Kloof tussen progressieve Duitse bisschoppen en Rome leidt naar schisma

Vijfhonderd jaar na het schisma van Luther, scheidt een deel van de Duitse katholieke Kerk zich opnieuw af van het geloof, de leer en de moraal van de Wereldkerk.

Na afloop van hun ad limina bezoek in Rome, hebben de Duitse bischoppen vorige zaterdag in het Augustinianum een persconferentie gegeven, waarin zij heel dubbelzinnig stellen dat zij “geen schismatieken zijn”, alleen maar katholieken ” van een ander soort”…Eigenlijk willen zij hiermee zeggen: ” Wij zijn schismatieken, maar wij betwisten dat”!

Er zijn wel nog enkele bisschoppen, die de noodlottige weg naar het schisma verwerpen, maar deze moeten het afleggen tegen de meerderheid onder hen, aangevoerd door de rebellerende  bisschop van Limburg en tevens voorzitter van de bisschoppenconferentie, Georg Bätzing, die  samen met het ZDK, het “Zentralcomité der Deutschen Katholieken” een soort sovjet van allerlei organisaties van zelfverklaarde  “katholieken'”, de  leer van de Kerk en haar werking willen aanpassen aan de revolutionaire stromingen in de maatschappij. Zij worden hierin sterk gesteund door de Duitse media en zij beschikken over veel geld, waarmee zij hun subversieve boodschap  overal weten te verspreiden. Zij zeggen de Duitse gelovige te vertegenwoordigen, maar eigenlijk is dit een leugen. De gewone gelovige heeft niets in de pap te brokkelen. Zij willen komen tot een “inclusieve” Kerk, zeg maar een “woke” Kerk, waarin alle christelijke waarden en morele normen letterlijk omgedraaid zijn. Het volstaat op Internet naar de site van het ZDK te gaan, om te zien hoever deze mensen zich verwijderd hebben van het katholieke geloof. In hun boodschappen gebruiken zij trouwens een nieuwe taal, die zij delen met de extreem-rode ‘Grünen’. Daarin wordt bv.aan elk mannelijk woord een vrouwelijk aanhangsel toegevoegd, wat elke normale lectuur eigenlijkonmogelijk maakt. Ook in het Nederlandse taalgebied is deze waanzin trouwens in opmars.

In Vlaanderen is de situatie vergelijkbaar, met bisschoppen die zich laten ringeloren door het “Interdiocesaan pastoraal beraad”, een afgezwakte, maar even subversieve kopie van het Duitse ZDK, en die dezelfde “woke” terminologie overnemen. Hun recente verklaring over de inzegening van homo-koppels, dat frontaal ingaat tegen de christelijke leer over het huwelijk en over de natuurlijke relatie tussen de geslachten(genders…), is daar slechts één van de voorbeelden van. De katholiek, die zich houdt aan de christelijke leer, is een weeskind geworden, waarmee geen enkele rekening meer wordt mee gehouden. De enquête, die enkele tijd geleden werd georganiseerd over de bekommernissen van de gelovigen in verband met hun Kerk, wezen in één en dezelfde richting…, zoals  gewild door het groepje ultra-progressieven, dat in en rond de parochies veel kabaal maakt en samen met gewillige priesters ‘inclusieve vieringen’ organiseert, een soort theaterstukjes voor kleuters, waarin elke referentie naar God ontbreekt. Het is naar die groep, dat de bisschoppen luisteren en het is die valse boodschap die zij als verzuchting van het Vlaamse kerkvolk naar Rome overbrengen!

De Duitse bisschoppen zetten hun schismatieke weg intussen verder, met de arrogantie van een zekere Martin Luther. Alleen verklaren zij dat hun schisma er geen is, hoezeer het er ook op lijkt.Hebben trouwens in heel de geschiedenis van de Kerk schismatieken ooit erkend dat zij schismatiek waren?

Zij zijn zelfs zover gegaan, dat zij het moratorium, dat hen door kardinaal Ouellet in naam van paus Franciscus was voorgesteld en dat alle fundamentele geschilpunten uitvoerig belichtte, hebben verworpen! In dat moratorium worden verschillende voorstellen van de Duitse Synodaler Weg als ketters bestempeld.

Het moratorium stelt dat er meer aan de hand is dan alleen maar een bredere interpretatie van de katholieke leer of moraal. . Het gaat om fundamentele wijzigingen. Er wordt duidelijk gesteld dat er hier sprake is van een project dat  ” de Kerk wil veranderen” en niet louter om pastorale innovaties op moreel of dogmatisch vlak. Er wordt bijzonder zwaar getild aan de beslissing van de Duitse bisschoppen om, niet alleen het opheffen van het celibaat van de priester te vragen, maar zelfs de wijding van vrouwen tot priester. Dit is een openlijke opstand tegen de definitieve en voor eeuwig geldende beslissing van paus Johannes-Paulus II inzake de onmogelijkheid voor de katholieke Kerk om vrouwen te wijden tot priester.

In het moratorium wordt dit symbolisch voorbeeld, samen met de vele andere voorgestelde morele en leerstellige wijzigingen, aan de Duitse bisschoppen voorgehouden om hen erop te wijzen, dat zij hun trouw aan de kern van hun ambt in gevaar brengen .De tekst van het Vaticaan benadrukt dat de voorstellen een schaduw leggen op de hele Synodaler Weg, die sterk beïnvloed lijkt te zijn door allerlei drukkingsgroepen en die bijgevolg door velen als een riskant initiatief wordt beschouwd, dat gedoemd is om te mislukken, omdat het “ontspoord is”.

De reactie van Bätzing hierop was: er zullen zegeningen van homoseksuele koppels plaatsvinden in de Duitse Bondsrepubliek, met of zonder Rome. De toon is gezet. Non serviam,…een openlijke opstand tegen de katholieke Kerk en tegen God. Het zal natuurlijk hierbij niet stoppen, eens deze deur geopend is.

Toch is er ergens aan deze dramatische evolutie ook een positieve boodschap verbonden: het toont heel duidelijk aan dat deze <andere manier> om Kerk te willen zijn geen enkele toekomst heeft. Zij schakelt zichzelf uit en versnelt in verhoogd tempo haar zelfvernietiging.

Sommige gelovige waarnemers zien hierin het antwoord van de hemel op de vergissingen en de afwijkingen sinds het Tweede Vaticaans concilie…Verblind heeft hij hun ogen en versteend hun hart(Jo 12.40)…

Het is geen geheim dat in geloofsgetrouwe kringen sinds lang gebeden wordt opdat God aan de Kerk een volgende katholieke en heilige paus zou willen geven, die zijn zending zou vervullen om zijn broeders” in hun geloof te sterken”(Lc 22,32). Wat ook inhoudt katholieke en heilige bisschoppen te benoemen!

 

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

25 commentaren op “Kloof tussen progressieve Duitse bisschoppen en Rome leidt naar schisma

 1. … @;

  De volgende paus, zou volgens een profetie over maitreya de bijbelse valse profeet ..juist een paus zijn die door de opstandige kardinalen verkozen zal worden.
  Deze paus zal de kerk overleveren aan maitreya de valse profeet.. zichzelf de Christus noemende.. waarop niet alleen de katholieken maar ook de andere christenen vervolgd zullen worden.

  De volgende profetie vertelt over de eerste (maitreya) van het antichristelijk duo ..die zich onlangs door heidense priesters gezalfd zou zijn tot koning..als ik het goed begrijp.. https://youtu.be/4CUNp2fS4rg
  Volgens een andere profetie zou hij ook de troon in Frankrijk gaan innemen..waar vandaan hij verjaagd wordt.

 2. De rooms katholieke kerk is de kerk van de duivel.
  Jezus is een gnosticus.
  En die werden systematisch door de kerk vermoord.
  De bijbel, het NT, is niet wat Jezus vertelde. Lees Nag Hammadi geschriften.

  1. Beste Rik. De gnostiek is een RELIGIE die in de eerste eeuwen na Christus ontstaan is. Jezus kan dus onmogelijk een gnosticus geweest zijn, want de gnostiek als religie bestond toen nog niet. Dat is zowat hetzelfde als moslims die beweren dat Jezus een moslim was (of is). Onlangs schreef U: “God is niet in godsdienst”, waarmee u allicht wil zeggen: God is evenmin in gnostiek, maar via verwerving van gnosis (KENNIS) kunnen wij, mensen, “terugkeren” naar de “goddelijke wereld” waar wij vandaan komen. Kennis in de gnostiek is zelfkennis wat samenvalt met godskennis. Wie zichzelf kent, kent God, en wie God kent, kent zichzelf. Juist ??

   De gnostiek heeft alvast EEN DING gemeen met het AGNOSTICISME: Voor beiden staat niet het GELOOF centraal maar het LEREN (weliswaar met eigen interpretatie).
   Voor de agnost echter bestaan God en Duivel niet (zolang er geen “bewijs” is), wat in feite wil zeggen dat alleen de “denk-wereld” bestaat (R. Descartes). De agnost gebruikt dus geen woorden als “de duivel” in tegenstelling tot de gnosticus.
   Zo spreken gnostici vaak over “hartstochten” als demonische krachten.
   Dat is naar mijn gevoel een gruwelijk misprijzen naar het vrouwelijk geslacht toe. Want mijns inziens heeft God de “vrouw” in de eerste plaats geschapen als emotioneel en hunkerend naar de Ware Liefde. De “man” is uiteraard ook emotioneel, maar vooral “strevend” (i.p.v hunkerend) naar die Ware Liefde. “Adam en Eva” geschapen door God is een sprookje voor de meerderheid van de mensheid, maar niemand is verplicht om de Bijbel letterlijk te nemen. God laat elke mens vrij in zijn denken en dat is maar goed ook. Dat er mensen zijn die zich (dood)ergeren aan de Bijbel is een ware tragedie en bewijst hoe chaotisch onze wereld is van aard, gelijk aan “de mens” van vandaag.

   Onlangs schreef iemand: “God is overal, ook in godsdienstige mensen”. Klinkt dat niet rechtvaardiger dan gnostici die het hebben over de duivel? Indien voor hen alles draait om KENNIS, waarom dan die nood om te praten over het kwade ?? Dat Katholieken het niet kunnen laten is jammer maar bij hen draait alles om GOD die liefheeft. Het is dus logisch dat daar iets tegenover staat, zoals “satan of duivel”. Wat zij uitkramen kunt u als onzin (zacht uitgedrukt), of (veel erger…) als duivels beschouwen, maar u weet goed genoeg dat NIETS zonder reden is. Als een leeuw honger heeft, dan zal hij/zij op zoek gaan naar eten (een prooi). Als uit die prooi dan irritante geluiden komen omdat hij/zij gebeten wordt, dan is dat helemaal eigen aan de Natuur. Zo is dat ook met onze mensen-wereld. Wat mensen ook uitkramen en hoe irritant ook, voor ALLES is er steeds een GOEDE reden. Op één grote uitzondering na: Jezus’ Kruisiging !! Daar was GEEN goede reden voor. Daar heeft “de mens” zijn ware aard laten zien. Niet voor niks ontkennen velen op aarde Zijn Kruisiging (moslims, etc.). Bovendien twijfelen velen aan Zijn werkelijk bestaan. De “mens” wil duidelijk niet geconfronteerd worden met zijn ware aard als zondaar.

   Kortom: NEEN, Jezus is geen gnosticus. God kan men niet “kennen”. Zelfs Jezus “als mens” kende God niet volkomen. Doodsangsten heeft Hij beleefd, en over de Wederkomst zij Hij: “Die dag en dat uur is aan niemand bekend maar alleen aan Mijn Vader”. Jezus heeft Zich wel als Waarheid bewezen, daarom kan men Hem terecht als verenigd beschouwen met God.

   Jezus als Waarheid is Datgene wat geen mens verdragen kan. Hoe graag toch willen wij met ons streven naar “levensverlenging” wegblijven van God… “Streven naar” gebeurt vanuit het ego en kan daardoor niet leiden naar iets Moois.
   Alleen Datgene wat geen mens begrijpen kan, kan ons het Mooie geven.
   Dat is het Onverdraaglijke waar, gek genoeg, elke mens naar hunkert.
   De Afwezige die toch Aanwezig is.
   Het Ongelooflijke dat toch geloofd zal worden.
   Diegene die “IS” maar tevens zal “Wederkomen”.
   Indien een mens God zou begrijpen (kennen) zou hij boven God staan. Dat is onmogelijk. God kan niet “begrepen” of “gekend” worden. Hij zal wel GEVOELD worden. “Weldra” zal Hij ons RAKEN in het hart.

   Hartstochten als iets duivels beschouwen is een ware gruwel. Hartstocht is niet enkel datgene waar we meteen aan denken, maar kan ook een smeking en/of intens verlangen zijn van een kind dat mishandeld wordt door eigen ouders. Onze mensen-wereld is een verschrikkelijke wereld dat geen haar beter is dan de dierenwereld. Wat wij als beschaving zien is geen beschaving. Velen gedragen zich als een leeuw die tegen zijn prooi zegt: Stop nou met janken en laat mij gewoon genieten.

   Begrijp dit goed: Dit is geen verwijt. Waarom zou ik u iets verwijten? Daar heb ik geen enkele behoefte aan. Bovendien hebt u mij persoonlijk niets misdaan. Mijn schrijven is slechts een gevoel. Een gevoel kan niet verwijten. Het ego van de mens doet dat wel. Het ego van de mens kan uiterst klein zijn maar ook gigantisch groot. Wie “egoloos” is, is niet meer in staat om te oordelen. Het enige dat dan nog rest is perceptie. Een toestand van egoloosheid kan zich voordoen bij elke mens, inclusief onze grootste vijand. Hoe moet Socialist Steve Stevaert zich gevoeld hebben tijdens de laatste stappen van zijn leven? (= net vóór hij in het koude water sprong)? Zonde natuurlijk, die zelfmoord. Maar wie zijn vijand haat in plaats van liefheeft, is geen christen maar een anti-christen.

   Voor alle duidelijkheid. Ik schrijf NIET om iemand iets bij te brengen. Ik schrijf als vechter tegen de WAANZIN van de wereld en het toppunt van waanzin is wat hier, binnen dit Katholiek Forum, allemaal geschreven wordt (incl. mijn woorden). Ik visier dus niemand. Blijf maar schrijven, jullie allemaal, en OORDEEL maar… Zoveel jullie willen, ook naar mij toe. Ik ben daar helemaal mee begaan. Noem mij desnoods de waanzin-zelf.
   We zullen oogsten wat we zaaien 🌻

 3. @rik pieters,
  Als kind hebben wij allemaal sprookjes gelezen. Bent U weer kinds geworden?

  1. Wat bedoelt u met het doorgeven van dit linkje, Magda?

   Leuke tekst, waar ik me wel in kan vinden, dat wel, maar wat bedoelt u?
   (Als iemand een linkje geeft mag dat wel, maar doe er dan wel een inleiding bij, een stukje van jezelf. Anders is het voor de ander maar raden wat er bedoelt wordt, snapt u?)

 4. @Magda (of Jerome of Robbe of Oei of Marcel):
  De door U en aartsbisschop De Kesel gepropageerde ‘godsdienst’ heeft NIÉTS meer te maken met Jezus of Zijn Vader.
  Anders gezegd: U en aartsbisschop DE Kesel propageren een ZÉLF gemaakte ‘godsdienst’.
  In vroeger tijden zou men zeggen: U propageert een afgodendienst en probeert zogenaamd om God daarmee ’n plezier te doen.
  Dit is GodZélf en Zijn Schepping tegen de schenen trappen en dan ook nog schijnheilig aan GodZelf vragen om Zijn Zegen. Zie hiertoe de bijbel nadat Jezus de K. Eucharistie had ingesteld bij bijv. Mt. 26,31 vv
  U weet hoe het apostel Judas Iskariot vergaan is??? Zie daartoe Mt 27,3 -10 vv (vooral Mt 27,5

 5. De kloof is er reeds onderhuids, alleen doorziet de media het alsnog niet. Traditionele kerken lopen vol; de liberaal gezinde kerken kennen een leegloop. Flyers, affiches en brochures m.b.t. traditionele gebedsevenementen en/of -momenten worden daar dan ook systematisch verwijderd. De gebakken lucht smeult overal door de talrijke barsten, en het ontbeert ons aan de conventionele sacramenten zoals biecht, ziekenzalving, doop, eucharistie, alsook de gewijde handen van goedbedoelde priesters. Ongekend, onvoorstelbaar, uiterst bedroevend en de ultieme teloorgang van onze Westerse samenleving. Immers, het vergaat de wereld zoals het de kerk vergaat. Het Westers Schisma herhaalt zich.

 6. Wanneer ik kijk wat er met synodale weg bedoeld wordt, dan ben ik het met die ontwikkeling wel eens: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/synode-over-synodaliteit-18-kernbegrippen-helder-uitgelegd?microsite=16914

  Ik zie de kerk als een soort academie. Een zeer hoge school waar je bijna gratis en voor niks zeer geweide en heilige, uiterst hoge geleerdheid kunt opdoen. Een instituut waar de professoren verlicht zijn en de leerlingen aangespoord worden het pad der verlichting te volgen met heel hun hart en ziel. Waar dankbaarheid en respect, bezieldheid en wijsheid gevierd worden. Waar de geest van de slapende mens wakker gekust wordt als in een sprookje. Waar de geest bezield wordt met een aspect/dimensie dat dieper gaat dan met woorden is weer te geven. Waar de geest een dimensie aangereikt krijgt die zo mooi, zo prachtvol, zo onbeschrijfelijk verlicht is, dat het niet in woorden te vatten is, maar wel te beleven. Noem het hoop, vertrouwen, kracht, geluk, rust en blijdschap.
  Tenminste, zo zie ik dat.

  Dus als de mensen meer betrokken raken bij dit instituut en ook mee mogen praten en denken? Tja het lijkt mij wel goed, maar er zitten ook wel naarlingen tussen en er zijn soms teveel meningen. Dus het bestuur moet wel zijn eigen weg gaan. Maar dat er meer communicatie plaatsvindt in de kerk vind ik goed.

  Wel kan de kerk zich een beetje moderniseren. Dat zal wel moeten. Maar de kern blijft: de verlichting van de geest en het wekken en ontwikkelen van de wijsheid en liefde voor het leven. Het mystieke aspect laat ik dan nog maar voor wat het is. (Het ‘wandelen met God’, bedoel ik onder andere. Vraagt/bidt en u zal gegeven worden. (Maar u moet het dan wél geloven.))

  Dus om het zo te politiseren zoals schrijver ter Zee dat lijkt te doen, vind ik niet erg positief.

 7. @Raphaël,
  U beziet het geloof op een óngelovige manier en redeneert daarop verder.
  Op zo’n manier kom je alleen op jezélf uit.

  1. Waaruit maakt u die ‘ongelovige manier’ op, beste P.? Kunt u dat aangeven? Kunt u ook aangeven wat uw gelovige manier, neem ik tenminste aan, is en waarom deze beter is?

   1. @Raphaël,
    Uw reactie – op de twee laatste zinnen na (beginnende met ‘Het wandelen met God’ )- zijn allemaal vanuit Uw denkwijze beredeneerd.
    Kort gezegd: U beredeneert teveel.
    Dat is hetzelfde als: waarom hou ik wel (of niet) van mijn vrouw/vriendin enz,.

    1. @Raphaël,
     extraatje:
     Zodra iemand begint met: hou ik wel (of niet) van mijn vrouw/vriendin enz.,
     dan is de scheiding al begonnen.

    2. Dus u vindt (be)redeneren een vorm van ongeloof?

     Maar nu weet ik nog niet waarom uw manier van geloven beter is?
     Dus die vraag staat nog open.

     1. Heer Derksen,

      Leest u wel eens de bijbel? Lees Paulus eens. Die is wel van het redeneren heur.
      Neem de brief aan de 1 Korintiers (7), dat is toch een heel verhaal met redenaties. Bijvoorbeeld over het huwelijk zegt hij:
      Aangaande nu de dingen, waarvan gij mij geschreven hebt; het is een mens goed geen vrouw aan te raken. Maar om der hoererijen wil zal een iegelijk [man] zijn eigen vrouw hebben, en een iegelijke [vrouw] zal haar eigen man hebben. De man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen; en desgelijks ook de vrouw aan den man. De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man; en desgelijks ook de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrekt u elkander niet, tenzij dan met [beider] toestemming voor een tijd, opdat gij u tot vasten en bidden moogt verledigen; en komt wederom bijeen, opdat u de satan niet verzoeke, omdat gij u niet kunt onthouden.

      Doch dit zeg ik uit toelating, niet uit bevel. Want ik wilde, dat alle mensen waren, gelijk als ikzelf [ben]; maar een iegelijk heeft zijn eigen gave van God, de een wel aldus, maar de andere alzo. Doch ik zeg den ongetrouwden, en den weduwen: Het is hun goed, indien zij blijven, gelijk als ik. Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen; want het is beter te trouwen dan te branden. (van begeerte)

      En 1 Kor 12:
      Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten. Gij weet, dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heendrijven. Daarom maak ik u bekend, dat niemand, door de Geest Gods sprekende, zegt: Vervloekt is Jezus; en dat niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de Heilige Geest.
      Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; En er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; En er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; Aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; Aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil. Want gelijk het lichaam een is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, een lichaam vormen, zo ook Christus; Want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met een Geest gedrenkt.

      Ook roept Paulus op om maar goed met elkander te discussiëren over de bijbel. 1 Kor. 14

      Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren. Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen. Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de gemeente. Ik wilde wel, dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog, dat gij profeteerdet. Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt. En nu, broeders, als ik tot u kom en spreek in tongen, wat nut zal ik u brengen, als ik mij niet tot u richt, of met een openbaring, of met kennis, of met profetie, of met onderricht? Hoe toch zal men zelfs bij onbezielde dingen, die geluid geven, fluit of citer, als zij geen verschil in toon doen horen, te weten komen wat op de fluit of de citer gespeeld wordt? Immers, indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd? Evenzo, indien gij met uw tong geen verstaanbare volzin spreekt, hoe zal men het gesprokene begrijpen? Gij zoudt immers in de lucht spreken? Er zijn wie weet hoe vele soorten van klanken in de wereld en niets is zonder zijn eigen klank. Indien ik nu de betekenis van een klank niet ken, zal ik voor iemand, die spreekt een vreemde zijn en de spreker zal voor mij een vreemde zijn.
      Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten tot stichting van de gemeente. Derhalve moet hij, die in een tong spreekt, bidden, dat hij het moge uitleggen. Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar.
      Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand. Want anders, indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand, die als toehoorder aanwezig is, op uw dankzegging zijn amen spreken? Hij weet immers niet, wat gij zegt. Want gij dankt wel goed, doch de ander wordt er niet door gesticht.
      Ik dank God, dat ik meer dan gij allen in tongen spreek; Maar in de gemeente wil ik liever vijf woorden met mijn verstand spreken, om ook anderen te onderwijzen, dan duizenden woorden in een tong.
      Broeders, weest geen kinderen in het verstand, maar in de boosheid; wordt in het verstand volwassen. In de wet staat geschreven: Door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden zal Ik tot dit volk spreken, en toch zullen zij naar Mij niet luisteren, zegt de Here. Derhalve zijn de tongen een teken niet voor hen, die geloven, maar voor de ongelovigen; de profetie echter is niet voor de ongelovigen, maar voor hen, die geloven. Indien dan de gehele gemeente bijeengekomen is en allen in tongen spreken, en er komen toehoorders of ongelovigen binnen, zullen zij niet zeggen, dat gij wartaal spreekt? Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of toehoorder binnen, dan wordt hij door allen weerlegd, wordt hij door allen doorgrond, Het verborgene van zijn hart komt aan het licht en hij zal zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden, dat God inderdaad in uw midden is.
      Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging; dat alles moet tot stichting geschieden. Indien er in tongen spreken, laten het er twee, ten hoogste drie zijn, ieder op zijn beurt, en laat een uitleg geven. s er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente, maar tot zichzelf en tot God spreken. Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en de anderen moeten het beoordelen. Maar indien aan een ander, die daar gezeten is, een openbaring ten deel valt, moet de eerste zwijgen. Want gij kunt alleen een voor een profeteren, opdat allen lering en allen opwekking erdoor ontvangen. En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, Want God is geen God van wanorde, maar van vrede.
      Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen te weten komen, moeten zij thuis haar mannen om opheldering vragen; want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. Of is het woord Gods bij u begonnen? Of heeft het alleen u bereikt? Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wel weten, dat hetgeen ik u schrijf, een gebod des Heren is. Maar als iemand hiermede niet rekent, dan wordt met hem niet gerekend. Zo dan, mijn broeders, streeft ernaar te profeteren, en belemmert het spreken in tongen niet. Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden.

      ten slotte 1 Kor 15:

      Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, Waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, En Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, En Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven.
      Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de apostelen;
      Maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is. Daarom dan, ik of zij, zo prediken wij, en zo zijt gij tot het geloof gekomen.

      Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. . . .

      51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, In een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.

      —————————————————————————

      Zomaar een stukje tekst van de Hoge School van het Leven. Je zult het maar leren; U sterft niet, u gaat over naar de geestelijke wereld.

      Noem dat maar fout, dat redeneren. Verstand hebben wij niet voor niets gekregen, en als ik mijn eigen woorden geef aan wat ik meen te begrijpen, dan is dat een vorm van ‘profeteren’, lijkt me. Of zou Paulus daar wat ander mee bedoelen?

      Kunt u ook aangeven wat uw gelovige manier, neem ik tenminste aan, is en waarom deze beter is?

      Bent U nog een kind in het verstand?

      1. @Raphaël, nógmaals:
       Zodra iemand zich afvraagt: hou ik wel (of niet) van mijn vrouw/vriendin enz.,
       dan is de scheiding al begonnen.

       Datzelfde geldt dus ook inzake de liefde tot God:
       Als iemand zich afvraagt: hou ik wel (of niet) van God, dan is de scheiding al begonnen.

       1. @Raphaël, nu nóg duidelijker:
        Als U smoorverliefd bent, dan is dat voor iedereen duidelijk zichtbaar.

        Zo zit dat ook inzake God:
        Als U verliefd bent op God, dan KÚNT U niet anders: dat moét van U afstralen
        (zowel in woord als in schrift).

        1. P. Derks.

         Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Echter, hier op de site moet nu eenmaal gedacht worden, anders valt er weinig meer te typen.

 8. @: Raphaël ..

  CITAAT uit jouw link: “Het ecclesiologisch perspectief van Vaticanum II overnemend, schetst paus Franciscus het beeld van een synodale Kerk als een ‼️[[omgekeerde piramide]] die bestaat uit het Volk van God en het College van Bisschoppen, waarvan een van de leden, de opvolger van Petrus, een specifiek ambt van eenheid heeft. ‼️[[Hier ligt de top onder😱 de basis]].

  Als Illuminati-vrijmetselaar is het model van een {omgekeerde piramide} usurpator anti-paus Bergoglio Franciscus op het lijf geschreven.
  Het [b]uild [b]ack [b]etter c.q. 666 van klaus schwab is het eerst al tientallen jaren geleden in de katholieke Kerk toegepast.. afbreken om te scheiden.. om tot een andere..maar valse eenheid te komen.. maar dus niet naar het model en beeld van Jezus Christus en Zijn..(ook onze) Moeder Maria.

  Samen dit en samen dat ..en al die andere kreten tijdens de door hun zelf gecreëerde “viruspandemie” had de bedoeling om een valse eenheid onder de volkeren te bewerken..dus niet in Jezus Christus maar uiteindelijk in het komende antichristelijk duo… eerst in de valse profeet maitreya..en later in de antichrist.

  Deze bijbelse valse profeet maitreya zal door het 6e zegeloordeel verdwijnen, zoals Daniël 7-11 en 2Thess.2:7 aangeven.
  De raad is dat ieder nog maar eens goed luistert naar de profetie op YouTube in mijn eerste reactie… hij komt naar Europa om in Frankrijk uiteindelijk koning te willen worden.. om in de troonopvolging van David te treden.

  1. Jo,
   Grappig, (nou ja grappig?) is dat die piramide mij ook opviel. Waarom gebruikte hij dat beeld. dacht ik ook?
   Wie er achter de pandemie zit weet ik nog steeds niet. Het lijkt mij een grote groep, dat wel. Maar ja.
   Ik weet het ook niet. Maar met ‘voorzeggingen’ ben ik voorzichtig. Ik heb genoeg aan het nu. Dat is al belangrijk genoeg om te leven. We moeten bovendien niet teveel met de wereld bezig te zijn; die redt zichzelf wel. Ik bedoel; het gaat zoals het gaat, en naarlingen zijn er steeds geweest, zie de geschiedenis.

   Dus, het interesseert me niet zoveel omdat ik er toch weinig aan kan doen. En wat ik kan doen, dat doe ik. Want, weet je; er is zoveel te lezen, er zijn zoveel belangen op aarde, zoveel clubs, mafia’s, samenscholing van rijke mensen die zichzelf beter achten dan andere mensen. . . .

   En als de paus de kerk afbreekt, tja. Dat is zijn goed recht, geloof ik. Dat is de structuur van het instituut, dacht ik; hij is de baas.

   nb, als ik bij MV (als je begrijpt welke site ik daarmee bedoel) kritiek heb, dan wordt dat niet gepubliceerd, dus. . . vul zelf maar in.

   Maar goed. Ik houd me maar bezig met kleine zaken zoals muziek maken en zo. Goed eten, drinken en een dak, wat gezelligheid en gezondheid is al heel wat.

   De wereldproblemen kunnen al begonnen opgelost te worden als we om te beginnen de wapens wegdoen. Dat is een doel dat haalbaar moet zijn. En bidden lijkt mij ook goed.

   Maar ja, Jo. De mensen verander je niet. Niet tijdens ons leven. Er is teveel verdeeldheid om een vuist tegen klootzakken te maken. Onze verdeeldheid is onze zwakte. Daarom zouden we (maar) moeten beginnen met onszelf, denk ik. Die kunnen we wél verbeteren. En dat is wél haalbaar tijdens ons leven; onszelf bij het nekvel pakken en proberen wat wijzer te zijn. Want, geluk zoeken wij, lijkt mij, en ik denk dat de wijsheid ons kan helpen om dat te vinden.

  1. Jo,
   Die muziek-industrie is vaak bizar slecht, vind ik ook. Mee eens. Het is vaak helemaal geen muziek maar kolere herrie ook nog ’s en als je niet oppast wordt je er nog dovig van ook.
   Maar als de paus daarmee instemt, wat wil jij daar dan mee zeggen? Wat bedoel je daarmee? Dat hij een slechte smaak heeft? Dat kan.
   De beste man doet maar.

   Dat de kerk wellicht een ‘fout’ gehersenspoeld mens aan de top heeft is misschien erg, maar dat konden zij (degenen die hem kozen) dan toch weten? Of ze zijn als kardinalen wellicht ‘gedwongen’ om hem te kiezen. Dat kan ook. Maar daar kunnen wij weinig aan doen. Ik begrijp dat verder ook niet zo goed.

   (Maar dat blijft, aan de vruchten (her-)kennen we de boom. Dus als de kerk slechte vruchten zou hebben, dan is zij slecht. Dus??? Vul maar in.)

   Maar inderdaad nogmaals, die gore muziek is vergif. Mee eens! Ikzelf maak ook muziek, maar niet zo. (Hopelijk. Ik speel wel Yesterday en zo op de piano, want dat vind ik een mooi lied.) Ik weet van al die dingen in die film, maar weet je?

   IK KIJK EN LUISTER ER NIET (meer) NAAR.

   Want waar je mee omgaat, daar wordt je mee besmet. Of het nu een foto, een film, een boek, de medemens, etc is, je wordt erdoor besmet. Dus mijden als de pest zulke foto’s, films en boeken want voor je het weet raak je besmet. (Denk aan gore porno. Jakkes. ’t lijken wel dieren.)

   Laat het rusten, Jo. Ze (de grote clubs) zijn te machtig. Probeer er zelf niet mee in aanraking te komen, maar overdrijf ook niet. Soms (vaker) valt het ook wel mee. Veel mensen doen maar alsof, dan is het mode om de ‘duivel’ te aanbidden. Dat vinden ze stoer.

   Maar dat er mensen uit bijvoorbeeld Engeland zijn die er hun hobby van hebben gemaakt (Mk-Ultra, Templars e.d.) om mensen te beïnvloeden met symbolen, teksten, muziek, films enz. en daar dan van te profiteren is een uitgemaakte zaak. Dat weet ik ook wel. Ze gebruiken nu eenmaal de psyche van de mens om hun doelen te bereiken. En dat gaat soms ver.

   Maar ja. Ik wou dat het niet zo was, maar het is nu eenmaal zo. Sommigen vinden het leuk om anderen tot slaaf te maken, zodat ze zelf niet hoeven te werken. Daar komt het vaak op neer. Luie donders. Of het zijn vaak oversekste mensen. Dat kan ook. Rijkdom verveelt soms en dan gaat men ‘andere’ dingen zoeken.

   En grappig. Ik meld net mijn kritiekje op MV aan jou.
   Want waar ik niet mag schrijven, daar . . .

 9. Vreemd, zo goed als niemand die het nodig vindt om serieus te antwoorden op bovenstaande toch wel ZEER 😳😲😩 extreme reactie van Rik Pieters. Blijkbaar reageren we veel liever op… futiliteiten !! ?? Een reactie als “blijf maar geloven in sprookjes” zal niet veel indruk maken op hem. Wees er maar zeker van dat hij daarmee lacht. Is de algemene redenering hier: “als we hem NEGEREN, dan zal dit KWAADWILLIG schepsel wel wegblijven…” ???
  Is DÁT Christen-zijn ??? Is DÁT wat Jezus bedoelde met “Bemin uw vijand” en “Oordeel niet…” ?? Het lijkt wel of dit KF vooral betekent: “Laten we Jezus Woorden “omdraaien” om een “eigen” Rijk Gods te creëren”.

  @besteRik (en anderen…) De gnostiek is een RELIGIE die in de eerste eeuwen na Christus ontstaan is. Jezus kan dus onmogelijk een gnosticus geweest zijn, want de gnostiek als religie bestond toen nog niet. Dat is zowat hetzelfde als moslims die beweren dat Jezus een moslim was (of is). Onlangs schreef U: “God is niet in godsdienst”, waarmee u allicht wil zeggen: God is evenmin in gnostiek, maar via verwerving van gnosis (KENNIS) kunnen wij, mensen, “terugkeren” naar de “goddelijke wereld” waar wij vandaan komen. Kennis in de gnostiek is zelfkennis wat samenvalt met godskennis. Wie zichzelf kent, kent God, en wie God kent, kent zichzelf. Juist ??

  De gnostiek heeft alvast EEN DING gemeen met het AGNOSTICISME: Voor beiden staat niet het GELOOF centraal maar het LEREN (weliswaar met eigen interpretatie).
  Voor de agnost echter bestaan God en Duivel niet (zolang er geen “bewijs” is), wat in feite wil zeggen dat alleen de “denk-wereld” bestaat (R. Descartes). De agnost gebruikt dus geen woorden als “de duivel” in tegenstelling tot de gnosticus.
  Zo spreken gnostici vaak over “hartstochten” als demonische krachten.
  Dat is naar mijn gevoel een gruwelijk misprijzen naar het vrouwelijk geslacht toe. Want mijns inziens heeft God de “vrouw” in de eerste plaats geschapen als emotioneel en hunkerend naar de Ware Liefde. De “man” is uiteraard ook emotioneel, maar vooral “strevend” (i.p.v hunkerend) naar die Ware Liefde. “Adam en Eva” geschapen door God is een sprookje voor de meerderheid van de mensheid, maar niemand is verplicht om de Bijbel letterlijk te nemen. God laat elke mens vrij in zijn denken en dat is maar goed ook. Dat er mensen zijn die zich (dood)ergeren aan de Bijbel is een ware tragedie en bewijst hoe chaotisch onze wereld is van aard, gelijk aan “de mens” van vandaag.

  Onlangs schreef iemand: “God is overal, ook in godsdienstige mensen”. Klinkt dat niet rechtvaardiger dan gnostici die het hebben over de duivel? Indien voor hen alles draait om KENNIS, waarom dan die nood om te praten over het kwade ?? Dat Katholieken het niet kunnen laten is jammer maar bij hen draait alles om GOD die liefheeft. Het is dus logisch dat daar iets tegenover staat, zoals “satan of duivel”. Wat zij uitkramen kunt u als onzin (zacht uitgedrukt), of (veel erger…) als duivels beschouwen, maar u weet goed genoeg dat NIETS zonder reden is. Als een leeuw honger heeft, dan zal hij/zij op zoek gaan naar eten (een prooi). Als uit die prooi dan irritante geluiden komen omdat hij/zij gebeten wordt, dan is dat helemaal eigen aan de Natuur. Zo is dat ook met onze mensen-wereld. Wat mensen ook uitkramen en hoe irritant ook, voor ALLES is er steeds een GOEDE reden. Op één grote uitzondering na: Jezus’ Kruisiging !! Daar was GEEN goede reden voor. Daar heeft “de mens” zijn ware aard laten zien. Niet voor niks ontkennen velen op aarde Zijn Kruisiging (moslims, etc.). Bovendien twijfelen velen aan Zijn werkelijk bestaan. De “mens” wil duidelijk niet geconfronteerd worden met zijn ware aard als zondaar.

  Kortom: NEEN, Jezus is geen gnosticus. God kan men niet “kennen”. Zelfs Jezus “als mens” kende God niet volkomen. Doodsangsten heeft Hij beleefd, en over de Wederkomst zij Hij: “Die dag en dat uur is aan niemand bekend maar alleen aan Mijn Vader”. Jezus heeft Zich wel als Waarheid bewezen, daarom kan men Hem terecht als verenigd beschouwen met God.

  Jezus als Waarheid is Datgene wat geen mens verdragen kan. Hoe graag toch willen wij met ons streven naar “levensverlenging” wegblijven van God… “Streven naar” gebeurt vanuit het ego en kan daardoor niet leiden naar iets Moois.
  Alleen Datgene wat geen mens begrijpen kan, kan ons het Mooie geven.
  Dat is het Onverdraaglijke waar, gek genoeg, elke mens naar hunkert.
  De Afwezige die toch Aanwezig is.
  Het Ongelooflijke dat toch geloofd zal worden.
  Diegene die “IS” maar tevens zal “Wederkomen”.
  Indien een mens God zou begrijpen (kennen) zou hij boven God staan. Dat is onmogelijk. God kan niet “begrepen” of “gekend” worden. Hij zal wel GEVOELD worden. “Weldra” zal Hij ons RAKEN in het hart.

  Hartstochten als iets duivels beschouwen is een ware gruwel. Hartstocht is niet enkel datgene waar we meteen aan denken, maar kan ook een smeking en/of intens verlangen zijn van een kind dat mishandeld wordt door eigen ouders. Onze mensen-wereld is een verschrikkelijke wereld dat geen haar beter is dan de dierenwereld. Wat wij als beschaving zien is geen beschaving. Velen gedragen zich als een leeuw die tegen zijn prooi zegt: Stop nou met janken en laat mij gewoon genieten.

  Begrijp dit goed: Dit is geen verwijt. Waarom zou ik u iets verwijten? Daar heb ik geen enkele behoefte aan. Bovendien hebt u mij persoonlijk niets misdaan. Mijn schrijven is slechts een gevoel. Een gevoel kan niet verwijten. Het ego van de mens doet dat wel. Het ego van de mens kan uiterst klein zijn maar ook gigantisch groot. Wie “egoloos” is, is niet meer in staat om te oordelen. Het enige dat dan nog rest is perceptie. Een toestand van egoloosheid kan zich voordoen bij elke mens, inclusief onze grootste vijand. Hoe moet Socialist Steve Stevaert zich gevoeld hebben tijdens de laatste stappen van zijn leven? (= net vóór hij in het koude water sprong)? Zonde natuurlijk, die zelfmoord. Maar wie zijn vijand haat in plaats van liefheeft, is geen christen maar een anti-christen.

  Voor alle duidelijkheid. Ik schrijf NIET om iemand iets bij te brengen. Ik schrijf als vechter tegen de WAANZIN van de wereld en het toppunt van waanzin is wat hier, binnen dit Katholiek Forum, allemaal geschreven wordt (incl. mijn woorden). Ik visier dus niemand. Blijf maar schrijven, jullie allemaal, en OORDEEL maar… Zoveel jullie willen, ook naar mij toe. Ik ben daar helemaal mee begaan. Noem mij desnoods de waanzin-zelf. We zullen oogsten wat we zaaien 🌻

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht