Volledig verbod op draagmoederschap in Italië

In Italië blijft de nieuwe regering Meloni niet bij de pakken zitten. Ondanks de vijandige houding van de Europese Unie, die zich steeds meer tot een dictatuur ontpopt en die op elke mogelijke wijze haar beleid tracht te dwarsbomen, werkt zij hardnekkig verder aan de verwezenlijking van een nieuw beleid, dat inzake ethische kwesties en de problematiek van de migratie, voor een reële doorbraak zorgen.

In tegenstelling tot België en Nederland, waar op ethisch vlak beslissingen genomen  worden door regeringen waarvan het democratisch gehalte vele vragen oproept, zoals het steeds maar verder verlengen van de termijn voor het uitvoeren van abortus of het toelaten van euthanasie voor mensen-ook minderjarigen- met effectief of zelfverklaard psychisch lijden, terwijl de collaborerende media de volgzame massa dagelijks ‘in de goede richting’  hersenspoelen, bestaat er in Italië een echt democratisch debat over alle kwesties die het volk aanbelangen.

Hoe kan het anders, als een Premier verkozen wordt, die voor de verkiezing uitroep: “Ik ben Italiaanse, ik ben een vrouw, ik ben een christen! Bij ons daarentegen worden de christelijke symbolen uitgewist en iedereen zwijgt!

België en Nederland worden dan ook door de Europese Unie aanzien als de beste leerlingen van de klas. Het draagmoederschap wekt er geen vragen op. Nochtans is het een praktijk die de waardigheid van de vrouw en het recht van het kind op mensonterende wijze aantast.

Nooit wordt er trouwens met één woord gerept over het feit dat er in Oekraïne ‘fabrieken’ voor draagmoeders bestaan, die aan de lopende band baby’s afleveren…Het zou wel eens het opgeklopte imago van de ‘heilige’ Zelensky kunnen schaden…

Het is om deze mensonwaardige toestanden te bestrijden, dat de Commissie Justitie van de Italiaanse Kamer van afgevaardigden eind februari een reeks amendementen aangenomen heeft op een wetsvoorstel goedgekeurd door de regering van Giorgia Meloni, dat van de verhuur van de baarmoeder een “universele misdaad” wil maken.

Het draagmoederschap is in Italië reeds een misdaad sinds in 2004 een wet gestemd werd, die ” iedereen bestraft, die op welke manier ook, de commercialisering van gameten of embryo’s uitvoert, organiseert of financiert “, met straffen die kunnen oplopen tot twee jaar cel en boetes tot één miljoen euro. Het nieuwe wetsvoorstel wil dit uitbreiden tot degenen, die naar het buitenland gaan om een draagmoeder in te huren. Het aangenomen amendement verbiedt aan “Italiaanse burgers” om gebruik te maken van “substitutie-draagmoeders “, ” ook in het buitenland”, om zodoende “elke praktijk te dwarsbomen die zou kunnen leiden tot een georganiseerde handel in kinderen”.

Alleen de oppositiepartijen, zoals de linkse sociaal-democratische PD of de Vijfsterrenbeweging, hebben tegengestemd.

Eugenia Rocella, minister van de Familie, de Geboorte en de Gelijkheid van kansen, verklaarde dat de houding van de regering < heel duidelijk is en eenduidig alle vormen van vervangend moederschap veroordeelt, omdat zij strijdig zijn met de waardigheid van de vrouw en de rechten van het kind>.

Klare taal! Dit bewijst dat een “andere” politiek, een politiek “tegen de stroom in” en gebaseerd op de christelijke waarden en niet op de destructieve heidense “on-waarden”, die ons door “Europa” en haar lakeien worden opgedrongen, mogelijk is.

Waarop wachten moedige politici bij ons om het voortouw te nemen, ook al worden zij bespot en door het slijk gesleurd? Of bestaan die niet?…

 

Auteur:Veroon ter Zee

37 commentaren op “Volledig verbod op draagmoederschap in Italië

 1. Bravo aan onze christelijke Giorgia.
  Gewoon christen!
  VIVA GIORGIA MELONI

 2. Proficiat Mevr. Meloni, U bent een vrouw naar mijn hart die niet beschaamd is dat ze een christelijke vrouw is en er ook naar handelt.
  Nu wacht ik af wat U gaat doen om de invasie van asielzoekers en migranten in Italië te stoppen, ik hoop en bid dat het U zal lukken om Italië Italiaans te houden.

  1. Uw standpunt wordt ook verdedigd door het Vlaams Belang. Het opvangen van vluchtelingen is een christelijke plicht. De hele dag in de kerk liggen en zelf niets doen heeft niet de minste zin. Wat je voor de minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan, zegt Jezus. ik kan me daar ten volle bij aansluiten.

   1. De satan verdraait de woorden van de H. Schrift zoals u doet; neen, de christelijke morele wet gebiedt niet dat ge uw eigen volk en land verwoest door het bevorderen van instroom van vreemdelingen volgens het Kalergi-plan van Juda.

    Wat men niet gedaan zal hebben voor de minste bedreigde blanke christenen in Europa zal men ook niet voor Christus gedaan hebben.

    1. Trouwens is het niet alleen christelijke naastenliefde uw Arische volksstam te verdedigen tegen degenen die deze willen vernietigen maar is het ook een morele plicht van de natuurwet. Het is verboden om mee te werken aan dergelijke vernietiging.

     Wat wilt u, Ronald? Dat geheel de wereld in West-Europa komt wonen?

     De jonge kerel Henri d’Anselme, een katholieke bedevaarder, die onlangs kinderen beschermd heeft tegen een vreemdeling met een mes in Annecy, Frankrijk, zo iemand is een christelijk voorbeeld; niet de zwakke geesten die hun eigen volk verraden uit slaafse onderwerping aan de Zwarte Macht die in Brussel zit, Brussel waar de Schaduw kruipt.

     1. Nadat ik mijn eerdere reactie plaatste heb ik beelden van het gebeuren bekeken en ik moet zeggen dat D’Anselme te weinig gedaan heeft om de mes-Arabier tegen te houden; wanneer iemand kinderen messteken probeert te geven moet men meer doen dan met een rugzak zwaaien.

      Mannen in West-Europa moeten dringend terug het vechten aanleren, mentaal en fysiek. Er zijn blanke vrouwen en kinderen die verdedigd moeten worden in deze landen.

      1. Moeten wij dan geen gehoor geven aan de woorden van Jezus: Hij wilde niet dat Petrus Hem met het zwaard zou verdedigen tegen de soldaten (Johannes 18), en zei (Matteus 26): “allen, die het zwaard trekken, zullen omkomen door het zwaard.”

       En is het niet zo dat het Joodse volk van God gestraft werd door instroming van vreemde volkeren? Ook hier in het Christelijke Europa! Dergelijke straf treft heel het afvallige deel van het volk.
       Trouwens alle Europese legers zijn nu NAVO-legers en zij dienen een agenda van de duisternis.
       In de USA worden heden oprechte mensen vervolgd en gestraft door de eigen overheid.

       We moeten vertrouwen dat God Zijn kleine Rest zal beschermen. Wij hebben geen andere keuze.

       Werd er niet meerdere keren voorzegd dat o.a. Italië zwaar zal getroffen worden en het bloed door de straten zal stromen ? Het zijn alleen de verduisterde zielen die elkaar uitmoorden. Daar hebben geen christenen deel aan. Zo gaat het in alle grote oorlogen. Welke keuze had een Duitse Christelijke huisvader onder Hitler ? Meestrijden tegen huisvaders van andere andere landen of “de kogel” wegens verzet tegen de eigen verduisterde overheid. Is men in dit laatste geval geen Martelaar? En hoe redelijk was het eigenlijk om uit verdediging te vechten tegen de Duitse huisvaders die niet de moed hadden ongehoorzaam te zijn aan Hitler? Waren al die verdedigers dan zulke goede Christenen? Ik vrees van niet.

       Waakzaam zijn en vluchten voordat de oorlog begon: dat kon in alle tijden. Vandaag niet meer!

       Moedige Christelijke Martelaren zullen er altijd zijn in dit soort verwilderde tijden, zij gaan het pad van onze Leermeester Christus.

       Alleen het diep vertrouwen in God kan ons nog redden. M.a.w. echt Christelijke Geestelijke Beleving is het enige middel tot ware redding.
       Dat geldt in alle tijden.

       1. Petrus mocht het zwaard niet gebruiken omdat Christus het Offer van Zijn Bloed wilde brengen voor de verlossing van de mensheid; het betrof niet pacifisme dat alle geweld principieel verbiedt.

        Wanneer een duivelszoon een kind met een mes aanvalt gebruikt men geweld om hem tegen te houden; zo simpel is het. Katholieken zijn geen pacifisten en de glorie der wapenen werd historisch in de katholieke Kerk geprezen, inclusief door heiligen; overwinningen op de Turken werden in de Romeinse Liturgie herdacht, en krijgsmannen zoals Godfried, de bevrijder van het Heilig Graf, werden beschouwd als toonbeelden van christelijk ridderschap.

        Eén van de dwaalleringen van Luther veroordeeld door paus Leo X in “Exsurge, Domine” was zijn bewering dat het verboden was om te vechten tegen de Turken en dat het een rebelleren was tegen de straf van God over het westen.

        1. Amen Waramund

         Generation Y | Leegte | Moslima krijgt rondleiding in klooster

         Op 3:minuut 50 woord Jezus opnieuw gekruisigd ,de zelfde God ?

         En Eric zag dat het goed was

        2. Wanneer men in recht is mag en kan men zichzelf en anderen verdedigen. Dat kan zelfs een plicht zijn. Zeker voor onwetenden is het een plicht het vaderland te verdedigen tegen huisvaders die laf luisteren naar ‘hun’ dictator van hun aanvallend land.

         Wanneer men weet hoe machtigen onder elkaar bedisselen hoe en welke oorlogen moeten worden opgezet verliest men het recht daar aan deel te nemen.

         Een mogelijkheid is deel te ‘mogen’ nemen aan de diensten van het Rode Kruis tijdens veldslagen om alzo toch nog nuttig werk te kunnen leveren, waarbij men zich toch ook de vraag moet stellen of dit Rode Kruis enig recht bezit want het is een organisatie van de vijand.

         Dan is er ook de blinde haat die te voorschijn komt aan elk front wanneer men door oversten aangevuurd wordt de vijand te vernietigen in een woeste stormloop. Zelfs de heilige Franciscus van Assisi bezondigde zich daaraan in zijn jonge jaren. Uit pure trots en eigenliefde. Waar is dan het recht?

         In oorlogsfilms ziet men bijvoorbeeld een moedige jonge Amerikaanse sluipschutter die gelovig is en vooraf elk dodelijk schot aan God vergiffenis vraagt. In hoeverre hij in recht is kan ik zomaar niet beoordelen. Misschien kan hij zich beroepen op de Japanse aanval op Pearl Harbor. Voor Belgische soldaten in WW2 was er weinig kennis over de machtigen die dergelijke oorlogen opzetten. Alhoewel sommigen wel konden weten dat de toenmalige Volkenbond als voorloper van de UNO juist tot die oorlog aanzette. Het zijn diezelfde machtigen die jongeren verplichten tot legerdienst onder dreiging van “de kogel” wie hen niet ONDOORDACHT EN BLINDELINGS gehoorzaamt.

         Wij hoeven God niet de verdedigen Die zijn vijanden als een voetbank weet te gebruiken.

         1. Haal moderne oorlogen sinds de twintigste eeuw er niet bij; dat waren en zijn industrialistische vernietigingsoperaties door de judeo-maçonnieke machten om de bevolking in Europa te verwoesten; zij willen het westen geheel verwoest hebben liggen vooraleer zij openlijk hun ongekroonde leider van de Kahal willen kronen op de berg Sion.

          Waar ik het hier over heb is dat mannen ouderlingen, vrouwen en kinderen op straat moeten verdedigen tegen messentrekkers; dat omtrent die eenvoudige waarheid hier debat ontstaat toont aan hoe mentaal geruïneerd westerlingen geworden zijn.

          Besef, Eric, dat het hippie-pacifisme hier in het westen onderdeel was van de subversieve Sovjet-strategie tegen de westerse volkeren.

          1. Bij christenen en boeddhisten gaat het om innerlijke vrede. Bij christenen zou het Eerste Gebod vooraan in het geheugen moeten staan. Maar er zijn oneindig veel redenen waarom dat niet zo is. Een groot ego dat zich plots gekrenkt voelt kan daar de eerste keer misschien zelf over verbaasd zijn. Hoeveel kinderen groeien op in vrede totdat plots tot uiting komt dat zij een grote dunk van zichzelf hebben. Een verfijnd en zachtaardig mens kan een mooie tuin opzetten en daar dan ook veel bewondering bij oogsten. Maar op een dag lopen enkele verwende kinderen doorheen de aanplantingen en dan pas komt tot uiting hoe vredelievend de aanplanter in werkelijkheid is. Zo ontstaat uit eigenbelang het verlangen zichzelf en de eigen bezittingen te beschermen. Misschien is hij/zij listig en trekt een sterke man aan met een groot ego die met trots de tuin zal verdedigen omwille van de eigen grootheid van beiden. Er bestaat geen oplossing voor het gebrek aan liefde voor God. Juist in de overmachige industrielanden geldt de eigen grootheid het sterkst en worden de christenen uiteindelijk het meest gewantrouwd. Juist zij bezitten geen verweermiddelen. Men kan handel en uitbreiding van bezit niet tegengaan. Maar juist daar groeit macht en ego samen op tot een bolwerk van de duivel. Juist degenen die daar weinig of geen deel aan hebben zijn het minst bewapend. Datzelfde probleem van een groot ego laat zich even sterk gelden midden in politiediensten als in militaire kazernes. Het enige dat christenen daartegenover kunnen stellen is hun lijfelijke kwetsbaarheid en hun gebed voor die vijanden. Maar God heeft al dikwijls bijzondere zwakke mensen gebruikt om Zijn grote wonderen aan te kondigen waardoor de wereldse machten hun drijfveer verliezen. Dat is waar wij geduldig moeten naar uitkijken. De komst van zulk een mens hoop ik nog te mogen zien in mijn leven.

          2. Eric,

           Christenen zijn geen boeddhisten; zij proberen niet hun hoofd en wezen “leeg” te maken om tot niets te worden in een Nirvana. Er is een duidelijke katholieke doctrine over rechtvaardig geweld, en weerlozen fysiek beschermen tegen dodelijke agressoren is rechtvaardig.

           In “België” wordt door clerici een pseudo-christendom verkondigd dat mannen aanspoort om hun masculiniteit uit te hollen, en de toxische voeding en drank maken de verwijfdheid ongetwijfeld nog erger.

        3. Uitspraak van Tucker Carlson :
         Tucker Carlson on Twitter… episode 3! Talks on Trumps Indictment
         youtube.com/watch?v=j1s_PLdGOcI
         “. . . in dit leven hebben we onze moordenaars niet voor het kiezen, we kunnen slechts onze principes kiezen.” zie op [12:50]

  1. @Edwin Vissers,
   U kunt dat Chinees blijkbaar echt niet laten. Is dat een besmettelijke ziekte binnen Uw familie?
   Mocht dat inderdaad besmettelijk zijn, dan is het voor U te hopen dat die ziekte niet dodelijk is.

 3. @Edwin Vissers,
  Ik vrees echter dat voor Uw ziekte geen enkel geneesmiddel bestaat.

 4. “Ondanks de vijandige houding van de Europese Unie, die zich steeds meer tot een dictatuur ontpopt en die op elke mogelijke wijze haar beleid tracht te dwarsbomen, werkt zij hardnekkig verder aan de verwezenlijking van een nieuw beleid, dat inzake ethische kwesties en de problematiek van de migratie, voor een reële doorbraak zorgen.”

  De vraag is dan altijd wie de dictator is. In dit geval de Europese Unie die probeert de belangen van alle groepen in de Italiaanse maatschappij probeert te verdedigen of is het de nieuwe Italiaanse regering die haar wil aan alle groepen binnen de Italiaanse maatschappij probeert op te dringen.

  Zeker op een onderwerp waar de persoonlijke, in vrijheid genomen keuze, verder niemand tot last is.

 5. Hier een goed voorbeeld van censuur Eric

  Kijk wat er is weggehaald ,je mag het best weten ,mij wil je niet tegenkomen ,geloof me

  https://gematriaeffect.news › occult-symbolism-of-the-jesuit-order-and-aleister-crowleys-law-of-reversal
  Occult Symbolism of The Jesuit Order and Aleister Crowley’s LAW OF …
  Crowley wanted the GD to keep it’s ritual, right hand magick path roots, while the Jesuit, Arthur Waite, corrupted the GD with dreamy mysticism. Waite was responsible for the destruction and discrediting of the GD, and occultism in general. After all, the Jesuit Order can’t have anyone using magick against them.

  1. @ Edwin Vissers,
   in de jaren 1980 moest ik dat nog proeven maar die dingen smaken niet echt, zij geven een vieze nasmaak.

   Maar het is wel leuk even dit te volgen: “Episode 13: Also Sprach Zarathustra by Richard Strauss” youtube.com/watch?v=9VMxtM7lXdg — Mooie combinatie van componisten klassieke muziek, waar zij de mosterd vandaan halen en over welke onzin het meestal gaat.

   >>> youtube.com/@ClassicsExplained/videos

   Ook wel leerzaam is: “Tchaikovsky – 1812 Overture (Full with Cannons)”
   youtube.com/watch?v=VbxgYlcNxE8
   zowel beknopte muziekgeschiedenis als wereldgeschiedenis.
   Ik wist niet dat Tchaikovsky een anarchist was, en pedofiel. Ook de dame die hem jarenlang financieel steunde had volgens mij een geheime agenda.

   Toch veel liever “The Messiah” van Händel, echt leerzaam en het leidt tot gebed. 99 procent bijbeltekst. Al die gezongen verzen heb ik uit de Petrus Canisius bijbel in het Nederlands overgetypt. En dan daaropvolgend het “Requiem” van Mozart. Daarbij moet je dan de tekst ook volgen.

   Ideaal voor een zondagnamiddag, past wel goed bij Sacramentsdag (eigenlijk was dat donderdag).

 6. @eric-b-l,
  @Edwin Vissers is volgens mij iemand met een zogeheten 2e agenda
  Dit betekent: Hij zégt het één, maar bedoélt het ander).

  1. @ P.J.T. Derks
   in Edwin Vissers meen ik te herkennen de nieuwsgierigheid over al die vreemde afwijkende filosofie en verwrongen theologie. Misschien moet hij leren de aanzet tot hoogmoed tijdig te herkennen. Waakzaamheid betekent dat men zich afvraagt of men bezig is Jezus nog meer te slaan zonder het te beseffen. De overmacht aan modernen die Vaticaan II misbruikten in 1963-65 wilden in feite Jezus niet persoonlijk erkennen. Dat is een misdaad. Met hun vastberadenheid misleidden zij zelfs Benedictus XVI en het duurde lang voordat hij tot inzicht kwam.

   Altijd weer ontdekt men dat diverse kerkvorsten onvoldoende waakzaam bleken. Mensen zijn zwakke wezens en niet altijd voldoende op Jezus afgestemd.

   1. Je schrijft dingen waar ik geen raad mee weet. Ik moet 24/7 strijden en de tegenstrever ontmaskeren en hem de waarheid voorhouden. Job moest zijn beproeving ook zeer lange tijd ondergaan en zijn vrouw en vrienden die hem beklaagden altijd weer de waarheid voorhouden. Misschien ben ik zeer zwaar misleid en beeld me dingen in ? Ik zag veel wonderen en zag enkele mensen tot gebed komen. Met dank aan Jezus, Maria en mijn Engelbewaarder.

    Jij beklaagt me en je zegt dat je wedergeboren bent. Dat zijn volgens mij twee dingen die niet samengaan. Ik heb geen bijzondere gave, gewoon slechts mijn Engelbewaarder die me dingen aanwijst. Ik dank God voor de Engelbewaarder. Reeds in mijn kindertijd was hij me tot steun en troost.

    Er is de ‘kleine’ wedergeboorte: Jezus te ontdekken en Hem te mogen ontmoeten. Maar er is ook nog een ‘grote’ wedergeboorte wanneer de Heilige Geest over iemand komt zoals bij de Apostelen.

    De manier waarop jij je beroept op een wedergeboorte doet volgens mij een beetje aan narcisme denken. Misschien dat je met dezelfde ‘doortastendheid’ ook aan de lezers kunt vermelden welke grote daden je kon verrichten vanuit je wedergeboorte ?
    Hoevelen bekeerden zich door jou toedoen ?
    We zijn ten zeerste nieuwsgierig.

   2. Vanuit je ‘wedergeboorte’ zou je moeten zien en begrijpen wat er hier nu aan het gebeuren is.
    Het heeft niets met techniek te maken.

 7. Verwarring alom.

  Wanneer een reactie van mij niet wordt geplaatst maak ik daar geen punt van want mijn woorden acht ik niet belangrijk.

  Dus toch liever vluchten.

 8. @Edwin Vissers + @eric-b-l,
  Een kind van de duivel kan zich NIMMER thuis voelen bij iemand die kind is van God.
  Andersom geldt hetzelfde: een kind van God kan zich NIMMER thuis voelen bij iemand die kind is van de duivel.

  Een kind van de duivel voelt zich zeer sterk seksueel aangetrokken door duivelse voorstellingen.

  Voorbeeld: ineens (= vanuit het niéts), komt @Edwin Vissers met z’n eigen zon-aanbiddende billen en vergelijkt zijn billen met die van ’n vogel. Sorry, dat is té gek voor woorden: ik heb letterlijk NOOIT een vogel zien bidden.

  1. Arenden vindt men overal, maar sommige zijn adelaars, en die zijn eerder zeldzaam. Men kan dat dichterlijk of emotioneel noemen maar dat is wat men onder mensenzielen kan vinden : ziele-adel.

 9. Waramund aan @Eric op 15 juni 2023 om 06:03 uur:
  Eric,

  Christenen zijn geen boeddhisten; zij proberen niet hun hoofd en wezen “leeg” te maken om tot niets te worden in een Nirvana. Er is een duidelijke katholieke doctrine over rechtvaardig geweld, en weerlozen fysiek beschermen tegen dodelijke agressoren is rechtvaardig.

  U vermeldt een absolute(!) waarheid.

  @Edwin Vissers is blijkbaar gedurende z’n leven veranderd van geloof.

  1. We werden volledig weerloos,
   zelfs nog weerlozer dan de boeddhisten van Tibet in 1950.

 10. @ P.J.T. Derks en @ Waramund,

  Waramund: “Christenen zijn geen boeddhisten; zij proberen niet hun hoofd en wezen “leeg” te maken om tot niets te worden in een Nirvana. Er is een duidelijke katholieke doctrine over rechtvaardig geweld, en weerlozen fysiek beschermen tegen dodelijke agressoren is rechtvaardig.”

  Dank zij de Traditie van de RKK bezitten we veel kennis over Katholieke heiligen en hun gebedsleven, hun geestelijke beleving.
  Om het simpel uit te drukken: zij vullen hun ziel met het Woord van God uit de bijbel, met de beleving van de Passie Van Christus, met de volwaardige medebeleving van Maria in diezelfde Passie, met de liefde voor de naasten die zij kennen en met vragen om genade voor de overledenen.

  Dat is een grote geestelijke boterham, een zware maaltijd, maar het vertegenwoordigt ook een zeer groot geluk dat zeer veel gewone gedoopte christenen niet schijnen te kennen en zelfs niet eens willen kennen.

  Maar daarbij kan het toch niemand ontgaan dat strenge monniken tijdens hun geestelijke arbeid al het wereldse uit hun gedachten drijven. M.a.w. zij maken eigenlijk hun ziel volledig leeg van alles wat de wereldse dingen betreft.

  In dit laatste zie ik geen enkel verschil met de geestelijke arbeid van strenge boeddhistische monniken.

  Het enige verschil ligt in het volgende:
  — zij kennen Jezus nog niet ( een kwestie van tijd voor sommigen, voor anderen nooit ).
  — zodra de ziel leeg is ontwaart zij in diepe innerlijke vrede diverse geesten zowel goede als kwade.
  — die diepe innerlijke vrede MOET vergezeld gaan van de zuiverste geestelijke liefde omdat het anders onmogelijk is te weerstaan aan sommige sterke misleidende geesten, die wij duivels noemen.
  — zij worden veelvuldig lastig gevallen door heksen en ook daarom moet men zeer standvastig staan in de zuiverste geestelijke liefde.

  M.a.w. het verschil in beleving tussen christenen en boeddhisten, tenminste voor zover het strenge monniken betreft, is erg klein.

  De zogezegd “duidelijke katholieke doctrine over rechtvaardig geweld” stelt zeer weinig voor, zowel bij christenen als bij boeddhisten. Beiden zijn in hoge mate weerloos.

  Nochtans zou het in theorie mogelijk moeten zijn dat een Katholieke Legermacht ononderbroken en in samenwerking met monniken de antichristelijke machten zou achtervolgen. De bestaande gevangenissen zouden dan eindelijk menselijk en geestelijk volwaardige opleidingscentra kunnen worden met grote hoop voor iedereen.
  Maar ik vrees dat dit slechts theorie zal blijven.

  1. Christelijke meditatie en boeddhistische “meditatie” zijn fundamenteel verschillend; christelijke meditatie is mentale contemplatie van godsdienstige waarheden; de geest wordt dus gevuld met heilzame gedachten en slechte gedachten worden uitgebannen, en het is een vorm van bidden tot God (lectio divina is een voorbeeld). Boeddhisten proberen hun geesten te ontdoen van alle gedachten zonder onderscheid met de bedoeling van “niets” te worden, wat zij in hun geestverduistering perfectie noemen; door dergelijk gedrag opent men zich voor demonische invloeden en ontwapent men zich mentaal ervoor.

   Goede priesters waarschuwen hun parochianen omtrent dergelijke heidense toestanden. Sinds Vaticanum II zijn er modernistische trappistenmonniken geweest die openlijk aan Zen-meditatie deden; dergelijke wantoestanden moeten uitgeroeid worden. In de tijden voor het Concilie zijn er geweest die iets gelijkaardigs aan boeddhistische “meditatie” probeerden te introduceren, namelijk het quiëtisme, maar die dwaalleer werd terecht door het kerkelijk leergezag veroordeeld.

   Een authentiek christelijk geestelijk leven sluit geen fysieke inspanning uit; voordat de Tempeliersorde door de demoon Bafomet geïnfiltreerd werd en in de duisternis van gnostisch satanisme viel werd de orde, monastiek en militair, geprezen door sint Bernardus van Clairvaux in zijn De laude novae militiae. De Tempeliers waren tegelijkertijd monniken en militairen.

   Katholieke legers zullen hier niet morgen opstaan, maar ik had het niet over legers, wel over het feit dat mannen juist moeten reageren bij situaties waar mensen als slachtoffers dreigen te vallen door toedoen van moordzuchtige figuren.

   1. Slaperig bidden heeft weinig of geen waarde, hoogstens kan men spreken van oppervlakkige stichtelijkheid. Goed gebed en meditatie zijn onmogelijk zonder concentratie. Zoals altijd gaat het daarbij om de juiste ingesteldheid. Met duistere bedoelingen mediteren om geestelijke macht is altijd verwerpelijk en trekt duistere geesten aan. Heksen zijn verslaafd aan de macht waarin zij delen met een duistere roodbruine duivel met een hertengewei. De verschrikkelijke Shiva en haar drie dochters zijn dan eveneens niet ver uit de buurt.

    Het heeft geen zin boeddhisme te introduceren in het christendom, maar wanneer een goedgeaarde boeddhist kennis verkrijgt over Jezus en Hem vervolgens zoekt te ontmoeten in zijn meditatie dan wordt hij binnen korte tijd christen.

    Men mag niet zomaar veronderstellen dat ” ‘alle’ boeddhisten proberen hun geest te ontdoen van alle gedachten zonder onderscheid met de bedoeling van ‘niets’ te worden”, dat zou wel erg primitief zijn. Nochtans geven dwaze mensen zich daar aan over. Dat kent nooit een goed gevolg, het is levensgevaarlijk, eigenzinnig en vermoedelijk een vorm van extreem narcisme. Om onderscheid te maken in de geesten die men ontmoet moet men innerlijk zeer sterk staan en bovendien ALTIJD vergezeld zijn van een oudere ervaren monnik die kan ingrijpen wanneer nodig.

    Voor een rechtgeaard mens betekent ‘niets worden’ zoveel als ‘zeer nederig worden’, zonder vooroordelen. Het kan onder geen voorwaarde de bedoeling zijn dat men zonder enige waakzaamheid en willekeurig liefdeloos deuren en ramen van de ziel opengooit zodat vooral duistere geesten zullen binnendringen. Dat is een zware onderwaardering van mediteren en kan alleen gedaan worden zonder zuivere geestelijke liefde. Levensgevaarlijk. Zelfs hoogmoedig bidden kan tot bezetenheid leiden. Dergelijke dwaasheid komt werkelijk voor !

    Sedert enkele jaren kan men gestraft worden voor de daad van zelfverdediging. We leven nu meer en meer onder communistisch bewind. Indien men blank is, katholiek of bijbel-bestuderend christen is men bij voorbaat verdacht. Men moet trachten, indien mogelijk, de agressor niet aan te raken want dan heeft hij geen verhaal. Uitdagende mensen liefst ontwijken of tenminste een redelijk gesprek trachten te voeren. Indien dat niet kan neem de vlucht. Pro-life mensen zouden bij voorkeur moeten vergezeld zijn van een of meer sterke mannen wanneer zij gaan bidden in de buurt van een vrouwen-en-abortus-slachthuis.

 11. Wat een ontdekking !

  In Openbaring 9:11 wordt gezegd: “de engel van de bodemloze put, wiens naam in de Hebreeuwse taal Abaddon (Abaton) is, maar in de Griekse taal zijn naam Apollyon heeft en in de Vulgaat door het Latijnse Exterminans (Vernietiger) . Er wordt ons verteld dat hij de koning is van de diepe kuil, de grote verzamelplaats van de doden, beter bekend als Sheol, oftewel: hel of de afgrond en de naam die wordt gegeven aan de engel die bij Maweth, oftewel ‘dood’, staat. over de zes engelen van vernietiging, die God helpen bij het straffen van de goddelozen.

  Nu kijken op 12:29 —————–https://youtu.be/uNhDl6MgynQ

  Dit is ook opgenomen in Irak ,waar vroeger de tuin van eden was

 12. @Edwin Vissers,
  U toont zich níet om te léren van deze indrukwekkende site:
  U toont zich om deze site te leren hoeveel zij (= de makers + lezers) van Ú kunnen leren.

  Kent U het gezegde van hoogmoed en hoogmoedigheid?: Hoogmoed komt voor de val.

  1. zijne eminentie P.J.T,Derks ,het gaat uw allen goed hier, sterkte in de komende tijden ,vaarwel .

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht