Pamperprotest in Vlaams Parlement: zijn onze kinderen tweederangsburgers?

Vandaag las ik in de krant hoe Vlaamse parlementsleden zich almaar meer ergeren over de dagelijkse aanwezigheid in de publieke tribune van ouders met jonge kinderen, die in het kader van een “pamperprotest” al 9 weken aandacht voor het personeels- en plaatstekort in de kinderopvang trachten op te eisen. De ouders kregen o.a. een sneer van Open Vld-politicus Jean-Jacques De Gucht. Volgens deze bekende bezieler van het “recht” op kindereuthanasie, was het “bijzonder raar, dat je je kinderen meeneemt naar het parlement.” Erger nog, De Gucht kreeg hiervoor zelfs een applaus van zijn medeparlementsleden. Interessant, dat onze Vlaamse politici zo gemakkelijk neerkijken op  jonge baby’s, die nu misschien wat luidruchtig zijn (hun ouders maakten namelijk de “asociale” beslissing om ze niet te laten euthanaseren of aborteren), maar later ooit hun riant pensioen zullen moeten betalen.

Deze minachting van de politiek en bredere maatschappij voor de jeugd is niet nieuw. Niet alleen wordt er door de overheid te weinig geïnvesteerd in onderwijs en andere essentiële jeugdinfrastructuur. Ook wordt het maar normaal gevonden, dat de belangen van kinderen onderschikt zijn aan de economische doelstellingen en het ego van volwassenen. Voor heel wat hedendaagse koppels zijn kinderen namelijk een statussymbool, dat een expressie moet vormen van hun ouderlijk perfectionisme. Kinderen worden vaak al op kleuterleeftijd aan allerlei stimuli onderworpen, zodat ze later economisch zo goed kunnen renderen als mama en papa. Voor andere ouders vormt hun nageslacht een “luidruchtige” last, die aan allerlei opvangfaciliteiten, zomerkampen, hobbyclubs en andere naschoolse activiteiten moet worden uitbesteed, zodat mama en papa zich kunnen wijden…aan zichzelf. Het toppunt van dit extreme individualisme is de teloorgang van de huwelijksband zelf, waarbij kinderen vaak worden gereduceerd tot een kostenpost in de vechtscheiding van hun ouders.

Ook tijdens de Covid periode, werd het al snel duidelijk dat kinderen en jongeren geen prioriteit vormden. Niet alleen werd hun recht op psychosociale ontwikkeling en onderwijs door lockdowns in het gedrang gebracht. Ook de verplichte mondmaskers voor kinderen vanaf 6 jaar en nutteloze vaccinaties, waren vooral afgestemd op de belangen van volwassenen. De gezondheid en het welzijn van onze kinderen en jongeren kwamen hierbij op de laatste plaats.

Toch kan men het belang van de jeugd niet voldoende onderstrepen. Een beschaving kan zich niet in stand houden, indien er geen voldoende aantal jongeren op kwalitatieve en zorgvuldige wijze worden geboren, opgevoed en onderwezen. En misschien moet dit niet alleen door professionals, maar vooral ook door de eigen ouders gebeuren. Dit houdt uiteraard een herwaardering in van verantwoord ouderschap en een goede opvoeding. Kinderen worden namelijk vooral als “overlast” beschouwd, wanneer ze zich onbeleefd en brutaal gedragen, een bekende problematiek die door onze samenleving zowel gedoogd als verfoeid wordt. Almaar meer koppels kiezen daarom voor een “kindervrij” leven, een toekomstloze trend (gevolgd door allerlei “adults only” horecazaken en vakantieoorden), die maar beter voorbehouden blijft aan een minderheid. Indien wij als cultuur echter willen blijven voorbestaan, is een mentaliteitsverandering dringend aan de orde, die voldoende ruimte biedt voor de ontwikkeling en het welzijn van het jonge volkje. Het zal een grote aanpassing vragen om onze jongeren en kinderen de plaats te bieden die ze nodig hebben, maar ze zijn het dan ook 100% waard. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

120 commentaren op “Pamperprotest in Vlaams Parlement: zijn onze kinderen tweederangsburgers?

 1. Juist vandaag kwam dit

  Goede Vrienden,

  “Gelukkig de mens die weigert te doen wat goddelozen hem raden…”. Zo begint psalm 1. Het klinkt als een bazuinstoot. Deze psalm is een waardige ouverture van het boek van de lofzangen. Hij handelt over de tegenstelling tussen de “rechtvaardige” en de “boze”. Hierbij wordt het beeld gebruikt van een boom, aan het water geplant, die overvloedig vruchten geeft. De “boom van het Leven” was een geliefd thema bij de eerste christenen. Deze boom zagen we al staan in het eerste Bijbelboek, Genesis (2, 9). God heeft de mens geschapen opdat hij in overvloed zou kunnen genieten van de boom van het Leven. Deze boom komt terug op het einde van de Schrift, in het laatste hoofdstuk van het boek van de Openbaring. Het “geboomte des levens” groeit aan beide kanten van de rivier met water, helder als kristal, dat midden door de Stad, het Nieuwe Jeruzalem vloeit en onvoorstelbaar vruchtbaar is: ”…en op haar oevers, aan weerszijden, stond het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, elke maand eens; en zijn loof brengt de volken genezing” (22, 2 v).

  Vervolgens worden drie soorten mensen aangeduid die in het leven niet zullen lukken. Vooreerst de “wettelozen”, zij die Gods Wet afschudden en allerlei onrecht bedrijven. Ze maken hun eigen wetten en leggen die anderen op. Door hun agressief, tegendraads manipuleren, denken zij de heersers van de wereld te zijn. Vervolgens komen zij die dwaalwegen gaan. Met grote inspanningen en vernuftige plannen denken zij de wereld te overheersen en de mensen tot hun slaven te kunnen maken. Tenslotte komen de “spotters” die met allerlei kromme redeneringen de waarheid en het recht weten te verdraaien. Altijd leveren ze scherpe kritiek op wat goed en edel is, trouw en plicht. Leugens worden door hen tot de waarheid verheven en onschuldigen worden als misdadigers gestraft. Ze verheerlijken een wereld die wegzakt in steeds grotere perversiteiten. Gelukkig de man die deze drie manieren van leven onmiddellijk doorziet en zich ver houdt van dergelijke gedragingen.

  Het tweede vers wijst dan op de positieve aanvulling met de man die vreugde vindt in
  Gods Wet en deze dag en nacht overweegt. Hij beseft dat hij geschapen is voor het geluk van God zelf, dat hij met zijn eigen kracht niet kan maken of vinden. Nederig en blij wil hij de handleiding van God volgen om met Hem te leven. Daarom wil hij hartstochtelijk de vervulling van de Wil van God nastreven, ook al is die nog zo verschillend van de verzinsels van de mensen. Zo iemand is verzonken in de Wet van God en is deze steeds “murmelend” aan het overwegen. De vrome jood die aan de Klaagmuur van Jeruzalem bidt en rustig heen en weer beweegt, zoals een riet dat mee buigt met de wind, kan hiervan een voorbeeld zijn.

  Vers drie bevestigt hoe vruchtbaar het leven van zo iemand wel is. Hij is werkelijk als een boom langs het water. In schril contrast hiermee is het ijdele leven van de boosdoener in verzen vier en vijf. Hij heeft geen bestendigheid maar is als kaf dat wegwaait met de wind. Het slotvers plaatst de rechtvaardige en de boze nogmaals tegenover elkaar.

  Het eerste woord van deze eerste psalm luidt “Gelukkig!” (Hebreeuws: asjre). Het is een sleutelwoord voor gans de Schrift. De wortel van dit woord (a-sj-r) betekent: vooruitkomen, lukken. Zo spreken we over iemand die zijn beroep met hart en ziel uitoefent: dat is ’n echte…! Het is iemand die zich helemaal kan ontplooien in wat hij doet. We kunnen in dit woord in zekere zin een samenvatting zien van gans de Bijbel. De joden verdelen de psalmen in vijf “boeken” (I: (1 en 2 zijn als inleidingen) psalm 3 – 41; II. Psalm 42 tot psalm 72; III. Psalm 73 tot psalm 89; IV: Psalm 90 tot psalm 106; V. Psalm 107 tot psalm 145). Het eerste deel van de Schrift, de Torah of Wet, wordt ook in “vijf boeken” ingedeeld (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium). Welnu, op het einde van het laatste boek van de Torah spreekt Mozes een zegen en een lofzang uit op Israël: “Wie Israël is er gelukkig als gij, gij volk, bevrijd door God…” (Deuteronomium 33, 29). En wat is het eerste woord dat Jezus uitspreekt wanneer Hij de zaligsprekingen geeft? “Asjre”! “Gelukkig de armen…” (Mattheus 5, 3). Dit is als de samenvatting van gans de openbaring. Het Nieuwe Testament dat ons in het Grieks werd overgeleverd vertaalt dit woord met “makarios”, dat niet minder dan 37 keer voorkomt. God is de Bron van alle geluk en wil dit meedelen aan de mensen. Daartoe gaf Hij hen verstand en vrije wil opdat ze zelf zich aan Hem zouden hechten. De mens wees dit aanbod evenwel in hoogmoed af en wilde zelf god spelen. God werd mens in Jezus Christus om dit kwaad, de opstand van de mens teniet te doen en hem opnieuw de kans te geven te delen in Gods eigen geluk. De vrome toehoorders van Jezus begrepen goed wat dit woord betekende. Met zijn programma van de zaligsprekingen wijst Jezus op de levenswijze van de profeten, wijzen en vromen, van Maria en Jozef en allen die de Geest van God als hun wet willen volgen. Uiteindelijk openbaart Jezus met dit woord de wijze waarop Hij zelf hier op aarde geleefd heeft. “Zalig de armen”. Zalig zij die diep in hun hart die hunker naar God blijven koesteren en die weten dat dit aardse leven hen nooit volledig gelukkig kan maken omdat zij geschapen zijn voor het eeuwig geluk in God. Zalig zij die blijven hongeren en dorsten naar God. Zij aanvaarden dat deze wereld met alle verleidingen niet hun uiteindelijk geluk brengt. Zij beseffen dat zij hun dorst alleen volledig kunnen lessen bij God in zijn Rijk. En Jezus is Degene die waarlijk gelukt is, Hij is de Volmaakte Mens. Hij is op aarde zo arm geworden dat Hij de volle rijkdom van het Leven en de verrijzenis verworven heeft. Wie niet de wereld maar Jezus navolgt, zal echt lukken. Het Nederlandse “Getijdenboek” zet boven deze psalm de volgende tekst in het rood: “Zalig zij die hun vertrouwen gesteld hebben op het kruis en afdalen in het doopwater”.

  Psalm 1 en 2 kunnen we ook zien als een inleiding op het psalmboek. De eerste psalm looft de gelovige om zijn trouw te midden van de goddelozen. Psalm 2 richt zich tegen de goddeloze volken en wereldheersers. Wanneer Petrus en Johannes om hun prediking van de verrezen Heer gevangen genomen worden en weer vrijgelaten (Handelingen 4, 25-28), bidden ze de eerste verzen van deze tweede psalm: “Waarom zijn de volken rumoerig…?” De woede van de heersers, zo zeggen ze, richt zich niet zozeer tegen hen, maar eigenlijk tegen Jezus Christus. Het eerste deel van de psalm gaat over de opstand van de wereldheersers tegen God en zijn Gezalfde (vers 1-3). In het tweede deel spreekt God (vers 4-6). Hoe onbenullig en potsierlijk is de drukdoenerij van deze aardse machthebbers. Gods Gezalfde is de echte Koning over alle volken. In het derde deel spreekt de Gezalfde (vers 7-9). De uitroep van de Vader “Gij zijt mijn Zoon” voert ons naar de stem uit de hemel bij Jezus’ doop in de Jordaan (Marcus 1, 11). Tenslotte worden de aardse heersers opgeroepen tot inzicht te komen en God te dienen. Deze psalm heeft in onze tijd niets aan actualiteit verloren. (Volgende keer: psalm 8). P. Daniel

 2. Soms had God de mens beter nooit geschapen mijn gedacht… Je ziet nu toch goed wat ervan gekomen is… Zelfs Jezus’ dood & Verrijzenis hebben algemeen de deastreuze evolutie niet kunnen kenteren… Al had ik dat uiteraard heel graag anders gezien…!

  1. Johan,
   Wellicht trekt u een conclusie die ik niet meteen kan delen. Is de bijbel en het leven van Jezus niet als een handleiding, een voorbeeld, een inzichtgevend boek in de geest en de juistheid om goed te leven bedoeld? Geldt dit boek misschien meer per mens en betreft het niet zozeer een volk?
   Het lijkt mij meer een persoonlijk boek, en het wijst naar mijn idee op de geestelijke verlichting en wijsheid. Dat heeft allemaal misschien minder te maken met wat mensen er in hun onwetendheid van kunnen maken, denk ik.

   Dus uw oordeel kan ik niet helemaal delen.

   1. Subjectivistisch privaat onderzoek is van protestantse stempel en tegenstrijdig met het katholiek wereldbeeld; ten tijde van het Oud Verbond waren de heilige geschriften toevertrouwd aan het Levitisch priesterschap en nu, in het Tijdperk van Gratie, aan het apostolisch priesterschap, en de leden van dat priesterschap hebben de plicht om de vaststaande betekenissen van die geïnspireerde geschriften uit te leggen en te verdedigen.

  2. Johan,

   Dat er veel verderf en verraad in het Huis van Adam ging zijn was door God Zelf geweten; Hij heeft ons immers te kennen gegeven via Zijn Openbaring dat een grote apostasie ging plaatsvinden en dat het mysterium iniquitatis (mysterie der kwaadaardigheid) gaat leiden tot de installatie van een tiran in Jerusalem die zich zal laten verafgoden door de volkeren. Na drie jaren en een half van zijn tirannie zal Christus wederkeren als Goddelijke Krijgsheer en neerdalen op de Olijfberg om de heilige oorlog tegen de zoon des verderfs te voeren die in de poel van vuur geworpen zal worden en wiens legerhorde over de kling gejaagd zal worden. Dan zal Christus op de Troon van David op de Sionberg gaan zitten en vandaar over de wereld regeren met Zijn heiligen.

 3. @alias Waramund ..

  Ik dacht: ..alias Waramund heeft zich even teruggetrokken en is op retraite over Openb.19:11-[20] en over het oordeel in Openb.20 vers 4.
  Beide passages betreffen gewoon de komst van de Drie-Ene God in het 6e zegeloordeel.

  Hij “dacht” ..vers 20 is logisch te begrijpen ..maar uiteindelijk vergat hij 2Thess.2 vers 8 in acht te nemen ..ook Daniël 7-11.. Jesaja 11:4 ..Jesaja 66:17 …daar is maar sprake van elk één persoon.. terwijl Openb.19 vers 20 het over 2 personen heeft.
  Ra.. ra hoe kan dat..zou men kunnen denken.

  Maar de goede verstaander c.q. lezer leest in 2Thess.2 vers 7 dat de persoon in vers 3-4 het is die verdwijnen moet en niet in vers 7 de weerhouder (de Katechon)

  Citaat via Google Chrome vertaling uit de volgende link:: https://www.cogwriter.com/great-monarch.htm

  ▪︎▪︎Bovendien wordt verondersteld dat de Grote Monarch opstaat na oorlogsvoering en vrede belooft. Let op wat informatie over de timing van ‘vrede’ van twee auteurs van boeken over katholieke profetieën, evenals een echte katholieke profetie:

  Dit is zo omdat er ‼️twee verschillende stadia zijn binnen de periode van de laatste dagen: ‼️de eerste, die de laatste fase aankondigt, is van mindere intensiteit: de laatste fase brengt de voleinding van de wereld tot stand. ‼️‼️Op elk van deze twee stadia zullen de nabije tekenen van het Einde van toepassing zijn. Zo staan ​​we nu op het punt de eerste fase in te gaan, de grote ramp die op handen is en waarop een periode van vrede zal volgen… Kortom, vrijwel de hele wereld zal katholiek zijn. De universele prediking van het evangelie zal op zijn beurt het eerste teken vormen van de tweede fase (Dupont, p. 90)

  De kleine kastijding … Dit zou een kleine kastijding zijn die voorafgaat aan een tijdperk van vrede. Het is ‼️‼️niet de verdrukking van de antichrist… De grote kastijding – de verdrukking van de antichrist (Birch, pp. xlii-xliii) ▪︎▪︎

  Het bovenstaande heb ik hier al maanden geleden betoogd.. alleen niet in deze goede verwoording.
  De {eindtijd} zegt de h.Schrift begint tijdens het leven van Jezus Christus en eindigt dus op de Jongste Dag bij het laatste oordeel.
  Met de vermelding van de dood van de valse profeet en de antichrist in Openb.19 vers 20 is dus inbegrepen de latere dood van de antichrist vlak voor het laatste oordeel.

  De profetieën vermelden dan ook dat Jezus Christus ‼️niet in levende lijve terugkomt maar in Glorie komt en dat betreft dus de komst in het 6e zegel.
  Jezus wordt in Jeruzalem vertegenwoordigd door de grote Monarch ..de wereldse Messias voor de Joden.
  @: Waramund lijkt wel een halve protestants te zijn geworden 🤭……😂🤣..😱

  1. Jo,

   De lichamelijke wederkomst van Christus is een katholiek dogma, en niet protestants; katholieken zijn verplicht om het te geloven. De bewering dat Hij niet in het vlees zal terugkeren is gnostisch. Weet dat men niet gered wordt zonder het katholiek geloof.

   Uw gedachtegang met een verschijnen van de antichrist na de dood van de valse profeet klopt niet, want volgens het boek der Apocalyps worden zij samen in de vuurpoel geworpen.

   Magiërs van Satanaël zoals Karl Naundorff en de “GoF”-vrijmetselaar Pierre Plantard met zijn “CIRCUIT”-sekte hebben geprobeerd het grote monarch-concept te gebruiken om zich tot satanische koningen te maken in Frankrijk; daarom werd het concept zo verspreid in de FSSPX, gesticht door Marcel Lefebvre, die een grootmeester van de “CIRCUIT”-sekte geweest is. Adrien Péladan was een monarchist en schreef over vermeende profetieën, maar hij was occultistisch en zijn zoon, Joséphin Péladan, was een beruchte magiër die een rozenkruiser-genootschap opgericht heeft.

   Ik ben een theocratische monarchist maar er zijn ook satanistische monarchisten en het is niet moeilijk om te zien hoe dat fenomeen door de zwarte vijand gebruikt wordt met het oog op het installeren van de antichrist in Jerusalem die geen voorzitter van een parlement zal zijn maar een tiran met vazallen. De republikeinse gedachte werd gelanceerd door de donkere machten om de christelijke tronen omver te werpen en om vervolgens hun eigen duistere wereldmonarchie te vestigen op de puinen.

   U wijst op een infantiele manier uzelf op deze website als een grote monarch aan en, ziedaar, u wordt zelf beïnvloed door het gnosticisme van de satanische sekten; een patroon is zichtbaar.

   Kardinaal Manning in het werk “The Present Crisis of the Holy See” bekeek de val van het Heilig Rooms Rijk en de invasie van de Pauselijke Staten door de vrijmetselaars Mazzini en Garibaldi en beoordeelde dat er geen christelijke wereldorde heropgebouwd ging worden voor de wederkomst van Christus, en dat het mysterium iniquitatis de samenleving ging blijven transformeren ten kwade ter voortbrenging van de manifestatie der antichrist. Het boek staat op Archive.

   De weinige ernstige christenen in een land zoals Vlaanderen of Nederland behoren te leren netwerken en overleven tegenover een vijandige paganistische maatschappij. Wie zijn kinderen naar school stuurt kan op voorhand weten dat zij door apostasie en immoraliteit verslonden zullen worden en hoe dieper men zich beweegt binnen de gevestigde maatschappelijke structuren, hoe meer gevaar men loopt te breken, buigen en wierrookkorrels te branden tot de afgoden van het duister rijk.

 4. @: Waramund..

  In een profetie ergens verwees Maria, inzake de grote Monarch, dat hij afstamde van Jesse.. of Ze toen naar Jesaja 11:1 verwees, weet ik niet meer maar die tekst was mij bekend.

  En al snel merkte ik iets op aan die tekst dat nog steeds niet opgemerkt blijkt te zijn.
  Enkele jaren geleden hoorde ik op de radio een dominee zeggen dat hij het vreemd vond dat in Jesaja 11:1 naar Jesse verwezen werd ((inzake de koninklijke afstamming van Jezus Christus)) en niet naar koning David.

  Vandaag heb ik even gegoogled en kwam ik o.a. deze link: https://dick.wursten.be/preken/preek10122006.html#dat. ..tegen.

  CITAAT uit deze link::
  De tronk {{‼️‼️wordt de stamboom van het huis van David}}, vast verworteld in de dragende grond van Gods gerechtigheid. Die stam gaat weer bloeien.
  Het lijkt doods en dor, maar het is het niet. Het lijkt afgesneden, maar is het niet
  Het leven is er nog niet uit geweken. Wat een perspectief !
  Nieuw leven zal er zijn, een frisse groene, krachtige scheut…
  Een koning uit het huis van David… Zoals vroeger, toen de dynastie nog jong en vitaal was…
  Als David, als Salomo.

  MAAR.. vanuit mijn “intuïtie” zeg ik: “Een –koninklijke– stamboom ontstond door de zalving van David” ..en dit dus in tegenstelling met: de tronk wordt de stamboom van het ((‼️koninklijke))..huis van David.
  https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=23&hf=11&ind=1#startg

  Kijk je dan naar Romeinen 15:12 ..en aannemende dat Jezus Christus ook de {wortel van Jesse} is ..moet de conclusie zijn dat de twijg eigenlijk uit Jezus Christus is ..op het kruis.. vandaar misschien Henry van het Kruis.
  Henry is een Engelse jongensnaam. ‼️Het betekent o.a. `{heerser –van– het thuisland}` ..🤭

  ●In een andere droom zag ik een twaalfstedentocht, 12 steden in plaats van 11! Ze waren aan het schaatsen, één man met een heel [wit pak] aan, met een [fakkel] in z’n hand. Hij ging door alle provincies. Er was zoveel vuur in deze man dat het ijs van de kanalen.. ((mijn visie: de kanalen zijn de denominaties))..veranderde in water en hij kwam in elke provincie. De laatste provincie was Limburg; daarna ging hij naar de hemel ((Ezechiël 17:22 ..Hebreeën 12:22))..en mijn droom was voorbij.”●

  https://www.google.com/search?q=profetisch+woord+van+Josie+Hagen&oq=profetisch+woord+van+Josie+Hagen&aqs=chrome..69i57j33.1253j0j4&client=ms-android-samsung-ga-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

  https://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3281321

 5. Aan Waramund..

  Het verheerlijkte opstandingslichaam van Jezus Christus impliceert niet dat het gewoon materieel vleselijke lichaam blijft als in de vaste vorm tijdens het aardse leven .. zoals jij feitelijk beweert.. Daniël 12:3 en 1KOR.15:44+

  De Heer verschijnt aan sommige Heiligen in Zijn verheerlijkte opstandingslichaam ..aan anderen weer in een gewone menselijke gestalte.
  Die gestalte was heus niet Haar verheerlijkte opstandingslichaam.. in Jezus Christus.

  Ooit kwam Maria gewoon in menselijke gestalte naar mij toe en verwees Ze kort naar het einde van Haar boodschappen in de toekomst.
  In de Waarschuwing zal iedere mens in zijn innerlijk een vrouwelijke stem vernemen en dat is natuurlijk die van Haar.

  De Hartwonde op de lijkwade van Turijn toont het zijaanzicht van het hoofd van Lodewijk XVI..hetgeen impliceert dat de nakomeling van Lodewijk XVII de laatste Monarch zal ..of dat een nakomeling van Naundorff zal zijn of niet..is in die zijn een bijzaak.

  Wel is bekend dat Lodewijk XVII zich moest identificeren aan de echte Naundorff.
  Die papieren van zijn afkomst heeft hij nooit teruggekregen ..maar kreeg wel naderhand papieren met de identiteit van Naundorff.

  Er zijn genoeg profetieën die vermelden dat Jezus Christus nooit meer in het vlees zal terugkeren maar wel in het 6e zegeloordeel..en dan in glorie.. als vóórlaatste Komst..de 2e komst genoemd.

  Er zijn honderden profetische passages over de grote Monarch ..en die zijn heus niet van occulte oorsprong..als ik dat onderscheid even zo formuleer.

  Het onderstaande uit mijn eerdere reactie is van cruciaal belang..voor het een andere in zijn relaties te zien en te begrijpen.
  Met alle respect voor je andere onderwerpen..maar inzake dit thema zit je er flink naast.

  Dit is zo omdat er [twee] verschillende stadia zijn binnen de periode van de laatste dagen: de ‼️eerste, die de [laatste fase] aankondigt, is van “mindere” intensiteit: de laatste fase brengt de voleinding van de wereld tot stand. Op [elk] van deze twee stadia zullen de {nabije tekenen van het Einde van toepassing zijn}. Zo staan ​​we ‼️nu op het punt de eerste fase in te gaan, de grote ramp die op handen is en waarop een periode van vrede zal volgen…

  Die 2 stadia zijn voor de gehele mensheid te vergelijken met de 2 zieleniveaus bij de 2 duistere nachten van Johannes van het Kruis.
  De laatste nacht betreft de periode van de antichrist.
  De Waarschuwing is in zekere zin te vergelijken met een Damascus-ervaring voor de gehele mensheid.

  En wat het symbolische 1000jarig VredeRijk betreft vergeet je de koning in Jeremia 23:5-6 en 33:15-16 die duidelijk NIET Jezus Christus kan zijn.
  Op verschillende punten lopen jouw argumenten mank..om het zo te zeggen.

  1. Jo,

   Het ontbreekt u aan basis-catechetische instructie die men eigenlijk als kind al moet leren; het verrezen lichaam van Christus is het lichaam van vlees en bloed dat uit de H. Maagd gevormd werd, maar zo getransformeerd dat het glorierijk, lichter, sneller en sterker is en zonder leed en smart, en het is met dat lichaam dat Hij zal wederkeren vanuit het oosten. Zoals de profeet Zacharias zei zullen Zijn voeten op de Olijfberg staan; de kerkvader Lactantius sprak over vier veldslagen waardoor de horde van het beest verpletterd wordt, waarna Christus doemspraak houdt over hem en zijn leugenprofeet en hen in de poel van vuur werpt. Lactantius zei dat kort voor de Wederkomst er een zwaard uit de hemel zal vallen ten teken dat de heilige oorlogvoering gaat beginnen.

   Wanneer Christus na Zijn Verrijzenis verscheen aan Zijn apostelen vreesden zij dat zij een geest zagen; Hij stelde hen gerust met het feit dat Hij vlees en gebeente had; het punt was duidelijk dat Hij geen loutere geest was en dat het vlees en gebeente echt waren. Verder, het Altaarsacrament is letterlijk het verrezen vlees en bloed van de levende Christus Die in de hemelhallen troont; u ondermijnt met uw ketterse leer de Incarnatie (Vleeswording) van God de Zoon, die eeuwig moet in stand blijven, en ook de Transsubstantiatie zoals gedefinieerd door de heilige Kerk. De Kerk is als Lichaam van Christus de extensie van de Incarnatie en dus een tastbaar rijk (niet een louter pneumatologische entiteit), overeenstemmend met het tastbaar lichaam van vlees dat Christus heeft.

   U wandelt in de voetstappen van de oude gnostici die de Incarnatie aanvielen omdat zij het vlees als kwaadaardig en onwaardig wilden bestempelen.

   Wat het grote monarch-concept betreft, veel van de teksten daarover worden toegeschreven aan Marie-Julie Jahenny, maar de dingen die op het internet gekopieerd worden en aan haar toegeschreven worden komen van André Lesage die zich “Marquis de la Franquerie” noemde. Die Lesage beweerde dat de koningen van Frankrijk van David afstamden; opvallend, want Lesage was een bondgenoot van de FSSPX die origineerde bij de sekte van Pierre Plantard, en die Plantard beweerde godslasterlijk dat de Merovingen afstammelingen waren van Christus en dat hij, Plantard, de erfzoon was van de Merovingen en de wettige koning van Frankrijk. Hij beweerde dus dat de Franse koningen van David afstamden.

   De Afstammeling van David over Wie Jeremias sprak werd door de leer van de apostelen en de heilige vaders geïdentificeerd als Jezus de Heer; de Joden die Hem afwijzen ontkennen de waarheid van die exegese, en ook u ontkent die omdat u in uw waanzin een “wereldse Messias voor de Joden” wilt worden. Wordt u betaald om belachelijke, krankzinnige dingen te posten op het internet om door valse associatie te voorkomen dat mensen katholiek zouden willen worden?

   1. Beste Waramund,
    U schrijft: “Jo, het ontbreekt u aan basis-catechetische instructie die men eigenlijk als kind al moet leren”.

    Spijtig genoeg geldt dit voor 99,99% van de Katholieken. Geboren in 1970 heb ik (toen nog totaal niet bewust) geheel mijn jeugd de afbraakpolitiek binnen de Kerk meegemaakt. De “leuke” Missen, de verwaterde catechese op school, de belachelijk ridicule ‘vormselcatechese” waar toen de geest van het Kruis en de zelfverloochening al totaal verdwenen waren… En zo ben ook ik, net als het gros van mijn generatiegenoten compleet van de Kerk en het geloof weggegroeid.
    Pas na mijn bekering enkele jaren geleden ben ik me gaan verdiepen in het Katholieke geloof, vooral door zelfstudie, heiligenverhalen, oude Katholieke boeken, … (In de parochie moet je het niet gaan zoeken, Julia en Maria van het parochieteam komen niet veel verder dan de pannekoekenbak van ziekenzorg. Heel nobel, maar daar kom je dus ook geen ruk mee verder in je vorming als gelovige Katholiek)
    En dan kom je erachter dat de “catechese” die je meekreeg op school en in parochie compleet waardeloos waren. Ondertussen zijn we een paar decennia verder en zien we de verwoestende gevolgen van VATII. En in plaats van te vergaderen over hoe we kunnen her-evangeliseren worden nu alle registers uit de kast getrokken om te kijken hoe we een nieuwe bestemming kunnen vinden voor onze Kerken. Ondertussen zorgen Julia en Maria van het parochieteam er wel voor dat de Kerken verder leeglopen…
    Ik denk er wel eens aan om met een aantal mensen iets concreets te ondernemen i.v.m. die her-evangelisatie. Maar hoe in Godsnaam? De scholen willen alvast niet mee. De meeste parochies (en hiermee doel ik dan vooral op al die “voorgangers, parochiale werkers en werksters”…) ook niet, die gaan al over de rooie als je hen voorstelt om een gebedsgroep op te richten. Stel je voor dat zo’n verstarde traditioneel de rozenkrans gaat bidden…
    Aan de zijlijn staan roepen dat alles naar de kl*ten gaat is zo makkelijk, en is allesbehalve wat Christus van ons vraagt. Het grote euvel is dat je je een roepende voelt in de woestijn. Niet dat dat zo erg is op zich, moest ik hierdoor maar een paar zieltjes kunnen winnen, maar zelfs dat niet…

    Goeie (praktisch haalbare) ideeën zijn meer dan welkom.

    1. @P.S.,
     Gratis advies van een oudgediende:
     punt 1: ’n goede parochiepriester is ’n absolute MÚST;
     punt 2: bereid het evangelie van zondag zeer goed voor en vertaal dat in kindertaal.
     (Ik heb nog ’n stapel evangelieën in de kindertaal liggen.)

     Kindertaal is noodzakelijk, ook voor volwassenen.
     Start een kindernevendienst (voor kinderen tm pakweg 14 á 15 jaar), die begint ná de schuldbelijdenis en eindigt na het evangelie en de preek van de priester.
     Een kindernevendienst duurt pakweg 15 – 20 minuten.

     Voor baby’s is misschien ruimte in de sacristie. (bij voorkeur met ’n volwassene als oppas). Dit is nodig, opdat élke volwassene aan de H. Mis kan meedoen.

     Neem ook ’n stapel kleine prentboekjes mee en leg die in de kerk (zeg er duidelijk bij, om de boekjes terug te leggen).

     1. @P.S.,
      Extra:
      Zorg ook voor kleurplaten van betreffend evangelie. Voor de kinderen die (nog) niet willen luisteren. (Daarvan heb ik óók nog vele exemplaren).

      1. Beste Heer Derks. Dank voor uw reactie, maar U bent al een stapje te ver.
       Hoe krijg je in de eerste plaats die kinderen/jongeren in de Kerk? Behalve voor een éénmalige “circusviering” zie je hier geen jonge mensen in de Mis. Ik denk trouwens bij her-evangelisatie niet enkel aan jongeren hoor. Ondertussen doen vormselcatechisten in de meeste parochies niet veel meer dan een kinderachtige “greenpeace” hersenspoeling, in het verlengde van wat onze “Katholieke dialoogscholen” doen. Zij hebben meestal zelf geen besef van waarachtig catechetisch onderricht.

      2. @ P.S. en P.J.T. Derks,
       het allereerste dat iedere christen, en toch zeker iedere Traditionele Katholiek, zou moeten nastreven is zich te oefenen in de gehoorzaamheid aan Jezus, daarbij liefst ook de hulp van Maria smeken. Niet vergeten dagelijks de Heilige Geest om hulp te vragen.

       Indien men niet bereid is de basisregels te volgen hoeft men zich geen illusies te maken over eigen inzet. Denk aan de Apostelen die heel Europa kerstenden door hun persoonlijke geestelijke band met Jezus en de werking van de Heilige Geest.

       Ik zeg dit niet om op te scheppen want ik moet, zoals iedereen, strijden tegen het onophoudelijke trekken en misleiden van de duivel, dat is iets dat men veel te gemakkelijk onderschat.

       Uiteindelijk is het onze Heer die het werk verricht, nooit “het eigen kunnen”.
       De ware liefde is enkel mogelijk vanuit de overgave uit vrije wil, liefde kan niet ontstaan uit dwang.

       Met andere woorden: we zouden uiteindelijk heiligen moeten worden voordat we tot iets zinvols in staat zijn.

    2. P.S.,

     Om het katholiek geloof te vestigen in de Vlaamse parochies zijn er goede bisschoppen nodig, en goede bisschoppen zullen we hier waarschijnlijk pas krijgen wanneer een goede paus de Kerk bestuurt; we moeten dus bidden dat tijdens het volgend conclaaf, na Franciscus, de niet-maçonnieke kardinalen prevaleren ten gunste van de zaak van Christus. Indien dat gebeurt, echter, zal vanuit de politiek de kerkvervolging opgedreven worden. Het satanisme in de politiek treedt meer en meer uitdrukkelijk naar buiten, en in Engeland kunt ge nu gearresteerd worden als ge in de buurt van een kindermoordhuis bidt voor de bescherming van de ongeborenen. Ge kunt u iets voorstellen van wat er gaat gebeuren wanneer een geloofsgetrouwe paus verkozen wordt.

     Wat evangeliseren door het gesproken woord betreft, dat is in feite niet de taak van leken maar van de clerus. Het Vlaams volk is echter een apostatisch volk, en een apostatisch volk is meer verhard in boosheid dan een nog heidens volk en is moeilijker te bekeren. Ik denk niet dat er voor de Wederkomst van Christus nog een algemene bekering van Europa komt. Dit zijn dagen van ruïnatie, van desolatie en verwoesting, en de weinige getrouwen in deze landen wandelen te midden van de puinen van vergane glorie, de blikken gericht op de hemel. De Doem van het Westen voltrekt zich voor onze ogen.

     Ik wens u goede moed en sterkte om te overleven te midden van de horror en de waanzin.

 6. CORRECTIE vorige reactie:: en moet zijn:

  Ooit kwam Maria gewoon in menselijke gestalte naar mij toe en verwees Ze kort naar het einde van Haar boodschappen in de toekomst.
  Die lichamelijje gestalte was heus niet Haar verheerlijkte opstandingslichaam.. in Jezus Christus.

 7. Na de Waarschuwing zullen de goede mensen lichamelijk een (drievoudige)..Lichtglans uitstralen..gewoon te lezen bij Vassula Ryden..althans wat die Lichtglans betreft.

  In de volgende link:: https://youtu.be/V9vb_SUunZ8 impliceert minuut 14:2 de transformatie van het vlees ..een goede verstaander als ikzelf..indeze.. heeft het snel begrepen.. de grondlegging voor het latere opstandingslichaam.

  1. Sommige kerkvaders zeiden dat het Romeins rijk de katechon was, vernoemd door sint Paulus, die de manifestatie van het beest tegenhield, en ik denk dat dat waar.

   De Romeinse macht, ook toen die nog heidens was, hield de Joden onder bedwang; Constantijn en Theodosius hebben die macht gekerstend, en toen het westrijk in verval lag duurde de Romeinse macht verder in het oostrijk van Byzantion. Dan werd het westrijk hersteld door paus Leo III in de persoon van Karel de Grote zodat de Romeinse macht verderging als het Heilig-Rooms rijk via de Germaanse keizers doorheen de eeuwen van de Europese Christenheid. De protestantse revolutie heeft het Heilig Rijk zwaar getroffen en in de nasleep van de Franse revolutie werd het na al die eeuwen verwoest. De Romeinse naam is nu gereduceerd tot de stad Rome als hoofdstad in een eengemaakt maçonniek Italië; een teken van de eindtijd.

   Sinds de verwoesting van het Romeins rijk in recente tijden hebben de Joodse machten hun wereldheerschappij opgebouwd en in de vorige eeuw hebben zij een Joods bewind opgebouwd in het Heilig Land niet afhankelijk van niet-joodse vorsten; in de eeuwen tussen de val van Jerusalem, A. D. 70, en de twintigste eeuw is dit niet gezien geweest op aarde. Het bewind in Tel Aviv is een teken van de eindtijd.

   Vergeet niet dat volgens de kerkvaders het beest van het bloed van Israël zal zijn (kardinaal Manning sprak daarover in het eerdergenoemd boek); de Joden zullen de manifestatie van het beest voortbrengen, want hij is de pseudomessias die zij willen. En wie de actualiteit omtrent Israël in het oog houdt weet dat het bewind daar dicht bij het totaal overnemen van de Tempelberg van Sion staat, waar het beest zich zal laten verafgoden door de goddelozen wereldwijd met de valse profeet als zijn oppersjamaan.

 8. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen Hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden: Het is een ‼️spook! En zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: Heb goede moed,‼️ P.DERKS..Ik ben het; wees niet bevreesd.😂🤣

 9. @ Katharina Gabriels,
  uw gedachtengang tracht ik zo goed mogelijk te volgen.

  Daarom denk ik dat u de woorden van mjedine (27 januari 2023 om 12:36) wellicht liever niet overdenkt, terwijl ik hoop me in u te vergissen.

  mjedine en ikzelf leven eigenlijk aan de rand van dat grote complot waar u zich nog steeds vrij hoopt in te kunnen blijven bewegen.
  Eigenlijk bedoel ik eerder “genieten” i.p.v. “bewegen”.

  Ik wil u niet meteen verplaatsen naar mjedine’s of mijn toestand (we hebben slechts email-contact),
  maar ik vrees voor u dat het in de komende jaren toch die kant op zal gaan,
  niet alleen voor u en uw ongetwijfeld zeer mooi gezin,
  maar voor iedereen.

  Tracht u in gedachten te verplaatsen naar het volk van God in de woestijn,
  veertig lange jaren.
  Onder hen waren ongetwijfeld tal van zielen met fijne talenten
  en verlangen naar fijnzinniger cultuur
  dan de woestijn-armoede die zij niet konden/wilden ontlopen,
  tenzij te vluchten naar een van de hen omringende goddeloze volkeren
  met alle gevolgen daaraan verbonden.
  Maar die optie is heden zelfs niet meer mogelijk.
  (tenzij als proefkonijn of proefgezin op Mars te gaan wonen)

  Dat God ons tot in het merg beproeft,
  daar twijfel ik al lang niet meer aan,
  want dat is juist bewijs van Zijn grote Liefde voor ons.

  Ik hoop dat uw kinderen dat kunnen inzien,
  of dat u hen naar dat inzicht kunt/wilt leiden.

  Tenzij u werkelijk sterk naar “het grote Egypte” terug blijft verlangen.
  Dat verlangen broeit in ons allen,
  maar het zal toch, traag maar zeker, moeten worden afgebouwd,
  voordat een geheel nieuwe cultuur kan worden aangevat.

 10. Alias Waramund..

  Gewoon lezen wat er staat geschreven in Jeremia 33:15-16
  ••VERS 15) ..In die dagen en in ‼️die tijd Zal Ik David een rechtvaardige Spruit doen ‼️ontkiemen••
  ••VERS 16) ..In die dagen zal Juda worden verlost en Jeruzalem in veiligheid wonen.. Zacharia 12:10 heeft gewoon met de Waarschuwing in het 6e zegel reinigingsoordeel te maken.

  Dat [ontkiemen] kun je ook begrijpen als geboren worden.. dus kan het nooit Jesus Christus zijn.
  Dus {in die tijd} en {die dagen} verwijst naar onze tijd en het herstel en bekering van de 12 stammen van Israël.

  Ook in Jeremia 23:5 staat {verwekken} en wordt in vers 6 Juda ook weer verlost.
  De bekering van de Joden en de rest van de mensheid begint gewoon in de Waarschuwing.
  Dat zie je ook o.a. in Jesaja 66:14+ ..en het begin van de nieuwe hemel en Nieuwe aarde in zijn éérste fase, 65:17+.. daarbij betreft Maleachi 3 de Vorläufer en ook de Waarschuwing.

  Voegt men het {Romeinse rijk} in in wat jij impliceerde in de genoemde link over de Katechon: https://youtu.be/U_PG6KmURmc ..in minuut 5:55 ..dan krijg je onzin te horen en maak je die profetie belachelijk.

  Daarbij gaat het ook nogeens in daarop volgende seconden over een mens die de [aangekondigde] is… ook dit kun je niet invullen met het Romeinse rijk als de Katechon, de volgende site geeft daar ook al een ander beeld van ofschoon die vrouw het hier en daar mis heeft. https://greatmonarch-angelicpontiffprophecies.blogspot.com/2019/02/the-great-catholic-monarch-and-angelic.html?m=1

  Je verweer stoelt dus nergens op.. jouw verweer is pure onzin-nigheid.
  De tempel Gods in 2Thess.2:4 betreft de katholieke kerk en haar hoofdzetel in Rome…De persoon in vers 3-4 is de valse profeet maitreya..de ROOF-vogel uit het occulte Oosten in Jesaja 46:11 {éérste} versregel de 2e versregel betreft de Katechon uit 2Thess.2 vers 7.. die [het] tegenhoudt.. het voortwoekerend kwaad.

  Daniël 7-12 betreft de periode met de antichrist vóór het laatste oordeel op de Jongste Dag.

 11. De engel des Vredes is Niet een Aarts-Engel noch Elia noch Henoch maar de Maleachi 3:1 bode de Vorläufer.. de Vreugdebode in Jes.52:7–12.. want de nieuwe hemel en Nieuwe aarde komt eraan:: https://youtu.be/1v3HQznbkd0 ..minuut 3:22 ..3:45..
  Niemand heeft [die engel] (Ezechiël 17:22)..nog gezien ..dus ik ook niet..😉..😲..😂🤣..🤭.. ook Derks nog niet..daarom 🙈niet.💤

  1. Dat u de Engel des vredes nooit opmerkte wisten we al . . .
   Relativeer al uw speculaties, bouw ze af tot op de grond en dan zal Hij al wat dichter bij komen.
   Maar we moeten vrezen dat u Hem liever niet wil ontmoeten want uw god is een vreemde soort artificiële intelligentie die u volledig in zijn duistere macht heeft maar u kunt zich niet inbeelden hem los te laten of weg te duwen. De Engel des vredes zal u dus nooit kunnen benaderen.

   De komst van Engel des vredes hangt eenvoudig af van uw ingesteldheid.

   Daarmee bevestigt u een duivelskind te zijn OMDAT u dat werkelijk WIL zijn terwijl dat ECHT NIET HOEFT, eigenlijk zelfs verboden is: “Bovenal bemin God”.
   En nu zult u zich weer wreken op deze woorden . . .

 12. @:eric-b-l

  Jammer van je verwarrende conclusies.

  CITAAT: DE komst van Engel des vredes hangt eenvoudig af van uw ingesteldheid.

  Dus je erkent dat een betere ingesteldheid VAN MIJ de komst van de engel des Vredes bespoedigd..wat een gunst 🤣😂..🤭 dat ik zo’n invloed kan hebben.
  Ook bouw ik mezelf al af met mijn speculeren..tot de grond.. en komt hij die engel des Vredes dus al wat meer dichterbij ..mijn tweeling broer voor de spiegel.. hij lijkt sprekend.
  Hopelijk zijn dit niet al te zeer lelijke woorden voor je gevoelig hartje.💤

  1. @ Jo,
   U zou moeten weten wie de Engel des vredes is.
   Hij wil bij u komen maar u laat Hem niet toe.
   Hoe komt het dat u het niet weet ?

 13. @P.S.,
  Ik heb het idee, dat U niet echt gaat voor een kindernevendienst.
  Als Uw ÉCHTE wil ontbreekt, dan niet daarmee beginnen.

  Mocht U wél ermee beginnen:
  Aan de pastoor vragen om zijn medewerking (dat kan op vele manieren).
  Als Uzelf kleine kinderen heeft, garandeer ik U een positief respons binnen drie weken.

  Mijn eigen begin:
  Naast mijn eigen kinderen had ik in het begin maar één of twee deelnemende kinderen.
  Na twee weken had ik ’n twintig kinderen. Daarna schommelde het rond de dertig kinderen.

  Nóg een ding om op te passen: Uw persoonlijke vakanties (en daardoor geen kindernevendienst) hebben absoluut een flink langdurig(!) negatief effect. Kinderen dienen te ÁLLEN tijde(!) te weten wat ze kunnen verwachten.
  Het beginnen van kindernevendiensten is dus absoluut niet iets om lichtzinnig mee om te gaan.

  1. @P.S.,
   Wat ook nog flink kan meehelpen:
   In een aangrenzende kerkzaal na de H. Mis koffiedrinken voor iedereen (voor kinderen bijv. limo).

 14. @: Eric-b-l..

  CITAAT eric-b-l:
  ▪︎Daarmee bevestigt u een duivelskind te zijn▪︎ ..volgens bepaalde psychologische opvattingen valt zo’n “type” uitspraak te categoriceren onder een [magisch denken] ..en het projecteren op een ander.🤭

  P.Derks verwijst vaker naar psychiaters en psychologen en hoe die kunnen helpen, waarschijnlijk is hij kind aan huis en heeft hij een rits aan adressen..en daar kun je ook je theorieën laten ijken.. en misschien een boek schrijven..wie weet.

  Je schreef ook: ••Maar we moeten vrezen dat u {H}em liever niet wil ontmoeten want uw god is een vreemde soort {artificiële} intelligentie die u volledig in zijn duistere macht heeft▪︎▪︎

  Het lijkt me ook nogeens dat je de [engel des Vredes] verwart met Jezus Christus daar je [H]em met een hoofdletter schrijft.. en de nuchtere samenhang die ik her en der constateer verwart met {artificiële intelligentie}.
  Ik raad je aan, ga eens naar een masseur en laat je eens goed masseren..💆‍♂️daarboven.🤭

  1. @ Jo,
   Ik herhaal, desnoods tot in den treure toe:

   — U zou moeten weten wie de Engel des vredes is —

   Hij wil bij u komen maar u laat Hem niet toe.
   Hoe komt het dat u het niet weet ?

 15. @:eric-b-l

  Treur over jezelf ..de engel des Vredes is de Vorläufer in Maleachi 3:1 ..de kroonprins in o.a. Jesaja 32.. de eindtijd Cyrus in Jesaja 46:11..‼️2e versregel ..De Vreugdebode in Jesaja 52:7.. de held in Jesaja 28:2.. en de Katechon 2Thess.2 vers 7.
  Als je dat niet aanstaat is dat jouw probleem.. iedereen het zijne om de eeuwige behoudenis te bereiken.

  1. @ Jo,
   JAAAAA !!! Dat is Hem !!!
   Goed zo, Jo !!!

   Maar . . . moet ik nu vermoeden dat jij denkt dat er nog een tweede Engel des vrede kan bestaan naast Jezus Zelf ?

   Dat kan je echt niet bedoelen.

   De Ware vrede kan van niemand anders komen dan van onze Grootste Koning Jezus, ook via bemiddeling van ons allerliefste allerfijnste Moeder Maria.

   Mocht je dat ooit durven betwijfelen dan . . . dan . . . stuur ik de SWAP-troepen op je af (grapje).
   O Heer, Heiligste Mysterie aller Mysteries, schudt Jo a.u.b. eens goed wakker.

 16. eric-b-l
  @Jo gaat hooguit richting hemel, om God te vertellen wat Hij had moeten doen.

 17. @: eric-b-l ..

  Man man man ..neeeee dat is Hem niet.. je bedoelt Jezus Christus..de Heer is dus niet de Katechon…man man man ..kun je wel begrijpend lezen ..en horen.
  De volgende link in minuut 1:47 https://youtu.be/7kAZb6Tm5c4 wordt hij, dus de Katechon, (Daniël 7-13) terzijde gestaan door het leger van God ..de begenadigden ..(zonder wapens) die zijn mantel en schild zullen zijn..elk met bijzondere genaden ..en taak.

  Ook wordt weer gewezen op het merkteken van het beest o.a. in de komende vaccinaties ..of moet ik het je voorlezen..met een extra toelichting.🤭..🤣😂

  1. @ Jo,
   voor zover ik kan nagaan bestaat over het woord “katechon” grote verwarring.
   Gooi het in de afvalbak. ( wikipedia.org/wiki/Katechon )

   Ik dacht dat iedere Christen het er over eens was dat het Oude Testament letterlijk zwanger is van de ontelbare verblijdende aankondigingen van de komst van de Messias. Ik zou zeggen dat althans de oprechte Joden er naar toe leefden.

   Die grote hoop werd aan dat volk gegeven, Jo, begrijp a.u.b. hoe belangrijk dit is.

   Hoe het u ontbreekt aan levensvreugde, Jo, daar krijg ik hartpijn van.
   Jezus zo te onderschatten !

   En dan verwijst u zelf naar Daniel 7:13
   (voor het gemak kopieer ik even van het NBG)

   13 Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze;

   14 En hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natien en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is.

   15 De geest van mij, Daniel, was ontroerd in mijn binnenste, en de gezichten die mij voor ogen waren gekomen, ontstelden mij.

   Klaar en helder als het ons door God geschonken en vrij en kostenloos te gebruiken bronwater.

 18. @: eric-b-l..

  Daniël 7-13 moet je naast Openb.5:7 zetten om het verschil..het onderscheid te zien.. in Dan.7:13 zie je een persoon in een afhankelijke positie..hij wordt geleid voor God de Vader ..in Openb.5:7 zie je dat [niet] bij het Lam Jesus Christus.

  Daarbij zijn er genoeg profetieën die een wereldse koning in Jeruzalem veronderstellen @; Waremund heeft het helemaal mis met te veronderstellen dat Jezus Christus in Jeruzalem zal tronen.

  Daarbij is ook Jesaja 9:5 NIET Jezus Christus..ook niet Zacharia 6:12 waar het over de eindtijd paus en koning gaat.. en zo zijn er elders nog meer passages.
  Ik heb het juiste zicht op deze zaak…dat is ook noodzakelijk.
  Jullie volharden in me te weerspreken in onwetendheid..
  En ik volhard in het steeds op de juiste wijze weerleggen van jullie verkeerde conclusies.

  1. Ik heb het niet mis; Jerusalem is de Troon van David en Christus is diens wettige Erfzoon. Hij zal op de Troon regeren tijdens de Rust van het zevende millennium van de wereld en na het Laatste Oordeel in eeuwigheid.

   Dat één of andere Jo uit Limburg graag op Zijn plaats zou zitten verandert daar niets aan.

   Voor zover ik weet komt men figuren zoals u bijna niet tegen buiten het internet; zij lijken bijna exclusief op het internet actief. Daarom vraag ik mij af of u niet voor het bewind werkt om door absurde dingen te posten op het internet mensen van de katholieke religie weg te houden.

   1. U gebruikt het woord “veronderstellen”, Jo; dat Christus fysiek op de Troon van David in Jerusalem zal zitten belijd ik met bovennatuurlijk geloof, en dat is van een veel hogere orde dan iets “veronderstellen”.

 19. @eric-b-l,
  Het verweer van @Jo komt neer op: ‘Ik tegen de hele wereld’.
  Anders gezegd: @Jo – met zijn basisschool-opleiding weet het beter dan de universiteiten van de gehele wereld.

  Tegen zulk een dommigheid en eigenwijsheid (betekent: @Jo is écht ervan overtuigd wijzer te zijn dan álle andere mensen) valt niet tegen te vechten.

 20. Meer dan waarschijnlijk is Jo een mol die met onverholen duivels genot de zogenaamde “radicalen” onder de Katholieken in kaart brengt met het oog op vervolging. Dit werd me duidelijk nadat deze morgen mijn heks plots een grote angst overviel, niet omwille van mij maar omwille van haar eigen misdadig leven en vooral omdat haar broer tot over zijn oren in occulte misdaden verwikkeld zit. Zij heeft een ander familielid die jarenlang voor de BRT werkte en haar gezin bij gelegenheid korte promotiefilmpjes kon gunnen vlak voor het TV-nieuws ’s avonds wanneer het kijkersaantal maximaal is. Haar gezin werd daarin voorgesteld als een der meest ideale en perfecte van heel Vlaanderen. Wanneer ik wordt opgepakt door haters van de Kerk en hardhandig ondervraagd dan lijkt het haar vanzelfsprekend dat ik naar hen zal verwijzen omdat zij er van uitgaat dat ik redenen heb om me op haar en haar broer te willen wreken. In opspraak komen is voor haar zowat het ergste dat haar kan overkomen.

  Het lijkt me het beste Jo volledig te negeren.
  Nooit meer antwoorden aan Jo.

  1. eric-b-l,
   Met Uw laatste reactie en daarvan de laatste twee zinnen geeft U het juiste antwoord:
   Het lijkt me het beste @Jo volledig te negeren.
   Nooit meer antwoorden aan Jo. (Maar dan echt ook: NÓÓIT.)

   Het beste zou zijn, dat zij van deze site afgegooid zou worden.

 21. @: @: @: ….

  Het is simpel ..leg de profetieën uit het verleden en de huidige actuele profetieën naast de h.Schrift en dan wordt het duidelijk.. althans voor de mens met een soepele en open geest die zich degelijk, door de jaren heen, ingelezen heeft.

  P.Derks is b.v. niet in staat om, via o.a. die huidige actuele profetieën.. zich in te leven in de genade-werkingen van de Heilige Geest.. want bang om misleid te worden ..hij is meer een vorm-gelovige.. meer zoals stugge politiemensen ..met hun: bevel is bevel.. om zelf niet op onderzoek te hoeven gaan..buiten het -bevel is bevel- .. zoals het gedrag [vergelijkbaar] van politiemensen zoals we de afgelopen jaren gezien hebben.. bv. met dat doord-rammen..😲..🤔 om bv. hier de andere het zwijgen op te leggen.. en af te branden.. zoals hierboven.
  CITAAT: Nooit meer antwoorden aan Jo. (Maar dan echt ook: NÓÓIT).
  Inderdaad P.Derks ..dat zwijgen is een goed voornemen.. jij verspilt hier ruimte en tijd.. met inhoudsloze reacties…wees nederig ..schoenmaker blijf bij je leest.

  Het is o.a. @:Waramund die juist de profetieën uit het verleden en de huidige profetieën weerspreekt dat ’n grootvorst als Monarch in Jeruzalem tronen zal en.. elders.. Het bovennatuurlijk geloof in de toekomstige Franse Monarch wordt aangereikt in de talrijke profetieën en die juist jij weerspreekt.. jij wijkt af van het betreffende geloofwaard-ige…..en niet ik.
  Jezus Christus komt in het [voorbijgaan] terug in het 6e zegel reinigingsoordeel ..in Glorie en Macht.. en zal vanuit het hemelse Jeruzalem als Koning der koningen heersen over zijn onderkoning-en hier op aarde, Jesaja 32.

  eric-b-l.. ik had van kleins-af-aan al geen of weinig fantasie, daarom ..waar kan ik dat boek kopen met je vervolg van die fantasieën over complotten die je beschreef in je bovenstaande reactie?! ..
  Begrijp ik het goed dat je een martelaar wordt?! …

  Het is inderdaad een goed voornemen om niet meer op zo een wijze te reageren op wat ik hier zoal betoog.. van het een en ander betoog over wat toch van een andere meer serieuzere orde is…
  ….Ik sluit dan ook niet uit dat je die reactie iemand anders had willen mailen.😲..😉 en per ongelijk hier geplakt hebt.. ik heb wel moeten 😂🤣 ..ofschoon ik het een verwarrend verhaal vind.. maar dat komt omdat mijn fantaserend vermogen tekort schiet.
  Dus liever niet zo een dergelijke reacties.. inderdaad is het dan beter niet te reageren.🤭

 22. @: Waramund..

  Bijbels bewijs dat Jezus Christus niet in Jeruzalem op de troon van David zal zitten.

  Het kruisoffer heeft in de oudtestamentische offerdiensten haar voorafschaduwing.. hetgeen betekent dat de Joden bij hun bekering in Jezus Christus nooit meer kunnen terugvallen op de oudtestamentische offerdienst ..anders zijn ze maar ten dele bekeerd of feitelijk niet, want dan hebben ze het een en ander niet begrepen.

  God gaat hun daarin echt niet plezieren om deze offerdienst te herstellen, trouwens.. in deze offerdiensten hadden ze eigenlijk zelf ook al geen zin meer in. ..lees Maleachi 1 het laatste oudtestamentische hoofdstuk maar.

  Na de door Jezus Christus voorzegde verwoesting van de tempel (in het jaar 70) .. blijkt ook nogeens dat ze daarna weleens de tempel opnieuw wilden opbouwen.. en toch steeds mislukte zelfs door bovennatuurlijke interventies van God.

  De evangelische christenen veronderstellen dat Zacharia 6:11-12+ op Jezus Christus betrekking heeft en in de eindtijd zal plaatsvinden.
  Maar je hoeft geen bijbelgeleerde, of theoloog, of exegeet te zijn.. om op te merken dat in vers 11 sprake is van de hogepriester en twee kronen dus één kroon voor de persoon van de hogepriester en één kroon voor de koning.
  Dat betekent dat de spruit (boomscheut)..niet Jezus Christus kan zijn.

  Daarbij staat een scheut aan het begin van zijn groei tot boom..een man dus als spruit dus aan het begin van zijn groei ..tot boom ..en kan dus ook niet van toepassing zijn op Jezus Christus.
  In Ezechiël 17:22-24 wordt ook over een twijgje.. c.q. scheut gesproken..hij wordt uiteindelijk in de hemel “opgevoed”.. maar als je goed leest zie je dat die volwassen boom eerst een [dorre] boom was.. een mens dus die tot bekering komen moet..om de vruchtbare boom te worden in vers 23.

  Zie verder Hebreeën 12:22 en o.a. Psalm 48 en zelfs Daniël 7-13.. waar hij voor God de Vader GELEID wordt..(dus in een afhankelijke ‼️positie)..in tegenstelling met het Lam Jesus Christus in Openb.5:7.
  Ook Daniël 7-13 betreft dus [niet] Jezus Christus.. is dan de gevolg trekkende conclusie.

  Ook blijkt de koning op zijn troon alleenmaar priester te zijn ..dus geen hogepriester.
  Jezus Christus is Hogepriester [en] Koning.
  Er is harmonische samenwerking tussen die hoge-priester en die koning-priester…en het is die aardse koning, die de tempel bouwt..((die koning is dus [niet] Jezus Christus in persoon)).
  Daarom zijn er Joden die niets willen weten van een tempel-bouw VOOR de komst van hun nog te verwachten Messias.

  Zo er toch een tempel gebouwd zou worden, met of zonder de antichrist kan het dus niet de tempel in 2Thess.2:4 zijn.. want in vers 4 betreft het de tempel Gods en als de Joden dan toch met of zonder de antichrist een tempel bouwen dat is het dus niet de tempel Gods.

  Kijken we naar Jeremia 33:15-18 en 23:5-6 dan zien we ook daar die twijg of spruit weer opdoemen en 😲ook nog in onze tijd bij het herstel van Israël in 1948..(helaas onder aanvoering van de Illuminati-vrijmetselarij, Openb.3:9).
  In die tijd geboren >> ((ontkiemen))..van het herstel van Israël..ook al is het tot stand gekomen door de Illuminati-vrijmetselarij.
  In Jeremia 23:5 is het {verwekken} dus in dit geval te begrijpen als geboren in die betreffende tijd…volgens de Petrus Canisius vertaling.

  In Jeremia 17-18 en ook trouwens in Maleachi 3:3-4 zien we een [schijnbare] tegen-stelling in wat ik hierboven betoog over het einde van de oudtestamentische offerdiensten.
  In het oude testament werd het mysterie van de nieuwe Offerande in Maleachi 1:11 nog niet onthuld en alleenmaar even aangestipt.

  In de voetnoot staat:: “De profeet richt zijn blik op de Messiaanse tijd: de deuren van de tempel zijn gesloten en alle volkeren vereren God.
  Het offer dat dan overal zal worden opgedragen is niet alleen het geestelijk Offer van gebed, maar een offer dat de offers van het oude verbond moeten vervangen. Waarin precies dit Offer bestaat wordt nog niet duidelijk gezegd…

  ..De latere Openbaring en vervulling zullen dit duidelijk maken, zoals het gewoonlijk bij de Messiaanse profetieën gebeurt.
  Maar de gehele christelijke oudheid heeft hierin terecht een voorspelling gezien van het onbloedig Offer van het Nieuwe Verbond dat in de H.Mis op alle plaatsen aan God wordt opgedragen.

  En daarom kon vanuit Jeremia 33:18 en Maleachi 3:3-4 ..die belofte van een voortgezette offeren voor altijd en immer, alleen vanuit het zicht van offeren begrepen worden vanuit de context van die tijd.

  Alleen de katholieke kerk heeft een dagelijks Offer.. en hetgeen [gestaakt] zal worden naar Daniël 12:11.. ook aangekondigd in de katholieke profetieën op YouTube.
  Veronderstellen dat daar de Joodse oudtestamentische offerdienst mee bedoeld is..is dus een grote mis-vatting.

  1. Ik heb niet gezegd dat God de oude dierenoffers terug gaat instellen; dat zal nooit gebeuren. Wel zeg ik dat de bijbelse profetieën over de Zoon van David over Christus gaan en niet over een louter menselijke koning en dat Christus de Troon van David geërfd heeft. U benadert de H. Schrift op een individualistische manier die afwijkt van de apostelen, de kerkvaders en de geest van de Kerk zoals de protestanten doen en probeert uzelf tot een bizarre goeroe van een nieuwe sekte te maken, zoals ook herhaaldelijk in de protestantse geschiedenis gezien werd.

   Een katholiek erkent dat de unanieme sententie van de heilige vaders een onfeilbare regula fidei (regel des geloofs) is, en dat Daniël, Jeremias en Isaïas over de Heer Jezus spraken en niet over één of andere 21ste-eeuwse Limburger is zo een unanieme sententie en het geloof van de heilige Kerk. Bekijk de O-antifonen van de Adventstijd; de Heer Jezus Christus wordt door de Kerk aangeroepen als de Radix Iesse en de Clavis David.

   Wordt u door een bewindsorganisatie betaald om te posten, Jo? Of loopt u thuis met een hermelijnen mantel rond en roept u “Voor u is het “Sire”, paysanne!” wanneer een kassierster u met “meneer” aanspreekt?

   Maar betreffende de eindtijd nog dit: Meerdere kerkvaders schreven over de Millenniale Week, de doctrine die zegt dat, zoals de Scheppingsweek zes dagen telde met de zevende als dag van rust, de duur van de wereld tot de eschatologische voltrekking zes millennia telt met het zevende als tijdperk van rust. Volgens de berekening van sint Beda in “De temporum ratione” werd Christus geboren in het jaar des werelds 3952, en wanneer ge daar 2023 jaren bijtelt krijgt ge 5975; volgens de berekening van de heilige Beda bevinden we ons dus in het einde van het zesde millennium en nadert het begin van het zevende, en volgens kerkvaders zoals sint Irenaeus is dat het millennium van het duizendjarig rijk van Christus met Zijn heiligen in Jerusalem.

   Volgens een visioen dat toegeschreven wordt aan de gelukzalige Katharina Emmerick was het jaar des werelds 3997 het geboortejaar van Christus; dat ligt niet veraf van de berekening van Beda.

 23. CORRECTIE:: .. In Jeremia 17-18 en ook trouwens in Maleachi 3:3-4 zien we ..etc.
  Moet zijn: In Jeremia [33]:17-18 enz.

 24. @Waramund..

  Mijn vorige reactie is [een deel] van een mailbericht aan mijn zus.
  Mijn zus ging naar een goeroe in India en wilde zelfstandig het een en ander van het oosterse geloof onderzoeken en kwam al gauw van een koude kermis thuis.🤣 ..😂
  Bij die goeroe kwamen bisschoppen en hoge regeringsleiders zoals Clinton.
  Het occulte duistere samenspannende karakter van die goeroe werd al gauw duidelijk.. en van die “hoge heren”.

  Toen ging ze naar een {vriendenkring} van een beroemde gebedsgenezer uit Duitsland..die halverwege de vorige eeuw overleden was..een soort christelijke goeroe en daar was het ook al snel over en uit.

  En nu wil ze alleenmaar uitgaan van de bijbel als oriëntatiebron.
  Dus ze zit al in de goede richting.
  Vandaar mijn betoog over het onderscheid van de oudtestamentische offerdienst.. en het katholieke H.Misoffer.

  Vanuit een [andere invalshoek] bewijs ik feitelijk de nieuw testamentische offerdienst in de Heilige Mis.. dus ik ben benieuwd hoe ze daarop reageert.

  Kijk eens wat St.Augustinus zegt:: ••A-millennialisten geloven dat de eerste opstanding in Openbaring 20 de nieuwe geboorte van de gelovige is. Zij zien het Millennium symbolisch, tussen de periode van Zijn hemelvaart en Zijn wederkomst. Sinds Augustinus is dit de algemene traditionele zienswijze. Zij geloven dat Jezus zal terug komen om te oordelen, waarna de eeuwigheid begint.
  Duidelijk is toch wel dat er bij de Post- en A-millennialisten vrijwel geen Bijbelse visie is op Gods toekomstig heilsplan met Israël. Mede hierdoor is Openbaring voor velen een gesloten boek gebleven.

  DE heilige Augustinus is toch een kerkvader.. en dan schreef je: “een katholiek erkent dat de unanieme sententie van de van de heilige vaders een onfeilbare regula fidei (regel des geloofs) is”.

  Helaas had en heeft de h. Augustinus ongelijk.. hetgeen niets van zijn heiligheid afdoet.
  En ook sint Irenaeus heeft helaas ongelijk.

  Je toont aan dat je de actuele eindtijd profetieën niet kunt overzien in hun samenhang.. ga [hierboven] nog eens terug na die site van die Italiaanse mevrouw daar staan al heel wat profetieën op van heiligen en begenadigden.. ook van eeuwen terug.
  Het lijkt er op dat jij helemaal niet [origine]el kunt denken.😲.

  Het aangekondigde tijdperk van vrede in Fatima betreft het symbolische Duizendjarig Rijk..de hedendaagse profetieën maken dat duidelijk.. helaas ben je daar niet genoeg in thuis om de betreffende samenhang.. daarin te ontwaren.

  1. Jo: “Het occulte duistere samenspannende karakter van die goeroe werd al gauw duidelijk.. en van die “hoge heren”.”

   De leiders van het oosters mysticisme staan in contact met dezelfde satansengelen als de leiders van westerse vrijmetselaarsloges, dus ze dienen dezelfde plannen en dezelfde praeternatuurlijke zwarte tiran als architect ervan.

   Jo: “DE heilige Augustinus is toch een kerkvader.. en dan schreef je: “een katholiek erkent dat de unanieme sententie van de van de heilige vaders een onfeilbare regula fidei (regel des geloofs) is”.”

   Over het letterlijk millennium was er onder de kerkvaders geen unanieme sententie; reeds sint Justinus Martelaar zei dat sommigen een letterlijk millennium geloofden (bij wie hijzelf gerekend werd) en anderen niet; die laatsten, echter, geloofden ook niet aan de goddelijke inspiratie van het boek der Apocalyps voordat de canon van de H. Schrift gedefinieerd werd, dus er is een tijd geweest waarin virtueel al diegenen die het boek bij de H. Schrift rekenden een letterlijk millennium geloofden. Meerdere oudere kerkvaders geloofden het en, belangrijk, diegenen die de levende stem van sint Johannes, de gewijde schrijver van het boek, gehoord hadden geloofden het.

   De mening van de latere grote kerkvader sint Augustinus werd dominant in de westerse Kerk en is dat tot op heden gebleven, maar omtrent de letterlijke exegese van de Schrift heeft Augustinus een zwakke kant; zijn sterke kant ligt bij de christelijke soteriologische doctrine (de werking van gratie etc.). Het onderwerp van het letterlijk millennium is nog steeds controversieel binnen de Kerk, maar het standpunt van kerkvaders zoals Irenaeus dat ik deel is nog nooit onherroepelijk veroordeeld geweest door het leergezag; de positie van sint Augustinus is geen katholiek dogma en kan naar mijn oordeel niet juist zijn omdat die tegenstrijdig is met de tijdlijn van gebeurtenissen zoals beschreven in het boek der Apocalyps.

   Over de fysieke wederkomst van Christus en over het feit dat Hij de Zoon van David van de messiaanse profetieën is waren de heilige vaders het wel eens, en geen katholiek mag daarvan afwijken.

   1. Mijn verwijzing naar sint Justinus betreft hoofdstuk 80 van de Dialoog met Trypho.

 25. @: Waramund..

  Ook bij Vassula Ryden zie je dat Openb.19:11+ ..het 6e zegel reinigingsoordeel betreft.
  Ook Openb.20:4 betreft datzelfde 6e zegeloordeel waarin dus de manifestatie van de bekende Waarschuwing.
  Er zijn maar twee hoofd-oordelen in de laatste dagen waarin Jezus Christus zich in manifesteren zal.. dit heb ik al eerder betoogd.. het 6e zegeloordeel is dus het vóórlaatste oordeel..simpeler kan ik het niet duiden.

  Op dat 6e zegeloordeel volgt dus gewoon een tijdperk van vrede + en die betreffende reiniging in het 6e zegel veroorzaakt de geboorte van de nieuwe hemel en Nieuwe aarde.. zoals ook Jesaja 66:14+ impliceert.

  Toendertijd heeft het vaticaan Vassula onnodig bestreden in haar informatie over het tijdperk van vrede.. en de nieuwe hemel en Nieuwe aarde, zelfs jij proclameert
  het, dan ben jij dus ook tegen de leeropvatting inzake.

  De hemel verkondigt gewoon de betreffende informatie aan de hedendaagse begenadigde personen.. buiten de goedkeuring van het vaticaan om.. omdat het vaticaan lang genoeg verzaakt heeft om het volk uitdrukkelijk te waarschuwen.

  De rest van de wederzijdse standpunten is een herhaling van zetten.. om het zo te zeggen.. jij je standenpunten ..ik de mijnen😂🤣

 26. @: Waramund..

  P.s
  Jesaja 24:21-23 impliceert ook het duizendjarig rijk..wat ook de verwijzing in de voetnoot is in de Petr.Can.vertaling.
  Hoofdstuk 24 betreft dus ook het 6e zegel en wat er kort aan voorafgaat.
  De verwijzing naar de berg Sion in Jeruzalem, in vers 23..moet men opvatten als naar Hebreeën 12:22.

 27. @: Waramund..

  Een tijd geleden heb ik in andere reacties ook al gewezen op het onderscheid tussen de berg Sion in het hemelse Jeruzalem en de berg Sion in Jeruzalem op aarde.
  Jesaja 24:23 …Want Jahweh der heirscharen zal heersen als KONING op de berg Sion.. in Jeruzalem.

  Er zijn in de h.Schrift meer van zo’n dergelijke teksten..Men moet dus goed opletten of daarmee het hemelse Jeruzalem of het aardse Jeruzalem bedoeld wordt..en goed naar de context kijken.
  Het is duidelijk dat Jesaja 24 het 6e zegel betreft en niet een beschrijving van het laatste oordeel..zoals o.a. in Openb.20:11-15.

  Kijkt men naar Jesaja 25, het daarop volgende hoofdstuk ..dan kan men een verkeerde indruk krijgen, zo staat er in vers 7.. (Petr.Can.vertaling) ••Op ‼️deze berg scheurt Hij de sluier, die alle volken bedekt, Met het floers, dat alle naties omhult•• ..hetgeen volgens vers 8 overeenkomt met Openb.21:4 bij de Wederkomst op de Jongste Dag bij het laatste oordeel.

  …Maar ook in de Waarschuwing in het 6e zegeloordeel wordt de sluier gescheurd die alle volken bedekt.. en hetgeen we kunnen weten door de ons gegeven actuele profetieën ..en niet te vergeten de profetieën uit vroegere tijden.

  De verzen 7 en 8 behoren (schijnbaar)..eigenlijk niet in Jesaja 25 te staan omdat deze feitelijk de Jongste Dag bij het laatste oordeel beschrijven.
  Het verhaal in zijn verloop geeft aan dat het leven op aarde daarna ((na het reinigingsoordeel als het 6e zegeloordeel in Jesaja 24))..nog gewoon voortgezet wordt en dat is bij het laatsteoordeel niet het geval..zie 1Thess.4:17.

  Waarom de verzen 7 en 8 dan toch in Jesaja 25 staan is dan ook om de samenhang en eenheid uit te drukken tussen het vóórlaatste oordeel in het 6e zegeloordeel en het laatste oordeel op de Jongste Dag.. ‼️indachtig de volgende passage in de link van een dwalende sola Scriptura christen en ex-katholiek en al eerder vermeld:: https://www.cogwriter.com/great-monarch.htm

  ▪︎▪︎Dit is zo omdat er twee verschillende stadia zijn binnen de periode van de laatste dagen: de eerste, die de laatste fase aankondigt, is van mindere intensiteit: de laatste fase brengt de voleinding van de wereld tot stand. Op elk van deze twee stadia zullen de nabije tekenen van het Einde [[van ‼️‼️ toepassing zijn]]. Zo staan ​​we nu op het punt de [[eerste fase]] in te gaan, de grote ramp die op handen is [[en waarop een periode van vrede zal volgen]]… Kortom, vrijwel de hele wereld zal katholiek zijn. De universele prediking van het evangelie zal op zijn beurt het [[eerste teken]] vormen van ‼️‼️ de tweede fase (Dupont, p. 90)■

  Op een andere wijze dan deze ex-katholiek die de Franse Monarch zo mogelijk aanziet voor de antichrist..zo heb jij..Waramund.. dus ook een ander verdraait beeld over de Monarch profetieën.. zoals blijkt.

  Overeenkomstig met het bovenstaande moet je ook Openb.19:11-20 zien ..het betreft het 6e zegeloordeel en waar in vers 20 alleen de valse profeet maitreya in gedood wordt, zoals ook uit Jesaja 66:17 en 11:4 blijkt en 2Thess.2 vers 7.. en vooral in Daniël 7-11.
  Al vanaf de lagere school heb ik altijd begrepen dat de antichrist pas gedood zou worden bij de Wederkomst op de Jongste Dag bij het laatste oordeel.. en ik veronderstel dat het voor de meeste katholieken het zo overgedragen is.
  Dus @:Waramund ook hierin wijk je af van die overgedragen geloofsopvatting.

  En Openb.19:11 en het 6e zegel betreft niet alleen een reinigings-oordeel maar ook een wraakgericht.. zo wordt het in de Petr.Can.vertaling bij vers 11 ook aangegeven.. ook in de voetnoot.
  In de voetnoot bij het 6e zegel in Openb.6 maken ze dan toch weer de fout 😱 de komst in het 6e zegel aan te zien als de gebeurtenis van in het laatste oordeel.. en ook daar wilde ik hier dus voor waarschuwen.. om dit onderscheid goed op te merken.
  ……

  1. Het hemels Jerusalem daalt neer op de locatie van het aards Jerusalem na het Duizendjarig Rijk en na de nederlaag van Gog en Magog; op dat moment hebben de antichrist en zijn leugenprofeet reeds duizend jaren lang gebrand in de poel van vuur.

   De gebeurtenissen van de zeven zegels, inclusief die van het zesde, geschieden voor de manifestatie van de antichrist en zijn leugenprofeet.

   De antichrist wordt verslagen bij de Wederkomst maar het Laatste Oordeel geschiedt pas later, na de duizend jaren en na de nederlaag van Gog en Magog. Let ook op het onderscheid tussen Sheol en de poel van vuur; na de nederlaag van het beest wordt de satan in Sheol opgesloten, maar later, na de nederlaag van Gog en Magog wordt hij in de poel van vuur geworpen waar het beest en de leugenprofeet zich bevinden. Het gelijktijdig plaatsen van de Paroesie (Wederkomst) en het Laatste Oordeel was onderdeel van de eerdergenoemde positie van sint Augustinus die de dominante mening werd in het westen en dat tot op heden gebleven is; vandaar dat u dat zo geleerd heeft; maar de mening is niet juist want die haalt de in het boek der Apocalyps beschreven tijdlijn door elkaar, wat verwarring veroorzaakt in de geesten van christenen.

   In het Duizendjarig Rijk na de Paroesie zal Gods belofte aan Abraham vervuld zijn dat hij het land van Kanaän ging bezitten; van de overvloedige oogst van dat lands graan zal hij eten en wijn zal hij drinken van de vrucht der wijnstok, en mensen zullen de levensduur van duizend jaren bereiken volgens de Boom des Levens, levensduur die onze vader Adam in de Ouderdagen niet bereikt heeft om de Zondeval, want na 930 levensjaren onderging hij de door God bepaalde doem en werd zijn geest ontlichaamd. De paradijselijke toestand van Eden zal in de dagen van het Koninkrijk hersteld zijn in Sion, en zoals de Heer gezegd heeft zullen uit oost en west rechtvaardigen uit de volkeren zich aan de tafel van Abraham, Isaäk en Jakob bevinden.

 28. Translate niet 100 % ..uit het Frans ..

  De Tempeliers hadden de koningen van Frankrijk dertien generaties lang vervloekt.

  De 13e generatie stopte met Henri IV.

  Het nastreven van de wraak van de Tempeliers zet hen aan de verkeerde kant. De neo-Tempeliersloges die hun wraak najagen, kunnen hun plan niet langer verbergen: “Jacques de Moley, je bent gewroken”, zei een revolutionair die met het onthoofde hoofd van Lodewijk XVI zwaaide en het aan het volk liet zien. Deze wraak zal doorgaan met de Duc de Berry.

  Het is nog niet voorbij. Marie Julie Jahenny vertelde de markies de la Franquerie:

  -Als we wisten waar de echte koning is, zouden de vrijmetselaars (onze neo-tempeliers) agenten van de republiek of zelfs enkele vrijers (volg mijn blik) proberen hem te laten verdwijnen!

  1. Jo, herlees eens wat ik hier eerder schreef over André Lesage (“Marquis de la Franquerie”) en zijn eigen connectie met gnostische neo-tempeliers.

 29. @: Waramund..

  Marie-Julie-Jahenny liet zich dus bedriegen en was dus niet instaat de achtergrond te kennen van André Lesage alias Marquis de la Franquerie.. ondanks haar bijzondere genaden.. zeer merkwaardig.. ze ging dus in zekere zin te biecht bij de duivel.. ook ben ik in mijn zienswijze niet afhankelijk van de informatie van die Marquis de la Franquerie.

  Nou ik heb toevallig een profetie uit een geschrift waar Jezus Christus zelf verklaart dat Lodewijk XVI van Koning David afstamt.
  Er zijn heel wat andere profetieën over de Franse Monarch..en onafhankelijk van wat Marie Julie Jahenny zegt.

  De antichrist betreft de [volheid] van het kwaad in persoon en heeft dan ook met Gog en Magog in Openb.20:7-9 te maken..het betreft het herstel ((op het eind van het tijdperk van vrede))..van het kwaad, geimpliceerd in Daniël 7-12 en 2Thess.2:8 en waar ook de Wederkomst op de Jongste Dag vermeld wordt en 1THESS.4:17 betreft ..en waar dan direct het laatste oordeel op volgt ..met hetgeen in Daniël 12:2-3 beschreven is en Openb.20:11-15.

  De bijbelse valse profeet maitreya neemt het vaticaan in ..dat vaticaan dat trouwens bol staat van de occulte symbolen..zoals bekend.
  De huidige actuele profetieën geven uitsluitsel.

  1. Jo, het was André Lesage zelf die beweerd heeft dat Marie-Julie Jahenny iets tot hem gezegd heeft, en u gaat er vanuit dat hij de waarheid zegt, maar reeds in de negentiende eeuw waren occultisten bezig met het proberen te beïnvloeden van katholieken omtrent het onderwerp van profetie en die Lesage was niet betrouwbaar. Waarom schreef een occultist als Adrien Péladan “Dernier mot des prophéties”?

   Er worden dingen toegeschreven aan heiligen en uitverkoren zielen die zij nooit gezegd hebben, dus wees voorzichtig.

   De bewering dat de Franse koningen van David afstammen komt van Lesage die zijn bewering uiteenzette in zijn schrijven “Ascendances davidiques des rois de France” en voor hem was het de hermetische magiër Pierre Plantard, die zichzelf tot een Franse “grote monarch” wilde maken, die dat beweerde. Ik heb mij jarenlang beziggehouden met vermeende grote monarch-profetieën en het is zo doende dat ik ben gaan zien dat occultisten het concept van een grote monarch hebben proberen te gebruiken.

   Het boek der Apocalyps onderscheidt duidelijk Gog en Magog van de antichrist. Tussen de twee gebeurtenissen zijn er duizend jaren en op het moment van het optrekken van Gog en Magog tegen Jerusalem steekt de antichrist al lang in de poel van vuur. U haalt zoals velen doen de in het boek weergegeven tijdlijn door elkaar en negeert zo doende de uitdrukkelijke betekenis van wat er staat. Er staat duidelijk dat het infernaal serpent terug loskomt na lange tijd opgesloten te zijn geweest in Sheol sinds de Wederkomst van Christus en de nederlaag van het beest en dat het serpent vervolgens Gog en Magog gaat ophitsen om op te trekken tegen de Heilige Stad waar Christus troont en regeert.

 30. @: Waramund

  Eerder wees ik al op Ezechiël 28:13-16 ..waar impliciet Adam’s lichamelijke constitutie beschreven wordt als een (bovenzinnelijk) Lichtkleed ..maar dan wel met de mogelijkheid (door de zondeval)..tot verdichting in vleeswording zoals we nu zijn.

  Ook ontkende jij, of Jules van Rooyen, dat het Hildegard van Bingen was die over een Lichtkleed van Adam had geschreven.. maar ik weet het zeker voor 99 procent ..ik heb het gelezen en dat is voor 100%.. maar ondanks dat..wie het heeft gezegd is eigenlijk bijzaak.

  Ezechiël 28:13-16 is een toelichting op het scheppingsverhaal van Adam en Eva.. voor “ingewijden”🤭..🤣😂 … als ikzelf.
  Als je niet kunt aannemen dat het Lichtkleed Adams lichamelijke constitutie was voor de zondeval..kun je ook niet begrijpen wat ik hier zoal betoog.. helaas.
  De hypostatische vereniging in Hebreeën 4:12 creëert de engel uit Openb.10.. en dat is de ware transformatie..klaus schwapb..zal jaloers zijn.🤫

  1. In de door u genoemde verzen van Ezekiël wordt niet gezegd dat Adams lichaam een lichtkleed was; u verzint dat zelf onder invloed van het gnostisch pantheïsme, de valse leer van die neo-tempeliers die Lodewijk XVI onthoofd hebben. De oude gnostici beweerden dat de wereld goddelijk was en dat het stoffelijke een gevolg was van een storing in die beweerde godheid, door hen “pleroom” genoemd, waardoor geesten opgesloten werden in fysieke vormen; volgens die gnostici werden sommige geesten sterren, anderen planten, dieren en mensen, en daarom haatten zij het lichaam en gingen sommigen daar zo ver in dat zij zelfmoord pleegden door niet meer te eten. Zij beweerden ook dat mensen die tegenstrijdig met het gnosticisme leefden na hun dood gereïncarneerd werden als dieren of planten; die dwaalleer deelden zij met het oosters hindoeïsme.

   Die ketterijen militeren tegen de christelijke orthodoxie. De christelijke God is persoonlijk en bovennatuurlijk, verheven boven de schepping, en Hij heeft de wereld als stoffelijk geschapen en de mens met vlees en gebeente; de stoffelijkheid is geen gevolg van een kwaad.

   Jo: “Als je niet kunt aannemen dat het Lichtkleed Adams lichamelijke constitutie was voor de zondeval..kun je ook niet begrijpen wat ik hier zoal betoog.. helaas.”

   U heeft de slechte gewoonte van te denken dat, wanneer iemand het niet met u eens is, die persoon simpelweg niet scherp genoeg is om te doorzien wat u wilt zeggen. Fout, men is het niet met u eens omdat u ketterijen verkondigt onder invloed van het gnosticisme. De dogmatische traditie van de katholieke Kerk negeert u, en in plaats van naar de stem der Kerk te luisteren neemt u leugens over uit denkscholen zoals die van René Guénon en Helena Blavatsky. Wanneer u naar de H. Schrift of naar geschriften van een heilige zoals sinte Hildegard verwijst, dan schrijft u er dingen aan toe die er niet instaan. In feite maakt u uw eigen persoon tot uw ultiem referentiepunt en probeert u om alles rond die eigen persoon te doen draaien die u in uw waanzin tot een soort van wereldkeizer probeert te maken.

  1. Een klaar begrip van de christelijke eschatologie helpt om de huidige geopolitieke toestand te analyseren in de context waarvan de vijanden van de heilige Kerk ruïnatie brengen over de volkeren.

   Het debat hier ging over de hoofdstukken 19, 20, 21 en 22 van het boek der Apocalyps.

 31. @:Johan..

  Eigenlijk is het simpel.
  De 3e wereldoorlog-kernoorlog zal beëindigd worden door het openen van het 6e zegel, Openbaring 6:12-17 en als je dat overleeft zal je lichaam een 3 voudige Lichtglans uit-stralen door de werking van het vuur van de Heilige Geest.. ((de grondlegging voor het latere glorievol verheerlijkte opstandingslichaam bij de Wederkomst 1THESS.4:17)).

  En dan volgt, op het einde van die periode van vrede.. de antichrist ..en dan de Wederkomst

 32. @Jo,
  U bent werkelijk VOL van … Uzélf (= hoogmoed).
  Het wordt (IS) hoog tijd dat U van die veel te hoog uitgevallen stoel aftuimelt.

 33. @Jo,
  Uw commentaren lezend, lijkt het alsof God bij Ú te rade gaat (DIENT te gaan) wat Hij dient te laten en te doen.
  Het dient juist andersóm te zijn: dat U bij God te rade dient te gaan, wat U moet laten en doen.
  U bent dus absoluut NIÉT nederig. In tegendeel: U bent werkelijk(!) vol van … UZÉLF.
  Anders gezegd: U bent anti-christelijk en bijgevolg NIÉT geschikt voor dit podium.

 34. @:Waramund ..

  Een Google Chrome vertaling…van de site http://www.marie-julie-jahenny.fr/le-marquis-de-la-franquerie.htm

  Op 24 augustus 1939, tijdens een extase van Marie-Julie Jahenny – Onze Heer en de Heilige Maagd kondigden ons aan dat de tweede grote brand op het punt stond uit te breken en onze Heer over mij sprak, voegde markies de la FRANQUERIE eraan toe: ” Mijn kleine dienaar neemt alle documenten betreffende Marie-Julie mee naar huis, zodat de Duitsers ze niet in beslag kunnen nemen.”

  Monsieur de la FRANQUERIE heeft deze documenten die de Hemel hem had toevertrouwd altijd zorgvuldig bewaard. En het was in 1958 dat hij een vereniging oprichtte , waarvan hij voorzitter was tot aan zijn dood in 1992.

  In 1939 werd de heer de la FRANQUERIE een geheime kamerheer en vriend van Zijne Heiligheid Paus Pius XII, die Marie-Julie was komen bezoeken tijdens een bezoek aan Frankrijk, en terwijl hij nog kardinaal Pacelli was, maar ook van de zalige paus Johannes XXIII en paus Paulus VI.

  Monsieur le Marquis had Marie-Julie ontmoet op advies van bisschop Jouin.

  Ze is de kleindochter van de markies de La Franquerie, die pelgrims verwelkomt in La Fraudais.

  Het zou handig zijn als @: Waramund het een en ander wat meer onderbouwde van wat hij zoal beweert.

  1. Ik heb dat jaren geleden reeds gelezen in het Frans, Jo; u lijkt moeite te hebben om te geloven dat ik niet onwetend ben over het onderwerp. Die bewering dat Christus hem Zijn dienaar genoemd had kwam tot het publiek vanwege de hand van Lesage in het boek dat hij schreef over M-J. Jahenny en niet via een bron die onafhankelijk was van hem, en de website die u gepost heeft wordt beheerd door Isabelle Szczebura, zijn kleindochter.

   1. Nota bene, Jo, dat Lesage de titel “markies” kon dragen werd betwist in het artikel “André Lesage, dit “Marquis de la Franquerie”” door Yves Chiron.

 35. @: Waramund..

  Buiten die “markies” zijn er heel wat meer profetieën..maar even een schot voor de boeg 🤔

  Citaat @Waramund::
  In de door u genoemde verzen van Ezekiël wordt niet gezegd dat Adams lichaam een lichtkleed was, enz.

  Ezechiël 28:13-16 heeft het over 9 edelstenen die de bovenzinnelijke glorie van Adam’s lichamelijke constitutie weergeven van vóór de zondeval.
  In Openb.21 geven de 12 edelstenen, de volheid en voltooiing in het verheerlijkte opstandingslichaam weer.
  In vers 17 is de mensenmaat gelijk aan de engelenmaat.

  Om het een en ander te begrijpen moeten we terug grijpen op Ezechiël 28:14 waar staat::
  Gij waart op de heilige godenberg
  En wandelde ‼️[tussen] de vurige stenen …(Petr.Can.vertaling).

  Dit wandelen tussen vurige stenen is een beeld van gelijk[waard]-igheid.. en tegelijkertijd een (het objectieve) tegenover.. zoals het aardsparadijs als om-geving opzich.

  Het -zijn- van vóór de zondeval was Adam tot bases gegeven, en was een in-direct kennen en dat tegelijkertijd een overlappend -zijn- impliceert ..dit directe kennen moest hij verdienen in gehoorzaamheid.. en betrof feitelijk de wetenschap van de onsterfelijkheid.
  Het vermogen tot wetenschap heeft Adam, maar dan verzwakt.. bij zijn val behouden.

  De kenleer die door de eeuwen ontwikkeld is.. is enkelvoudig, subject-object. terwijl ze dus feitelijk tweeledig moet zijn.
  De huidige wetenschap heeft, staande in (“neutrale”) verhouding tot de om-geving.. de (enkelvoudige) kenleer die door de eeuwen meer vanuit geestelijke begrippen zich ontwikkeld heeft.. het alleen recht opgeëist..in die verhouding tot de scheppings-omgeving.

  Op geestelijk gebied moeten de mystieke zielen daarom doorheen de 2 duistere nachten van de ziel.. omwille van de oorspronkelijke scheppingsorde.
  Met het 6e zegel reinigingsoordeel wordt dus de ‼️eerste verhouding tot de om-geving herstelt

  Er is dus een distantie in onderscheid omwille van het zich-zelf en er is een distantie in onderscheid omwille van het object (andere).. dus een kenleer gebaseerd en gerelateerd op de heilige Schrift.
  enz. enz.

 36. Als @Jo niet het zwijgen wordt opgelegd, dan verdwijn ik hier van deze site.
  Hem wordt nu in feite ’n (GRATIS!!!) ’n forum geboden.
  Ik bezocht deze site niét om al die onzin te lezen.
  En @Waramund trapt daar gehéél(!!!) in.

  1. P.J.T. Derks: “En @Waramund trapt daar gehéél(!!!) in.”

   Neen hoor; ik schrijf vooral naar mogelijke lezers toe; door ketterijen te weerleggen wordt de rechte leer tot de aandacht gebracht, en het zou ook goed zijn indien meer katholieken een juister begrip van de eschatologie zouden hebben.

   En ook wanneer niemand reageert blijft Jo zijn bizarre hersenspinsels proclameren, zoals in het verleden al gezien werd.

   1. @Waramund,
    Het moet voor de directie zeer eenvoudig zijn, om @Jo definitief(!!!) het zwijgen op te leggen.

 37. Pieter Janus tinus Derks..

  Het zou een enorme 🤭 aderlating voor dit forum zijn ..zo je weg zou blijven.
  Men zou jouw wijsheden ten zeerste missen.😂..🤣

  Maar maak je niet dik ..dun is de mode.
  Waarschijnlijk heb je last van een opgeblazen gevoel.
  Loop dan even naar buiten… om stoom af te blazen.
  Dat lucht op..🤭

  1. @Jo,
   Het gaat er niet om of dit forum mij (of bijv. U) zou missen.
   Dit is een R.K. forum!!!
   Met de nadruk op R.K.!!!

 38. @Jo,
  Ik bekijk Uw site niet (want Uw suggestie is tóch onzin).
  Ik heb wél ’n echte suggestie voor U.
  Begin een eigen website:
  Gratis(!!!) een eigen website beginnen:
  klik op : https://www.bloggen.be/

 39. @: Waramund:

  Een vraag::
  Ben jij ooit een katholieke profetie tegengekomen, in de 20 eeuwen christendom, waarin verkondigd werd dat Jezus Christus de troon van zijn vader David zou gegeven worden.. zoals in Lucas 1:32 staat ..ik in ieder geval niet en ik zou me ten zeerste verbazen als jij wel zo een hebt.

  Hoe Lucas 1:32 op te vatten is laat ik dus even in het midden..en wil ik eerst mij informeren hoe de kerkelijke traditie daar over spreekt ..die informatie heb ik namelijk niet.. ofschoon er op volgt: “Hij zal koning zijn over het HUIS van Jacob in eeuwigheid..enz.. en dat zal waarschijnlijk bij het laatste oordeel zijn.

  Het zal niet voor niets zijn dat de nakomeling van Lodewijk XVII (een nakomeling van “Naundorff” of van wie dat ook)..de kroon in Jeruzalem aan het kruis hangt en die kroon dan ten hemel opgenomen wordt.. en hij sterft en met hem alle koningschap op aarde beëindigd wordt..zoals de profetie is.

  Maar daarbij zijn er dus wel actuele hedendaagse profetieën die verkondigen dat Jezus Christus NIET nogeens in het vlees op deze aarde zal lopen..maar juist terugkomt in Glorie en dat betreft ten éérste het komen in het [voorbijgaan] in het 6e zegel reinigingsoordeel.. (en Maleachi 3) ..zoals dat ook bij Vassula Ryden te lezen is.. en zoals eerder al aangegeven

  En zoals de 6 kruiken bij de bruiloft eerst gevuld moesten worden door de mens zelf, als zijn menselijke bijdrage ((natuur-genade principe))..aangegeven met het getal 6 van de mens ..zoals de exegese is ..zo wordt het ook tot aan de Wederkomst op de Jongste Dag.. dat het aardse koningschap doorheen de tijd van eeuwen eerst door een mens ingevuld zal moeten zijn.. Jeremia 33:17

  Op YouTube zijn er Joden die verklaren dat Jezus Christus bij Zijn leven Jeremia 33:15-16 NIET in vervulling heeft doen gaan.. en dat hun..die messias nog komen moet..en dat zal dan de betreffende Franse Monarch zijn, en dit ten tijde van het 6e zegeloordeel.. maar dat zal helaas een teleurstelling zijn voor @;Waramund.. en consorten🤣😂

  Welnu Hubert Luns beweerde (via restkerk net)..dat in enkele andere vertalingen geschreven staat: AAN David en niet UIT David.. de lijn uit David zelf is natuurlijk te begrijpen als de rechte lijn.

  De lijn “AAN” David is dan de lijn..de twijg uit de stronk van Jesse in Jesaja 11:1.
  Zoals eerder mijnerzijds (en nog nooit eerder zo begrepen, maar door Maria zelf daarop geattendeerd)..werd de stronk van Jesse stronk doordat er een eerste koninklijke stamboom ontstond met de zalving van David tot koning David.

  De rechte lijn volgt de zij-lijn op.. de lijn uit 11:1.. zoals ook enkele profetieën aangeven.. diegenen die beweren dat die profetieën vals zijn hebben van het een en ander duidelijk geen inzicht en doorzicht.

  De rechte lijn is dus de lijn Lodewijk XVI en XVII en waarvan ik geloof dat Lodewijk XVII nakomelingen heeft ..zoals ook enkele profetieën duidelijk aangeven.
  Het is deze nakomeling van Lodewijk XVII die in Jeruzalem de kroon op het kruis zal hangen en waarop die kroon dan ten hemel opgenomen wordt.

  En om nog even Lucas 1 aan te halen maar dan vers 34 ..om op de hallucinerende fantasieën te wijzen van de nakomelingen van vader Luther…😲
  https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=42&hf=1&ind=1

  1. Zoals ik al zei, Jo, leerden de apostelen, evangelisten en kerkvaders dat de Koning in de bijbelse messiaanse profetieën de Heer Jezus Christus is en dat is ook te zien in de boeken van het Nieuw Testament; sint Petrus heeft het bijvoorbeeld hierover in zijn toespraak te Jerusalem in hoofdstuk 2 van de Handelingen der Apostelen; en let dan vooral op vers 30. Herodes wilde Christus doden omdat gekend was dat de Messias de Troon van David erfde en omdat hij vreesde dat Hij zijn dynastie (vazallen van Rome) van de troon ging stoten.

   Maar zie wat Isaïas gezegd heeft in hoofdstuk 9 van zijn boek:

   “Parvulus enim natus est nobis,
   et filius datus est nobis,
   et factus est principatus super humerum ejus :
   et vocabitur nomen ejus,
   Admirabilis, Consiliarius, Deus, Fortis,
   Pater futuri sæculi, Princeps pacis.
   Multiplicabitur ejus imperium,
   et pacis non erit finis ;
   super solium David, et super regnum ejus sedebit,
   ut confirmet illud et corroboret
   in judicio et justitia,
   amodo et usque in sempiternum :
   zelus Domini exercituum faciet hoc.”

   Het Geboren Kind werd door de heilige profeet God genoemd (Deus) en is dus niet louter menselijk maar de Godmens Jezus Christus. Ook zei de profeet dat Hij super solium David ging zitten, op de Troon van David. Dat is duidelijke taal, Jo. De titels van het Kind in de profetie van Isaïas worden geciteerd in het Introitus van de Missa secunda van Kerstmis in de Romeinse Liturgie omdat de katholieke Kerk uiteraard erkent dat die woorden over Christus gaan wiens Heilige Geboorte op die dag gevierd wordt.

   De Joden negeren de distinctie tussen de twee komsten van Christus; de eerste keer kwam Hij als de Lijdende Dienaar, maar de tweede keer zal Hij komen als de glorieuze Koning en Krijgsheer tot Wie de vorsten der aarde uit oost en west geschenken zullen brengen en voor Wie zij de knieën zullen buigen.

   Zie ook wat Zacharias zei over Christus in hoofdstuk 9 van zijn boek:

   “Exsulta satis, filia Sion ;
   jubila, filia Jerusalem :
   ecce rex tuus veniet tibi justus, et salvator :
   ipse pauper, et ascendens super asinam
   et super pullum filium asinæ.”

   Hij zei dat de Koning (Rex) van Jerusalem arm ging zijn en op een ezel gezeten, wat vervuld werd in Christus; door op de rug van een ezel Zijn intrede te maken proclameerde Christus bewust en duidelijk Zijn erfrecht op de Troon van David. De aanwezige toeschouwers begrepen het wanneer zij Hem toen in hun roepen de Zoon van David noemden; de profetie van Zacharias was immers gekend.

 40. Het volgende: .. https://www.zoeklicht.nl/artikelen/jezus+en+zijn+koninkrijk_4969 is wat ook @:Waramund gelooft..een goed artikel..totdat het de mist in gaat op het einde..met::

  ■Bij Zijn hemelvaart beloofden de twee mannen in witte kleren die daarbij aanwezig waren, dat Hij op dezelfde wijze weer terug zal komen. Hij voer ten hemel terwijl zij het zagen, Hij zal wederkomen terwijl elk oog Hem zal zien (Handelingen 1:9; Matteüs 24:30)! Hij werd opgenomen op de wolken, Hij zal wederkomen met de wolken (Handelingen 1:9; Matteüs 24:30). Hij voer op vanaf de Olijfberg, Hij zal ook op de Olijfberg wederkomen (Handelingen 1:12; Zacharia 14:4)!

  Jezus, vanuit Jeruzalem koning over de gehele wereld
  Zoals beloofd aan David zal dit koningschap gestalte krijgen op de troon van David. De troon van David heeft nooit ergens anders gestaan dan in Jeruzalem. Bij Zijn wederkomst zal de Here Jezus de belofte, aan David gedaan, vervullen. Door Hem zal de troon van David voor altijd vaststaan.
  Tot dit moment worden de mensen uitgenodigd om in Zijn overwinning over de zonde, de dood en de duivel te geloven, waardoor zij bevrijd worden van de zonde, de dood en de duivel. Op deze manier krijg je ‼️nu al deel aan Zijn koninkrijk en mag je ervaren dat we met Hem meer dan overwinnaar zijn.

  Het koninkrijk waartoe de gelovigen in de Here Jezus behoren is echter nog niet zichtbaar op aarde. Pas wanneer de Here Jezus op aarde terugkomt, wordt Zijn koninkrijk zichtbaar op aarde gevestigd en zal Hij de enige Koning op aarde zijn en alle andere koningen zullen Hem onderdanig zijn. Hij zal de vredevorst zijn die in volkomen gerechtigheid zal heersen en de gelovigen met Hem●

  Jezus Christus komt dus terug..in het voorbijgaan..Zacharia 14:4 betreft dan ook gewoon het 6e zegeloordeel.
  Ook Zacharia 14:9 betreft gewoon het hemelse Jeruzalem zoals in de huidige actuele profetieën aangegeven wordt.
  Als @: Waramund daar anders over denkt is dat geen doodzonde ..ik veronderstel zelfs geen gewone zonde ..🤔..👏..😂🤣

  1. Het zichtbaar Koninkrijk van God op aarde nu is de katholieke Kerk, maar de Wederkomst, de Paroesie, zal daar een zichtbare heerschappij van Christus vanuit Sion op aarde aan toevoegen. Het woord “paroesie” betekent immers een koninklijke intrede tot een stad.

   Sint Thomas van Aquino zegt in zijn Summa (Secunda secundae, Quaestio 84, Art. 3) dat katholieken oostwaarts gericht aanbidden omdat de Gaard van Eden in het oosten stond en omdat Christus, die oostwaarts opgevaren is ten hemel, ook vanuit het oosten zal wederkeren. De katholieke Kerk heeft altijd de fysieke Wederkomst geloofd.

 41. @: Waramund

  Daar hebben wij het al eerder over gehad..over Jesaja 9:5 ..de context is daar de stam Zebulon..dus uit de stam Zebulon is een kind {ons} geboren.
  Citaat: Want een kind is –ons– geboren, een zoon ons geschonken; Petr.Can.vert.
  Volgens jouw opvatting zou dat –ons– dan duiden op de gehele mensheid.
  Matt.4:14 legt een verband met Isaiah 9 ..maar Jesaja 9 wijst zelf over de tijd van Jezus Christus..heen naar de eindtijd.

  In de eindtijd pakt Jezus Christus wat Hij toen begonnen is opnieuw op met de stam Zebulon.. Zebulon-Nederland ..het betreft vers 16.. en gaat het fundamenteel in onze tijd uitwerken.. ook daarover zegt Hubert Luns iets wezenlijks.

  Jezus Christus heeft die Monarch dus in het kruisoffer doen ontkiemen..de verdiensten liggen geheel en al bij Hem en in Hem.
  In die zin heeft Hubert Luns het wel bij het juiste eind .. het betreft Jezus Christus en de Monarch..wie dat dan ook mag zijn.. even neutraal bekeken🤣😂

  In Jeremia 33:16 staat er:: men zal hem noemen: Jahweh onze gerechtigheid..c.q. de gerechtigheid van God.. en o.a. in Jes.28:2 ..door Jahweh gezonden.
  Ook in Jeremia 23:6 staat:: ..En dit is de naam waarmee men hem noemt: Jahweh onze gerechtigheid.. dus gewoon -de gerechtigheid van God-.

  Hubert Luns zegt over Jesaja 11:1 dat het op Jezus Christus van toepassing is en op de grote Monarch.. maar dat is niet geheel en al juist.
  Want als de {wortel van Jesse} in Romeinen 15:12 Jezus Christus is.. dan is de scheut, twijg in Jesaja 11:1 dus de Monarch ..en dan is het toch simpel om tot die conclusies te komen.😂🤣
  P.s.
  In de Petr.Can.vert. staat in vers 5: Goddelijke held, vader voor immer, vorst van de vrede.
  Ik denk niet dat {God-delijke held} automatisch betekent dat daar God mee bedoeld is.

  1. Er staat niet dat het Kind uit de stam Zabulon geboren wordt; Zabulon en Nefthali betreffen het gebied Galilea waar Christus gewoond en gepredikt heeft; nog bewijs dus dat het over Christus gaat.

   In de Latijnse Vulgaat staat “God”, niet “Goddelijke Held”, en het is de Latijnse tekst die voor bijbelexegese moet gebruikt worden. De vertaler sint Hiëronymus had toegang tot oude Schriftversies die nu verloren zijn, inclusief een oudere versie van de Septuagint dan de oudste die de Grieken heden hebben; hij had ook toegang tot oude versies in andere talen en tot Hebreeuwse teksten van voor de Masoretische tekst die een Joodse antichristelijke vervalsing is. Bij veel moderne vertalingen wordt die Masoretische gebruikt. U bent God niet, dus de verzen van Isaïas gaan over Christus en niet over u.

 42. @: Waramund..

  Amai ..om het zo te zeggen🤭 op z’n Belsje.. nu moet ik je weer weerleggen..en.nu verwijs je hierboven weer naar Zacharia 9:9.. dat betreft daar inderdaad Jezus Christus met Zijn intocht in Jeruzalem.
  Maar het betreft daar tevens (Zacharia hoofdstuk 9)..de eindtijd ten tijde van de Komst in het 6e zegel.

  Je weet dat Anna Katharina Emmerick iemand, een leider, ziet op een wit paard.
  Zo is er ook een profetie die iemand ziet aankomen op een leeuw.
  En een profetie die zelfs van een ezel spreekt.
  Ik zou zeggen ..laten we ons verrassen… als het maar geen echte ezel en Leeuw is want die stinken.🤣😂
  Volgens het verhaal over Elia bestaan er wel vliegende paarden ..ik neem aan dat die niet stinken..daar ze uit de hemel komt.

  Trouwens de valse profeet maitreya heeft zich ook al aan mensen gepresenteerd.. en jawel ..het is te raden ..op een wit paard.
  Net als de gevallen engel..een naäper.

 43. @: Waramund..

  Even een korte reactie.
  Ik blijf maar weerleggingen produceren..vandaag..terwijl ik andere dingen had willen doen..zie het maar als vingeroefeningen voor later.🤫

  Het gaat om de betekenis in Jesaja 52:7-12 en het verband met Zacharia 2:11(7) en 14(10)..en al het bovenstaande.

 44. @: Waramund..

  CITAAT @:Waramund: ..Er staat niet dat het Kind uit de stam Zabulon geboren wordt.
  Oei ..dat meen je niet.. bedoel je dat als grap🤭 ..ikzelf had dat ook niet verondersteld.

  De wereldbekering begint in Nederland-Zebulon ..door talrijke, vooral evangelische profetieën aangekondigt..en in La Salette veronderstelt..o.a.

  Jesaja 9 betreft de eindtijd.. dus goed oefenen in het: ..het context lezen.. beproef mijn versie dan eens..alsof jij ik ben.. 😂🤣

 45. @Waramund + @Jo,
  Jullie zoeken alles véél en véél te ver.
  De bijbel is niet bedoeld als léérboek; het is een geloofsboek (= een boek, bedoeld om geloof op te wekken). Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan (Mt 18,1-5).

  1. Volgens het geloof van de katholieke Kerk is de H. Schrift door God geïnspireerd en gaan de messiaanse profetieën in de Schrift over Christus; dat geloof werd door de heilige apostelen onderricht en niemand die zich katholiek noemt mag daarvan afwijken.

   Er is bij katholieken in de Lage Landen een desastreus gebrek aan basis-catechetische kennis.

 46. @Waramund + @Jo,
  Een kind dat aandachtig is, hoort Jezus hoort praten. Een kind dat daardoor wordt aangetrokken, is in principe al ’n kind van God.
  Een kind dat hele boekwerken nodig heeft, is hooguit een opstándig kind van God.

  1. Dat we als kinderen moeten zijn betreft de onschuld van kinderen, hun onthechte houding jegens datgene wat de wereld najaagt en hun dociliteit jegens de wil van God; het betekent niet dat we dom en infantiel moeten zijn en het sluit niet het gebruik van het rationeel verstand uit.

   Ketterij heeft gevolgen; het brengt de ziel in een staat van doodzonde en dus in gevaar van eeuwig verloren te gaan. Daar moet men niet lichtzinnig over doen.

 47. @Waramund + @Jo,
  Opstandig is iets héél anders dan onwetend.
  @Jo is niet onwetend, maar is opstándig. Doorgaan met jullie zinloze discussie is van BEIDEN opstandig (komt van het woord ‘opstand’).

 48. @Waramund,
  Inzake @Jo: hij is niet zoekende maar aanvaller.
  Behandel hem dus niet voorzichtig als zoekende, maar bestrijd hem als áánvaller van R.K. gelovigen.

  Herhaling van mijn reactie van 20 februari 2023 om 18:26:
  Opstandig is iets héél anders dan onwetend.
  @Jo is niet onwetend, maar is opstándig. Doorgaan met jullie zinloze discussie is van BEIDEN opstandig (komt van het woord ‘opstand’).

  1. Zoals ik al gezegd heb schrijf ik vooral voor mogelijke lezers. Wie weet of er niet iemand aan het lezen is die nog de orthodoxe leer van de Kerk wil kennen te midden van de zee van mensen die dat niet willen?

   U heeft een rare gedachtegang; theologische boeken lezen en de refutatie van ketterijen is volgens u “opstandig”. Dat komt echter niet overeen met het overgeleverd geloof; sinds de dagen van de heilige apostelen waren er heiligen die zich met theologische onderwerpen bezighielden; sint Robertus Bellarminus was een theoloog, schreef de Controversen ter weerlegging van het protestantisme en werd na zijn dood gecanoniseerd en benoemd tot kerkleraar; de paus die hem heiligverklaarde rekende zijn status als theoloog duidelijk niet aan als zonde. Sint Thomas van Aquino wordt in de heilige Kerk de engelachtige leraar genoemd.

   Ik ben geen leraar noch een geautoriseerde theoloog, maar u begrijpt mijn punt; de geest oefenen in verstandelijke dingen is niet een soort van zonde van opstandigheid.

   1. @Waramund,
    U heeft zich de onnavolgbare gedachtegang van ‘paus’ Franciscus eigen gemaakt.
    Zonder het beestje bij de naam te noemen, heeft U het ineens (dus werkelijk plotseling) over de opkomst van het protestantisme (met Luther en Calvijn, resp. van de jaren (1483-1546 en 1509-1564).
    Het protestantisme is intussen uiteengevallen in letterlijk honderden protestantse ‘godsdiensten’.
    Daardoor kan iedereen ’n godsdienst uitzoeken naar EIGEN welgevallen. Dat zijn dus geen godsdiensten meer maar het zoeken naar gelijkgestemden (is precies wat @Jo ook doet): iedere gek z’n eigen godsdienst.

    Het kan nóg gekker: U meldt, dat IK ’n rare gedachtegang + U vindt Uzelf NIÉT opstandig!!!

    1. Ik weerleg hier de ketterijen van Jo vanuit het katholiek geloof; dat opstandig noemen is inderdaad een rare gedachtegang.

     Eeuwenlang werden aspiranten tot het priesterschap in de priesteropleiding onderricht in de theologie en de Schriftexegese; moet dat volgens u allemaal verboden worden?

     1. @Waramund,
      Iemand die ziek in z’n hoofd is, kan niet via ’n site tot andere gedachtes gebracht worden,

      1. @Waramund,
       Iemand die ziek is, dient naar ’n arts te gaan. In DIT geval naar ’n psychiater.

 49. @Waramund,
  Nóg duidelijker Inzake @Jo:
  @Jo is in opstand tegen Jezus + hij is in opstand tegen R.K. gelovigen.

  Het ergste vind ik, dat de geestelijk zieke @Jo tot heden een podium krijgt (heeft gekregen) op dit R.K. forum en daardoor onwetenden/zoekenden kan en zál misleiden. Dit MOÉT gestopt worden en wel METÉÉN.

 50. @Waramund,
  Gelezen:
  Als men zich afvraagt hoe men een christen kan herkennen, antwoord dan zeker niet “aan zijn uiterlijk”, of “aan zijn daden”, of “zijn capaciteiten”, maar wel aan zijn “effecten” op langere termijn op zijn medemensen. Die positieve effecten zijn heel subtiel en dus moeilijk te onderscheiden in een cultuur van stress en oppervlakkigheid. De voornaamste karakteristieken zijn o.a. een sfeer van verhoogde samenhorigheid op een spontane, vanzelfsprekende wijze, met onderling respect en soliede familieverbanden. Dit is m.a.w. de sfeer die de eerste christenen karakteriseerde en een weldadige invloed uitoefende op hun omgeving. Hij beantwoordt aan wat Christus zijn discipelen had geleerd: “Aan de vruchten herkent men de boom”.

 51. Maar wie kan de dag van Zijn komst verdragen ?
  Wie houdt het uit, als Hij verschijnt ?
  Want Hij zal zijn als het vuur van de louterende staalsmelter !
  — ( 1700+ graden C )

  — Uit “The Massiah” van Haendel, vers 6, naar Maleachi 3:3.
  — met dreigende muziek en hartstochtelijk gezongen door countertenor.

 52. @: @: @: ..😱..

  Gisteren kwam ik de éérste keer op een site met eenzelfde inzichtelijke juiste denkwijze over Jesaja 65:17-‼️{20+}..als ikzelf. Gelukkig💪 ben ik daarin dus niet de enigste.. ook al komt het uit de hoek van sola Scriptura christenen.

  CITAAT::
  De komst van de Messias gaat aan het voltooide eschaton, d.w.z. aan de volmaaktheid vooraf. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat de mensen zo oud zullen worden als bomen, maar nog wel sterven (Jes.65:‼️20,22)

  In het Jodendom zet deze oudtestamentische lijn zich door. Wat in het OT impliciet aanwezig was, wordt hier expliciet gesteld. Zo is in 2Baruch en 4Ezra het messiaanse vrederijk een ‼️interim rijk, een ‼️tussenfase (4Ezra spreekt zelfs concreet over 400 jaar). Pas hierna komt het grote oordeel en de eeuwige onvergankelijkheid.

  https://www.elim.nl/het-milennium-of-duizendjarig-rijk/

  Maar ondanks overeenkomstige inzichten zijn er ook punten waar ik niet of maar gedeeltelijk mee instem.. ik ga hier dus niet elk punt bespreken.. maar wel zoals het volgende::

  ••Hoofdstuk 20 van het boek Openbaring spreekt expliciet en redelijk uitvoerig over het ‼️interim-rijk dat bij de terugkeer van Jezus naar de aarde zal aanbreken, maar wat nog ‼️{vóór} de aanvang van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal plaatsvinden▪︎

  Het oordeel in Openb.20:4 is het vóórlaatste oordeel en betreft het 6e zegel reinigingsoordeel.
  De nieuwe hemel en Nieuwe aarde in Jesaja 65:17-22+ ontstaat ‼️juist door de komst van Jezus Christus in het 6e zegeloordeel met zijn reinigende Waarschuwing.. die niet alleen de mens betreft maar de gehele kosmos, de gehele schepping.

  Ook wat zij over Openbaring 20:5.. de eerste opstanding zeggen is ‼️onjuist, wat in de voetnoot van de Petr.Can.vertaling staat ..onderstreep ik dubbel.
  De sola Scriptura christenen hebben steeds de ten hemel opneming met ziel en lichaam van Maria bestreden..en nu zouden goede gelovigen bij hun “eerste opstanding” het opeens (bij de veronderstelde opname)..in de schoot geworpen krijgen.. dit is belachelijk.

  Het is bekend volgens actuele profetieën dat bij de Waarschuwing de mens uit zijn lichaam genomen zal worden..in het 6e zegel met zijn doorgang door de eeuwigheid wordt het lichaam op aarde toch eveneens gereinigd.. waarschijnlijk [lijkt] dit op een bijna-doodervaring en die uittredingen en bewijst dit dat de mens door fijnstoffelijke ziele-lichamen omgeven is.

  Vandaar dat de mens na de Waarschuwing een 3 vouwdige zichtbare Lichtglans zal uitstralen..en is de Maleachi 3:1 bode..((= eveneens de engel des Vredes = de Vreugdebode in Jes.52:7 = de Katechon = de Vorläufer))..alleenmaar de eerste..tot voorafbeelding van het komende

  Ook hierin en hiermee weerleg ik nog eens extra de vleselijk materialistische, bekrompen, verstarde opvattingen van @: Waramund.
  En als @:eric-b-l ook nog eens verwijst naar Maleachi 3 moet hij zich goed realiseren dat het daar de Waarschuwing betreft in het 6e zegel.
  In het laatste oordeel wordt er niet meer in tucht gereinigd en gelouterd zoals in Maleachi 3 ..een kind, een puber van 12 jaar kan dat nog begrijpen.

  1. Jo,

   De boom die Isaïas vernoemd heeft is de Boom des Levens die vanuit Eden verplaatst zal worden naar Jerusalem; het loof van de Boom zal genezing brengen aan de volkeren ten tijde van het Duizendjarig Rijk; de mensen van de volkeren en van Israël en Juda die de tirannie van het beest zullen overleefd hebben zullen na de Wederkomst van Christus van dat loof te eten krijgen waardoor zij eeuwen oud zullen worden, zoals in de Ouderdagen voor de Zondvloed, maar nog zullen kunnen sterven. Zij worden dus onderscheiden van de heiligen der Eerste Verrijzenis die met het Lam zullen regeren in Jerusalem. Het gaat niet over een tijd voor de Wederkomst van Christus.

  2. De stoffelijke wereld, geschapen door God, niet verachten is niet materialistisch, gnosticus.

 53. @: @: @: + @: …🤭

  En dan heb je nog Jules van Rooyen met zijn verkeerde opvattingen over het oude testament.. kijk eens naar de islam ..hebben zij een geschied-enis..grondslag als het oude testament..nee dus.. opeens zijn ze er met hun vervalsingen.

  Ondanks Luther en al die anderen ..hebben de sola Scriptura christenen tenminste zaken uit de h.Schrift doordacht die in de katholieke Kerk verwaarloosd waren en bekeken vanuit een andere invalshoek ..en beleeft, ofschoon met dwalingen en in zekere zin ook met ketterijen.

 54. ‼️‼️

  En dat ik hierboven gelijk heb over wat ik over de sola Scriptura christenen zeg wordt bevestigd in het blauwe boekje van de Vrouwe van alle volkeren.. en die zoekt die vindt.

  Meneer de ex-🙈police schreef::
  ••Het ergste vind ik, dat de geestelijk 🤣😂 zieke @Jo tot heden een podium krijgt (heeft gekregen) op dit R.K. forum en daardoor onwetenden/zoekenden kan en zál misleiden. Dit MOÉT gestopt worden en wel METÉÉN ●

  Deze manipulerende ex.. meent werkelijk dat hij hier ook het verkeer moet
  regelen ..daar moet ik om 😂🤣 ..om zoveel onbenul = {volledig gebrek aan inzicht, besef, begrip}.. of is het 😭..om zoveel onbenul.

  En dan durft deze ex-chief 😱ook nog eens een reactie te plaatsen als deze op:: {{21 februari 2023 om 02:48}}.. Bisschop Gijsen draait zich dan om in zijn Graf ..om zoveel wrok.. en lelijke (bezwerende) woorden… als een soort heks… zijn IQ..200-250 laten hem danig in de steek ..in dat duister.
  Mocht hij ondertussen in de gordijnen zitten ..dan is dat een gevolg van eigen projectie.. een boemerang gelijk.

 55. Indien Jo werkelijk verlangde door Jezus aanvaard te worden, en te betrachten wat minimaal van hem verwacht wordt, desnoods zelfs zonder de bemiddeling van Maria, dan zou hij niet zoveel praatjes verkopen.

 56. Nog steeds begrijpt @: Waramund –niet– wat er in Hebreeën 11:3 staat.
  Zelfs de wetenschap zegt dat materie gestolde energie is.. ofschoon verstaan vanuit het atomaire.
  Bij de zondeval {verdichte} het hogere zich in het lagere ..zowel bij lucifer als bij Adam.

  De hersenen zijn opgedeeld zoals ook de walnoot.
  Het aardsparadijs is ook opgedeeld in twee helften..tot aan het 6e zegel.

  Nostradamus zegt het volgende::
  ..Met de zwarte roofzuchtige en bloeddorstige ..((de valse profeet))..Jesaja
  46:11..éérste versregel.
  ..Afkomstig uit het bed van de onmenselijke Nero ..((de antichrist))
  ..Tussen twee rivieren een militaire linkerhand.
  ..Hij zal worden gedood door Joyne ((John)) de kale. ..((Jesaja 46:11 ..2e versregel))

  Hetgeen overeenkomt met de volgende Centurie..
  ..De eerste grote vrucht van de vorst van Pesquière ..((de valse profeet)).
  ..Doch daarna zal komen de zeer kwaadaardige. ..((de antichrist)).
  ..In Venetië ((de “waterstad” Shamballa in de Himalaya)) zal hij zijn trotse roem verliezen. ..(maitreya)).
  ..En in het ongeluk wordt hij gestort door een meer vrolijke hemeling. ((Joyne de kale)).

  Eerder begreep je en zag je de verbanden al niet .. en het zal nu niet anders zijn.

  1. Het sciëntisme, inclusief het atomisme, is het pantheïstisch gnosticisme herverpakt in nieuw jargon; de sciëntistische revolutie werd ten tijde van de “renaissance”, de tijd van het gaderend duister, de groeiende schaduw, ontketend door hermetische magiërs zoals John Dee tegen de Kerk van Christus op aarde; revolutie die agressiever geworden is gedurende de donkere eeuwen begonnen met de achttiende eeuw en die haar volheid bereikt met het transhumanistisch narratief van Schwab, Harari en consoorten.

   Dat u naar dat sciëntisme verwijst ter verdediging van uw gnostische hersenspinsels is voorspelbaar.

   Het bovennatuurlijk geloof zegt dat Adam letterlijk gevormd werd uit aarde en Eva uit één zijner ribben, dus niet uit een “fijnstoffelijke” substantie. In Adam moesten de vier aardse elementen, aarde (vlees en gebeente), water (bloed), vuur (lichaamstemperatuur) en lucht (zuurstof), aanwezig zijn omdat hij als composiet wezen van geest en stof de fysieke aardse schepping moest vertegenwoordigen voor God.

 57. Inder-daad.. praatjes vullen geen gaatjes..zoals ze dat zeggen.
  En daarom betreft het ..is van [toe]passing Jesaja 49:8 🤣😂……🤔💆‍♂️…..🤭
  Maar dat begreep je eerder al niet ..het zou mij verbazen als je het [nu al 😉] ..zou begrijpen.

 58. @: Waramund..

  Ik krijg de indruk dat je goed ingelezen bent in de leer van de kerk ..en aanverwante zaken.
  Maar wat Hebreeën 11:3 zegt kun je, zoals het zich aanziet, niet zelfstandig doordenkende beoordelen.

  Het lijkt een beetje op 2Thess.2 met inzake de persoon in vers 3-4, als de bijbelse valse profeet maitreya, tevens de persoon zijnde in vers 7.. en in de passage: [[eerst als deze verdwenen zal zijn]] en wiens eeuwige ondergang en bederf in o.a. Daniël 7-11 aangekondigd is.

  Toen ik ± 50 jaar geleden 2Thess.2:1-8 voor de eerste keer las wist ik direct de uitkomst.. door gewoon te lezen wat er staat; las tezamen, dus tegelijkertijd, met de Heilige Geest die mee las.

  Ook al ontbeer je als leek de nodige achtergrond informatie..door te lezen wat er staat kom je al een heel eind..dus ook van toepassing op Hebreeën 11:3..en begrijp je dat de materie geen zelfstandige grootheid is.
  Helaas @:Waramund…@:eric-b-l… @:police …jullie zijn ongeschikt om de Katechon te zijn die weerhoudt.🤭
  Schoenmaker blijf bij je leest.😂🤣

 59. @Jo,
  Ik heb twee bijbels in huis: van Petrus Canisius + Willibrord.
  Daarin komt de naam “Katechon” NIÉT voor. Ook heb daar nimmer van gehoord van op de bijbel-opleiding onder de † mgr Gijsen. Evenmin heb ik daarvan gehoord in de diverse R.K. kerken.
  In welke boek(en) heeft heeft U over “de Katechon” gelezen???

  1. Hij beweert in zijn waanzin dat hij de weerhouder is die de manifestatie der antichrist tegenhield, vermeld door sint Paulus in vers 7, hoofdstuk 2 van 2 Thessalonicenzers.

   Meerdere kerkvaders zeiden dat de Romeinse keizer die weerhouder (katechon) was en dat de verwoesting van het Romeins rijk de manifestatie van de man van zonde ging voorafgaan. In de negentiende eeuw werd het Heilig-Rooms rijk ten val gebracht en werd de stad Rome van de paus weggeroofd en geïncorporeerd in een carbonaristisch unitair Italië; sindsdien hebben in feite de machten van het kwaad hun wereldheerschappij opgebouwd en heden werken zij toe naar de installatie van de antichrist in Jerusalem als wereldtiran.

   1. Als ik het goed begrijp, dan beweert @Jo dan ie de al eeuwen dode ‘weerhouder’ is.

    Daarom één vraag aan @Jo: bent U de weder uit de dood opgestane “weerhouder”?
    Zo ja, dan bent U – na Jezus – de allereerste persoon die opgestaan is uit het dodenrijk!!!
    Dus: U bent al in de hemel geweest??? Vertel daar a.u.b. méér over.

    1. En nu GÉÉN antwoord van @Waramund a.u.b.
     Nu wacht ik op antwoord van @Jo.

 60. @Jo,
  Dan moet U al minstens 2000 jaar oud zijn en dus al zó lang op aarde leven.
  Dan zult U toch wel héééél mager zijn, dan moet U letterlijk vel over been zijn (dus letterlijk graatmager zijn).

  Er is ’n 2e mogelijkheid: U bent opgestaan uit de doden en hier dus Uw 2e aardse leven zijn begonnen.
  In de doodse tussentijd moet U in de hemel of in de hel geweest zijn.

  Ik zie nog een 3e mogelijkheid: U heeft Uzelf en anderen vele jaren voorgelogen.

  @Jo, zeg het maar. U bent de énige(!!!) persoon, die de werkelijke waarheid kan onthullen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht