Johan Bonny op één lijn met Duitse schismatieke Kerk

Op de slotdag van haar ‘ontmoetingsdagen’ in Frankfurt, heeft de algemene vergadering van de Duitse ‘synodale weg’, het opperste overlegorgaan tussen de Duitse bisschoppen en de almachtige lekenraden, zich uitdrukkelijk uitgesproken voor de inzegening van homoseksuele relaties en voor het afschaffen van het celibaat voor de priesters. Dit naast andere eisen, waaronder het openstellen van het diaconaat voor vrouwen en de aanpassing van de Katholieke Catechismus aan de ‘nieuwste psychologische evoluties’ …

Deze algemene vergadering maakt van de Duitse katholieke Kerk gewoon een protestantse sekte, zoals er al zoveel bestaan.

Vergis u niet, de Duitse ‘ Synodaler Weg’ is machtig, volledig in handen van kultuur-marxistische demagogen en bejubeld door de Duitse media, die op dezelfde ideologische lijn liggen. Er is veel geld, door het Duitse systeem van de ‘Kirchensteuer’, waarmee kan beïnvloed en omgekocht worden…Gaandeweg heeft de Duitse Kerk zich verwijderd van de leer van de Kerk, zoals die o.a door Paulus verkondigd werd. Het is een Kerk geworden waaruit God verdwenen is. De mens is er de nieuwe God geworden. Zo kan alles er verdraaid en zelfs omgedraaid worden.

Overgewaaid vanuit de dolgedraaide VS, werd het thema homoseksualiteit al vlug het symbolische strijdpunt van de kliek, die de ‘Synodaler Weg’ gekaapt had. Zoals in andere geledingen van de maatschappij, wist een kleine, maar militante groep, na een deskundig voorbereide ‘mars door de kerkelijke instellingen’ de macht naar zich toe te trekken en vele bisschoppen in hun net te vangen. De tijd was er rijp voor, nu overal echte of vermeende misbruikschandalen opdoken. De bisschoppen hadden geen enkele weerbaarheid meer en stelden zich laks op, uitgeblust, juist zoals in Vlaanderen, bereid de meest demagogische onder hen, zoals de voorzitter van het college van bisschoppen, Bätzing, te volgen. Degenen die weigerden te plooien, werden aan de schandpaal genageld.

Mannen met homoseksuele neigingen hebben steeds bestaan. Binnen de Kerk werd dit niet goedgekeurd, maar meestal oogluikend toegestaan, voor zover zij zich discreet opstelden en zich niet in het openbaar provocerend gingen gedragen. Homoseksualiteit is tenslotte een zware zonde. Het verhaal van Sodom en Gomorra in het boek Genesis spreekt voor zich en Christus zelf vermeldt het als waarschuwing. De veroordeling ervan door de apostel Paulus hoeft geen kanttekening.

Ineens speelde dit geen rol meer. Dit was volledig achterhaald, ‘discriminerend en stigmatiserend’. Homoseksualiteit moest een waarde worden, koppels van hetzelfde geslacht werden geprezen en hun relatie moest ingezegend kunnen worden. De resolutie die in Frankfurt werd aangenomen spreekt over Zegeningsceremonies voor koppels die van elkaar houden, een titel die veel zegt over over de manier waarop de discussie in de vergadering in een emotionele sfeer gevoerd werd, met de nodige traantjes, omhelzingen en geschreven pleidooien, waarin het neen zeggen tegen inzegeningen als discriminatie bestempeld werd tegenover personen die <trachten hun partnerschap te beleven in liefde, engagement en verantwoordelijkheid tegenover elkaar en tegenover God>. De nieuwe holle woordenkramerij van een bepaalde  katholieke Kerk, zoals wij die elke zondag in vele kerken kunnen meemaken…!

De stemming hierover in Frankfurt vond plaats na een toespraak van de Antwerpse bisschop Johan Bonny, daar “plots” opgedoken en zoals men weet een vurig pleitbezorger van de  ketterse zegeningen van homo-verbintenissen in Vlaanderen(en België), die erop wees dat paus Franciscus deze maatregel niet ondersteund, maar ook niet afgewezen had en aan de plaatselijke bisschoppen overgelaten had te beslissen, voor zover zij het eens waren…Hoe vals en schijnheilig eigenlijk. Een paus die de leer van zijn Kerk ondergraaft en bereid is deze te onderwerpen aan de’geest van de tijd’ en de tirannie van de minderheden.

Een tweede tekst, over het celibaat van de priesters, werd eveneens met een ruime meerderheid van de bisschoppen goedgekeurd. Het document van 7 bladzijden vraagt aan de paus om “de band tussen de wijding en de gelofte van celibaat” te herzien tijdens het algemene synodale proces.

Tenslotte nog het heidense spektakel vermelden dat in de kathedraal van Frankfurt werd opgevoerd, met dansers in het zwart met witte maskers en zwarte linten, om de crisis van het misbruik uit te beelden. De groep Maria 1.0, die zich verzet tegen de synodale weg en dit ook luidop in Frankfurt heeft laten horen, heeft dit spektakel “satanisch” genoemd. In aanwezigheid van het Allerheiligste sacrament hebben zij deze duivelse “kunstprestatie” voorgesteld , zogenaamd als “stellingname tegen het seksueel misbruik” in de Kerk, zo luidde hun protest op Twitter.

Ondanks het recente voorbeeld van de Anglicaanse Kerk, waar het tot een schisma gekomen is, omwille van hetzelfde thema, lijken sommigen in de katholieke Kerk en wellicht de paus zelf, op de heilloze weg van de verloochening van haar eeuwige leer, te willen verder gaan. Zijn zij nu zo dom te geloven dat heel Afrika, Azië, de islamitische wereld, maar enig respect heeft voor een katholicisme dat zich onderwerpt aan ideologieën, die zij vroeger altijd bestreden heeft? Het erkennen en inzegenen van homoseksuele, tegennatuurlijke relaties, zou wel eens voor een tsunami binnen de Kerk kunnen zorgen!

Te laat de put gedempt als het kalf verdronken is…

 

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

11 commentaren op “Johan Bonny op één lijn met Duitse schismatieke Kerk

 1. Het kalf van de rooms-katholieke Kerk is inderdaad aan het verdrinken omdat ze nagelaten de put van haar middeleeuwse dogma’s en ‘wetten’ te dempen.

  1. Wie in 2023 leeft, de moderne horrorwereld bekijkt en zich vervolgens omdraait om een dergelijke achterlijke praat over de eeuwen van het Licht in het Westen (“middeleeuwen”) uit te kramen is volslagen delusioneel. Het katholiek wereldbeeld komt niet uit een put maar van boven; het is uw gestoord wereldbeeld dat uit een put komt, de donkere zwarte put van Sheol.

 2. Iedereen wie beweert God te respecteren kan niet ontkomen aan het respect voor de geheel Natuurlijke Tien Geboden en de geboden van de Rooms Katholieke Kerk.
  Daar afbreuk aan plegen beledigt God.

 3. @eric-b-l,
  Kort, krachtig en ter zake (= tegenwoordig twee woorden volgens de nieuwste spelling) doende reactie van U.

 4. Laten we bidden voor Monseigneur Bonny .
  Want dit is echt niet oké .

  Kristien

  1. Zou men niet beter bidden voor de talloze zielen die deze afvallige priesters naar de hel zullen leiden ?

 5. Volgens mij is het probleem dat er teveel homoseksuelen binnen de kerk zelf zitten die ondergravend te werk gaan. Niet omdat er “nieuwe psychologische evoluties” zijn, maar wel omdat hun eigen psychologie niet in orde is.
  1 op 8 (!) seksueel-actieve mannelijke homoseksuelen heeft met HIV besmet bloed: cijfers van Belgisch ministerie van volksgezondheid! Bij hetero’s is dat 1 op 8000. En dan is de term “hetero’s” nog sterk verkeerd gebruikt want het gaat hier om druggebruikers en promiscue mensen, niet om mensen met een normale geaardheid. Meer dan de helft van homoseksuelen lijdt aan zware depressies en gebruikt drugs en misbruikt alcohol. Etc. Lijst makkelijk aan te vullen.
  Homorelaties inzegenen is een grove leugen, een grove manipulatie van de werkelijkheid, de natuur en de goddelijke orde.
  Tweede probleem is de absolute intellectuele bloedarmoede binnen de kerk. Vele clerici en parochiemedewerkers weten zelf niet wat het betekent om katholiek te zijn. Leuteren liever pastorale praatjes dan over de waarheid te spreken.
  En nobody cares. Daarom kunnen ze ook dit doen. De kerk is zo uitgehold dat ze nu de grootste ketterijen kunnen doorvoeren. Bonny is een perfide leugenaar en als katholieken nog enig zelfrespect hadden, kwamen ze nooit meer ergens in een kerk waar hij het woord voert.

 6. moeilijk, héél moeilijk allemaal!
  Stel je ervaart in jezelf deze aantrekkingskracht naar mensen van je eigen geslacht… Wat een diepe, ontwrichtende gekwetstheid moet daar niet achter zitten… Elke mens hunkert naar liefde, om te ontvangen en te geven… Stel je meent het allemaal oprecht… De homoseksuele mannen die ik ontmoet heb waren altijd heel vriendelijke mensen, met een oprechte inzet voor de anderen… Hoe deze al zo gekwetste mensen laten merken dat ze hoe dan ook bemind zijn?
  Nee, we moeten de waarheid niet verdraaien… Maar de eerste waarheid is dat zij bemind zijn, en de weg naar de hemel begint voor elke mens daar waar hij nu is, God houdt van hem/haar zoals hij/zij nu is. Laten we bidden dat zij die liefde mogen ervaren. Daarna zullen zij de waarheid verder leren kennen, genezen van hun kwetsuren… en openbloeien tot wie zij in hun diepste wezen zijn…
  Laten we zeker niet beginnen over doodzonden, denk je dat ooit iemand daardoor Gods liefde op het spoor zal komen? Laten we God die liefde is vragen hen allen ten diepste aan te raken…
  Iemand die in de war is is daarom nog geen doortrapte leugenaar; de ’tijdsgeest’ brengt zoveel verwarring! Jezus heeft gezegd: “God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered,” (Johannes 3, 17). Zullen wij dan redden door te oordelen? Ik besluit zoals ik begonnen ben: het is niet zo eenvoudig!
  Onze Lieve Vrouw die de knopen ontwart, bid voor ons.
  Onze Lieve Vrouw van vrede, bid voor ons.
  Moeder Gods en moeder onder het kruis als moeder aan alle mensenkinderen gegeven, bid voor ons!
  Wat onmogelijk is bij de mensen is daarom nog niet onmogelijk voor God ☺

 7. We leven in een tijd waar de oren van kinderen beschermd moeten worden tegen de obscene praat van bisschoppen. Dat prelaten van Christus’ Kerk hier zo pervers spreken betekent dat West-Europa ten ondergang gedoemd is; de Kerk zal overleven omdat zij goddelijke garantie van onverwoestbaarheid heeft, maar de Europese landen zullen kapotgebroken worden tot brokstukken, en christelijke Germanen in deze contreien zullen zich tribaal moeten organiseren om te overleven te midden van de chaos.

  We hadden eeuwen geleden iets unieks hier in Europa, een lichtbaken van Gods wetten dat de soevereiniteit van Koning Jezus erkende te midden van de zee van heidense duisternis. Maar, helaas, het is verwoest en de apostasie der volkeren alhier brengt doem en vloek over deze landen. Met een wending ten goede in het episcopaat kunnen er misschien hier en daar nog kleine vestingen van weerstand opgebouwd worden, maar een algemene Europese bekering zal niet geschieden voor het wederkeren van Christus.

  Mensen, zondert u af van de wereldse perversiteiten; de nihilistische draaikolk van ontaarding leidt naar verwoesting en ruïnatie; eer en dien God, en sta met onbuigbare wil tegenover de perverten die uw kinderen willen corrumperen.

 8. Een “holebisschop” is geen echte bisschop maar jeanette

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht