Valt de oorlogsmachine van Oekraïne uiteindelijk toch stil?

Goede Vrienden,

De Eucharistie is en blijft de oorsprong en het hoogtepunt van het christelijk leven. We hebben hierover vroeger al een reeks overwegingen geschreven die een afgerond geheel vormen (vanaf XVI.44, 29 oktober 2021 tot januari 2022). We willen nu iets vermelden van  de rijkdom van de oosterse, byzantijnse liturgie, nl de goddelijke liturgie van de heilige Johannes Chrysostomus (+ 407). Deze wordt in onze gemeenschap nu op donderdag, zondag en feestdagen gevierd. We geven een kort overzicht van de intense voorbereiding. Herinner u dat vroeger in de Latijnse liturgie ook uitgebreide gebeden voorzien waren voor de voorbereiding van de Eucharistie. Ze geven de eeuwenoude eerbied weer voor dit sacrament.

De byzantijnse Eucharistie voorziet een lange  voorbereiding. Priester (en diaken) gaan in de kerk eerst degene groeten die de gemeenschap voorzit en bidden dan de voorbereidingsgebeden “voor de heilige poorten”, te beginnen met drie buigingen. Samen wordt het gebed gebeden tot de heilige Geest, waarmee iedere liturgie begint.  Volgt het Onze Vader. Zij vragen om vergeving aan de aanwezigen en buigen daarbij voor het volk. Er volgt een gebed tot de Heer Jezus en een gebed voor de Maagd Maria, waarbij telkens de betreffende icoon wordt vereerd. Ze buigen driemaal voor de iconostase (de wand met iconen die het schip van de kerk scheidt van het heiligdom) en treden het heiligdom binnen. Ze buigen driemaal en kussen het Evangelieboek en het altaar. Dan gaan ze naar de sacristie om zich aan te kleden. Bij ieder kledingstuk hoort telkens een gebed: de albe, de stola, de mouwen, (bij grotere plechtigheden  het “epigonation”, het vierkant dat rechts gedragen wordt), de kazuifel. Hierna wassen ze hun handen onder het bidden van een deel van psalm 25.

De voorbereiding van het brood, “het Lam” genaamd, begint met een gebed van Goede Vrijdag dat verwijst naar Jezus’ Kruisiging. Het vierkant met de stempel en de afkortingen van “Jezus Christus Nicanor” (= Overwinnaar) wordt er uit gesneden en op de pateen gelegd. Met het mes, dat de lans verbeeldt, steekt de priester rechts in de linker rechthoek (J. Chr.) en verwijst in het gebed naar de lansstoot van de soldaat in Jezus’ zijde. Dan worden water en wijn in de kelk gegoten. Ter ere van de Moeder Gods snijdt de priester nu een driehoekje uit het brood en legt het links van het vierkant (= de rechterzijde van het Lam) op de pateen. Hierna volgen negen gebeden voor evenveel intenties die rechts  (= links van het Lam) worden gelegd: ter ere van de aartsengelen, Johannes de Doper en de aartsvaders, Petrus en Paulus en alle apostelen, de kerkvaders en pausen, de eerste martelaren, Antonius met de grote monniken en asceten, Cosmas en Damianus en  andere wonderdoeners, Joachim en Anna met de patroon van de kerk en alle heiligen en tenslotte ter ere van Johannes Chrysostomus (of Basilius wanneer de liturgie van deze heilige gevolgd wordt). Onder het “Lam” worden dan stukjes brood gelegd voor de intenties ter ere van de levenden en overledenen die men wil gedenken. Tenslotte legt de priester een stukje brood voor zichtzelf met het gebed: “Gedenk, Heer, ook mij onwaardige, en vergeef al mijn vrijwillige en onvrijwillige zonden”. Er worden vervolgens voldoende stukjes brood voor de aanwezigen gesneden die bovenaan worden gelegd. Vervolgens wordt de “ster” over het brood gezet terwijl in het begeleidend gebed herinnerd wordt aan de ster in Bethlehem die bleef staan boven de plaats waar het Kind Jezus geboren werd. De ster is een ijzer in kruisvorm met bovenaan een sterretje. Brood en kelk worden met een klein doekje bedekt en over het geheel wordt een groot doek gelegd. De priester buigt driemaal en bewierookt de gaven. Met uitgestrekte handen bidt hij: “O God, onze God, Gij die ons het hemels Brood hebt gezonden als voedsel voor gans de aarde, onze Heer Jezus Christus, Redder, Verlosser en Weldoener, die ons zegent en heiligt, zegen en ontvang deze offergave op uw altaar in de hoogste der hemelen. Gedenk in  uw goedheid en liefde voor de mensen, hen die U deze gaven aanbieden en hen voor wie deze gaven worden aangeboden. Bewaar ons zonder smet bij de viering van uw goddelijke geheimen want geheiligd en geëerd is uw hooggeëerde en grote Naam, Vader, Zoon, en Heilige Geest, nu en altijd in de eeuwen der eeuwen”.

De byzantijnse liturgie is met meer symbolen omgeven dan de  Latijnse Eucharistie: voortdurend bewierokingen, buigingen, 2 processies (voor de lezingen en voor de offerande), zegeningen, litanieën,  lange gebeden, de priester die met het doek over de gaven beweegt om het afsmeken van de heilige Geest te verbeelden… Ook is er meer wisselwerking met de aanwezige gelovigen, die telkens met gezangen antwoorden op de gebeden van de priester. De heilige Communie gebeurt altijd door het indopen van het heilig Brood in het heilig Bloed. De priester doet dit met de hand of met een lepeltje. Vervolgens celebreert de priester met de rug naar het volk omdat hij degene is die de gebeden van het volk bij God brengt. Deze twee kostbare, eeuwenoude en bijzonder zinvolle gebruiken (heilige communie op de tong en priester met het volk gekeerd naar God) waren ook steeds aanwezig in de Latijnse liturgie, maar werden, tegen het Tweede Vaticaans concilie in, door sommige voorgangers in plaatselijke gemeenschappen steeds meer afgeschaft.

P. Daniel

XVII.48

vrijdag 25 november 2022

Flitsen

Terwijl de Latijnse Kerk het feest van Christus Koning van het heelal herdacht, als afsluiting van het kerkelijk jaar, vierden wij de Byzantijnse Eucharistie van de negende zondag na het feest van het Kruis, met het Evangelie van de  rijke dwaas (Lukas 12, 16-21). We trachten deze byzantijnse liturgie steeds beter te begrijpen én te vieren.

De laatste olijven zijn geplukt en worden naar de olijvenpers in Homs gebracht: 1182 kg. Het zijn enkele honderden kilo’s meer dan vorig jaar.

Vier jongeren van S.O.S. Chrétiens de l’Orient komen ons enkele dagen helpen o.m. om het gedroogde citroenkruid te verzamelen en in te pakken.

Ondertussen wordt het tijd om ons voor te bereiden op de kerstmarkt in Deir Atieh, en hopelijk ook in Damascus waar we een ruime plaats krijgen. Het is een gelegenheid om niet alleen enkele religieuze voorwerpen te maken en te verkopen, maar ook om van het christelijk geloof te getuigen met mooie kerststalletjes, kaarsen, rozenhoedjes, afbeeldingen …

Valt de oorlogsmachine van Oekraïne uiteindelijk toch stil?

Als gewone burger hebben we sinds het begin van dit jaar een unieke berichtgeving over Oekraïne ondergaan. Sinds de speciale militaire operatie van Rusland in Oekraïne, gaven de media eensgezind een vals beeld. Vooreerst werd president en acteur Volodymyr Zelensky opgevoerd als de grootste held van onze tijd, de bevrijder van zijn  land en van de wereld, ja als een god, alom vereerd. Hij werd door nagenoeg alle westerse regeringen uitgenodigd om het woord te voeren, gevolgd door een daverend applaus. Op zowat iedere belangrijke (westerse) internationale top stond zijn boodschap centraal. In de officiële media niets dan lof over hem, zijn regering en zijn  land. Alle ellende en gruwelen in het land werden feilloos aan de Russen toegeschreven. Rusland werd voorgesteld als de verschrikkelijke dictator die door iedere vrije mens moest bestreden worden. En of deze boodschap succes had! Terwijl het westen zelf steeds meer in armoede wegzakte, besloten VS,UK en EU Oekraïne te helpen met een niet aflatende geldstroom van miljarden. Bovenop leverde het westen eveneens een massa wapens. Oekraïne moest en zou iedere Rus verdrijven en de oorlog zou pas eindigen wanneer de laatste Rus gedood was. Uiteraard allemaal voor de vrede! Het was de nationale plicht van iedere Amerikaan en dus ook van alle vazallen om Poetin openlijk te haten.

Alternatieve berichtgeving en onafhankelijke journalisten gaven uitvoerige documentatie over het feit dat de president zelf inmiddels langs duistere wegen een miljardair geworden was en met een genadeloze dictatuur over zijn eigen volk heerste. Iedere oppositie werd verboden, de Russische taal van de Russische Oekraïners werd radicaal verboden, alles wat naar hun cultuur verwees werd verboden en verbrand. De akkoorden van Minsk, die hun bescherming garandeerde, werden op geen enkele wijze gerespecteerd door hen die er zich garant voor gesteld hadden  (Duitsland, Frankrijk, Rusland). Alleen Rusland bleef zijn volk verdedigen en beschermen. Inmiddels ging het onderdrukken en uitmoorden van deze bevolkingsgroep zonder vermindering verder en nu worden ook de orthodoxe kerken en gelovigen die verbonden zijn aan met Moskou aangevallen.  Zelensky gaf hiervoor de volle vrijheid aan de neonazi’s, massaal gesteund door het collectieve westen. Ondertussen vermelden de officiële media de ene overwinning van Oekraïene op de Russen na de andere en alle gruwelen bleven ze feilloos aan de Russen toeschrijven. Rusland werd voorgesteld als uitgeput en bijna verslagen. De Amerikaanse heersers dreven een arrogante Zelensky tot een steeds hardere houding, waarin geen plaats was voor enige redelijke onderhandeling. De oorlog mag en zal slechts eindigen met een totale nederlaag van Rusland. Uit de alternatieve media bleek dat de werkelijkheid  eerder omgekeerd was. Er was geen enkele kans dat het oorlogszuchtige westen met zijn  geldstroom van miljarden en eindeloze wapenleveringen enige overwinning in Oekraïene kon  behalen. Vanaf het begin vroeg Rusland om te onderhandelen opdat de Russisch sprekende Oekraïeners als volwaardige burgers zouden beschermd en erkend worden volgens de akkoorden van Minsk en opdat het land van neonazi’s zou bevrijd worden. Voor deze onderhandelingen was er in  het westen en bij Zelensky alleen maar een hooghartig misprijzen.

Volgens Thierry Meyssan zullen er onderhandelingen komen, nu de winter voor de deur staat. Washington zou inmiddels al begrepen hebben dat deze oorlog die ze zelf begonnen, verloren is. Er zouden al geheime onderhandelingen  bezig zijn tussen Washington en Rusland. Washington wil Zelensky en Oekraïne laten vallen. De VS hebben met Oekraïne niets te onderhandelen. Het ging in deze oorlog helemaal niet om dat land maar om het behoud van de wereldoverheersing, die ze nu toch aan het verliezen zijn. Oekraïne moest alleen dienen om Rusland te ontmantelen en uit te schakelen. Op de meest brutale wijze hebben de VS Rusland trachten te isoleren en ontwrichten o.m. door het stelen van miljarden tegoeden. Ondertussen zoeken steeds meer  landen steun bij Rusland en China terwijl steeds meer landen zich afkeren van de onbetrouwbare en zwakker wordende VS. De unipolaire wereld van de VS is voorbij. De VS en het collectieve westen worden Zelensky en Oekraïne stilaan beu en zullen uit Oekraïne wegtrekken zoals  uit Afghanistan. Het voorspelt een  pijnlijke ontnuchtering te worden.

“Waarschijnlijk zullen deze tegenstrijdigheden niet openbaar worden. Het standpunt van de westerse landen zal versoepelen. Oekraïne is gewaarschuwd: de volgende maanden zal het verplicht worden  te onderhandelen met Rusland. Zelensky kan vanaf nu zijn  vlucht voorzien want zijn medestrijders en moordenaars zullen hem niet vergeven dat hij hen bedrogen heeft” (Thierry Meyssan, https://www.voltairenet.org/article218419.html)

Varia

Ons vorig berichtje met 4 interessante video’s, 2 over de Jezuïetenorde en 2 over Frans van de Lugt S.J. de inspirerende pater in Homs: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-281/

Een uitstekend overzicht over de westerse huichelarij tegenover Syrië, vooral vanwege de VS, Israël en Turkije: https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-151/

Prima artikel over de recente raketaanval (per ongeluk) van Oekraïne op Polen, waarvan de schuld natuurlijk weer aan de Russen gegeven wordt. Zou er dan toch stilaan enige redelijkheid in het westen groeien om met Rusland eindelijk te willen onderhandelen: https://willyvandamme.wordpress.com/2022/11/18/een-oekraense-raket-voor-polen/

 

Op 4 november 2022 werd door Rusland een resolutie in de VN ingediend om de verheerlijking van het nazisme en neo-nazisme te verbieden. Dit werd door 106 landen gesteund. De typische reactie van nagenoeg het hele collectieve westen, Duitsland incluis:  52 landen stemden tegen! Uiteraard speelt de huidige steun van het westen aan de neonazi’s in Oekraïne hierbij een grote rol: Is Nazism returning to Europe? How to assess the results of the vote on the resolution in the UN (riafan.ru)

Frédéric Pons schetst een interessant beeld van wat er in het hart en het hoofd van de Russische president Poetin omgaat. Het is ver verwijderd van de karikaturen van de westerse media, voorgehouden door oorlogszuchtige wereldleiders. Volgens hem laat Poetin zich vooral inspireren door grote Russische filosofen zoals Ivan Iline (+1954), die ook de grote leermeester was van Alexander Soljenitsyne. Hij wil in geen geval de Sovjetunie herstellen en evenmin de westerse democratieën nabootsen maar hij streeft naar: “… ‘de oorspronkelijke Russische weg’, die autoritair, christelijk, conservatief en nationalistisch is. Deze rust op de bevestiging van een sterke staat, de waardering van eigen politiek verleden, het herstel van de godsdienst, de verdediging van de natuurlijke orde, het patriotisme en de grootheid van Rusland”. Kortom, het zijn allemaal waarden die door de westerse elite verafschuwd worden. Wat de VS en de UK in Oekraïne gedaan hebben sinds 2014 was de grootste bedreiging voor de veiligheid  van Rusland. Dat Kiev de marionet werd van het agressieve, oorlogszuchtige westen was voor Poetin onaanvaardbaar: https://www.lesalonbeige.fr/dans-la-tete-de-poutine-la-voie-russe-originale-est-autoritaire-chretienne-conservatrice-nationaliste/; zie ook de beschrijving van Pepe Escobar, hoe Poetin de wereld ziet: https://www.mondialisation.ca/le-monde-selon-vladimir-poutine/5662045;

In een schitterend, vlijmscherp pleidooi pleit de jonge Nederlandse volksvertegenwoordiger G. Van  Meijeren (Forum voor democratie) voor het herstel van de democratische staat, die de grondrechten van de burgers herstelt en beschermt (Nederlands, ’n uur): https://www.youtube.com/watch?v=0slfLTyimEA

 

In het Europees Parlement is blijkbaar een covid comité aan het werk die het hele corona beleid tot op de bodem zal uitzoeken. Het Duitse parlementslid  Christine Andersom gaf een persconferentie met prof Christian Perrone, topwetenschapper en vaccinatiespecialist: het kaartenhuisje stort in: https://www.frontnieuws.com/duidelijke-woorden-in-het-eu-parlement-het-kaartenhuis-stort-in/

Gedurende meer dan een halve eeuw werden de getuigenissen  vervalst over de moord op J.F. Kennedy (22 november 1963), M.L. King (4 april 1968), R.F. Kennedy (6 JUNI 1968). Het waren drie mensen die ijverden voor wereldvrede. Zij werden niet door een geïsoleerde moordenaar gedood maar door clandestiene moordenaars, verbonden met de CIA: https://www.mondialisation.ca/jfk-mlk-rfk-50-ans-dhistoire-reprimee-nouvelles-preuves-sur-lassassinat-de-john-f-kennedy-martin-luther-king-et-robert-f-kennedy/5646291

De vergiftigde wortels van de Grote Reset of vierde industriële revolutie volgens F. William Engdahl. Hij ziet Klaus Schwab slechts als een  handige agent. De echte acteurszijn David Rockefeller en zijn beschermeling Maurice Strong. De Cub van Rome schreef in 1974 reeds: “De aarde geeft een kanker en die kanker is de mens”. Vandaar de neomalthusiaanse opvatting dat er te veel mensen te zijn, te weinig voedsel en hernieuwbare energiebronnen. Het bestuur van psychopaten! “ Dat is de  duistere oorsprong van de Grote Reset van Schwab : we zouden wormen moeten eten en geen eigen bezit hebben om “de planeet te redden”:  https://www.mondialisation.ca/les-origines-sombres-de-la-grande-reinitialisation-de-davos/5672288

De Britse dr., topwetenschapper en voormalige vicevoorzitter van Pfizer waarschuwt voor een wereldwijde vaccinatie tirannie, ontvolking en transhumanisme: https://www.lesalonbeige.fr/tyrannie-vaccinale-depopulation-et-transhumanisme/

*

Gegronde kritiek van Mgr. C.M. Vigano op een  post-conciliaire kerk die niet naar Christus maar naar zichzelf verwijst. “Het burgerlijke leven is onbeschrijflijk barbaars geworden, en daarmee ook de openbare moraal, de heiligheid van het huwelijk, de eerbiediging van het leven en de scheppingsorde. En deze propagandisten van Vaticanum II reageren met de uitdagingen van bio-engineering, van transhumanisme, dromend van in massa geproduceerde wezens verbonden met het wereldwijde netwerk, alsof het manipuleren van de menselijke natuur niet een satanische aberratie is die zelfs de hypothese onwaardig is.” (https://restkerk.net/2022/10/28/aartsbisschop-vigano-maakt-korte-metten-met-de-zelfreferentiele-post-conciliaire-kerk/; https://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/6174-vigano-interview-by-michael-j-matt-for-the-catholic-identity-conference-pittsburgh-october-2-2022)

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

48 commentaren op “Valt de oorlogsmachine van Oekraïne uiteindelijk toch stil?

 1. DE VIERDE RUITERMAN VAN DE APOCALYPSE RIJDT OP EEN GROEN PAARD (CHLOROS) – WAT KRIJG JE ALS JE BLAUW EN GEEL MENGT?

  De vierde zegel wordt verbroken en evenals bij de vorige drie paarden en hun berijders stapt een door God aangewezen afgezant naar voren om te bevelen: ‘Kom!’

  Openbaring 6:8 “En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was (de) dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde, om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde”

  https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=620140fbdd&attid=0.6&permmsgid=msg-a:r-510137757424587333&th=181510d9f1310154&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ-d08pHMde8nEtWZRbL_speWJIlSR-AI_6MgLuqetTXPyLUnECcPohLx3YBELQ-PqPQfQZabW7_Aj-HbMvNu_H4Ju-9Ou5ilWDIDcAQmbe-L7bvOXRM74EHwfY&disp=emb&realattid=ii_l27cj1at0

  Zelensky – Green – Worried Mum

  1. @Jo,
   U gelieve dat ‘korte’ artikel te vertalen. Dat begint al bij de 1e(!) zin: chabad.

   1. @Edwin Vissers,
    Heeft U nóg slechtere sites in de aanbieding?
    Als U ’n winkel had met zo’n service, dan was U al lang failliet gegaan.

    1. Met de waarheid verdien je niks ,alleen de doodstraf

     https://www.wimjongman.nl › nieuws › 2019 › noachitische wetten.html
     Wat alle christenen moeten weten over de 7 Noachitische wetten
     Elk van de zeven wetten van Noach wordt gezien als een samenvatting van meer gedetailleerde wetten, ongeveer 211 in totaal. Volgens het Jodendom hoeft een heiden zich niet aan de Mozaïsche wet te houden, maar zijn alle heidenen verplicht om de Noachitische Wetten te volgen. De wetten die aan Noachs kinderen zijn gegeven zijn universeel bindend.

     1. @Edwin Vissers,
      Hebben WIJ het als R.K. mensen het even gemakkelijk:
      Wij hebben in princiepe voldoende, als wij ons houden aan het NT (Nieuw Testament).

 2. @:Edwin Vissers ..

  Helaas ken ik de pdf’s niet openen..ook ken ik maar een zeer weinig Engels..op school had ik vroeger geen interesse..nu tot mijn spijt.
  Door de Google Chrome app. op mijn smartphone kan ik dus wel alles op de sites volgen.

  En de Talmoed is des duivels.. als ik het goed begrijp.

  1. @Jo + @Edwin Vissers,
   Ik had hetzelfde probleem.
   Maar … één persoon geluk: @Edwin Vissers (als áls wij hem geloven): Hij zou de Engelse taal 100% machtig zijn (en dat wil hij laten weten óók).

   Maar @Jo: troost U. De bijbel is in ’n paar woorden samen te vatten: Hou van God en Zijn Schepping.

 3. @:Edwin Vissers..

  Wel weet ik dat je als je –vertalen– googled ..je daar kunt plakken wat je kopieert van een pdf.
  Maar de grote wat je iedere keer kunt plakken voor te kopiëren heeft een grens ter grote van een A4 ..ongeveer.
  De vertaling moet je dan weer ergens op de smartphone gaan plakken bv. in een concept van een email om het te behouden.. dus een heel gedoe.
  Er zullen wellicht nog andere manieren zijn ..maar mij dus niet bekend.

  1. Ik ga hem helemaal in het Nederlands opschrijven vannacht

   Hier alvast een begin

   The Jew World Order Unmasked by ZionCrimeFactory http://zioncrimefactory.com/ THE RULE OF the Talmudic Jew in modern times is nearly one of an absolute monarch of a country. Door hun volledige dominantie van de wereldfinanciën en het bankwezen – door hun kwaadaardige monopolie op de massamedia van Amerika, Groot-Brittannië, Frankrijk, Canada en andere Westerse mogendheden – door hun invloedrijke en uitgebreide netwerk van subversieve “lobbygroepen” – door hun heerschappij over de rechtbanken en de advocatuur in het algemeen – en niet te vergeten hun verderfelijke aanwezigheid binnen de hoogste regeringsniveaus van de machtigste landen – hebben de Joden dus de volledige controle over de hele planeet overgenomen, zoals was voorspeld in oude Joodse religieuze teksten.

   Zoals de voormalige premier van Maleisië, Dr. Mahathir Mohamed, verklaarde: “De Joden regeren deze wereld bij volmacht, ze laten anderen voor hen vechten en sterven… Ze hebben nu de macht over de machtigste landen… Deze kleine gemeenschap is een wereldmacht geworden.” Dr. Mahathir sprak de waarheid, en de realiteit van zijn woorden kon niet duidelijker zijn; je hoeft alleen maar om je heen te kijken en de verschrikkelijke macht van de verraderlijke Joden te observeren.De Joods-Zionistische terroristenleider Ze’ev Jabotinsky (oprichter van de Joodse terreurgroep Irgun Zevai Leumi) verkondigde trots: “Er is maar één macht die echt telt. De macht van de politieke druk. Wij Joden zijn de machtigste mensen op aarde, omdat we deze macht hebben, en we weten hoe we die moeten toepassen.” (Jewish Daily Bulletin, 27 juli 1935) Het feit dat de wrede misdaden van de verraderlijke terroristische organisatie van deze walgelijke crimineel – zoals de bomaanslag in het King David Hotel en het bloedbad van Deir Yassin – niet worden genoemd in Westerse geschiedenisteksten of überhaupt worden behandeld in de geschiedenislessen van middelbare scholen en universiteiten, is een bewijs van de juistheid van zijn uitbundige uitspraak. Het feit dat kritiek op het christendom, de islam of een andere grote religie of etnische groep in onze samenleving volledig is toegestaan, maar dat kritiek op joden en het jodendom daarentegen taboe, verboden terrein en sociaal en politiek gevaarlijk is, is de ultieme belichaming van de joodse macht. Zoals het gezegde luidt: als je wilt weten waar de macht ligt, vraag dan wie je niet mag bekritiseren. Het is heel interessant om op te merken dat de onderzoekers van de “Nieuwe Wereld Orde” die proberen de aandacht af te leiden van de Joden – zoals Alex Jones, Jim Marrs, Alan Watt, Mark Dice, etc – niet het zwijgen wordt opgelegd of onderdrukt, maar in feite bevorderd worden door de Joods gecontroleerde pers. Deze zogenaamde critici van de Nieuwe Wereldorde en Illuminati die vage termen gebruiken als “elites”/”globalisten”/”het establishment”/”het militair-industrieel complex”, en die zich regelmatig beroepen op een verwarrende stortvloed van ongrijpbare entiteiten en koosjere poltergeisten (alles van Satanisten, Occultisten, Vrijmetselaars, Jezuïeten, Nazi’s, Fascisten, Tempeliers, WASP’s, Britse Royalisten, Reptilianen, Ruimtewezens, enz.) zijn vrij om ongeremd hun theorieën en ideeën te promoten op radio, televisie, internet en in boeken. Hun radioshows worden niet geannuleerd, hun boeken worden niet uit de schappen gehaald of geblokkeerd voor publicatie, hun video’s worden niet gecensureerd of verwijderd van video-sharing websites, hun websites en blogs worden niet in een opwelling gesloten, ze worden niet beboet of in de gevangenis gegooid wegens “haatzaaien”. Integendeel, deze koosjere clowns worden in het zonnetje gezet op mainstream Joodse propaganda televisienetwerken, zoals History Channel, en verschijnen in MSM talkshows, zoals The View. Critici van de Joodse macht, het zionisme en het Joodse criminele netwerk kunnen niet eens dromen van het bereiken van dat niveau van bekendheid. Ik vraag me af waarom?

   Communisme is Joods, vrijmetselarij is Joods – niet-Joodse communisten en vrijmetselaars zijn niets meer dan de kattenpoot van de Internationale Joodse Geldmacht.

   Deze mensen hebben het vaak over vrijmetselaars, maar wat zij opzettelijk voor hun publiek verzwijgen, is het feit dat de vrijmetselaars ondergeschikt en gedwee zijn aan de Joden, wat wordt toegegeven in de eigen boeken van de vrijmetselaars. Op bladzijde 249 van “Duncan’s Ritual and Monitor” staat dat de Vrijmetselarij ondergeschikt is aan het Jodendom, waarbij wordt opgemerkt dat een ontvanger van de Royal Arch Degree zichzelf belooft “Voor het welzijn van de Monnikendom in het algemeen, maar het Joodse volk in het bijzonder.” Het onmiskenbare feit dat de vrijmetselarij zelf gebaseerd is op de riten en rituelen van de Joodse religie en de mystiek van de Joodse Cabala, wordt door deze misleiders ook doelbewust verdoezeld. De Protocollen van Zion maken deze intentie om onderdanige heidenen (shabbas goyim) als zondebok te gebruiken duidelijk,

   “De niet-Joodse metselaars dienen blindelings als scherm voor ons en onze objecten, maar het plan van aanpak van onze macht, zelfs haar eigenlijke verblijfplaats, blijft voor het hele volk een onbekend mysterie.” (De Protocollen van Zion, 4:2)

   Degenen onder ons die Joden aanwijzen als de belangrijkste drijvende kracht achter de Nieuwe Wereld Orde – die wij de “Joden Wereld Orde” hebben genoemd – worden meedogenloos onderdrukt, gecensureerd, getreiterd, geterroriseerd, gearresteerd, opgesloten…

   Vertaald met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

   1. @Jo en @Edwin Vissers,
    Dat zijn al zeer oude protestante filmpjes, bedoeld om onschuldige zielen te trekken.

    1. @Jo en @Edwin Vissers,
     Preciezer:
     Dat zijn al zeer oude protestante filmpjes, bedoeld om onschuldige zielen los te trekken van de R.K. kerk.

     1. @Jo en @Edwin Vissers,,
      nóg preciezer:
      Dat zijn Popiejopie – films, bedoeld om het R.K. geloof indirect belachelijk te maken.

 4. @Edwin Vissers,
  Ik doe ’n gok: bent U ’n protestant gelovige (of ’n ex-protestant gelovige)?
  Die zitten met ’n ongefundeerde haat jegens de Rooms Katholieken.
  Heeft dat te maken met het feit, dat protestanten NIMMER fatsoenlijk vat heeft gekregen op de katholieken?

  1. @Edwin Vissers,
   De protestant gelovigen hebben vaak last van ’n minderwaardigheidscomplex.
   Daardoor proberen zij het R.K. geloof steeds belachelijk te maken, in de hoop daarmee protestante zieltjes mee te winnen.
   Echter, de enig correcte manier om de juiste zieltjes te winnen = uitgaan van je EIGEN kracht.

   @Edwin Vissers, U bent volgens mij dus ’n arme zielepiet (= iemand die met z’n ziel onder de arm loopt en steeds weer ánderen daar de schuld van geeft.)

 5. @: Edwin Vissers ..

  Het lijkt wel een gemonteerde fotoshopping te zijn …en the Sun zelf lijkt wel een roddelblad ..zo op het eerste oog te zien.

  Zoals ook de volgende informatie in deze link: https://youtu.be/btEpt-U-AlQ ..informatie die meer dan dubieus lijkt (of “blijkt”) te zijn…met rare reacties van de Poolse paus.. hij lijkt wel een vrijmetselaar.🤮

   1. @Edwin Vissers,
    Ziet U de kop van Uw eigen artikel?
    Entertainment = vertier, vermaak of amusement.
    \Welnu, dát is de waarde van het door U aanbevolen artikel.

  1. @Jo
   U gebruikt grote woorden:
   Wat bedoelt U met “links’?
   wat bedoelt U met ‘globalistisch’?

 6. Over de gevolgen van de globalistische links politieke misdadige ideologie minuut ±11:20 …±14:20 …±21:58….minuut 22:2 …een “boer” wordt keizer in Duitsland…maar nu nog niet door sommige katholieken gewenst🤭…🤣😂….

 7. @Jo,
  U maakt zichzelf nóg gekker dan U zich voelt.
  Bezoek toch ’n psychiater.

 8. Er moet een exorcisme op Derks uitgevoerd worden, maar ik bind hem wel vast ——legioen

  en als hij niet wil medewerken dan op de brandstapel .

  1. @Edwin Vissers,
   Kunnen jullie (lachwekkend negatieve majesteitmeervoud) niet tegen de waarheid?
   Het is écht waar: het door U aangehaalde artikel is bedoeld als:

   Ziet U de kop van Uw eigen artikel?
   Entertainment = vertier, vermaak of amusement.
   Welnu, dát is de waarde van het door U aanbevolen artikel: vermaak!!!

  1. @Jo,
   Dat helpt allemaal niet. Voodoo is ook al vergeefs ’n jaar lang (of langer?) op mij geprobeerd.
   De Heer onze Gods is sterker dan alles en iedereen.

 9. @Jo, verbetering:
  Dat helpt allemaal niet. Voodoo is ook al vergeefs ’n jaar lang (of langer?) op mij geprobeerd.
  De Heer onze God is sterker dan alles en iedereen.

 10. We zijn sinds pas ongeveer 200 jaar Nederland en België, realiseer ik mij opeens. Napoleon heeft namens de elite (welk deel?) het Heilige Romeinse Rijk in stukken gehakt en kapot gemaakt en vernietigd. Zo zijn wij nu geworden tot ‘landen’.

  Hoe was het toen in dat Romeinse Rijk? Weet iemand of er goede boeken zijn uit 15, 16, 17, of 1800 waar het normale leven van de mensen in beschreven staan? Waren ze toen gelukkig? Nu is het namelijk een zooitje met België en Nederland. Een puinzooi. Waar door Den Haag gelogen wordt en het land kapot gemaakt.

  Weet Jules van Rooijen dit? Zijn we nog steeds slaaf van Frankrijk? Zijn we slaaf van wie eigenlijk? Weet u, ik maak veel foto’s van steden en gebouwen. En aan die foto’s kan ik de staat van een stad bijvoorbeeld zien. Hoe zijn de bruggen en het ijzerwerk onderhouden? Welke nieuwe (foeilelijke) gebouwen komen er? Wie zet die verfoeilijke lelijke ‘kunst’ her en der neer? Het geeft mij een beeld van de duivel zelf, zo slecht straalt het uit. Begrijpt u? De steden en het land verpauperen en verlelijken. Toen het nog het Rijk was, was alles veel mooier, in ieder geval qua aanzicht wat steden en dorpen betreft maar was het ook beter qua moraal, rechtvaardigheid, geluk, naastenliefde?

  Er zijn boeken over geschreven, maar die vertrouw ik niet. Ik wil informatie uit de eerste hand. Wie weet nog hoe het toen was? Liefst uit eerste hand (familie)

  1. Jules,

   Jij weet dat natuurlijk wel, maar je komt beter over als je praat. Ik zag je al op youtube, en vind dat erg leuk. Je komt goed over.
   Je zou dus in gesproken vorm je mening moeten geven over de geschiedenis van zeg vóór het jaar 1815 om precies te zijn. Hoe leefden de mensen? Waren ze gelukkig en vrij? Gezond? Werk, eten. . . enzovoorts. Hoe was de rol van de kerk?

   Zou leuk zijn om je daarover te horen. (Als je er weet van hebt tenminste.)
   En dan bedoel ik niet het gekonkel aan het hof en welke vrijmetselaar liep te knoeien met wie. Dat interesseert me niet. Het gaat mij om het gewone volk. De farizeeërs, Schriftgeleerden en hogepriesters zijn onbetrouwbaar, kunnen we lezen. Dus die praatjesmakers interesseren me niet.

 11. Interessante discussie over de joodse invloed in Rusland. Het is duidelijk dat Henry Makow helemaal niet op de hoogte is van het Russische onderzoek. Er is ook weinig vertaald. Baanbrekend artikel is dit: https://www.egaliteetreconciliation.fr/Lev-Goumilev-et-la-chimere-khazar-70494.html
  Laurent Guyénot behandelt daarin de grootste Russische Euraziatische historicus van de twintigste eeuw: Lev Gumilev (1912-1992). Die is in Rusland alom erkend ook bij de minderheden zoals de Tataren. In het laatste derde deel van het artikel gaat het over zijn onderzoek van de Khazaren. Er waren daar twee joodse stammen in de 7de eeuw: de Karaïeten en de Madhanieten. De Karaïeten erkennen de “mondelinge wet” (de Talmoed) niet. Er is nu nog een kleine minderheid in Oekraïne. De Madhanieten zijn wel talmoedisch. Die laatsten kregen veel invloed aan het hof van de Khazaren. De elite heeft zich dan bekeerd maar het volk zelf niet. Khazarië is enkele eeuwen lang een bloeiende draaischijf voor de slavenhandel geweest en daarbij hebben Madhanieten een sleutelrol gespeeld. Het woord “slaaf” in de West-Europese talen komt trouwens van “Slaviër”. De Krim was de slavenmarkt.
  Zo’n onderzoek zou in het Westen nooit gepubliceerd kunnen worden, dat zou direct gebrandmerkt worden als antisemitisch. Nuanceer dus dat Putin e.a. marionetten van de Chabad Lubavich zouden zijn. Er is in Rusland op dat gebied veel meer vrijheid van onderzoek en denken dan er hier is.
  Opvallend is ook de parallel met Oekraïne nu, ook daar is een joodse elite (een aantal oligarchen) die de politieke leiders stuurt en zelfs de “antisemitische” extremisten sponsort en voor hun doelen gebruikt.

  1. Teraspol,

   Interessant. Die meneer Laurent Guyénot publiceert ook op unz punt com:
   unz***.***com/?s=Laurent+Guyénot&Action=Search&ptype=all
   (Sterretjes weghalen.)

   Maar ik denk wel dat we voldoende zorg kunnen hebben omtrent onze eigen ‘landen’ Nederland en België, resultaten van de “Vrijmetselaars”?

   Frans speek ik niet en kan ik niet lezen.

   Wat er gepubliceerd wordt moet je trouwens wel altijd voorzichtig mee zijn. Sommige liegen een beetje en vertellen 80 procent waarheid met 20 procent leugens. Of zelfs 99 om 1 procent, waar het juist om de ene procent leugen draait. Veel boeken zijn onbetrouwbaar, vooral als ze ‘officieel’ erkend zijn.

   Maar, inderdaad, die Oekraïne heeft een rare bijsmaak.

   1. En btw, je spreek over bepaalde stammen. Dat ene klopt niet, meen ik. Bedoel je Israëlische stammen? Sommigen zeggen dat het J-woord verzonnen is nog niet zo lang geleden. En dat maakt de zaak onnodig gecompliceerd. Dit lijkt mij een kernpunt in verwarring over de Bijbel te zijn.
    Kijk ook eens naar wat het biblicisminstitute.wordpress punt com en

    youtube punt com/watch?v=MCphuicYt0M
    Bernard Bertrand erover zeggen.

    En ook: Dr. Irene Bonney: youtube punt com/watch?v=sibcL-CG9_4

    Geleerde mensen met een scherpe geest.

    1. OK, Israelische stammen. De Karaieten sluiten aan bij de Samaritanen van het N.T. Ze erkennen de Talmoed niet. Er leven er nu nog in Oekraine en de Krim. De gevaarlijke waren de Madhanieten. Die hebben de slavenhandel (“Slaviers”) in Khazarie uitgebouwd.

 12. Beste Rafael hierboven, dank voor uw complimenten, en uw begrip voor de echte geschiedenis ?
  Dat is weinigen gegeven.

  Ben altijd bereid om een nieuwe video te maken, (maar wel met uw assistentie), over de geschiedenis, vanaf die vreselijke Reformatie van Luther (+1546), tot op heden.

  De breuk die de nieuwe godsdienst van Luther indertijd heeft veroorzaakt, misvormde de Europese wereld, hartland van de wereldwijd verspreide Christelijke beschaving. Zij is mismaakt geraakt, en gedegenereerd vanaf het vervloekte V2 concilie. Onmogelijk om dat in kort bestek, hier te kunnen weer geven. Maar zo’n grote rode lijn, start bij de geschiedenis van de Kerk van altijd, onze eeuwige Moederkerk, zonder welke er geen beschaving mogelijk zou zijn geweest. Zij is het referentie kader, tegenover alle historische prietpraat.

  Historici zijn veelal goed betaalde beroepsleugenaars. In de VS, zijn zij zelfs, “vrijwillig verplicht” ingekaderd in een “vakbond” om überhaupt te kunnen functioneren, en te leven, om hun gezinnen te kunnen onderhouden.

  Kerkgeschiedenis is het fundament van de algemene geschiedenis. Helaas is dat verboden terrein, omdat de joods maçonnieke machthebbers achter de gordijnen, ons in de waan willen laten dat de moderne tijd, getuigt van “vooruitgang”, een bedenksel van de vrijmetselaar Voltaire (+1778) en de maçonnieke Encyclopedisten !!

  Over boeken, beste Rafaël, een aanrader is dat van pater Maurice Pinay SJ, twee delen, “Deux mille ans de complot contre l’Eglise”. (1962, ed. Saint-Remi)
  De satanische Franse revolutie (1789) is het beste beschreven, door Abbé Augustin Barruel SJ, “Mémoires pour servir à l’histoire du Jacobinisme”, 1797, herdruk 2005, éd. Chiré.
  Soljenitsyn (+2005) is de getuige geweest van de satanische Joods marxistische revolutie in Rusland (1917), en pater Augustin Barruel was dat van de FR revolutie.

  Kennis van de echte Kerkgeschiedenis is onmisbaar voor seminaristen en de clerus, zij is de muur van het spirituele, Roomse kasteel, zij is de basis van de apologie, van de weerbaarheid, vanaf het jaar nul in Bethlehem, en Christus aanzet, op de rots van St. Petrus, begin jaren 30.

 13. @ Raphaël,
  het is in alle tijden op aarde een “zootje”.
  Maar God behoudt Zich in alle tijden een kleine Rest ongeacht “of alles goed” lijkt te gaan of niet.
  Alles draait altijd om die Rest, lettterlijk en figuurlijk.
  Die kleine Rest is altijd tegelijkertijd zichtbaar en onzichtbaar. Indien u nog een beetje hart hebt kijk dan a.u.b. met uw innerlijke ogen! Er is geen geheimdoenerij mee gemoeid.
  Waarheid verbergt zich niet maar velen wensen geen Waarheid.

  1. eric-b-l

   Ik bedoelde praktisch zaken. Dus laten we zien hoe het vroeger was, en wat we kunnen doen om zaken te verbeteren.

   Wat bedoelt u met: “Indien u nog een beetje hart hebt kijk dan a.u.b. met uw innerlijke ogen! “?

   1. Als Katholiek geboren zijn en nooit zoeken wat dat betekent dan alleen de uiterlijke dingen meedoen. Dat was ook vroeger zo.

 14. Om op je tweede vraag terug te komen, beste Raphaël (R), mijn eerste reactie hangt nog ergens bij de censor moderator.

  Het jaar 1815, is een scharnier jaar. Dat heeft u goed gezien. De satanische Franse revolutie en de Napoleon oorlogen van de ge-excommuniceerde dictator keizer generaal, heeft heel Europa, inclusief het grote Rusland in rep en roer gebracht. Het gedachte goed van de grote Verduistering van Voltaire, Condorcet, de Encyclopedisten en talloze anderen, hebben een diepe invloed gehad op het geo-strategische en politieke vlak, maar ook in de besloten kring van burgers, boeren en buitenlui.
  De mens is een sociaal wezen en de staat is altijd zijn vijand. Dit is de les van 1815.

  De staat werd de belangrijkste sociale acteur. Het staats denken en het socialisme kwamen langzaam maar zeker, de kring binnen van het besloten burgerdom en de boeren families. De katholieke landen boden het langste weerstand maar in de protestante landen ging het rapper, omdat protestanten de staat al hadden ingeruild tegen de Kerk. Deze was afgeschaft. Deze volken benutten de sociale veranderingen om nieuwe natie staten op te zetten, met name in Scandinavië, Duitsland en zelfs in het katholieke Italië, waar de kleinere prinsdommen, hertogdommen, onder dwang van oorlogen, tot grote koepelstaten uitgroeiden. In Italië vormde de Engelse vrijmetselarij de drijvende kracht, en de Royal Navy zette met haar kanonnen kracht bij. België was eveneens een maçonnieke creatie van Engelse .:. invloed op het continent.

  Het burgerdom en de boeren families, moesten zich aanpassen, aan de nieuwe tijd. De beschutting van de katholieke Kerk en de vorst uit het Ancien Regime, verdween, tegenover het roofzuchtige grootkapitaal.

  Het familie leven verschraalde. Het vertrouwen op de Kerk van altijd en de vorst, maakte plaats voor vrees voor de staat. Het echte sociale leven verplaatste zich daarop, van de publieke ruimte naar de binnenruimte van de parochies der vele kerken, die de landen bezaaiden. Na de familie, werd de tweede cirkel van beschutting en intimiteit, de parochie.

  Communistische landen als Polen hebben dat na WO II, aan de lijve ervaren. Het Poolse volk overleefde de communistische terreur dankzij hun parochies en de moedige clerus van hoog tot laag, waarbinnen een zekere mate van vertrouwen, intimiteit en cultuur, kon wortel schieten. De huidige generaties katholieken in Europa hervinden die beschutting in hun traditionele parochies. Ongedwongen hartelijkheid, vertrouwen, het gevoel van gemeenschap, is hun excellerende bijdrage in het overleven van het geloof, het vormen van jonge gezinnen, en het hervinden van een sociale cohesie. Daarbuiten heerst de staat met het zaaien van verdeeldheid, wantrouwen, argwaan, en het aftasten van grenzen. Het protestantisme van Luther (+1546), ver vòòr 1815, is de kanker, die uitmondde in 1789, de Franse revolutie en de enorme Napoleontische oorlogen. Zij waren de start voor de totalitaire moderne staat, tegenover de onderhorige citoyen burger.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht