Mogelijke brief aan hare majesteit koningin Mathilde

Ontwerp van brief aan hare majesteit, koningin Mathilde van België, 

enige tijd geleden verscheen U in het Vaticaan voor het aangezicht van een ultra tijdsgebonden paus. Het is vele Traditie-gezinde Katholieken opgevallen dat U bij die gelegenheid een prachtig traditioneel haarnetje droeg. De hoop flakkerde op dat U de zeer grote moed koestert het Waarachtige en Oorspronkelijke Katholiek Geloof te respecteren, ongeacht de mogelijke gevolgen van bloederige vervolging vanwege zovele kleinzielige individuen, op hoge en lage posities, inbegrepen de spijtig genoeg zeer moedeloos geworden bisschoppen, die klaarblijkelijk de Oorspronkelijke Waarheid van God niet meer willen aanvaarden en Haar liefst van de aardbodem willen doen verdwijnen.

Het zou voor alle nog resterende oprechte Katholieken een zeer grote eer betekenen U in hun midden te mogen verwelkomen als de meest naarstig toegewijde behartigster, bewaarster en behoedster van Uw en ons tweeduizend jaren oude Christelijk Geloof, eertijds voorafgegaan door het Joodse Volk van God van de toenmalige zeer nederige gelovigen, dat, ondanks de hevigste tegenwind vanwege de geestelijke vijand, wiens naam beter niet vernoemd wordt, nooit kan verwoest worden.

U bent bekend voor Uw bijzonder subtiele wijze van spreken en denken, hetgeen hopelijk stoelt op Uw respect voor de Onveranderlijke Waarheid van het Woord van God, hetgeen alle nog resterende naar Waarachtigheid strevende Katholieken de Traditie noemen.

In zeer grote vreugde zullen allen Uw persoon weer met het grootste respect benoemen met de titels van “majesteit” en “koninklijk” met hoofdletter geschreven als degene die waardig het ware heil van de ziel zoekt bij de Gekruisigde maar Verrezen Christus, de Zoon van God de Vader, de schepper van Hemel en Aarde, en zo doende weer tot Ware Katholieke Adel wil en zal komen, zoals U in werkelijkheid moet toekomen.

Met grote hoop groeten U allen die U de grootst mogelijke en meest Zuivere Adel van Hart toewensen, zoals onze allergrootste en meest Waarachtige Koningin Maria, Moeder van Jezus, ons ononderbroken voorhoudt en nooit zal nalaten U en ons voor te houden.

 

Auteur:Hypoliet

96 commentaren op “Mogelijke brief aan hare majesteit koningin Mathilde

 1. Mogelijk antwoord van hare majesteit:
  Het zal u bekend zijn dat ik geen uiting kan geven aan mijn eigen mening en gevoelens ter zake.
  Niet omdat ik bang ben voor een bloederige vervolging, maar omdat mijn positie en grondwettelijke positie mij niet toelaat om het hoofd van de katholieke kerk, tevens een bevriend staatshoofd, te beledigen.

  1. Ik ben zeer verontwaardigd over de gang van zaken ! De onmenselijke manier van leven tegenwoordig! De bevolking zo tegen elkaar opzetten!!! Het WEF enz hebben het recht niet om de mensheid hun democratie/vrijheid af te nemen ! Wij Belastingbetalers worden absoluut niet meer gesteund!

   1. @ Liliane Delcaert,
    De tegenwoordig grote aantallen mensen die geen gebedsleven meer hebben zullen binnenkort zeer zwaar geschokt worden.
    Wanneer zovelen zich afwenden van God is er geen hoop meer voor hen.
    Gebed en praktische bevestiging daarvan door Christelijke daden is absoluut noodzakelijk om levend doorheen de aanzwellende zware noodtoestand te geraken .

    1. Ik ben een zeer christelijk mens , ik bid en stuur onvoorwaardelijke liefde zelf aan mensen die onze. Vrijheden afnemen!

 2. Toen Liefde haar beroerde,
  gaf zij niet mee,
  doch toen de Dood haar voerde,
  ging zij gedwee.
  Bedroefd zag de Versmade
  de beide Schimmen gaan.
  Wie Nemer zich tot gade kiest,
  laat ook Gever staan.
  — Rudyard Kipling.

  1. Kipling was een voorstander van het Britse imperialisme. Zo schreef hij het gedicht The white man’s burden (De last van de blanke), waaruit hegeliaanse meester-knechtdialectiek en racisme naar voren komen: de blanke man sleept de kleurlingen als last met zich mee en brengt ze beschaving bij.
   Na het Bloedbad van Amritsar, waarbij op 13 april 1919 honderden geweldloos protesterende Indiërs werden vermoord onder gezag van generaal Reginald Dyer, noemde Kipling hem “the man who saved India” (de man die Indië redde).
   Waarom breng je hem hier ten berde? Wat heeft dat met Hypoliet zijn suggestie en met koningin Mathilde te maken?

   1. De zuivere liefde staat boven imperialisme en politiek.
    Het gaat er niet om mensen te veroordelen want we zijn allen schuldig aan te grote liefdeloosheid jegens God, maar wie ernstig filosofeert over zuivere liefde en zo mogelijk vervolgens ook pragmatisch bevestigt mag ten allen tijde gereciteerd en op de voorgrond geplaatst worden.

    1. @frank dierickx,
     Als U maar iets te kankeren heeft, dan bent U erbij.
     Bij Uw kankerpotje hoort maar één antwoord: opstandige puber.

 3. De koekendoos-monarchieën die heden getolereerd worden zijn machteloos en zitten verweven in het internationalistisch spinnenweb; iemand die zijn eunuchen (“ministers”), die het volk kapot maken, niet in gevangenschap kan zetten, en dat ook niet wil, hoeft zich niet “koning” te laten noemen.

  Degenen die Christus volgen in dit land zijn helaas politiek leiderloos; men kan stenen werpen naar de nihilistische Machine, maar die rolt bulderend voort op haar pad van verwoesting. Dit is het uur van duisternis.

  1. @Waramund,
   Voor U geldt hetzelfde als wat ik op 29 oktober 2-23 iom 17.19 uur meldde.
   U beiden denkt werkelijk niet voldoende na: in geval van oorlog is een koning een absolute ‘must’.
   Een koning kan in noodgevallen de democratie metéén herstellen.

   1. Een koning die feitelijke macht heeft en zijn volk wil redden is noodzakelijk in oorlogstoestand, maar een machteloos figuurhoofd van een maçonniek bewind zoals Filip van Coburg brengt geen redding. Wat heeft die volgens u al gedaan om mijn volk te beschermen tegen De Croo en zijn misdaadbende?

    Democratie is een kwaad (heerschappij van de onwetende en impulsieve menigte) en kan zelfs niet gedurig bestaan want tegenstrijdig met de menselijke natuur; de meeste mensen zullen altijd leiders volgen.

    1. @Waramund,
     Het allereerste deel van Uw allereerste zin is 100% correct.
     En juist dáárom gaat het: in geval van hoogste nood is een koning ons aller(!) redding.

     1. Ik wens u veel succes met het zoeken naar een vorst die uw volk uit de storm redt, maar ik zie er hier zo geen, en dat was mijn punt dat u misverstaan heeft. De beschaving werd verwoest en vervangen door diabolische dystopie; gelukkig worden christenen, indien zij in staat van gratie sterven, opgenomen in de hallen van Jezus, waar de zwarte arm hen niet kan bereiken om hen te tormenteren. Hier op aarde, echter, zijn christenen in de Lage Landen politiek verslagen, en zij moeten leren overleven in een vijandig en orwelliaans klimaat zonder te leunen op de gevestigde maatschappelijke structuren die de kakistocraten meer en meer willen hanteren ter manipulatie van de bevolking.

      1. @Waramund,
       Uw manipulatie mislukt (in ieder geval bij mij).
       Algemene blabla.
       Ik ben ban U véél beter gewend.

       1. Beter:
        @Waramund,
        Uw manipulatie mislukt (in ieder geval bij mij).
        Algemene blabla.
        Ik ben ben van U véél beter gewend.

       2. Geen manipulatie; het is simpelweg een observeerbaar feit dat degenen die zich heden “koningen” laten noemen met de toestemming van de maçonnieke loges de westerse bevolking niet beschermen tegen de misdaadbendes die zich “regeringen” laten noemen.

        Vergeet niet, P. Derks, dat de vijand binnen de poorten rondwaart en niet alleen erbuiten.

     2. De val van de monarchieën:
      The Fall of the Monarchies
      youtube.com/watch?v=dmmH8C0PaFg

      Lijst van monarchieën
      nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_monarchie%C3%ABn

     3. Het rijk van Satan is nu in volle machtige uitbreiding en zal zeer binnenkort het hoogst mogelijke toppunt bereiken, waarna het definitief zal worden vernietigd door de hemelse machten onder leiding van de heilige Aartsengel Michael.

      Ruw geschat denk ik dat binnen zowat vijf jaren de wereld voor korte tijd zal bevrijd zijn van alle wereldse machten, echter slechts voor korte tijd want een wereldse machts-leegte is een onmogelijkheid. Maar de weinigen die dan nog in leven zijn kunnen hoogst waarschijnlijk genieten van een zalige vrede gedurende verscheidene jaren.

    2. Democratie is inderdaad de (vaak zeer onwetende, maar gevoed door emoties, vooral seksuele) grote massa die regeert en dat is inderdaad niet zo best, Waramund.
     In Nederland is het trouwens hetzelfde gesteld met de politiek, maar naar ik vrees, is de situatie hier nog nijpender wegens een gebrek aan leiderschap van niet al te wijze en verlichte mensen, lijkt me.

     1. Herstel:

      hier nog nijpender wegens een gebrek aan leiderschap van wijze en verlichte mensen, lijkt me.

 4. Het nis niet uitgesloten dat koningin Mathilde, in navolging van haar oom Raoul d’Udekem d’Acoz, sympathie heeft voor de overtuigingen van het Katholiek Forum.

  Het lijkt me echter niet verstandig haar in polemieken te willen betrekken. Ze kan daar in elk geval niet op ingaan, vanuit haar positie. Haar aanschrijven lijkt me dan ook nutteloos en eerder contraproductief.

 5. Wat zit deze ‘brief aan koningin Mathilde vol van kruiperig en slijmerig taalgebruik. En vooral die ellenlange zinnen.

  1. @ Kees Freytag van Loringhofen,
   uw grof taalgebruik vertelt boekdelen over de ingesteldheid van uw ziel.
   Het is klaar dat het u ontbreekt aan mensenkennis.

   Hare majesteit koningin Mathilde daarentegen is bijzonder fijnzinnig, zij ziet altijd en overal een overvloed aan details – vooral ook zuiver christelijke details die u blijkbaar volledig ontgaan.

   Schaam u om uw onchristelijke ingesteldheid.
   Het is overduidelijk dat u geen zuivere liefde koestert voor haar persoon, noch voor het christendom. Meer dan vermoedelijk bent u goddeloos.

   Goede raad: bezoek een ernstige traditionele priester en stel u in orde met God uw Schepper door een diep gewetensonderzoek gevolgd door een ernstige biecht.
   Misschien bent u zelfs niet eens gedoopt, dan is er weinig hoop voor uw persoonlijk ziele-heil.

    1. Zwaarmoedigheid is me, goddank, aangeboren vanwege mijn beide Katholieke ouders met elk een oude Katholieke stamboom. Vooral mijn moeder was zeer streng en zij had streng Katholieke vriendinnen. Maar het modernisme is er sedert VaticaanII in geslaagd mijn hele familie tot goddeloosheid te brengen. Daardoor moest ik jarenlang onbegrepen door een hel gaan. Daarom hoop ik dat althans een ontzettend belangrijk en meer dan vermoedelijk integer persoon als hare majesteit koningin Mathilde haar christelijke Katholieke roeping ook ernstig wil nemen. Ik mag dan de kleinste en meest verwerpelijke zijn van haar onderdanen vanwege de verschrikkelijke misleidingen veroorzaakt door VaticaanII, toch blijf ik nog hopen op haar christelijke en koninklijke waardigheid van ziel ten opzichte van heel dit kleine land.

 6. Ik vind dat wij samen met vele anderen mogen fier zijn op ons koningshuis !

  1. Een waar-achtige koning en koningin knielden voor een waar-achtige Traditionele Rooms Katholieke Paus zoals bijvoorbeeld Benedictus XVI of Pius XII. Alleen dan kan men hen als waar-achtige heersers zien van hun land. De belangrijkste vraag nu luidt: “Respecteren zij nog steeds het onveranderlijke Woord van God en gehoorzamen zij nog steeds aan de Traditionele Rooms Katholieke Kerk ?” Indien niet dan zijn zij lager gevallen dan de meest ordinaire ‘gemoderniseerde’ christenen. Dit moet gezegd worden in deze verschrikkelijk goddeloze tijd, en dit kan onder geen enkele voorwaarde omzeild worden. Ten allen tijde kunnen zij afstand nemen van het ‘modernisme’ van VaticaanII en dan kan en mag niemand hen dat kwalijk nemen, integendeel zullen alle waarheidslievende christenen en rechtvaardigheid-gevoelige mensen jubelen om zulk heerlijk vorstenpaar te verwelkomen want er kunnen geen argumenten gevonden worden om de Waarheid van God te omzeilen.

 7. Met de huidige ‘man in het wit’ in het vaticaan delft het westen zijn eigen ondergang.
  Deze wolf in schaapskleren wil dat west-Europa nog miljoenen méér islamieten op neemt, zogenaamd uit ‘barmhartigheid’.
  Daarnaast leidt zijn vernieuwingsdrang tot snellere afbraak van de rk kerk.
  Hopenlijk roept God hem snel tot Zich, voordat hij nog méér schade aanbrengt.

  1. Deze ‘bisschop in het wit’ heeft ongetwijfeld als taak de bokken te verzamelen en naar de hel te voeren. Onder diens bewind zullen nochtans vele onschuldige schapen tot martelaren worden omdat het bloed van martelaren altijd de Ware Kerk terug tot leven wekt.
   Mogen we hopen dat ook het Belgische koningspaar tot de onschuldige schapen mag gerekend worden en dat zij zelfs de moed bezitten, als oprechte Traditioneel Katholieke heersers, de bevolking aan te sporen en te bemoedigen om zich terug te be-keren tot de onveranderlijke, dus Traditionele, waarden van de Rooms Katholieke Kerk.

   1. Door toedoen van ‘de bisschop in het wit’ werden reeds ontelbare Chinese Katholieken gefolterd en vermoord. Nu pleit hij ook nog ten voordele van Moslims in Gaza en ‘vergeet’ hij de Christenen in Gaza aan te moedigen. Zo dom is hij dat hij niet eens begrijpt dat juist door zijn dwaas handelen de RKK terug tot leven gewekt wordt.
    Laat ons hopen dat het Belgische koningspaar blijk zal geven van diepe intelligentie en groot gezond Katholiek verstand.

   2. BELGISCH KONINGSPAAR TOT DE ONSCHULDIGE SCHAPEN?

    Koningin Mathilde zit in de raad van bestuur van de schwabfoundation!

    Het Belgische koningspaar neemt jaarlijks deel aan de samenkomst in Davos\ Daar worden achter gesloten deuren zaken sproken en afspraken gemaakt waar de buitenwereld niets van weet. Dus zo ‘onschuldig’ is het Belgische koningspaar niet.

    Blijkbaar is de koning zijn eigen eedaflegging vergeten:
    “Ik zweer dat ik de grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven. ’s Lands onafhankelijkheid handhaaf en het grondgebied ongeschonden zal bewaren.”

    De grondwet wordt helemaal niet meer nageleefd en ze hebben lak aan de wetten van het Belgisch volk. Dit is HOOGVERRAAD. Volgens de Belgische wet staat hierop een levenslange gevangenisstraf.

    1. Het is voor het Belgische koningspaar nog niet te laat om zich te bekeren.

     Indien zij niet tot bekering neigen rest hen wellicht niets anders dan de ‘bisschop in het wit’ te volgen en samen met de andere overtalrijke ordinaire bokken naar de hel geleid te worden.

     Van de zeer subtiele koningin Mathilde kan men nochtans verwachten dat zij zeer goed begrijpen kan dat zij riskeert zich lijnrecht tegenover God en Zijn onveranderlijke wetten op te stellen ten voordele van de te verwachten komst van een overmachtig wereldheerser, namelijk een afgezant van Satan zelf..

     Van deze wereldheerser kan men verwachten dat hij de ‘bisschop in het wit’ uiteindelijk zal haten omdat deze zich de stoel van Petrus heeft eigen gemaakt en dus de Katholieke Kerk vertegenwoordigt zonder in staat te zijn alle Katholieken naar zijn duivelse wil te buigen. De soldaten die op hem zouden schieten zijn dus uitvoerders van de haat van de grote wereldheerser zelf vermis er geen andere uitvoerders met wapens meer bestaan. De vogelvrij geworden Katholieken, ontdaan van al hun rechten en bezittingen, bezitten geen enkel militair middel om iemand te doden en zijn bovendien niet op haat ingesteld.

     Christus zei duidelijk dat degene die het zwaard hanteert er door zal vergaan. De ‘bisschop in het wit’ heeft reeds ontzettend veel onschuldig bloed van vermoorde Katholieken aan zijn beide handen. Zijn toekomst is dus geheel klaar en duidelijk. Daarom houd ik het niet voor mogelijk dat koningin Mathilde haar kroon zou blootstellen door deelname aan duivelse handelingen. Deze zeer grote dame is innerlijk te kwetsbaar en te voorzichtig om zichzelf en haar landgenoten iets dergelijks aan te doen.

      1. Knock yourself out, Edwin, en smijt je klein christelijk kroontje bij het afval want je kunt niet nalaten telkens opnieuw weer te bewijzen dat je niet geeft om het ziele-heil van je eigen koningin en van al je naasten. Ik schaam me in jouw plaats omdat je weigert te zien welke enorme belangen op het spel staan.

       1. Contradictio in terminis

        Koningin Máxima uitspraak ‘de Nederlander bestaat niet’

        1. Onbelangrijk !
         Het gaat om het heil van de zielen.
         Knoop dat nu in je oren.

 8. Wanneer mensen het hebben over grote machtige landen dan komt in dat rijtje Nederland in het algemeen niet voor.

  En dat is niet terecht, want dit landje staat wel degelijk in het centrum van de macht.

  In een vorig artikel van Evert Jan Poorterman voegden wij een reactie toe van een lezer die het volgende stelde:

  Zoals ik het nu zie is het Engels koningshuis de bron van het kwaad.

  Iedereen wijst altijd naar Israël maar Israël is gecreëerd door het Engels koningshuis. Ik zie niet in waarom dit geen proxystaat kan zijn en dus trouw aan Engeland.

  Wij vroegen Evert Jan naar zijn gedachten hierover en het volgende is wat hij terugstuurde (dank!):

  Hier mijn reactie op het bericht. De schrijver zegt dat het Engels koningshuis verantwoordelijk is voor de Staat Israël en in zekere zin is dat ook zo. Door Lawrence of Arabia kwam er verzet in het Midden-Oosten en werd het Ottomaanse Rijk verbrokkeld en kreeg Groot-Brittannië het mandaat met de Fransen om het Midden-Oosten in te delen en de Britten ‘gunden’ de ‘joden’ een eigen land. Dat was volgens mij eerst Trans-Jordanië en later een eigen staat voor IS (Israëlische Staat), volgens het plan van Kalergie. Dat is bekend, maar het is kortzichtig te stellen dan daar Groot-Brittannië alleen verantwoordelijk voor is of het Britse koningshuis. De zaak is ingewikkelder dan dat!

  Natuurlijk hebben de ‘koninkrijken’ van Europa grote inbreng en wellicht ook eigenbelangen. Zeker is dat de ‘koninklijken’ werken in opdracht van de ‘anunnaki’, de enige echte macht op deze planeet tot nu toe. Interventie van buitenaf is gaande en de invloed wordt sterker, maar dat zien, horen en weten we niet. Dat is een strijd achter de schermen.

  Volgens Phil Schneider en William Cooper leven er ondergronds talloze Greys en die Greys zouden zo maar de ‘anunnaki’ kunnen zijn. Volgens bronnen hebben de Amerikanen in de jaren ’80 of ’90 dieptebommen afgeworpen om de Greys te stoppen. Zou kunnen; ik was der niet bij. Dat incident is bekend onder de naam huppeldepup (ik kom der nog op). Dat beweren ook de heren Schneider en Cooper als ik me niet vergis.

  Israël mag dan gecreëerd zijn door Groot-Brittannië annex het Britse koninkrijk; ook Adolf Hitler, Josef Stalin, Roosevelt en Churchill (waarschijnlijk ook crypto-joden, die misschien wel echte Joden zijn zoals Trump – rood haar, blond) behalve natuurlijk Stalin en Hitler die Khazaren zijn (Stalin) of halfjoden (Hitler – naar men zegt Sefardische jood, dus via Noord-Afrika/Spanje/Portugal). Zij werkten dapper mee aan het ‘zionistische’ wereldplan of het Kalgerie-plan. Zij zijn de uitvoerenden en zo moeten we het Britse koningshuis wellicht ook zien! Want de ‘goden’ (anunnaki) stelden nà de vloed koningen aan om de wereld voor hen te bestieren.

  Anunnaki kunnen niet meer bovengronds sinds de kanteling van de planeet en de weggevallen dichte dampkring. Dus moesten de blanke koningen sturing geven aan de opbouw van de wereld. Die roodharigen zijn de ‘royals’, de ‘rooien’, de ‘realen’ en zij hebben meer DNA dan alle andere mensen van de planeet van de ‘anunnaki’. Mogelijk konden de ‘anunnaki’ hun lichamen beter overnemen voor ‘shape-shiften’, vanwege hun hogere en verwante DNA. Dus konden/kunnen de ‘anunnaki’ via de koninklijken ook overdag de planeet bekijken/besturen. Dat wil zeggen dat de koninklijken hun hoge positie danken aan hun DNA, hun bloedlijn, hun blauwe (koude) bloed om de ‘anunnaki’ de gelegenheid te verschaffen via hun lichamen zich te manifesteren. Los van die koninklijken zijn er talloze ‘anunnaki’ die bezit nemen van ‘geschikte’ lichamen om zich te presenteren; denk aan Adèle, Timberlake en anderen die shape-shiften.

  Over Londen, Rome en Washington hoef ik niets toe te voegen; dat is bekend. Dat Amerika schatplichtig is aan het Engelse koningshuis betwist ik omdat ik denk dat Holland/Pruissen nog steeds de baas is van Amerika! Wij hebben Amerika echt niet opgegeven in ruil voor een stuk Brazilië en Suriname; wij zijn nog steeds de baas daar. Dat bleek ook uit het gegeven dat in 2003 tijdens een radiojournaal op Radio1 om 13.00 uur te horen was dat de Amerikaanse president George Bush jr. en de Amerikaanse Senaat in afwachting waren van de goedkeuring van premier Jan-Peter Balkenende en de Tweede Kamer om Irak binnen te vallen. Dat deden ze op 20-03-2003 (= 2003 2003). Ik kon mijn oren niet geloven en toch was het zo. Later sprak ik iemand tijdens een lezing en ook hij had het op de radio gehoord! Dat komt vaker voor; dat berichten éénmaal worden verzonden (omdat dat moreel en ethisch moet) en vaak ook nog in de nacht en via hele kleine zendstations zodat de massa dat nooit en te nimmer te horen krijgt.

  Ander feit is dat toen Irak werd binnen gevallen de Nederlandse troepen naar het zuiden gingen (naar het vroegere Sumer) en toen zij daar klaar waren mochten de Amerikanen der pas in! Wij hadden (en hebben) de controle. Nederland/Holland is een hele grote wereldspeler! Wij hebben geen vinger in de pap; nee de pap is van ons! Wij zijn de oude Soemeriërs (sumeru). De schelp (shell) is die verborgen macht achter de schermen. Gesloten en beschermend.

  Dat Adolf Hitler naar Tibet is geweest zou kunnen. Kan staan in het boek; ‘De lans van het lot’ (redactie: Spear of destiny), van de Brit Ravenscroft. Moet ik nakijken. Bekend is dat Steiner zijn zoektocht deed via de witte magie en Hitler via de zwarte magie. Die weg is sneller, maar niet zonder gevaren. Die zoektocht ‘is de heilige graal’. De weg naar wijsheid en inzicht. Daar zijn Vrijmetselaars en Rozenkruisers gek op. Die weg kun je ook bewandelen aan de huiskamertafel zoals ik deed, door te lezen, te denken en door te combineren en je inzichten te projecteren van bovenaf om een groter overzicht te verkrijgen. Naar het schijnt zijn ook koning Alexander en zijn vrouw Màxima tijdens hun bezoek aan Nepal even de grens over gewipt om in Tibet een bezoek te brengen. Mogelijk aan de ‘potala’, het koninklijke paleis in Lhasa, hoofdstad van Tibet, alwaar diep onder de grond enkele tomben liggen met ‘goden’. Wezens van drie tot vier meter in lengte. Staat ook te lezen in één van de boeken van Lobsang Rampa (pseudoniem voor een Engelse loodgieter).

  Het is het betonen van eer aan de ‘goden’. In dit geval enkele overleden goden omdat de nog levende goden wellicht geen bezoek willen ontvangen. Of het moet zijn omdat het gaat aan de eerste ‘kolonisten’ die wij kennen als de ‘anunnaki’ en de ‘goden’. Volgens Ravencroft in zijn boek; ‘De lans van het lot’ had Hitler de beschikking over wezens uit Agartha. Wezens uit de onderwereld en misschien waren dat wel ‘anunnaki’ die ook gewoon onder de Veluwe wonen. Daarom is Hitler wellicht drie tot vier keer op bezoek geweest op Fliegerhorst Deelen. Om daar zijn instructies te ontvangen van de goden. Ze beschikten wel over superieure wapens zoals de V1, V2 en de V3 en het schijnt dat ze al beschikten over houten modellen van de Stealth. Anunnaki hielpen de NAZI’s ( de neuzen/nazi… AsjkeNAZI-joden), dus medewerking van de Greys is niet uitgesloten!

  Angela Merkel zou een dochter zijn van Adolf Hitler en de zus van Eva Braun. Maar dat is speculatie; hoewel in Nederland hadden we enkele jaren gelden een rel om Angela Hitler omdat tijdens een journaal een ‘schaduw’ van de lamellen of luxaflex of decor precies onder Merkels neus een ‘snorretje’ toverde. NOS-journaalbazen maakten snel hun excuses en het geval verdween snel naar de achtergrond!

  PS – Naar het schijnt hebben alle Bilderberg Hotels altijd een lege vleugel – beschikbaar voor hoge gasten die daar ongestoord kunnen logeren. Zo verbleef Madonna tijdens haar optredens in Gelredome, in Arnhem in het Bilderberg Hotel in Oosterbeek. Zij kreeg daar bezoek van prins Charles en koningin Beatrix! Lekker reptieltje spelen met elkaar!

  Pieter van der Meer vertelde me meermalen dat onze soldaten tijdens gemeenschappelijke NAVO/NATO-oefeningen als beste uit de bus kwamen op bepaalde onderdelen. Het waren jarenlang geweldig goede mortier en kanonschutters; elk schot moest raak zijn bij zo weinig munitie. Ook op andere onderdelen bleken onze jongens beter dan de Britten en de Amerikanen. Zit in de genen hè! Ook dat we tot de beste zeevaarders, astronomen en veetelers horen. We hebben de beste melkkoeien, de heel goede raspaarden.

  Ik heb per land in noordwest-Europa gekeken naar de producten en innovaties van de blanken en daar kan de rest van de wereld gewoonweg niet aan tippen. Ja de Aziaten apen ons na en komen soms tot het zelfde niveau. Denk aan fotocamera’s, auto’s en geluidsapparatuur. Het zijn de blanken die de innovaties deden en vooruitgang boekten. Kijk naar die Zweden; maken Hasselblad, de beste 6×6-camera ter wereld (ging zelfs mee naar de Maan), maken Scania Fabis en Volvo vrachtwagens, Volvo en Saab (even niet meer) personenauto’s en Saab Viggen straaljagers en maken hun eigen marineschepen. Wie doet hen dat na?!

  Kijk naar de glas- en keramiekkunst in Finland, meubeldesign in Finland, Zweden en Denemarken, (Bang&Olufsen Hifi apparatuur), Nokia (Finland) enzovoorts tot en met Noorwegen, Ierland, Schotland, Engeland Frankrijk, België, Nederland en Duitsland. Nou vooruit dan; ook Oostenrijk, Zwitserland en noord-Italië. Prachtige auto’s, kostumen, schoenen, de beste kazen en hammen. Ik moet er ergens nog lijsten van hebben. Komt mogelijk in een aflevering aan bod.

  De witten die uit het Oosten naar het maagdelijke Europa trokken hebben een diep en lang spoor getrokken door tijd en geschiedenis. Wij zijn de oude Babyloniërs, Akkadiërs en Soemeriërs, aangevuld met de tien verloren stammen Israëls. Wij zijn kinderen van de clan van Enki! En wij Nederlanders, Duitsers, Zwetsers, Oostenrijkers, Lichtensteiners en Luxenburgers spreken ook nog eens de Dietse Taal. De Taal van de Goden en wij Nederlanders en noord-Duitsers nog in de meest zuivere vorm.

  1. Heer Edwin,
   Deels is uw verhaal waar en deels niet.
   Nederland staat inderdaad in het centrum van de macht, omdat Nederland het schoolvoorbeeld is van de wensen van het WEF.
   Maar Hitler is nooit in Tibet geweest, dat was een Duitse expeditie in 1938/39. Al in de 19e eeuw stak bij Duitse onderzoekers het idee de kop op dat de ariërs uit Tibet stammen.

  2. Beste Edwin,

   Noem altijd je bron, want anders denken mensen dat jij dat allemaal zelf schrijft.
   Dat geeft niet, maar zo kunnen we problemen krijgen om te denken dat jij meer weet dan je weet.
   Maar het is een leuk stuk tekst. Is het van ‘Niburu’? Ik denk het wel.

   Ik denk ook wel eens dat Nederland bijzonder belangrijk is. Enkhuizen en Middelburg waren immers de bases van de VOC en de OIC, dacht ik? Amsterdam is ook al zo een apart geval. Volgens mij is dat een Keizerrijk, dat kun je zien aan de symbolen, dacht ik. In Amsterdam ontstond de ‘hel’ die de effectenbeurs wordt genoemd. Zo konden de rijksten hun teveel genomen geld nog immoreler gebruiken.
   Maar het zou me niets verbazen als de macht uiteraard verborgen is. De grootsten zullen zich wel als de kleinsten voordoen wegens hun kwetsbaarheid.

   Wellicht zijn WIJ wel de stam waar de Bijbel over gaat, denk ik wel ‘s. Dat kun je zien aan de karakters van de mensen. In Engeland zit de majesteit op de steen van Israël. Die zit in de troon verwerkt, zegt men. Ook al apart hé? De overleden koningin was erg mooi. Ook al zo intrigerend.

  3. Degenen die “Anunnaki” genoemd werden waren een heidense vervormde vertelling van ofwel de zondige wachter-engelen, ofwel hun zonen de antediluviaanse nefilîm, die vermeld staan in het boek Genesis en de Enochiaanse geschriften. De antediluviaanse nefilîm, deels van engelennatuur en deels van mensennatuur, werden gedood ten tijde van de Zondvloed. Na de Zondvloed ontstonden nieuwe nefilîm en de oorlogen van Mozes en Josuë na de Exodus waren tegen de halfengelen van Kanaän; volgens het boek Deuteronomium mochten de Israëlieten niet de mensenvolkeren in de streek (Moab, Ammon, Edom) aanvallen, alleen de nefilîm, demonen incarnaat. De heidenen noemden hen goden, maar zij waren schepselen, ook al waren zij van bovenmenselijke aard. De historische persoon Noë hebben de heidenen vervormd tot “Utnapishtim” in hun tradities.

   Bewaak uw geest tegen onzin die uit Amerika komt overwaaien, Edwin Vissers. De huidige koningshuizen zijn niet van nefilische afstamming; zij vertonen geen eigenschappen van engelnatuur (zij kunnen bijvoorbeeld niet leviteren en hebben geen bovenmenselijke intelligentie). Ook is het niet aantoonbaar dat zij veel macht hebben in het internationaal systeem vergeleken met andere groepen; zij handelen als figuranten voor de judeo-maçonnieke politieke structuren; daarom sprak ik eerder over koekendoos-monarchieën.

 9. De overleden koningin was erg mooi. Ook al zo intrigerend.

  Spin gezien op doodskist koningin…

  https://youtu.be/G40DxS8FEA0

  Spider = Neith/Tannit-godin van Noord-Afrika….hmmm….Elton John speelt op ‘Charlotte (web) op 18 sep (op de EVE of Queens-begrafenis) is er een tv-serie’ Killing EVE!

  De Libische Berbergodin Tannit (Neith)

  Tannit of Neith is van oorsprong een Berberse Libische godin die sinds onheuglijke tijden door de Berbers van Noord-Afrika wordt vereerd. Dichters en geleerden van alle leeftijden kenden haar als de godin Neith. Het lijdt geen twijfel dat de Nit van de oude Egyptenaren, Tanit van de Feniciërs en Athena van de Grieken niemand minder waren dan de Libische godin Tannit.

  De godin Neith is een van de oudste godinnen ter wereld en haar heiligdom werd in Egypte bewaard in pre-dynastieke tijden. Ze was de beschermgod van de stad Sais, in de westelijke Nijldelta van Beneden-Egypte.

  Haar Berberse naam Tannit zou Ta-Nit betekenen, wat “het land van Nit” betekent, verwijzend naar het oude Libië (het huidige Noord-Afrika als geheel) dat haar oorspronkelijke thuis was. Volgens Herodotus werd Tannit (die hij Athena noemde) vereerd door de Libische Amazone rond het Tritonismeer.

  De betekenis van de naam Neith werd op veel manieren geïnterpreteerd, waarvan de meest populaire haar associeert met water als de personificatie van de oerwateren van de schepping en daarom werd gezegd dat zij de Schepper-godin was. Haar naam associeert haar ook met “wijsheid” en “wet” en als zodanig was ze de arbiter in het Horus-Seth-geschil en dus de bewaarder van de Kosmische Orde.

  De Libische godin Tannit in Tripoli Museum

  De Libische godin Tannit (Neith) in het Assaraya Alhamra Museum, Tripoli, Libië.

  De volgende Arabische tekst, ook weergegeven onder de steen, beschrijft het bovenstaande symbool van Tannit.

  “Beschrijving van de godin Tannit in het Arabisch”

  Vertaling: “De godin Tannit. Tannit wordt beschouwd als een van de beroemdste en belangrijkste Punische godinnen in Tripolitania. Ze is de vrouw van de Punische god Bal Hamon. Ze was de godin van zaaien, oogsten en vruchtbaarheid, en in wezen een hemelgodin geassocieerd met de maan. Haar symbool, bekend als het symbool van Tannit, is een driehoek die het menselijk lichaam vertegenwoordigt, bekroond door een cirkel die het hoofd vertegenwoordigt, en gescheiden door een horizontale lijn die de handen vertegenwoordigt. De aanbidding van de godin Tannit ontstond daarna de 5e eeuw voor Christus. Ze lijkt van Libische afkomst te zijn. Dit stuk is uit de 2e eeuw voor Christus. ” [Einde van de vertaling.]

  Een onthoofde godin Athena

  Neith (Athena), Tolmeita Museum, Cyrenaica, Libië.

  Een indrukwekkend standbeeld van de godin Athena, de Libische godin Neith, de Egyptische Nit. In de oudheid werd de Libische godin Neith vereerd door de meeste mediterrane volkeren, waaronder de oude Egyptenaren, de Sumeriërs, de Babyloniërs, de Grieken, de Romeinen, enz.

  Een onthoofde godin Athena

  Aegis van Neith, Zesentwintigste dynastie van Egypte – Museum voor Schone Kunsten van Lyon

  1. U zit mij een beetje teveel met ‘goden’ en ‘godinnen’ te rotzooien, beste man.

 10. Het is ontroerend om te zien welke fantastische verhalen en mythes er allemaal bovengehaald/gecreëerd worden om de ‘rooms-katholieke, witte westerse man’ als oorsprong en navel van de hele kosmos te zien.
  In de echte wereld weten we nu toch al een tijdje dat de homo sapiens ongeveer 300.000 jaar geleden in Afrika is ontstaan.
  Dat werkelijk gigantisch superioriteitsgevoel heeft al tot heel veel ellende geleid, en die ellende is tot op de dag van vandaag brandend actueel.

  1. Maar het klopt wèl dat ‘de witten’ beter zijn dan ‘de zwarten’.
   Welke hoogst belangrijke uitvindingenn hebben ‘de zwarten’ ooit gedaan?
   Als het aan hen had gelegen, liepen we nu nog met kralen en spiegeltjes rond.
   Het witte ras IS nu eenmaal beter dan het zwarte, waarvan Abraham gezegd heeft: ‘de zwarten zullen tot slaaf van de witten worden’.

   1. Eigenlijk is dit té grof en té fout om op te antwoorden.
    Ik noteer wel dat in uw imaginaire wereld Abraham ook al een notoir racist was.

    1. Het is nu eenmaal een feit dat er ‘scheppende’ volkeren zijn en volkeren die dat NIET zijn. Eind jaren ’30 van vorige eeuw maakte een Amerikaanse student een 6-wekenlange tour van zuid-Europa naar noord-Europa. Die student stond vol van bewondering over de Duitse cultuur en bouwkunst. Hij zei: “het klopt dat de Noord-Europanen beter zijn de Zuid-Europeanen.
     Die Amerikaanse student werd later president van de USA: Kennedy.
     Abraham was geen racist, want in die tijd bestonden er nog geen rassenkleuren.

     1. Waarom had Abraham het dan, volgens u, over zwart en wit?
      U mag er gerust op los fantaseren, maar het is wel leuk als u een beetje consequent blijft met uw eigen beweringen.

     2. Op het door U gepropageerde racisme staan ook zware straffen Ik al Uw reacties overmaken aan het Gelijke Kansencentrum. UI zal er nog van horen!

  1. @ marcel,
   zijn uw zogenaamde ‘mensenrechten’ niet gebaseerd op ontkenning van God als Schepper van hemel en aarde, ontkenning van de zeer grote invloeden op aarde vanwege de hemelse machten, ontkenning van hoger geestelijk leven en ontkenning van natuurlijke waarden als rassen en hun onderlinge verschillen ?
   Waarom al deze ontwaardingen ?
   Koestert u haat tegen God ?

   1. ‘Ontkenning van natuurlijke waarden als rassen en hun onderlinge verschillen.’
    Eric, u maakt het alleen maar erger.
    In uw virtuele wereld van goden, engelen en duivels, hel en verdoemenis, mirakels en verschijningen allerhande, in die wereld bent u vrij om ongehinderd en complexloos te vertoeven.
    Maar als u zich in de echte wereld begeeft moet u zich op zijn minst aan de wetten houden van de gemeenschap waar u deel van uitmaakt. Die wetten zijn democratisch gestemd, en kunnen ten aller tijde, via een parlementaire meerderheid herzien, vervolmaakt of afgeschaft worden.
    De gedachten die u hier, samen met Freytag e.a. verspreid zijn ronduit racistisch.
    En inderdaad – dat zal u misschien verbazen – dat is bij wet verboden.
    Omdat noch Freytag, noch u expliciet oproepen tot geweld tegen ‘die andere rassen’, zal een klacht weinig zin hebben.
    Maar ik hoop dat u beseft dat u bijdraagt tot haat, misprijzen, belediging, vernedering en deshumanisering van alle mensen met een andere huidskleur dan de uwe.
    Hoe u dat rijmt met een katholieke levensvisie is mij een compleet raadsel.
    Een diep gewetensonderzoek en een ernstige biecht raadt u graag anderen aan. Maak er zelf eens werk van.

    1. @ Frank Dierickx,
     de zogenaamde ‘democratie’ is hoogstwaarschijnlijk een uitvinding van sluwe Griekse heersers, al zou het me niet verbazen dat het al veel eerder gekend en gebruikt werd door duistere figuren in dienst van Satan om het volk aan zich te onderwerpen in een misleidende leugen-filosofie, vooral ook bedoeld om de mensen elke redelijke geestelijke grond te ontnemen zodat zij afzien God in de allereerste plaats te respecteren.

     Eerste Gebod: bovenal bemin God, daarna pas is het uw plicht uw medemensen te beminnen, ongeacht hun ras.

     U hebt geen enkele redelijke grond om God naar de achtergrond trachten te duwen en de mensheid naar de hel te manipuleren door hen volledig te ontgeestelijken.

     U, vrijzinnig socialist, communistische manipulator, God-ontkenner, hebt geen flauw vermoeden wat het betekent een gewetensonderzoek te doen want u dwingt de mensen uw leugen-filosofie van Satan te volgen.

    2. De hersens van vele westerlingen doen soms denken aan sponzen die de door de machthebbers voorgeschreven denkbeelden volledig hebben ingezogen.

     De grimmigheid waarmee ze zich vervolgens tegen andersdenkenden keren, komt de machthebbers goed van pas.

     Ik denk dat dit mechanisme van alle tijden is, de meesten conformeren zich aan de heersende macht, maar de dominante denkbeelden van nu leiden helaas tot de sluipende zelfvernietiging van de blanke volken.

     Via de media is de mensen vanaf de jaren zestig een vals en verraderlijk beeld opgedrongen van wat goed en kwaad is, en omdat de meeste mensen – en dat siert ze – aan de goede kant willen staan, gaan ze daarin mee, maar ze zien niet in dat het tot onheil voor hun volk leidt.

     Het zal voortduren totdat Onze Lieve Heer ingrijpt, want alle financiële, publicitaire en militaire macht van goddeloze machthebbers ten spijt, is Hij het toch die het laatste en beslissende woord zal spreken.

     1. Ik weet dat velen hopen dat, als Onze Lieve Heer ingrijpt, alles weer wordt zoals het hoort te zijn. Maar Richard, OLH grijpt echt niet in. Hij heeft de mensen een vrije wil gegeven en de 10 geboden, waaraan men zich moet houden.
      Een nieuwe wereldoorlog leidt nog tot -tijdelijke- bekeringen, want als een dergelijke oorlog weer afgelopen is, vervalt de mensheid in zijn/haar dagelijkse zondige leven.

 11. Deze (mensen) zijn in ieder geval geen racisten ,iedereen moet dood

  Als je Pfizer omdraaid dan staat er Rezifp.

  Dit is de god van de Plagen

  Resheph, (Hebreeuws: “de Brander” of “de Ravager”) oude West-Semitische god van de pest en van de onderwereld, de metgezel van Anath, en het equivalent van de Babylonische god Nergal. Hij was ook een oorlogsgod en werd dus voorgesteld als een bebaarde man die met een bijl zwaaide, een schild vasthield en een lange, puntige hoofdtooi droeg met de kop van een geit of gazelle op zijn voorhoofd. Resheph werd vooral aanbeden in Ras Shamra, Byblos en Arsūf (later Apollonia, nabij het moderne Tel Aviv-Yafo). Onder de titel Mikal (of Mekal) werd hij ook aanbeden in Beth-Shean in het oosten van Palestina en in Ialium op Cyprus. Meestal werd aangenomen dat Resheph verwant was aan Mot, de god van de onvruchtbaarheid en de dood, maar hij schijnt ook een god van welzijn, overvloed en vruchtbaarheid te zijn geweest, en in dat opzicht kan hij een vorm van de god Baäl zijn geweest. .

  1. Edwin, het enige dat u nastreeft is persoonlijk te kunnen scoren.
   U bent in het geheel niet bezig het christendom te dienen.
   Daarom denk ik dat u de ziekte van narcisme hebt opgelopen, vermoedelijk werd u als klein kind zeer erg verwend door uw moeder.
   Daarom zijn geen van uw bijdragen gewenst.

   Het is aan uzelf die mentale narcistische aandoening te overwinnen.

 12. Is dit een christelijke site?
  Als ik dit allemaal lees krijg ik een wrang gevoel.

  1. @ Janneman,
   Heeft het goddeloze modernisme u ook te pakken gekregen ?
   De RKK kan nooit gemoderniseerd worden want modernisering is tijdgebonden, terwijl God boven de tijd verheven is, dus ook de Rooms Katholieke Traditie is tijdeloos.
   Luister dus niet naar ‘paus’ Franciscus door wie de ware titel van Paus zwaar beschadigd wordt.

   1. @eric-b-l
    100% correct antwoord aan @ Janneman op 1 november 2023 om 09:04 uur.
    Dat behoeft werkelijk géén aanvulling of toevoeging.

  2. Beste Janneman, dit is wel degelijk een ‘christelijke’ site.
   Maar hier zit u wel op de niche van een rooms-katholieke sekte die zich de facto van Rome heeft afgescheiden. Deze sekte is ultraconservatief en dat op de meest denkbare vlakken.
   Een greep uit hun gedachtengoed:
   De bijbel moet volstrekt letterlijk als waar worden aangenomen. De Jehova’s achterna.
   De wetenschap is altijd fout en gecorrumpeerd als daar dingen uit voortkomen die niet met die letterlijk geïnterpreteerde bijbel overeenkomen.
   Democratie is een volslagen fout concept: alleen god kan een maatschappij leiden.
   Heel de wereld wordt beheerst door een gigantisch satanisch concept, uitgevoerd door enkele machtige mannen.
   Uiting van geloof (liturgie) is uitsluitend mogelijk via de eeuwenoude Latijnse ritus. Elke vernieuwing is des duivels.
   De huidige paus is een gruwel. Want, en dat is essentieel: hij toont mededogen met seksueel anders geaarde mensen, en nog erger, hij wil islamitische vluchtelingen helpen. Ongehoord!
   Vrouwen moeten hun plaats kennen, en zwarten moeten begrijpen dat ze nu eenmaal minderwaardig zijn.
   Maar, om terug te komen op uw vraag, dit is wel degelijk een christelijke site.
   Of toch een takje daarvan.
   Maar bon, god’s boom heeft héél veel takken en takjes.
   Vriendelijke groet.

   1. @ Frank Dierickx,
    U bent natuurlijk ‘halloween’ aan het vieren en hebt een glaasje op.
    Halloween is sterk af te raden, zoals blijkt uit uw ongezouten zwartmakerij. Dit is wel de meest onbeschofte en ondoordachte reactie ooit geschreven op een christelijke website.
    Bent u nu trots op u zelf ?

    Moge God het u vergeven, we bidden speciaal voor het heil van uw ziel, dat is alvast wat de moderne ‘paus’ Franciscus nooit doet : hij spreekt nooit over het heil van de zielen en hij houdt niet van het Offer van Christus, noch van het innig met Jezus Offer medeleven van Maria, waardoor vele zielen gered worden. Menigmaal toonde deze ‘paus’ aan dat hij een afkeer heeft van de Bloedende Heilige Harten van Jezus en Maria. Nooit zal hij deze allergrootste Heiligen aanprijzen aan de zeer vele onwetend geworden christenen.

    Blijft de vraag waar u eigenlijk zo trots om bent ???

    Hoe ver bent u verwijdert van de geestelijke grootsheid van de zuivere Liefde van die Heilige Harten ???

    U mag daar uiteindelijk wel eens wat klaarheid over schenken, wij zijn ten zeerste benieuwd !

    1. Beste Eric, ik snap uw warrige verontwaardiging werkelijk niet.
     Ik heb gewoon een opsomming gegeven van de voornaamste stellingen die op deze site doorlopend worden verkondigd, en niet door mij hé.
     En wat uw bloedende harten betreft:
     Misschien ziet de paus Jezus niet als een van de allergrootste heiligen, maar als god zelf.
     En misschien heeft hij inderdaad moeite met die hysteriforme idolatrie voor de maagd Maria, wat een toenadering tussen de diverse takken van het christendom serieus in de weg staat.

     1. We weten dat ‘paus’ Bergoglio een andere “Jezus” voorheeft namelijk een man die vermoedelijk sterk op Obama gelijkt, eveneens Moslim is, en om de nu al zwaar misleide modernisten hartsgrondig in de maling te nemen zichzelf “de weergekomen Jezus” zal noemen. Bergoglio zelf zal hem aan de wereld voorstellen als de grote vrede-brenger. Dit spektakel is in de maak en kan niet meer gestopt worden. Nochtans zal juist hierdoor voor velen de Waarheid van God duidelijk worden, hopelijk ook voor u. En het lot van “de bisschop in het wit” kennen we ook al.
      Dit schouwspel is voor zeer binnenkort en alle christenen ter wereld kijken er angstvallig naar uit.

      1. Mag ik de bron kennen van jouw wereldschokkende profetie?
       Een nachtelijke verschijning van een of andere engel?
       Een brandende struik in jouw tuin?
       Wij zijn ten zeerste benieuwd!

       1. Al jaren bekend en gemakkelijk vindbaar, o.a. de Bijbel.
        Maar ik denk dat u het kent want hoger schreef u: “Misschien ziet de paus Jezus niet als een van de allergrootste heiligen, maar als god zelf.”

        Trouwens Jezus is niet “een van de allergrootste heiligen”, maar DE Allergrootste Heilige tot spijt van Bergoglio, reden waarom hij wil misleiden en het volk recht naar de hel leiden.

    1. Edwin, niet het verlangen naar christelijke vrede drijft u maar enkel en alleen uw verlangen om te scoren en uw narcisme bot te vieren met het gevolg dat de verblijde duivel u tot dwaasheid leidt.

     1. De regenboog heeft niet 6 kleuren ,maar zeven ?
      Indigo is niet, zoals andere spectrale kleuren als rood, geel, groen, cyaan en blauw een van de primaire of secundaire kleuren. Indigo kreeg zijn naam door Isaac Newton toen hij het optische spectrum opdeelde in zeven kleuren: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet, die hij verbond met de zeven hemellichamen (planeten, zon en maan) die destijds bekend waren, met de zeven dagen van de week, en met de zeven noten in een octaaf.

      Wist u?
      De officiële regenboog – die van de Heer
      creatie – heeft 7 kleuren terwijl de
      officiële LGBT-vlag gebruikt slechts 6?

      In de Schriften staat 7 voor
      voltooiing en perfectie,
      terwijl 6 staat voor vallen
      kort, imitatie en satan.
      De LGBT-vlag slaat indigo over.
      Indigo is een koninklijke kleur en van

      spirituele kennis en wijsheid, vaak
      hemel en aarde verbinden. de LHBT
      uiteindelijk niet verbonden willen zijn
      Naar god.
      God schept, satan imiteert.
      ONTWAKEN
      NAAR ONZE VERSCHRIKKELIJKE SITUATIE

      Je hebt de heilige geest gelasterd

      Zie ook Dood, geestelijke; Duivel; Hel; Onvergeeflijke zonde; Verdoemenis

      De volgelingen van Satan die samen met hem zullen lijden in alle eeuwigheid. De zonen van het verderf omvatten (1) zij die Satan volgden in het voorbestaan en wegens opstand uit de hemel werden geworpen, en (2) zij die het werd toegestaan in deze wereld met een stoffelijk lichaam te worden geboren en die daarna de Satan dienden en zich volledig van God afwendden. Deze tweede groep zal uit de doden worden opgewekt, maar zal niet worden verlost van de tweede (geestelijke) dood en zal niet in een koninkrijk van heerlijkheid kunnen wonen (LV 88:32, 35).

      Niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, Joh. 17:12.

      Het is onmogelijk hen weer opnieuw tot bekering te brengen, Hebr. 6:4–6 (Hebr. 10:26–29).

      De barmhartigheid kan geen aanspraak maken op die mens en zijn uiteindelijke lot is nimmer eindigende kwelling, Mos. 2:36–39.

      Het is met hem alsof er geen verlossing was teweeggebracht, Mos. 16:5.

      Wie om gewin de wonderen van Christus verloochent, zal worden zoals de zoon van het verderf, 3 Ne. 29:7.

      Er is voor hen geen vergeving in deze wereld, noch in de toekomende wereld, LV 76:30–34 (LV 84:41; 132:27).

      Zij zijn de enigen die niet zullen worden verlost van de tweede dood, LV 76:34–48.

      De zonen van het verderf verloochenen de Heilige Geest na die te hebben ontvangen, LV 76:35.

      De zonen van het verderf verloochenen de Zoon nadat de Vader Hem heeft geopenbaard, LV 76:43.

      Kaïn zal Verderf worden genoemd, Moz. 5:22–26.

 13. @ Frank Dierickx en @ Edwin,

  Jahweh, toon mij Uw weg, opdat ik wandele in Uw Waarheid;
  Vervul mijn hart enkel van de vrees voor Uw Naam
  Dan zal ik U hartelijk danken, mijn Heer en mijn God,
  En Uw Naam verheerlijken voor eeuwig !
  Want dan toont Gij mij Uw grote ontferming,
  En redt Gij mij uit het diepst van de afgrond !
  — Psalm 86:11-13.

   1. De dag dat u beiden tot zinnige woorden in staat blijkt zal ik God danken voor het verhoren van mijn smeekbeden om jullie bekering !

 14. Het is wel bijzonder dat bijna alle, zichzelf katholiek noemende, bezoekers elkaar alleen maar bestrijden.
  Eenheid is hier ver te zoeken en de één denkt het beter te weten dan de ander.

  1. @ Roland F.,
   wat verlangt u ? Een suggestie van wereldse vrede zoals Bergoglio dat ongezouten voorschotelt aan een slapend volk dat ooit, tientallen jaren geleden, nog Katholiek was ?
   Of verlangt u de ware innerlijke vrede van Christus ?
   Indien u denkt de beide soorten vrede te kunnen combineren kan u trachten dat te beleven door in Disneyland te gaan wonen, mits u dat kan betalen. Of u kan trachten een zoveelste stichting van vrede op te richten samen met andere ideologen, zoals er al ontelbare gestrand zijn. Er bestaan er zeker nog wel enkele maar dan zult u het zonder de Traditionele Katholieke Kerk moeten stellen.

   Traditie van de Rooms Katholieke Kerk betekent dat het Woord van God onder geen voorwaarde kan veranderd worden, en evenmin kan aangepast worden aan tijd-eigen problematiek.

   Want God is Waarheid, daarom kan Waarheid niet veranderen.

   Rest ons dus steeds en voortdurend de geestelijke strijd te strijden zoals Jezus en Maria ons overduidelijk aantoonden, en desnoods als martelaren te sterven. Trouwens, het is het Heilig Bloed van de Gekruisigde Christus samen met het bloed van vele martelaren dat de Kerk steeds weer terug tot leven brengt. Dat zullen we weer mogen beleven zodra de valse ‘paus’ Franciscus geestelijk overwonnen is. Hijzelf weet dit maar hij is een vijand van de Waarheid van God.

   1. “Traditie van de Rooms Katholieke Kerk betekent dat het Woord van God onder geen voorwaarde kan veranderd worden, en evenmin kan aangepast worden aan tijd-eigen problematiek”. Dat is Uw standpunt maar de theologie propageert al jaren een andere stelling. We hebben inmiddels een andere kijk op traditie, een traditie die kan evolueren net zoals Gods Openbaring. Het is niet iets wat voor eeuwig en altijd wordt afgesloten enwaaraan niets kan veranderd worden. Traditie is niet iets statisch maar iets dynamisch. In de loop van de geschiedenis kregen mensen een visie op alles en nogt wat. De Traditie met hoodletter ontsnapt daar ook niet aan. Ook ons Godsbeeld verandert. Ik hoop dat jij imiddels ook een ander Godsbeeld het dan toen je kind was.

    1. @Louis,
     Jong kind noemt zijn moeder: “mama”.
     Jong kind noemt zijn vader: “papa”.

     Daarin zit verscholen: een onnoemelijk groot vertrouwen van dat kind in diens ouders.
     Dat Godsbeeld dient precies hetzelfde te blijven doorheen je hele leven.

    2. Hoe in s’hemelsnaam zou het Godsbeeld ooit kunnen veranderen ???
     Hoe zou dus het Woord van God ooit kunnen veranderen ???
     U neemt uw zoete wensen voor waarheid.
     Hebt u macht over de Tijd ?
     Kunt u de Tijd bevelen ?
     U kan niet anders dan de Schepping van God ondergaan zoals God het heeft ingesteld.
     Heeft het Heilig Bloed van Christus en van de ontelbare Katholieke martelaren opeens geen waarde meer ???
     Schaam u !!!

     1. “U kan niet anders dan de Schepping van God ondergaan zoals God het heeft ingesteld.”
      Whoeps! Ineens heeft de mens geen eigen vrije wil meer? We moeten het hier allemaal maar een beetje gelaten ondergaan? God heeft toch alles al vastgelegd, hij weet alles al lang op voorhand, gewoon een beetje heel veel bidden en alles komt wel goed, zoiets?

      1. Nou ! “gewoon een beetje heel veel bidden” zegt u ? Ik kan u verzekeren dat sedert enkele jaren dit een zware strijd aan het worden is, althans voor mij. Nooit eerder werd ik zo veelvuldig lastig gevallen zelfs tijdens het bidden. Het is een kunst kalm te blijven en desondanks gewoon verder te gaan. Dit betekent volgens mij dat er iets verschrikkelijks op komst is. Het leven van de actieve christen is geheel gevuld met geestelijke strijd. Als ik niet beter wist zou ik de ‘modernisten’ benijden omdat zij zich inbeelden dat de zonden gedegradeerd zijn. Indien ik niet al talloze geestelijke geschenken kreeg in vorige jaren had ik er lang mee gekapt zoals ‘paus’ Franciscus dat graag ziet, getuige daarvan de inhoudloze synode. U spreekt als iemand die zich bij voorbaat aan diverse duiveltjes heeft overgegeven. Verweer u als een man die zijn persoonlijke geestelijke vrijheid opeist ! Zonder die innerlijke vrijheid kan u onmogelijk tot ware Liefde voor God komen. Ware Liefde gedijt alleen in de goede voedingsgrond van de innerlijke vrijheid, zoals God het heeft ingesteld. Niemand kan uw innerlijke vrijheid afnemen, al kan men wel erg worden lastig gevallen door jaloerse duivels allerhande. Gaat u onbewust met duivels mee dan wordt God jaloers op u en dan gunt Hij u weliswaar tijd tot wederkeren tot inzicht, maar wanneer die tijd op is zal u grotere misleidingen moeten ondergaan en dat kan u tot bitterheid brengen indien u werkelijk niet tot ernst komt tegenover God. Die keuze ligt altijd volledig in uw eigen vrije beschikking.

       1. Mijn keuze is allang gemaakt, Eric. Ik pas sowieso voor een godsbeeld als dat van jou. Een god die om de haverklap in toorn ontsteekt, tegen duiveltjes moet vechten, die nu blijkbaar ook ‘jaloers’ kan worden op mensen, die alleen maar verlangt dat zijn schepsels hem doorlopend vereren, bejubelen, toejuichen en liefhebben, tja… Dat lijkt me toch meer een god uit de Griekse mythologie en al zeker geen god die mensen probeert te verbinden of hen leert om met mekaar wat in vrede te leven. Maar bon, het lijkt me makkelijker om van een leeuw een vegetariër te maken dan met jou tot een echte dialoog te komen. Het ga je goed.

        1. Zo te zien hebt u nooit werkelijk gehouden van uw vrouw. Het enige verschil is dat God eist dat u Hem eerst (meest) respecteert, liefhebt, en daarna pas uw vrouw en kinderen. Het gaat uiteraard over geestelijke liefde ook wel empathie genaamd. De meeste vrouwen zijn gevoelig voor empathie, Jezus en Maria nog veel meer; zij verwachten uw MEELEVENDE liefde vanuit uw vrijheid. Indien u onverschillig blijft zult u ook tegenover mensen tekort schieten in empathie, tenzij u zich beweegt in de richting van occultisme en hekserij, dan beschouwt God u als een vijand en dan zal de toekomst van uw ziel vreselijk zijn.
         U beseft niet eens dat u een ziel hebt, nietwaar ?
         Uw innerlijk leven is geheel aards gericht !
         Geestelijke armoede in de slechts mogelijke betekenis, kan nochtans ver verheven zijn boven hetgeen men wereldse cultuur noemt.
         Arme man . . .

 15. De katholieke Kerk “dreigt een sekte te worden” die een klein aantal “echte katholieken” groepeert die zijn blijven steken in de traditie.

  1. U wil dus de Waarheid van God veranderen ? Hoe denkt u dat te kunnen verwezenlijken ?
   Want God is Waarheid. Zonder God is er geen waarheid. Waarheid kan niet veranderd worden, indien wel dan was het geen waarheid. Gevolg: de Tien Geboden zijn onaantastbaar en uitermate belangrijk !
   “Traditie” betekent dat het Woord van God onveranderlijk is.
   Het Woord van God is Tijdeloos ! Want God bestaat boven de Tijd. U weet immers dat Tijd betrekkelijk is . . . voor de mens en voor de materie. U hebt geen macht over de Tijd; u kan de Tijd slechts ondergaan, zoals u gedwongen bent de materie te ondergaan omdat God het zo heeft ingesteld.
   Wil u tegen God in opstand komen dan doet u dat op eigen verantwoordelijkheid. Wees dan zeer voorzichtig dat u geen onschuldige en onwetende mensen met u meesleurt !
   Luister dus nooit meer naar de onwettig verkozen ‘paus’ die het goddeloze lef heeft zich naar Franciscus te noemen om u te kunnen misleiden. Hij moest noodgedwongen wachten op de dood van waarachtige Paus Benedictus XVI om de hele wereld te kunnen misleiden. Het is aan u om de ware keuze te maken !

   1. Heer Eric, welk advies kunt u mij geven om zo katholiek mogelijk te leven? Kunt u mij enkele richtlijnen geven? Alvast bedankt voor uw tijd.

    1. @ Roland F.,
     wij moesten uit de Mechelse Catechismus iedere dag een aantal vragen met antwoorden geheel uit het hoofd kunnen opzeggen. Ik ben geboren in 1950. Alle school-lessen begonnen met een of meer gebeden en alle leraars waren Katholiek. Uiteraard kenden we de belangrijkste gebeden van de Rooms Katholieke Kerk. We gingen ieder dag naar de Latijnse vroegmis. De zondagse hoogmis was een echt geestelijk festijn vanaf ik het Romaans Missaal met Nl-vertaling kon volgen tijdens alle diensten. Dat mis ik nu wel heel erg. Iedere avond baden alle kinderen thuis met moeder de rozenkrans. Vele jaren later, na door een goddeloze hel te zijn gegaan vanwege de misleidingen van VatII, ondervond ik dat het iedere avond bidden van de Kruisweg in het Evangelie van Johannes samen met de Johannes-Passie van Bach een enorme inruk maakte in mijn ziel met zeer grote gevolgen voor mijn geestelijk leven. Dus raad ik dat iedereen ten sterkste aan. De Kruisweg bidden is een niet te onderschatten vorm van Herstel van het respect voor het Allerheiligste Sacrament: het Levengevend Offer van Christus, Ook aan te raden is het meezingen van Gregoriaanse en klassieke uitvoeringen van Latijnse religieuze muziek na de Kruisweg (CD’s en youtube). Besluiten met het het Magnificat en de tekst rustig overwegen. Het is van het allergrootste belang goed te beseffen dat wanneer Jezus bij u komt Hij komt als een zeer klein kwetsbaar broertje dat uw diepste innerlijke genegenheid van uw hart verlangt. Lees vooral ook beschrijvingen van heiligenlevens en tracht hun goede raad te volgen. Raadpleeg een traditionele priester indien mogelijk. Ideaal is een oudere traditionele priester als vaste biechtvader. Onderschat nooit de sluipende werking van vele duivels. Binnenkort leven we allen “als in de woestijn” onder de beschermende mantel van ons aller Moeder Maria. Bereid u daar op voor.

     1. Dank u voor uw inspirerende en moedgevende woorden. Ik zal ze zeker ter harte nemen!

      Met katholieke groet,
      Roland

 16. @frank dierickx,
  De Allerhoogste noemen wij God.
  Uzelf noemt U: @Frank Dierickx (met HOOFDletter), terwijl u de Allerhoogste noemt: god (met KLEINE letter).
  U heeft last van enorme (zelfs niet door anderen voor te stellen) hoogmoed.

  1. P.J.T. Derks, wat een geouweneel allemaal. Als je jezelf al druk gaat maken over zoiets onbenulligs als correct hoofdlettergebruik, dan maakt u het jezelf alleen maar moeilijker. Bovendien zal God u uitlachen om over zoiets onbenulligs kostbare tijd te verkwisten.

 17. U verliest elke seconde kostbare tijd, geachte heer Derks. Wat levert het correcte hoofdlettergebruik uw ziel op? Dát zou u zichzelf moeten afvragen.

  1. @Rob Schoonvanziele,
   U ‘vergeet’ welke minderwaardige gedachte zit achter het gebruik van ‘god’.
   Vanwege die foute gedachte noem ik hem: @frank dierickx.

  2. Meneer Schoonvanziele (wat een prachtige naam trouwens), doe maar geen moeite.
   Mijn emailadres begint met frankdierickx@ en mensen die wakker liggen van hoofdletters hebben geen hoofdproblemen, toch? Vriendelijke groet.

  1. @ Kees Freytag van Loringhofen,
   dat hoeft niet noodzakelijk tot uitvoering te komen maar zou misschien wel kunnen.
   Ik heb nog op een mij belangrijk lijkend item te kauwen dat misschien eerst nog via een stukje als dit aan de lezers kan gepresenteerd worden om te zien welke problemen aan het licht kunnen komen.

   In de kern om gaat het er om dat de moraal zo laag gevallen is dat we moeten spreken van een eindtijd, ik denk dat er vele eindtijden zouden kunnen zijn, en nadat het grootse deel van de aardbewoners werd weggevaagd we een nieuwe volgende lange geschiedenisperiode krijgen met vooral een geheel herstelde traditionele Rooms Katholieke Kerk. Als we de belangrijkste voorzeggingen mogen geloven zouden we nu in een soort eindafrekening terechtgekomen zijn.

   Het boek “Politieke geschiedenis van Belgie”, uitgave 1997, is een VUB-product en ten zeerste goddeloos en menselijk onbetrouwbaar. Juist daarom lijkt het me een zuiver menselijke en godsdienstige plicht zeer bepaald koningin Mathilde aan te spreken. Misschien wordt ik dan gevierendeeld o.i.d., hopelijk enkel in figuurlijke zin.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht