De hoofdzonde die niet meer is. Moderne periode in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië

In een vorig artikel schetste ik de analyse van de Russisch-orthodoxe filosoof en geopolitieke onderzoeker Alexander Dugin. Dit is de link: De moderne periode: in volle vaart achteruit – Katholiek Forum

In zijn tiendelige nog niet vertaalde reeks beschrijft hij de mentaliteit (de “nous”) van de verschillende beschavingen en de drie denkvormen (“logos” in meervoud of logoi”) die er wisselend voorkomen en min of meer in conflict zijn. Dat conflict noemt hij de “noömachie”, m.a.w. de strijd tussen de drie “logoi” binnen de beschavingen: de apollinische”, de “dionysische” en de “cybelische logos”. De voordrachten van Dugin kunt u aanklikken onderaan op deze pagina: Introduction to Noomakhia: Serbian Logos [Lecture 9] – Alexander Dugin | Paideuma.tv

Het cybelische

Wikipedia. Cybele

Ze is de Grote Moeder of “Magna Mater” uit het Midden Oosten. Ze staat voor de materiële krachten (de zwarte aarde, de rijke ondergrond). Volgens Dugin is het aloude cybelische element in de moderne periode weer helemaal naar boven gekomen en prominent geworden. De moderne wetenschap noemt hij cybelisch of “chtonisch”. Dat laatste is het adjectief afgeleid van “aarde” of “ondergrond”. De moderne wetenschap is gericht op het ontketenen en manipuleren van die krachten en negeert doelen. Er is enkel het determinisme van oorzaken.

Het dionysische en apollinische

Wikipedia. Voorstelling van Plato en Aristoteles door Raphael, Vaticaan

Bij de Indo-Europese volken domineerde het apollinische afgeleid van de zonnegod Apollo. Dat staat voor het verticale, voor de rangorde van de standen. Die vind je in de katholieke kerk terug, de middeleeuwse koninkrijken enz. Het dionysische was aanvullend aanwezig. Dat is afgeleid van Dionysus, de bemiddelaar tussen hemel en aarde en tussen dood en wedergeboorte. Je vindt het bij de Christus-figuur maar dan zonder de schaduwzijden die er anders aan Dionysus verbonden zijn.

Plato staat in het schilderij voor het apollinische (rangorde van de werelden) en Aristoteles in zijn “Fysica” voor het dionysische (de bemiddeling tussen de werelden). In zijn “Fysica” komen “vorm” en “stof” (materie) samen. Het apollinische en dionysische zijn in de moderne periode naar de rand verwezen. Uiteraard heeft de cybelische wetenschap en economie het apollinische nog nodig. Er wordt eindeloos wiskundig gemodelleerd en er wordt als maar nut (kosten-baten) berekend. Denk maar aan Covid en de “modellen” die ons zijn voorgehouden als normen. Bekijken we nu enkele landen afzonderlijk.

Frankrijk, Orfeus en Melusine

Dat is de ondertitel van het boekdeel over de Franse “bestaanshorizon” zoals filosofen dat noemen. Orfeus is een figuur uit de Thracische mythologie en is bekend van de Griekse orfische mysteriegodsdienst. De Thraciërs waren wellicht de eerste Indo-Europeeërs die zich in de vruchtbare gebieden van het huidige Roemenië en Bulgarije vestigden. Ze kwamen er in contact met een matriarchale beschaving.

Dit deel van de Balkan is eigenlijk de bakermat van Europa, wat de landbouw betreft. Ze vereerden er de moedergodin en waren matriarchaal (de stammoeder als clanhoofd). Vanuit Zuidoost-Europa heeft het cybelische zich in ons continent verspreid.

Wiki Commons. Oprfeus en Eurydice, schilderij van Poynter (19de eeuw)

De Thraciërs ontwikkelden daarbij als een synthese de mythe van Orfeus, bemiddelaar tussen onderwereld (het cybelische) en bovenwereld (het apollinische). Hij verliest zijn geliefde en mag haar dan met zijn gezang terughalen maar hij kijkt daarbij één maal achteruit en verliest haar weer. Bij zijn terugkeer wordt hij door afgunstige vrouwen verscheurd. Een gelijklopend verhaal met Dionysus, ook hij wordt verscheurd. Dit verhaal werkt sterk door bij de Kelten en de Fransen zijn eigenlijk (geromaniseerde) Kelten en (weinig geromaniseerde) Franken. De Franken zijn de Germaanse invallers. Voor de Grieken en de Arabieren was “Frank” de verzamelnaam voor de Europese kruisvaarders welke taal ze ook spraken.

Het orfische in de Franse beschaving sluit bij de Keltische erfenis, de afdaling in de onderwereld op zoek naar de vrouwelijke wederhelft. Denk aan de tochten van Parsifal (Perceval) en de zoektocht naar de Graal (het vrouwelijke symbool). In Aquitanië en de Provence ontstaat de hoofse liefde. Dat is uniek geweest voor Europa. De tegenhanger daarvan is de “Queste del Saint Graal” beïnvloed door de Maria-legendes en de spiritualiteit van de Cisterciënzers

Vikidia (open source voor kinderen). Liefdeshof in de Provence, manuscript 14de eeuw, een poëziewedstrijd

Melusine is een figuur uit de Keltische mythen, half vrouw half vis soms met vleugels en voorkomend in een waterige omgeving. Ze werd als stammoeder van het vorstenhuis van Bouillon beschouwd. Ze heeft een dubbele natuur: cybelisch en dionysisch. Dionysus heeft een donker dubbel, ook hij is in de onderwereld afgedaald om zijn sterfelijke moeder Semele naar de godenwereld te brengen.

Dat orfische (of dionysische) verenigt zich met het apollinische van de Romeinse kerk, de Frankische monarchie en de rationele katholieke theologie (Parijs). Een originele synthese.

Duitsland, moeilijke synthese

Duitsland houdt de Germaanse ethiek in ere, alle werk bij hen is een gestructureerde strijd. Apollinisch dus. Mannen en vrouwen strijden zij aan zij. Het hoofse kennen ze enkel als invloed uit Frankrijk. Er bestaat mannen-vrouwen vriendschap maar die is op het niveau van mannelijke strijders en vrouwelijke strijders (Amazones, Walkyren uit hun mythologie).

Wikidata. Schilderij van Mackart (19de eeuw). Walkyre en stervende held.

De strijd kan zo opslorpend zijn dat de strijder in zijn donkere dubbel opgaat. Dat gebeurt vaak met het dionysische, het slaat dan om in het titanische. De titanen waren de ontaarde wezens die in de onderwereld waren opgesloten. Ze behoren tot het “chtonische”. Als ze los geraken, ontstaat er een “war of the worlds”. Hierbij denk je onwillekeurig aan Hitler en zijn verheerlijking van de titanische krachten, de “Götterdämmerung”. “Titaan” of “Satan” werd in de vroege Middeleeuwen als synoniem gezien.

Groot-Brittannië, de niet gerealiseerde synthese

Dit land is gedeeltelijk geromaniseerd Keltisch en weinig geromaniseerd Germaans (de invallers Angelen en Saksen en later de Normandiërs). Volgens Dugin is de synthese tussen die twee niet gerealiseerd. Het Keltische is aanwezig in de rand, er is ooit een Keltische dynastie (uit Schotland) geweest: de Stuarts. De niet realisatie leidt tot een niet aflatende bipolaire spanning. Dit is in de nieuwe tijd afgereageerd door de expansie, de kolonisatie, het Britse Rijk.

Die bipolaire spanning is overgebracht naar de kolonies, en meer bepaald de meest succesvolle nl. de VS. De Britten waren niet gericht op integratie van inlandse bevolkingen, een vermenging die in Latijns-Amerika wel gebeurd is. Dat heeft geleid tot de genocide van de indianen. De VS hebben echter eigen krachten waar we in een later artikel op ingaan. De globalisatie en de politieke correctheid zijn echter een grote bedreiging daarvoor.

Wikipedia

 

Terug naar Groot-Brittannië. De niet aflatende spanning wordt verzinnebeeld door de vlaggen: de rode draak, het Keltische, het symbool van Wales en de witte draak van Engeland. Die zijn volgens de legende blijvend in een gevecht gewikkeld. Tijdens de begrafenis van de Britse koningin waren die vlaggen naast mekaar te zien…

Wikipedia

Dit levert een eerder depressief beeld van een land. Een half verdrongen Keltische sfeer met uitgewerkte mythen en daarnaast een Germaanse sfeer die borg staat voor een agressieve expansie. Dit kan alleen worden overwonnen door voortdurende globale expansie maar die botst tegen zijn grenzen. Het dionysische is in die Germaanse sfeer weinig ontwikkeld en verkeert vlug in zijn donkere tegenhanger, de meedogenloze titanische globaliseringsmachine. Zie bv. “Late Victorian holocausts” van Mike Davis (2000). Dat gaat over de miljoenen hongerdoden in de 19de eeuwse Engelse kolonies, geofferd voor de “economische hervorming” van India, Birma.. en de invoering van exportteelten.

De hoofdzonde die niet meer is

In die drie landen speelt de Reformatie een grote rol maar heel verschillend. Frankrijk kent een continuïteit met zijn sacrale Frankische koningschap vanaf Clovis (466-511), de koning als beschermer van het geloof, tot de Franse Revolutie (1789). Het protestantisme is er echter aanwezig als onderstroom net als de vrijmetselarij. Die is voortgevloeid uit de Rozenkruisers. Die hebben het Alexandrijnse gnosticisme van de Italiaanse humanisten (Renaissance) verspreid. De kern daarvan is het evolutionisme: alles vloeit voort uit het ene materiële.

In Duitsland is er minder continuïteit. Het Duitse Heilige Roomse Rijk uit de Middeleeuwen was ook sacraal maar het omvatte delen van Italië. De godsdienstoorlogen (Dertigjarige Oorlog 1618-1648) zorgden voor een breuk. De latere Duitse staat onder Bismarck steunde op de gewone moderne staatstheorie, nl. het “sociale contract” waar gebieden toetreden (of eventueel uittreden). Het titanische van Duitsland is daarbij zeker niet verdwenen. Nu ziet Duitsland zich weer als de leider van Europa maar dan als onderaannemer van de VS. De recente verklaringen van minister Baerbock en kanselier Scholz maken dat duidelijk. Daarom mag de strijd om Oekraïne niet worden verloren ook al leidt die bij manier van spreken tot de economische en sociale achteruitgang van West-Europa. Een titanenstrijd?

Voor Duitsland en Groot-Brittannië moeten we het calvinisme en puritanisme bekijken. Dugin ziet in het protestantisme en meer bepaald het calvinisme iets titanisch. Er zijn geen bemiddelaars als priesters nodig. God is in ons, niet enkel buiten ons. De Duitse mystiekers uit het Rijnland (Eckhart enz.) spraken over de “drie mensen”: de fysieke mens, de rationele mens en het vlammetje in het diepste van de mens waar God aanwezig is (de derde mens). De calvinisten zouden volgens Dugin de derde mens verdrongen hebben door de tweede: de rationele mens. De rationele mens als berekenende bemiddelaar leidt tot een titanische vervorming volgens hem. Dit neemt de laatste rem weg op de expansie van de geldcirculatie. Woeker was een hoofdzonde in de Middeleeuwen, nu houdt die op een zonde te zijn.

Wikipedia. Calvijn (1509-1564)

Wikipedia, Cromwell (1590-1658)

De joden waren verbannen uit Engeland in 1290. De puritein Cromwell heft die ban op in 1655. Met de hulp van Portugese en Spaanse joden zullen de Engelsen een systeem opzetten dat gigantische koloniale ondernemingen (b.v. de Oost-Indische Compagnie in Voor- en Achter-Indië) financiert zonder dat de staat een groot landleger op de been moet houden. De Engelsen zien zich dan als het vijfde wereldrijk na de vier gezien door de profeet Daniël in het Oude Testament. Iets nieuws: een wereldrijk zonder groot landleger maar wel met een sterke zeemacht, een grotendeels geprivatiseerd wereldrijk, een publiek-private partnerschap. Ze trekken de moderne globalisering op gang.

Een volgende keer meer over de Engelse opvolger: de VS. We bekijken ook de logos in Rusland, Iran en China.

Auteur:Andries Termote

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

24 commentaren op “De hoofdzonde die niet meer is. Moderne periode in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië

 1. Veel woorden om aan te geven dat we nu in een wereld leven waarvan de top soms bevolkt wordt door dieven en moordenaars, rovers en leugenaars. Hoe dat zo gekomen is is wel aardig om te weten, maar het interesseert mij meer hoe we van ellendelingen afkomen en wat wij eraan kunnen doen. Dáár gaat het om, denk ik.

  Kijk, slavernij, woeker, vals geld, leugens, list en bedrog, megalomane mensen, sterk zelfzuchtige mensen die een bende vormen en zo de beschaving bedreigen zijn allemaal niet erg leuk. Of ze nu Pietje of Jantje heten, lid van die of gene club of familie, het zijn allemaal in wezen gewoon mensen die gewoon ook moeten eten, drinken, plassen en zo.

  Maar, omdat omdat heden de techniek (computers, machines, elektriciteit e.d.) zo een gigantische vlucht genomen heeft, is tegenwoordig de eerste de beste klootviool in staat om miljoenen mensen te beheersen en te manipuleren.

  Eén baas die een fabriek heeft kan bijvoorbeeld nu wel 10.000 slaven als ‘werknemers’ in dienst hebben. En met één druk op de knop kan hij het leven van zo een dienstnemer verwoesten door hem af te voeren. Slavernij, is van de boze.

  De wetenschap heeft zó veel inkijk in o.a. de geest gegeven, dat men nu weet hoe de mens te conditioneren, te hypnotiseren, te manipuleren dus. De wetenschap en techniek zijn uiteindelijk in handen van een paar, lijkt mij. Dus die paar kunnen veel kwaad aanrichten.

  Wat ik dus stel is dat de problemen van de hedendaagse mens gigantisch zijn. Je ontkomt bijna niet aan de waan van de dag. Een politicus heeft een gigantisch leger in zijn dienst, politie, wapens, computers, psychiaters, psychologen, filosofen, architecten, enzovoorts.

  Dus én de technische middelen zijn sinds pas 100 jaar verduizendvoudigd in kracht, maar ook de wetenschap, de macht over de mensen met computers, de kennis zijn onvoorstelbaar toegenomen. Er zijn er maar weinigen die zich dat realiseren.

  En daarom is het noodzaak (willen tenminste we overleven) dat het morele kompas gelijke tred moet houden met de ontwikkelingen. En dat doet het niet. Sterker nog, de rol van o.a. de kerk en andere sociale clubs is veelal weggevallen. De mens raakt steeds meer verdeeld en alleen.

  Wat men ook van de kerk vindt, ze gaf inderdaad wel aan dat rente, woeker, geldzucht en dergelijke van de boze was. En terecht. Egoïsme en hebzucht is van de boze. Wie dat nastreeft past eigenlijk niet in een samenleving. Die sloopt het hart en de ziel uit een samenleving.

  Nu kan men roepen over de terugkeer van die kerk, maar het lijkt alsof de kerk ook meegezogen wordt in de waan van de dag. Men lijkt er zelfs door opgeslokt te worden. Dus wat te doen? Dat is de vraag.

  Vooralsnog zouden we moeten stoppen met de uitrol van nóg meer techniek zoals id-passen, computers die je 24/7 in de gaten houden, geldmachten die de macht grijpen, slimme sluwe zakenmensen en andere groepen die nu hun kans ruiken, medici die meewerken aan wanpraktijken, winkels die teveel macht krijgen, enzovoorts. De manipulatie gaat vreselijk ver. Men lijkt het leven zelf te willen stelen. De ergste dieven.

  Stoppen met walgelijke zaken is het eerste dat we moeten doen willen we niet ten ondergaan aan de bendes die de wereld lijken te verzieken. Gewoon nee zeggen. Tot hier en niet verder. Stoppen met de technische onmenselijke rommel.

  De uitvinding van de computer is een vreselijke ding.
  Het ontmenselijkt. Dat is heel erg.

  Maar ja.

 2. @Raphaël,
  Gezien Uw allerlaatse zin netje zegt U dus helemaal NIÉTS. Heeft U dáárvoor zo hard Uw best gedaan???

  1. Wat Raphaël zegt is de waarheid. Slechts enkele groepen genieten ten volle van de technische vooruitgang terwijl de massa wordt gekluisterd en zienderogen verarmt. Technische evolutie moet echter niet ophouden zijn weg te gaan maar de winsten ervan moeten iedereen ten goede komen.

   1. Vanaf het prille begin van de eerste reuze-computers die via de telefoonlijn met de eerste eenvoudige terminalmodems van wetenschappers, experten en universiteits studenten kon worden verbonden werd bij wijze van onschuldige grapjes niet-zichtbare code meeverzonden, het soort dingen dat wij vandaag virussen en digitale controle-agenten noemen.

    De mens die niet getrouw wil zijn aan God, daar zelfs niet wil over horen spreken en nog minder begrijpt wat het inhoudt kan nooit tot een degelijke en werkelijk betrouwbare partner worden, niet in een huwelijk. niet in bedrijven of universiteiten en in geen enkel maatschappelijk verband.

    Daarom vind ik dat de heer P. Derks gelijk heeft.

   2. @ Raphaël,
    ik begrijp u niet !
    Het is tijdverlies te luisteren naar vage idealisten die geen seconde in waarheid over God kunnen spreken, laat staan dat zij er zouden van uitgaan dat alleen getrouwheid aan God de wereld kan redden. Zij willen alles uit eigen kracht doen. Waardeloos.

    1. eric-b-l

     Wij mensen zullen het toch zélf moeten doen, eric. Dus vind ik het wel belangrijk om naar geleerde medemensen te luisteren, ook al zouden ze ongelovig zijn. De daden die tellen, niet of je gelooft of niet. Ik zie liever een goed ongelovig mens, dan een gelovige schoft.

     Onze christelijke moraal is prima.

     Trouwens, kunt u in de harten kijken? Wellicht zijn die twee mensen wel zeer gelovig omdat zij het goede nastreven. Dus, ik oordeel niet naar het geloof, maar wel op de daden.

     U zou er mijns inziens wellicht goed aan doen iets makkelijker/ruimdenkender in de wereld te staan en niet te snel oordelen naar religieus besef. Het religieuze besef kan men aan de daden van de mens zien. Men hoeft niet in God te geloven om een Goddelijk mens te zijn, denk ik zelfs.

     Door mensen in te kaderen benauwd u mensen. Ik ben katholiek opgevoed en ben daar dankbaar voor. Het is een goed moreel kompas. Maar ik oordeel niet te snel over andere geloven of overtuigingen. Dat zou andere mensen maar in een korset willen plaatsen en dat is niet goed.

     Dus uw waardeloos vind ik veel te sterk en te steng. Zo houden we te weinig medemensen over die ons steunen. We gaan toch voor de goede zaak? Dus laten we dat geloof voor wat het is. Wanneer zelfs de kerk verdeeld is, dan hoef ik mij daar geen zorgen extra om te maken, vooral niet als de afbraak van de kerk óók uit de hoek komt, die genoemd wordt in de video.

     Het geloof staat daar los van. Ja, u denkt daar anders over, dat weet ik. Maar dringt u uw visie niet op aan anderen.

     1. Herstel:
      benauwd moet zijn benauwt.

      Laatste zin moet liever zijn:
      Maar dringt u uw visie liever niet teveel op aan anderen? (Dat werkt toch niet trouwens. Het stoot mensen eerder af.)

      1. @Raphaël,
       Sorry, dat ik mij met Uw discussie met @eric-b-l meen te moéten bemoeien:
       Uzelf bent écht niet een van de meest tactische mensen van deze site.

       @eric-b-l is mijns inzien écht ZELF in staat om de mensen correct wel of niet te benaderen.

 3. @Raphaël, verbetering + aanvulling:
  Gezien Uw allerlaatse zinnetje zegt U dus helemaal NIÉTS. Heeft U dáárvoor zo hard Uw best gedaan???

  U had dus rustig ergens kunnen zitten, liggen of staan, zónder U handen te laten wapperen.
  En terwijl U zou zitten, liggen of staan, zou U de handen ook rustig wel of niet in Uw broekzakken hebben kunnen (ver)stoppen,

  1. P. Derks,

   Tja, meneer. (of mevrouw.)
   Zo gaat het.

   We kunnen geloof ik, liever over sportvissen of zo praten.

   Heeft u geen hobby?

   1. P. Derks,

    Kunt u aangeven waarom u het informeren naar iemand’s hobby een brutale vraag vindt?

 4. @Raphaël : referte,
  “”…….het lijkt erop dat de Kerk ook meegezogen wordt in de waan van de dag. Men lijkt er zelfs door opgeslokt te worden. Dus wat te doen ? Dat is de vraag.””

  Na de satanische Franse revolutie (1789), moesten de burger families en de boerenfamilies zich aanpassen aan de nieuwe tijd. De beschutting van de katholieke Kerk van altijd, en de vorst uit het Ancien Regime, was verdwenen, tegenover het roof zuchtige grootkapitaal.

  Het familie leven verschraalde. Het vertrouwen op de Kerk van altijd en de vorst, maakte plaats voor vrees van de staat. Daarop verplaatste het sociale leven zich van de publieke ruimte naar de binnenruimte van de parochies der vele kerken die de landen bezaaiden. Na de familie, werd de tweede cirkel van beschutting en intimiteit, de parochie. O. a. de boodschappen werden gedaan enkel bij ondernemers die in de parochie bekend waren. Het katholieke, bijzonder onderwijs was bedoeld voor de kinderen in de parochie school. Met RK sportclubs was het niet anders gesteld. Men trouwde in eigen kring, gemengde huwelijken waren zeldzaam. Tenslotte, het onderwijs stond bekend om de uitstekende kwaliteit. Het sociale leven vond hoofdzakelijk plaats onder de beschutting van de eigen kring.

  Communistische landen als Polen hebben dat na WO II, aan de lijve ervaren. Het Poolse volk overleefde de communistische terreur dankzij hun parochies en de moedige clerus van hoog tot laag. Een zekere mate van vertrouwen, intimiteit en cultuur kon daarbinnen wortel schieten.

  De huidige generaties katholieken in Europa hervinden die beschutting in hun hechte, traditionele parochies. Ongedwongen hartelijkheid, vertrouwen, het gevoel van gemeenschap, is hun excellerende bijdrage aan het overleven van het geloof, het vormen van jonge katholieke gezinnen en het hervinden van een sociale cohesie. Daarbuiten heerst de staat met het zaaien van verdeeldheid, wantrouwen, argwaan, en het aftasten van grenzen tot hoever de socialistische staatsdwang zich kan uitleven. Het protestantisme van Luther (+1546), ver vòòr het einde van de FR oorlogen van de ge-excommuniceerde vrijmetselaar dictator keizer generaal Napoleon, was en is de kanker, die uitmondde in Voltaire’s (+1775) eeuw der Grote Verduistering. De Franse revolutie (1789) was de start van de totalitaire moderne staat, op socialistische leest, tegenover de onderhorige burger citoyen.
  Misschien is het u ontgaan, beste Raphaël, maar lees ook mijn reacties, in de staart van het “……Ukraïne….”, artikel van de eerwaarde pater Daniel.

  1. @Jules
   Zou terugplooien op “we hebben het altijd zo gedaan” (dus de blik richtend op het verleden dat voorbij is) werkelijk de oplossing zijn? De Renaissance was toch ook maar een intermezzo?!

   Kan men ook i.p.v. steeds te blijven afgeven op pausen, Vaticaum II en joodse c.q. vrijmetselaarscomplotten niet beter aansluiten bij wat de politiek filosoof en historicus Marcel Gauchet verwoordde in zijn “Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la réligion”(Galimard, Paris 1985, en recent vertaald door filosoof en em. hoogleraar André Cloots, uitgegeven als “Hoe religie de moderniteit baarde”, door Gompel&Svacina te Antwerpen, 2022.)

   In genoemd werk zet Marcel Gauchet de westerse religie tegenover de ‘primitieve religies’ die niet uitgaan van het individu maar van de groep in een eeuwig onveranderlijke wereld. Door het ontstaan van staten komt er wel enige verandering in het denken der oude natuurreligies etc. omdat die staten de fundamenten van het sacrale bevragen. Uit veranderend geloven volgde natuurnoodzakelijk anders denken.

   De veranderingen in het toenmaals bestaande wereldbeeld worden nog groter wanneer de goden als transcendent (de zichtbare werkelijkheid overstijgend; buiten en boven de wereld) gaan worden gedacht. De werkelijkheid wordt dan gezien als ‘product’ van de actieve wil van een God annex Schepper die te bevragen en interpreteren is.

   Dat nieuwe denken transformeert de hele mens. De relatie met de persoonlijke transcendente God wordt een inwendige – een subjectief beleefde relatie.

   Bijgevolg wordt het zoeken naar heil, heelheid in het innerlijk van de mens dan heel belangrijk. De wereld hier en nu en het ranscendente universum zijn immers vanaf dan gescheiden. Dat maakt het mogelijk om je als mensheid geheel te richten op de wereld hier & nu, wat voordien niet gebeurde uit respect voor de god die als de hele wereld hier bezielende werd gedacht.

   ‘Het is in het kader van de ontplooiing van de transcendente God dat de grote mutatie van het in-de-wereld-zijn zich heeft voltrokken.’

   De incarnatie (God werd mens) die het christendom typeert, gaat nog verder: de menselijke sfeer krijgt een eigen samenhang. Gauchet spreekt van een specifiek christelijke koppeling tussen de hoop op de hemel en het toebehoren aan de aarde. Bovendien heeft de kerk de ‘afkeer van de wereld’ altijd afgewezen. Zij vond dat er evenwicht moest zijn tussen contemplatie en actie!

   Het godsbeeld van het christendom én het verschil tussen deze en een andere wereld, hebben volgens Gauchet ook andere evoluties bepaald. Dat de macht van de koning een pauselijke zegen behoefde riep de vraag op naar de oorsprong van de politieke macht. Dat leidde weer tot de overtuiging dat die oorsprong in het volk ligt. (‘Plakkaat van Verlatinge’ bij ons d.d. 1581, welke de facto stelde: de onderdanen zijn er niet ten behoeve van de vorst, maar de vorst is er voor de onderdanen.)

   Ook de verzelfstandiging van andere leef- en werksferen (wetenschap, techniek, cultuur) kwam voort uit de paradoxen die het christendom in zich bergt. Een God die boven het aardse uitstijgt is immers minder machtig dan een immanente God die een eenheid vormt met de aarde.

   Gauchet noemt het christendom dan ook – wellicht terecht: ‘de religie van de uittocht uit de religie’, en ‘de moderniteit als het product van het christendom en zijn idee van de ‘incarnatie”, namelijk van de God die mens is geworden.

   Toch geen gek idee? Geestelijke en intellectuele ontwikkeling die niet tegen te houden is, en die men beter kan begeleiden i.p.v. tegen te werken door ze slecht of niet beargumenteerd verdacht te maken? Staan wij als zoekende/zich oriënterende, waarnemende en nadenkende naties immers niet altijd op de schouders van ‘reuzen’ wier geestelijke ontwikkeling definitief gestopt is? We zijn toch niet gedoemd alleen slaaf te zijn van het verleden zonder recht op geestelijke creativiteit en productiviteit?

   In Tertio van 16 november dit jaar stond overigens een verhelderend interview met de vertaler van Gauchet’s boek: de em. hoogleraar filosofie André Cloots.

    1. @ P. Derks,
     misschien wil u zo goed zijn om Jules even alleen aan het woord te laten. Ik weet nog altijd niet goed welke drijfveer hem stuurt. Ook is het moeilijk vanwege zowel Jules als N.N. omdat zij beiden altijd zoveel woordenbrij nodig hebben om onduidelijkheden te verkondigen. Bij N.N. is het uiteraard wel rauw onchristelijk.

 5. Een poging een andere en meer christelijke visie op de zaak te werpen.

  Na een zoveelste ondergang van de christelijke waarden komt antichrist Napoleon te voorschijn, tracht heel Europa te veroveren maar Rusland betekent zijn ondergang. Rusland ondergaat weliswaar een zwaar pak slaag maar blijft zichzelf. Door de algemene verarming kan het christendom overal weer opbloeien.
  Antichrist Hitler idem dito, maar Rusland lijdt nu onder het communisme.
  Vandaag leidt de ondergang van de christelijke waarden ertoe dat Amerika tot aan de grens met Rusland evolueerde en daar nu als een hoogmoedige dronkaard met goedkeuring van bijna alle Europese maar ook Moslim goddeloze leiders aantoont hoe ver de algemene dwaasheid door goddeloosheid gevorderd is. M.a.w. de hele wereld moet nu zwaar en geheel verdoofd, en deels zelfs vergiftigd, lijden onder het communisme.

  Nog even geduld totdat alle goddelozen zichzelve weer eens vernietigen en dan kan door de algemene verarming het christendom overal weer opbloeien.

  Een oude Katholieke profetie die men vroeger kon lezen op de niet meer bestaande website van Chris De Bodt (1958 – 2012) vermeldt dat nauwelijks vijfentwintig jaren na de derde wereldoorlog weer een nieuwe oorlog wordt voorbereid.

  Kortom, niet echt veel nieuws onder de zon, uitgezonderd China dat overal tentakels heeft en in goddeloosheid iedereen overtreft.

  1. Enkele berichten uit de Nieuws-ticker (lopende band-tekst) van Katholieke Actie Vlaanderen
   https://kavlaanderen.blogspot.com

   — LifeSiteNews 8 december 2022: COVID-vaccins verhogen het algemene sterftecijfer met 26% en personen onder de 50 jaar hebben een 49% hoger sterftecijfer onthult analist Josh Stirling tijdens de rondetafel van senator Ron Johnson

   — Zelfmoord van de Westerse beschaving: Massa-immigratie, drugs die de jeugd ‘pacificeren’ en de ‘woke’ LGBTQ+-ideologie vernietigen het Westen (10-12-2022)

   1. @eric-b-l ,
    Dat het sterftecijfer door Covid-‘vaccins’ enorm oplopen, was mij al bekend vóórdat die ‘vaccins’ algemeen verstrekt werden.
    MIJN redenen zijn zeer eenvoudig: Die ‘vaccins’ veranderen lichaamseigenschappen. Iedereen die probeert om Gods Schepping te verbeteren. heeft al bij voorbaat verloren.

    Echter, kunt U aangeven waar U die harde cijfers vandaan heeft? Ik heb ze nérgens kunnen vinden.

    1. @ P. Derks,
     Deze cijfers komen van LifeNews.com — Pro-Life News Report

     Omdat ik na jaren veel films kijken en in engelstalige technische boeken bladeren uiteindelijk een beetje de Engelse taal kon volgen begon ik enkele jaren geleden op youtube de uitzendingen van FoxNews en LifeNews e.d.m. te bekijken. Vervolgens kreeg ik spontaan zonder iets te vragen emails van conservatieve Amerikaanse websites en belangengroepen.

     Als ik niet wist dat Amerika veel erger zal gestraft worden dan ons klein apenlandje zou ik direct naar de USA verhuizen, het land waar op dit moment “alles” nog mogelijk is, maar niet meer voor lang want het gaat er grondig fout en van erger tot ergst!
     Ook de conservatieven zijn veel te liberaal en goddeloos al lijkt het mij dat zij wel altijd zoeken naar rechtvaardigheid.

     Maar de Amerikaanse Katholieke Kerk heeft meer gewicht dan hier bij ons want nog veel getrouwe bisschoppen en kardinalen die openlijk zich laten gelden. Desondanks laat paus Frans ook daar kloosters sluiten.

     1. @eric-b-l
      GEVONDEN:
      lifesitenews-com.translate.goog/news/covid-vaccines-raise-mortality-rate-by-26-analyst-reveals-at-sen-ron-johnsons-roundtable/?utm_source=popular&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc

 6. @ Raphaël (12 december 2022 om 20:38)

  Uw citaat: “Wij mensen zullen het toch zélf moeten doen, eric.”
  Echt geen wonder dat alles vandaag fout gaat.

  Over de jaren las ik veel levensbeschrijvingen van heiligen en ik kan u verzekeeren dat geen van hen ooit zulke uitspraak zou doen.

  In Filipensen 4:13 zegt Paulus:”Tot alles ben ik in staat door Hem (Christus) die mij sterkt.”
  Petrus Canisius 1938.

  Het gaat er om de wil van God te doen en niet de eigen uitvindsels of van geleerden of filosofen.
  Dat is voor iedereen een zeer belangrijke levensles, dat misschien hard is om te leren.
  We hebben als ideaal voorbeeld Jezus zelf, Maria, Jozef, en zeer vele heiligen.

  U bent vrij om te kiezen.
  Voor of tegen God. Er is geen neutrale weg.

 7. Referte @NN
  Volledig gelijk, beste P. Derks op 15/12 01.48u., de hier bekende NN Anonimus, is de huis naturalist van het voortreffelijke katholieke Forum. De schrijver Gauchet, die hij aanhaalt, behoort ook tot de denkschool van het Naturalisme, evenals de vertaler Cloots. Beiden zullen ongetwijfeld loge mannen zijn en Anonimus lijkt de profeet en reclame maker voor het aangeprezen filosofen ‘sprookjes’ boek !!

  “Naturalisme” is het officiële verwijt in nette bewoordingen van de katholieke Kerk van altijd, aan de vrijmetselarij, veroordeeld door paus Clemens XII, in 1738, na de oprichting door 2 dominees, in Londen, in 1717. Het Naturalisme is een ketterse denkstroming, die de wijsgerige en theologische gebieden beperkt tot de waarneembare natuur, en het ingrijpen van een hierboven staande God, ontkend. De pausen Pius IX (1701) en Leo XIII (1885) hebben het Naturalisme als denkstroming veroordeeld. De “filosoof” Kant (+1804) heeft ook gevangen gezeten in deze kooi, van menselijke hoogmoed, angst en val.

  Alle opeenvolgende pausen hebben de vrijmetselarij veroordeeld, en katholieke leden zijn “de facto”, ge-ëxcommuniceerd. Dat geldt ook voor NN. We hebben al vele malen hier de degens gekruist, dus terugkomen op alle argumenten tegen, wil ik niet meer herhalen. Maar dat vervloekte Vat. 2 concilie (1965), ligt wel in de maçonnieke lijn van denken, dankzij de vrijmetselaar pausen, de communist J XXIII en de philo-communist, praktiserend homosexuele, joodse vrijmetselaar paus P VI :
  (1) het ontkennen van de in marmer gebeitelde Waarheid en (2) het monopolie daarop van de katholieke Kerk van altijd, (3) de Decaloog, (4) de Openbaring, (5) de Traditie, plus (6) het Tridentijnse Heilig Misoffer van altijd, vastgelegd door de Heilige Paus Pius V (+1572), na het Concilie van Trente (1563).

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht