Gebed om de synodale gevolgen van de synode te overwinnen

Moesten we reeds sedert tientallen jaren de allervreselijkste gevolgen van het Tweede Vaticaans Concilie aanzien en verdragen en zelfs ondergaan met veel hartepijn, zielepijn, nu komen daar bovenop ook nog de synodalige gevolgen van de synode om synodaliteit in al haar meest dwaze synoderigheid. Was de dwaasheid dan al niet ten top gedreven, wie kan nu nog woorden vinden voor deze supergeponeerde dwaasheid ? Leek vooralsnog het vals zingen van de duivel bijna aanvaardbaar, en zovelen aanvaarden het onbewust, nu wordt de valse zang ook nog extra gemoduleerd tot een werkelijk zeer effectief slaaplied waaruit misleide zielen nauwelijks nog kunnen ontwaken.

Doch voor de waarheidslievende Christen is dit niet minder dan een schrijnende benauwenis, te vergelijken met de zwaar benauwende Schouderwonde van Onze Kruisdragende Heer Jezus, daarin ten volle medegeleefd door ons aller Moeder Maria vanwege Haar buitengewone empathie.

Dit moeten wij vanaf nu eveneens ondergaan, samen met Jezus en Maria.

Want wat is meer benauwend dan een open wonde, open tot op het gebeente, met een zwaar daarover schurende ruwe houten balk, vergezeld van rauwe kreten van sommige soldaten en vele hatelijke voorbijgangers ? Meer benauwend is het moeten aanzien van zovele verdwaasde zielen die niet meer willen horen spreken over Waarheid, en hoe zij nog verder misleid worden en steeds meer gelijken op een nieuw soort zombies, wandelende lijken met een volledig verdoofde ziel. Alleen het lichamelijke is voor hen nog van tel. Dat is het ware lijden van de zeer vele harten van de resterende vrijheid-in-ware-Liefde Katholieken, resterende ernstige christenen van andere kerken en van degenen die sterk naar rechtvaardigheid verlangen.

Want de dwaze synodaliteit van het synodalige geweld verslaat nu wellicht de laatste nog twijfelende modernist. Zouden er toch nog enkelen ontwaken ?

Daarom dit gebed dat tot heden waarschijnlijk alleen gekend en gebeden werd door ernstige christenen, en dat moedwillig verguisd wordt door te vele bisschoppen onder dwangmatig toezicht van ene Bergoglio, de onbetrouwbare “bisschop in het wit”. Ook voor deze laatste moet dringend gebeden worden.


  O liefderijke Jezus !
  O zachtmoedig Lam Gods !

Welke ellendige zondaar ik ook ben,
  toch verstout ik mij
  de heilige schouderwonde te vereren,
  waarop Gij Uw lang zwaar Kruis gedragen hebt.

Dit Kruis,
  na Uw heilig vlees opengerukt te hebben,
  drukte zwaar op Uw ontblote schouderbeenderen
  en deed U heviger pijn voelen
  dan al de andere wonden van Uw lichaam.

Ik aanbid U,
  allerdroefste Jezus !
  Ik loof en zegen U vanuit het hart
  voor deze heilige en smartelijke wonde van Uw schouder.

Ach,
  door de geweldige pijn
  welke Gij hierdoor verdroeg
  en welke het gewicht van het zware kruis onophoudelijk vermeerderde,
  smeek ik U met veel ootmoedigheid,
  medelijden te hebben met mij, arme zondaar,
  mij mijn dodelijke en dagelijkse zonden te vergeven
  en mij langs de weg van Uw Kruis
  naar de hemel te geleiden.
Amen

Auteur:Hypoliet

80 commentaren op “Gebed om de synodale gevolgen van de synode te overwinnen

 1. Er is geen andere weg dan de synodale weg als de Kerk nog toekomst wil hebben. De klok zal niet meer teruggedraaid worden. De Geest waait waar Hij wil en zal ook de Kerk naar nieuwe wegen leiden. Paus Franciscus – een zegen voor Kerk – zal de nodige hervormingen doorvoeren en hij zal daavoor zelfs het einde van de synode volgend jaar niet afwachten Stilstaan is achteruitgaan! Het algemeen priesterschap van de gelovigen zal een nieuwe invulling krijgen. Het zal niet langer dode letter blijven.

  1. @ Magda,
   dat ‘paus’ Franciscus grote veranderingen zal doorvoeren is heel zeker.
   Dat die onwettig verkozen ‘paus’ tegen God in opstand komt is ook heel zeker.

   De Traditionele Kerk heeft nooit stilgestaan en zal ook nooit stilstaan omdat zij altijd bezig is een geestelijke strijd te voeren tegen de duivelse machten die Haar willen vernietigen, zoals ‘paus’ Franciscus heel hard zijn best doet om iedereen te misleiden.

   Heeft het Levengevende, zegenende en genezende Bloed van Christus en van de vele Katholieke martelaren opeens geen waarde meer ???
   Schaam u !!!
   Christus is de Hogepriester die het priesterschap van de Apostelen heeft ingesteld.
   Geen mens kan dat ooit veranderen.
   Ook de meest Katholieke Paus kan dat priesterschap nooit veranderen.

   Indien u niet de geestelijke strijd tegen de duivel voert door gebed en vasten dan staat u stil. Dat is wat werkelijk gebeurt: de meeste ‘moderne’ mensen staan stil en denken dat de zonde is afgeschaft.
   De zonden overwinnen is een voortdurende geestelijke strijd zonder stilstand.
   Dat is altijd en eeuwig de Levende Traditie van het onveranderlijke Woord van God.

    1. @ Paula Sornsen,
     de grote kardinaal, aartsbisschop van Belgie, Danneels, heeft goed zichtbaar en hoorbaar indertijd voor de camera’s van de Belgische TV, nadrukkelijk en vooral trots, verklaard hoe die verkiezing op voorhand werd gepland door hem en zijn samenzweerders, hijzelf noemde hen een bende die hij ook nog zelf een kwalijke bijnaam gaf, met trots over zijn prestatie. Danneels koesterde altijd grote ambities en vertoonde zich zeer graag voor de media. Ook de beruchte vieze Roeach-schoolboekjes vielen onder zijn verantwoordelijkheid. Toen Paus Benedictus onverwacht werd verkozen toonde Danneels openlijk zijn afkeer aan de media die hem gretig filmden. De plannen om de Rooms Katholieke Kerk onderuit te halen dateren al minstens van 1948 toen een werkgroep van afvallige ‘christenen’ van diverse pluimage onder bisschop Annibale Bugnini begon te werken aan “nieuwe teksten voor een vernieuwende mis-viering” alsof de Waarheid van God een willekeurig ding is dat ooit aan vernieuwing zou kunnen toe zijn. We spreken over Traditie omdat noch God Zelf, noch Zijn Waarheid kunnen veranderen. Een aan veranderingen onderhevige waarheid kan geen waarheid zijn. Het Woord van God staat boven de Tijd, God staat boven de Tijd. De mens is ondergeschikt aan de schepping van God. Nederig aanvaarden van Gods plannen komt allen toe. De grote massa mensen echter werd eerst onbewust protestant en zakte verder af naar goddeloosheid, abortus en euthanasie. Maar de Ware traditionele Kerk is onverwoestbaar omdat de Hoeksteen, Jezus Zelf, niet kan overwonnen worden door schamele aardbewoners. Christus is onze Eeuwige en altijd Triomfantelijke Koning en Hogepriester.

    2. Dag Paula,
     Er zijn verschillende redenen waarom sommigen de verkiezing van Franciscus tot paus niet legaal vinden. Een van de meest voorkomende argumenten is dat zijn voorganger, Benedictus XVI, niet vrijwillig is afgetreden, maar onder druk is gezet door een groep kardinalen die hem wilden vervangen door een meer progressieve kandidaat. Volgens deze theorie zou het aftreden van Benedictus XVI ongeldig zijn, en dus ook de verkiezing van Franciscus.
     Een andere reden die soms wordt aangevoerd, is dat Franciscus niet de vereiste tweederdemeerderheid van de stemmen heeft behaald in het conclaaf, maar dat er sprake was van fraude of manipulatie. Sommigen beweren dat er meer stemmen waren uitgebracht dan er kiesgerechtigde kardinalen aanwezig waren, of dat er stemmen zijn veranderd of vernietigd. Er is echter geen bewijs voor deze beschuldigingen, en de officiële uitslag van het conclaaf is nooit betwist.
     Een derde reden die soms wordt genoemd, is dat Franciscus niet voldoet aan de kwalificaties die de kerkelijke wet stelt aan een paus. Zo zou hij niet in het bezit zijn van de juiste wijdingen, of zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan ketterij of schisma door zijn leerstellingen of daden. Deze argumenten zijn echter gebaseerd op een selectieve of verkeerde interpretatie van de kerkelijke wet, of op ongefundeerde aantijgingen tegen Franciscus.
     Kortom, er is geen geldige juridische of theologische reden om de verkiezing van Franciscus tot paus niet legaal te vinden. Het gaat vooral om meningsverschillen of onvrede over zijn stijl of visie. Franciscus wordt door de overgrote meerderheid van de katholieken en de wereldgemeenschap erkend en gerespecteerd als de legitieme opvolger van Petrus.
     Onvrede in deze of gene hoek is trouwens nogal klassiek bij een nieuwe pausverkiezing. En niet daar alleen, cfr. de Trump-saga. Ik vraag me af wat het zal geven als de eerste zwarte vrouwelijke paus verkozen zal worden.
     Vriendelijke groet.

    3. (2) Paus Benedictus gaf als reden voor zijn beslissing dat hij zich niet meer in staat voelde om de Kerk te leiden vanwege zijn hoge leeftijd en zijn verslechterende gezondheid.
     Er zijn verschillende speculaties geweest over de mogelijke andere factoren die hebben bijgedragen aan zijn ontslag, zoals de schandalen rond seksueel misbruik, corruptie, financiële problemen, machtsstrijd en lekken binnen de Kerk.
     Het volstaat niet om als briljant theoloog de teksten van het Woord van god goed te kunnen interpreteren om een mondiaal instituut als de RKK te leiden. De man had dat, gelukkig voor hem, tijdig ingezien.

    4. kavlaanderen.blogspot.com/search/label/Paus%20Benedictus%20XVI

     Of iemand de openbare zonde van manifeste, formele ketterij begaat, kan door elke kundige waarnemer met morele zekerheid worden vastgesteld en is als bewijs voldoende.
     In het geval van Jorge Bergoglio is zijn openlijke, manifeste, formele ketterij een feit en kan daarom met morele zekerheid worden gekend door een waarnemer die ogen heeft om te zien en oren om te horen.

     “Er is maar één Paus” bleef Paus Benedictus XVI bijna 10 jaar lang herhalen, zonder ooit uit te leggen wie die ene Paus dan was. Misschien kon hij het niet zeggen omwille van de Sede Impedita / de ‘Verhindering van de zetel’ in 2013 met als gevolg géén abdicatie, géén sedisvacatie, géén conclaaf en géén nieuwe paus in 2013.

     Met de Declaratio van 2013 had hij wel degelijk de bedoeling om “af te treden” door middel van afstand te doen van het “ministerium” (= de praktische uitoefening of de publieke bediening van zijn functie), maar hij deed helemaal géén “afstand” van de goddelijk gecreëerde “munus”, namelijk van zijn functie zélf.

     Woorden zijn belangrijk: “ontslag nemen” is afstand doen van de publieke uitoefening van zijn functie, maar “aftreden” of “abdiceren” – hetgeen hij niet gedaan heeft – is afstand doen van de troon. De drie woorden “ministerium”, “munus” en “officium” worden in het Nederlands vertaald door “bediening”, “functie”, en “ambt”.

    5. Onze job is het geloof van onze vaders vast te houden en de vijand, en zelfs bullebak Bergoglio, te weerstaan, die ons tracht te vernietigen

     1. Toch is het de kerk zélf die Bergoglio tot priester kardinaal heeft gewijd. En als hij geen bisschop was geworden, zou hij geen kardinaal en uiteindelijk ook geen paus zijn geworden, aangezien het College van Kardinalen traditiegetrouw elke opvolger van Sint-Pieter uit hun eigen gelederen kiest.

      Wie is nu de baas in de kerk? De paus, of zijn overste?

      1. Volgens het Kerkelijk Recht kan elke ongehuwde mannelijke katholiek tot paus worden verkozen, maar in de praktijk wordt de nieuwe paus al eeuwenlang gekozen uit de kardinalen die aan het conclaaf deelnemen. Als hij instemt met zijn verkiezing, is hij op dat moment de nieuwe paus, op voorwaarde dat hij ook al bisschop is. Zo niet, moet hij eerst tot bisschop worden gewijd.

      2. Paus Gregorius XVI (1831-1846) was een benedictijner monnik en geen bisschop toen hij tot paus werd gekozen. Hij werd op dezelfde dag tot bisschop gewijd als dat hij de pauselijke tiara ontving.
       Paus Pius X (1903-1914) was een patriarch van Venetië en een kardinaal, maar geen bisschop toen hij tot paus werd gekozen. Hij werd drie dagen na zijn verkiezing tot bisschop gewijd.
       Paus Johannes XXIII (1958-1963) was een patriarch van Venetië en een kardinaal, maar geen bisschop toen hij tot paus werd gekozen. Hij werd vier dagen na zijn verkiezing tot bisschop gewijd.
       Paus Paulus VI (1963-1978) was een aartsbisschop van Milaan en een kardinaal, maar geen bisschop toen hij tot paus werd gekozen. Hij werd twee dagen na zijn verkiezing tot bisschop gewijd.
       Sinds 1962 zijn alle kardinalen ook bisschop. Wie kardinaal gecreëerd wordt en nog geen bisschop is, moet dus sindsdien eerst tot bisschop gewijd worden. Een uitzondering op deze regel is mogelijk: Gianfranco Ghirlanda werd op zijn 80ste kardinaal gecreëerd.

       1. Je hebt gelijk, Frank.
        Die regel had ik niet klakkeloos over moeten nemen uit een tekst die ik eerder samenvatte. Dank je voor de correctie.

      3. Jezus Zelf is en blijft de Hoeksteen, ongeacht wie allemaal over Hem willen blijven struikelen. Hij is dus de ‘baas’. Waarom vergeet men altijd weer dat de openbaring niet slechts het Boek betreft maar Levend is en zelfs aan kleinen wordt gegeven. Is het overbodig om bijvoorbeeld Nieke van den Dijk te vermelden, een grote Vlaamse heilige voor wie zonder meer een groot bedevaartoord zou moeten opgezet worden ? Maar dit mag uiteraard niet vanwege de Brusselse loges. Jezus en Maria tonen zich veel levendiger en actueler dan logeduivels met hun Bergoglio van Satan die in zijn broek schijt tekens hij beseft tegen Wie hij in koppige opstand verkeert. Toch meent hij zich veiliger en zekerder te mogen ‘voelen’ sedert Benedictus XVI overleed als een martelaar.

       Raphaël, bent u een slaapwandelaar of bezigt u een andere agenda ?

       1. Eric,
        Zover ik weet heb ik geen andere agenda (als ik je nu tenminste begrijp), en of ik slaapwandel, dat denk ik niet.

        Maar de zaken met de kerk liggen verdraaid moeilijk, dat weet ik wel. En de oude vertrouwde wereld is op meerdere kanten dan alleen de kerk in het geding, dat moeten we ook niet vergeten. De kerk kan dan een leider hebben die daar niet past, maar ook de wereld heeft leiders die een nogal heftige agenda lijken te hebben. De kerk staat niet los van de wereld.

        1. “Wie is nu de baas in de kerk? De paus, of zijn overste?”
         Danneels heeft het zelf duidelijk gezegd: samen met andere afvallige kardinalen werd afgesproken voor Bergoglio te stemmen. Dat maakt de verkiezing ongeldig. Gelijkaardig in de USA: de democraten gebruikten alle mogelijke ongeldige middelen en daardoor is het presidentschap van J.Biden ongeldig. Bergoglio breekt de Kerk grotendeels af. J.Biden breekt Amerika stelselmatig helemaal af.
         Dat is niet het werk van God. Integendeel het is een grootscheepse aanval op alles wat goed en rechtvaardig is, op het christendom en op de Kerk.
         Het enige verschil: Amerika zal werkelijk definitief in stukken gehakt worden. De Kerk kan niet verder afgebroken worden omdat de Hoeksteen, Jezus, niet kan verwijderd worden. Daarom zal de RKK terug oprijzen zodra een andere, ware Paus, zal verkozen worden.

         1. @eric-b-l,
          Het moét U opgevallen zijn, dat ik niet meer op @Raphaël reageer.
          Hij is net zo onbetrouwbaar (lees: onvolwassen) als @frank dierickx.

         2. Uiteindelijk wint het goede natuurlijk, maar Christus zelf heeft gezegd: “wat zal ik nog aan geloof vinden als Ik wederkeer?”

 2. De kerkelijke vrijmetselarij kan dag na dag ketterijen op papier zetten, maar katholieken hebben de plicht om die af te wijzen; paus en bisschoppen zijn immers allen gebonden aan het goddelijk recht en kunnen gelovigen er niet toe verbinden het katholiek geloof te verlaten; daar dient hun kerkelijk gezag niet toe, begrensd door wetten die zij niet kunnen veranderen. Juist besef van katholieke ecclesiologie is dus belangrijk; het legalistisch-positivisme van de moderniteit heeft geen plaats binnen de katholieke en apostolische Kerk en lex iniusta non est lex (een onrechtvaardige wet is geen wet).

  1. Een in het verleden veroordeelde dwaalleer was het fideïsme; die dwaalleer beweerde dat de menselijke geest niet bij machte was om de contradictie tussen ketterij en christelijk dogma te zien en dat men blinde gehoorzaamheid aan de paus moest geven. De verdedigers van de huidige ketterijen in het Vaticaan beroepen zich op een fideïstische houding om het verzet tegen de ketterijen te veroordelen, maar hun voorgangers namen vroeger die houding niet aan toen de paus hun ketterijen veroordeelde; toen rebelleerden ze tegen hem, dus hun huidige houding is een tactiek om die kerkvorsten te verdedigen die hen willen geven wat zij willen.

 3. Paus Franciscus wordt vaak gezien als een progressieve paus, omdat hij zich inzet voor sociale rechtvaardigheid, armoedebestrijding, ecologie, dialoog en vrede. Hij heeft ook een open en pastorale houding tegenover mensen die zich aan de rand van de kerk bevinden, zoals gescheiden en hertrouwde koppels, homoseksuelen, migranten en andersgelovigen. Hij heeft ook enkele hervormingen doorgevoerd in de curie, de centrale bestuursorganen van de kerk, om ze transparanter, efficiënter en dienstbaarder te maken.
  Aan de andere kant is paus Franciscus ook een conservatieve paus, omdat hij trouw blijft aan de traditionele leer van de kerk op ethisch vlak. Hij verwerpt bijvoorbeeld abortus, euthanasie, voorbehoedsmiddelen, het homohuwelijk en de vrouwelijke priesterwijding. Hij benadrukt ook het belang van de eenheid in de kerk en probeert de polarisatie tussen progressieve en conservatieve stromingen te verminderen.
  Dus, afhankelijk van het perspectief, kan paus Franciscus zowel progressief als conservatief worden genoemd. Sommigen noemen hem zelfs een conservatieve revolutionair, omdat hij de kerk wil vernieuwen zonder haar identiteit te verliezen. Hij is in elk geval een paus die de kerk dichter bij de mensen wil brengen en die de uitdagingen van de moderne wereld niet uit de weg gaat.
  Kortom: voor de ene te progressief, voor de ander weer complete stilstand.
  Empathischer kan ik het hier niet zeggen.

  1. Kortom: u bent een profeet van de nieuwe wereld-orde, een pion die moet pleiten ten voordele van o.a. Bergoglio en zijn onmiskenbaar onbetrouwbare meest nabije kardinalen. Want u gelooft niet eens in God, waar bemoeit u zich dan eigenlijk mee ? U bent ook geen opscheppende narcist, dus bent u eerder een ijskoude voorloper van de aangekondigde vervolgers van het Ware Geloof. Wordt u daar goed voor betaald ? Mij werd in de jaren zeventig driemaal geld aangeboden om deel te nemen aan een dergelijke bende. Omdat mijn wereldse toekomst niets voorstelde konden zij niet begrijpen dat ik hun voorstellen niet aannam.

  2. Maar natúúrlijk is Fransiscus altijd tegen abortus, euthanasie, voorbehoedsmiddelen, het homohuwelijk en vrouwelijke priesterwijdingen. Als hij dat NIET zou zijn, zou hij daarmee zijn masker direct laten vallen.

    1. Omdat hij ‘een andere heer’ dient dan God.
     Onder het mom van barmhartigheid jegens asielzoekers, roept hij west-Europa op om miljoenen islamieten méér op te nemen.
     In plaats van de katholieken te beschermen nodigt hij christenhaters uit om massaal naar onze landen te komen. Hij weet héél goed wat uiteindelijk het vervolg is: overheersing van de islam.
     Maar hij staat met één been in het graf en zou moeten stilstaan bij zijn eeuwige bestemming. Hemel of hel.

 4. Mag ik er de mensen die “…sedert tientallen jaren de allervreselijkste gevolgen van het Tweede Vaticaans Concilie aanzien en verdragen en zelfs ondergaan met veel hartepijn, zielepijn…”, er even op wijzen dat Vaticanum II is gestart met de Heilige Paus Johannes XXIII en is voortgezet en uitgewerkt door de Heilige Paus Paulus VI.
  Zitten er in de geloofde en geprezen Hemelse Machten en de Gemeenschap van de Heiligen nu ook al juiste en foute figuren? En wie bepaalt dat dan? Of is dat eigenlijk ook maar een beetje om te lachen, al die ‘heiligenverklaringen’? Zijn er daar – ondanks het alwetende en alziende oog van god – toch sommigen binnen geraakt met een vals paspoort?

  1. Dag Frank. Alles goed ? U lijkt iemand die bij wijze van spreken voorkeur heeft voor halfrauw wildgebraad terwijl ik goed gekookte of gebraden vis verkies, zoals Jezus blijkbaar verkoos op aarde en dat kan dus als een zeer goed voorbeeld ook maar beter gevolgd worden. Vermits u op een haast onmenselijke wijze van een hoog IQ geniet begrijpt u misschien niet waarom vis zoveel beter is ? Dat laat ik volledig aan u over.

   Maak u geen zorgen over de Kerk. God heeft ten allen tijde alles onder controle.
   Mijn enige zorg om uw persoon kent u wel: zult u nog tijdig tot bekering komen ?

   Het volgende staat u en ons te wachten: de aangroeiende verwaandheid hand in hand met aangroeiende haat wereldwijd leidt tot kortstondige wereldbrand met als enige doel alle landen machteloos te maken waarna een zeer groot wereldleider aan het handje van Bergoglio te voorschijn komt, zogezegd om de totale WERELDSE vrede te verkondigen. Onmiddellijk daaraan voorafgaand zullen alle menselijke zielen een zeer diep indringende Waarschuwing ontvangen waardoor zij zowat voor enkele dagen zullen als ‘uitgeteld’ zijn. Dat is voor u en zeer velen de allerlaatste kans om God alsnog beginnen gehoorzamen en definitief tot bekering te komen.

   Nu hebt u God zij dank een zeer zachte voor-waarschuwing. Wacht a.u.b. niet te lang om u oprecht tot God te keren want de o zo grote wereldleider zal niemand nog een kans gunnen daartoe.

   1. @eric-b-l,
    Het beste kunt U niet meer reageren op al die domme nonsens van @frank dierickx.

   1. Kortom, we kunnen nooit weten of een katholieke heilige wel degelijk heilig is. Daar mag iedereen vrij over beslissen. De twee wonderen – bovennatuurlijke ingrepen van god, die de natuurwetten overstijgen -nodig voor een heiligverklaring, zijn bij onheilige heiligen dan per definitie ook vals. Want god zou nooit ingrijpen ten voordele van een onheilige.
    Dus als mensen in de mis na het evangelie hun geloof belijden (credo) kunnen ze bij hun geloof in de gemeenschap van de heiligen (sanctorum communionem) een persoonlijk voorbehoud maken voor aan aantal van die heiligen. Dan zit dat bij de protestanten bv. toch een stukje logischer in mekaar, toch?

    1. Johannes XXIII en Paulus VI waren paus, maar daar houdt alles mee op. Welk GOEDS hebben zij voor de katholieke kerk gedaan?

     1. Daar mag u absoluut uw eigen mening over hebben, en die respecteer ik ten volle. Maar u antwoordt niet op mijn bedenkingen en vragen.

      1. @Frank Dierickx,
       U heeft geen enkel ‘recht’ op uw bedenkingen en vragen.
       Reden: U volgt uit gemakzucht de H. Mis alleen op televisie. Zo bent U al jaren niet te communie gegaan.
       Bovendien: Hier op de site bent U met afstand de grootste kankeraar op het R.K. geloof.

    2. Deze reactie gaat niet over de twee door u genoemde pausen, maar ik wil hier eens wijzen op uw gebrekkige kennis van theologie. De communio sanctorum in het credo is de triomferende Kerk in de hemel, de militerende Kerk op aarde en de lijdende Kerk in het Vagevuur. De triomferende Kerk houdt alle heilige engelen en heilige mensen in die het Goddelijk Visioen aanschouwen, en de meesten zijn niet door de Kerk op aarde gekend; het gaat dus niet over de loutere som van op aarde gecanoniseerde heiligen.

     U schrijft erop los zonder te weten waarover u het heeft.

     1. Eindelijk een ‘inhoudelijk’ antwoord.
      Nu nog de vraag: Van diegene die wél op aarde als ‘heilig’ vereerd mogen worden, en die dus tot de triomferende kerk behoren, hoeveel zijn er daarvan echt en wie bepaalt dat?

      1. Of heiligverklaringen onfeilbaar zijn staat niet vast in de theologie; doorheen de eeuwen is er een minderheidsopinie geweest dat ze dat niet zijn en tot nu toe heeft het leergezag er nog geen definitieve uitspraak over gemaakt. De kerkelijke onfeilbaarheid betreft het geloof en de moraal (doctrine dus), en heiligverklaringen betreffen de beoordeling van personen; daarom dus is er debat over of heiligverklaring inbegrepen is bij het charisma van onfeilbaarheid of niet. Het leergezag kan dat debat beëindigen door een onherroepelijke uitspraak.

       Oorspronkelijk ontstonden binnen de Kerk cultussen van heiligenverering spontaan plaatselijk op basis van reputatie van heiligheid en onder het toezicht van de lokale bisschoppen. Later heeft het Pausdom dat in eigen handen genomen en een procedure ontwikkeld voor canonisatie om wantoestanden te voorkomen.

       1. Dus zolang het leergezag de discussie niet beëindigt door een onherroepelijke uitspraak mag getwijfeld worden aan de heiligheid van o.m. de pausen Johannes XXIII en Paulus VI, maar net zo goed aan bv. de heiligheid van de heilige Jozef of moeder Theresa? Inclusief aan de wonderen die mede tot de canonisatie hebben geleid?
        Vindt u het raar dat ik dat theologisch een beetje raar vind? En dat de Katholieke Kerk zich met haar heiligen-beleid toch een beetje in een hachelijke positie heeft gewrongen, ook historisch gezien?

        1. De heiligheid van Jozef is bevestigd door de H. Schrift en de Apostolische Traditie, dus neen, een katholiek mag niet twijfelen daaraan.

         Wat een heilige betreft zoals sint Ferdinand van Castilië is er praktisch gesproken geen reden om te twijfelen aan zijn heiligheid gezien hij voorbeeldig en godvrezend geleefd heeft. En wanneer een martelaar voor het geloof sterft met de Naam van Jezus op de lippen is men niet geneigd te denken dat hij niet oprecht was.

         Mirakelen door de voorspraak van een overledene zijn feitelijke bewijzen van de persoon zijn heiligheid; het onderzoek van de Kerk betreft de authenticiteit van mirakelen. Hoe meer mirakelen er geschieden hoe minder moeilijk het onderzoek is uiteraard.

         Betreffend de pausen Johannes XXIII en Paulus VI; de desastreuze impact van hun regeerperiodes is historisch feitelijk gedocumenteerd en daar kan men over spreken zonder te oordelen over waar die personen nu, na hun dood, zijn.

         Men moet niet vergeten dat iemand bij het naderen van de dood zich nog kan bekeren, ook al is het uiterst gevaarlijk in staat van doodzonde te zijn wanneer de dood dichtbij komt.

         Frank Dierickx: “En dat de Katholieke Kerk zich met haar heiligen-beleid toch een beetje in een hachelijke positie heeft gewrongen, ook historisch gezien?”

         Zij heeft zich niet “in een hachelijke positie” gewrongen; u gaat eenvoudigweg slordig om met zaken om onwetende lezers te misleiden omdat u hier bent met de bedoeling geloofsafval te bevorderen. De historische ontwikkeling van hoe de Kerk omging met heiligenverering volgt de normale lijn van graduele formalisering van regulatie op organische ontwikkelingen.

         Kerkgeschiedenis en theologische wetenschap zijn niet geheim; u bent bij machte daarover te leren indien u dat zou willen, maar dat is uw bedoeling niet; uw bedoeling is om gemakkelijk beïnvloedbare geesten in de war te brengen door uw sofisterijen.

         1. Het is, nota bene, niet nodig om absolute zekerheid te hebben van iemands heiligheid om hem te vereren; een zaligverklaring houdt bijvoorbeeld het toestaan in van een lokale cultus, en dat is dus voordat er een heiligverklaring is.

          Dat de Kerk toezicht wilde houden over verering is logisch; men wilde natuurlijk niet dat mensen ergens een beruchte bandiet gingen vereren.

         2. Dus dat betekent dat de manier waarop de Kerk de verering van heiligen regelde, langzaam veranderde naarmate de tijd verstreek. Eerst liet de Kerk de mensen vrij om heiligen te vereren zoals ze wilden, maar later stelde de Kerk meer regels en procedures op om te bepalen wie een heilige was en hoe men die moest eren.
          Ik ben blij dat ook in uw visie enige ruimte bestaat in de kerk om mee te evolueren met de feiten zoals ze zich voordoen.

          1. @frank dierickx,
           De reactie van @Waramund is toch zéér duidelijk (en moet dus zelfs voor Ú zeer verhelderend zijn).

          2. Frank Dierickx: “Eerst liet de Kerk de mensen vrij om heiligen te vereren zoals ze wilden”

           Het ontstaan van heiligencultussen stond onder het toezicht van de lokale bisschoppen die erover waakten dat verering gebaseerd was op reputatie van heiligheid volgens de katholieke principes. Sinds de latere ontwikkelingen werd het voldoen aan die criteria onderzocht in Rome en vooraleer een publieke cultus toegestaan werd.

           Frank Dierickx: “Ik ben blij dat ook in uw visie enige ruimte bestaat in de kerk om mee te evolueren met de feiten zoals ze zich voordoen.”

           In het katholicisme is er distinctie tussen het goddelijk recht en het menselijk canoniek recht; het eerste evolueert niet doorheen de tijd, het tweede wel. In de Oudheid was de regeling bijvoorbeeld dat bisschoppen door hun lokale clerus gekozen werden, waarna bevestiging gevraagd werd aan de paus van Rome. De bisschop van Rome werd oorspronkelijk verkozen door de clerus van het diocees Rome algemeen; pas later werd dat kiesrecht geconcentreerd in een college van kardinalen.

    3. Ik weet niet of dit bij de protestanten logischer inelkaar zit, omdat ik hun gebeden niet ken. Maar laat ik het zo zeggen: ieder het zijne.

     1. Het protestantisme is niet logisch; protestanten beweren dat men niet de voorspraak van heiligen mag vragen omdat Christus de Ene Bemiddelaar is maar vragen tegelijkertijd elkanders gebeden (voorspraak).

      Frank Dierickx zoekt voortdurend naar inconsistenties in het katholicisme om op tafel te leggen omdat hij van katholieken atheïsten wil maken, maar die zijn er niet, dus zo blijft zijn zoektocht verder duren.

      1. @Waramund,
       Ik ben terzake niét deskundig, doch voor zover ik het kan overzien, zijn Uw laatste drie reacties alhier (alle drie van 08 november 2023, om 19.59 uur + 20.48 uur + 21.02 uur) voor de vólle 100% correct.

       1. Hoe kunt u zeggen dat alle drie reacties van Waramund voor de volle 100% correct zijn, als u toegeeft terzake niet deskundig te zijn.
        Uw 100% waardering heeft dus geen enkele waarde.

         1. Ernst-Jan is bij mij te gast, zodoende.
          Hoe komt u overigens aan mijn mailadres, aangezien dit niet gepubliceerd wordt.

 5. T.a.v. Raphaël: 2/3
  Met zulke vrienden heeft de Katholieke Kerk geen externe vijanden nodig, toch?

 6. In alle tijden was er sprake van vijandige priesters. Ook ten tijde van Jezus. Het zijn altijd de goeden die onschuldig vervolgd en vermoord worden. Maar een volk kan in opstand komen tegen dergelijke vijanden wanneer onbeperkt baby’s en ouderlingen vermoord worden door de instelling van valse wetten of het afbouwen van wetten.
  In ons landje is een werkelijk verweer nauwelijks of niet meer mogelijk op wettelijke basis en straks mag men zelfs niet meer spreken wegens automatisch controleren van mails voorafgaand aan het verzenden ervan. Het is onafwendbaar.
  O. a. de synode leverde een duivelse bevestiging, zowel voor de ene als voor de andere partij.
  Maar wie geen stevige gebedsbasis opbouwt met bereidheid tot boetedoening heeft geen geestelijke toekomst meer. Wie van goede wil is mag zich gelukkig noemen, maar moeten aanzien hoe velen hun verderf tegemoet gaan is zeer pijnlijk.

  1. Kent u het Katholiek Nieuwsblad?
   Dit is een zichzelf ‘katholiek’ noemend tijdschrift, dat het in álles eens is met Jorge Bergoglio.
   NOOIT zal dit blad hem corrigeren.
   Als Bergoglio opeens zou zeggen: “God is barmhartig en nodigt ook partners van hetzelfde geslacht uit tot het huwelijk”, dan zou het KN hiermee direct instemmen en geen enkele krititsche noot laten vallen.
   Als Bergoglio zou zeggen: “Vrouwen mogen -wegens priestergebrek- ook het priesterambt bekleden en gescheidenen mogen -omwille van Gods barmhartigheid- opnieuw huwen en de H.communie ontvangen”, dan zou het KN dit ‘gewoon’ vinden.
   Ergo, het Katholiek Nieuwsblad IS helemaal niet katholiek, want het waait met alle winden mee.

  2. @eric-b-l,
   Volgens mij (ik ben juridisch onderlegd), kan men te állen tijde zeggen:
   Volgens mijn geloof (vroeger noemde men dat’, R.K. geloof) is het doden van ’n ongeboren baby (in de volksmond abortus genoemd) een zware(!) overtreding en wraakoproepende wet van God.
   Gevolg: noodzaak om te biechten en boetedoening ten einde de eigen ziel te redden van de duivel.

 7. @Kees H. te H.,
  Sinds 2017 is de huidige hoofdredacteur: Anton de Wit.
  Sinds vele jaren, was ik een trouw lezer van het KN (= Katholiek Nieuwsblad).
  Vanaf zijn komst was het compleet gedaan met het katholieke karakter van die krant. Dat was de reden waarom ik rond 2015 mijn KN – abonnement opzegde.
  Daarna duurde het jaren eer ik déze site ontdekte.

 8. De satanische macht in Engeland wil weer een kind vermoorden, deze keer Indi Gregory. Giorgia Meloni heeft Italiaans burgerschap aan het kind gegeven en het bestuur van een Vaticaans ziekenhuis wil het kind opnemen in Rome, maar de macht in Engeland houdt het kind gegijzeld tegen de wil van de ouders in.

  Bid voor de redding van het kind en voor de val van de satanische macht in Engeland.

    1. Paul, cet enfant est né en phase terminale. Il ne peut pas survivre. Des milliers d’enfants en bonne santé vivent à Gaza et sont actuellement bombardés à mort. Selon vous, où Dieu devrait-il diriger sa compassion ?

   1. Een terminaal zieke baby als symbool voor een ideologie gebruiken, terwijl duizenden gezonde kinderen afgeslacht worden in een genocide door het Israëlische regime vind ik uiterst cynisch.
    Of telt ‘Gij zult niet doden’ niet voor gezonde kinderen en volwassenen?

    1. PS. Zonder de meest moderne medische technieken was dat baby’tje allang dood. Nogal wat volk op dit Forum is toch helemaal tégen de moderne medische technologie? De ‘natuurwet’ geldt hier toch? Het wordt een beetje zielig allemaal…

    2. Frank Dierickx: “Of telt ‘Gij zult niet doden’ niet voor gezonde kinderen en volwassenen?”

     Het verbod op moord betreft gezonde en ongezonde kinderen, dus ook Indi Gregory wier leven door het bewind in Engeland bedreigd wordt.

     U bent een griezelfiguur, Dierickx.

 9. De ontwikkeling van technologie staat slechts ten dienste van macht aan de goddelozen die er genot in vinden iedereen van het natuurlijke Godsbesef af te keren.

  Nu bereikt hun macht een hoogtepunt en in hun hoogmoed willen zij totale dominantie instellen.
  Joe Biden ondertekende een opdracht ter uitvoering van totale verdrukking van de vrijheid van meningsuiting voor conservatieven. En hij vraagt andere landen daar aan mee te doen. Wij zullen dus allen veroordeeld worden. Ook de mensenrechten organisatie stuurt aan op ‘mensenrechten’ i.v.m. het verder mishandelen van kinderen voor geslachtsverandering en voor volledig vrije toegang tot abortus. Zij gaven aan de VSA de OPDRACHT zich te laten gelden en hun wetten aan te passen.

  https c-fam.org/friday_fax/biden-to-censor-opponents-using-artificial-intelligence/

  https c-fam.org/friday_fax/un-human-rights-treaty-bodies-continue-to-violate-their-mandates/

 10. @ Frank D, 9 november 2023

  Uitermate zielig vind ik trollen die, nadat ze het laatste greintje geloof verloren zijn, hun immoreel en atheïstisch venijn komen rondspuien op een katholiek forum, enkel en alleen om de boel wat op te jutten. Hoever moet je wel niet van het padje af zijn, Frank Dierickx om hier, nota bene over de rug van een kind dat voor zijn leven vecht, God te komen voorschrijven waar hij zijn prioriteiten zou moeten leggen? God is wie hier of elders in doodstrijd verkeren, méér nabij dan jij met je afgedwaalde, zieke geest ooit zou kunnen bevroeden; je inhoudsloze geschrijf ten spijt. Goddank ligt de toekomst van dit meisje niet in jouw handen!

  Begin een eigen blog, zou ik zeggen. Schop daar uit zelfbevrediging zoveel mogelijk heiligenhuisjes omver. Misschien tref je er een wetenschappelijk goed onderlegde geest die wél met je braaksel wegloopt. Maar zelfs dan zou het je netjes staan om niet over lijken te gaan om je platte, antireligieuze frustraties te botvieren. Veel succes!

  1. Oh, u spreekt Nederlands.
   Dat meisje ‘vecht’ niet voor haar leven; het zijn artsen die met de meest moderne inzichten proberen – tegen beter weten in, dat leventje te redden, tot het écht helemaal zinloos wordt om dat te blijven doen. Ik constateer dat dezelfde groep die hier altijd fulmineert tegen bv. de COVID-inentingen nu de grootste pleitbezorger is voor het hardnekkig en zinloos medisch rekken van een leven.
   En dat terwijl, as we speak, een land een weerloos gebied kapot bombardeert en daarbij voornamelijk burgers doodt, onder wie duizenden kinderen.
   Ik maak geen lijken. Ik wil uw god ook geen prioriteiten opleggen. Ik stel me alleen zeer serieuze vragen bij UW ideologische prioriteiten.

   1. PS. Als het Katholiek Forum beslist om alleen nog een bepaald soort meningen toe te laten, dan moet ze dat duidelijk zeggen en het aantal beperkende criteria uitbreiden en duidelijk vermelden. Persoonlijk ben ik van mening dat mensen die alleen maar meningen willen horen die volstrekt overeenkomen met hun eigen denken, beter geen vrij forum bezoeken, maar afgesloten niches die meteen alles blokkeren wat daar niet past. Die niches zijn makkelijk te vinden en worden hier ook regelmatig vernoemd.

    1. Het hoeft niet gezegd dat we met de rug tegen de muur staan, maar het is (voorlopig ?) nog niet zo erg als in China waar traditionele katholieken opgespoord worden en vervolgens doodgefolterd omdat ze het geloof niet willen ruilen voor het communisme. Misschien bent u op zoek naar Vlaamse martelaren ? Zelfs de duivel zal u daar niet voor bedanken, hoogstens krijgt u wat nietswaardige sympathie van uw soortgenoten, tot de dood ook u weghaalt.

  1. De traditionele Tridentijnse H.Mis is alleen op God gericht. De conciliaire uitvoering is dat niet.

  2. En met Jorge Bergoglio als ‘paus’ kan de katholieke kerk nog rare dingen beleven.
   Deze schijnheilige zal NOOIT knielen voor Christus, maar wèl om de voeten van islamieten te wassen. BAH!

  3. Omdat deze Argentijn weigert voor God te knielen, heeft God hem knieproblemen gegeven. Zo zie ik het.

  4. Het is overigens geen zonde om dagelijks te bidden voor de dood van Jorge Bergoglio.
   Deze man brengt de katholieke kerk alleen maar schade toe.

   1. U moet als goede christen wel bidden voor uw vijanden, zo niet brengt u uw eigen heil in gevaar, de wraak is niet aan ons, mensen, maar alleen aan God.

    Gedenk Exodus 32, hoe Jahweh het volk tot polarisatie brengt en de afvalligen straft met de dood.
    Iets dergelijks staat de ‘modernen’ ook te wachten, wereldwijd.
    Bent u op de hoogte van “De Waarschuwing” ? Wandel even doorheen de hoofdstukken van restkerk.net/het-boek-der-waarheid-de-profetieen-over-de-vp/

   2. U zit er helemaal naast: het is juist een grove zonde. Hoe zou u zich voelen, Kees, als u wist dat er – God verhoede – dagelijks gebeden wordt voor úw dood? Ik schrijf dit als een Christen die het zeer vaak, tot ergerens toe, oneens is met Paus Franciscus,

 11. Deze zichzelf RoomsKatholiek noemende Kerk is sowieso ten dode opgeschreven, omdat het huidige RK-karakter alleen maar de vernietiging van Christus’ kerk wil.
  Na de RK-kerk komt de Evangelisch Katholieke Kerk.

  1. Inderdaad zijn zij een nieuwe soort protestanten, maar zij zijn meestal misleid door de ‘moderne’ bisschoppen en de vele ‘moderne’ priesters. Daarom moeten we voor al deze misleide zielen bidden en tracht hen persoonlijk met zeer veel geduld en heel voorzichtig aan het verstand te brengen wat VaticaanII veroorzaakte. Geef hen niet meer verklaringen dan zij aankunnen, vermijd discussies, geef met kleine beetjes telkens zich een gelegenheid voordoet. Net zoals men heel voorzichtig heel kleine beetjes voedert aan een babytje. Stop met spreken wanneer een discussie of tweedracht op gang komt, daar schiet niemand mee op.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht