Bergoglio: ” Altijd absolutie, ook zonder berouw”!

Wie durft nog betwisten dat sinds het aantreden van paus Franciscus de katholieke Kerk in een existentiële crisis terechtgekomen is, waarin de fundamenten van het geloof en van de leer zo diepgaand worden aangetast, dat haar bestaan zelf bedreigd wordt.

Het is niet zo dat deze paus dingen zegt, die daarna uit hun verband worden gerukt of verkeerd geïnterpreteerd, het is een bewuste strategie, gewild en bedoeld om de “oude Kerk” te ondermijnen en te vernietigen en ze te vervangen door een nieuw, revolutionair instituut, dat elke band met de katholieke Kerk en haar essentie wil opblazen.

Deze paus wil snel de “Great reset” van de Kerk realiseren , naar analogie met de ontmenselijkte theorieën van Klaus Schwab en zijn machtige volgelingen van het WEF.

Van bij de aanvang van zijn pontificaat legt hij eigenaardige en controversiële verklaringen af, die in het begin bij sommigen enige sympathie uitlokten, maar al heel vlug voor verwarring en onbegrip zorgden in de hele Kerk.

Niet alleen ontpopte hij zich als een “politieke” paus, die duidelijk en zonder omwegen koos voor alles wat links was en daarbij op agressieve wijze uithaalde naar al wie in zijn ogen wat te “conservatief” was. Ook in zijn beleid, en zeker het benoemingsbeleid van bisschoppen en kardinalen, werden zijn keuzes alleen geleid door de ideologische lijn van degenen die voor een benoeming in aanmerking kwamen. Wie niet in de pas loopt, wordt onverbiddelijk opzij geschoven en uitgerangeerd, ook al is het iemand met grote kwaliteiten en een nog groter geloof. De voorbeelden zijn legio: De moedige aartsbisschop Leonard, onmiddellijk vervangen door de fletse slippendrager De Kesel, in ijltempo tot kardinaal benoemd…een schandaal eigenlijk. Een van de velen, de valbijl van Franciscus kent geen barmhartigheid! Burke, Müller, Brandmüller, al wie waarschuwt voor de groeiende apostasie, wordt buiten geschopt.

Herinner u zijn beschimpingen en beledigende uitvallen gericht tegen kloosterzusters( <oude vrijsters>), tegen de pastoors, die zich nog als priesters kleden en voor het opdragen van de mis de prachtige oude gewaden dragen, tegen de devote gelovigen (<half-Pelagianen>) tegen de gelovigen, die de traditionele liturgie koesteren (< indietristen>), enz., gewoon stompzinnige, grove beledigingen, die nooit uit de mond van een paus zouden mogen komen!

Opmerkelijk, die onzinnige praat is steeds gericht tegen de leden van de Kerk zelf, nooit tegen buitenstaanders, en nog minder tegen openlijke vijanden van het geloof! Een soort institutioneel kannibalisme, waarvoor hij applaus verwacht in de progressieve media, die hem openlijk steunen. In schril contrast daarmee staan zijn obsessionele pleidooien ten gunste van de illegale migranten en zijn weerzin tegen al wie de enorme problematiek van de massale buiten-Europese migratie en de omvolking die ermee gepaard gaat, durft aankaarten. Over de islam, niets dan goed.. over het klimaat, het platte napraten van de milieu-fanatici van het IPCC…

Maar er is erger en dat grenst aan, of beter, is ketterij. Tijdens twee bijeenkomsten, waarvan de laatste tijdens een audiëntie van Catalaanse seminaristen, heeft hij gesteld <dat priesters, die weigeren de absolutie te geven, zelfs al is dit volledig gewettigd, “criminelen” waren>. Hij benadrukte <dat alles vergeven moet worden, zelfs als wordt vastgesteld dat er geen enkele wil tot berouw is. Er moet altijd vergeven worden en in geen geval mag de absolutie geweigerd worden>.

Wie maar even de catechismus opent, merkt onmiddellijk dat dit indruist tegen de woorden van Christus zelf ( wiens zonden gij vergeeft, die zijn vergeven, wiens zonden gij niet vergeeft, die zijn niet vergeven.) en dus tegen de onveranderlijke leer van de katholieke Kerk. Om vergiffenis te krijgen, moet er berouw betuigd worden. Indien dit berouw er niet is, is de absolutie ongeldig. Zo’n schijn-absolutie wordt door de Heilige Stoel beschouwd als een van de ergste misdaden, omdat het een schending is van de heiligheid van het sacrament en als dusdanig valt onder het oordeel van de Congregatie van de geloofsleer.

Deze situatie is zo ernstig, dat de vraag van een “ketterse paus” zich opnieuw opdringt. Naar analogie met de kwestie van het” filioque”, die een scheuring tussen katholieken en orthodoxen veroorzaakte, zij wij immers in een soortgelijke situatie beland.

Simon van Thessalonica, bisschop en theoloog, schrijft in de eerste helft van de XVe eeuw dat de paus slechts de opvolger van Petrus is, voor zover hij het geloof behoudt; indien hij het geloof verliest, verdwijnt de opvolging. Zijn zetel is apostolisch voor zover hij het ware geloof verkondigt. Het primaatschap, dat wil zeggen de opvolging van apostel Petrus, is gegrondvest op het geloof van de apostel Petrus. Het volstaat niet om bisschop van Rome te zijn, om paus te zijn. Men moet daarbij ook getuigen van het apostolisch geloof.

De katholieke Kerk zit hier dus met een ernstig probleem. Niemand kan de leer wijzigen. Dit is inderdaad ketterij.

Het is nu het wachten op degene die de moed heeft om dit, voor de Kerk levensbedreigende probleem, openbaar te maken.

 

Kleine opmerking

Wij vragen met aandrang aan de lezers van Katholiek Forum om zich in hun commentaren toe te spitsen op het thema van het artikel en niet op allerlei bespiegelingen of ellenlange monologen.

De Redactie

Auteur:Veroon ter Zee

57 commentaren op “Bergoglio: ” Altijd absolutie, ook zonder berouw”!

 1. Een korte maar hartelijke kerstwens vanuit Amerika dat tegelijk aantoont welke waarden tegen elkaar worden uitgespeeld.

  Echt Katholiek met het hart op de juiste plaats:
  Christmas is Different this Year
  Kestmis is anders dit jaar
  https://www.youtube.com/watch?v=djcfyCvXREw

  Bovendien: de korste dag is nu net voorbij !

  1. Laat ons bidden en stuur Onvoorwaardelijke Liefde naar alle mensen op deze aarde ! Door deze levenswijze krijg je een beter gevoel en je straalt het uit ! Laat al die prit praat links liggen ! Het boemerang 🪃 effect komt wel , vroeg of laat !

 2. Het is net alsof ik Satan zèlf hoor praten, maar het is ‘de man in het wit’. Bergoglio haalt Satan de woorden uit zijn broekzak, door te zeggen dat je geen berouw hoeft te hebben om de absolutie te krijgen. Ja, God vergeeft altijd, maar je moet wel berouw hebben met het voornemen om je leven te beteren. Maar ook dat zal Bergoglio wel ‘ouderwets’ vinden. Ik zal hem niet veroordelen, maar zoals hij Gods kerk ‘leidt’, valt hij goed in de smaak bij de satan. De ene Godsbelediging na de andere denkt hij ongestraft te kunnen uiten. Ik zou niet graag in zijn schoenen staan, als hij eenmaal verantwoording bij God af moet leggen. Hij is vele malen erger dan Judas Iskariot. Judas had Christus maar één keer verraden, maar Bergoglio maakt er kennelijk een ‘satanische sport’ van om Hem keer op keer te verraden.

 3. Ik meen dat de zonden vergeven mogen worden, ook al is er geen berouw van de schuldige. Want stel dat iemand bezeten is door de boze, hoe kan die dan tot inkeer komen?
  Een priester is geen rechter. Als iemand vraag de schuld te vergeven, dan is dat voldoende. Dus de paus lijkt gelijk te hebben.

  Vergeef onze schulden gelijk wij een ander de schuld vergeven staat er immers geschreven? En dan hoeft de schuldige geen spijt te hebben. Juist de vijanden vergeven is een goede daad. Dat is juist de kracht van het Christendom.

  1. Het zij u vergeven, maar heerlijk ketters is uw mening wel (zie o.a. Joh 20: 22-23). Zelfs voor Luther was de persoonlijke biecht zinvol en iets wat je in stand moest houden.

   ‘Dont deceive people with the word “mercy”. God forgives sins only if we repent of them.’
   (kard. Robert Sarah)

   1. @Paul,
    U heeft óók méér gevolgd dan basisschool. En dat wil U laten merken óók!

    1. Speel nou toch eens op de bal. Probeer het op zijn minst.
     Het zal u goed doen en minder afbreuk aan dit forum.

     1. @Paul,
      Heeft U werkelijk enorme(!) last van hoogmoed?
      Dit is al de 2e maal dat ik U op volledig nodeloos(!) de Engelse taal zie gebruiken.
      Man, doe toch eindelijk eens normaal!!!

     2. Het is best wanneer u een citaat in een andere taal dan het Nederlands aanhaalt, het zij bv Engels, Frans , Latijn of Chinees dat u zelf voor de Nederlandse vertaling zorgt, dat is maar een kleine moeite maar o zo beleefd

      1. Juist wie geen Marsiaans spreekt kan onvertaald de notie “mlkjhgfdfghjklkjhgfghjklkjhgfghjklkjhgfghjkoop”
       niet begrijpen

   2. Paul,
    Wat draagt het nu bij aan de discussie om iets ‘ketters’ te noemen en meneer Luther er bij te betrekken?

    Er zit ook een diepere laag in de Bijbel. Daaruit blijkt dat men geen haat of boosheid moet koesteren. Men zal de vijanden vergeven, ze weten immers niet beter en volgen ook maar hun hart.

    Een gewoon mens kan daarom beter zijn vijanden vergeven, meen ik.
    Of, beter nog, helemaal niet oordelen over anderen.

    Maar die diepere laag leert dus dat de ziel niet gebaad is bij haat en wrok. Daarom moet men de boze vergeven. Die doet immers ook maar zijn werk, is het niet? Denk aan Job.

    1. Beste Raphael,

     U schreef: “Een priester is geen rechter. Als iemand vraag de schuld te vergeven, dan is dat voldoende.”
     De term ‘ketters’ klinkt archaïsch, maar hier zit u echt fout. Een priester mag dan geen rechter zijn, hij heeft krachtens zijn wijding terdege de volmacht om in Gods naam zonden te vergeven of ‘los zu sprechen’ zoals het in het Duits zo betekenisvol wordt genoemd. Berouw over je fouten/zonden is daarvoor een conditio sine qua non. Padre Pio stuurde biechtelingen soms radicaal weg uit zijn biechtstoel vanwege de ontstentenis daarvan, wetende dat zij later met een berouwvol hart zouden terugkomen om Gods bevrijdende vergeving daadwerkelijk tot in het diepst van hun ziel te mogen ontvangen én ervaren.

     Wij stervelingen zijn op onze beurt inderdaad geroepen om niet enkel haat, boosheid of wrok achterwege te laten. Wij dienen lief te hebben en te bidden voor wie ons haten (Mattheüs 5:44) en zulks dus ongeacht hun gezindheid of boze opzet. “Een gewoon mens kan daarom beter zijn vijanden vergeven, meen ik. Of, beter nog, helemaal niet oordelen over anderen.” Helemaal akkoord! 🙂

     1. @Paul, voor de 3e maal:
      Heeft U werkelijk enorme(!) last van hoogmoed?
      Dit is al de 2e maal dat ik U op volledig nodeloos(!) de Engelse en Latijnse taal zie gebruiken.
      Man, doe toch eindelijk eens normáál!!!

      Wij leven in Nederland. Spreek en schrijf dan ook Nederlands!!!
      Mijn ouders zeiden al 60 jaar geleden, dat men voor IEDEREEN gemakkelijk te begrijpen dient te zijn. Voldoet iemands spreken of schrijven NIET aan die voorwaarde(!), dan wordt betreffende als hoogst(!) ONfatsoenlijk geacht.

      1. @Paul, vervolg:
       Ik heb als jong kind in een zeer internationale buurt gewoond.
       Daar woonden Italianen, Polen Duitsers enz. naast Nederlanders.

       Weet U waarom dat zéér welbewust werd gedaan? Dat werd gedaan, om iedereen te dwingen Nederlands te spreken en te verstaan.

       De gemiddelde opleiding was toen: basisschool.
       Het frappante is, dat ik als kind LETTERLIJK IÉDEREEN verstond.
       Als déze mensen gewoon Nederlands konden, dan bent ook Ú in staat voor élke lezer om gewoon Nederlands te schrijven.

       Echter, U heeft last van hoogmoed: “Kijk MIJ eens. Ik kan Nederlands + Engels + Latijns lezen.”
       Bah, ik wálg van zulk een hoogmoed.

       1. Geachte P. Derckxs, Ik begrijp u, maar volgens mij begrijpt u de redactie niet, Zie onderstaande toevoeging.

        Wij vragen met aandrang aan de lezers van Katholiek Forum om zich in hun commentaren toe te spitsen op het thema van het artikel en niet op allerlei bespiegelingen of ellenlange monologen.

     2. Paul,

      Ok. Een ding nog. Ik vroeg me af dat als iemand om vergeving vraagt, dat hij of zij dan dus wel eerst nagedacht heeft over die zonde(n). Dus als hij om vergeving vraagt, dan doet die dat niet voor niets. En hij, de zondaar is zich blijkbaar van de zonde bewust, anders is er niets te vragen.

      Dus, als iemand geen berouw heeft maar wel vergiffenis vraagt, dan klopt er misschien iets niet? Ja, iemand kan bijvoorbeeld een psychopaat zijn. Die schijnen een niet zo goed ontwikkeld geweten te hebben. Dus die kan misschien wél inzien dat hij mensen schaadt, maar hij voelt het niet zo. Dat is een mogelijkheid. Verder kunnen er bij de paus ook nog andere overwegingen zijn natuurlijk.

      Maar dan nog. Een zondig mens dat vergeving vraagt, die kun je dus zo bezien lastig weigeren, dat voel ik wel met de paus wel een beetje mee.

      Maar verder laat ik dit soort zaken natuurlijk over aan de geestelijk geoefenden en gewijden. Dit is geen zaak voor leken.

      Wat raar dat dat bekend is van Padre Pio. Zal die dat zelf wereldkundig gemaakt hebben, of hebben de betroffen mensen dat geopenbaard? Een geestelijke mag niet uit de school klappen, dus hij vertelde het niet. Omstanders zien het niet, als het goed is, dus zal hij of haar het wel verteld hebben. Beetje naar en raar verhaal waar we niets mee opschieten. Dus die ’telt’ maar niet mee, vind ik.

      1. Ha, was het maar zo simpel, Raphaël. Er zijn penitenten – geen psychopaten – die gaan biechten omdat ze in de put zitten door wat ze hebben aangericht. Welnu, wroeging of zelfrechtvaardiging die meer met eigenleed van doen heeft dan met oprechte spijt om wat je O.L. Heer of anderen hebt aangedaan, is bijvoorbeeld geen echt berouw. Zo ook de H. padre Pio: “The sight of so many souls who wish to justify their evil ways pains me, exhausts my brain, and tears at my heart.” “Confession without repentance is a deception of conscience; in essence a sacrilege.”

       Hierbij een link naar een prachtige uiteenzetting over de biecht, waarin ook het door u aangehaalde aspect ter sprake komt. (Vanaf 6:20 min bijvoorbeeld over het wel of niet vergeven van de zonde. Pater Bernhard spreekt daarin zeer mooi over ‘Liebesreue’.)

       Het sacrament van boete en verzoening. Bestaat er eigenlijk wel een mooiere voorbereiding op Jezus’ verjaardag? Merry CHRISTmas!

       https://www.youtube.com/watch?v=gFJTVczU_M4

      2. @ Raphaël,
       Iedereen zondigt dagelijks, het kan toch niet dat u dat niet eens merkt.
       Tegenwoordig zijn het vooral de jongere generaties die helemaal geen besef meer hebben.
       Iedere zonde, hoe klein ook, is een zweepslag op de rug van Jezus of een slag in Zijn Aangezicht. U moet dat toch beseffen! Hoe kunt u daar zo lichtzinnig overheengaan ???
       Wij hebben allen mede schuld aan de folteringen en de kruisdood van Jezus.

       1. @eric-b-l ,
        Het is, dat U daarover begint.
        Ik denk wel eens: welke zweepslag of zweepslagen ben IK schuldig.
        Dan blijft mij niets anders dan mij schuldig voelen aan al die pijn en vernederingen van Jezus Christus, Die ook nog eens ons aller Heer en Meester is.

        1. @eric-b-l,
         Als wij ZÓ ons aller(!) Heer en Meester behandelen, hoe erg zullen wij dan onze medemensen behandelen c.q. behandeld hebben?
         Ons allen past hooguit uiterste(!) nederigheid.

 4. Hoe kan men ooit aan God gehoorzaam zijn indien men geen berouw meer zou behoeven wanneer men ongehoorzaam is?

  Kortom: hier is sprake van lichtzinnigheid.

  Bij het overwegen van God’s Woord in de bijbel valt het op dat protestantse bijbels altijd het woord ‘gehoorzaamheid’ gebruiken in Johannes 3:36 terwijl in katholieke bijbels hier over geloven wordt gesproken.

  “Wie in den Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie den Zoon niet gelooft, zal het leven niet zien, maar de gramschap Gods blijft over hem.” — Petrus Canisius 1906 en de Franstalige A.Crampon 1923.

  “. . . maar die den Zoon ongehoorzaam is, . . .” — Statenvertaling 1950, ook in 1911 en in internetbijbels.

  Wel zeker kan men stellen dat wie Jezus gelooft ook naar best vermogen zich zal oefenen in gehoorzaamheid aan Hem.

  Aanvullend kan Mattteus 17:21 (20) worden vermeld dat in zeer veel bijbels, ook katholieke, niet eens werd afgedrukt. Voor sommige bezetenen is de enige mogelijkheid tot bevrijding “de beoefening van vasten en gebed.” hetgeen zeer sterk verwijst naar gehoorzaamheid door geloof.

  Zonder berouw komt er van het christelijk leven niets terecht, noch van het geloof, noch van de gehoorzaamheid.

 5. Bij de biecht zegt de berouwvolle zondaar de Oefening van Berouw. Dat is volgens Bergoglio dus niet meer nodig om tóch vergeving van de zonden te verkrijgen. Maar waarom zou je dan biechten? De biecht wordt ook wel ‘sacrament van verzoening’ genoemd. Maar wat valt er te verzoenen als je tóch geen spijt hebt van je zonden?
  Een onoprecht en automatisch ‘sorry God’ zou al voldoende zijn om de absolutie te verkrijgen? Dat is nogal makkelijk! Met déze instelling/attitude hoef je je leven dus niet te verbeteren. Je zegt gewoon ‘sorry pa’ tegen God en gaat weer vrolijk door met zondigen.
  Als ik Bergoglio goed begrijp, komt het element ‘berouw’ bij de biecht niet zo zeer ter sprake. Het is slechts soort ‘formule’. Je dreunt in staccato-tempo je zonden op en daarna krijg je automatisch de vergeving. Ha, de penitentie zal hij dan óók wel achterhaald vinden. ‘Stom gedoe’ zal hij het noemen.
  Ik vermoed dat Bergoglio zijn eigen straatje schoon wil vegen, als hijzelf biecht. Waarschijnlijk heeft HIJ geen berouw over het GROTE KWAAD dat hij gepleegd heeft. “Vader, niet zo moeilijk doen. Ik heb mijn misstappen opgerateld en vergeef me nou maar”.
  Ook de woorden ‘zonde’ en ‘doodzonde’ vindt hij natuurlijk belachelijk. Hij zal het eerder ‘foutjes’ noemen. Tsja, wat móet Christus’ kerk met een dergelijk opperhoofd?
  Ik denk aan zijn opvolger. Óf deze is totaal modernistisch, óf hij is heel streng.

 6. Het is wèl makkelijk zo: geen berouw, maar tóch vergiffenis van al mijn zonden.
  Ik kan dus zonder problemen bij de hoeren langs gaan en daarna gewoon weer even gaan biechten, Net alsof er niets gebeurd is.

 7. Het is wèl makkelijk zo: geen berouw, maar tóch vergiffenis van al mijn zonden.
  Dit doet me terug denken aan de tijd van Sjef van Oekel. Hij veinsde ooit een ziekte om maar niet naar zijn werk te hoeven. “Niet ziek, maar tóch in de ziektewet!” zei hij dan. Om met een volmondig RRREEDS te kunnen besluiten.

 8. Geen absolutie zonder oprecht berouw. Wie anders beweert, is waarschijnlijk geen christen, laat staan katholiek.
  Natuurlijk geldt er ook: haat de zonde maar niet de zondaar.

  1. @Bart,
   U meldt:
   1. Geen absolutie zonder oprecht berouw.
   2. Haat de zonde maar niet de zondaar.
   Dat zijn twee waarheden als een koe (= dit zijn twee absolúte waarheden).

 9. Wanneer men zich vragen stelt over oprecht berouw:
  Overdenk dan bijvoorbeeld Lied 23 van Messiah van Haendel:

  Jezus de Messias, door velen miskend.

  Jesaja 53:3
  “Veracht, en door de mensen verstoten, Man van smarten, met lijden bezocht: Voor wien wij ons het gelaat bedekken, Dien wij versmaden en verachten.”

  en Jesaja 50:6
  “Mijn rug bied Ik hun, die Mij slaan, Mijn wangen, die Mij de baard uitrukken; Ik houd mijn gelaat niet verborgen Voor smaad en bespuwing.”

  We verachten Jezus door Hem niet te stellen voor alle andere mensen en dingen in ons leven, maar Hem zelfs dikwijls en dagelijks volledig te vergeten.

  Petrus Canisius 1939
  https://bijbel.gelovenleren.net/canisius.html

  https://www.youtube.com/results?search_query=G.+F.+Handel+Messiah
  Ik weet niet of er op youtube een versie van Messiah te vinden is met Nederlandse ondertitels.
  Zoniet kan ik deze ondertitels misschien publiceren.

  1. @ Kees H.,
   Bedankt voor deze url !
   Om een of andere mij onbekende reden kende ik niet het bestaan van deze film over het leven van Mgr. Lefebvre.

   — Voor iedereen zeer sterk aan te raden:
   Mgr. Lefebvre – Een bisschop in de storm
   https://www.youtube.com/watch?v=bK1zi0pb99M

   ( FSSPX Antwerpen )
   ( https://www.youtube.com/@FSSPXAntwerpen )

   Deze uiterst boeiende documentaire dateert van Sep 24, 2022 !!!
   Boeiend en schokkend.
   Dit moet zo veel mogelijk verspreid worden !

   — Wie dit leest: Geef de url door aan iedereen die u kent !
   Mgr. Lefebvre – Een bisschop in de storm
   https://www.youtube.com/watch?v=bK1zi0pb99M

  2. Kees H.

   Heel hartelijk bedankt voor de mooie link. Prachtige documentaire. Mooie films en foto’s ook, daarin. Weet je wat mij opvalt? Dat de Katholieke gelovigen zo een mooie blik hebben.
   De ogen zijn de spiegel van de ziel en op mooie ogen ben ik verliefd.

   ~ET.NOS.CREDIDIMVS.CARITATI~

   Mgr. Lefebvre over de Katholieke kerk: “Als de Kerk beweert, als enige het ware te moeten beweren, namelijk dat ze als enige de waarheid bezit, en als ze dan wat ze dwalingen noemt, namelijk de andere valse godsdiensten, op de zelfde lijn stelt als haarzelf, dan gaat ze verdwijnen, want dan heeft ze geen bestaansrecht meer.”.

   Wat een mooi mens.

   (Maar wat een vervelende filosofen, zeg. Maar dit terzijde.)

   Met vriendelijke groet,

   1. Nog wat gedachtes als ik de documentaire zie:

    Het lijkt er mij sterk op dat de ‘jongeren protest beweging van mei ’68’ van machtige mensen met een eigen agenda afkwam. De beweging werd dus niet door jongeren zelf georganiseerd, er zaten, ouderen (machtige intellectuelen) achter die dit aanstuurden, meen ik.

    Nu, na al die jaren, kan ik dat zien. Bijna alle ‘protest-bewegingen’, maar ook ’terreurdaden’ en dergelijke komen, in tegenstelling van wat men wel meent te denken, niet altijd vanuit de ‘jongeren’, of ‘gewone mensen’ zelf, maar vaak vanuit hoge posities (zoals regeringen, buitenlandse mogendheden e.d.), lijkt mij, nu ik over de info beschik die ik heb gekregen uit langer onderzoek op o.a. het internet.
    Dat punt wordt weleens vergeten misschien; het zijn niet de mensen zelf die op ideeën komen, de ideeën worden gefabriceerd door ‘sektes’ en worden de mensen ingefluisterd en voorgehouden in boeken, op televisie en radio, in de kranten, e.d.. De gewone mensen worden dus vaak opgestookt en als vee gebruikt door anderen.
    (Het zijn ook altijd de onruststokers in een groep die de oproer veroorzaken door o.a. geweld of andere groepen onwetenden te gebruiken, naast het uitlokken van het tegengeweld, dat volgt op het geweld.)

    Het zijn m.i. de jongeren die misleidt worden door de materiële-wereld-bazen, die de mensen die hen dienen in hun keurslijf willen duwen. De materiële-wereld heeft alle middelen in handen om te hersenspoelen, te intimideren, te misleiden. De massamedia zijn een ongelofelijk sterk wapen in handen van sommigen.

    Zoals Napoleon de vernietiger namens de materiële wereld was, zo lijkt mij de ‘verlichting’ helemaal geen verlichting, maar juist een verduistering van de geest en een valstrik voor het volk. Een valstrik waarschijnlijk opgezet door de materialisten dus.
    Zoals ook nu, als men goed schouwt meen ik, te zien is wanneer de mensen massaal misleid worden door de onvoorstelbaar machtige rol van massamedia en andere bedrijven.

    “Wie zich van God afwendt, legt zijn lichaam, geest en ziel in handen van mensen.” (En die mensen zijn (vaak helemaal) niet zo aardig als ze zich voordoen, vind ik).

    “Als we ziekte op gelijke voet zouden zetten als gezondheid, dan is het gedaan met de gezondheid, de dokters en het gezonde eten.”

    “Maar wacht”, zegt Msg. Lefevbre, “U wacht gewoon op mijn dood.”
    De goede mens werd, na al het goede dat hij gedaan heeft, gewoon ‘aan het lijntje gehouden.’

    Wát een triestigheid. Een mens die zóveel heeft gedaan, een mens dat zóveel warmte uitstraalde als een mooi mens, werd door ‘managers’ van de Kerk in de koude gezet. Dit tart werkelijk elke fantasie van hoe het juist níét moet, in een goede gemeenschap.

    Goed dat hij de vier wijdingen heeft gedaan.
    “Ze kunnen mij wat!”.

    Karakter is dat, mensen. Karakter. Samen met een goed hart.

    EN wat mij opviel is zijn gezegde: “Mijn steun komt van de zusters karmelietessen. Door hún gebed ontvang is steun.” (Mijn woorden. )

    (Gebed heeft de kerk nu dus hard nodig, zusters. 😉 )

 10. Beste ,
  Als reactie op uw laatste zin “het is nu wachten op iemand die het openbaar wil maken …”dit is al even aan de gang .En dan doel ik op onder andere Don Minutella ,Andrea Cionci en nog ettelijke anderen die zich openlijk distantiëren van Bergoglio …Deze laatste Andrea Cionci heeft met zijn boek Codice Ratzinger het bewijs geleverd dat Bergoglio verre van de paus is wat dus impliceert dat al wat hij zegt of doet ongeldig is .Hij is een door de vrijmetselarij gebombardeerde Antipaus die als enige opdracht heeft de valse kerk te stichten .Het intrieste is dat vele priesters en geestelijken aan papolatrie lijden ….Het is waar dat wij als katholieken de paus trouw moeten blijven maar moeten wij trouw zijn aan iemand ,die zich uitgeeft voor paus maar het niet is ?Wat met Paus Benedictus XVI ,die nog in leven is en NOOIT zijn Pausschap heeft afgelegd ,dienen wij hem niet trouw te blijven ?Als diegene,die momenteel de stoel van Petrus gijzelt,klaar en duidelijk antigod spreekt en handelt, dan hebben de geestelijken en trouwe gelovigen de plicht om te gehoorzamen aan Diegene die boven de paus staat namelijk God zelf .

  1. Paus Benedictus XVI heeft herhaaldelijk gezegd dat hij vrijwillig zijn pausschap afgelegd heeft en dat Franciscus de echte paus is. Maar hij heeft NIET gezegd dat Franciscus een GOEDE paus is.
   Door zijn uitspraken laat hij zien dat hij inderdaad geen goede paus is. Zijn uitspraak dat de absolutie ook zónder berouw gegeven wordt, sticht hij wederom verwarring. Gelukkig zien steeds meer mensen in dat hij anti-katholieke uitspraken lanceert.
   Nostradamus voorzag dat we het komende jaar een nieuwe paus krijgen. Deze opvolger zou er vervolgens een potje van maken, door ’het creëren van een schandaal’. We wachten af!

   1. Paus Benedictus XVI heeft nooit gezegd dat hij afstand heeft gedaan van MUNUS (het Paus ZIJN) enkel heeft hij afstand gedaan van het Ministerium(de uitvoering,het doen ).Noch heeft Paus Benedictus XVI gezegd dat Fransiscus de paus is noch draagt hij de H Mis op una cum Fransiscus !Er is maar één paus en dat is Benedictus XVI,Bergoglio is Antipaus.Als er onder Bergoglio een nieuwe “Paus”zou verkozen worden is deze d’office ongeldig zoals zijn voorganger….De laatste Paus is Benedictus XVI ,daarna vermoed ik dat het Pausschap terug in handen komt van Sint Petrus ….

    1. De Eindpaus dus? Ik hoop van wel! De huidige verrotte wereldsituatie is namelijk een Godslastering in Optima Forma. Laat God maar -zoals Leonie v.d. Dijk voorspelde- 75-80% van de mensheid wegnemen. Overigens hoop ik dat ik dan NIET bij de overgeblevenen mag zijn.

    2. De H.Maagd heeft eens gezegd dat het aantal zielen dat verloren gaat, vergeleken kan worden met een herfstboom die al zijn bladeren verliest. Getalsmatig kan je dus zeggen dat Satan gewonnen heeft.
     Ik vergelijk God vaak met een huisvader van een groot gezin, die zijn kinderen volledige vrijheid schenkt. Vervolgens maken die kinderen er, dankzij de vrijheid, een gigantische puinhoop van. De huisvader laat alles toe, zodat de meeste kinderen op het verkeerde pad raken en in misdaad sterven. Pas op het ALLERLAATSTE moment grijpt hij in, maar dan zijn de meeste van zijn kinderen al overleden. Vind jij zo’n huisvader een GOEDE huisvader?

 11. Als deze paus ‘progressief’ is doet hij eigenlijk niets anders dan wat ‘conservatieve’ pausen eeuwen deden, waarbij hij een duidelijke keuze maakt voor de armsten.
  Wie met bijbelcitaten goochelt vindt altijd wel zijn eigen gelijk. Zo kan evengoed Matteus 7:1-2 aangehaald worden.

 12. Ik denk dat Bergoglio hoopt dat hijzèlf zonder berouw van God vergeving krijgt.
  “Sorry God, ik heb er een puinhoop van gemaakt, maar vergeef me nu maar, want ik wil de hemel in”.

  1. Wanneer ‘paus’ Frans wordt geconfronteerd met de antichrist door deze zelf naar het wereldpodium te brengen, dan pas ontdekt hij de duivel en die schok kan hem tot bekering leiden. Dat mag men niet uit het oog verliezen. Het is volgens mij de enige reden dat hij door de ‘soldaten’ van de antichrist gedood wordt. Hij kan dus in theorie zelfs nog een martelaar worden.

   1. Mijn visie?Bergoglio ,die geen paus is ,maakt de stoel vrij in Rome voor de Antichrist …Paus Benedictus XVI sterft de marteldood …Het is angstaanjagend hoe de geestelijkheid Bergoglio op handen draagt ,ik maak het elke dag mee 😉

    1. Weliswaar angstaanjagend hoeveel priesters nú nog Bergoglio steunen, maar die steun brokkelt steeds meer af. Ook bij hen gaan de ogen steeds vaker open.

 13. Voor de tweede keer heb ik op dit forum geprobeerd een reactie te geven op een artikel. Voor de tweede keer werd dit niet opgenomen. Eigen gelijk als absolutisme? Ik heb alvast geen berouw over mijn reactie. Zalige kerst!

 14. Het zou kunnen en ik sluit niets uit, maar de realiteit is anders dan de theorie.

 15. En toch blijf ik eigenlijk van mening dat we niet over de paus kunnen of mogen oordelen. Wie weet in wat voor (politiek) parket hij zich bevindt. Dat kunnen wij niet weten, dus kunnen we er ook niet over oordelen.

  En dat geldt eigenlijk ook voor de bisschoppen. Die moeten met één stem spreken uiteraard. En dat geldt dus zeker voor gelovigen. Die hoeven zich niet met dit soort zaken te bemoeien.

  En wanneer een uitspraak van de paus uitgelicht wordt, zoals in het topic, dan is dat eigenlijk dus ook fout. Wat hebben wij te maken wat de man op een audiëntie zegt?

  Is het eigenlijk geen geroddel wat hier gebeurt?

  1. Sorry hoor ,maar waarheid blijft waarheid en een leugen blijft een leugen .Heeft niets te maken met roddelen maar met opkomen voor de authentieke leer van Christus.Zich verschuilen achter “daar zijn wij als leken niet toe bevoegd”is op zijn minst lafhartig en op de koop toe een veeg in het gezicht van Onze Lieve Heer

  2. @ Raphaël,
   In China worden de nog resterende Traditionele Katholieken vervolgd als door bloeddorstige wilde beesten . . . met ‘dank’ aan Bergoglio die in China de vervalste en absoluut onaanvaardbare ‘Staatskerk’ goedpraatte.

   Ook Zelensky geeft blijk van bloeddorst aangaande christenen. Om dat met goed succes tot uitvoering te kunnen brengen kreeg hij van J.Biden miljarden dollars als kerst-gesschenk. Hij zei dat hij nog meer dollars verwacht, de sukkelaar ocharme !

   NIET zo Poetin, integendeel, hij woont zelf de Orthodoxe missen bij !

   Daarover zwijgen is niet mogelijk.

   Ook Hitler had last van bloeddorst aangaande Joden en Katholieken, zoals Stalin, Mao, opvallend veel Amerikaanse ‘democraten’, enz. . . .

 16. Ik ga meerdere keren per week naar de hoeren. Ik weet dat God deze zonde zwaar zal bestraffen en daarom biecht ik, maar berouw heb ik er niet van, want tsja, ‘zo ben ik nou eenmaal’. Als ik ‘paus Pias’ dus goed begrijp is berouw helemaal niet nodig. Ik hoef kennelijk alleen maar mijn zonden op te noemen, zonder er berouw over te hebben. Nou, da’s prima geregeld dan! Kan ik weer fijn naar de hoeren. Geweldig dat we nu eindelijk een paus hebben, die de menselijke driften GOED begrijpt en er een pasklare oplossing voor heeft. Viva papa Franciscus!

 17. Toen ik 14 jaar was, wilde ik een voetbal stelen. Mijn jongere broer wilde me daarvan afhouden, maar ik zei: “maak je geen zorgen, ik biecht het later wel op”. Van berouw was bij mij dus totaal geen sprake, en volgens de onvolprezen Paus Franciscus maakt dit niets uit. Je hoeft je zonden alleen maar op te noemen en that’s it! “Ga heen, de Heer heeft u vergeven”.

 18. De apostelen waren gewone mensen met hun eigen onvolkomenheden/zonden en zondenbesef. Hoe beleden ZIJ hun fouten tegenover God? Moesten ook ZIJ berouw tonen, alvorens vergeving te verkrijgen?

  1. De apostelen waren uiteraard sterk verbonden met Jezus en met de H.Geest. Maar God laat iedereen persoonlijke vrijheid van denken en handelen. Zonder die vrijheid kan geen ware liefde bestaan. Het is vanuit die vrijheid dat men tot berouwvol besef komt van misstappen en tekortkomingen. Wie daar licht overheen gaat moet zelf tot de conclusie komen dat het eigen hartje nog erg klein is. Wanneer die goede wil tot nederig zelfonderzoek ontbreekt is het onvermijdelijk dat men steeds zondiger gaat leven.
   Lees de boetepsalms van koning David: 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143.

  2. Kees,

   Ik dacht wat na over je vraag en las wat in de Bijbel.

   Johannes predikte bekering (bekering is een andere ‘weg’ kiezen) van de zonde.
   Na Jezus’s verzoekingen predikte Hij de bekering.

   Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.
   En Jezus, wandelende aan de zee van Galilea, zag twee broeders, [namelijk] Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder, het net in de zee werpende (want zij waren vissers); En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken. Zij dan, terstond de netten verlatende, zijn Hem nagevolgd.

   En Hij, van daar voortgegaan zijnde, zag twee andere broeders, [namelijk] Jakobus, den [zoon] van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, in het schip met hun vader Zebedeus, hun netten vermakende, en heeft hen geroepen. Zij dan, terstond verlatende het schip en hun vader, zijn Hem nagevolgd.

   Zij worden dus geroepen. Er wordt niet gevraagd om bekering van de vier.

   De bekering van de zondige levensstijl is waar Jezus toe opriep, meen ik.

   Hij leerde zijn discipelen:
   Zalig [zijn] de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig [zijn] die treuren; want zij zullen vertroost worden. Zalig [zijn] de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig [zijn] die hongeren en dorsten [naar] de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. Zalig [zijn] de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig [zijn] de reinen van hart; want zij zullen God zien. Zalig [zijn] de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig [zijn] die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u [de] [mensen] smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt [u]; want uw loon [is] groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u [geweest] [zijn]. Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal [het] gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. (Mattheüs 5)

   Het lijkt dus niet om de zonde te gaan, maar om de zondige levenswandel.

   De wet is dat men: God liefheeft met heel zijn hart, ziel en verstand en dat men de naaste liefheeft als zichzelf.

   Het gaat dus niet om de een of de andere zonde, maar om bekering naar een goede levenshandel.

   43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten. 44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen;
   Want dat doet de Vader ook:
   45 Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46 Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? 47 En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo? 48 Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

   Denk ook aan Petrus, die Hem loochende. Jezus wist dat al en vergaf hem al voordat hij gezondigd had. (Zonde is zo bezien de verkeerde beslissing nemen. Door de angst bijvoorbeeld de geest te laten overwinnen namelijk.)

   Maar zonde is ook zoiets als met boter op het hoofd lopen en dan droog brood eten. Das pas zonde. Je doet jezelf tekort door de zonde. God maakt het niet zoveel uit. Hij weet wat de mens is. Juist daarom is en kan alleen Hij wérkelijk rechtvaardig zijn.

   Daarom lijkt mij geloof voldoende. Want als iemand écht gelooft, dan doet hij of zij vanzelf het goede, mits hij of zij goed is onderwezen uiteraard.

 19. @ Raphaël,
  Luther zei het ook: het geloof alleen maakt zalig en dat gedoe met al die katholieke heiligen en hun liturgie van kloosterlingen is onzin.
  Laten we dus de Traditionele Kerk afschaffen en alle kloosters sluiten want Bergoglio heeft gelijk.

  Vergeet u niet dat de apostelen en alle heiligen altijd met Jezus wandelen ?
  Denkt u niet dat men omwille van dat samenwandelen een en ander moet opofferen ?
  Het is bij dat opofferen dat de gehoorzaamheid zo gemakkelijk begint te wankelen en dan verdwijnt het ‘wandelen-met-Jezus’.

  Men probeert tegenwoordig robotten te bouwen die als vanuit een eigen autonomie zelf zouden kunnen beslissen. Heel erg akelig.
  Maar robotten kunnen niet zonder voortdurende controle.
  De mens ook niet.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht