Deze Advent voelt aan als voorbereiding op Goede Vrijdag

Velen zitten slaperig in de Olijfhof naast hun gemoderniseerde apostelen. De meest vooruitstrevend ‘vernieuwende’ priesters dommelden diep in, zo al niet van vermoeiende pogingen de ‘misviering’ voortdurend te vernieuwen, maar in extreme gevallen door dansen en springen voor een zeer kleurig altaar om de begripsloze ‘nieuwe’ sociale burgertjes te amuseren die niet meer goed weten in welke houding het spektakel te beantwoorden. Zij zien in het voortdurend wisselende en misleidende geheel niet meer dat de Kerk bloederige tranen weent. Hier een poging om althans sommigen trachten te wekken want de Romeinse soldaten, op dringende vraag van Bergoglio en andere ongure bisschoppen, zijn al onderweg.


“Het verlangen om hun gedrag te normaliseren . . . en de afkeuring van SODOMIE overlaten aan het eerder theoretische niveau, ondertussen effectief tegemoetkomend aan hen die het praktisch beleven, niet alleen de sacramenten, maar eveneens deze functies zoals een ‘godvader’ bij het doopsel, een ‘sponsor’ bij het vormsel, of getuigen bij een huwelijk, hiervan sloot de Kerk altijd allen uit die door hun persoonlijke levensstijl openlijk en moedwillig de leringen van onze Heer tegenwerkten.”
— Aartsbisschop Carlo Maria vigano.


“We wensten het duidelijk te maken dat wegstappen van de leringen van de Kerk, of er over zwijgen, in een poging voor herderlijke zorg te verlenen, dit noch zorg is noch herderlijkheid.”
— Kardinaal Jozef Ratzinger.


Hoeveel kerkgebouwen werden al ontnomen aan de eredienst en werden nu gedegradeerd voor eten, drinken en dansen, of voor hotel of bibliotheek ? En het bijwonen van kerkelijke diensten verminderde in steeds minder overblijvende kerkgebouwen.


Tijdens de wereldjeugddagen werd bijvoorbeeld een klein kamerplantje geknield aanbeden in een verder lege tent.


Iemand merkte op: “Er is slechts een dun onderscheidingslijntje tussen vertrouwen en arrogantie.”


“Luister naar deze Prins van de Kerk. Luister naar deze soldaat die vecht voor Onze Heer Jezus Christus; die Zijn Bruid bemint, de Heilige Rooms Katholieke Kerk! Luister, in deze preek, de toorn van een ’tweede Mozes’, woedend te zien hoe het Heilig Geloof geprofaneerd wordt en de Sacramenten ontwijd! Luister oplettend naar een bisschop wiens mannelijk hart bloedt, als bij allen hier, te moeten aanzien hoe onze Katholieke Kerk ons wordt ontnomen, gestolen, door een conciliaire sekte, haar gewelddadig verdrukkend!”
— Aartsbisschop Lefebvre, uit een preek te Lile, Frankrijk, 29 Augustus 1976.


Geen sprake van zich er bij neer te leggen voor een comfortabele “Persoonlijke Prelatuur” en dwaze “compromissen” om te worden erkend “zoals we zijn” door de Modernistische vernietigers van de Kerk, wurgende het Katholieke Rome. Alsof de Nieuwe Riten genade zouden geven aan zielen . . NEEN! . . . Maar de prachtige Vrouw van de Apokalyps; de “12-Sterren Generalissima”, zal de Draak vernietigen!
Lang leve Christus Koning!
Lang leve onze Vrouwe van Fatima!
Lang leve bisschop Lefebvre!
Lang leve de standvastige gelovigen van de Traditie, klaar om te strijden, en weerstand biedend tot het einde; bereid tot bloeden voor de heilige zaak! . . . zelfs het martelaarschap!
— Father David Hewko, SSPX-MC.


“De synode over synodaliteit richt zware schade aan het Mystieke Lichaam van Christus.”
— Raymond Kardinaal Burke.


“De synode over synodaliteit is een vijandelijke overname van de Katholieke Kerk.”
— Gerhard Kardinaal Muller.


“De synode over synodaliteit is een besmettelijke nachtmerrie.”
— George Kardinaal Pell.


“In de Naam van God, de gewapende mannen zullen strijden en God zal hen overwinning gunnen.”
— heilige Jeanne d’Arc.


“Aan de zijde van iedere gelovige staat een Engel als beschermer en herder om hem naar het Leven te leiden,”
— heilige Basilius de Grote. 329-379.


“Want Hij zal voor u Zijn Engelen ontbieden, om u op al uw wegen te hoeden.”
— Psalm 91:11. (Petrus Canisius)


“Zijn ze niet allen dienstbare geesten, uitgezonden tot hulp van hen, die de zaligheid zullen be-erven?”
— Hebreen 1:14


Maar zij zeiden tot haar: Ge zijt niet goed wijs. Maar ze hield vol dat het zo was. Nu zeide men: “Dan is het zijn engel.”
— Handelingen 12:15


“Zorg ervoor, dat gij geen van deze kleinen gering acht; want Ik zeg u: Hun Engelen in de hemel zien altijd het aanschijn van mijn Vader, die in de hemel is.”
— Matteus 18:10.


En laatst maar niet minst:
Vraag aan twee ouderwetse oudjes: Waarom heeft covid jullie niet aangetast ?
Antwoord: Wij bezitten geen TV.Opgelet . . . :

“Het is mijn vaste intentie dat de Christelijke, Katholieke en Romaanse religie in zijn volledigheid zal bewaard blijven, dat het openlijk zal hervormd worden . . .
Geen maatschappij kan bestaan zonder moraal; er is geen goede moraal zonder religie. Het is religie alleen, daarom, dat het aan de staat een ferme en duurzame ondersteuning geeft . . .
Zodra ik in staat ben overeen te komen met de nieuwe paus, hoop ik het geluk te hebben ieder obstakel te kunnen verwijderen tot het verkrijgen van volledig herstel tussen Frankrijk en het hoofd van de Kerk.”
— Napolen Bonaparte.


“Ik werd gepland om vijf presentaties te geven aan de Wereld Jongeren Dag te Lissabon, en ik houd eraan bisschop Aguiar te verzekeren dat elk van de vijf bestemd is tot evangelisering.”
— Bisschop Robert Barron.


Bisschop Barron werd door Bergoglio benoemd tot hulpbisschop sedert 2015 en bisschop van bisdom Winona-Rochester, Minnesota, USA, 2 juni 2022. Hij heeft ook de leiding over de commissie over Leken, Huwelijk, Familieleven, Jeugd.
Auteur:Hypoliet

16 commentaren op “Deze Advent voelt aan als voorbereiding op Goede Vrijdag

 1. Vanzelfsprekend en geheel in de lijn van de filosofie van dit Forum citeert u alleen maar geestelijken die bekend staan als conservatief of traditionalistisch in hun opvattingen over de leer en de liturgie van de kerk. Ze hebben zich op verschillende momenten verzet tegen de hervormingen die door het Tweede Vaticaans Concilie of door paus Franciscus zijn ingevoerd. Sommigen van hen hebben zelfs de pauselijke autoriteit betwist of beschuldigd van ketterij. Hier is een korte samenvatting van elk van hen:
  Carlo Maria Viganò: een voormalig nuntius (pauselijk ambassadeur) die paus Franciscus beschuldigde van het toedekken van seksueel misbruik door de voormalige kardinaal Theodore McCarrick. Hij riep de paus op om af te treden en beweerde dat er een “homoseksuele lobby” in het Vaticaan was.
  Joseph Ratzinger: beter bekend als paus Benedictus XVI, de voorganger van paus Franciscus. Hij was een van de meest invloedrijke theologen van de 20e eeuw en stond bekend om zijn orthodoxie en verdediging van de traditionele katholieke leer. Hij trad af in 2013, naar eigen zeggen om gezondheidsredenen, maar sommigen speculeren dat hij onder druk stond van progressieve krachten in de kerk.
  Marcel Lefebvre: een Franse aartsbisschop die de oprichter was van de Priesterbroederschap Sint Pius X (SSPX), een traditionalistische groepering die de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie verwierp, vooral de veranderingen in de liturgie. Hij wijdde vier bisschoppen zonder pauselijke toestemming in 1988, wat leidde tot zijn excommunicatie en die van de gewijde bisschoppen.
  David Hewko: een Amerikaanse priester die lid is van de SSPX. Hij is een van de meest radicale leden van de groepering en heeft zich verzet tegen elke poging tot verzoening met Rome. Hij beschouwt paus Franciscus als een “valse paus” en een “moderne ketter” en roept de katholieken op om hem te weerstaan.
  Raymond Burke: een Amerikaanse kardinaal die een van de meest prominente critici is van paus Franciscus. Hij heeft zich uitgesproken tegen de pauselijke documenten Amoris Laetitia en Laudato Si’, die volgens hem de katholieke leer over het huwelijk, de moraal en de ecologie ondermijnen. Hij heeft ook deelgenomen aan een open brief waarin de paus werd beschuldigd van het verspreiden van ketterijen.
  Gerhard Müller: een Duitse kardinaal die de voormalige prefect was van de Congregatie voor de Geloofsleer, het Vaticaanse orgaan dat verantwoordelijk is voor het bewaken van de orthodoxie. Hij werd in 2017 door paus Franciscus ontslagen, naar verluidt omdat hij het niet eens was met de pauselijke agenda. Hij heeft zich sindsdien aangesloten bij de critici van de paus en heeft hem gewaarschuwd voor het risico van een schisma in de kerk.
  George Pell: een Australische kardinaal die de voormalige penningmeester was van het Vaticaan. Hij werd in 2018 veroordeeld voor seksueel misbruik van minderjarigen, maar in 2020 vrijgesproken door het Hooggerechtshof van Australië. Hij staat bekend als een conservatieve hardliner die zich verzet tegen de hervormingen van paus Franciscus, vooral op het gebied van de financiën en de curie.

  Maar naast dit groepje stuiptrekkers zijn er uiteraard ook mensen aan de andere kant van het spectrum, die paus Franciscus openlijk steunen. Onder hen zijn:
  Reinhard Marx: een Duitse kardinaal die de voorzitter is van de Duitse bisschoppenconferentie. Hij is een bondgenoot van paus Franciscus en heeft zich ingezet voor de synodale weg, een proces van dialoog en hervorming in de Duitse kerk over kwesties als seksualiteit, macht, vrouwen en oecumene.
  Blase Cupich: een Amerikaanse kardinaal die de aartsbisschop is van Chicago. Hij is een van de meest progressieve leiders in de Amerikaanse kerk en een vertrouweling van paus Franciscus. Hij heeft de paus verdedigd tegen de beschuldigingen van Viganò en heeft zich uitgesproken voor een meer pastorale benadering van gescheiden en hertrouwde katholieken.
  Luis Antonio Tagle: een Filipijnse kardinaal die de prefect is van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, een van de belangrijkste dicasteries in het Vaticaan. Hij wordt beschouwd als een mogelijke opvolger van paus Franciscus. Hij staat bekend om zijn nederigheid, charisma en sociale betrokkenheid. Hij heeft de paus geprezen om zijn visie op een arme kerk voor de armen.
  Christoph Schönborn: een Oostenrijkse kardinaal die de aartsbisschop is van Wenen. Hij is een gerespecteerde theoloog en een vriend van paus Benedictus XVI. Hij heeft echter ook een open houding ten opzichte van de hervormingen van paus Franciscus. Hij heeft de exhortatio Amoris Laetitia verdedigd als een “theologisch meesterwerk” en heeft zich uitgesproken voor een grotere rol voor vrouwen in de kerk.
  Er zijn ook veel andere kerkelijke leiders, priesters, religieuzen en leken die de paus bewonderen en volgen. Paus Franciscus heeft gezegd dat hij de kritiek op zijn pontificaat waardeert, zolang die eerlijk en respectvol is.
  Kortom, het is goed als er méér dan één klok in de kerktoren hangt.

 2. Waarden door Bergoglio toegevoegd aan het Magisterium van de RKK: NUL, Zero, zelfs geen letterteken.
  In computer terminologie: Totally No Ops.
  Conclusie: waardenloos, tijdverlies, negatief voor het zieleheil, ieder woord van hem is een leugen.

  1. @Eric-b-l
   U en paus Franciscus staan dichter bij elkaar dan U vermoedt. Uw verkettering van de huidige Paus komt voort uit frustratie, rancune en een gebrek aan informatie over wat deze Paus nu werkelijk gelooft en zegt. U leest veel te weinig, en oordeelt voornamelijk vanuit uw onderbuik en dat doet doorlopend afbreuk aan ware medemenselijkheid die allereerst begint met het zich openstellen voor de ander (hier de Paus) en luisteren met heel zijn hart en verstand. Ter informatie derhalve het volgende.

   In zijn brief van 10 november 2023 antwoord Paus Franciscus op een brief aan hem van 06 november dit jaar van vier Duitse vrouwen (twee theologen, een journaliste en een godsdienstfilosofe). De Paus refereert in dit schrijven aan een eerdere brief van hem aan het pelgrimerende volk van God in Duitsland d.d. 29 juni 2019 (voor wie zoekt is dat herderlijk schrijven ook op Internet te vinden!) waarin de Paus commentaar levert op de Duitse Synodale Weg.

   In zijn antwoord van 10 november j.l. aan genoemde vier dames verduidelijkt de Paus zijn standpunt dat U toch moet aanspreken. Hier allereerst de originele woorden van de Paus in het Duits:
   “Anstatt das ,,Heil” in immer neuen Gremien zu suchen und in einer gewissen Selbstbezogenheit die immer gleichen Themen zu erörtern, wollte ich in meinem ,,Brief an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland” (d.d. 29.06.2019) die Notwendigkeit des Gebets, der Buße und der Anbetung in Errinnerung rufen und einladen, sich zu öffnen und hinauszugehen, ,,um unseren Brüdern und Schwestern zu begegnen, besonders jenen, die an den Schwellen unserer Kirchentüren, auf die Straßen, in den Gefängnissen, in den Krankenhäusern, auf den Plätzen und in den Städten zu finden sind”(Nr.8). Ich bin überzeugt: dort wird der Herr uns den Weg zeigen.
   Für ihr theologisches und philosophisches Wirken und für ihr Glaubenszeugnis danke ich Ihnen. Der Herr segne Sie und die selige Jungfrau Maria behüte Sie. Bitte beten Sie weiterhin für mich und für unser gemeinsames Anliegen der Einheit.”

   De verbeterde vertaling van Google luidt:
   ‘In plaats van ‘redding’ te zoeken in steeds nieuwe commissies en met een zekere zelfingenomenheid dezelfde onderwerpen te bespreken, wilde ik in mijn ‘Brief aan het Pelgrimerende-volk-van-God in Duitsland’ de noodzaak benadrukken van gebed, van boetedoening en aanbidding en uitnodigen om ons open te stellen en naar buiten te gaan ‘om onze broeders en zusters te ontmoeten, vooral degenen die op de drempel van onze kerkdeuren staan, en op straat, in gevangenissen, in ziekenhuizen, op de pleinen en in de steden” te vinden zijn. (Nr. 8). Ik ben ervan overtuigd: de Heer zal ons daar de weg wijzen.
   Ik dank u voor uw theologische en filosofische arbeid en voor uw geloofsgetuigenis. Moge de Heer u zegenen en de Heilige Maagd Maria u beschermen. Blijf alstublieft voor mij en voor onze gemeenschappelijke zaak van de eenheid bidden.’

   Als U en uw collegae van goede wille bent, dan herkent U in de woorden van Paus Franciscus hier waar U zelf voor staat. Zet dus uw kwade, gekleurde bril toch definitief af, en begin eens om met open oren en hart te luisteren naar wat de bisschop van Rome werkelijk bedoelt. Stel gerust vragen, maar ga niet af op de soms belabberde vertaling van één enkele tekst. Laat uw boze, gefrustreerde zelf dus niet steeds een boeman maken van de H. Vader. De goede man verdient veel beter!
   Met vriendelijke groet.

   1. @ Joost van Berghem,
    de eenvoudigste manier om u beknopt te antwoorden:
    Geboren in 1950 kreeg ik sedert mijn kindertijd talloze zeer heldere dromen vanwege mijn Engelbewaarder, altijd zeer positief en wijs, en bevestigd in latere jaren. Ik ben trouwens niet de enige Traditionele katholiek die zulke ervaringen heeft. Vanaf 1960 begon het modernisme geheel onbemerkt de Kerk en de Katholieke scholen binnen te sluipen. Toen de eerste ‘moderne’ mis werd ‘gevierd’ door priester-directeur van het college in 1962 kon ik met de beste wil echt niet begrijpen waarom men het allermooiste van het heilig Offer vernietigde als een waardeloos vod. Het door mij onmogelijk te vergeten gevolg was een steile neergang van de Geloofs-Beleving, zowel bij mezelf als bij al mijn leeftijdsgenoten. Ik ging door een hel, alleen al omdat mijn Engelbewaarder sedert 1961 niet meer verscheen, maar vooral omdat de absoluut noodzakelijke Geestelijke Voeding voor de ziel in het opdragen van het Heilig Offer van Christus was gerelativeerd tot een serie geestloze handelingen dat men de N.O.M. noemde. Het bleek pas na jaren dat al onze Belgische aartsbisschoppen allen diep bogen voor de Brusselse loges, uitgezonderd de zeer moedige aartsbisschop Leonard, die dan ook door de media meedogenloos werd vernederd. Bijna alle mensen in mijn omgeving zijn goddeloos geworden, de priesters inbegrepen. De belangrijkste en ook meest nabije priester hier in ons dorp gelooft heden niet meer in de verrijzenis van Jezus, om slechts een ‘klein’ detail te noemen. In 1976 was ik de wanhoop nabij en begon te denken over zelfmoord. Mijn leven was uitzichtloos geworden. Ik werd opgevangen door de toenmalige hippie-protestanten van Amsterdam, de Children of God, die zagen dat ik ernstig was en me een bijbel schonken. Dit kenden de katholieken toen spijtig genoeg niet: lezen in een eigen bijbel. Vanaf dat moment was mijn Engelbewaarder er plots weer terug ! Ik was gered ! Behalve de heldere dromen met mijn Engelbewaarder, die me weer onderwees, kreeg ik ook verscheidene visioenen, zelfs op klaarlichte dag met volk om me heen. Vanaf 2014 de Latijnse Mis weer terug gevonden. Maar sedert 2013 is het overduidelijk dat de goede Paus Benedictus werd vervolgd in het Vaticaan en zelfs werd geslagen. Ik ben niet de enige die daar vast van overtuigd is. Bergolio is onwettig verkozen, dat werd zeer duidelijk in de Belgische media verkaard door de grote boosdoener aartsbisschop Danneels zelf ! En nu is de hel losgebroken over de hele aarde. Nu zulle alle ernstige christenen en rechtvaardigen, en volgens mij ook de nog zeer weinige resterende ernstige traditionele Joden, openlijk vervolgd worden zoals al sedert enkele jaren in China OP AANDRINGEN VAN BERGOGLIO. Dit betekent dat zij, eenmaal opgepakt, worden doodgefolterd omdat zij het ware Traditionele RKK geloof nooit zullen afzweren. Open de ogen van uw ingeslapen ziel, begin ernstig gebed en boete te BE-LEVEN naar vermogen zodat uw ziel tot waarachtig Geestelijk Leven kan komen.

    1. @eric-b-l ,
     U eis het welbekend, doch @Joost van Berghem is het wegens zijn jonge leeftijd niét bekend.
     Doch wij hebben de neergang van het R.K. geloof (ten gevolge van Vat. II) nog ten vólle meegemaakt.
     Wij hebben de vele volle(!) kerken nog met eigen ogen gezien en rechtstreekse gevolgen van Vat. II: massale neergang van gelovigen.
     Het is dat ik dit alles met eigen ogen gezien heb: de overvolle kerken waren binnen pakweg ’n maand tieleeg.
     De generatie van mijn eigen opa’s en oma’s hebben ál die vele mooie kerken binnen hún generatie opgebouwd en zijn binnen één generatie (lees: door ónze generatie) weer afgebroken.
     Als mijn beide opa’s en oma’s (alle overleden vlak voor Vat. II) de huidige kerktoestand zouden zien, dan zouden zij in huilen uitbarsten.

   2. “Wat karakteriseert en drijft ons, Rooms-katholieke leken, die in deze tijd van gezagscontestatie en twijfels trouw blijven aan de traditionele katholieke leer en het gezag van de paus als opvolger van Petrus?”
    Dat, meneer van Berghem, is de openingszin op de rubriek ‘Over ons’ van deze site.
    U pleit voor verbinding, juiste informatie, open luisterbereidheid etc. Ik ben het volledig met u eens.
    Maar ik zal u meteen een beetje teleur moeten stellen: Op deze site ‘moet’ Paus Franciscus de baarlijke duivel zijn. Superindividuele kinderlijke hallucinaties, engelen en demonen, heimwee naar de jaren ’50 van de vorige eeuw, enzovoort, enzovoort staan véél keren hoger aangeschreven dan een open en eerlijke houding tegenover hun eigen, met de hulp van de Heilige Geest, aangestelde Paus.
    Eerder schreef ik het al: Door het ontkennen van het gezag van de Paus gaan bepaalde correspondenten hier in tegen hun eigen bestaansreden als katholiek Forum en zetten ze zichzelf de facto buiten de Katholieke Kerk.

    1. Dag Frank,
     blij dat u weer eens door uw Engelbewaarder naar hier wordt geleid. Door de vele herhalingen zal vroeg of laat de vreselijke waarheid van het ‘modernisme’ onvermijdelijk tot u doordringen. Daar kijk ik met ongeduld naar uit.

     Het schijnt u niet te deren dat 99 procent van mijn leeftijdsgenoten niet meer over God en Kerk willen horen spreken, maar vreemd genoeg wel sympathie koesteren voor socialist Bergoglio ??? Ook Hitler begon zijn succesvolle opgang met over socialisme te speken.

     Terecht merkt P.J.T. Derks op dat vroeger iedere zondag alle kerken volledig vol zaten, en ik voeg er aan toe dat wij alle weekdagen naar de vroegmis gingen waarna de jongeren catechismus-les kregen van de kapelaan, dicht bij het altaar. Toen was er nog een maximum aan respect voor God en de Kerk en de Paus: Pius XII stierf pas in 1958 en hij was de laatste echt goede Paus, die het presteerde tegen Hitler in te gaan. Tegengesteld aan Bergoglio: een verschil als tussen dag en nacht !

     1. U bevestigt alleen maar wat ik hierboven schreef. U zet zichzelf buiten de katholieke Kerk.
      Zoals ik eerder ook al schreef is Vaticanum II ingeleid en afgewerkt door twee door de Katholieke Kerk heiligverklaarde Pausen.
      En dat Vaticanum II de oorzaak zou zijn van de leegloop van de overvolle Vlaamse kerken is wel héél erg kort door de bocht. Ook de Vlamingen hebben zich – rijkelijk laat – ontvoogd van het allesbeheersende katholieke zuilenjuk, op alle domeinen van de maatschappij. En dat niet in het minst door de democratisering van ons onderwijs. Het visionaire van Paus Johannes XXIII was net dat hij door had dat de Kerk ten dode opgeschreven was als ze zich zou blijven vastklampen aan de wereldbeelden en de morele orde uit de middeleeuwen.
      Kindjes elke week uit hun bed zetten voor een vroegmis en hen dan nog wat catechismus in de strot rammen, tja, dat zijn taferelen die eerder in de wereld van bv. Charles Dickens passen dan beelden om heimwee naar te hebben.
      Kortom, succes met uw sekte.

      1. Maak u geen zorgen over ons, niet alle traditionele christenen zullen hier zo zwaar vervolgd worden als in China, sommigen slechts.
       Ik maak me wel grote zorgen over hetgeen u zal overkomen vanaf de dag van De Waarschuwing, zoals voorzegd. Want u staat aan de zijde van hen die op grote schaal deelnemen aan de vervolging van onschuldigen.

      2. @frank dierickx,
       Mijn broer en ik behoorden tot die groep, die volgens U geholpen moesten worden om tijdig het bed te verlaten.
       Ik zal U uit de droom helpen: Mijn broer en ik moesten om 06.00 uur het bed uit om bij de zusters de H. Mis te kunnen dienen. Nog niet éénmaal moesten onze ouders ons wekken. (trouwens: mijn ouders gingen pas om 02.00 uur naar bed, terwijl mijn vader ondergronds mijnwerker was) Wij stonden geheel vanzelf op om op tijd bij de zusters te zijn.

       En wat de catechismus: Ik ben NIMMER(!!!) thuis ondervraagd. Ikzelf was nieuwsgierig naar de inhoud. Zo weet ik dat ik zelfs eenmaal ’n tien in mijn schoolrapport behaald heb. Maar ja, volgens Uw niet-bescheiden mening zal ook ikzelf wel tot een sekte behoren.

    2. @frank dierickx,
     Ik zal nu ’n taal gebruiken, die zelfs U moet begrijpen:
     Denkt U werkelijk, dat men vroeger kerken bouwde, terwijl dat NIÉT nodig was???
     De kerken werden zo goéd bezocht, dat men steeds méér kerken en grotere kerken moést bouwen.
     ÓF
     denkt U werkelijk, dat al die grote kerken voor de kaatsekut werden gebouwd???

     Intussen zijn er véél meer mensen op aarde en … zijn de kerken compleet leeg.

     1. naschrift:
      @frank dierickx,
      De kerken waren vóór Vat. II zelfs zó vol, dat ze zelfs rijen dik buiten moesten staan, weer of geen weer.

 3. Het is nu al een schitterende advent

  ontmaskerd

  boeddha was een Nephilim reus

  https://www.bitchute.com/video/VWQAakHrqRMO/

  Boeddha was een nephilim op minuut 7:40

  Genesis 6:1–4 vertelt de lezers dat de Nephilim, wat in het Engels vertaald ‘gevallenen’ betekent, het product waren van copulatie tussen de goddelijke wezens (letterlijk: zonen van God) en menselijke vrouwen (letterlijk: dochters van Adam). . De Nephilim staan bekend als grote strijders en bijbelse reuzen (zie Ezechiël 32:27 en Numeri 13:33).

  “Zo boven, zo beneden”

  Nou snap ik het, kijk naar het logo van Westmalle

  https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse2.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.umL8fzgmYK250NGq4D4kNwAAAA%26pid%3DApi&f=1&ipt=59a028a266729b2a81f2a710cee6412b560d98fb2418ee34693e97a9276d57b9&ipo=images

  het zijn boeddhisten

  1. Gespierde reuzen komen nooit toe aan diepe meditatie . . .
   De gemoderniseerde kloosters, ook bij de moderne schijn-boeddhisten, zijn allen overgeleverd aan loges.
   Het heeft geen zin dat nog verder te onderzoeken.

   Belijdt op eenvoudige, nederige en oprechte wijze uw geloof om anderen trachten te inspireren en aan te moedigen in deze gruwelijke tijden.
   Verlies uw tijd niet met loges.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht