Chaos in de Kerk na het instellen van godslasterlijke zegeningen.

De publicatie door het Vaticaan op 18 december van Fiducia supplicans, de verklaring, die toelaat dat koppels van hetzelfde geslacht gezegend worden, leidt tot groeiend verzet in de wereldkerk. Men kan zelfs gerust spreken over een tsunami aan verontwaardigde reacties.

De zeer dubbelzinnige verklaring, toppunt van jezuïtische spitsvondigheid, is bij vele gewone gelovigen als strijdig met de eeuwige leer van de Kerk overgekomen. Zij leidt tot verwarring en afwijzing. De militante Lgbtq+drukkingsgroepen integendeel slaakten vreugdekreten. Deze werden gretig door de bevriende media-kanalen overgenomen en uitvergroot. Zo op de VRT, waar geïnterviewde homo’s dit als een belangrijke stap zagen in de erkenning door de katholieke Kerk van het sacrale huwelijk…Misschien is dit wel de bedoeling, hoewel het Vaticaan dit op alle toonaarden ontkent…

Weliswaar hebben aanvankelijk de volgzame bisschoppenconferenties van de meeste Europese landen de verklaring op een positieve manier trachten te duiden, door te onderstrepen dat het slechts om een zegening gaat die buiten elk liturgisch kader gegeven wordt. De zeer progressieve bisschoppenconferenties van Duitsland en België waren zelfs ronduit enthousiast, wat begrijpelijk is als men ziet hoezeer zij afhankelijk zijn van het manna van de vrijzinnige politieke overheden en hoe weinig relevantie zij nog hebben in de heidense maatschappij, die zij mee hebben helpen tot stand brengen door hun lauwheid en hun gebrek aan geloof. Dat waren zo ongeveer de enige.

De andere Europese bisschoppen, voor zover zij zich durfden spreken, uit angst voor het kapmes van dictator-paus Franciscus, hebben toch hun bezwaren geuit. De bisschoppen van Polen en van Oekraïne hebben dat zelfs in felle bewoordingen gedaan, zonder scheve formuleringen of hypocriete relativeringen. Ook de bisschoppenconferentie van Hongarije heeft in een zeer evenwichtige verklaring het zegenen van homo koppels afgewezen.

De aartsbisschop van Montevideo, Sturla, heeft in een officiële boodschap eveneens brandhout gemaakt van de Vaticaanse tekst. Lees hem, indien u hem kan vinden, het is een parel van helderheid.

In Amerika zijn de meningen verdeeld. De meeste bisschoppen, vooral zij die benoemd werden door Benedictus XVI, zijn niet te spreken over de verklaring en zullen geen zegeningen geven.

In Azië groeit de weerstand. De bisschoppen van Kazakhstan hebben openlijk verklaard dat de verklaring indruist tegen de leer van de Kerk en dat zij nooit een zegening van homoseksuele koppels zullen uitvoeren.

De hevigste reacties komen uit Afrika, een continent dat steeds meer christenen telt. Een echte kettingreactie. Een na één hebben de bisschoppenconferenties hun priesters het verbod opgelegd dergelijke zegeningen uit te spreken: Zambia, Malawi, Nigeria, Kenia, Rwanda, Kameroen, Democratische republiek Congo, Ghana, Ivoorkust…Op het net of You tube is goed te volgen met welke bewoordingen de Afrikaanse bisschoppen en priesters dergelijke nep-zegeningen veroordelen. In Vlaanderen durven de meeste priesters hier niets over zeggen, uit lafheid of, erger, omdat zij er mee instemmen.

In de hedendaagse geschiedenis van de Kerk, is het de eerste keer dat een heel continent expliciet weigert om een tekst toe te passen die van de paus zelf komt. De verdeeldheid, ja zelfs de volledige tegenstelling tussen een West-Europese Kerk, die zichzelf vernietigt door ‘inclusie’ en ‘diversiteit’ en die de essentie van het geloof verloren heeft, Afrika, dat volmondig ‘neen’ zegt en de Aziatische en Amerikaanse continenten, die over de kwestie  een afwachtende houding aannemen, neemt dramatische vormen aan.

Daarom heeft de gezaghebbende en charismatische kardinaal Müller, voormalig prefect van de Geloofsleer, zich rechtstreeks tot paus Franciscus gewend en een antwoord in vier talen op het omstreden document Fiducia supplicans gepubliceerd. Hij stelt dat de “zegeningen” van homoseksuele paren “godslasterlijk”zijn en dat het document zichzelf tegenspreekt.

Müller legt uit <dat de moeilijkheid om een verbintenis of een koppel te zegenen in het geval van homoseksualiteit de evidentie zelve is. >

< In de Bijbel immers, is de zegening verbonden met de ordening die God geschapen heeft en die hij goed bevonden heeft. Deze ordening is gegrondvest op de seksuele verschillen tussen de man en de vrouw, geroepen om één vlees te worden>.

< Een realiteit zegenen, die tegengesteld is aan de schepping is niet alleen onmogelijk, het is een godslastering>.

<Kan in het licht daarvan een gelovige katholiek de leer van Fiducia supplicans aanvaarden>, zo vraagt kardinaal Müller.

<Zolang paus Franciscus  blijft verklaren dat homoseksuele verbintenissen altijd strijdig zijn met de wet van God, bevestigt hij stilzwijgend dat dergelijke zegeningen niet kunnen gegeven worden. De leer van FS spreekt zichzelf dus tegen en vraagt om bijkomende uitleg.>

< De Kerk kan niet iets vieren en iets totaal  anders onderrichten, omdat, zoals de heilige Ignatius van Antiochië het geschreven heeft, Christus de Meester is, ‘ die gesproken heeft en het voor ons tastbaar gemaakt  heeft(Efesiërs 15.1) en men kan dus zijn vlees niet van zijn woorden scheiden.>

De boodschap van kardinaal Müller gaat tot de kern van de zaak en is heel duidelijk. Zo zegt hij onder meer dat gen <de priester die homoseksuele koppels zegent een heiligschennende en godslasterlijke daad stelt tegen het plan van de Schepper en tegen de dood van Christus voor ons, om zo het heilsplan van de Schepper mogelijk te maken. Ook de bisschop, die dit toelaat begaat dezelfde wandaad.>

Bisschoppen, zoals Johan Bonny en de andere Vlaamse bisschoppen, die de zegening van homoseksuele paren aanmoedigen en het hun priesters bijna verplichten, maken zich inderdaad schuldig aan heiligschennis en godslastering. Zij brengen de slinkende kudde, die nog enigszins gelooft, tot verwarring, moedeloosheid en uiteindelijk ongeloof. Wat zij Jezus Christus nog over diegenen die ergernis geven?…

De beslissingen van Bergoglio en zijn trawanten, zoals de kersverse Fernandez (Tucho voor de vrienden) brengen enorme schade toe aan de katholieke Kerk en leiden regelrecht naar apostasie, implosie en schisma.

In deze chaotische tijden, wil het Katholiek Forum haar lezers desondanks een hart onder de riem steken. Wij, christenen, blijven hoopvol, omdat Christus ons het eeuwige Geluk, het leven na de dood, belooft heeft. Dat is een essentieel punt van ons geloof.

Daarom, aan alle lezers van dit Forum, nog verder vredevolle Kerstdagen en een harmonische overgang van dit Oude Jaar naar het Nieuwe 2024. Brachten de drie koningen niet goud, wierook en mirre naar de plaats waar de Redder geboren werd?

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

194 commentaren op “Chaos in de Kerk na het instellen van godslasterlijke zegeningen.

 1. Van mij ook een vredevolle Kerst gewenst. Vooral in eigen rangen.
  Het gekoloniseerde Afrika zal vroeg of laat ook respect leren opbrengen voor alle soorten mensen – allemaal schepselen van God – die afwijken van wat ‘normaal’ is. De Kerk zal ook daar, zoals altijd, mee-evolueren met de ontwikkeling en de evolutie van de maatschappij waarin ze opereert.
  Vredevolle groet.

  1. @frank dierickx,
   U draait de feiten om: De kerk (lees de R.K. kerk) is vanaf het begin géén volger, maar LEIDER geweest. Dat kán niet anders: U moet dit zéér welbewust doen.

   1. @frank dierickx,
    Het lijkt sterk op het volgende:
    U kijkt in de spiegel, waarop U de spiegel verwijt, waarom ie dat (wel of niet domme) gezicht laat zien.

  2. Hoe u het ook (ver)draait of keer zonde blijft “zonde” en de Bijvel veroordeelt duidelijk holebi zonden
   zowel in het Oude Testament , cfr Leviticus 18 als in het Nieuwe Testament ; zie Paulus’ brief aan de Romeinen. Ofwel volgt met Bijbels Christendom ofwel niet door er negatief te staan tegenover die passages die men niet zint.

   1. @Emiel Heterofiel van het Kiel,
    De Bijbel is inderdaad zéér duidelijk inzake holibi,
    Zo IS het; en niet anders.

 2. “mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u.”

  Het is verbazingwekkend hoe belerend en weinig inclusief u zich opstelt tegenover culturen die uw geseculariseerd, van God en gebod verspeende wereldbeeld niet delen. Da’s niet erg respectvol.

  1. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
   Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.

  2. @Paul,
   U gebruikt grote woorden. Graag Uw commentaar in gewóne woorden die door élk mens – dus ook dood mijzélf – begrepen worden.
   Vóórdat U de fout ingaat: mijn eigen brede opleiding = HBO.

   1. wegens fout, volgt hier opniéuw mijn reactie:
    @Paul,
    U gebruikt grote woorden. Graag Uw commentaar in gewóne woorden die door élk mens – dus ook door mijzélf – begrepen worden.
    Vóórdat U de fout ingaat: mijn eigen brede opleiding = HBO.

    1. Beste heer Derks, mijn woorden zijn heus niet zo groot, hoor. Ik haalde een bijbelcitaat aan (Joh 14:27) als reactie op de sarcastische vredeswens van ene Frank D. hierboven (27 december 2023 om 18:36u). Hij komt op dit forum katholieken de les lezen, bespotten en voorhouden dat zij anderen (in dit geval praktiserende homostellen) moeten accepteren zoals ze zijn, maar hij blijkt zelf niet in staat om “Het gekoloniseerde Afrika” dat een ander mens- en wereldbeeld heeft dan het zijne te aanvaarden. Welnu, dat is typisch voor de dubbele standaard van vrijdenkers die onder het mom van tolerantie anderen hun eigen goddeloze ‘normaal’ willen opdringen. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.

 3. (Wat ZEI Jezus. . . )

  Goed kritisch stuk. Knap om er in deze krankzinnige tijden nog iets gestructureerds en leesbaar van te maken.
  Ongelofelijk eigenlijk wát een herrie sommige bisschoppen en de paus allemaal weten te schoppen. En wát een goedkoop en ordinair bedrijf lijkt die kerk toch te zijn geworden. Mannen die bij de grote (psychopaten) willen horen. Ook rijk en machtig willen zijn. Precies wat de Bijbel leert juist niet te doen.

  Maar zouden die ‘moderne’ bisschoppen nou niet snappen dat zij straks hun baan óók kwijt zijn? Ze moeten niet denken dat erg nare types op zeer hoge zetels gezeten zitten te wachten op zulke geestelijke hoeders. Maar daar komen ze nog wel achter.

 4. Dezelfde antiracisten die anderen voortdurend “racisten” noemen omdat zij de blanke volkeren niet haten doen neerbuigend naar christelijke Afrikanen toe die zich verzetten tegen perversiteiten die men hen probeert op te dringen. Maar het is niet nieuw; de hypocrisie bij Links is al lang berucht.

  Het tij moet keren binnen de Kerk. Wanneer dat gebeurt zal er strijd beginnen tussen de clerus en de maçonnieke politieke machten, maar katholieken zullen dan wel terug meer geestelijk leiderschap hebben te midden van de aanvallen door de kakistocraten van de “Verenigde Naties” die hun infrastructuur van verdrukking aan het opbouwen zijn in de wereld. Bisschoppen in Europa die hun plichten als opvolgers van de apostelen zouden doen zouden als één van de prioriteiten beschouwen bekeringswerk bij mensen bij Rechts; bij Rechts zijn er mensen die hun volkeren willen beschermen tegen de systematische demografische vervanging en de technocratische machtsopbouw door de machthebbers maar die uitgaan van secularistische valse beginselen. Dergelijke mensen moeten gerekruteerd worden onder de banier van Christus, maar hier kiezen bisschoppen ervoor om zich bezig te houden met het verkondigen van walgelijke immoraliteit zoals sodomie. De strontstroom in het Westen moet tegengehouden worden en er moeten bisschoppen aangesteld worden die God willen dienen.

  1. In de jaren vijftig was Rwanda het meest christelijke land van Afrika, onder meer dank zij ‘onze’ Witte Paters. Op 6 april 1994 begon daar een van de grootste genocides uit de moderne geschiedenis.

   1. Een christelijke opvoering biedt inderdaad niet altijd een garantie voor een christelijke kijk op de wereld op latere leeftijd. Waarom zoekt u het eigenlijk zo ver, Frank?

     1. Waramund is intelligent genoeg om te weten wat ik met mijn antwoord op zijn stukje bedoel.

    1. Bij de Rwanda-genocide was er meer aan de hand dan wat de meeste mensen weten hoor, Paul. Bij de zonen van Cham zijn de slechte impulsen sterker waardoor zij bijzonder beïnvloedbaar zijn door “mind control”-operaties zoals “Operation Crimson Mist”, waarbij elektromagnetische frequentie gehanteerd wordt om mensen tot een staat van blinde razernij te brengen. De genoemde genocide is niet te wijten aan het Christendom.

     Door sociaal atheïsme waren de gnostische sekten bij machte om blanke volkeren tot genocide te brengen zoals bij de Franse revolutie, toen de architecten van de moderne maatschappij, het Marseillaise zingend, het Frans volk aan het uitmoorden waren in naam van de “Liberté”, en zoals bij de Holodomor door de marxisten van Lenin in Rusland. Door “ELF”-wapens zijn ze nu bij machte om christenen, zonder hen eerst tot apostasie en atheïsme te brengen, tot het plegen van dergelijke gruwelen te brengen, zeker wanneer het mensen betreft die raciaal sterke kwade impulsen geërfd hebben. Niet dat christenen zonder “ELF”-wapens niet in staat zijn tot moord (het heilig doopsel neemt de effecten van de erfzonde niet weg), maar genocides van dergelijke proporties worden meestal tegengehouden door de morele rem van het Christendom in een samenleving.

     Het artikel hier gaat daar echter niet over; het gaat over verzet vanuit het episcopaat tegen immoraliteit in deze dagen, en over het feit dat het genoemd verzet deels uitgaat van Afrikaanse bisschoppen. Dat de trol Dierickx dan begint over de Rwanda-genocide toont aan dat hij het lastig heeft met de situatie, want aan de ene kant noemen cultuurmarxisten zoals hij voortdurend kritiek op Chamieten “racisme”, en aan de andere kant zijn ze militant pro sodomie, dus wanneer Afrikanen zich dan tegen sodomisme verzetten, dan wringen die marxisten zich in bochten. Het is zoals met de kardinaal Robert Sarah die tegen de demografische vervangingspolitiek in Europa is; hem “racist” noemen proberen ze te vermijden, want volgens hen kunnen alleen blanken “racisten” zijn.

     1. Wat. Een. Onzin.
      De westerse landen hebben de Afrikaanse landen gekoloniseerd en uitgebuit, de geldelijke belangen voorop, de missionarissen in het zog. Wij buiten ze uit, jullie zorgen ervoor dat ze zich bekeren tot slaafse onderdanigheid.
      Toen in 1916 de Belgen de Duitsers uit Rwanda verdreven troffen ze dus, zonder zich daarvan bewust te zijn, zeer recent ontstane verhoudingen aan. Het repressieve systeem, dat voor het gemak als traditioneel werd beschouwd, vormde een welkome gelegenheid voor het instellen van ‘indirect rule’ via de chiefs. Om de positie van de chiefs te versterken werd Ubureetwa in 1924 geïnstitutionaliseerd. Alle Hutu’s moesten enkele dagen per week werken voor hun chief. Gesteund door het koloniale bewind verwierven de chiefs een vrijwel ongelimiteerde macht over het volk, wat gepaard ging met misbruik en mishandeling van zowel Hutu’s als Tutsi’s. Hoewel het bewind zich officieel ten doel stelde de geconstateerde misstanden uit te bannen, vervingen de Belgen ‘inefficiënte’ chiefs door repressieve chiefs.
      Discriminatie tussen Hutu’s en Tutsi’s als collectieve groepen kreeg nader vorm in het schoolsysteem. In 1928 vaardigde de katholieke bisschop Mgr. Classe richtlijnen uit die gebaseerd waren op de vermeende raciale verschillen tussen de groepen. Tutsi’s moesten met aanvullende studieprogramma’s opgeleid worden tot lagere leidinggevenden en voor assisterende taken, terwijl de Hutu’s, voorbestemd voor fysieke arbeid, daarvan werden uitgesloten. Het enige probleem voor de missionarissen en de overheid was te bepalen hoe de ‘rassen’ herkend moesten worden. De overheidsschool, de Groupe Scolaire, voerde in 1932 een minimumlengte in als toelatingseis, aangezien Hutu’s geacht werden kleiner te zijn dan Tutsi’s. Een definitieve scheiding vond plaats in de volkstelling van 1934-35.
      En, Waramund, er is werkelijk niemand op deze wereldbol die nog denkt dat alleen blanken racisten kunnen zijn. Het is wel hun historisch handelsmerk, maar ze zijn niet meer alleen. Overal waar mensen van mekaar verschillen kom je racisten tegen, en de staat van beschaving van een gemeenschap kan je afmeten aan de tolerantie tegenover minderheden.
      PS. Vanwaar toch die eeuwige fixatie van de oerkatholieken op seks? Denkt u nu echt dat het mij een fluit kan schelen wie het met wie doet, en hoe? Zolang het maar over volwassenen gaat én met wederzijdse toestemming? De club die het strengst in de leer is hier in West-Europa mocht ter zake wel behoorlijk met de billen bloot, de laatste tijd.

      1. @frank dierickx,
       Wat bent U ’n negatief denkend persoon.
       Zodra er iets is, waardoor U negatief kunt denken, bent U daar als de kippen bij.
       Ik ga uit van kale feiten: zo weet ik, dat er één persoon bij ons in de straat woonde, die daar missionaris was. Hij is door de inwoners vandaar letterlijk(!) opgegeten.

       1. @frank dierickx,
        Ik kan U ook nog de achternaam doorgeven van die missionaris: Franken.

         1. Wordt u daar vrolijk van, dat uw christelijke broeders dit hebben veroorzaakt?

          1. @frank dierickx,
           Ziet U in dat Wikipedia-artikel ook maar één woord dat “christenen’ dit alles veroorzaakt hebben?
           U leest blijkbaar iets wat in dat gehéle artikel NIÉT staat geschreven. Heeft U zelfs overdag ’n last van nachtmerries?

          2. P. Derks,

           Frank Dierickx is een trol die hier toornige reacties komt uitlokken. U denkt toch niet dat hij niet weet dat kannibalisme uit het heidendom komt en niet uit het Christendom?

     2. Paul,

      Men kan zich afvragen hoe veelvuldig “ELF”-wapens zoals bij “Operation Crimson Mist” heden gehanteerd worden tegen de westerse bevolking door de schaduwmachten. De media op zich zijn al een uitgebreide kracht van psychologische oorlogvoering waarmee het denken en het gedrag van westerlingen geprogrammeerd worden; daarbij dan nog elektromagnetische “mind control”-operaties, en het effect wordt gemaximaliseerd, en alleen de sterkste geesten zijn ertegen bestand.

      Wanneer men de krankzinnigheid bij Links ziet is het niet moeilijk om te speculeren over hedendaags clandestien gebruik van die wapens door bewindsfiguren. Theodore Gunderson waarschuwde tegen elektromagnetische frequentie als wapen in de hand van de schaduwmacht; hij werd vermoord door arseenvergiftiging.

      1. De technieken bestaan inderdaad, beste Waramund, dus daarover is geen discussie mogelijk anders misschien dan met mensen die iets dénken te weten maar daar meestal geen ondergrond voor blijken hebben en dus in feite met lege handen staan.

       Uiteraard zullen slechte mensen slechte zaken misbruiken en zullen ze er veel aan doen hun wegen te verduisteren. Het zou inderdaad kunnen zijn dat de mensen massaal betoverd worden met straling. De patenten op dat gebied en de uitkomsten van experimenten zijn keihard.

       De duivel lijkt zich d.m.v. de ontdekking van de elektriciteit in de geesten van de mensen te wurmen. Computers worden steeds ‘intelligenter’, zeggen sommige geleerden op dat vlak. Elektriciteit is het medium dat gebruikt wordt om de mensengeesten te vangen. Het is een zegen en een vloek. Het is als het openen van de doos van Pandora. Computers werken dankzij de uitvinding van de elektriciteit. We hadden het beter niet kunnen ontdekken.

       Want ook met deze tak van wetenschap geldt dat onwetendheid de boventoon voert en de onwetenden talloos zijn t.o.v. degene die aan de waarheid geroken hebben. Dwazen zijn er talloos, wijzen sporadisch.

       1. Herstel aub?
        De duivel lijkt zich d.m.v. . . .
        Liever schrijf ik “De ‘duivel’ lijkt zich d.m.v. . . .”.
        Te letterlijk zijn in deze lijkt me onjuist.

        1. U bedoelt het metaforisch, maar ik twijfel er niet aan dat mensen het hanteren van elektriciteit geleerd hebben van praeternatuurlijke entiteiten. Ik heb er hier nog over geschreven, maar Nikola Tesla en Thomas Edison waren occultisten; die laatste was lid bij het Theosofisch Genootschap van Helena Blavatsky, wier valse leer gehouden wordt in de VN-geconnecteerde organisatie “Lucifer Trust”. Die organisatie plaatst het modern sciëntisme in de context van de “New Age”-leer en onderschrijft de “electric universe theory”.

         Het is duidelijk dat de satan elektriciteit wil hanteren voor de infrastructuur van het wereldimperium dat hij aan het bouwen is; en daardoor ziet men de agressieve digitaliseringspolitiek met de convergentie van de banken en “Big Tech” (“fintech”), het plannen van “smart cities” etc. Ze zijn openluchtgevangenissen aan het opbouwen om de bevolking in te doen leven in een vorm van slavernij waarbij mensen die bevelen weigeren uit te voeren met een klik uitgesloten worden van het kopen van voedsel. Het covidisme werd gebruikt als “testfase” om te zien hoe dociel mensen zouden reageren op de “lockdowns” etc.

         Elektriciteit is dus een dominant aspect in de plannen van diegenen die nu over de wereld heersen.

         Tegelijkertijd proberen ze via de “ruimtewezen”-psyop mensen ontvankelijk maken voor de demonen met wie ze in contact staan; het gedoe met David Grusch was geen toeval maar een voertuig om het narratief “mainstream” te maken. Tucker Carlson praatte er onlangs ook over.

       2. De benaming die de internationalisten nu gebruiken voor de gedigitaliseerde concentratiekamp-maatschappij die ze proberen op te bouwen is “DPI” (“Digital Public Infrastructure”); ze maken veel woordenbrij met bewoordingen zoals “democratie” en “sustainable development”, maar waar het over gaat is de opbouw van geëlektrificeerde concentratiekampen waarbij zij achter de knoppen zitten en bepalen wie eet en wie niet.

        1. Die ‘internationalisten’ is een wereldwijd zeer goed georganiseerde club met bijna ontelbaar veel sub-clubjes van uiterst machtige mensen die de anderen voor eens en voor altijd onder de duim willen krijgen en houden en de aarde plus alles erop en eraan als hun privé-eigendom beschouwen. Ik kreeg zonet een zeer uitgebreide beschrijving van die club plus alle onderafdelingen ervan.
         Lees en huiver.
         https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/4A/4A92FD2FB4DAE3F773DB0B7742CF0F65_Coleman.-.CONSPIRATORS.HIERARCHY.-.THE.STORY.OF.THE.COMMITTEE.OF.300.R.pdf
         Vinden we het gek dat de kerk in de weg staat? Vinden we het vreemd dat kleinere geesten hier zich onwetend houden over de toch wel redelijk herkenbare acties van deze lieden?

         Homofilie is kinderspel vergeleken met waar het om en over gaat!

      2. Beste Waramund, dat we door staatsmedia en krantenmagnaten bespeeld worden is een feit, waarvan onder meer de journalist Udo Ulfkotte reeds getuigde. Op elektromagnetische operaties heb ik geen zicht, al weet ik dat de Amerikaanse ambassade in o.a. Moskou inderdaad rijkelijk bestraald werd, met ernstige ziekteverschijnselen van het ambassadepersoneel als gevolg.
       Natuurlijk is de Rwandese genocide niet aan het Christendom te wijten, wat van de suggestieve exercitie ter zake van FD ook zij. Wel vertelde een missionaris mij jaren geleden reeds dat een democratie naar westers model in nogal wat Afrikaanse landen niet werkt, vanwege de sterke stamgebonden identiteit aldaar.

     3. “Alleen blanken kunnen racisten zijn” ? inderdaad de masochistische politiek-correct ontaarde autochtonofobie voert het “weg met ons, blanken” embleem in de uitgerafelde vlag. Terwijl het toch zo is dat de Blanke Beschaving ( ziekenzorg, stenen gebouwen, banen die verhard zijn, etc….) veel baat brachten bij onder andere de negers in Afrika.
      De Waarheid heeft haar rechten !

      1. Het is niet omdat uw voorouders, in het zog van de koloniale uitbuiting en plundering, ook hun taal, hun onderwijs, hun godsdienst en hun gezondheidszorg aan de Afrikanen hebben opgedrongen, dat u zich tot op vandaag beter moet wanen en de racist moet uithangen.
       Als u vindt dat de waarheid haar rechten heeft, probeert u zich dan eens wat te informeren over de cultuurgeschiedenis van de moderne mens. Het is echt niet de Stoere Blanke Germaan die aan de wieg stond van wat we nu de moderne beschaving plegen te noemen.
       Het zal weer gezellig geweest zijn aan de familiale feestdis, met tante Bla Bla Bla aan tafel.
       Noot voor de Redactie: Als u mijn laatste zin als ‘beledigend’ wilt schrappen, doe maar, naar schrap dan meteen ook het n-woord van Bla Bla Bla hierboven. Met dank.

 5. Buenos Aires: bliksem op de halo en sleutels van St. Peter.
  26 december 2023 Andrea Cionci

  Welnu, hoe moeten we vanuit geloofsperspectief de bliksemschicht interpreteren die op 17 december insloeg op het Sint-Pietersbeeld?
  Pittig detail 17 december is de verjaardag van Jorge Bergoglio alias Paus Franciscus

  Standbeeld van Sint-Pieter, Buenos Aires

  Op zondag 17 december 2023 verpulverde de bliksem letterlijk de sleutel en de halo van het standbeeld van Sint-Pieter, gelegen op de gevel van het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans van San Nicolas, ten noorden van Buenos Aires, Argentinië.

  Het nieuws werd gerapporteerd door het Telegram-kanaal “The Pope’s Pearls”: de gebeurtenis is zojuist bevestigd door eerwaarde pater Justo Lofeudo, een priester die zeker Bergogliaan is.

  Een typisch ‘Ratzinger-effect’, kennelijk, dat specifieke fenomeen waarbij de Bergoglianen of de una cum (de legitimistische conservatieven van Bergoglio) onbewust informatie, documenten en getuigenissen aanbieden die zeer nuttig zijn voor de reconstructie van de Magna Quaestio. In dit geval zou het uiteraard slechts om een “teken uit de hemel” gaan, dat echter door veel katholieken zonder al te veel moeite is geïnterpreteerd.

  Pater Lofeudo heeft zich zeker niet gerealiseerd welk effect de openbaarmaking van de foto zou hebben.

  De priesters van het Heiligdom hebben een verklaring uitgegeven die de symbolische interpretatie van het feit verwerpt, maar niet het feit zelf: “Het Heiligdom is het niet eens met de interpretatie die is gegeven met respect voor de schade die is aangericht naar het beeld van de apostel Sint Petrus.”

  Wat in feite opvallend is, is dat de gebeurtenis plaatsvond op de verjaardag van Jorge Mario Bergoglio, de dag vóór de publicatie van de “Fiducia supplicans”-verklaring, die zegeningen voor homoparen opent.

  Deze maatregel markeerde een soort point of no return: de gelovigen beginnen te begrijpen dat er iets niet werkt.

  Zelfs de plaats waar het ongeluk plaatsvond heeft een rijke betekenis: in de eerste plaats ligt het Heiligdom van San Nicolas in Argentinië, het thuisland van de antipaus, op enkele kilometers van Buenos Aires, de stad waarvan Bergoglio lange tijd bisschop was. .

  Het kanaal “The Pope’s Pearls” meldt: “Het is bovenal een plaats van aanbidding en verering, want binnen staat het prachtige beeld van de Madonna van de Rozenkrans, dat jarenlang verscheen aan de visionaire Gladys Quiroga de Motta, vanaf het begin Jaren 80, waardoor ze meer dan 1800 berichten kreeg.

  Daarin zegt de Heilige Maagd dat ze is teruggekeerd om de verschijningen van Fatima voort te zetten, en veel daarvan spreken duidelijk over de verschrikkelijke strijd tussen de duivel en de Kerk.”

  Sinds 11 februari 2013 hebben verschillende “suggestieve” gebeurtenissen het verhaal van de usurpatie van de voorzitter van Peter bezaaid, gereconstrueerd in drie documentaires in het onderzoek “Ratzinger Code”.

  We kunnen ons de bliksem herinneren die de Koepel trof in dezelfde nacht als het “aftreden” van paus Benedictus; de onverklaarbare blokkering van de klokken van Castel Gandolfo na de ongeldige verkiezing van Franciscus; het doden van de door Bergoglio losgelaten duiven door kraaien en meeuwen; de brand van de Bethlehemkapel een paar uur na het bezoek van Franciscus; de brand in de Consistoriezaal van Castel Gandolfo een paar maanden geleden, in dezelfde dagen waarin we dit gewaardeerde rapport publiceerden
  vele andere gebeurtenissen die katholieken van nog maar een eeuw geleden zouden hebben geïnterpreteerd als ondubbelzinnige ‘persberichten’ van de Eeuwige Vader.

  Welnu, hoe moeten we, vanuit geloofsperspectief, de bliksem interpreteren die op 17 december insloeg op het Sint-Pietersbeeld?

  Het lijkt erop dat de tijd voor tegenpaus Franciscus ten einde loopt: de hemel zou symbolisch zijn aureool van heiligheid hebben vernietigd en de sleutel, die het gezag van de paus vertegenwoordigt, hebben gedesintegreerd. Vreemd dat het beeld maar één sleutel vasthield, zo lijkt het. Symbolisch verwijst de gouden sleutel naar de macht in het koninkrijk der hemelen, terwijl de zilveren sleutel de geestelijke autoriteit van het pausdom op aarde aangeeft. Het touw dat de sleutelogen verbindt, verwijst naar de verbinding tussen de twee machten.

 6. @frank dierickx,
  HERHALING:
  De Afrikaanse Missies of Missionarissen van Afrika, beter bekend als de Witte Paters, voluit Sociëteit van Missionarissen van Afrika is een Gemeenschap van apostolisch leven binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

  Rwanda officieel de Republiek Rwanda is een land in Oost-Afrika dat grenst aan Congo-Kinshasa.

  Mijn vroegere buurman, dhr. Franken, was missionaris in de Congo.
  In de Congo is hij als missionaris letterlijk opgegeten door opstandelingen.
  (zie de site:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Moordpartij_Wamba_1964

  (Daarin staat dhr. Franken niét bij.)

  Het enige antwoord van U was:
  Wordt u daar vrolijk van, dat uw christelijke broeders dit hebben veroorzaakt?

  U draait dus zéér welbewust de boel om.
  Nu U met de feiten op de neus gedrukt wordt, reageert U niet meer op dat onderwerp. Bent U te laf om Uw reacties te herzien (= in te trekken)?

 7. @Waramund,
  Betreft Uw reactie van 30 december 2023 om 19:17 uur.
  Ik besef terdege dat @frank dierickx een trol is, die hier toornige reacties komt uitlokken.
  Daarom dat ik niet kan begrijpen, dat ie op deze site getolereerd wordt.

 8. Degenen binnen de Kerk die het plegen van sodomie aanvaard proberen te maken zijn dezelfde gnostische infiltranten die kinderschenderij plegen en die denken dat ze magische krachten krijgen door rituele sodomie. Godfried Danneels, een bondgenoot van Franciscus, was zelf geconnecteerd met het gnostisch satanisch netwerk in “België” waarvoor Dutroux werkte en waar hoge partijpolitiekers in zaten. Omdat er zoveel machtige figuren inzaten werd de zaak in de doofpot geduwd, en tot op heden worden de sekten beschermd vanuit de partijpolitiek.

  Het is essentieel om de christelijke moraal te verdedigen tegen die walgelijke infiltranten in het Vaticaan. Hopelijk zullen genoeg kardinalen tegen de gnostici handelen tijdens het volgend conclaaf opdat er een goede paus op de Troon van Petrus komt te zitten die de maçonnieke schaduw uit zijn hallen bant.

  1. Homorelaties en sodomie zijn twee aparte zaken, hou die uit elkaar en denk niet te veel in clichés. Men gooit die twee zaken vaak op één hoop, maar dat is niet correct.
   1. Heel wat homofielen houden zich NIET bezig met kontneuken. Christenen weten dat het niet mag van God en onthouden zich daarvan of ze vinden het gewoon vies.
   2. Heel wat heterofielen houden zich WEL bezig met kontneuken, omdat de aars van een vrouw nauwer sluit dan een uitgerokken vagina (na bevallingen) en dus prettiger aanvoelt voor de man. Ook wordt in de moslimlanden heterofiel kontneuken op grote schaal toegepast als geboortebeperking.

   1. REDACTIE,
    Smeerlapperij hoeven wij niet te accepteren.
    U gelieve @Jan voorgoed te verwijderen van deze site.

    1. “Homorelaties en sodomie zijn twee aparte zaken, hou die uit elkaar en denk niet te veel in clichés. Men gooit die twee zaken vaak op één hoop, maar dat is niet correct.
     1. Heel wat homofielen houden zich NIET bezig met anale seks. Christenen weten dat het niet mag van God en onthouden zich daarvan of ze vinden het gewoon vies.
     2. Heel wat heterofielen houden zich WEL bezig met anale seks, omdat de anus van een vrouw nauwer sluit dan een uitgerokken vagina (na bevallingen) en dus prettiger aanvoelt voor de man. Ook wordt in de moslimlanden heterofiele anale seks op grote schaal toegepast als geboortebeperking.”
     Zo beter, Derks?

     1. REDACTIE (voor de 2e maal),
      Smeerlapperij hoeven wij niet te accepteren.
      U gelieve @Jan voorgoed te verwijderen van deze site.

      Voor @Frank Dierickx verzoek ik ten strengste eveneens DEFINITIEVE verwijdering vanwege eenzelfde feit alhier bij dit onderwerp.

 9. Wie is deze heer Dreks die meent zich het recht te kunnen toe eigenen om homoseksuelen te oordelen en mensen die waarheid spreken het recht van spreken te willen ontzeggen op dit forum?

 10. Aan alle lezers en reageerders: een gezegend en gezond 2024!

  Terzake het onderwerp van het hoofdartikel nog het volgende.
  Overal op de mensenwereld heerst een zekere mate van chaos. Reden: mensen hebben nu eenmaal een verschillende lichamelijke leeftijd omdat ze op een verschillend tijdstip in verschillende geografische en culturele omstandigheden geboren zijn. Hun geestelijk/spirituele ontwikkeling zal dus altijd anders verlopen. Bijgevolg is hun kennis (referentiekader) anders, groter of kleiner zo U wil. Bijgevolg heeft het weinig zin om DE WAARHEID voor uw eigen zienswijze te claimen. U weet nu eenmaal niet wat U niet weet! Zo is begrijpend-kunnen-lezen – waar sommigen graag mee schermen – ook altijd afhankelijk van iemands kennis en levenservaring. Het heeft dus geen zin om anderen te verwijten dat ze niet begrijpend kunnen lezen. Zaak is het dus dergelijke verwijten te vermijden want ze lossen niets op. Draag dus kennis en inzicht aan, en niets anders. Misschien kan men op 1 januari van dit nieuwe jaar daarom maar het beste als voornemen uiten: we stoppen met zinloze verwijten, en trachten voortaan alleen kennis en inzicht aan te dragen die helpt om de ware bedoelingen van anderen zichtbaar te maken en geen complotdenken of wantrouwen te voeden.
  Moeilijk? Zeker, maar wel noodzakelijk als we begrip, vrede en verbondenheid door zelfkennis willen bevorderen. Wie zijn beperkingen immers kent, die weet als geen ander dat hij/zij tot grote nederigheid geroepen is. Altijd en overal.

  1. “en trachten voortaan alleen kennis en inzicht aan te dragen die helpt om de ware bedoelingen van anderen zichtbaar te maken en geen complotdenken of wantrouwen te voeden.”.

   Waarom zou men complotdenken niet voeden als de wereld bestaat uit complotsmeders die er geen geheim van maken de wereld naar hun hand te willen zetten? ‘Virologie’ blijkt bij nadere research niet gestoeld op wetenschap, de seksuele ‘strijd’ is een complot, het ‘feminisme’ is een complot, de ‘woke beweging’ idem dito, enzovoorts. Wanneer nu die clubs van zeer rijke machtige mensen bezig zijn een complot tegen de rest van de mensheid uit te rollen is het zeker dom om dat te verzwijgen, lijkt mij. Ook de ‘homobeweging’ wordt -net als de ‘klimaat-alarmisten-beweging’- gebruikt als middel/hefboom om de werkelijke belangen te verdoezelen.

   Het is toch vreemd dat er mensen zijn die a.h.w. -gehersenspoeld door diezelfde clubs- waarschuwen om niet in complotten te denken wanneer er tal van complotten gesmeed worden? Het IS een groot complot van de clubs die TEGEN de gewone mensen zijn.

   Natuurlijk is zelfkennis goed, maar realistisch en nuchter zijn is juist in deze tijd belangrijk. Dank zij moedige onderzoekers is duidelijk geworden dat er een heel nare strijd gevoerd wordt door onvoorstelbaar slechte mensen. Mensen die zich voordoen als netjes en eerlijk, maar ondertussen helemaal niet netjes en eerlijk zijn, integendeel, het is de onderlaag van onze samenleving, die zich laat presenteren door broodschrijvers die hen in een goed daglicht zetten zodat ze uitkomen als engelen maar ondertussen dat helemaal niet zijn.

   Heel veel ziektes zijn het resultaat van de handelingen van de complotmakers. De belangrijkste factor van ziekte is het vergiftigde eten, drinken en de lucht. Zonder het beestje bij de naam te noemen is het lastig de mensen te wijzen op deze vreselijke toestanden.

   Is het van u niet een hersenspoeling om bang te zijn om in complotten te denken? Ben u al zover qua geestelijke zelfkennis om in te zien dat er mensen zijn die erg gevaarlijk zijn voor alle andere mensen? Vrede zou er pas kunnen zijn als de complotsmeders eindelijk gestraft zouden worden voor hun absurd perverse invloed op de mensensamenleving. Dit verzwijgen is in mijn ogen onwenselijk.

   Winnen zullen we niet snel tegen de grote satan, maar laten we in hemelsnaam elkaar niet afvallen in deze vervelende strijd en laten we ons niet bezighouden met kleinzieligheden wat betreft de seksuele voorkeur van mensen. Dat is juist een afleidingsmanoeuvre van de nare krachten op aarde. Die misbruiken werkelijk alle zwakheden van de mensen om hun smerige, ja, smerige, dom egocentrische agenda uit te rollen.

   Veel is gelogen. Virussen, gekke koeienziekte, aids, hiv, DNA waarschijnlijk, zijn alle zaken waar zeker hele grote vraagtekens bij gezet kunnen worden. Het zijn complotten.

 11. Lees a.u.b. (in vertaling) het Vaticaanse document Fiducia Supplicans toch eens heel goed alvorens te oordelen, en oordeel niet eerder!

  ‘Kardinaal zegt dat het Vaticaan geen stappen zet in de richting van acceptatie van het homohuwelijk ‘ Auteur: Cindy Wooden, Vatcaanstad 28 december 2023

  (vertaling van enkele passages)
  De bevestiging door het Vaticaan dat een priester een informele zegen kan geven aan een homopaar dat erom vraagt, is geen eerste stap in de richting van de erkenning door de katholieke kerk van het homohuwelijk, zei kardinaal Victor Manuel Fernández, prefect van het Dicasterie voor de Geloofsleer.

  “Degenen die dat zeggen, hebben de tekst niet gelezen of hebben ‘slecht bloed’, als u mij de uitdrukking wilt vergeven. De verklaring stelt duidelijk en tot vervelends toe dat deze zegeningen niet-geritualiseerd mogen zijn, zodat ze niet als een huwelijk kunnen worden geïnterpreteerd”, vertelde de kardinaal aan de Spaanse krant ABC in een interview dat op 25 december werd gepubliceerd.

  Het document van het doctrinaire ministerie, Fiducia Supplicans (vertrouwen afsmekend) genaamd, dat werd goedgekeurd door paus Franciscus, zei dat hoewel de kerk “stevig vasthoudt” aan haar leer dat het huwelijk slechts een levenslange verbintenis tussen een man en een vrouw is, priesters in bepaalde gevallen niet-sacramentele, niet-liturgische zegeningen kunnen geven aan “paren in onregelmatige situaties en paren van hetzelfde geslacht zonder hun status officieel te valideren of op enigerlei wijze de eeuwige leer van de Kerk over het huwelijk te veranderen.” ( )

  “Het centrale thema van het document is de waarde van ‘niet-liturgische’, ‘niet-geritualiseerde’ zegeningen, die geen huwelijk betreffen, zijn ook geen ‘goedkeuring’ of een ratificatie van wat dan ook’, zei hij. “Ze zijn eenvoudigweg het antwoord van een pastor op twee mensen die om Gods hulp vragen. En in dit geval stelt de pastor geen voorwaarden.”

  “Het zegenen van twee mensen die om Gods hulp vragen betekent niet dat ze hun relatie als een huwelijk accepteren, “noch is het een bekrachtiging van het leven dat ze leiden, noch is het een absolutie”, zei de kardinaal. “Het is een eenvoudig gebaar van pastorale nabijheid waaraan niet dezelfde eisen te stellen zijn als aan een sacrament.”

  M.a.w. van tweeën een: als de kerk haar priesters wapens, vervoersmiddelen en tanks enz., maar ook moordenaars, oplichters, dieven en prostituees met hun huisdieren laat zegenen zonder navraag te doen naar de levenswijze van de baasjes, waarom dan ook niet mensen die in een ‘onregelmatige situatie’ verkeren of als een paar van hetzelfde geslacht kunnen worden betiteld op aanvraag zegenen zonder hun leefwijze te beoordelen? Ofwel: gelijke gevallen moeten gelijk behandeld worden!

  Bron: https://www.ncronline.org/vatican/vatican-news/cardinal-says-vatican-not-moving-toward-accepting-gay-marriage

  (N.B. Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’)

  1. @ Joost van Berghem,
   Het feit dat deze ‘paus’ zegening bespreekt in verband met :
   “paren in onregelmatige situaties en paren van hetzelfde geslacht zonder hun status officieel te valideren of op enigerlei wijze de eeuwige leer van de Kerk over het huwelijk te veranderen.”
   betekent dat hij chaos wil veroorzaken.
   Want iedereen kan en mag iedereen zegenen.
   Wij mogen ook God zegenen, waardoor men respect voor God tot uitdrukking brengt.
   Het komt deze ‘paus’ veeleer toe onzuivere relaties te berispen en hen duidelijk de les te spellen en hen aan te moedigen zodat zij er niet aan kunnen twijfelen in zonde te leven en zich uiteindelijk kunnen beteren.

 12. De pogingen van de gnostische infiltranten in het Vaticaan om sodomie aanvaard te maken staan binnen het kader van het breder revolutionair proces van afbraak en sabotage tegen de Kerk om een godsdienstig reveil in het Westen te verhinderen. Het verbannen van de traditionele liturgische riten staat ook in het kader van dat breder proces; door de apostolische cultus van Rome te verbannen verhinderen ze het cultiveren van geestelijk leven en een houding van eerbied jegens God, en door antinomistische aanvallen op het natuurrecht zoals sodomistisch activisme doen ze jongere generaties opgroeien in een maatschappelijk klimaat waar zelfs de gruwelijke tegennatuurlijke zonde van sodomie niet sociaal afgeweerd wordt, met als gevolg dat mensen opgroeien als gebroken, verwoeste geesten die dociel staan tegenover de gevestigde temporale macht die hen kan kneden naar eigen wil.

  Voor de twintigste eeuw, toen kerkvorsten nog geestelijk en moreel sterke mensen aan het opbouwen waren door de predicatie van katholieke principes en authentiek sacramenteel leven, ontketenden de judeo-maçonnieke machten bloederige oorlogen tegen de katholieke Kerk; ze haatten haar omdat zij mensen opbouwde tot sterke geesten die durfden weerstaan aan onrechtvaardige politieke heersers tot de dood toe. De terugkeer van grotere aantallen van dergelijke sterke katholieke mensen is wat de gnostische infiltranten proberen te verhinderen door de Kerk van binnen haar eigen rangen uit te saboteren.

  Het is dus belangrijk dat de gnostische krachten binnen het Vaticaan verslagen worden, opdat er authentieke kerkelijke hernieuwing uitgevoerd wordt.

  1. Met verbazing heb ik de reactie van Waramund gelezen. Waar is deze heer of mevrouw in godsnaam mee bezig, vraag ik me af, want nergens in zijn of haar reactie blijkt dat het om een volgeling van Jezus Christus gaat die spreekt. Hij/zij stelt immers zijn eigen wensen boven die van Christus. Voor een ware christen is dat onbestaanbare arrogantie en hoogmoed.

   Christelijk of katholiek is de schrijver van het stukje m.i. dus beslist niet. Wat hier werd gepost is het zoveelste product van een chatbot- automaat (ChatGPT?) zoals hier vaker te lezen valt. De scribent wil blijkbaar imponeren met zijn/haar eruditie, maar qua denken staat deze mens mijlenver af van waar Jezus – en Die moet hier het middelpunt zijn, niet wij! – voor stond. Het is n.l. oud, achterhaald denken: OUDE RELIGIE ook die hij/zij in stelling brengt; zo joods (c.q. islamitisch) als ’t maar zijn kan. Louter ’territoriumdrift’, bedacht op eigen veiligheid en welvaren, maar vooral blind voor het welvaren en welzijn van anderen. Religie die EXCLUSIE – buitensluiten van andersdenkende, -levende en -gelovende mensen – propageert, terwijl het Jezus nu juist om INCLUSIE, verbinden, insluiten, eenheid gaat; barmhartigheid, medemenselijkheid, humaniteit welke niemand aan zijn/haar lot overlaat. (Zie ook het verhaal van de Barmhartige Samaritaan.) JE HART OPENEN VOOR de ander (DE Ander), dat is essentieel voor het christendom, waarom dat dan vergeten?

   Het christendom heeft vrijwel vanaf het begin namelijk afgerekend met dat BUITENSLUITEN van medemensen. Doorslaggevend was vrijwel altijd het geloof en vertrouwen in de Heer. Jezus leefde dat zelf voor, al was hij niet altijd consequent, zodat men hem moest corrigeren. Hij at ook met tollenaars en hoeren; hield zich als het zo uitkwam niet aan de joodse spijs- en reinheidswetten; kwam ook bij heidenen thuis, enz. Zijn boodschap was: Veroordeel slecht gedrag, maar veroordeel geen mensen, want ook zij die om wat voor reden ook in de fout zijn gegaan zijn kinderen van de ene, ware God! Wie dat maar niet willen verstaan, dat zijn de spreekwoordelijke ‘witgepleisterde graven’ uit Matteüs 23: mensen die anderen de toegang beletten tot het Rijk Gods, maar zelf ook geen enkele moeite doen om daar te komen, helaas.

   Waramund zou er daarom goed aan doen om wat vaker en ook onbevooroordeeld de H. Schrift – m.n. het Nieuwe Testament te lezen en overwegen.

   Ter onderstreping van Jezus visie op ware humaniteit mag ik misschien verwijzen naar het boek Handelingen der apostelen hoofdstuk 10.

   Petrus vertelt daarin van een visioen met openbaringskarakter. Hij hoorde daar de boodschap in (vers 15) ‘beschouw niet als onheilig wat God rein heeft verklaard.’ En (in vers 28): ‘Gij weet dat het voor een Jood tegen de wet is omgang te hebben met iemand van een ander volk of bij hem aan huis te komen; maar mij (Petrus) heeft God duidelijk gemaakt, dat men geen enkel mens onheilig of onrein mag noemen.’

   Mensen moet je dus niet buitensluiten. Je kunt wel slecht gedrag afkeuren, maar je moet altijd je hart voor de individuele mens openen, in dialoog gaan, hem/haar desnoods corrigeren, maar altijd zó dat hij/zij ervan leert en niet in een harnas van angst en woede schiet en niets van jou meer kan noch wil opsteken.

   Mensen die goed lezen, overwegen en nadenken veroordelen d.m.v. een ritueel betoog omdat zij gnosticisme of vrijmetselaars gedachten zouden promoten, is dwaas. Sterker: het is een ontoelaatbare retorische truc die afleidt van elke verantwoordelijkheid om zelf getuigenis af te leggen van valide denken inzake het besprokene, en dus om met goede, steekhoudende argumenten te komen. Men pleegt in wezen dus obstructie tegen het proces van dialoog teneinde het nog prille gesprek stil te leggen. Tegen verdachtmakingen – of ze nu kant noch wal raken of niet – is immers geen kruid gewassen. Met Christus en christendom heeft zulk gedrag dan ook niets te maken, ook al bedient een sprekende Germaanse hoeder-van-de-waarheid zich van een dergelijke methodiek.

   1. Dit zit er zo raak op!
    Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de Redactie dit stuk niet censureert.

   2. @ Joost van Berghem,
    het enige dat u propageert is de zeer tijdelijke nieuwlichterij van een socialistische kerk, dat is gewoon een nieuwe versie van protestantisme. Wil u protestants en protesterend leven, ga uw gang, maar kom hier niet de waarheid verdraaien. De waarheid is van God, God is waarheid, en het komt ieder mens toe God en waarheid zonder veranderingen te respecteren.
    Waarheid kan onder geen voorwendsel veranderd worden, wij hoeven de waarheid ook niet te verdedigen want zij is de levende kracht van God. Daarom is waarheid tijdeloos en onveranderlijk. Maar de Traditionele Kerk zal spoedig terug opleven, zodra de grote afvalligheid verdwenen is. Dat is niet eens moeilijk want zij vernietigt zichzelf.

    1. Niet de mens kan de Kerk redden, alleen de hemelse machten onder direct toezicht van de Heilige Drievuldigheid. Het is duidelijk dat u meent God te slim af te kunnen zijn. De aarde is slechts een louteringsoord, u maakt er een Walt-Disneyland van. Hoe zult u zich ooit kunnen verantwoorden wanneer u na uw laatste dag tegenover uw Schepper staat ?

    2. Frank, met innerlijke rust wordt meestal innerlijke vrede bedoeld. denkt u daar eens over : de waarheid respecteren geeft vrede. Waarom zijn de volkeren zo onrustig ? Zij zoeken niet God te respecteren en Hem te eren. De Traditie is daar wel maximaal op ingesteld : oprecht, waarachtig en zuiver. Men kan daarom geen reden bedenken om de Traditie los te laten.

    3. @Eric-b-l,
     U beroepen op uw eigen fantastische uitvindsels c.q. ideologie is wellicht Kunst met een grote K, maar onbruikbaar in de normale communicatie tussen gewone mensen. Dus: Kom op met de Bron (source, vindplaats) van uw esoterische wijsheidsproza.

     Regelmatig laat U uw lezers bovendien weten dat U de enig ware (Roomsche) kerk gevonden hebt. Maar wordt het dan niet eens tijd dat U afscheid neemt van alle schriftelijke en audiovisuele ‘bagger’ die U blijkbaar nog steeds met graagte raadpleegt van de kerken en vooral sektes waarin U in een vorig stadium van uw spiritueel blijkbaar aantrekkelijke, maar allesbehalve geestrijke leven ooit verzeild bent geraakt?

     Het zou uw lezers ook zeker helpen als U niet rijp en groen ‘spiritueel gezwatel’ met elkaar mengde, zodat zij/wij de rijkdom van de door U gevonden ware kerk beter leerden zien en misschien ook beter leerden begrijpen. Misschien valt er dan met U ook te praten.

     Misschien kunt U, na een grondige schoonmaak van uw bibliotheek en geest zich voortaan ook uitsluitend én beter bedienen van erkende katholieke bronnen als:

     – “De HEILIGE SCHRIFT – Vertaling uit de grondtekst met aantekeningen, in opdracht van de Apologetische Vereniging ‘Petrus Canisius’ ondernomen met goedkeuring van de Hoogwaardige Bisschoppen van Nederland”. Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1955;

     – “De BIJBEL uit de grondtekst vertaald | Willibrord vertaling”, uitgegeven in 1975 of later door de Katholieke Bijbelstichting (NL) in samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting;

     – “Katechismus van de Katholieke Kerk”, (Een project n.b. dat onder leiding stond van Card. J. Ratzinger!) uitgegeven door Licap c.v.b.a., Brussel en het Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap, Utrecht in 1997 (of de recentste versie d.d. oktober 2023 c.q. de Compendium-versie en ‘Youcat’.)

     – Voor de dagelijkse lezingen tijdens het kerkelijk Getijdengebed raad ik U aan om de 16-delige set van het Getijdenboek Lectionarium (14,95 per stuk; hele 16-delige set voor 190,- euro!) samengesteld door de Interdiocesane Commissie voor Liturgische zielzorg te Brussel en de Nationale Raad voor Liturgie te Zeist (NL) aan te schaffen. U heeft dan in een klap een keur aan rk kerkelijk goedgekeurde teksten voor uw dagelijkse overweging. Het helpt U zeker af van uw dromerij en fantasieën. Op de site https://rkliturgie.nl/nrl-publicaties-webshop kunt U ze bestellen. Bruintje kan die uitgave vast nog trekken, niet?!

     1. @Joost van Berghem,
      Anders gezegd: U bent een ‘moderne’ katholiek.
      Oftewel: U bent een totaal ONbetrouwbaar persoon (voor zowel katholieken als ongelovigen).

     2. Ik ben hier gisteren gecensureerd omdat ik stelde dat Eric zijn waarheid als de waarheid van God beschouwt, en dat Adam door diezelfde Waan zijn plaats in het Aards Paradijs is kwijtgespeeld. U reikt hem degelijke literatuur aan om te overwegen en te bezinnen. Dat is waarschijnlijk een betere strategie.
      Maar ik vrees dat de vingers van de censor toch weer zullen jeuken. De bescherming van de eigen visie krijgt hier een veel grotere prioriteit dan het samen zoeken naar Waarheid.
      Voorts vraag ik me af wat de relatie is tussen de heer eric-b-l en de heer Eric Boelen, perswoordvoerder van dit Forum.

      1. Sommige reacties werden blijkbaar verwijderd, ook eentje van mij. Ik heb daar geen inspraak in en wens dat ook niet.

       1. Dus het Katholiek Forum censureert bepaalde berichten van haar eigen perswoordvoerder? En die laatste weet blijkbaar niet waarom? Wat als de Pers daar vragen over zou stellen?
        Nu nog even wachten, en ik weet wie de Censor (Nihil obstat – Imprimatur) is.

        1. Hetgeen u hier tracht te doen, en dat al maandenlang, is bijvoorbeeld op kerknet.be totaal onmogelijk omdat men daar na de eerste kritische vraagstelling al meteen definitief buitengesloten wordt. Vroeger op hun oude website kon men wel vragen maar zonder resultaat, op de vernieuwde website is de censuur uiterst streng.
         Op dit Katholiek Forum geniet men van grote vrijheid en blijft er opening voor alle ernstig commentaar. Het is dus echt niet vriendelijk vanwege u om te blijven doordrammen tot in het absurde.

     3. @ Joost van Berghem,
      Het volstaat ruimschoots dagelijks kerknet.be te volgen om te begrijpen hoe socialistisch-protestants zij werden. Desondanks durven zij zich nog katholiek noemen. Bovendien volg ik ook lifesitenews en het is duidelijk dat wereldwijd het socialisme de Kerk voor 90 procent heeft ingepalmd. Maar de tijd staat niet stil en de polarisatie zal spoedig een hoogtepunt bereiken waarna een nieuwe Traditionele Kerkelijke Lente zal openbloeien want het socialisme vernietigt telkens weer zichzelf.

      Uw referentie naar de Willibrord vertaling 1975 is niet aan te raden. In 1978 kocht ik de technisch zeer mooie luxe-versie en was daar vooreerst tevreden mee maar de vertaling doet erg protestants aan en dat boek blijft daarom sedert jaren ongebruikt.

      1. Beste Katholieken,
       ik vind die hele discussie zo banaal. Ik ben heel blij dat ik gelovig ben en ik beschouw dit als een grote genade. Onze liefdevolle God is echt geen statisticus die zieltjes telt of nagaat of de leer wel echt tot in de puntjes gevolgd wordt.
       Wij zijn toch geen Joden hé waar alles tot in het belachelijkste detail geregeld is.

       1. Wat bedoelt u met “tot in het belachelijkste detail geregeld” ? Het is gemakkelijk om dat op te werpen. Iedereen kan nagaan dat de grote heiligen hun liefde voor God geleidelijk meer en meer perfectioneerden. De reden hiertoe is dat God gehoorzaamheid van ons eist zonder ons de vrijheid te ontnemen want zonder vrijheid kan geen ware liefde gedijen.
        Gehoorzamen is wat Adam en Eva ‘eventjes’ vergaten en de fout die zij maakten was echt niet goed te praten. Daarom kunnen we de strijd tegen duivels maar vooral ook tegen de eigenliefde niet ontwijken zonder nog veel meer te zondigen en zodoende de liefde voor God in gevaar te brengen. Hoe moeilijk het dikwijls ook kan lijken, we moeten streven naar betere gehoorzaamheid vanuit de zuiverst mogelijke liefde. Dat liefde zuiver en oprecht moet zijn kan men ook eenvoudig afleiden uit de Tien Geboden. Een fijne en echt meevoelende minnaar zal toch zeker trachten de allerkleinste details te behartigen in de liefde voor zijn lief, des te meer dan ook voor God.
        Jezus toonde ons het concept, het recept, en het is aan ieder van ons Hem in Zijn voetstappen trachten te volgen in die grootste Liefde aller tijden.

 13. nu komt de genius even spreken !

  MYSTERIE VAN HET NUMMER 13 MET PAUS FRANCIS: TOEVAL?

  sorry dat de foto’s niet zichtbaar zijn

  NLEIDING: Het gebruik van het getal 13 in de Bijbel

  Vandaag, terwijl ik dit artikel schrijf, is de datum vrijdag 13 juni 2014. Omdat deze datum niet gepland was, beschouw ik dit toeval als een zoveelste ‘interessante’ gebeurtenis die als een vreemde rots op het pad van een reis wordt aangetroffen. Laten we dan beginnen.
  Iedereen die paus Franciscus op de voet heeft gevolgd weet dat het getal 13 een constante is geweest vanaf de dag dat hij paus werd op 13 maart van het dertiende jaar van het nieuwe millennium. We weten dat hij tot nu toe de rol van ‘leraar’, van ‘nieuwe Christus’ heeft vervuld, omdat er heel weinig aandacht is besteed aan Onze Lieve Heer. Het enige waar de media over praten is hem als de ‘vernieuwer’, het ‘nieuwe voorbeeld’. En de innovatie begint op 13 oktober 2014, de verjaardag van de laatste verschijning van Onze Lieve Vrouw in Fatima. Op die dag, precies in het midden van de familiesynode van 2014, besluit Jorge Mario Bergoglio een verandering in de visie van de Kerk op homoseksualiteit aan te kondigen.
  Interessant genoeg was de eerste passage die ik in de Bijbel vond Johannes 13:13, waar staat:
  ‘Je noemt mij ‘Leraar’ en ‘Heer’, en terecht, want dat ben ik.’
  Het is zelfs nog interessanter als we weten dat een dergelijke passage direct na het volgende komt:
  ‘Toen hij klaar was met het wassen van hun voeten, trok hij zijn kleren aan en keerde terug naar zijn plaats. “Begrijp je wat ik voor je heb gedaan?” vroeg hij hen.’
  Nu weten we hoeveel opschudding paus Franciscus heeft veroorzaakt door zijn twee opeenvolgende controversiële ‘voetwasrituelen’. In 2014 waste hij de voeten van verlamde mensen, bijna als teken van de onbeweeglijkheid van een nieuwe Kerk die niet in staat is om onder zijn nieuwe invloed te evangeliseren.
  Laten we niet vergeten dat we in Johannes 13 (Johannes 13:18) leren over het verraad van Jezus:
  ‘Ik heb het niet over jullie allemaal; Ik ken degenen die ik heb uitgekozen. Maar dit is om deze passage uit de Bijbel te vervullen: ‘Hij die mijn brood deelde, heeft zich tegen mij gekeerd’. Om nog maar te zwijgen van het feit dat de naam Judas Iskariot 13 letters bevat.

  13 maart is tevens de 72e dag van het jaar
  Hier zijn een paar interessante aspecten van het getal tweeënzeventig (72):

  Volgens de latere traditie bedroeg het aantal talen dat in de Toren van Babylon werd gesproken 72.
  Het aantal namen van God was volgens Kabbalah 72.
  Het aantal boeken waaruit de Bijbel in de katholieke versie bestaat, bedraagt 72.
  Het boek Openbaring is het 72e (en het laatste) boek in de Bijbel.
  De huidige verdeling van het boek Openbaring bedraagt 22 hoofdstukken, aangenomen sinds de 13e eeuw, maar de oudst bekende indeling van de tekst is die van de zesde-eeuwse Griekse commentator Andreas van Cesary in 72 hoofdstukken.
  Het aantal strijders aan moslimzijde tijdens de slag bij Badr bedroeg 72.
  Het aantal mensen dat samen met Imam Hussain de marteldood stierf in de Slag bij Karbala was 72.
  De 72 oude mannen van de synagoge, volgens de Zohar.
  Het aantal uren dat elke moslimmartelaar (of elke moslimman, volgens sommige ahadith) als metgezellen in het paradijs zal ontvangen, s 72.
  De goede god Osiris werd in een kist opgesloten door 72 kwaadaardige discipelen en handlangers van Set.
  Er zijn 72 demonen en andere geesten in de Goetia – de Kleine Sleutel van Salomo.

  Nummer 13 als rebellie in de Schrift

  In het Oude Testament verschijnt het getal 13 bij Nimrod. Zijn naam betekent De rebel; hij, de 13e afstammeling van Adam, stond ook bekend om zijn rebellie bij de bouw van de toren en de stad Babel. In 2 Thessalonicenzen 2:8 is er een parallel met de antichristelijke figuur genaamd De Wetteloze (..Hij zal allerlei soorten machtsvertoon gebruiken door middel van tekenen en wonderen die de leugen dienen). Nimrod was een koning (het begin van zijn koninkrijk was Babel) in Genesis 10:10 en, zoals we in Daniël 11:36 kunnen zien, wordt de Antichrist ook koning genoemd. Ook was Nimrods hoofdkwartier in Babylon, aangezien hij de koning ervan was (Genesis 10:10 en 11:1-9); op dezelfde manier merken we ook op dat de Mens der Zonde de koning van Babylon wordt genoemd (Jes. 14:4), terwijl hij in de Apocalyps verbonden is met het mysterie Babylon (Openb. 17:3-5). Later ontdekken we dat het Nimrods ambitie was om een wereldrijk te vestigen.
  Dan vinden we altijd in Genesis – deze keer in 14:4 –: “Twaalf jaar dienden ze Kedorlaomer, en in het dertiende jaar kwamen ze in opstand.” Ook hier vertegenwoordigt het getal 13 rebellie, toen de koning van Sodom en de koning van Gomorra de oorlog verklaarden aan de vier koningen.
  Daarom waren machtige koningen van onreine steden verbonden met het getal 13 van de rebellie.

  Interessant is dat we in Openbaring 13:13, genaamd ‘Het beest uit de aarde’, lezen:
  ‘Hij oefent al het gezag van het eerste beest uit in zijn aanwezigheid. En hij zorgt ervoor dat de aarde en degenen die erop wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was. 13 Hij doet grote tekenen, zodat hij zelfs vuur uit de hemel naar de aarde laat neerdalen in het bijzijn van de mensen. En hij misleidt degenen die op de aarde wonen vanwege de tekenen die hem gegeven waren om te doen in de aanwezigheid van het beest, door degenen die op de aarde wonen te vertellen een beeld te maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en kom tot leven’.

  In Genesis 13:13 vinden we de volgende regel, die 13 woorden bevat:
  ‘Maar de mannen van Sodom waren goddeloos en zondaars voor de Heer buitengewoon.’

  de wilde stembijbel Verder in Deuteronomium 13:13: ‘Bepaalde mannen, de kinderen van Belial, zijn uit uw midden uitgegaan en hebben de inwoners van hun stad teruggetrokken, zeggende: Laten wij gaan en andere goden dienen, die gij niet hebt gedaan. bekend.’ Hier, in dit hoofdstuk, onder de titel ‘Idolatrous Cities to Be Destroyed’ staan de zonen van Belial die in opstand kwamen. Beli ya’al betekent in de eerste plaats dat wat laag is, vandaar waardeloosheid, ondeugendheid en slechtheid. In Deuteronomium 15:9 wordt Belial in de geautoriseerde versie weergegeven als een bijvoeglijk naamwoord, ‘slecht’.

  In het Nieuwe Testament zegt Markus 7:21-23 dat er 13 kwaden in het menselijk hart zijn: ‘Want van binnenuit, uit het hart van de mens, komen kwade gedachten voort, overspel, hoererij, moord, diefstal, hebzucht, goddeloosheid, bedrog, wellust, een boos oog, godslastering, trots, dwaasheid: al deze kwade dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens.’

  We zien nog een getal 13 in Openbaring 13:18, waar geschreven staat: ‘Laat hij die verstand heeft, het getal van het beest tellen: want het is het getal van een mens; en zijn getal is zeshonderd zes en zestig. Hier is wijsheid: degene die inzicht heeft, moet het getal van het beest berekenen, omdat het het getal van een mens is. Zijn nummer is 666.’

  Iedereen weet inderdaad dat het getal 6 de mens vertegenwoordigt. Het zesde woord van het zesde vers van het zesde hoofdstuk van het zesde boek van het Nieuwe Testament is het woord ‘man’.

  In Romeinen 6:6 uit de King James Bijbel lezen we:
  ‘Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, dat het lichaam van de zonde vernietigd mag worden, dat wij voortaan de zonde niet meer dienen.’

  Curiosa: toeval of niet?

  Meer feiten over het getal 13 in de Bijbel:

  Het getal 13 wordt 28 keer gebruikt in het Oude Testament en wordt nooit gebruikt in het Nieuwe Testament.
  De getallen 17, 22 en 120.000 worden 13 keer in de Bijbel gebruikt, en het getal 120 wordt in het Oude Testament 13 keer in zijn kardinale vorm gebruikt.
  In het Evangelie van Johannes gebruikt Jezus in totaal 13 titels om aan te duiden wie Hij is:
  Ik ben het Brood (Joh 6,35 en 6,48 en 6,51)
  Ik ben het Licht (Joh 8,12 en 9,5)
  Ik ben de Poort (Joh 10,7 en 10,9)
  Ik ben de Goede Herder (Joh 10,11 en 10,14)
  Ik ben de Verrijzenis (Joh 11,25)
  Ik ben de Weg (Joh 14,6)
  Ik ben de Waarheid (Joh 14,6)
  Ik ben het Leven (Joh 14,6)
  Ik ben de Wijnstok (Joh 15,5)
  Ik ben de Koning (Joh 18,37 en 19,21)
  Ik ben Zoon van God (Joh 10,36)
  Ik ben in de Vader (Joh 14,10 en 14,11 en 14,20 en 17,8)
  Ik ben (Joh 8,24 en 8,28 en 8,58 en 13,19)
  13 waren de gasten bij het Laatste Avondmaal van Christus.
  Het dertiende hoofdstuk van de Openbaring is gereserveerd voor de Antichrist en het Beest.
  In de 13e psalm staat geschreven: “De dwaas heeft in zijn hart gezegd: Er is geen God”.
  Het mysterie van de Zeven Kerken van de Openbaring presenteert de winnaar van in totaal 13 beloningen.
  De dertien zonen van David werden geboren toen hij in Jeruzalem was. (1 Ch 3,5-9)
  Het is op de 13e dag van de twaalfde maand, genaamd Adar, dat mensen de overwinning van Judas Maccabaeus op het leger van Nicanor tot Adasa vierden. (1 M 7,43-49)
  Haman besloot tot een decreet over de uitroeiing van de Joden tijdens een oproeping gericht aan de schriftgeleerden op de 13e dag van de eerste maand. (Geschat 3,12)
  De woorden ‘ziekte’, ’traan’, ‘draak’ en de term ‘Zoon van God’ worden dertien keer gebruikt in het Nieuwe Testament.
  De woorden ‘vleselijk’ en ‘verraad’ worden in de hele Bijbel dertien keer gebruikt.
  In de Bijbel zijn 26 getallen, geschreven in hun kardinale vorm, een veelvoud van 13.
  In het Nieuwe Testament bevatten 8 hoofdstukken in totaal 13 verzen.
  En altijd zijn er in het Nieuwe Testament slechts 13 verschillende getallen gelijk aan of hoger dan 2000.

  De occulte numerologie van het pauselijke conclaaf van 13 maart 2013

  Paus Franciscus werd op 13 maart 2013 verkozen.
  13 dagen nadat Benedictus aftreedt
  De leeftijd van paus Franciscus op 13-03-2013 was 76 = 13
  Witte rook om 19:06 = 13
  Exacte naam bekend gemaakt om 20:13 lokale tijd
  Italiaanse tijd en begon te spreken om 8:23 = 13
  Priester gewijd op 13 december 1969
  Eerste niet-Europese paus in 1300 jaar
  6 Minuten over 7 = 66 minuten over 6 – 666

  Over 666 gesproken, hier zijn nog enkele andere vreemde toevalligheden:

  “BERGOGLIO” van letters naar ASCII-code en de cijfers bij elkaar optellen, het resultaat is 666.

  image.png

  In deze afbeelding hieronder hebben we de originele geïllustreerde pagina ingevoegd die te vinden is op Our Sunday Visitor, een katholieke uitgeverijwebsite (OSV.com).
  Zoals u gemakkelijk kunt zien, hebben we het origineel geschaald om de details beter zichtbaar te maken. Vervolgens hebben we de cijfers 6 6 6 gemarkeerd, die worden gevormd door de drie stippellijnen die uit de vuilnisbak komen.
  Wat de illustratie heel vreemd maakt, is de feitelijke nutteloosheid van diezelfde regels, want ze vertegenwoordigen niets anders dan de verraderlijke aanwezigheid van het getal van het beest. Dit is de waarheid. Dit is echt. Dit is een van de vele manieren waarop Lucifer zijn kwade daden uitvoert – door de vloek in het volle zicht te verbergen.

  image.png

  (‘The Edge’, gitarist van de band U2) speelde in mei 2016 in de Sixtijnse Kapel. Zijn dochter, Hollie Evans, deelde deze foto op Instagram bij haar aankomst in het Vaticaan voor het concert van haar vader, en schreef: “Net aangekomen met mijn familie voor een eenmalige pauselijke zegen in het Vaticaan. En dit is het hotelkamernummer dat ik krijg. Ha!”

  image.png

  En nu terug naar het getal 13, hieronder zijn slechts enkele (van de vele) voorbeelden die de verschijning van het aantal opstanden in verband met paus Bergoglio laten zien:

  image.png
  image.png

  image.png

  image.png

  image.png

  image.png

  image.png

  In de laatste update hieronder kondigt paus Franciscus de nadering van een Derde Wereldoorlog aan op 13 september 2014.

  Het lijkt wederom een feit dat te veel is om slechts toeval te zijn dat deze datum werd gebruikt om een oorlog aan te kondigen die zal beginnen in de regio’s die hij onlangs bezocht tijdens zijn ‘vredesmissie’. Voor de onbewuste oren van de massa kwam deze publieke verklaring als een verrassing, maar niet voor degenen die de profetieën volgen die op de Warning Second Coming-website staan. Een bericht achtergelaten door de Moeder van Verlossing, gegeven aan Maria Goddelijke Barmhartigheid op 6 september 2014, verklaart wat de Valse Pastoor zou doen

  image.png
  zeg maar zeven dagen later.
  Hier is het bericht:

  Moeder van de Verlossing: Er zal een nieuwe, bittere wereldoorlog worden uitgeroepen
  Vrijdag 6 september 2013
  Mijn lieve kind, ik moet, in opdracht van mijn Zoon, Jezus Christus, onthullen dat de oorlogen die zich nu in het Midden-Oosten zullen ontvouwen, de grote strijd zullen aankondigen, omdat er een nieuwe, bittere wereldoorlog zal worden uitgeroepen.

  Hoe dit het Heilig Hart van mijn arme lijdende Zoon breekt. De haat die de harten doordrenkt van de leiders, aan wie de verantwoordelijkheid is toevertrouwd om hun land te besturen, door gewone mensen, zal zich verspreiden. Ze zullen hun eigen naties verraden. Miljoenen zullen worden gedood en veel landen zullen erbij betrokken zijn. Jullie moeten weten dat de zielen van degenen die vermoord zullen worden en die onschuldig zijn aan welke misdaad dan ook, gered zullen worden door mijn Zoon.

  De snelheid van deze oorlogen zal escaleren en zodra vier delen van de wereld erbij betrokken raken, zal de Grote Oorlog worden aangekondigd. Helaas zullen er kernwapens worden gebruikt en velen zullen eronder lijden. Het zal een beangstigende oorlog worden, maar die zal niet lang duren.

  Bid, bid, bid voor alle onschuldige zielen en ga door met het reciteren van mijn Allerheiligste Rozenkrans, drie keer per dag, om het lijden te verzachten dat het gevolg zal zijn van de Derde Wereldoorlog.

  Bedankt, mijn kind, dat je op mijn oproep hebt gereageerd. Weet dat er op dit moment grote droefheid in de hemel heerst en het is met pijn in het hart dat ik jullie dit moeilijke nieuws breng.

  Je moeder

  Moeder van de Verlossing

  image.png

  We hadden geen beter openingsbeeld voor dit hoofdstuk kunnen vinden dan de cover van Black Sabbath’s album ‘13’, dat uitkwam op 10 juni 2013, een paar maanden na de verkiezing van paus Franciscus en een jaar voor het begin van de paus. Christenvervolgingen door ISIS op 10 juni 2014. De naam van de band is BLACK SABBATH, wat “Zwarte Dag van de Heer” of “Zwarte Zondag” of “Zwarte Heilige Dag” betekent. Samen met de foto lijkt het ensemble Het lijkt een vloek op Gods volk te vertegenwoordigen terwijl het gewelddadige vuur brandt in een donkere hemel die binnenkort op ons zal vallen en die, ironisch genoeg, al is begonnen op 10 juni 2014. Natuurlijk leunen we in de richting van wat ‘leuke’ speculaties en fantastische satire in deze analyse van het nieuwste album van de band, dat dertien nummers bevat. Maar hoewel al deze cijfers voor sommige lezers misschien alleen maar een bron van vermaak vormen, is het nog steeds griezelig dat zoveel details hun perfecte plaats lijken te vinden binnen een groter en onbekend plan: dat van de Antichrist.

  Rooms-katholicisme

  Er werd beweerd dat de verschijningen van de Maagd van Fátima in 1917 zouden plaatsvinden op de 13e dag van zes opeenvolgende maanden – van 13 mei 1917 tot 13 oktober 1917.
  Paus Pius XII werd op 13 oktober 1958 begraven in de Sint-Pietersbasiliek. Hij werd op 13 mei tot bisschop gewijd en vervulde de tweede profetie van Fatima, die de wereld toewijdde aan het Onbevlekt Hart van Maria. Zowel 13 mei als 13 oktober waren dagen waarop de visioenen van Fatima plaatsvonden.
  Het getal 13 heeft een verbinding met de Tempeliers die op 13 oktober 1307 werden gearresteerd – de oorsprong van Vrijdag de Dertiende. De Molay heeft gezegd een vloek te hebben uitgesproken over de paus en de koning van Frankrijk toen hij op de brandstapel werd verbrand. De koning en de paus stierven later binnen korte tijd na de dood van de Grootmeester van de Tempeliers.
  De apostel Jakobus zegt dat de Minderjarige gedurende 13 jaar leiding gaf aan de Kerk van Jeruzalem.
  De 13 kerkelijke titels van de priesterlijke hiërarchie van de Roomse Kerk.
  De vader van Job had 13 kinderen, volgens de visioenen van Ann-Catherine Emmerick.
  De viering van Driekoningen vindt plaats op de 13e dag na de geboorte van de Heer. Het getal 13 wordt om deze reden ’theophanicus’ genoemd.

  Vaak vinden we het getal 13 geassocieerd met de Heilige Maagd Maria.

  Haar Hemelvaart vond plaats op vrijdag 13 augustus, om 3 uur ’s nachts, volgens visioenen van Maria Agreda. Volgens onthullingen van Mary Jane zou de Maagd echter zelfs in 1994 op 13 augustus zijn gestorven en twee dagen later, dat wil zeggen op 15 augustus, weer tot leven zijn gewekt om vervolgens Body and Soul in the Sky te ontvangen.
  Ook vonden de eerste en de laatste verschijning van de Maagd Maria in Fatima respectievelijk op 13 mei en 13 oktober 1917 plaats en het is op 13 juli 1917 dat de kinderen van Fatima hun visioen van de hel kregen, waaruit blijkt dat 13 ook nauw verbonden met lijden en dood. Nog steeds, aan het einde der tijden, verschijnt de Maagd alleen op de 13e van elke maand aan sommige zieners en helderzienden. De 13e dag van de maand zou in het christendom dus in het bijzonder gewijd zijn aan de Maagd Maria.
  Bovendien hebben verschillende ontvangen specifieke berichten de neiging dit te laten zien, zoals het geval is bij volgende berichten. In een van de boodschappen die aan een bevoorrechte ziel van Quebec werd gegeven, adviseerde Onze-Lieve-Heer dat de 13e van elke maand ter ere van zijn Moeder zou zijn en in elke familie zou worden vastgelegd. In een andere boodschap die de Maagd Maria op 1 mei 1987 aan zuster Lucy van Fatima gaf ter viering van de 70ste verjaardag van de dag waarop zij op 13 mei 1917 aan Fatima verscheen, vroeg zij haar om de 13e van elke maand te vieren door liederen en de lofprijzingen in de geest van herstel en boetedoening.
  Op 13 mei 1981 vond de aanval plaats van paus Johannes Paulus II op het Sint-Pietersplein. Wat hem van de dood heeft gered, is dat hij zijn hoofd draaide om naar een gravure van Onze Lieve Vrouw van Fatima te kijken op hetzelfde moment waarop de bal van de schutter passeerde. Frankrijk, sinds Lodewijk XIII toegewijd aan Onze Lieve Vrouw, vierde haar met processies.
  Volgens visioenen van Maria Valtorta werd tijdens de afdaling van de Heilige Geest op de apostelen in gebed in de bovenzaal (Cenakel) het Vuur van de Heilige Geest, toen in de vorm van een bol die zeer helder boven het hoofd van Maria scheen, gedeeld in 13 zeer stralende melodieuze vlammen die neerdalen op de twaalf apostelen en de Maagd Maria.
  De waarde van de letter M van Maria, het middelpunt van het Latijnse alfabet, is 13.
  Op dezelfde manier vormen dertien woorden de aanroeping tot de Maagd op de Wonderbaarlijke Medaille: ‘O Maria, word zwanger zonder zonde, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen’.
  Voor gelovigen is vrijdag 13 (van de maand Nisan) de dag waarop de Christus dood aan het kruis is.
  Het is ook een vrijdag de 13e, een dag die in het teken van Venus staat, waarop Eva, verleid door de demon, een appel voor Adam liet eten, wat hun verdrijving uit het aardse paradijs met zich meebracht.
  In de visioenen van Maria Valtorta spreekt Jezus over de 13 aderen van de mensheid waardoor de goddelijke genaden worden verdeeld, eerst door Hemzelf, en vervolgens door Zijn 12 apostelen, die door Hem zijn uitgekozen om de hele mensheid te vertegenwoordigen en waarin de hele mensheid is verzameld. in Zijn 12 apostelen.
  Het 13e glorieuze mysterie van de Heilige Rozenkrans verwijst rechtstreeks naar Pinksteren.
  Volgens de Regel in de Orde van de Heilige Verlosser, gegeven door Christus aan de heilige Brigitte van Zweden (1303-1373), moeten 13 priesters de dagelijkse mis en het ambt van het kerkelijk jaar zingen.

  Jodendom

  Het getal 13 duidt de leeftijd aan waarop een jongen volwassen wordt en een Bar Mitswa wordt.
  13 is het aantal principes van het joodse geloof volgens Maimonides.
  13 zijn de eigenschappen van barmhartigheid die God heeft, volgens het rabbijnse commentaar op de Thora.
  13 is het aantal cirkels, of “knooppunten”, waaruit de Kubus van Metatron bestaat in kaballistische leringen.

  Zoroastrisme

  Het getal 13 werd in de oude Iraanse beschaving en het zoroastrisme als sinister en slecht beschouwd.
  Sinds het begin van de Nourooz-traditie wordt de 13e dag van elk nieuw Iraans jaar Sizdah Be-dar genoemd, en deze traditie leeft nog steeds onder het Iraanse volk, zowel in het moderne Iran als daarbuiten.
  Omdat Sizdah Be-dar de 13e dag van het jaar is, wordt het beschouwd als een dag waarop de macht van het kwaad mensen in moeilijkheden kan brengen.

  Islam

  In de sjiitische islam betekent 13 de 13e dag van de maand Rajab (maankalender), de geboorte van Imam Ali.
  13 is ook een totaal van 1 profeet en 12 imams in de sjiitische denkrichting.
  Het woord ster wordt 13 keer gebruikt in de Koran.

  Nummer 13 in relatie tot Fatima en 13 mei

  13 mei 1917 – Visioen van Fatima
  13 mei 1941 – Stalin verdeelt Rusland in zeven districten ter voorbereiding op een oorlog
  13 mei 1981: poging tot moord op paus
  13 mei 2000 – Derde geheim gedeeltelijk onthuld. Heeft betrekking op de schietpartij bij de paus op 13 mei 1981
  13 mei 2000 – Paus verwijst in Openbaring naar het Beest dat uit de zee oprijst. Het Beest heeft 7 koppen.
  13 mei 2000 – Poetin verdeelt Rusland in zeven districten om ‘het federale bestuur te vergemakkelijken’

  OCCULTE SYMBOLISME VAN HET NUMMER 13

  Het getal 13 is een belangrijk symbool in het occulte, de dood en het satanisme. Het getal 13 is erg belangrijk in hekserij en het occulte. Dertien is een getal dat reinigt en zuivert.
  Het getal 13 brengt de test, het lijden en de dood. Het symboliseert de dood van de materie of van jezelf en de geboorte van de geest: de overgang naar een hoger niveau van bestaan.
  Voor de kabbalist is het getal 13 de betekenis van de slang, de draak, Satan en de moordenaar.
  Als we het als priemgetal nemen, is 13 schadelijk. Het is vooral schadelijk als we aan tafel zitten en als iemand in zijn macht gelooft. Maar, zoals Grimod oordeelkundig opmerkte: ‘Het getal 13 is alleen te vrezen voor zover er slechts voor twaalf gegeten zou kunnen worden’.
  Het 13e mysterie van de Tarot heeft geen naam. Het markeert de onzekerheid, de aarzeling, de wispelturigheid of wederom een transformatie, het einde van iets (de dood) en een vernieuwing, een breuk, dat wil zeggen een heel belangrijke verandering.
  Het getal 13 is altijd in verband gebracht met magie en het occulte, omdat wordt aangenomen dat het tegelijkertijd mysterieuze en concrete kracht bezit. Het is een embleem van geheime kennis, een kennis die inderdaad macht verleent aan degenen die ermee vertrouwd zijn. Het is een kennis die religieuze orthodoxieën al lang vrezen en proberen te onderdrukken. Dertien kan als ongelukkig worden ervaren door degenen die bang zijn voor de geheime gnosis die het vertegenwoordigt, maar voor aanhangers van diezelfde gnosis is het werkelijk een heilig getal.
  Traditioneel zijn er 13 heksen in een heksenkring.
  In een pentagram met een cirkelverhouding van 13 is elke arm van de ster gelijk aan 12,36, het aantal maanmaanden, dagen en uren in een zonnejaar. Tel de armen bij elkaar op en je krijgt het aantal volle manen in vijf jaar.

  Het is heel interessant om het terugkerende gebruik van het getal 13 op het Amerikaanse biljet van één dollar op te merken:

  image.png

  13 sterren boven de adelaar
  13 strepen op het middelste schild
  13 pijlen aan de linkerkant
  13 bladeren en 13 bessen aan de rechterkant
  13 lagen vormen de piramide
  13 zijn de koloniën
  13 letters zijn opgenomen in ‘New World Order’
  Op het lint staan 13 letters in ‘E Pluribus Unum’
  13 veren in de staart
  13 letters in ‘Annuit Coeptis’ (God is voorspoedig)

  Bovendien is 1913 het jaar waarin het particuliere agentschap genaamd The Federal Reserve werd opgericht. Sindsdien is de Amerikaanse dollar alleen maar in waarde gedaald en is de hele economie van het land in handen van de weinige machtige mensen.
  De Bilderberg Groep heeft een kern van 39 leden die zijn onderverdeeld in 3 groepen van 13 leden in elke groep.
  De kern van 39 antwoorden aan de 13 die deel uitmaken van het Beleidscomité.
  De 13 leden van het Beleidscomité antwoorden op de Ronde Tafel van Negen.
  Het oorspronkelijke aantal staten in de Verenigde Staten van Amerika was 13.

  Het gebruik van het getal 13 in films

  image.png

  3e Warrior 13 Tzameti, 13 Frightened Girls (1963), 13 East Street (1952), 13 Floors (1991), 13 West Street (1962), 13 Fighting Men (1960), 13 Lead Soldiers (1948), 13 Men en een Gun (1938), 13 Assassins (2010), 13 Geliefden (2006), 13 Rue Madeleine, 13 Curses, 13 Seconds, 13 Conversations About One Thing, 13 Hours in a Warehouse, 13 Going on 30, 13th Child: Legend of the Jersey Devil, 13 Ghosts (1960), 13 dagen, 13 vrouwen, dertien, District B13, Las 13 rosas, The 13 Ghosts of Scooby-Doo, 13 geesten, vrijdag de 13e, Ocean’s Thirteen, Apollo 13, District 13: Ultimatum, Redboy 13, Lucky 13, Dementie 13, Aanval op district 13

  Ten slotte heette een album van de band ‘The Doors’ ’13’.

 14. @ Edwin,
  niemand gaat tijd verliezen om dat te lezen.
  Dit soort reacties wordt fanatisme genoemd.

  1. Nou, ik weet niet hoe ik zulke reacties noem. Maar het is wel eigenaardig dat een mens zo bevangen kan zijn door de numerologie die de boeven verzinnen. Want dat is precies waarom die slechte mensen zulke ‘grappige’ (cynisch bedoeld) codes verspreiden; om de geesten lekker druk bezig te houden met bijzaken. Waarom? Om en zo nooit tot de kern van onze problemen te komen. Wat is er aan de hand? (En wat kunnen we ermee doen?)

   Heel grof gezegd:
   De boeven zijn bezig om een soort concentratiekamp van de wereld te maken waarin de (andere) mens gedegradeerd wordt tot materie, tot beest. Deze zeer gevaarlijke ontwikkeling zou wat mij betreft voorop moeten staan in de beschouwingen die we maken van onze wereld.

   Veel van wat we meemaken heeft met deze ontwikkeling te maken. De kerk moet volgens de boeven ontmanteld worden om zo de menselijke geest, en dus de mens zelf, in slavernij te kunnen drukken. De intelligente Bijbels geschoolden onder ons kunnen zulke redenaties nog enigszins volgen, maar de ongelovigen ZIEN het (uiteraard) niet, ook al zijn ze soms intelligent. (Behalve als ze de Bijbel goed en onder een meester gelezen en uitgelegd hebben gekregen.) Men ziet alleen wat men kent en men herkent alleen iets dat men al kent. Zo ook met de wereld. Als men de Bijbel kent, dan heeft men de grollen en de grappen van bepaalde lieden leren kennen. Dus zal men die ook kunnen herkennen. Zo simpel ligt het vaak. Vandaar dat discussiëren met ongelovigen eigenlijk geen zin heeft. Die lijken een soort ‘drive’ (wil tot het goede) te missen. Althans, men lijkt niet te beseffen dat er zoiets is als de wil tot het goede. Dát lijkt me (ook) een (fantastische) kracht uit het Katholicisme te zijn; het bewustzijn van de keuze voor goed of kwaad.

   1. Inderdaad RaphaëlReactie : “een soort ‘drive’ (wil tot het goede) te missen”

 15. Dit boek werd niet uitgegeven door de Nederlandse uitgeverijen van boeken ,dat komt omdat de antiquariaten allemaal vrijmetselaars zijn die iedereen dom willen houden

  De 13 Satanische Bloedlijnen

  Robin de Ruiter

  De 13 Satanische Bloedlijnen: 1: De oorzaak van veel ellende en kwaad op aarde – 2: De verborgen macht achter de aanslagen van 11 …

  zo ken ik de kerk weer ,Eric

  Welke godsdienstige proleet heeft ooit gezegd: “Hou jij ze arm, dan hou ik ze dom”?

 16. Op de verjaardag van Jorge Bergoglio – 17 december – is de bliksem ingeslagen op een beeld van St. Petrus aan de voorgevel van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans van San Nicholas, iets ten noorden van Buenos Aires. De sleutels en de halo werden weggeslagen.

  jullie haten God hier ,wil je mijn berekening zien ,

  Raphaël ,

  Nou, ik weet niet hoe ik zulke reacties noem. Maar het is wel eigenaardig dat een mens zo bevangen kan zijn door de numerologie die de boeven verzinnen. Want dat is precies waarom die slechte mensen zulke ‘grappige’ (cynisch bedoeld) codes verspreiden; om de geesten lekker druk bezig te houden met bijzaken. Waarom? Om en zo nooit tot de kern van onze problemen te komen. Wat is er aan de hand? (En wat kunnen we ermee doen?)

  Je hebt de heilige geest gelasterd ,ik geef allen maar door wat ik zie ,het is god zelf en de nummers op de verjaardagen die tekenen geeft .——hersens

 17. @Edwin,
  U vergiftigt deze site. Hou a.u.b. op met reacties geven op deze site.
  U vecht tegen de duivel; véél beter is: vechten voor Gód.

 18. De hoogedelgestrenge heer P.TJ Derks, ik heb een keer uw namen voluit genoemd ,geen reactie

  Jacob De Meerdere
  ma 8 jan 2018, 16:45
  aan mij, ericboelen, Jacob

  Beste Edwin,

  Wat bedoel je eigenlijk met dit mailtje beste broeder, U bent toch heer van de Heer.
  Ge kent mij niet en dan woorden van laffe oprotten Ketters.
  Niemand van ons is Heilig, we zijn allemaal ellendige Zondaars tot Heer Jezus ons komt terug halen en te Heiligen Edwin.

  Laat ons elkaar niet beledigen en al zeker niet als we elkaar niet eens kennen.
  Of ken gij mij wel, het zou mij verwonderen lieve broeder van mij en Eric.

  Laten wij elkaar eerst kennen wie we echt zijn, Ge hebt mij juist een klets op mijn linker wang gegeven. Na elkaar gezien en gehoord te hebben bied ik mijn rechter wang aan mijn beste Edwin.

  Ik ben al 15 jaar ziek man en roei met de riemen die ik heb, maar dat wil niet zeggen omdat ge mij nu een klets aan mij hebt uitgedeeld dat ik u zal dumpen.
  Ik had Eric trouwen belooft met u contact te nemen, Maar snelle, Edwin is mij sneller geweest.

  Zoals voor u moeilijke dagen zijn, is dat voor mij ook zo Edwin, maar wees gerust Den Edwin kan er gerust nog bij en ik denk dat ge een heel lieve man bent.
  Maar dat wij enorm gefrustreerd zijn door wat allemaal op ons afkomt is een fijt.

  Voor alle eerlijkheid doe ik u origineel mailtje er nog bij, zodat Eric ook kan zien hoe gefrustreerd ge door heel die toestand wel bent.
  Samen komen we er wel uit en vechten wij voort, om de liefde van Heer Jezus te verkondigen.

  Eric laten wij Edwin niet vallen door dit welgemeende schrijven, dit geeft aan hoezeer Edwin aan de lippen van Onze Lieve Heer Jezus verankerd is. is dat niet geweldig.

  Eric en Edwin ik ben eind deze maand 60 jaar, gij Eric bent er 67 jaar jong en ik denk dat Edwin rond de 40 jaar schommelt.

  Mogelijk moeten wij maar eens bijeen komen en eens zien hoe wij Edwin kunnen helpen en hij ons misschien?

  1. @ Edwin,
   We zijn allen zondaars, en Edwin helpen is niet gemakkelijk.

   De eerste jaren van een kind bepalen de innerlijke ingesteldheid, dat moet die mens zelf dan een heel leven lang ondergaan, maar ook allen die met hem te maken krijgen.
   Als kind kreeg ik angst voor mensen en dat kan ik nu slechts betrekkelijk overwinnen, op sommige dagen helemaal niet.

   Ik ken een man die in de drie eerste jaren van zijn leven hartsgrondig verwend werd door nonnen, zonder de moeder er aan te pas kwam. Die man beseft nu zelf niet wat zijn innerlijke ingesteldheid is, en het is ontzettend moeilijk hem tot zelfonderzoek aan te zetten. Het komt er niet van. De schuld ligt volgens mij bij de directrice van die nonnen : zij had een enkele non als moeder moeten aanstellen en het kind niet aan dagelijks geknuffel van al die nonnen mogen overleveren. Dat duurde drie jaren en kan niet meer hersteld worden, tenzij door zeer ernstig zelfonderzoek, DAGELIJKS, maar men kan daar niemand toe dwingen.
   — het blijft dus een levenslang probleem —
   En zo moeten we Edwin met veel pijnlijk geduld lijdzaam ondergaan. Het is een kruis voor ons, maar ook voor hemzelf.
   Moge God hem en ons genadig zijn.

   1. In het Oosten zijn er kloosters (Boeddhisten) waar jongeren kunnen mediteren. Wanneer één van zulke knullen zich niet aan de regels houdt (bijvoorbeeld beweegt tijdens een meditatie) dan krijgt die een klap met de zweep. Niks geen gedoe met zelfinzicht maar gewoon je mond leren houden en anders ga je de trap maar vegen met een tandenborstel, net zo lang tot je je klep weet te houden en stil kan zitten. Streng, maar rechtvaardig. En als je het niet bevalt in zo een klooster? Wegwezen.
    Hier in het Westen praten we teveel en denken dat we de mafia’s van deze wereld met praten kunnen oplossen. Of dat we met praten het domme ego onder de duim kunnen krijgen. Nou, tuig gaat écht niet weg door praten, kan ik je verzekeren en het ego lacht zich een hoedje om zoveel domheid en wordt alleen maar groter en groter..

    En als de kerk overgenomen is door de onderwereld, dan is dat zo en dat herstel je niet door zoete broodjes met praten te bakken. Maar nogmaals, het lijkt erop dat het Westen denkt met praten zaken te kunnen oplossen. Het is een soort ziekte, dat praten. Maar ja, praten en schrijven is wél lekker en makkelijk. Dat niemand je woorden leest, maakt niks uit, een ieder is alleen maar in zichzelf geïnteresseerd.
    En de onderwereld lacht zich een hoedje om zoveel tamme domme mensen. Ze hebben het wel héél makkelijk.

    1. Zwijgen en nederig luisteren. Of ik klop er op! Begrepen? Wie denk jij wel dat je bent? Dat je ook maar iets beter zou kunnen weten dan WIJ!
     Voor mij persoonlijk werd die WIJ niet ingevuld door de Maffia, de Duivel of een buitenlandse verre dictator.
     Die WIJ waren voor mij, in de jaren ’50 – ’65 van de vorige eeuw, mijn liefhebbende oerkatholieke vader-patriarch en de priester-leraren uit het Klein-Seminarie, waar ik mijn vorming mocht genieten.

     Als twaalfjarige las ik voor het eerst de tekst:

     De gedachten zijn vrij, wie kan ze beletten?
     Ze ijlen voorbij naar eigene wetten.
     Geen mens kan ze raden, of grijpen of schaden.
     Hoe sterk hij ook zij, de gedachten zijn vrij!

     Ik denk wat ik wil, wie zal `t mij verbieden.
     Mijn denken gaat stil, waarheen het wil vlieden.
     Mijn wens en verlangen neemt niemand gevangen.
     Hoe sterk hij ook zij, de gedachten zijn vrij!

     En als men mij sluit in donkere kerker,
     dan lach ik ze uit, mijn geest is toch sterker.
     Hij breekt onverdroten, de grendels en sloten
     en werpt ze terzij, de gedachten zijn vrij!

     “De gedachten zijn vrij” is de Nederlandse vertaling van Cobi Schreijer “Die Gedanken Sind Frei”, een heel oud Duits volkslied. Dit lied vindt zijn oorsprong in de periode van de boerenoorlogen in Duitsland rond 1500. Het is één van de eerste protestsongs, een aanklacht tegen censuur en controle. Het werd gezongen in de concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog, en het werd verboden door Hitler.

     Waar praten en schrijven niet meer mag, Raphaël, daar zou men het liefst ook het denken verbieden, maar dat lukt wat moeilijker. Er op kloppen, opsluiten of vermoorden is véél gemakkelijker.

     Kortom, ik snap de inhoud en de toon van jouw stukje hierboven helemaal niet.

     1. @ Frank Dierickx,
      kortom u waait met de wind mee zoals alle ‘progressieven’ en ondertussen schijnt u niet te begrijpen dat het juist de ‘progressieve’ zich zo graag ‘democraten’ noemende socialisten en liberalen zijn die kerken bekladden, abortus en euthanasie promoten en pro-life-mensen genadeloos toetakelen (USA). Het was notabene juist Hitler die het volk in zijn greep kreeg door overtuigend socialistisch te prediken waarna onontkoombaar de dictatuur tot leven kwam. Socialisme is niet slechts de grofste leugen ooit maar de meest bloeddorstige. Ofwel begrijpt u niet eens waarmee u bezig bent, of u bent een gevaarlijk manipulator.

      1. Nadat ik tot het besef kwam, en ik niet alleen, dat de ‘moderne mis’ een onwaardige vertoning en verdraaiing van waarheid is werd ik geleidelijk goddeloos en daarna socialist vanwege de ideologie. Vreemd genoeg zijn het altijd de socialisten die met Hitler en zijn fascisme dreigen terwijl zij daar altijd zelf recht op af stevenen.
       Uw antwoord is niet diepgaand, getuige het dwaze ‘gedicht’ van een nog dwazere feministe die tot een vervalste ridderorde werd opgeblazen door een of andere loge. Het enige dat u totnogtoe deed is waarheid en God trachten neer te halen, maar dat zal u nooit gelukken.
       Maak u geen zorgen over Raphaël, hij zal ongetwijfeld ook wel voor zichzelf spreken.

      2. @frank dierickx,
       Ik kan werkelijk niet begrijpen, dat U hier alweer zo’n grote monde durft open te trekken na Uw werkelijk complete ramp bij het onderwerp:
       ‘Chaos in de Kerk na het instellen van godslasterlijke zegeningen’.
       Het kan niet anders: U moet compleet gestoord zijn.

     2. Ik had het over leren mediteren en dat ik las dat er in het Oosten soms een corrigerende tik gegeven werd als een leerling zich niet hield aan wat de leraar eiste. Soms heeft het ego een tik nodig om zijn snater te houden. Dat heeft niets te maken met de vrijheid van geest die geestelijk ingestelde mensen ervaren. Dat is heel wat anders.

      In het Oosten gaat men ervan uit dat de mens een ego heeft en dat dat ego in een illusie leeft. Een nogal nuchtere benadering vergeleken van hoe wij in het Westen de wereld ervaren. Ik zeg niet dat IK zo een tik zou uitdelen, ik melde dat dat blijkbaar een manier was om het ego stil te krijgen. Soms is het verstand niet in staat om te stoppen met denken, en dan is een lichamelijke aanwijzing soms beter.

      De gedachten vrij. Zeker. Maar dan moet je wél weten wat er zoal te denken is en hóe je moet denken. Wanneer de mens bijvoorbeeld troep in zijn hoofd heeft omdat die zo gehersenspoeld is, dan heeft het weinig zin vrij te denken als het denken gecorrumpeerd is. Iets waar de machthebbers uiteraard gebruik van maken. Denk aan het virus gebeuren. Sommigen zijn ervan overtuigd dat er zoiets bestaat als een ziekmakend virus. Maar bestaat het eigenlijk wél? En als je dan onderzoek doet, dan blijkt er misschien wel erg weinig zekerheid te zijn. Dan blijkt het misschien een overtuiging te zijn. Dus, dat denken moet zeker vrij zijn, maar dat denken moet zichzelf bijvoorbeeld wel (laten) rechtzetten als nodig. En dat gaat niet altijd h`è? Niemand wil zijn overtuigingen loslaten en volgt wat experts zeggen.

      Dus het denken verbieden is uiteraard niet goed. Maar ik streef wel naar een zo zuiver als mogelijk denken. En dan verwacht ik van de medemens hetzelfde. Anders is er geen praten met elkaar.

      Maar er blijft de vrije wil. Wil iemand kiezen voor het goede of niet. Is deze keuze er niet, dan houdt alles op. Dat noem ik de ziel. De bezieling.

      1. @ Raphaël,
       zonder doctrines verliezen de mensen de waarheid van God uit het oog. En wat niet te zeggen van de veelvuldige tijden van moedwillige misleidingen en vervalsingen zoals VaticaanII en ‘paus’ Franciscus?

       1. @frank dierickx,
        Ik kán het volgende niet laten:
        eric-b-l bekladt NIMMER de kerk welke door Jezus Christus is opgericht.
        Dat is ’n ándere kerkgemeenschap dan welke ‘paus’ Bergoglio voor ogen heeft.

       2. Frank,
        de Traditie is nooit afgeweken van de waarheid van God, daarom spreken we over heilige Traditie.

        ‘paus’ Franciscus heeft niets te maken met heiliging en evenmin met waarheid.

        De polarisatie krijgt steeds meer karakter, contrast, en het einde van de vervalsingen is nabij. Ook in uw leven : blijft u bij de vervalsing en de afbraak van het geloof dan staat u straks met lege handen voor uw Schepper en rest u slechts tandengeknars en gehuil in de diepe afgrond. Koning David kende die afgrond en schreef er herhaaldelijk over in de Psalmen. Het is goed gekend bij Traditionele christenen, mijn Engelbewaarder toonde die me duistere afgrond tweemaal in mijn leven, en dat was jaren voordat ik de Psalmen begon te lezen.

      2. Frank,
       Een goede vraag stellen is hem eigenlijk in wezen eigenlijk al beantwoorden natuurlijk en uiteraard.
       Tja.

       Maar snap je dan wel dat je je virusovertuiging ook eens na zou moeten kijken? Dat lijkt me namelijk (ook) nogal belangrijk. Elke ziel gewonnen voor de waarheid is er immers één.

    2. Raphaël,

     Praten en schrijven hebben niet als rechtstreeks effect de lelijkaards van hun politieke machtsposities te doen verdwijnen die het verderf van de bevolking zoeken, maar het kan anderen tot besef brengen dat hen aanzet om het eigen gedrag te corrigeren ten dienste aan de strijd tegen die machthebbers; het is dus een vorm van metapolitiek waarbij betracht wordt de geesten van anderen te beïnvloeden zodanig dat de gevestigde cultuur verandert en er zo dus indirect politieke veranderingen plaatsvinden. De dienaren van de machthebbers doen zelf aan metapolitiek tegen het goede omdat er in hun kamp het effect daarvan gekend is; hier doen mensen zoals Frank Dierickx en Joost van Berghem aan metapolitiek tegen het Christendom, en ja, het zijn commentaren onder artikels die niet door heel het land gelezen worden, maar als anderen die hen lezen zelf die metapolitiek overnemen, dan vergroot de schade zich in een kettingreactie van bijenkorfgedrag. Het is dus noodzakelijk om de metapolitiek van Links op het politiek-temporaal niveau tegen te werken door metapolitiek voor het goede, en op het kerkelijk niveau de ketterij tegen te werken door de verdediging van het geloof en de moraal door spraak en schrift. Het is dus wel noodzakelijk dat er gepraat en geschreven wordt, ook al is dat niet het enige.

 19. Frank,
  “U vindt deze feiten ‘onbestaand’ en uitsluitend een gevolg van een ‘overtuiging’?”. Ja, het is een overtuiging. De ‘feiten’ die u noemt ken ik wel, maar ik zie, als ik ze aan nader onderzoek onderwerp, veel onzekerheden.

  Voor u zal het voor u toch niet zo een hele grote klus moeten zijn om te zien dat er bepaalde zaken tóch niet helemaal kloppen. Maar dan moet u wel uw vooroordelen weglaten, tijdens dat onderzoek. Zoek eerst maar eens uit of dat virus ooit geïsoleerd is geweest. Nee, denk ik. Kijk bijvoorbeeld eens naar wat het echtpaar Bailey of dr. Cowan te melden hebben.

  Echter, uw zin “Virussen blijven een grote bedreiging voor de volksgezondheid en de biodiversiteit.” doet mij vermoeden dat u op een bepaalde manier bent beïnvloed, als u begrijpt wat ik bedoel. Het woord biodiversiteit is namelijk nogal ‘woke’.

  1. Het zou ons te ver leiden om in te gaan op Bailey of Cowan. Dat is trouwens al ten overvloede gebeurd en simpel weerlegt. Elke beroepsgroep heeft trouwens zijn malloten. En volgens dit Forum zitter er zelfs ook veel in de hogere leiding van de RKK.
   Er zijn al massaal veel mensen geweest, en sommigen nog altijd operationeel, die vanuit een ideologie ziektes proberen te genezen. Kwakzalverij is van alle tijden.
   Als uzelf of een van uw naasten of geliefden getroffen wordt door een levensbedreigende kwaal, wat doet u dan, of wat raadt u hen aan?
   Een dokter consulteren of een gebedsdienst volgen?
   Zelfs de Heilige Moeder Theresa verkoos voor haarzelf palliatieve zorgen in een Amerikaans ziekenhuis, boven het aanvaarden van het lijden als een geschenk van God, wat ze haar patiënten altijd voorhield.
   En ik snap volledig dat mensen die de klimaatverandering staalhard blijven ontkennen, het begrip biodiversiteit niet eens kunnen begrijpen.

   1. “Het zou ons te ver leiden om in te gaan op Bailey of Cowan”.
    Is dat zo? Het lijkt mij juist uiterst interessant om ook wat tegengeluiden te horen, toch? Er zijn trouwens veel meer geleerde heren en dames die een erg verse blik hebben op deze fenomenen, maar dat terzijde.

    Mijn streven is e.e.a. wetenschappelijk te benaderen, want een ieder kan wel zomaar wat roepen. Maar indien we niet op dat niveau kunnen denken en schrijven, dan laten we het hierbij.

 20. Ochottog aan toe, nog goed dat er zulke slimme wetenschappers bestaan.
  Stel je voor. Ziek worden !
  En . . . oei . . . we worden altijd bedreigd !
  Eigenlijk toch een rotzooi met die evolutie. Weet je wat ? Ik laat me euthanaseren. De evolutie heeft mij niet nodig en ik heb de evolutie niet nodig. Dan besta ik niet meer !!! Probleem opgelost.

  Tsja, als God niet bestaat dan zijn we afschuwelijk kwetsbaar.
  Dan is het leven nauwelijks nog leefbaar.
  Misschien kan een klinische psycholoog me een goed gevoel geven, desnoods met pilletjes en drankjes, of me eens van geslacht laten veranderen, je weet maar nooit of dat misschien toch wel leuk zou zijn ?
  Of nee, toch liever euthanasie, en zelfmoord mag niet . . . (dat brengt niks op aan de geleerden en dat is een schandvlek voor de instituten, ze zijn toch zo gauw gekwetst)

  1. Het is niet onmogelijk dat Moeder Theresa zich “met een kleine hulp heeft laten helpen” zoals de bijbel dat uitdrukt. Nederig ondergaan wat God op je toelaat loutert de ziel want God koopt geen ongelouterd goud. Tegenwoordig bestaan ontelbare middeltjes en kuurtjes en therapie van hier tot ginder. Daarom is het best mogelijk dat Moeder Theresa vluchtte voor het natuurlijke lijden. Dat is wat de meeste TV-kijkertjes ook doen, zalig sluimeren in lichte verdoving en alles slikken zoals het voorgeschoteld wordt vanwege de groeiende macht van de wereldregering.

  2. Gênant? Nee hoor. Eric is tenminste echt.
   Dat zouden er meer moeten zijn.

 21. @eric-b-l,
  Ik BLIJF ’t frappant vinden: Mijn gezondheid is broos te noemen. Toch slik ik alleen bloedverdunners + alleen één vitamine – pil per twee dagen.
  En raad eens: ik heb geen griep of covid/corona gehad.

  Een kennis van mij, wiens zoon specialist is in ’n ziekenhuis, had wél een aantal spuiten gehad om eventuele covid/corona te kunnen overwinnen. Zij ziet mijn ongezondheid en … de laatste twee spuiten heeft zij niet meer gehaald.

  1. @ P.J.T. Derks,
   Mijn broer, een jaar jonger dan ik, geheel goddeloos geworden sedert zijn tienerjaren, kreeg na het vaccin plots versneld kanker en stierf veel te vroeg. Niemand in de familie wil over God horen. Het lijkt wel een voorbestemdheid. Levensgenieters, en plots blijft er niets over. Mijn zus jarenlang iedere morgen kilometers joggen. Nu kan zij haast niet meer gaan, 11 jaar jonger dan ik. Het wereldse en het lichamelijke verheerlijken en God de rug toekeren. Aan jonge sporters zeg ik bij gelegenheid dat intens sporten niet gezond kan zijn. Misschien heb ik er enkelen gered van de miserie.

   1. @eric-b-l,
    Gewoon wandelen of fietsen en gevarieerd eten moeten in feite voldoende zijn om gezond te blijven. Omdat ik het laatste jaar nauwelijks meer buiten kom, neem ik drie algemene vitaminetabletten per week.

    Één zoon van mij (die na zijn basisschool door moeder is groot gebracht), heeft zich laten inenten voor covid/corona.
    De andere zoon, die grotendeels door mij is grootgebracht, heeft zich NIÉT laten inenten, evenals zijn vrouw en zijn zoon.
    Ik hoop dan zijn vrouw dat niet-inenten doorgeeft op haar (bejaarden)werk.

    1. @ P.J.T. Derks,
     ik neem in het geheel geen medicamenten en ik ga nooit naar een geneesheer maar toen ik jonger was kon ik nog stevig vasten, soms drie opeenvolgende dagen alleen maar enkele slokjes water, geen vast voedsel. Wanneer men vast mag men niet teveel drinken, kan gevaarlijk zijn door te dun bloed. Maar dat was telkens een echte verjongingskuur. Dat deed ik meestal in de Ardense bossen om niet gestoord te worden. Ik zou het iedereen aanraden. Vasten is eigenlijk gecontroleerd zacht lijden en men moet het gebed aanhouden en/of de bijbel ter hand nemen. Ik mis die Ardense bossen wel erg nu. De lucht is daar zo zuiver. Het lijkt daar alsof de hemel dichterbij is.

     1. Dat vind ik nou een mooi verhaal Eric, van dat vasten in de Ardennen. Vasten, dát is pas spiritueel. Daar kan geen onzinredenatie van een of andere doortrapte zakenman tegenop!

    2. Ik kom nog altijd zeer veel buiten maar door de vele regen heb ik helaas niet alle hagen kunnen scheren, ruim tweehonderd meter meidoornhaag en nauwelijks de helft gedaan want ik gebruik een elektrische hageschaar. Voor de kippen moet ik minstens tweemaal daags buitenkomen, ongeacht het weer. Kippenvoeder halen met de fiets op ca. drie kilometer afstand iedere week en wanneer er kuikentjes zijn moet ik er op letten want voorbije zomer werden twee kleintjes gepakt door en roofvogel of misschien een rat. Normaal staan alle deuren de hele dag open zolang het weer zacht is. Bovendien verwarm ik al jaren niet meer tenzij eens in de week de badkamer op ca. 10 tot 15 graden gedurende een klein half uurtje. Wanneer het vriest is het wel hard maar zo heeft God de natuur gewild en aan het einde van de winter vind ik het zelfs bijna spijtig dat de harde periode voorbij is want men wordt het gewoon.
     Ik ben geen krachtpatser, integendeel zeer slap en niet sterk.

     God misbruiken zegt u ? Wel dat heb ik nog nooit gehoord ! Niemand kan op eigen kracht proeven van geestelijke rijkdom, het wordt simpelweg aangeboden.
     Het is onmogelijk God te misbruiken. Het idee !!! Hoe zou u dat dan doen ? Daar kan ik me niets bij voorstellen.

     U staat niet open om te ontvangen. Het ‘modernisme’ forceert alles en daarom ontvangt u niets.

     We hebben geen eigen agenda, gewoon de heiligen en feestdagen kalender van het Romaans/Nederlandse Missaal. Niets nieuws dus. Eeuwenoud eigenlijk.

     Wanneer Bergoglio overlijdt weet niemand, maar ik acht het mogelijk dat een nieuwe echte Paus bij wijze van spreken al lang klaar zal staan om verkozen te worden. En het is geweten dat de Traditionele Kerk terug zal opstaan en weer overal bloeien. U stelt zich tegen God op als een vijand, in uw plaats zou ik het benauwd krijgen. U bevordert en bespoedigt daardoor het onvermijdelijke einde van ‘modernisme’ en socialistische dictatuur.

    3. @frank dierickx,
     U bent als die pot: Die zwarte pot, die de ketel verwijt dat ie zwart ziet.

     In MIJN geval: tot een maand terug kreeg ik ’n jaar lang elke dag verpleegkundigen over de vloer. Sinds een maand, krijg ik nog maar 10 maal per week ’n verpleegkundige in huis.

     Daar ik niet zeker weet of mijn voeding gezond is (kant en klaar maaltijden van Albert Heijn, neem ik om de dag ’n vitaminetablet.

     Gelukkig geeft God vele mensen lange tijd om Hem te vinden, zodat niémand kan zeggen, dat ze de kans niet hebben gekregen.
     Om van God te houden, moet je inderdaad openstaan. Misschien dat dát de reden is, waarom sommige mensen lang leven.
     Als het goed is, praten gelovigen ÉLKE dag met God (dat noemen wij: bidden).

     Gelovigen houden waarschijnlijk méér van de medemensen dan U voor mogelijk houdt: Velen zijn jarenlang voor “gek” versleten omdat zij regelmatig naar de kerk gaan. Doch door standvastig te blijven, hebben vele gelovigen tóch sympathie gekregen.

     @frank dierickx,
     Wat de bijbel betreft: U kunt of wilt niet begrijpend de bijbel lezen:
     Adam werd uit het aards paradijs geknikkerd, omdat hij héél bewust(!!!) deed, wat de duivel hem aanraadde, wat God de mensen verboden had (= “Heeft God verboden om van die appels te eten? Maar juist die áppels zijn toch zóó lekker.) Adam kwam en bekeek die appel ‘ns goed en … nam er óók ’n hap van.
     Dit betekent, dat Adam zéér bewust iets deed wat God verboden had (waarschijnlijk iets op seksueel gebied).

    4. Niet meer buitenkomen is inderdaad een goede methode om niet besmet te geraken. Maar de meeste mensen kunnen zich dat gelukkig niet permitteren.
     En als je gezond en gevarieerd eet hebben die vitamine-pillen geen bijkomende waarde, die mag je gerust laten vallen.
     De massale véél te hoge sterfte in de Belgische bejaardentehuizen, voor het vaccin bestond,
     en de stabilisatie achteraf (er zijn alweer allemaal nieuwe bejaarden) spreekt voor zich.
     Elke mens sterft. Gelovig of niet. Jonge vrouwen veel te vroeg aan borstkanker, kindjes aan leukemie of een andere kwaadaardige aandoening, eenvoudige brave gelovigen krijgen ineens een hersenbloeding… Allemaal eigen schuld en een straf van God?

  2. Goed zo, Derks.
   Goed (gezond=zonder gif) eten en drinken is de clou om veel narigheid te voorkomen.

 22. De meningsverschillen over al of niet bestaan van virussen gelijken op de geschillen of Bergoglio al dan niet paus kan zijn. Het gaat daar niet om. In alle tijden liet God de ergste plagen komen over elk volk dat Hem niet meer respecteerde, zelfs over zijn geliefde uitverkoren Joodse volk. Een dergelijke plaag kan ook in de vorm van een gewetenloze dictator, of een combinatie van natuurrampen en pest en dictator samen. Telkens zijn het de weinige resterende getrouwen aan God die het mogen overleven. Dus wil ik graag tot die kleine groep behoren. Geloofd zij God! Geheiligd zij Zijn Naam! Zijn Rijk kome!

  1. eric,
   ’t Lijkt me toch wel redelijk belangrijk als de mensen een beetje voorgelicht worden over het kwaad, lijkt mij; een gewaarschuwd mens telt immers voor twee, is het niet?

   1. Raphaël,
    gelijk hebt u, we zouden iedereen moeten kunnen bereiken en vriendelijk aanspreken en met tranen in de ogen voorzichtig aandringen om a.u.b. tot inzicht te WILLEN komen, en dat allemaal zonder hen ook maar in het minst in hun persoonlijke vrijheid te kwetsen.
    Maar, tenzij ik me vergis, sedert 1945 en vooral sedert 1965 is de mensheid zich juist meer en meer van God beginnen verwijderen en dat is nu precies de reden dat niemand nog bereikbaar is : want zij hebben ten volle voor de wereldse BELEVING gekozen! De meesten zijn onbereikbaar geworden, zeer ver verwijderd van God en waarheid. En dat is wat al zeer dikwijls gebeurde in de geschiedenis van de mensheid.

 23. Godfried Danneels, toen hij leefde de bondgenoot van de sodomisten in het Vaticaan, vroeg aan Albert Mahieu of hij op de beeldtape stond met de satanisch-rituele moord op Julie Lejeune en Mélissa Russo. In wat Mahieu hierover publiceerde lag die beeldtape in de handen van de Gentse vrijmetselaarsloge. Bij dat satanisch netwerk in het dossier Dutroux, waarvan een samenvatting gepubliceerd werd door Wikileaks, waren er hoge belgicistische politiekers die werden genoemd door de X-getuigen. Ook werden vernoemd figuren bij de schimmige organisatie “Opus Dei” die zwarte riten uitvoerden; het toont de samenwerking tussen de gnostische kerkelijke infiltranten en de gnostische belgicistische politiekers aan. En weet u nog wie Melissa Depraetere recentelijk terug op het partijpolitiek podium bracht? Willy Claes, lid bij de vrijmetselaarsloge “Tijl Uilenspiegel” van het “Grootoosten van België” te Hasselt, en één van de politiekers die vernoemd werden in het dossier Dutroux. Dezelfde satanische sekten zoals in de jaren negentig hebben de systemische partijpolitiek nog steeds in hun greep.

  Het “Grootoosten” is, nota bene, de continentaal Europese vrijmetselarij die de Franse revolutie ontketende waardoor clerici en religieuze zusters vermoord werden en genocide gepleegd werd tegen het Frans volk. Hier hebben de sansculotten de boerenkrijgers over de kling gejaagd en ons volk verdrukt in de Beloken Tijd. Daar ziet u de duistere traditie van de perverten die het Vaticaan geïnfiltreerd hebben, en wier bondgenoot Danneels was; en de discipels van Danneels, zoals Johan Bonny, zitten hier in Vlaanderen nog steeds op de bisschopszetels.

 24. Er zal dus een grote kuis komen zoals nooit eerder in de geschiedenis.
  God zal de kracht van zijn arm tonen!

 25. REDACTIE,
  U kent mijn emailadres.
  Als U deze fout niet herstelt + mij geen bericht geeft, dan hou ik het hier voor gezien; dan kap ik ermee.

  1. @ P.J.T. Derks,
   het blijkt dat er ook nog andere reacties verdwenen, o.a. van mij.

   1. @eric-b-l,
    Bedankt voor Uw antwoord; anders was ik er zeker mee gekapt.
    In dat stukje zat meer dan 20 jaar ervaring vervat.

    1. @eric-b-l,
     Degene die hiervoor verantwoordelijk is, is compleet ongeschikt.
     Vrijwilliger of niet, ikzelf zou hem/haar ontslaan.

     1. @ P.J.T. Derks,
      het K.F. is geen bedrijf, ik denk dat de server-computer de enige is die geld slikt.
      Bij kerknet.be gaat alles vanuit het bisdom denk ik, en die hebben een budget zoals ondernemingen. Omdat Traditie-gezinde mensen meer en meer in de hoek gedreven worden is het volgens mij nog slechts een kwestie van tijd vooraleer het K.F wordt afgesloten. Wie geen gezond gebedsleven leidt zal dan helemaal overgeleverd zijn aan de willekeur van o.a. de nog steeds aangroeiende grote massa vreemdelingen. Zodra Poetin naar WestEuropa komt breekt overal de grootst mogelijke chaos los. Zonder goed geestelijk leven is men onbeschermd. Dat was ook zo in de tijd van het oude Joodse volk.
      — Misschien zal dit bericht straks ook verdwijnen.

      1. @Eric-b-l en P. Derks.

       Voor wat hoort wat, niet waar?

       Wat bezielt U toch om uw naam en reputatie nu al jaren te grabbel te blijven gooien door als gewillige stroman te gaan werken voor een of meer bazen c.q. een instelling die U niet kent en waarmee U niet eens effectief contact kunt maken getuige uw vruchteloze pogingen om iets gedaan te krijgen.

       Daar klopt dus iets niet! Word eens wakker, en open uw ogen plus mond!

       Wat heeft men U allemaal beloofd? Geld? Een paar maagdelijke slavinnen, misschien? Men kent uw zwakheden, niet waar!

       Waarom laat U zich nog langer misleiden of zoet houden met een dooie mus door lieden die zich veilig achter hun pc kunnen blijven verkneukelen over uw gespartel op deze site? U bent toch geen slaaf?!

       ‘Pecunia non olet’, nietwaar. Bent U misschien in uw nood zonder goed op te letten gevallen voor een paar dooie rotcenten of een beloofde, maar nog altijd uitblijvende aai over uw bol?

       Voor hetzelfde geld heeft U uw hachje net als Faust verkocht aan de duivel. Niemand die het weet, en vooral uzelf blijkbaar niet.

       Sta dus op, en recht uw rug. Kom in opstand, maar gebruik uw hersens. Onrecht kan ongedaan gemaakt worden als U eindelijk eens uw hart erover lucht, hier of in de biechtstoel of bij de politie / het OM.

       De H. Geest zal U zeker bijstaan als U eindelijk het lef opbrengt om op te staan tegen uitgebuit worden! (Marcus 13, 11)

       1. Joost van Berghem,
        het is voor iedereen nochtans zeer gemakkelijk na te gaan hoe sedert VaticaanII het socialisme de Kerk grotendeels heeft ingepalmd.
        Misschien ben ik bevoorrecht doordat ik bemerkte dat vanaf het gebruik van de NOM al mijn leeftijdsgenoten alle respect voor God verloren. Zij zelf schenen dat niet op te merken. Tenslotte verloor ik zelf alle belangstelling in de RKK en werd zelf ook goddeloos en zelfs BEWUST ideologisch socialist terwijl de anderen zich niet bewust waren van de grondige SOCIALISTISCHE aardverschuiving binnen de Kerk en in de maatschappij. Zo ben ik dan geestelijk doorheen een hel gesukkeld, jarenlang. Wat wil u me verwijten ? Dat ik met Gods hulp de waarheid van het zuivere christendom weer mocht terugvinden ?

        De gemoderniseerde RKK kerk is protestants geworden en zelfs van een minderwaardige soort protestantisme, want ik ken enkele Protestanten die een veel ernstiger gebedsleven leiden en dagelijks de bijbel ter hand nemen.
        Indien u het hier niet leuk vindt gaat u maar lekker ja-knikken bij KERKNET.BE en indien u echt gemeend ja-knikt mag u zelfs reacties indienen en die worden meteen geplaatst zoals ook hier op dit KF. Maar zodra u de minste kritiek durft schrijven wordt u definitief buitengesloten. Typisch voor socialistische dictatuur ! Zij zijn weg van de waarheid ! Het is voor hen onmogelijk u te woord te blijven staan wanneer u hen bekritiseert. Zij bezitten geen geestelijke waarheid meer !

        Zo kan u zien dat hier bij het K.F. volledige vrijheid van meningsuiting naar waarde wordt geschat en ruim besproken, zelfs nu u vijandige woorden gebruikt en we u toch nog trachten te antwoorden.

        1. Reacties die ernstig onderbouwd zijn en diepgaand de aanmatigingen van sommigen hier weerleggen, worden hier probleemloos weg gecensureerd. Mocht ik meermaals ondervinden. De “volledige vrijheid van meningsuiting’ telt op dit KF maar voor één kant (Jodenhaat, racisme, complottheorieën, haatspraak tegen de Paus…)
         Dat mag uiteraard, maar wees dan zo eerlijk om daar dan ook openlijk voor uit te komen.

         1. Het gebeurt uiterst zelden dat reacties worden verwijderd. Wanneer men te persoonlijk wordt bijvoorbeeld of wanneer men voortdurend zware hatelijke woorden gebruik zoals vloeken. Ik kom sedert enkele jaren dagelijks op dit KF kijken dus denk ik wel dat ik nauwelijks iets gemist heb van hetgeen verschijnt.
          Bij KERKNET.BE geniet u alleen verdere tegemoetkoming wanneer u altijd braaf ja-knikt, dat is hier op het KF zeker niet het geval.

        2. @Eric-b-l,
         Mijn eerste inbreng vandaag ging niet niet over vrijheid van meningsuiting op deze site. Ter herinnering zal ik mezelf herhalen, want U gaf geen enkele reactie op mijn vragen!
         Citaat:
         “Voor wat hoort wat, niet waar?

         Wat bezielt U toch om uw naam en reputatie nu al jaren te grabbel te blijven gooien door als gewillige stroman te gaan werken voor een of meer bazen c.q. een instelling die U niet kent en waarmee U niet eens effectief contact kunt maken getuige uw vruchteloze pogingen om iets gedaan te krijgen.

         Daar klopt dus iets niet! Word eens wakker, en open uw ogen plus mond!

         Wat heeft men U allemaal beloofd? Geld? Een paar maagdelijke slavinnen, misschien? Men kent uw zwakheden, niet waar!

         Waarom laat U zich nog langer misleiden of zoet houden met een dooie mus door lieden die zich veilig achter hun pc kunnen blijven verkneukelen over uw gespartel op deze site? U bent toch geen slaaf?!

         ‘Pecunia non olet’, nietwaar. Bent U misschien in uw nood zonder goed op te letten gevallen voor een paar dooie rotcenten of een beloofde, maar nog altijd uitblijvende aai over uw bol?

         Voor hetzelfde geld heeft U uw hachje net als Faust verkocht aan de duivel. Niemand die het weet, en vooral uzelf blijkbaar niet.

         Sta dus op, en recht uw rug. Kom in opstand, maar gebruik uw hersens. Onrecht kan ongedaan gemaakt worden als U eindelijk eens uw hart erover lucht, hier of in de biechtstoel of bij de politie / het OM.

         De H. Geest zal U zeker bijstaan als U eindelijk het lef opbrengt om op te staan tegen uitgebuit worden! (Marcus 13, 11)”

         Geef daarop nu maar eens een steekhoudende reactie!
         U en dhr. Derks worden misbruikt. Weet U zeker dat U uw hachje niet verkocht hebt aan de duivel? En wat voor voordeel heeft U en uw collega daarvan? Doe dus uw ogen open, “Sta dus op, en recht uw rug. Kom in opstand, maar gebruik uw hersens. Onrecht kan ongedaan gemaakt worden als U eindelijk eens uw hart erover lucht, hier of in de biechtstoel of bij de politie / het OM.

         De H. Geest zal U zeker bijstaan als U eindelijk het lef opbrengt om op te staan tegen uitgebuit worden! (Marcus 13, 11)”

         1. U schijnt echt niet te beseffen wat er gaande is in de wereld. Poetin kreeg zopas extra steun van China in de vorm van raketten geleverd door Noord-Korea. Over Oekraine hoeven we nu niet meer te spreken ; Poetin zet hiermee de eerste stap richting West-Europa. Niemand weet hoelang het zal duren voordat hij zijn blitzkrieg naar hier zal beginnen.
          En u, probeert u hier tweedracht te zaaien ? Met wat voor pitluttigheden bent u nu nog bezig ? Bereid u voor op hetgeen onvermijdelijk zal gebeuren. Laat me raden : u bent op niets voorbereid.

          1. @Eric-b-l
           “Wie is de Mol”, HIER?
           U bent de echte tweedrachtzaaier, en P. Derks is uw wapenbroeder / medeplichtige al dan niet van de weeromstuit, want laatstgenoemde is beperkt vanwege een hersenbeschadiging door een ongeluk in het verkeer. U bent dus de hoofdverantwoordelijke tweedrachtzaaier!

           U bent de beheerder van deze agitatie en propaganda-site, maar doet geloven dat er elders echte ‘Hintermänner’ zijn die U aansturen. Geen snars is hiervan waar; nog nooit hebben ze hier hun gezicht laten zien noch een woord laten horen waaruit zou kunnen blijken dat zij de eindverantwoordelijkheid dragen voor deze site. U krijgt hoogstens geld van doortrapte opruiers als Jules v. R. cum suis om deze site in de lucht te houden. Geen wonder dat U kunt stellen dat alleen WordPress c.s. geld opstrijkt. Maar hoeveel heeft Uzelf in nature (vliegreisjes naar de VS bijv.) reeds ontvangen?

           U heeft de macht om met dit spelletje “rk kerk en -gelovigen manipuleren en intimideren”, de integriteit van bisschoppen en priesters alsmede uw opponenten hier in vraag te stellen, op te houden en de belastering van de Paus en anderen subiet te stoppen, maar U bent te laf om de stekker uit KF te trekken. Reageerders van KF verwijderen, dat kunt U niet eens. U kunt slechts de mogelijkheid om te beantwoorden stopzetten en weer in gang zetten als het U belieft. Dat is geen echte moderatorfunctie. U matigt zich t.a.v. deze site meer macht aan dan U feitelijk heeft. Dat is zelfopgeblazenheid met als enig doel: macht uitoefenen over tegenstanders die U verbaal niet aankunt!

           U bent wrokkig omdat het U aan psychische ruimte blijkbaar ontbreekt om verder te kijken dan uw bange neus Dat is zielig. Aan die beperkte geest kunt U weinig meer doen dan in de spiegel kijken en in uw bange ziel, om dan te constateren dat het tijd wordt om te erkennen dat U geestelijk beperkt bent. U weigert dat in te zien. Dat is zelfoverschatting c.q. grootheidswaan pur sang! Bent U misschien klein van stuk zodat U iets over te compenseren hebt?

           U kunt stoppen met uw zelfoverschatting en hoogmoed waarvan uw apodictische voorspellingen zonder feitelijke grond dagelijks getuigen, maar U bent te dom of arrogant om eerlijk te zijn tegen uzelf en ons.

           U belazert ons, maar wordt door anderen er blijkbaar in gesterkt om blind te Zijn voor uw eigen beperkingen; zij misbruiken U, maar U heeft dat blijkbaar niet door. Hoe kleingeestig kun je zijn?

           U doet U voor als onmachtige façilitater, maar trekt in werkelijkheid zelf aan de weliswaar beperkte touwtjes die WordPress U tegen betaling biedt, maar U maakt wel gebruik van die beperkte touwtjes om iedereen hier om de tuin te leiden. Misschien heeft dhr. Derks het ook niet door, noch wil hij het doorhebben omdat hij ervan profiteert: U helpt hem in zijn wrokkigheid jegens hedendaagse rk kerk en katholieken, en als tegendienst houdt hij U steeds de hand boven het hoofd of scheldt een reageerder voor hem uit. Mooi span zijn jullie.

           U reageert als z.g. persvoorlichter indien de auteur van een artikel bevraagd wordt, terwijl uzelf heimelijk de auteur bent. U houdt spoken / de ‘Hintermänner’ dus uit de wind. Licht desnoods de pers voor, maar laat die auteurs van de artikels toch zelf verantwoording afleggen voor hun schrijfsels. U kunt dat echter niet toelaten want U hebt geen geduld, maar vooral ook omdat Uzelf aangesproken wordt als heimelijke auteur van veel dwaze verhalen die uw site ons voorschotelt. Een en al bedrog dus. Dag Eric, dag Veroon, dag Hypoliet enz.!

           Als enig doel voor dit doorzichtige bedrog kan ik op dit moment alleen zien: bewuste beschadiging van de r.-k. kerk, haar leiding, theologie / leer en Schriftuitleg en zelfs elke wetenschap(er). U waant uzelf een betere theoloog, viroloog, historicus etc. dan de beste die kerk en maatschappij opleverden en opleveren. Wat een arrogantie, zelfoverschatting en feitelijke domheid!

           Als dat geen hybris is c.q. volkomen zelfoverschatting, dan weet ik het niet meer.

           Voor U heb ik daarom maar één raad: man, denk aan uw eigen heil en ga iets constructiefs doen, maar begin vooral met het dagelijks intensief lezen en mediteren over de teksten uit het Nieuwe of Tweede Testament van de Bijbel / Gods Woord. De kerkelijke liturgie en Getijden reiken U voor elke dag goede teksten aan, alsmede die van grote heiligen.
           (Zie desnoods de site van de Tiltenberg. https://www.tiltenberg.org/getijdengebed/ )

           Dat vraagt echter inspanning, goede wil en zelfdiscipline. U kunt die opbrengen als U maar zou willen en er aan gaat beginnen!

           Maar vooral: geef U over aan én bemin de Heer met heel uw hart en verstand, al was het maar omdat Hij U als eerste reeds liefheeft vanaf den beginne. U bent reeds geliefd én in Zijn Hand. Dit beseffen kan de doorslag geven om uw leven nog één keer serieus om te gooien. Wordt dus een leerling van Jezus en laat U door Hem leiden, dag na dag, uur na uur. Ik weet zeker dat Hij U dan zal bijstaan mits U ruimte maakt in uw hart en verstand om Zijn aanbevelingen op te nemen c.q. te laten binnenkomen. Heb nu eens die moed!

          2. Jeetje,
           Veelschrijverij is zeker in de mode, Joost?

           Waarom denkt iemand toch met veel schrijven andere mensen te moeten benaderen?

           Zo veel woorden gebruiken maakt de zaak niet sterker, zou ik zo zeggen.

          3. Het is heel eenvoudig, ik had enkele blogs op bloggen.be totdat die website zonder verwittiging werd afgesloten omdat een Nederlander het zou hebben opgekocht. Maar gelukkig kon ik na enige tijd terecht bij het K.F. Ik begrijp best wel dat ik geen intellectueel ben, ook bezit ik geen grote talenten. Maar ik heb wel belangrijke levenslessen geleerd, met schade en schande. Ik ben niet voor niets door een hel gegaan en daarom laat ik me door niemand nog iets wijsmaken, niet van de afvallige geestelijken van dat beruchte VaticaanII concilie en zeer zeker niet van een Bergoglio van wie ik nochtans overtuigd ben dat hij een absoluut noodzakelijk karwei uitvoert : namelijk heel de wereldbevolking polariseren zodat de bokken gescheiden worden van de lammeren. Lees Exodus 32. Het is overduidelijk dat u in het kamp van de bokken zit. U staat aan de zijde van de wereldse machthebbers die God en Waarheid haten en die beschikken over een onbeschrijfelijk arsenaal van de meest gesofisticeerde wapens. Kom maar op met uw laffe aard en met uw duivelse wapens van de haat, daarmee bewijst u alleen maar ongelijk te hebben. Voor uw soort lafaards hoef ik geen angst te hebben, alleen voor God hoef ik met een gemoed van berouw te buigen. Het is lang op voorhand duidelijk voorzegd dat de weinige Traditionele Christenen en Joden zwaar zullen vervolgd worden en zij staan allen zonder werelds verweer. Het is duidelijk dat u geen schaamte of moraal bezit dus verwacht ik meer vervolging van u en uw soortgenoten. Maar ik zal hier blijven schrijven zolang men het mij toestaat of zolang het nog mogelijk is.

 26. Jaarvergadering van het Wereld Economisch Forum
  “Vertrouwen herstellen”
  15–19 januari 2024

  Edwin Vissers
  3 sep 2023, 05:13
  aan mij

  https://www.monetas.ch › de › 647 › Firmendaten-Verein-Talmudschule-Davos.htm?subj=2872841
  Vereniging Talmoedschool Davos, Davos Platz – monetas
  Vereniging Talmoedschool Davos. Huidig adres: Talstrasse 57. 7270 Davos Platz. Vroegere namen: Verein Talmud-Hochschule Davos (tot 6 januari 2022) meer contactgegevens; Taak. Doel van het bedrijf: Het doel van de vereniging is het exploiteren van een Talmoedschool en kostschool om de Joodse kennis en aanverwante onderwerpen te bevorderen…

  Citaten uit de Talmoed – Het Heiligste Boek der Joden
  Leerstelling van de Talmoed: Niet-Joden zijn niet menselijk

  De Talmoed definieert met name allen die niet Joods zijn als onmenselijke dieren, en verlaagt voornamelijk niet-Joden als niet afstammend van Adam. Hier zijn enkele Talmoed passages die betrekking hebben op dit onderwerp:

  “De Joden worden mensen genoemd, maar niet-Joden zijn geen mensen. Het zijn beesten.”
  Talmoed: Baba mezia, 114b.

  “De Akum (niet-Jood) is als een hond. Ja, de geschriften leren ons aan de hond meer eer te betonen dan aan de niet-Jood.”
  Ereget Raschi Erod. 22 30.

  “Zelfs hoewel God de niet-Jood schiep zijn het nog altijd dieren in menselijke gedaante. Het is niet gepast voor een Jood om te worden gediend door een dier. Daarom zal hij worden gediend door dieren in mensengedaante.”
  Midrasch Talpioth, p. 255, Warsaw 1855.

  “Een zwangere niet-Jood is niet beter dan een zwanger dier.”
  Coschen hamischpat 405.

  “De zielen van niet-Joden komen van onzuivere geesten en worden varkens genoemd.”
  Jalkut Rubeni gadol 12b.

  “Hoewel de niet-Jood dezelfde lichaamsbouw heeft als de Jood, verhouden ze zich tot de Jood als een aap tot een mens.”
  Schene luchoth haberith, p. 250 b.

  “Als u eet met een niet-Jood, het is hetzelfde als eten met een hond.”
  Tosapoth, Jebamoth 94b.

  “Als een Jood een niet-Joodse dienaar of dienstmeid heeft die sterft, moet men geen sympathie voor de Jood betonen. U behoort tegen de Jood te zeggen: “God zal ‘uw verlies’ vervangen, net zoals een van zijn ossen of ezels zou zijn gestorven”.”
  Jore dea 377, 1.

  “Geslachtsgemeenschap tussen Ongelovigen is als geslachtsgemeenschap tussen dieren.”
  Talmud Sanhedrin 74b.

  Met “Ongelovigen” (Engels: ‘Gentiles’, Hebreeuws: ‘Goyim’ of ‘Goijim’) wordt bedoeld: niet-Joden, met name Christenen en Moslims.

  “Het is toegestaan het lichaam en het leven van een Ongelovige te nemen.”
  Sepher ikkarim III c 25. 1

  “Het is de wet om iedereen te doden die de Thora ontkent. De Christenen behoren tot de ontkenners van de Thora.”
  Coschen hamischpat 425 Hagah 425. 5.

  “Een ketterse Ongelovige mag u met uw eigen handen doden.”
  Talmud, Abodah Zara, 4b.

  “Iedere Jood die het bloed verspilt van de goddelozen (niet-Joden), doet hetzelfde als het brengen van een offerande aan God.”
  Talmud: Bammidber raba c 21 & Jalkut 772.

  Waar een Jood kwaad moet verrichten

  Moed Kattan 17a. Als een Jood in de verleiding komt om kwaad te doen moet hij naar een stad gaan waar men hem niet kent en daar het kwaad doen.

  Straf voor het ongehoorzaam zijn aan de Rabbijnen

  Erubin 21b. Al wie de Rabbijnen niet gehoorzaamt, verdient de dood en zal in de hel worden gestraft door gekookt te worden in hete uitwerpselen.

  Een Jood slaan is hetzelfde als God slaan

  Sanhedrin 58b. Als een heiden (ongelovige) een Jood slaat, moet de ongelovige worden gedood.

  Het is in orde als men niet-Joden bedriegt

  Sanhedrin 57a. Een Jood hoeft de ongelovige (“Cuthean”) geen loon te betalen dat hij hem voor werk schuldig is.

  Joden hebben superieure wettelijke status

  Baba Kamma 37b. “Als een os van een Israëliet een os van een Kanaäniet verwondt is er geen aansprakelijkheid; maar als een os van een Kanaäniet een os van een Israëliet verwondt… de betaling moet geheel voldaan worden.”

  Joden mogen stelen van niet-Joden

  Baba Mezia 24a. Als een Jood een voorwerp vindt dat verloren is door een ongelovige (“heiden”) hoeft het niet te worden teruggegeven. (Ook bevestigd in Baba Kamma 113b). Sanhedrin 76a. God zal niet een Jood sparen die “zijn dochter uithuwelijkt aan een oude man, of de vrouw neemt voor zijn zoontje, of een verloren artikel aan een Cuthean teruggeeft…”

  Joden mogen niet-Joden beroven en doden

  Sanhedrin 57a. Als een Jood een ongelovige (“Cuthean”) vermoordt, zal er geen doodstraf zijn. Wat een Jood van een ongelovige steelt, mag hij houden.

  Baba Kamma 37b. De ongelovigen zijn buiten de bescherming van de wet en God heeft “hun geld aan Israël ter beschikking gesteld.”

  Joden mogen liegen tegen niet-Joden

  Baba Kamma 113a. Joden mogen gebruik maken van leugens (“uitvluchten”) om een Ongelovige te misleiden.

  Niet-Joodse kinderen zijn dierlijk

  Yebamoth 98a. Alle kinderen van ongelovigen zijn dieren.

  Abodah Zarah 36b. Meisjes van ongelovigen zijn vanaf de geboorte in een staat van niddah (vuil, smerigheid).

  Abodah Zarah 22a-22b. Ongelovigen verkiezen seks met koeien.

  Beledigingen tegen de Heilige Maria

  Sanhedrin 106a. Zegt dat Jezus’ moeder een hoer was: “Zij, die de afstammelinge was van vorsten en regeerders, deelde het bed met timmerlieden.” Ook in voetnoot no. 2 bij Shabbath 104b van de Soncino-uitgave, wordt gesteld dat in de “ongecensureerde” tekst van de Talmoed geschreven staat dat Jezus’ moeder, “Miriam de kapster,” seks bedreef met vele mannen.

  Verlustigingen over de vroege dood van Christus

  Een passage van Sanhedrin 106 verlustigt zich over de jonge leeftijd waarop Christus stierf: “Hebt gij gehoord hoe oud Bileam (Jezus) was?–Hij antwoordde: Eigenlijk is het niet vermeld maar sinds het geschreven is dat, mannen van bloed en bedrog hun dagen niet ter helfte zullen volbrengen, volgt hieruit dat hij drieëndertig of vierendertig jaar oud was.”

  Jezus in de Talmoed:

  Gruwelijke lasteringen tegen Jezus Christus

  Gittin 57a. Zegt dat Jezus in de hel is, en wordt gekookt in “hete uitwerpselen.”

  Sanhedrin 43a. Zegt dat Jezus (“Yeshu” en in Soncino voetnoot no. 6, Yeshu “de Nazarener”) werd terechtgesteld voor het beoefenen van tovenarij “Het wordt geleerd dat op de vooravond van het (Joodse) paasfeest, Jezus werd opgehangen, en veertig dagen ervoor werd er verkondigd: Jezus moet gestenigd worden tot de dood erop volgt omdat hij tovenarij heeft beoefend en het volk heeft verleid tot afgoderij…Hij was een verleider en zoiets zult gij niet betreuren of vergoelijken.”

  Hoewel het voor Talmoed apologeten een standaard gebruik van desinformatie is om te ontkennen dat het een aantal grove verwijzingen naar Christus bevat, zijn sommige Joods-orthodoxe organisaties meer ter beschikking en erkennen dat de Talmoed Jezus niet alleen vermeldt maar hem kleineert (als een tovenaar en een gestoorde seks freak). Deze Joods-orthodoxe organisaties maken deze erkenning wellicht uit de overtuiging dat de Joodse suprematie zo goed gevestigd is in de hedendaagse wereld dat ze zich over vijandige reacties geen zorgen hoeven te maken.

  Bijvoorbeeld, op de website van de Joods-orthodoxe Lubavitcher Chassidische groep–een van de grootste ter wereld–vinden we, compleet met Talmoedische citaten, de volgende verklaring:

  “De Talmoed (Babylonische-uitgave) vermeldt andere zonden van ‘Jezus de Nazarener’:

  1) Hij en zijn discipelen beoefenden tovenarij en zwarte magie, brachten Joden tot afvalligheid, en werden door buitenlandse, niet-Joodse mogendheden gesteund met als doel de Joodse eredienst te ontwrichtten (Sanhedrin 43a).

  2) Hij was seksueel immoreel, aanbad stenen beelden (een tichelsteen wordt er vermeld), door zijn goddeloosheid werd hij afgesneden van het Joodse volk, en weigerde om berouw te hebben (Sanhedrin 107b; Sotah 47a).

  3) In Egypte leerde hij toverij en wonderen te verrichtten, gebruikte methoden waarmee het snijden in zijn vlees gepaard ging—welke ook expliciet in de Bijbel zijn verboden (Shabbos 104b).

  Einde citaat van http://www.noahide.com/yeshu.htm (Lubavitch website) 20 juni 2000.

  Talmoed valt Christenen en Christelijke boeken aan

  Rosh Hashanah 17a. Christenen (minim) en anderen die de Talmoed afwijzen, zullen naar de hel gaan en zullen daar gestraft worden voor alle generaties.

  Sanhedrin 90a. Degenen die het Nieuwe Testament lezen (niet-canonieke boeken) hebben geen deel in de toekomende wereld.

  Shabbath 116a. Joden moeten de boeken van de Christenen vernietigen, d.w.z. het Nieuwe Testament.

  Dr. Israel Shahak van de Hebreeuwse Universiteit meldt dat de Israëliërs honderden Nieuwtestamentische bijbels verbrandden in bezet Palestina op 23 maart 1980 (zie Jewish History, Jewish Religion, pag. 21).

  Ziekelijke en krankzinnige leerstellingen van de Talmoed

  Yebamoth 63a. Stelt dat Adam geslachtsgemeenschap had met alle dieren in de Tuin van Eden.

  Yebamoth 63a. Verklaart dat landbouw de laagste is van alle bezigheden.

  Een Jood mag een drie jaar oud meisje trouwen (specifiek, drie jaar “en een dag” oud).
  Sanhedrin 55b.

  Een Jood mag seks hebben met een kind, zolang als het kind jonger is dan negen jaar oud.
  Sanhedrin 54b.

  “Als een volwassen man geslachtsgemeenschap heeft met een klein meisje, is het niets.”
  Kethuboth 11b.

  Een vrouw die geslachtsgemeenschap had met een beest, komt in aanmerking om met een Joodse priester te trouwen. Een vrouw die seks heeft met een demon komt ook in aanmerking om met een Joodse priester te trouwen.
  Yebamoth 59b.

  Abodah Zarah 17a. Stelt dat er geen hoer in de wereld is waar de Talmoedgeleerde Rabbi Eleazar geen seks mee heeft gehad.

  Hagigah 27a. Stelt dat geen rabbijn ooit naar de hel kan gaan.

  Een rabbijn debatteert met God en verslaat Hem. God geeft toe dat de rabbijn het debat won.
  Baba Mezia 59b.

  Het is verboden voor honden, vrouwen of palmbomen om tussen twee mannen langs te gaan, noch mogen anderen lopen tussen honden, vrouwen of palmbomen. Speciale gevaren zijn erbij betrokken als de vrouwen menstrueren of op een wegkruising zitten.
  Pesahim 111a.

  Een Joodse man is verplicht om elke dag het volgende gebed te zeggen: Dank u, God, dat gij mij geen Ongelovige hebt gemaakt, een vrouw of een slaaf.
  Menahoth 43b-44a.

  Sterke verhalen van een Romeinse Holocaust

  Hier zijn twee oude “Holocaust” verhalen uit de Talmoed: Gittin 57b. Beweert dat vier miljard Joden gedood werden door de Romeinen in de stad Bethar. Gittin 58a. Beweert dat 16 miljoen Joodse kinderen in (boek)rollen werden gewikkeld en levend verbrand werden door de Romeinen. (Oude demografie wijst uit dat zelfs in de gehele wereld er geen 16 miljoen Joden waren in die tijd, laat staan 16 miljoen Joodse kinderen of vier miljard Joden)

  Een onthullende bekentenis

  Abodah Zarah 70a. De vraag werd gesteld aan de rabbijn of wijn die gestolen was in Pumbeditha mocht worden gebruikt of dat die was ontheiligd, vanwege het feit dat de dieven mogelijk ongelovigen konden zijn (een ongelovige die wijn aanraakt maakt de wijn daarmee onrein). De rabbijn zegt niet bezorgd te zijn, dat de wijn toegestaan is voor Joods gebruik, omdat de meerderheid van de dieven in Pumbeditha, de plaats waar de wijn werd gestolen, Joden zijn. (Zie ook Gemara Rosh Hashanah 25b).

  Farizeese rituelen

  Erubin 21b. “Rabbi Akiba zei tegen hem “Geef mij wat water om mijn handen te kunnen wassen.”

  “Het zal niet genoeg zijn om te drinken,” klaagde de ander, “zal het genoeg zijn om je handen te kunnen wassen?”

  “Wat kan ik doen?” antwoordde de vorige, “als men voor het veronachtzamen van de woorden van de Rabbijnen de dood verdient? Het is beter dat ik zelf zou sterven dan dat ik het advies schend van mijn ambtgenoten.” [dit is de rituele handwassing die Jezus veroordeelde in Matteüs 15 1-9].

  De Talmoed pleit voor volkenmoord

  Kleine Traktaten. Soferim 15, Regel 10. Dit is het gezegde van Rabbi Simon ben Yohai: Tob shebe goyyim harog (”Zelfs de besten van de Ongelovigen moeten allemaal worden gedood”).

  Deze passage is uit het originele Hebreeuws van de Babylonische Talmoed zoals geciteerd door de Jewish Encyclopedia, van 1907, uitgegeven door Funk en Wagnalls, en samengevat door Isidore Singer, onder de aantekening “Ongelovige,” (p. 617).

  Deze originele Talmoed passage is verborgen in vertaling. De Joodse Encyclopedie stelt dat, “…in de verschillende versies de lezing is veranderd, ‘De besten onder de Egyptenaren’ wordt over het algemeen vervangen.” In de Soncino versie: “de besten van de heidenen” (Kleine Traktaten, Soferim 41a-b).

  Israëliërs nemen jaarlijks deel aan een nationale pelgrimstocht naar het graf van Simon ben Yohai, om deze rabbijn te eren die gepleit heeft voor de uitroeiing van niet-Joden. (Jewish Press, 9 juni 1989, pag. 56B).

  Op Poerim, 25 febr. 1994, heeft de Israëlische legerofficier Baruch Goldstein 40 Palestijnse burgers afgeslacht, inclusief kinderen, terwijl ze in gebed neergeknield zaten in een moskee. Goldstein was een discipel van wijlen Rabbi Meir Kahane uit Brooklyn, die CBS-News vertelde dat zijn leerstelling dat Arabieren “honden” zijn, is afgeleid “van de Talmoed” (CBS 60 Minutes, “Kahane”). Er is in Israël een cultus rond Goldstein wiens graf jaarlijks als een pelgrimsoord duizenden bezoekers telt.

  Prof. Ehud Sprinzak van de Universiteit van Jeruzalem beschreef Kahane en Goldstein’s filosofie: “Ze geloven dat het Gods wil is dat ze geweld plegen tegen goyim, een Hebreeuwse term voor niet-Joden.” (NY Daily News, Feb. 26, 1994, p. 5).

  Rabbi Yitzhak Ginsburg verklaarde: “Wij moeten erkennen dat Joods bloed en het bloed van een goy niet hetzelfde zijn.” (New York Times, 6 juni 1989, pag. 5).

  Rabbi Yaacov Perrin zei: “Een miljoen Arabieren zijn minder waard dan een vingernagel van een Jood.” (New York Daily News, 28 februari 1994, pag. 6).

  Moses Maimonides: Voorspreker van Uitroeiing

  Moses Maimonides wordt beschouwd als de belangrijkste die de Joodse leer in een systeem onderbracht, en grootste filosoof in de Joodse geschiedenis. Hij wordt vaak liefkozend aangeduid als de Rambam, naar de initialen van zijn naam en titel, Rabenu Moshe Ben Maimon, “Onze Rabbi, Mozes’ zoon van Maimon.” [Maimonides’ Principles, uitgegeven door Aryeh Kaplan, Vereniging van Orthodoxe Joodse Congregaties van Amerika, pag. 3].

  Hier is wat (Rambam) onderwees betreffende het redden van mensenlevens, speciaal betreffende het redden van levens van Ongelovigen en Christenen, of zelfs Joden die het waagden de “goddelijke inspiratie” van de Talmoed af te wijzen:

  Maimonides, Mishnah Torah, (Moznaim Uitgeversmaatschappij, Brooklyn, New York, 1990, Hoofdstuk 10, Engelse vertaling), pag. 184: “Dienovereenkomstig, als we zien dat een afgodendienaar (Ongelovige) wordt meegesleurd of verdrinkt in de rivier, moeten we hem niet helpen. Als wij zien dat zijn leven in gevaar is, moeten we hem niet redden.” De Hebreeuwse tekst van de Feldheim 1981-uitgave van de Mishnah Torah stelt dat dit goed is.

  Onmiddellijk na Maimonides’ vermaning dat het een plicht is voor Joden niet een Ongelovige te redden die verdrinkt of om het leven komt, informeert hij ons over de Talmoedische plicht van Joden ten opzichte van Christenen, en ook ten opzichte van Joden die de Talmoed afwijzen. Maimonides, Mishnah Torah, (Hoofdstuk 10), p. 184:

  “Het is een mitzvah [religieuze plicht], echter, om Joodse verraders, minim en apikorsim uit te roeien, en hen te laten afdalen in de put van vernietiging, daar zij moeilijkheden veroorzaken voor Joden en de mensen van God wegslingeren, zoals Jezus van Nazareth en zijn leerlingen, en Tzadok, Baithos, en hun leerlingen. Moge de namen van de verdorvenen rotten.”

  Maimonides zegt ook, dat niet-Joden slechts zo lang getolereerd zullen worden zo lang deze meer macht hebben.

  “Wanneer de Joden meer macht krijgen, zal het verboden zijn om de aanbidders van afgoden onder ons te hebben.”

  https://gtvflyers.com/

 27. woord wakker blanke genocide

  TOP 4 BESTE ANTI ((( ☭ ✡︎ KI👺KE ✡︎ ☭ ))) VIDEO’S A.K.A. DE # 1 MASSMOORDERS 💀 GENOCIDERS aller tijden 🟡

  ” WIE 😨 ZIJN SATANISCH ((( ☭ ✡︎ PARA👺SITES ✡︎ ☭ ))) VERANTWOORDELIJK VOOR GENOCIDE VAN BLANKE ✞ RACE DOOR SUBMENSELIJKE NIGGERS & ZANDNIGGERS ? ” door Alex ✞ LIFE ©

  https://www.bitchute.com/video/SWn5fT6phSd9/
  💥
  🟢
  https://www.bitchute.com/video/vGovi3PNTCzn/
  ( ✞ )
  Als je niet veel weet over joodse monsters, kun je de punten niet met elkaar verbinden! Werkelijkheid 80% van de blanke mannen werkt samen met kikes! Plaats video’s op: Goyim TV, Odysee, Rumble ..

  ” FUCKING ((( ☭ ✡︎ YI👺D ✡︎ ☭ ))) GECONTROLEERDE ‘NORMIES’ ZIJN DEEL VAN HET PROBLEEM” ©

  https://www.bitchute.com/video/RlcNcYJU7SBL/
  💥
  🟢
  https://crowdbunker.com/v/KXq-7fYfIB0
  ( ✞ )

  ” DE 😎 BESTE STRATEGIE OM STOM WAKKER TE WORDEN 💀 NORMIES & GAS LUCIFERIAN ((( ☭ ✡︎ HE👺EB ✡︎ ☭ ))) PARASIETEN ” door Alex ✞ LIFE ©

  https://www.bitchute.com/video/kWwEu0t025h1/
  💥

  ” 80% VAN DE WITTE😨 SLAVEN WORDEN GEMANIPULEERD DOOR DE DEMONISCHE ((( ☭ ✡︎ JE👺W ✡︎ ☭ ))) MAFIA ” Alex ✞ LIFE ©
  🟢
  https://www.bitchute.com/video/dvfZ9K6qac38/
  ( ✞ )

  ” WERELD 💡 KLASSE ANTI ((( ☭ ✡ YI👺D ✡ ☭ ))) PROPAGANDA ” ©

  ♦️
  https://gab.com/5x0yz3h9/posts/109133268488565498
  (🐸)

  https://gab.com/5x0yz3h9/posts/110277876452821968

  ♦️
  https://gab.com/5x0yz3h9/posts/110277172518731443
  (🐸)

  https://gab.com/5x0yz3h9/posts/108899815845375687

  ♦️
  https://gab.com/5x0yz3h9/posts/109826530667245126
  (🐸)

  https://gab.com/5x0yz3h9/posts/109568928823143657

  ♦️
  https://gab.com/5x0yz3h9/posts/110799621855757148
  (🐸)

  https://gab.com/5x0yz3h9/posts/110179080075449918

  ♦️
  https://gab.com/5x0yz3h9/posts/109212510942086505
  (🐸)

  https://gab.com/5x0yz3h9/posts/110922502815470079

  ♦️
  https://gab.com/5x0yz3h9/posts/109875111064738173
  (🐸)

  https://gab.com/5x0yz3h9/posts/109401292611479963

  ♦️
  https://gab.com/5x0yz3h9/posts/110045021555804837
  (🐸)

  ” DOE MEE bij 🐸 GAB ALLEEN 100% GRATIS TOESPRAAK 😎 PRO-WHITE & ANTI ((( ☭ ✡ KI👺KE ✡ ☭ ))) ✞ MEDIA IN WERELD ” door Andrew ✞ TORBA ©
  🟡
  https://gab.com/5x0yz3h9
  🟡

 28. Stopnoahidelaw.blogspot.com

  De nieuwe tien geboden die onlangs op mount Sinai zijn verklaard door de zelfverklaarde gods uitverkorenen is in feite niets anders dan de zeven noahide wetten die uitsluitend gelden voor niet-joden en onder andere christendom verbiedt, op straffe van onthoofding.

  1. Edwin,
   niet alleen valt het sterk te betwijfelen of dit ooit als christelijk kan bestempeld worden, maar men moet met dat soort muziek zeer voorzichtig zijn omdat door het gebruik van ononderbroken lage frequenties, de bassen, deze muziek hersengolven kan moduleren hetgeen alleen kan indien men het in stereo weergeeft met stereo-luidsprekers of stereo-koptelefoon. Het gaat om frequenties rondom de 8Hz gemengd met ietwat hogere tonen waarmede men speciale onhoorbare zwevingen kan produceren die alleen door de hersenen worden opgenomen en regelrecht de ziel induceren tot lagere beleving in de vorm van het aantrekken van duivelse geesten. Ik heb met dat soort dingen een beetje ervaring opgedaan in de jaren 1980 toen de eerste elektronische brainwave toestelletjes op de markt verschenen en uiteraard als hobbyist elektronische schema’s bekeken en zelfs een eenvoudige versie zelf gebouwd. Ijselijke ervaringen.

   Edwin, wanneer je zo maar lukraak duivelse dingen hier komt plaatsen moeten we ons afvragen wat je eigenlijk in realiteit bezielt ? Misschien ben je gevaarlijker dan andere goddelozen die hier komen jennen.

   1. De muziek in de video is het Sanctus, Gregoriaans gezongen. Het viel me op dat in deze video de tekst even afgesneden wordt na “Qui venit”, maar het Sanctus werd eeuwenlang in de Romeinse Mis gezongen.

    Ik wist niet dat u tegen Gregoriaanse zang was, Eric. Geeft u de voorkeur aan polyfonie? Ik geef de voorkeur aan Gregoriaanse zang in de liturgie; het klinkt monastieker en hiëratischer en is dus geschikter voor de liturgische cultus.

    1. Het is een gevaarlijke gek die Eric ,daar ben ik wel achter gekomen

     Edwin, wanneer je zo maar lukraak duivelse dingen hier komt plaatsen moeten we ons afvragen wat je eigenlijk in realiteit bezielt ?

     het gaat over de synagoge van satan IQ schoenmaat

    2. Eric,

     Wat die lage meditatieve achtergrondzang betreft; ik ben geen deskundige op het gebied van de geschiedenis van kerkzang, dus ik weet niet of dat vroeger werkelijk aanwezig was in de kerkzang. Bij het introitus “Hodie Scietis” van de reconstructie van Oudromeinse kerkzang door “Ensemble Organum” (“Chant de l’Eglise de Rome”) is dat ook te horen.

     1. ze kunnen heel mooi zingen in het Vaticaan

      De Katholieke Kerk die Lucifer Vatican prijst, betekent slangenaanbidding

      Flammas eius Lucifer matutinus invéniat ille, inquam, Lucifer, qui nescit occásum Christus Fílius

      Flammas eius Lucifer matutinus invéniat
      ille, inquam, Lucifer, qui nescit occásum
      Christus Fílius tuus,
      qui, regréssus ab ínferis, humáno géneri serénus illúxit,
      et vivit et regnat in sæcula sæculórum.

      https://youtu.be/NMRSn1JXQic?si=B9PnIyNEGnTpy_nU

      1. De tekst “Flammas ejus lúcifer matutínus invéniat. Ille, inquam, lúcifer, qui nescit occásum. Ille, qui regréssus ab ínferis, humáno géneri serénus illúxit.” is van het Exultet in de traditionele Paasvigilie; het woord “lucifer” daarin verwijst naar Jezus Christus, niet naar de satan die zich “Lucifer” laat noemen door zijn dienaren.

       Zie de woorden van sint Petrus in het eerste hoofdstuk van II Petr.: “Et habemus firmiorem propheticum sermonem: cui benefacitis attendentes quasi lucernae lucenti in caliginoso loco donec dies elucescat, et lucifer oriatur in cordibus vestris”.

       Amerikaanse protestanten maken achterlijke beweringen op het internet hoor, Edwin. Praat niet blindelings onzin achterna.

       1. Het woord “lucifer” betekent “lichtdrager”. De satan brengt geen licht maar geestelijke duisternis. Degene die waar geestelijk licht brengt is de Heer Jezus Christus, en Hij kan dus waarachtig “lichtdrager” genoemd worden.

        1. U kan toch niet ontkennen dat alles wat tegenwoordig uit het Vaticaan komt ,met de aanbidding van Lucifer gaat

         verder ben ik het met u eens

         Lucifer betekent gewoon lichtdrager, morgenster, en ja venus, want HIJ (Christus) IS DE LAATSTE STER (Laatste Verlosser) GEZIEN IN DAGERAAD NIEUW LICHT (Zijn nieuwe redding). Omdat satan wordt beschreven als een valse christus (ook wel een gevallen ster genoemd), is het logisch dat ze allebei de naam brenger van licht hebben. Jezus Christus IS DE ENIGE BRENGER VAN LICHT! Voor de baby-christen lijkt dit misschien alsof het over satan gaat, maar het is niet zoals het in de Bijbel staat

         2 Korintiërs 11:14 “Geen wonder, want zelfs Satan vermomt zichzelf als een engel van het licht”

         hij weet niet hoe, zeg ik, O Lucifer (brenger van licht), de morgenster, gevangen door vlammen (alle voorgaande namen verwijzen naar satan omdat deze beschrijving betekent: vastgebonden door de vlammen van de hel), van Zijn ondergang van Christus, Uw Zoon, die terug is uit de dood en zijn vredige licht op de hele mensheid heeft geworpen, en drinkt, en regeert voor eeuwig en altijd!

         Satan begrijpt niet waarom God de mensheid wil redden; hij ziet ons als lager dan de engelen, als laatste geschapen en zwak. Terwijl God wil dat de mensheid wordt verheven, geprezen en getroost door Zijn engelen en satan ons daarom haat…

         1. De meeste mensen beschouwen Lucifer als de gevallen engel, de heerser van de hel. Maar wat veel mensen niet weten is dat Lucifer ooit de engel van de muziek was. Er wordt gezegd dat hij elk instrument kan bespelen, maar de piano is zijn favoriet. Het muzikale vermogen van Lucifer is een bron van grote kracht en schoonheid. Als hij piano speelt, wordt er gezegd dat de muziek zo mooi is dat ze zelfs de harten van de meest kwaadaardige wezens kan raken. Het is deze kracht die Lucifer gebruikt om mensen weg van het licht en de duisternis in te lokken. Hoewel de muzikale vaardigheden van Lucifer groot zijn, is er één persoon die zelfs beter is dan hij. Die persoon is Jezus Christus. Er wordt gezegd dat wanneer Jezus piano speelt, de muziek zo mooi is dat ze zelfs het hart van Lucifer zelf kan raken.

     2. Waramund,
      ik hou absoluut wel van Gregoriaans en heb een grote verzameling op een aparte harde schijf (SSD) meestal met de tekst erbij en spijtig meestal met alleen Engelse vertaling, voorzover de tekst niet in de bijbel te herkennen is.
      Maar deze versie van “Eternal Spirit” zie : youtube.com/@eternalspirit215/videos
      deze muzikale versie inspireert mij niet, het is ijskoud en zeer overdreven. Het klinkt veel te zwaar als belast met duistere geheimen. Echt iets voor een zwarte mis van loge-mensen. Het ondersteunt het gebed niet, de nadruk ligt hier op duisternis. Goed gebrachte zang raakt het hart, wekt innerlijke vreugde op en zet spontaan aan tot bidden vanuit het hart. Niets daarvan in dit geval!
      Denk niet dat vrijmetselaars Gregoriaans niet zouden waarderen, zij zijn er helemaal op uit God diep te beledigen en Satan te verheerlijken, juist met dergelijke muziek. Beseft u dat overtuigd goddeloze liefhebbers van muziek met volle overgave luisteren naar de Mattheus-Passie ? Niet om de meestal Evangelische waarde maar wel alleen om het zeer fijne muzikale gehalte. Het is voor hen louter en alleen maar een muzikaal feest met extra gelegenheid tot grote haat voor bijbel en waarheid en Christus beledigen.
      Moest ik ooit in een Tridentijnse heilige Mis dergelijke muziek horen dan liep ik direct de deur uit.
      Het toppunt is waarschijnlijk : “Sanctus – Magnificent Templar Chant from an Abandoned Monastery” youtube.com/watch?v=DQPbN3ao5_s
      Dit kan echt niet ! Absoluut hemeltergend ! Dit is sarcastische dodenzang van vrijmetselaars over een stervende RKK. Het klinkt als in een duistere onderaardse krocht !
      Vergelijk met het verblijdende Magnificat van Bach, welk een hemelsbreed verschil en echt “Magnificent” in de zin van Nobel en Zielverheffend.

      1. Eric,

       Ik vraag mij af hoe volgens u Gregoriaanse kerkzang moet klinken, want Bach is echt geen Gregoriaanse cantus planus hoor; in de 12de eeuw zou u niet zoiets als Bachs muziek gehoord hebben in een westerse katholieke kerk.

       1. Ik vraag mij af of u ook tegen, bijvoorbeeld, “Congaudeant Catholici” gezongen door “Ensemble Organum” bent.

        1. Heerlijk ontroerend en pakt me vanaf de eerste klanken. Oprecht, eenvoud, de uitvoerders doen zich niet opmerken, zij zingen geen technische noten, geen onnatuurlijke bijverschijnselen, echt en waarachtig. Hartelijk bedankt voor de aanwijzing !
         Zeldzaam goed !

         1. Dat komt uit hun werk “Compostela ad Vesperas Sancti Iacobi: Codex Calixtinus”.

      2. Waramund,
       akkoord, maar Bach lijkt me verrijkend en zielverheffend, ook de Johannes-Passie in tegenstelling tot de Mattheus-Passie waar het blijkbaar alleen gaat om de muzikale prestatie van de verheerlijkte kunstenaars zoals in Antwerpen in de Carolus Borromeus kerk de NOM ondergeschikt is aan de promotie van kunstenaars. In twintig jaren ik daar woonde slechts twee maal die kunstenaars mis bijgewoond. God ten dienste van kunst.
       Bij http://www.chantcd.com/index.php/page/shop:lyrics/ kan men pakketten Gregoriaanse gezangen bestellen en downloaden. Gewoon volks of als in een klooster, dus niet echt bijzonder kunstig. De lyrics kan men gratis nemen en dan is het een zoektocht naar de Nederlandse teksten en veel werk om het allemaal per lied met een gelijkaardige bestandsnaam te ordenen, zo niet is het moeilijk terug te vinden. Laat iedere bestandsnaam met de Latijnse woorden beginnen en dan zijn ze alle automatisch alfabetisch geordend.
       In de kapel van StMichael te Niel-bij-As was er enkele tijd lang een echte getalenteerde zanger, wonderlijk om aan te horen, maar dan vergeet men de tekst en dat is zeer spijtig. Anderzijds kan men ook gestoord worden wanneer gewone zangers zich te technisch uitsloven, letterlijk de noten zingen leidt tot ergernis. Maar wanneer de Mis dan eindigt met een oud Vlaams Maria-lied zingt iedereen van harte mee en dat is werkelijk ontroerend en zielverheffend. Het is niet gemakkelijk om een geslaagde zanggroep te vinden. Zo vond ik een half jaar geleden een prachtige en tevens eenvoudige weergave van Cor Arca Legem Continens en meteen een kopie gemaakt voor persoonlijk gebruik, maar enkele dagen later verdween het uit youtube en dat maakt me dan toch doodongelukkig want nu kan ik niemand meer verwijzen naar dat heerlijk inspirerende lied. Er bestaat een Franse versie maar die klinkt me te militant en ik vind dat niet passen bij het onderwerp.

       1. Gregoriaans moet niet “gewoon volks” klinken maar ernstig en priesterlijk; bij de heilige liturgie treedt men immers uit het dagdagelijkse het heilige binnen. De kerkzang van voor de Renaissancetijd kwaadaardig noemen is zwaar fout. Dat iets niet hypervrolijk klinkt betekent niet dat het boosaardig is.

        Er zijn er veel geweest die in tegenstelling tot u polyfonie te werelds achtten voor liturgisch gebruik.

         1. Edwin,
          oprecht gemeende innige deelneming in jou spijt,
          maar toch moet het me van het hart dat dit veel te modern is en ik kan dat niet meer verdragen.
          Zodra we misschien allen naar toevluchtsoorden worden geleid oor een engel, ik hoop van harte jij ook, dan krijgen we dagelijks de echte waardevolle Tridentijnse Heilige Mis !
          Volhouden !

        1. Volledig akkoord, maar het moet helemaal natuurlijk zijn, geen elektronische manipulaties zoals echo e.d.
         Met volks bedoel ik dat het volk meezingt of dat het zonder bijzondere kunstzinnigheid wordt gezongen, met of zonder eenvoudige orgelbegeleiding.
         Ik zit thuis, niet in de kerk, dus laat ik me graag overspoelen door polyfonie. In 1978 begon ik onwetend met de LP “Jesus Christ Superstar” maar ontdekte gelukkig al gauw de Johannes-Passie en het Magnificat van Bach en zo ging het verder.
         Eenvoudige klassieke luit en fluit kan ook zielverheffend werken wanneer gespeeld door talentrijke kunstenaars. Goede kunstenaars bezitten iets engelachtigs en dat stralen zij uit, het is een wonder dat niet goed te vatten is, net zoals bij bijzondere schilderijen. Werkelijke Schoonheid kan een mens zodanig pakken dat men zou kunnen bezwijmen alsof men traag zou sterven. Het wonder van de bovenzinnelijke geestelijke liefde valt niet in woorden weer te geven.

     3. Ik heb nog eens geluisterd naar de muziek die Edwin postte, en ik hoor niet het soort lage meditatieve achtergrondzang waar ik het over had; er is simpelweg een weergalmeffect toegevoegd aan de muziek om te imiteren hoe het in een kathedraal zou klinken.

      1. Heren toch.
       U laat zich toch niet meeslepen door muziek? Weet u dan niet dat muziek een illusie is? Het is een industrie gemaakt door de handelaren in muziek.
       Bach heb ik te vaak gehoord en ik moet er weinig meer van hebben. Mozart is één van de weinigen die mij écht lijkt.

       Maar, muziek is eigenlijk van de duivel. Het is een illusie en spreekt op een bepaalde manier tot de mens. Rijke mensen zijn vaak zeer dom. Muziekmakers weten dat en schrijven dan voor die zeer rijke types muziek. Muziek begrijpen ze wel omdat ze zo dom zijn. Muziek passeert het intellect en spreekt tegen een diepere laag.

       Er is maar weinig échte muziek. Wanneer een moeder voor een kind een melodietje zingt, dát is Hemelse muziek. Maar voor de rest is het helemaal niks en houdt af van zuiver denken.
       Het intellect is het hoogste, vind ik. Het bewustzijn is dat wat dieren niet hebben. Daarom pleit ik voor het ontwikkelen van het bewustzijn. Vooral het zelfbewustzijn.

       Muziek komt eigenlijk uit de oorlog. Vooral blaasmuziek is moordmuziek. Muziek was en is er om de soldaten in een vecht-stemming te krijgen. En om de vijand af te schrikken met die vreselijke doedelzakken, trompetten en dat soort.

       Ik gebruik muziek om de ellende van de geluidsoverlast in het Westen te ontlopen. Dan hoor ik die overlast niet ze erg. Wel moet ik die kolere radio om het uur doven, want dan komen de leugenaars van het nieuws weer om hun duivelse kunsten te vertonen.

       Ik speel wel muziek. Piano en gitaar. Dán heeft het nog een functie, zo voor de gezelligheid. Dus ik ben niet tegen muziek, maar ik besef dat muziek vaak duivels is omdat mensen het gebruiken om anderen mee te manipuleren. Zo vind ik het grappig om te spreken van een krakende viool waar je net niet het geluid van een nagel op het bord hoort. Lelijk! Maar ja. We motten het doen met die zooi. Maar dat gedoe met de Bach altijd. Das maar niks. Die passies komen me de strot uit. Wat een valsige vertoning zeg! Bah.

       1. Raphaël.
        het gaat niet om de muziek zelf, niet om de noten.
        Moest u met regelmaat psalmen lezen dan zou u toch weten dat Koning David zijn psalmen begeleide met zijn harp.
        Dat is waar het om gaat: al heel vroeg hadden kloosterlingen vaste dag en nacht uren om samen o.a. psalmen te bidden. Psalmen zingen houdt u niet alleen fysiek beter wakker maar helpt om de ziel naar God op te heffen. Eenvoudige begeleiding van een klein houten orgeltje met houten pijpen is niet alleen mooie omlijsting maar werkelijk zielverheffend. Denk maar aan het gezamelijk zingen van een oud Vlaams Maria-lied na de Tridentijnse Mis. Het bracht me dikwijls tot tranen en ik zag dat ook bij anderen.

        1. Ja de emoties die willen wat. Maar om dat nu ‘zielverheffend’ te noemen? Ik denk dat het begeleiden van een stervende of een zwaar zieke meer zielverheffend is dan het egoïstische genieten van mooie klanken al dan niet vermomd met manipulerende teksten.

         Ik blijf muziek maar een valse vertoning vinden gericht op het manipuleren van de emoties. De orgelmuziek in de kerk was ook maar niks. Altijd was het niet in de maat en het was ook helemaal niet mooi eigenlijk. Bombastisch niks. Maar ja. U mag ervan genieten. U doet maar. Het hoeft niet slecht te zijn en kan wat troost bieden. Maar leugenaars, daar heb ik een broertje dood aan. Daar hou ik niet zo van. Ook niet en juist niet als ze muziek maken. De goeie natuurlijk daargelaten.

         En wat onze veelschrijver beweert is ook waar. Muziek is niet meer te vertrouwen omdat de slechte mensen met techniek de geest kunnen manipuleren. Dat gaat inderdaad heel ver. Daarom oppassen met muziek!

       2. U heeft gelijk Raphaël

        Lucifer was dus uitgerust met muziekinstrumenten. Hoe ging dat dan, die aanbidding in de hemel? Het was Lucifer die de andere engelen leidde en voorging in de aanbidding van …

        Ik ga alles opzoeken broeder ,ik moet even aan de slag

       3. Mooie dingen op zijn slechts bekijken.
        Waarom ???
        Blijf uit de buurt van duivels.
        Er zijn zeer mooie liturgische versies van het Weesgegroet en kies er de mooiste uit. Dat is nuttig werk.

        1. Zoeven was ik in de kerk. Ik ging zitten en er werd orgel gespeeld. “Er ist ein Ros Entsprungen”, speelde de organist. Tja, eerlijk waar, het was wel erg mooi.
         Moet je je voorstellen; een bijna donkere kerk met zeer zachte kerstverlichting en dan zo een heerlijke melodie. Toch wel mooi.

 29. Er is een nieuw artikel ,ik ben weg ,dus je bent verlost !

  echt waar, rust in mijn hart .

  het beste

  1. Edwin,
   neem het nu ook weer niet zo dramatisch op. Val a.u.b. niet van het ene uiterste in het andere.
   Probeer a.u.b. positieve dingen te brengen.
   Kijk eens rustig naar dit zeer grote talent : youtube.com/watch?v=_qmIoxBPJzI
   How Classical Music FEELS, and Why (Hoe Klassieke muziek VOELT, en Waarom)
   Deze jonge vrouw is diep ernstig en ijskoud nuchter maar zij kan goochelen met emoties, zij zit op een zeer hoge wolk en ziet werkelijk de allerkleinste detailtjes.

   Zij toont hoe componisten macht krijgen over je ziel.
   Bijvoorbeeld: youtube.com/watch?v=hel9mGippUU
   Deep Dive into JOHN WILLIAMS (and his secret formulas)

   En juist daarom is het van het allergrootste belang dat je positieve en goede dingen tracht te schrijven.

   Ik ben er zeker van dat jij dat kan als je het gewoon ook echt wil.
   Iedereen verlangt naar schoonheid, toch zeker als christen de schoonheid van de ziel.
   Schrijf ons over schoonheid, Edwin, laat de duistere dingen achter je.

 30. Je geheugen laat je in de steek

  “Als je maar de pracht van de 3, 6 en 9 zou kennen, dan zou je de sleutel tot het universum hebben.” – Nikola Tesla

  https://gezondcelpotentiaal.nl › solfeggio
  Solfeggio frequenties – Genezen met Geluidsgolven – Gezond Celpotentiaal
  963 Hz = 9 + 6 + 3 = 18 (18-9 = 9) Guido van Arezzo Guido van Arezzo was een benedictijnse monnik en muziektheoreticus geboren rond 991 of 992. Hij zette zich in om een efficiëntere manier te ontwikkelen waarmee hij liederen aan andere monniken kon leren. In die tijd gebruikten muzikanten hexachords of

  Ik hen hier nooit een artikel gezien over synagoge van satan

  Het is dan net of jezus het zwijgen is opgelegd, een spreekverbod voor jezus

  dé Farizeeërs, duivelskinderen die de Synagoge van Satan leidden.

  Openbaring 3:9
  King James-versie
  9 Zie, Ik zal ze tot de synagoge van Satan maken, die zeggen dat ze Joden zijn, maar dat niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal ze laten komen en voor uw voeten aanbidden, en laten weten dat ik u heb liefgehad.

 31. Intussen lopen de gevallen engelen gewoon rond

  Wat is er gebeurd in Miami? Verslagen van 8 10′-wezens die binnen en buiten het winkelcentrum rondlopen

  https://youtu.be/qxpy6n5G7mQ?si=cas7higsqdfYzA3y

  Meer dan 100 agenten, zwarte helikopters, stroom uitgevallen, politiescanner uitgevallen… allemaal vanwege gevechten tussen jongeren, sommige gewapend met… stokken.
  Er zijn berichten over wezens van 8-10 voet die binnen en buiten de markt/winkelcentrum rondlopen, waarbij mensen op hen schieten om zichzelf te beschermen.
  Niets op het nieuws, niets in zoekopdrachten, niets te melden na een situatie die dat soort reacties rechtvaardigde

  1. Edwin
   duivels komen tegenwoordig massaal naar het aardoppervlak en zij kunnen zich zichtbaar maken voor ons. Kijk daar a.u.b. niet naar, het is gevaarlijk.

 32. Chaos in de Kerk.
  Chaos in de wereld.
  Chaos in het hoofd van de mens.
  Chaos is alomtegenwoordig, laat dat duidelijk zijn.
  Hoe kan men zich “bevrijden” van chaos? Via geloof? Wat voor geloof? Geloof in Jezus Christus natuurlijk… Maar blijkbaar werkt dat niet helemaal. Immers, hoe sterk is dat geloof?
  Het is niet te geloven hoe wij als halfslachtige schepselen, snotneuzen, snotapen, knoeiers, maar vooral kleingelovigen steeds maar proberen elkaar de les te spellen. En we blijven het maar proberen. Ieder doet dat op zijn manier. De ene, zogezegd “diepgelovig” vanuit de overtuiging de WIL van God te vertegenwoordigen. De andere “minder of niet gelovig”, vanuit de overtuiging van zijn EIGEN “goddelijk” gelijk. We zijn blijkbaar allen verslaafd (*) aan ons “eigen” gelijk.
  Zeg dat van mij ook maar. Ik ga dat niet ontkennen. Maar ik zal het ook niet beamen. Want vooraleer iets te kunnen beamen moet men weten waarover men spreekt.
  BEGRIJPEN wij onze eigen woorden wel? Begrijpen wij wat dat wil zeggen: “De WIL van God”? Begrijpen wij “de Geest die waait waarheen Hij wil” en “Het lichaam van Christus?”

  Ik DOE in elk geval moeite om te begrijpen. Dan DOE ik tenminste iets nuttigs. En het “ongelooflijke” is dat hoe meer moeite ik doe om te begrijpen, hoe meer ik begin te begrijpen. Dat vraagt geen arbeid. Het vraagt alleen complete aandacht, zuivere attentie, zonder je te laten afleiden. Zo eenvoudig en zo makkelijk is deze “moeite”, maar blijkbaar een onmogelijke opgave voor de meesten onder ons.
  Zonder mijn verleden zou ik niet in staat zijn te “doen” waartoe ik nu in staat ben. Een verleden waarvan ik dacht dat mijn “bloed, zweet en tranen” waardevol en liefdevol waren, maar het tegendeel bleek waar. Het verleden waarvan ik alleen maar kan zeggen dat het een compleet onbewust-zijn was.
  Een geschenk uit de hemel heeft mij een nieuw “zicht” gegeven: Een zicht waardoor afleiding niet meer mogelijk is, want wat ik “zie” rondom mij is alleen maar duisternis, op één uitzondering na (en dat is net het geschenk): een “Licht-puntje”, daar waar alles om draait, mijn hele leven bepaalt en niet meer weg te denken is.

  Wat wij als “realiteit” zien is niets anders dan duisternis, nietsbetekenend en puur bedrog. Aan een kind is dat heel moeilijk uit te leggen, zoniet onmogelijk, want het zal zeggen: “het IS niet donker, Je ziet toch dat wij in het LICHT leven”. Inderdaad, dan ben ik sprakeloos en kan ik niet anders dan mezelf compleet verloochen: Het kind heeft gelijk en ik ben fout. Wie een “discussie” wil beginnen met een klein kind omtrent Leven & Dood verliest sowieso.

  Mijn schrijven echter is gericht naar hij (zij) die in staat is om het te “begrijpen”. Zonder begrip is naastenliefde onmogelijk. Kinderen onder elkaar kunnen niet liefhebben omdat begrip ontbreekt.
  Wie mij leest moet mij dus leren “begrijpen”. Ik ben immers jullie naaste die iets te zeggen heeft, niet oppervlakkig maar diepgaand, aan ieder van jullie. Vindt iemand dat zinloos, dan moet hij stoppen met lezen. En vindt iemand dat een medemens of vijand “leren begrijpen” niet christelijk zou zijn, dan moet hij dat kunnen uitleggen, met goede argumenten. Zonder argumentatie is er sprake van onredelijkheid. Wat onredelijk is, is onrechtvaardig.
  Als een conversatie eindigt met woorden als “U zou beter zwijgen want U dient zich tot God te richten, in liefde en overgave, dan is dat geen argument, maar een wens, een eis.
  Al wat klinkt als “U moet…” is het omgekeerde van wat de Bergrede vertelt en dus niet de liefde waar Jezus het over had. Want stel dat iemand zich daadwerkelijk tot God richt in liefde en overgave maar hij wordt vernederd in plaats van geloofd, dan is het de vernederaar die een gruwelijke fout maakt, niet de vernederde. De vernederde staat aan Gods zijde, niet de vernederaar. De vernederaar is hij die zijn naaste wantrouwt en/of minacht. Vanuit een geest van wantrouwen kan men niet liefhebben. En dat is wat onze wereld is, een wereld van wantrouwen gelijk aan waanzin, de waanzin van sleutels en sloten. Daarom leven wij in het “donker”. Deze Duisternis werd duidelijk met Jezus’ Woorden: “Heer, waarom hebt Gij Mij verlaten”. Het Licht kwam dan wel (even) terug op aarde als een ware bevrijding, maar laat ons eerlijk zijn… De “Hemelvaart” is niet iets dat men zomaar kan begrijpen. Wij kunnen er onnoemelijk veel belang aan hechten, maar als “anders-gelovigen” het niet goed snappen of zich ermee geplaagd of gepijnigd voelen, dan toont dat alleen maar onze onmacht en/of onze beperktheden aan als mens (het niet in staat zijn tot liefhebben), hetgeen zonde is. Liefhebben zónder beperkingen, dáár gaat het om. Grenzeloos liefhebben… Geen partner, geen familie, maar onze naaste, onze vijand !! Wie zichzelf kan betrappen op onverdraagzaamheid zou moeten “weten” dat hij zijn naaste niet liefheeft. Het mooiste dat hij dan kan doen is “Vrede en Rust” opzoeken of tijd maken voor zichzelf in een sfeer van Stilte, om verbonden te zijn met het “Geheel” (Gods Schepping). De Stilte is het mooiste dat er is. Hoe stiller een mens geweest is in zijn leven, hoe waardevoller hij weldra zal blijken. Hoe meer hij zijn lijden voor zich heeft kunnen houden, hoe meer kracht en licht hij zal uitstralen. Hoe zwijgzamer hij geweest is in conflictsituaties, hoe meer hij te bieden zal hebben (Priesters met het hart op de goede plaats zouden moeten kunnen “begrijpen” wat ik bedoel)
  Maar zij die hun leven lang onzin hebben uitgekraamd vanuit een geest van fierheid of betweterigheid, zij zullen niets te bieden hebben.

  De Duisternis is in de eerste plaats de hopeloosheid en de illusie waarin wij leven. Onze wereld is één grote illusie met als grootste drama de vastgeroestheid, stijfheid waarmee de meesten onder ons te maken krijgen. Vastgeroest zijn in een “eigen” DENKbeeld omdat onze opdracht “vijand beminnen” een onmogelijkheid blijkt te zijn.
  Een “denkende” kan niet beminnen zoals Jezus beminde en de “Wederkomst” zal niet zijn zoals wij, huidige christenen “denken” dat het zal zijn.
  Alleen HIJ die zijn naaste (of vijand) ten volle BEGRIJPT, is in staat te beminnen. Het “denken” daarentegen (wat het ook wezen mag), gaat steeds gepaard met ontgoochelingen en lijden, TENZIJ men via “zuiver denken” tot een zuiver “zijn” kan komen. Dat moet zo geweest zijn met Jezus “als kind”. Jezus is niet als “God” geboren. God kan niet “geboren” worden. Een zuiver “zijn” is een eindpunt en vraagt geen “denkwerk” meer. Het is een eindpunt, gelijk aan beginpunt. Alfa & Omega, zoals Jezus Zichzelf noemde. Hij was (IS) geen “denker” maar ongetwijfeld is Hij dat wel geweest in Zijn kinder en jeugdjaren… Een goddelijke “denker” die Zichzelf gevonden heeft.
  God kan niet “geboren” worden want dat zou in tegenspraak zijn met wat Jezus van Zichzelf gezegd heeft. Daarom dienen wij op te passen als we zeggen “Jezus = God”. Men kan niet zeggen dat het “onwaar” is, maar dat het absoluut “waar” is kan men ook niet zeggen. De Liefde heeft Zijn eigen taal… Een Zuivere taal, een Stille taal die klinkt als muziek, zonder valse noten.
  De Wederkomst is een zuiver “ZIJN”, gelijk aan de Mensenzoon, die maar één wens (WIL) heeft: nl. dat wij állen één kunnen worden met Hem.
  Dat is een “ongelooflijk” iets. D.w.z. Onvoorspelbaar en Wonderbaarlijk. Alleen DÁT zal de Wederkomst zijn en niets anders. “Niemand weet de dag of het uur” zei Jezus.
  Waarmee Hij eigenlijk wilde zeggen: ” Niemand weet “exact” wat en wanneer, alleen GOD. Maar blijkbaar weten “wij” als christenen het min of meer wel en kunnen “wij” het niet laten er heel wat aan toe te voegen, veelal na-aperij, vaak erg gedetailleerd, van geschreven zaken die voor velen “aantrekkelijk” zijn of troost geven, maar in wezen een “illusie” zijn. Er zijn evenveel “voorspellingen” over de toekomst als er mensen zijn. Onnoemelijk veel verschillende visies, allemaal goed “beredeneerd” en met een zekere “logica”. Maar er kan maar één ware logica zijn, en dat is de Rechtvaardigheid van God. En als God rechtvaardig is, dan is de zondaar dat niet.
  Rechtvaardigheid wil zeggen dat zowel de mishandelaar als de mishandelde een verdiende bestemming zullen krijgen, met als eindbestemming Datgene wat alleen GOD kan weten. Al zouden we eigenlijk moeten zeggen “GOD”, willen we ons uiterst nederig tonen.

  De zondaar is de mens die in een denkwereld leeft en dat is zowat elke mens. De denkwereld van de mens was er vóór de Kruisiging maar ook ná de Kruisiging. Omdat wij in een denkwereld leven en niet in Waarheid, zal de Waarheid ons (opnieuw) OVERVALLEN, opdat wij “allen” in Waarheid kunnen leven. De “Grote Waarschuwing” was het Kruis (en niets anders). Maar wat is deze “waarschuwing” waard? De Hel zal voor elke mens zijn, al kunnen we evengoed zeggen dat we er al middenin zitten, gewoonweg omdat we niet in staat blijken te zijn te om te “doen” waar het in wezen om gaat (Jezus’ Bergrede !!)

  De ware bevrijding moet nog komen. Zij die zich “nu” reeds bevrijd voelen, vanwege hun geloof, staan er het beste voor. Zij hebben de Mensenzoon reeds in hun hart. Pas op !! Zich bevrijdt “voelen” is een zeldzaamheid en betekent allesbehalve zich bevrijd “tonen”.
  Diegenen die hun medemens haten en bijgevolg een uiterst zielig leven leiden hoeven niet meteen te panikeren. De Hel zal voor hen niet als een Hel aanvoelen indien zij geloof hebben. Zij kunnen spoedig “genezen” worden van hun haat. Haat is een afschuwelijke ziekte, de meest gruwelijke ziekte ter wereld waar zelfs psychiaters last van hebben. Echter, haat is een menselijke ziekte. Eenmaal hiervan genezen heeft men zicht op de Waarheid en dat zicht zal Hemels zijn.
  De rijksten en machtigsten der aarde en zij die hen ophemelen of verafgoden zullen het hardst te verduren krijgen, want ze voelen zich (te) GO(E)D en zullen alles doen om hun goed gevoel (macht) te behouden. Immers, welke mens op aarde wil zijn “goed” gevoel veranderd zien in een “slecht” gevoel? Dat is ondenkbaar. Wat ondenkbaar is, is onbestaande voor het verstand. Maar ik zeg jullie: Wie zijn verstand als Waarheid ziet, ziet alles verkeerd. Het is niet mijn verstand dat dat zegt maar mijn gevoel. En dat gevoel zegt dat het Ongelooflijke “weldra” zal geloofd worden, maar zij die zichzelf “GOED” of “GOD” voelen omwille van hun aanzien en bezittingen, zullen zich gruwelijk slecht voelen. Zij zullen zich voelen als de armsten der armen.
  Daarom… Diegenen die vandaag de dag opkijken naar onze wereldleiders en/of naar een beroemdheid die even rijk is als een land als Nieuw Zeeland, terwijl een kind moet sterven van honger, zouden beter vandaag nog STIL-staan bij wat ze “doen”, want wat ze “doen” is een ware schande. Hun “JA MAAR…” mag dan nog perfect logisch in mekaar zitten, maar het zal door GOD geweigerd worden. Wij staan niet ver van een totale “Ommekeer” ❣️❣️❣️
  Ontelbaar vele mensen zullen “compassie” krijgen met de rijksten der rijken, op een nog nooit eerder geziene manier. De liefde van GOD zal aanvoelen als on-menselijk HARD, maar tegelijk als Goddelijk Zacht voor zij die de Bevrijder in zich hebben, want God is Rechtvaardig, niet de wereldleiding die dat van zichzelf “denkt”. God WEET wat Hij doet, in tegenstelling tot de zondaar die slechts “denkt” te weten. Zijn rijk kome, Zijn wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Een ongelooflijk “mede-lijden” zal over de aarde heersen jegens de rijksten der rijken en een ongelooflijk “medeleven” jegens de armsten der aarde.
  Nogmaals, het is slechts mijn gevoel dat spreekt. Een “gevoel” komt niet vanuit de hersenen. Daar waar gevoel is, daar kan onmogelijk sprake zijn van liefdeloosheid. Wat gevoelloos is, dát is pas liefdeloos. Een gevoel is geen onverschilligheid. Een gevoel is iets dat met woorden niet helemaal uit te leggen valt. Mijn woorden zijn slechts een poging om mijn gevoel weer te geven.

  Wie de “Wederkomst” ziet als iets dat gaat gebeuren “ergens” in de toekomst, ziet
  alles wazig. Toekomst bestaat in feite niet. De Wederkomst “IS” er gewoon. Het is het goddelijk Hier-en-Nu waar velen zo graag over spreken maar eigenlijk niet weten wat het precies is, Datgene waarvan we ons nauwelijks of (nog) niet bewust zijn. Het moet nog doordringen. Sterven doen we overwegend onbewust. Alleen het Zuiver (= compleet) Bewustzijn van de Liefde die Eeuwig is, kan ons redden en ons doen Leven in liefde. Wat wij als “leven” beschouwen is niet het ware Leven. Het “Leven” is Datgene wat niet in woorden uit te drukken is, gelijk aan tijdloosheid’, het Enige dat werkelijk bestaat, een toestand van Liefde die Eeuwig is. Tijd daarentegen bestaat niet. Tijd is slechts een lijn, een illusie. Toekomst en Verleden bestaan niet “echt”: Zij bestaan slechts in onze denkwereld. De Kruisdood is niet iets “uit het verleden”. De Kruisdood heeft een Ware betekenis in het goddelijk Hier & Nu. Wij leven in een wereld van overwegend onbewustzijn. Alleen “Bewustzijn” bestaat, t.t.z voor diegene die “begrijpen” kan wat het betekent. Bewustzijn is hetgeen waarmee we ons graag vereenzelvigen (Ik “ben” bewust), maar we zijn dat helemaal niet of… (nog) niet.

  Noem mij gerust onbewust, dwalend, onwetend, hypocriet of dromend. Ik aanvaard dat volkomen. Niemand echter kan zeggen dat ik geen “moeite” gedaan heb in mijn leven om uit te zoeken wat “Eeuwigheid” en “Bewustzijn” betekenen.

  “Leidt ons niet in bekoring” hebben we geleerd als christen, maar we “doen” niet wat we geleerd hebben. We laten ons voortdurend verleiden door wereldse zaken, elke dag opnieuw, door mooie woorden bijvoorbeeld, of een mooi verhaal, waarvan we “denken” dat het waarheid is. Het “Boek der Waarheid” is daar helaas een MOOI voorbeeld van.
  De Waarheid is geen verzameling van woorden. Dat Jezus tóch (onze) woorden gebruikte en profetieën deed uitkomen deed Hij omdat Hij niet anders kon, uit liefde. Maar God de Vader is een Stille Vader, een Vader die zonder woorden toch alles kan zeggen 🌻🌻🌻☀️. Dat is een “ongelooflijk iets” ❣️❣️❣️
  De ware tragedie van de wereld is dat we alles “doen” behalve Hem liefhebben.
  Hem liefhebben wil niet zeggen “bidden”, noch wil het zeggen “wachten”. Het vraagt een zekere “actie”. Wij moeten degelijk iets “doen”
  De grootste “fout” die wij als christen maken is een “denkfout”, nl. te DENKEN dat “liefdadigheid” gelijk staat aan een geldstorting, zoals een storting voor een goed doel bijvoorbeeld. En dat het hoogst mogelijk bedrag dat we kunnen afstaan het toppunt zou zijn van onze liefdadigheid. Neen, neen, neen !! Onze naaste is geen organisatie !! Onze naaste is onze vijand. Dat kan een gebuur zijn of een verre Chinees of Afrikaan. Dát is onze naaste! En beminnen moeten we !!
  Dat betekent in de eerste plaats elkaar niet vernederen. Maar helaas zien we het omgekeerde, want als puntje bij paaltje komt, dan verliezen we zichtbaar het geduld en MAKEN we onze naaste maar AF 💀 met woorden… Elke keer opnieuw, zoals binnen dit Katholiek Forum. Gemakzucht heet dat. Een hoofdzonde! Ieder mens zou daarom moeten beginnen met “zichzelf” in vraag te stellen, in plaats van impulsief iemand de les te willen spellen. Wat voor zin heeft het onze naaste iets te willen bijbrengen als we zelf niet goed weten wat we uitkramen. Of is er iemand die tot in de puntjes kan vertellen wat het “Rijk Gods” betekent? Want daar gaat het tenslotte om. Het geloof in God is het geloof in Hemels Geluk op aarde. Maar nogmaals, ook hier zijn evenveel interpretaties mogelijk als er mensen zijn.
  En een “atheïst” of “agnost” moet niet vertellen dat “bijbelse woorden” niet in hun woordenboek staan, want daarmee tonen ze zich als extreem hypocriet. Als het werkelijk zo zou zijn dat “bijbelse woorden” onbestaande zouden zijn voor hen, dan zouden ze deze woorden compleet negeren en hun “eigen” gang gaan. Maar dat doen zij duidelijk niet want blijkbaar kunnen ze het niet laten om op “onderzoek” te gaan… Bijbelonderzoek, etc., om er uiteindelijk hun “eigen” visie aan te geven. Dat doen ze uiteraard om te scoren, indruk te maken, op te vallen, voor GOD te spelen… Een visie echter is geen waarheid maar slechts een “denkbeeld”

  De vraag is vooral: Wat zitten wij hier te “doen” op aarde? Rondjes draaien? “Weten wij eigenlijk wat we willen?”
  De paus alleszins niet. Of moet ik zeggen: Hij weet het juist wel? Want alles, werkelijk al het mogelijke wil hij “doen” om toch maar de Hemel te “verdienen”, zoals organisaties en/of overheden steunen die vreemdelingen willen opvangen, hongerige willen voeden en naakten willen kleden.
  Als deze paus oog in oog zou komen te staan met “God de Vader” en God zou hem vragen: “Weet je wel wat je doet?”, dan is het antwoord van de paus voorspelbaar voor iedereen: “U ziet toch dat ik doe wat U ons gevraagd hebt?”. Neen, hij doet dat niet. Weinig mensen zien dat de huidige paus, in tegenstelling tot te eerste “paus” (Petrus) geen goddelijk macht meer is, maar een wereldse macht. Erger, een overgave aan de wereldse macht. De paus is ÉÉN met de wereld, niet één met Christus. Onze wereld, incl. de Katholieke Kerk is een ontaarde wereld. Het klopt dat de huidige paus “God” de rug heeft gekeerd. MAAR… diegenen die een beetje kunnen “zien” wat ze zouden moeten zien, “weten” dat hij dat niet doet omdat hij tégen God IS, maar allicht omdat hij GOD niet meer aankan. Heel, heel erg is dat, gruwelijk erg zelfs, want het is net HIJ die zichzelf als “heilig” en “verantwoordelijk” dient te gedragen. Verantwoordelijkheid ontvluchten is begrijpelijk, maar als een “Paus” dat doet is dat natuurlijk het toppunt van schande, vooral voor de Katholieke Kerk zelf. Want zo wordt het overduidelijk dat “een Paus” ook maar een zondig mens is, wat eigenlijk betekent dat “te biecht gaan” geen enkele betekenis meer heeft.
  Wat de Paus “doet” is niet duivels, niet goddelijks, maar gewoon menselijk. Dat is juist het onverdraaglijke voor diegenen die nood hebben aan zichtbare goddelijkheid. Jezus zei “Gij zijt Petrus, de rots waarop ik mijn Kerk zal bouwen”. Dat was een goddelijk gebeuren, maar van deze goddelijkheid schiet niets meer over.
  Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die hun geloof verliezen omdat ze een bepaalde situatie niet meer aankunnen, en op die manier eindigen in een sfeer van ongeloof, zichzelf GOED-pratend met uitspraken als: “De Hel kan onmogelijk bestaan, want… “met wat “IK” geleden heb zou dat onrechtvaardig zijn”. Is dat duivels? Neen, het is menselijk.

  Wat is een “mens”?

  De mens is enerzijds GOED, want… “God heeft de mens GOED geschapen”. Maar de mens is ook het getal 666 (SLECHT). Goed en Slecht. Of twee in één. Hier “klopt” iets niet. Het is duidelijk dat de mens een geest is van chaos, onzuiverheid, hypocrisie. Een zondaar dus, en zo is ook de huidige paus, die dat “eerlijk” van zichzelf zegt en voor wie alleen “eigen woorden” nog tellen en dus geen woorden die hem niet aanstaan of woorden waarvan hij de betekenis niet weet, zoals “Hemel en Hel”.
  Maar laat ons eerlijk zijn… WIE op aarde gelooft van “zichzelf” voor Eeuwig en Altijd in een Hel te zullen terechtkomen? Geen mens ter wereld, want zelfs zij die “twijfelen” en dus zichzelf als uiterst zondig voelen, denken allicht: “Als God werkelijk GOED is, dan KAN Hij niet anders dan MIJ te aanvaarden en te vergeven, WANT… “NIEMAND heeft geleden zoals IK geleden heb” OF… “Als IK in een Hel zou belanden, dan zal de hele wereld er wel bij zijn…”. En zo denken de meeste mensen tegenwoordig, met op kop de rijksten der rijken… Waarmee ze eigenlijk willen zeggen: “Hoe zielig toch… die “God van Liefde”, helemaal alleen op de wereld. Zoals allicht ook OBAMA denkt (die zichtbaar lacht met het woord “Antichrist”).
  Velen onder ons beseffen niet of nauwelijks hoe verafschuwd het woord “goedheid” wordt vandaag de dag. Op YouTube laten “jonge meisjes” duidelijk hun voorkeur voor de Hel tonen aan de wereld, hetgeen aantoont dat “Hemel en Hel” of “Goed en Kwaad” geen of nauwelijks nog betekenis hebben vandaag de dag.

  Daarom… Alleen HIJ die ten VOLLE gelooft in Datgene waar het om gaat, nl. het Rijk Gods (een Eeuwige Toestand van Liefde op Aarde) zónder enige twijfel, goed beseffende dat de wereld van vandaag een totale HELSE afdwaling is, alleen HIJ kan iets betekenen in positieve zin, voor de hele Mensheid. Dat is de Mensenzoon (of een EEN-heid met Hem) die de dwalende ten VOLLE begrijpt en dus de jongeren, waar ook ter wereld, niet misprijst maar LIEFHEEFT !!
  Wat wij vandaag vooral zien is het omgekeerde. Mensen, inclusief jongeren worden misprezen en verafschuwd. Jongeren verafschuwen is jezelf verafschuwen. Wie een jongeling haat, haat zichzelf. Haat = haat. Liefhebben daarentegen is grenzeloos kunnen vergeven en niets anders.

  Van Petrus “weten” we dat hij predikte wat hij diende te prediken en allicht ook in staat was tot grenzeloze vergeving. Zijn leven “eindigde” in een Kruisdood, met zijn hoofd naar beneden gericht. Hij kon niet liefhebben zoals Jezus liefhad, maar zijn liefde voor Jezus was grenzeloos. Dat is vandaag de dag ondenkbaar geworden, wat de totale afdwaling (ontaarding) van onze huidige wereld aantoont. Of is er iemand van jullie die denkt dat er ergens een “traditionele Katholiek” rondloopt die bereid is om vanuit de Heilige Stoel te prediken wat zo goed als niemand ter wereld nog wil horen? Zoals “Daar waar aas ligt, daar zullen gieren zich verzamelen… Of “Bemin uw vijand…”. Wie begrijpt deze woorden nog? Of wie verdraagt deze woorden nog? Mensen willen geen na-aperij meer van Jezus Woorden, noch na-aperij van bijbelse woorden. Dat wordt niet meer verdragen, vooral als het uit de mond komt van diegenen die rijkelijk leven, beveiligd zijn, beveiligd wonen, gediend worden, zoals een paus.
  In een wereld waarin kinderen sterven van honger of sterven door bomaanslagen is dat niet meer om aan te horen. Mensen, vooral jongeren, willen duidelijke zichtbare tekenen zien van die zogenaamde “Eeuwige Liefde”. Niet zoiets als een bloedende hostie (want dat begrijpen ze niet), maar iets dat hen kan overtuigen.
  Eeuwige Liefde begint met het toepassen van de Bergrede, zuivere vergevingsgezindheid of grenzeloze liefde vanuit het bewustzijn dat de rijkste “man” op aarde geen haar beter is dan het armste kind. Dat is het omgekeerde van wat we dagelijks zien en meemaken: D.w.z het omgekeerde van koppigheid, frustratie, prikkelbaarheid, beperktheid (het geduld dat beperkt is !!), overduidelijk ook te zien binnen dit KF, alsook bij de oudsten onder ons, net zij die het “voorbeeld” zouden moeten zijn naar jongeren toe.
  Jongeren volgen de ouderen in hun daden, niet in hun raad. Zo zit onze Natuur eenmaal in mekaar. Afleiding is de grote boosdoener en zonder het te beseffen zijn we zelf die boosdoener. Daarom, nogmaals, weten we eigenlijk wel wat we willen?
  Zodanig afgeleid zijn we tegenwoordig dat we niet eens meer weten wat we doen. Als we niet doelloos willen rondlopen, dan moeten wij iets “doen” in de juiste richting. Kunnen wij dat?
  Met Jezus’ laatste Woorden: “Heer, waarom heb je Mij verlaten?”, moeten wij eerst en vooral ons bewust zijn van de Duisternis. Wij leven in het donker, maar… niet helemaal !! Jezus Leeft !! Daarom dienen wij de juiste richting uit te gaan. Dat is geen weg achteruit of teruggrijpend naar het verleden, maar “vooruit” (doe wel en zie niet om). Een weg ZONDER angst. Een weg doorheen het donker, ZONDER zichzelf te bedriegen, want wie zichzelf bedriegt, bedriegt ook zijn naaste. Een weg ZÓNDER zelfbeklag. Een weg die niet als “slecht” maar als “goed” aanvoelt: Dat kan niet zonder in LIEFDE VERBONDEN te zijn met de pijn. Pijn is het lijden van de wereld en/of het lijden van onze naaste. Onze “naaste” is wat Jezus ooit geweest is, het Kind met Zuivere lach, dat geleden heeft, maar “Zichzelf” heeft kunnen bevrijden vanwege GODS liefde, opdat Hij de Mensheid zou kunnen bevrijden. Het Eeuwig Kind dat ÉÉN is met de Vader. Het onzichtbaar Kind, dat tóch zichtbaar is voor zij die het kunnen “zien”.
  De juiste weg is een DONKERE weg, maar met een duidelijk zichtbaar lichtpuntje, althans voor iemand die “iets” van geloof in zich heeft. Dat “lichtpuntje” betekent ALLES. Een donkere weg is een weg die je niet ziet. Een weg die aanvoelt als onbestaande. Je “voelt” de weg wel maar je ziet niks. Je zou dus wel eens kunnen denken in een afgrond te kunnen vallen, een afgrond waarvan je de diepte niet kent. Een donkere weg is een vreselijk akelige weg voor hij die bang is, maar niet voor hij die dat niet is. De meesten onder ons zijn niet alleen bang van het donker, ze zijn ook nog eens bang van dat “Lichtpuntje”. Het moet zich maar wat groter maken, duidelijker maken, denken we allicht. Of het moet maar naar ons komen… Zie je hoe wij onszelf steeds bóven “Hem” willen plaatsen?

  Maar vooral… Hoe veel makkelijker en aangenamer is het niet om zich te laten verleiden door vals licht, onszelf wijsmakend dat DÁT de Waarheid is. Zoals
  “prachtig” boek van MDG.
  Hoe graag willen we toch “onmiddellijk” in Gods armen terecht komen. Want God lijkt toch zover weg, niet waar? Wat zijn wij toch BANGE wezens. BANG voor wat “Oneindig klein” is maar ook voor wat “Oneindig groot” is. Bang van Datgene waar alles om draait. Angst is geen onschuld. Blaffende hondjes bijten niet, zegt men. Ze bijten wel. Ze bijten wat zwakker is dan henzelf. Maar God zal de mens “monddood” maken. Zwakkeren vernederen of pijnigen met woorden zal niet meer lukken. Mensen zullen niet meer “weten” wat te zeggen. En ál het gebrul dat naar Hem zal uitgekraamd worden, zal als een ware Hel aanvoelen.
  Wat betekent “HEL” eigenlijk? Hebben jullie daar ooit eens diep over nagedacht?
  Waarom vinden de meesten onder ons oppervlakkigheid (en de afgestomptheid ervan) zo fijn? Zoals TV-programma’s, allerlei… En waarom hechten wij onnoemelijk veel belang aan familieleden terwijl Jezus duidelijk zegt dat zij op de tweede plaats moeten komen? Blijkbaar doen we ALLES, werkelijk alles, om toch maar niet de “Hel” te moeten VOELEN, niet? Maar zij “ZAL” gevoeld worden. Zij “ZAL” komen… Ze “IS” er al. Hel is vrouwelijk en wat gruwelijk diep is. De “vrouw” is geen object. De vrouw is een ware Hel voor hij die haar niet kan zien zoals ze is.
  De ware “VROUW” is een bevrijde vrouw, een Heilige Vrouw, daarom één met de Geest die Heilig is. Wat Heilig is kan niet verouderen of sterven.

  Alles doen we om toch maar niet in onszelf te moeten graven, want graven vinden we niet fijn. En hoe donkerder en akeliger, toch? Zichtbaar alles doen we om toch maar aan de oppervlakte te kunnen blijven, terwijl we blijkbaar niet willen begrijpen dat er geen enkele andere mogelijkheid is dan de “diepte” in te gaan willen we onszelf niet bedriegen.
  Maar ik geef toe: als iemand mij zou zeggen: “We hebben gewoonweg de macht niet als zondaar om dit te doen, het is dus het GOD die iets zal moeten doen”, dan zeg ik: GOED, ik begrijp dat volkomen. Wees dan consequent en “zwijg” over de Weg. Hou jezelf in de Stilte en verneder geen mensen meer. Als de Weg je afschrikt, sta dan STIL bij jezelf, want elke vernedering, elke aanval naar je naaste toe is niet alleen een aanslag op je naaste maar ook op jezelf, puur bedrog, puur zelfbedrog..
  “Verloochen jezelf” zei Jezus. Dat betekent niet jezelf pijnigen of verminken… Of jezelf forceren om doorheen een goed zichtbare maar smalle kronkelende weg te lopen, vol met pijnlijke doornstruiken, “denkend” daarmee op het “juiste” pad te zijn. Neen, het betekent je bewust worden van je eigen wanen en inconsequenties en deze verafschuwen, om het “Mooie” te kunnen zien. Wie de Waarheid wil zien moet zijn eigen leugens kunnen zien.
  Waar haalt iemand het recht vandaan om het steeds maar over “de Weg” te hebben, zonder zélf één stap “vooruit” te willen zetten?
  De “Weg” had een volle betekenis toen Jezus, het Licht, tussen het volk rondliep op aarde: “Volg Mij” zei Hij. Hij was de Levende en fysiek zichtbare Weg.
  Vandaag de dag echter heeft “de Weg” geen betekenis meer. Alleen Mysterie heeft nog een volle ware betekenis. Dat is de “Duisternis” en het “Lichtpuntje”. Is dat nou zo moeilijk om te begrijpen?

  Onze wereld is een Donkere Wereld en de kernvraag blijft: “Kunnen we daadwerkelijk iets “doen” dat goed is? Met GOED bedoel ik iets hoopgevend, iets dat GOED is voor de hele Schepping, de hele Mensheid. Dat vraagt maar één ding: Een ingesteldheid van zuivere verdraagzaamheid. D.w.z. het onverdraaglijke kunnen verdragen. Onmogelijk? Neen, Jezus heeft als mens bestaan en Hij heeft bewezen dat het onverdraaglijke kan verdragen worden. De grootste spotters ter wereld heeft hij verdragen. Zijn liefde was grenzeloos. Dat is een “ongelooflijk” iets. Daarom zeggen wij: Hij IS, Hij Leeft, Hij is onsterfelijk.
  Wil iemand liefdevol zijn, of als Jezus zijn, dan stopt hij met anderen de les te willen spellen, en begint hij met zichzelf in vraag te stellen, met een geloof als dat van Jezus. Dat is geen zwak geloof maar een geloof met inhoud, een sterk geloof, een waar geloof. Dat kan niet zonder GOUDEN hart (= begaan zijn in liefde met de hele Schepping). Een gouden hart is geen zwak maar een STERK hard. Wat sterk is, is HARD. En zo zal “wat komen zal” HARD zijn. De Mensenzoon zal aanvoelen als “iemand” met een hart van STEEN, compleet liefdeloos, een gruwel, maar het tegendeel zal waar zijn.

  Wat wij zien rondom ons is overwegend ZWAKTE. Dat uit zich in “niets” doen, of veel erger… misdoen !! Zoals een baby naar een “onthaalmoeder” of creche brengen. Dat doen we dan zogezegd met de “beste bedoelingen”. Maar wat is het doel van die beste bedoelingen? Het is doelloos. Het toont alleen maar onze ware aard als mens: “DOE het maar in mijn plaats, want Ik KAN het niet”. Dat is zonde, want elk kind heeft recht op een waardige moeder en een waardige vader. Wij zijn als “volwassenen” dus zondaars, hypocrieten. De hypocrisie zit in het woord “volwassenheid”, niet in het woord “kind”. Wat we “doen” is veelal omdat het van ons verwacht wordt maar in wezen doen we al het mogelijke om toch maar niet verantwoordelijk te moeten zijn; allicht zonder het te beseffen. Kinderen naar school sturen en/of onze ouders of grootouders naar een rusthuis brengen… Dat is het wat wij “doen” als mens als we ons midden in de stroom bevinden of in de fleur van ons leven. En we gaan met de stroom mee, impulsief, als kuddedieren. Blijkbaar onvermijdelijk. Want dat is nu eenmaal “het leven” horen we dan. Maar als het ergens misloopt, dan kunnen we het niet aan en zoeken we een zondebok.

  Kennen jullie dat gevoel? Het gevoel een zondebok te zijn? Zoals vrijwillig (= gratis) iets neerschrijven maar meteen met de grond gelijk gemaakt worden.
  Dat komt uiteraard door de “Vernederaar”, die alomtegenwoordig is en als geen ander “de fysieke wereld” door en door kent. Hij is een valse volwassene want hij toont zich als verantwoordelijk en rechtvaardig, met vele, mooie woorden, maar in wezen is hij geen haar beter dan een onmogelijk autistisch kind. Erger, hij is ontaard als kind. Alleen God, een Geest van liefde kan hem opnieuw zuiver maken. Want het is alleen deze Geest die de fysieke ontaarde wereld in de Hand heeft.
  De vernederaar zit in ieder van ons. Hij ziet de splinter in andermans ogen maar niet de balk in eigen ogen. Wie zich van de vernederaar kan bevrijden mag zichzelf beschouwen als een mirakel. Wat is een mirakel? Een mirakel is als een druppel water, wegrollend van een blad. Jezelf als een mirakel beschouwen is dus geen hoogmoed. Een mirakel kan ook veel meer zijn. Maar tegenwoordig zijn we zo begaan met “onszelf” dat we alles zien behalve de wonderen van de Schepping

  Wat ik schrijf is niet vanuit mijn hoofd alleen geschreven. Verstand “op zich” is als een computer, een zielloos iets, dat zowat alles “kent” behalve zichzelf, niets dus.
  Wat ik schrijf is gevoel, en geen mens ter wereld, moet van zichzelf denken mijn gevoel te kunnen tegenspreken. Een mens kent zichzelf altijd het best. Wij moeten niet in de illusie leven “de andere” te kunnen veranderen. Alleen “God” kan dat. Van Missionarissen kunnen we zeggen dat velen onder hen “mooi werk” hebben verricht, maar zij hebben geen mensen veranderd. De mens is en blijft zondig zolang wij geconfronteerd blijven met datgene wat wij in wezen verafschuwen, de “Dood”. Dat is uiterst tragisch, want de Dood heeft iets ongelooflijk moois voor wie er een ware betekenis aan kan geven. Wie de Dood kan begrijpen en liefhebben zoals het Leven, alleen Hij kan iets betekenen voor de hele Mensheid.

  Als zondaar kan men helemaal geen “zielen redden” als dat zou betekenen “mensen redden”. Als zondaar kan men helemaal niets. Tenzij men geestelijk niet meer van deze wereld is en de Vreugde heeft kunnen behouden, d.i. een Goddelijke Toestand.
  Daartegenover staat vernietiging. Vernietigen kan ook zonder wapens. Met woorden bijvoorbeeld. Het kan zelfs met mooie woorden. Hitler is daar een mooi voorbeeld van. Met “mooie woorden” heeft hij een heel volk verleid, met alle gevolgen van dien.
  Vernietigers, dát zijn wij als zondaar, geen creators. Creatie is iets ongelooflijk Moois, maar zonder liefde voor het “Geheel” is elke vorm van creatie gedoemd om te mislukken. Willen we iets nuttigs doen, dan moeten we eerst en vooral “begrijpen” wat het woord “CREATIE” betekent, wellicht het moeilijkste woord van alle woorden, net zoals het woord “GOD”.
  Alleen God creëert, niets anders! Kunnen wij (of jullie) dat “begrijpen”?

  Wat betekent “Geestelijk niet meer van deze wereld zijn”? Dat is zoals een gepensioneerde openlijk zou zeggen: “Ik wil geen pensioen meer. Ik wil geen geld. Ik weiger mijn pensioen nog aan te nemen. Laat mij gaan…”. Hij toont zich niet meer verbonden met de Wereld, of de wereld van de “Mammon”.
  Genoeg voorbeelden van mensen die zeggen “laat mij maar gaan…” en geestelijk er niet meer willen bij zijn. MAAR… Iemand die geestelijk het niet in zich heeft om zich te laten gaan, de meest Pijnlijke woorden heeft overleefd en zijn Vreugde heeft kunnen behouden… HIJ is de uitverkorene. Hij is rechtstreeks verbonden met GOD, daar waar geld geen betekenis meer heeft. HIJ zal de sterkste zijn. Hij IS de sterkste. HiJ zal de Mensenzoon zijn, Hij IS de Mensenzoon. Hij zal de de Redder zijn. Hij IS de Redder. En Hij zal opkomen voor al diegenen die gezegd hebben: “laat mij maar gaan…”

  Wie als Katholiek zijn hoop vestigt op wereldleiders als Trump of Poetin vestigt zijn hoop op emoties en vernietiging, niet op redelijkheid of rechtvaardigheid. Oorlogen zijn steeds emotionele reacties. Maar wereldleiders zijn specialisten in het camoufleren van hun gevoelens en angsten, en zo lopen we massaal in de val, denkend dat hun uitstraling een uiting is van redelijkheid.

  De “Wederkomst” zal de Goddelijke Kracht zijn van het “ongehoorzaam” Kind (de Zoon). Ja, “ongehoorzaam” op een ongewone (buitengewone, goddelijke) manier, zoals dat het geval was twintig eeuwen geleden. Deze Kracht zal dus niet komen vanuit wereldse macht, maar vanuit Zuivere Eenvoud.
  Maar hoe snel laten wij ons als christen toch verleiden door de rijksten der rijken, vooral als zij woorden uitspreken die ons aanstaan. Hoe dankbaar zijn wij hen indien zij ons wat kruimels geven van hun rijkdom, waarmee zij hun zogenaamde “goedheid” willen tonen. En dat terwijl wij het nauwelijks aandurven een arm kind diep in ogen te kijken.
  Wat is “een kind”? Een kind is wat minstens één generatie jonger is dan wat U bent, beste lezer. Immers, ten opzichte van onze ouders blijven wij toch ook steeds “hun kind”, niet waar? Hebben wij nog enig respect voor de jongere generaties? Hebben wij nog respect voor kinderen? Als gelovigen verafschuwen we vaak het beeld van jongeren met een smart phone. “Hoe respectloos, en wat een dwaling…”, denken we dan. Maar wie heeft de smart phone gemaakt? Niet God.
  Volwassenheid is niet van deze wereld. Geef deze titel maar aan “God de Vader”. Hij is de enige “Zuiver Volwassene”. Hebt U nog uw beide ouders? Zo nee, dan bent U een weeskind.
  Ik schreef het eerder al… Als er één volwassene is waarvan ik me niet kan voorstellen dat hij zich als een “ware Vader” moet gevoeld hebben, dan is het Petrus, onze eerste “Paus”, die een geloof had als geen ander. En zo zou ook een Priester moeten zijn.

  Een kind dat lacht of glimlacht vinden wij allen mooi, zolang het maar flink naar school gaat en/of flink gehoorzaamt. Maar een (glim)lachend kind dat zijn eigen weg gevonden heeft en niet “de wereld” maar “de mens” wil dienen is geen gewoon kind maar de Mensenzoon, Alfa en Omega, en tevens de Wederkomst, de Dief, de “mens” die niet van deze wereld is, en daarom voor de ene als een onmens (een onbetrouwbaar iets, een vreemde, een gruwel), zal gezien worden, maar voor de andere als Zuiver Goddelijk.
  Onze wereld zal “weldra” helemaal de kluts kwijt zijn. Woorden zullen hun betekenis verliezen. Men zal GOD als Satan zien en/of Satan als GOD. Alleen het woord “Kind” (de Zoon, de Dief,…) zal nog een ware betekenis hebben. En dat zal gepaard gaan met Schoonheid, maar tevens met een niet te beschrijven “angst”, Er zal geen onverschilligheid meer zijn, noch gevoelloosheid. Alleen GEVOEL zal heersen. Liefde is een gevoel en staat lijnrecht tegenover gevoelloosheid en/of onverschilligheid jegens onze naaste, de ware aard van onze wereld.

  1. (*) Verslaafd aan eigen gelijk.
   Wat betekent het woord “verslaving”? Hebben jullie daar ooit eens bij STIL-gestaan? Verslaving is het woord dat meteen doet denken aan “ziekelijke zucht”, terwijl verslaving in de eerste plaats betekent “geestelijke afhankelijkheid”. Zoals een pasgeboren kind (geestelijk) afhankelijk is.
   Wij gaan het kind dan toch niet meteen als “ziekelijk” of “slecht” bestempelen? Dat zou onmenselijk zijn. Jezus was als kind ook afhankelijk. Geestelijke of lichamelijke afhankelijkheid is hoe het leven in elkaar zit. Zo worden we nou eenmaal geboren. Afhankelijkheid is niet per definitie slecht. De slechtheid zit in het zich voordoen van het omgekeerde. Als een unicum, een onafhankelijk iemand. Zichzelf als vrij en liefdevol tonen aan de wereld terwijl dat niet zo is.
   God is geen “onafhankelijk iets”. Neen, God is overal, afhankelijk van Zijn hele Schepping, zoals de Schepping afhankelijk is van Hem. Alleen zo is zuivere Liefde mogelijk. En alleen zo kan er sprake zijn van Almacht, op een manier dat geen enkel mens met zijn verstand kan begrijpen.
   God als “Almachtige” dient dus juist geïnterpreteerd te worden. Liefde kent geen “macht” zoals wij ons macht voorstellen. Wij moeten ons het “Rijk Gods” niet voorstellen als een toestand waarin God rijkelijk zal heersen als een fysieke God, die vanuit een gouden Troon zal heersen, om te zien of Zijn Schepselen het wel goed doen. Dergelijke koningsschappen zijn er genoeg geweest. Het zijn koningsschappen vanuit het ego. Koningschappen die zichzelf niet kennen. Koningschappen zonder Hart. Het Hart is de Geest die Heilig is. De Kern waar alles om draait. En dat is niet het hart van de zondaar, maar Datgene wat niet te begrijpen is. Immers, hoe kan een “Kern” gelijk zijn aan de alomtegenwoordige “Geest”? Nogmaals, niet alles is te begrijpen vanuit het verstand. Niet alles is in woorden uit te drukken. Al kunnen we evengoed zeggen: Daar waar het om gaat is niet in woorden uit te drukken. God is oneindig Groot maar ook oneindig klein.
   Daarom zal ik me niet ergeren aan diegenen die het over “god” hebben en niet over “God”. Zij zien immers “iets” en niet “niets”. Wat ze “zien” is misschien maar een zandkorrel groot. Maar beter dát, dan jezelf God te wanen. Het is beter onwetend te zijn en daar ook voor uitkomen, dan jezelf als “wetende” te beschouwen terwijl dat niet zo is. Men kan niet “wetend” zijn en zijn vijand haten tezelfdertijd. Een vijand haten is eigen aan de mens. Of is er iemand van jullie die van zichzelf kan zeggen dat hij zijn vijanden liefheeft zoals Jezus Zijn vijanden liefhad(HEEFT). Dat velen onder ons hun “best” proberen te doen om de Hemel te verdienen is duidelijk. Maar onze wereld is veel te lelijk om zomaar het Rijk Gods binnen te raken. Veel, veel te veel NATTE ogen zijn er, van kleine kinderen, terwijl de meeste ouderen al het mogelijke proberen te doen om hun droge ogen te kunnen behouden.
   HIJ die tijdens zijn leven (geestelijk) gestorven is als een “kind met natte ogen” maar via “Wijsheid” de Vreugde heeft gevonden of teruggevonden, alleen HIJ kan iets betekenen voor de hele Mensheid. Want als Vreugde overblijft van wat gestorven is, dan is die Vreugde niet zondig maar absoluut Heilig. Vreugde is een vrolijk kind zonder zorgen.
   Wie in staat is dit te “zien”, heeft zicht op Waarheid, of toch “iets” van de Waarheid. God is pas zichtbaar als men door het bedrog (= pijn) heen kan kijken. Dan wordt Hij zichtbaar in het armste kind ter wereld, maar ook in de meest dwalenden, de rijksten. Onze wereld is geen wereld van Waarheid gelijk aan liefde, maar een wereld van bedrog gelijk aan pijn.
   Waarheid is een Eeuwige Vreugde, in liefde verbonden met de “Vader” en met de “Moeder”. Wie het anders ziet kan onmogelijk Christus in zijn hart hebben.

 33. Pas toch op voor impulsiviteit. Als iemand mij hypocriet wil noemen wegens anonimiteit, dan is dat erg, niet voor de vernederde, maar voor de vernederaar. Als “anoniem zijn” gelijk zou zijn aan valsheid, dan hadden de initiatiefnemers van het Katholiek Forum het niet toegelaten.
  Noem mij zoals jullie willen. Ik verdraag lelijke woorden omdat ik de meest gruwelijke woorden overleefd heb, en die woorden kwamen uit de mond van mijn meest geliefde.
  Aan diegene die vinden dat ik best dit Forum verlaat… Wees gerust. Het zal “spoedig” gebeuren… In vrede en schoonheid, althans voor diegenen die in staat zijn nog wat “moois” te zien in deze wereld.

  1. Lekker lang stuk. Maar wel veel te lang.
   Je kunt beter alleen iets zeggen als iemand je daar om vraagt.

   1. Tja, Raphaël. Dat zou er niet veel geschreven worden op dit Forum. De meesten poneren graag hun eigen grote gelijk, maar vragen zelden om een reactie, behalve dan om applaus.
    Het probleem met Jean Marie is dat hij alles ineens over alles wil zeggen. Als lezer ben je soms mee, dan ben je hem weer kwijt, soms volg je en soms is de draad weer heel ver te zoeken.
    Sommigen hier pleiten stelselmatig voor het vermijden van elke vorm van ‘moderne communicatie’. Vooral geen TV, geen radio geen wat dan ook, maar terwijl pluizen ze dagdagelijks alle mogelijke onbetrouwbare internet-kanaaltjes uit om dan toch ineens met een fantastisch, schokkend bericht te kunnen komen.
    Het niveau van communicatie is wat de ‘mens’ onderscheidt van de minder ontwikkelde zoogdieren.
    Eén vorm van communicatie, het lerend overbrengen van een boodschap, wordt al langer bestudeerd, en kent zo zijn eigen wetmatigheden.
    Alles in één keer willen zeggen, de thema’s niet goed aflijnen, van de hak op de tak springen, stelselmatig gevoel, kennis, veronderstelling, persoonlijke ervaring of feiten door mekaar gooien… dat alles versterkt de boodschap niet, integendeel.
    Ik heb de teksten van Jean Marie twee keer grondig gelezen, maar ik verdwaal.
    Jean Marie is tijdens het schrijven ook teveel verdwaald en afgedwaald denk ik, om mij duidelijk te maken wat zijn boodschap nu eigenlijk is.

    1. Tja, Frank.

     Ik houd het maar op wat ik kan waarnemen. Zoals honden. Die kan ik waarnemen. En dan zie ik dat alle honden van de wolf afstammen. Dat zie ik omdat ik o.a. biologie-onderwijs genoten heb. Heb je dat niet, dan zie je niet wat ik bedoel.
     Daar begint het mee; met vooropleiding.

     Maar goed. Als ik dan zo naar de mensen kijk, dan zie ik ook allerlei rassen. Nu ja, rassen; het zijn simpel afgeleiden van de mens; woon je in het Noorden, dan wordt je blank en woon je in het Zuiden, dan wordt je zwart. En alles daar tussenin. Ergo, dat wat wij ras noemen is een soort dat zich aangepast heeft aan de omgeving.

     Nu zijn er rassen die dit niet begrijpen, en sterker nog, vinden dat hun ‘ras’ ‘beter’ is dan andere rassen. En die mensen gaan zich dan afscheiden en een eigen geloof stichten, eigen cultuur. Ze gaan onderling afspraken maken om zo andere mensen de loef af te steken.

     Maar we zijn allemaal mensen. Niemand kan zeggen dat hij een beter ras is dan een ander. Ja, dat kan die wel zeggen, maar het is niet waar. Mensen zijn mensen. Sommige kunnen wel beter handelen, geld verdienen, anderen kunnen weer beter lopen of zwemmen of zo. Dat wel. Zoals een poedel of een herdershond vaak bijt en een schoothondje lief is. Men selecteert dan op eigenschappen die men aardig vindt. Zo zijn er die van ‘jagershonden’ houden. Dit omdat die mensen ook van jagen houden.

     De truc zit ‘m erin om als vermeend mensenras samen te spannen tegen anderen. Dat kan omdat we verstand hebben. Ze werken dan in de achtergrond met elkaar samen maar doen alsof ze verder heel lief zijn. Maar dat zijn ze niet. Ja, voor hun eigen ‘ras’ (lees familie of stam, groep of land), maar niet voor anderen. Daar doen ze stout tegen. Maar de mensen zien het niet. Omdat die vals voorgelicht worden door diezelfde stoute stammen. Gemeen hè?

     Maar ja. Als jij geen biologie hebt onderwezen gekregen, dan vraag je je zelf wellicht af waar ik het over heb? Mensen zijn toch geen honden, zou je kunnen stellen. Tja, de vergelijking is raar, maar denk er eens over.

     De naarste mensen zijn die die meewerken met andere rassen, denkende dat ze daar voordeel uit kunnen halen. Die gaan dan ook rare praat verkopen zoals ‘woke-praat’. Dat is grappig als je het zo ziet, maar het is ook in- en intriest. Heel erg. Maar ja. Onwetendheid is aangeboren en hebzucht ook.

     Daarom zeg ik maar; mensen zijn te onwetend en laten we daarom maar ons best doen om goed te eten en te drinken als we dat nog kunnen vinden.

 34. @ Eric.
  Zet de mogelijkheid tot reageren maar weer uit zodat je voor jezelf het laatste en hoogste woord kan reserveren. Met je beweringen van vannacht zit je er weer volkomen naast. Ik haat jou noch P. Derks en ik wil jullie ook niet het woord ontnemen. Ook hoef je van mij ook NIET het goede over boord te gooien. Ik vraag jullie om een goede “onderscheiding der geesten”. En je onderbuik is niet altijd de leverancier van het beste dat de menselijke geest en ons hart kan opleveren. (liefde, barmhartigheid, vertrouwen, vreugde enz.) Mijn enigste wens is dat jullie in de spiegel gaan kijken en zo ontdekken dat jullie misbruikt worden door ‘Hintermänner’ die veilig buiten zicht blijven nu jullie je aan hen hebt uitgeleverd voor ….???? zekere voordelen in het materiële en of psychologische vlak. Dát misbruik ook van elkaars zwakheden zou moeten stoppen, net als jullie pessimisme. Denk liever aan wat de H. Augustinus reeds zei:
  ‘Semel ergo breve praeceptum tibi praecipitur dilige et quod vis fac sive taceas dilectione taceas sive clames dilectione clames sive emendes dilectione emendes sive parcas dilectione parcas radix sit intus dilectionis non potest de ista radice nisi bonum existere’ (Epistolam Joannis ad Parthos, tractatus 7, sect. 8)
  In vertaling:
  ‘Bemin en doe dan wat je wilt: wil je zwijgen, zwijg uit liefde, wil je schreeuwen, schreeuw uit liefde, wil je corrigeren, doe het uit liefde, wil je vergeven, vergeef uit liefde. Draag de bron van liefde in je hart, want uit liefde kan alleen het goede voortkomen.’ (Brief van Joannes te Parthos, tractaat 7, sectie 8)

  Knoop dat nu eens in je oren en ziel ën leef ernaar, want dan komt heel veel hier uiteindelijk toch tot een goed einddoel: de liefde tot God en zijn Zoon die van ons andere mensen maakt!
  Als ik daar goede tekenen van vooruitgang gewaar word, zal ik zwijgen! Maar zolang hier leugen en bedrog, misbruik en zelfoverschatting regeren, zal U mij tegenover U vinden.

 35. Mgr Lefebvre was een grote held die ik moet bewonderen.
  U loopt mee met het door TV, kranten en socialisme totaal verblinde volk.

  1. Wat een mager, triest maar te verwachten antwoord.
   Enig idee waar uw eigen grote blinde vlekken zitten, Eric?

   1. Ik meen begrepen te hebben dat theoloog Ratzinger vooreerst de modernisering volgde uit respect voor zijn collega’s theologen. Ik meen daarin de Goddelijke Voorzienigheid te kunnen zien die er voor zorgt dat heel het katholieke volk toch nog voor de laatste keer kon geconfronteerd worden met de mogelijkheid zich te hernemen en terug te kiezen voor de waarheid.

 36. De Bijbel is ondubbelzinnig duidelijk over holebi praktijken, zowel in het Oude Testament , Leviticus 18 als in het Nieuwe Testament : 1 Korintiërs 7

  1. In de Bijbel staat ook:
   1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.(1Kor 4)

   en die tekst gaat alle andere vooraf want pas als men Die Ene Volmaakte Christusverschijning verkrijgt kan men De Bijbel beoordelen of en hoeveel die de waarheid spreekt en ook antwoord geven hoe de hele waarheid is!

   En…., ooit gedurende uw leven in de Tuin van Eden geweest? Nee, want want die ligt voorbij de dood en wie is wel eens levend voorbij de dood geweest en levend teruggekomen! Niet een van hedendaagse geestelijk leidinggevende en u ook, is daar ooit geweest gedurende hun leven op aarde! U en hen weten helemaal niks van de Tuin van Eden! U en hen lezen de bijbel als een toehoorder en toehoorders zijn geen ooggetuige! Dan kunnen ze ook de Bijbel niet controleren of en waar die Ooggetuige van de Volle Waarheid is! En als enige Ooggetuigen(Vol-Profeten) mogen Getuigen!
   Men weet niet eens hoe je een kind zonder zonden kan verwekken, en hoe je volmaakt zonder zonden kunt handelen, ze denken dat ze geheiligd zijn en ze weten niet eens die Ene Volmaakte Christusverschijning te vinden! Geen wonder dat het zo’n chaos is in de christelijke kerken, dat heb je als je blinde schriftgeleerden aan de macht laat terwijl het Vol-Profeten horen te zijn!
   U en hen zijn net als die schriftgeleerden en farizeeërs die met een op heterdaad betrapte overspelige vrouw komen aanzetten en niet een kan een zonder zonden oordeel(Die ene Volmaakte Christusverschijning laten Verschijnen) vellen want Die is de Eerste Steen! Voor je kan oordelen over huwelijk moet je weten hoe Die ene Volmaakte Christusverschijning definieert! En bidt u niet het Onze Vader: Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel? dan zorg dat uw oog Christus Volmaakt Schoon is voor u begint met beleren!

 37. @ Henk Gadellaa,
  1.
  U zegt : “pas als men Die Ene Volmaakte Christusverschijning verkrijgt kan men De Bijbel beoordelen of en hoeveel die de waarheid spreekt en ook antwoord geven hoe de hele waarheid is!”
  U bent bezig het Woord van God te relativeren.
  U hebt niet het recht dat te doen.

  2.
  Om Die Ene Volmaakte Christusverschijning te verkrijgen MOET men in ieder geval God ernstig respecteren door zeer uitgebreid gebed en boete naar vermogen. Dit betekent o.a. dat men bereid is zich naar vermogen te onthouden van diverse verlangens naar lust, zij het in voedsel, in spel of in erotiek, en er bestaat ook nog zoiets als ‘machtswellust’ dat een zware belasting is voor de ziel.
  Voornamelijk strenge levende kloosterlingen kunnen een zuiver geestelijk niveau bereiken, maar ook kluizenaars kunnen daartoe komen. Het vergt streng afstand nemen van de samenleving en haar ononderbroken onregelmatigheden.

  3.
  U zegt : “Men weet niet eens hoe je een kind zonder zonden kan verwekken”
  Wij weten zeer goed hoe men een kind zonder zonde kan verwekken. Lees Katharina Emmerich over het leven en de verwekking van Maria.
  Maar slechts weinigen hebben de moed zich daaraan te zetten want het vraagt zeer grote opoffering.

  4.
  U zegt : “Die ene Volmaakte Christusverschijning laten Verschijnen”
  Wat bedoelt u daarmee ?
  Kan u Christus “laten verschijnen” van uit uw eigen persoonlijke wil of kracht ???
  Iets dergelijks heb ik nooit eerder gehoord !

  Verklaar u nader !

  1. @eric-b-l
   1) ik ben niet bezig het Woord van God te relativeren, degene die blind de Bijbel citeren doen dat want ze gaan voorbij dat geschreven staat in de Bijbel:

   12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. 13 Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. 14 Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. 15 Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.
   22Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. 23Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. 24Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. 25In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader. 26Op die dag zult gij bidden in mijn Naam;(John 16)

   en:

   20 Ik zeg u: Als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen.(Math 5)

   en:

   4 dat hij werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam, die geen mens mag uitspreken. 5 Op zo iemand wil ik roemen.(2Kor 12)

   en

   6 Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.(John 14)

   Daar wordt duidelijk dat De Bijbel niet meer is dan verbeelde woorden, die zeker tellen, die niet boven DIe Ene Volmaakte Christusverschijning staan!!!
   Het zijn blinde schrifgeleerden en farizeeërs die het geschreven woord boven Die Ene Volmaakte Christusverschijning zetten want zij kunnen Die Ene Volmaakte Christusverschijning niet verkrijgen zoals Jacob al schreef:

   1 Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies vandaan? Toch alleen van uw eigen hartstochten, die u niet met rust laten? 2 Gij begeert dingen die gij niet kunt krijgen. Gij moordt en benijdt en kunt uw doel niet bereiken. Dan gaat gij vechten en strijden. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. 3 En als gij bidt, krijgt ge het niet, omdat gij verkeerd bidt, met de bedoeling namelijk om wat ge krijgt uit te geven voor uw boze lusten. 4 Trouwelozen, weet ge niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God. 5 Of meent ge dat de Schrift zonder reden zegt: “De geest die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid?” 6 Des te rijker is dan ook de genade die Hij ons geeft, volgens het woord van de Schrift: God weerstaat de hovaardigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. 7 Onderwerpt u dus aan God. Biedt weerstand aan de duivel en hij zal voor u vluchten. 8 Nadert tot God en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars; gij, wankelmoedigen, zuivert uw hart. 9Erkent uw ellende, treurt en weent. Laat uw lachen in rouw en uw vreugde in droefheid verkeren. 10 Vernedert u voor de Heer en Hij zal u verheffen.(Jac 4)

   Iedereen die naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning verwijst als Absoluut Volmaakt Oordeel heeft De Plicht en Het Recht, de Bijbel naar diens juiste plaats te verwijzen! Doet die beide niet dan maakt die zich schuldig aan broederlijke/zusterlijke zorg om diens naaste.

   Ad 2: Iedereen kan het gedurende diens leven volmaakt zonder zonden leven, die ziel in de 7ekamer van die persoon die de zonde tegen de H.Geest nog niet heeft begaan, heeft en biedt Die Mogelijkheid en Gods Liefde Idem!
   De vraag is hoeveel wil iemand zo liefhebben! Vraag het aan een stervende die voor de deur van de Hemel staat en voor de keuze staat voor eeuwig Hemel of Eeuwig hel, en er komt geen andere in de Hemel dan die in alles gelijk is aan Christus geworden(elk ander “geklede” wordt niet toegelaten), er is geen andere Waarheid in heel de Hemel Dan Die Ene en die is in alles volmaakt Eén en Al-Eén, God is Eén! Ga maar kijken!

   Ad 3) De RK Kerk leert: Maria werd met een niet door de erfzonde aangetaste ziel en lichaam ontvangen in de schoot van haar moeder, volgens de traditie Anna. Ze werd door God gevrijwaard van de besmetting van de erfzonde, met het oog op haar moederschap van haar Zoon Jezus Christus, de verlosser van de wereld. Volgens de katholieke geloofsleer bracht de bijzondere uitverkiezing van Maria met zich mee dat zij de enige mens in heel de geschiedenis is wier ziel nooit met enige zonde bevlekt geweest is, zelfs niet met de erfzonde.(https://nl.wikipedia.org/wiki/Onbevlekte_Ontvangenis_van_Maria)
   Als je een kind zonder zonden wil verwekken moet je geheel terugkeren naar een plek waar de vijand geen onkruid kan zaaien in de verwekking: De Hemel of De Tuin van Eden! De Hemel was de ban nog niet gebroken, de Tuin van Eden was geen ban om terug te keren gedurende het leven. Henoch, Mozes en Elia hadden het al gedaan. het teken dat daar bij hoort is dat ze geen lichaam van vlees en bloed achterlaten als ze sterven! EN Christus naar Goddelijke Definitie vervult De Wet en De Profeten en de Wet en Profeten was er al voor Die Satan werd viel, die werd er door beoordeeld en veroordeeld en zo ook dat er nog twee over waren die niet gevallen waren in de Tuin van Eden want De Wet en rofeten heeft diens beslag op twee volmaakte getuigenissen en om de ban van de Hemel op te heffen moet het door absolute gelijke Goddelijke Maat gedaan worden en als de mens en natuur van oorsprong Tuin van Edelingen waren waren Die men De H.Maagd Maria en Christus dit ook!
   Het probleem is dat men niet gaat kijken in de Tuin van Eden en Naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning te gaan!
   Had Catharina van Emmerich dit geschreven in haar tijd was ze op de brandstapel gekomen!

   Ad 4: Iedereen kan die Ene Volmaakte Christusverschijning verkrijgen als die maar de werken der liefde doet zoals Christus doet! Het probleem is dat blinde orthodoxen die afwijzen zonder dat ze ooit goed en eerlijk hebben onderzocht, want dan zou men zien dat zij door gebrek aan echt nederig liefhebben zij niet kunnen verkrijgen! het is toch van de zotte dat een kind diens Engel direct voor Gods Aangezicht staat! Waar staat die van u? Waar staan die van de Bischoppen en Kardinalen? Het blijkt dat echte Mystiek slecht te vinden is in de kerker van de inquisitie of er buiten! Want zo behandelen de christen De ene Volmaakte Christus verschijning! Hoezo hebben de christelijken geen Vol-Profeten? het is absurd, geloven in Christus en kunnen nog geen Gods Oordeel vellen! Ze Hennen Christus die alles openbaar kan brengen en niet een leert hoe! Overal legt men barikades, legt het zwijgen op of excommuniceert men!
   Straks komen er twee Vol-Profeten en de christenen krijgen de kans om in en om te keren waar nodig is en zo niet worden ze afgesneden van de Wijnstok! Ze weten niet welke vloek boven hun hoofd hangt! Ze kunnen zich niet eens verdedigen tegen Satan met hun Heer, Heer! want ze willen niet opgaan en luisteren naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gedurende het leven want dan moeten ze tot inzicht komen dat ze op vele zaken farizeïsch zijn! Daar waar Christus zo voor gewaarschuwd heeft vallen ze in dezelfde kuil als die farizeeërs en schriftgeleerden die ook de Tenach hoger zetten dan Naar Gods Aangezicht gaan en daar Horen en Zien Hoe God zegt Hoe het Is! Dat Heet Vol-Profetisch worden! Paulus leert het: Doe de werken der liefde en zoek als eerste der geestelijke gaven Profetie!(1Kor 14) Christus zegt het: Zoek Mij! Elke stervend doet het want die heeft geen kracht meer om te lezen en te bidden zoals die geleerd is, dan pas laat die de H.geest vrij om te bidden zoals Die Bidt!
   Doe uw onderzoek in de Echte Mystiek en u vindt! Volg H.Teresia van Avila en u vindt de 7e Kamer in de ziel, maar die wordt niet openlijk door de wereldse geestelijkheid geleerd aan aangeprezen…. ja een enkeling! Welke Bisschop loopt Die weg?
   Ze weten niks over echte Heiligheid! Nee een mens is ineens levensgevaarlijk als die echte Mystiek bedrijft! Want die zou eens Vol-Profeet worden….. Die kan echt Direct Binden en Ontbinden en er is geen ontsnappen mogelijk! Geen oorlog zou een kans hebben, geen natuurgeweld! En die veroorzaken krijgen hun deel direct thuis! Ik wil zien die dan nog diens mond open durft te doen en onzin bralt met hun vrijheid van meningsuiting! Als enige De Volle Waarheid heeft vol vrijheid van spreken want die zondigt niet, elke ander betaalt TOL aan Satan! Men kent Satan niet eens! Kan ook niet want men kent ook Die Ene Volmaakte Christusverschijning niet!

   1. @ Henk Gadellaa.
    U schreef :
    “Daar wordt duidelijk dat De Bijbel niet meer is dan verbeelde woorden, die zeker tellen, die niet boven DIe Ene Volmaakte Christusverschijning staan!!!
    Het zijn blinde schrifgeleerden en farizeeërs die het geschreven woord boven Die Ene Volmaakte Christusverschijning zetten want zij kunnen Die Ene Volmaakte Christusverschijning niet verkrijgen zoals Jacob al schreef”

    Misschien beschrijft u hiermee heel gewoon het verschil tussen de Traditionele Katholieken en de ‘moderne’ afvalligen die ongelovig werden en zelfs geen christenen meer zijn. U hoeft dus niet zoveel woorden te gebruiken.

    Catharina Emmerich leefde niet tijdens de middeleeuwen, in haar tijd kende men geen brandstapels meer.

    U schrijft over :
    “Die Ene Volmaakte Christusverschijning”
    Wie de Naam van Jezus Christus niet kan waarderen is geen christen.
    Onnodig te overdrijven.
    Het is sterk aan te raden niet te veel bijbeltekst in een keer te willen lezen, maar wel rustig een kort deel te overwegen, want dan BELEEFT men een zeer goede vorm van gebed en opent de ziel voor de Heilige Geest.

    Wel waardeer ik uw ijverige inzet.

    1. “Misschien beschrijft u hiermee heel gewoon het verschil tussen de Traditionele Katholieken en de ‘moderne’ afvalligen die ongelovig werden en zelfs geen christenen meer zijn. U hoeft dus niet zoveel woorden te gebruiken.”

     Het zijn de traditionele christenen die de mist in gaan en in mist staan! Zij zoeken via de Bijbel en lopen aan het belangrijkste van de Bijbel voorbij: ook een ongeboren en pas geboren kind en die nog niet kan lezen en schrijven moet de Hemel kunnen vinden! En een stervende en dode kan de Bijbel niet meer lezen en aanhalen! Men weet (hoegenaamd) niks van de weg van een stervende en een dode door de hel naar de Hemel! Wie loopt er met een stervende/dode mee naar de poort van de Hemel? Men zwets veelal uit diens nek en zijn geen ervaringsdeskundige en als er zo’n iemand is wordt die de mond gesnoerd danwel geëxcommuniceerd! Kijk naar levende heiligen! Die moeten zwijgen en gehoorzaam zijn aan een blinde biechtvader of geestelijk hogere: Leer en traditie! en niet een heeft die leer en traditie bij die Ene Volmaakte Christusverschijning gecontroleerd en maar plat slaan met: zalig die niet zien en toch geloven! Men vergeet dat Tomas niet ongelovig was maar sceptisch, een ongelovige gaat niet mee om te kijken en te leren zien! En als je de verkeerde blind gelooft val je in een kuil en kom je vast aan Satan te zitten! Het is: Als Waar laten staan als je nog geen Volmaakt Zicht hebt en op weg gaan om Vol Ziende te worden! U moet eens weten hoeveel er met de Bijbel citeren en nog geen wonder kunnen verrichten! Gek he! En maar beweren dat ze geheiligd zijn! ik zeg niet dat men niet geheiligd kan zijn, ik zeg dat men niet zomaar Vol Geheiligd is, kijk maar naar de apostelen op het laatste avondmaal: Daar zegt Christus: ik heb u nog veel te vertellen maar u kunt het nog niet verdragen! Moet eens over nadenken: de apostelen hadden toen zo’n dik 3 jaar met Christus opgetrokken en nog snapte ze er hoegenaamd niks van! DIK 3 JAAR met een directe Christusverschijning!!!! en ze hadden niet in de gaten hoeveel ze nog van de Ene Volmaakte Christusverschijning af stonden! Kan je ook zien bij de hemelvaart: een wolk nam hun het zicht weg waar Christus zou zijn! dan kiezen de meerderheid Petrus als eerste terwijl men de H.Maagd Maria hadden moeten kiezen! de Heiligste hoort gekozen te worden! Johannes begreep het! Die trok bij Maria in!

     “Wie de Naam van Jezus Christus niet kan waarderen is geen christen.
     Onnodig te overdrijven.
     Het is sterk aan te raden niet te veel bijbeltekst in een keer te willen lezen, maar wel rustig een kort deel te overwegen, want dan BELEEFT men een zeer goede vorm van gebed en opent de ziel voor de Heilige Geest.”

     Iedere mens en natuurling, op degene na die de zonde tegen de H.Geest heeft begaan, is christen! Vele weten niet, er zijn er die weggelopen zijn door christenen! De werken van de 7e kamer van de ziel zijn volmaakt! Men weet daar niks van! Men weet niet eens dat ieder kind(mens en natuur), op die na die met de zonde tegen de H.Geest verwekt zijn, in de wereld deel heeft aan de Tuin van Eden want men kent het ware scheppingsverhaal niet, Men weet niet eens waarom er een Tuin van Eden kwam en hoe die is en ook niet van de echte zondeval(len) en wie niet gevallen is! Men weet niet eens dat het Wit in de Bijbel het sterkste is want die draagt alle letters, cijfers en teken en verbindt ook nog en wil men de volle waarheid vinden en Het Wit kunnen lezen mag met geen één letter, cijfer, teken los van elkaar lezen: Alles moet Eén en Al-Eén God is Eén zijn in volmaakte harmonie!: Hoe kan de mens op de zesde dag geschapen zijn in het eerste scheppingsverhaal en in het tweede was de mens voor de schepping van de Tuin van Eden?
     Ieder normale mens snapt dat die twee elkaar bijten, maar niet een traditionele christen! Die veegt het snel van tafel met: Mysterie, mysterie! Religie hoort volmaakte Godswetenschap te zijn want het gaat om een eerlijke en gerechte keuze en vrije wil met eeuwige consequentie en mogelijke eeuwige verdoeming! Dat gaat niet op blind geloof!
     U kunt lezen hoeveel u wilt als u niet de Vol H.Geest weet te verkrijgen, verstaat u altijd deels/geheel verkeerd! En Vol in de H.Geest is men als men De Ene Volmaakte Christusverschijning heeft! Men weet niet eens hoe Die eruit ziet!

     1. @ Henk Gadellaa,
      het komt me voor dat u niet eens katholiek bent, u zou protestant kunnen zijn maar u vertelt dingen dat een ernstige protestant nooit zou aanvaarden. Indien u zich wel katholiek noemt dan bent u ‘modernist’ en u kreeg nooit geschikt Traditioneel Katholiek onderricht. Het is ook mogelijk dat u door een zeer ‘moderne’ priester bent tegemoetgekomen en dat u dus nog geen werkeijk godsdienstig onderwijs genoot.

      Wat is de betekenis van “Traditioneel Katholiek” ?
      De Waarheid is van God alleen. God is Waarheid. Omdat Waarheid onmogelijk kan veranderen onderwerpen wij ons aan een volledig vertrouwen in God en Waarheid, en dat doen we uit liefde voor God. Dat is de betekenis van ‘Traditioneel’ : de onveranderlijkheid van Gods Waarheid.

      U bent wel ijverig en ik hoop dat u voorzichtiger wil zijn in godsdienstige aangelegenheden. Loop niet te hard van stapel, denk eerst rustig na voor u iets schrijft.

      1. “1)Wat is de betekenis van “Traditioneel Katholiek” ?
       2)De Waarheid is van God alleen. God is Waarheid. Omdat Waarheid onmogelijk kan veranderen onderwerpen wij ons aan een volledig vertrouwen in God en Waarheid, en dat doen we uit liefde voor God. Dat is de betekenis van ‘Traditioneel’ : de onveranderlijkheid van Gods Waarheid.”

       ad 1)Een ECHTE Traditioneel Katholiek is Hemels Katholiek: Weet u nog in het Onze Vader: Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel, zonder afwijken naar links, rechts, voor, achter onder en boven: Ja is Ja, Nee is Nee! Niet meer, niet minder, niet anders!
       ad2) Zeker de Waarheid Is God! en God is Een en Al-Een, God is Eén, en God schept=baart niet anders dan Godgelijke Daden en Personen! Want hoe anders kan men God met absolute en overal geldende Godgelijkheid Kennen en Herkennen? Zou een mens en natuurling geen Mede-Eigendom hebben In De Volle Waarheid, dan hoezo is het Recht en Gerecht dat er een eeuwige en overal geldende verdoeming mogelijk is? God heeft beloofd dat geen één boven diens macht beproefd zal worden!!! Als enige van oorsprong Godgelijken kunnen die verantwoording dragen! Elk ander is die verantwoording boven diens krachten!
       Daarbij Christus kwam om De Wet en Profeten niet om af te schaffen maar om te vervullen! Hemel en aarde zouden eerder vergaan dan een tippel van De Wet en Profeten en Hemel en Aarde zijn geschapen door God? Dus De wet en Profeten staat boven Hemel en Aarde! En Die Geheel Vervult, is De Wet en Profeten! En daar Christus de wil van God Volmaakt zonder afwijken Volbrengt is De Wil van God De Wet en profeten, want God zelf is De Wet en de Profeten! En dan wilt u beweren dat een Profeet en een mens tot Profeet geroepen geen Mede-Eigenaar is van De Volle Waarheid? En staat er niet geschreven in 1Kor 14;24 : Als allen Profeteren…! Dan zijn allen geroepen om Profeet gedurende het leven te worden en is die opdracht al voor de verwekking aan de mens en natuur gegeven!

       U dwaalt aan alle kanten met uw “traditionele christendom”! Kan ook niet anders want u wijst Die ene Volmaakte Christusverschijning af als Hoogste en daarmee ook waar Die te Vinden Is: God, Hemel, Tuin van Eden, Vagevuur, Godsgericht en iedere 7e kamer van de Ziel van hen die de zonde tegen de H.Geest nog NIET hebben begaan! Dan bent u geen echte Christen!
       Zwetser die u bent!

 38. 7e kamer
  Teresia van Ávila

  als ik om gebed vraagt aan haar dan komt de Heilige Geest met kracht .

  1. En? Volgt u dan de weg van De Innerlijke Burcht van H.Teresia van Avila? Dan zou ik als ik u was voorzichtig zijn met biechtvaders want H.Teresia van Avila waarschuwt over biechtvaders: zij kunnen een ziel veel schade aan doen en de vooruitgang van de biechteling verhinderen! Ik zeg niet dat biechtvaders niet goed kunnen zijn, ik zeg dat er ook slechte zijn!

 39. @eric-b-l,
  Laat a.u.b. reacties aan @Henk Gadellaa + @frank dierickx.
  Reden: zij vervuilen slechts de inhoud van deze site.

  1. Zij willen 2000 jaren christendom vervangen door leugens,
   alsof we dat niet zouden herkennen,
   want dat zijn sedert eeuwen altijd dezelfde leugens,
   want het is onmogelijk iets nieuws uit te vinden.

   1. @eric-b-l,
    Door @Henk Gadellaa + @frank dierickx volledig(!) te negeren zullen zij hun interesse in deze site verliezen. Reden: zij zoeken puur en alleen aandacht.

    1. Kijk daar hebben we het doodzwijgen! Niet eerlijk in gesprek gaan en eerlijke vragen stellen, en goed onderzoek doen, nee doodzwijgen of wel tot excommunicatie oproepen

   2. Daar waar mysterie en/of leugen is altijd nieuws uit te vinden. er is geen ander Nieuw Dan De Volle waarheid! Dan moet u eens een echt zelfonderzoek doen want Hoezo zijn er geen in alles Vol Profeten in het christendom, Zij die Volmaakt Godsrecht spreken op aarde? Waarom wordt het geloofsvolk blind gehouden en geen echt Godsrecht verschaft? Waarom leert men niet hoe je wonderen kunt verkrijgen? Welke werken en hoeveel je moet volbrengen?Waarom leert men niet naar het Godsgericht te gaan? Omdat Thomas van Aquino leerde dat na de dood van de laatste apostel Echte openbaringen zijn afgesloten? Elke volmaakte oplossing van een mysterie is een Christus Openbaring = een Vol Profetische Openbaring en zolang er leugens en mysteries zijn zullen er Christus openbaringen zijn en elke persoon die niet volmaakt verwekt is in de Tuin van Eden zal Volmaakte Openbaringen moeten leren! Zelfs al gedane omdat een Openbaring meer is dan blind geloof een echte Openbaring is Volmaakt Christusgelijk Zien en Weten!

 40. @eric-b-l en P.T. Derks

  Laten we uw traditie en leer eens onderzoeken!
  De oorspronkelijke taal van het nieuwe testament is grieks, het laatste avondmaal en daarmee de instelling van de Geheiligde Eucharistie werd in het Hebreeuws gedaan
  De vraag is welke taal sprak Christus? Hebreeuws, Grieks, Latijn, Aramees…..? Toen Petrus op pinkster sprak verstond iedereen in diens moedertaal en Petrus sprak in zijn eigen moedertaal.
  Zoals ik al gezegd heb was Christus een Tuin van Edeling want de uitboeting moet absoluut naar Gods Maat Volmaakt gedaan worden en aangezien Adam en Eva ook Tuin van Edelingen waren en gered moesten worden moet het ook volgens de Taal van de Tuin van Eden gedaan worden! en Laat daar de Bijbel nu antwoord opgeven:
  4 dat hij werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam, die geen mens mag uitspreken. (2Korinthe 12)

  De logische conclusie is dus dat Christus de Taal sprak die geen menselijke taal was! Hoe kwam het dan dat men hem in sommige gevallen kon verstaan: Doordat Christus met versterven de prijs betaalde dat anderen Zijn Taal in hun moedertaal Geheiligd konden verbeelden en zo Christus enigszins konden verstaan. Enigszins, want zo staat er in de Bijbel:

  12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. 13 Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. 14 Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. 15 Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is. (John 16)

  Dat gebeurde op het laatste avondmaal! de apostelen hadden dik 3 jaar met hun Christusverschijning geleefd en nog snapte ze er weinig van. pas als Christus weg zou gaan zouden ze als ze oprecht en nederig opzoek zouden gaan naar Christus, Vol in de H.Geest kunnen worden omdat hun verbeeldingen dit tegen hielden! Dat kan je ook zien in de mystiek. Als iemand een Christusverschijning krijgt, lees de innerlijke burcht van Teresia van Avila, dan krijg pas in de 7e kamer van de ziel de echte Christusverschijning te zien! In alle andere kamers is er een “versluiering”. elke verschijning voor de 7e kamer verliest de mysticus! Die kan die niet instand houden, nog bij verblijven! Zo ook de apostelen want toen Christus ging Hemelen werd hun zicht weggenomen door een wolk! is en blijft men in de 7e kamer kan het zicht niet worden weggenomen! Dat is waar Johannes over schrijft:

  22 Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. 23 Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. 24 Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. 25 In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader. 26 Op die dag zult gij bidden in mijn Naam;(John 16)

  En kijk maar naar de Christusverschijningen na Christus opstanding en voor diens Hemelvaart: elke keer gaat Christus weg en de apostelen kunnen er niets aan doen om Christus in Zicht te houden!
  ook na Christus Hemelvaart, ze verliezen Christus elke keer! Of je nu over Paulus hebt, Petrus of wie dan ook van de apostelen ze raken Christus kwijt! De enige die nooit Christus heeft verloren is die men de H.Maagd Maria noemt en de 7e lamer van de ziel van hen die de zonde tegen de H.geest nog niet hebben begaan!
  Waarom zijn er 7 kamers in de ziel?
  Omdat te verstaan moet u weten welke gebeurtenissen plaats vonden in de Tuin van Eden! Iedere “normale”Christen heeft het over de val van Adam en Eva en dat is niet alles! Als je na de natuur kijkt zijn er 7 hoofdgroepen: De planten hun kinderen, de dieren en hun kinderen en de mensen en diens kinderen, dat zijn er 6 en dan hebben we nog de 7e groep!: de kinderen van de volgende generatie in die groepen! In de Tuin van Eden zijn 6 Hoofdzondevallen geweest. de eerste groep die viel waren de kinderen van de eerste groep die zich in Tuin van Eden vermenigvuldigden met hun ouders en later daarna vielen de kinderen van de tweede groep die zich in de Tuin van Eden en hun ouders en als laatste het kind van de laatste die zich vermenigvuldigde en diens ouder en de kinderen van de volgende generatie vielen niet: daarom geldt: Kinderen zijn onschuldig aan de fouten van de ouders en daarom zijn er 7 kamers in de Ziel waarvan 6 versluierd en de 7e onversluierd!
  Hetgeen ik schrijf is een Volle Profetie!!!!
  Daarom zie ook elke mysticus naar binnen gaan , en elke stervende ook opzoek naar de plek waar geen pijn is! het lijden doet de mens inkeren! En als het lijden zo groot is houdt men eindelijk op in deze wereld en van deze wereld te zijn! Zolang een mens zich “gezond en happy voelt”gaat die niet opzoek naar een dokter om genezen te worden! pas als de mens zich lamlendig voelt en geen dokter of priester vrijspraak kan geven van diens lijden gaat die echt opzoek en gaat vanzelf vasten want elke vorm vanm de wereld doet pijn: eten stilt de honger niet, water lest de dorst niet, licht doet pijn aan de ogen, zuurstof pijn aan de longen, elek beweging doet pijn, elke hartslag elke hersensignaal! dat gebeurt op het bed van een stervende en ook bij een mysticus! en dan komt Satan pas op de proppen! Die komt als laatste te voorschijn met verbeelde verschijningen totdat men die uitzit en Satan geen macht meer heeft omdat men die niet aan hem geeft omdat men geen vruchten van goed en kwaad meer maakt! Dan, ja dan komt Die Ene Volmaakte God=Christusverschijning:

  4 Na een tocht van een dag in de woestijn kwam hij bij een bremstruik. Hij zette zich eronder neer. Hij verlangde te sterven en zei: `Het wordt mij te veel, Jahwe; laat mij sterven want ik ben niet beter dan mijn vaderen.’ 5 Daarop ging hij onder de bremstruik liggen en sliep in. Maar opeens stiet een engel hem aan en zei tot hem: `Sta op en eet.’ 6 Hij keek op en daar zag hij aan zijn hoofdeinde een koek, op gloeiende stenen gebakken, en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer te ruste. 7 Maar opnieuw, voor de tweede maal, stiet de engel van Jahwe hem aan en zei: `Sta op en eet; anders gaat de reis uw krachten te boven.’ 8 Toen stond hij op, at en dronk, en gesterkt door dat voedsel liep hij veertig dagen en nachten, tot hij de berg van God, de Horeb, bereikte.
  9 Daar ging hij een grot binnen en overnachtte er. Toen kwam het woord van Jahwe tot hem: `Wat doet gij hier, Elia?’ 10 Hij antwoordde: `Ik heb vurig geijverd voor Jahwe, de God van de legerscharen. De Israëlieten hebben uw verbond met voeten getreden, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood; ik alleen ben overgebleven en nu staan ze ook mij naar het leven.’ 11 Maar Jahwe zei: `Ga naar buiten en treed voor Jahwe op de berg.’ Toen trok Jahwe voorbij. Voor Jahwe uit ging een zeer zware storm, die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde. Maar Jahwe was niet in de storm. Op de storm volgde een aardbeving. Maar ook in de aardbeving was Jahwe niet. 12 Op de aardbeving volgde vuur. Maar ook in het vuur was Jahwe niet. Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. 13 Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel, ging naar buiten en bleef staan aan de ingang van de grot. En toen klonk er een stem die hem vroeg: `Wat doet gij hier, Elia?’ 14 Hij antwoordde: ‘Ik heb vurig geijverd voor Jahwe, de God van de legerscharen. De Israëlieten hebben uw verbond met voeten getreden, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood; ik alleen ben overgebleven en nu staan ze ook mij naar het leven.’ 15 Toen zei Jahwe tot hem: ‘Keer terug op uw schreden en ga door de woestijn naar Damascus; als ge daar gekomen zijt, moet ge Hazaël zalven tot koning van Aram. 16 Jehu, de zoon van Nimsi, moet ge zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat uit Abel-mechola, moet ge zalven tot uw opvolger als profeet. 17 Wie dan ontkomt aan het zwaard van Hazaël zal gedood worden door Jehu en wie ontkomt aan het zwaard van Jehu zal gedood worden door Elisa. 18 Maar Ik behoud mij in Israël een rest voor: zevenduizend man die hun knie niet gebogen hebben voor Baäl en wier mond hem niet heeft gekust.’ (1Koningen 19)

  Hoewel het hier in de mensentaal is geschreven is de Gods ontmoeting van Elia niet in die taal! En Elia is daar ook niet menselijk lichamelijk levend aanwezig! Omdat te weten moet men weten hoe een De tuin van Edelingen Zijn in Lichaam, Geest en Ziel! Daarover later meer indien men wenst!

  In welke Taal zou dan de Bijbel geschreven horen te worden: De Taal van de Tuin van Eden En waar is die in de Bijbel te vinden: In Het Wit! en wil je Die helemaal kunnen verstaan moet je terug naar de Tuin van Eden! Zeker er zijn verzen in de Bijbel die de Tuin van Eden raken en dan nog moeten ze terugvertaald worden in de Taal van de Tuin van eden wil men Volmaakt Verstaan en Vol Zicht Hebben!

  het Vol in de H.geest zijn is dus niet zomaar met een handoplegging te doen, nog door het dagelijks bidden of bestuderen van de Bijbel zoals men bij Christenen leert! Een mens kan niet meer geven dan die heeft en niet meer ontvangen dan die dragen kan!!! En beide worden bepaald aan de hand van Christus liefhebben en Lijden verdragen en dragen waar men hoort te verdragen en dragen! Daarom is het chaos bij christenen onderling omdat ze niet De wet en De Profeten Kennen en daarmee ook Christus niet en ze lui en lamlendig, hard van hart en onbeschoft zijn! het is van de zotte dat er zoveel verschillende christelijke kerken zijn en er slechts Eén Hemel en niet één kerk echt opzoek is naar Die Eenheid in Christus! En maar brallen en zwetsen: de Bijbel zegt:… de Traditie zegt:… en de Leer zegt:… en geen een die die Ene Volmaakte Christusverschijning weet te vinden! Nee de een nog onbeschofter hard van hart dan de ander en maar kibbelen en beweren dat ze vol in de H.Geest zijn! en dan weten ze niet hoe de Hemel, Tuin van Eden, noem maar op er echt uit ziet, want ja ze gaan niet Kijken en maar brallen: De Bijbel is het woord van God…! God spreekt in verbeelde letters, cijfers en tekens! God Spreekt God Godgelijk! de Bijbel heeft verbeelde taal en wil men echt verstaan moet men naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en de geheel Volmaakt onverbeelde Taal Leren Verstaan!

  Dus Ja ik vraag aandacht Omdat er geschreven staat:

  17′ Mensenkind, Ik stel u aan als wachter voor het volk van Israël. Telkens als ge uit mijn mond een woord hoort, moet ge hen namens Mij waarschuwen. 18 Als Ik tot de boosdoener zegt: Ge zult zeker sterven, en gij waarschuwt hem niet, en laat na hem op zijn slecht gedrag te wijzen om zijn leven te redden, dan zal die boosdoener weliswaar om zijn eigen schuld sterven, maar u zal Ik rekenschap vragen van zijn bloed. 19 Maar als ge de boosdoener gewaarschuwd hebt en hij betert zijn leven niet, dan zal hij wel sterven om zijn eigen schuld, maar gij hebt uw eigen leven gered. 20 Als een rechtvaardige zich gaat misdragen en verkeerde dingen doet, en Ik laat hem struikelen, dan zal hij sterven; hij sterft omdat gij hem niet op zijn zonde gewezen hebt; zijn goede daden tellen dan niet meer mee, maar u zal Ik rekenschap vragen van zijn bloed. 21 Maar als ge de rechtvaardige waarschuwt dat hij niet moet zondigen, en hij zondigt ook niet, dan zal hij beslist in leven blijven, omdat hij uw waarschuwing ter harte heeft genomen, en gij hebt uw eigen leven gered.’ (Ezechiel 3)

  en ja als men mij niet wil ben ik zo weg:

  11 Als gij in een stad of in een dorp komt, onderzoekt dan wie waard is u te ontvangen, en verblijft daar tot gij weer vertrekt. 12 Wanneer ge dat huis binnentreedt, brengt het uw vredegroet; 13en wanneer het die waard is, moge uw vrede over dat huis komen, maar wanneer het die niet waard is, dan kere uw vrede tot u terug. 14 Als men u ergens niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, verlaat dan dat huis of die stad en schudt het stof van uw voeten. 15 Voorwaar, Ik zeg u: Op de oordeelsdag zal het voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad. (Math 10)

  ik heb u gewaarschuwd en mijn opdracht voldaan! Het is graag of helemaal niet! ik heb van Christus De weg naar het Godsgericht verkregen tijden mijn 4 jarig verblijf in vasten en bidden in de woestijn, ik heb die aan de Joden gegeven en is goed gekeurd door het Religieus gerechtshof van Beersheva, opdat men de ware Messias kan vinden en de Twee komende Profeten(Apo 11) vreugedevol kunne ontvangen en zij die 3 en halve tijd vreugdevol doorkomen! ik heb Die Weg aan R.k.Kerk gegeven, twee keer naar Rome geweest Opdat men op de Twee komende Profeten kan voorbereiden en de Christen Een in Christus kunnen worden! Niks van gehoord, nog zijn ze bereid te doen! ik heb ze aan Protestantse dominee’s gegeven, aan de Oosters orthodoxe kerk gegeven, nada! ik heb geprobeerd op rolduc, ben weggestuurd! dus ik ben er wel klaar mee! Met bedroefd hart, het zij zo! Niet Goedschiks, dan als de Maat van Barmhartigheid vol is dan zo hard als zij zij binden aan hun kwaad: dikke bult eigen schuld!
  ik ben er echt klaar mee! Wat een over het paard getilde naast hun schoenen lopen van de pot gerukte door de ratten bezwaffelde onbeschoftheid! laat het duidelijk zijn ik wil geen heilige zijn want doe moet hun mond houden! En de laarzen likken van hun “meerdere”! Ik wens geen aangelijnde gemuilkorfde hond te zijn! Zoek het lekker uit bij Satan! en roep maar Heer, Heer, u krijgt niks meer dan een uw eigen echo terug net zolang tot u tot inkeer wilt komen en uw hard van hart aflegt en oprecht nederig wordt! Het zal u leren om een door Christus persoonlijk gezondene met onbeschoftheid te benaderen!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht