Met de synode op weg naar de totale apostasie?

Meer en meer verontrustende berichten over de synode, haar voorbereiding en feitelijke uitvoering, sijpelen door, ondanks de omerta waarmee de officiële nieuwskanalen elk alternatief geluid de mond willen snoeren.

Vijf kardinalen hebben officieel “dubia” tot de paus gericht, formele vragen over de leer van de Kerk, die door de volledig gemanipuleerde synode dreigt omgevormd te worden tot een voor iedereen aanvaardbare leer, politiek correct, conform de dictaten van de globalisten van de VN en Davos, de aanbidding van Gaya incluis… Een leer, waarin God, zijn geboden, de zonde, de hemel en de hel, afwezig zijn.

Een van de vragen was: Mogen seksuele relaties tussen niet-gehuwden, hetero of homo, gezegend worden, wat in feite onmogelijk is, omdat nu eenmaal God niets kan zegenen wat strijdig is met zijn Wet? Er is eerst geen antwoord gekomen, zoals bij de “dubia” over de relativering van de huwelijksmoraal in Amoris Laetitia, daarna is er wel een antwoord gekomen van de nieuwe prefect van de Geloofsleer, de fel betwiste Fernandez, waarin deze in naam van paus Franciscus stelt dat <dergelijke verbintenissen gezegend kunnen worden, voor zover er geen verwarring is tussen deze verbintenissen en het huwelijk>…Hij verduidelijkt verder dat <Amoris Laetitia de mogelijkheid verschaft de sacramenten van de biecht en van de eucharistie te ontvangen wanneer er omstandigheden zijn die de verantwoordelijkheid en het schuldbesef van de persoon afzwakken>… Dit is niet meer en niet minder dan moreel relativisme.

Zowel de gezaghebbende kardinaal Müller als zijn charismatische Amerikaanse ambtsgenoot Burke, betwisten dit ten stelligste. Hun progressieve tegenstanders binnen de Kerk beschuldigen hen ervan de eenheid van de Kerk in gevaar te brengen, door vragen aan de paus te stellen. Het zijn dezelfden die van de figuur van de paus een soort afgod willen maken, om zo beter hun plannen te kunnen doorvoeren…De twee kardinalen stellen integendeel dat < het juist is door de waarheid te verkondigen dat de eenheid van de Kerk versterkt wordt! Daarom moet er op gehamerd worden < dat zondige daden niet kunnen gezegend worden, dat relaties die daden omvatten die intrinsiek slecht zijn, niet kunnen gezegend worden. Het is onmogelijk dergelijke relaties onder welke vorm ook te zegenen>!

Kardinaal Burke klaagt de manier aan, waarop de Synode van haar oorspronkelijke bedoeling werd afgewend. Door vele leken uit te nodigen, op basis van hun links profiel en hun militante houding( een voorbeeld brengen wij in een volgend artikel), trachten de organisatoren van de Synode hun doelstellingen door te drukken, zoals zij reeds in het Instrumentum Laboris bepaald werden: de zegening van homoseksuele relaties, het openstellen van het ambt voor vrouwen, de afzwakking van de rol van de priester als plaatsvervanger van Christus, het afschaffen van het celibaat voor priesters, het omvormen van de Kerk, zoals zij gesticht is door Jezus Christis, tot een soort mondialistische marktplaats met een vaag religieus sausje…Deze synode is slechts een werktuig om deze agenda te realiseren(…) Zij willen de Kerk vernietigen; zij zullen niet winnen, maar wij moeten wel alles in het werk stellen om dit alles te stoppen>, zegt Burke heel duidelijk.

Burke waarschuwt verder heel terecht voor het steeds maar zich beroepen op de Heilige Geest in de beslissingen van deze Synode. De Heilige Geest < is dezelfde die de Kerk gedurende tweeduizend jaar heeft bijgestaan en die zichzelf niet tegenspreekt. Hij kan niet gedurende tweeduizend jaar ingegeven hebben dat iets slecht is, om nu plots in te geven dat het goed is>…

Kardinaal Müller, voormalig prefect van de Geloofsleer, stelt eveneens dat het feit om leken stemrecht te geven, de aard van deze synode diepgaand gewijzigd heeft, door er gewoon een bijeenkomst van bisschoppen, priesters, religieuzen en leken van te maken, waar alle meningen, behalve die van de Traditie, aan bod mogen komen.

Hij verwerpt ook ten stelligste de verklaringen van kardinaal Fernandez, lieveling van Bergoglio, over een zogenaamde <doctrine van de paus>. Er bestaat geen leer van de paus. In de Kerk is er slechts de leer van Christus en van de apostelen. Paus en bisschoppen verkondigen die leer, zij hebben geen eigen leer. De paus heeft volgens de katholieke leer een bijzonder gezag, maar hij krijgt geen enkele nieuwe openbaring, eens en voor altijd gegeven in Jezus Christus? Daarom is het idee, zoals geopperd door de nieuwe prefect een vrijblijvende uitvinding, die eerder nog nooit ergens gehoord werd>.

Het is onmogelijk in deze synode het Werk van de Heilige Geest te zien, zoveel wordt er achter de schermen gemanipuleerd om een doel te bereiken, dat regelrecht uitmondt in de vernietiging van datgene waarvoor onze voorouders eeuwenlang gestreden hebben. Het Kwaad heeft zijn offensief ontketent. Dit moet ons juist aanzetten tot meer gebed en tot meer handelen. Wij hebben daarin onze grootste steun: Jezus Christus zelf, die ons beloofd heeft:<Ik blijf bij u tot het einde der tijden>.

Ik zou aan de commentatoren op dit Forum nogmaals willen vragen niet te veel van het onderwerp af te dwalen of hun tijd te verdoen met persoonlijke aanvallen of ellenlange esoterische beschouwingen. Iedereen is welkom op dit Forum, ook militante atheïsten, die systematisch alles afbreken of in twijfel treken. Als christenen verwerpen wij niemand, wij hebben wel het recht en zelfs de plicht als gedoopte om de waarheid te verdedigen, zoals die ons door de Traditie van de Kerk wordt voorgehouden!

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

86 commentaren op “Met de synode op weg naar de totale apostasie?

 1. Bon. Kort dan en ter zake. Sinds wanneer is de ‘Traditie’ van de kerk het enige ijkpunt voor een waarachtig geloof, een rechtmatige paus of een goede christen?

  1. Traditie betekent hier dat het Woord va God niet kan veranderd worden omdat Waarheid niet kan veranderen, zoniet zou waarheid geen waarheid zijn.

    1. Reeds als kind kreeg ik grote hulp van mijn engelbewaarder. Tweemaal liet hij me kortstondig de hel zien en eenmaal de hemel. Hij leidde me op een dag naar het Maria-oord Banneux waar ik midden in de nacht een visioen kreeg. Toen Paus Franciscus in 2013/2014 een vreemd soort ‘pelgrimstocht’ naar Bethlehem ondernam toonde mijn engelbewaarder me het twijfelachtige gezelschap waarin hij zich bevond. Omdat ik het niet kon geloven kreeg ik de volgende dag hetzelfde levendige beeld voor ogen. Niet slechts mijn engelbewaarder is me een zeer grote troost, maar aanvullend ook het Woord van God. Meestal leg ik verschillende bijbel-vertalingen naast elkaar want sommige uitgaven werden moedwillig ‘aangepast’ aan de moderne tijd en zijn niet meer betrouwbaar. Het is me onmogelijk te twijfelen aan de Inspiratie van de Heilige Geest. Zeer veel Traditionele Katholieken kennen de geestelijke wonderen die ons geschonken worden. Het volstaat dat u dagelijks oprecht bidt en de nodige tijd daartoe beschikbaar stelt en het woord van God rustig overweegt. Uw engelbewaarder vergezelt u altijd. Alleen uzelf kan de hindernissen opwerpen die het geestelijk contact onmogelijk maken. De bal ligt in uw kamp en u geeft er blijkbaar niet om ! Zulk een prachtige schat negeren, waarom ?

     1. Wat een lang antwoord op een zo simpele vraag. U verwijt schrijvers de bijbel te hebben aangepast. En u vertrouwd volledig op een eeuwenoude schrijfsels…Met mijn vraag bedoel ik heel simpel. De schrijver zal het altijd naar zijn/haar hand zetten. Waarom staat er Gij zult de vrouw van uw medemens niet begeren? Zijn de geboden alleen voor mannen geschreven?

      1. Niet de schrijvers van de bijbelteksten, maar de vijanden van het geloof onder goedkeuring van onchristelijke hoogwaardigheidsbekleders zoals voormalige kardinaal Danneels die dergelijke praktijken met duivelse vreugde tot uitvoering bracht. De man die met trots voor de Belgische TV openlijk verklaarde dat hij in geheime samenwerking met andere afvallige kardinalen afsprak samen de kardinaal Bergoglio tot het pausdom te verheffen, deze twijfelachtige benoeming heeft sedert 2013 tot gevolg dat verscheidene van de allerbeste Traditionele kloosters gesloten werden en de goede kloosterlingen verjaagd. Men zou gaan denken dat Luther terugkeerde want de gevolgen zijn al te voorzien: weer zal veel onschuldig bloed stromen.

       1. Waarom zou Daneels onchristelijk zijn? Dat u bedenkingen bij deze persoon heeft staat u vrij. Maar hem dan onchristelijk noemen. Daneels is net zo veel of weinig katholiek als u. Waarom meent u dat u en uw gelijken dat u het alleen recht op de Kerk en het geloof hebt?

        1. Wanneer men de Traditie van het koesteren van de waarheid loslaat gaat alles verloren, blijft niets meer overeind. Dat was het doel van Danneels door die heilige Traditie heel zijn leven te bestrijden, en is het doel van de vreemde mannen die heden het Vaticaan bezetten.
         Bent u vergeten hoe woedend Danneels was toen Benedictus XVI werd verkozen ? Dat ging regelrecht in tegen alles waar hij voor vocht. Want ‘vechten’ is het woord dat hier past, vechten om een ‘nieuwe’ cultuur uit te bouwen tegen Gods geboden in: voorbehoedsmiddelen, abortus, euthanasie en het geslachtelijk verminken van jongeren is alleen mogelijk door God en Zijn geboden te bestrijden.

  2. Fundamenteel in het katholicisme is dat Christus de H. Schrift en de Apostolische Traditie toevertrouwd heeft aan de heilige apostelen met Petrus als hoofd en aan hun opvolgers (de Ecclesia docens, de lerarende Kerk) ter bewaring en doorgave, niet ter alteratie.

   U gelooft dat niet, maar dat betekent niet dat u de definitie van “katholiek” kunt komen veranderen.

   1. De evangeliën zijn geschreven na de dood van Petrus, en veel apostolische traditie zal er tijdens zijn leven nog niet geweest zijn, toch?

    1. U kunt geen bewijsvoering brengen voor de modernistische valse datering van de evangeliën, want die is er niet. Modernistische kritiek is gemotiveerd door de wil om de religie te ondermijnen, niet door waarheidsliefde.

     Maar u ontwijkt mijn laatste zin; uw ongeloof geeft u niet een bevoegdheid om de fundamenten van de katholieke doctrine te komen altereren. Indien een groep atheïsten gaat vergaderen om een Darwinisch-Orthodoxe Kerk te stichten en één van hen tot patriarch te proclameren, dan zou dat een komisch zicht zijn, maar katholieken zouden geen reden hebben om naar hen te luisteren. U bent geen meester over de Kerk.

     1. Met dat gedeelte over een Darwinisch-Orthodoxe Kerk wil ik u niet op slechte ideeën brengen, nota bene.

     2. De tijd dat elke wetenschap ondergeschikt moest zijn aan de ene, echte, ware en juiste wetenschap, de theologie en haar dogma’s, ligt gelukkig vér achter ons. In onze contreien toch. Waar dat nog niet het geval is (Afghanistan, Iran etc.) zou ik niet graag leven. U wel?

      1. Ik ben een katholieke theocraat, geen mohammedaan. En authentieke wetenschap is in zijn aard in overeenstemming met de theologische orthodoxie, want waarheid is niet tegenstrijdig met waarheid; voor uw pseudowetenschap is er echter geen bewijsvoering.

       Maar u ontwijkt nog steeds mijn punt dat u geen aanspraak kunt maken op een bevoegdheid om de katholieke religie te altereren en van de katholieke Kerk een naturalistische ngo te maken, een bevoegdheid die ook de paus van Rome niet heeft. U wilt dat de Kerk zich bekeert tot uw atheïstisch “geloof”, maar katholieken hebben geen reden om u te volgen in uw zinloze nepfilosofie.

       1. Eigenlijk zijn wij het volledig met mekaar eens. U gelooft niet in de wetenschap, waar altijd alles in vraag gesteld kan worden. Waar niemand ooit definitief kan zeggen, dit is nu waar. Want dan stopt de wetenschap. De waarheid wordt nagestreefd, in dialoog, in woord en wederwoord, in tegensprekelijke toetsing en controle. De ene absoluut ware waarheid is een contradictie met alles wat wetenschap is.
        U bent een man van geloof. U gelooft in alles wat u dogmatisch voorgehouden wordt. U gelooft in dogma’s, in leerstellingen, in eeuwenoude tradities. Dat is uw volledige goede recht. Uiteraard en vanzelfsprekend.
        Wetenschap die rekening moet houden met eeuwig vastliggende dogma’s is geen wetenschap, maar een geloof.
        Geloof heeft en geeft nooit een bewijsvoering, alleen maar onbewijsbare gezagsargumenten, zoals dogma’s. De wetenschap steunt op bewijzen, tot die tegengesproken worden. Zo evolueert de wetenschap.
        De wereld waarin wij leven heeft al meer gehad aan de wetenschap dan aan het geloof. Maar daar bent u het als gelovige natuurlijk niet mee eens.
        Ik probeer allerminst u of eender welke gelovige te ‘bekeren’.
        Maar wanneer de ‘gelovige’ probeert de wereld te bekeren met onwetenschappelijke nep-argumenten, dan probeer ik wel te wijzen op de vele inconsequenties die zowel in dat geloof zitten als in de vele op geloof gestoelde fake-argumenten die men aanbrengt.
        Kortom, u bent een katholiek uit de meest ultraconservatieve hoek die alles wéét, ik ben een nieuwsgierige zoeker waarvoor dialoog het belangrijkste is.
        En geef me niet teveel eer, ik kan hier echt niemand bekeren, en dat wil ik ook niet.

        1. Ha, de beruchte “dialoog” van de gevestigde nepwetenschap, het sciëntistisch “geloof” met de eigen dogmata die verdedigd worden door eigen censuur met behulp van sociale mediabedrijven en universiteiten. U doet alsof in een mentaal nirvana van geveinsd niet-weten gaan hangen wetenschappelijk is, wat op zich al een absurde zelf-contradictie is gezien de etymologische betekenis van het woord “wetenschap”, maar in feite handelt uw sciëntistische machtsvesting niet volgens “dialoog” maar probeert zij eigen dogmata door de strot te duwen waar zij niet van afwijkt. Dat sciëntisme rees immers op in een historische context van gnostische sektarische machinaties tegen het Christendom, zoals ik al eerder aantoonde op deze website; het heeft niks te maken met kennis zoeken.

         Ondertussen brengt u nog steeds geen bewijsvoering voor uw ongegronde beweringen, en die zal er niet komen want die bestaat niet.

         Voor het katholicisme zijn er wel bewijzen; het bovennatuurlijk licht van het geloof is bewijs want wie het afwijst weet in zijn diepste wezen dat hij zijn geest in duisternis stort; de vervulling van de profetieën is bewijs, de mirakelen zoals de Lijkwade van Turijn, de Tilma van sint Juan Diego en de Hostie van Lanciano zijn bewijzen.

         1. Geloof versus wetenschap dus. Veel duidelijker als u hierboven had ik het niet kunnen brengen.

    2. @frank dierickx,
     In het begin hadden de apostelen het véél druk om óók nog ‘ns boeken te schrijven; ze hadden het véél te druk om mensen de weg naar de Hemel te wijzen.
     De apostelen waren geen tóvenaars; het waren ménsen zoals U en ik.

     1. Tot slot, wat dit onderwerp betreft en waar de diverse standpunten allang duidelijk zijn:
      Die eerste twaalf apostelen waren zeer eenvoudige mensen uit die tijd, vissers naar het schijnt. Die konden helemaal niet lezen of schrijven.

      1. @frank dierickx,
       Dat de apostelen niet konden lezen of schrijven, dát weet U dan wél weer.
       Volgens mij heeft U ’n zeer selectief geheugen.

      2. Indien zij niet konden lezen en schrijven had het ook geen zin dat zij brieven schreven aan ‘simpele’ mensen die hun brieven lazen.
       Vreemd toch . . . !

      3. Het is eveneens zeer vreemd dat uitgerekend VSA-democraten, ‘paus’ Frans en moderne ‘intellectuelen’ en ‘wetenschappers’ een haat hebben tegen (vermeende) Joden en echte Traditionele Katholieken.

      4. In het Judea in de oudheid, waar het memoriseren van de H. Schrift een belangrijke rol hield, konden mensen van lagere standen wel lezen en schrijven; de synagogen hadden daar een rol in. Ook in de “middeleeuwen” konden veel meer mensen schrijven dan wat velen nu denken; korte geschriften door boeren in de context van hun dagdagelijks leven zijn bewaard gebleven, hoewel de manier van schrijven varieerde gezien de talen niet gestandaardiseerd waren. Ongeletterdheid betekende vroeger dat men geen Latijn verstond etc., niet dat men compleet niet kon lezen en schrijven.

       Verder, de heiligen Mattheus, Marcus en Lucas waren geen vissers. Volgens de overlevering van de kerkvaders liet Marcus zijn evangelie goedkeuren door Petrus, bisschop van Rome, waarna hij het meenam naar Alexandrië om daar de Goede Tijding te verkondigen; daarom vereerde de Kerk te Alexandrië sint Marcus als haar stichter en had het episcopaat aldaar zijn gekende hoge rang in de oudheid. De kerkvaders stonden dichter bij de gebeurtenissen dan modernisten in de 21ste eeuw.

       1. Mattheus, Marcus en Lucas waren misschien geen vissers, maar ook geen apostelen. Die zijn er, net als Paulus, later aangeplakt.
        En wat betreft de ‘mondelinge overlevering’, waar u ongetwijfeld hard in ‘gelooft’: De psychologie (uiteraard voor u een nep-wetenschap) heeft met honderden experimenten aangetoond hoe mondeling doorgegeven verhalen almaar meer gaan afwijken van het oorspronkelijke bericht naarmate er meer doorgevers in het spel zijn. Overdrijvingen, toevoegingen, weglatingen, verdichtingen enzovoort zijn schering en inslag.
        Ook heel typisch voor de verhalenschrijvers uit die tijd: Wat men niet weet vult men in door wat er ooit in vorige overleveringen is ‘voorspeld’. Waardoor uiteraard een aantal profetieën uitkomen. Zo heeft men in de tweede eeuw na Christus Bethlehem als zijn geboorteplaats aangewezen. Niet dat men daar een geboorteakte of een getuigenis van had gevonden, maar omdat het zo in de overlevering werd ‘voorspeld’. Zo kan ik het ook.
        Kortom, en nogmaals, Geloof is iets anders dan feitelijk Weten.
        Als uw geloof afhangt van de historische waarheid van de Bijbelteksten, van de vervulling van de profetieën en van allerlei bizarre mirakels, dan is dat niet alleen pijnlijk voor u, maar dan zit u met een gigantische barrière om tot écht geloof te komen. Dan ziet u het geloof niet meer als een ‘genade’, maar dan claimt u tegen alle beter weten in ‘bewezen bewijzen’ van het onmogelijke. Eigenlijk haalt u daarmee uw eigen geloof onderuit. Toch?

        1. @frank dierick,
         Op Úw manier redenerend kan men aan letterlijk ÁLLES twijfelen inzake vroeger.
         Rechtdoor redenerend, zou iedereen vroeger een leugenaar of fantast zijn geweest.
         Wéér rechtdoor redenerend zou álles wat U weet van bijv. Uw familie een en al bedrog zijn.
         Dit houdt in, dat ook Ú bedrog bent (want uit bedrog kan alleen bedrog voortkomen),

         1. Ja, Derks, men mag aan letterlijk alles inzake vroeger twijfelen. Sinds wanneer is ’twijfelen’ een gebrek? Nadenken en de zekerheden in vraag stellen is het enige wat de wereld vooruit helpt.
          Daardoor denken we nu anders over Leopold II, beschouwen we vrouwen niet meer als een soort tweederangsburgers en geven we geen zware lijfstraffen meer aan onze kinderen. We proberen overal de doodstraf af te schaffen en het houden van slaven komt niet meer in ons op. Dat heet evolutie, ontwikkeling, kortom beschaving.
          Dat betekent niet dat we de vorige generaties met de nek moeten aankijken. Die mensen deden ook maar wat toen gebruikelijk was en wat hen gezegd werd hoe het moest. Weinig mensen staan op met de idee: ik ga hier nu eens de barbaar uithangen of ik zal de boel nu eens flink belazeren. De meeste mensen zijn van goede trouw en doen gewoon hun best. Maar dat neemt niet weg dat voortschrijdend inzicht niet tegengehouden kan worden. Wie vandaag dingen doet die eeuwen geleden normaal waren kan flink wat maatschappelijke reactie verwachten, en terecht zou ik denken.
          En wat uw ‘rechtdoor redeneren’ betreft: daar is nog werk aan.

          1. “vrouwen niet meer als een soort tweederangsburgers”
           Klopt niet. Het feminisme is zichzelf aan het vernietigen. Een blind die het niet ziet. “geen zware lijfstraffen meer aan onze kinderen”, hoezo, ze worden zowel fysiek als geestelijk zwaar beschadigt, bij voorkeur zonder medeweten van de ouders.
           “het houden van slaven komt niet meer in ons op”, het socialisme maakt iedereen tot slaaf van de banken en de industriebazen. Uw realiteitszin is niets waard.

          2. @frank dierick,
           U lijkt op de verzonnen figuur Don Quichot.
           Dat betreft het verhaal van een man die tot het absurde gaat in naam van de ridderlijkheid. Onwankelbaar en mogelijk krankzinnig, Quixote en zijn trouwe sidekick, Sancho Panza, strijden moedig tegen denkbeeldig kwaad om hun moed te bewijzen.

        2. Mattheus was één van de twaalf apostelen, en de vier evangeliën werden geschreven door de heiligen Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes; slechts één van die vier was een visser.

         Bethlehem Efrata werd als geboorteplaats geprofetiseerd in het boek Micheas; uw bewering dat de vervulling ervan pas in de tweede eeuw na Christus toegevoegd werd is een leugen; u kunt uw bewering niet onderbouwen want er is niets in de teksten dat aan zou geven dat zij van latere tijd zijn dan wat de schrijvers zeiden. Het boek Daniël plaatste de geboorte van Christus in de tijd waarin het ook geschied is, ten tijde van de Pax Romana. Gaat u nu beweren dat Christus pas drie eeuwen later geboren werd omdat u als atheïst niet wilt dat de profetie van Daniël vervuld is?

         Er is geen enkele reden om te betwisten dat de NT-boeken geschreven werden in de tijd die traditioneel genoemd wordt door de Kerk. Indien iemand de ongegronde bewering uitstuurt dat Julius Caesar nooit heeft bestaan, dat “De bello Gallico” een eeuw later geschreven werd dan wat gekend is en het vervolgens “wetenschappelijk” noemt, uit haat voor zijn persoon, dan betekent dat niet dat zulks serieus is; de maker van de bewering liegt, en de modernisten liegen uit haat jegens het Christendom.

         1. Die toevoeging is pas in de tweede eeuw gebeurd, u weerlegt niets en u antwoordt niet op mijn fundamentele vraag: Is uw geloof afhankelijk van de historische waarheid van de Bijbelse teksten?
          Ps. De historische waarheid rond Julius Caesar staat toch iets steviger, niet?

          1. De vervulling van de Bethlehem-profetie is geen toevoeging in de tweede eeuw; u geeft daar geen bewijsvoering voor maar beweert iets zonder het te onderbouwen.

           Omtrent uw vraag ben ik hier duidelijk geweest; de historiciteit van de H. Schrift is katholiek dogma, een geopenbaarde geloofswaarheid. Tot op heden heeft niemand die historiciteit kunnen weerleggen. Die historiciteit is de zekerste in de oudheid, en zaken uit de profane geschiedenis worden voor veel minder als waar aangenomen door uw “wetenschappers”.

 2. Gevreesd moet worden dat vanuit de sinodale filosofie een werkgroep of commissie geformeerd zal worden die de canonieke status van het Nieuwe testament en misschien ook het Oude Testament zal moeten onderzoeken. Deze commissie zal dan worden gevraagd de Bijbel van z.g. haat preken te zuiveren. Het document dat na deze ingreep overblijft kan dan zonder veel moeite geïntegreerd worden in de nieuwe Wereld Kerk. Overigens, iets gelijkaardig vond in Duitsland plaats toen de Duitse kerkenraad (Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben) de Bijbel van Joodse invloed probeerde te zuiveren. https://bigthink.com/the-past/nazis-anti-semitic-bible-aryan-jesus/
  Het beangstigende is dat er altijd nog mensen zullen zijn die zelfs een dermate gecorrumpeerd document zullen uitdragen als Gods woord.

  1. @Jan,
   Jezus heeft véél gesproken, maar Hij heeft NÓÓIT de toenmalige bijbel (= het toenmalige Oude Testament) in twijfel getrokken,

  2. verbeterd:
   @Jan,
   Jezus heeft véél gesproken, maar Hij heeft NÓÓIT de toenmalige bijbel (= het huidige Oude Testament) in twijfel getrokken,

   1. @ P.J.T. Derks
    Daar ben ik het zondermeer mee eens, toch probeert “men” het steeds opnieuw. De lijst van boeken en artikelen waarin men de authenticiteit van de Bijbel aanvecht of zgn fouten en tegenspraken probeert te belichten is onuitputtelijk. Men gaat er aan voorbij dat de Bijbel geen geschiedenis boek is maar een goddelijke openbaring dat alleen uit een diep geloof begrepen kan worden.

    1. @Jan.
     U gaf mij het enige juiste antwoord:
     De Bijbel is geen geschiedenis boek maar een goddelijke openbaring dat alleen uit een diep geloof begrepen kan worden.
     Proficiat met Uw (ons) geloof.

     Iedereen, die ook maar iéts probeert te veranderen aan de bijbel, probeert (BEWÚST) de goddelijke openbaring te verkrachten.

     1. We komen al een klein stapje verder. De Bijbel is geen geschiedenisboek. Daar zullen sommigen hier al niet blij of akkoord mee zijn, maar bon.
      En exact: als dit ‘de’ goddelijke openbaring is kun je het alleen maar vanuit een ‘diep geloof’ begrijpen.
      De drie heilige boeken, Tenach, Bijbel en Koran (en een paar andere…), geven elk op hun manier zin aan de relatie tussen God en mens. Die goddelijke openbaringen werden eeuwen geleden in boekvorm gegoten. En die bevatten de alleenzaligmakende Waarheid, voor al wie daar diep in gelooft.
      Eigenlijk zijn we het eindelijk met mekaar eens, toch?

      1. @Frank Dierickx,
       U trapt een al wijd openstaande deur in: de Bijbel is geen geschiedenisboek.
       Wél is de bijbel een gelóófsboek, dus een boek om mensen tot geloof te brengen.

       Jongen, dat leerden wij al in het begin van het 1e jaar van geloofsonderricht.
       Wij leerden dat dus als beginnelingen. Dus U bent al bevorderd tot ‘beginneling’.

      2. De authenticiteit en historiciteit van de geschiedschrijving in de canonieke boeken zijn katholiek dogma; de ontkenning ervan is modernistische ketterij die de Kerk teistert.

       U gelooft die historiciteit niet, Frank Dierickx, maar dat geeft u niet een bevoegdheid om de fundamenten van de katholieke doctrine te veranderen.

      3. De Koran bevat passages die haaks staan op wat in de Bijbel staat. Als de Koran openbaring is, dan is het afkomstig van de tegenstrever.

  3. Ooit hebben mensen bepaald welke teksten er wel en welke er niet moesten worden opgenomen in een bundel die dan als bijbel, of een door god geïnspireerde tekst moest worden beschouwd. U gelooft onvoorwaardelijk dat god daar een allesbepalende hand in had. Bon. Geen probleem.
   Maar waarom zou diezelfde god er dan geen allesbepalende hand in kunnen hebben als mensen van zijn club die bundel van teksten ruim tweeduizend jaar later nog eens kritisch willen bekijken?
   Ik hoor u denken: Omdat god van meet af aan altijd meteen de enige onveranderlijke waarheid dirigeert. Oké, god misschien wel, maar zaten zijn intermediaire mensen er dan ook altijd meteen boenk op? Tweeduizend jaar kerkgeschiedenis zou dan toch eerder tot wat meer bescheidenheid kunnen leiden, toch?

   1. @frank dierickx,
    Een eigennaam wordt in onze taal stééds met een HOOFDLETTER geschreven.
    Dat geldt zeer zeker als U over ons absoluut opperhoofd spreekt/schrijft. Dus: God.
    Als U God minacht (of zelfs in het geheel NIÉT acht, dán alleen wordt God met een kleine letter geschreven.
    Maar ik neem absoluut aan, dat U dit weet.

    1. Normaal gezien schrijf je God en woorden die naar hem verwijzen met een hoofdletter als er één God is, en met een kleine letter als er meerdere zijn.
     Volgens mij zijn er zeer veel goden in de menselijke geschiedenis.

     1. @frank dierickx,
      Met God bedoelt iédereen in Europa (Dus ook Ú), ons absolute Opperhoofd.
      God heeft geen Gelijke. Daar is er maar ÉÉN van.
      Maar ook dát is natuurlijk een open deur intrappen, ook voor Ú!!!
      Doe U a.u.b. niet dommer voor dan U bent.

      1. Waar haalt u het dat iederéén in Europa (en ook ik) uw god beschouwt als ‘ons’ absoluut Opperhoofd? Ik weet dat u niet dom bent, dus zal het u ook niet ontgaan zijn dat almaar minder mensen in Europa überhaupt nog in een god geloven. Voorts hebben we bv. in België alleen al
       de Rooms-Katholieke (vanaf begin Belgische staat);
       de Orthodoxe (1985);
       de Israëlitische (1808);
       de Anglikaanse (1835);
       de Protestants-Evangelische (1876, gewijzigd in 2000);
       de Islamitische (1974).
       Er zijn vragen om onder andere ook het boeddhisme te erkennen.
       Hebben die allemaal dezelfde god? Dan is de schrijfwijze inderdaad God. Anders hebben ze verschillende goden.
       Maar als ze allemaal dezelfde God hebben, dan heeft u ook een probleem. Want ze leggen hem allemaal anders uit.
       Kortom, niet simpel.
       Maar ik begrijp ten volle dat in een bepaalde spirituele context veel hoofdletters worden gebruikt: de Heilige Stoel, het Heilig Hart, de Heilige Schrift, het Heilig Sacrament, het Heilig Bloed enzovoort.
       Zo zal in Nepal en Indië de Godin Laxmi of de Heilige Koe ook wel met een hoofdletter geschreven worden.
       Maar stoel, hart, schrift, sacrament, bloed en koe blijf ik toch nog altijd met een kleine letter schrijven.
       Tenslotte: u schrijft altijd U en Uw. Vroeger werd u als aanspreekvorm met een hoofdletter geschreven, maar dat is tegenwoordig niet meer gebruikelijk. Conform de andere persoonlijke voornaamwoorden, schrijven we u (en ook het bezittelijk voornaamwoord uw) met een kleine letter, behalve als het aan het begin van een zin staat. Dat heeft niets met veel of weinig respect te maken, dat zijn gewoon de huidige taalregels.
       Ps. U verwijst graag naar ‘dom’ en naar opleidingsniveau in uw pogingen om commentaren te weerleggen die u niet zinnen. Maar dat zijn geen argumenten. Heeft u een traumatische ervaring of een verwerkingsprobleem met de school of uw opleiding?

       1. @frank dierickx,
        Ook Ú bent niet dom. Dus U weet dat:
        de Orthodoxe (1985);
        de Israëlitische (1808);
        de Anglikaanse (1835);
        de Protestants-Evangelische (1876, gewijzigd in 2000);
        Zij allen geloven in dezelfde(!!!) God.
        Waar de precieze verschillen in zitten: daarvoor is mijn leven te kort.

        Hoe ‘men’ tegenwoordig ‘U en Uwen’ schrijft, dient men zélf te weten.
        Ik hou mij aan de mij aangeleerde schrijfvorm. Temeer omdat dat beter weergeeft wat mijn bedoeling is.

        Wat dat ‘dom’ betreft:
        Ik acht U juist niét dom. Lees a.u.b. preciezer wat ik U geschreven heb:

       2. Mijnheer Dierickx, u schrijft: “Maar stoel, hart, schrift, sacrament, bloed en koe blijf ik toch nog altijd met een kleine letter schrijven.” Mijn vraag: schrijft u deze woorden ook altijd zonder lidwoord? In het begin van dit sub-draadje schrijft u bijvoorbeeld; “een bundel die dan als bijbel, of een door god geïnspireerde tekst moest worden beschouwd.. Vervangen we het woord “god” door een willekeurig zelfstandig naamwoord dan krijgen we bijvoorbeeld:

        door man geïnspireerde tekst
        door computer geïnspireerde tekst
        door persoon geïnspireerde tekst

        Dat is foutief Nederlands, nietwaar?

        God met een hoofdletter is dan ook een speciaal soort zelfstandig naamwoord, namelijk een eigennaam, zoals de heer Derks terecht opmerkt.

        door Arie geïnspireerde tekst
        door Wodan geïnspireerde tekst
        door God geïnspireerde tekst

        Dit is steeds correct Nederlands. Dat er verschillende goden “bestaan” is grammaticaal van geen enkel belang.

        De Woordenlijst der Nederlandse taal onderscheidt dan ook twee woorden:

        God (eigennaam)
        god (tussenwerpsel, zelfstandig naamwoord)

        1. Dan verkies ik het zelfstandig naamwoord. Een tussenwerpsel zou hier wat oneerbiedig overkomen, niet?
         God heeft geen eigen naam, maar wordt genoemd met de naam van de stamvader: ‘de God van Abraham’, ‘de God van Isaak’, ‘de God van Jakob’.

          1. @frank dierick,
           Voor alle (volledig overbodige) zekerheid:
           U heeft toch óók graag Uw naam correct gespeltd?

           Hoe kan ik Uw naam eren?: door Uw naam correct te spellen.
           (Daar speelt ook mee, dat daarmee Uw verwekkers geëerd (worden.

           God heeft geen Naam; Hij is ALLES in allen.
           En om God te bedanken voor dat alles te bedanken, is één hoofdletter teveel gevraagd?

   2. De definitie van de canon door sint Gelasius geschiedde op basis van de Apostolische Traditie, en het concilie van Trente heeft de canon onherroepelijk gedefinieerd onder de koepel van het charisma van kerkelijke onfeilbaarheid (zie het decreet over de bijbelcanon bij de vierde zitting waar het anathema afgeroepen wordt over diegenen die de canon ontkennen); op het domein van katholieke theologie is een gezagsargument geldig gezien het dogmatisch geloof aan dat charisma. Ook de feilloosheid van de H. Schrift is onderdeel van het dogmatisch geloof van de Kerk.

 3. We moeten niet vergeten dat de Bijbel nooit bedoeld was om door anderen dan de katholieke, in het Latijn opgeleide en ingewijde geestelijken te worden gelezen.

  Het boek is dan ook niet voor de ogen van het volk geschreven, maar eerder ten behoeve van priesters om o.a. koningen en keizers, generaals en andere hoogwaardigheidsbekleders van raad te voorzien en om het volk te kunnen instrueren hoe een beschaafd leven te leiden.

  Dat het boek sinds Luther op straat kwam te liggen is zo bezien zeer merkwaardig.

  1. Ook weer nieuw. God sprak zijn woord dus alleen maar voor een paar geprivilegieerden die wat Latijn (moest Grieks en Hebreeuws daar ook niet bij?) konden lezen en het klootjesvolk moest maar hopen dat die slimmeriken de juiste boodschap brachten?

    1. Dit soort reacties draagt niets bij aan een discussie. Zie de dringende vraag van Veroon ter Zee hierboven. Bedankt.

   1. Frank Dierickx,
    Een der belangrijkste taken van het KF, zoniet de allerbelangrijkste, is aan hongerige zielen het beste en meest noodzakelijke geestelijk voedsel aan te bieden.
    Om u te helpen u voor te bereiden op de komst van Jezus in huw eigen hartje.
    Want dat moment is HET Heilig Moment bij uitstek in uw leven.
    U moet daar wel wat noodzakelijke kennis over vernemen, en dat kan zeer goed via de bijbel. Bestudeer en overdenk zeer veel en langdurig bijvoorbeeld het Magnificat van Maria in het Evangelie van Lucas. Het is een gebed.
    Maria was voorbereid zoals geen ander.
    Dus moet u ernstig beginnen u te verdiepen op heilige Traditionele wijze want anders mist u de belangrijkste gebeurtenis die een mens moet en kan overkomen.
    Jezus komt vooreerst in uw nabijheid als een heel klein broertje, uw jongste broertje, een kind. Het zoekt helemaal uw innerlijke genegenheid en wil zo dicht mogelijk bij uw ( te ? )
    klein hartje zijn.
    Alleen wanneer uw zieltje daar voldoende op is voorbereid zal Jezus dan binnentreden in uw o zo klein hartje.
    Noch de huidige supermoderne Paus, noch zijn duister gezelschap, noch onze Belgische bisschoppen en niet eens de meeste moderne priesters zullen u ooit de weg wijzen en de ware aard beschrijven van dat grootste Doel en welke Weg te bewandelen en Hoe die weg te gaan. Zij spreken slechts over socialistisch-maatschappelijke verbondenheid, samengaan en buigen voor de communistische dictatuur waar alle overheden tegenwoordig u voor opeisen.

    1. Beste Eric-b-1, normaal gezien reageer ik niet op jouw hersenspinsels, en de vraag van Veroon Ter Zee indachtig zou ik dat beter ook nu niet doen. Maar één ding moet mij toch dwingend van het hartje. Aan jouw eeuwige verkleinwoordjes heb ik een broertje dood. Ik heb geen hongerig zieltje, ik wil niet nog een broertje (ik heb er al drie en nog vijf zusjes ook) en ik gruwel van mensjes die vanuit hun vermeende superioriteit anderen als kindjes behandelen. Dat heeft al genoeg schadetjes aangericht. In relatietjes en zo…
     Groetjes

     1. @ Frank Dierickx,
      vermits u niet de minste interesse kunt opbrengen voor de meest belangrijke essentie van het geloof: uw persoonlijke vereniging met Jezus, hebt u verder geen enkel belang meer dit Katholiek Forum nog lastig te vallen met nutteloze goddeloosheid.

   2. God sprak Zijn woord voor iedereen. Groot was dan ook de verantwoordelijkheid van die opgeleide geestelijken ten opzichte van God en Zijn volk.

  2. Leken die Latijn (de kerkelijke taal van het Westen) verstonden konden de H. Schrift lezen, maar er werden geen volksvertalingen gepubliceerd omdat er bij de steeds veranderende volkstalen groot gevaar was (en is) van slechte vertalingen terwijl het Latijn vaststond en niet voortdurend veranderde. Een voordeel was dat iemand zo een relatieve graad van intellectuele ontwikkeling bereikt had vooraleer hij de canonieke boeken kon lezen. Het was beter zo; het is tenenkrommend om te zien wat voor nepexegese velen op het internet verkondigen.

   Het was in de tijd voor de boekdruk-kunde natuurlijk ook zo dat niet iedereen een kopie van de canonieke Schrift in huis had, maar wanneer men Latijn verstond kon men wel een kerk binnenstappen en daar in een kopie lezen.

   1. @Waramund + Frank Dierickx,
    @Frank Dierickx, het gevaar van slechte vertalingen was en IS(!) U natuurlijk al lang bekend.
    U vroeg dus naar een voor U zeer welbekende weg. U trapte dus een wijd openstaande deur open.

   2. ‘. . . maar wanneer men Latijn verstond kon men wel een kerk binnenstappen en daar in een kopie lezen.’.

    Tja, Waramund,

    wat is Wijsheid hè?

    1. In uw reacties op deze website liet u duidelijk zien dat u alleen bepaalde aspecten van de christelijke gedragsmoraal aanneemt en niet de dogmatische theologie; zoals u weet ben ik niet akkoord met het afwijzen van de theologische orthodoxie, want de christelijke religie is meer dan gedragsmoraal alleen.

     Wie erkent dat het heil van onsterfelijke zielen verbonden is met de theologische orthodoxie staat dan ook niet onverschillig tegenover het verdraaien van de woorden van God door onwetenden, ook al noemen modernen dat “dwaas”.

     1. @Waramund,

      Het is geen zaak van inzicht dus, maar van geloof en hoop en liefde.

      “Wovon man nicht sprechen kan, darüber muss man schweigen.”.

      (L.Wittgenstein.)

      1. Geloof in de theologische zin is geen feilbaar vertrouwen op een louter menselijk getuigenis, maar een bovennatuurlijk licht dat de geest ertoe in staat stelt met absolute zekerheid de objecten van het geloof te belijden, objecten die dus ook in woorden gedefinieerd kunnen worden; dat definiëren heeft de Kerk doorheen de eeuwen gedaan.

       De Kerk kan geen naturalistische ngo worden ontdaan van het bovennatuurlijke.

   3. “Terwijl het latijn vaststond en niet veranderde…” Wat een bizarre manier om om te gaan met taalevolutie, taalwetenschap, vertaalkunde noem maar op. Sprak Christus latijn? Werden de mythische verhalen en litteraire verdichtingen in het latijn door de eerste scriptoren te boek gesteld? Is het Kerklatijn niet geëvolueerd? Komaan zeg. Persoonlijk denk ik dat u uw geloof beter kunt blijven stoelen op het onvoorwaardelijk aanvaarden van eeuwenoude dogma’s dan op wetenschappelijk inzicht. Maar, dat geef ik ruiterlijk toe, dat doet u ook ten volle.

    1. Allez, Frank Dierickx, het lijkt alsof u geen enkele moeite doet om te begrijpen wat uw tegenstander schrijft. Het Latijn werd de kerkelijke taal van Rome nadat de keizer zijn residentie verplaatste naar Byzantion waardoor het onderscheid tussen de pausenstad en het Grieks politiek klimaat benadrukt werd. Het Latijn werd dus de gewijde taal van de westerse kerken.

     Heeft u al eens de insignificante verschillen in het Latijn doorheen de eeuwen vergeleken met de verschillen tussen Oudengels en hedendaags Engels? Een monnik in de 14de eeuw kon het Latijn van Cicero begrijpen; een hedendaagse Engelsman verstaat geen Oudengels zonder die taal te leren. Er is geen enkele hedendaagse Germaanse spreker die het Gotisch van Wulfila verstaat zonder die taal te bestuderen.

     Een taal zoals het Latijn is dus nuttig voor het domein van theologie omdat die substantieel hetzelfde blijft.

     En, neen, de gewijde geschiedenis is niet mythisch; uw darwinistisch apenverhaal is slechte fictie.

     1. Nog een korte linguïstische opmerking. De brontalen (Hebreeuws, Aramees of Koine-Grieks) zijn naar het Latijn vertaald. Tot op de dag van vandaag wordt er deftig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar die omzetting van de brontaal naar het latijn. Het is niet omdat het klassiek latijn nauwelijks geëvolueerd is, dat de omzetting van de brontaal naar het latijn altijd correct was gebeurd.

      1. De heilige Hiëronymus had toegang tot versies die achteraf verloren zijn gegaan, zoals oude pre-Masoretische Hebreeuwse en Griekse; de christelijke monotheïst, die de geschiedenis niet als een spontane opeenvolging van gebeurtenissen beschouwt, ziet daarin de providentiële invloed van God waardoor de authentieke H. Schrift in de vorm van de Latijnse Vulgaatvertaling de stormen van de Grote Volksverhuizing doorstond.

  1. 15/9 Het gele paard – visioen – Dana Coverstone
   blog.seniorennet.be/levend_geloof/archief.php?ID=2563614

  2. Oorlog in het Midden-Oosten – de profetieën gaan in vervulling
   gegroetokruis.org/2023/10/07/oorlog-in-het-midden-oosten-de-profetieen-gaan-in-vervulling/

  3. Profetieën betreffende de Derde Wereldoorlog
   gegroetokruis.org/2022/03/24/profetieen-betreffende-de-derde-wereldoorlog/

  4. Het zionistisch bewind en de Palestijnse factie zijn beiden hegeliaans gecontroleerde groepen gehanteerd door de cryptocratie met de bedoeling Jerusalem tot hoofdstad te maken van het antichrist-wereldsysteem; George Attali, een stamhoofd van Juda in Frankrijk, sprak in het verleden over Jerusalem als hoofdstad van een internationaal bewind.

   De Ashkenazîm die de besturende laag vormen te Tel Aviv hebben wortels in Sovjet-Rusland, en bij de Arabische bevolking werd in het verleden “Operatie SIG” uitgevoerd door Sovjet-agenten waarbij die bevolking opgehitst werd tegen de zionisten.

   Het is een door de cryptocratie gecontroleerd conflict.

 4. Op Lifesitenews vond ik een interessant commentaar van een van de lezers. Hij/zij (or what ever) schreef het volgende met betrekking tot het besluitvormingsproces van de Sinode of Sinodality (SoS).

  “The SoS is committed to the “Small Group” dynamic to arrive at its conclusions. The CIA calls this method of deliberation, borrowed from the Soviet communists, the “Delphi Method.” You can google it to see how it works. Essentially, the small groups make it easy for the “Facilitators” (that’s what they’re called) to identify those who might dissent from the predetermined outcome, and marginalize them as “radicals” or “troublemakers.” Icing on the cake is the “secrecy” gag order imposed by Francis”

  Het besluitvormingsproces bij de Sinodale Sinode schijnt plaats te vinden naar de zgn Delphi Methode. Hierbij worden in kleine groepen themas besproken. Deze groepen worden gestuurd door zgn “Facilitators” om op die manier dissidenten van het van tevoren vastgelegde doel te marginaliseren. Het ingestelde geheimhoudingsplicht is hierbij een grote hulp.

  https://www.toolshero.nl/besluitvorming/delphi-methode/

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht