Wij zijn de weeskinderen van Benedictus XVI

Sinds deze morgen, 9u 34, zijn wij weeskinderen van een heilige paus, Benedictus XVI. Hij is stil en vredig heengegaan, gesterkt door het laatste sacrament, het heilig oliesel( nu de ziekenzalving genoemd), dat hem reeds vorige woensdag, na de H.mis, was toegediend.

In deze chaotische tijd, waarin de westerse wereld het christendom en de katholieke Kerk als vijand beschouwt en daardoor in versneld tempo geestelijk en materieel in elkaar stort, verdwijnt een heilig man. Tijdens de woelige jaren, waarin hij het oppergezag over de Kerk uitoefende, besteedde paus Benedictus  al zijn energie aan het terug samenbrengen van wat verdeeld was. Zo gaf hij de Anglicanen die < terug naar huis wilden> opnieuw een plaats binnen de katholieke Kerk. Maar het is vooral door het Motu proprio, dat eindelijk de Traditie in eer herstelde en de zo lang verhoopte liturgische vrede bracht, na jaren van verdeeldheid, dat hij als visionair mag beschouwd worden. Zijn opvolger, Franciscus, maakte al snel op brutale wijze een einde aan deze periode van harmonie in de Kerk. Het waren nu immers de vijanden van Benedictus, die het voor het zeggen hadden. En dit soort mensen vergeet en vergeeft nooit…

Vijanden had paus Benedictus genoeg. Eerst en vooral de machtige jezuïeten orde. Maar ook vele anderen. Voorbeelden zijn er legio: In België deden de plaatselijke kerkleiders er alles aan om zijn beleid tegen te werken. Danneels, De Kesel, Bonny en konsoorten vielen hem openlijk of slinks af. En toen bisschop Leonard, ondanks de tegenstand van Danneels en de met hem bevriende nuntius tot aartsbisschop benoemd werd, was het hek van de dam. Samen met zijn vrienden van de “maffia van St Gallen”, werden de plannen gesmeed om Bergoglio aan de macht te brengen.

Wij verliezen een liefdevolle vader, de paus van de eenheid onder de christenen, met liefde en eerbied voor de liturgie en haar eeuwige schoonheid, met liefde voor de katholieke, apostolische en Roomse Kerk.

Het enige wat wij nog kunnen doen, is bidden. Eerst en vooral uit dankbaarheid, om de Heer te danken ons dergelijke herder gezonden te hebben. Om Hem te danken, omdat wij de genade gekregen hebben te mogen leven onder het bewind van deze heilige paus en voor de volgende generaties te mogen getuigen :<Ik heb hem gekend: het was een heilig man!> Verder blijft er ons te bidden voor de Kerk. Opdat zij uit de woorden en de teksten van kardinaal Ratzinger en van paus Benedictus XVI moge putten om er de middelen van haar zending in te vinden: het zout der aarde zijn!

Het diepe geloof van Benedictus XVI blijkt uit een van zijn laatste brieven, geschreven op 6 februari 2022:

” Weldra zal ik voor de ultieme rechter van mijn leven staan. Ook al kan ik, wanneer ik mijn lange leven beschouw, vele redenen tot vrees en angst hebben, toch blijft mijn hart vrolijk, omdat ik vast geloof dat de Heer niet alleen de rechtvaardige rechter is, maar terzelfder tijd de vriend en de broeder, die al mijn nalatigheden kent en die als rechter, tevens mijn advocaat (Paracletus) is. Hoe meer het uur van het oordeel nadert, hoe meer de genade van het christen zijn mij duidelijk wordt. Het feit christen te zijn biedt mij de kennis, meer nog, de vriendschap met de rechter van mijn leven en laat mij toe met vertrouwen  door de duistere poort van de dood te treden. In dit verband, moet ik onophoudelijk denken aan wat Johannes aan het begin van de Apocalyps neerschrijft: Hij ziet de Zoon van de mens in al zijn grootsheid en valt als dood neer aan zijn voeten. Maar Hij legt zijn rechterhand op zijn schouder en zegt hem: ” Vrees niet! Ik ben het.” (cf. Ap 1, 12-17).”

Moge een volgende paus het evenwicht en de harmonie binnen de katholieke Kerk herstellen, een liefdevolle, maar ook een rechtvaardige vader zijn, met eerbied voor de onveranderlijke geloofsschat en voor de schoonheid van de liturgie, geen dictator of despoot, niet de man die zich plooit voor de ideologie van een bepaalde kliek, hoe machtig ook, maar een heilige, naar het voorbeeld van Benedictus XVI.

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

29 commentaren op “Wij zijn de weeskinderen van Benedictus XVI

  1. De naam die de volgende paus zal kiezen zal allicht een sluier van de toekomst oplichten; wordt het Franciscus II, Johannes Paulus III of misschien Benedictus XVII, of nog een andere

   Je zou al eigenlijk een pronostiek kunnen organizeren

   1. U zegt een pronostiek te willen opzetten over de naamskeuze volgende paus… ik zou dit niet doen, lijkt me te banaal, heeft weinig zin om daar over te speculeren.

   2. Het gaat niet om de naam, het gaat over de opkomst van wereldwijde vervolging van christenen en joden, de weinigen die nog moedig trouw blijven aan de onaantastbare Traditie van het Woord van God.
    De komst van de nieuwste dictator – nu werelddictator – is nu zeer nakende.
    Bereid uw ziel voor op zuivering of verdoeming, neutraal bestaat niet.

  1. Interessant artikel , althans met betrekking tot de feiten in het leven van paus Benedictus XVI (én interessante videofragmenten), maar wel vanuit de hoogte en met een soort minachting geschreven. Kan onze openbare omroep, betaald met ons belastinggeld, geen professioneler werk afleveren? Benedictus XVI was bekommerd om de leer en de traditie, om het eeuwig heil van de ziel van de gelovigen. Daar kan men alleen maar veel respect voor hebben. Misschien zal dat na zijn dood nu pas echt duidelijk worden. Moge zijn heengaan ons allen aanmoedigen om voldoende aandacht te schenken aan geloofsleer van de kerk en de geboden Gods. Wij en de wereld waarin we leven hebben er misschien nog veel meer nood aan dan dat we zelf beseffen.

 1. Mooi en zeer correct geschreven artikel van auteur Veroon ter Zee.
  Moge Benedictus XVI rusten in vrede.

 2. Waarschuwing: mogelijk beveiligingsrisico

  Firefox heeft een probleem gedetecteerd en is niet doorgegaan naar http://www.katholiekforum.net. Of de website is onjuist geconfigureerd, of uw computerklok is op de verkeerde tijd ingesteld.

  Waarschijnlijk is het certificaat van de website verlopen, waardoor Firefox geen beveiligde verbinding kan maken. Als u deze website bezoekt, zouden aanvallers gegevens kunnen proberen te stelen, zoals uw wachtwoorden, e-mailadressen of creditcardgegevens.

  Wat kunt u hieraan doen?

  Het probleem ligt zeer waarschijnlijk bij de website, en u kunt niets doen om dit te verhelpen. U kunt wel de beheerder van de website over het probleem informeren.

  Meer info…

 3. Er staat onze volgende paus inderdaad een bijzonder zware taak te wachten.
  De Kerk van vandaag doet mij soms meer denken aan een kraakpand waarin de schade van de ‘krakers’ elke dag meer het gebouw aanvreet.
  De volgende paus zal – mijns inziens – vooral een doortastend restauratietalent moeten hebben.
  Moge God hem daarbij zegenen, steunen en bemoedigen

 4. Volgens mij is in 2013 januari en februari paus Benedetto gemarteld in Vaticaan hij was plotseling vermagerd verzwakt, oude glorie verdwenen….
  Waarom heeft niemand het daar over?
  Was in de tjjd dat Kruistochtgebeden werden gelanceerd door Mary Divine Mercy

  1. @ Mirjam Romein,
   inderdaad, en dat heb ik hier toen beknopt beschreven. Paus Benedictus XVI had de dagelijkse gewoonte ’s middags in het park een wandeling te maken met een of meerdere vakgenoten, collega’s, theologen, enz. en zij voerden dan een subtiele conversatie zoals fijne intellectuelen dat kunnen.
   Maar op een dag verscheen plots een youtube-filmpje waarin men met verstomming zag hoe hij nog slechts begeleid werd door twee reusachtige en breedgeschouderde bullebakken die overigens geen woord zeiden. Zij droegen weliswaar priesterkleding maar dat was voorzeker pure misleiding. De Paus liep tussen de beide bewakers en zag er erg klein, bedrukt, zeer ongelukkig en angstig uit.
   Dat filmpje bekeek ik meerdere keren in de volgende dagen en toen was ik er zeker van dat hij fysiek geslagen werd.
   Misschien is dat filmpje nog terug te vinden. Misschien zijn er ook getuigen.

 5. Altijd grote bewondering gehad voor paus Benedictus maar eigenlijk zijn we als wees achtergelaten toen de dag aanbrak van zijn terugtrekking, het is niet nu dat we opeens weeskinderen in ons geloof zijn geworden, het was zijn persoonlijke keuze (Quo vadis, Petrus? Waar ga je heen, Petrus?) en daar moesten wij het maar mee doen… een onbetrouwbare opvolger kregen we in de plaats.
  Tot zijn 95ste heeft paus Benedictus zijn beslissing én vooral de gevolgen ervan wellicht door Gods’wege mogen aanzien !
  Het was een gedane zaak, hij kon het helaas niet meer omkeren, het Schip was reeds varende en het nam met de jaren een ongeziene richting, we zijn er reeds achter gekomen dat de kapitein niet waarachtig is in zijn geloof en in hoe hij de Kerk stuurloos leidt. Gelieve hem niet te volgen.
  Met het recent overlijden van paus Benedictus zijn we met z’n allen vacantist geworden, de heilige Stoel van Petrus is nu officieel vacant.
  Een proces dat blijkbaar “moet” gebeuren.
  Moge paus Benedictus ons bijstaan.

  1. @Geert Van den Berghe,
   Met letterlijk(!), dus per letter, sluit ik mij bij Uw reactie aan.

 6. Helaas beste Veroon, huilt niet, en oordeelt niet, zijn lot ligt in handen van de hemel, die zeker ook, deels, dat vervloekte V2 concilie (1965), hem in de schoenen zal schuiven. Hij zag hetgeen de “Mei 1968”, cultuur marxistische revolutie teweegbracht, in Europa en elders ; hij erkende de link met dat vervloekte V2 concilie, waarvan hijzelf een belangrijke architect geweest was.

  Hij heeft nooit publiekelijk zijn spijt betoond. Maar ook zwijgzame spijtoptanten, op dat niveau, hebben rekenschap af te leggen, ondanks hun latere leeftijd. En dat is niet gebeurd, gezien de commentaren op dit voortreffelijke katholieke Forum, noch wordt er hier door de beste Veroon, ook maar een letter besteed aan de openbare presentaties van de moedige aartsbisschop Mgr. Vigano, of Mgr. Burke, of Mgr. Schneider, die altijd man en paard noemen.

  Op het punt van de Grote Restauratie binnen de Kerk van altijd, die onweerstaanbaar gaande is, blijft het voortreffelijke RK forum beneden de maat. Als dit zo aan houdt, dan is het zachtjes uitdoven van de kaars te voorzien, zoals bij het katholieke Nieuwsblad uit Den Bosch, financieel te afhankelijk van enkele gemijterde schurken.

  Kard. Ratzinger was de pijn in de nek van Mgr Lefèbvre, hij was de loopjongen van de ketterse Poolse paus. Ik zie deze nog getooid met Indianen veren, ergens in Afrika. Mgr. Lefèbvre kenmerkte kardinaal Ratzinger als, “le serpent”, (de slang), die er alles aan deed om de wijdingen van de 4 noodzakelijke, traditionele PX bisschoppen, in 1988, te kunnen blokkeren. Ook hier heeft de kardinaal nooit spijt betuigd. De echte heilige is deze moedige Franse bisschop van het verzet, tegen het modernisme van dat vervloekte V2 concilie.

  Maar deze laatste had het gelijk aan zijn kant, zoals nu overal blijkt in de wereld Kerk. De Traditie wint op alle fronten. De “eerste jaar seminaristen” (2022) van de Pius X congegratie, telt ongeveer 80 jonge mannen, een record, ongeveer 10% van het totale PX bestand van priesters. Bij de St. Petrus Priester – Broederschap zal het niet anders zijn. In NL zijn drie PX parochies, en alle drie hebben “hun” seminarist. Welk een contrast met de vele modernistische NOM V2 parochies.

  Daartegenover heeft paus Benedictus nooit, ook maar enige spijt betoond voor zijn halsstarrige, verraderlijke, “foute” beoordelingen, enkel decennia terug toen hij nog de secondant was van de Poolse paus JP II. Ook heeft hij zich nooit gecorrigeerd voor zijn ontkenning van de eeuwige, vaststaande Waarheid, van de Openbaring, dwz. het Nieuwe Testament. Hij is kennelijk tot het einde blijven ketteren met zijn beweringen dat de Waarheid variabel is en verschuift met de tijd en de context der omstandigheden. Dit verklaart de onleesbaarheid van zijn laatste boek, enkele jaren terug, over Jezus, gepalaver op de vierkante millimeter.

  Zijn enige, maar ook super grote verdienste is het feit dat op 7 Juli 2007, paus Benedictus, het Heilig Misoffer van altijd, concreet en wereldwijd, terug gebracht heeft in het religieuze leven van miljoenen katholieken, priesters, en kloosterlingen.

   1. Uw link op LifeSiteNews, maakt zijn verzaking alleen maar ernstiger, beste MJedin.
    Zijn indirecte bekentenis aan twee geestelijken, bereikt een kleine groep, niet het grote publiek, noch rechtstreeks.

    Hij realiseerde zich dus zeer goed wat hij, als kard./ paus Benedictus, heeft aangericht. In plaats van publiekelijk op zijn foute schreden terug te keren, te repareren waar mogelijk, en zijn mea culpa uit te spreken, denkt hij zich er van af te kunnen maken met een obscure bekentenis aan twee onbekende geestelijken, in zwakke bewoordingen, over een heldhaftige, heilige bisschop Lefèbvre. Hij heeft nooit een poot uitgestoken ter normalisatie van de kerkelijke betrekkingen met de PX congregatie.

    Daarmee geeft hij zich bloot als een schuwe, zwakke persoonlijkheid.
    In de krijgsmacht gebruikt men, hier niet te herhalen, duidelijker en krachtiger taal.

    1. Zo kun je het zeker aanvoelen. Ik denk dat de overleden paus het aan mensen uit de FSSPX stal zei. Hebben zij het in hun groep wel wereldkondig gemaakT?

    2. @ Jules van Rooyen,
     u hebt niet het recht om deze bijzonder fijnzinnige theoloog te veroordelen. Hij was academicus van zeer hoog niveau, gaf jarenlang onderwijs in theologie, groot boekenliefhebber met grote intellectuele kennis terzake. Paus worden was niet zijn ambitie maar veel liever had hij gewoon in boeken blijven snuffelen en aanstaande priesters onderrichten. Hiermee is duidelijk dat hij heel zijn leven bijzonder degelijk werk verrichtte. Ook eerdere pausen zagen het pauselijke ambt als een zeer zwaar offer waar zij zich noodgedwongen trachten in te schikken. U hebt niet het recht iemand te forceren indruisend tegen zijn persoonlijke vermogens in een dergelijk zwaar ambt.

     “Toen Benedictus Paus werd, heeft hij twee zeer belangrijke stappen gemaakt om de situatie te normaliseren. In 2007 vaardigde hij het motu proprio Summorum Pontificum uit, waarbij hij priesters de vrijheid gaf deze [Tridentijnse] Mis te celebreren; op een bepaalde manier herstelde hij de ritus van de traditionele Mis van de Kerk, wat altijd één van de belangrijkste eisen was geweest van Aartsbisschop Lefebvre en de Sociëteit van Sint Pius X. En in 2009 verwijderde Paus Benedictus de excommunicatie van de vier bisschoppen.”

     https://restkerk.net/2023/01/02/benedictus-grootste-verwezenlijking-was-summorum-pontificum-in-2007-waarmee-hij-de-traditionele-latijnse-mis-weer-in-ere-herstelde/

 7. @Ouij,
  i.v.m. Uw gezegde: ‘De zetel is helemaal niet vacant, wat een bepaalde kliek ook moge poneren.’:
  U bedoelt waarschijnlijk: Het dilemma Franciscus of Benedictus.

  Het antwoord: God-Zélf zal voor een oplossing zorgen.
  Is het overlijden van paus Benedictus een voorbode van het overlijden (of terugtrekking) van ‘paus’ Franciscus???

 8. Zelfs in een eerbetoon aan de overleden paus emeritus kan men het niet laten andermaal de huidige paus en de Belgische bisschoppen te ‘bashen’. Zo spijtig… Vanwaar toch die verbetenheid?

 9. Paus Benedictus XVI heeft NOOIT afstand gedaan van de troon.

  https://kavlaanderen.blogspot.com/2023/01/nessun-papa-si-e-dimesso-per-1000-anni.html

  “Hierover zal men de komende eeuwen nog spreken”

  Het was de wil van God dat er nog lange tijd een onmiskenbare vertegenwoordiger van de Waarheid zou aanwezig blijven ZODAT nog velen konden terugkeren naar de Waarheid.
  In tegenstelling met de Bergoglianen die niets anders wensen dan de Kerk af te breken.
  Bergoglio is geen paus, zelfs geen waardige priester, hij is daar niet toe in staat. Hij is nog steeds niet in staat gebleken een woord of zelfs maar een letter toe te voegen aan het Magisterium van de Kerk.

  Dus zal er spoedig een nieuwe Ware Paus gekozen worden, desnoods in het geheim, waarna er weer een BETROUWBAAR lichtbaken zal schitteren zoals Benedictus XVI.

 10. @Ouij
  U kúnt niet lezen OF U WIL niet lezen. De reactie van @eric-b-l op 3 januari 2023 om 21:12 was toch óverduidelijk, zelfs voor Ú!!!

 11. Hierboven, beste Eric 4/01, 11.04u, uw naïviteit kent kennelijk geen grenzen. Huil niet mee met de wolven in het bos.

  Ter illustratie, lees :
  http://www.freiewelt.net/nachricht/benedikt-xvi-war-konservativ-aber-fuer-viele-traditionalisten-immer-noch-zu-modernistisch.

  Hoe “theologischer, des te liberaler” ; zij, de smaakmakende “theologen”, de praatjesmakers van toen, waren de revolutionaire utopisten met hun gewroet in de “menswetenschappen”, en dus los gezogen van de verticale dimensie en het eeuwen oude Thomisme, de enige echte filosofie, strak gebonden aan de Openbaring en de Traditie, waarbuiten niks te zoeken is.

  Tegenwoordig kleeft hun aan, het tijdgebonden etiket der jaren 1960 !! Nu vallen zij door de mand. Weest realist. Sluit niet uw ogen voor de gevolgen, voor de ramp der ontkerkelijking, die dat vervloekte V2 concilie teweeg heeft gebracht, en waarvan Ratzinger een der belangrijke inspiratoren was. Nooit heeft deze schuwe, zwakke figuur, zich ge-excuseert. Hij heeft zich zelfs opzij laten drukken door een anti-katholieke revolutionair, die de Kerk van altijd wil vernietigen.

  1. @ Jules van Rooyen,
   Ik denk Benedictus XVI goed begrepen te hebben, hij verlangde terug naar de waarheid zoals God ons de natuurlijk aarde en Zijn Woord schonk. Hij handelde naar best vermogen, omringd door een zee van machtige vijandelijkheid. Pas toen Bergoglio in 2013 tevoorschijn kwam begreep ik dat de industriële en socialistische leugens niet meer te stuiten zijn. De zweer moet uit-etteren. De schuld ligt niet bij Benedictus XVI, hij was zelf slachtoffer zoals wij allen, maar hij werd een heilige en daar zijn wij nog niet echt aan toe.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht