VS: meerderheid Katholieken gelooft in engelen, maar heeft moeite met Eucharistie

Volgens een opiniepeiling door EWTN News/Clear Opinion Research bij 1,581 katholieken, waren 77% ervan overtuigd dat ze een engelbewaarder hebben. Daarentegen beweerden slechts 50,3% van de respondenten dat ze geloven in de katholieke leerstelling van de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus in de Eucharistie, namelijk dat “het getransformeerde brood en de wijn het lichaam en bloed van Christus zijn en geen symbolen”. Andere opmerkelijke resultaten: onder de 1581 ondervraagden ging slechts een derde nog wekelijks naar de Mis en slechts 23% ging nog minstens 1 maal jaarlijks te biechten. 

Hoewel Amerikaanse katholieken, die wekelijks naar de H. Mis komen, voor 80% in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie geloven, komt dit geloof minder tot uiting bij Katholieken die minder vaak praktiseren: 61% onder degenen die één of twee keer per maand de Mis bijwonen, 42% onder degenen die een paar keer per jaar aanwezig zijn en 14% voor hen die éénmaal per jaar eens een kerk binnenwandelen.  

De inconsistente opvattingen van Amerikaanse katholieken over de Eucharistie zijn de focus geweest van heel wat bezorgdheid binnen de lokale Kerk. Daarom heeft de Amerikaanse Bisschoppenconferentie een tweejarige nationale eucharistische revival gelanceerd om katholieken te helpen “de Kerk te vernieuwen door een levende relatie met de Heer Jezus Christus aan te wakkeren in de Heilige Eucharistie”, aldus de website van het initiatief. In dit kader zullen onder andere evenementen georganiseerd worden om gelovigen te informeren over de Eucharistie en om eucharistische toewijding te inspireren als onderdeel van het katholieke leven.

Zuster Alicia Torres, een in Chicago gevestigde Franciscaanse Zuster van de Eucharistie en teamlid van de Nationale Eucharistische Revival, ziet de interesse van weinig of niet praktiserende gelovigen in engelen als een manier om ze dichter bij Christus te brengen. “Als er een openheid is voor een relatie met iemands beschermengel, dan is dat op zichzelf een kans en een uitgangspunt, waar we de relatie met Christus opnieuw zouden kunnen aanbieden, en in het bijzonder Zijn aanwezigheid in de Eucharistie,” zei ze in een interview met het Katholieke nieuwsagentschap CNA. Ook Pater Wolfgang Seitz, O.R.C. uit de staat Ohio, secretaris van het Opus Sanctorum Angelorum, een wereldwijde organisatie die de toewijding aan de engelen promoot, zag het geloof in deze zuiver spirituele wezens als een weg naar meer geloof in de Eucharistie. “Hoe dichter je bij de engelen komt, hoe meer ze je naar de Eucharistie zullen trekken”, vertelde hij aan CNA. “Als de toewijding aan engelen zou toenemen, zou de toewijding aan de Eucharistie ook moeten toenemen”, vervolgde Seitz, die al 20 jaar priester is.

Bron: CNA

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

12 commentaren op “VS: meerderheid Katholieken gelooft in engelen, maar heeft moeite met Eucharistie

 1. Gods getallen systematiek in de natuur en in de Bijbel.

  Inleiding.

  Uitgangspunt voor deze studie is Gods grootheid en wijsheid verder te ontrafelen die Hij in de natuur om ons heen en in de Bijbel heeft vastgelegd om door de mens te worden ontdekt.

  Wij, hier in West-Europa hebben de Bijbel kompleet in onze eigen taal, maar dat is niet met alle volken het geval. Er zijn voor zover nu bekend meer dan 8000 talen in de wereld en de complete Bijbel is slechts in 1500 talen vertaald. (de stand van 2004)

  God heeft, in Zijn onmetelijke wijsheid dit natuurlijk voorzien en heeft Zijn principes in de natuur en sterrenhemel vastgelegd, zodat ieder mens God in de natuur kan ontdekken om Hem vervolgens die eer te geven die Hem toekomt.

  Dit komt overeen met de woorden die in Bijbel staan in Romeinen 1:18 – 21 ; (ik citeer het Boek)

  20- God is wel onzichtbaar, maar Zijn werk- alles wat Hij geschapen heeft- bewijst Zijn eeuwige kracht. Want sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging.

  21-Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden zij Hem niet de eer geven die Hem toekomt en Hem niet eens danken voor alles wat Hij heeft gedaan.

  Zij hielen zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten ze het spoor bijster.

  Hoewel ze dachten dat ze alles wisten, waren ze in werkelijkheid dom.

  25- Ze ruilden Gods waarheid in voor de leugen.

  Even een paar teksten waaruit Gods nauwkeurigheid blijkt.

  Psalm 147:12;Hij bepaalt het getal der sterren. .

  Jesaja 40:12 ; Wie hield de oceanen in Zijn hand en mat de hemelen af met Zijn staf?

  Wie kent het gewicht van de aarde en weegt de heuvels en de bergen?

  Job 28:25 – 28; Hij stelt de kracht van de wind vast en bepaald de grenzen van de oceanen.

  Hij maakte de wetten van de regen en baant een pad voor het onweer.

  Hij weet waar de wijsheid is en vertelt het aan iedereen die luisteren wil.

  Hij schiep de wijsheid en doorgrondde haar.

  En dit zegt Hij tegen de hele mensheid;‘ Ontzag te hebben voor de Here, dat is de ware wijsheid; het vermijden van het kwaad, is inzicht.

  Jesaja 40 : 26 ; Kijk omhoog naar de hemel, Wie maakte al deze sterren? Als een herder die zijn schapen leidt, ze bij hun namen roept en telt of er niet één verdwaald is, zo gaat God om met de sterren en planeten.

  Bovenstaan de teksten zijn overgenomen uit de Bijbelvertaling Het Boek.

  We moeten ons goed realiseren dat in bovenstaande teksten, God het is die spreekt; Hij inspireerde.

  Hij heeft de Bijbel woord voor woord en letter voor letter geciteerd over een periode van wel vijftien honderd jaar. Vele van de veertig verschillende schrijvers kenden elkaars geschriften zelfs niet; toch is het één schitterend mooi samenhangen Boek geworden met één rode draad en dat is de persoon van Jezus Christus.

  Cijfers en Getallen.

  Getallen vormen eigenlijk de basis voor het bewijs dat er inderdaad een Meesterbrein bestaat; en de steeds terugkerende getals patronen die ook in de natuur voorkomen, wijzen op een systematiek die tot stand moet zijn gebracht door een “bovennatuurlijke” wettenmaker.

  Aangezien de Bijbel een verslaglegging is van hetgeen die Wetgever zegt en doet, mogen we verwachten dat ook in de Bijbel zelf die getallen volgens een aanwijsbare systematiek zijn terug te vinden. In het dagelijks leven komen we ook bepaalde uitdrukkingen tegen waarin cijfers en getallen een bepaalde betekenis hebben b.v. ( 1 ) Eéndracht maakt macht.

  ( 2 ) Waar twee kijven hebben twee schuld.

  ( 3 ) Alle goede dingen bestaan uit drieën, of; driemaal is scheepsrecht.

  Zeven is het geluksgetal en dertien het ongeluks getal enz.

  Cijfers en getallen in de natuur.

  In het dierenrijk kennen we zeven rangordes, om van de hoofd afdeling te komen tot de soort.

  Als voorbeeld nemen we de Europese Eekhoorn.

  (1) Hij behoort tot de afdeling der meercellige dieren.

  (2) Tot de stam Chordata (d.w.z. dieren met een Chorda Dorsalis)

  (3) Tot de onderstam Vertebrata. ( d.w.z. gewervelde dieren)

  (4) Tot de klasse Mammalia. (d.w.z. zoogdieren)

  (5) Tot de orde Rodentia. (d.w.z. knaagdieren)

  (6) Tot de familie Sciurus. (d.w.z. eekhoornachtigen)

  (7) Tot de soort Sciurus vulgaris. (d.w.z. de gewone eekhorrn)

  Het plantenrijk

  Op dezelfde manier komt men in het plantenrijk tot de volgende indeling voor b.v. de theeroos.

  (1) de afdeling Spermatophyta. (d.w.z. de zaadplanten)

  (2) de onderafdeling Angiospermae (d.w.z. de bedekt zadigen)

  (3) de klasse Dicotyledoneae (d.w.z. tweezaad lobbigen)

  (4) de orde Rosales.

  (5) De familie Rosaceae( d.w.z. de rozenfamilie)

  (6) Het geslacht Rosa (d.w.z. de roos)

  (7) De soort: de Theeroos.

  In het plantenrijk vinden we trouwens verschillende getallen die bepalend zijn voor de classificatie.

  Bij de ‘inwendig groeiende planten’ is drie het toonaangevend getal, terwijl bij de ‘uitwendig groeiende planten vijf overheersend is.

  De korrels in een maïskolf groeien in rijen, maar het is ALTIJD een even aantal rijen, nooit oneven. Als we kijken hoe de bladeren groeien aan de steel van een plant, zien we niet alleen een wetmatigheid in aard en karakter, maar hun plaats en rangschikking is steeds volgens een vast patroon. Sommige bladeren zijn om en om geplaatst, sommige tegenover elkaar, terwijl anderen spiraalvormig aan de steel geplaatst zijn. Maar steeds komt na een vast aantal weer een blad recht boven het eerste blad aan dezelfde kant van de steel terug.

  – Bij een eik is dat het vierde blad.

  – Bij de appel het vijfde.

  – Bij de perzik het zesde.

  – Bij de hulst het achtste; maar er zijn twee spiraalwentelingen nodig voordat het 8e blad recht boven het eerste verschijnt.

  – Bij de lariks is dat het eenentwintigste blad; maar pas na acht wentelingen van de spiraal komt het eenentwintigste blad recht boven het eerste.

  Merk op dat het getal zeven in deze reeks mist; zou dat komen omdat deze natuur niet volmaakt is maar in zonde gevallen? Houd deze getallen in gedachten bij het verder lezen.

  Het getal twee spreekt van dualisme; scheiding. (goed / slecht)

  Twee is het getal van samengaan, van het worden tot één.

  De Here Jezus zond zijn discipelen twee-aan-twee uit (zie Mark.6:7) en ook tweegetuigen bevestigen de waarheid. De twee (man en vrouw) binnen het huwelijk zullen tot één vlees zijn.(zie Gen.2:23+24)

  God maakte scheiding tussen wateren en wateren, d.w.z. boven en beneden en ook tussen licht en donker. (n.b. er was toen nog geen zon of maan en sterren geschapen)

  Door de hele Bijbel heen krijgt veelal de tweede het eerstgeboorte recht en niet de eerste; de tweede scheidt zich altijd af. Dat zijn veel voorkomende Bijbelse principes.

  Het eerste getuigt van orde en eenheid en het tweede wordt afgescheiden en verlaten.

  Merk op de verschillen tussen: Kaïn en Abel; Ismaël en Izaak; Ezou en Jacob; Orpha en Ruth; Vasthi en Ester; Saulus en Paulus en Jezus en Christus.

  Het getal drie spreekt van de Goddelijke volmaaktheid.

  Als God, de Schepper zich openbaart aan de mens dan doet Hij dat als de Zoon en als God werkt door Zijn kracht dan doet Hij dat door Zijn Geest.

  God kent dus twee uitdrukkingsvormen en is daarmee tegelijkertijd een éénheid.

  Let wel; het woord Drie-eenheid komt niet voor in de Bijbel.

  In het Hebreeuwse alfabet kent iedere letter ook een getalswaarde.

  Dit komt in meer talen voor, soms in een iets ander verband b.v. bij de Romeinse cijfers.

  Hierbij worden ook geen cijfers gebruikt maar een samen stelsel van letters voor een bepaald getal.

  Voorbeeld; I= 1; V = 5; X = 10; L= 50; C=100; D=500 Hiermee kunnen alle tussenliggende getallen worden gemaakt.

  In Deut. 6:4 staat: Hoor Israel, de Heer is onze God, de Heer is één.

  Het Hebreeuwse woord voor deze één(heid) is ‘ECHAD’.

  De taalkundige betekenis van dit woord is echter die van een samengestelde één .

  De Engelse vertaling geeft als verklaring bij dit woord; A UNITY.

  Het woord begint met een ALEF, dit is de eerst letter van het Hebreeuwse alfabet en heeft de getals waarde van 1. De tweede letter is de PEE en de derde letter is de LAMED.

  Het hele woord van drie letters heeft de getalswaarde van: 1 + 80 +30 = 111 (= drie énen), hiermee dus ook in getalswaarde aangevende, dat het hier om een uit drie samengestelde -éénheid gaat.

  Dit zijn geen toevalligheden maar door God, in Zijn prachtige wijsheid bedachte constructies.

  Als God de mens schept (zie Gen.2:7) dan ontwerpt en bouwt Hij een lichaam waar Hij dan vervolgens de levensgeest in blaast.

  Daardoor wordt dan dat lichaam een levende ziel. Deze mens werd dus een levende ziel die in een lichaam woont en die mens bezit een (levens)geest en is dus ook een drie-eenheid.

  De ziel is de persoonlijkheid en de geest is de levensgeest die God gaf en die na het sterven ook weer naar God terug gaat. Het lichaam gaat naar het graf en de persoon in het O.T. naar het dodenrijk.

  Het dodenrijk kent drie benamingen in het N.T, te weten de Hades en de Gehenna en de Tartarus.

  De tijd kent ook drie aanduidingen: Verleden, Heden en Toekomst.

  De Here Jezus zegt van Zichzelf in Joh.14:6 dat Hij de Weg, de Waarheid, en het Leven is.

  Hij wordt ook driemaal verzocht in de woestijn en Hij wekte drie mensen op uit de dood.

  Drie keer sprak een stem uit de hemel tot de Here Jezus.

  De Here Jezus werd op het derde uur gekruisigd en toen Hij voor iedereen stierf waren er drie uren van absolute duisternis, maar het mooiste was natuurlijk dat Hij de dood overwon en opstond “op de derde dag”.

  Over de derde dag gesproken.

  Johannes 2:1 begint met de woorden:En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea.

  Als de woorden ’en op de derde dag’ worden weggelaten verandert er ook niets aan het verhaal.

  Als we zoiets lezen in Gods Woord dan moet er een lampje gaan branden want dan gaat het over iets bijzonders.

  De frase ‘de derde dag’ komt bij nader inzien nogal vaak voor in de Bijbel en steeds gebeuren er grote en feestelijke dingen en heeft het te maken met wedergeboorte en een nieuw begin.

  De verhouding tussen de Here God en het volk Israel was een liefdevolle huwelijks relatie; God had Israel getrouwd. (zie b.v. Jer.3 )

  Volgens Ef.5 :22-33 mag ook het menselijke huwelijk hiervan een afspiegeling zijn.

  Wegens hun voortdurende ontrouw geeft God na veel geduld aan het tien-stammen rijk (Israel) een scheidbrief. Dit was volgens de Mozaïsche wetten toegestaan. (zie Deut.24)

  Het twee stammen rijk (de Joden), bestaande uit Juda en Benjamin hebben van God nooit een scheidbrief gekregen maar toch zijn ook dezen van deze echtverbinding los, omdat de Man, Jezus van Nazareth stierf.

  Citaat Joh.1:11;Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben Hem niet aangenomen.

  Het nieuwe verbond voor Israel is nooit in werking getreden; dit komt alsnog in de toekomst.

  Als we ons deze huwelijks zaken goed realiseren dan krijgen de woorden van Joh.2 een speciale betekenis. Het zal dan een prachtige bruiloft worden.

  Want we lezen ook in Jer. 3 dat de Here Israel weer terug zal nemen zodra het zich tot Hem bekeerd; bij mensen komt dat niet voor volgens vers 1.

  Maar Gods liefde gaat zo oneindig ver dat God van te voren zegt dat Israel terug mag komen als ze weer beantwoordt aan Gods liefde. (zie Jer.4:1)

  Dan zal er een spetterende bruiloft zijn. Wanneer? In de toekomst en wel op de derde dag volgens Hosea 6: 1-2 Citaat:Komt laat ons wederkeren tot de Here! Want Hij heeft ons verscheurd en zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derde dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor Zijn aangezicht. Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Het komt dus goed met deze intieme relatie en wel ‘op de derde dag’.

  Op de derde dag zal Israel dus weer haar oude positie innemen en weer vruchtbaar kunnen zijn zoals in een goed huwelijk behoort. Ze krijgt haar oude glorie en status van Hoofd der volken terug en is a.h.w. wederom geboren net als de Here Jezus die op de derde dag opstond tussen de andere doden uit om nieuw leven tot stand te brengen. Volgens 2 Petrus 3:8 mag ons niet ontgaan; dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

  Gedurende de derde duizend jaren zal de band tussen God en Israel weer worden hersteld.

  In Genesis 40:20 blijkt Farao jarig te zijn op de derde dag en hij maakte een maaltijd voor al zijn dienaren. Op die dag werd de schenker in zijn ambt hersteld en de bakker werd opgehangen.

  In Gen.42:18 zegt onderkoning Jozef op de derde dag tegen het hongerende volk;Doe dit opdat gij in leven blijft.

  In Exodus 19:11 gebeurde het op de derde dag dat God op de berg neerdaalde om Mozes de wet te geven.

  In Ester 5:1 hulde koningin Ester zich op de derde dag in een koninklijk gewaad om de koning te vertellen van plannen om Gods volk uit te roeien en hierdoor bleef het volk gespaard en kreeg het een nieuwe kans. Anders was het hele volk kompleet uitgemoord en had de Messias niet geboren kunnen worden.

  Dit was slechts een kleine bloemlezing uit de Bijbel wat er zoal op de derde dag gebeurt.

  Natuurkunde.

  Alle stoffen op aarde kennen drie aggregatie toestanden.

  Nemen we b.v. water als voorbeeld dan kan water als vaste stof voorkomen; als ijs, of als vloeistof; water, of als gas; stoom. Dit geldt voor ALLE stoffen; ook ijzer.

  Het hangt maar van de temperatuur af in welke toestand de stof voorkomt.

  Zelfs vluchtige gassen worden bij afkoeling vloeibaar en bij nog verder afkoeling vast.

  In de natuur om ons heen komt het getal drie zeer veel voor.

  De baby die in de baarmoeder groeit, is aan de moeder verbonden met een drievoudig snoer; de navelstreng die bestaat uit twee aders (voor afvoer) en één slagader voor de toevoer van zuurstof en voedsel. Natuurzijde heeft een unieke glans die bij alle andere geweven stoffen niet voorkomt.

  Dit komt omdat de draad die de zijderups produceert driehoekig van doorsnede is en tevens enigszins doorzichtig zodat de zonnestralen hierin, net als in een prisma uiteen gerafeld worden tot een unieke regenboog van kleuren. Alle kleuren van de regenboog kunnen worden samengesteld uit drie basiskleurenn.l. Rood; Blauw; Geel.

  Ieder beeldscherm werkt dus alleen met deze drie basiskleuren en het Sony beeldscherm kent daarom drie elektronenkanonnen waarmee het scherm wordt beschoten met losse elektronen om vervolgens daarmee alle duizenden combinaties van kleuren op het scherm te projecteren.

  Het getal vier is het getal van de menselijke beproeving.

  De vierde letter van het Hebreeuwse alfabet is de DALET en dus ook het getal vier.

  ‘Dalet’ betekent ook deur en het is Christus die zegt dat Hij de deur is waardoor de mens heen moet om tot de Vader te komen. (zie Joh.10:9 en Joh. 14:6) Dit is de ENIGE weg.

  De Bijbel spreekt over de vier winden en de vier hoeken der aarde.

  In Openbaring zeven wordt gesproken van vier engelen die op de vier hoeken der aarde staan en de vier winden der aarde vasthouden zodat het bladstil is.

  Het getal vijf is het getal van Gods genade.

  De vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet is de letter ‘HEE’ en heeft dus ook het de getalswaarde vijf. De mens heeft vijf vingers en vijf tenen en vijf zintuigen om Gods genade te ontdekken.

  Door Gods genade werd aan de naam Abram letter ‘HEE’ toegevoegd; Abram werd AbraHam.

  De naam ‘Abram’ betekent: ‘Vader is verheven’ of ‘God is verheven’.

  Dan sluit God een verbond met Abram (zie Genesis 17: 5) en God zegt: Wat Mij aangaat, zie, mijn verbond is met U, en gij zult de vader van een menigte volken worden; en gij zult niet meer Abram genoemd worden maar Abraham omdat Ik u tot een vader van een menigte van volken gesteld heb.

  God geeft dus het argument erbij:” . . omdat Ik u tot een vader van een menigte” enz.

  Abraham betekent dus: ‘Vader van vele volken’.

  De vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet, de HEE wordt aan zijn naam toegevoegd.

  De ‘vijf’ staat voor genade, inderdaad; God is Abram genadig omdat Abram op God vertrouwde. (zie Rom.4:3) maar de HEE staat ook oor ‘venster’ en daarmee voor ‘uitzicht’.

  Door Gods genade is er ook uitzicht voor de mens van nu; een hemelse toekomst in Christus.

  Ook blijkt dat ALLE maten die betrekking hebben met de Tabernakel veelvouden van vijf te zijn.

  Als de ene mens de andere ‘de vijf’ geeft, dan schenken ze elkaar dus genade; ze geven elkaar de hand en hebben vrede.

  De zestienjarige David zoekt zich vijf gladde stenen uit de beekbedding als wapen tegen Goliath.

  God was David genadig en de eerste de beste steen trof de grote God loochenaar dodelijk en hij stortte ter aarde nog voordat hij zijn zwaard getrokken had. (1 Sam.17:1-58)

  De vijfduizend mannen, vrouwen en kinderen die genoemd worden in Matt.14:21 werden gevoed door vijf broden en twee vissen. Ze moesten in groepjes van vijftig stuks gaan zitten.

  Jezus werd met ontferming bewogen zo lezen we in vers 14.

  Er wordt in Matt.16:9 gememoreerd aan deze vijf broden en vijfduizendmensen.

  Het getal zes is het getal van de zondige mens en de onvolmaaktheid.

  Dit getal heeft een slechte betekenis in de Bijbel. De mens werd op de zesdedag geschapen en moest zes dagen werken en een Hebreeuwse slaaf moest zesjaar dienen.(Ex.21:2)

  Nebukadnesar maakte een beeld dat zestig el hoog was en zes el breed om zich door zijn onderdanen te laten aanbidden.(zie Dan.3:1-30)

  De satanische reuzen in het land Kanaán hadden zes vingers aan één hand en zes tenen aan de voet. ‘Vierentwintig bij elkaar’ zo staat er nadrukkelijk bij in 2 Sam.21:20.

  De satan is de overtreffende trap van dit alles en heeft dan ook het getal zeshonderdzesenzestig (666) zo lezen we in de Bijbel in Openb. 13:18.

  Dit is een merkwaardig getal want het is de som van alle cijfers van één t/m zes kwadraat, d.w.z. 1+2+3+4+5+6+7+8 . . .enz. +36 = 666.

  In Openbaring 9:20 wordt gesproken van zes eigenschappen van mensen die van de eerste drie plagen van vers 18 waren overgebleven;

  Ze bekeerden zich niet van ; 1- De werken hunner handen.

  2- Boze geesten aanbidden.

  3- Moorden

  4- Toverijen

  5 -Hoererijen

  6- Dieverijen.

  Het getal zeven wijst op de Goddelijke Volmaaktheid.

  De eerste zin van de Bijbel bevat zeven Hebreeuwse woorden.

  Na de schepping rustte God op de zevende dag.

  In het menselijk lichaam is de celvernieuwing een zeven-jarige cyclus.

  Toen Noach in de ark was wachtte God nog zeven dagen voordat de vloed losbarstte zo lezen we in Genesis zeven.

  Er bevinden zich zeven kleuren in de regenboog. (rood-oranje-geel-groen-blauw-indigo-violet)

  In het Nieuwe Testament staan drie keer zeven brieven.

  Paulus schreef zeven vroege brieven vóór Handelingen 28 en ook de andere Apostelen schreven in die tijd zeven brieven.

  Na Handelingen 28; tijdens de laatste gevangenschap van Paulus schrijft hij weer zeven brieven.

  We noemen dit de late brieven en deze zeven zijn aan gelovigen uit de heidenen gericht.

  De eerste brieven hebben een duidelijk Joods karakter.

  De zegeningen die God aan Abram belooft zijn zevenvoudig volgens Gen.12:2+3

  1- Ik zal u tot een groot volk maken.

  2- Ik zal u zegenen.

  3- Ik zal uw naam groot maken.

  4- Gij zult tot een zegen zijn.

  5- Ik zal zegenen wie u zegenen

  6- Wie u vervloekt zal Ik vervloeken

  7- Met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. (d.w.z. in Christus)

  De kandelaar in de tempel heeft zeven armen en Salomo bouwde Gods tempel in zeven jaren en daarna was er zeven dagen feest.

  Farao droomde van zeven magere en zeven vette koeien en zeven magere en zeven vette aren.

  Er staan zeven Geesten voor Gods troon en er staan zeven beden in het gebed, het:’ Onze Vader’.

  In Openbaringen wordt gesproken over zeven Gemeenten; over zeven Lichten; over zeven sterren; over zeven gezichten; over zeven zegels die verbroken moeten worden.

  De geestelijke wapenrusting uit Efeze 6:10-20 waarmee gelovigen en deze genade periode zich moeten beschermen tegen aanvallen van deze wereld bestaat uit zeven onderdelen.

  1- Vers 14; Uw lendenen omgordt met de waarheid.

  2- Vers 14 Bekleed met het pantser der gerechtigheid.

  3- Vers 15; De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes.

  4- Vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand.

  5- Vers 17; Neemt de helm des heils aan,

  6- Vers 17; en het zwaard des Geestes.

  7- Vers 18; en bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de

  Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen enz.

  In de fysiologie zien we opnieuw het getal zeven als toonaangevend.

  De gemiddelde leeftijd van de mens is ongeveer 70 jaar. (7 x 10)

  Er zijn zeven Griekse woorden om deze zeven stadia van de mens te beschrijven.

  1. kleuterjaren (Paidion=kind)

  2. kinderjaren (Pais = jongen)

  3. jeugd (Meirakion = jongeman)

  4. puberteit (Neaniskos = jongeman)

  5. volwassene (Anér = man)

  6. oude dag ( Presbutes = oudere man)

  7. ouderdom (Géron = oude man)

  De perioden van zwangerschap bij dieren zowel als bij mensen zijn gewoonlijk een veelvoud van zeven (dagen of weken).

  Bij de meeste insecten worden de eitjes uitgebroed in zeven halve dagen of veelvouden ervan.

  Hetzelfde is van toepassing op het larvenstadium.

  Bij zoogdieren is de periode van zwangerschappen:

  – de muis 21 dagen (3×7)

  – da kat 56 dagen(8×7)

  – de leeuw 98 dagen (14 x 7)

  – de haas 28 dagen (4×7)

  – de rat 28 dagen (4×7)

  – de hond 63 dagen (9×7)

  – het schaap 147 dagen (21×7)

  Het uitbroeden van een kippenei duurt 21 dagen en van een eendenei 42 dagen.

  Bij de mens duurt de zwangerschap 280 dagen (40 weken) bovendien is bij de mens het zeven-dagen principe ingebouwd. Er is n.l. ontdekt, dat de hartslag van de mens gedurende zes dagen per week ‘s morgens sneller klopt dan ’s avonds, terwijl het hart op de zevende dag langzamer klopt.

  De mens moet dus één keer per week een rustdag nemen volgens de ingebouwde wet.

  Het menselijk lichaam bestaat uit cellen die zich door deling vermenigvuldigen.

  Ons lichaam heeft een inwendig herstelsysteem dat er voor zorgt dat het lichaam zich om de zeven jaar volledig vernieuwd.

  Je leeftijd zou je ook uit kunnen drukken in het aantal celdelingen.

  Een eenvoudige manier om er achter te komen aan welke celdeling je bezig bent is je kalenderleeftijd te delen door zeven.

  Bij verschillende menselijke ziektes is de 7e of 14e of 21e dag kritiek; bij andere ziektes is het 7 halve of 14 halve dagen.

  Een zijde rups gaat na 28 dagen vreten een cocon bouwen.

  Bij grote golven die de kust naderen is de zevende steeds groter dan de voorafgaande zes.

  En zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. Iedereen die dus de natuur objectief onderzoekt moet dus wel tot de conclusie komen dat er ‘ iets speciaals’ aan de hand is en dat hier een betekenis aan verbonden moet worden.

  Onze toonladder bestaat uit zeven verschillende tonen waarna de achtste precies een octaaf

  hoger is dan de eerste. De achtste toon is dus eigenlijk hetzelfde als de eerste maar een octaaf hoger; een orde hoger.

  En dan de Bijbel; dat dit een door God zelf geïnspireerd boek is weten we, maar verschillende onderzoekers, waaronder Ivan Panin hebben aangetoond dat ook de Hebreeuwse en Griekse woorden en zinnen en ook de woordkeus strikt voldoen aan de z.g. zevenstructuur.

  In het Koninklijk geslachtsregister van Matt.1; 1-17 vinden we dit al heel openlijk aangegeven.

  Citaat Matt.1:17; Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachten; van David tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten en van de Babylonische ballingschap tot Christus veertien geslachten.

  Dat is 3 x 14 oftewel 6 x 7 geslachten; totaal 42.

  Bij verder onderzoek van dezelfde tekst uit Matt.1:1-11 blijkt volgende;

  Het totale aantal Griekse woorden is 49 d.i.(7×7)

  Van deze 49 woorden beginnen 28 (4×7) met een klinker.

  De resterende 21 (3×7) beginnen met een medeklinker.

  Het totale aantal letters in deze tekst is 266 (38×7). De som der cijfers van 266 is weer 14.

  Deze 266 letters bevatten 140 (20×7) klinkers en 126 (18×7) medeklinkers.

  Van de 49 woorden zijn 42 (6×7) zelfstandige naamwoorden en 7 andere.

  Van de 42 zelfstandige naamwoorden zijn 35 (5×7) eigen namen.

  Onder de 35 eigennamen zijn 28 (4×7) namen van mannelijke voorvaders van Christus.

  Zo prachtig zit zo’n klein stukje van Gods woord in elkaar.

  Ook veelvouden van zeven komen voor. B.v. het getal zeven duizend.

  Gods naam; IK BEN DIE IK BEN komt in het Oude Testament 6828 x voor en in het Nieuwe Testament 172 x. Totaal dus precies 7000 x.

  Dit brengt ons bij het getal acht.

  Acht is het getal van wedergeboorte. Na de zevende dag komt de eerste van de nieuwe week; de achtste dag en dat is de dag van de opstanding van Jezus Christus.

  De acht staat dus voor wedergeboorte en totale vernieuwing.

  Zoals na de grote vloed uit Gen.6 de wereld opnieuw bevolkt werd uit de achtmensen die in de ark waren, zo begint de Here Jezus met acht zaligprijzingen voor het nieuwe verbond die in het Nieuwe Testament acht keer worden genoemd.(zie Hebr.8:8)

  Bij het volk Israel werd een mannelijke baby besneden op de achtste dag.(zie Gen.17:12)

  De laatste jaren is gebleken dat de productie van bloedplaatjes bij een mannelijke baby op de achtste dag plotseling vele malen hoger is dan normaal.

  Bloedplaatjes dienen om bij een bloeding het bloed snel te laten stollen.

  Ook het eerste offer werd op de achtste dag gebracht. (zie Lev.9:1)

  Een jong dier moest volgens Lev. 22:26 zeven dagen bij de moeder blijven, maar niet eerder dan op de achtste dag mocht het worden geofferd en in Lev.25:22 lezen we dat de boeren in het achtste jaar wel mochten zaaien maar niet mochten oogsten; pas in het negende jaar mocht gegeten worden van de oogst. Om e.e.a. te compenseren belooft God dat Hij in het zesde jaar zou zorgen dat de oogst een dubbele hoeveelheid zou opleveren.

  De nieuwe en levende weg die genoemd wordt in Hebr.10:20 is niet alleen de heilsweg voor de Gemeente maar ook voor Israel die acht maal Gods bijzondere schat (Segullah) wordt genoemd.

  In het Griekse alfabet hebben de letters ook allemaal een getalswaarde.

  De eerste letter is de Alpha met de getalswaarde één.

  De laatste letter is de Omega met de getalswaarde achthonderd. Hieraan wordt gerefereerd in Openb.22:13 Citaat;Ik ben de Alpha en de Omega; de eerste en de laatste, het begin en het einde.

  Op deze manier is de getalswaarde van de naam Jezus;

  Jota(=10) + Eta(=8) + Sigma (=200) + Omicron (=70) + Upsilon (=400) + Sigma (=200) = 888 .

  De vele namen van de Here Jezus hebben daarom natuurlijk ook een relatie met het getal acht.

  Nederlands Grieks________________________________________________

  1- Gezalfde Messiach 656 = 82 x 8

  2- Zoon Huos 680 = 85 x 8

  3- Heer Kyrios 800 = 100 x 8

  4- Koning Basileus 848 = 106 x 8

  5- Jezus Iesous 888 = 111 (!) x 8 (= 8 x ECHAD zie Deut.6:4)

  6- Redder Sooter 1408 = 176 x 8 (176 = 22 x 8 zie ook Psalm 119)

  7- Christus Christos 1480 = 185 x 8

  8- Menzenzoon Huos tou Antropos 2960 = 370 x 8

  ( Zie ook de laatste pagina voor de getals waarden van Hebreeuwse en Griekse letters.)

  DE Here Jezus is ook de WEG de Waarheid en het Leven.

  Het woordje WEG is in het Grieks HODOS met als getalswaarde 344 en dit is 43 x 8.

  Het getal tien.

  De tien is het getal van de perfecte Goddelijke ordening en komt tot uitdrukking in de scheppingsorde maar ook in de openbaring van Zijn Woord.

  Na de tien plagen in Egypte kwam het volk in de woestijn en kreeg op de Sinai de tien geboden die op twee stenen tafelen met elk vijf woorden door God aan Mozes werd gegeven.

  De periode vanaf de schepping van Gen.1 tot aan de zondvloed is 1656 jaar en in deze tijd waren er tien geslachten.

  Het beeld uit Daniel van Nebucadnezar heeft tien tenen en tien horens en die representeren tien Antichrist koninkrijken uit de eindtijd.

  Het hogepriesterlijk gebed (Joh.17) bestaat ook uit tien clausules.

  Het leven van Abraham kan worden samengevat in tien beproevingen; en de in de woestijn gemaakte Tabernakel stond gefundeerd in 10 x 10 zilveren fundamenten.(Ex.38:27)

  Tien keer komt het in de Bijbel voor de vuur uit de hemel daalt om te verteren of aan te steken.

  In het Oude Testament komt het tien keer voor dat het volk juicht van vreugde tot eer van God.

  In het Mattheus evangelie is sprake van vijf wijze en vijf dwaze maagden die de Messias verwachtten en er staan in totaal tien gelijkenissen betreffende het Koninkrijk in dat zelfde evangelie.

  De Here Jezus specificeert zichzelf tien keer in de Bijbel;

  1- Ik ben het brood des levens in Joh.6:35

  2- Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald’ in Joh.6:41

  3- Ik ben het brood des levens’ in Joh. 6:51

  4- Ik ben het Licht der wereld ‘in Joh. 8:12

  5- Ik ben het die van Mijzelf getuig’ in Joh 8:18

  6- Ik ben de deur der schapen’ in Joh. 10:7+9

  7- Ik ben de goede herder’ in Joh.10: 14

  8- Ik ben de opstanding en het leven’ in Joh.11 :25

  9- Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ in Joh.14:6

  10- Ik ben de ware wijnstok’ in Joh 15:1

  Het getal elf.

  Elf is het gekken getal zegt de mensheid en is veelal verbonden met chaos en zotheid.

  Het is één teveel boven de volmaakte tien en het is één minder dan twaalf.

  De zonneactiviteit, die te meten is in het aantal protuberansen (zonnevlekken) kent een elf jaarlijkse cyclus tijd die zorgt voor een steeds terug kerende onzekerheid bij lange afstand radio verbindingen . Is er veel activiteit op de zon dan zijn intercontinentale radio verbindingen mogelijk op aarde; laat de zon het afweten dan is de ether stil en doods.

  Muziek noten hebben allemaal een trillingsgetal dat een veelvoud van elf is.

  God schiep het oor immers ook volgens Psalm 94:9;Zou Hij die het oor plantte niet horen, die het oog vormde niet zien?

  God schiep ons gehoor. Hij bouwde in het oor een orgaan met wel 10.000 snaren of resonantie sensoren. (genoemd naar de ontdekker; Orgaan van Corti)

  Een mens kan iedere willekeurige toonhoogte maken en beluisteren, maar om er harmonisch klinkend geheel van te maken moeten de klanken voldoen aan een wetmatigheid.

  Anders is het niet oorstrelend, maar wordt het ervaren als disharmonie oftewel vals.

  Ieder toon is een veelvoud van 11.

  De C = 264 (24×11) trillingen per seconde (of Hertz)

  D = 297 Hz (27×11)

  E = 330 Hz. (30×11)

  F = 352 Hz. (32×11)

  G = 396 Hz. (36X11)

  A = 440 Hz (40×11)

  B = 495 Hz. (45×11)

  C = 528 Hz. ( 48×11)

  De onderlinge verschillen tussen de tonen zijn steeds veelvouden van 11 maar niet steeds dezelfde.

  Tussen C en D; 33 Hz

  Tussen D en E; 33 Hz.

  Tussen E en F; 22 Hz

  Tussen F en G; 44 Hz.

  Tussen G en A; 44 Hz

  Tussen A en B; 55 Hz.

  Tussen B en C; 33 Hz.

  Zo gaat het ook met het getal twaalf.

  Twaalf staat voor de gouvernementele volmaaktheid of orde.

  De Here Jezus zegt op een gegeven moment tegen zijn twaalf discipelen: Wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalfgeslachten(=stammen) van Israel’.

  In Elim waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen.(Ex.15:27)

  Het borstschild van de hogepriester bevatte twaalf edelstenen overeenkomstig de twaalf stammen van Israel.(Ex.28:21)

  Salomo had twaalf bestuurders over heel Israel aangesteld .(1 Kon.4:7)

  Er zijn door God twaalf tekens in de dierenriem gezet..(Job 38:32)

  Er werden twaalf mensen door Mozes uitgezonden om het land Kanaán te gaan verkennen.

  Het boek Richteren noemt twaalf Richteren die over Israel richtten.

  Elia bouwde een altaar van twaalf stenen.

  In Openbaringen wordt een vrouw genoemd met een kroon van twaalf sterren.

  Het nieuwe Jerusalem heeft twaalf poorten met twaalf engelen, en het heeft twaalf fundamenten, waarin de namen van de twaalf apostelen van het Lam; en de stad ligt vierkant met een lengte van twaalfduizend stadiën, en de afmeting van de muur is twaalf maal twaalf stadiën.

  Onze tijdrekening is op het principe van de twaalf gebaseerd; twaalf uren in een dag en twaalf in een nacht; twaalf maanden in een jaar en twaalf maal vijf seconden in een minuut en twaalf maal vijf minuten in een uur.

  Dat komt omdat een profetisch jaar in de Bijbel precies driehonderdzestig dagen duurt; twaalf manen (=maanden) van dertig dagen precies; daarom heeft een cirkel ook driehonderdzestig graden. Het wasvat in de tempel werd gedragen door twaalf runderen.

  Zelfs de overgebleven brokken van de ‘wonderbare maaltijd’ bleken twaalf manden vol.

  Ruim voldoende voor de thuisreis van de vijfduizend mensen die in groepjes van vijftig moesten gaan zitten.

  Het getal veertien.

  Het geslachtsregister van de Here Jezus zoals het beschreven staat in het Mattheus evangelie is zeer indrukwekkend. Dat hoort ook zo bij een Persoon van Koninklijken bloede.

  De Bijbel zelf deelt deze lange rij van voorgeslacht op in drie reeksen van veertien geslachten.

  In Matt.1:17 staat; Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachte

  en van David tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten

  en van de Babylonische ballingschap tot de Christus veertien geslachten.

  Van Abraham tot David was er een opgaande lijn, maar van David gaat het weer neerwaarts naar de ballingsschap. De ballingsschap was immers omdat het Volk Israel God niet volgde en in geen enkel opzicht reageerde op Gods liefde.

  God beloofde grootse dingen in Deut. aan Zijn oogappel Israel zo lezen we in hoofdstuk 7 en 8.

  Na de ballingschap gaat het weer opwaartse richting de lang beloofde Messias; Hij bracht de lang verwachtte en blijvende verlossing voor ieder mens die gelooft; niet alleen voor de Jood maar ook voor de Griek.

  In Galaten 2:1 lezen we dat Paulus na veertien jaar weer naar Jerusalem gaat.

  In 2 Cor.12:2 refereert Paulus aan een gebeurtenis, veertien jaren daarvoor, dat hij opgetrokken is geweest tot aan de derde hemel, om daar onuitsprekelijke woorden te horen die hij later in de Efeze brief openbaart. Het blijkt hét geheimenis te zijn.(zie Ef.3:9 en Kol.1:25-27) met grote gevolgen.

  Het getal achttien.

  Het getal achttien is ook een getal van zonde en onvolmaaktheid; drie maal het getal zes.

  In Lukas 13 wordt het getal achttien driemaal genoemd in verband met schuld en als gevolg daarvan lijden. (zie ook Deut.8 en Deut.30:11 – 20)

  In vers 4 worden gewezen op achttien mensen die omkwamen omdat de toren bij Siloam op heb viel; ze waren schuldig want ze hadden zich niet bekeerd, zo staat in Lukas 13:4.

  Ook in vers 11 van Lukas 13 wordt een vrouw vermeld die een geest van zwakheid had en helemaal verkromd was; ze wordt door Jezus Christus genezen op de Sabbat, want ze was achttien jaren lang door de satan gebonden.

  In 2 Tim.3:2 – 5 wordt een lange rij van achttien eigenschappen genoemd die de mensen in de laatste dagen zullen hebben;

  1-Zelfzuchtig; 2-Geldgierig; 3-Pochers; 4-Vermetel; 5-Kwaadsprekers;

  6-Ongehoorzaam; 7-Ondankbaar; 8-onheilig; 9-liefdeloos; 10-trouweloos;11-Lasteraars;

  12-Onmatig; 13-Onhandelbaar; 14-Afkerig van het goede; 15-Verraderlijk;

  16-Roekeloos; 17-Opgeblazen; 18-Meer liefde voor genot dan voor God.

  Het getal tweeëntwintig.

  Het Hebreeuwse alfabet heeft tweeëntwintig letters; allemaal medeklinkers.

  Psalm 119 heeft 176 verzen; niet toevallig natuurlijk, want 176 gedeeld door tweeëntwintig is acht en als we een Statenvertaling van de Bijbel pakken dan kunnen we zien dat de hele Psalm is opgedeeld in tweeëntwintig groepen van acht verzen met boven ieder vers een opeenvolgende letter van het Hebreeuwse alfabet en acht is het getal der wedergeboorte en het nieuwe begin.

  Ook de klaagliederen van Jeremia zijn zo ingedeeld.

  Iedere groep van drie regels wordt voorafgegaan met een letter van het Hebreeuwse alfabet.

  De drie bijbehorende zinnen beginnen dan ook met diezelfde.

  Bij voorbeeld Klaagliederen hoofdstuk 3 de verzen 25, 26 en 27

  Hierbij staat de letter Teht.

  De genoemde verzen beginnen in het Nederlands met; ’Goed’ en dat is ‘Tof’ in het Hebreeuws.

  In de betere Bijbel vertalingen staat dat ook aangegeven, zoals de Staten vertaling en de herziene versie daarvan.

  Het getal zesentwintig.

  En niet alledaags getal zou iemand kunnen opmerken. Het is de getalswaarde van de naam van de Here is in de Bijbel; JHWH. Vullen we de klinkers tussen de medeklinkers in dan staat er JaHWeH of JeHoWaH; precies hetzelfde woord dus. De Hebreeuwse letters zijn; Jod (10) + Hee(5) + Waw(6) + Hee(5) Tellen we alle vier letters van dit woord JHWH bij elkaar op dan komen we op het getal zesentwintig.

  Als we gelovigen zijn dan weten we wat de eigenschappen van deze Here zijn. Hij is liefdevol en heeft eindeloos geduld met simpele mensen zoals u en ik en stroomt over van genade.

  De letter ‘Hee’ met de getalswaarde 5 (= genade) komt zelfs twee keer voor!

  Ook in Psalm 136 komen we een prachtige bloemlezing van God tegen. Het valt op in deze Psalm, dat iedere zin eindigt met de regel: Want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

  D.w.z.God tiert van goedheid en dat duurt tot in eeuwigheid.

  Totaal komt dat zinnetje zesentwintig keer voor in Psalm 136.

  Van Adam tot Mozes zijn zesentwintig geslachten.

  Ook komt de naam JHWH; precies zesentwintighonderd keer voor in de Bijbel.

  Het getal achtentwintig.

  Er bestaat een achtentwintig jarige cyclus waarna de dagen van de week weer precies vallen op dezelfde dagen als 28 jaren ervoor.

  Het getal dertig.

  De Here Jezus begon op Zijn dertigste levensjaar op te treden in Israel.

  Hij deed dat in het dertigste jubeljaar.

  Judas verraadt Jezus en krijgt er dertig zilverstukken voor. In de Bijbel is er geen verschil tussen het woord ‘maan’ en het woord ‘maand’.

  De omlooptijd van de maan is inderdaad ook dertig dagen.

  Het profetisch jaar is dan ook altijd 360 dagen; 12 manen van 30 dagen; daar rekent de Bijbel mee.

  Het getal veertig.

  Dit is een getal wat met menselijke beproeving te maken heeft.

  God heeft veertig schrijvers geinspireerd om de Bijbel te schrijven over een periode van vijftienhonderd jaar. In Gen.7 : 11 lezen we dat de slagregens veertig dagen en veertig nachten over de aarde kwamen.

  De Israëlieten aten veertig jaren lang het Manna in de woestijn. (Ex.16:35)

  Mozes ging de wolk in en bleef veertig dagen en veertig nachten op de berg, zo lezen we in Ex.24:18.

  We lezen in Ex.34:28 dat ook bij de ontvangst van de twee nieuwe stenen tafelen Mozes veertig dagen en veertig nachten;daar bij de Here verbleef.

  Citaat uit Numm.14:33; Maar wat u betreft, uw lijken zullen vallen in deze woestijn, en uw zonen zullen veertig jaar lang in de woestijn rondzwerven en uw overspelig gedrag boeten, totdat uw lijken alle in de woestijn liggen.

  Overeenkomstig het aantal dagen dat gij het land verspied hebt, veertig dagen, zult gij uw ongerechtigheid veertig jaar lang boeten, voor elke dag één jaar, opdat gij weet wat het betekent, als Ik mij afkeer.

  Indien iemand veroordeeld werd tot slagen door het gerecht, dan kon de schuldige maximaal veertig slagen krijgen. Niet meer want, zo staat in Deut.25:3; . . opdat niet, wanneer hij hem nog meer slagen zou laten geven, uw broeder in uw ogen verachtelijk zou worden.

  Veiligheids halve gaf men in de praktijk veelal veertig min één slagen.

  Toen Jona in Ninevé was predikte hij; Nog veertig dagen en Ninevé wordt ondersteboven gekeerd.

  In 1 Sam.4:18 lezen we dat Eli, de man Gods was veertig jaar richter was geweest over Israel.

  Volgens 2 Sam. 5:14 was David dertig jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde net als Salomo en Saul veertig jaar over Israel.

  In 1 Kon.19:8 lezen we over Elia, als hij gezocht werd door Izebel om hem te doden; Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs veertig dagen en veertig nachten tot aan het gebergte Gods, Horeb. De reus Goliath stond veertig dagen lang de God van Israel te beledigen.

  Het land Egypte heeft toch een bijzondere plaats in de Bijbel; velen uit Israel vluchtten er heen bij hongersnood of gevaar: zo ook Jozef en Maria met baby Jezus.

  Maar ook Egypte wordt door God gestraft voor hun zelfgenoegzaamheid; volgens Ezechiël zal Egypte veertig jaar lang onbewoond blijven, nadat God alle bewoners onder de volken verstrooid heeft. We lezen het in Ezechiël 29:11 en 12, maar ook hier is Gods straf tijdelijk, want in de volgende verzen lezen we hoe God ze na die jaren weer terug verzamelt uit de volken. Maar het zal nooit meer worden wat het was; het zal een onbeduidend koninkrijk zijn.

  De Here Jezus wordt door de duivel verzocht in de woestijn zo lezen we in Matt.4:2: En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste honger.

  In Lukas 4:2 lezen we; . . .waar Hij veertig dagen op de proef gesteld werd door de duivel.

  En na de opstanding van de Here Jezus lezen we in Hand.1:3; . . . aan wie Hij zich ook na Zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hen verschijnende en tot hen sprekende al wat het Koninkrijk Gods betreft.

  Het getal twee en veertig.

  Het volk Israel verbleef tijdens hun veertig jaar durende reis door de woestijn in twee en veertig pleisterplaatsen. Het getal heeft dus geen positieve betekenis en heeft vaak te maken met moord en doodslag.

  Israel kreeg totaal zes en twee en veertig vrijsteden toegewezen waar een doodslager heen kon vluchten om veilig te zijn tot de dood van de Hogepriester.

  Er werden twee en veertig kinderen door twee beren gedood zo lezen we in 2 Kon.2:24 en in

  2 Kon.10:14 lezen we dat er twee en veertig mannen gedood werden bij de put van Beth-Eked.

  In het boek Ezra vinden we een man die twee en veertig zonen heeft; hij heet Azmawet.

  Die naam betekent; Kracht van de dood.

  De zoon van koning Saul Ishboset werd op twee en veertig jarige leeftijd vermoord volgens

  2 Sam. 2:10 en 2 Sam.4:10.

  Ahazia was twee en veertig jaar oud toen hij koning werd. In hetzelfde jaar werd hij ter dood gebracht volgens 2 Kron.22:2 en 9.

  Ten slotte wordt de hoofdstad Jeruzalem twee en veertig maanden vertreden en bezoedeld, waarna de twee getuigen worden gedood. (zie Openb.11:2) ook lezen we in Openb.13:5 dat ‘het beest’ twee en veertig maanden (d.i. drie en een half jaar) godslasteringen spreekt.

  Het getal zeventig.(Ex.24:1; Ps.90:10; Jer.25:11; Dan.9:2+24; Zach.1:13; Matt.18:22; Luk.10:1+17 Het is het product van het volmaakte getal zeven maal tien.

  De lijst der volkeren uit Genesis 10 bevat zeventig volken. Uit deze zeventig volken is de hele wereld bevolking ontstaan.

  Toen het volk Israel in de oase Elim kwam met twaalf waterbronnen bleken daar ook zeventig palmbomen te staan. Het volk kreeg overvloed aan water en schaduw te midden van een onherbergzaam oord.

  In Jer.25:11 wordt gesproken van zeventig jaren

  Daniel las in de boeken zo vermeld Dan.9:2; zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. En verder in vers 24; Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtredingen te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen

  En profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

  Ook het aantal van twaalf apostelen werden aangevuld met zeventig anderen voordat Hij ze twee aan twee uitzond naar de steden waar Hij later Zelf komen zou.

  Het getal zevenenzeventig.

  Als zeven het getal is van de Goddelijk volmaaktheid is zeven en zeventig een dubbele volmaaktheid.

  Het aantal geslachten vanaf Adam tot en met Jezus Christus is dan ook zeven en zeventig.

  Het enige woord dat zevenenzeventig keer in het NT staat is het woord ‘teken’.

  Het getal driehonderd en zestig.

  Dit is zoals al bij het getal dertig genoemd isde lengte van een profetisch jaar drie honderd en zestig dagen.

  Hiervan is ook afgeleid het aantal graden van een volledige cirkel.

  Het klopt met Openbaring 11 de verzen 2 – 4 volgt dat 42 maanden overeen komt met 1260 dagen en dat komt weer overeen met Daniel 7:25 en Daniel 12:7 waar staat; voor een tijd, tijden, en een halve tijd. Het gaat hier om een periode die nog in het verschiet ligt en drie en een half jaar gaat duren.

  Ieder zelfstandig naamwoord in het Hebreeuws kent drie vormen; enkelvoud; tweevoud en meervoud.

  ‘Tijden’ staat hier in de ‘dualis; d,i, een tweevoud. Het gaat dus om; een tijd; twee tijden en een halve tijd. Zie ook Openbaring 13:5; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.

  Het getal zeshonderd zes en zestig.

  Dit is in de Bijbel het getal van de antichrist. Volgens Openb. 13:18 is dit getal te berekenen. Citaat; Hier is de wijsheid, wie verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

  Voor het woord; ‘berekene’ wordt hetzelfde Griekse woord gebruikt als in Lukas14:28; Want wie van u die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?

  Het getal zeshonderd zesenzestig is de woordwaarde van een naam.

  Als de naam van de antichrist bekend is, dan kan men via de gematria dit getal uitgerekend worden.

  Het is toch een bijzonder getal; het getal van de mens is zes. Nemen we zes in het kwadraat dan is dat zesendertig. Als we alle getallen van één tot en met zesendertig bij elkaar optellen komen we op zeshonderd zesenzestig.

  Bij Romeinse cijfers gebruikt men maar een klein deel van de letters als getal;

  Alleen de D = 500 \

  C = 100 / samen 600

  L = 50 \

  X = 10 / samen 60

  V = 5 \

  I = 1 / samen 6

  _____ +

  Alles samen opgeteld is ook; 666.

  Besluit

  Bovenstaande was slechts een hele korte bloemlezing van wat er zoal in de natuur en in de Bijbel te vinden is aan symboliek door een leek als mij opgeschreven; er zijn er zeker nog veel meer.

  Zou een echte natuurkundige aan de slag gaan, dan kwam er nog veel meer uit de bus.

  De Bijbel laat zich niet onbetuigd als het om getallen symboliek gaat.

  Onze God is een uitzonderlijk ontwerper en buitengewoon liefdevol.

  Hij offerde in Zijn Zoon Christus Jezus zichzelf op voor de mensheid. Ik hoop dat iedere lezer dit gelooft en aanvaardt en in diepe bewondering deze machtige Schepper en Rekenmeester die eer geeft die Hem toekomt, want hoe je het ook wendt of keert; dit zijn toch niet allemaal toevalligheden.

  1. Hoi Edwin.

   Lekker lang verhaal zeg. 😉 Ik las het niet helemaal maar vind sommige stukjes eruit erg aardig. De natuur is mooi hè? En inderdaad al die wonderbaarlijke getallen en mathematische schoonheden zijn prachtig.

   Toen ik daarna wat onderzocht voor wat je stelde in je artikel, (het meeste wist ik al) kwam ik het volgende bijzonder aardige stuk tegen. Zulke romantische teksten hebben toch ook mijn voorkeur en ik hoop ook de jouwe.
   https://www.dbnl.org/tekst/berk003cita01_01/berk003cita01_01_0012.php

   Proef die sfeer in zo een artikel vergeleken met de viessmakende bedompte tijdgeest waarin we ons nu, overrompeld door dieven en leugenaars, in bevinden. Wát een verschil hé? Wat me vooral irriteert is dat geld misbruikt wordt voor slechte doelen, want geld is een ruilmiddel, en geen verdienmodel of een wapen om anderen te knechten.

 2. Proef die sfeer in zo een artikel vergeleken met de viessmakende bedompte tijdgeest waarin we ons nu, overrompeld door dieven en leugenaars, in bevinden. Wát een verschil hé? Wat me vooral irriteert is dat geld misbruikt wordt voor slechte doelen, want geld is een ruilmiddel, en geen verdienmodel of een wapen om anderen te knechten.

  Ik word er door verpletterd ,tranendal

   1. Eric is een Franse naam voor jongens. De betekenis is `sterke leider, vredige heerser`

    2 Korinthiërs 11:14 NBG51 – Bible.comhttps://www.bible.com › NBG51
    Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. NBG51:

    1. Ik zie me niet als een leider, zeker geen sterke, maar een reeks mensen zien mij als een gebruiksvoorwerp, meestal vrouwen die er van houden onderhuids te werken. Waar ergens de duivel in dit spel verscholen zit is niet altijd duidelijk. Maar indien u helderziende bent verklaar u nader.

     1. Ik ben inderdaad een helderziende ,namelijk de bijbel is een blauw druk ,je ziet het voor je ogen gebeuren .

      ik wik niet van iemand horen die in Riemst aan de rand van een dorp woont dat hij last heeft van Jezabel vrouwen ( heksen die demonisch bezeten zijn .

      Deventer zit vol met deze gleuf monsters die om drie uur nachts bij mij aanbellen .

      1. Met mijn Engelbewaarder had ik vele jaren goed contact, dat was niet alleen een grote troost maar ook aanmoediging. In 1989 toonde Hij me dat er ontelbare duivels naar het aardoppervlak kwamen. Vanaf herfst 1990 kreeg ik geen heldere dromen meer maar enkele maanden geleden kreeg ik een heldere droom vanwege een duivel die er uitzag als een gevaarlijke ouderwetse (klassieke) chinese heerser en die me heel erg haatte en ik voelde een grote machteloosheid. Toen kwam de Engelbewaarder tussen en bevrijdde me meteen. Een derde persoon stond links als neutraal toe te kijken. Nooit eerder zag ik in een heldere droom iemand aan de linkerzijde staan.
       Ik weet niet wat dat betekent. Ik heb een sterk vermoeden dat het een heks was die geen angst heeft voor duivels maar wel voor de Engelbewaarder.

       De Engelbewaarder komt altijd van rechts.
       Hebt u enige kennis over verschijningen aan de linkerzijde?

       1. Nu uw dit geschreven heeft ,schrok ik mij rot, ik heb nu veel spijt hoe ik u benaderd heb ,mag ik hier op terug komen want met dit onderwerp wil ik geen fouten maken, kom er later op terug Eric

        Op 1:24 tijd zie je jonge mensen die geen bescherm engel hebben
        Ouija Board Possessions Caught on Tape
        https://youtu.be/1x3dZYuFopY

 3. @Edwin vissers,
  U lijkt mij een waarzegger. En sorry, in waarzeggers geloof ik niet.

  1. @Edwin vissers,
   Iets duidelijker: Vroeger zeiden ze in plaats van waarzeggers: heksen.
   In feite waren dat mensen die van kruiden ’n hoop wisten.
   Tot welke categorie I= onder welke soortnaam) U wilt behoren, is geheel aan U.
   Echterm n klein kind weet al van fabeltjes wat ’n heks is én beoogt.

   1. correctie:
    @Edwin vissers,
    Iets duidelijker: Vroeger zeiden ze in plaats van waarzeggers: heksen.
    In feite waren dat mensen die van kruiden ’n hoop wisten.
    Tot welke categorie (= onder welke soortnaam) U wilt behoren, is geheel aan U.
    Echter ’n klein kind weet al van fabeltjes wat ’n heks is én beoogt.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht