Wereldse en Geestelijke Koningskinderen

Of hier bij ons wereldse koningskinderen verblijven is me niet bekend, ik ken er geen en ben geen, maar wel zeer veel geestelijke koningskinderen. Want zijn we geestelijke afstammelingen van Jezus, Hij die onze ware koning is, dan zijn we ook geestelijke afstammelingen van koning David en via hem zelfs van Abraham.

Maar ook wie geen geestelijk koningskind is bezit volledige vrijheid in de keuze van vervolging.

Want wij worden allen vervolgd. Vluchten kan sedert lang niet meer. Dus is het een goed idee te bepalen welke soort vervolging we willen ondergaan.Omdat bij ons de economie voorlopig nog voldoende stabiel lijkt te zijn voelen we ons nog tamelijk veilig. Maar ondanks onze scholen meestal nog een christelijke achtergrond hebben voelen we angst groeien. Vergis ik me indien ik beweer dat voornamelijk naar ernstig christelijk leven verlangende ouders naar een alternatief verlangen ? Vergis ik me indien ik beweer dat vele wereldse, niet (meer) christelijke ouders eveneens naar een alternatief verlangen ?

waarom zouden deze twee groepen niet eens overdenken de handen in elkaar te slaan en gezamelijk een alternatief op te zetten ? Wie werkelijk niet van Christus wil weten moet zijn “hypermodern kids” dan maar naar staatsscholen zenden en niet langer profiteren van katholieke kwaliteit. Het kan onder geen voorwaarde aanvaard worden dat men kids van andersdenkenden zou moeten aannemen in kwaliteitsscholen of dat katholieke scholen zouden buigen voor ‘modern’ en andersoortig goddeloos bedrog.

De wereldse kwaliteit van zowel ‘modern’ als andersoortig goddeloos onderwijs is een kromme farce vergeleken met de geestelijke kwaliteit die men oorspronkelijk mocht genieten in Katholiek onderricht. Zoals o.a. in de USA blijkt kennen zij slechts behoud van leugens en de eigen ‘partij’ alsof dat de enig mogelijke toekomst zou kunnen zijn. Dat bepaalt hun dagelijkse arbeid! Dat bepaalt de duisternis van hun zielen! Schaamteloos! Wie zich als vijand opstelt van het geestelijk leven en zich soms ook toch christen durft noemen is verworden tot kindermoordenaar, kinderfolteraar en moordenaar van ouderlingen.

Wie sedert het beruchte “Mei 1968” de rug naar God keerde verloor daarmee de adelijke titel van Christelijk en/of Katholiek. Zij moeten dan ook consequent zijn en de christelijke scholen verlaten.
Ofwel zich hoogdringend bekeren! Voor of tegen Christus. Alles of niets.Indien het niet mogelijk is de eigen scholen te bevrijden van de aangroeiende berg leugens moeten alle christenen zondermeer het recht opeisen een nieuwe gemeenschap te stichten met eigen waarheidsgetrouw christelijk onderwijs. Want het is niet alleen een plicht maar vooral een hartsgrondige levensnoodzaak, zowel werelds en vooral geestelijk, te zorgen voor het welzijn van het nageslacht.

Moeten we vrezen dat de vijanden ons zouden verwijderen van Koning Christus ? Moeten we vrezen dat onze Ware Koning ons niet zou helpen en verdedigen ? Moeten we vrezen dat Christus Zelf zou verslagen worden ? Moeten we vrezen dat Onze Lieve Vrouw, onze Ware Moeder Maria, ons de rug zou toekeren uit angst voor leugens en bedrog ?

Wie dit soort angst over zich laat heersen heeft de eigen soort van vervolging al gekozen : nog meer leugens en bedrog ondergaan tot aan het bittere einde van alles. Dit is wereldse en geestelijke zelfmoord.

Maar wie de Ware Koning Christus wil blijven volgen zal geen andere keuze meer hebben dan een nieuwe gemeenschap beginnen op te bouwen met eigen school. Want zij zijn de enigen die nog een waarachtige toekomst kunnen zien.

 

Auteur:Hypoliet

9 commentaren op “Wereldse en Geestelijke Koningskinderen

 1. Wie je ook bent en wat ook je achtergrond is, in een katholieke school is iedereen welkom. Samen leven in dialoog met elkaar vindt de katholieke school belangrijk. Vanuit het voorbeeld van Jezus nodigt de katholieke school uit op zoek te gaan naar wat leren en leven voor jou kunnen betekenen. Jezelf beter leren kennen en in dialoog kunnen gaan met wie je van mening verschilt: dat zijn belangrijke vaardigheden om bij te dragen aan onze samenleving, aldus het Katholiek Onderwijs.

 2. Het onderwijs moet niet indoctrineren maar leerlingen kritisch opvoeden zodat ze zelf hun keuzes kunnen maken. Het onderwijs mag geen hokjesmentaliteit creeëren. Scholen die dat doen zou men hun subsidies moeten ontnemen.

 3. @Ouij,
  Blijkbaar bent U 100% blond en 100% blind.
  Een katholieke school in de huidige een geseculariseerde wereld (zeg maar een wereld zonder God) is letterlijk ónmogelijk.

 4. Het valt mij herhaaldelijk op hoe weinig godvrezenden er hier in de zuidelijke Lage Landen nog lijken te zijn. In Amerika, ook al is het een Babylon dat de volkeren dronken gemaakt heeft met de wijn van ontucht, zijn er katholieken die zich verzetten tegen de roversbende rondom Biden; ze zijn te zien op sociale media en op straat. Hier ziet men dat niet; ge ziet hier secularistisch nationalisme met hier en daar odinisme en esoteristisch gedoe, maar bijna geen katholieken die stenen smijten tegen de nihilistische machine die verslindend op ons afgerold komt.

  Dit duginistisch Russisch-Orthodox Forum brengt daar ook geen verandering in.

  Ondertussen willen de roversbenden tegen 2030 privaat eigendom afgeschaft zien. De nabije toekomst ziet er slecht uit.

  Zoals ik eerder zei zie ik het als nodig om gradueel en gecoördineerd in groep uit te treden uit de gevestigde maatschappij, maar hier in deze contreien lijken er niet voldoende mensen te zijn die dat beseffen en de wil hebben om daar naartoe te werken. Noordwest-Europa is nochtans het laatste blank raciaal bastion en indien dat vernietigd wordt en het nordisch fenotype verdwijnt, dan zullen de arische intellectuele kwaliteiten vervaagd zijn op aarde.

  1. De “food hubs” van schurftpolitieker Mark Rutte zijn ontworpen om de landbouw van het volk te vervangen door totaal centralistisch gecontroleerde voedseldistributie op basis van een systeem van digitale “kredietpunten” met uitsluiting van persoonlijk eigendom. Dat zijn ze met geheel Europa van plan, ook hier in dit land waar De Croo zijn roversbewind heeft. Het is opvallend dat de mannen van Juda hun plannen willen uitgevoerd zien tegen 2030, want dan zal het 2000 jaren geleden zijn sinds de publieke predicatie van Christus begon. Misschien pretenderen zij in dat jaar het Christelijk Tijdperk te beëindigen, denkend in hun waanzin dat hun leider Belial tegen Adonaï kan winnen? Willen zij in dat jaar Antichrist kronen in Jerusalem?

   1. Ze mogen het proberen terwijl ze toch beseffen dat de aardse mens onderworpen is aan tijd en omdat God als Schepper boven de tijd staat hebben wij als kinderen van God de tijd aan onze zijde. De tegenstrevers kennen slechts het werelds geluk terwijl wij een ander geluk nastreven.
    Hun geluk is van korte duur en daarna de duisternis.
    Voor ons het licht.

    1. Hun macht op aarde is vergankelijk en Adonaï zal in eeuwigheid nooit onttroond worden, maar toch is het goed om in dit leven te betrachten om niet in hun handen te vallen. Hun koning wil door vervolging niet alleen de lichamen doden maar ook de immortale geesten meetrekken in de verdoemenis.

     Meer alertheid en vooruitziend handelen vanwege christenen zou dus goed zijn.

 5. @Ouij,
  verbeterd wegens één rot-foutje:
  Blijkbaar bent U 100% blond en 100% blind.
  Een katholieke school in de huidige geseculariseerde wereld (zeg maar een wereld zonder God) is letterlijk ónmogelijk.

 6. Het hoeft eigenlijk niet gezegd dat we geen angst hoeven voor God indien we ons best doen Hem te respecteren zoals Jezus het ons heeft voorgeleefd, zelfs tot aan het kruis.
  Waarom nog twijfelen en de toekomst van gezinnen met kinderen en studenten nog voor ons uit blijven schuiven met angst en beven voor hetgeen nu reeds gebeurt ?
  Welke toekomst is er nog voor studerenden ?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht