Jezuïetenpaus vernietigt Opus Dei: een legende wordt werkelijkheid

Het is tenslotte dan toch paus Bergoglio, de jezuïetenpaus, die aan het Opus Dei de genadeslag gegeven heeft. Er werden al langer verhalen verteld rond de legendarische rivaliteit tussen de Sociëteit van Jezus en het Opus Dei, een legende die uiteindelijk werkelijkheid werd!

In 2013 werd de jezuïet Jorge Mario Bergoglio tot paus verkozen. Deze keuze kwam niet zomaar uit de hemel gevallen. Er ging een subtiel lobbywerk aan vooraf, op deskundige wijze georganiseerd door de’ Maffia van Sint Gallen’, een geheim genootschap van progressieve bisschoppen en kardinalen, waarvan de Belgische kardinaal Danneels een van de spilfiguren was. Met subtiele beïnvloeding via allerlei bevriende kanalen en discrete manipulatie achter de schermen, wisten zij tenslotte een meerderheid van de kardinalen te bewegen op Bergoglio te stemmen. Hun plan was geslaagd, de revolutie kon beginnen!

Danneels had een afkeer voor het Opus Dei. Tijdens een van de jaarlijkse herdenkingsmissen in Brussel voor de stichter van het Opus Dei, de heilige Josemaria Escriva de Balaguer, waar ik aanwezig was, haalde hij in zijn homilie zwaar uit naar de prelatuur, omdat deze zich naar zijn zin teveel tot de elite richtte. Hij miskende daarmee volledig het werk van het Opus Dei, dat niemand uitsluit, maar wiens specifiek apostolaat inderdaad in de eerste plaats diegenen wil bereiken, die in deze maatschappij ‘richtgevend’ zijn. Het doel is deze groep: studenten, intellectuelen, kaderpersoneel, journalisten,enz. te vormen in het katholieke geloof en hen tot bekering en zelfs heiliging te brengen, opdat zij op hun beurt de volledig ontkerstende maatschappij teug tot geloof zouden kunnen brengen.  Een prachtig werk!

Sommigen voelden zich geroepen en gingen als leek samen leven, terwijl zij hun normale professionele activiteiten bleven uitoefenen, de numeraires, de ultieme vorm van katholiek lekenapostolaat.

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw, kende het Opus Dei een grote bloei. In vele grote steden en aan katholieke universiteiten werden, met succes, afdelingen opgericht. Het was een echte evangelisatie, in de geest van de oproep van de heilige paus Johannes-Paulus II.

Tijdens de middaguren, werden er conferenties ingericht, waar ambtenaren van ministeries of medewerkers van grote bedrijven, gemakkelijk konden aan deelnemen. Een van de trouwe deelnemers aan deze bijeenkomsten was trouwens Jef Houthuys, de toenmalige baas van het ACW, de christelijke arbeidersbond.

Hoe meer het bekend werd, hoe sterker het Opus Dei gehaat werd. In de eerste plaats door de vrijmetselarij, die in haar een echte bedreiging zag. Vanaf de stichting van het Werk door Escriva, kreeg het Opus Dei te maken met haatcampagnes en verdachtmakingen, georkestreerd door de vrijzinnige linkse media en later ook door bepaalde progressieve groepen in de conciliaire Kerk, waaronder de jezuïeten.

Zo was er een hele campagne in het eertijds nog vaag christelijke, maar geëvolueerd tot een anti-katholieke, uiterst linkse woke krant, De Standaard, die dagelijks aan neo-marxistische hersenspoeling doet en toch nog een slinkend aantal naïeve bobo lezers weet aan te trekken. In de artikelenreeks, bedoeld om het Opus Dei verdacht te maken, werd gesuggereerd dat jongeren buiten hun wil om, gedwongen werden om lid te worden van de beweging, een manifeste leugen, die echter door een bepaald publiek, zeker onder diegenen, die zich nog voor katholiek uitgaven, maar het al lang niet meer waren, graag geloofd werd.

Ondanks het mollenwerk van Danneels en zijn gelijkgezinden binnen de Belgische Kerk, zette het Opus Dei met succes haar evangelisatiewerk verder. De benoeming tot aartsbisschop van André Mutien Léonard veranderde de stemming en sommige(uitstekende) priesters gingen fungeren als pastoor of biechtvader.

Zijn opvolger, het geesteskind van Danneels, de weinig inspirerende De Kesel , zag dit met lede ogen aan en trachtte hier stokken voor te steken, temeer daar hij zich gesterkt voelde door de nieuwe jezuïetenpaus, die het Opus Dei niet in zijn hart droeg.

De verantwoordelijken van het Werk hebben onmiddellijk na het aantreden van Bergoglio gedacht en gevreesd dat de legende wel eens werkelijkheid zou kunnen worden. Omdat een van hun kenmerken, de absolute loyaliteit aan de paus is, namen zij de beslissing om te zwijgen, om onder de grond te kruipen, zoals een mol in zijn hol, in de hoop dat dit pontificaat voorbij zou gaan zonder hen schade toe te brengen en zonder alles te vernietigen wat zij hadden opgebouwd tijdens de gouden jaren van Benedictus XVI en meer nog, van Johannes-Paulus II.

IJdele hoop. Eerst nog langzaam, maar daarna steeds sneller,werd het Opus Dei stukje voor beetje ontmanteld, tot de uiteindelijke doodssteek van 8 augustus jongstleden, de dag dat paus Franciscus het motu proprio liet publiceren, waarmee hij het Opus Dei een nieuw statuut gaf, dat een einde maakt aan de oorspronkelijke doelstellingen, het werkingskader en de evangelisatie van het Opus, zoals gewild door de heilige Escriva.

Hij verlaagt haar statuut tot een <openbare kerkelijke vereniging van pauselijk recht, met mogelijkheid om priesters te incardineren>, wat er op neerkomt slechts nog een vereniging van priesters te zijn ( zij zijn nu met 2.000), onder controle van het Vaticaanse dicasterie voor de clerus, zonder enig gezag over de 90.000 leken, die haar kracht in de maatschappij uitstralen en die voortaan kerkelijk uitsluitend nog maar van hun pastoors en bisschoppen afhangen.

De prelaat van het Opus heeft deze moord gewillig aanvaard. Er kunnen hierbij vele vragen gesteld worden. Is men gehoorzaamheid verschuldigd aan iemand die het Werk van haar heilige stichter vakkundig wil ontmantelen en doen verdwijnen? Er zijn grenzen aan de gehoorzaamheid, als iemand u van het leven wil benemen.

Dit is een verraderlijke nekslag, die niet verrast, komende van deze paus.

Het zijn de leken, die de kracht en de vitaliteit van het Opus Dei uitmaakten. Voortaan mogen zij niet meer als haar leden beschouwd worden. Haar nieuwe definitie is <een vereniging die uitsluitend uit priesters bestaat>  en toch nog < persoonlijke> prelatuur blijft, een contradictie die moeilijk te begrijpen valt.

De toekomst zal uitwijzen of het charisma van het Opus Dei en de heiligheid van vele van haar leden, bestand zullen zijn tegen een beslissing die tot doel heeft dit Werk van God te vernietigen?

 

Auteur:Veroon ter Zee

77 commentaren op “Jezuïetenpaus vernietigt Opus Dei: een legende wordt werkelijkheid

 1. Mijnheer Ter Zee, Opus Dei blijft trouw aan de loyauteit tegenover de Paus, dat is meer dan wat men van u kan zeggen.
  Maar belangrijker: “Er zijn grenzen aan de gehoorzaamheid, als iemand u van het leven wil benemen.”
  En Jezus Christus dan?
  Vriendelijke groet.

  1. @Frank Dierickx,
   Het belangrijkste = trouw zijn aan de Leer van onze Heer Jezus Christus (= de Zoon van God-Zélf).
   Dat is méér dan men van Ú zeggen kan.

 2. Ik beloof en verklaar verder dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openlijk, tegen alle ketters, protestanten en liberalen, zoals mij is opgedragen, hen uit te roeien en uit te roeien van de hele aarde. ; en dat ik leeftijd, geslacht of conditie niet zal sparen; en dat ik deze beruchte ketters zal ophangen, verkwisten, koken, villen, wurgen en levend zal begraven, de magen en baarmoeder van hun vrouwen zal verscheuren en de hoofden van hun kinderen tegen de muren zal verpletteren, om voor altijd hun vernietigende ras te vernietigen.
  Dat wanneer hetzelfde niet openlijk kan worden gedaan, ik in het geheim de vergiftigde beker, het wurgkoord, het staal van de poniard of de loden kogel zal gebruiken, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen, wat dan ook hun toestand in het leven, hetzij openbaar of privé , zoals mij op elk moment kan worden opgedragen door een vertegenwoordiger van de paus of overste van de Broederschap van het Heilig Geloof, van de Sociëteit van Jezus.
  Ter bevestiging daarvan draag ik hierbij mijn leven, mijn ziel en al mijn lichamelijke krachten op, en met deze dolk die ik nu ontvang, zal ik mijn naam in mijn eigen bloed schrijven als getuigenis daarvan; en mocht ik vals of verzwakt blijken te zijn in mijn vastberadenheid, mogen mijn broeders en medesoldaten van de militie van de paus mijn handen en voeten afhakken, en mijn keel van oor tot oor, mijn buik open en zwavel daarin verbrand, met alle straf die mij op aarde kan worden opgelegd en mijn ziel wordt voor altijd door demonen in een eeuwige hel gemarteld!

  1. Edwin,
   Heeft u bewijs voor de waarheid van uw tekst anders dan een tekst in een of ander instituut in Amerika? Ik heb het bewijs nog niet gezien.

  1. @ Edwin Visser,

   Woord van Jezus: “Wie het zwaard hanteert zal er door vergaan.”

   Indien u meent een ‘openbaring’ ontvangen te hebben is dat geheel ten uwe persoonlijke laste; het is u niet toegestaan anderen aan te zetten tot geweld.

   Verwacht de komst van Jezus — in uw hartje — berouwvol, in nederigheid. en in een sfeer van volhardend gebed.

   Wees voorbereid op de nabije Grote Waarschuwing.

 3. Hier nog een geheime hymen van de ordes

  HYMNE TOT LUCIFER
  Vooraleer in de eeuwige duisternis geworpen te worden,
  waar mijn vlees moet geroosterd worden in een sombere poel,
  zal ik driemaal huilen, met naar de hemel gerichte vuisten :
  “ Wees vervloekt, Monster ! ” En mijn wrok,
  vermengd met de bliksem van mijn stem, zal opklimmen,
  als wierook van haat, door mijn misdaad uitgewasemd.
  Gij Lucifer, uit de hemelen gevallen ster,
  schitterend intellect in de duisternis neergeworpen !
  Gij hebt mij de oceaan van de diepste wellusten geopend
  waarvan niemand de dolle golven heeft kunnen bedwingen.
  Gij hebt mij de betovering van de hel leren smaken.
  Het is waar, daar wordt geleden ; en toch geniet men er,
  vermits men er zijn gramschap kan rechtvaardigen.
  O Lucifer, morgen mijn beul, ik eer U, ik heb U lief !

 4. “Opus Dei” heeft een structuur van geheimhouding, wat een kopiëren is van de vrijmetselarij, en dat heeft geen plaats binnen de Kerk. In het document van het dossier Dutroux dat door Wikileaks werd gepubliceerd werd die organisatie vernoemd in het kader van ritueel satanisme. Er is geen enkele reden waarom een organisatie die zich beweert toe te leggen op cultivering van gebed en geestelijk leven een klimaat van geheimhouding zou moeten hebben. Over de situatie tussen Franciscus en die organisatie weet ik niet veel, maar dat Franciscus een slechte reputatie heeft betekent niet dat een organisatie als “Opus Dei” steun verdient.

  Wat werkelijk nodig is in de Kerk zijn traditioneel monastiek leven en sterke katholieke huisgezinnen.

  Wat de Jezuiëtenorde betreft, over de geschiedenis daarvan wordt veel desinformatie verspreid, dikwijls vanuit anglo-protestantse hoek, wat een omkering van de realiteit betreft, want voor de twintigste eeuw droegen de Jezuïeten een reputatie als de aartsvijanden van de vrijmetselarij terwijl het protestantisme de historische bondgenoot was van die vrijmetselarij tegen de katholieke Kerk. Voltaire juichte met zijn encyclopedisten toen Clemens XIV onder druk de Jezuïetenorde ophief, en toen later Pius VII de orde canoniek heropgericht had publiceerde de maçonnieke loge te Krakow klaagverzen waarin de “hamer van Ferney” (Voltaire) ingeroepen werd tegen de Jezuïeten. De kanunnik Sauvêtre vermeldde in zijn biografie van Ernest Jouin hoe protestanten en vrijmetselaars zich bereidden om de vierhonderdste verjaardag van Luther en de tweehonderdste van de vrijmetselarij te vieren als “broeders”. Garcia Moreno zorgde ervoor dat een groep Jezuïeten, die door de maçonnieke macht in Nieuw-Granada verdreven werden, zich kon vestigen in Equador. Later, wanneer hij leider van Equador was, werd hijzelf vermoord door de vrijmetselarij die zijn dood gedecreteerd had.

  De beweringen van anglo-protestanten over de Jezuïetenorde gaan steeds samen met de valse bewering dat het Vaticaan aan de top staat van de huidige internationale wereldmacht terwijl het clandestien Juda is die aan de top staat; het Vaticaan en de Jezuïetenorde zijn geïnfiltreerd geworden, maar dat is iets anders dan beweren dat zij de vrijmetselarij gesmeed hebben en dat zij aan de top van de judeo-maçonnieke macht zouden staan. De Jezuïetenorde is momenteel geheel gesubverteerd, maar door de vijanden van de Kerk; Franciscus verpersoonlijkte die toestand.

  Ik ben het zelf niet eens met de typisch Jezuïtische houding omtrent gehoorzaamheid die ik tegenstrijdig acht met de principes van sint Thomas van Aquino daarover, maar dat is een ander onderwerp.

  Ik heb niet een beweerd Jezuïetencomplot getraceerd gezien in de geschiedenis voor de twintigste eeuw, terwijl de judeo-maçonnieke wereldrevolutie daarentegen duidelijk aan te tonen is in die geschiedenis. Naast anglo-protestanten verspreiden ongetwijfeld duginisten met hun “based Putin”-onzin de “Jezuïetencomplot”-desinformatie om de katholieke contrarevolutie in het openbaar debat te ondermijnen; het is gekend dat duginisten met hun poten tussen rechtse groeperingen zitten in het Westen om rechtsen hier mentaal te ontwapenen tegenover de mongolenkoning in Moskou. Het is typische Sovjet-tactische psychologische oorlogvoering.

  1. Citaat uit het werk “Garcia Moreno” door de pater Redemptorist Augustin Berthe:

   “Au moment de s’embarquer pour Guayaquil, il aperçut un certain nombre de religieux tristement groupés près d’un navire à destination de l’Angleterre. C’étaient des religieux de la compagnie de Jésus que le gouvernement franc-maçon de la Nouvelle-Grenade venait d’expulser, sans autre raison que la haine de cette Église catholique dont les jésuites sont partout les plus ardents défenseurs. Appelés six ans auparavant par le parti conservateur, alors au pouvoir, leur crime était d’avoir fondé plusieurs collèges dans les villes et un centre d’apostolat dans la région encore sauvage du pays. Naturellement les radicaux avaient dénoncé le grand péril que courait la liberté, non seulement à Bogota, mais dans toute l’Amérique ; et il s’était trouvé un congrès pour chasser ignominieusement les jésuites, après les avoir couverts de calomnies et d’outrages. A la recherche d’un sol plus hospitalier, les victimes allaient quitter l’Amérique quand Garcia Moreno se présenta devant le supérieur pour lui faire une proposition aussi simple qu’inattendue. Se demandant pourquoi l’Équateur ne profiterait pas du crime stupide de ses voisins, il offrit aux exilés un refuge à Quito, où depuis longtemps nombre de familles désiraient leur confier l’éducation de la jeunesse.”

   Nederlands:

   “Op het moment van aan boord te gaan voor Guayaquil kreeg hij een zeker aantal religieuzen in het oog op trieste wijze gegroepeerd nabij een schip ter bestemming van Engeland. Het waren religieuzen van de sociëteit van Jezus die de maçonnieke regering van Nieuw-Granada zopas had verdreven, zonder andere reden dan de haat jegens die katholieke Kerk waarvan de jezuïeten overal de vurigste verdedigers zijn. Zes jaren ervoor geroepen door de conservatieve partij, toen aan de macht, was hun misdaad meerdere colleges te hebben gesticht in de steden en een centrum van apostolaat in de nog wilde regio van het land. Natuurlijk hadden de radicalen het groot gevaar gedenonceerd dat de vrijheid liep, niet alleen te Bogota, maar in geheel Amerika; en er had een congres plaatsgevonden om de jezuïeten smadelijk te verjagen, na hen te hebben overdekt met laster en beledigingen. Op zoek naar een gastvrijere bodem gingen de slachtoffers Amerika verlaten wanneer Garcia Moreno zich presenteerde voor de overste om hem een even eenvoudig als onverwacht voorstel te doen. Zich afvragend waarom Ecuador niet zou profiteren van de domme misdaad van zijn buren bood hij aan de bannelingen een toevlucht in Quito aan, waar sinds lange tijd tal van gezinnen verlangden hen het onderricht van de jeugd toe te vertrouwen.”

   Het punt is dus dat, terwijl nu de Jezuïetenorde ondermijnd is door ketterij en slechtaards zoals James Martin zich er het gezicht van hebben gemaakt, de dingen vroeger anders stonden. Wie echter alleen maar Amerikaanse websites leest en nooit boeken uit vroegere eeuwen wordt gemakkelijk misleid.

  2. Ter correctie van mijn eerdere reactie:

   De klaagverzen tegen de Jezuïeten waren van de loge te Warschau, niet Krakau, en de woorden waren niet “hamer van Ferney”, maar “de knots van de Hercules van Ferney” (“la massue de l’Hercule de Ferney”).

   Ik had mij de dingen verkeerd herinnerd, wat ik gezien heb na gekeken te hebben in het boek waarin ik het gelezen had; het boek is “Le Père Jean Roothaan”, G. de Vaux SJ, H. Riondel SJ.

  1. @Edwin Vissers,
   Daar heeft U 100% gelijk: COVID-vaccins verwijderen Gods NAAM uit DNA.

   1. Beste Derks,

    Wilt u bewijs leveren voor uw 100% gelijk? Ik geloof dat namelijk helemaal niet en denk dus dat u en Edwin geen gelijk hebben, maar zaken napraten.
    Daarom gaarne bewijs voor uw stelling dat “COVID-vaccins verwijderen Gods NAAM uit DNA”.

    Maar, ik denk dat u en Vissers helemaal geen bewijs laten zien en dus napraten. Dat had ik van u niet verwacht.

    1. The Masonic Secret is een “zonen van god met dochters van mannen” triple helix DNA-upgrade!
     Symbolische voorstellingen van de triplexstructuur voor DNA kunnen soms verschijnen uit onwetendheid over de betekenis erachter, maar een symbool is niettemin een symbool. Moeten we ons zorgen maken over symbolen en in staat zijn te begrijpen wat ze vertegenwoordigen? JA! Demonen worden bekrachtigd door afbeeldingen, standbeelden en symbolen. We weten nu zeker dat de beoefenaars van het occulte, geheime genootschappen en de rooms-katholieke kerk door hen geobsedeerd zijn.

     Mattheüs 10:16: “Zie, ik zend u uit als schapen te midden van wolven; wees dus sluw als slangen en onschuldig als duiven.”

     2 Korintiërs 2:11: “… zodat Satan geen voordeel van ons zou trekken, want we zijn niet onwetend over zijn plannen.”

     Het DNA-upgradeschema, dat een sleutelelement is van het plan van de draak, het grote geheim dat aan alle andere ten grondslag ligt. Het uiteindelijke doel is nooit bedoeld om duidelijk te worden onthuld, maar geopenbaard op de manier van het occulte, wat ‘verborgen’ betekent.

     “Het psychologische mechanisme dat energie transformeert is het symbool.” (Carl Jung)

     “Een spreuk uitspreken is energie projecteren via een symbool.” (Starhawk – van “The Spiral Dance” (populaire handleiding voor hekserij))

     Hmmm. De “spiraal” dans. Hemelvaart door een DNA-upgrade?

     Maakt het echt uit of de transformatie van de mens zal plaatsvinden door zijn DNA te veranderen van een dubbele naar een driedubbele helix? Het maakt het verschil tussen de waarheid en de dwaling, wat alles en nog wat is. Als de Heer onze Vader iets openbaart, is dat voor ons bestwil. Sommigen van ons moeten deze waarheid weten! Als we van plan zijn om waardig bevonden te worden bij de komst van de Bruidegom, kunnen we niet nonchalant zijn over het onderscheiden van zaken, zelfs niet die lang gehuld in bedrog. Onderscheidingsvermogen is vereist! (2 Thessalonicenzen 2:7-12)

     In de vrijmetselarij vertegenwoordigt hun kompas het hemelse mannelijke en het vierkant het aardse vrouwelijke. De driehoek (pijl A naar boven wijzend) & de driehoek (pijl V naar beneden wijzend) Het kompas is de Zon en Bruidegom (A) en het vierkant is de maan en Bruid (V). 2 wordt 1 (getoond in het hexagramzegel van Salomo).
     Tijdens het verlenen van de eerste, tweede en derde graad worden het kompas en het vierkant op het altaar van de tempel geplaatst op een onderling verbonden manier, die het goddelijke licht voorstelt terwijl het zich verenigt met de kandidaat en hem vervult met toenemende kennis. Tegelijkertijd leidt dit tot zijn “wedergeboorte” als zijn herrezen “nakomeling”. standbeelden in de Joodse Tempel vertegenwoordigden Gods “verbondenheid” met de ziel, en zijn “vergoddelijking” van de ontvanger.”

     Wat ze niet duidelijk maken, is dat dit NIET het WARE Gods werk is, maar dat van de draak (Satan), en dat het tot de dood leidt, niet tot leven!
     Ze onthullen niet direct dat het uiteindelijk om een DNA-transformatie gaat. Daar zijn andere maçonnieke symbolen voor.
     Er is een Royal Arch-graadritueel dat het triple helix-DNA uitbeeldt. Je kunt meer lezen over wat het ‘Drie keer Drie’-ritueel wordt genoemd en zien wat heksen zullen herkennen als het uitspreken van een spreuk. Dit ritueel vertegenwoordigt de vereniging van de zonen van god en de dochters van mensen, de vermenging van “zichzelf” (zonen van god) met het zaad van mensen. (Boek Genesis). Het zijn eigenaardige ontwerpmodellen een driestrengige DNA-structuur! In de afbeelding zie je de slangen (in de hemel) die het ook modelleren, in de vorm van de bekende triquetra- en fleur-de-lis-symbolen. Dit zijn allemaal symbolen van het DNA-transformatieschema!

     Een belangrijk onderdeel van het ‘drie keer drie’-ritueel is het uitspreken van de verborgen geheime naam van God, terwijl ze fysiek de verbeterde DNA-triplexstructuur modelleren. Heb je de letter “G” opgemerkt in het primaire vrijmetselaarsvierkant en kompassymbool? Het is algemeen bekend dat de “G” de geheime naam van God vertegenwoordigt. (NIET de WARE GOD). De twee symbolen zijn één. De voortplantingsdaad wordt in beide afgebeeld en dit omvat de goddelijke transformatie van de mens naar een triple helix DNA-structuur!

     https://youtu.be/zoKkNVbmzEI

      1. CEO’s van de big pharma gifmengers:

       Johnson & Johnson: Alex Gorsky (Ashkenazi joods)
       AstraZeneca : Leif Johansson (Ashkenazi joods)
       Pfizer: Alber Bourla (Ashkenazi joods)
       Moderna: Stephane Bancel (Ashkenazi joods)
       Sputnik V: Gincburg (Ashkenazi joods)

       https://media.tenor.com/aR_baKOL0KsAAAAd/laughing.gif PLEASE GIVE US YOUR KIDS OR WE WILL POISON THE WELLS

     1. Toch zou ik liever wetenschappelijk bewijs zien of de prik zoiets als ‘DNA’ kan veranderen. Het lijkt mij, met de kennis die in nu heb, niet mogelijk. (Aangenomen dat DNA bestaat en de prik al zoiets als zogenaamd ‘mRNA’ zou bevatten. )
      De wetenschap op die kleine schaal zo wel eens op los zand kunnen zijn gebouwd. Men kan DNA niet zichtbaar maken, ook mRNA niet.

      Er zijn volgens sommige kenners in de cel-biologie nogal wat vaagheden en aannames gemaakt die niet allemaal op harde wetenschap lijken te berusten.

      Er zijn wel veel youtubes van mensen die iets denken te weten. Maar die bevatten vaak veel fouten, aannames, onwetendheid en dergelijke. Daarom blijf ik wat dit onderwerp aangaat, liever bij harde wetenschap.

      Mijn idee van de slechtheid van sommigen gaat eerder uit naar ‘geestelijke virussen’ zoals bezetenheid veroorzaakt wellicht delen van het onderbewuste in het brein of zelfs door bezetenheid door vreemde geestelijke invloeden zoals wellicht valse spirituele wezens. E.e.a. lijkt opvallend vaak gekoppeld te zijn aan seksuele drama’s zoals verkrachtingen en mishandelingen. Door zulke uiterst pijnlijke geestelijke seksuele verkrachting lijkt volgens sommigen een deur open gezet te worden voor bezetenheid door engelen van het duister. Dat zou de waanzinnige houding kunnen verklaren van sommige mensen, vooral hen die we psychopaten en sociopaten noemen.

      Zulks lijkt mij meer voor de hand te liggen, als ik zoal lees wat de ‘elite’ al vroeger voor seksuele gewoontes hadden. Geld en macht lijkt het ego vaak krankzinnig van hebzucht te maken.

      Kijk, dat de prikjes niet wetenschappelijk verantwoord lijken te zijn, lijkt mij ook wel. Maar sommige verhalen gaan wat te ver.

      1. Ik begrijp de naïviteit niet

       Jezus zei dat Zijn terugkomst zal zijn als in de dagen van Noach

       Eén grootte corrupte DNA bende .

       1. Edwin,

        Wat bedoelde je met ‘ik begrijp de naïviteit niet’. Naïviteit van wie?
        Bedankt trouwens, ik snap je nu al beter.

     2. ‘Leuk’ commentaar van ene ‘@gentlewise7’, Edwin:

      “@gentlewise7
      @gentlewise7
      1 jaar geleden (bewerkt)
      @Oonao7 You’re most welcome Oonao. Thank you very much for another very insightful video. And thank you also for all this additional information which is always appreciated. The 22 paths of Kabbalah again leading us back to the BB/22 code. We know their tree, is the tree of death. They’re getting the masses initiated into eating from it. To become a god and live forever. Age old lie from the lying serpent, in the garden of Eden. I really hope people can comprehend exactly what’s being played out on the world stage. I hope they realise that what they’re participating in, is nothing more than the satanic elites black magic rituals! Let us hope more people are led to, or find your channel to enable them to open their eyes, God willing. God bless you.”

      (From: https://www.youtube.com/watch?v=zoKkNVbmzEI )

      Vooral dat: “I hope they realise that what they’re participating in, is nothing more than the satanic elites black magic rituals!” is indrukwekkend. We (of ze) zitten blijkbaar in een soort ’toneelstuk’.

      Maar ja. Het licht schijnt de waarheid wel aan het licht te brengen.

      Het Licht.

      1. Betrapt oeps,gentlewise is een jonge vrouw met de meest ongelofelijke gave

       Elk ritueel kan de vrouw herleiden naar de bijbel, daar worden ze echt zenuwachtig van

       excuus

       vele gave één geest .

    2. @Raphaël,
     U praat zonder kop, dus zonder gewoon nadenken.
     Ik was de allereerste(!!!) die op internet praatte over het zogenaamde gevaar van COVID.
     Namelijk, dat covid geen enkel gevaar vormde + dat de zogenaamde oplossingen zeer gevaarlijk zijn/waren.

     1. Derks,

      Ik schreef:
      “Daarom gaarne bewijs voor uw stelling dat “COVID-vaccins verwijderen Gods NAAM uit DNA”.”.
      Dat was wat ik vroeg, bewijs.
      (Desnoods een linkje naar een serieus artikel of zo.)

      1. @Raphaël,
       U vraagt het onmogelijke:
       DNA = eigenschappen van de mens.
       De belangrijkste eigenschap = God erkennen als de AL-Beheerser.

       Er is ook ’n tegenhanger: de duivel; satan.
       Ieder mens krijgt de eerlijke kans om te kiezen voor God of voor satan.

       Het koninkrijk van God heet hemel; het koninkrijk van satan = hel.

       Dit alles = de inhoud van de bijbel serieus nemen of de bijbel belachelijk maken.
       Een bewijs van onbewijsbaarheid bestaat niet; God laat Zich niet bewijzen.
       Zo zijn geloof en ongeloof (lees: God en duivel) óók nimmer op correctheid te bewijzen.

       1. @Raphaël,
        Een bewijs = zélf horen, zélf zien enz.
        HÉT bewijs zullen wij geheel vanzelf meemaken als wij dood zijn en dus ons aards paradijs zullen inruilen voor de hemel of de hel (’n ándere keuze heeft ieder van ons niet).

        1. Oh, u bedoelde het geestelijk; als metafoor (overdrachtelijk) . Zeg dat dan meteen.

         De hel vind ik, als we het er toch over hebben, materieel, en de hemel geestelijk, om het eens grof uit te drukken dan hè? Het valt mij op de wetenschap naar mijn smaak niet bepaald ‘geestelijk’ is, om het eens voorzichtig uit te drukken, maar eerder op de materie gericht.

         Het lijkt wel alsof de ‘wetenschap’ tot veel ‘narigheid’ leidt. Rara hoe kán dat?

         Volgens de Bijbel bracht een boze engel dacht ik de wetenschap aan de mensen.
         Tja. Zo zie ik taal en dan vooral geschreven taal als vangnet ook een beetje van de boze. Zonder (geschreven) taal is er weinig wetenschap, is het niet?

         (Ergo, uit de taal komt voort (is?) de wetenschap.)

         En zo wordt ‘bepaalde’ taal nu ook gebruikt in allerlei documenten.

         1. @Raphaël,
          Dat deze site accepteert dat U Uw eigen geloof ontwikkeld heeft, toont aan, dat deze site iedereen accepteert en dus volledig democratisch is.

          Wat heeft U met Uw gebazel bereikt?: nul; niets.
          Anders gezegd: U praat tegen (met) helemaal niéts!

          Wat heeft Jezus bereikt: Hij heeft miljarden volgelingen.
          Vele volgelingen van Jezus praten dagelijks over Hem + wat Hij nu precies bedoeld heeft.
          Dat houdt volledig automatisch in, dat Jezus WIST waarover Hij sprak + dat Jezus oneindig wijzer was (IS) dan elk mens.

          Dat U desondanks Uw eigen ‘geloof’ ontwikkelt, toont alleen maar Uw hoogst frappante eigenwijsheid aan.

          1. Eigenwijsheid is de natuur van elk kind op aarde. Kijk eens naar de kleinsten onder ons en observeer ze met volle aandacht. Ze zijn ongehoorzaam, hebben een eigen willetje en van zodra ze het kunnen, zullen ze vragen stellen waarop ouderen geen antwoord hebben. Maar hun “ikje” is klein, zo klein dat we met z’n allen het erover eens zijn: Ze zijn nog vrij onschuldig, schoon in hun eerlijkheid. Eigenwijshed echter “groeit’ met de jaren
           Als het “eigen” van eigenwijsheid verdwijnt, dan pas is er sprake van wijsheid. Dat kan niet zonder lijdensweg, want van dat “eigen” (of beter gezegd van het ego) mag niets meer overschieten. Wijsheid krijgt men dus niet zomaar kado, noch door boeken te lezen, noch door de Bijbel te lezen. Jezus heeft NOOIT gezegd: “Wil je Mij volgen, begin dan te lezen. De Bijbel kan een “hulpmiddel” zijn voor twijfelaars, maar geen mens ter wereld is verplicht om dat boek te lezen. Het Kruis van Jezus vraagt geen denkwerk. Het Kruis is een boek op zich, een boek zonder woorden. Men gelooft erin of men gelooft er niet in. Wat priesters prediken, ook dat is slechts een hulpmiddel. Het Kruis moet niet “uitgelegd” worden aan diegenen die in staat zijn het onmiddelijk te begrijpen.

           @ P.J.T Derks
           Beste P. Derks,
           Ik ben U nog een antwoord schuldig, nl. op uw vraag: “bent Uzelf regelmatige kerkganger?” met uw daarbij horende woorden “U lijkt mij veeleer op een teleurgestelde ex – kerkganger met vele kinderlijke gedragingen”

           De reden waarom ik hierop niet meteen geantwoord heb is simpel: Het is het gekste dat ik ooit te horen kreeg in mijn leven. Maar een persoonlijke vraag verdient een persoonlijk antwoord:
           (1) “regelmatige kerkganger”:
           Als ik aan de Katholieke Kerk denk, dan denk ik aan mijn (overleden) grootmoeder, langs vaders kant. Zij had twee broers die Priester waren. Mijn vader komt dus van een zeer Katholiek milieu. Ik ken geen enkel mens ter wereld die zo Katholiek was als mijn eigen grootmoeder: Alle dagen bidden, dagelijks naar de kapel, enz. Ze nam haar kleinkinderen vaak mee en ik heb een mooie herinnering aan haar, daarom ook aan de hele Katholieke Kerk, de Kerk waarmee ze helemaal één was.
           Mijn eigen (nog levende) moeder beschouw ik als heilig, maar dat is élke moeder voor haar kinderen, althans in normale omstandigheden, waarmee ik wil zeggen dat een moeder het niet in zich heeft om te liegen tegen haar eigen kinderen. Daar waar geen leugen is, daar is heiligheid. Ondanks alle ellende, incl. alle ellende binnen haar huwelijk, heeft zij haar glimlach steeds kunnen behouden. Zij is begaan met mij zoals ik begaan ben met mijn beide ouders.
           Mijn vader is geëvolueerd van een pensionnaatskind (van een zeer Katholieke instelling) naar extreme ongelovigheid. Zijn opvoeding was dus allesbehalve een Katholoek succes. “Ik schrijf “ongelovigheid” (tussen aanhalingstekens), want élke mens op aarde heeft een geloof. Geloof in “eigen waanzin” is óók een geloof en ik begin hoe langer hoe meer te geloven dat het zo “hoort te zijn”, als een onvermijdelijk iets (of noem het maar een Noodzakelijk kwaad). Gods ware aard is zachtaardigheid: Hij laat ons vrij om te geloven in wat we willen. Het is Zijn Liefde voor ons.

           De Hemel is niet afhankelijk van wel of niet naar de Kerk gaan, beste P. Derks.
           Als dat werkelijk uw manier van denken is, dan bent U geen christen maar een moslim van ingesteldheid. Moslims geloven dat men FYSIEKE inspanningen moet leveren om de Hemel te “verdienen”. Dat is geen “Christen-zijn”. Christen-zijn heeft in de eerste plaats met SCHAAMTE te maken. Een mens die zich schaamt is niet geliefd door de wereld. Een mens die zich “dood-schaamt” is niet alleen ongeliefd maar ook ongewenst.
           Een mens die ongewenst is maar in zijn “alleen-zijn” de glimlach kan behouden, zonder een last te zijn, is een uitverkorene voor GOD.
           Wie gelooft nog in een “uitverkorene” buiten zichzelf?
           Onze wereld van wantrouwen en atoombommen is geen wereld van rust en vrede maar een ontaarde wereld. Een chaotische wereld. Een wereld van zelfbeklag en mishandeling, van angst en bangmakerij, van kritiek en vleierij, van afkeer en indruk maken.
           Wat betekenen Hemel en Hel nog vandaag de dag? Alleen het “innerlijk paradijs” dat men zélf vertegenwoordigt bestaat blijkbaar nog, en niets anders.

           Geen Hemel zonder Hel zegt de traditionele Katholiek. Daar zit natuurlijk een kern van waarheid in. Maar wat betekent Hel?
           Als U het mij zou vragen, dan ik antwoord ik: Ik WEET HET NIET. Ik weet het écht niet meer. Niet weten = niet begrijpen, zoals ik niet kan begrijpen hoe mensen zichzelf als een innerlijk paradijs kunnen beschouwen terwijl ze hun naaste verafschuwen en vertrappelen.
           Maar ik blijf wel GELOVEN, en mij geloof is een geloof in de Hemel.
           Geloof in de Hemel kan niet zonder nederigheid. Nederigheid is een toestand van bevrijding: Vrij zijn van alle (valse) “beelden” zodat waarheid (Waarheid) “zichtbaar” wordt. Wie zichzelf kan bevrijden van alle (denk)beelden (= bedrog), kan zich niet meer ergeren, en heeft het niet meer in zich om anderen te bekritiseren.

           De Hemel is van niets of niemand afhankelijk, uitgezonderd de Mensenzoon (de bevrijder). Zonder Mensenzoon, geen Hemel. De Mensenzoon (Jezus) is een “Zoon”. Een Kind dus, en niet zomaar een kind, maar een Kind dat Zichzelf gevonden heeft als “Zoon van” en daardoor alle macht kreeg, niet om te vernietigen maar om te helen. Een Kind van Zijn Levende Moeder en een Kind van Zijn Levende Vader (God).
           Welke boodschap of “opgave” zit daar in verdoken voor ieder van ons ? Of wat houdt dit concreet in voor een gelovige? Wat betekent het woord “Zoon” denkend aan de KERN-woorden van het Christendom: “BEMIN uw vijand”?
           Het betekent eenvoudigweg dat diegenen die een generatie jonger zijn op z’n minst moeten geërbiedigd worden, en dat diegenen die twee of drie generaties jonger zijn nog veel, veel meer moeten geëerbiedigd worden, want het zijn vooral de jongeren die de ouderen dienen, en niet omgekeerd. Jongeren en kinderen lijden onnodig veel vanwege de hebzucht van ouderen. En wees er maar zeker van: De hebzucht van ouderen is ontelbare keren vernietigender voor onze aarde dan de hebzucht van een klein kind.

           In leeftijd had U mijn vader kunnen zijn beste P. Derks. Daarom is uw “bah” woord ongehoord., tenzij U op op z’n minst kunt zeggen dat deze onnodige, zinloze agressie U spijt.
           Ik heb U nooit persoonlijk aangevallen, en dat weet U maar al te goed. Uw schrijven heb ik steeds gewaardeerd, zelfs verdedigd, sinds het allerbegin, omdat ik als eerste zal beamen dat ook in uw schrijven een “kern” van waarheid zit.
           Onze oorspronkelijke “communicatie” was een voorbeeld van wederzijdse eerbied. Niets, absoluut niets is veranderd in mijn gevoel naar U toe: Het gevoel dat zegt: ” U mag er zijn, ik eerbiedig U”.
           U mag blij zijn dat ik spontaan aanvoel dat U niet schrijft met kwade bedoelingen, in tegenstelling tot wat vele anderen allicht van U denken. Want met hetgeen U de voorbije jaren allemaal uitgekraamd hebt van “vuile woorden” jegens uw naaste… Men zou haast denken dat U de hele wereld (op enkele dierbaren na) het liefst vernietigd zou willen zien, in plaats van geheeld. Uw taal is geen vredelievende taal maar een groffe taal. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat de hele wereld dat kan waarnemen. Uw taal is een ware gruwel voor alle moslims, hindoes, boedhisten, atheisten en vele andere vijanden die wij als christen niet mogen verafschuwen maar op z’n minst dienen te eerbiedigen. Als ik uw reacties lees, dan “zie” ik vooral een grote mond met luide stem. Wat ik “voel” is vooral iemand die zeer, zeer bang is van de Stilte. Ik zeg niet dat dat zo “is”. Het is mijn perceptie.
           Ik zie, hoor en voel U zoals ik onze wereld kan zien, horen en voelen, in al zijn schoonheid, maar ook in de gruwel van zijn eigen chaos.

           Van mijn grootmoeder heb ik geleerd dat alleen via vergeving een weg mogelijk is, wat eigenlijk wil zeggen dat een kerkbezoek overbodig is van zodra men de “taal van de Kerk” begrepen heeft. Sinds mijn plechtige communie ben ik niet meer naar de mis geweest, uitgezonderd huwelijken, doopvieringen en andere speciale vieringen. Ik kan alleen maar zeggen dat wat ik ervaren heb binnen de muren van de Katholieke Kerk mooi en goed is geweest.
           Als U alleen nog maar aanvaard wat een “traditionele Katholiek” te vertellen heeft en liefst een Katholiek die U niet tegenspreekt, dan is dat uw GOED recht, maar dat wil niet zeggen dat al het overige (en dat is meer dan 99,999999 %) moet verafschuwd worden.
           God is overal en in AL wat leeft zit een kern van Waarheid, zoniet kan Hij onmogelijk alles in Zijn Hand hebben. God heeft zelfs Satan in Zijn Hand. Dat is Zijn Almacht.
           Met “God” bedoel ik “Datgene” waarvoor geen woorden zijn, of “Diegene” aan Wie alleen overgave mogelijk is.

           (2) “teleurgestelde ex-kerkganger”.
           In dat geval had ik de Kerk toch gewoon genegeerd? Waarom zou ik tijd en energie steken in wat me ontgoocheld heeft? Als een soort “wraakactie”? Deze gedachte is ziekelijk, pure waanzin. Maar ik begrijp U wel, want we zien het inderdaad wereldwijd, op alle vlakken: Dwalenden met een zekere vernietigingsdrang, omdat ze met zichzelf geen blijf weten. Vernietigen om zich “goed” te voelen. Deze vernietigingsdrang ziet U degelijk bij anderen maar overduidelijk niet bij uzelf. Elke “bah” dat uit iemands mond of pen komt is een vorm van vernietiging, zoals men een mug zou doodkloppen als die te dichtbij komt.
           Walging is menselijk. Maar nogmaals, uw walging naar mij toe is onterecht. Uw redenen zijn geen “goede redenen”.
           WIE valt WIE aan? TOON mij met welke woorden ik hem of U (ooit) persoonlijk aangevallen zou hebben. Dat kunt U niet. Simpelweg omdat ik Gods Schepping eerbiedig, in zijn totaliteit.
           Eerbied voor Gods Schepping wil niet zeggen dat wij een kindermoordenaar moeten vrijlaten. Het wil gewoon zeggen dat wij al wat leeft op aarde steeds moeten blijven zien en behandelen als Schepsel van God. Ooit schreef ik: “Saddam Hoessein vroeg om een kort gebed net vóór zijn ophanging, maar het werd hem niet gegund. Dat is repectloos”. Want niemand weet hoe hij de laatste seconden van zijn leven was. Misschien was hij volkomen “menselijk” geworden, maar als een beest werd hij apgehangen. Er is niets erger in de wereld dan respectloosheid.

           Ook Eric mag mij dankbaar zijn dat ik het mooie blijf zien in hem. Dat hij die dankbaarheid niet kan tonen, bewijst hoe psychisch mishandeld hij geweest is in zijn leven. Niet voor niks spreekt hij over heksen e.d.
           Als iemand niet gelukkig is met mijn lange teksten, dan is dat een gegeven, waar ik niet fier op ben. Een probleem voor mezelf.
           Het probleem van uw reactie is de impulsiviteit ervan. Het is niet doordacht. “Kwetsen” doen we allemaal. Het is onze natuur. Een kind is nog maar pas geboren en is al in staat om te “kwetsen”, door een te lange huilbui bijvoorbeeld. Hoe gaan wij hiermee om? Of beter gezegd: hoe begaan zijn wij met een kind dat weent. Daar gaat het om.
           Het is overduidelijk dat sommigen niet omkunnen met wat gratis is, zoals mijn schrijven. Gratis is datgene waar geen geld mee gemoeid is. Diegenen die zich diep “gelovig” noemen zouden zich daarom eens goed voor de spiegel moeten bekijken, met de vraag; WIE haat ik eigenlijk? Satan (de geldwolf), of God (zonder geld), die liefde is?: Is het SATAN die ik haat, vanuit een gevoel dat zegt: “GIJ, egoïst, gij denk alleen maar aan uzelf” of is het GOD die ik haat, vanuit het gevoel dat zegt: “Mijn geduld is op, ik verdraag U niet meer”
           Ziet u wat ik bedoel? Boosheid = Boosheid. Een vloek = een vloek. Maar God blijft God.
           Als iemand zich zodanig geestelijk mishandeld voelt dat hij met gevoelens van uitzichtloosheid, hopeloosheid, onmacht en boosheid te maken krijgt, en nauwelijks nog het veschil ziet tussen “God” en “Satan”, wat zijn zijn woorden dan nog waard? Of wat is zijn goedheid of vergevingsgezindheid nog waard?
           Begrijp me niet verkeerd! De LAATSTEN bij wie we moeten aankloppen om vergeving zijn de “leeuwen” van de wereld… Zij kunnen niet vergeven. Zij hebben prooien nodig om zich goed te voelen.
           Dit om te zeggen: Wie van zichzelf denkt mij “kleiner” te kunnen krijgen dan ik ben, vergist zich, en leeft in een grote illusie. Ik ben geen wolf, noch een leeuw. Wat ik ben is betekenisloos, en dat ben ik al heel, heel lang… Een niemandsmens voor de wereld. Dat durf ik aan mijn eigen (levende) moeder niet zeggen. Voor haar ben en blijf ik een volwaardig , haar geliefde
           Velen onder jullie bidden om bekering van mensen. Prachtig, maar a.u.b. doe dit niet voor mij. Dat zou verloren energie zijn. Verloren energie is zonde. Wat “betekenisloos” is kan niet bekeerd worden.
           Ik heb mij verzoend met mijn lot. Als IEMAND met zware lasten, ben ik door het leven gegaan, maar niemand heeft mij gewild, zodat ik mij als NIEMAND voelde. Nu ik rondloop als NIEMAND, zonder lasten, nu pas voel ik mij geliefd, en niet een klein beetje.

           (3) “kinderlijke”
           Niet het woord “kinderlijk” maar het woord “volwassenheid” is een lelijk woord: Het woord waarvoor wij ons dienen te schamen, want onze “volwassen wereld” is een hypocriete wereld
           Priesters met het hart op de juiste plaats spreken wij aan met woorden als Vader. Een geestelijk vaderschap dus. Daar is niets mis mee. Het hoort zo te zijn. De vraag is echter hoe zij “zichzelf” voelen. Van Petrus, de rots, kan ik me niet voorstellen dat hij zich als een “Vader” moet gevoeld hebben. Zich één voelen met de Zoon kan onmogelijk in woorden uitgedrukt worden.
           Wij zijn als “man” anders geschapen dan de “vrouw”. Als geen ander zult U dat beamen. Als wij “mannen” er niet in geslaagd zijn onze geliefde vrouw te geven wat zij verlangden (de Hemel), dan zijn wij knoeiers geweest, snotneuzen, sukkelaars.
           Een snotneus is een kind, een PUBER, het “scheldwoord” dat U regelmatig gebruikt jegens uw naaste, waarmee U zich “verlaagt” tot het niveau van de puber zelf, allicht “denkend” het meest gepast en verdiend antwoord gegeven te hebben, maar zonder de afschuw ervan in te zien. Een scheldwoord gebruiken is geen wijsheid maar altijd ongepast.
           Pubers zijn kinderen die hun kluts kwijt zijn omdat zij merken dat “papa” helemaal niet “machtig” is maar slechts deel uitmaakt van een wereld van leugens en bedrog. Hun koppigheid en geroep is niets anders dan een smeekbede: “Verander, want jullie, volwassenen zijn vals”. Ze willen niet “worden” waartoe ze GEDWONGEN zijn om te worden, nl. “volwassen”. En ze hebben nog gelijk ook: Daar waar dwang is, daar is tirannie, en daar waar tirannie is, daar kan onmogelijk liefde zijn. Oneindig veel liefde zit verborgen in een kind dat koppig doet, maar blijkbaar is het een onmogelijkheid voor de meeste mensen op aarde om dát in te zien.
           De Ware SCHOK moet nog komen. Dat is de schok waarmee de hele mensheid zal te maken krijgen: nl. het zuiver bewustzijn van de ware aard van onze wereld: EGOcentrisme, gelijk aan Hel op aarde. Daartegenover staat EGOloosheid gelijk aan Hemel op aarde. De wereld is overwegend BLIND en het bewustzijn daarvan moet nog komen.
           Wie geen enkele vorm van meedeleven of meedelijden in zich heeft ten opzichte van een kind dat OPGESLOTEN zit tussen vier klasmuren loopt niet rond als een zachtaardig iemand maar als iemand met een hart van steen, alleen maar denkend aan eigen bekommernissen.

           Wijsheid heeft niets met leeftijd te maken. Alleen via een lijdensweg kan men tot Wijsheid komen. Niets is erger dan een kind dat moet lijden vanwege de tirannie van een oudere. Een jongeling die lijdt heeft daarom veel meer wijsheid in zich dan een ouderling zonder zorgen. Immers, “zonder zorgen” betekent “zich niet verantwoordelijk voelen voor het lijdend kind”: Als het lijden van het kind niet “raakt”, dan is er sprake van gevoelloosheid. Daar waar gevoelloosheid is, daar is niks: Geen gevoel, geen liefde, geen wijsheid, niks.
           Een ouderling die fysiek en/of geestelijk intens lijdt kan de hoogste wijsheid in zich hebben, tenminste als hij zwijgt over zijn persoonlijk lijden. Wie zijn lijden voor zich kan houden, in stilte, eerbiedigt de Gekruisigde. Alleen in Stilte kan men tot liefde in staat zijn. Het Kruis is het teken van liefde tot het uiterste. Wie het niet kan nalaten om zijn eigen (fysieke en/of mentale) ellende te TONEN aan de wereld laat zich kennen als onbevrijd van eigen ego. Alleen de mens die zichzelf kan bevrijden is in staat te “zien” wat anderen niet zien: het Ware Leven.
           We merken (gelukkig) dat sommigen binnen dit KF zichzelf uitdrukkelijk beschouwen als ZONDAAR. Dat is maar goed ook. Want een mens die zichzelf verenigd ziet met Christus terwijl zijn uitstraling een verafschuwing is van de wereld, ik kan me niets venietigender voor de mens voorstellen dan dát. God heeft de “mens” GOED geschapen, lezen we in de Bijbel.

           Het is te hopen dat U als “gescheiden vader” maar ook als “weeskind”, enigszins tot inkeer kunt komen, door bijvoorbeeld wat meer stilte toe te laten in uw leven. Uw schrijven (en dat zijn vele, vele boeken) voelt aan als één grote show, zonder inhoud. De wereld heeft geen nood aan een grote mond en nog minder aan uw droge ogen. De wereld moet VERMENSELIJKEN. U lijkt niet zozeer medelijden te hebben met kinderen of jongeren die zelfmoord plegen, maar eerder als een soort beschermheer of “beschermheilige” te willen optreden indien de zeer, zeer weinige “dierbaren” die U nog resten in uw leven “aangevallen” worden. Dit terwijl de Grote Schuldige steeds maar groter en groter wordt, en die “schuldige” is ÁL wat U niet bevalt.
           Leef niet in de illusie dat uw dierbaren “gediend” zijn met uw optreden. U bent op geen enkel vlak “méér verbonden” met iemand als Eric, dan dat ik “verbonden” ben met hem.

           Aan diegenen die zich “ergeren” aan mijn lange teksten, graag nog dit: Wees gerust, Weldra zal ik “uitgepraat” zijn. D.w.z.: Het is mooi een goed geweest. Dank aan de initiatiefnemers van het KF en dank aan alle lezers. “Uitgepraat zijn” wil tevens zeggen dat indien iemand nog een vraag zou hebben, het antwoord ergens in mijn teksten te vinden zal zijn. Wie zoekt die vindt.
           Ongetwijfeld zijn er onder jullie die mijn schrijven “merkwaardig” vinden en mijn teksten lezen uit curiositeit. Curiositeit is een vorm van gierigheid. Men is nieuwsGIERIG, een hoofdzonde. De zeven hoofdzonden zijn de wortels van alle andere zonden en het kwaad dat er uit voortvloeit. Zonder hoofdzonden geen doodzonden…

           Ach, wat “zijn” die hoofdzonden toch? Een hongerige baby aan de borst is GULZIG. óók een hoofdzonde. En met het kindje Jezus was dat niet anders. Toch noemen we Hem zondeloos, vanwege Zijn Liefde.
           Liefde betekent niet enkel overgave en Vergeving. Liefde is ook Mysterie. En daar dienen wij steeds rekening mee te houden: het Mysterie van God.
           Concreet wil dit zeggen dat we met élk pasgeboren kind moeten omgaan alsof we met God Zelf te doen hebben. Dát alleen kan de ware betekenis zijn van “bemin je naaste als jezelf”

           Graag nog even benadrukken dat ik steeds vanuit (en dus nooit over) mijn gevoel geschreven heb. Dat is een verschil van dag en nacht. Schrijven “over” is schrijven over jezelf. Schrijven “vanuit” kan alleen maar in stilte (het hier en nu 🙏)

    3. @Raphaël,
     U gelooft dus niet dat God ons niet perfect geschapen heeft!!! (Dus met perfecte eigenschappen, dus met perfect DNA).
     Dat had ik niet van U verwacht.
     Terwijl ik lichamelijk ’n wrak ben, vertrouw ik 100% op God, dus geen enkel spuitje om mijn lichaamseigenschappen te veranderen.

     God heeft de mens perfect geschapen, de mens de kroon van Zijn Werk . Hij schiep de mens als Zijn beeld wij lijken dus op Hem).
     Nadat God de mens geschapen had, bezag Hij alles en zag dat het zéér goed was (Gn 1,31).

  2. Maar meneer Edwin Vissers schijnt niet goed te beseffen wie zich wel en wie zich niet liet vaccineren.

   1. Ze noeme me meneer mama help

    Ik mocht weer reageren op frontnieuws,

    Edwin Vissers september 8, 2023 at 09:46
    De f en de i zitten aan elkaar Pfizer—de f de 6 letter alfabet de i 9 letter

    https://youtu.be/kkaS7gnyvQs

    briljante ontmaskering

    1. Beste meneer mama help, verwijzingen naar complete onzin maken de complete onzin nooit onzinniger, integendeel zelfs.
     Maar bon. Ik heb de letters van jouw naam eens opgeteld volgens hun volgorde in het alfabet. En wat zie ik: 146!
     Dat heb ik dan even opgezocht en wat blijkt:
     What Does 146 Mean?
     146=1+4+6=11, 1+1=2
     If you see angel number 146, the message relates to the field of relationships and personality development and says that Perhaps your personal relationships have recently lost their original quality. You are the reason for this. You have come to a standstill, and ceased to be always a new, interesting person for your partner. If nothing changes in the near future, they will easily find another person who will fill up the lack of novelty in their life.
     Als dat geen relevante waarschuwing is! Werk aan de winkel, mama help!

     1. Frank Dierickx jij Tarot knuppel,angel number 146,

      complete onzin maken de complete onzin nooit onzinniger

      Gloeiende troll

      Edwin is eenvoornaam en betekent rijke vriend. Het komt uit het Oudengels; ead en wine. In Nederland wordt meestal Vriend van het erfgoed als betekenis opgegeven.

      De eerste apostelen zijn vissers. Sommige christenen noemden zich kleine vissen en verwezen graag naar de grote vis Jezus. Tertulianus schrijft begin derde eeuw: ‘Wij christenen zijn kleine vissen naar het voorbeeld van de grote vis Jezus de christus, geboren in water’.

      Hier kun je verder meegaan

      Frank (voornaam) Frank is een voornaam, één uitleg is dat Frank een Germaanse naam is, die is afgeleid van de volksnaam van de Franken. De betekenis daarvan is frakka “werpspeer” of frakkr “moedig” (er werd ook verband gelegd met frank “vrij”). Frank kan ook een verkorting zijn van Franciscus.

      HELP FRANCISCUS MAMA HELLLLP

      1. @Edwin Vissers,
       Wat zoekt U toch alles ver weg.
       Zeg toch gewoon, dat @Edwin Vissers ’n nickname (= verzonnen naam) is, omdat U zich niet kenbaar wil maken.

       U kent toch het volgende spreekwoord?: Onbekend maakt onbemind (maar maakt ook onbetrouwbaar).

    1. Hier nog één,met 5G als de heilige geest van satan

     https://patents.google.com › patent › US11107588B2 › en
     US11107588B2 – Methods and systems of prioritizing … – Google Patents
     US11107588B2 – Methods and systems of prioritizing treatments, vaccination, testing and/or activities while protecting the privacy of individuals – Google Patents

      1. De pijnappelklier bevindt zich bovenop de derde ventrikel van de hersenen, achter de basis van de neus,

       Mattheüs 6:22-23 HTB. Het oog is de lamp van het lichaam. ——pijnappelklier

       Met 5G kun je direct deze plek bestralen,

       langer maak ik dit verhaal niet .woord toch niet geplaatst

       1. @Edwin Vissers,
        Lees ‘ns a.u.b. de commentaren:
        Nógmaals: Satan heeft geen Heilige Geest.

       2. Het is niet een of ander hersendeel dat ‘ziet’ maar alleen de ziel want het gaat om geestelijk zien, hetgeen eigenlijk een vorm van geestelijke communicatie is. Mensen die meer ‘zien’ stralen ook meer uit en kunnen u sterk aanspreken zonder fysieke ‘woorden’. De hersenen zijn slechts een interface tussen lichaam en ziel. Blijf ver uit de buurt van mensen die niet in God geloven maar wel een sterke wilskracht kunnen demonstreren.

 5. Citaat uit het werk “Mgr. Jouin” door de kanunnik Sauvêtre waarover ik gisteren schreef:

  “Et voici qu’en poursuivant, dans le passé et dans le présent, la Franc-Maçonnerie, il découvrit à côté et au-dessus d’elle deux autres puissances complices : le Protestantisme et la Juiverie, le Franc-Maçon et le Protestant s’elançant, la main dans la main, sous la conduite du Juif, à l’assaut de la Religion, de la Morale et de la Société. Même but : la destruction de l’Église Catholique et de toute religion ; même tactique : la laïcité par le monopole de l’enseignement ; mêmes formules hypocrites et mensongères : défense de la République, triomphe de la Démocratie, laïcité de la paix par la Société des Nations.
  Dès 1916, Protestants et Franc-Maçons s’apprêtaient à célébrer “en bons frères”, les uns le quatrième centenaire de Luther (1517), les autres le bicentenaire de la Maçonnerie.
  “Car, disaient les Feuilles Romaines, Protestants et Franc-Maçons sont assez bien ensemble depuis longtemps.” Naturellement on ne se contenterait pas de glorifier le passé, on préparerait un programme d’action, de “reprise” en grand pour l’après-guerre.””

  Nederlands:

  “En ziehier dat, de Vrijmetselarij achtervolgend in het verleden en in het heden, hij twee andere medeplichtige machten ontdekte terzijde en boven haar: het Protestantisme en het Jodendom, de Vrijmetselaar en de Protestant zich toewerpend, hand in hand, onder de sturing van de Jood, ter aanval op de Religie, op de Moraal en op de Samenleving. Hetzelfde doel: de verwoesting van de Katholieke Kerk en van alle religie; dezelfde tactiek: de laïciteit door de monopolie op onderwijs; dezelfde hypocriete en misleidende formuleringen: verdediging van de Republiek, triomf van de Democratie, laïciteit van de vrede door de Volkerenbond.
  Vanaf 1916 bereidden Protestanten en Vrijmetselaars zich om “als goede broeders” te vieren, de enen het vierde centennium van Luther (1517), de anderen het bicentennium van de Maçonnerie.
  “Want, zeiden de Feuilles Romaines, Protestanten en Vrijmetselaars zijn wel genoeg bij elkaar sinds lange tijd.” Natuurlijk zou men zich niet tevreden stellen het verleden te verheerlijken, men zou een programma van actie voorbereiden, ter “heropname” in het groot voor het na-oorlogse.””

 6. Wat vindt ‘Opus Dei’ eigenlijk zélf van deze ontwikkeling? Is het alleen maar juridisch of heeft de tekst ernstige negatieve gevolgen?

 7. Christelijke denominaties hebben altijd met één oog naar de Moeder Kerk in Rome gekeken als de standaard voor hun eigen kerkgenootschappen. Het laatste oordeel en hel voor wie Gods wetten overtreedt stonden daar nog centraal. Men wist waar de grens lag al werd die vaak overtreden. Deze norm is nu aan het verdwijnen en er heerst veelal verwarring waarop men zich nu oriënteren moet. Eind jaren 60 experimenteerde de Katholieke kerk in Nederland met een ruimere interpretatie van Gods woord en gebod. Paus Johannes Paulus II
  en de Congregation for Doctrine of Faith hebben toendertijd deze interpretatie verworpen.
  https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/nl/speeches/1980/january/documents/hf_jp-ii_spe_19800130_sinodo.html

  We zien nu een soort gelijk experiment binnen het Vaticaan. De voorgestelde synodale weg, een proces dat de mens verder van God verwijderen zal, heeft ook grote betekenis voor de andere Christelijke denominaties. Men verliest zogezegd z’n ijk merk.
  In dit alles is Opus Dei wellicht een obstakel op de weg naar deze Sinodale vernieuwing.

  https://www.complicitclergy.com/wp-content/uploads/2023/08/the_synodal_process_is_a_pandoras_box.pdf

   1. Dank je Jan.
    (https://www.complicitclergy.com/wp-content/uploads/2023/08/the_synodal_process_is_a_pandoras_box.pdf)

    Het eerste wat me in die tekst opvalt:
    “31. What Is Behind the “Inclusion” Proposal?
    Gavin Ashenden—former Anglican bishop and chaplain to Queen
    Elizabeth II, a convert to Catholicism, and now vice-director of the well-
    known Catholic Herald daily—denounced the Synod’s Working Document
    for the Continental Stage as a Trojan horse. It seeks to manipulate people’s
    minds by playing with “talismanic words”36 such as diversity, inclusion,
    and equality. He writes: “The trick is very simple. It sets out to use a word
    that looks very attractive at first sight but contains a hidden twist, so that it
    ends up meaning something different, perhaps even the opposite.”

    (31. Wat zit er achter het voorstel voor ‘inclusie’?
    Gavin Ashenden – voormalig Anglicaanse bisschop en kapelaan van Queen
    Elizabeth II, bekeerd tot het katholicisme, en nu vice-directeur van de well-
    het bekende dagblad Catholic Herald hekelde het werkdocument van de synode
    voor de Continental Stage als Trojaans paard. Het probeert de geest van mensen te manipuleren door te spelen met ‘talismanwoorden’36 zoals diversiteit, inclusiviteit, en gelijkheid. Hij schrijft: “De truc is heel eenvoudig. Het is bedoeld om een ​​woord te gebruiken dat er op het eerste gezicht heel aantrekkelijk uitziet maar een verborgen twist bevat, zodat het wel lukt.
    Uiteindelijk betekent het iets anders, misschien zelfs het tegenovergestelde.”)

    Ik herken dit uit de MSM, daar worden ook zulke woorden gebruikt. Dit lijkt mij dus geestelijk gif, als het waar is uiteraard, waar het wel op lijkt.

    1. Beste Raphaël
     Deze paragraaf viel mij ook meteen op. Het beschrijft duidelijk de essentie van de toegepaste techniek, het verbinden van een concept waar niemand bezwaar tegen kan hebben met het promoten van een uiterst controversieel plan. De voetnoot bij deze paragraaf verwijst verder naar het boek “ideological Transshipment and Dialogue” dat het thema van oa de Talismanic Words verder behandeld.

     https://www.tfp.org/unperceived-ideological-transshipment-and-dialogue/#

     1. Taal is machtiger dan velen denken, meen ik. Maar mijn hemel! Wat een boek is dát zeg! Wát een slimmeriken moeten dáár achter zitten zeg. Taalkundigen moeten dat zijn! Hele goede. Hoe verzinnen ze het.

      Leuk tegengif wordt er geboden:
      “Once an observer exposes the myth, he can “exorcise” the talismanic word by divulging his discovery. By making the myth explicit, he will provide the patients of unperceived ideological transshipment with sufficient means to open their eyes to the action worked on them, see where they are being led, and defend themselves against it.

      Once the myth has been exposed, its influence becomes null and void. The natural repulsion people thus alerted have for communism will then begin to react, and the communist maneuver will be frustrated.

      This book was written with the purpose of giving the victims of this process the means to efficiently defend themselves.”.

      ( Zodra een waarnemer de mythe blootlegt, kan hij het talismanwoord ‘uitdrijven’ door zijn ontdekking bekend te maken. Door de mythe expliciet te maken, zal hij de patiënten van een onopgemerkte ideologische transitie voorzien van voldoende middelen om hun ogen te openen voor de actie die op hen wordt toegepast, om te zien waar ze naartoe worden geleid, en om zichzelf daartegen te verdedigen.

      Zodra de mythe aan het licht is gebracht, vervalt de invloed ervan. De natuurlijke afkeer die de mensen die zo worden gewaarschuwd tegen het communisme hebben, zal dan gaan reageren, en de communistische manoeuvre zal worden gefrustreerd.

      Dit boek is geschreven met het doel de slachtoffers van dit proces de middelen te geven om zichzelf efficiënt te verdedigen.)

      Ik hou erg van ‘oplossingen’ voor evt. ‘problemen’.

      Taal is heel ‘apart’, zo durf ik wel stellen.

 8. Opus Dei en vele anderen gemeenschappen zijn op sterven na dood. Paus Franciscus is het proces van uitsterven aan het versnellen en iedereen kijkt slapend toe.. De schoothondjes van bisschoppen en priesters die kiezen liever voor hun goed loon dan op te komen voor Jezus Christus aan het kruis. Vele bisschoppen en priesters zijn de weg kwijt. Het is immens triest om te zien hoe ze hun roeping door zonde van onreinheid, hoogmoed, en negeren van de authentieke katholieken verwezenlijken. Ze mogen fier zijn, ik heb nog maar weinig respect voor deze hoop bullebakken, ik richt mij rechtstreeks naar het kruis als ik in de H. Mis zit en vraag als er een slechte priester een H.Mis celebreert dat de engelen het van hen overnemen. En dat gebeurt, bij de priesters die in doodzonde leven, deze betekenen niets meer voor God, het is voor God een gruwel zulke priesters aan het altaar.

  1. Gelukkig ben JIJ de paus niet, Edwin. De tijd dat je nog oude vrouwtjes en kinderen bang kon maken met bombastische donderpreken over de helse verschrikkingen liggen nu toch al wel een tijdje achter ons. Hoewel. In Nederland schijnen mensen uit bepaalde pastorale regio’s psychiatrische hulp nodig te hebben omdat hun voorganger hen de eeuwige verdoemenis heeft aangepraat. En dan maar claimen dat god liefde is en zijn woorden een ‘blijde’ boodschap.
   PS. Wat die schatrijke evangelische TV-ster predikanten uitkramen heeft op geen enkele manier iets met het christelijk geloof te maken, maar alles met uitbuiting en massahysterie.

   1. Sergeant yves

    en na de speech een barbecue———–https://www.bitchute.com/video/Ovvn9N9BUvAO/

    en daarna een warme douche————https://www.bitchute.com/video/eajTUnNIDJZg/

 9. Opus Dei organiseert gebedsavonden met lectuur uit de boeken van hun stichter, gelegenheid tot het sacrament van de biecht en een uiterst verzorgde H. Mis. Ik ben geen numerair, ik ben slechts een gewone leek. Geheimdoenerij? Niets van gemerkt. Wat mij betreft, houdt Opus Dei zich aan de officiële katholieke leer.
  Het gros der Jezuïeten is liberaal en modernistisch sinds Vaticanum II, neoprotestant zeg maar. Hier en daar is er nog een goede Jezuïet die zich ver houdt van klimaathisterie & vrijmetselaarsbroederschap. Voor diegenen die het spoor bijster zijn, is er veel gebed nodig.

  1. Beste Bart, ik respecteer ten volle jouw geloof en dat van alle andere correspondenten hier. Wat mij wel altijd maar weer verbaast zijn de vele inconsequente houdingen en argumenten van de mensen die hier hun geloof verdedigen. In de traditionele Roomse leer én traditie is de Paus de CEO, de eindverantwoordelijke, de laatste die beslist, en – zo is het mij in de vorige eeuw altijd geleerd – inzake geloof meteen ook ‘onfeilbaar’! De Kerk is het werk van God, inclusief zijn zoon en zijn geest, en vooral die laatste doet het zware werk bij elke pausverkiezing. Dat is al vele eeuwen zo gedoceerd. Wie daaraan twijfelt, ongeacht de man die op dat moment het ambt draagt, stelt zich in wezen dus buiten de Rooms-katholieke Geloofsgemeenschap. Wie de Paus ‘verkettert’ twijfelt aan zijn god, zijn zoon en zijn geest, en plaatst zich buiten de hier zo gehuldigde traditionele roomse leer. En dat wil Opus Dei duidelijk niet doen. Ze willen zich niet schismatiek buiten de rooms-katholieke kerk plaatsen, zoals al zo vaak is gebeurd in de kerkelijke geschiedenis. En zoals de hoofdstemmen op dit forum doen. Voor mij niet gelaten, iedereen zijn geloof, maar dat ze dan zo eerlijk zijn om zichzelf niet meer ‘rooms-katholiek’ te noemen.
   Vriendelijke groet.

   1. Ik zal mij dezer dagen niet te snel Rooms-Katholiek noemen. De Paus is hoofd van de RKK en is onfeilbaar in ex-cathedra verkondigingen die in lijn zijn met de Apostolische Traditie. De zorg voor de armsten hoort daar zeker bij.
    Klimaathysterie, transhumanisme, vrijmetselaarsbroederschap (buiten de Heer), versmelten met valse religie, (post)modernisme, genderfantasie… horen daar niet bij.

   2. De gehoorzaamheid aan de Paus is niet absoluut. Waar de Paus kan afwijken van de Katholieke leer, is Christus ten allen tijde ons ware Hoofd. Toch schenk ik gehoor aan de Paus om voor hem te bidden.

    1. Bart, je bevestigt mijn stelling. Het Ware Hoofd Christus heeft zijn rots, zijn opvolger, zijn plaatsvervanger aangeduid. Het is aan zijn ambt, en alleen aan het zijne, om te oordelen wat binnen het geloof past en wat niet, en wat ‘afwijkt’ van de katholieke leer.
     Uiteraard mag je hopen op een nieuwe paus, en dat zit er aan te komen, maar stel dat dat dan weer een ultra conservatieve man wordt die bijzonder streng in de leer is en alles verwerpt wat momenteel lichtjes gedoogd wordt. Zal God, zijn zoon en zijn geest dan ineens wél weer goed hebben ingegrepen? En in het andere geval, een modern exemplaar – zal God zich dan twee keer op rij vergist hebben?
     Een club, ook eentje voor het geloof, heeft regels. In de RKK worden die bepaalt door de paus. Andere geloven en geloofjes hebben daar geen last van, maar je ziet dat het daardoor alle kanten uitzwaait: niemand weet het echt. Lees maar welke discussies er in de christelijke gemeenten in Nederland allemaal aan de hand zijn, o.m. over vrouwen in het ambt. En de diverse tendenzen in de islam zijn ook niet te tellen.
     Kortom: Als je in de RKK de paus niet aanvaardt zet je jezelf uit de club.
     PS. Voor ik hier de Derksen en consorten over me heen krijg: Ik ben maar een gewone, geïnteresseerde waarnemer. Mijn grootste indoctrinatie kreeg ik voor het concilie, toen alle priesters nog zo goed en juist en integer waren (met hun rug naar het volk) en waarvan uiteindelijk bleek welk inhumaan, onchristelijk en misdadig regime ze mee gecreëerd hebben en in stand hielden, in zowat alle landen van de wereld.

     1. @Frank Dierickx,
      God is onveranderlijk, dus Gods Zoon, Jezus Christus is óók onveranderlijk.

      De R.K. kerk is ongelooflijk veranderd sinds de jaren ’50 á ’60 (als voorloper van Vat. II).
      Dit houdt in, dat de R.K. kerk sinds begin vat. II op de verkeerde weg zit.
      Men kan ook zeggen, dat de R.K. kerk sinds de voorbereiding van vat II zich zeer welbewust als een foute zoon gedraagt.

     2. “What earlier generations held as sacred, remains sacred and great for us too…” Pope Benedict XVI (7 July 2007)

      Vrij vertaald: wat generaties lang als heilig werd beschouwd, blijft ook voor ons heilig en zeer goed.

 10. De Ware Paus Benedictus XVI heeft nooit afstand gedaan. Dat is in alle talen tot op de bodem uitgediept en onontkoombaar.
  Eigenlijk hebben we dus tijdelijk geen paus meer.
  De vrijmetselaars zullen het Vaticaan niet voor eeuwig kunnen blijven bezetten.

  Benedetto XVI era in sede impedita – impeded see – behinderte sthul – siège empèche
  youtube.com/watch?v=TDBSPday3ts

  Ik ben vast overtuigd dat er een nieuwe paus zal worden gekozen, desnoods in het geheim, waarna de vrijmetselaars de angst in het hart zullen krijgen.

  Want de Kerk is geen mensenwerk. Het is God de Vader die het eerste en het laatste Woord heeft, over alle dingen en in alle tijden.

  1. Juist, beste Eric, de eerste taak van de Paus is enkel door te geven wat hij van alle eeuwen ontvangen heeft, en dat met toewijding, en tact, te beschermen, tegen de wereld en tegen modernisten, andere ketterijen en de aanvallen van de vrijmetselarij.

   Noch de Kerk van altijd, noch het RK geloof, zijn het “eigendom” van Bergoglio, waarmee hij kan sjoemelen of veranderen wat hij wil en vervolgens “zijn” nieuwe geloof uitdragen. Hij doet wat al zijn V2 voorgangers gedaan hebben. Sinds meer dan een halve eeuw is niets meer heilig en onaantastbaar in het klerikale circuit van het Vaticaan en op de bezetter van de Stoel van St. Petrus. De gemijterde schurk Bergoglio spant de kroon, tussen al zijn voorgangers vanaf het jaar 1958, het jaar dat de communist en vrijmetselaar, Nikita Roncalli, alias J XXIII, valselijk verkozen werd. De echt gekozene was toen kardinaal Siri. Maar onder druk en chantage vanwege levensgevaar voor zijn familie in Rome, is hij het niet geworden. Evenmin lukte dat in 1962. Die Paus keuzes waren beiden gefraudeerd.

   Het eerbiedwaardige Opus Dei, onder leiding van de Heilige Escriva, raakte in 1965, twee jaar lang zwaar depressief als gevolg van het afgesloten V2 concilie. Ook weigerde hij de nieuw ingevoerde NOM tafeldienst “te vieren”, evenals de Heilige Pater Pio.
   Beiden bleven trouw aan het Heilig Misoffer van altijd.

   Daartegenover, de Heilige Escriva verplichte de leden van het eerbiedwaardige Opus Dei, de V2 richtlijnen te volgen inclusief de NOM liturgie. Toen miste hij helaas de boot. Hij miste de essentie, hij miste het genie, om vroegtijdig in te zien dat geen concilie, geen Paus, niemand, of wie dan ook, onder de talloze gemijterde schurken, ooit zelf gemachtigd zou kunnen zijn, om de liturgie, het geloof of wat dan ook dat raakt aan de Natuurlijke Orde (Decaloog), de Openbaring, de Overlevering of de Traditie, of de Liturgie, eigenstandig zou kunnen veranderen. De gemijterde schurk Bergoglio gaat zelfs zover dat hij aan alle hier genoemde pijlers kan tornen, zelfs aan de Decaloog, en kan doen wat hij wil. Hij is een verblinde narcist optima forma. Hij is zelfs op dit punt erger dan de ketterse zelfmoordenaar Luther (+1546).

   De nog niet zalig verklaarde Mgr Lefèbvre (+1992), pakte wel de uitdaging op, en hield vast aan de weg van de Traditie en het geloof van altijd. Hij had wel het genie om te begrijpen, dat het V2 concilie een staatsgreep was van enkelen, maar dat niemand rechten kan doen gelden op de Geloofsschat, noch op de Liturgie van apostolische oorsprong.

 11. “Iemand misleiden is makkelijk. Iemand overtuigen dat hij misleid is, is vrijwel onmogelijk.”

  op 26.10.2001 werd n.a.v. 9/11 de haastig door het congres gejaagde Patriot Act van kracht op basis waarvan o.a. burgers van de VS zonder opgaaf van redenen voor onbepaalde tijd kunnen worden vastgezet op onbekende locaties en waarover de autoriteiten zich hullen in stilzwijgen.
  Tijdens WOII verdwenen verzetsstrijders spoorloos onder het kopje Nacht und Nebel.
  Tussen zijn aantreden als paus Benedictus XVI in 2005 en zijn overlijden in 2022 als paus-emeritus was de Duitse aartsbisschop Georg Gänswein (1956) Benedictus’ privésecretaris. In deze link maakt satanist Gänswein met het beide handen het 666-teken (Openbaringen 13:18) : privésecretarishttps://www.kathpress.at/goto/meldung/2291705/erzbischof-gaenswein-sieht-viel-morsches-in-deutscher-kirche & in deze link maakt zijn baas papst Ratzinger met beide handen het teken van de bok/ moloch/ baäl/ baphomet: https://www.sanctamissa.pl/en/vaticanum-ii-antichurch/antipope-joseph-alois-ratzinger-aka-benedict-xvi/
  Joseph Ratzinger (de latere paus Benedictus XVI, 1927 – 2022) is op 29.06.1951 (2 + 9 = 11) tot priester gewijd.

  Interessant genoeg weerspiegelt de symboliek achter de 11 in de Bijbel wanorde en chaos – waarbij de nadruk alleen ligt op de negatieve aspecten.

  Paus Benedictus XVI werd door conclaaf gekozen als #111; zijn opvolger #112 “Peter de Romein” zal de schapen leiden tijdens de laatste beproevingen.

  ik KAN DIT VERHAAL VEEL LANGER MAKEN MAAR DAN VERDIJNT HET IN HET ZWARTE GAT VAN DE MODERATOR

 12. Bewijs dat paus Benedictus een vrijmetselaar is: vrijmetselaars faciliteren

  https://youtu.be/V_WMgj81vVM?si=5Jd_r6BBnXSnCbIO

  “Iemand misleiden is makkelijk. Iemand overtuigen dat hij misleid is, is vrijwel onmogelijk.”

  nou kom maar met je commentaar ——————————————————————–

  1. Hebben jullie al een naam bedacht voor jullie nieuwe schismatieke clubje?
   “Vissers ter Zee” vind ik wel passen.

   1. @Frank Dierickx,
    Geen enkele paus heeft de bevoegdheid om ons R.K. geloof te veranderen.
    Alleen De Allergoddelijke Drie-eenheid heeft die bevoegdheid.

    Maar ja, er zijn altijd ’n hoop meelopers zoals Uzelf.
    Dat U meeloopt met onze ‘paus’ houdt niet vol-automatisch in dat hij U naar de hemel leidt.

    1. Beste meneer Derks, ik ga het eenvoudig proberen te houden.
     De ‘Allergoddelijke Drie-eenheid’ heeft nog NOOIT iets gezegd. Hij/Zij/Hun praten schijnbaar alleen maar via ‘mensen’. Die mensen krijgen dan visioenen en openbaringen en verschijningen en tutti quanti en beginnen daarna ruzie te maken met mekaar over wie nu de enige echte ware GOD mag vertegenwoordigen.
     En dan richten ze verenigingen en clubjes op die het Ware Woord zullen uitdragen. Zo gaat dat al sinds mensenheugenis en zo zal dat blijven duren.
     Als je bij een club gaat moet je de regels van die club respecteren of je vliegt eruit.
     Bij de RKK is bepaald dat alleen de Paus het eindoordeel heeft (onfeilbaar zelfs) over de geloofswaarheden en de geplogenheden van de club.
     Als jij dus beweert: “Geen enkele paus heeft de bevoegdheid om ons R.K. geloof te veranderen.” dan ben je volledig fout. De Paus is namelijk de enige die dat volgens de regels van de RKK kan en mag doen. Zo zijn er wel meer pausen die hier en daar een nieuw geloofspuntje gecreëerd hebben, over Maria bv. maar bon, ze mogen dat.
     En nogmaals: Uw god zegt zélf nooit iets. Het zijn altijd en overal alleen maar mensen die iets over hem/haar/hun zeggen.
     PS. Voor u weer in een furie schiet: ik ben maar een ‘geïnteresseerde waarnemer’, die persoonlijk niet gelooft in een leven na de dood. Ik heb dus geen enkele reden om ‘mee te lopen’ met deze of gene paus.

     1. @Frank Dierickx,
      Blijkbaar heeft U nog nóóit de bijbel gelezen.
      Daarin staat zeer veel geschreven over het leven van Jezus Christus, de alstoen op aarde levende Gods eigen Zoon.
      Op de bijbel (+ vele gezegdes van Jezus) is de R.K. kerk gebouwd.
      De R.K. kerk verkondigt dus absoluut geen fabeltjes (zoals U het wil doen vóórkomen).

      Mijn advies aan U: Lees eens de bijbel (daarin staan geen sprookjes en fabeltjes, maar ware gebeurtenissen). Lees dan vooral het Nieuwe Testament.

     2. @Frank Dierickx

      109. Wie is het hoofd van de heilige Kerk?
      Het onzichtbare en opperste hoofd van de heilige Kerk is Jezus Christus, en het zichtbare hoofd is onze heilige Vader de Paus van Rome.

      114. Wat zijn wij aan onze kerkelijke oversten verschuldigd?
      Wij moeten onze kerkelijke oversten eerbiedigen en beminnen, hun gehoorzamen, voor hen bidden en hen helpen in hun geestelijke bediening.

      168. Hoe stelt men zich bloot aan het gevaar zijn geloof te verliezen?
      Men stelt zich bloot aan het gevaar zijn geloof te verliezen:
      ten 1ste door de kennis van zijn geloof te verwaarlozen;
      ten 2de door te luisteren naar degenen die het geloof aanvallen;
      ten 3de door boeken of dagbladen te lezen die het geloof bestrijden.

      209. Wat is de zonde?
      De zonde is een vrijwillige overtreding van de wet van God.

      220. Wanneer is men medeschuldig aan de zonden van anderen?
      Men is medeschuldig aan de zonden van anderen, wanneer men op een of andere wijze daaraan medehelpt.

      221. Hoe helpt men mede aan de zonden van anderen?
      Men helpt mede aan de zonden van anderen:
      ten 1ste door rechtstreeks aan de zonde deel te nemen’
      ten 2de door de zonde te gebieden, aan te raden of te prijzen;
      ten 3de door de zonde niet te beletten, niet aan te geven of niet te straffen, als men verplicht is dit te doen;
      ten 4de door degenen die kwaad doen te beschermen.

      1. @Frank Dierickx

       Zeggen dat de Paus de onfeilbare CEO is van de Kerk is dus wat kort door de bocht.

   2. Wie is er schismatiek?
    Is het FSSPX die zich houdt aan de Traditie?
    Zijn het de mensen op deze website die de onveranderlijke Katholieke Leer hoog in het vaandel houden?
    Of is het Rome waarvan gezegd wordt:
    “Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist” – de H. Maagd in La Salette, 1846?
    Het modernisme is dermate geïnfiltreerd geraakt in de RKK dat alle normen en waarden onderuitgehaald worden.
    Deze Paus is de eerste die felicitaties gekregen heeft van verschillende Loges. De vrijmetselarij met haar “humane” waarden (abortus, euthanasie, genderidiotie, klimaathysterie…) is een notoire vijand van de ware Katholieke Kerk.
    Is de minderheid die vasthoudt aan de onveranderlijke Katholieke Leer schismatiek?
    Of is het de meelopende postmoderne meerderheid die schismatiek is?
    We moeten de zondaars beminnen opdat ze tot berouw zouden komen. De zonden echter dienen we te haten. Dat is toch wat Jezus Christus ons geleerd heeft?

    1. @Bart,
     abortus = ander woord voor: babymoord = het vermoorden van ’n baby.
     euthanasie = ander woord voor: volwassenmoord = het vermoorden van ’n volwassene.
     genderidioterie = het weigeren van door God gewenste man c.q. vrouw.
     klimaathysterie = het weigeren van door God gegeven natuur.

     Alle lezers mogen natuurlijk zélf oordelen, maar ikzelf vind dit alles een teken van: misbruik, hoogmoed en onvolwassenheid.

     1. @P.J.T. Derks
      Inderdaad, u hebt volkomen gelijk.

      Abortus, euthanasie, genderidiotie, klimaathysterie… zijn verdorven goddeloze vrijmetselaarsidealen die helemaal niet thuishoren in de ware Katholieke Kerk.

      Dat de huidige Bisschop van Rome felicitaties krijgt van de notoire vijanden van de Kerk, zou tot nadenken moeten stemmen…

      We zullen echter moeten wachten totdat het tijdperk der post-Vaticanum-II-hippies gepasseerd is opdat de ware Kerk weer in haar volle glorie hersteld moge worden met Gods hulp. Daarvoor is echter veel gebed nodig.

 13. ik ben maar een ‘geïnteresseerde waarnemer’, die persoonlijk niet gelooft in een leven na de dood

  Frank Dierickx

  Johannes 3:36 NBG51
  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

  Zelf een exorcist kan hier niks verrichten .

 14. Frank Dierickx is blijkbaar beperkt tot armzalig werelds leven. Dat wil zeggen dat ook zijn innerlijke beleving helemaal op de wereld is afgestemd.

  Veel ernstige Christenen, waaronder ook Protestanten, hebben een ernstig gebedsleven en daardoor ook een ernstig Geestelijk Leven dat zich totaal onderscheidt van werelds leven.

  Alle volgelingen van Bergoglio en andere vrijmetselaars verheerlijken het duistere licht van Satan, vinden zichzelf daarin erg belangrijk en gedragen zich meestal narcistisch, zich richtend naar de vrijzinnige moraalloze wereldse ‘vrede’ zoals uitgestraald door het vrijheidsbeeld in het definitief gedoemde NewYork.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht