Behoeft Vlaanderen Nieuwe Afspraken Om Te Overleven

Onlangs ontving ik een mail van een bezorgde katholieke moeder. Zij zoekt een huis met een voldoend grote tuin uit verlangen naar een overleving-moestuin. Als katholiek gezin hopen zij hun kroost ook nog uit te breiden.

Uiteraard moeten we hen absoluut toejuichen.

Helaas ontdekten we spoedig een probleem. Het is gekend en begrijpelijk. Zij wenst alleen voor haar eigen gezin in rust en vrede en met voldoende voedsel doorheen de grote crisis te geraken.

Natuurlijk is dat een mooie en gerechtvaardigde wens. Men mag tegenwoordig al blij zijn dat sommige gezinnen nog zo moedig willen zijn.+++ Wat is dan de aard van het probleem ?

In heel West-Europa, voor zover ik het meen te begrijpen — en men corrigere mij a.u.b. indien nodig — doet zich het akelige fenomeen voor van totale versplintering van de Rooms Katholieke Kerk, of althans van hetgeen nog overblijft.

Slechts een enkel sprankeltje hoop blijft over : al die splinters zijn gelijkaardig en respecteren de Katholieke Traditie.

Mag men dat zomaar aanvaarden ? Mogen we dat als iets vanzelfsprekends aannemen ?+++ Laten we trachten dit wat dieper te onderzoeken.

Bij meerdere verschijningen van Maria aan mensen ons bekend vanwege de website van o.a. Claudia ( blog.seniorennet.be/levend_geloof/ ) en ik meen ook van Michael Dekee ( gegroetokruis.org/ ) zegt Onze Lieve Vrouw dat we thuis moeten blijven en niet in het wilde weg gaan vluchten. Zij benadrukt ook het belang van de uitstraling van onze gebeden en andere invloeden op ieders omgeving.

Moeten we deze uitspraak alleen maar letterlijk nemen ?

Hoe ontplooit zich de toestand indien we die uitspraak meer geestelijk bekijken ?

We mogen nooit afwijken van de Waarheid, zoals de ‘modernisten’ eigenlijk juist wel doen; zij vinden ‘nieuwe waarheden’ uit. Altijd overtuigd thuisblijven betekent dat we muurvast blijven volharden in het Woord van God, zonder veranderingen.

Dat is dus klaar en duidelijk, volgens mij.+++ Wat is er dan zo bijzonder aan de versplintering ?

Door die versplintering gaat de samenhang van de Ware Kerk stilaan verloren. Vooral nu het duidelijk wordt dat de beloofde negen spuitjes van Bill Gates heel zeker zullen uitgevoerd worden. Dit betekent dat we meer dan waarschijnlijk nog twee grote sessies van pandemie met elk drie spuitjes zullen moeten ondergaan. Dat zou zich vermoedelijk afspelen over een periode van ongeveer zes jaren.

Ons Aller Moeder Maria heeft zeer dikwijls in tranen verduidelijkt dat het steeds moeilijker zal worden. We weten ondertussen dat de overheid met grotere dwang zal optreden.

Voor al die christenen die als verspreide splinters van elkaar gescheiden zijn dreigt niet alleen vereenzaming maar ook groeiende wanhoop. Sommigen gedijen juist beter in eenzaamheid, maar voor zeer velen ligt het wel anders, meen ik te mogen besluiten.+++ Even teruggrijpen naar bekende ware bronnen van de Traditie.

Eerst was er Jezus en Maria en werden de apostelen gegrepen door de Heilige Geest. Later waren er o.a. de heilige Benedictus die zonder bezittingen in een grot leefde om te bidden in berouwvolle boetedoening. Ook was er bijvoorbeeld de heilige Franciscus van Assisi die gewoon in de open natuur zat en bij vriesweer zich beschermde tegen vriesrijm met behulp van een karig twijgenhutje. Nog veel meer voorbeelden zijn gekend.+++ Wat bezielde deze mensen, wat was hun drijfveer ?

Omdat we nu ononderbroken worden aangespoord om de ‘vernieuwende’ tendensen te volgen moeten we ook overeenkomstige moeite doen om stand te houden.

Is dit juist ?
Neen, het is onvoldoende !

Om dit zeker goed te begrijpen hoeft men slechts te kijken naar de handelingen van de grote heiligen en kloosterstichters doorheen de eeuwen.

Het gaat om vele vaste gebed-stonden verspreid over de dag en zelfs de nacht.
Wanneer men zichzelf belooft zich daaraan te houden wordt geleidelijk de ziel verlicht als met een klein hemels vlammetje. Na een gebed-stonde echter verflauwt het vlammetje omdat we nu eenmaal in een verschrikkelijk harde aardse toestand gedompeld zijn door het fysieke lichaam.
Door zich te houden aan de belofte dat eerste vlammetje telkens weer terug op te wekken ontstaan er geleidelijk meerdere kleine vlammetjes die de ziel ook meer en meer verlichten. Dat zijn de gebeden die zelf tot leven komen en niet meer willen stoppen.
Na verloop van tijd smelten die kleine vlammetjes samen en begint de ziel geheel vanzelf als een eigen leven van licht te leiden.
Dit is wat bedoeld wordt met “Geestelijke Beleving“.

Vanaf dan gebeuren wonderlijke dingen, niet alleen in de ziel, maar met de gehele mens.

Daarom is het zo uitermate belangrijk dat men tot goed besef komt wat de betekenis is van “Eerherstel aan het Heilig Sacrament“.

Hierover kan men alles vinden op o.a. de site van Michael Dekee: gegroetokruis.org/

Het is alleen deze Geestelijke Beleving die de Kerk tot een Levende Kerk maakt.
De ‘modernisten’ kunnen daar niet meer aan toe komen. Zij bekenden een afkeer te koesteren voor echte klassieke kloosters met intens regelmatig gebed.

Hiermede is het dus wel duidelijk dat dit het allerbest kan tot stand kan komen in een grote kring van christenen bij elkaar. Zij kunnen elkaar zacht en vriendelijk blijven aanmoedigen want de tegenstrever slaapt nooit en trekt de ziel weer omlaag naar de duisternis.+++ Wij zijn de enigen die dit nog kunnen en nog wensen en zelfs ook willen !

Daarom moeten we tot een of meerdere grotere gemeenschappen zien te komen.
Omdat het ‘modernisme’ de RKK in slaap heeft gesust — en wanneer men hen tracht te wekken krijgt men steevast geen andere reactie dan van ergernis en zelfs woede voor de aan hen veroorzaakte pijnlijke last van wakker te moeten worden — daarom moeten we ferm en overtuigd doorzetten om een of meerdere grotere gemeenschappen te beginnen opbouwen.

Volgens mij is het van: “alles of niets”.

Maar daar hoeft u niet noodzakelijk mee akkoord te gaan . . .

Hoe denkt u, lezer, daar zelf over ? Vertel ons dat even !

 

 

Auteur:Hypoliet

26 commentaren op “Behoeft Vlaanderen Nieuwe Afspraken Om Te Overleven

 1. Hypoliet, de Hemelstraat en Maleizen zijn alvast twee van dergelijke gemeenschappen. Zijn er nog andere?

  1. @ Lezer,
   voor zover ik Maleizen meen te kennen kan men zeggen dat er mogelijkheden zijn mits men de mooie tuin tot een grote moestuin herschept. Dat daar ook plaats zou zijn voor gezinnen wist ik niet.
   Des te beter indien wel. Is er ook een natuurlijke waterbron ? Is er nog meer tuinbouwgrond beschikbaar ?

   Maar van de Hemelstraat dacht ik dat het erg beperkt was in ruimte. Ik geloof wel in de optie van bidden voor manna en dat zal ook zeker gaan gebeuren wanneer de nood hoog wordt. Maar midden in de grote stad ?
   En wat gebeurt indien een toeloop ontstaat tijdens de volgende zeer strenge pandemie ?
   Beschikt men daar over voldoende water ?

   Met vriendelijke groet,
   Hypoliet

  2. Het is me niet duidelijk of de broederschap van Bierbeek veel opvang kan schenken. De moestuin is erg klein en eveneens het gebouw biedt weinig ruimte.

   Wel is het duidelijk dat mensen op zoek zijn naar betaalbare ruimte.

 2. Ah, je bedoelt echt waar gezinnen samenleven. Maar je kan toch een gemeenschap zijn zonder echt samen te leven?

  Ik ben wel voor moestuinen, waterputten, batterijen, kachels, generatoren, kippen etc… Maar echt autarkisch zullen we niet direct zijn denk ik.

  1. Akkoord. Tot op heden ging dat goed. Overdrijf ik wanneer ik zeg dat het alleen maar goed ging omdat we op dit moment nog altijd in weelde zwemmen ? en zelfs nog grote bewegingsvrijheid genieten ?

   We konden op youtube zien hoe wreed en meedogenloos de Chinese overheid optrad. Deuren van appartementen werden vakkundig geblokkeerd voor onbepaalde tijd.

   Voorzeker zullen ook bij ons sommigen tot martelaren worden.

   Veel profetische boodschappen spreken over een monarch. Goed. Maar wat kan die jonge man doen wanneer hij arriveert ? Hij zal toch wel een stevige achterban nodig hebben dunkt mij. Een geestelijke uitvalsbasis in de vorm van de reeds voorzegde nieuwe kloosters voor gezinnen, enkelingen, broeders en begijntjes, en ook echte kloosterlingen. En een priester. Van dergelijke kloosters moet we het eerste prille begin nog zien.

   1. Eric: “kloosters voor gezinnen, enkelingen, broeders en begijntjes, en ook echte kloosterlingen.”

    Kloosters voor gezinnen kunnen niet; het kloosterleven is geworteld in de Drie Evangelische Raden, namelijk evangelische armoede, gehoorzaamheid en volmaakte kuisheid. Dat laatste sluit natuurlijk een huwelijksleven uit. Men kan leven als huisvader of als monnik, maar niet als beiden.

    Ook goed om op te merken is dat men religieus kan leven zonder canonieke status als kloostergemeenschap; dat moet dan wel zonder plechtige geloften en de betrokkenen mogen niet doen alsof zij, bijvoorbeeld, Benedictijnermonniken zijn terwijl dat niet zo is. Iemand die ervoor kiest om monastiek te leven doet dat echter omdat hij een goddelijke roeping daartoe onderscheidt en niet om te wachten op een monarch die niet gaat komen.

 3. Eric: “Onlangs ontving ik een mail van een bezorgde katholieke moeder. Zij zoekt een huis met een voldoend grote tuin uit verlangen naar een overleving-moestuin. Als katholiek gezin hopen zij hun kroost ook nog uit te breiden.”

  Leren moestuinieren is zeer lofwaardig; zolang men nog grond kan bezitten is het verstandig om zelf voedsel te kweken in zoverre men dat kan. Naast moestuinieren is het ook nuttig om te leren over homesteading, bushcraft en het onderscheiden van eetbare en giftige wilde planten in ons klimaat hier.

  De dame lijkt situationele alertheid te hebben; verheugd te weten dat er hier toch nog mensen zijn die zich willen voorbereiden.

  Wel moet ik toevoegen dat, zoals ik de laatste tijd hier reeds herhaaldelijk gezegd heb, er manifeste plannen zijn om grondbezit af te schaffen (“Agenda 2030”) en dat er dus de nood lijkt te zijn gecoördineerd eraan te werken om, als het zover is, in groep deze samenleving te verlaten om buiten de steden en dorpen te gaan leven in tribaal verband. Onlangs poneerde ik hier de mogelijkheid van pastoraal nomadisme, maar hoe dan ook dreigt er een toestand te ontstaan waarbij christenen niet langer in de steden kunnen blijven.

  Sommigen zullen denken dat de nomadische gedachte voortkomt uit een op hol geslagen fantasie, maar onze langvaderen in oude tijden leefden zo en waren op die manier zeer flexibel ter overleving in chaotische omstandigheden. De Scythen hadden geen steden maar trokken rond met hun paardenkudden en waren daarom zeer moeilijk te onderwerpen door vreemde vorsten.

  Eric: “zegt Onze Lieve Vrouw dat we thuis moeten blijven en niet in het wilde weg gaan vluchten.”

  Zoals de meesters in het geestelijk leven altijd onderricht hebben moet men oppassen met vermeende verschijningen en locuties; er zijn er veel valse. Wat zeker is is de leer van de H. Schrift en de Apostolische Traditie, en de heilige vaders hebben gezegd dat christenen in de tijd van Antichrist in de wildernis zullen overleven.

  Volgens de H. Schrift trokken Matitjahu, zijn zonen en degenen die hen volgden de wildernis in om te ontkomen aan de hellenistische vervolgers; iedere goede exegeet zal zeggen dat die tijd een prefiguratie was van de tijd van Antichrist en Antiochus, de kerkvervolger van toen, van Antichrist persoonlijk. Zo legden de kerkvaders de Schrift uit.

 4. Welke bezwaren kunnen ontstaan wanneer een grote gemeenschap van gezinnen begeleid wordt door niet alleen broeders en begijntjes maar ook echte kloosterlingen ? Begijntjes en nonnen verblijven aan het ene uiterste van de gebouwen en de broeders en mannelijke kloosterlingen hebben hun verblijf aan het andere uiterste. Daartussen de gezinnen. In de voornaamste plaats, de kapel of kerk, komen zij toch allen samen, meerdere keren per dag en ook in de nacht. De geestelijken zullen daar hun vaste plaatsen hebben. Het is een tijdelijke noodtoestand en er zal intenser gebeden worden dan ooit.

  Trouwens wanneer allen nomadisch zouden naar de wildernis trekken zal de canonieke status tijdelijk slechts een tekst op papier zijn zonder uitwerking.

  Sedert de eerste kanonnen en schietgeweren werden gebruikt was vluchten naar de wildernis niet meer zinvol, net zoals verdedigingsmuren hun betekenis verloren.

  Het blijft mij verbazen dat men niets leerde uit de eerste pandemie. Hoe weinigen zullen dan pas tijdens de tweede pandemie gaan nadenken ? Misschien begint men tijdens derde pandemie te begrijpen hoeveel waardevolle tijd men verloor. De gemeenschappen zullen dan in een soort ‘koterijen’ moeten verblijven.

  Pas wanneer de wereldbank zal eisen dat iedereen een chip laat inplanten zal de staat alle grond als staatsbezit beschouwen. Dat is een eind na de derde pandemie en na de Grote Waarschuwing. Dan zal men misschien voor enkele jaren moeten vluchten maar daar kan ik niet in geloven wegens de sterk opgevoerde electronische controle over heel de aarde. Midden Limburg bevindt zich sedert enige tijd een zeer groot natuurpark waar wolven vrij loslopen en dat park wordt bewaakt. Hetzelfde geldt voor de Ardennen. In 1979 en daarna heb ik lange voettochten gemaakt doorheen de streek tussen Banneux en Bohan. Het was toen al onmogelijk onopgemerkt door een bos te trekken. Het is vandaag meer dan ooit voorheen onmogelijk om daar met een grote groep onopgemerkt naar toe te trekken of te verblijven.

  Indien een monarch zou komen zal hij niet zonder de vele grote gemeenschappen kunnen handelen. Want de antichrist moet overwonnen worden. Misschien kan men hem voorstellen als een tijdelijke wereldse rechterarm van Koning en Rechter Jezus die zich voor iedereen goed zichtbaar zal manifesteren als de Onoverwinnelijke macht van God.

  Het lijkt me redelijk dat het nieuwe wereldregime de gemeenschappen zal gedogen om het wereldwijde slavenvolk mee te bedreigen als een bestraffing voor de ongehoorzamen want men zal hen in de media voorstellen als armzalig en opgesloten in hun ‘koterijen’ zonder enige toegang tot winkels, gezondheidszorg en andere industriële genotsmiddelen. Men zal hen voorstellen als uitgestotenen. Dat versterkt de suggestie dat de wereldregering mensen gelukkig maakt, zoniet is er geen spanningsveld en ontstaat er te veel opstand binnen het systeem. De toestand van uitgestotene is toevallig een toestand waarin ik me goed voel en ik denk niet dat ik de enige ben. Juist op zulke plekken is God meer nabij.

  En dan is er nog het onderwerp “antichrist”. Deze duikt bij iedere grote oorlog weer op. Dat is noodzakelijk en altijd voor korte tijd. Bij een grote oorlog is men altijd na ongeveer vier jaren volledig uitgeput. Wanneer men spreekt van een honderdjarige oorlog dan kan dit slechts plaatselijk zijn zodat men middelen en voedsel kan blijven aanvoeren want er zijn altijd wel diverse belangengroepen die daar interesse in vinden.

  1. Eric: “Sedert de eerste kanonnen en schietgeweren werden gebruikt was vluchten naar de wildernis niet meer zinvol, net zoals verdedigingsmuren hun betekenis verloren.”

   U heeft ongelijk. Het is ook in moderne tijden nog steeds efficiënter ter overleving om zich buiten het hol van de leeuw te bevinden dan erbinnen.

   Als de schurftpolitiekers krijgen wat ze willen, dan zullen alleen diegenen overleven die buiten de steden en dorpen leven; dus ofwel slagen Germaanse gebieden erin om zich los te werken uit de greep van het systeem en zullen zij in verzet staan tegen Antichrist totdat na de drie jaren en een half Christus terugkeert uit de hemelen, of degenen die willen proberen te overleven zullen dat moeten betrachten buiten de gevestigde maatschappij.

   Herinnert u zich nog de WEF-video met de “voorspellingen” van de Judeeër Klaus Schwab voor 2030? Hij beweerde dat u niets zult bezitten en “blij” zult zijn, en dat mensen hun eten zullen ontvangen van een drone aan hun deur. Krankzinnig, ja, maar zo zijn de plannen van die psychopaten, en ze worden nu in stappen uitgevoerd. Ik las dat er weer een Nederlandse boer zelfmoord gepleegd heeft. 25 jaar.

   Moestuinen als persoonlijk bezit staan niet in de genoemde plannen die ontworpen zijn om mensen afhankelijk te maken van hen en niet van een eigen bodem, en katholieke kloosters hebben ze ook niet in die plannen, want zij willen iedereen convergeren in een wereldreligie van Antichrist die, zoals de H. Schrift duidelijk maakt, christenen zal doden. Het oecumenisme en syncretisme van paus Franciscus met leiders van valse religiën werken daar naartoe, en zo ook het talmoedistisch “noachidisme” dat het Christendom valselijk beschuldigt van afgoderij en de dood afroept tegen christenen.

   Maar ik geef nog een voorbeeld uit de H. Schrift omtrent het concept van uittreden uit de stad om buiten te overleven. Christus gaf de opdracht aan Zijn gelovigen in Judea om, wanneer zij de gruwel der desolatie zouden zien in de heilige plaats, te vluchten naar de bergen [Matth. 24, 15-18]. Ten tijde van de belegering van Jerusalem door de Romeinen met hun aanvoerder Titus zijn de christenen daar in feite gevlucht naar de bergen en zij hebben toen hun levens gered.

   Valse profetieën die mensen verbieden om volgens de woorden van Christus te handelen zijn dus levensgevaarlijk wanneer de vijand de georganiseerde civitas in een staat van totale surveillantie werpt met een verbod op persoonlijk bezit.

   1. Ik kan hier slechts herhalen wat ik schreef op 1 november 2021 om 23:10
    katholiekforum.net/2021/10/31/afbraak-van-doude-tyd-deel-1/#comment-89962

    Heel zeker zal er een Bevrijder komen want op eigen kracht verwordt men tot terrorist en dat is niet de bedoeling. Ook vluchten op eigen kracht is uitgesloten.

    Er zijn nogal veel natuurgebieden in ons Belgikske. Alles in handen van ‘groene’ vrijmetselaars, in samenwerking met notarissen, die in de grootste bossen doelmatig wolven invoerden. Ze zijn nodig om in de laatste fase massale hoeveelheden lijken van door God gewroken ongelovigen op te peuzelen. De ‘groene’ bestuurders zien als doel uiteraard heel andere waarden dan onze en hun Schepper Zich voorbehoudt.

    In de jaren tachtig maakte ik lange tochten te voet doorheen het gebied binnen de driehoek Banneux – Beauraing – Bohan omdat onze Vlaamse ziener Leon Theunissen van Mortsel in zijn boek vertelde dat die omgeving weldra zou dienen als beschermde streek om te overleven tijdens het bewind van de antichrist. Mijn conclusie is dat in vroegere tijden dit bosrijke en nogal woeste gebied inderdaad meerdere keren als vluchtoord werd gebruikt vanwege grotten om te schuilen en bronnen en beekjes en rivieren. Ik denk dat ook ten zuiden nabij de Franse grens de streek Bohan – Bouillon daarvoor in aanmerking kon komen. Volgens mij kan men in de hoger gelegen Belgische Ardennen niet overleven, o.a. wegens aanwezigheid van adders en verraderlijke moerassen. Ten noorden van Dinant loopt het riviertje Bocq in een grillige vallei (Purnode) en ook daar krioelt het van adders. De Franse Ardennen zijn me onbekend.

    Vandaag moeten we helaas vaststellen dat vluchten niet meer mogelijk is, op eigen kracht is dit uitgesloten.

    Als christen moet men zich helder en nadrukkelijk dagelijks voorhouden dat men de eigen bezittingen niet als bezittingen moet beschouwen, dat men zich er niet mag aan hechten, maar dat men ze nuttig mag gebruiken als geschenken van God.
    Of computers en eenvoudige radio’s als communicatiemiddelen daar deel kunnen van uitmaken weet ik vandaag nog niet met zekerheid. Wellicht zit ik met vooroordelen. De bijbel toont ons immers hoe God een leger kan doen ontstaan wanneer dat nodig is.

    Voortgaande op oude voorzeggingen zou er reeds na ca. 25 jaren vrede weer een grote oorlog ontstaan. Daarom dat ik nog wat electronisch spul bij de hand blijf houden. Het zal wel tijdig duidelijk worden of dat nuttig kan zijn.

    Wat er ook moge gebeuren, hoe uw persoonlijke toestand ook moge zijn, men moet er toe komen te wennen aan wereldse onzekerheid.
    Dat is primaire noodzaak.
    Indien men dat niet doet zal men onvoldoende op God vertrouwen.
    Van zeer groot belang is het te beseffen dat men zich geborgen kan voelen in de aandacht van God de Vader, Jezus en Maria.

    Alleen voor degenen die ‘niets’ zijn is er hoop op overleving.
    Vertrouwen, in overgave aan God, zoals de kleine eenvoudige lieden die in hutjes of lemen huisjes woonden, in alle tijden sedert Adam en Eva.

    — vandaag 18 mei 2023 moet ik daar aan toevoegen dat NASA meer en meer ‘satellieten’ ophangt in de lucht zodat niemand ongezien kan blijven.

    1. Eric: “Heel zeker zal er een Bevrijder komen want op eigen kracht verwordt men tot terrorist en dat is niet de bedoeling.”

     De echte Bevrijder die zal komen is Christus zelf, en niet een sterfelijke koning, en die Wederkomst van Christus zal pas geschieden na de drie jaren en een half der Antichrist-tirannie. En iemand die legitiem handelt ter overleving en zelfbehoud is geen terrorist; u neemt de orwelliaanse taal van de vijand over.

     De monnik Beatus van Liébana speculeerde dat de Wederkomst ging geschieden rond het jaar 800 en dat het eindtijd-Babylon een mohammedaanse machtsvesting was, maar die gedachte was gebaseerd op de jarenberekening van de Septuagint volgens dewelke het zevende millennium van de wereld ging beginnen in die tijd. De heilige Beda, van het volk dat met Hengist en Horsa naar de kusten van Albion voer, berekende de tijd volgens de Latijnse Vulgaat, de authentieke Schriftversie van de heilige Kerk van Rome, en volgens die berekening bevinden we ons heden in het jaar des werelds 5975 en naderen we nu dus het begin van het zevende millennium. Daar komt bij dat het in 2030 tweeduizend jaren zal zijn sinds het begin der publieke predicatie van Christus en in 2033 tweeduizend jaren sinds Zijn Dood, Verrijzenis en Hemelvaart. Het valt dan ook op dat volgens astronomen in deze tijd het astronomisch tijdperk Vissen beëindigd wordt, dat begon rond de tijd der Incarnatie van Christus, en dat dat van Waterman begint; de cultisten van Belial en zijn engelvazallen pretenderen dat toe te eigenen voor hun esoteristische new age-onzin, maar tevergeefs want de tijden en seizoenen behoren hen niet toe en zoals de H. Schrift zegt zal de tirannie van hun “moshiach” kortstondig zijn en vernietigd worden door de wederkerende Christus.

     Eric: “Ook vluchten op eigen kracht is uitgesloten.”

     Ik herhaal dat u ongelijk heeft; u spreekt, zoals aangetoond, Christus tegen en wanneer het zover is dat christenen niet langer in deze samenleving kunnen blijven zullen diegenen die naar u luisteren zich in levensgevaar brengen.

     God heeft aan de mens het recht en de kracht gegeven om beslissingen te nemen en te handelen voor zijn zelfbehoud.

     Wat voor gevaren men ook omtrent een exodus kan opnoemen, het is beter om buiten de goelag te leven dan er binnenin, en er zijn, nota bene, ook landen buiten “België”. De huidige politieke landsgrenzen zijn niet eeuwigdurend, en met de pogingen om grenzen op te heffen ter opbouw van een internationale stad dreigt grote ontworteling van volkeren.

     Eric: “Als christen moet men zich helder en nadrukkelijk dagelijks voorhouden dat men de eigen bezittingen niet als bezittingen moet beschouwen, dat men zich er niet mag aan hechten, maar dat men ze nuttig mag gebruiken als geschenken van God.”

     Het recht op het zich legitiem verwerven van persoonlijk eigendom is onderdeel van de door God gewilde orde; de schurftpolitiekers plegen daar aanslag op met hun “Agenda 2030”.

     Christenen zijn niet moreel verplicht om in een technologische goelag te gaan zitten waar de slavendrijvers hen de keuze voorleggen tussen het geloof afzweren en uitgehongerd worden.

     1. Het was niet de bedoeling in de taal van de vijand te spreken.
      Jezus en Zijn apostelen bezaten niets en van hen werd ook niet verwacht zich fysiek te weer te stellen tegenover de vijand.

      Van nu tot aan de komst van de antichrist wanneer men ook de chipinplant zal opleggen is nog voldoende tijd om enkele grote Vlaamse gemeenschappen op te richten en ik veronderstel dat dit voor velen een hoopvolle gebeurtenis zal zijn. De voorbije jaren heb ik zoveel wonderlijke dingen ervaren en ik ben zeker dat het vervolg ook wonderlijk zal zijn.

      Indien het echt zou moeten kunnen we nog altijd ‘ergens’ naartoe trekken maar daar kan ik me echt niets bij voorstellen. Het grote voordeel van enkele grote gemeenschappen leefbaar te hebben tegen die tijd biedt dan voor u en degenen die zoals u denken de mogelijkheid gezamenlijk op te trekken naar ‘nergens’, gesteld dat zij u zouden volgen. Zonder die grote gemeenschappen zouden alleen enkele splintergroepjes los van elkaar naar ‘nergens’ moeten trekken en dat zou dan toch echt het einde betekenen. — Of hoe denkt u al die aparte gezinnen en alleenstaanden dan nog te kunnen bereiken ? Echt, dat wordt niks.

      Een lekker verwend volkje opgegroeid in luxe-huizen met dubbele isolatie en overal stromend warm water en alle denkbare elektrische hulpmiddelen, om dan met die zeer gepamperde kinderen en gelijkaardige ouderen zomaar een onbekende natuur te gaan opzoeken ! Zelfs Mozes zou zich met zulke slappe kudde geen raad weten volgens mij. Ik probeer tevergeefs me dat voor te stellen, lukt me echt niet. Het is niet zoals een Afrikaanse stam die weeral eens moet vluchten naar een ander oord. Zij kennen hun eigen natuurlandschap door en door.

      Ik denk dat het in 1980 was — een erg zachte winter — verzamelde ik al mijn moed om drie dagen naar de Ardennen te gaan naar een soort lage tafelberg waarop het overblijfsel van een vreemde zeer oude natuurstenen constructie waaronder een soort grot. Daar overnachten was zwaar en de volgende nacht kroop ik midden op een veld tussen stro-bussels onder een afdak. Twee nachten niet geslapen en met weinig voedsel. De derde dag toch maar naar een eethuisje gesukkeld en daar werd ik dan discriminerend ‘onthaald’. Hoe zou men dat enkele jaren kunnen volhouden met gezinnen ?

      Hebt u plannen voor een u bekende streek en wanneer mogen wij uw plannen inkijken ?

      Binnen de gemeenschappen zal het leven worden als in een woestijn en voor de in-eigen-huis-blijvers zal de benauwdheid verschrikkelijk zijn.

      1. Ik heb hier niet gezegd dat ik mijzelf als leider wil opwerpen en dat ik er vanuit zou gaan dat mensen opeens naar mijn obscure persoon zouden gaan luisteren; het gaat hier niet over mij maar over het feit dat het goed zou zijn indien meer mensen zich gingen voorbereiden om de ondergang te ontvluchten wanneer die komt en mijn schrijven hier is dan een poging om deze verstandige ingesteldheid te verspreiden onder mogelijke lezers. U denkt in termen van “gemeenschappen”, maar ik heb het over het overleven van etnie en ras in christelijke context en de wording van nieuwe arische stammen te midden van de neergang en verwoesting. Eén van de mogelijkheden is dan, ja, degene die ik hier reeds op tafel gelegd heb, die van pastoraal nomadisme waarbij men naar nog grasrijk gebied in de wereld trekt, liefst met paardenkudden zoals onze langvaderen in oude dagen die met hun ruitercultuur buitengewoon weerbaar waren om geopolitieke stormen te overleven.

       U schreef over de slapheid van hedendaagse westerlingen, maar het punt is nu juist dat mannen hun slapheid en verwijfdheid moeten overwinnen (en daar nu reeds mee moeten beginnen) opdat uit het tumult der decadentie opnieuw de masculiene overlevingsdrang rijst, en de zwakkeren moeten dan door de sterken in de stam gedragen worden.

       Maar het kan zijn hoor, Eric, dat de christenen hier in dit land, wanneer de bewindslieden hier hun nieuw systeem zullen gevestigd hebben, allen zullen blijven waar ze zijn om afgeslacht te worden tot aan de Wederkomst van Christus, maar ik hoop van niet. Indien het hier zo zal gaan, dan zal de Kerk niettemin in andere landen in de wildernis overleven zoals de heilige vaders voorzegd hebben.

       1. De verstandigste mensen reisden naar Amerika lang voordat Hitler doorheen Belgie ploegde om Frankrijk in te palmen. Minder verstandigen geraakten nog net in Engeland. Trage mensen konden nog via Casablanca proberen, dat lukte niet altijd en sommigen verloren daar hun spaarcentjes en zelfs hun leven. En per slot van rekening vluchtten velen hals over kop naar Frankrijk hetgeen na enkele weken reeds overbodige moeite bleek zodat wanneer zij terug hun thuis betrokken de waardevolste goederen gestolen waren. Wie naar de bossen vluchtte kon rekenen op vervolging en verraad door landgenoten en beschoten worden door vliegtuigen of overvallen worden door soldaten op zoek naar verzetsstrijders. Vrouwen werden dan misbruikt en evengoed konden allen worden neergemaaid. Dat is recente geschiedenis. Toen was er meer wildernis dan heden.

        Het lijkt me al vele jaren het verstandigst rekening te houden met de nauwelijks nog in te schatten technische overmacht van de wereldregering. Vluchten kan niet meer. Catacomben zijn niet meer mogelijk. Ongeacht waar men zich bevindt kan men bliksemsnel overvallen worden. De overmacht is totaal.

        Wie de natuur verkiest kan op geen Mozes rekenen voor hulp maar ik geloof wel dat zij manna en drinkwater zullen krijgen ook al leven zij slechts voor eigen behoud. Wie in zijn huisje blijft kan misschien nog enkele buren inspireren, dat is van groot belang. Wie het moedigst is bouwt enkele grote gemeenschappen gelijkend op de kloosters van de grote Pioniers van de Kerk om de wereld uit te dagen want zij zijn immers kinderen van God en zij alleen kunnen het eigen land redden met de hulp van God.

        Het zijn de heiligen die de wereld uitdagen en de slapenden wekken met de Waarheid want zij hoeven zich voor niemand te schamen. Want na de volgende pandemie zullen velen zich schamen (nu al kan men dat zien in de USA, vooral bij de Republikeinen waar zich ook de pro-lifers bevinden) en na de Grote Waarschuwing zullen zeer velen tot berouw komen en de nieuw opgerichte grote gemeenschappen zullen hun geestelijke bakens zijn.

        Dat is het begin van de barst in de macht van de antichrist en die barst breidt zich in alle richtingen uit. Daar kan geen wereldregering tegenop. Want de wereldregering rekent vooral op vernietigende kracht van de door hen veroorzaakte chaos, dat is het enige wat zij kunnen. Zij zijn narcisten en wanen zich onoverwinnelijk in hun dwaasheid. Kijk gewoon naar zovele dwaze machthebbers die er al zijn hoe zij de tak waarop zij pronken, voortdurend liegende, zelf doorzagen. Na de Grote Waarschuwing worden zij blind — blind van woede.

        Martelaren zullen vallen aan alle fronten.

        Niemand hoeft met deze overdenking akkoord te gaan, maar ik blijf bij mijn mening.

        1. Wanneer men in groep wegtrekt kan men een tribale dynamiek van verdediging ontwikkelen en staat men sterker dan wanneer men alleen de wildernis intrekt. In het scenario waar ik over schrijf is er de facto geen andere optie dan vertrekken, want wie blijft wacht op de dood en wie vertrekt heeft een kans op overleven.

         Eric: “Vluchten kan niet meer.”

         Dat kan nog wel; het zijn degenen die mensen in “smart cities” willen opsluiten die willen dat men denkt van niet. Maar dit gesprek gaat in cirkels omdat u zelfs de premisse niet onder ogen wilt zien waar mijn schrijven hier over gaat. U wilt de mogelijkheid niet onder ogen zien dat de machthebbers hun wil zover zouden kunnen doorgedreven krijgen dat men geen grondbezit meer zou kunnen hebben binnen de steden en dorpen; u wilt zelfs niet hypothetisch spreken over wat er volgens u gedaan zou moeten worden in een dergelijke toestand in dit land waar vertrekken nog de enige optie zou zijn. U droomt verder over moestuinen en waterbronnen op eigen grond maar dat zijn exact het soort van dingen die de machthebbers van de mensen willen afpakken.

         Twintig jaren geleden zouden velen u niet geloofd hebben indien u hen zou verteld hebben wat Rutte nu openlijk met de boeren in de noordelijke Lage Landen aan het doen is, en zij zouden u een rare complotdenker genoemd hebben.

         Denk niet dat de roversbenden van plan zijn uw moestuin etc. te tolereren, want dat is niet het geval.

         Eric: “Dat is het begin van de barst in de macht van de antichrist en die barst breidt zich in alle richtingen uit. Daar kan geen wereldregering tegenop.”

         Niet sterfelijke mensen zullen Antichrist verslaan maar Christus zelf die fysiek zal terugkeren uit de hemelhallen naar de Olijfberg vanwaar Hij eertijds ten hemel voer.

         Het is de fide dat Christus fysiek zal wederkeren op aarde, het is de fide dat er na de vele antichrist-voorlopers in de geschiedenis dé antichrist zal zijn en het is de fide dat de H. Schrift goddelijk geïnspireerd en dus foutloos is, en de Schrift toont duidelijk aan dat de wederkerende Christus de antichrist zal verslaan. Dat zal niet het werk van een nieuwe Mozes of Constantijn zijn.

         Het “Grote Waarschuwing”-narratief geloof ik niet.

         1. Zoveel goede katholieken willen hun huisje niet verlaten en hebben in veel voorzien, ook dat zij geen bankrekening meer kunnen gebruiken. Volgens u zullen zij allen uit hun huizen gedreven worden?

          Zelfs indien verwacht verdreven te worden kunnen zij dan niet beter nu al gaan wonen in een kleine verkaveling met weliswaar minder ruimte maar waar allen katholiek zijn ? En in afwachting van de grote crisis toch nog een gemeenschappelijke moestuin en gemeenschappelijke gebedsuren met alvast een eigen priester. Zo kunnen zij zich maximaal voorbereiden op een onzekere trektocht want zonder ernstige voorbereiding wordt het een ramp.

          En wanneer zij daar verdreven worden kunnen zij allen samen vertrekken, hetgeen zeer moeilijk of onmogelijk zal zijn indien zij in hun huidige woning blijven verdeeld over het land en geen communicatie meer mogelijk, splintergroepjes dus.
          Het is natuurlijk mogelijk dit vooraf te organiseren zodat men toch nog samen kan vertrekken.
          Daar moet men dan nu wel werk van gaan maken: een consensus verspreiden en tussentijds contact onderhouden. En tenslotte vertrekken zonder goede voorbereiding !

          Zelfs de voorbereiding op zich is een nachtmerrie. Daar zal heel zeker veel tijd en werk moeten aan gespendeerd worden.

          Dat geen van deze woorden ongeweten zullen zijn voor de vijand moet men eveneens onder ogen zien. Drones, ‘satellieten’ en AI-robotten kunnen u overal volgen. Juist daardoor blijft dat vluchten naar een of andere wildernis voor mij een niet te handhaven idee. En waar gaat u het nodige vee en paarden vinden, waar hen te verzamelen in afwachting, waarmee hen te voeden. Hoe en waar gaat u wagens en karren verzamelen en hoe die dingen te onderhouden. Dat is veel erger dan de Amerikaanse kolonisten indertijd want zij konden over het algemeen betrekkelijk vrij reizen en brachten een cultuur en economische bedrijvigheid mee waar zij verschenen.

          Vrije natuur bestaat niet meer. Misschien nog in de Alpen of de Pyreneeën? Daar is alvast weinig grasland indien men hoog wil gaan. Google en drones zien toch elke beweging. In de bergen is het leven veel gevaarlijker, zeker voor platlanders. Dan nog liever een echte zandwoestijn.

          Ik kan geen redenen bedenken waarom God Zijn kleine volkje niet zou beschermen in hun eigen huizen en toch zeker in een tijdelijk noodklooster waar een priester aanwezig is.

          1. Eric: “Volgens u zullen zij allen uit hun huizen gedreven worden?”

           De dreiging is reëel en kunnen we met onze eigen ogen observeren; mijn schrijven hier gaat over het hypothetisch scenario waar de judeo-bolsjewisten erin slagen de gebieden hier aan de Noordzee te incorporeren in die dystopische internationale goelag-stad die ze willen installeren en waar men dus inderdaad van de eigen gronden gedreven wordt om in bewindsgecontroleerde appartementsblokken verspreid te worden waarin men met camera’s bespied wordt tot op de wc-pot en waar men zijn insectenmaaltijden via leveringsdrones toegestuurd krijgt. Wie via een camera gezien wordt bij het maken van een kruisteken “verdwijnt” dan.

           Eric: “Zelfs indien verwacht verdreven te worden kunnen zij dan niet beter nu al gaan wonen in een kleine verkaveling met weliswaar minder ruimte maar waar allen katholiek zijn ? En in afwachting van de grote crisis toch nog een gemeenschappelijke moestuin en gemeenschappelijke gebedsuren met alvast een eigen priester.”

           Momenteel is het nog mogelijk voor diegenen die dat willen om een soort kloosterleven te beginnen op eigen grond; zoals ik eerder zei kan men zoiets doen zonder canonieke status als religieuze congregatie. Iemand met een religieuze roeping zou anderen met roepingen kunnen zoeken om zoiets te ondernemen; een priester verkrijgen van de lokale bisschop voor zoiets zal waarschijnlijk moeilijk zijn gezien de decadente staat van het episcopaat in deze contreien. Een schismatieke priester inroepen zoals van de FSSPX wordt niet gezegend door God want schisma is een inbreuk op het goddelijk recht.

           Natuurlijk sluit zo een kloosterleven gezinnen en alleenstaanden zonder roepingen uit, want zoiets is voor mensen met een hogere roeping.

           Eric: “Daar moet men dan nu wel werk van gaan maken: een consensus verspreiden en tussentijds contact onderhouden. En tenslotte vertrekken zonder goede voorbereiding !”

           Dat het nodig is om zich voor te bereiden om een exodus uit te voeren is het punt van mijn schrijven. Dat het niet gemakkelijk is is een feit; niets is gemakkelijk in deze tijd en de toekomst van ons lokaal volk hier is onzeker voor mijn ogen. Heeft dit volk nog een toekomst?

           Duidelijk is de noodzaak hier om meer netwerken te smeden tussen katholieken opdat de isolatie doorbroken wordt.

           Eric: “En waar gaat u”

           Nogmaals, ik ben het gespreksonderwerp hier niet; ik ben niet bestemd voor leiderschap, om een heer over mensen te zijn. Wel zie ik de klare nood voor mensen om vooruitziend te handelen en een efficiënte respons te bestuderen op wat dreigt te komen.

           Bushcraft-vaardigheden en plantenkennis zijn nuttig, zo ook het bestuderen van de nomadische manier van leven in de geschiedenis, zoals bij de Scythische ruitervolkeren, en bij hedendaagse volkeren die nog zo leven. In Mongolië hebben ze nog iets van nomadisme, zo ook de Tibetanen die hun manier van leven onder hinderlaag zien liggen door de marxisten van Xi Jinping.

           Eric: “Ik kan geen redenen bedenken waarom God Zijn kleine volkje niet zou beschermen in hun eigen huizen en toch zeker in een tijdelijk noodklooster waar een priester aanwezig is.”

           God heeft ons via de Publieke Openbaring duidelijk gemaakt dat christenen niet rustig in hun eigen huizen gaan zitten in de tijd van Antichrist, behalve dan misschien in hypothetische gebieden hier en daar die niet onder zijn tirannie zullen liggen, en in de geschiedenis kunt ge zien dat bescherming van have en goed niet altijd gegarandeerd wordt; in Engeland was het ook nodig voor monniken en nonnen om te vluchten toen de heidenen daar de kloosters platbrandden.

           Soms heeft God zelf op voorhand opdracht gegeven om te vluchten.

  2. Is een belofte van de Hemel, dat de antichrist overwonnen zal worden, en ook, dat de schuilplaatsen onzichtbaar worden gemaakt d.m.v. sacramentaliën. Het gaat dan ook over een hele bijzondere tijdperk in de geschiedenis, en dat vraagt ook om een hele bijzondere bescherming. Het is ons beloofd in boodschappen van de Heer en OLV.

   1. @ A.C.M. Maars-Vlaar en Waramund,

    A.C.M. Maars-Vlaar u hebt groot gelijk, kijk eens naar het volgende :

    Luz de Maria – Engel van Vrede (2)
    blog.seniorennet.be/levend_geloof/archief.php?ID=2543973

    Luz de Maria – Engel van Vrede
    blog.seniorennet.be/levend_geloof/archief.php?ID=2543875

    Met dank aan Claudia. Ik kende alleen de zeer oude voorzeggingen.
    De nieuwe zijn echt geruststellend.
    Maar evengoed meen ik dat we enkele gemeenschappen moeten opzetten om die man goed te ontvangen want waar kan hij anders terecht ?

    1. Ja, deze boodschappen volg ik!
     We voelen ons als David tegen Goliath. Zo machtig is het huidige systeem, maar als wij ons vasthouden aan deze boodschappen, wordt ons beloofd uiteindelijk te overwinnen, ook al lijkt dit heel ondenkbaar.

 5. @ Waramund,

  Geestelijken mogen in andere kerken slechts de eucharistie opdragen als zij een aanbevelingsbrief van een overste bij zich hebben.
  . . . op basis van een centrale database waarin alle gegevens zijn verzameld van geestelijken . . .
  kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/franse-priesters-krijgen-digitaal-id

  Dringend hoogtijd om de eerste grote gemeenschap met gezinnen en met traditionele priester(s) op te zetten !
  En kloosterlingen zonder klooster zijn eveneens welkom wegens noodtoestand.

  1. Ik zie dat u een schismatieke sekte wilt beginnen met schismatieke priesters en waar u de vorm van een soort commune aan wilt geven. Daar zal ik niks mee te maken hebben.

   De katholieke Kerk is nog steeds de Kerk en alle leden van de katholieke Kerk, de goeden en de slechten, zijn onderdeel van het volk van God op aarde.

   1. Geen nood, niemand zal mij ooit volgen, tenzij mijn kippen om zaadjes te krijgen.

    In uiterste nood en vanwege het misbruik van databanken zullen zij spoedig samen naar een gemeenschapsoord vluchten zonder tijd voor onderscheid.
    Het is dus nog steeds zeer goed mogelijk dat die op te richten gemeenschappen tot doel hebben een monarch te ontvangen vanwaaruit deze zijn acties kan beginnen want ik blijf nog steeds hopen, een beetje zoals Zacharias en Simeon, “een hoorn van redding” te mogen zien vooraleer ik sterf. ( Lucas 2 )

 6. De ‘aanbevelingsbrieg’ (het Celebret) werd al verordend door het Concilie van Trente.

  1. @ Ouij,
   Het is duidelijk waar het hen om te doen is.

   Indien ik u zou vragen wat u over dat initiatief denkt en ik zou u melden dat al uw antwoorden in een database worden opgeslagen, zou u dan nog durven antwoorden ?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht