Franstalige “katholieke ” universiteit UCL wordt abortusbastion!

Het masker is gevallen! Vincent Blondel, de huidige rector, verklaart in een officiële boodschap dat de ” UCL, de Franstalige katholieke universiteit van Leuven(Louvain-la-Neuve) het recht op abortus verdedigt”.

” De UCLouvain verdedigt het recht op abortus, zoals dit door de wetgever is vastgelegd”, zo luidt de officiële verklaring van de rector, die spreekt in naam van de volledige inrichtende macht van de universiteit.

De aanleiding van de verklaring is een actie van katholieke studenten, die met een aantal posters de aandacht wilden trekken op het feit van de vruchtafdrijving, de vernietiging van een mens in wording, dat door de huidige Belgische regering gebanaliseerd wordt. De linkse partijen en  de vrijmetselarij, in België een stuwende macht, die vele partijen in haar greep houdt, willen immers de termijn, waarop het doodvonnis mag worden uitgevoerd, nogmaals verlengen tot minstens 18 weken en zelfs tot de geboorte, indien de vrouw psychische problemen zou hebben…! Onaanvaardbaar, ook voor een niet-gelovige!

De actie was een reactie daarop. Onmiddellijk schoot het kamp van de haat, links en uiterst links in actie. De affiches werden beklad en met vijandige leuzen overplakt. Een linkse studentenvereniging, die aanleunt bij de communisten van de Ptb (Franstalig broertje van de Pvda), begon een intimidatiecampagne op de sociale media en zette de universiteit onder druk om de “extreem-rechtse, reactionaire campagne van deze ultra-katholieken” te veroordelen.

Wat al heel snel gebeurde. De UCL verklaart officieel dat abortus een recht is en  gaat daarmee in tegen de leer van de Katholieke Kerk in wat als het meest heilige en onaantastbare beschouwd wordt: het recht op leven.

De Catechismus van de katholieke Kerk stelt immers dat Het menselijk leven moet volstrekt geëerbiedigd en beschermd worden vanaf het moment van de conceptie. Vanaf  het eerste ogenblik van zijn bestaan moeten de rechten van de persoon voor elk menselijk wezen erkend worden, waaronder het onschendbaar recht op het leven, een recht dat elk onschuldig wezen toekomt”. Duidelijker kan het niet.

De huidige paus, Franciscus, die in vele domeinen uiterst progressieve standpunten inneemt, wijst abortus in alle toonaarden af en beschouwt het als moord. Hij gebruikte onlangs nog harde woorden om dit kracht bij te zetten: “Mag men huurmoordenaars inzetten om een probleem op te lossen? Nooit zal mijn standpunt daarover wijzigen”. Veel aandacht wordt daar in de media, die hem anders zo genegen zijn, niet geschonken…

Met haar standpunt zegt de eertijds katholieke universiteit dus openlijk dat zij de katholieke leer verwerpt.

De vroegere journalist bij het dagblad La Libre Belgique, Paul Vaute, opzij geschoven door de ultra-progressieve Christian Laporte, een van de vijanden van aartsbisschop Leonard, maakt over de situatie een uitstekende analyse:

De UCLouvain heeft een inrichtende macht, waarvan vier van onze bisschoppen lid zijn. Daarenboven is de aartsbisschop van Mechelen-Brussel voorzitter van deze inrichtende macht en groot-kanselier van de universiteit. Indien de stellingname van de rector van de UCL niet ontkend wordt- tot op heden gebeurde dit niet-, zijn er slechts drie mogelijkheden.

Ofwel verbreekt de bisschoppenconferentie binnen de kortst mogelijke termijn alle organisatorische banden tussen haar en de universiteit. De vier bisschoppen dienen hun ontslag in als inrichtende macht en het episcopaat laat officieel weten dat de UCLouvain zich, binnen de bakens vastgelegd door de wet van de Kerk, niet meer katholiek mag noemen;

Ofwel is onze bisschoppenconferentie een verzameling van slappelingen;

Ofwel – wat ik weiger te geloven- deelt de Belgische bisschoppenconferentie de uitspraak van de rector van de universiteit…in dat geval moet het probleem bij hoogdringendheid aan Rome voorgelegd worden.

Paul Vaute -en velen met hem, ook in Vlaanderen-, verwachten een duidelijk antwoord!

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

13 commentaren op “Franstalige “katholieke ” universiteit UCL wordt abortusbastion!

 1. Katholieken moeten net al de universiteiten de wet respecteren. De tijd dat katholieken beslisten wat wel en niet mag is al lang voorbij. Katholieken zijn trouwens niet verplicht van het recht op abortus gebruik te maken. Zij hebben niet het recht hunb ideeën – hoe nobel die ook kunnen zijn – aan anderen op te dringen.

  1. Niet vergeten aub

   Eenieder die ‘abortus’ steunt is een kandidaat voor de Hel, dat werd reeds op verschillende momenten in Boodschappen gezegd, wat er kan gebeuren is voor die mensen te bidden en er zeker van zijn dat er recht over ons allen zal gesproken worden in deze.

   Als ge tijd hebt vul dan het woord ‘ abortus’ in in de zoekfunctie van het Blog Willibrord en verruim uw kennis

 2. Het masker is gevallen! een rector, verklaart in een officiële boodschap dat de ” UCL, de Franstalige katholieke universiteit van Leuven(Louvain-la-Neuve) het recht op [moord] verdedigt”.

  Men zal wel moeilijk gaan doen over de definitie van het woord [moord], zo zijn ze wel, de kinderlijk gebleven uiterst gehaaide eigen-zin-doordrijvers. Nee, zullen ze zeggen: ‘Het leeft nog niet, en dat het een hartslag heeft zegt op-zich niets!’

  Dat doen sommige mensen: met woorden ’toveren’. En met letters en cijfers zelfs. Sommigen zijn zo aan de ‘macht’ gekomen, meent men; met het kopen van het eerstgeboorte-recht en het liegen tegen de vader. (Met dank aan Edwin Vissers)

  Dat listige, dat handelen en dat manipuleren met woorden, herken ik ook in deze situaties. Deze wereld is in de greep van de tovenaars met woorden. En diegenen met geld uiteraard.

  De katholieke kerk zou m.i. als enig Christelijk bastion haar poot hartstikke stijf moeten houden in zaken van ‘moord’ (het doden van menselijk leven). Een zéér strenge huisvader zou de paus moeten zijn. Geen stap naar links en geen stap naar rechts doen wij. En wie het daar niet mee eens is of die nu priester of aartsbisschop is, hulpje of leek, die gaat maar snel een baantje of een gezellige bijeenkomst bij die lui die het er mee eens zijn zoeken.

  Dát is de weg en niet gedwaald met de meute die door ‘het volk’ verleid wordt. Velen zijn dwaas en er zijn en maar weinig wijs. Maar zal een dwaze de wijze kunnen begrijpen? Ik denk het niet. Daarom moet de wijste als van steen zijn. De roede erover en geen gelispel wil die meer horen!

  Het woord katholiek moet meteen uit de titel van de universiteit. Hoe dúrven ze.
  Als de grens van [ moord] verlegd wordt is er niets meer veilig en heilig in het leven. Dan hebben de jakhalzen hun zin. Dáár gaat het om.

  Dus de kerk moet ‘ouderwets’ blijven. Meegaan met de waan van de dag is voor dwazen. Wel zou de kerk dichter bij de grond moeten komen. Men zou les moeten geven. Elke zondag een les van 2 uur. Waarin elke zin uit het Woord uitgelegd wordt.

  Maar! Er is een grote maar, wat mij aangaat:
  Ik vrees namelijk, dat de kerk zélf wellicht op zand gebouwd is en dus niet op goede grond. De moraal is zeer goed, maar het verhaal lijkt mij niet te kloppen. Daarom is zij zélf misschien ongeloofwaardig en schendt juist zij de moraal waar zij juist voor zou moeten staan; ze kan het misschien niet. Het blijkt wellicht een illusie nu in haat blootje gezet door de tijd?

  Vreselijk.

  Ik vrees dat we ons in deze spagaat bevinden en dus weerloos zijn wat betreft steun uit de hoek van de kerk. Ook met corona liet zij haar ware aangezicht zien.

 3. Iemand vermoorden = willens en wetens het leven van iemand verkorten.

  Voorbeelden:
  een dier slachten (vermoorden) om te eten te hebben = noodzaak;
  een dier slachten (vermoorden) om ándere redenen = dierenmishandeling.

  een mens slachten (vermoorden) uit noodzaak (bijv. oorlog of hongersnood) = bescherming van eens eigen lijf, eerbaarheid en/of goed;
  een mens slachten (vermoorden) om ándere redenen = moord.

  @Ronald,
  Ik hoop van ganser harte (= met geheel mijn hart),
  dat U niet vermoord wordt + dat U zich NIET láát vermoorden (modern woord: laat euthanaseren).

  Een mens is zó kostbaar (denk aan Uw ouders) dat Uw leven méér waard is dan álle goud + álle betaalwaardige materialen in het heelal (= werkelijk álles wat er bestaat).

  @Ronald,
  Voelt U zich het veiligst bij iemand die overtuigd is dat de waarde van Uw leven hoger is dan alle betaalwaardige materialen in het heelal
  of voelt U zich het veiligst bij iemand die Uw leven NIÉT de moeite van het bewaren waard(ig) vindt?

  1. Dat heeft u mooi gezegd, Derks.

   “. . . dat Uw leven méér waard is dan álle goud + álle betaalwaardige materialen in het heelal . . .”.
   Nu maar hopen dat uw woorden goed begrepen worden, want dat zijn ze wel waard. Daar straalt positiviteit vanuit, van die woorden. U bekijkt het positief en ziet in dat élk mensenleven eigenlijk het kostbaarste is dat er bestaat. Dat klopt namelijk, volgens mij. Tot die conclusie kwam ik ook.

 4. Overal in de wereld blijft de ‘nieuwe’ verdrukking met kleine en grote daden verder de eigen put dieper uitgraven. We zijn nog lang niet aan het duistere diepste punt. En de geschiedenis van onze wereld vertelt dat de agressors altijd weer zelf in hun eigen put vallen. Zij leren niets van de geschiedenis, zij weten alles beter ? God ontkennen staat gelijk met zelfmoord.

  1. Voor wie God niet kennen en toch hun ziel willen zalven bij dergelijke intrieste berichten :
   Adagio – Johann Sebastian Bach
   youtube.com/watch?v=-ywL_zokELE

 5. De praeternatuurlijke wezens die de menselijke machthebbers dienen hebben restricties op hun activiteiten op aarde vanwege God, en naargelang de heiligheid en zondigheid bij de kinderen van Adam worden die restricties vermeerderd en verminderd. De mensenwereld is zeer, zeer zondig nu en exorcisten met canonieke zending van de Kerk hebben dan ook gemeld dat sinds de jaren zestig vorige eeuw er een zichtbaar zware stijging geweest is van demonische activiteit. Doodzonden noemen zij portalen voor het demonische, en de cultisten van de donkere machten willen meer kindermoord om ongeborenen als mensenoffers te offeren aan de genoemde machten; de doodzonde van moord op een onschuldig kind is een gruwel voor de ogen van God en Hij straft het mensenras door de eerdergenoemde restricties te verminderen, waardoor de donkere geesten meer bewegingsvrijheid hebben op aarde. Die toename van bewegingsvrijheid kan men onder andere zien aan de vele gevallen van ontvoering van mensen door ontlichaamde nefilîm, een onderwerp waar David Paulides over spreekt op zijn yt-kanaal “Canam Missing Project”, praeternatuurlijk terrorisme zoals het verminken van vee en het zien van “UFO’s” zoals zwevende bollen, die niks met “aliens” te maken hebben maar demonische manifestaties zijn.

  De cultisten roepen praeternatuurlijke wezens op door magie-rituelen die zij “theürgie” noemen; zo ontvangen de menselijke machthebbers op aarde bevelen van Belial de satan; de magiër Eliphas Lévi, een initiaat bij de “GoF”-vrijmetselarij, schreef over die soort van magie en zei dat het levensgevaarlijk is en dat degenen die het doen doodgefolterd worden. Degenen die in leven gehouden worden wil de satan ongetwijfeld gebruiken als zijn magiërs bij de aardse machthebbers om de wereldpolitiek te sturen. John Dee, hofmagiër bij het Engels protestants koningshuis en één der grondleggers van het Brits zee-imperium, die met “engelen” (duivels) sprak via magie-rituelen, was zo iemand. Dee, een hermeticist, was waarschijnlijk een initiaat bij het rosicrucianisme, toen de dominante hermeticistische sekte in West-Europa.

  Alle universiteiten in “België” buigen voor de zwarte troon, en wie de katholieke orthodoxie wil verdedigen zal zich op de rand van de samenleving bevinden. Hier in het westen leeft men niet meer in een beschaving maar in contreien die door de donkere geesten wederom in het paganisme getrokken zijn van de grote duisternis eeuwen geleden, waaruit onze voorvaderen traden door hun kerstening in de wateren van het heilig doopsel. Aan katholieken dus het besef dat zij zich geestelijk moeten wapenen en dat zij niet omringd worden door een vriendelijke omgeving; zoals sint Paulus te kennen gaf is de strijd niet louter tegen vlees en bloed, maar tegen principaliteiten en machten [Ef. 6, 12]. Ook is het belangrijk voor katholieken om zich voor stoffelijke noden onafhankelijk te maken tegenover het bewind en de systeeminfrastructuur.

  De alzuivere Maagd Maria geve bescherming aan de getrouwen.

 6. Abortus is “moord”, het intentioneel gepland vermoorden van een mens-in-wording. Het is niet omdat onze wetgeving zo decadent is om abortus in welbepaalde omstandigheden te tolereren dat Burgers met een volwassen gevormd geweten dit ook zo moeten doen, heu… plegen !

 7. Vergeten wij toch ook niet hoe prof. Stephane Mercier in 2017 door de UCL aan de deur werd gezet omdat hij, met objectieve wetenschappelijke argumenten, abortus afwees en veroordeelde als moord op een onschuldig wezen.

 8. Met Pinksteren kwam de prille kerk naar buiten. Nu blijven ze als bange kwezels in hun zetel zitten.

  1. @Freddy Valcke,
   U heeft de bijbel – in tegenstelling tot ‘onze’ bisschoppen – begrepen.

 9. Hopelijk zal na Franciscus een verdediger van de katholieke orthodoxie de Troon van Petrus bestijgen die hier in “België” de huidige slechte bisschoppen zal vervangen door waardige mannen die de goddeloosheid van de onwettige macht van de driekleur in Brussel veroordelen.

  De driekleur, nota bene, is een symbool van het bloederig revolutionair antiklerikalisme van 1789 dat katholieke clerici doodde in stromen van bloed en de katholieke Frankische aristocratie uitmoordde; op de boeren van de Vendée werd een genocide uitgevoerd en hier in ons land werd de bodem gedrenkt in het bloed van de dappere boerenkrijgers; tenenkrommend om bisschoppen te zien buigen voor een dergelijk anti-katholiek en genocidaal symbool.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht