Angers: historische kerk zwaar vernield en ontheiligd door antichristelijke vandalen

Antichristelijke vandalen hebben deze woensdag de negentiende eeuwse Madeleine-kerk in de Franse stad Angers zwaar vernield. Een tiental stenen sculpturen, waaronder beelden van Christus en de Heilige Maagd werden onthoofd. Ook een kruisbeeld en groot altaarstuk werden genadeloos stukgeslagen.

“Dit gaat over meer dan stenen, maar over symbolen van ons geloof’, verklaarde de geschokte parochiepriester, E.H. Magloire Djaba Tossou aan Le Figaro. De Madeleine-kerk werd steeds opengehouden, omwille van haar historische waarde en belang voor de gemeenschap. Ondanks de recente vernielingen weigert E.H. Djaba Tossou “toe te geven aan de dreiging” door zijn kerk voortaan te sluiten.  De Franse overheid heeft een prioritair onderzoek geopend naar het incident, dat ook sterk veroordeeld werd door de Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin, de Minister van Cultuur Rima Abdul Malak en de burgemeester van Angers, Maxence Henry.

Het is niet de eerste keer, dat kerkelijke gebouwen in Angers en omgeving het slachtoffer werden van vandalisme. Op 30 maart van dit jaar werd de Saint-Pierre-kerk in Trélazé, een gemeente in de buurt van Angers, volgens dezelfde modus operandi vernield: onthoofde beelden en verwrongen kruisbeelden. Op 1 mei van vorig jaar, werd de kerk van Notre Dame-de-Victoire tijdens een viering met rode verf besmeurd door linkse antifa manifestanten.  De politie moest toen ingrijpen. Volgens de laatste beschikbare cijfers, gepubliceerd in Le Figaro, werden in 2021 857 antichristelijke incidenten geregistreerd in Frankrijk, waardoor Christenen op materieel gebied de vaakst bedreigde religie van het land zijn geworden. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

18 commentaren op “Angers: historische kerk zwaar vernield en ontheiligd door antichristelijke vandalen

 1. Beste Lezers,

  Wat een oneindig verdrietig triest bericht. Dit bericht is écht te walgelijk en te weerzinwekkend voor woorden. Het Christelijke Katholieke geloof heeft – ondanks alle in het verleden gemaakte fouten – heel veel bijgedragen tot een betere samenleving. Het zijn immers o.a. de kloosters en de abdijen geweest waar onderwijs, zorg voor ouderen en ziekenzorg in de afgelopen eeuwen zijn verleend. Om van o.a. kraamzorg nog maar te zwijgen. In kerken werd en wordt door plaatselijke parochies heel veel goeds verricht voor mensen in nood. Daarnaast zijn de kerken een teken van de eeuwenoude Europese beschaving en wortels. Het aanvallen van kerken is daarmee dus tevens een aantal op de eeuwenoude Christelijke Katholieke wortels van Europa. Hopelijk gaat de Franse regering nu eindelijk eens iets ondernemen om de Franse Katholieken en hun kerken in Frankrijk écht te beschermen en blijft het nu niet meer bij de – gebruikelijke – mooie woorden.

  De Priesters en alle Parochianen van de Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX) in Nederland wensen Parochiepriester E.H. Magloire Djaba Tossou en al hun parochianen heel veel sterkte toe in deze voor hen zo’n moeilijke tijd en bidden en hopen oprecht voor hen allen dat alle benodigde middelen – financiën en materialen – zo snel mogelijk gevonden zullen worden om de negentiende eeuwse Madeleine-kerk in de Franse stad Angers zo snel mogelijk te kunnen herstellen. Uiteraard wensen wij hen allen eveneens van ganser harte Gods Zegen en de Voorspraak van de Heilige Maagd Maria toe.

  Met gevoelens van de meeste hoogachting en met broederlijke groet,

  De heer Anne Louis Cammenga
  Goodwill Ambassadeur van de Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX) van Nederland in Frankrijk
  Ridder van de Militia Immaculatae FSSPX
  Lid van de Derde Orde FSSPX

 2. De zoveelst kerk in Frankrijk en dit zal weer wel met de mantel der liefde bedekt worden net als de brandstichting in de Notre Dame in Parijs. Is er nog onderzoek gedaan naar de moslim die als laatste de kerk heeft verlaten? Men heeft er het zwijgen toe gedaan, niets meer over gehoord. Het moest eens een moskee geweest zijn.

 3. Zoveelste aanwijzing dat we een nieuw soort beschermde gemeenschappen moeten oprichten.
  Dat zal geen mensenwerk zijn en iedereen zal dat moeten aanschouwen.
  Moet God de Vader soms vluchten voor Zijn schepselen ? Integendeel; zij zullen niet meer weten waar zich verbergen !
  De tegenwoordige technologisch ondersteunde ‘supermoderne’ hoogmoed zal verpletterd worden.

  1. @Eric,
   Terug naar het verleden en met “een nieuw soort beschermde gemeenschappen” die “geen mensenwerk zijn”, bent U er beslist niet. Daarvoor en tijdens het bestaan van die gemeenschappen zal er aan overdracht van geloofskennis en -inzicht gedaan moeten worden. Mensen zijn immers geen alwetende engelen, maar wezens met verstand, gevoel en wil die gecultiveerd (gevormd / opgevoed) moeten worden willen ze het dierlijke / driftmatige te boven komen en Gode gelijk worden. God geve daar hopelijk zijn zegen aan, maar het kan niet zonder dat wij mensen met zijn genade meewerken.

   U zult dus moeten weten waar het op aankomt in Jezus’ Blijde boodschap, en hoe je dat het beste bereikt, want anders gaat het net zoals de afgelopen 150 jaar. Tussen 1853 en 1965 werd er een Rijk Roomsch Leven opgebouwd. Organisatie en manifestaties alom, maar bij een beetje tegenweer na twee Wereldoorlogen bleek al hetgeen opgebouwd leek niet meer dan een dun laagje vernis. Men was dus niet bezig geweest met het meest wezenlijke: de echte bekering, omkering, metanoia van elke individuele mens en generatie mensen. Met een veranderd uiterlijk, verandert dus nog niet het individuele innerlijk van mensen.

   De vragen die U dus zou moeten beantwoorden vóór U start met een ‘ínnere Immegration’ en daarin andere mensen meesleept: Hoe moeten we de Bijbel (NT) verstaan, en hoe denkt U concrete mensen te brengen tot een blijvende bekering waarin Christus en zijn Boodschap centraal staan?

   Helaas zie ik geen enkele poging hier om zo’n antwoord te geven. Die hele hang naar zich als een heilige rest apart stellen van alle andere aardse leven kan ik daarom ook niet serieus nemen. Dat God en of Christus en de H. Geest het allemaal voor U zullen oplossen en uitvoeren, dat is een kleinmenselijke verleiding / fata morgana. Vroeger zou men zeggen: het product van de verleidingstechnieken van de duivel. Jezus heeft daar ook meermaals op gewezen. Wij moeten Hem trachten te begrijpen en niet verwachten dat Hij voor ons het werk zal doen. Wij hebben ‘levend water’ gekregen, dat is: het Woord van God en Jezus in de H. Schrift en het voorbeeld van Jezus’ spreken en handelen zoals opgetekend door de evangelisten. Daarmee moeten we het doen, maar, zo zei een van mijn leraren ooit: ‘bij spiritualiteit moet je wel altijd je hersens blijven gebruiken’. Dat was ook de reden waarom Jezus tot Maria van Magdala zei:’Hou Mij niet vast’ (Joh. 20, 17), want het zal jou en anderen niet helpen als ik hier blijf, om zelf te komen waar Ik heenga: het Rijk van de Vader, het Rijk Gods..

   Bedenk dus Joh. 3, 3-11: “Jezus gaf hem (Nicodemus) ten antwoord: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand niet wedergeboren wordt, kan hij het Rijk Gods niet zien. ( ) Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan. Wat geboren is uit vlees is vlees, en wat geboren is uit de Geest is geest. Verwonder u dus niet dat Ik u zei: gij moet opnieuw geboren worden. ( ) Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten, en Wij getuigen van wat Wij gezien hebben (met onze geest en hart [n.n.] ) maar onze getuigenis aanvaardt gij niet. ( ) En deze Mensenzoon moet omhoog geheven worden.’ (d.i. Hij MOET vertrekken naar het Rijk van de Vader, wij zullen anders nooit beseffen dat wij zelfwerkzaam moeten zijn om het ‘levende water’ ofwel het Woord Gods te begrijpen en zijn raadgevingen / geboden ons eigen te maken.)

   Ik zie dus uit naar uw bijdragen waaruit blijkt hoe U tot bekering komt en andere mensen tot bekering denkt te brengen. God / Jezus / Maria doen het niet voor U. Voor niets gaat ook alleen de zon op. Dus: aan het werk!

   1. @ N.N.,
    1. U vergeet weeral het Woord van God: de ark van Noach werd gebouwd in het zicht van iedereen door enkel Noach en zijn meest nabije Godgetrouwen — er was niemand anders meer over — het duurde zeer lang en met onderbrekingen en zij werden algemeen bespot en gepest. Het kon dus niet zomaar willekeurig mensenwerk zijn; zij wisten zelf dat het de wil van God was, zoniet zouden zij er heel zeker niet aan begonnen zijn. Ook heden begint niemand dergelijk werk zonder persoonlijk openbaringen van Jezus en Maria. Dat gaat veel verder dan bijvoorbeeld de hedendaagse Eucharistische Mirakels die voornamelijk plaatsvinden bij de diep misleide ‘modernen’ zodat ook zij nog grote kansen krijgen tot bezinning.

    2. Van zodra de bende van Pythagoras (waar u hoogst waarschijnlijk deel van uitmaakt) voldoende gegroeid was in hoogmoed begonnen zij Gods getrouwen te bespotten en te pesten. Dat God de Vader o.a. hen gebruikt om zijn meest geliefden te louteren en tevens de afvalligen grootschalig te straffen draagt u geen milligram eer bij. Zij deden sedert vele eeuwen hard hun best de Katholieke Kerk binnen te sluipen en nu bezitten zij zelfs de stoel van Petrus. Maar niet voor lang. U weet dat best, stop dus uw onfrisse en kromme insinuaties.

    3. Geen enkele heilige heeft ooit zichzelf tot heiligheid kunnen verheffen, en zeker niet uit eigen kracht. Ook dat weet u nochtans zeer goed. U liegt dus weeral. Ook weet u zeer goed dat het getrouw volgen van de heilige Traditie van het Onveranderde Woord van God leidt tot een hechte geestelijke band met Jezus en Maria.

    4. Nooit eerder waren er zulke geestdodende middelen als radio, TV, kranten, elektronishe verderfelijke spelletjes, vrije abortus en euthanasie, openlijke verleiding en misleiding van schoolkinderen — heden zo goed als alle onder volledig toezicht van Pythagoras’ duistere volgelingen, de talrijke loge’s.
    Jullie zijn zo trots op jezelf en het resultaat van al dat zware werk is slechts dood en verderf voor de zeer velen die jullie in blind vertrouwen volgen tot in de hel.

    Vooraleer de grote crisis tot uitbarsting komt zullen alle nog betrouwbare media verdwenen zijn, door jullie haat, want jullie kunnen het niet verkroppen. De wanhoop onder de zeer talrijke goddelozen allerhande zal dan verschrikkelijk zijn want de alternatieven, als een hedendaagse ‘ark’, die heden nog openlijk kunnen aangeboden worden zullen dan niet meer bereikbaar zijn. Het zal veel overeenkomst vertonen met de tijd van Noach en dat is niet moeilijk in te zien, ook door u.

    1. @eric-b-l.
     Uit Uw antwoord aan @N.N. blijkt dat U zeer goed op de hoogte bent van de huidige situatie van de wereld en van de kerk + dat U (nog) niet seniel aan ’t worden bent.

    2. @Eric,
     1. Dat niet uitkomt wat U allemaal voorspelt, zou U nederig moeten maken en tot het inzicht dienen te brengen dat U misgegokt hebt. Uw theorie klopt gewoon nergens en is gewoon een product van bijgeloof. U Hangt daarvoor zeer sterk op OT-profeten.

     2. Wat Jezus Christus gezegd, gedaan c.q. voorgeleefd heeft, dat komt bij U niet ter sprake. Het is steeds OT, OT en nog eens Oude Testament wat de klok slaat in huize Boelen, terwijl ware christenen slechts geloven /zien dat het OT een voorafschaduwing is van het Nieuwe of Tweede Testament. Het Oude Testament werd vervolmaakt in het Nieuwe Testament. In vele opzichten komt het OT dus op de tweede plaats of heeft afgedaan. (Jezus verlangt geen offers, maar barmhartigheid!)

     Katholieken lezen de Schrift dus de facto van achter naar voor: het Nieuwe werd op veel plaatsen in het Oude voorspeld.
     U bent echter zo gebiologeerd (vanuit angst en onderdrukte twijfel!) door voorspellingen dat U steeds meer belang bent gaan hechten aan profeten en hocus pocus c.q. wensdenken en wonderen, dat U niet meer toekomt aan het lezen en begrijpen van wat Christus ons ook nu nog te vertellen heeft en in het Nieuwe Testament voor eenieder te vinden is, maar wel poëtische taalvaardigheid, denkkracht, meditatieve rust en openheid vraagt van iedere beschouwer. U doet er ook geen enkele moeite voor, want U weet blijkbaar vanuit een ‘vorig leven onder protestanten / sektariërs’ precies wat de absolute interpretatie van Christus’ woorden moet zijn. U kunt dagelijkse studie vanwege uw trauma waarschijnlijk niet opbrengen. U wacht dan maar op een teken. Die krijgt óók U – echter niet. En dus blijft U maar schoppen en drammen, in de vertwijfelde hoop dat U ooit nog eens gelijk zou kunnen krijgen. Toeval, dáár gokt U op, maar U zal dat vast en zeker willen zien, interpreteren en verkondigen als Ingrijpen Gods. U heeft daar echter geen enkel bewijs voor. Het is veeleer uw onderbuik die dicteert! In sektes, bij de twijfelbrigade of bij complotdenkers bent U daarmee ongetwijfeld welkom, maar U hoort duidelijk nog niet thuis in de missionaire kerk van Jezus Christus omdat U niet Christus en Zijn Woord verkondigt, maar een zelfgemaakte godheid die feitelijk nooit iets aanwijsbaar én controleerbaar bewerkt. Ja dat is een pijnlijke constatering wellicht voor U maar onontkoombaar.

     3. U suggereert dat ik zou beweren dat wij onszelf tot heiligheid kunnen verheffen. Ik heb dat echter nergens beweerd. Wel heb ik beweerd dat wij onszelf kunnen voorbereiden op het schouwen van God in dit ondermaanse. Dat is de oude monastieke traditie der mystiek welke al minstens bestaat sinds het optreden van de profeet Elia (zie 1 Koningen 17, enz.), maar is al veel ouder. Die spirituele traditie wordt vandaag de dag voortgezet door o.a. de orde der Karmelieten!

     Dat er een “heilige Traditie van het Onveranderde Woord van God” zou bestaan, is een verzinsel van U. De Hebreeuwse Bijbel, de Septuagint en Vulgaat zijn alle een compilatie van meerdere mondelinge overleveringen, die pas na vele eeuwen in geschreven vorm tot stand kwam. Men kan dat o.a. zien aan de verschillende namen die men gebruikt ter aanduiding van God. (Jahwe, Elohim enz.) Daarnaast is er ook nog een Priesterlijke verteltraditie. En altijd is het interpretatie door mensen van wat zij hoorden en zagen! En dat geldt ook voor het Nieuwe Testament. Tussen wat de diverse evangelisten noteerden bestaat ook menig verschil. Denk bijv. aan wat de metgezellen van Saulus ervoeren toen ze op weg waren naar Damascus en Saulus van zijn paard viel. (Zie Hand. 9, 7 versus Hand.22, 9.) Wie wil verstaan / begrijpen, die zal een overkoepelende betekenis moeten zoeken, bijvoorbeeld door naar de niet-letterlijke maar overdrachtelijke, figuurlijke, spirituele betekenis te zoeken. Daar moet men inspanning voor verrichten! Ook U krijgt niets voor niets.

     4. Onder dit punt tracht U weer met een complottheorie in de hand voorspellingen te doen. De Pythagoras bende en de vrijmetselaars hebben het weer gedaan. Jules zal blij zijn met zo’n prietpraat verkopende papegaai als U. Maar waar is uw onderzoek waaruit zou blijken dat ik tot een bende, loge of de goddelozen behoor? Ik vind het zielig dat iemand van boven de zeventig zich tot zulke speculaties ad hominem verlaagt, die in wezen pure wanhoop en agressie – een zwaktebod – representeren, omdat U geen steekhoudende argumenten hebt om uw gelijk, uw ‘waarheid’ kracht bij te zetten.

     5. Mijn conclusie blijft daarom: uw amechtig klagen en schoppen bewerkt niets positiefs. Het zorgt er alleen voor dat potentiële bezoekers van deze site afgeschrikt worden (wie wil er nu met onredelijke wezens in zee gaan? Sektes zijn er al genoeg!), maar ook dat uw wens tot het vormen van een “heilige rest” ver buiten de bewoonde wereld nooit tot stand zal komen daar U niet bereid blijkt om er uw best voor te doen én uw god U ook niet helpt door U alle moeilijke werk uit handen te nemen.

     U zult uw theorie over wie/wat God is én wat de betekenis is van Jezus’ leven, woorden en daden voor de concrete mens hier, nu én morgen, moeten herzien. Uw geloofsonderricht zal mensen moeten begeesteren en daarmee op weg moeten zetten plus houvast bieden in onvermijdbaar moeilijke tijden waarin “onderscheiding der geesten” is gevraagd.

     Maar nogmaals: ga naar een psycholoog. Dat is beslist geen schande, en het zal U zeker goed doen.

     1. @ N.N.,
      Talrijke en jarenlange zware vernederingen hebben mijn vertrouwen op God als een rots gemaakt. Mijn Engelbewaarder heeft me ontelbare keren ontmoet in altijd verheugende heldere dromen en hij heeft me o zo dikwijls beschermd tegen grote gevaren naar lichaam en ziel. Hij begeleid me doorheen de ergste beproevingen.
      Geen van uw woorden zijn in staat de geringste trilling in die vertrouwen-rots teweeg te brengen.
      Nog steeds leer ik dingen bij, maar niet van uw woorden.
      U verliest uw tijd.

 4. Waarom Eerste Vrijdagen in Fatima door OLVrouwe gevraagd?

  Er wordt wel eens gevraagd waarom Onze-Lieve-Vrouw gevraagd heeft voor communies van eerherstel op vijf eerste zaterdagen, in plaats van een ander getal. Onze Lieve Heer beantwoorde die vraag toen Hij verscheen aan Zr Lucia op 29 mei 1930. Hij legde uit dat het omwille van de vijf soorten delicten en godslasteringen tegen het Onbevlekt Hart van Maria was:
  * godslasteringen tegen haar Onbevlekte Ontvangenis,
  * tegen haar eeuwige maagdelijkheid,
  * tegen de goddelijke en spirituele moederschap van Maria,
  * godslasteringen met betrekking tot de afwijzing en onteren van haar beelden,
  * en de verwaarlozing van het zaaien in de harten van kinderen van de kennis en liefde van de Onbevlekte Moeder.

 5. @N.N.
  Uit niéts blijkt Uw eigen overtuiging/geloof.
  Welk geloof/overtuiging heeft Uzélf?

  1. @P. Derks,
   Wat bent U toch voor ‘houten klaas’? U heeft mijn reacties helemaal niet gelezen? Bent U te groot en of te lui om te lezen en overwegen? Schandalig om dan met een dwaze opmerking te komen.
   U bent mogelijk ook slecht van begrip ondanks uw hbo-studie boekhoud-technieken o.i.d., of U zoekt eenvoudig ruzie om de ruzie zoals straatvechters plachten te doen uit verveling.
   Vanwege uw ongeïnteresseerde houding kan en wil ik niet ingaan op uw flauwe provocatie zonder enig intelligent niveau.
   Als U niet seniel bent ondertussen en werkelijk iets zinnigs wil inbrengen, kan U terugkomen met en goede, zinnige vraag waaruit blijkt dat U serieus werk heeft gemaakt van mijn inbreng. Maar de vereiste zelfwerkzaamheid ga ik niet voor U doen, want ik kan U niet bekeren; dat laatste moet U zelf doen. Niet voor mij, maar voor uzelf. Alleen de liefde die U zelf voelt (en niet door mij of iemand anders wordt aangepraat!) voor een (goddelijke) persoon, kan U gelukkig maken en doen belanden in de mentale staat die het het Rijk Gods is.

   Lees het Nieuwe Testament er maar op na. Tracht die teksten goed te begrijpen en luister naar wat anderen met enig geestelijk / spiritueel niveau eruit hebben opgepikt door ze dag na dag systematisch te bestuderen en liefdevol te overwegen. (zie o.a. Radio Maria en de dagelijkse overweging van het Evangelie door de jezuïet pater dr. J. Bots SJ – vriend van uw vriend Mgr. dr. Jo Gijsen!) U heeft er vast en zeker nog de tijd voor als pensionado, denk ik zo. Maak nu dus eens echt werk van uw spirituele ontwikkeling en hou op met vervelend doen op deze site. Doe dat pesten enz. maar op twitter of elders.

   1. N.N.
    Zeer veel woorden ,doch NIÉTS zeggen.
    Dat is een aparte kunst. Bravo, grote jongen.
    Of moet ik zeggen: algemeen(!) fatsoen heeft U blijkbaar NÓÓIT geleerd,
    Ga maar weer naar de kleuterschool, waar U bijv. “U” leert zeggen.

    1. N.N.
     Met fatsoen begint ÉLKE tegenspraak. Dat dient U écht bijgebracht zijn. Doch U heeft het Uzélf aangeleerd om ÓNfatsoenlijk te zijn. Voor onfatsoen pas ik voor.

 6. De vernielingen in de kerk van Angers was niet het werk van anti-christelijke vandalen maar van een^ psychiatrische patient die inmiddels werd gearresteerd en naar een pyschiatrische instelling werd overgebracht. Hij handelde allleen.

  1. In de USA worden dergelijke mensen meestal gewoon genegeerd, vooral in de ‘Democratische’ steden. Wie dan de overheid met de vinger wijst riskeert bovendien zelf wel vervolgd te worden.

   Een veel groter probleem is dat een overmacht aan duistere geesten zich meer en meer laten gelden en het begrip “bezetenheid” niet meer wordt geloofd.

   Daarom is er geen hoop meer voor de volksgroepen die religie als leugen bestempelen.

 7. Wat gebeurde in Angers is zeker laakbaar! Het is echter een kleinigheid in vergelijking met de kerkovervallen in Oekraïne. Daar valt de geheime politie binnen in orthodoxe kloosters, verjagen ze de monniken en doen priesters de enkelband om. Nauwelijks reactie in het “christelijke” westen. Velen denken wellicht nog, de orthodoxen vallend onder het patriarchaat Moskou hebben het zelf verdiend, Oekraïne komt dichter bij Europa, ze richten een eigen kerk op. Die kerk kan dan gewoon opgaan in de katholieke kerk oosterse ritus… Is dat de reden waarom Rome vrij discreet is over deze kerkvervolging? De hoop dat ze hun gebied kunnen uitbreiden?

  1. @Teraspol,
   Voor NIETS gaat alleen de zon op. Dat gezegde moet ook de huidige namaak’paus’ weten.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht