Toen Liefde Vlaanderen Beroerde

God de Vader bemint Zijn Vlaams volk. Dus stelt Hij hen op de proef. Want God koopt nooit ongelouterd goud. Desnoods blijft er slechts een kleine RestKerk over zoals de bijbel klaar en duidelijk herkenbaar aantoont.

Een eerste zware beproeving overkwam de hele wereld in de vorm van de Covidleugen waarbij het venijn in de staart zat in de vorm van gifinspuiting in de aders. Dat gelijkt sterk op een schorpioenenplaag. Men denkt het gevaarlijke insect onder controle te hebben maar dan is er plots die verraderlijke angel. Tot drie maal toe liet men zich verrassen! En het gif doet zijn werk.

Alleen de Godgetrouwen werden niet beschaamd in hun trouw aan de Waarheid van God’s Woord. En de duivelskinderen zoeken knarsetandend maar listig hoe zij een volgende poging kunnen ondernemen. Want daar is het hen om te doen! Wie de loutering denkt te ontwijken in de mening eerst aan wereldse plichten te moeten voldoen keert daarbij de rug naar God en Zijn Scheppingsplan!


Toen Liefde haar beroerde,
gaf zij niet mee,
doch toen de Dood haar voerde
ging zij gedwee.

Bedroefd zag de Versmade
de beide Schimmen gaan.
Wie Nemer zich tot Gade kiest,
laat ook Gever staan.

— Rudyard Kipling.

Wie niet de Geestelijke Liefde kiest,
maar integendeel wel de zielverterende wereldse plichten tot Gade neemt,
die laat ook de Versmade maar Levengevende Jezus staan.


Nog zwaardere beproevingen zijn onderweg.

Van het Vlaamse volk dat eertijds de naam had Katholiek te zijn kan men verwachten dat zij dit zouden aankunnen. Dat zij wakker en dus waakzaam zouden zijn. Want een christen weet zeer goed dat de tegenstrever hem liefst overvalt wanneer hij innerlijk dwaalt in wereldse verlangens.

We zijn omringd door legioenen aantrekkende geesten die ononderbroken op ons worden losgelaten door de industriële dictatuur. Hun lof en aanprijzen galmt onafgebroken doorheen de lucht door middel van machinale kunstmatige stemmen en beelden. Geheel onnatuurlijk. De magie van de stoommachine betovert ons. Een zogenaamde atoomcentrale is slechts een stoommachine want het is nog steeds stoom dat de elektrische generator aandrijft.
Het handgeld verdwijnt stelselmatig en daarmee wordt onze persoonlijke vrijheid stapje na stapje afgebouwd. De duivelskinderen bepalen nu al heel ons dagelijks leven tot in onze gedachtengang toe . . .


Maar ook al kunnen wij met Gods miraculeuze hulp en genade deze beproevingen aan dan betekent dit nog niet dat we voldoende beseffen in welke slavernij we verkeren. Dat is duidelijk te merken aan de zoektocht naar een geschikte plaats om een overlevingsgemeenschap op te richten.
Vooreerst leek het vanzelfsprekend een leegstaand klooster te betrekken. Dat blijkt onmogelijk omwille van en lange lijst praktische problemen.

Dat is wel zo spijtig want ik beeldde me in dat ik dan een hele berg spullen naar dat klooster zou kunnen verhuizen! En ik durf ook denken dat iedereen dergelijk verlangen koestert!


We moeten resoluut terug naar de beginperiode van respectievelijk de heilige Benedictus van Nursia, de heilige Franciscus van Assisi en zovele bekende heiligen. Met het verschil dat het legertje volgelingen nu ook uit christelijke gezinnen bestaat, samen met gewone leken en broeders en begijntjes en uiteraard ook met echte kloosterlingen en priesters.


Hoog tijd om te gaan beseffen hoe het de magie van de stoommachine gelukte onze zielen te ontkrachten door ons o zo heerlijk te verwennen.

Van 1950 tot en met 1953 woonden mijn ouders nog in de keuken. Een karig gloeidraadlampje van 25 watt hing midden het plafond en de petroleumlamp bleef ongebruikt staan op de vaste plaats. De woonkamer was nog onbemeubeld. De twee kleintjes werden zaterdagavond gewassen pal voor de gloeiende Leuvense stoof. Ze stonden na elkaar naakt in een grote teil met lauw water. We wisten niet beter. Op de kachel werd water opgewarmd naar behoefte en die behoefte was beperkt. In andere gezinnen vermoed ik dat de een na de ander zich snel waste in de keuken terwijl de anderen samenzaten in de woonkamer. En indien geen aparte woonkamer dan moest iemand een laken ophouden om de andere af te schermen.
De wc bevond zich altijd buiten en was nooit verwarmd. Wie over een hooimijt beschikte had onbeperkt wcpapier.


Ik denk dat dit duidelijke taal is.


Wordt het stilaan ook niet zeer duidelijk dat onze goddelijke Moeder Maria ons zal beschermen op onze vlucht naar “de woestijn” ? Zoals het joodse volk indertijd kon – en moest – vluchten uit Egypte.
Alleen mensen met een gebedsleven weten en beseffen dit!

Daarom durf ik te stellen dat het heden net zo zal gaan als destijds: wie niet voldoet in trouw aan God is niet geschikt het nieuwe Vlaanderen te betreden of te helpen heropbouwen.

Het vermoeden rijst bij mij op dat het nog een tijd zal duren vooraleer volgende beproevingen ons voldoende zullen gerijpt hebben om naar een erg sobere ‘woestijn-overleving’ te mogen vluchten als aanzet naar het Nieuwe Vlaanderen.

+++…. V …+++
+++ A V V +++
+++…. K …+++

“Alles Voor Vlaanderen; Vlaanderen Voor Kristus”


Auteur:Hypoliet

12 commentaren op “Toen Liefde Vlaanderen Beroerde

 1. Mooie oproep en duidelijke uiteenzetting.

  Ik ben 51 jaar en herken mijn Vlaanderen niet meer. Ik word om de oren geslagen met homo’s (hoewel “slechts” 5 à 8 procent h of l zou zijn). Man/jongen, vrouw/meisje het mag niet meer. Doden in naam van ‘eigen baas in eigen buik’, geen haan kraait er nog naar. Of welk woord moet ik hier gebruiken voor ‘haan’? Nee, ik snap het niet meer en ik wil het ook niet snappen. Zich terugtrekken uit dit Vlaanderen in een klooster, is het de enige optie? Waar blijven de echte profeten om het volk, de rest-kerk, te leiden?

  1. @Joeri Bické,
   een klooster is niet bepaald bedoeld om zich terug te trekken maar juist om de wereld eromheen geestelijk weer te verheffen tot God de Vader zodat tegelijkertijd ook het maatschappelijk leven daardoor verbetert.

   Onderzoekt u a.u.b. het leven van Benedictus van Nursia en Franciscus van Assisi: hun geestelijk werk verhief heel Europa !

   Dacht u dat er nog politici te vinden zijn die zich bezorgd maken om uw heil, zowel maatschappelijk als geestelijk ?
   Niet slechts zijn alle landelijke overheden volkomen overroepen door de Europese regering, maar Europa, America, enzovoort, zijn nu al in de macht van een nog niet erkende wereldregering.
   Dat betekent dat alleen God ons nog kan helpen.

   Bijgevolg: een nieuwe soort kloosters met ook gezinnen zoals de katholieke profeten het ons voorhouden.

   1. Het authentiek monastiek leven is verheven maar niet iedereen heeft die roeping; het is een uitverkiezing door God. Men kan dus niet verwachten dat iedere oprechte christen monnik wordt.

    Naargelang de toestand erger wordt en christenen meer en meer maatschappelijk uitgesloten worden zal het overleven tribaler geschieden omdat men niet kan leunen op maatschappelijke structuren. De wijzen hebben geschreven over tijden waarin christenen zich in de wildernis verbergen om te ontsnappen aan de tirannie van Antichrist.

    Misschien zullen hier in deze contreien te midden van de brand en het tumult nieuwe stammen oprijzen en zullen sommigen van de nieuwe vaders der mensen wier kroost zich zal verspreiden over de aarde in het Millennium daaruit komen?

    1. Een totale vernietiging zoals ten tijde van Noach met de Ark zou betekenen dat ook de Rooms Katholieke Kerk helemaal zou verdwijnen. Dat houd ik niet voor mogelijk. We mogen nog altijd terugdenken aan Karel de Grote. Dus een herstel, een verrijzenis van de RKK in heel Europa, Oost en West. Woord van Maria: “Rusland zal zich bekeren”.

     Mag ik even verwijzen naar een protestantse pagina ?
     >>> actiefonline.org/geen-categorie/een-overwinnaar/#comment-324
     Graag uw mening hierover a.u.b.

     1. Ik heb niet gezegd dat het een totale vernietiging wordt, maar de ouden hebben gezegd dat ten tijde van Antichrist het christenbloed zal stromen zoals in de dagen van de heidense keizers. En wanneer Christus wederkeert zal Hij oorlog voeren tegen de man van zonde en zijn heir uit de volkeren dat verpletterd wordt. De overlevenden onder de volkeren zullen de wereld opnieuw bevolken en zullen hun kroost zien uitgroeien tot volksstammen omdat zij eeuwenlang zullen leven zoals onze langvaders in de Oude Dagen.

      Ik heb zelf jarenlang geloofd dat er een machtige monarch ging opstaan die een herstel brengt voor de tijd van de Antichrist-tirannie en de wederkomst van Christus, maar nu niet meer. Het past naar mijn oordeel niet in wat de kerkvaders over de eindtijd gezegd hebben en er is een geschiedenis van occultisten die het grote monarch-concept probeerden te gebruiken, bijvoorbeeld perennialisten in Franse kringen.

      Wat uw commentaar betreffende sinte Jehanne d’Arc betreft: Zij werd door God gezonden om de lijn van sint Lodewijk op de troon van Frankrijk te houden vrij van Engelse dominantie; daardoor werd Frankrijk later niet met Engeland meegetrokken in de duisternis van het protestantisme, ook al hebben de hugenoten geprobeerd om het protestantisme te doen triomferen op de Franse bodem, waartegen de hertog van Guise het verzet gevoerd heeft met de Heilige Liga. Ten tijde van de Franse revolutie werd echter, helaas, de troon van Lodewijk de Heilige omver geworpen en zijn erfzoon onthoofd. Later heeft koning Hendrik V, de graaf van Chambord, geprobeerd om de troon wederom in te nemen maar dat werd verhinderd en de koning bleef in ballingschap.

      Wat er in de nabije toekomst in Frankrijk zal gebeuren weet ik niet, maar een wereldwijd herstel van de Christenheid zal niet geschieden voor de Paroesie; een binnenkerkelijk herstel wel, denk ik. De Toewijding van Rusland was iets dat correct en op tijd had moeten geschieden in de twintigste eeuw; bij de eeuwwisseling was het al te laat. De dwalingen van Rusland hebben zich verspreid over de wereld, hier in het westen in de vorm van het trotskisme en de Frankfurter Schule, en tegenover het gedemoraliseerd westen dat tot implosie gedoemd is bouwen Putin en Xi Jinping aan het Aziatisch wereldrijk van Antichrist, en aan de macht die in het oosten oprijst zal het westen onderworpen zijn. Een tijdige correcte Toewijding van Rusland had het revolutionair proces kunnen vertragen, maar niet definitief kunnen tegenhouden.

      De kerkvader Lactantius schreef:

      “Cuius vastitatis et confusionis haec erit causa, quod Romanum nomen, quo nunc regitur orbis — horret animus dicere, sed dicam, quia futurum est — tolletur e terra et imperium in Asiam revertetur ac rursus oriens dominabitur atque occidens serviet.” – Divinae institutiones, liber VII, cap. 15.

      Mijn vertaling: “Van welke verwoesting en wanorde dit de oorzaak zal zijn, dat de Romeinse naam, waardoor nu de wereld geregeerd wordt — de geest vreest het te zeggen, maar ik zal het zeggen, want het is de toekomst — weggenomen zal worden van de aarde en de heerschappij naar Azië zal wederkeren en wederom het oosten zal heersen en het westen zal dienen.”

      1. Dat zou dan zonder meer de overgang betekenen van het sterrenbeeld “Vissen” = Christendom naar “Aquarius” = socialisme.
       Indien dat waar zou zijn zou dat betekenen dat de aardse mensheid een louteringsoord is in eeuwige kringloop zoals een wasmachine de ene cyclus na de andere gewoon zijn functie van zuivering blijft herhalen, waarbij de “Vissenfase” de meest hoogstaande en meest verfijnde is.
       De Paroesie is dan telkens na de laatste wasbeurt waar alleen de zuiverst geworden zielen eindelijk naar een hogere wereld worden overgeplaatst. Alle anderen moeten weer een duizenden jaren cyclus ondergaan tot aan de volgende Paroesie.

       In de jaren tachtig zat ik op die golflengte.

       Maar China is tenslotte ook gekerstend.

       En alles welbeschouwd; China mag dan werelds overmachtig worden, zij zullen nooit de Christelijke subtiele verfijning kunnen benaderen, laat staan overstemmen. Kijk gewoon naar Amerika waar openlijk zulke verfijning getoond wordt en dat vindt men ook in Nederland, Portugal, Rusland.
       China zal dat nooit verbeteren. Socialisme is daar niet toe in staat. Christelijk socialisme is niet oprecht. Typisch Chinees zou ik zeggen.

       Christendom groeide ondanks Romeinse en Griekse mythologie, waarom zou het niet blijven bestaan onder wereldwijde Chinese sociologische mythes die net zo leugenachtig zijn?

       Daarom lijkt me een herrijzing van de RKK onvermijdelijk, zij het onder Chinese ogen. Want ook de Chinese Kerk moet immers herrijzen. Machines en electronica hebben volgens mij hun hoogst mogelijke niveau bereikt. Latere generaties zullen met minder techniek moeten leven. Het beroemde TSMC in Taiwan is zeer kwetsbaar en de poging van Amerika om dat te bestendigen in Arizona samen met Intel en de meest verfijnde technieken is voor het Chinese socialisme totaal onhaalbaar. Maar dit soort technologie is eigenlijk pure zelfmoord.

       Blijft dus het Christendom als onaantastbaar ondanks meest aangevallen.

       1. De Paroesie is één concrete gebeurtenis die zal geschieden, niet vele gebeurtenissen in een eindeloze cyclus; het is de fysieke wederkomst van Christus die op aarde komt regeren over de volkeren.

        De vijanden van het Christendom beweren dat het astronomisch Waterman-tijdperk hun heerschappij betekent, maar waarschijnlijk verzinnebeeldt het de duizendjarige regering van Christus op aarde vanaf de Wederkomst.

        Eric: “Maar China is tenslotte ook gekerstend.”

        Neen, China is nog steeds een heidens land.

        De katholieke Kerk zal onverwoest blijven bestaan, maar de dominantie die zij had ten tijde van Innocentius III zal niet terugkeren voor de Wederkomst. Katholieken moeten beseffen hoe waardevol datgene was dat zij hier gehad hebben in de eeuwen van het Licht in het Westen voor de protestantse revolutie en de Franse revolutie; dat komt niet zomaar even terug en de huidige Donkere Eeuwen zullen eschatologisch beëindigd worden door de Koning van hemel en aarde zelf.

        Degenen die het grote monarch-concept aannemen zeggen dat Antichrist zijn tirannie zal beginnen na de dood van de monarch, maar Belial heeft eeuwenlang gecomplotteerd en ondermijnd om tot de huidige wereldtoestand te geraken als context voor de manifestatie van zijn eerstgeborene; hoe zou hij dan zo snel zijn dienaar in de publieke arena kunnen brengen na de dood van zo een rechtvaardige vorst die de temporale Christenheid hersteld heeft en de samenleving grondig geïntegreerd heeft in het katholiek geloof?

        Ik hoop dat er hier in Germanje minstens enkele christelijke vestingen zullen zijn die zullen weerstaan aan de tirannie van de zoon des verderfs, maar dat zouden dan oasen zijn te midden van een zee van duisternis.

        1. In 2014 dacht ik dat het nog slechts enkele jaren zou duren vooraleer de waarschuwing kwam. Daarom wil nu alle voorzeggingen meer rekken in tijd. Dat geeft meteen een heel ander zicht.

         Dus best mogelijk dat de monarch ongeveer gelijktijdig met de antichrist komt en na hem weer een traag afbrokkelende Kerk.

         Heel traag.

         Waarna weer een grote oorlog stilaan opgewekt wordt door weer hoogmoedig geworden volkeren. En zo komen we dan toch weer tot de steeds weer noodzakelijk herhaalde loutering dat eigen is aan dit tranendal. Hoe zou men anders ooit tot heiliging kunnen komen?

         Jezus was, is en blijft immers in alle tijden Koning van de aarde.
         Daar kunnen we geen afbreuk aan doen.

         1. Het geopenbaard geloof leert ons dat de wederkerende Christus zelf Antichrist zal verslaan, en niet een mortale koning; dat zal gebeuren aan het einde van het Zesde Millennium van de wereld. In het Zevende Millennium regeert Christus op aarde vanuit Sion, waar de Boom des Levens zal staan en een paradijselijke toestand zal zijn; dieren zullen daar niet langer predatorisch zijn zoals de profeet Isaïas aankondigde.

          Na de duizend jaren komt Belial los uit Sheol en hitst hij de volkeren van Gog en Magog op tegen de Troon van Christus in Jerusalem, en God zal dat vijandig heir vernietigen. Dan geschieden de Algemene Opstanding en het Laatste Oordeel.

          Ik weet niet hoelang precies de huidige wereldsituatie zich nog zal ontwikkelen voordat Antichrist zich op de Tempelberg in Jerusalem zal laten verafgoden, maar Pius X vroeg zich in zijn dagen reeds af of hij zich bijna ging manifesteren gezien de wereldtoestand toen; ge kunt u voorstellen wat de heilige paus zou zeggen indien hij heden zou leven.

          1. Interessante boodschap :
           bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3315633
           Vernietiging van 3 landen: USA, China en India.

 2. @Joeri Bické,
  Allereerst: Volgens mij heeft U voor de 1e maal ’n reactie gegeven op deze site.
  Dus: Van harte welkom.
  U lijkt mij ’n serieus persoon.

  Overigens: U bent niet de enige met Uw vraag.
  God roept nog stééds serieuze mensen tot het priesterschap en tot het religieuze leven. Zo maakte ik ’n paar jaar geleden mee, dat ’n jongere zich geroepen wist: Hij is sinds ’n paar jaar priester.
  God roept dus nog stééds, maar véle mensen horen Hem niet c.q. WILLEN Hem niet horen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht