind ik in het feit dat ons innerlijk – ‘Ken U Zelve’ schreven de oude Grieken al – is verbonden met God en het Al en niet God buiten ons wat ik al eerder mailde over het Koninkrijk. Dat geeft tevens wel een grote verantwoording. Maar de bijdrage wordt wellicht te eenzijdig en te lang dus ik stop er mee door te zeggen dat ik respect heb voor andere zienswijzen en hoop dat ook van mensen op dit Forum te mogen ontvangen. Met vriendelijke groet aan iedereen !! Bijgaande site is wellicht interessant over Nag Hammadi.

  https://www.bing.com/videos/search?q=SLAVENBURG+GNOSIS+YOUTUBE&refig=fadd4bcfbc0542eeb44a4faa43397b1f&pc=ACTS&ru=%2fsearch%3fq%3dSLAVENBURG%2bGNOSIS%2bYOUTUBE%26form%3dANSPH1%26refig%3dfadd4bcfbc0542eeb44a4faa43397b1f%26pc%3dACTS&view=detail&mmscn=vwrc&mid=FB3726759B1D66DD6862FB3726759B1D66DD6862&FORM=WRVORC

  1. Mijnheer van Ettinger, u heeft een fan. U zoekt, denkt na, overweegt en bezint. U stelt de juiste vragen bij het zoeken naar moeilijke antwoorden. U blijft altijd hoffelijk en veroordeelt niemand. U leest zelfs moeilijkere dingen dan de obscure fake news websites. Behalve van Waramund kan dit hier over niet veel deelnemers gezegd worden. Kortom, de kans is niet gering dat u hier binnenkort van dit Forum zal verdwijnen. De fanatieke betwetertjes halen de boventoon, ook al brengen ze inhoudelijk niets bij. Maar toch. Nog een paar mensen zoals u, en we zijn weer vertrokken, met zinvolle dialogen en gedachtewisselingen. Wie weet.

   1. @frank dierickx,
    Samen met @Henk Gadellaa voert U de bóventoon op deze site.

   2. Lovende woorden Frank … terwijl ik zeker geen theoloog ben (heb 45 jaar gewerkt op een scheepvaartkantoor vandaar Marcion die ook met de toenmalige scheepvaart was verbonden). Maar het komt bij mij gewoon voort uit het feit dat ik wil weten waarom ik RK opgevoed ben en daar uiteraard ook de mooie dingen van heb meegemaakt zoals de zorg en aansporing tot zorg voor anderen en mensen die zich voor anderen wegcijferden etc. Maar ook bangmakerij voor mijn zonden in mijn jeugd op school bij nonnen en broeders en waarvoor ik toen erg gevoelig was. Afhaken … in mijn familie zie ik dat veel maar vond dat te gemakkelijk en vandaar mijn zoektocht waardoor ik het vol kan houden en ook geloofwaardig kan blijven tegenover mijzelf. Nogmaals dank !!

    1. @J.A.W. van Ettinger,
     Blijkbaar heeft U in die 45 jaar (= lange tijd) weinig mensenkennis opgedaan.

     1. @P.J.T Derks

      Echte mensenkennis kan niet zonder Volmaakt Oordeel! Nou dan moet men niet bij u zijn!

  2. U schreef: “Allereerst dank voor Uw uitgebreide antwoord. Maar U bevestigt tevens waarom ik ben gaan zoeken want de vier evangelisten die onze Canon vormen waren lang niet de enige evangeliën uit de eerste christentijd.”

   Het auteurschap van de vier canonieke evangeliën was aantoonbaar omdat de exemplaren ervan consistent de namen van de vier evangelisten droegen, wat niet het geval was bij de apocriefe nepevangeliën. Ten tijde van de definitie van de katholieke canon door het leergezag stond men ook veel dichter bij de tijd van de apostelen dan mensen nu en men kon toen veel gemakkelijker geschiedkundig zien welke evangeliën welk auteurschap hadden. Het is nu gemakkelijker voor mensen om het auteurschap van een negentiende-eeuws werk te bevestigen dan dat van een werk uit de oudheid omdat men nu in de tijd dichter bij de negentiende eeuw staat dan bij de oudheid.

   U schreef: “Omdat ik in de knoop kwam met God die Liefde wordt genoemd en bijvoorbeeld de bijna jaloerse God van het O.T. van: wie niet voor Mij is, is tegen Mij.”

   De katholieke betekenis van de term “caritas” is anders dan de valse betekenis die het liberalisme eraan toeschrijft. God heeft als Schepper van alles het recht om geëerd en gediend te worden door Zijn schepselen wier levens en substanties in stand gehouden worden door Zijn wil; het rationeel verstand begrijpt dit gemakkelijk. Dat u voor een theologisch liberalisme kiest tegen de theocentriciteit van het Christendom constitueert geen gegronde argumentatie tegen dat Christendom; u heeft een keuze gemaakt maar bewijst daar niets mee. Dezelfde God die de Israëlieten uit Egypte wegleidde is de God die zich geïncarneerd heeft via de H. Maagd Maria, en Zijn soeverein recht over de gehele schepping is niet inconsistent met Zijn liefde voor het Huis van Adam.

   U schreef: “Het was overigens Marcion een vroege maar later veroordeelde kerkleraar die het O.T. als leer wilde schrappen maar hij was geen gnosticus.”

   Marcion was een gnosticus; als typische gnosticus wees hij het Oud Testament af omdat hij de God van Mozes afwees die de stoffelijke wereld als inherent goed schiep. Gnostici noemen de God van Mozes blasfemisch “demiurg”, beweren dat de wereld een verstoffelijkte god is die hoger is dan Hem en dat die verstoffelijking teweeggebracht werd door een verstoring door Hem. Zij noemen het ontstaan van de stoffelijke wereld dus een kosmische fout.

   U schreef: “met zijn leer over de erfzonde, veel verdriet aangericht.”

   De erfzonde was geen verzinsel van sint Augustinus; de Kerk doopte reeds voor Augustinus bekeerlingen om de erfzonde uit te wissen.

   U schreef: “Ik ontmoette enkele jaren terug een oudere kennis bij werkzaamheden in onze kerk en die vertelde dat ze eigenlijk van een tweeling was. Maar haar zusje stierf na de geboorte voordat het gedoopt kon worden. Ze werd snel begraven in een uithoek van het kerkhof want dat mocht niet in ‘gewijde aarde’ … Ze heeft daarna nooit meer geweten waar precies en worstelde daar haarleven lang mee.”

   De katholieke doctrine vereist niet dat ongedoopte overleden kinderen op een niet aangeduide plaats begraven worden opdat men zou vergeten waar zij liggen.

   U schreef: “Ook het christendom heeft veel gebeden die gnostisch genoemd kunnen worden zoals het Johannes evangelie over het licht wat de wereld niet aannam.”

   Neen, de Proloog van het Johannesevangelie is niet gnostisch; sint Johannes schreef zijn evangelie tegen de gnosticus Cerinthus. Jezus is het ongeschapen Licht dat op aarde gekomen is door de Incarnatie; dat is niet gnostisch.

   U schreef: “Het christendom leert dat wij verlost zijn door het kruisoffer van Jezus. De gnostiek leert dat wij onszelf kunnen verlossen door gericht te leven op de goddelijke wereld. Als wij ons verlossen van ons ego-belang zoals het bezit van goederen, rijkdom en behalen van eer maar ons leven gericht houden op de goddelijke wereld, dan noemt men dat zelfverlossing en leeft men zoals de gnosis zegt, als een ontwaakte!”

   De wereld goddelijk noemen (pantheïsme) is absurd; het gnostisch pantheïsme verkondigt een godheid die in zichzelf geconflicteerd is. Volgens het pantheïsme bent u en een radicale islamiet beiden één god, maar u heeft standpunten die in conflict zijn met standpunten van die radicale islamiet; het pantheïsme poneert dus een godheid die metafysisch in strijd is binnen zichzelf. Pantheïsten beweren dat in de materie van de wereld die zij “goddelijk” noemen een magisch kwantumniveau zit met monistische magische atomen; met “zelfverlossing” bedoelt het gnosticisme de bewering dat de gnostische mens door alchemische transformatie bij machte wordt de magische kracht in de materie te hanteren en zichzelf te vergoddelijken en dat hij zich zo op den duur “bevrijdt” van een stoffelijk bestaan. Het is krankzinnige onzin.

   U schreef: “Stel dat ik later in de goddelijke wereld kom, moet ik daar dan voor altijd leven met het idee dat voor mijn geluk daar iemand zo vreselijk heeft moeten lijden? Lijkt mij geen fijn idee en ik zou dat niet eens willen en ben ik daar dus ook niet echt gelukkig.”

   Volgens het gnosticisme bevindt u zich nu op dit moment in een goddelijke wereld. Volgens de katholieke Drievuldigheidsleer is Jezus de Tweede Persoon van de H. Drie-Eenheid; de Drie zijn één God, één Wezen met één Wil. God zelf incarneerde zich door de H. Maagd Maria om zelf de schuld van het mensenras op het altaar van het H. Kruis uit te boeten, Hij die zelf onschuldig was en is. Het gaat hier niet over een menselijke vader die zijn menselijke zoon beveelt zich te laten doden, twee onderscheiden wezens; de Vader en de Zoon zijn consubstantieel. God die beledigd werd door de overtreding van Adam heeft uit liefde zelf de schuld van Adam uitgeboet. Die genadegave afwijzen is ondankbaarheid, en uw persoonlijk afwijzen constitueert geen weerlegging van de katholieke soteriologie.

   Wie na zijn dood het Hemels Visioen aanschouwt ervaart volmaakte zuivere gelukzaligheid; de menselijke natuur die niet langer bezwaard is door zondesmetten en die God aanschouwt, wat op bovennatuurlijke wijze mogelijk gemaakt wordt door God, heeft geen ruimte voor leed en kan niet ongelukkig zijn. De staat van gelukzaligheid van een heilige in de hemel is bovennatuurlijk.

  3. @J.A.W. van Ettinger

   “Dat dit in eerste instantie aanmatigend klinkt in verhouding tot Jezus, kan dat zijn maar is het niet. Stel dat ik later in de goddelijke wereld kom, moet ik daar dan voor altijd leven met het idee dat voor mijn geluk daar iemand zo vreselijk heeft moeten lijden? Lijkt mij geen fijn idee en ik zou dat niet eens willen en ben ik daar dus ook niet echt gelukkig.”

   Als eerst heeft uw Godskind in de 7e Kamer van uw ziel met Christus aan het kruis gehangen en gelijk Christus Mee Verlost, nest als Christus met uw Godskind nu in uw 7e kamer van uw ziel het nog te doene Verloswerk Mee Doet.

   Men verstaat niks van de Wet en de Profeten, niks van de 1e nacht over God ontstaan door de val van diegene die satan werd en de demonen, hun werken en de gevolgen voor God. Daarom weet men ook niet over het waarom De Tuin van Eden en men snapt ook niks van de 2e nacht over God en daarom ook niet waarom Christus op de 3e = 8e dag opstond uit de doden! Men snapt niks van Gods Werken, noch wie die men satan noemt was voor die viel, noch Wie in de Tuin van Eden waren en Hun Werken, ze gaan ook niet kijken!

   U en hen moet eens Leren Rekenen, Meten en Wegen naar de Maat van De Wet en Profeten!

 15. @Waramund

  “De katholieke doctrine vereist niet dat ongedoopte overleden kinderen op een niet aangeduide plaats begraven worden opdat men zou vergeten waar zij liggen.”

  Er was zeker een tijd dat ongedoopte gestoreven kinderen van Katholieken niet begraven werden op een katholieke begraaf plaats net als christenen die zelfmoord pleegden. Het is pas van de laatste tijd dat men de begeerte van de doop naar voren heeft gehaald. Het is nog steeds zo dat orthodoxe priester geen mis lezen voor katholieken die euthanasie hebben begaan!

  De leer van de R.K.Kerk is veelal farizeïsch. Ze weten niks van de schepping, hun kennis van God, Christus is bekrompen en net als u weigeren ze eerst naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning te gaan voor ze de leer uitvaardigen!
  Ze weten niks van de Hemel want ze gaan niet zelf kijken en lopen blind aangelijnd! Ze kunnen niet eens verklaren waarom er nu lijden is.

 16. Beste Waramund,

  Waarom zouden de apocriefe evangeliën niet origineel zijn en de die van de canon wel?
  Neem alleen al het Johannes evangelie. Dat dit evangelie door de apostel Johannes zou zijn geschreven wordt door wetenschappers ontkend. Pas later is er de naam Johannes evangelie aangegeven maar oorspronkelijk was het anoniem en toch is het in de canon opgenomen. Ook schrijft U dat Marcion een gnosticus was maar was dat niet. Zo was ik bezig om zorgvuldig Uw punten na te lopen omdat U daar ook moeite voor deed maar ik heb het gewist anders wordt het een welles, nietes spelletje met bovendien meer lezers op dit forum die daar niet op zitten te wachten, neem ik aan. Daar moet ik ook aan denken. Ik zal Uw antwoord bestuderen maar U hebt mij vooralsnog niet kunnen overtuigen.
  Ook Henk Gadellaa dank ik voor zijn antwoord maar moet bekennen dat ik daar weinig van snap.

  1. J.A.W. van Ettinger

   U snapt, net zoals anderen hier, weinig van mijn schrijven, omdat u net als anderen een ander beginpunt heeft. Mijn basis is anders dan de uwe ne hun.
   Mijn beginpunt en basis is Die Ene Volmaakte Christusverschijning en die is niet te begrijpen als u niet alles zoals christelijke kerken beweren als vol waar laat staan en dan in alle oprechtheid en nederigheid gaat vasten en bidden om in plaats van in blinde aannames te blijven hangen Volmaakt te willen Zien en Weten: Godgelijk Ooggetuigen worden!
   ik heb weinig tot niks aan aannames waarvan ik niet weet of ze waar zijn of niet! Blinde aannames kunnen een huis op zand zijn. Pas als ze de test van satan Vol Doorstaan en men daarmee ook in Gods Volmaaktheid staat, zonder Heiliging, zijn ze in alles Godgelijk!
   Ik laat dus alles als Vol Waar staan en ga dan kijken in oprecht vasten en bidden! Men kan veel leren van Heiligen, Nog meer van Vol-Profeten en ook van satan zelf! en alles van God zelf. Echte Nederigheid is alles onderzoeken en Het Goede behouden(Paulus leert die les)
   Daar is geen twijfel! Daar is liefdevol gepast om Volmaakt te leren Zien en Weten!
   Dat is de eerste handeling die christelijke kerken er uit gooien want dan zouden ze zelf moeten doen en ze doen niet!
   U kunt geen Volle Waarheid vinden als u niet leert liefdevol oprecht nederig te zijn en niet alles die men onderzoekt als Vol Waar laat staan totdat het tegendeel is bewezen!. Men kan nooit God onderscheiden van anderen als men niet eerst voor Vol Waar laat staan want God komt altijd als eerste! en Die wijst men de deur als men niet alles Vol Waar Laat staan! en als men alles onderzoekt, zal God ook als Laatste Altijd Vol Staan!
   Uw en anderen onderzoeksmethode is verkeerd daarom snapt u van mijn schrijven niks omdat ik anders schrijf dan u en anderen en u en hen zeggen zonder goed onderzoek dat ik (mogelijk) een ketter ben.
   Wilt u verstaan dan kan u niet zonder eest Vol Waar laten staan en dan opzoek gaan naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaan! En u kan nergens anders heen dan De Hemel, Tuin van Eden en Het Vagevuur, en het Godsgericht waar u Die kunt Zien, en die liggen allemaal op voorbij de dood! dat betekent dat men diens menselijk lichaam en diens menselijke geest moet achter laten! u kunt wel Geheiligd Zien, u bent er echter dan nog niet want, het hangt af van hoe men zelf liefheeft! pas als men Christusgelijk liefheeft zonder Heiliging ziet men zonder enige verbeelding De Volle Waarheid zoals De Volle Waarheid is! En zo moet u de hele leer en traditie en geloof onderzoeken en elke keer naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaan zodat u overal Vol Ziend en Wetend leer te zijn! Elke keer dat u zo ver komt wordt u Christusgelijk Oogetuige en kan u werkelijk Getuigen!

   1. @Henk Gadellaa,
    Het is voor U de hoogste tijd om nederigheid te tonen.
    Heeft U dat niet geleerd of niet WILLEN leren van Uw ouders?

    1. @Henk Gadellaa,
     U bent pas sinds zeer recent op deze site en … U heeft letterlijk metéén het hoogste woord.

     1. @Henk Gadellaa,
      U bent óverduidelijk niét op deze site om zélf iets te leren, maar om ons dommeriken te les te leren als onderwijzer.

      1. @Henk Gadellaa,
       En dit, terwijl het voor iedereen óverduidelijk is. dat U in het geheel zelfs geen pabo (= leraar basisonderwijs) genoten heeft.

       1. @P.T.J. Derks

        Ik leer van iedereen! en waar ik niet hoef te leren heb ik te verdragen tot de Godsmaat van Barmhartigheid Vol Is.
        er is geen mens dom, er zijn die zich dom houden, en dom maken en dom laten houden! Iedereen kan de Hemel vinden! Zelfs een onbevruchte eicel! Zelfs een gewone lichaamscel, zelf een steen!
        Christus heeft ook geen pabo doorlopen en was dominanter dan welke menselijke mens,, natuur en de hel dan ook, hoe dacht u dat die demonen kon uitdrijven en Satan verdrijven en wonderen kon doen?

        de Goddelijke definitie van Dominant is anders dan de uwe! Hetgeen u wilt is plat menselijk nederig dat niks met Echt Nederig te maken heeft!

   2. aanvulling

    een verdere basishouding is dat u achterin de kerk gaat zitten en weet dat zolang u niet volmaakt handelt u een tollenaar, overspelige en moordenaar bent: zoals H.Anthonius de grote te leren kreeg van Christus toen die vroeg hoever hij was in nederigheid en Christus zei dat de schoenmaker van Alexandriën nederiger was en die daar naar toe ging om te leren en de les was: iedereen is gered behalve u en doorgaan met schuld bekennen en smeken om genade: houdt uw geest in de hel en wanhoop niet, en leren aldurend te bidden.

    U en hen denken dat ze al gered zijn en men is pas gered als men leert Christusgelijk lief te hebben! U en hen, plat gezegd, lopen naast hun schoenen en hebben boter op hun heeft met uw en hun zogenaamd zeker weten terwijl het niet meer is dan blind achter de kerk of eigen gedachten aan lopen en niks meer hebben dan aannames!

    1. @Henk Gadellaa,
     als profeet (zeg maar voorspeller) heeft U met Uw zéér domme voor-veronderstelling metéén afgedaan. Verreweg de meeste aanwezigen hier zijn zeer trouwe kerkgangers en zijn dit al vóórdat U geboren werd.

     1. Zijn enige bedoeling is ons aan te vallen.
      Hij gaat niet uit van christelijke beginselen, hij liegt.
      Hij is geen christen.
      Het gaat hem enkel om het genot van de aanval.
      Hij speelt met ons als met een computerspel en het enige dat telt is altijd het overwicht bezitten, niemand mag tegen hem op kunnen. Hij moet en zal altijd winnen.

      1. @eric-b-l

       u weet niks van christelijke beginselen want u kent God en De Wet en Profeten niet eens u heeft meer dan een melaats gebrek aan Nederigheid en Liefde met uw platte leer en houding!

       U weet niks van Eerlijk Winnen en Gelijk Spelen. U bent erger dan Elifaz, want u leert niet dat Elifaz offers moest aanbieden aan Job en dat Job voor hem om vergeving moest bidden, anders verkreeg die niet! en ooit zo gevast en gebeden als Job? Zwetrser die u bent

     2. Kijk hoe een computerspel verloopt :

      C&C Generals – 1 vs. 7 Brutal Armies (China)
      https://www.youtube.com/watch?v=IlvnYkve34w

      Het enige dat telt is zich zo sterk mogelijk op te stellen
      met als enige bedoeling iedereen te verslaan.
      Dat is wat Henk doet.

      Het is zinloos Henk te antwoorden,
      Henk amuseert zich ten koste van ons.

      Henk is een leugenaar,
      hij heeft geen christelijke bedoelingen.

      1. Kom toon aan met Godsbewijs dat ik een leugenaar ben! U bent al vanaf het begin een leugenaar want u erkent niet Die enige Volmaakte Christusverschijning als aller hoogste. U denkt dat de Bijbel en uw leer en traditie net zo hoog is en dat is niet zo want Die Ene Verschijning is Volmaakt Onverbeeld in alles, daar is geen menselijke taal gesproken of geschreven te vinden! U weet niet het verschil tussen Geheiligd en Heilig zonder zonden Omdat u Heilig zonder zonden niet Kent

     3. Gezien het feit dat u geen Vol-Profeet bent want dan had u Die Ene Volmaakte Christusverschijning gedurende het leven erkent en Gekend, betekent ook dat u niet kunt oordelen. U mag een trouwe kerkganger zijn uw oren zitten dicht. kan ook niet anders omdat u een blindganger bent

     4. Profeten zijn nooit trots op zichzelf.
      Profeten verdedigen zich niet
      Profeten zijn te nemen of te laten.
      Henk is zeer trots want hij overwint iedereen met leugens,
      en dat is zijn enige doel in het leven.

      1. Profeten kennen geen trots, ze verkrijgen Directe Gods Lof en Staan zonder trots net als God zonder Trots Staat!

       en dacht u dat Christus zich niet verdedigde? Dan waarom zei Die in de Sanhedrin toen die geslagen werd: Waarom slaat u mij en waarom hoe is het afwijzen van satan in de woestijn dan? en bij Petrus: ga weg satan en de wind laten zwijgen en wonderen doen en farizeeërs en schriftgeleerden tot zwijgen brengen en midden door gaan bij Nazareth is dat geen verdedigen?!

       U kan nog geen leugen van Volle Waarheid onderscheiden, zwetrser die u bent want u kent de Volle Waarheid niet. U zou het zelfde oordeel krijgen als de farizeeërs en schriftgeleerden bij xde overspelige: Mene, tekel, urfasin, u denkt uit Heilige vaten te kunnen drinken en u bent onrein!

    2. nog een aanvulling
     u moet zich voorhouden dat u minder dan een plant bent want hoeveel kwaad doet een plant? Weet u dat het Accaciahout als enige goed bevonden werd om de de stenen tafelen van Mozes en diens staf in contact mee te zijn, naast de lucht er in? En dan nog krijgt u voor uw kiezen door satan:

     1Hierop nam Elifaz uit Teman het woord:

     2Wat ik ga zeggen kun je misschien niet verdragen,
     maar zwijgen kan ik niet.
     3Luister: velen heb je de rechte weg gewezen,
     zwakke handen gestaald.
     4Je woorden hebben struikelaars overeind gehouden,
     bevende knieën gestrekt.
     5Maar nauwelijks zelf getroffen verlies je de moed,
     aangeslagen raak je in paniek.
     6Was vroomheid niet jouw kracht,
     een onbesproken leven niet jouw hoop?

     7Vertel mij: is ooit een schuldeloze verloren gegaan?
     Waar zijn ooit rechtvaardigen omgekomen?
     8Mijn ervaring is: onheil ploegen
     en zaaien doet onheil maaien.
     9God blaast en de onrechtvaardigen komen om,
     een ademtocht van zijn toorn, en zij liggen geveld.
     10Al brullen, al grommen zij als leeuwen,
     hun tanden worden verbrijzeld;
     11ze komen om bij gebrek aan prooi,
     hun welpen worden verstrooid.

     12Heimelijk sprak iemand tot mij,
     fluisterde mij iets in het oor,
     13op het onrustig uur van droomgezichten,
     als diepe slaap de mensen overmant.
     14Schrik en angst grepen mij aan,
     een siddering voer door mijn gebeente.
     15Een windvlaag trok langs mijn gezicht,
     storm deed mijn lijf huiveren.
     16Daar stond het, een gestalte – ik weet niet wat –
     hij stond vlak voor mijn ogen.
     Het was stil – ik hoorde een stem:

     17’Kan een sterveling rechtvaardig zijn voor God,
     een mens onbesmet voor zijn Maker?
     18Zelfs in zijn dienaars stelt Hij geen vertrouwen,
     zelfs in zijn engelen bespeurt Hij nog smetten;
     19hoeveel temeer bij hen wier woning uit leem is opgetrokken
     en stof tot grondslag heeft.
     20Als motten worden ze geplet,
     van vandaag op morgen vermorzeld,
     ze gaan naamloos te gronde, voorgoed.
     21Het touw van hun tent wordt losgerukt:
     dood zijn ze eer ze het weten.(Job 4)

     En dan mag er in de Bijbel staan dat een mens meer waard is dan de lelies in het veld, als u Die Ene Christusverschijning nog niet hebt verkregen bet u niet minder waard dan een steen bent, want die weten wanneer God voorbij komt, u bent zo blind en gevoelloos dat u Die niet eens voor Ziet, Hoort en Voelt voorbij komen

     Zo moet uw basis houding zijn en om genade smaken bij Christus

  2. U schreef: “Dat dit evangelie door de apostel Johannes zou zijn geschreven wordt door wetenschappers ontkend. Pas later is er de naam Johannes evangelie aangegeven maar oorspronkelijk was het anoniem en toch is het in de canon opgenomen.”

   De “wetenschappers” die het auteurschap van Johannes ontkennen leven in 2024, de kerkvaders stonden in de tijd veel dichter bij de tijd van de apostelen.

   Ze hebben geen serieuze argumenten voor de bewering van anoniem auteurschap. De schrijver van het evangelie toonde detailkennis van het Jerusalem van voor de verwoesting in AD 70; niets aan de tekst zegt dat de schrijver van een latere tijd dan de heilige apostel Johannes moet geweest zijn. Moderne academici zijn gemotiveerd door antichristelijke ingesteldheden en daarom vallen ze de H. Schrift aan.

   1. Die laatste opmerking, Waramund, is een serieus zwaktebod. U geeft geen enkel argument om de wetenschappelijke bevindingen te weerleggen, dus gooit u het maar op de ‘valse intentie’ van de onderzoekers. Waarom zouden zij dat in godsnaam willen doen? Iets in mij zegt me dat uzelf vele keren meer bevooroordeeld bent door uw onwrikbaar geloof, dan die wetenschappers die zich met objectieve feiten proberen bezig te houden. Zoals ik hier al meermaals zei: u wijkt niet af van wat uw geloof u ingeeft. Wetenschap zit anders in mekaar.

    1. Sinds de eeuw van het rationalisme zijn academici antichristelijk gemotiveerd; dat feit benoemen is geen “zwaktebod” en het is absurd om het feit te ontkennen. Ze zijn niet zo achterlijk als ze zich voordoen maar dienen de hand waaruit ze brood eten. En waan uzelf niet “neutraal” omdat u adogmatisme plaatst tegenover het dogmatisch katholicisme; u maakt van adogmatisme uw dogma en klaagt wanneer anderen uw dogma niet aannemen.

     Frank Dierickx: “U geeft geen enkel argument om de wetenschappelijke bevindingen te weerleggen”

     Onzin. Ze hebben geen “wetenschappelijke bevindingen” maar werpen belachelijke tegenwerpingen op; ze beweren dat Johannes de schrijver niet kon zijn omdat hij een visser was, dat het Grieks te ingewikkeld was etc. Ze onderschatten de geletterdheid van Judeeërs in de oudheid bij wie de studie van de Wet en de Profeten centraal stond in hun cultuur. De H. Schrift is, verder, goddelijk geïnspireerd en God kan gebruiken wie Hij wil om een tekst op te schrijven.

     De schrijver was bij machte het Jerusalem van voor de verwoesting te beschrijven. Iemand die een tekst wil schrijven over een vroegere tijd die hij niet meegemaakt heeft treedt niet tot dergelijke details om iets te beschrijven wat hij niet gezien heeft. John Bergsma heeft erop gewezen dat de vijf “porticus” gevonden geweest zijn vernoemd in hoofdstuk 5.

     Het is absurd wat voor tegenwerpingen die mensen plaatsen tegenover een ongebroken overlevering teruggaand tot in de oudheid die Johannes als auteur erkent. Dat u iets een “wetenschappelijke bevinding” noemt betekent niet dat het dat ook is; als u zou zeggen dat Napoleon nooit heeft bestaan zou dat niet waar worden doordat u het een wetenschappelijke bevinding zou noemen.

     1. “De H. Schrift is, verder, goddelijk geïnspireerd en God kan gebruiken wie Hij wil om een tekst op te schrijven. ”
      Zoals ik zei: u gelooft dat. Wetenschap is iets anders.
      En uw napoleonverhaal raakt kant noch wal.
      Ik vermoed dat u dat zélf ook wel weet.

      1. U gaat uit van uw valse premisse van atheïsme dat goddelijke inspiratie afwijst; dat u dat atheïsme gelooft betekent niet dat het “wetenschappelijk” is. Uw dogmatisch adogmatisme eist onterecht dat men uw valse premisse aanneemt.

       Het punt van dat “napoleonverhaal” is dat er een traditie is vanuit de negentiende eeuw dat er toen een man over Frankrijk geregeerd heeft die de naam Napoleon droeg. Als u gaat verkondigen dat die consistente traditie niet waar is, dan bewijst u uw bewering niet door die simpelweg een “wetenschappelijke bevinding” te noemen; dat is een poging om beïnvloedbare toehoorders tot aanname te bewegen, maar het is geen bewijs.

       1. Het moet niet gekker worden.
        Misschien was Einstein zijn E = m c 2 {\displaystyle \mathbf {E} =\mathbf {mc^{2}} } ook wel een gigantische goddelijke inspiratie, en misschien besta ik wel niet omdat er geen ononderbroken overlevering over mij bestaat.
        Uw weten is gestoeld op geloof, Waramund, niet op wetenschappelijke kennis.

        1. Frank Dierickx: “misschien besta ik wel niet omdat er geen ononderbroken overlevering over mij bestaat.”

         U heeft Napoleon nooit ontmoet. U heeft over hem gehoord op school, zijn geschiedenis is van generatie tot generatie naar u gekomen; u weet van zijn historisch bestaan via traditie, overlevering. Indien u met sofismen zou gaan beweren dat hij niet bestaan heeft, dan moet u niet verschieten dat mensen uw bewering niet aannemen.

         U noemt ongegronde beweringen “wetenschappelijke kennis” zonder argumentatie, en u neemt uw atheïsme als valse premisse bij het debat. Het feit blijft dat er geen enkele reden is om te twijfelen aan het auteurschap van Johannes.

         1. Er zijn feiten zat om daaraan te twijfelen, maar bon, uw geloof laat dat niet toe. Ik zal u nooit overtuigen, dus laat ik het hierbij.

         2. @Waramund.
          Nooit napoleon ontmoet: elke 7e kamer van elke ziel wel! Daarom kan Die een Godsbewijs leveren Omdat die 7e kamer Gods Ooggetuige is van iedereen die geleefd heeft en leeft omdat Die Volmaakt Deel heeft aan God en daar God overal en altijd er bij was en is, is de 7e kamer van de ziel van hen die de zonde tegen de H.Geest niet heeft begaan er ook altijd en overal bij geweest! Geldt ook voor hen die de zonde tegen de H.Geest hebben begaan! Satan en demonen en elke eeuwig ander verdoemde hebben die kennis! Daarom kan Satan en anderen in het Godsgericht niet liegen wil die Godsrecht verkrijgen als die Godsrecht Heeft!

          1. aanvulling

           en zo kan men ook met Godsbewijs bewijzen wie de auteur is van het Johannes evangelie! Ga maar naar Die ene Volmaakte Christusverschijning!

   2. Waramund, ook al in het jaar 290 werd er o.a. door bisschop Dionysius getwijfeld aan het auteurschap van het evangelie van Johannes.

    1. Mijn punt was niet dat het onmogelijk zou zijn dat er ooit iemand in de oudheid aan het auteurschap van een evangelie getwijfeld zou hebben, maar dat het in die tijd gemakkelijker was het auteurschap geschiedkundig te traceren dan in 2024.

   3. Waramund.

    Overigens is het wel waar dat men Marcion een gnosticus zou kunnen noemen omdat ook de gnosis de God van het O.T. niet aanvaardt. Maar op zich was Marcion een kerkleraar die echter door zijn mening uit de kerk werd gezet. Hij had grote sommen geld aan de jonge kerk gegeven en – zoals Slavenburg ook schrijft – heeft die kerk dat geld teruggegeven. Marcion is toen een eigen christelijke kerk begonnen, het Marcionisme.

 17. Oké, oké, heren Henk en Eric. Allebei ruimschoots jullie punt gemaakt.
  Ik zei het toch al: jullie gaan mekaar niet bekeren, dat is nu wel duidelijk.
  Kortom, please, méér van datzelfde hoeft echt niet.

  1. Frank,
   u hebt geen enkele grond om hier scheidsrechter te spelen.
   U speelt, sedert uw verschijnen hier, hetzelfde spel als Henk.

  2. eric-b-l heeft helemaal geen punt gemaakt! De Hoogste in de Christelijke Religie: Die Ene Volmaakte Christusverschijning, erkent die niet eens! Dan verlies je alles!

  3. @Frank Dierickx,
   Wát ’n schijnheilige reactie van U.
   Uzelf doet er ÁLLES aan om onenigheid te kweken op deze site.

 18. Even wat bijpraten over het geloof van de heer Henk Gadellaa. Dan begrijpt men hem misschien een beetje beter. Hoewel.
  Het begrip ‘De Ene Volmaakte Christusverschijning’ wordt gebruikt door de Universele Witte Broederschap, een religieuze beweging die gebaseerd is op de leringen van Peter Deunov (1864-1944), een Bulgaarse spirituele meester. Deunov geloofde dat hij de incarnatie was van de Christusgeest, die hij ‘De Ene Volmaakte Christusverschijning’ noemde. Hij leerde dat de mensheid een proces van spirituele evolutie doormaakt, dat zal leiden tot een nieuw tijdperk van liefde, vrede en harmonie.
  De Universele Witte Broederschap heeft volgelingen over de hele wereld, vooral in Europa. De beweging staat ook bekend als de School van het Levende Licht, de School van het Gouden Rozenkruis of de School van Peter Deunov. De volgelingen van Deunov beoefenen een vorm van meditatie, gebed, zang en dans, die zij paneuritmie noemen. Zij streven naar een leven van zuiverheid, wijsheid en liefde, in harmonie met de natuur en de kosmos.

   1. Ik durf aan Henk geen vragen stellen over Liturgie en welke gebeden zij zoal hebben.

   2. Volgens wikipedia ontwikkelde Peter Deunov een Christelijke esoterie en noemde zijn persoonlijke uitvinding de “Universele Witte Broederschap”. Peter Deunov en Mikhaël Aïvanhov mogen dan zeer subtiele filosofen zijn, welke geldige argumenten kunnen zij aanvoeren om 2000 jaren Kerk te helpen afbouwen? Ik denk dat ‘paus’ Franciscus hen zeer wel genegen is.
    Kortom; tijdverlies.

  1. @Frank Dierickx

   Er is geen incarnatie! Op die men De H.Maagd Maria en het Godskind van iedere mens in de 7e kamer van de ziel van een mens die de zonde tegen de H.Geest NIET heeft begaan is Christus Identiek en Heeft Dezelfde Werken Gedaan Als Christus, Christusgelijk Zonder zonden, nooit zonder die men Jezus noemt. Christus naar Goddelijke Definitie is net als God Godgelijk: Eén en Al-Eén God is Eén, God! En ik en iedere andere mens heeft gezondigd, daarin zijn we niet Christusgelijk en kan dan ook niet als incarnatie voor doen! Elke mens is gelijk en verschillend van elkaar. in de 7e kamer van de ziel gelijk, in de rest verschillend afhankelijk van de manier en waar men verwekt wordt. dat kan je ook zien: er kan geen menselijke mens gelijktijdig op de zelfde plaats verwekt en geboren worden want materie bijt andere materie, zij kunnen niet Volmaakt Eén en Al-Eén, God is Eén worden!
   Als enige in de Tuin van Eden en Hemel is Volmaakte Harmonie. Zelfs in het Vagevuur is geen Volmaakte Harmonie want iedereen draagt diens eigen kruis naast het gezamenlijke kruis.
   Die Ene Volmaakte Christusverschijning is niet de Christusgeest, Die Is Meer: Goddelijk Lichaam = Geest = Ziel, Eén en Al-Eén God is Eén!
   Wilt u mij meer verstaan dan moet u terug naar Abraham en Mozes! Abraham ging van meer verschillende goden naar Eén God. Mozes ging van meer verschillende Goden naar God Is Eén en God is Eén is Oneindig aantal Identieke Godgelijke Goden die samen Volmaakt Eén zijn. Dat is Eén en Al-Eén God is Eén In Lichaam, Geest en Ziel! Waarbij er ook geen onderscheid is in Lichaam, Geest en Ziel! Kijk naar het begin van de eicel deling. Elke cel stamt af van de eicel en is gelijk zonder verschil met de eicel en elke cel is ook diens eigen één persoon en ook samen één persoon zonder verschil!
   Zonde maakt verschil. Volmaaktheid maakt Identiek omdat de Volmaakte Liefde alles geeft en niet achterhoudt en niet inmengt in de vrije wil en keuze en daar allen Volmaakt Liefhebben is de vrije wil onderling niet verschillend en de keuze ook niet!
   In de menselijke opvatting doet God scheppen/baren en men verstaat scheppen/baren niet. Dat komt omdat men God niet kent voor de val van die satan en demonen werden. En men kent ook de gevolgen niet voor God die die val van satan en demonen en hun werken hadden op God! Men kent de reden voor het ontstaan van de Tuin van Eden niet: Herstellen van God zoals Die was na de Val van die satan en demomen werden tot God voor hun val: Voor een tweede keer de eerste nacht doorstaan en daarmee alles die weg viel uit God door verdubbeling aan te vullen!
   de Tuin van Eden is hel voor een tweede keer doorstaan zoals de overgbeleven God, na de eerste nacht, de eerste nacht doorstond!
   In beoordeling over mij slaat u de plank mis!

   1. aanvulling:

    Het Probleem is dat men menselijk handelen als beeld van God ziet! Dat is deels zo en deels niet zo. Bv In de Bibel stat dat Adam zegt bij de “geboorte van Eva Vlees van mijn vlees, gebeente van mijn gebeente. In vergelijking ja, in werkelijkheid niet want God is niet van vlees en gebeente. Als God schept Baart Die: God uit God, Licht Uit Licht(Naar Goddelijke Definitie) de Volmaakte Liefde Doet Zo en neit anders! En dan zijn we gelijk bij engelen en mensen en natuur! God schept geen engelen, mens en natuur! God Baart als enige Godgelijken! En dat kan je zien aan de zonde tegen de H.Geest en De Wet en Profeten, Christus wil is Godgelijk Handelen: “Zoals De Vader Mij Heeft Liefgehad, zo Hen Ik u Liefgehad”. En daar Christus kwam om De Wet en de Profeten te vervullen en Vervuld Heeft is God De Wet en Profeten en Zijn de Wet en Profeten Godgelijk aanelkaar en E;en en Al-Eén God is Eén. Iedere Handeling en Niet Handelen is Volmaakt, eeuwig En Overal Godsgelijktijdig! De zonde tegen de H.Geest heeft een overal en eeuwige werking = consequentie! Als enige Godgelijken kunnen die verantwoording dragen zonder dat draagkracht te kort schiet! Dat betekent dat die men engelen noemt menselijke Godsverbeeldingen zijn, in werkelijkheid God zelf zoals God Is! zo was satan en demonen voor hun val ook Godgelijke Mede Goden In God! Niet anders! En zo waren de Tuin van Edenlingen niet anders dan de overgebleven Godgelijke Goden die niet gevallen waren en de zondevallen en het doorgeven van die erfzonden zijn de oorzaak van zoals de deels verbeelde mens en natuur er nu uit ziet! Er is geen geslachtsverschil in de Tuin van Eden en ook geen persoonsverschil! Ieder die terugkeert naar de tuin van Eden gedurende het leven moet diens menselijk geslacht en persoon achterlaten en aan de Goddelijke Gelijk worden!

    Men hangt zo vast aan blind en verbeeld dat men niks snapt van Volmaakt Zien en Volmaakt Onverbeeld. Bij de dood blijft elke ziekte achter, die kan er niet voorbij komen, als enige Volmaakt In Alles kan Levend voorbij de dood komen! Niet voor niets is de Volle Waarheid de slechts Gewilde want men moet diens menselijke leven helemaal opgeven en daarvoor Het Goddelijk Aannemen en Leven! Wie wil de Beker van Christus in diens eentje Helemaal leeg drinken gedurende het leven en in alles Christusgelijk worden en geheel terugkeren naar de Tuin van Eden?

    Daarom verstaat u mij niet: u wil niet Christusgelijk zonder zonden Liefhebben, Daarom verstaat u Die ene Volmaakte Christusverschijning niet en maakt u uw eigen christus die u past gelijk Jacob De”Engel” dwong zijn leven zoals hij wilde te zegenen! Daarom zegt Christus: ik heb u nog veel te vertellen dat u nu nog niet kan (ver)dragen! Van de hele mensheid zijn er slechts 5 die gedurende hun leven geheel zijn teruggekeerd naar de Tuin van Eden: Henoch, Mozes, Elia en de ouders van die men de H.Maagd Maria noemt! 5!!!!!!!!!! en dan wilt u de Volle Waarheid Volmaakt Onverbeeld verstaan terwijl u niet naar de Tuin van Eden wil?? en dan hebben jullie het over Nederigheid????
    Tot nu toe zwetsen jullie uit elke lichaamsopening!

    1. Henk,
     “Niet voor niets is de Volle Waarheid de slechts Gewilde want men moet diens menselijke leven helemaal opgeven en daarvoor Het Goddelijk Aannemen en Leven! “, schrijf je.
     Dat doet me denken aan wie zijn leven verliest zal het behouden en wie het wil behouden zal het verliezen. Dat klopt met wat je schrijft. (Als men het niet té letterlijk neemt uiteraard, maar daar is kennis voor nodig.)

     Nog één ding. De Wet en de Profeten. Als ik de Wet lees, dan zie ik bijvoorbeeld dat men slaven mag houden bijvoorbeeld. Ik snap dat niet, want ik vind dat fout. Maar wellicht snap ik iets niet. Ik zal vast niet goed lezen, want ik kan het niet rijmen.

     1. @ Raphaël en Frank Dierickx,,

      Als ik me niet vergis werd de Joden afgeraden van Joodse slaven te houden, en wanneer een oudgediende slaaf liever bij zijn baas bleef dan werd aangeraden hem gewoon te laten waar hij zich toch al thuis voelde en hem niet in een ongewisse vrijheid te dwingen.

      Raphaël, u als filosoof kan het waarschijnlijk toch begrijpelijk vinden dat sedert de uitvinding van machines werklieden door middel van het socialisme eigenlijk spontaan gelukkige slaven werden uit vrije wil, en eigenlijk begrijpen de meeste werklieden dat zelfs heel goed.

      Volgens mij is er niets nieuws onder de zon. De globalisten, blijkbaar met goedkeuring van o.a. Frank Dierickx, willen nu wel alle vrije mensen verplichten te buigen voor het socialisme. Of niet, Frank?

      Frank Dierickx, is het niet zo? Wil u daar geen deel aan hebben? Hoe zal u dat probleem dan oplossen? De chip-inplant zal verplicht worden en dat is het einde van die lieve vrijheid.

      Voor de Traditionele Katholieken is dat probleem al lang opgelost zij zullen zonder bankrekening verdermoeten, geheel met Gods hulp aangezien er geen handgeld meer zal bestaan.
      Maar ja u gelooft helemaal niets, zelfs niet de globalisten? Dan zal u zeer hard schrikken binnenkort.

      1. eric,
       Er staat Hebreeuwse slaaf. Er staat niet jood.

       Maar ik heb het antwoord geloof ik al gekregen. (Tis ook zo moeilijk)
       Lees bijvoorbeeld in Titus 2: “Slaven moeten in alles het gezag van hun meester erkennen en het hem naar de zin maken.”
       Maar het ligt geloof ik genuanceerder. Zie:
       https://www.eo.nl/artikel/slavernij-mag-dat-echt-van-de-bijbel
       waarin ook wordt uitgelegd wordt hoe de Bijbel misbruikt en soms verkort is geworden.

       (Ik was in de war, omdat ik dacht dat buitenlandse slaven nooit weer vrij kwamen, maar dat staat geloof ik niet in de Bijbel. Hoe ik bij dat denkbeeld kom?)

      2. eric, (nog snel even, voor ik het vergeet.)
       je schrijft:
       “. . . kan het waarschijnlijk toch begrijpelijk vinden dat sedert de uitvinding van machines werklieden door middel van het socialisme eigenlijk spontaan gelukkige slaven werden uit vrije wil, en eigenlijk begrijpen de meeste werklieden dat zelfs heel goed.”.
       Is dit wat je schrijft satire of meen je dat?

       (Je schrijft wel vaker in de spreektaal, meen ik, maar geschreven komt humor of satire noch cynisme goed over, denk ik. Dus, als je wilt, zou je duidelijker willen articuleren en zeggen wat je (direct) bedoeld? Dat schiet wat op.)

       1. Raphaël,
        ik heb voor veel bazen gewerkt. Een vriendelijke baas noem ik een goede baas ZONDER rekening te houden met het loon omdat ik meestal alleen maar werkte om te kunnen (over)leven. Zeer veel mensen verkopen letterlijk hun ziel om velerlei verlangens te kunnen waar maken. Maar wat moet een eenvoudig persoon zonder diploma’s?

        Men is al blij indien men een vaste job kan vinden (liefst zoals in de voormalige Ford-fariek=beter loon, maar dan krijgt men een overbodige hoop miserie te ondergaan want die Ford-fabriek is niet moeten sluiten om economische redenen maar om een steeds erger wordende onmenselijke sfeer, het was menselijk niet meer leefbaar).
        In de “ALZ”-hoogoven heeft men minstens een dode per jaar. Niet alleen moet men het drie-weken stelsel volgen (in 3 shifts werken = zeer uitputtend) maar er zijn ook voortdurend veel gewonden, dikwijls zwaar gewonden. Toch wordt dat soort bedrijven als aantrekkelijk beschouwd om het betere loon.

        Raphaël, zoals u heel fijntjes kan filosoferen kan ik dat niet zo goed, toch is dat hetgeen ik meestal tracht te doen, zelfs ten koste van een goed betaalde vaste job. Dat heeft tot gevolg dat ik op allerlei wijze gediscrimineerd word. Gehuwde mensen met kinderen voelen zich uiteraard verplicht een vaste job te vinden en zo mogelijk te behouden en velen zijn letterlijk slaven van de banken.

        Voor gewone ‘kleine’ zielen is het ALTIJD slavenwerk, hoe men het ook draait of keert.

        En zeer binnenkort zal het voor IEDEREEN die niet de moed heeft de chip-inplant te weigeren allemaal veel erger worden.
        Bent u daar op voorbereid ?
        God de Vader wil niet dat men zich tot slaaf laat maken maar de globalisten staan klaar om er mee te beginnen! IEDEREEN zal gedwongen worden en alleen sterk staande christenen zullen volledig afhaken. Eigenlijk is dat pure logica : de meeste mensen leiden al als vanzelfsprekend een slavenleven.

        1. @eric-b-l,
         Ik moét U corrigeren: filosoferen + redeneren kan U zéér goed.
         Verder blijkt, dat U de hersens uitdrukkelijk niet heeft gekregen om er niets mee te doen. Dus doé er iets mee.
         Ikzelf heb HBO gedaan en ben leidinggevende geweest. Graag had ik allemaal mensen om mij heen gehad zoals U: (h)eerlijk om mee samen te werken.

         1. Beste heer P.J.T. Derks,
          kon U de tijd vijftig jaren terugdraaien kwam ik direct voor U werken.
          Ik denk dat ik zeer veel van U had kunnen leren.

          1. @eric-b-l,
           Andersom geldt hetzelfde: Ik denk dat ik zeer veel van U had kunnen leren.

     2. @Raphael:
      “Nog één ding. De Wet en de Profeten. Als ik de Wet lees, dan zie ik bijvoorbeeld dat men slaven mag houden bijvoorbeeld. Ik snap dat niet, want ik vind dat fout. Maar wellicht snap ik iets niet. Ik zal vast niet goed lezen, want ik kan het niet rijmen.”

      Iedereen die zondigt maakt zich slaaf van satan en van degene tegen wie die gezondigt heeft. De kerk, “de plaatsvervanger ” van Christus op aarde kan met vergeving je van die schuld ontslaan en daar er geen grotere liefde is dan te sterven voor een vriend, hoort diens medechristen van de zonde tegen hem/haar gedaan door een andere christen vrij te spreken en te versterven. Zo voorkom je het slaaf zijn.
      Neemt niet weg dat er ook niet vergeven bestaat en dat vergeven ook niet zomar is en op gerekend kan worden: De Wet en Profeten; Oog om Oog….
      Mozes kende Egypte ook, had vrienden daar en kende het volk. Mozes kwam niet met de bedoeling om Egypte te slaan met plagen. Het Israelische volk had de prijs betaald om vrij te mogen zijn, zie de profetie aan Abraham. De Pharao weigerde na de eerste tekenen, dan geldt het omgekeerde: Zoals u vergeeft wordt u vergeven: De Plagen!
      Zo is het ook met het Vagevuur!
      Mozes stelde er een grens aan omdat er ook zijn die zoals de Pharao niet van plan zijn vrij te laten als Het Godsrecht is!
      En kijk naar de wereld: Koop een huis en leen geld van een bank en je wordt slaaf van een bank tot je afbetaald hebt. En kijk naar honger die je krijgt door onvolmaakt leven: je dood de natuur, eet het op en je honger verlaat je lichaam: je schuld wordt betaald door de natuur : De christelijke daad van de natuur! Blijf je onvolmaakt leven verlies je toch leven en als je beginkapitaal van je leven toen je op aarde kwam op is, krijg je geen vrijspraak meer: Het Lijden dat de mens dwingt opzoek te gaan naar echte vergeving en afscheid te nemen van diens menselijk leven op aarde! ga maar kijken bij stervende: eten doen ze niet meer want het levert meer pijn op dan verzachting, en zo het met het lichaam verder, alles doet pijn en de stervende gaat in vasten want geen dokter noch priester verkrijgt vrijspraak! er gaat geen mens van de wereld af zonder lijden anders gaat die niet! en zo gaat de mens uiteindelijk de weg naar binnen om opzoek te gaan naar de plek waar geen pijn is: de weg door de hel! En die weten te bidden en Vol-Profeet weten te worden vinden want je moet leren onderscheiden en scheiden tussen de Hel en de Volle Waarheid. Zo gaat een mysticus ook te werk! en als enige de 7e kamer van de Ziel kan dan helpen want die Kent Christus zoals Christus zichzelf Kent! Daarom zie je ook dat een mens het menselijk bidden achterlaat en gaat bidden zoals de H.Geest Bidt, dat doet de 7e kamer van de ziel: 4dat hij werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam, die geen mens mag uitspreken.(2Kor 12) De 7e kamer van de ziel is de Tuin van Eden = Paradijs = 3e Hemel van hen die de zonde tegen de H.Geest nog niet hebben begaan! Iemand die zichzelf voor eeuwig verdoemt is de 7e kamer gelijk een demoon/satan! Die wordt totaal vernietigt met die zonde. Dat een mens zo’n 7e kamer heeft heeft te maken dat de kinderen van de volgende generatie in de Tuin van Eden in de daar volmaakte aanwezigen niet van de “appel” aten en daarmee hun volmaakte onschuld behielden, daarom geldt: een kind is onschuldig an de fouten(erfzonden) van de ouders! dat kind is Het Godskind!

      1. @Raphael

       Kom zondag eind van de middag weer terug, ga een vriend bezoeken in duitsland

       Moge Christus je zegenen want je kwam met een eerlijke vraag!

 19. Nu wordt inderdaad meer duidelijk !
  Bedankt voor de moeite Frank.

  1. @J.A.W. van Ettinger,
   U bent NIMMER R.K. – gelovig. Het is trouwens voor mij ’n vraag ÓF U hoe dan ook gelovig bent.

   1. Heer P.J.T.Derks u schrijft over mij op het forum:

    U bent NIMMER R.K. – gelovig. Het is trouwens voor mij ’n vraag ÓF U hoe dan ook gelovig bent.

    Als U mijn vorige bijdragen hebt gelezen dan kunt U lezen dat ik mij zorgen maak over het teruglopende kerkbezoek rondom mij en dat ik weer mijn best heb gedaan om mee te doen met het verzamelen van antwoord enveloppen in mijn Wijk voor de actie Kerkbalans. Ik ga vrijwel elke zondag naar de kerk of kijk naar de mooie KRO-NCRV uitzendingen. Ik ga naar de Lauden door de week etc. maar maakt mij dat tot een goed katholiek? Daar moeten anderen maar over oordelen en U blijkbaar niet. Maar zoals ik eerder schreef wil ik niet alles klakkeloos maar aannemen. In mijn jeugd heb ik teveel geleden onder bangmakerij door nonnen en broeders op school al deden die zeker hun best. Geen negatieve gevoelens achteraf maar nu wel mijzelf zijn. Als voorbeeld het bekende evangelie over het verloren schaap. Jezus als herder laat zijn grote kudde in de steek (op zich al vreemd) om dat ene verloren schaap terug te vinden en iedereen is blij als het schaap terug is. In de Nag Hammadi geschriften een soortgelijk evangelie maar als Jezus het schaap daar terug vindt, prijst Jezus het schaap omdat het een eigen weg heeft durven gaan en er staat niet bij: en nu weer terug in je stal. Hij laat de keuze aan dat schaap. Misschien nu duidelijker hoe ik er in sta.

    1. Mijnheer van Ettinger, ik blijf mij verbazen over uw grenzeloos geduld. Natuurlijk had de heer Derks uw ‘geloof’ kunnen opmaken uit uw uitgebreide en meer dan duidelijke bijdragen. Maar dat is te moeilijk voor hem en dat interesseert hem helemaal niet. Van zodra hij iets opmerkt dat niet strookt met zijn naïef-kinderlijke interpretatie van zijn geloof – de enige echte absolute nooit veranderlijke eeuwige waarheid – schiet hij in een kramp en op de boodschapper. En dat u bv. de Nag Hammadi aanhaalt zal al zeker niet in uw voordeel spelen: dat zelfs maar lezen is waarschijnlijk in zijn ogen al een onvergeeflijke doodzonde.
     Bovendien doet de heer Derks zelden of nooit enige inspanning om een inhoudelijk antwoord te geven, zoals dat soms nog het geval is bij zijn compaan eric-b-l. Derks geeft ofwel punten, ofwel een korte veroordeling. Maar bon, ook die schapen mogen ergens in de stal van de Heer vertoeven, zeker? Ik raad u vriendelijk aan om u absoluut niets aan te trekken van zijn veroordelingen of beledigingen. Dat is helaas zijn manier om voor zijn geloof te strijden. Vriendelijke groet.

     1. Mensen als U doen de moed er in houden om positief over mijn RK zijn te blijven !
      Dank U wel

      1. J.A.W. van Ettinger,
       u spreekt over “mijn RK”. U bedoelt misschien de RK van ‘paus’ Franciscus, neem ik aan. Misschien wil u zo goed zijn dat telkens duidelijk te maken om nog meer chaos te vermijden a.u.b. ?

       1. U draait het weer om, beste Eric. U vertegenwoordigt de sekte die het gezag van de Paus niet erkent, terwijl u zich hier wel degelijk op het Rooms-katholiek Forum bevindt. Dat is hier al vaker aan bod gekomen.

        1. U gelooft niet eens in God en dan is het vanzelfsprekend dat u het globalisme promoot want dat is wat ‘paus’ Franciscus onmiskenbaar doet. Met duidelijke woorden : God moet buigen voor het globalisme omdat wereldse mensen dat wensen. Dat lijkt me een wetenschappelijk verantwoorde conclusie die zeer moeilijk te weerleggen is.

          1. Met andere woorden : iedereen die zich katholiek wil noemen moet akkoord gaan met het globalisme omdat ‘paus’ Franciscus het globalisme helemaal tegemoet kwam. Is deze conclusie onjuist ?

      2. En Frank, uit eerdere berichten van P.J.T. Derks begreep ik dat hij het niet altijd even gemakkelijk heeft gehad. Daarom neem ik hem echt niets kwalijk en deze site kan hem misschien helpen. Om op Nag Hammadi terug te komen. Ik vergat de bronvermelding in mijn bijdrage te vermelden: ‘Schatgraven in Nag Hammadi’ van B. Moerland.

      3. @J.A.W. van Ettinger,
       Geloof a.u.b. niéts van wat @frank dierickx U zegt.
       @frank dierickx is één en al nep.

       1. @J.A.W. van Ettinger,
        preciezer:
        @frank dierickx is inderdaad ongelovig; hij gelooft zelfs zichzélf niet.
        De kans, dat hij iets zegt wat hij écht denkt = 1 : 2 (= de rekenkundige kans tussen ‘ja’ of ‘nee’).

        1. Aan P.J.T.Derks:

         Ik zou echt niet durven zeggen dat Frank niet gelovig is. De manier waarop hij bijvoorbeeld uitleg gaf over de Tridentijnse Mis waarvan velen hier schreven dat die door de paus was verboden, was voor mij een eye-opener. De paus verbood de viering niet maar scherpte de regels terecht aan om de kloof tussen traditionele- en behoudende christenen te verkleinen. Zo ook een goede uitleg van hem over de zegening van homo-stellen en opnieuw getrouwde mensen, doen toch vermoeden dat Frank betrokken is. De Nederlandse bisschoppen gaan ook akkoord begreep ik nu met de zegening tenzij de gebeden eenvoudig blijven … Persoonlijk vind ik dat er zo gemakkelijk over geoordeeld wordt van bovenaf. Een broer van mij werkte jarenlang in het kerkbestuur en zijn vrouw aan het secretariaat van hun parochie. Hun zoon (een bijzonder fijn iemand) is homo en wilde trouwen met een vriend. Dat is gebeurd maar kon dus niet voor de kerk met als gevolg dat hij niet meer naar de kerk gaat en zijn ouders veel minder. Mijn broer heeft zelfs op het punt gestaan om zich uit te laten schrijven omdat voor hun gevoel hun zoon als een paria werd behandeld. Dan zijn er gelukkig mensen als Frank die zich daar tegen verzetten om zo te trachten mensen aan het denken te zetten omdat dit toch gewoon niet meer van deze tijd is. Niet om te veroordelen maar om ons op dit forum aan het denken te zetten. Als Frank echt niet gelovig zou zijn dan was hij hier al lang afgehaakt, volgens mijn mening.

         1. @J.A.W. van Ettinger,
          ’n paar dingen kán ik niet laten:
          1. Jammer dat Uw neef zich homo acht;
          2. Het is correct, dat de kerk homo-gedrag afkeurt;
          3. Het is INcorrect dat de huidige paus homo-gedrag goedkeurt;
          4. Jammer. dat Uw familie zich daarom wilde laten uitschrijven.

          Redenen te over: U kunt zélf de bijbel erop naslaan (hetgeen U ONgetwijfeld gedaan zult hebben.
          Eigen wangedrag kan NIMMER reden zijn om de kerk te verlaten.
          Wél is eigen wangedrag reden om het eigen leven te proberen te ordenen; de dreiging van de hel is mijns inziens zéér reëel.
          Gods uitdrukkelijke wens is óverduidelijk: ook aan de natuur is over het algemeen duidelijk wat Gods wens is.

          Dit alles neemt niet weg, dat Uw neef zich verder wel of niet voortreffelijk kan gedragen. Het IS en BLIJFT een netelige kwestie. Ikzelf zou zeggen: álle reden om Uw dagelijks gebed + kerkgang proberen te intensiveren. Als U het wil, zal ik graag met U meebidden met het doel dat Uw neef en verdere familie God uiteindelijk zal ontmoeten. Oh ja, vergeet niet bij het gebed ons aller Moeder Maria te vragen voor haar gebed.
          Veel succes en Gods Zegen.

          1. @J.A.W. van Ettinger,
           Ik was vergeten om U te bedanken voor Uw openheid.
           Bij deze dus: bedankt voor Uw openheid.

          2. P.J.T.Derks: Mijn neef acht zich geen homo, hij is homo! Homo zijn komt voort in de natuur, ook bij dieren en is dus een gewoon bestaand gegeven bovendien heeft men vastgesteld dat de oorzaak een bepaald chromosoon Xq28 is. Wanneer men samenleeft met een partner in een monogame verhouding, wat is daar dan mis mee? Natuurlijk staat er een verbod op in de Bijbel met ‘weer’ dreiging van strenge straffen. De Bijbel is echter geschreven in een tijd dat men dit niet wist maar de mensheid heeft zich sindsdien steeds meer ontwikkeld en is (hopelijk) wijzer geworden. Als men alles letterlijk zou nemen wat er in de Bijbel – en dan in het bijzonder het O.T. – dan lees je zoveel geweld dat je haren te berge rijzen. Men kan en moet ook niet alles letterlijk nemen en er de symbolische betekenis achter zoeken zoals de zorg voor de mensheid van God. Neem het veertig jaar verblijf van het Joodse volk in de woestijn … Je moet wel heel erg langzaam lopen om vanuit Egypte naar het beloofde land te komen. Ook is er niets geografisch van gevonden. Veertig was een van die getallen met een symbolische betekenis zoals in de Bijbel meer voorkomen. En volkeren onderweg werden met instemming van God verjaagd of uitgemoord. Reden: hun voorvaderen hadden gezondigd. Van de andere kant staan er ook veel mooie dingen in het boek en kan men onder de indruk komen hoe die mensen omgingen met hun zoektocht naar God. Maar nogmaals in een andere tijd. Als men bovendien ziet hoeveel leed homo’s en lesbiennes is aangedaan dan wordt het toch hoogtijd dat de Kerk daaraan definitief een einde maakt. Gelukkig heeft paus Franciscus daarin een aarzelend stapje gezet tot verdriet overigens van veel behoudende gelovigen en vooral die in Afrika. Ongelooflijk… En Frank U heeft gelijk: hierop antwoorden zou niet hoeven maar ik probeer het nog een keer. Ook U en Derks en iedereen hier: vriendelijke groet !,

          3. Heer van Ettinger,
           “bovendien heeft men vastgesteld dat de oorzaak een bepaald chromosoon Xq28 is.”, schrijft u. Ik kan niet geloven dat de wetenschap tot die conclusie gekomen is. Niet dat ik u niet geloof, ik geloof de stelling niet, het klopt naar mijn idee niet.

           Homoseksualiteit lijkt mij meer een geestelijke dan een lichamelijke kwestie. Homo’s zien er wel vaak uit als homo, dus het lichaam past zich blijkbaar aan aan de geest? (En dit al in de moederbuik bedoel ik. Alles wat de moeder in de 9 maanden meemaakt ‘slaat’ op het kind, en waarschijnlijk zal vaders ‘geest’ ook doorgegeven worden.) Wat mij opvalt, maar ik ben ook maar ‘kortzichtig’, mijn blik is uiteraard dus ook maar beperkt, maar het lijkt als de vader té agressief was, dat dan het kind als tegenwicht verwijfder wordt. Het zou op die wijze zelfs geërfd kunnen zijn, in die zin, dat het een geestelijke vererving is. De natuur compenseert voor alles om een evenwicht te vinden. Dus is een man (vader of opa’s zelfs), té agressief was, dan wordt de zoon vanzelf als tegenwicht zachtaardig en wil zich liever niet voortplanten. (Beter niet voortplanten dan nare jongens krijgen, zoiets) Zo zou het ook bij de dames kunnen gaan. Veel is geestelijk bepaald, en ik denk dat die geest al bestaat vanaf de conceptie of zelfs nóg eerder.
           (Dit is dus een theorietje van mij, maar ik voel dat er iets wel van klopt. De natuur is perfect, maar de mensen begrijpen hem vaak (nog) niet, denk ik.)
           Maar ik zou de mensen dus niet veroordelen; kunnen zij er wat aan doen dat het zo werkt? (Als het zo werkt)

           Het zou uiteraard ook kunnen dat de mensen vergiftigd worden en dat daarom de natuur zo reageert. Hormonen bijvoorbeeld spelen een grote rol. En hormonen zitten in meer zaken dan we weten (eten e.d.) Maar ook landbouwgif en vergiftiging van het water kan een rol spelen (medicijnen in het water.) Dus nogmaals: het is tamelijk ingewikkeld, daarom is niet te snel oordelen beter, denk ik.

         2. Cfr. Derks.
          Dat uw neef zich homo ‘acht’…
          Eigen wangedrag…
          De dreiging van de hel…
          Aan de natuur is Gods wens duidelijk…
          Mijnheer van Ettinger, eigenlijk is dit te pijnlijk om op te reageren. En die man noemt zichzelf christelijk.
          Maar bon, ik ken uw onmetelijke vergevingsgezindheid.
          Persoonlijk ben ik iets minder tolerant.
          Vriendelijke groet.

          1. @frank dierickx,
           Één kleine opmerking naar U toe:
           U bent niet IÉTS minder tolerant: U bemt in het geheel NIÉT tolerant; U bent alleen naar zichzélf tolerant + naar gelijkdenkenden.
           Uw houding heeft dus niéts te maken met tolerantie, maar heeft te maken met het zoeken naar gelijkgestemden (= bevestiging van het eigen gelijk zoeken). En dát WÉÉT U.

 20. @J.A.W. van Ettinger,
  Zoals ÉLKE volwassene weet: de gehéle natuur is erop gericht om zijn soort in stand te houden.
  Wat zichzelf niét in stand houdt, sterft vanzelf uit.
  Mij valt op, dat U geen enkele behoefte heeft aan gebed. Dát is óók Uw eigen keuze. Dat respecteer ik ten volle. U heeft blijkbaar Uw keuze al gemaakt. Jammer voor God en Uzelf. Ik bid nooit en te nimmer voor personen die dat niet wensen.
  Blijft over: waarom bezoekt U deze site? (Die vraag geldt tevens voor @frank dierickx.)
  Bezoeken jullie alleen deze site om te treiteren???

  1. Jammer dat U zo over mij en Frank denkt. Treiteren is nooit bij mij opgekomen.

 21. Alle vooruit, nog één keer.
  Deze site heet ‘Het Katholiek Forum’.
  Een groot deel van de stemmen hier vertolkt een sectaire afscheiding, met een ultraconservatieve compleet achterhaalde invulling van wat het christendom is en het huidige katholicisme betekent.
  In tegenstelling tot u probeer ik zoveel mogelijk mijn mening te onderbouwen en mijn stellingen te motiveren. U oordeelt, veroordeelt en beledigt mensen zonder enig argument, alleen met wat stereotiepe platitudes. U weet wie gelooft en wie niet, wie bidt (wat dat ook mag betekenen) en wie niet, wie eerlijk is en wie niet, wie mag aanleunen bij gelijkgestemden en wie niet, kortom, u doet alsof u werkt op het secretariaat van God de Vader Zelve. Door uw gebrek aan wetenschappelijke achtergrond en aan theologische of filosofische kennis is het heel moeilijk om met u een dieper debat aan te gaan, maar toch claimt u altijd uw opperste gelijk. U zegt zelfs niet waarom, u eist het gewoon op! Voor alle duidelijkheid: Ik heb het allergrootste respect voor elke mens, ook voor de minder opgeleiden. Maar dan moeten ze wel geen andere mensen de hel in veroordelen en afmaken met idiote onzinnige nep-argumenten.
  Om al die redenen, mijnheer Derks zeg ik u nog één keer klaar en duidelijk: Als daar tegenin gaan ’treiteren’ betekent, dan zal ik dat blijven doen. Graag zelfs.

  1. @frank dierickx,
   U moet zich ’n rótje vervelen.
   Er zullen genoeg homo – sites zijn. Daarom mijn advies aan U: zoek DIÉ sites op.
   Kindje, ik wens jou véél succes met het treiteren (maar niét heus).

  2. Frank hopelijk helpt uw bijdrage: ‘Allee vooruit, nog een keer’ maar ik vrees van niet. Ik blijf de site wel volgen maar van mijn kant kan ik beter even met mijn bijdragen stoppen. Het gaat U goed !!!

   1. Die ruwe onbeschoftheid… Ik snap u.
    Overmacht verplettert heldenmoed.
    Fijne avond.

  3. “Door uw gebrek aan wetenschappelijke achtergrond en aan theologische of filosofische kennis is het heel moeilijk om met u een dieper debat aan te gaan, maar toch claimt u altijd uw opperste gelijk.”.
   Dat geldt ook voor jou Frank, als je je er met een Jantje van Leiden vanaf maakt als het o.a. de ‘vreselijke pandemie’, of de vermeende ‘vreselijke klimaat crisis’, betreft. Dan zou je dus ook je genoten opleiding kunnen gebruiken om e.e.a. na te gaan. En filosofisch zou je met een beetje moeite kunnen begrijpen dat ook jij jouw dogma’s onder de loep kunt nemen. Want dan schijn je opeens wél je oordelen te kunnen vellen en staat niet open voor andere inzichten. Dat vind ik jammer. En wat dat betreft zit ik dus niet te wachten jouw vooroordelen en onbegrip zonder dat je open staat voor (kritischer) inzichten, die weliswaar afwijken van wat de wetenschappelijke goegemeente meent te weten, maar waar ondertussen wel paradigma fouten worden verkondigd. Dat is een feit, net zoals de geleerden meestal pas beginnen praten ná pensionering bijvoorbeeld. Men ís niet vrij om te denken wat men wil in de wetenschap. Er spelen belangen, geld, gewoonte, enzovoorts. Wetenschappelijke vooroordelen sterven pas uit bij overlijden van sommigen, zegt men.

   Dus wat mij betreft; laat maar.

   1. Deze ‘geleerde’ is al ruim 10 jaar gepensioneerd, en stelt vragen. En weigert élk vaststaand feit (verkondigd door godsdienst, wetenschap of welke filosofie dan ook) voor waar aan te nemen, tenzij het is weerlegd. Of bewezen. Tot het tegendeel bewezen is. We zitten nu eenmaal allemaal met de kennis en de wetenschap van nu. Voortbouwend op alles wat we al wisten van gisteren en de vorige eeuwen. Binnen honderd jaar lacht men om onze inzichten. Maar op die inzichten zal men wel verder gebouwd hebben. En alles wat u zegt over financiering van onderzoek, eventueel corruptie (zie het onderzoek naar kanker door sigaretten of door asbest) klopt. Maar het is wel de wetenschap zelf die deze foute pistes blootlegt en corrigeert. Niet het geloof in een of andere tussenkomst van God. Elke wetenschapper weet maar al te goed dat zijn inzichten verbreed, verbeterd of weggeworpen zullen worden. Alleen godsdienstfanaten kennen de altijddurende enige echte Waarheid. Kortom, eeuwige evolutie versus vastgebeitelde Waarheid.
    Het ontgaat mij trouwens volledig waarom u mij verdenkt van het hebben van zekerheid. Ik stel, denk ik, net al de zekerheden in vraag, en verwonder me mateloos over zoveel zekere mensen in de categorie Religie. En ja, ook over de pandemie en over de klimaatcrisis. Met ‘wat we nu weten’ heeft het vaccin in Europa 1,5 miljoen levens gered, en stevenen we af op nog méér droogte, nog méér stormen, nog meer wateroverlast, nog meer klimaatvluchtelingen, nog meer orkanen… moet ik doorgaan? Met wat we nu weten.
    U verkiest om lekker door te gaan en abstractie te maken van ‘wat we nu weten’. Allemaal nep. Allemaal betaald. Allemaal complot.
    U heeft één groot voordeel, Raphaël.
    U zal zich niet meer moeten verantwoorden tegenover de volgende generaties die met de gebakken peren zullen zitten, en die zich zullen afvragen waarom de opa’s niets gedaan hebben.
    Terwijl ze het WISTEN.

 22. @J.A.W. van Ettinger, Ik twijfel niet aan U. Dat treiteren schreef ik uitsluitend en alleen aan @frank dierickx.
  Echter, voor Ú geldt wél hetzelfde advies:
  Er zullen genoeg homo – sites zijn. Daarom mijn advies aan U: zoek DIÉ sites op.

  1. “Blijft over: waarom bezoekt U deze site? (Die vraag geldt tevens voor @frank dierickx.) 19:19
   “Dat treiteren schreef ik uitsluitend en alleen aan @frank dierickx. 20:03
   En dan nog schaamteloos liegen.
   Aan anderen zou u zeggen: “Hebben uw ouders u dat geleerd?”
   U heeft het Bullebak-gehalte op dit Forum vanavond op recordhoogte gebracht, Derks. Proficiat daarvoor.
   Ik snap dat u geen makkelijk leven heeft (gehad), dat u met blessures allerhande zit, en ik veroordeel u als mens allerminst. Maar uw gedrag is ronduit beschamend, zoniet walgelijk.
   Misschien kunt U beter eens een pauze nemen en wat bezinnen over wat u met mensen doet.
   Begin misschien met uw dichtste naasten te bevragen.
   Ze zullen u waarschijnlijk beter op weg kunnen helpen dan uw god, van wie u volgens uzelf toch alleen maar gelijk krijgt.
   U bent erin geslaagd om mij boos te krijgen door uw mateloze harteloosheid. Daar niet op reageren (en dat is niet treiteren) kon ik écht niet. De allerlaatste keer, maar daar zal u wel niet om rouwen, integendeel.
   U waant zich al een beetje in de hemel, maar door beneden hier allemaal helletjes te creëren? Ik dacht niet dat God dàt voor ogen had.
   Fijne avond.

   1. Zij hebben zeeeeer lange tenen,
    wij komen nochtans niet op hun websites om hen lastig te vallen.
    Waarom komen zij ons dan lastig vallen ?
    Zij kunnen het werkelijk niet laten, het is hun obsessie!

    1. Gesteld dat wij volledig dwaas zouden zijn.
     Door hun niet aflatende aandacht en kritiek maken zij ons juist belangrijk en waarachtig.
     De waarheid is dat wij God eren alleen al omdat God waarheid is en daarom haten zij ons.
     Het is dus dwaas God te eren omdat hij is Wie Hij is.

   2. “Blijft over: waarom bezoekt U deze site? (Die vraag geldt tevens voor @frank dierickx.) 19:19″.
    Maar wat is nou het antwoord op die vraag?

   3. @frank dierickx,
    Het was al jaren de hoogste tijd dat iemand de verschrikkelijke waarheid vertelt, dat U een wérkelijk verschrikkelijk mens bent. Bedankt voor Uw omschrijving van mij als persoon; daardoor geeft U mij de gelegenheid, dat ik Uzelf als een verschrikkelijk mens ervaar, die zich als psycholoog voorstelt. U bent mijns inziens als psycholoog + als mens méér dan vollédig mislukt. De kotsbak van mijn 50 jaar geleden overleden grootvader kan bij U een grote dienst bewijzen.

    1. @frank dierickx,
     Ikzelf ben niet in staat om U te genezen; ook wil ik niet royaal zijn voor U. Daarom mijn wens voor U: Moge God U WÉL genadig en barmhartig zijn.

 23. Kortom, het komt er op neer dat niets van wat wij zeggen nog mag gezegd worden omdat het uit de tijd is en dat geldt eveneens voor al hetgeen we doen.
  En toch blijven zij ons volgen ??? Onbegrijpelijk.
  Waarom waarom waarom.
  Is er nog een reden te vinden, want blijkbaar vertegenwoordigen wij iets dat voor hen toch ontzettend belangrijk is. Dit is dan de enige denkbare reden die het overdenken waard is. Het is dus omdat zij zeer goed weten dat er een God is maar de globalisten willen God verdoezelen omdat zij door de duivel bezeten zijn want er is werkelijk geen andere reden meer denkbaar, want dat is nu juist de eeuwenoude strijd die nooit stopt, nooit tot stilstand kwam, en altijd verder zal gaan. Iedereen kan het heel gewoon zien in China waar nog steeds zeer veel katholieken zijn. Daar stopt nooit het vernederen en vervolgen van die katholieken. Het gaat eindeloos voort. Het is en kan niet anders zijn dan de eindeloze obsessie van het vervolgen van christenen. Non-stop.
  Waarom steken zij anders zoveel tijd en moeite om hier constant aanwezig te zijn. Non-stop. Steeds maar verder. Nooit kunnen zij christenen gewoon gerust laten, dat is voor hen een levens-obsessie. Wij doen of zeggen werkelijk niets dat voor hen belangrijk kan zijn en toch bijten ze zich vast in iets dat zij niet willen.
  Ziedaar de oneindige dwaasheid van goddeloze mensen. Des te dwazer omdat het absoluut geweten is dat de waarheid, de traditie, niet kan veranderen, blijven zij toch hun tijd spenderen aan zich ergeren wat wij altijd weer hetzelfde blijven zeggen. Zij zijn het spuugzat maar blijven ons toch volgen.
  Ik kan zo een heel uur doorgaan en dat willen ze dan eveneens volgen ondanks zij zeer goed begrepen hebben dat wij de traditie van de onveranderlijke waarheid vast besloten toch voor altijd willen volgen, ook wanneer dit helemaal tegen hun goesting is en het spuugzat zijn dit te volgen doen zij dit toch ondanks zij dit spuugzat zijn . . . . .

  De meest eenvoudige computer-programmeer-code loopt als volgt :

  BEGIN Loop
  Tekst : “Voor eeuwig onveranderlijk hetzelfde.”
  HERHAAL Loop

  Deze code is hetgeen hierboven geschreven staat en kan doorlopen totdat de stroom uitvalt.

  1. De eeuwige waarheid van God volgen als een onveranderlijke traditie,
   dat is geestelijke arbeid en kost dus moeite,
   gebed en een beetje boete, dat kost aandacht en dus moeite.

   Dit bekritiseren is zeer gemakkelijk ,
   en het is dus aangenaam zich aan die afkeer over te geven.
   Dus blijven zij die een afkeer hebben van christendom dit eindeloos volhouden.

   1. BEGIN Loop
    God zorgt ononderbroken voor vernieuwing van het leven terwijl de waarheid nooit kan veranderen en daarom traditie is en de goddelozen dit eeuwig als onverdraaglijk ervaren.
    HERHAAL Loop

    Dit computer programmaatje kan doorlopen totdat de stroom uitvalt.

    1. Eric, u bent even hardhorig als Derks. Het gaat niet om God, het gaat niet om jullie, het gaat over hoe jullie het christendom en het katholicisme invullen. Over jullie interpretatie. Over jullie betweterige zekerheid van jullie eigen gelijk. Lees al mijn vorige bijdragen, er staat altijd hetzelfde: de énige, absolute Waarheid bestaat niet. Of je nu uitgaat van de Bijbel (welke bijbel?), van de traditie (welke traditie?) of van de kerkelijke leer (welke leer), dat alles is interpretatie van wat men denkt de wil van God te zijn. En werkelijk elk geloof of zijtakje gelooft steevast in zijn eigen gelijk. Zo schieten we niet op. Alleen de dialoog brengt ons verder. En dat is nu net wat hier ontbreekt: dialoog. Een gesprekspartner die alles al bij voorbaat onweerlegbaar zeker weet is geen meerwaarde in de discussie. Die telt gewoon niet mee. U zit verstard in een sekte die met geen enkele andere gelovige in discussie wil of kan gaan. U heeft zich daarmee helemaal buiten de katholieke kerk gezet. Niet de Paus is de afvallige, u bent dat. En uw vervolgingsverhalen komen me ook de strot uit. Overal ter wereld worden massa’s groepen mensen vervolgd om allerlei etnische, religieuze of racistische redenen. Katholieken zijn echt geen monopoliehouders op vervolging, sorry. En uw waanidee dat er een gigantisch wereldcomplot tegen God is, komaan. Dan zou de wereld dan toch eerst wel eens moeten overeenkomen over welke God ze het willen hebben. Allah? Jezus? Boeddha? Jahweh? Brahma?…
     Een Forum is een dialoogplek. Geen plaats om uitsluitend eigen-gelijk-mensen te ontmoeten
     Anders stopt u er beter mee.

     1. BEGIN Loop
      God zorgt ononderbroken voor vernieuwing van het leven terwijl de waarheid nooit kan veranderen en daarom traditie is en de goddelozen dit eeuwig als onverdraaglijk ervaren.
      HERHAAL ETERNAL Loop

     2. @Frank Dierickx

      ” Lees al mijn vorige bijdragen, er staat altijd hetzelfde: de énige, absolute Waarheid bestaat niet. Of je nu uitgaat van de Bijbel (welke bijbel?), van de traditie (welke traditie?) of van de kerkelijke leer (welke leer), dat alles is interpretatie van wat men denkt de wil van God te zijn. En werkelijk elk geloof of zijtakje gelooft steevast in zijn eigen gelijk. Zo schieten we niet op. Alleen de dialoog brengt ons verder. En dat is nu net wat hier ontbreekt: dialoog. Een gesprekspartner die alles al bij voorbaat onweerlegbaar zeker weet is geen meerwaarde in de discussie. ”

      een eerlijk mens oordeelt niet voordat die overal geweest is en met Eigen Ziel alles heft bekeken. Dus ook voorbij de dood en buiten het heelal want als Die Ene Waarheid bestaat, staat die overal! En totdat men alles Gezien heeft blijft de mogelijkheid van bestaan open! En een eerlijk mens gaat er als basishouding van uit dat iemand Die Ene Waarheid spreekt tot het tegendeel is bewezen! Zo wilt men zelf ook behandeld worden en niet eerst als leugenaar wordt afgedaan! Ga maar naar een dokter als u ziek bent en u zegt alle symptomen(tekenen) en hoe zou u reageren als de dokter zegt dat u ipv bijv griep heeft dat die u aan de kant zet als leugenaar en zegt u mankeert niks!
      Of u gaat naar de bakker en vraagt om een brood en de bakker geeft u een steen…..

      Conclusie:
      U bent plat gezegd onbeschoft! En niet als enige u! Er zijn hier velen die onbeschoft zijn omdat zij uitgaan van hun eigen religie dat die waar is terwijl ze die nooit goed, zoals de Bijbel zelf voorschrijft, hebben onderzocht en ze niet meer hebben dan blind van hebben gehoord, dan ben je ook geen Ooggetuige, dan heb je je mond te houden of in ieder geval beide te laten staan zonder de een of de ander te bevoordelen!

      Velen hebben een houding die ver weg is van ware Christelijkheid: Plat gezegd, ze zwetsen uit hun nek

      1. @Henk Gadellaa,
       De ONwaarheid van Uw beweringen zult U definitief ontdekken in het hiernamaals.

    2. @eric-b-l,
     Hartelijk bedankt voor werkelijk ÁL hetgeen U meldt op 27 januari 2024 om 21:18 uur tot en met 27 januari 2024 om 21.43 uur. Moge God U en al de Uwen zegenen op voorspraak van ons aller Moeder Maria.

 24. Wat u hier kunt zien bij de commentarensectie geschiedt op een grotere schaal in de wereld; onder de sturende hand van de donkere vijand worden meer en meer gedupeerde mensen tot het esoterisme gebracht. Bij de jongere generaties groeit de aanhang van het occultisme, en zo worden meer en meer gedupeerden in stappen geïnitieerd in de “religie” van de internationale machthebbers; in het pantheïstisch esoterisme vinden zij een valse spiritualiteit met een antinomisme dat hun immoraliteit niet veroordeelt; het fluistert hen dus in de oren wat zij willen horen, want zij willen hun slechte levenswandel niet veranderen.

  De gnostische sekten bewaarden het oud paganisme in gebieden die christelijk werden, plannend gemotiveerd door een revanchisme tegen het Christendom om de gebieden terug onder de invloed van de “goden” te brengen die zij dienden. De rozenkruisers in de “Renaissance”, de hermetisten die “De Wetenschap” gesticht hebben, de vrijmetselaars die de Verduistering stuurden en de Franse genocide teweegbrachten, de theosofisten, de neo-katharen die uit de beweging van Gérard Encausse kwamen, zij waren allen gnostici en dienden de “goden” van de oude paganisten, de ontlichaamde nefilîm die de zonen waren van de wachters die in duisternis vielen in de Oude Dagen voor de Zondvloed. Zij zijn de dienaren van de donkere vijand en zijn plan tegen Jezus is om de luciferiaanse cultus van zijn magiërs tot de expliciete openbare cultus van het wereldsysteem te maken met zijn autocraat in de stad Jerusalem als hoofd van dat systeem. Jezus zal terugkeren, oorlog voeren tegen hem en hem met zijn oppermagiër in de poel van vuur werpen.

  1. Oké. Wachten op de oorlogvoerende en vuurpoelwerpende Jezus dan maar. Fijn wereldbeeld. Fijne theologie. Fijn ontwerp om de jeugd mee te enthousiamseren. Bedankt, Waramund.

   1. Tja, Frank, het staat wel in de Bijbel.

    En laten we ook realistisch blijven; je weet toch ook wel hoeveel oorlogen de Engelssprekende naties de laatste eeuwen hebben gevoerd? 100-en; waar miljoenen mensen door omgebracht zijn, miljoenen levens kapot gemaakt, de aarde verdorven door gif en ander venijnige troep die ik liever onbesproken laat. Miljarden mensen leven met dat verleden, karma noemt men het ook wel, dat verleden, en die trauma’s uit dat verleden, doorgegeven aan de kinderen en kleinkinderen, moeten verwerkt worden en laten diepe sporen van ellende achter; krankzinnigheid, eenzaamheid, haat, angst, diep zwart en dit houdt eeuwen en eeuwen aan vooraleer de mens ‘schoon’ is. Dus het is niet alleen het wapengekletter, het zijn de vreselijke gevolgen voor generaties nakomelingen wier leven al bij voorbaat verstoord is.

    En dát wordt dagelijks in de massa-media gebracht als, ja ze vechten daar weer en wij steunen hen met wapens, want . . .

    En dan zegt heet Waramund één zinnetje dat de waanzin wat afstraft, en dan is dat érg?

    Nou, het lijkt mij nogal ‘relatief’ hè?

  2. @Waramund

   Ook u bent schuldig! Zolang men, en u dus ook niet leert hoe je een Volmaakt Godsoordeel met onweerlegbaar, onontkenbaar bewezen Godsbewijs kunt verkrijgen, En daarmee Gods recht en gerecht Volmaakt op en in de wereld laat wandelen, maakt u van De Kerk een zweverige bedoening!
   Christelijke religie hoort en is Gods Volmaakte Wetenschap en niet anders! Gods Volmaakte Wetenschap is zuiver, want hoe anders denkt dat Satan er zich in voegt? Met blind geloof? Dacht u dat God in het Godsgericht zonder onweerlegbaar, onontkenbaar bewezen Godsbewijs Recht Spreekt?
   En maar bidden: uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel….., Dan doe eens eindelijk zo als God in de Hemel en in het Godsgericht doet! En hou op met schimmige verklaringen en kromme beweringen! Godsbewijs is Volmaakt Gnostiek! Maak onderscheid in magie en wonderen! Godsbewijs is voor velen een mysterie omdatz e niet de werken doen die er voor nodig zijn en/of in de liefde te kort schieten: een mens krijgt Van God niet meer Te Zien en Te Weten dan die kan dragen en verdragen! Of leest u de Bijbel niet:
   12Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. 13Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. 14Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. 15Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is. (John 16)

   en wie van u is groter dan de apostelen? Die hebben dik 3 jaar met Christus op aarde rondgetrokken en? U schrijft niet eens over Die Ene Volmaakte Christusverschijning waar alles openbaar is!

   Het gaat aan mijn hart hoe slecht het met de R.K.Kerk gaat en het is grotendeels hun eigen schuld, als je niet Christusgelijk kan binden en ontbinden ben je zoutloos geworden als leraar, leer en traditie! De enige die nog christelijk zijn, zijn hen die achterin de kerk zitten en als enige bidden: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa en helemaal niet anderen leren en beleren!
   Dan is uw kerk verloren want die achterin de kerk zitten worden er uit gehaald en de rest is kaf en onkruid!

 25. @Raphaël schreef:
  27 januari 2024 om 22:48
  Raphaël, heeft u ook een slimme verklaring waarom homofilie bij ongeveer 10% van o.m. alle zoogdieren voorkomt? De schuld van hun agressieve opa? Kan hé. Maar wetenschappelijk lijkt dat niet meteen een te onderzoeken hypothese. Bovendien. Wat is hier nu eigenlijk het probleem? Homoseksuele mensen beletten de voortplanting niet hé, zoals hier een slimmerik beweerde. Dan deden alles pastoors en nonnen uit het verleden dat ook! (De meesten toch). Zij vormen ook geen enkele bedreiging voor heteroseksuelen. Omgekeerd daarentegen! Homo’s hebben bij mijn weten nog nooit een hetero van het dak gegooid omdat hij hetero was.
  Wat is dat toch, die kramphouding van de drie grote godsdiensten met seks?
  Jezus mocht dan wel geboren worden, maar hij moest uit een maagd komen.
  En duizend jaar later wordt dat dat ineens een “Moeder” voor heel de wereld. Ik ken weinig moeders die nog maagd zijn, maar bon (straks vlieg ik hier weer van dat forum).
  Minderheden schrikken af. Het heeft een tijdje geduurd eer wij verstandelijk gehandicapten ook een bestaansrecht gunden. Mensen met dwerggroei, de eerste ‘zwarte’ in het dorp (dat herinner ik me nog), een zwaar verbrande patiënt… Anders is raar, bon. Maar als 10 tot 15 procent van élke bevolking lgbtq is, kun je dan nog spreken van een weg te moffelen – of erger nog, een te veroordelen minderheid?

  1. Frank,
   ” heeft u ook een slimme verklaring waarom homofilie bij ongeveer 10% van o.m. alle zoogdieren voorkomt?”, vraag je.

   Wellicht komt dat door bijvoorbeeld vergif? In medicijnen, in de zeeppoeders als ik me niet vergis, zitten soms hormonen, of stoffen die de hormoonhuishouding beïnvloeden, door de EM-straling die wereldwijd aanwezig is, door fabrieks-uitstoot van m.n. hormoonverstorende chemicaliën, door gifwolken uit oorlogsgebieden, door stress. Er zijn teveel redenen om op te bedenken. (Ik melde toch dat het maar een theorietje was.) Het kan zelfs door uitstoot van vulkanen komen. Of misschien door invloeden vanuit het universum, hè? (De maan bijvoorbeeld is nogal bepalend voor mens en dier, maar ook de zon. Alles werkt met alles samen) Nogmaals, de hormoonhuishouding in de mens is nogal bepalend voor veel zaken in de mens en dier, dus een verstoring is niet ondenkbaar. Let wel, ik zeg niet dat een homo een verstoord mens zou zijn! Die mens is gewoon mens. Zo zie ik dat. Ik meld enkel zaken die ik gelezen heb daarover van specialisten op dat gebied.) Het zou dus ook een geestelijke oorzaak kunnen hebben, en het zou ook ‘normaal’ kunnen zijn; dat de natuur nu eenmaal zo is.

   En je lbtgqetcetera vind ik flauwtjes. Weleens van massamedia gehoord die mensen sterk kunnen beïnvloeden en ze soms rare dingen laat denken? Wel eens aan slecht eten gedacht? En gifstoffen en dergelijke? En ik zeg niet dat die mensen slecht zijn. Ik zeg wel dat de mensen beïnvloed kunnen zijn door geestelijke factoren (massamedia, opleiding, boeken, films e.d.) en/of door lichamelijke invloeden die weer in de geest doorwerken. Bovendien denk ik dat er er zijn die e.e.a. opkloppen om stemming te maken. Dit in het kader van demoralisatie van de mensen. (Ook dat denk ik niet, dat geef ik door van wat ik las van geleerden.) Het zou zelfs met oorlog te maken kunnen hebben. Misschien werken trauma’s door in de natuur. Ik wat ik wel wat vermoed en me zelf Bijbel’s lijkt te zijn.

   Als iemand niet van een vrouw houdt, dan zal die (normaal) toch geen kinderen krijgen, meen ik want daar moet ie iets voor doen dat hij niet fijn vindt. Dat snap je toch wel? Dus zullen er daarna minder homo’s komen, lijkt mij.

   Die 10 procent is dacht ik niet juist. Er lijkt overdreven te worden.

   1. @Frank Dierickx en Raphael

    Denk toch een na!!!!!
    er wordt geen één mens volmaakt verwekt, elke 7e kamer van de ziel heeft Goddelijke Sexualiteit, die is niet mannelijk, noch vrouwelijk naar de mens gemeten. Die is HOMOGEEN Goddelijk!
    Dus als men een kind verekt, verwekt de 7e kamer van de eicel en de zaadcel volmaakt met Elkaar! Het is volmaakt verwekken door absoluut in alles gelijken! GELIJKEN! Elke andere verwekking is met erfzonden belast! Iedere ouder doet een kind deels een handicap op leggen! En als een heteroseksueel paar(ketel) al niet geheel volmaakt verwekt met men een homo paar(Pot) niet verwijten dat die zwart ziet ! Al mag een homosexuele relatie MOGELIJK meer zondig zijn, het is HEILIGBAAR! Dat farizeïsch schrifgeleerderig bot gezwets van schijnheilige christelijke heteroseksuelen moet eens ophouden!!!! Met hun schijnheilige gezwaai van de Bijbel. Ieder die zondigt pleegt overspel! Iedereen die niet volmaakt sterft pleegt deels euthanasie! Iedereen die werelds voedsel eet doet aan doodslag! Iedereen die naar het toilet gaat doet aan zichzelf ontlasten en daarmee voortijdig de last afgooien die men hoort te dragen!
    Iedereen die geen Volmaakt Schoon Oog heeft en denkt te kunnen oordelen, zondigt!
    en dan heb je die schijnheiligen die zeggen, ja maar wij worden geheiligd, en jullie niet, met hun schifgeleerderig gezwets weet dat er geschreven staat:

    41 Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? 42 Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt? Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog, en dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog van uw broeder zit.(Luc 7)

    En

    21 Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. 22 Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd en hebben wij niet in uw Naam duivels uitgedreven en in uw Naam veel wonderen gedaan? 23 Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren: Nooit heb Ik u gekend; gaat weg van Mij, gij die ongerechtigheid doet! (Mat 7)

    Dit forum zou een zegen moeten zijn opdat iedereen er kan leren en vooruitkomen in groter worden in Liefde Christus en Gods Wijsheid! Echt groeien naar Volmaakte Liefde en Godsbewijs en Oordeel

    1. correctie:

     En als een heteroseksueel paar(ketel) al niet geheel volmaakt verwekt met men een homo paar(Pot) niet verwijten dat die zwart ziet

     met zijn:

     En als een heteroseksueel paar(ketel) al niet geheel volmaakt verwekt MOET men een homo paar(Pot) niet verwijten dat die zwart ziet!

  2. Frank,
   die verstandelijk gehandicapten ook een bestaansrecht gunnen is in alle tijden het bijzondere voorrecht geweest van gevoelsmensen met een groot hart. Maar ook konden zij slaafjes zijn van een harteloos mens die er voor betaald werd door een stadsambtenaar.
   Schep vooral niet op over de tegenwoordige opvang van dergelijke mensen, ik heb er enkele jaren mee te maken gehad en het is tegenwoordig nog erger dan vijfendertig jaren geleden. De socialistische aard van de opvang leidt vele van die zielen recht naar de hel. Het is absoluut niet te verantwoorden. Maar ja, de hele samenleving is totaal ontwricht.

 26. Men moet jongens die van jongens houden een beetje meer gadeslaan in hun dagelijks leven en een beetje vriendschappelijk contact onderhouden om hen te begrijpen. Ik zag een buurjongen met een vurige aard verliefd worden op een andere buurjongen met een gevoelige aard. Beiden 12 en 13 jaar. De moeder van de vurige jongen had ook een vurige aard maar een vader met een gevoelige aard die altijd vriendelijk en begripvol was. Die vurige jongen verlangde heel gewoon naar meer gevoelscontact maar omdat hij een vurige aard had begon hij zijn verlangen naar gevoel op lichamelijke wijze te ervaren en te verlangen. Een fijnzinnige Broeder, leraar in de school, bracht de twee jongens aan het verstand dat ze hun vriendschap beter niet op lichamelijke wijze tot uiting brachten en beter aan hun toekomst van vader met gezin zouden denken. Toen was het probleem meteen opgelost.

  Een ijskoud nuchtere jongeman met bijzondere talenten leefde al jaren samen met een jongeman met groot gevoelsvermogen. Mij werd gevraagd hen te helpen met het plaatsen van een grote nieuwe ruit omdat de oude gebarsten was. De koude man had een boek met als onderwerp “hekserij van de man als koning over zijn dienaar”. Ondanks zijn gevoelsvriend daar aanwezig was begon hij mij het hof te maken en hij toonde mij hoofdstukken in dat boek. Het enige dat ik toen kon begrijpen is dat een tegemoetkomende gevoelsmens altijd het doel is van een persoon die zelf vrij harteloos is. Maar dat is ook in veel normale huwelijken zo.

  En dan zijn er de fijne kunstzinnige mensen. Probeer Michelangelo te begrijpen. Hij had een zeer groot vermogen tot empathie en moest om een fijnzinnig kunstwerk te maken ook modellen vinden om als voorbeeld te dienen. Omdat hij zeer diep in iemands ziel kon dringen, dat is noodzakelijk om een levende ziel in een beeld te kunnen plaatsen, schiep hij een sterke band met zijn model. Het maakte hem niet uit of het vrouwen of mannen waren. Het gaat om het ziele-contact. Het gaat altijd eerst om de innerlijke aantrekking, maar dat kan net zo goed bezetenheid zijn door een agressieve duivel of heks.

  De vreze Gods is het begin van de wijsheid.
  Zonder die wijsheid leeft men niet realistisch.

  1. Eric, teveel outen op dit Forum kan gevaarlijk zijn. Hou de kast maar dicht.

   1. Het echte leven beantwoordt uiteraard niet aan uw goddeloze wetenschappen.
    Omdat u harteloos bent komt u hier gevoel zoeken.
    Blijft u maar liever thuis, het ligt niet in uw bedoeling hier iets te leren.

    1. Tsjaikovski was pedofiel, maar dat heeft niet noodzakelijk met gevoelsmensen te maken.
     Het is wel een pikant detail dat hij als armoedig jeugdig groot talent jarenlang een maanduitkering kreeg van een rijke dame. Dat is volgens mij de reden dat hij niet huwde.

  2. @eric-b-l

   “De vreze Gods is het begin van de wijsheid.”

   EN DE VREZE GODS BEGINT MET NIET VOORBARIG TE OORDELEN EN OPGAAN NAAR DIE ENE VOLMAAKTE CHRISTUSVERSCHIJNING WAAR ALLES OPENBAAR IS IPV BLIND ZWETSEN EN BLIND DE LEER VAN DE KERK NA LOPEN EN VERKONDIGEN, MAAR DOEN ZOALS U BIDT IN HET ONZE VADER: “UW WIL GESCHIEDE OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL! EN GEEN ÉÉN IN DE HEMEL IS BLIND EN DOET EEN VOORBARIG OORDEEL!

   1. Kunt u nu niet een beetje IN STILTE gaan genieten van uw Ene Volmaakte Christusverschijning?
    Heeft u niet ergens in de buurt een kerkje waar u een beetje tegen gelijkgestemden kunt oreren?
    Want hier is het echt hopeloos voor u hoor, beste man. Hier krijgt u absoluut niemand bekeerd. Ofwel snapt men al helemaal niet waarover u het heeft (zoals ik), ofwel staat het te ver af van hun eigen verschijningen en geloofsgelijk. Dat moet u toch ook voelen, nee?

    1. @frank dierickx,
     Ik herhaal wat U zélf schrijft. Ik heb slechts énkele woorden veranderd:
     Kunt u nu niet een beetje IN STILTE gaan genieten?
     Ofwel U snapt al helemaal niet waarover men het heeft, ofwel U staat het te ver af van hun geloof. Dat moet U toch óók voelen?

 27. Raphael:

  U probeerde nog een goed antwoord te geven op mijn bijdrage over mijn neef. Dat respecteer ik uiteraard maar ik kan U verzekeren dat zijn vader – mijn broer dus – alzo totaal geen agressieve aard heeft. Ook zijn moeder is een volkomen normaal iemand dus het kwam voor hen echt als een verrassing wat ze uiteraard hebben geaccepteerd. Moet je kiezen tussen wat de kerk leert of voor je zoon dan lijkt mij de keuze snel gemaakt. Dat is dan een andere keuze ten opzichte van God. Maar bedankt dat U Uw visie kenbaar maakte.

  Waramund:

  Over de gnostiek wat ik als een aanvulling van mijn geloof zie, lees ik onder meer van Waramund: En, neen, de gruweldaden van de gnostici waren geen leugens van machtige katholieke kerkvorsten; de zaak Dutroux werd publiekelijk besproken in een tijd waarin de paus geen grote politieke macht had en de Kerk zelf zwaar geïnfiltreerd was door de gnostici.

  Ik heb het allemaal proberen een plaats te geven om niet direct te vinden dat dit allemaal onzin is. Daar ben ik te fatsoenlijk voor maar ook daarom lijkt het mij het beste van deze site ter verdwijnen om de gemoedsrust van anderen en mijzelf en het gaat U allen goed vooral ook Frank voor zijn bijdragen die inhoud gaven !

 28. Als aanvulling van mijn RK religie vond ik steun bij de gnostiek en wilde dat delen maar dat viel bij velen op deze site niet in goede aarde. Met goede maar ook vreemde argumenten werd dat niet goed gevonden. Oké dat kan. Ik bedoelde het goed dus excuses hiervoor maar op het innerlijk gericht zijn wat met alles en God is verbonden spreekt mij erg aan. De vondst van het Thomas evangelie bijvoorbeeld. Al is dat evangelie volgens Jacob Slavenburg niet echt gnostisch. De bekende schrijfster op dat gebied Elaine Pagels is van mening dat het Johannes evangelie, wat in de officiële canon van het christendom is opgenomen maar erg verschilt met de andere drie evangeliën van Marcus, Matteus en Lucas, omdat het een tegenwicht vormde met het evangelie van Thomas. In het Thomas evangelie namelijk staat de goddelijkheid en de opstanding van Jezus niet centraal en in het Johannes evangelie wel. Overigens is de gnostische professor Gilles Quispel het daarmee niet eens en zo blijkt dat er nog veel te ontdekken en vast te stellen valt. Wie ben ik dan om te doen of ik de wijsheid in pacht heb? Dat was dan ok niet de bedoeling. Waar ik ook veel steun aan heb is de leer van de Stoa al komt mijn RK zijn op de eerste plaats. Mensen als Zeno en Epictetus en de Romeinse keizer Marcus Aurelius. Helaas werden door onbekendheid van zijn kant, onder zijn bewind christenen vervolgd al weet men niet zeker of dat op zijn bevel was. Marcus Aurelius heeft bovendien op zich niets aan die leer toegevoegd maar wist die wel kort en duidelijk te verwoorden. Dat blijkt uit zijn aantekeningen ‘Aan zichzelf gericht’ omdat ze voor hemzelf waren maar die gevonden zijn en vele malen herdrukt. Hij wist het kort en bondig weer te geven en wat mij aanspreekt is zijn visie: ‘het komt er op neer in eerbied te leven tot de goden (ik zou dan zeggen God) en in dienstbaarheid tot de naasten. ‘

  1. Ieder heeft eigen verlangens die men zonder veel nadenken op de voorgrond plaatst. Zij het stoïcisme, Stoa, of een vorm van gnostiek, Zen, of desnoods voetbal of zwaargewicht worstelen, dat is allemaal slechts eigenliefde. Brengt dit niet de innerlijke eenvoud onder druk ?

   Het is zeer gemakkelijk de rug naar God te keren en het nauwelijks te beseffen.

   Het sterke punt van de Traditionele RKKerk is dat men werkelijk zich wil inzetten de essentie van het christendom zo mogelijk ononderbroken voor ogen te houden. Zo knielen we dan in eenvoud voor de Allerheiligste Harten van Jezus en Maria en daaruit volgt de beste soort naastenliefde.

   Maximaal innerlijk rustgevend en innerlijke vrede gegarandeerd.

   1. @eric-b-l

    “Het sterke punt van de Traditionele RKKerk is dat men werkelijk zich wil inzetten de essentie van het christendom zo mogelijk ononderbroken voor ogen te houden. Zo knielen we dan in eenvoud voor de Allerheiligste Harten van Jezus en Maria en daaruit volgt de beste soort naastenliefde.”

    ja dat zien we aan uw bijdragen! U heeft niks van eenvoud want die eenvoudig is oordeelt niet voorbarig en slaat blind in het rond, die is voorzichtig en houdt zijn mond waar die geen Volmaakt Ooggetuige is! U eert met de lippen en uw hart is ver weg van Christus en uw kerk is net zo: schijnheilig!

 29. @J.A.W. van Ettinger,
  Bedankt voor Uw poging.
  Echter, verreweg de meesten kunnen de vier goedgekeurde evangeliën niet dromen. Ook ikzélf moet regelmatig de bijbel erop naslaan, terwijl ik toch vele jaren kindernevendiensten heb gegeven.

  De R.K. kerk heeft haar redenen om de overige gevonden evangeliën niet in haar bijbel op te nemen.
  Om daartegen in te gaan, moet men van zéér goeden huize komen: wij zij ALLEN(!!!) niet deskundig genoeg + NIÉT bevoegd om de kerkelijke keuze te torpederen.
  Dit alles duidt erop, dat U die kerkelijke bevoegdheid van 20 eeuwen ervaring in twijfel trekt. DÁT is de reden, waarom U op deze site zoveel tegenwerking ondervindt.

  1. P.J.T.Derks ik begrijp Uw punt. Maar een religie die gebaseerd is op veroordeling van andersdenkenden, doet mij de wenkbrauwen fronsen. Neem het bekende Concilie of Synode van Nicea uit 325. Daar werden punten aangenomen die we nu nog in de Twaalf Artikelen verkondigen. Daar werd o.a. het arianisme veroordeeld. Maar … er werd gezegd: wie het niet eens is met de resultaten, hij weze voor eeuwig vervloekt! Met zo’n instelling heb ik niets en brengt mij aan het twijfelen zonder echter het RK geloof te doen verliezen.

   1. Een ware religie die niet andersdenkenden afwijst is niet de ware religie! Het verschil zit ‘m in de ware religie! De ware religie brengt Vol-Profeten voort en als die afwijzen zit diegene die afgewezen wordt vast aan satan: INDIRECT EN DIRECT, ZIENDE BLINDE ZONDEN ZIJN NIET TE VERGEVEN!

   2. Heer Ettinger.

    Dank u voor de inspiratie. Ik keek het na en zag dat de spitsing tussen Rooms en Orthodox ligt in één woord: zoon. De RK zegt de H. Geest is uit de Vader en de Zoon, en de Orthodoxen menen dat de H. Geest uit de Vader is. (Iets dat mij trouwens logischer voorkomt, maar er zal wel weer een reden voor zijn. Alhoewel??? Het blijven dus mensen, die sleutelaars aan de ‘waarheid’ en mensenwerk is niet volmaakt.

    Ook het Arianisme is te verdedigen.

    N.b. veel van de bronnen die u noemt zijn mij toevallig bekend; ik las ook veel van die boeken en was zélfs bij een live bespreking van de Nag Hammadi geschriften door één van de schrijvers, dacht ik. Grappig. Dus ik herken veel in wat u schrijft en zie ook hier de houding die men overal tegenkomt; ook bij gereformeerden, Jehova getuigen, Hindoestanen, moslims, enzovoorts; vaak ingegeven door onwetendheid omtrent de feiten en een zekere tunnelvisie gekoppeld aan emoties; men maakt a.h.w. misschien dezelfde (denk)foutjes als 1800 jaar geleden, lijkt het wel. Mensen blijven dus blijkbaar mensen en herhalen de fouten zelfs eeuwen later. Er zijn DUS verschillende inzichten mogelijk. Bij mij gaat het er niet in dat de andere partijen allen ‘fout’ denken.
    Ik weet uiteraard niet wie er gelijk heeft, maar ik zie wel dat té streng afbakenen van wat men onder de leer verstaat ten koste gaat van samenwerking. Dat bind ik wel zonde.
    En nu zegt men dan weer: ja, maar de traditie! Dat kan, maar er kan een foutje in de traditie geslopen zijn, door bijvoorbeeld op een later concilie het woordje ‘zoon’ toe te voegen. Tja. . .

    En de materialisten maar lachen over het gedoe. Zonde. Maar ja.

    1. herstel: Dat vind ik wel zonde.

     n.b. Dit soort mensenwerk ziet men bijvoorbeeld ook in het boeddhisme. Daar weet een leerling het als de leraar er niet meer is, het vaak (altijd?) beter dan de meester en gaat een andere richting uit; geeft er zijn eigen (leerlingen) draai aan, en de volgende leerling doet dat ook, en later is er weer iemand die een splitsing na de andere splitsing maakt, enzovoorts. Grappig, maar begrijpelijk. Mensen proberen te duiden wat als waarheid wijsheid en goedheid voelt. Maar dan vanuit een Hoog perspectief bezien; vanuit een helikopter naar beneden kijkend, of vanuit het hart naar de wereld kijkend, schouwend, voelend, in en uit het niets de inspiratie uit de bron laten komen en die vertalen naar hoorbare woorden en leesbare zinnen. Moeilijk en sommigen leggen dat uit onwetendheid als ketters uit. Maar ja. Sommige zaken zijn te moeilijk om hier te behandelen. Die zijn voor hogere ‘scholen’ bedoeld.

     1. @Raphael

      “in en uit het niets de inspiratie uit de bron laten komen”

      U moet eens naar Die BRON toegaan en dan kijken dan staat u tandeloos met uw “in en uit niets”

      er kan geen inspiratie komen in en uit niets want er is niks aanwezig dat die inspiratie kan aanzetten en de Bron kan dat ook niet want er is geen aangrijpingspunt in in en niets! Daarom dwalen boeddhisten ook met hun nirwana: als je er bent ben je alles vergeten, dan hoezo weet een “gelovige” boeddhist dan dat er nirwana is? Die er nog niet geweest is weet niet van het bestaan en dier is kan het niet aan een die niet geweest is uitleggen….want die is het vergeten…., hoe jezelf in je voet kan schieten! ik zeg niet dat er waarheid in het boeddhisme te vinden is, ik zeg dat alles verloren gaat want ze hebben niet meer ervaringen als baalpriesters die zich sneden en in vervoering raakten of zoals de soefi’s. Die zijn daar in verstrikt! want zouden hun ervaring vol waar zijn zouden ze Die Ene Volmaakte Christusverschijning vinden en ze vinden niet!

      1. correctie

       Die er nog niet geweest is weet niet van het bestaan en dier is kan het niet aan een die niet geweest is uitleggen….want die is het vergeten….

       moet zijn

       Die er nog niet geweest is weet niet van het bestaan en DIE is kan het niet aan een die niet geweest is uitleggen….want die is het vergeten….

     2. Raphael: Dank voor Uw twee bijdragen. Het heeft mij aan het denken gezet en het is waar misschien leid ik ook wel teveel aan een bij mij passende eenzijdige tunnelvisie in mijn zoektocht. Daar moet ik zeker voor oppassen. Dank voor die waarschuwing en zal daar voortaan beter op proberen te letten. Maar zoeken op zich lijkt mij nog steeds beter dan alles klakkeloos aannemen.

      1. Ik bedoelde niet dat ú aan een tunnelvisie zou leiden, bedoelde ik. Ik meen die visie juist bij streng-in-de-leer mensen te zien.

       Maar, dat moet ik zeggen: van de neondualiteitsleer leerde ik wel ‘schouwen’ en zien op een wijze die verhelderend is. Het duurde wel een jaar of 10 eer ik het ‘zag’, maar ik ben wat traag van begrip wellicht. Van het boeddhisme het mediteren en zelfs de Bijbel ging ik beter begrijpen toen ik o.a. ook de Bhavagad Gita bestudeerde.

       Maar goed, vergelijkende theologie is in ieder geval wel leuk, maar het gaat om het resultaat van al de moeite. Zelfs van Jiddu Krishnamurti leerde ik veel. (Aanrader, vind ik)

  1. Bidden en anderen de leer leren is zijn twee verschillende “zaken” en vaak niet hetzelfde! Kijk maar wie er Godgelijk kan binden en ontbinden met direct resultaat! Niet ze genaamde “elite” die komen niet verder bij een wonder dan verklaard onverklaarbaar. Als er een Vol-Profeet opstaat en de Godsmaat van Barmhartigheid is vol en de kerk niet in en omkeert haalt Die alle Heiligheid uit de stenen en elke kerk stort in! En maar roepen; Heer, Heer en de Vol-Profeet antwoord: u moet harder roepen misschien is God op vakantie of slaapt Die!

   Dat zou u toch moeten weten

 30. @Henk Gadellaa,
  WÁT moet U ontzettend veel van Uzélf houden, verschrikkelijk!!!
  Maar ja, U bent een kind van déze tijd. u vergeet totáál dat hel en vagevuur van ÁLLE tijden zijn.

  1. @P.J.T. Derks

   mensen die geen Goed oordeel kunnen vellen beginnen met een zelfbevestiging alsof dat een reddingslijn is…..

   U kent toch De wet en Profeten? heb uw naaste en uw zelf lief Zoals Christus uw naaste en u. liefheeft!

   Die niet ZO weet lief te hebben kan ook zichzelf niet zichzelf liefhebben zoals HET HOORT! Dat zie je ook bij u, want die zichzelf bij Christus niet benadeeld wilt zien wilt dat ook voor een ander niet! U oordeelt over het paard getild naast uw schoenen lopen van de post gerukt voorbarig, dan is uw liefde naar u zelf idem want zoals u over een ander oordeelt oordeelt u ook over uzelf!

   1. @Henk Gadellaa,
    Het Kruisoffer is éénmalig. Mensen, dus ook Uzélf, kunnen ONmogelijk evenveel van elkaar houden zoals Jezus van ONS houdt.

    1. @P.J.T. Derks

     U moet eerst de echte oorsprong van de Mens in de Tuin van Eden KENNEN voor u een oordeel kan geven of een mens evenveel van elkaar kan houden zoals Christus van ons houdt , en u leest toch de Bijbel, staat daar niet:

     34 Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. (John 13)

     En het gaat nog veel verder:

     9 Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde.(John 15)

     Staat daar een leugen? Zo niet, dan zegt Die vers alles over de Oorsprong van De Mens in de Tuin van Eden zoals Die was voor de zondevallen! En ook nog dat het liefhebben ongeheiligd volmaakt zonder zonden = Godgelijk hoort te zijn!

     OEPS! DAAR STA JE DAN MET JE CITEREN , SCHRIFTGELEERDE!

     1. @Henk Gadellaa,
      Grootmuil; Die opleiding heb ik al ’n 40 (veertig jaar) geleden gevolgd in het kader van catechese-onderricht aan jongeren).

      1. @P.J.T. Derks

       “Grootmuil; Die opleiding heb ik al ’n 40 (veertig jaar) geleden gevolgd in het kader van catechese-onderricht aan jongeren).”

       En de Bijbel echt lezen heeft u niet geleerd! Kan ook niet want als u met mijn antwoord komt op uw leergang gegeven wordt u het zwijgen opgelegd of u kan vertrekken want de leer geeft uw antwoord die u blind achterna loopt! Zou u die teksten tegenover uw leer zetten, en u bent eerlijk nederig dan zou u zien dat uw leer niet klopt en dat die blind beweert dat die teksten een leugen zijn!

       Dus wie een groot muil? U die niet controleert bij Die Ene Volmaakte Christusverschijning en de kerk en hun leer op aarde blind hoger zet dan Die Verschijning of ik die er naar Verwijst en schrijf: ga maar Kijken!

       Arme ziende blinde die u bent!

       P.s.

       Er zullen toch wel priesters hier komen en waar zijn zij om u te verdedigen? Die weten ook wel, als ze eerlijk zijn, dat ze hun vingers branden! het is namelijk hun strategie om dood te zwijgen als ze in het nauw komen, op een enkeling in de biechtstoel na!

  2. @P.T.J. Derks

   “u vergeet totáál dat hel en vagevuur van ÁLLE tijden zijn.”

   Vagevuur is pas ontstaan met het uit de doden opstaan van Christus!. Die in het Vagevuur komen zijn zeker van naar de Hemel gaan, ze hebben niet vergeven zoals zij vergeven hebben en moet het verschil zelf uitboeten voor zij naar de hemel kunnen gaan:

   23 Daarom gelijkt het Rijk der hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. 24 Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die tienduizend talenten schuldig was. 25 Daar hij niets had om te betalen gaf de heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat om zo de schuld te vereffenen. 26 De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. 27 De heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. 28 Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem honderd denariën schuldig was; hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat je schuldig bent. 29 De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. 30 Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld zou hebben betaald. 31 Toen nu de overige dienaren zagen wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. 32 Daarop liet de heer hem roepen en sprak: Jij lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt. 33 Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? 34 En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. (Math 18)

   Als God vergeeft komt daar niet meer op terug, Geheiligd is Geheiligd! Vergeeft men niet zoals men door God vergeven is krijgt men te maken met zoals men oordeelt wordt men geoordeeld: Als een sterft en bij de Hemelpoort aankomt en toestemming krijgt om in de Hemel te gaan komt god daar niet op terug. Als die echter anderen niet zo vergeven heeft als die door God vergeven is, moet die het verschil extra uitboeten: het Vagevuur!
   Voor Christus was er als enige de Tuin van Eden en het Voorgeborchte want de Hemel was niet toegankelijk. Christus haalde die gestorven waren en Die wachten op de Hemel in de Tuin van Eden leeg en het Voorgeborchte en Christus Getuigenis aanvaardden mee. Die niet aanvaarden verdoemden zich voor eeuwig en het Voorgeborchte was ook leeg. Die na Christus opstanding uit de doden stierven en Christus niet kende of getuigenis van gehad hadden gaan naar het voorgeborchte en wachten op de Twee Getuigen(Apo 11) en die In de Tuin van Eden zijn teruggegaan gaan zonder Vagevuur met hun sterven op aarde naar de Hemel, alle anderen die in Christus geloven en tot bewaarheid houden gaan naar het vagevuur want geen één van hen is volmaakt gestorven en heeft vergeven zoals God heeft vergeven!

   dan wees voorzichtig! Al verkrijgt men de Hemel als men in het Vagevuur komt, het is er zeker geen pretje! Het lijden is vele malen hoger dan op aarde!! Het is goed dat men al de voelbare vaste onwankelbare belofte van de Hemel heeft, anders zou men er aan onderdoor gaan, want het is meer dan de beker die Christus dronk en drinkt! Dat zal u vreemd klinken! De Hemel is pas klaar met lijden als De Maat van Alle Schuld is uitgeboet. Er is niet als enige de ban van de Hemel! Er is ook het uitboeten van de val van hen die men satan en demonen noemt en hun daden en ook van de val in de tuin van Eden en zonden op aarde! De Ban heeft Christus naar Goddelijke definitie gedaan, de rest van de uitboeting doet Christus in de Hemel met hen die op aarde meewerken. Al is er in de Hemel geen pijn, aan de buitenkant wel door de zonden en die in Het vagevuur zijn dragen mee met die van de Hemel en op aarde en daarbovenop nog het verschil in vergeven dat zij moeten uitboeten!

   Het daarom zeer goed om voor hen die in het Vagevuur zijn te vasten en te bidden(meehelpen uitboeten) U zou eens moeten weten hoe blij die zielen aldaar zijn om zulke hulp en hoe ze zich voor u zullen pleiten bij God en Christus als zij in de Hemel komen!

   1. @Henk Gadellaa,
    Wanneer het vagevuur is ontstaan, is totaal onbekend en is niet bekend gemaakt in de bijbel. Waarschijnlijk is het vagevuur na de zondeval van Adam en Eva ontstaan.

    1. @P.J.T. Derks

     “Wanneer het vagevuur is ontstaan, is totaal onbekend en is niet bekend gemaakt in de bijbel. Waarschijnlijk is het vagevuur na de zondeval van Adam en Eva ontstaan.”

     Daar heb je weer een schrifgeleerde en dan doet die ook nog een bewering als het voor hem onbekend is! Als je de Bijbel zo goed kent waarom luister je dan niet naar:

     1Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.(1Kor 4)

     Staat toch echt in de Bijbel en iedereen die beweert, leert een ander!, dan wordt er van u betrouwbaarheid geeist!

     En dacht u dat Die Heer die alles dat in duister verborgen is aan het licht brengt en alle beraadslagen der harten openbaar niet weet wanneer het Vagevuur er is gekomen?
     Dan waarom acht u de Bijbel die er geen weet van heeft, hoger dan Die er wel van Weet?

     Dacht u nu echt dat u bij die Ene Volmaakte Christusverschijning gelijk krijgt met uw bewering? Dat u betrouwbaar geacht wordt en Godslof verkrijgt?

     Arme die u bent! Ga Daar Heen en kom dan terug en beoordeel mijn schrijven: U zult met schaamrood op uw kaken komen te staan! Zal u leren echt nederig te worden

     1. @Henk Gadellaa,
      U gedraagt zichzélf als schriftgeleerde. Zelfs zódanig dat U IEDEREEN meent terecht te kunnen wijzen. Welk een hooghartigheid. Zing eens ’n toontje lager a.u.b.

 31. @Henk Gadellaa,
  U vergeet totaal (Mt 17,1-8, Mc 9,2-8 en Lc 9,28-36).
  Toen verschenen Mozes en Elia aan Jezus (terwijl de hemel nog voor ons mensen gesloten was).

  1. @P.J.T. Derks

   “U vergeet totaal (Mt 17,1-8, Mc 9,2-8 en Lc 9,28-36).
   Toen verschenen Mozes en Elia aan Jezus (terwijl de hemel nog voor ons mensen gesloten was).”

   en waar was Christus en Mozes en elia toen? Juist in de Tuin van Eden want Christus was daar altijd al en Mozes en Elia waren daar sinds hun volmaakt Sterven! Dacht u dat zij die Volmaakt Stierven voor dat de Ban van de hemel gebroken was Christus niet Volmaakt Kenden? Die Christus niet volmaakt kenden, bv Noach, Abraham vertoefde in het voorgeborchte, Die Christus voor die stierf aan het kruis volmaakt kende, verbleven in de Tuin van Eden!

   En waar ging het over tussen Christus, Mozes en Elia? Daar Beleden ze Christus(Naar Goddelijke definitie) als Messias en spraken over de laatste periode van de eindtijd met de twee Getuigen!

   Ga maar aan de Ene Volmaakte Christusverschijning vragen!

   1. @Henk Gadellaa,
    U verkondigt iets waar U totáál NIETS(!!!) van kunt weten. U bent dus een kwakzalver (= onbevoegd uitoefenen van leraarschap).

    1. @P.J.T. Derks

     u kan niet weten of ik Weet of niet want u gaat niet naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning! dan kan u ook geen Volmaakt Oordeel vellen!

     OEPS! Als met schaken niet schaalmat wilt komen te staan, moet u zorgen dat uw zetten zo zijn dat het niet kan gebeuren! En die Die Ene Volmaakte Christusverschijning an diens laars lapt verliest altijd en wordt als die niet oppast meegenomen door satan de hel in en komt er nooit meer uit! Want die begaat uiteindelijk de zonde tegen de H.Geest!

     Nie dat het een stok is om te slaan: dacht u nu echt als Christus mij vraagt om Vol-Profeet te worden, dat Die dan Geen Les Geeft om te voorkomen dat die valt?
     en dacht u dat Die Christus niet in uw Ziel laten weten wie ik ben? Zo doof en blind bent u dat u de verwijzing naar 1Kor4 in de wind slaat!

     1. henk Gadellaa,
      U weet álles al. Niémand kan U iets bijbrengen. Dat geldt voor iedereen met ZO’N grote mond als U.
      Ik hou hiermee op met verdere discussie met U.

      1. @P.J.T Derks

       Die ene Volmaakte Christusverschijning Weet Alles Zoals God Weet,

       Ik??????? ik weet sommige zaken zo omdat ik daar Die Volmaakte Christusverschijning van Aangezicht tot Aangezicht ken. Ik Ken nog veel niet. Zou ik Alles Kennen zoals Die Christus zou ik uw hele leven haarfijn kunnen vertellen wat u allemaal gedaan en niet gedaan hebt, waar en hoelaat en welke dag, maand en jaar het was! En dat is niet zo! Ik ken Het Wit van de H.Schrift, daarom kan ik u waar nodig is afwijzen of lof geven! Die Christus heeft mij daarzelf in onderwezen en dan nog ben ik voorzichtig want een kind kan zomaar mij onderwijzen zoals ik in de praktijk leerde kennen! Ik sta altijd open voor anderen en te leren van anderen! Ze moeten wel beslagen ten ijs komen en niet met blinde beweringen, die kant noch wal raken of verkeerd raken! Dan zijn die rapen snel gaar!
       Kom gewoon met eerlijke vragen en sta open voor antwoorden en onderzoek met Die ene Volmaakte Christusverschijning en als u nog niet zo ver bent in tranen en vreugde zoals de Mystici doen en dan nog houd een voorzichtige slag om de arm omdat Satan tot in de 6e kamer van de ziel mag komen en met valse verschijningen een mens in onheil kan storten! Hebt u enige gereserveerdheid, vrag Christus oprecht nederig een tweede keer met bewijs te komen. Deed Boaz ook en krijg ook de tweede keer antwoordt! Bij een echt nederige is Christus altijd bereid verder te helpen, of nog een keer te tonen! Christus weet hoe moeilijk het soms kan zijn!

     2. aanvulling

      Christus vraagt aan iedereen die de zonde tegen de H.Geest nog niet heeft begaan om Vol-Profeet te worden! Niet als enige aan mij! elk Moment Vraagt Christus zo aan die iedereen! En wie geeft Gehoor?

      Waarom denkt u dat ik geen blind geloof aan mijn woorden vraag, ik vraag liefdevol gepast “wantrouwend” onderzoek zoals de H.Schrift voorschrijft! ik wens geen blinde volgelingen, noch wens ik een eigen kerk, ik wens dat iedereen Vol-Profeet wordt, en ik wens niet meer dan de laatste plaats in de Hemel voor mijzelf! Ik hoef helemaal geen plaats naast Christus! CHristus mag alles dat bij de Plaats hoort mij afnemen en slechts de laatste plaats laten en dat alles gebruiken en inzetten om zielen in de Hemel te krijgen! U kent satan en de hel niet en u kent ook het gewicht niet van een eeuwige verdoeming! Daarbij als iedereen Vol-Profeet is kan er nooit meer misleidt, worden! kijk maar in de Hemel en in De Tuin van Eden, Het Vagevuur en Het Godsgericht!

      en daarbij ik wens ook dat een ander Een Vol-Profeet mag zijn ipv mij! Ik sta er niet om te springen, ik ken de beker! Het enige dat mij drijft is dat ik Christus, en ieder ander geen pijn wil doen! Elke dag staat het voor mijn ogen, u moet eens weten als mij “dwing” dat te zien hoeveel tranen dat te weeg brengt! Ik wens niet voor niks dat elke dag mijn laatste dag is: Eindelijk helemaal niet meer, nooit meer zondigen!!

    2. Nou, Derks, de heer’s Ettinger verklaren wél het e.e.a. en snijden naar mijn idee hout moet ik zeggen.

     1. Neem me niet kwalijk aub!
      Ik bedoelde dat Henk Gadellaa’s woorden hout snijden naar mij idee.

      1. @Raphaël,
       Daar maak ik geen woorden meer aan vuil: dan volgt U maar de zelfbenoemde ‘profeet’ @Henk Gadellaa.

       1. @P.J.T Derks

        Iedereen die zichzelf tot profeet benoemt gaat de bietenbrug op, vroeger of later: Profeet is het gevolg van werken en liefde: loon naar werken IN ALLE NEDERIGHEID! Die Profeet is heeft examen bij Christus afgelegd! Geen mens kan staande blijven zonder echte nederigheid en echte nederigheid kent zijn plaats, die loopt niet voor en die loopt niet meer dan gelijk! bij het minste achterlopen schort het al aan echte nederigheid die te vergeven is en Geheiligd kan worden en bij voor lopen is men de echte nederigheid voorbij en loopt men gegarandeerd schade en schande op! Kijk maar naar uzelf! Kijk naar uw ziel! U bent Christus Licht al kwijt! en leeft in uw eigen licht. Net als de farizeeërs! Daarvan zei Christus toen zij “overtuigd” zeiden dat ze niet blind waren:
        40 Enkele Farizeeën die bij Hem stonden, hoorden dit en zeiden tot Hem: “Zijn ook wij soms blind?” 41 Jezus antwoordde: “Als gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben, maar nu gij zegt: wij zien, blijft uw zonde.” (John 9)

        Geen is in deze vers is Geheiligd zijn!

        Daarom is 1Kor 4, 1-5 zo belangrijk omdat er staat dat betrouwbaarheid GEEIST WORDT! DOOR WIE: DOOR NIEMAND MINDER DAN CHRISTUS!
        EN HOE DENKT U DAT DIE OVER EEN DENKT EN HANDELT DIE BEWEERT TE ZIJN EN NIET IS! WEET U HOEVEL SCHADE MEN AANRICHT ALS MEN DENKT ANDEREN TE KUNNEN LEREN EN BELEREN EN MEN DWAALT? EN HOE DENKT DAN DAT CHRISTUS DAAR MEE OMGAAT EN VERHAAL GAAT HALEN! WEET U NIET DAT DE ‘ENGEL’VAN KINDEREN DIRECT VOOR GODSAANGEZICHT STAAT/? EN WAAR STAAT DE UWE?
        Waarom denkt dat ik iedere patient als tandarts behandel als een klein kind? Niet omdat ze niks weten, ik behandel hen zo omdat men heel veel schade kan aanrichten met onbeschoftheid en over het paard getilde wijsheid! Ik bidt bij elke patient, vraag nederig hulp aan Christus en dan nog buig ik en klop op mijn borst! Hoe blij een patient ook is, en hoeveel wonderen er ook gebeuren in mijn praktijk, ik heb nog geen kies met caries zonder boren weer een kies zonder vulling gemaakt zoals die oorspronkelijk was!

        Doe het maar eens, zo’n wonder halen bij de Hemelpoort! Met uw leer krijgt u het niet voor elkaar en de heiligen die wel deden zwegen over de leer omdat ze dan in duisternis geraakten en er niet uit kwamen! Elke leerfout beweren dat die waar is maakt ziende blind, dan kan u beter niet leren en uw niet weten(zwijgen) versterven. Dat kan Geheiligd worden! Het kost meer lijden dan weten en goed verkondigen en men geraakt elke keer in duisternis, die niet blijvende is, men is niet ziende blind, uit die duisternis kan men niet komen want er is geen “reddingslijn” die u aan neemt! De enige die dan nog overblijft is de hel en de Twee Getuigen en als die u niet leert…..

       2. Het is niet meteen volgen, Derks. Ik herken zijn woorden uit de Bijbel en die lijken mij te kloppen. Dingen die ik eerst niet begreep (bijvoorbeeld de verschijning van Mozes en Elia. Wat was het doel en hoe kan dit en wat gebeurde daar, bijvoorbeeld.), die ‘zie’ ik opeens klaarder. We kunnen toch allen leren trouwens?

        1. Wanneer het idee van filosofie een hartstocht wordt houden filosofen meer van stoïcisme dan van God. Maar alle wijsheid komt van God, niet van menselijk denken. Dus moet de mens zich eerst op God afstemmen en filosofie niet zien als een soort godsdienst, maar wel de wijsheid van God zoeken. Doet men dat niet dan relativeert men God.

         1. @eric-b-l

          Kijk, daar heeft u Godsgelijk! U kan het wel!:

          “Maar alle wijsheid komt van God, niet van menselijk denken. Dus moet de mens zich eerst op God afstemmen.”

          En zo geldt dat ook voor de Bijbel! Men kan de Bijbel niet goed verstaan als men niet Vol In De H.Geest is. Ook de R.K.Kerk waarschuwt daar voor dat men de Bijbel niet zomaar lezen kan!
          En Vol In De H.Geest is niet zonder die Ene Volmaakte Christusverschijning! en Die is veelal niet de figuur die de Apostelen zagen rondlopen! die Christus was veelal een verbeelde Verschijning. De Volmaakte Spreekt de Taal van God zonder afwijken! En Heeft een Volmaakt Lichaam, Geest en Ziel! Die heeft geen mensvorm, die draagt en verdraagt de mensvorm door anderen opgelegd(verbeeld), net als de 7e kamer van de ziel de mensvorm draagt en verdraagt!

          En om Geheel Goed op God af te stemmen kan men niet om die Ene Volmaakte Christusverschijning heen:

          6Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.(John 14)

          Zeker heeft elke christelijke kerk waarheden, echter helaas zijn niet alle leringen waar en als het aankomt om de Hemel in te gaan is er geen andere weg(Kleed) dan Alles zoals Die Ene Volmaakte Christusverschijning Is! En elke christelijke kerk gaat verloren zoals die nu is omdat ze onwaarheden in hun leer hebben!!!! Zelfs de kleinste onwaarheid doet verloren gaan daarom schrijft ik: Zorg dat uw schip, zeil en roer, kompas, feilloos is, dat er geen lek in het schip is geen gat in het zeil, het roer volmaakt stuurt en het kompas zonder afwijking is en dat de stuurman Die ene Volmaakte Christusverschijning is! Op uw tocht door de hel kan als enige zo u veilig in Gods Haven brengen!
          Het is goed dat die sterven lijden, dat maakt dat zij gaan zoeken, dat zij gaan leren te onderscheiden en scheiden zoals het hoort en dat zij leringen naast zich neer leggen en zich richten op Christus: Heer wees mij zondaar genadig! Zo redden velen hun ziel!
          Het maakt de weg gemakkelijker als men voor diens sterven al gevonden heeft! En het makkelijkst als men Geheel is teruggekeerd in de Tuin van Eden gedurende het leven!
          ik zeg niet dat slechts één weg is naar de Hemel, er is slechts Eén Poort! Ik wens iedereen de makkelijkste en als men een andere weg kiest ben ik niet tegen, ik waarschuw waar men op moet letten en vraag dat men zelf goed onderzoek doet, want ik wens geen blind geloof aan mij! Niet mij moet u volgen, Die Ene Volmaakte Christus Verschijning moet u volgen dan zal Die ook als u weg anders dan de mijne, u veilig Thuis brengen!

          1. Misschien zou u geloofwaardiger overkomen indien u minder woorden zou gebruiken. Misschien ?

        2. Raphaël,

         Volgens de katholieke exegese verschenen Mozes en Elias om getuigenis af te leggen dat Jezus de Messias was beloofd door de Wet en de Profeten; Mozes de Wetgever vertegenwoordigde de Wet, en de profeet Elias de Profeten.

         Verder, het waren Henoch en Elias die naar Eden gebracht werden ten tijde van het Oud Verbond, een geografische fysieke plaats en niet een louter geestelijke toestand. Mozes stierf en zijn geest daalde neer in het dodenrijk naar de wachtplaats van de rechtvaardigen. Toen Jezus gestorven was en in het dodenrijk neerdaalde zag Mozes Hem samen met Adam, de profeten en de andere rechtvaardigen, en bij de Hemelvaart heeft Jezus zijn geest en die van de andere rechtvaardigen mee ten hemel genomen.

         Henoch en Elias leven nog steeds en bevinden zich in Eden; zij zijn de twee getuigen in het boek Apocalyps die gedood worden door het beest.

         1. Over de wegvoering van Henoch naar Eden spreekt Gen. 5, 24. Ecclesiasticus 44, 16 vermeldt het ook.

          De wegvoering van Elias staat vermeld in hoofdstuk 2 van IV Regum. In hoofdstuk 48 van Ecclesiasticus staat zijn wegvoering ook vermeld.

         2. Het valt op, Raphaël, dat terwijl u arrogant neerkijkt op dogmatische christenen alsof de dogmatische belijdenis van het katholicisme een “denkfout” zou zijn en alsof adogmatisten zoals uzelf te wijs en verstandig zouden zijn om door dogmatische christenen begrepen te worden u zelf zwaar onwetend bent omtrent hetgeen u schrijft.

          Die onwetendheid manifesteerde zich hier weer wanneer u schreef dat u niet wist waarom Mozes en Elias verschenen bij Tabor. Dat wist u dus niet, maar toch ging u schrijven over de strijd omtrent het Filioque en het Oosters schisma. Arius acht u verdedigbaar terwijl de Godheid van Jezus fundamenteel is in het Christendom, want een loutere mens had nooit door zijn bloed reparatie kunnen brengen voor de zonden van het mensenras; God die beledigd werd was immers goddelijk, en een louter schepsel kon de zonden niet uitwissen; alleen God zelf kon dat.

          Het dogmatisme van de katholieke religie is geen denkfout; het monotheïsme is kenbaar als waar door het natuurlijk licht van het verstand, en het bovennatuurlijk licht van het geloof dat de mens in staat stelt de objecten van het geloof met bovennatuurlijke zekerheid te belijden is een werkelijke kracht en heeft dus een rechtmatige plaats in het debat. Verder, dat de katholieke Kerk van goddelijke inrichting is is zichtbaar in de geschiedenis, onaangetast door het menselijk falen van leden doorheen de geschiedenis; de Apostolische Traditie is dus niet een feilbare, louter menselijke traditie maar blijft providentieel bewaard binnen de Kerk.

          1. Nou, zeg. Ik zocht op wat er precies gebeurde in Nicea en later in Spanje. En melde wat mij opviel. Dat ik niet begreep hoe het precies zat met de verschijning is omdat waarschijnlijke niemand het mij zo goed uitgelegd heeft.

           En ik kijk niet neer op mensen, ook niet op dogmatische christenen.
           Het feit dat u dat beweerd is wéér een oordeel!

           Plaats toch niemand in hokjes man, dat hoort niet in een goede discussie, het is een beetje ordinair en maakt een gesprek kapot met de ander te labelen, in te kaderen. Niet doen. Hou het bij de inhoud en niet wat u vindt van iemand, daar zit niemand op te wachten.

          2. Hier zijn enkele citaten van uw schrijven, Raphaël:

           “Het blijven dus mensen, die sleutelaars aan de ‘waarheid’ en mensenwerk is niet volmaakt.”

           “vaak ingegeven door onwetendheid omtrent de feiten en een zekere tunnelvisie gekoppeld aan emoties; men maakt a.h.w. misschien dezelfde (denk)foutjes als 1800 jaar geleden, lijkt het wel”

           Die toon is wat ik bedoel met dat neerkijken van u. Volgens wat u geschreven heeft zijn gelovige katholieken irrationele, emotie-gedreven sleutelaars aan de waarheid die niet capabel zijn om onderwerpen rationeel te benaderen.

           Mijn punt is dat u onzin verkoopt. Adogmatisme getuigt niet van wijsheid; wie zijn geest openzet zonder onderscheid wordt meegetrokken in de stromen van leugens en wanen. Volgens de rede moet er één God zijn en dus moet één van de religiën op aarde de juiste zijn. En, neen, de katholieke orthodoxie komt niet voort uit irrationele emotie; u bent degene die zwakheid van geest toont door met uw religieus indifferentisme mee te gaan met de stroom.

           Uw manier van schrijven lijkt op die van iemand van een oudere generatie wiens geest in zijn jonge jaren geruïneerd werd door de KGB-ondermijningsstrategie in West-Europa.

           U schreef: “En nu zegt men dan weer: ja, maar de traditie! Dat kan, maar er kan een foutje in de traditie geslopen zijn, door bijvoorbeeld op een later concilie het woordje ‘zoon’ toe te voegen. Tja. . .”

           Het Filioque was geen fout; wat daarmee bedoeld werd was dat de H. Geest van de Vader door de Zoon uitgaat. Waar het Oosters schisma werkelijk over ging was Griekse ambitie tegen de Latijnen; Photius verdreef de wettige bisschop van Constantinopel, sint Ignatius, van zijn bisschopszetel en keerde zich tegen de paus van Rome omdat hij Ignatius steunde tegen hem. Voor de usurpatie door Photius had de Kerk van Constantinopel de tweede plaats bereikt te midden der kerken, ook al was de Kerk van Alexandrië ouder en gesticht door sint Marcus. De eerste plaats behoorde de Kerk van Rome toe, en daar kon de paus geen afstand van doen want dat was van goddelijke inrichting, de bisschopszetel van Rome zijnde de Eerste Zetel, de bisschopszetel van Petrus.

           Wat traditie betreft: Zelfs op het gebied van seculiere geschiedenis is uw benadering fout. Men gaat niet zonder reden Karel V uit de geschiedenis uitwissen. De dingen die geschied zijn voor uw geboorte leert u te weten door overlevering; zo werkt het zich verwerven van geschiedkennis en dat is geen denkfout. Uw benadering impliceert een gedachte dat geschiedkunde een onmogelijkheid zou zijn en door die manier van denken zijn mensen aan de “Mud Flood Theory” gaan geloven; aanhangers daarvan denken dat om de zoveel eeuwen de geschiedenis uitgewist wordt door een soort van “reset” en dat alleen dingen uit recente tijden geweten zijn. Ik heb hier geschreven over de judeo-maçonnieke complotten, maar die complotten zijn traceerbaar in de geschiedenis; mensen zijn eindige wezens en dus is hun capaciteit tot liegen en zich vergissen ook eindig; mensen kunnen niet de gehele geschiedenis vervalsen tot het punt dat die verloren is en niet meer herontdekt kan worden.

         3. @Waramund
          Elias is de opvolger van Elia en Elias is niet volmaakt gestorven. En daarmee ook niet in de Tuin van Eden teruggekeerd! De wachtplaats van Geheel Rechtvaardigen is de Tuin van Eden voor dat de ban op de Hemel werd verbroken!

          “Henoch en Elias leven nog steeds en bevinden zich in Eden; zij zijn de twee getuigen in het boek Apocalyps die gedood worden door het beest”

          tekenen zijn er voor kleingelovigen om te kunnen vinden. en de teken van de twee in de Apocalyps zijn water in bloed veranderen en de hemel sluiten dat het niet zal regenen. Die tekenen horen bij Mozes en Elia en niet bij Henoch en Elia en er is nog meer: Mozes bracht de Israelieten terug naar Het beloofde land en de die water in bloed verandert brengt alle Israelieten uit alle andere landen terug naar Israel, goedschiks of kwaadschiks want zij, als kinderen van de joden die tegen Christus waren en onschuldig zijn aan de fouten van hun ouders moet de keuze maken: Voor of tegen Christus! Ook dat is een teken van Mozes: het terugbrengen van alle Israelieten naar het beloofde land, en niet van Henoch!
          En Henoch was van voor de zondvloed en Christus, Mozes en Elia van na de zondvloed!

          U volgt de gewoonlijk lijn van schriftgeleerden die in de Bijbel lezen dat Mozes gestorven is en Elia ten Hemel gevaren(dat niet kan want de Hemel was gesloten) en Henoch is niet gestorven maar weggenomen en daarom de enige kandidaten en men weet niks van Volmaakt sterven en terugkeren in de Tuin van Eden gedurende het leven op aarde!! Er komt geen Mozes, henoch of Elia terug> De Twee zijn Vol-Profeten die gelijken op Mozes en Elia En Christus!

          “Volgens de katholieke exegese verschenen Mozes en Elias om getuigenis af te leggen dat Jezus de Messias was beloofd door de Wet en de Profeten; Mozes de Wetgever vertegenwoordigde de Wet, en de profeet Elias de Profeten.”

          Zij deden meer, want Christus naar Goddelijke definitie is meer dan één persoon! Zij behoren er ook bij en spraken ook over meer! Mozes was was geen wetgever, Hij voerde De Wet uit en is daarmee De Wet en daarmee Profeet. een Profeet is een Wet uitvoeder en een Wet Levende, die doet meer dan voorspellingen. Elia was ook Wet uitvoerder en Wet levende; Hij sloot de Hemel dat het niet meer regende in Israel!

          Met schriftgeleerdheid en menselijke overwegingen kom je er niet! Wil je werkelijk weten dan kan je niet om Die Ene Volmaakte Christusverschijning heen. Daarom gaat het mis met de exegese! Men denkt dat men Vol in de H.geest is en men is niet

          1. Correctie. Het is niet Elias die Elia opvolgde, het was Elisa en Elia = Elias

           en aanvulling. Christus haalde iedereen in de Tuin van Eden die voor Christus gestorven waren en in de Tuin van Eden verbleven op en zij gingen mee naar de Hemel! De Hemel is de plaats waar men pas in kan komen als men de eeuwige eed zweert en de vrije wil en keuze afgelegd als men ooit gezondigd heeft! Die kunnen nooit meer vallen! Die terugkeren in de Tuin van Eden leggen een gelofte af en behouden hun vrije wil en keuze nog totdat zij naar de Hemel gaan.

 32. verbetering:
  U vergeet totaal (Mt 17,1-8, Mc 9,2-8 en Lc 9,28-36).
  Toen verschenen Mozes en Elia aan Jezus (terwijl de hemel nog voor ons mensen gesloten was; Jezus moest nog Zijn Heilig Kruisoffer brengen).

 33. Aan Raphael

  Ik heb U gedeeltelijk verkeerd begrepen toen U schreef dat ik kijk met een tunnelvisie. Maar toch moet ik daarvoor oppassen. Ik wil wellicht te snel mijn gelijk halen, al bedoel ik het goed. Oppassen dat ik niet belangrijk ben. Daar zou dan een Forum als dit belangrijk voor kunnen zijn. Zo noemde U Krishnamurti en daar weet ik niet meer van dat dat de naam bij bekend klinkt. Misschien weet ik iets meer van de Perzische dichter ‘Rumi’ uit de dertiende eeuw. Zo schreef hij over het gebed: ik klopte op de deur bij God en er klonk een stem: wie is daar? Ik zei: ik ben het. De deur bleef dicht. Na veel nieuwe pogingen gebeurde er nog steeds niets. Tot ik weer klopte en de stem weer vroeg: wie is daar? U bent daar, antwoordde ik toen en de deur ging open.

  Of: De hele dag kan ik aan niets anders denken, elke nacht vraag ik mezelf af: waar kom ik vandaan en wat moet ik doen? Ik zou het echt niet weten. Mijn ziel komt van een andere wereld, dat weet ik zeker. Even zeker als ik voel, dat ik daar ook eindigen zal. Laten wij opnieuw daarheen gaan, want dat is mijn thuis.

  Als God het huis van het lichaam wegneemt, weeklaag dan niet, klaag niet. O mijn ziel, er is een verborgen vreugde, een verborgen gelukkig leven achter het gordijn van de aarde.

  Want weet dit: je bent in feite gevangen in de gevangenis van je lichaam.
  Maar als het materiële bestaan, het fysieke lichaam, weggaat dan blijft de geest, die jouw ware wezen is, over. Oh lichaam dat sterfelijk is! Oh geest die eeuwig is!

  1. @J.A.W. van Ettinger

   Ziet u wel, ook u komt in de buurt want u moet als enige nog de Volmaakte definitie van geest leren! Die is niet anders Dan Die Ene Volmaakte Christusverschijning! en dan moet u nog leren waar die vandaan komt en hoe die oorspronkelijk was en leren waar dat materiele lichaam, neiging naar het kwade en sluiers in de ziel vandaan komen en hoe deze weg te krijgen zijn: De Wet en de Profeten!

  2. U schreef: “Want weet dit: je bent in feite gevangen in de gevangenis van je lichaam.”

   Neen, het lichaam van de mens is geen gevangenis; het is onderdeel van zijn wezen, van zijn natuur. Daarom voedt hij zij lichaam en doodt hij het niet, en daarom ervaart de mens een fundamentele angst voor de dood en is hij geneigd om het proces van de mortaliteit in zichzelf te vertragen; hij is geneigd om te betrachten kwalen te genezen en zijn lichamelijke functies in stand te houden. Hij behandelt zijn lichaam dus niet als een gevangenis.

   De christen belijdt dan ook de fysieke opstanding uit de dood; de lichamen van de rechtvaardigen zullen deelhebben in hun glorie en de lichamen van de bozen zullen deelhebben in hun straffen. Met hun lichamen hebben rechtvaardigen immers goede werken gedaan en de bozen slechte daden gepleegd.

   1. @ Waramund

    “Neen, het lichaam van de mens is geen gevangenis; het is onderdeel van zijn wezen, van zijn natuur. Daarom voedt hij zij lichaam en doodt hij het niet, en daarom ervaart de mens een fundamentele angst voor de dood en is hij geneigd om het proces van de mortaliteit in zichzelf te vertragen; hij is geneigd om te betrachten kwalen te genezen en zijn lichamelijke functies in stand te houden. Hij behandelt zijn lichaam dus niet als een gevangenis.

    De christen belijdt dan ook de fysieke opstanding uit de dood; de lichamen van de rechtvaardigen zullen deelhebben in hun glorie en de lichamen van de bozen zullen deelhebben in hun straffen. Met hun lichamen hebben rechtvaardigen immers goede werken gedaan en de bozen slechte daden gepleegd.”

    u zegt niet anders dan de exegese van de Christenen en bent nooit in de Tuin van Eden geweest om te zien of de mens van na de Tuin van Eden, hetzelfde is in lichaam, geest en ziel als voor de zondeval in de Tuin van Eden! En als men de zonde tegen de H.Geest en het Liefdesgebod van Christus er bij haalt, Het Volmaakte scheppen van God, heeft u tegenspraak! Maar ja blinde orthodoxen zijn er doof en blind voor! Zij zetten hun leer en traditie boven Die Ene Volmaakte Christusverschijning, zij doen niet aan twijfel, noch aan Goddelijke Geheel Vervuld Geloven: Blind geloven dat is pas groot en het grootste!

  1. “Men kijkt liever naar de vreemdste filosofen dan naar Gods wijsheid.”

   Ook hier schrijft u Godgelijk! Men kijkt liever naar filosofen omdat een filosoof een mens is en men geesteswerken hoger zet dan anderen! Niet om niet schreef ik dat De Volle Waarheid het slechts lopen en verkopende “product” is! Kijk maar nar de kerk: het makkelijker een ander achterna te lopen en gedragen te worden dan zelf te lopen en zelf goed onderzoek doen! Daarbij komt dat zij die op een troon zitten makkelijker anderen opdrachten geven dan met anderen mee te dragen en te lopen!
   En kijk nu eens naar uzelf! Dan, als u goed kijkt doet u het ook want u zet de Bijbel hoger dan Die Ene Volmaakte Christusverschijning!

 34. Ooit is er een tijd geweest dat Vlaanderen stoer, trots en krachtig was, maar wat is daar nog van over gebleven? Nu is Vlaanderen een nietszeggend deel van het kunstmatige land België. Een land van Christenverraders bovendien, omdat steeds meer Vlamingen zich willen laten ‘ontdopen’.
  HA! De sufferds! Het doopsel kan geen mens, zelfs God niet, uitwissen.
  Je kan het vergelijken met het Joodschap, dat van moeder op kind wordt doorgegeven. Een Jood kan zich dus nooit laten ‘ontjoden’, hoe graag hij/zij het ook wil.

  1. “HA! De sufferds! Het doopsel kan geen mens, zelfs God niet, uitwissen.
   Je kan het vergelijken met het Joodschap, dat van moeder op kind wordt doorgegeven. Een Jood kan zich dus nooit laten ‘ontjoden’, hoe graag hij/zij het ook wil.”

   dat de doop gedaan is kan niet uitgewist worden, door de zonde tegen de H.Geest kan de werking wel ongedaan maken.
   Iedereen is “Jood” want iedereen is verantwoording schuldig aan De Wet en Profeten, iedere Mens en Natuurling komt uit de Tuin van Eden, behalve de anti-christ want met die verwekking wordt de 7e kamer van ziel totaal verwoest en alle Godskinderen en hemelingen aldaar vermoord in alles en overal en voor altijd!

  2. Mag ik weten in welke periode van de geschiedenis u dat Stoere, Trotste en Krachtige Vlaanderen situeert, en waarom? Kwestie van mijn historische kennis wat bij te spijkeren. Bedankt.

 35. @Henk Gadellaa,
  U bent blijkbaar een (TÉ) zeer verwend (lees óververwend) kind van deze tijd.
  Kinderen constant verwennen is NOOIT goed en loopt (bijna) stééds verkeerd af.

  1. @P.J.T. Derks

   “Kinderen constant verwennen is NOOIT goed en loopt (bijna) stééds verkeerd af.”

   laat iedere mens als kind nu zo verwend worden als u beweert! want kijk om u heen en uzelf: hoe bent u geleerd: Met beloning en als u fout deed kreeg u straf! en met welke beloning: Met geweld verkregen voedsel! Want men wil eigen vlees want die bijt niet, zo verwekt men ook en zo leert men ook: een wolvin en een wolf verwekken wolvenkinderen gelijk zij waren en leren en voeden hen op zoals zij zijn! U en uw ouders en voorouders hebben niet anders gedaan: elk voedsel wordt met geweld geroofd en gedood! dat is uw beloningssysteem dan moet men ook niet verwachten dat dat het niet verkeerd afloopt en dat zie je ook want aan het einde van een mensen leven moet men sterven! Die Volmaakt Leeft Sterft Levend Volmaakt en blijft in Leven! Christus stierf niet de menselijke dood op het kruis, Christus stierf Volmaakt en de mens heeft Hen dood verklaard, naar menselijke tekenen, dat heet niet dat Christus dood was, want hoe kan een doden naar het Voorgeborchte gaan als die geen Leven Heeft en Levend is?

   Daarom schrijf ik ook Die Volmaakt Sterft wordt Weggenomen< Gat Zelf Weg zonder een lichaam van vlees en bloed achter te laten om te worden begraven! Lees henoch, Lees Elia, en Lees Mozes en Lees Christus en Maria Hemelvaart!

   Arme P.J.T Derks, u snapt geen bal van hoe u verkeerd verwend bent want zo doet de R.K.Kerk precies zo: doet niet als hen dan wordt u geëcommuniceerd, u mag niet meer ter H.Communie: gen eten, een gen biecht, geen zegen……en jullie verstaan niks van Echt Voedsel en Echte Zegen En Echte Biecht, omdat jullie niks verstaan van Volmaakt Leven en Die Ene Volmaakte Christusverschijning! U kan niet zonder uw kerk, ik heb uw kerk niet nodig, al ga ik er wel heen zoals Christus naar de Tempel ging, Christus had de Tempel niet nodigen! Zo is hte met Die Die Ene Volmaakte Christusverschijning kennen: waarom naar zieken gaan en ziek voedsel krijgen als ze niet willen luisteren en veranderen? Dacht u dat Christus wonderen kon doen bij hen die niet willen luisteren? Christus kwam om zondaars te zoeken en te redden, en zondaars die niet gered wilde worden kon Christus ook niet redden, Christus kon als enige die redden die naar Christus willen luisteren!! Die zijn Stem horen en er naar luisteren!

   En hoe doet u: U kan niet luisteren en niet lezen en dorsen want uw geestelijkheid heeft u lam, blind, verstandloos en sprakeloos en smaakloos gemaakt en uw handen afgehakt want doen ze als beloning! U weet niet half hoe een verkeerde leer met een mens doet: met verkeerd verwennen gaat het nooit goed tenzij een mens er zich van afkeert! En niet zo doorgeeft naar diens kinderen! Gek hé dat men de erfzonden niet kan oplossen……, daar heb je nu een sprekend voorbeeld van verkeerd verwennen! Zou de mens leren Volmaakt Te Verwekken zou die geen erfzonden doorgeven aan zijn kinderen! En welke geestelijk leert zo? Niet één van uw kerk en welke kerk en andere religie! Gek is het dan niet dat men kromme zieke mensen krijgt die vol waanideeën rondlopen want ze worden met waan verwekt en met waan gevoed/verwend!

   Alweer schaakmaat! En ik kijk er bedroefd naar en schud mijn hoofd! Staat bijna voor diens dood en is zo eigenwijs!

   1. aanvulling

    En u vraagt niet: hoe doe je dan Volmaakt Verwekken? Nee want u krijgt een antwoord waar geen speld/nagel tussen te krijgen is want Ik Ken Die Ene Volmaakte Chistusverschijning Aldaar!

    Dus gaat u niet op zoek om spijkers op laag water te zoeken want u kan ze niet vinden dan uw eigen spijkers waar u lek op loopt

    En ik loop hier niet te brallen van kijk mij nou! Het schept mij geen plezier uw balken spijkers en splinters te vinden! Het is pijnlijk en droevig om te zien hoezeer een mens verwondt en giftig ziek is en men moet toekijken omdat die niet geholpen wil worden:

    37 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt die tot u zijn gezonden! Hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen verzamelen, zoals een kloek haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar gij hebt niet gewild. 38 Zie, uw huis zal onbewoond achtergelaten worden.(Math 23)

    Iedere mens en natuurling is een Jeruzalem!

    1. @arme Henk Gadellaa,
     Jongen toch, geen enkel kind werd vroeger verwend. Dat verwennen doen ze in de huidige tijd.
     Dus als voorspellend profeet bent U volledig(!) afgekeurd.

     1. @arme Henk Gadellaa,
      vervolg:
      Ik ben blijkbaar van een (véél) oudere generatie dan Ú.
      Vroeger werd gezegd: van verwennen krijg je verwende + verwaande kinderen.
      Wél had ik GOÉDE en EERLIJKE ouders.

     2. @P.J.T Derks

      U snapt niks van verwennen want u kent niet de volmaakte definitie van verwennen en u onderzoekt niet Goed hoe mens geleerd wordt! U snapt niks van beloning en niks van mystiek! Niks van Volmaakt zonder zonden Voedsel en niks van een vrucht van Goed en kwaad maken en eten en diens gevolgen! U denkt dat de boom met de vruchten van Goed en kwaad geheel IN de Tuin van Eden staat en dat is niet zo want als en mens daar van eet en goed vindt de Tuin van Eden moet verlaten dan moet een boom die ze maakt ook de Tuin van Eden verlaten!

      U leest als een blinde schriftgeleerde en men kan als enige als Vol-Profeet Volmaakt zonder zonen Lezen en verstaan, daarom het het ook De Wet en de (Vol) Profeten en niet De Wet en blinde schriftgeleerden en ook niet De Wet en de Paus en ook niet De wet en de Apostelen of wie anders dan ook!

      en zo kan ik uren doorgaan en al uw balken, splinters en spijkers opnoemen!

      Arme meneer Derks!
      er staat toch echt in de Bijbel:

      12Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. 13Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. 14Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. 15Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.
      23Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. 24Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. 25In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader. 26Op die dag zult gij bidden in mijn Naam(John 16)

      en

      34Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. 35Hieruit zullen allen kunnen opmaken, dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart.” (John 13)

      en

      17 Denkt niet dat Ik gekomen ben om Wet en Profeten op te heffen; Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen. 18Want voorwaar, Ik zeg u: Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat een jota of haaltje vergaat uit de Wet, voordat alles geschied is. 19Wie dus een van die voorschriften, zelfs het geringste, opheft en zo de mensen leert, zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen, maar wie ze onderhoudt en leert zal groot geacht worden in het Rijk der hemelen. 20Ik zeg u: Als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen.(Math 5)

      en

      1Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 4)

      en

      28Is er niemand om het uit te leggen, dan moeten zij in de bijeenkomst zwijgen en maar spreken voor zichzelf en voor God. 29Wat de profeten betreft: twee of drie mogen het woord voeren en de overigen moeten het beoordelen. 30Wanneer een ander, die nog gezeten is, een openbaring krijgt, moet de eerste zwijgen. 31Gij kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat allen lering en troost ontvangen. 32De geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, 33want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zoals in alle gemeenten der heiligen,(1Kor 14)

      en

      maar dan kom ik nu tot visioenen van openbaringen van de Heer.
      4dat hij werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam, die geen mens mag uitspreken. 5Op zo iemand wil ik roemen.(2Kor 12)

      en ik kan nog meer Heiligste teksten uit d Bijbel halen om aan te tonen die Eénduidig zijn en dat men Vol-Profeet moet zijn om de Bijbel Goed te kunnen lezen en Volmaakt te openbaren!

      en u vertrapt, verkracht en vermoord al die teksten! want u gat er ziende blind voorbij alsof ze niet bestaan of als leugen gezien moet worden!

      1. correctie:

       U leest als een blinde schriftgeleerde en men kan als enige als Vol-Profeet Volmaakt zonder zonen Lezen en verstaan,

       dat moet zijn:

       U leest als een blinde schriftgeleerde en men kan als enige als Vol-Profeet Volmaakt zonder ZONDEN Lezen en verstaan,

 36. verwende + ten zéérste verwaande @Henk Gadellaa,
  Blijkbaar bent U nog ’n jonkie. U kunt het beste eerst een schone luier (laten) aantrekken.
  Verwend waren wij in dié zin, dat wij ’n behoorlijke ruimte om ons heen hadden. Maar dat wás het dan ook.
  Eten die ons gezin (ook de kinderen) hadden geplant, moesten wij uit de tuin halen.
  Vlees hadden wij nauwelijks vanwege grote armoe.
  (Mijn grootmoeder heeft als paard voor de handploeg gewerkt.)
  Mijn vader heeft ondergronds in de mijn gewerkt; hij zag nauwelijks het daglicht.

  Daar ik armoe gewend was, kon ik naderhand goed met geld omgaan en weet best wel de waarde van geld.
  @Henk Gadellaa, mag ik (mogen de lezers) weten wat ÚW verleden was???
  De reden van mijn vraag: de verwaandheid + verwendheid druipt er bij U van af.
  U bent als profeet écht 100% afgekeurd + afgevoerd.

  1. vervolg verwende + ten zéérste verwaande @Henk Gadellaa,
   Weet U (uit de schoolboekjes) nog wat een beerput is?
   Welnu, mijn grootouders hadden tot begin jaren ’70 nog ’n beerput.
   Die beerput moest regelmatig geleegd worden. Dat legen moest dat gezin met ’n riek en ’n schop doen.
   Ik weet nog, dat mijn vader lachend herinnerde (als ze weer ’n gróte drol moesten wegscheppen: ‘Die moet van moet zijn) (die 2e ‘moet’ = moeder).
   De inhoud van de beerput werd vervolgens op het land geleegd (dat diende als mest).

  2. @P.J.T. Derks

   “Eten die ons gezin (ook de kinderen) hadden geplant, moesten wij uit de tuin halen.
   Vlees hadden wij nauwelijks vanwege grote armoe”

   en van wie waren die planten en die grond, wie waren hier eerst Wie heeft de planten en de grond gemaakt?
   en Hoe heeft die ze gemaakt? met geweld? en eet die ze gemaakt heeft er van? Rukt die ze ook uit de grond en dood ze, laat ze door “het vuur” gaan en eet ze op?

   Joker die u bent met uw gezwets, u weet niks van God, Gods recht En gerecht en Gods Geweldloosheid, niks van Gods Vrije Wil, Keuze, Consequenties en Gods handelen!

   en dan komt u met uw versie….., en zegt: De R.K.Kerk zegt dat het zo goed is en hoppa blind als u bent doet u precies zo en dan denkt u vrijspraak te kunnen verkrijgen in het Godsgericht?:

   19Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 20Aan hun vruchten dus zult ge ze kennen.
   21Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. 22Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd en hebben wij niet in uw Naam duivels uitgedreven en in uw Naam veel wonderen gedaan? 23Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren: Nooit heb Ik u gekend; gaat weg van Mij, gij die ongerechtigheid doet!

   Er staat: 19Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt

   er staat NIET dat iedere boom met vruchten van goed en kwaad het vuur ontlopen!

   En dat men niet Recht en Gerecht hoeft te zijn!

   Joker u citeert uit de Bijbel dat God toestemming gaf vruchten te eten alsof dat eten en vruchten zijn die u met geweld op de aarde gooit of plant en met geweld oogt dat Recht En rechtvaardig is, wan t God zelf eet er niks van en rukt ze ook niet uit de grond en heeft die ook niet met geweld geplant!

   U denkt vol- profetisch te zijn en u bent niet

   1. @Henk Gadellaa.
    U geeft als een clown nérgens antwoord op.
    Als boerenpummel of onbenul schrijft U zéér veel, echter zonder enige inhoud.
    Ik heb uitgebreid (en tóch beknopt) verteld uit wat voor gezin ik kom.
    Mijn vraag was: uit welk soort gezin komt Uzélf?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht