Met de christelijke waarden de oorlogsretoriek overstijgen. Geen oorlog, maar vrede!

Een jaar geleden begon de oorlog tussen Rusland en Oekraïne/NAVO/VS, een oorlog die nooit had moeten plaatsvinden en die nooit had plaatsgevonden, had Oekraïne zich de status van neutraal land aangemeten en was er met de Russisch sprekende gebieden een oprechte dialoog geweest. Dat is niet gebeurd, met de verschrikkelijke oorlog en de naar schatting 150.000 Oekraïense en 12.000 Russische gesneuvelden tot gevolg( cijfers tot op vandaag, vrijgegeven door de Israëlische militaire inlichtingendienst, doorgaans als zeer betrouwbaar aanzien).

Merkwaardig genoeg, hoor ik nauwelijks het woord vrede. Het lijkt wel uit de woordenschat verdwenen. Zij die vroeger de mond vol hadden van de misdaden van de ‘imperialisten’, hebben dit omgeruild voor  het ‘overwinnen en vernietigen van de agressor’.

Vrede is broos. Conflicten en vetes moeten opgelost worden met dialoog. De lessen van de geschiedenis, de Eerste en de Tweede wereldoorlog, met hun fatale gevolgen voor het Europese continent, mogen blijkbaar niet meer worden getrokken. Nochtans is een vrede op basis van onderhandelingen en de noodzakelijke toegevingen, die eruit voortvloeien, de enige oplossing.

Intussen draait de propaganda-molen op volle toeren. Mensen worden opgezweept met oorlogsretoriek. Neutrale berichtgeving, waarin vanuit beide kampen feiten weergegeven worden, is onbestaande geworden. De mainstream media scheppen een fictief verhaal, zij voeren een virtuele oorlog tegen Rusland. Waarom eigenlijk? Heeft Rusland een NAVO-lidstaat aangevallen? Natuurlijk niet! Waarom dan die irrationele haat, als voedingsbodem van steeds meer wapens en steeds meer  bloedvergieten? Telkens weer, wordt het argument gebruikt van de verdediging van ‘onze’ Europese ‘waarden en normen ‘. Maar is dat eigenlijk wel terecht?

Ook gisteren weer kwam  het afgezaagde refrein aan bod op de staatsradio. Ditmaal werd de preek gehouden door een zekere Darya Safai, een Belgisch-Iranese mensenrechtenactiviste, kamerlid voor een Vlaams-nationale partij, die met de Raad van Europa een snoepreisje heeft mogen maken naar Oekraïne en natuurlijk een mening verkondigt die volledig in de lijn ligt van wat er over het conflict moet en mag gezegd worden…en ja, politieke correctheid in het kwadraat, daar waren de ‘Europese waarden en normen’ weer, waarvoor wij zouden moeten vechten…Deze brave Darya is zich waarschijnlijk van geen kwaad bewust. Weet zij eigenlijk wel wat de waarden zijn die zij zegt te willen verdedigen? Even haar geheugen opfrissen…

De christelijke waarden komen overeen met de Bijbelse waarden. Het zijn: geloof, hoop, liefde, gerechtigheid, barmhartigheid, heiligheid, trouw, vertrouwen, vrede, vrijmoedigheid, vergevingsgezindheid.

Deze waarden hebben niet alleen te maken met de relatie tussen de mensen onderling, maar ook met de relatie van de mens tot God en van God tot de mens.

Bij het opstellen van het handvest van de Europese Unie, werd aanvankelijk beslist dat de ‘christelijke wortels’ als één van de essentiële basis-elementen moesten worden opgenomen. Enkele landen, waaronder Frankrijk en België weigerden dit, onder druk van de vrijmetselarij.

Uit fanatisme en uit haat tegen het christendom werd dus ontkend dat alle Europese Staten op één of andere manier een unieke band hebben met het christelijke geloof en de daarmee verbonden waarden en normen. Vanuit de katholieke Kerk, reeds verzwakt en meegezogen in een neerwaartse spiraal, kwam maar een flauw protest tegen de weigering.

Al heel snel kwamen ‘waarden’ opzetten, die haaks stonden op de christelijke en ze gaandeweg gingen verdringen. De machten van het kwaad drongen hun eigen waardepatronen op, onder het mom van tolerantie, en gedragen door het militantisme van een kleine kring die de mainstream media wist te infiltreren en als bondgenoot gebruikte.

Vanuit de Verenigde Staten werden  nieuwe ideologieën , marxistisch geïnspireerd, met de gekende begrippen als ‘gender’, ‘cancel culture’, ‘woke’, LGBTQ+ razendsnel verspreid . Het werden nieuwe religies, met hun geboden en verboden, waartegen niet gezondigd mag worden, op straffe van maatschappelijke uitsluiting. Nieuwe omgekeerde ‘waarden’, die met een ongekende razernij werden opgedrongen, zoals het ‘recht’ op abortus en euthanasie en het instellen van een ‘homo’-huwelijk. Uit opportunisme en een totaal gebrek aan ruggengraat bekenden vele politici, academici, de gesubsidieerde cultuurpausen en een deel van bedrijfsleven zich als snel tot de nieuwe leer van schijnwaarden-en normen.

Ook bepaalde christelijke Kerken zijn van binnen uit sterk aangetast door dit ideologische gif, eerder al de protestantse en Anglicaanse Kerken, maar nu ook de progressieve vleugel van de katholieke Kerk, die zich onder de dubbelzinnige leiding van de huidige paus, gesterkt voelt en zeer agressief te keer gaat. De afvallige ‘synodale Kerk’ in Duitsland is er een voorbeeld van. In Vlaanderen sluit het pleidooi voor de inzegening homo-‘huwelijken’ door de Vlaamse bisschoppen hier naadloos bij aan. Om mee te gaan met de nieuwe modieuze waarden, zijn zij bereid een van de fundamenten van het christelijk geloof te verloochenen en te vergeten dat voor een christen de zegening van een onverbreekbare band alleen maar kan tussen een man en een vrouw. Waar het geloof verdwijnt, zegeviert de leugen…!

Het zijn dus deze nieuwe ‘waarden’ zijn, die wij zouden moeten verdedigen…, tegen het ‘afschuwelijke’ Rusland…

Op de uitstekende Franse katholieke site Tribune chrétienne werd een uittreksel gepubliceerd van de toespraak die de  Russische president Wladimir Poetin enkele dagen geleden uitsprak en waarin hij het had over de waarden die hij verdedigt en wat hun oorsprong is. Ik vond het de moeite om er even bij stil te staan…

Hierbij het uittreksel:

< Kijk naar wat zij hun eigen volk aandoen. De vernieling van het gezin, van de culturele en nationale identiteit, het misbruik van kinderen, met inbegrip van de pedofilie, zaken die als heel normaal beschouwd worden. Zij verplichten zelfs de priesters om homoseksuele huwelijken in te zegenen(!!!).

Ik zou hen wel het volgende willen zeggen: kijk naar de Heilige Schrift en de belangrijkste boeken van de andere wereldgodsdiensten. Zij zeggen alles, niet in het minst dat de familie gegrondvest is op de unieke verbintenis tussen een man en een vrouw. Deze teksten worden nu echter in vraag gesteld. De Anglicaanse Kerk zou willen onderzoeken of er geen geslachtsloze god bestaat. Wat kan ik daarover zeggen? Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.

Miljoenen mensen in het Westen beseffen dat zij naar een spiritueel debakel gevoerd worden. De elites lijken wel waanzinnig geworden te zijn en blijkbaar is daar geen remedie voor. Maar zoals ik reeds zei, dat zijn hun problemen, terwijl wij onze kinderen moeten beschermen, wat wij ook zullen doen. Wij zullen onze kinderen beschermen tegen het verval en de morele aftakeling.>

Tot daar het uittreksel overgenomen uit Tribune chrétienne, dat aantoont dat het conflict rond Oekraïne meer is dan alleen maar een militair conflict. Het overschrijdt het materiële, verwijst naar de ziel van de mens.

In Fatima werd gevraagd Rusland toe te wijden aan het Onbevlekt hart van Maria. Dit is verschillende keren, door verschillende pausen en in verschillende fases uitgevoerd, in 2021 nog door paus Franciscus. Rusland is intussen teruggekeerd naar zijn bakermat, het christelijke orthodoxe geloof, met zijn eeuwige christelijke waarden en normen. Heeft Maria dit bewerkstelligd? Dit blijft een mysterie.

Zeker daarom moeten wij als christenen, die vredebrengers moeten zijn, de haatboodschappen bestrijden, met gebed, vasten en handelen. Laten wij mee de initiatieven steunen, die propaganda en leugens overstijgen. Laten wij meestappen in de  vredesmarsen, zoals die de jongste dagen in heel Europa plaatsvinden, en waar ook christelijk geïnspireerde organisaties,  zoals Sant Egidio actief aan meewerken. Deze marsen verheugen zich in een groeiende populariteit, ondanks het feit dat zij door de gevestigde media worden geboycot. Blijkbaar willen deze geen vrede, maar alleen oorlog tot de laatste Oekraïner.

Meer dan ooit, Vrede!

Auteur:Veroon ter Zee

96 commentaren op “Met de christelijke waarden de oorlogsretoriek overstijgen. Geen oorlog, maar vrede!

 1. Zowat de meesten die geboren werden tussen 1955 en 1960 kregen een soort socialistische godsdienstlessen en kwamen nooit tot besef van de misleiding.
  Van enkele mensen geboren in 1961 herinner ik me dat zij in opstand kwamen tegen pogingen van goede katholieke godsdienstleraars die terug wilden grijpen naar de oude waarden. Echt godsdienstonderwijs was niet meer mogelijk.

  Latere generaties genieten nog wel hartstochtelijk van onze supercultuur zonder te beseffen dat al deze weelde slechts kon groeien vanuit de oude christelijke cultuur.

  Maar het moet gezegd: de huidige supercultuur had nooit vorming mogen krijgen !
  Weelde ondermijnt altijd de oude stabiele waarden, in alle tijden.
  Men leert nooit lessen uit de geschiedenis.

  Zij leven nu in een genotscultuur waarover voorheen alleen onvolwassen teenagers hadden kunnen dromen, een onbeperkt aards paradijs waarin men niet meer kan zondigen. Maar de kindjes die nu geboren worden zijn veelal aangetast door de diep gekwetste lichamelijke en geestelijke gezondheid van hun nog steeds onwetende jonge ouders.

  Hoe moet men dergelijke mensen waarschuwen ?
  Hoe moet men de jongste generatie troosten wanneer zij beginnen te begrijpen ?
  Zet dit niet nog meer aan tot abortus en euthanasie ?
  Waar geen innerlijke vrede meer mogelijk is kan de wereldse vrede niet meer bestaan.

 2. @eric-b-l ,
  U schrijft: Zowat de meesten die geboren werden tussen 1955 en 1960 kregen een soort socialistische godsdienstlessen en kwamen nooit tot besef van de misleiding.

  Dit is ook MIJN overtuiging. Frappant, is dat het 100% overeenkomt met het begin van de zogeheten mammoetwet (1955 in Nederland). Doel van die wet was: iedereen moet in staat gebracht worden, dat zij álle geboden opleidingen moeten kunnen volgen.
  Gevolg: álle opleidingen gingen qua vereist intelligentieniveau omlaag.

  1. Correctie op de beweringen hier van P.J.T. Derks:

   De Wet op het Voortgezet Onderwijs (in de volksmond: Mammoetwet) werd in 1958 ingediend bij het Nederlandse Parlement en aldaar pas in 1962 behandeld!
   In februari 1963 werd deze wet (WVO) door het Parlement aangenomen
   en trad op 01 augustus 1968 officieel in werking!
   1966-1968 was een overgangsperiode waarin toegewerkt zou worden naar de nieuwe onderwijsstructuur en leersituatie op de verschillende schooltypen. Een tijd ook waarin vele leraren er de brui aan hebben gegeven vanwege de grote onzekerheden die de nieuwe wet met zich zou brengen. Hun onderwijstype en manier van lesgeven werd immers van het ene op het andere jaar opgeheven. Leraren verloren ook vaak hun status: ze werden begeleider/coach enz.

   (Zie o.a. het boek “De onderwijsfamilie” van de oud-minister Jeroen Dijsselbloem, uitgegeven door Prometheus te Amsterdam in 2021.)

   N.B. De Basisschool – een gevolg van de ‘Wet op het Basisonderwijs’ – werd pas een feit per 01 augustus 1985 ! Als gevolg daar weer van hebben we nu o.a. de Basisschool en de Pabo. (Voor die tijd sprak men van Lager School en Kweekschool/Pedagogische Academie.)

   Het doel van de Mammoetwet was ook niet dat iedereen alle niveaus moet kunnen doorlopen,
   maar de doorstroming van het ene naar het naast volgende hogere niveau
   moest gemakkelijker gaan, en dus moest het onderwijs (de curricula) op de verschillende
   niveaus beter op elkaar worden afgestemd.
   Er zou daarom anders lesgegeven gaan worden, en de lesstof zou ontdaan worden van overtollig gebleken ballast.
   Dat de exameneisen feitelijk verlaagd werden, werd pas later duidelijk. Veel moeilijke, oude leerstof werd weggelaten of van een moderner jasje c.q. bewoordingen voorzien. (‘Moderne wiskunde” enz.)
   Feitelijk werd echter steeds meer een beroep gedaan op het geheugen van de leerlingen, maar dat geheugen werd en wordt niet of nauwelijks meer getraind! Gevolg: kinderen uit de “hogere kringen”, kinderen zonder stress, en die met een van huis uit goed geheugen, stromen steeds meer door naar de Bachelor- en Master-opleidingen. Half Nederland is daarom binnenkort op zijn 24e reeds doctorandus, heeft een hoge studieschuld, maar heeft geen werk omdat er te weinig vraag is naar hun vermeend academische vaardigheden en dus hun universitaire diploma’s. Een goede elektricien of loodgieter en bouwvakker is echter slechts met een vergrootglas te vinden.

   We zien daarvan ook dezer dagen de gevolgen, Uit onderzoek is onlangs gebleken
   dat het niveau van het wis- en natuurkundeonderwijs op middelbare scholen sterk is gedaald t.o.v. het verleden en andere landen. Beginnende studenten aan Nederlandse universiteiten weten en kunnen feitelijk nu minder dan hun medestudenten uit andere landen. Als dit zo zou doorgaan prijst Nederland zich internationaal uit de arbeidsmarkt, zo is de algemene overtuiging.
   (Bronnen: Nederlandse dagbladen Trouw en Volkskrant van 27 en 28 febr. 2023)

   1. @N.N.,
    U doet geleerd, maar bént het NIÉT.
    In het kort: u bevestigt wat ik in het kort beweer:
    Gevolgen inviering mammoetwet: álle opleidingen gingen qua vereist intelligentieniveau omlaag.

    1. verbetering:
     @N.N.,
     U doet geleerd, maar bént het NIÉT.
     In het kort: u bevestigt wat ik in het kort beweer:
     Gevolgen invoering mammoetwet: álle opleidingen gingen qua vereist intelligentieniveau omlaag.

     U bevestigt zelfs het een en ander:
     “Uit onderzoek is onlangs gebleken.
     dat het niveau van het wis- en natuurkundeonderwijs op middelbare scholen sterk is gedaald t.o.v. het verleden en andere landen. “

     1. naschrift:
      Vele zogenaamd ‘huidige doctorandussen’ zouden vroeger nauwelijks meer dan Mulo hebben gehaald. Maar ja, het staat zo geleerd.
      Daarom dat het vroeger (pakweg jaren ’60) nauwelijks gebeurde, dat iemand naar het gymnasium ging (pakweg één per duizend basisschoolleerlingen).
      Tegenwoordig gaat bijna elke gek naar het gymnasium.

     2. @P.J.T. Derks
      U vergist U. Het vereiste intelligentieniveau voor de diverse opleidingen ging niet omlaag, maar de toelatingseisen qua kennis werden veranderd. Er werd meer algemeen vormend onderwijs (algemene kennis) verlangd omdat men andere, meer aan de tijdgeest aangepaste vaardigheden van de studenten verlangde. Een leerling die vroeger Gymnasium deed is beslist niet meer of minder intelligent dan iemand die nu VWO gedaan heeft, enz. Scholen vragen ook geen intelligentietest van nieuwe scholieren/studenten! Scholen/universiteiten kijken vooral naar leermotivatie en behaalde cijfers, en dat is niet hetzelfde als intelligentie.
      Het streefdoel van de Europese regeringsleiders tijdens het Lissabonakkoord (2000) was ook niet het verlagen van de toelatings- of exameneisen van het onderwijs, maar “niemand van school zonder behoorlijke ‘startkwalificatie’ voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt'”. (MBO-3 of hoger; uitzonderingen gelden voor wie een specifieke beroepsgerichte praktijkopleiding volgt.) Omdat er een “lumpsum bekostiging van het onderwijs” (bekostiging naar succes) is ingevoerd, en er structurele tekorten zijn op de arbeidsmarkt, is men gaan rommelen aan de exameneisen, maar dat was en is beslist geen opzet geweest bij de invoering van nieuwe onderwijswetgeving. Overheid, politiek en samenleving vroegen erom door onhaalbare eisen te stellen en met dwaze ideeën te komen over hoe mensen het beste ‘leren voor het leven’, d.w.z. voor de arbeidsmarkt van morgen! Immers de kwaliteit van ons leven hangt voor de meeste mensen af van een goed, liefst zo hoog mogelijk inkomen, en dat moet wel verdiend worden in concurrentie met de wereldmarkt. Spiritualiteit werd en wordt als iets voor het privéleven beschouwd in de multiculturele samenleving. De zuilensamenleving is immers voorbij!

      En, na 1970 hebben we beslist geen ‘soort socialistische godsdienstlessen’ gegeven en gekregen. Dat beweren is bijna te kwalificeren als bewuste misleiding van uw lezers. De gelovigen zelf, de ouders der leerlingen verzetten zich tegen het op oude leest geschiede godsdienstonderricht! Meneer U wilt niet weten hoeveel ouderprotest er is geweest op ouderavonden enz.
      In de jaren zestig en zeventig is echter wel de bevrijdingstheologie opgekomen o.i.v. armoede en ellende in de Derde Wereld. Vooral Zuid-Amerikaanse theologen (Card. Arntz, mgr. Romero, dom Helder Camera, gebr, Boff e.a.) namen de Bergrede van Jezus Christus tot uitgangspunt. De feitelijke armoede werd o.i.v. Marx c.s. vooral toeschreven aan de verkeerde economische en machtsstructuren in de wereld en de concrete situaties in de diverse landen, en niet – zoals de kerk altijd benadrukt – de oorzaak voor armoede en ellende grotendeels neerlegt bij de zondigheid van de individuele mens. Karl Marx en pedagogen als Paulo Freire e.a. ontwikkelden een gepaste filosofie voor de bevrijding van de onderdrukte volkeren; vele priesters en religieuzen hebben zich er ook met hun leven, hun ziel en zaligheid voor ingezet ondanks dat de kerk (Kard. Ratzinger en paus J-P.II en hun slippendragers) er zich fel tegen hebben verzet uit angst voor geweld en dictatuur van de massa’s plus misvorming van de christelijke boodschap zoals zij die zagen. De individuele welvaart steeg weliswaar, maar de vernieling van de natuur in gelijke mate. (Amazonië) Ook de basisgemeenschappen legden uiteindelijk weer het loodje. (Ik kan daarin meegaan. In het christendom gaat het allereerst om ZIJN, en niet om denken, spreken en doen! ZIJN staat voorop, de rest volgt pas daarna. Maar wie belichaamd dat anno 2023 nog?)
      Dat er sinds de anti-Vietnamoorlog- en anti-apartheidsbetogingen in de jaren zestig ook een sterke gerichtheid van de christelijke kerken op universele solidariteit tussen mensen groeide, is mensen niet kwalijk te nemen. Schuldbewustzijn t.a.v. Westerse uitbuiting van mensen en aarde ontwikkelt immers eenieder als hij/zij zich met de H. Schrift gaat bezighouden! Wie ‘nooit meer oorlog’ propageert, moet ook werken aan solidariteit. Doch niet alleen daaraan. Men moet ook en allereerst werken aan onze gezamenlijke en individuele geestelijke gesteldheid: onze houding tegenover God, Jezus, Maria en zijn/haar eigen tekortkomingen. Dat laatste is er wel eens bij ingeschoten, meen ik. Doch – en dat moet ik leraren meegeven – de kerk was en is in de genoemde tijdsperiode nu niet bepaald een doortastende eenheid gebleken. Fatsoenlijke leerplannen en leermethoden werden er nauwelijks geschreven. Wat er kwam was en is ‘meer van hetzelfde’ dat mensen, gelovigen van m.n. NA WOII nu juist massaal hebben afgewezen. Toenemende welvaart en verstrooiing via de media deden de rest. En draai dat nog maar eens terug. Leraren stonden en staan daartegenover nog steeds met de handen in het haar! Internet, teevee en smartphone bepalen het denken en doen van vrijwel iedereen tegenwoordig! Hou maar eens een goed christelijk c.q. katholiek verhaal op een gemiddelde middelbare school. Het wordt een puinhoop met al die kinderen met een andere gelovige achtergrond dan de christelijke. Men moet het dus houden bij een vorm van Wereldoriëntatie, waarin gemeenschap en solidariteit (verbinding) centraal staan. Dat kan doorslaan naar socialisme, maar dat hoeft volstrekt niet, en gebeurt ook niet; daar zorgen de leerlingen meestal wel voor. Die willen allemaal het liefst persoonlijk heel rijk worden, maar dan wel samen met hun eigen familie, mensen en landen van herkomst.

      Tot slot: ik meende slechts een correctie te moeten geven op uw beweringen, en geen (pseudo) geleerd betoog te houden. Dat betekent dus niet dat ik uw hele betoog afkeur. De correctie gold louter enkele onderdelen ervan: foutieve jaartallen en motivatie van overheid en onderwijs destijds. Is dat hier verboden?

      1. @N.N.
       Wijjsneus,\
       Oké, dan zijn – volgens U – blijkbaar(???) de mensen sinds invoering van de mammoetwet ineens een heel stuk intelligenter geworden!!!

       1. @N.N.
        Ik heb – behoudens het noemen van de jaren ’60 en de ingangsdatum van de mammoetwet (1955) – geen enkel jaartal genoemd.

        Mij schiet te binnen, dat men toentertijd dacht, dat men nauwelijks meer zou hoeven te werken. Daarom dat er een hoop pretpakketten werden toegevoegd van het ‘lessen’pakket.

        1. Nee meneer Derks. De leerlingen / studenten werden verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen ontwikkeling. Ze moeten – want dat geldt ook nu nog – ondernemer worden van hun eigen opleiding. Ze mogen dus kiezen voor een pretpakket, maar dat beperkt dan wel hun vervolgopleiding en eventuele vak- c.q. beroepskeuze. Voor iemand die naast VWO ook nog studeert aan een sportacademie of conservatorium is zo’n pretpakket wellicht een uitkomst. Zij weten immers vrijwel zeker wat ze later gaan doen voor de kost en de roem. Voor elk ander mens is een pretpakket kiezen waarschijnlijk het domste wat men kan doen.

         U gelooft overigens zelf niet in wat U hierboven om 13:24 opwerpt. Citaat: “volgens U (zijn) – blijkbaar(???) de mensen sinds invoering van de mammoetwet ineens een heel stuk intelligenter geworden!!!” U schrijft immers ‘blijkbaar’ gevolgd door drie vraagtekens. Als U zelfs niet weet waaruit het door U genoemde volgt, hoe moet ik dat dan weten?
         Ik stop ermee. Veel plezier nog met uw site.

         1. @N.N..
          Of leerlingen het wel of niet willen: zij dragen ALTIJD de vólle verantwoording voor hun eigen ontwikkeling.
          Daaraan verandert geen enkele wet.

          Vóór invoering van de mammoetwet volgde 1 op de 1.000 (= één op de duizend basisschoolleerlingen het gymnasium (zo moest mijn broer in Brabant, te weten Breda het gym volgen). Nu is er in élke grotere plaats ’n gymnasium.

          1. @N.N..
           verbetering:
           “Nu is er in élke grotere plaats ’n gymnasium.”
           Dit moét zijn:
           Nu is er in elke middelgrote gemeente ’n gymnasium.
           Maar … U heeft waarschijnlijk zélf kinderen die ’n ‘hogere’ schoolopleiding gevolgd hebben. Dát is de werkelijke reden waarom U mij blijft aanvallen.

 3. In heel veel van de verhalen die op deze manier gebracht worden vergeet men meestal te vermelden dat Rusland de agressor is, met aan het hoofd een zielig oud psychopathisch en megalomaan mannetje die heel zijn volk in het onheil stort. Kan iemand mij zeggen wat de waarden van Rusland zijn? Rusland heeft een van de, zoniet het hoogste echtscheidingscijfer in Europa, idem voor abortussen. Poetin is gescheiden, houdt er maîtresses op na en heeft onechtelijke kinderen. Hij is wel de laatste die ons lessen moet leren wat betreft familiale waarden. En als je kijkt wie er aan het hoofd staat van de Russisch-orthodoxe kerk: Kyrill, een bloeddorstige miljardair, ex-KGBer die de oorlogsrethoriek beheerst als geen ander. Over godsdienstige waarden gesproken. Zolang de Russische agressie duurt gelden voor Oekraïne deze fundamentele waarden: vrijheid, onafhankelijkheid, territoriale integriteit. En die zullen ze met hand en tand blijven verdedigen, tot het einde. Oekraïners hebben eeuwen onder russische heerschappij en verdrukking geleefd, ze weten wat het is en weten dus waarom ze vechten en nimmer meer deel willen uitmaken van de ‘Roeskyj mir’. Tot slot nog dit: ik raad u aan om wat meer bronnen te raadplegen voor u opiniestukjes schrijft: als Rusland ‘slechts’ 15000 gesneuvelden had zou Poetin geen mobilisatie van 300000 gedaan hebben in september!

 4. @Paul Kohut,
  U bent door onze overheid (met hulp van de media) beïnvloed.
  Lees op deze site a.u.b.diverse commentaren van vele artikelen (en lees daar dan vooral de commenteren van Jules van Rooyen.

 5. Door Oekraïne zogezegd te willen bevrijden van een nochtans veel milder dan voorheen Russisch communisme verbergt men met succes dat de hele wereld nu definitief communistisch is. Zelfs de Amerikaanse Republikeinen gaan daarin niet helemaal vrijuit, overmatig liberalisme en goddeloosheid.
  Bovendien zal Rusland in de rug worden aangevallen door China, het verraad is ingebouwd en onontkoombaar. Een vredig verenigd Groot Europa is slechts een droombeeld, een leugen.

 6. De christelijke waarden zijn ver zoek in Europa. Kijk maar naar het vroeger katholieke Polen. Het is versneld ontkerkelijkt de laatste 20 jaar, het geboortecijfer is bijna zo laag als in Spanje. Wat doen ze om de geestelijke leegte te vullen? Stoere taal en oorlogsvoorbereiding. 200000 reservisten oproepen voor trainingen. Dient dat om het oude Poolse rijk te herstellen (1600-1800 ongeveer)? Om weer de plak te zwaaien over Galicië, Volynië (Oekraïne) en delen van Wit-Rusland? Zal dat het leven zin geven?
  Beste Paul Kohut, wat de oorlogsverliezen betreft, kunt u de BBC raadplegen. Die heeft samen met de anti-Putin NGO Medusa (Riga) het Russische internet via kunstmatige intelligentie uitgekamd op rouwbetuigingen, overlijdensberichten, chats… Zij komen aan 14000 doden (begin februari 2023).

 7. Hierboven, beste Paul Kohut, uw waardering voor het privé leven van regering leiders is natuurlijk juist. Meestal is dat betreurenswaardig. De meesten van hen rijden scheve schaatsen, of zijn van de verkeerde kant, maar in de politiek gaat het enkel om woorden en daden, en de behartiging van het volk welzijn. Met Poetin zijn die in orde.

  In de geschiedenis zijn er legio grote koningen en leiders geweest die, aan de Hemelpoort, de Allerhoogste wel wat hebben uit de leggen. Voorbeelden te over, de meest bekenden waren, keizer Karel de Grote, de Spaanse koning Ferdinand, koning Lodewijk XIV, kardinaal Talleyrand, in eigen land, koningin Wilhelmina, koningin Bea, minister Brinkhorst, minister Luns, premier Lubbers, CDA minister ???……….. architect van het NL sociale bouwwerk, en ga zo maar door. Enig spitwerk leert dat men moet oppassen met de balk bij een ander, alvorens de splinter uit het eigen oog te trekken.

  Poetin’s analyses over het decadente westen, o.a. haar cultuur marxistische Woke cultuur, de massa immigratie, de verwaarlozing der grenzen, de anti-Christelijke strijd der regeringen en de media, de pogingen om de God gegeven Natuurlijke Orde (de Decaloog) te vernietigen en tenslotte, de feitelijke militaire veiligheid ontwikkelingen sinds 1989, de hegemonie der Amerikaanse oorlog zoekers en de Navo uitbreidingen sinds het vallen van de Muur, zijn door Poetin juist geobserveerd.

  Voor ons is er één troost, de huidige ellende zal een keer ten goede bewerkstelligen, de Yankees hebben zich onmogelijk gemaakt in Europa, en de Kerk crisis zal uitlopen op de uitverkiezing van een echte Paus, zoals de Heilige Pius X.

  Ik vermoed dat u de regering– en media– leugens, slikt als zoete koek, beste Paul K..
  Hopelijk doorzag u de gifprik propaganda.

  Maar, helaas, Poetins laatste speech voor het Parlement, heeft u niet gelezen.
  Tenslotte mag ik u wijzen op mijn overige beschouwingen hierover, in de draad van : “”Voeren verblinding en haat ons naar …………………”” !!

 8. Het buitenmatig eigengereid zelfbestuur van Florida-Disneyland werd zopas door de gouverneur terug aan de staat gegeven. Dit betekent het einde van de kindermisleiding, van de LGBT-dictatuur en van de geldverspilling.
  Prachtig werk vanwege de Republikeinen.
  Eindelijk weer vrede in de harten van zeer veel ouders en kinderen !

  Wanneer kan in ons slaperig landje een gelijkaardige handeling toegepast worden op bijvoorbeeld ons Vlaamse Disney-kerknet-land ?
  De zuivere vrede van een oprecht beleefd Christendom ontbreekt hier volledig. Het is niet meer om aan te zien.

  Konden we bisschop Leonard terugroepen en hem vanwege een overvloedige groep Christelijke ouders de autoriteit schenken om grote kuis te houden in de kerk. Dan kan hij meteen ook de titel van kardinaal ontvangen dat hem absoluut past en hem van harte gegund wordt door zeer velen !

  Vermits de stoel van Petrus onbezet is, behoeven, heel eenvoudig slechts, de Christenen zich gezamelijk uit te spreken over hun verder bestuur !

  Want alleen de zuivere en Christelijke vrede des harten is het begin van maatschappelijk vrede.

  1. eric-b-l
   Wellicht vind je de video van Janet wel interessant. Dat belicht wat achtergronden.
   Pas op voor gevoelige kijkers: ht***tps://www.bit***chute.***com/vi***deo/sVbpkJ7ouEAc/
   (adres kopiëren in zoekbalk en sterretjes weghalen.)
   Het laat wat achtergronden bij de ontwikkeling van de laatste jaren zien.

   Onze kinderen in Nederland hebben het erg moeilijk en de ouders zién de gevaren niet eens. Verleid en druk als ze zijn. Triest.

   Tjonge jonge. De bijbel waarschuwt juist tegen deze praktijken.

   (2e- plaatsing)

 9. @ N.N. u werd modernist en hebt de waarheid overboord gegooid.

  In 1958 werd ik acht jaar, ik zat in het tweede studiejaar en ik herinner me nog zeer goed hoe de leraar eerst klassieke godsdientles gaf en daarna een grote afbeelding ophing waarop de evolutie werd voorgesteld van aap tot mens. Hij liet vooral niet na nadrukkelijk zijn persoonlijke twijfel tot uiting te brengen over zowel de schepping door God als over de evolutie.

  1958 is ook het jaar van de Expo in Brussel waar men ons gek mee maakte.

  Ik herinner me vaag dat er een schoolstrijd woedde maar dat was toen nog buiten mijn gezichtsveld. Liberalen tegen Katholieken ?

  Op het zesde studiejaar kregen we het handboek “Gewijde Geschiedenis” en ook daarna internaat in notabene het Klein Seminarie in het voorbereidend jaar werd datzelfde boek ons weliswaar aangereikt maar het werd die twee schooljaren in het geheel niet gebruikt. Omdat ik boekenliefhebber was las ik met veel genoegen in dat boek en vroeg aan verschillende leraren waarom het niet werd gebruikt. Het antwoord was steevast “Het is verouderd” — dat was voor mij net zo onbegrijpelijk als de eerste moderne Mis in 1962 waar de priesterdirecteur me vooraf persoonlijk kwam zeggen dat ik het Missaal niet meer zou kunnen gebruiken. Nooit van mijn leven zal ik vergeten hoe wanhopig ik werd bij de vergelijking van het Missaal met dat primitieve rode “mis”-boekje dat we voortaan moesten gebruiken.

  TV hadden we gelukkig pas vanaf 1966 maar nu besef ik dat het duivelse ding nog veel langer of beter helemaal had mogen wegblijven.
  Ik werd toen 16 en die TV bracht de duivel in huis. Ik denk niet dat het nodig is de details te beschrijven.

  Mijn jongste broer is acht jaren jonger en ik keek meermalen in zijn schoolschriftje godsdienst dat ik nu niet anders dan “socialistische godsdienst” kan noemen.

  Mijn zus is elf jaren jonger en zij en haar vriendin kwamen in opstand toen de zusters Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf terug naar de vaste waarden willen grijpen en weer de klassieke godsdienstles gaven en weer de klassieke kleding droegen. Mij tante-non samen met de andere nonnen moest die ongelofelijke ontwikkeling machteloos aankijken.

  Een aangehuwde oom, onderwijzer, kwam jaren zestig dikwijls op zondag voormiddag met mijn vader spreken. Dat leek wel gezellig maar hij was een overtuigde modernist en bracht mijn vader aan het twijfelen over het geloof. Zijn vrouw, zus van mijn moeder, verloor haar geloof omdat zij geen gebedsleven meer kon onderhouden. Ik bespaar u de pijnlijke beschrijving op welke intrieste wijze zij als ouderlinge in volslagen geestelijke duisternis terechtkwam.

  De twee kinderen van mijn een jaar jongere broer mochten geen godsdienstlessen meer krijgen vanwege hun beide ouders. Hun moeder is de vriendin van mijn zus die beiden vroeger tegen de nonnen in opstand kwamen.

  Ziedaar slechts een klein deel van de duivelse vruchten van de modernisering.

  N.N. u werd modernist en hebt de waarheid overboord gegooid.

  1. @Eric. Uw persoonlijke ervaringen wil ik niet bagatelliseren, maar waar haalt U het recht vandaan om over mij en oud-collega’s een negatief oordeel te vellen? U kent ons niet eens!
   Bovendien, waar haalt U het recht vandaan om uw ervaringen algemeen geldend te verklaren? Weet U iets over ons worstelen in de jaren vijftig tot en met zeventig? Nee. Oordeel dus niet over ons die destijds studeerden en ook les gaven!

   En dan nog; U bent ook geen 8 of 18 jaar meer. Uw oordeel van toen is hopelijk mee geëvolueerd met uw eigen groei in kennis en hopelijk meer wijsheid. Of bent U geestelijk stil blijven staan of zelfs achteruit gegaan? Als dat laatste zo is, dan betreur ik dat zeer. Worden als kinderen wil niet zeggen dat men dom moet blijven!

   Als het goed is, en U geestelijk gezond bent, dan zou U dus heel wat prudenter moeten zijn dan nu, en nederiger in uw oordelen. Pedanterie past geen van ons!

   Bedenk, als U met uw vinger naar een ander wijst, dan wijzen nog steeds drie vingers van uw eigen hand naar uzelf. Zie daar wat U te doen staat. Besef dus uw eigen zondigheid eerst voor gij iemand anders feitelijk afschrijft en excommuniceert. Anders is ook een gesprek met U zinloos.

   1. @ N.N.
    Een zondaar ben ik, en door de verschrikkelijke duivelse invloeden van socialisme en modernisme werd ik een grote zondaar en ben daar nog steeds beschaamd over.
    Goddank vond ik in 2014 de Latijnse Mis terug en daarmee ook de biechtstoel.

    Rest mij dus zoveel mogelijk mensen aan hun verstand te brengen dat de echte oorspronkelijke Apostolische Katholieke Kerk nog altijd bestaat.
    We moeten dringend terug naar eenvoud.

    U verkondigt andere dingen, zet u niet aan tot sympathie voor de veranderingen?

    Ik zie u nog niet terugstappen naar het werk van de Apostelen, toch zeker niet met de huidige ‘moderne bisschoppen’, en nog minder met ‘paus’ Bergoglio.

 10. Wij kunnen de klok niet terug draaien, beste Eric. De modernist en de zichzelf te boek zettende vrijmetselaar, ex-monnik Anonimus, blijft blind voor alle gevolgen die hij en zijn medestanders onder de clerus, indertijd, teweeg hebben gebracht. De V2 aanslag op de katholieke Kerk van altijd, in 1962-1965, was hun roeping en missie. De clerus, geleidt door gemijterde schurken, zijn de zwakke schakel van de universele katholieke Kerk van altijd. De gehele Kerkgeschiedenis is getekend door ketters uit de rangen van de clerus, de meesten hadden joodse (of maçonnieke) wortels, zoals Montini, alias P VI.
  Maar troost u, de ommekeer is in gang gezet.

  Traditionalisten van allerlei pluimage, wereldwijd, hebben dezelfde herinneringen uit hun jeugdjaren. Zij blijven knagen. Het is een opgave, maar de expressie van vele heilige martelaren, “Heer vergeef het hen, zij weten niet wat zij doen”, kan ik ook nauwelijks over mijn lippen krijgen, uit vrees mijn tong stuk te bijten !!!
  Ik moet nog veel leren te accepteren, maar berusten nooit.

  1. @ Jules van Rooyen,
   Wie nog steeds de misleiding volgen weten niet wat zij doen. Deze mensen kan ik bij voorbaat alles vergeven, ook mijn zus, elf jaar jonger, die hevig voor abortus en euthanasie is. Maar degenen die hen onwetend wilden maken en houden zijn de ergste boeven. Hun schuld is zeer groot.

   In hoeverre onze bisschoppen slechts misleid zijn door o.a. Danneels en diens voorgangers aartsbisschoppen is mij niet duidelijk. Indien slechts misleid ken men het hen vergeven, maar o wee indien zij moedwillig het spel van de duivel speelden ! In dat geval moeten zij voor de kerkelijke rechtbank worden gedaagd. Moeten wij vrezen dat zij de komst van de grote werelddictator voorbereiden ? Hoe kan ik dat met zekerheid weten ?

   Van Benedictus XVI ben ik overtuigd dat hij als fijne en zeer christelijke intellectueel een speelbal was van gore misdadigers en dus onze vergiffenis verdient. Ik meen me deels in zijn persoon te kunnen inleven omdat ik als kind als half verdoofde (boekenlezer) door het leven ging omdat geen van mijn ouders ooit dieper gevoelscontact konden maken en speelbal was van gewetenloze oudere jongens in de dorpsschool. Maar ik wil graag geloven dat zij met het ouder worden ook wijzer werden en dus vergiffenis verdienen. Zo denk ik ook dat Benedictus XVI in zijn jeugd niet bepaald in een zachtzinnige omgeving vertoefde en absoluut niet was opgewassen tegen gewelddadige elementen om hem heen, ook later in Rome.

   Ik word trouwens nog steeds geviseerd door een bepaald soort harteloze mensen en dat is een van de redenen waarom ik voor Benedictus XVI een warm hart koester.

 11. N.N.,
  inzake Uw reactie van 1 maart 2023 om 17:50 uur aan @eric-b-l:
  U beschuldigt zéér onterecht @eric-b-l.

  @N.N.:
  Kom a.u.b. van Uw zeer hoge paard af (Dat paard is ÉCHT te hoog voor U. Neem eerst ’n paar paard-rijlessen). Dit, om te leren hoe u zich in het normaal verkeer te gedragen heeft.
  U heeft zélf last van pedanterie (= aanmatigende verwaandheid; aanmatiging; belachelijke neiging om alles te minachten, behalve wat men zelf kent en uitoefent).
  Daar moet Uzelf al vaker van beschuldigd zijn. want wie kent nog het woord ‘pedanterie’?

 12. N.N.,
  naschrift:
  U heeft werkelijk last van abnormale verwaandheid.

 13. Geen oorlog maar vrede staat er in de aanhef van dit item. Maar met alle respect: men komt je huis binnen. Je kinderen worden ontvoerd, enkele gezinsleden worden doodgeschoten, je vrouw wordt verkracht en men probeert zich te verdedigen. Miljoenen mensen slaan op de vlucht. Dan komen er meningen op deze site waarin gezegd wordt: kom op, stop met dat geweld. Er valt toch over te praten? Daarbij wordt ook nog respect uitgesproken naar Poetin als verdediger van christelijke waarden terwijl hij zichzelf waanzinnig verrijkt ten koste van anderen om maar een punt te noemen. Als traditionele christenen zo denken dan nemen zij toch een grote verantwoordelijk op zich in hun houding t.o.v. God. Want nogmaals het is toch duidelijk dat één partij de agressor is met als smoesje dat de Navo hem aan wil vallen. En velen hier trappen ook nog in zijn verdraaide mening. Nee, Poetin moet zich terugtrekken en de oorlog beëindigen. In de Tweede Wereldoorlog, toen de nazi’s Nederland binnenvielen kon je ook niet zeggen: ach, laat Hitler de Joden maar uitroeien en andere wandaden plegen. Uiteraard vrede voor alles en ons daarvoor inzetten en bidden maar niet toekijken hoe een volk ten gronde wordt gericht. Dan is het een christelijke plicht om voor die mensen op te komen ook al hebben zij hun nadelen. Veel kritiek op deze site ook op Amerika maar velen vergeten dan dat wij onze kostelijke vrijheid te danken hebben mede dankzij hun inzet en hulp.

  1. @J.A.W. van Ettinger,
   Nu probeert U indruk te maken.
   Echter, mijn vader heeft in WOII vervolging zelf meegemaakt, letterlijk mensen van honger zien sterven enz.
   U lijkt ÉCHT waanzinnig.

   1. @J.A.W. van Ettinger,
    vervolg:
    Toen de oorlog afgelopen was, dus het einde van de hongerwinter (door mijn vader ook zélf voor de volle 100% meegemaakt), kregen ze van de Amerikanen chocolade.
    Dat was geen gewóne chocolade, maar werkelijk vol met vitamines enz.
    Mijn vader verklapte mij éénmaal, dat hij zóveel gegeten had dat hij dacht, dat zijn buik platste (= uit elkaar zou springen). Hij was de Amerikanen tot het eind van z’n leven innig dankbaar voor de redding.

    1. Heer Derks, ik probeer helemaal geen indruk te maken.
     Alleen mijn mening weer te geven en daar is een forum voor.
     En wat WO2 betreft: ik heb als kind honger geleden in de Hongerwinter in het Westen van ons land en daar gevolgen van overgehouden wat betreft mijn gezondheid.
     Vandaar ook mijn dankbaarheid en besef te mogen leven in vrede en dat zou voor iedereen weggelegd moeten zijn. Ik vind het onze christenplicht ons daarvoor desnoods met wapens voor anderen in te zetten. Ik ben zelf in dienst geweest en was daar geen voorstander van
     maar vond het gewoon nodig om een steentje bij te dragen aan een vrije wereld.

     1. @J.A.W. van Ettinger,
      vervolg2:
      Die chocolade zette uit in de buik (waarschijnlijk om je een ‘vol’ gevoel te geven. Zo iets als wonderstampot (begin jaren ’80). Kent U die stampot?

      Wat Oekraïne betreft: dat land hoort bij Rusland sinds 1.000 jaren. (Oekraïne = Slavisch voor ‘grensgebied’).
      Wat het geschil van Rusland met de Oekraïne betreft: uit diep respect voor hun zeer langdurige en innige samenwerking dient de wereld zich afzijdig te houden van hun conflict.

      1. @J.A.W. van Ettinger,
       vervolg 3:
       Echter, Oekraïne heeft één nadeel: zij zijn de graanschuur van de wereld en zijn daarom van gróót(!!!) belang voor Europa.
       En dát is de reden, waarom Europa er letterlijk ÁLLES(!!!) voor over heeft om Oekraïne zogenaamd te “helpen”.

       Weet en besef daarbij, dat Rusland het grootste olie-exporterend land ter wereld is. Dan ziet U metéén het grote belang voor Europa: Als Oekraïne bij Europa zou gaan behoren, is Rusland het vólgende slachtoffer van de door onze politiek leiders gehoopte eenwording van Europa.

       Zou die eenwording van Europa lukken, dan zou Europa economisch onafhankelijk zijn van andere landen en de onbedreigde nummer 1 worden van de wereld.
       De VS is al jaren economisch de nummer 1 van de wereld. Dat is de reden waarom de VS hun enorme staatsschulden (van 32.000.000.000.000 dollar = 32 biljoen dollar )(= 45.000 dollar per inwoner, inclusief baby’tjes) aan schuld nog steeds kunnen opdrijven. Die schuld is letterlijk ónmogelijk door de VS af te lossen. Het is dus voor de VS letterlijk een situatie van pompen of verzuipen. Daarom dat de VS er ÁLLES aan doet om Rusland en de EU uit elkaar te drijven, desnoods door middel van een wereldoorlog.

 14. Men kan van Poetin zeggen dat hij een hardliner is maar hij gunt het Russisch volk volkomen vrijheid en zelfs gehele godsdienstvrijheid, en dat laatste is hier niet meer het geval !
  Terwijl ‘paus’ Bergoglio samen met de Amerikaanse FBI ons willen verbieden nog naar de Latijnse Mis te gaan!
  Ongehoord !
  Pro-Life Christenen en Amerikanen die niet akkoord gaan met de dictatuur van de ‘Democraten’ worden opgepakt en voor jaren opgesloten en dan erger gepest en gefolterd dan de ergste boeven in Guantanamo Bay.
  Dan is er nog de dagelijks gekte van de gedwongen leugens die de pers voorgeschoteld worden met op de achtergrond het dagelijks haat spuwen van een demente ‘president’ die niet aan de macht kon komen zonder grootschalige vervalsing van de stembiljetten.

  Poetin gaat zelf iedere zondag naar de Orthodoxe Mis en dat is geen propaganda.
  Poetin kwam zelf naar Rome en bracht een zeer mooi groot Maria-van-Fatima beeld mee om ‘paus’ Bergoglio te vragen Rusland te willen toewijden aan de Heilige Maagd! Bergoglio maakte er meteen een dolle kermis van!
  In Rusland is er geen sprake van zotte parades voor dwaze mannen en vrouwen die liefst bloot over straat willen lopen.
  In Rusland geen abortus en euthanasie.
  Poetin liet een gedenkteken oprichten voor het verschrikkelijke wanbeleid van Stalin!
  Poetin gaf eerbewijzen bij herdenking van de moord op de familie van de Tsaar!
  Herdenking met eerbewijzen!
  Poetin verheerlijkte Aleksandr Solzjenitsyn, liet zelfs een standbeeld voor hem oprichten.
  Terwijl in heel Amerika ontelbare standbeelden werden vernietigd door de ‘Democraten’.
  Terwijl in heel Amerika ononderbroken strijd woedt tegen het leven ! Bij ons eveneens!
  Terwijl in heel Amerika de homo’s het voor het zeggen hebben.
  Bij ons immers ook, tot in de kerk toe!

  We moeten de Amerikanen bedanken voor het afstoppen van Hitler.
  De vraag blijft of zij het gedaan zouden hebben indien West Europa geen geschikte afzetmarkt voor hen had kunnen worden?
  Bovendien wilden de Amerikanen indertijd niet dat Oost en West Europa zou verenigd worden terwijl zij nu Rusland willen inpalmen. Om de hele wereld te domineren ?
  En hoe is het in ’s hemels naam mogelijk dat zij een demente man toelaten de hele USA grondig te ontwrichten in de tijd van twee jaren ?

  Zoals de profeten zelfs sedert eeuwen schreven zal God zich wreken op de westerse arrogantie door de hand van een hardvochtige Russische heerser.

  Er is nu nog net genoeg tijd over om zich te bekeren.
  Maar ik hoor het westers hoongelach al klinken.
  Des te erger.
  REVENGE of the TSAR? (Putin Honors Aleksandr Solzhenitsyn)
  Wraak van de Tsaar ? ( Poetin verheerlijkt Aleksandr Solzhenitsyn )
  youtube.com/watch?v=DD7aSBxo6Rk

  1. Fantastisch, beste Eric, dat u de Remnant TV – webstek, met uw gegevens, gevonden heeft.
   Dit verklaart nog veel meer.

   Naar verluidt, telt Poetin geen enkele joodse functionaris in de regering, noch in het leger op belangrijke posten, noch in de grote Russische staats media. Hij weet hoe het werkt. In de zakenwereld heeft hij vele corrupte joods-Russische handlangers en tussenpersonen van joodse Wallstreet baronnen, jaren terug, zonder dralen gevangen gezet. Zij verkochten economisch belangrijke, product gebonden overblijfselen van de Sovjet Unie, aan joodse VS financiers.

   “Ratten verlaten als eersten het zinkende schip”, is het spreekwoord.
   Welnu, vanaf begin jaren 1990, startte de stroom Russisch joodse bevolkingsgroepen naar New York. Dat begon met 5000 Russische criminelen. In New York werden de immigratie wetten gemanipuleerd. De New Yorkse politie commissaris werd onder druk gezet door de joodse ADL organisatie, een staat in de VS staat, om over de plotselinge toevloed te zwijgen. Zij vreesden een heropleving van het anti-semitisme onder de bevolking, zoals dat voor WO II, zeer gangbaar was. Nu is de stand van zaken verder geëscaleerd. Begin jaren 2000, telde New York 400.000, recent gearriveerde joods Russische immigranten.

   M.b.t. Soljenitsyn,
   Putin’s bewondering voor deze grote Russische schrijver opent ons dieper de achtergrond kennis van Putin en van de gehele, huidige Russische elites. Zijn laatste boek, “”Trois Siècles Ensemble””, toont aan het totaal joods gedomineerde karakter van de Sovjet Unie. Dit verklaart de onmenselijke wreedheden van het Sovjet systeem van joodse politieke leiders, waaronder Stalin en Kroetchev, de Russische bevolking aangedaan, inclusief de Holodomor hongerdood in de Ukraïne.
   Alleen al in Ukraïne gaat het om een tiental miljoenen, in Rusland lopen de schattingen van 20 tot 50 miljoen slachtoffers, en in de wereld tot 100 miljoen.

   Judaïsme is communisme, waarbinnen abortus en euthanasie geoorloofd zijn evenals de waanzin van homo propaganda, LBGT+ , en pedofilie. Poetin heeft Rusland gezuiverd van deze
   anti-Christelijke, wrede en moorddadige satanische sekte (Ap. 2:9, 3:9). Wij in het westen zitten ermee opgescheept, en de Amerikanisering vanaf de nieuwe bezetting in 1945, is in feite een judaïsering.

   Tenslotte, beste Eric, u schrijft over 1945, de zogenaamde “bevrijding”, van het Nazi juk.
   De Amerikanen en de Britten hebben Duitsland niet verslagen, dat gebeurde aan het Oostfront.

   WO II werd gestart door de joodse Churchill, met een bombardement op MünchenGlattbach, op 10/11 Mei 1940. Hij startte WO II op last en onder dwang van de VS president, de joodse bankier Roosevelt.

   De Christelijke landen in Europa moesten vernietigd worden, en daarna bezet als opstap naar de Amerikaanse wereld hegemonie. De VS was ook de economische steunpilaar voor de instandhouding van de Sovjet Unie, die feitelijk failliet was, en de bevolking niet kon voeden, al vanaf de jaren 1920.
   Het belangrijkste VS oogmerk was de totale verwoesting van Duitsland en de Europese opdeling, Oost – West. Hopelijk is de huidige Ukr. oorlog het einde van de Amerikaanse perverse presentie in Europa. “Yankee go home”.

   1. Verduidelijking.
    Lees eerste regel in de tweede alinea van onderen :
    “WO II werd gestart door de joodse Churchill, de dag dat hij aantrad als PM, met een bombardement op MönchenGlattbach, op 10/11 Mei 1940. Hij startte…………” !

 15. Geachte Eric B. Westerse arrogantie, schrijft U. Het is hier wel mogelijk om Uw mening weer te geven zonder dat U wordt opgepakt. En kijk eens naar de mensen hier die ruimschoots geld schenken aan landen die door grote rampen zijn en worden getroffen. En is het elke zondag naar de kerk gaan soms een vrijbrief om vrouwen en kinderen om te brengen en te doen verjagen uit hun huizen? Ik vermoed zomaar dat God daar heel anders over denkt. Het ga U goed.

  1. @ J.A.W. van Ettinger,
   lees a.u.b. in het Oude Testament hoe God meerdere keren Zijn arrogant geworden geliefde volk, Israel, zeer zwaar strafte door massaal vreemdelingen naar hen te zenden die het land volledig ontwrichtten.
   Hetzelfde is zich heden weer eens aan het voltrekken in de hele westerse wereld en dat zelfs met de goedkeuring en steun van onze ‘bisschoppen’ en ‘paus’ Bergoglio. Het is een vast en gekend gebeuren in de geschiedenis van het oude zowel als het nieuwe Volk van God.

   Maar indien u behoort tot de kleine Rest, zoals ook altijd voorheen, zal u gespaard worden.
   Lees daarom de berichten van o.a. restkerk.net

   De altijd kleine Rest die God zich in alle tijden voorbehoudt is geen clubje waar u snel even lid kunt van worden, het enige dat van u gevraagd wordt is dat u oprecht en in Waarheid wil komen tot de juiste geestelijke beleving zoals God de Vader dat altijd voor iedereen wenst en eist, en dat door socialisme, modernisme, zeer vele vormen van arrogantie en opstandigheid tegen de Tien Geboden men zich altijd weer van God afkeert ondanks mooie uitspraken over dubbelzinnige en politiek gekleurde hulp verlenen aan MOEDWILLIG getroffenen.

   Een van de beste wegen naar die kleine Rest is de zeer sterk aan te raden tijdeloze Traditie van de Rooms Apostolische Katholieke Kerk, maar er zijn ook andere geschikte wegen zoals bijvoorbeeld bij nog enkele oprechte protestanten die de bijbel op zeer ernstige wijze al biddend blijven lezen en er moeten nog een flink aantal oprechten van hart zijn verspreid over de door God veroordeelde WERELD.

   Kom a.u.b. tot inzicht voor het te laat is.

 16. Heel frappant:
  Ik lees vol verwachting als @eric-b-l iets geschreven heeft.
  Ik lees
  Als ik zie dat @eric-b-l iets geschreven heeft, dan lees ik VOL verwachting.
  Als ik zie dat @J.A.W. van Ettinger, dan moet ik mij DWINGEN om te lezen ZONDER iets positiefs te verwachten.

 17. correctie:
  Heel frappant:

  Als ik zie dat @eric-b-l iets geschreven heeft, dan lees ik VOL verwachting.
  Als ik zie dat @J.A.W. van Ettinger, dan moet ik mij DWINGEN om te lezen ZONDER iets positiefs te verwachten.

 18. Bedankt Eric B voor de moeite van een lang antwoord. Maar ik blijf bij mijn mening dat Poetin een dictator is die veel levens vernietigt en in de ellende stort van zo wel zijn eigen natie als die van de Oekraïne en dat is toch moeilijk met allerlei voorbeelden zoals hij gaat elke zondag naar de kerk etc. goed te praten. Verder ben ik praktiserend RK en noem onze paus Franciscus en niet Bergoglio ook al ben ik het niet altijd met alles eens. Wie ben ik tenslotte om hem Bergoglio te durven noemen.

  1. @ J.A.W. van Ettinger,
   Bergoglio is geen paus, kan onmogelijk ooit beroep doen op zijn onwettige aanstellerij.
   Gebruik uw verstand.
   Is het soms toeval dat Bergoglio sedert 2013 nog steeds geen enkel woord of zelfs letter kon toevoegen aan het Magisterium van de Kerk ? Niets dan valse schijn en misleidingen. En nu wil hij zelfs de Traditionelen vervolgen, de Pro-Lifers, de meest vredelievende christenen en hen laten mishandelen als de ergste misdadigers, hetgeen in Amerika al een tijd bezig is met goedkeuring van Bergoglio en blijkbaar ook met uw goedkeuring !
   Of zou het kunnen dat u daar nog niet van op de hoogte bent ? Dat geloof ik niet !

   Danneels heeft het heel duidelijk gemaakt recht voor de Belgische TV-camera. Iedereen heeft kunnen horen en zien hoe trots hij was over zijn gore misleidigen om de verkiezing van een nieuwe paus te vervalsen! Dat feit kan dus niet omzeild worden.
   Stop met dus liegen.
   Stop met uw schijnnederigheid, ik ben beschaamd in uw plaats, hoe durft u zich zo uitdagend aan te stellen ?
   Hebt u werkelijk geen greintje zelfrespect meer ?
   Laat staan respect voor de waarheid ?

   In zeer diepe miserie kwam ik terecht, jarenlang, vanwege al die onbegrepen misleidingen en leugens waarin heel het volk nu gedompeld is. In 2012 nog verkeerde ik in de oprechte mening dat de RKK niet meer als zodanig bestond ! Hetgeen u ons wil voorhouden verschilt in niets van het vroegere communisme van de sovjet-unie. Niemand gaat me daar terug induwen.

   Zodra de RKK terug in ere hersteld is en weer volkomen functioneel worden mensen als u ongetwijfeld veroordeeld. Een nieuwe ware Paus zal ongetwijfeld weldra verkozen worden, zonder inmenging van valse geestelijken, desnoods buiten Vaticaanstad maar bij voorkeur wel in Rome. U weet zeer goed dat uw tijd beperkt is.

 19. @eric-b-l + @Jules van Rooyen:
  Vraag aan U: Wat vindt U van de FSSPX (priesterbroederschap Sint Pius X)?

  1. @ P.J.T. Derks,
   moest ik nu nog in Antwerpen wonen, met hetgeen ik nu eindelijk weet over de bewonderenswaardige monseigneur Lefebvre, dan zou ik hoogstwaarschijnlijk dagelijks naar de Latijnse Mis gaan in de kerk van FSSPX in de Hemelstraat.
   Zo spijtig dat ik geen ervaringen heb in ontmoetingen met hen.

   Na zoveel misleiding jarenlang heb ik eigenlijk het recht de Belgische bisschoppen met aandrang te vragen of zij niet ten zeerste diep beschaamd zijn !
   Hoe zullen zij ooit kunnen verantwoorden te knielen voor een individu als Bergoglio !

   De hanvraag is: zijn zij zelf misleid of misleiden zij zelf moedwillig ?
   Wie kan met zekerheid die fundamentele vraag beantwoorden ?

 20. @eric-b-l,
  Bedankt voor Uw snelle antwoord.
  Hoewel een site van de FSSPX niet vermeld, of zij hier ergens ’n kerk runnen, zal ik bij een goede vroegere kennis navraag doen.
  Om die kennis (een weduwnaar) niet onnodig te beschadigen, had ik Uw antwoord hard nodig.

  1. @ P.J.T. Derks,
   u kan hem verwijzen naar bijvoorbeeld nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Lefebvre
   maar op youtube is er veel goede documentatie te vinden, zij het meestal in Engels of Frans.
   De moeite waard monseigneur Lefebvre beter te leren kennen. Zijn woorden en daden liegen er niet om; men gaat echt van hem houden.

   1. wikipedia maakt niet duidelijk dat Paus Benedictus XVI hem uiteindelijk tegemoetkwam na hem eerder als kardinaal veroordeeld te hebben.

    Ik denk dat dit moest gebeuren omdat mensen erg oppervlakkig werden door o.a. de TV en niet meer het belang van de H.Mis beseffen.
    Wikipedia is niet vriendelijk voor Benedictus XVI.

    Hier kunt u Lefebvre zelf aan het woord horen, (in het Frans)
    aangaande de afwijzing van Kardinaal Ratzinger:

    Monseigneur Lefebvre lève le voile sur Benoit XVI
    youtube.com/watch?v=JCFtd4xSz00

    Het was een ernstig en langdurig conflict.
    Toen uiteindelijk Paus Benedictus XVI zich corrigeerde en Lefebvre aanvaardde had dit feit zeer velen tot inkeer kunnen brengen. Ik ben er van overtuigd dat daardoor velen gered werden.
    Ik denk zelfs dat dit soort toestanden door de hemelse machten wordt geleid, maar op dat punt hoeft u niet akkoord te gaan.

 21. Beste Eric B en eventueel ook Jules van Rooijen: dat Eric B WO II werd gestart door de joodse Churchill, met een bombardement op MünchenGlattbach, op 10/11 Mei 1940. Hij startte WO II op last en onder dwang van de VS president, de joodse bankier Roosevelt. WO II werd gestart door de joodse Churchill, met een bombardement op MünchenGlattbach, op 10/11 Mei 1940. Hij startte WO II op last en onder dwang van de VS president, de joodse bankier Roosevelt.mij zelfvoldaan en zelfgenoegzaam vind en iemand ben die misleid, is dat Uw mening en Daar is een forum voor. Dat U mij beschuldigt van liegen dan is dat niet waar. Ik heb geschreven dat in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, Poetin de agressor is en dat onze officiële paus Franciscus heet al ben ik het niet in alles met hem eens, wat is daar aan gelogen? Dan staan er op dit forum veel grotere leugens waar niemand op reageert. Zo schrijft Jules van Rooijen bijvoorbeeld het volgende:

  WO II werd gestart door de joodse Churchill, met een bombardement op MünchenGlattbach, op 10/11 Mei 1940. Hij startte WO II op last en onder dwang van de VS president, de joodse bankier Roosevelt.

  Allereerst bestaat MünchenGlattbach niet. Ik ken wel München in het zuiden van Duitsland en waarschijnlijk bedoelt hij: Mönchengladbach maar goed dit terzijde. Maar ieder zinnig en normaal mens weet dat WO2 begon met de inval van Hitler in Polen in 1939. En op 10 mei 1940 vond er een andere trieste gebeurtenis plaats: de inval in ons land door Duitsland. De mening van Jules is niet alleen een leugen maar tevens ook nog een complottheorie om Joden weer in een slecht daglicht te stellen. Maar niemand reageert hier dus. Ik heb alweer spijt van mijn bijdragen en wederom verlaat ik {teleurgesteld} dit forum maar weer. Het gaat U allen goed.

  1. @ J.A.W. van Ettinger,
   logischerwijze moet u dan ook ontkennen dat Lenin en Trotski een soort van Zionistische Joden waren die konden beschikken over onbeperkte aanvoer van financiele middelen vanuit het westen, en dat de koninklijke familie van Rusland werd vermoord door een soort van Zionistische Joodse handlangers van Lenin, en als u toch daarmee bezig bent ontken dan ook maar dat Hitler als een soort Zionistische Jood heel zijn eigen Joodse familie liet uitroeien.

   Kent u niet de geschiedenis van de Zionistische Joden die de staat Israel opnieuw stichtten tot afgrijzen van de godsdienstige Joden die veeleer de ware rechthebbenden zijn van dat oorspronkelijk land alhoewel zij daar niet om geven.

   Dat de aanleiding tot het uitroeien van de eigen familie door Hitler misschien zou te verklaren zijn doordat hij eertijds verliefd werd op zijn nicht die hij tot in een hotelkamer kon meenemen waar zij hem misschien alsnog afwees, of dat hij haar overmeesterde en zij dreigde dat uit te brengen. Zij zou dan zelfmoord gepleegd hebben met een pistool, hetgeen zeer onwaarschijnlijk is, meer waarschijnlijk heeft hij haar vermoord. Een bewuste moord heeft altijd tot gevolg dat een bloeddorstige duivel de misdadiger de rest van zijn leven vergezelt. Dit is nu bijzonder actueel in de westerse wereld waar abortus en euthanasie door de overheden worden AANGERADEN. Dit is meteen de belangrijkste reden dat Poetin de straf van God zal uitvoeren over heel west-Europa.

   Indien u voor ‘paus’ Bergoglio op uw knietjes blijft liggen maakt u zich medeplichtig aan die nog uitgroeiende moordpartijen. De gevolgen van uw zeer bezwaarlijke ingesteldheid zijn voor u en voor uw volgelingen.

   Kom a.u.b. tot inkeer voor het te laat is.

 22. De PX paters, beste P. D. en Eric, staan voor de katholieke Kerk van altijd. De gemijterde schurken bisschoppen, enkelen uitgezonderd, hebben geen operationele greep op de PX. Bij hen ben je weer thuis, als vanouds. Het PX bestand gelovigen is daarom verdubbeld sinds de verraderlijke kerksluitingen tijdens de kojona crisis, waar de bisschoppen nooit gevolg aan hadden mogen geven.

  Integendeel, de bisschoppen hadden de staat moeten aanklagen voor leugens, bedrog en macht misbruik. Zij hadden de kerken open moeten houden en de gelovigen moeten waarschuwen voor de leugens en het bedrog, en vooral voor de gevaren van de gif prik. De Kerk van altijd staat boven de staat. Zij moet trachten de staat in zijn hok te houden, evenals dit de taak is van het leger. De meeste politici zijn narcisten, psychopaten, verraders en criminelen, enkele goeden uitgezonderd, zoals Thierry Baudet en zijn vrienden. (lees zijn laatste boek)

  De PX paters hebben vanaf het allereerste begin, de kerkgangers gewaarschuwd, tegen het kojona bedrog. Zij waren de helden van het verzet, zonder angst. De fameuze paters van de Petrus Priester Broederschap in Amsterdam, idem dito. Alles ging door zonder problemen of extra maatregelen. In die periode vielen de maskers af, voor een groot deel der gelovigen, behoudens diegenen die de staat “geloven”, (vooral protestanten), in plaats van te wantrouwen. De staat is altijd de vijand, les nr. 1 van iedere vader voor zijn kinderen. De PX huist niet alleen in Antwerpen, maar ook in Brussel, de St. Jozef kerk, en deze heeft een dépendence in Namen. In Brussel zijn 5 traditionele parochies, tel uit je winst !!

  1. @ Jules van Rooyen,
   dank voor uw mail over slavernij in Amerika.
   Ik tracht Foxnews dagelijks te volgen en bij gelegenheid wordt wel eens verwezen naar de geschiedenis van de ‘Democraten’ die slavernij als vanzelfsprekend vonden in tegenstelling tot de Republikeinen. Men kan daarover gemakkelijk documentaires vinden op youtube.

   Ik denk wel dat gecultiveerde Amerikanen hun geschiedenis kennen.
   Zo zong o.a. Joan Baez over de mateloze uitbuiting van blanke mijnwerkers en hun gezinnen.
   Het zijn ook de ‘Democraten’ die de burgeroorlog begonnen, en dat lijkt heden aan herhaling toe.

   Maar ik vraag me af of een twee-partijen politiek veel nuttiger is en tot meer leven in de brouwerij leidt dan de multi-partijen politiek in onze lage landjes. Dit lijkt op moedwillig verwarring zaaien waardoor men tot onverschilligheid komt.

   Trouwens de nog groeiende grote groep burgers die zich buiten alle ambtenarij trachten te houden — in de USA toch veel meer dan hier — leven als vogelvrij-verklaarden, en eerlijk gezegd vind ik dat nog zo erg niet indien er goede priesters en pastors aanwezig zijn. Daartegenover staat dat er ontzettend veel misdaad voorkomt in de grote steden en dat kennen wij hier (voorlopig) niet.

   1. Twee partijen politiek bevordert de controle van de vrijmetselarij, achter de schermen, op het reilen en zeilen op de hoogste niveaus en op de regering. De vrijmetselarij is de “tool kit” van de machtigste joodse geld baronnen, die de westerse wereld in handen hebben. In het VK en in Frankrijk is de politieke opzet hetzelfde.

    Het twee partijen systeem vloeit voort uit het kies district stelsel, waarbij de winnaar van het district alle winst pakt, en waarbij kleinere partijen of nieuwkomers normaliter, het parlement nooit zullen halen. De Franse politiek heeft meer dan een halve eeuw de partij van Jean-Marie Le Pen, kunnen neutraliseren, hoewel 20% tot 25% van de kiezers, hem steunde. JMLP was de geestelijke opvolger van De Gaulle.

    Pas zeer recent heeft het voormalige Front National, zitting in het parlement, in Parijs. Zij is omgedoopt als Rassemblement National, o.l.v. zijn dochter Marine. Helaas heeft zij niet het politieke genie van haar vader.

    Tenslotte, hoe lang Franrijk nog op slot zal zitten is de vraag. Meer dan 100.000 burgers hebben recent de petitie ondertekend van een groep Franse militairen, inclusief generaals, om een coup te plegen tegen de gehate Macron, en een militair bewind in te stellen. Dit naar aanleiding van de jarenlange manifestaties van de gele hesjes. Frankrijk leeft met de lont in het kruitvat. Vroeg of laat gaat het ploffen.

    Maar de echt verborgen kracht zijn de Traditionele katholieken, en hun ongeveer 300 Traditionele parochies. Zij worden in de gaten gehouden, door het Renseignement National. In de VS doet de FBI dit werk. Persoonlijk zit ik ook in het RN archief vanwege een uitgesproken toespraak op een conferentie in Poitiers, voor mijn uitgever, enkele jaren terug. Twee RN agenten (man en vrouw) zaten in de zaal. Ik heb ook een agent kunnen spotten bij de ingang van onze Traditionele parochie in Toulon, van de bekende pastoor pater Loiseau.

    De Traditionele katholieken zullen in Frankrijk als eersten manifesteren of de barricades opgaan, als het ooit zover komt. Zij zijn echt geworteld, in alles dat Frankrijk groot gemaakt heeft en dat haar Apostolische roeping vanaf de eerste eeuw, door St. Paulus en St. Petrus, als “oudste dochter van de Kerk”, en tegelijk hart van Europa, verraden heeft, met de vrijmetselaar Revolutie, 1789.

    Europa is de “baby” van de Kerk van Rome, en daarmee het hart van de wereld.
    Geen werelddeel kan zich met haar meten. Alles is in Europa geboren, beschaving, kunst en cultuur, techniek en tenslotte, de bakermat van het blanke ras. Dit verklaart de voortdurende inspanningen tot vernietiging, vanaf medio 19de eeuw, door satanische joods maçonnieke Anglo-Amerikaanse krachten. Deze zee mogendheden, zijn onze aarts vijanden, die met prioriteit Duitsland willen verwoesten, en waarvan het joodse Rathenau plan (1920) de getuigenis is.

    1. Excuses, correctie :
     Lees in de vijfde alinea, tweede regel,
     “………Renseignements Généraux (RG).”

     1. @ Jules van Rooyen,
      sedert mijn 14de jaar word ik gevolgd door diverse occultisten, van gewone onbetrouwbare huismoeders tot zich als professioneel beschouwende occultisten. Dat begon in de zomer van 1965 in San Remo waar we met vijf gezinnen, elk met jonge kinderen, kampeerden. Jaren later vernam ik dat San Remo een centrum is voor occulte ontmoetingen e.d.
      Ergens midden jaren 1980 begon politie in burger me openlijk te volgen tot op heden toe, en twee jaren geleden begreep ik voor het eerst de onverholen spionage vanwege het bisdom in de middens van Traditionelen. In het parochiemilieu was er jaren geleden de ontdekking van een scherp toekijkende en wantrouwig onderzoekende soort kerkpolitie die me bij gelegenheid screende. Nieuwsgierige blikken vanuit het bisdom. Akelig. De slapende modernisten schijnen dat niet te merken.

      Maar sedert ongeveer een jaar kwam er onverwacht een nieuwe groep tevoorschijn van heel gewone vriendelijke mensen die ik nooit had verwacht ondanks er in kunst en literatuur wel eens wordt naar verwezen. Wel meen ik te kunnen zien dat zij niet noodzakelijk godsdienstig zijn en ik weet nog niet goed hoe ik hen moet inschatten. Doet denken aan de hobbits in “The Lord of the Rings” en de onschuldige intelligente mens-diertjes in “Star Wars”. Maar het lijkt me zo goed als zeker dat zij allen zich lieten vaccineren.

      Ik ben 72, politiek en wereldse macht interesseert me niet, ik laat alles over me heen glijden. Het enige dat mijn aandacht gaande houdt is trachten de geestelijke krachtlijnen te zien die altijd actief zijn door alle eeuwen heen. De wereldse uitingen daarvan zijn ondergeschikt tegenover het begrip van wat er werkelijk gaande is.
      Lucifer, satan, octopus met lange wurgarmen, is een soort beheerder van de aarde maar de H.Drievuldigheid staat boven allen en alles. Men zou kunnen stellen dat de Gewijde Geschiedenis gelijkt op het pulseren van een reusachtig Hart. Na iedere puls lijkt het een nanoseconde stil te staan. Het vers verlevendigde bloed wordt weer voort gestuwd voor een nieuwe grote leefronde en het donker geworden bloed moet weer worden gezuiverd. Dat laatste is de fase waarin we ons nu bevinden, vlak voor de zoveelste grote zuivering.
      Er zal tandengeknars zijn van zeer velen maar gejuich van vele anderen.

      1. Als ik u was, beste Eric, zou ik me niks aantrekken van alles rondom u heen. Negeer hen en bouw aan een nieuwe kring om u heen.

       Mijn advies is zoek een Traditionele parochie, ergens in de buurt, of verder weg als het niet anders kan. Als voorbeeld, een Groningse familie reist ieder weekend naar Amsterdam, voor de Heilige Mis bij de fameuze paters van de St. Petrus Priester Broederschap in de St. Agnes, Amstelveense weg, hoek Laraissestraat, mijn buurt uit geestelijk rijke kinderjaren.

       We leven in een soort catacomben tijd. Met het Traditionele katholieke Gods en wereldbeeld, kunt u nergens anders meer terecht voor contact met gelijkgestemden. Dat geldt ook voor familie. In de Traditionele parochie, daarentegen, vindt u aansluiting en zelfs een nieuwe “familie”. Dat gaat als vanzelf, door Gods genade vanaf het heilig altaar.

       De eerste Christenen gaven elkaar ook onderlinge steun. Zij waren dooreen gemixed, armen en rijken. De eerste kerken in Rome en omstreken in de catacomben tijd, waren vaak de villa’s van de laatste groep. Daar werd ook dagelijks voedsel uitgedeeld voor de allerarmsten. Zij kwamen in het verborgene bijeen voor onderlinge bijstand, hulp en overleg.

       De spionnen van de Keizer mengden zich tussen hen, om uit te vinden wie de Paus was, of de bisschop, of de priester, of belangrijke burgers. Alle eerste Pausen werden martelaar. Zelfs rondom keizer Nero (+68), zeer dicht bij de troon, waren Christenen te vinden. Zijn joodse maîtresse Poppée, stuurde aan op de Christen vervolgingen, en zij bedacht zelfs het plan om Rome in brand te steken en de Christenen de schuld te geven. Dit laatste is typisch joods : doe hysterisch, lieg, en beschuldig je tegenstander van de eigen misdaden en fouten.

       Tenslotte, ik weet niet waar u woont, maar naast de adressen die ik hierboven gegeven heb, vindt u ook een PX kapel in Zuid Limburg, in Kerkrade, Kerk St. Maria ter Engelen, Pannesheiderstraat 71, 6462 EB Bleijerheide Kerkrade.

      2. De hobbits in de fictie van J. R. R. Tolkien zijn geen occultisten hoor, Eric. Zij kregen het land waar zij wonen van de monotheïstische koning Argeleb II van Arthedain; zij erkenden hem als hun feodale heer en samen met de andere monotheïstische volkeren in het noord-westen van Midden-aarde waren ook zij monotheïstisch; zij hebben zelfs meegevochten tegen de satanisten van Angmar in de slag bij Fornost. Tolkien wilde zijn hobbits een pre-industrieel ruraal volk doen weerspiegelen dat nog niet in slavernij aan de machine gebonden lag.

       Het was Tolkiens bedoeling dat de Eldar en Edain de H. Drievuldigheid aanbaden onder de naam van “Eru”, de Ene die boven de schepping troont. Zijn verhalen zijn een fictionele alternatieve kosmogonie en oudgeschiedenis met duidelijke verschillen met de echte geschiedenis (in de verhalen zijn er bijvoorbeeld naast het mensenras nog andere humanoïde wezens), maar waarin in latere tijden ook Christus ging geboren worden, de huidige Europese landen politiek gingen ontstaan (zie zijn personage Aelfwine van Engeland) etc. In de Athrabeth Finrod ah Andreth, een debat tussen Finrod Finarfins zoon en de wijzevrouw Andreth over godsdienstige en metafysische dingen wordt duidelijk verwezen naar de dan nog toekomstige geboorte van Christus; Andreth vermeldt een geloof bij sommigen van de Edain (Sindarijns voor “mensen”) dat de “Oude Hoop” genoemd werd en volgens hetwelk Eru ooit zelf naar Arda ging komen om het mensenras te herstellen tot zijn oorspronkelijke staat.

       Tolkien beschrijft de Valar, de engelenmachten in het Onsterfelijk Westen, als engelachtige wezens wier koning, Manwë, als priester en koning regeert over Arda in de naam van Eru; hij heeft de Valar verzonnen als geschapen geesten omdat hij geen polytheïstische goden in zijn verhalen wilde. Gandalf, wiens naam in Valinor “Olórin” was, is geen tovenaar maar ook een engelachtig wezen dat door Manwë in een fysieke vorm naar Midden-aarde gestuurd werd op een soort van stealth-missie om verzet tegen Sauron te coördineren en raad en moed te geven aan de vorsten en heren die tegen hem strijden; zijn krachten zijn geen “magie” maar krachten die hij van nature bezit en waarmee hij als engel geschapen werd. Tolkien gebruikte het woord “wizard” in een zeer letterlijke betekenis van “wijsaard” of “wijzeman”.

       Sauron en Saruman zijn gevallen engelen en het hoofd van de apostatische geesten is Morgoth, de satansfiguur in de verhalen. De dienaren van de gevallen engelen zijn occultisten die met hekserij bezig zijn, “morgul” in het Sindarijns, wat met afschuw afgewezen wordt door de monotheïstische volkeren in het westen.

       Tolkien was begonnen aan een vervolg op het werk “The Lord of the Rings” met de titel “The New Shadow” over een soort van geheime vrijmetselarij die in de schaduw complotteerde ter omverwerping van de monarchie van Eldarion zoon van Aragorn in Gondor en om het satanisme terug te brengen. Hij heeft slechts enkele pagina’s geschreven en die werden gepubliceerd door zijn zoon, Christopher. “Nerd of the Rings” heeft daar een loorvideo over op Youtube (“The New Shadow: Tolkien’s Abandoned Sequel to The Lord of the Rings”).

       Tolkien was zelf een katholiek en was tegen de nieuwe misritus van Paulus VI. Hij heeft christelijke gebeden zoals het Weesgegroet vertaald naar Quenya, de taal van de Calaquendi in Valinor en de verbannen Noldor. Hij pretendeerde niet een theoloog te zijn en was niet onfeilbaar, en ikzelf heb bepaalde kritiek omtrent zijn werk; ik ben bijvoorbeeld tegen zijn introductie van reïncarnatie in zijn verhalen en zijn poging om de kosmografie van Arda conform te maken aan het copernicanisme, waarvan hij zoals de meeste mensen in de twintigste eeuw waarschijnlijk niet wist dat het van pantheïstische oorsprong was; maar het was niet zijn bedoeling om met zijn fictie mensen naar het occultisme te lokken, en zijn verhalen sluiten het pantheïsme en het gnostisch dualisme van de maçonnieke loges uit. Het is zelfs een gekend fenomeen dat mensen zich bekeerd hebben tot het katholicisme na het lezen van zijn verhalen.

       “Star Wars” is een andere zaak; dat is door en door pantheïstisch, vol met occultistische symboliek.

      3. @ Waramund,
       u bezit grote kennis over zeer veel.
       Maar zoals de zaken nu staan meen ik het volgende te zien: een flink percentage van de bevolking bezit bijzondere talenten. Die talenten kan men neutraal noemen. Het hangt alleen af van de innerlijke ingesteldheid wat men met die talenten doet. Grote pech dat ik jaren lang geen andere talentrijke mensen herkende dan degenen die altijd hun kwade bedoelingen tot uiting brengen. Dat begon eigenlijk al in het lager onderwijs waar de kwaadaardigen zich wel altijd demonstreerden en nooit de goedaardigen. Waarom laten de goedaardigen zich pas op mijn 72ste opmerken? Onbegrijpelijk. Eigenlijk herken ik nu vier soorten mensen; met een laag bewustzijn zoals de zogenaamde “mongooltjes’, de gewone mensen die “van niets weten”, ongeacht sommigen met grote helderheid van denken, en degenen met hogere talenten sommigen goedaardig en anderen kwaadaardig. Eigenlijk is er nog een vijfde soort: de kinderen van God, in alle tijden behorende tot de Rest-kerk en die nauwelijks ooit genoemd worden in de vele kunstuitingen, tenzij misschien bij bijzonder begiftigden als Michelangelo.

       1. Eric,

        Indien het werkelijk zo is, zoals u beweert, dat u in de geest gekweld wordt door dienaressen van Belial, weet dan dat de aanvallen van praeternatuurlijke aard zijn, want het ligt niet in de natuur van het mensenras om telepathisch in uw hoofd te kunnen binnendringen. Wat de dienaressen van de schaduw in essentie doen is demonen sturen naar diegenen die zij gekweld willen zien; demonen reageren op hun incantaties en gaan naar de geviseerde personen.

        In het dorp waar ik opgegroeid ben leefde er toen mijn grootvader jong was zo een dienares van de zwarte macht; toen zij stervende was heeft zij haar dochter misleid tot het overnemen van de demoon die in haar was; de dochter ging getroffen door schrik naar de dorpspastoor die haar vervolgens bevrijd heeft. De genoemde heks was tijdens haar leven zo in de greep van de demoon dat zij niet kon passeren langs een plaats waar er zich een priesterlijk gewijde exorciserende sacramentalie bevond.

        1. Bent u misschien geestgevoelig, Eric? Geestgevoeligen voelen dikwijls geestelijke presenties, goede en kwade; wanneer zo iemand een verlaten huis betreedt kan het zijn dat hij daar een schaduw van malitie bemerkt die daar waart.

         Ik heb een vermoeden dat dergelijke mensen dikwijls tot het zogenaamd autistisch spectrum gerekend worden, want in recente tijden werd gezegd dat “autisten” toestanden aantrekken die dan in de moderniteit “paranormaal” genoemd worden. Sommige “autisten” zijn zintuiglijk hooggevoelig en voelen bijgevolg de impressies van hun geesten sterker in hun zintuiglijk leven dan “normale” mensen. Wanneer hun geesten dan externe geestelijke presenties bemerken laten hun geesten impressies achter in hun zintuigen waardoor zij voelen dat die presenties in de buurt zijn.

        2. ‘Mijn’ vorige heks was een gewone huismoeder die op zekere dag de fout maakte in te dommelen omdat zij meende dat ik diep in slaap viel wat niet het geval was waardoor ik haar plots kon zien in haar kamer. Dat gebeurde een tweede keer, telkens op een zaterdagmorgen omdat ik bij het zeer vroeg ontwaken besefte dat ik niet moest gaan werken en me dus nog eens lekker omdraaide met het genoemde gevolg. Ik kon haar zien liggen op haar bed als door “een slechte spiegel”. Omdat in de zogenaamde ‘astrale’ (geestelijke) wereld gewoon kan gezien worden door velerlei mensen had dit feit tot gevolg dat een andere heks mij eerst gedurende maanden fysiek trachtte te benaderen op een zo nadrukkelijke wijze dat collega’s buschauffeurs dat bemerkten. Daar werd dan wat over geroddeld maar dat ging voorbij. Nadat zij me daardoor voldoende kon benaderen kon zij me ook innerlijk bemeesteren zoals heksen dat plegen te doen. Zij kon dat op allerlei manieren waardoor het mij in de loop van de volgende jaren absoluut duidelijk werd dat sommige heksen in uw ziel kunnen kijken en dwang uitoefenen alsof uw lichaam u niet meer helemaal toebehoort. Deze laatste heks is er nu al ruim 32 jaren. Door haar toedoen kan ik nu mensen met bijzondere talenten herkennen. Wat mij sterk verwondert is dat de goedaardigen zich nu pas na zovele jaren demonstreren, eender waar ik kom tijdens de dag, en zij doen dat op zeer zachte en vriendelijke wijze, alsof zij erg kwetsbaar zijn. Waarom ik toch nog erg gereserveerd blijf tegenover hen is dat zij niet noodzakelijk godsdienstig zijn ingesteld want dat is en blijft voor mij een belangrijk punt. Zo ontdek ik nu ook mensen die erg gevoelig zijn en spontaan voelen dat ik hen onderzoek maar omdat zij weinig ervaring hebben en in het geheel als neutraal kunnen beschouwd worden durf ik hen te vertrouwen. Maar ook zij zijn niet noodzakelijk godsdienstig. Wel, Waramund, de wereld ziet er sedert anderhalf jaar helemaal anders uit.

       2. @ eric-b-l,
        Uzelf merkt op, dat u in de geest gekweld wordt.
        MIJN persoonlijke ervaring:
        U ervaart Uw ÉIGEN psyche (= het denken, voelen en willen van de Uzelf, het onbewuste).
        Of zo’n persoonlijke ervaring samenhangt met ‘n persoon in de eigen zeer directe omgeving, is mij onbekend. Vreemd blijf ik het wél vinden, dat ikzelf er geen enkele last van heb sinds het verbreken van die relatie.
        Diep van binnen kent en weet U de oplossing. Echter, dié oplossing (lees: verbreek die relatie) is uitdrukkelijk niét wat U wenst.

        1. @ P.J.T. Derks,
         omdat hier geen plaats meer over is zal ik u straks helemaal beneden deze webpagina verder berichten.

 23. Heilige Stoel verstrengt regels voor de Latijnse ritus
  In een rescript specificeert paus Franciscus twee elementen uit het motu proprio ‘Traditionis custodes’ over de Latijnse ritus.
  Een dinsdag gepubliceerd rescript (een vorm van officiële verduidelijking) van paus Franciscus moet meer duidelijkheid scheppen over twee onderdelen uit het motu proprio Traditionis custodes. Daarin staat dat de diocesane bisschoppen zelf de toestemming moeten krijgen van de Heilige Stoel alvorens ze toestemming kunnen verlenen voor vieringen volgens de preconciliaire ritus in hun parochiekerken.

  Traditionis custodes had in 2021 een aantal beperkingen opgelegd voor de viering van de buitengewone vorm (in het Latijn) van de Romeinse ritus. Volgens de paus was het motu proprio op enkele punten onvoldoende duidelijk.

  Het rescript verduidelijkt dat uitsluitend de Heilige Stoel, en niet de diocesane bisschop, dispensatie kan verlenen om een parochiekerk van zijn bisdom te gebruiken of in te richten voor de viering van de traditionele Latijnse mis.

  Bovendien moeten de bisschoppen voor de oprichting van persoonlijke parochies, of een nihil obstat voor het gebruik van het missaal van 1962 door priesters die na 16 juli 2021 zonder instemming van de Heilige Stoel zijn gewijd, een verzoek indienen bij het Dicasterie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten.

  Diocesane bisschoppen die dispensaties hebben verleend voor de hierboven genoemde gevallen, zijn verplicht om het Dicasterie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten daarvan op de hoogte te stellen. Het dicasterie zal op individuele basis oordelen over de geldigheid van de verleende dispensaties. Het wordt ook belast met het toezicht op de naleving van beide extra bepalingen.

  1. @Magda,
   Die regels hebben met gelóóf NIÉTS te maken, maar spruiten voort uit het willen uitoefenen van MÁCHT + CONTRÔLE van de huidige ‘paus’ Franciscus.
   Blijkbaar is ‘paus’ Franciscus bang voor de traditionalisten.
   Er kómt een tijd, dat hij bang zal zijn voor de Albeheerser (lees: God) en gezien de leeftijd van ‘paus’ Franciscus (86 jaar) zal die tijd zal niet lang meer duren.

 24. Beste Eric. Wie is zonder zonden? Ik zeker niet maar probeer echt goed te leven. Maar ik ben mij er van bewust dat wanneer ik dood ga – wat gezien mijn leeftijd niet meer zo lang zal duren – mag vertrouwen op de goedheid van God zoals Jezus ons dat heeft voorgehouden. Niet uit eigen kracht kan ik zalig worden maar nogmaals: ik vertrouw daarbij op Zijn goedheid en genade. Daarom maak ik mij daarover niet echt zorgen. Maar bedankt voor Uw aansporing om mij te bekeren. Het laat zien dat U om mij bezorgd bent en dat stel ik zeker op prijs. Overigens een interessante bijdrage van U maar is het ook niet een beetje om niet toe te willen geven van Uw kant dat Poetin een agressor is voor wie duizenden levens niet lijkt te tellen. Hoe moet hij dat later voor God verantwoorden? Ik zou niet graag in zijn schoenen staan. Hier heeft hij macht maar telt dat bij God?

  1. @ J.A.W. van Ettinger,

   U vergeet dat na de val van de sovjet-unie overal in de hele voormalige sovjet-unie alle kerken onmiddellijk werden hersteld EN WEER GEBRUIKT en de talrijke vernielde kerken werden weer heropgebouwd EN GEBRUIKT,

   terwijl sedertdien in de hele westerse wereld de grote leegstand en zelfs afbraak begon.

   Dat kan u toch echt niet ontkennen !

   Hier, in west-Europa en Amerika, ziet men alleen de modernisten die met gesloten ogen buigen voor socialisme en nieuwlichterij IN DE KERK omdat zij worden aangemoedigd een mengsel van allerlei willekeurige ‘religies’ te volgen terwijl de waarachtige gelovigen worden vervolgd.

   Ondertussen verschijnen dubbelzinnige richtlijnen over onchristelijke ‘synodaliteit’.

   Synodaliteit van socialisme en algemene vervalsing en ontkenning van waarden.

   Bent u blind ?
   Hoe kan ooit een paus beslissen dat de Latijnse Mis moet verboden worden ?
   Dat is regelrechte waanzin.

   Nogmaals:
   in Amerika worden Pro-Life christenen in de allerstrengste gevangenis van het land geworpen omdat zij de Tien Geboden nog steeds ernstig nemen !
   Pro-Life christenen zijn de gelovigen die opkomen tegen abortus en euthanasie.
   Zij worden nu als vijanden van de staat beschouwd MET GOEDKEURING van o.a. ‘paus’ Bergoglio !

   Dat zijn de onmiskenbare feiten !
   Dat is de waanzin waar wij nu toe gekomen zijn !

   Indien u niet op de hoogte bent wordt het wel hoogtijd u op de hoogte te stellen.

   Of zou u liever de Tien Geboden willen RELATIVEREN ?

 25. Aan de moderator-en van deze site..

  Deze link: https://heurededieu.home.blog/2021/02/05/priez-avec-marie-priez-avec-le-roi-priez-pour-la-france-priez-pour-le-roi/ ..toont en impliceert de uitverkiezing van Zebulon.. Zebulon-Nederland in de eindtijd.. en vermeld in Jesaja 9+

  Jullie kopiëren het censureren van de misdadige overheden en media.. dit is schandelijk.. schaam u.. diegenen die geen vragen wilden stellen ter verdere verduidelijking.. hebben zich in hun eigen [rede]eijkheid.. zelf schade aangedaan.
  Jo ..

  1. @Jo,
   Schaam U om zó te koop te lopen met Uw ‘ziekte(s)’.

  2. Jo,

   Wat bedoel je? Kun je duidelijker zijn? (Probeer het eens zonder emoties een rol te laten spelen, wil je?)

 26. Lieve broeder P.Derks..

  Iedere koning zou eigenlijk eerst moeten bewijzen dat hij eerst over het innerlijk rijk van de ziel koning kon zijn ..voordat hij koning over het uiterlijk rijk zo kunnen worden.. wat dus een volmaakt even-wicht impliceert.. vandaar het sacrament-ele.. dat is een door-🤔..💆‍♂️

  In die positie was Adam van vóór de zondeval.
  Omdat ik een voorbeeld wil zijn om vragen te stellen.. ter verduidelijking, is de vraag of jij al over je innerlijk rijk van de ziel heerst.. als een waardige koning, máárrr aan de hand van de Koning der koningen…zo niet dan ben je op zijn [minst] een klein😲 beetje ziek. 🤔💆‍♂️ …….🙈🤣😂

  1. @Jo, Ik heers niet, doch ik ben een ontvánger. Álles wat iemand aan mij zou bevallen heb ik gekrégen (dus heb ik ontvangen zónder het eerst verdiend te hebben).

  2. Jo,

   Stop toch dat gezoek. Ga leven zoals Jezus je voordeed. Dat is alles. Laat de rest maar aan Hem over, lijkt dat je ook niet?

 27. In Duitsland was er een gelovig mens dat genas door God.
  Zeer interessant.
  De man was eenvoudig, timmerman en genas de zieken en de blinden naar het schijnt. Voor wie er meer van wil zien:
  Bruno Gröning:
  https://www.youtube.com/watch?v=ZNlXuclHhVc

  Dat doet mij weer denken dat de apostelen ook genazen. Soms worden er blijkbaar verlichte mensen geboren.

  En laat die politiek toch. Ze zwijmelen maar verder in hun slangenkuil, evenals de nep-geleerden, de (vaak) nep-dokters, en de andere praatjesmakers.

  Luister toch nooit naar die radio, televisie, kranten, en andere massamedia. (Ook het internet) Ze spreken immers niet de taal van Jezus. Daarom mag een christen daar niet naar luisteren of kijken. Nooit. Want zo komt de boze soms binnen. En dood niet. Nooit. Er is er een die dood. En dat is niet de mens. Dat is het enige dat we moeten weten, denk ik wel eens. Dus zo een oorlog is hoe dan ook altijd fout. Sowieso is het maken van wapen ziekelijk. Dát zou verboden moeten worden door beschaafde mensen. Zonder wapens zijn de schurken lafaards.

  “En wat de afgodenoffers betreft: wij weten dat wij allen kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. En als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets leren kennen zoals men het behoort te kennen. Maar als iemand God liefheeft, is hij door Hem gekend.”.

  (Paulus, Corintiers 8)

  1. @raphael,
   De door U aanbevolen film is van vóór WOII.
   Met die film kan in de tussentijd enorm geknoeid zijn.
   Ikzélf ben echt niet lichtgelovig; er zijn té veel mensen die misbruik maken van lichtgelovigen.

   1. Aan P.J.T. Derks.

    Dat snap ik niet, die film is toch van een jaar of 7 terug, meen ik?
    Maar ik heb een bijzonder leuke ‘preek’ van de man gevonden, die mij ook aanspreekt. Die is van 1956. Hij lijkt mij waarheid te verkondigen. Het is weliswaar Duits, maar de ondertiteling kan aangezet worden op Nederlands.
    Bruno Gröning Vortrag 1956 Plochingen
    https://www.youtube.com/watch?v=4_NQSWhWxLU

    n.b. Ik ben zeker ook niet lichtgelovig, dacht ik. Daarom spreekt die man mij extra aan, omdat hij de schrift niet loochent, maar lijkt te onderschrijven. Praktisch wel te verstaan.

    Zijn sterke punt is ook zijn waarschuwen tegen negativiteit. Die is niet van God. God is Goed, en als wij ons op het goede richten en het slechte wegdoen, dan stellen wij ons open voor Hem, die dan door ons kan werken.

    Maar de boze werkt o.a. ook door negatieve stukken hier op de site, meen ik. Dat is gevaarlijk voor de gezondheid dus. Zowel lichamelijk als geestelijk Het bouwt niet op, maar verziekt wellicht en breekt af. Daarom moet een wijs mens al het boze mijden.
    Ook komt boosheid via roddel of zo. Daar schieten we niets mee op, met loos geschrijf. Sterker nog, dat is niet wat God wil, lijkt het. We worden vervuilt in de geest door troep en zo wordt ons kanaal verstopt. Dat is de boze ook. En door de boze worden we ontdaan van de energie en gezondheid. Slechtheid lijdt immers tot het einde, leert de schrift? En het tegenovergestelde tot Leven met een hoofdletter. Zoiets wordt er ongeveer gesteld, en dat lijkt me ook wat Jezus leerde, lijkt mij.

    1. Oei, wel veel taalfoutjes. Ik bedoel “Slechtheid leidt …”.
     (De d/t foutjes laat ik maar staan, hopelijk begrijpt u wel wat ik bedoel.)

    2. @raphael,
     De computer is pas eind jaren ’60 algemeen geworden.
     Die film probeert dus – vergeefs – m de indruk te wekken van de jaren ’50 (roen bestonden de computers nog niet).

     1. @raphael,
      betere versie:
      De computer is pas eind jaren ’60 algemeen geworden.
      Die film probeert dus – vergeefs – vergeefs de indruk te wekken van de jaren ’50 (toen bestonden de computers nog niet).

      1. Aan P.J.T. Derks

       Ja, maar als u naar zijn preek luistert, wat vindt u daar van?
       Die technische details komen later wel. Zo zou u ook wel kunnen zeggen, ja maar die bijbel is al meer dan 1000 jaar oud, en toen was er nog geen drukpers.

       Ik bedoel eigenlijk: u schijnt wat ziek te zijn, en wellicht kunt u uw toestand verbeteren, meer niet.

 28. “Zeker daarom moeten wij als christenen, die vredebrengers moeten zijn, de haatboodschappen bestrijden, met gebed, vasten en handelen.”.

  Ik zou zeggen: christen, genees eerst jezelf (ook geestelijk), dan zal je de rest gegeven worden. Gebed lijkt me niet nodig. God weet wat er gebeurt, daar hoeven wij niet over te zeuren bij Hem, lijkt mij. Vasten lijkt me goed. Handelen kun je pas doen als je zelf schoon bent, anders is je handelen vervuilt. Ergo, verbeter de wereld, begin bij jezelf, dan volgt de wereld vanzelf. Doe wat Jezus voorleefde, doe geen slecht en denk geen slecht. Mijdt alle negativiteit. Die is van de boze. Nou, ja je leest het zelf wel in je bijbeltje. Het gaat erom dat je goed bent; voor alles. Maar pas op: het kwaad dringt zich van alle kanten op. Elk beeld, geluid, schrift kan de geest beïnvloeden en verderf zaaien; dat is precies wat slechte mensen doen. Trap er niet in. Laat het verleden rusten. Leef in het hier en nu. Geniet van je tijd. Geniet van je eten en drinken. Besef dat je een wonder bent. Bewustzijn. Geest ziel leven.

 29. @: raphael ..

  Bruno Gröning is een Rudolf Steiner “achtig type” ..die de onzichtbare fijnstoffelijke ziele-lichamen kon waarnemen en hun werkingen en de aan verbonden corresponderende sferen.
  Ook de ex-katholiek occulte Helma Broekman is zo een type..de eigenaar van de site xandernieuws
  “komt bij haar over de vloer” ..om het zo te zegen.

  Rudolf Steiner zou een vrijmetselaar zijn geweest en zijdelings verbonden zijn met die Blavatsky die de komst van de valse profeet maitreya voorbereidde.
  Ook Steiner kon het kruisoffer schouwen middels zijn geestelijkevermogens en had het over God.
  Ook de new-agers stallen beelden van Jezus Christus en Maria uit.

  Anna Katharina Emmerick zei dat voor de Wederkomst (de 2e of 3e ?!).. het Oosten in duisternis zou zijn.. in het 6e zegeloordeel wordt het occulte mystieke Oosten afgesloten van haar geestelijke gebieden.

  1. @Jo,
   Ik ben niet @raphael, doch het antwoord kan zeer kort zijn.
   Jezus is éénmaal op aarde geweest (pakweg ruim 2.000 jaar geleden).
   De bedoeling van onze kalender was: begin de kalender op moment dat Jezus op aarde geboren is. Precies op dát moment begon feitelijk het jaar 0 (nul).
   Echter de opsteller van onze kalender (was meen ik ’n monnik) had zich ’n paar jaar vergist.
   Feitelijk leven wij momenteel in het jaar 2023 + 6 of 7 jaar.

   Jezus Christus zou éénmaal op aarde terugkomen. Dus de door U genoemde 2e of 3e maal is onzin.

   1. U vergeet de ontelbare keren dat Hij incognito bj ons opbezoek kwam, een zeer goed voorbeeld Paus Johannes Paulus I

  2. Oh? Ik dacht dat Bruno gewoon katholiek was? Rudolf Steiner vind ik wel een fijne vent, wat ik van hem weet tenminste. Mevrouw Blavatski begrijp ik niet. Xandernieuws vind maar zo zo.

   Maar het gaat mij om wat Bruno leefde en dat leek verdraaid veel op iemand uit de bijbel. Zeer indrukwekkend. En wat me opvalt: ook deze man werd het leven onmogelijk gemaakt door de gebruikelijke sujetten.

   Rara voorspellingen geloof ik liever niet. Aan de bijbel en de mens die nu leeft heb ik al meer dan genoeg.

 30. De tweede Komst betreft de komst in het 6e zegel.. het vóórlaatste oordeel..het is een komen in het voorbijgaan ..dit heb ik al meerdere keren geschreven.
  Dus betreft de Wederkomst op de Jongste Dag bij het laatste oordeel de 3e Komst…moeilijk hè.

  1. @Jo
   3e komst!!!???
   Ik heb op de basisschool geleerd: 1+1 = 2.

 31. Je zegt het zelf al:: ik heb Ge-leerd.

  Omdat je nog niet ZELFSTANDIG tot de betreffende 3 kunt tellen.. zal ik je nu aantonen hoe je de weg tot de uit–komst van 3 kunt vinden🤭……. 🤣..😂
  Het is een kwestie van ..om Alert te zijn.

  Je moet dus kijken naar wat de situatie zal zijn bij het laatste oordeel en hoe het te onderscheiden is van de situatie bij vóórlaatste oordeel.. het 6e zegeloordeel.

  1Thess.4:16-17 impliceert de gebeurtenis die direct vooraf gaat aan het daaropvolgende laatste oordeel.. want wat in o.a. Daniël 12:2-3 staat impliceert dan het ontwaken van hen die in het boek des levens staan ..en hen die ten oordeel uit de hel komen ..en weer terug vallen..Openbaring 20:11-15.

  Bij de komst in het 6e zegeloordeel zie je iets geheel anders, namelijk een reiniging en loutering en van wrake Gods.. wraakgericht.
  Ook in Jesaja 66:14-17+ ..ook het 6e zegel betreffende.. zie je in vers 14 het zelfs vermeldt: ‼️maar Zijn toorn aan zijn vijanden.
  En de verlichting aan Zijn dienaren.

  Het komen in het 6e zegeloordeel in Openbaring 6:12-17 ..is dus Zijn 2e komst en de 3e Komst betreft dus de (feitelijke en eigenlijk) [Weder]-Komst op de Jongste Dag bij het laatste oordeel.
  Dit wordt ook in de actuele profetieën vermeld ..althans wat de 2e komst betreft.
  Ook Openb.19:11+ betreft het 6e zegeloordeel..en ook daar ziet het er geheel anders uit dan bij het laatste oordeel.

 32. Ter aanvulling …

  Ofschoon ik wel het onderscheid zag dat Openbaring 19:11+ niet het laatste oordeel kon zijn..kon ik het niet echt plaatsen..maar dat kon ik definitief wel toen ik bij Vassula Ryden las over Waarschuwing en haar vervulling in Openb.19:11+.
  Profetieën zijn er dus ook tot hulp.. als we er tenminste voor openstaan met de geestelijke vermogens van onze ziel.

 33. @Jo,
  Het BLIJKT, dat U niet kunt lezen:
  Wijzélf hebben ’n paar kánsen om Jezus te ontmoeten:
  1. op aarde
  2. in de hemel. (ziet U die punt??? daar staat geen komma of puntkomma.)
  U kunt écht niet lezen; U heeft het over kánsen om Jezus te aanschouwen.

  Zo kunnen sommige ‘zieners’ Jezus als baby bij Moeder Maria aanschouwen.
  Velen hebben Jezus kunnen aanschouwen, toen Hij verscheen na Zijn Opstanding.

  Als WIJ Hem zullen zien, dan zullen wij Hem voor EEUWIG aanschouwen.

  1. @Jo,
   Ik probeer U te helpen. Echter, zelfs dát herkent U niet.
   U wil wél beweren, dat U de bijbel kent???
   Velen lachen U achter Uw rug uit. Men neemt U niet voor vol(wassen).

 34. @ P.J.T. Derks en Waramund,
  hebt u ooit gezien en gevolgd hoe twee elkaar vijandige kattinnen tegenover elkaar staan?
  Het is uiterst boeiend en leerzaam.

  Nooit tijdens jaren voorheen bestudeerde ik de kattinnen die altijd in onze oude boerderij verbleven, de ene na de anderen want vanwege het drukke verkeer op de vlakbij liggende hoofdbaan werden ze verpletterd door razende voertuigen.
  Ik begon daarmee in 2011 toen mijn vader niet meer zonder hulp kon en ik omwille van hem stopte met werken.
  De zoveelste kattin had haar zoveelste nest en ik begon met iedere morgen een bakje met wat melk te plaatsen. Zo groeide het vertrouwen en zelfs zodanig dat zij haar jonge katjes aanspoorde de angst voor mij te overwinnen en ook melk uit het bakje te drinken in mijn aanwezigheid. Ik was stomverbaasd toen ik dat zag gebeuren.

  Geleidelijk vertrouwde zij me meer en meer.
  Telkens haar zoveelste nest jonge katjes volwassen werd verjoeg zij hen zonder pardon.
  Het was zeer wonderlijk te zien hoe zij altijd erg omzichtig de drukke baan overstak en dus vele jaren lang vele katjes in het leven kon brengen.
  Bij de twee laatste bevallingen kreeg zij telkens nog slechts een enkel jong katje en daarna kwamen er geen meer.

  Maar vanaf dan werd zij lastig gevallen door een jonge kattin die haar plaats wilde innemen.
  De eerste twee krachtmetingen gebeurden in mijn aanwezigheid tijdens de dag.
  Het begint met kort en hevig naar elkaar graaien met uitgesperde klauwen, maar niet lang. Zij staan dan lange tijd in uiterste fysieke spanning tegenover elkaar zonder de geringste uiterlijke beweging maar zij beleven een innerlijke krachtmeting waarin zij beiden heel hun levenskracht tot uiting brengen. Het is ook hoorbaar door het vreemde geluid dat zij teweeg brengen.
  Dat is volkomen geestelijke strijd!
  Het is machtig om te zien!
  Het is boeiender dan de spannendste voetbalwedstrijd!

  Welnu, ziedaar de geestelijke ziele-kracht waarmee de grote heksen werken.
  Gewone huismoeders komen daar niet aan toe. Zij handelen zo voorzichtig mogelijk zodat hun menselijke prooi jarenlang in het geheel niet beseft gebruikt en misbruikt te worden. De grote agressieve en gewetenloze heksen daarentegen hebben geen angst ontdekt te worden omdat zij uiteraard ten zeerste narcistisch zijn. Hun trots en zelfverzekerdheid is zo groot dat zij zich onaantastbaar voelen omdat zij weten dat hun slachtoffer geen schijn van kans heeft hen te overwinnen, deels door groot gebrek aan kennis en vooral door de agressieve geestelijke overmacht.

  Mijn kennis heb ik beetje bij beetje verrijkt over de jaren maar het belangrijkste was dat ik vanaf 2014 weer naar de Latijnse Mis kon gaan en daardoor ook een beter gebedsleven begon ontwikkelen dan voorheen. Die geestelijke arbeid begint nu vrucht te dragen!

  Wist u dat in veel bijbels overal ter wereld het vers Mattheus 17:21 (in sommige vertalingen is dat 17:20) in het geheel NIET STAAT AFGEDRUKT! Dat werd doelbewust zo uitgegeven! En zelfs indien dat vers wel wordt afgedrukt staat het in sommige bijbels tussen haakjes!
  “Er is een soort van geesten die alleen kunnen uitgedreven worden door gebed en vasten.”
  HOE BELANGRIJK DIT VERS IS, dat kan men niet genoeg benadrukken!

  Het komt er dus op aan geestelijke kennis te vergaren en tot ernstig gebed en boetedoening te komen en dit liefst te doen op Traditioneel Katholieke wijze.

  En verder kreeg ik in de loop van de jaren een hele reeks bevestigingen van mijn ervaring. Bevestigingen vanwege fysieke mensen in volle daglicht. Genoeg om een boek te schrijven.

  1. @eric-b-l,
   Bedankt voor Uw uitgebreid antwoord.

   Ik blijf eigenwijs:
   Volgens mij heeft U last van een uwer naasten, die een geheime vijandschap jegens U heeft en koestert.
   Mocht dat zo zijn, dan is mijn advies (voor wat ie waard is): verbreek die relatie.
   Beter nú die gecontroleerde pijn, dan straks een niét door U te controleren pijn.

   1. @ P.J.T. Derks,
    In geval van een gewone huismoeder kan men haar gemakkelijk terechtwijzen indien men weet heeft van haar daden; dat moet men eerst ontdekken en dat is niet vanzelfsprekend. Volgens mij komt dit zeer veel voor.
    Maar ook is het mogelijk haar spel te aanvaarden en op die wijze een duivelse vriendin te winnen die u haar weg kan leren.
    Dit is uiteraard sterk af te keuren!

    In geval van overmacht kan men alleen naar de rechter stappen indien men getuigen meebrengt. Probeer maar eens getuigen te vinden in een grote stad als Antwerpen. Zelfs indien men hen kon vinden is de kans groot dat zij haar steunen!

    Bovendien, de grote heksen staan maatschappelijk meestal zeer sterk voor zover ik dat kan nagaan. In hun milieu is men op zeer veel voorbereid! Ik had contact met een alles verzachtende mooipratende zus en een vreselijk kwaadsprekende schoonzus van haar die gehuwd is met een broer van haar die diep in het occultisme zit.

    Rijke zakenlieden e.d. kunnen zich een peperdure altijd zelfstandig blijvende ‘grote dame’ permitteren en blijven meestal heel hun leven aan haar gehecht. Een extreem voorbeeld was de Italiaanse componist Gioachino Rossini, tweemaal achtereenvolgens gehuwd met zulk een rijke ‘grote dame’. Zijn leven bestond uit niets anders dan eindeloos genot, letterlijk tot in alle details van zijn leven. Zo componeerde hij “Petite messe solennelle” dat zo lekker klinkt dat het voor een christen niet aan te horen is. Gewetenloos.
    Rossini: Petite messe solennelle – Groot Omroepkoor – Live concert HD
    youtube.com/watch?v=B27njtsX8n4
    Indien u van klassieke muziek houdt kan u dit eens rustig ondergaan en misschien wil u dan zo goed zijn uw mening mede te delen?
    Volgens mij leunt dit sterk aan bij Richard Wagner’s zogenaamd ‘christelijke’ opera’s.
    De moderne opera “Jesus Christ Superstar” is daar ongetwijfeld een afkooksel van.
    Ik denk dat we hiermee in de middens van duivelse loge’s zitten.

 35. Men is hier gedupeerd, de ene door de “mainstream”-bewindsmedia, de andere door de gecontroleerde alt-media; Putin en Zelensky dienen beiden Chabad-Lubavitch, een gevaarlijke internationale Joodse organisatie die de valse messias in het geopolitiek domein wil introduceren die in het boek der Apocalyps beschreven staat en die zij “Moshiach” noemen. Onlangs bekritiseerde een functionaris van Putin, Aleksey Pavlov, de Chabad-sekte die werkzaam is in Oekraïne; even later werd hij ontslagen door Putin die bevriend is met de Joodse chabadnik Berel Lazar, Putins rabbijn (een artikel hierover: “Putin fires top official who described Chabad as a supremacist cult” voor “The Times of Israel”, 21 januari 2023). Zelensky, zelf Joods, kunt ge op de foto zien staan met Joodse chabadniks.

  Zoals men met Trump deed enkele jaren geleden, wiens dochter gehuwd is met de chabadnik Jared Kushner, noemen eurasianistische Joden Putin een “nieuwe Cyrus” die de Joden met hun zionistische plannen helpt. Op de website van “Jerusalem Post” staat een artikel (“Putin wishes us a rebuilt Temple”, door Yisrael Medad, 26 juni 2012) waarin beweerd wordt dat Putin gezegd heeft dat hij in Jerusalem gebeden had voor de opbouw van een tempel voor de Joden in Jerusalem.

  De Rusland-Oekraïne-toestanden zijn door de zwarte macht georkestreerd om de valse messias openlijk in de wereldarena te introduceren. Volgens de kerkvader Lactantius (Divinae institutiones, boek VII) zal de manifestatie van de valse messias geschieden na een machtstransitie van west naar oost, en die transitie is wat we zien met de huidige afbrokkeling van NATO en de machtsopbouw, economisch (de “BRICS”-unie), politiek en militair, in de mongolenwereld (Rusland en China) die de zwarte macht dan bestuurd wil zien door de Joden vanuit Jerusalem; hou hierbij in gedachten dat de Joden in bewindsposities in Tel Aviv judeo-mongolische Ashkenazim zijn met Sovjet-wortels. Dat is het Aziatisch wereldrijk dat eurasianistische Joden en de satanist Aleksandr Dugin willen; sinds Alexander van Macedon is er in Azië een verlangen naar revanche geweest. Door de dissolutie van het Heilig-Rooms rijk in de negentiende eeuw werd de katechon (de keizer) weggenomen uit de arena van politieke machten die het mysterie der ongerechtigheid tegenhield en heden zien we de Aziatische machtsopbouw voorzegd door Lactantius. In de twintigste eeuw waren de VS met NATO het zwaargewicht van de satanische macht in de wereld maar dat wordt nu beëindigd, en van de Europese landen hier wil de vijand een conglomeratie van kleine vazalschappen maken onderworpen aan de genoemde Aziatische macht; daarom ziet ge de huidige uitverkoop van het bedrijfsleven aan Chinese kringen.

  De eerdergenoemde eurasianistische Dugin, een satanist die Aleister Crowley vereert, is een uitgesproken vijand van de blanke volkeren in het westen (hij beroemt zich primair op het mongolisch bloed van de Russen), is een zionist en wil dat vrijmetselaarsloges ingezet worden in het westen om de katholieke Kerk te verwoesten. Het is dan ook hemeltergend dat er op het archief van deze website die de naam “Katholiek Forum” draagt een reeks artikelen pro Dugin staat, gepubliceerd door Andries Termote. Die Dugin doet, zoals momenteel veel “rechtsen” in het westen, alsof de NWO zich beperkt tot NATO terwijl in werkelijkheid Rusland en China daar ook onderdeel van zijn.

  Wie de vlag van Putin zwaait helpt een weg te banen voor de antichrist die de Troon van David in Sion zal usurperen maar die door de wederkerende Heer Jezus Christus verslagen zal worden. Hou dus op met die mongolenkoning in Moskou te steunen; hij is geen redder die de NWO komt vernietigen. Hij streeft, nota bene, zoals de dienaren van Belial in het westen, naar een digitaal ID en digitaal geld in Rusland in lijn met Klaus Schwab in Davos; het WEF heeft de Russische Federatie geprezen als voortrekker van de schwabiaanse “vierde industriële revolutie”. Het is ook geen geheim dat Putin zich beklaagd heeft over de dissolutie van de Sovjet-unie en dat hij een bewonderaar is van Lenin en Stalin, en hij heeft gezegd dat “het christendom” en het communisme overeenkomen. Laat u niet bedriegen; het marxisme heeft Moskou nooit verlaten. De bolsjewisten hebben de aristocratie van Ruriks volk vermoord en de duistere koers die toen in gang gezet werd is sindsdien nooit stopgezet geweest, ook niet door Putin, en wanneer de H. Maagd van Fatima sprak over een bekering van Rusland bedoelde zij niet tot de Russische KGB-kerk van het schisma van Photios, waarvan de Russen tot op heden nog steeds een zeer anti-katholieke houding overgehouden hebben.

  Op Twitter heeft “stmichaelsswor1” op 8 februari 2023 het volgende gepost:

  “Kabbalist & Eurasianist Avigdor Eskin:

  “According to Kabbala, a great Eurasian power will arise & deliver the Jews from exile. Putin is the new Cyrus the Great & will help build the third temple (when moshiach comes).””

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht