Bisschop Athanasius Schneider: indien nodig, gaan wij in “liturgische ballingschap”!

Mgr Athanasius Schneider, de charismatische bisschop van Astana, in Kazakstan, die de wereld rondreist om het katholieke geloof en de traditionele katholieke mis te verdedigen, kan niet langer meer zwijgen! Op de Conferentie over de katholieke identiteit, vorige week georganiseerd in Pittsburgh(VS) , is hij er niet voor teruggeschrokken om paus Franciscus persoonlijk < een openlijk misbruik van het pauselijk ambt > en een< schending van de twee duizend jaar oude traditie van de Kerk> te verwijten, door de traditionele mis te willen vernietigen.

<De beperkingen opgelegd door Traditionis Custodes aan de viering van de traditionele mis in de Latijnse ritus en de richtlijnen van kardinaal Roche inzake de toepassing ervan, missen elke grondslag>, vermits < de Heilige Geest zichzelf niet kan tegenspreken” , voegde hij er nog aan toe.

De gehechtheid aan de traditionele ritus is allesbehalve “star” ( een van de favoriete verwijten van Bergoglio aan de gelovigen die kiezen voor de mis van altijd…) , zegt Mgr Schneider nog. Integendeel:

< Uit  trouw en liefde voor Onze Heilige Moeder de Kerk, zien  bisschoppen, priesters en gelovigen het als hun plicht de traditionele vorm van de heilige mis en de sacramenten te bewaren.> < De machtshebbers binnen de Kerk verafschuwen al wat heilig is en daarom haten en vervolgen zij de traditionele mis> , benadrukt Mgr Schneider.! Om dit te zeggen, is veel moed nodig en die heeft hij. Het is steeds zo dat op cruciale momenten van de kerkgeschiedenis,  mannen en vrouwen opstaan, heiligen, zoals Catherina van Siena, die pausen om hun dwalingen berispen.

In deze context beschuldigt hij er de paus van om buiten zijn bevoegdheid te treden: juist zoals de paus het Credo van de apostelen niet kan afschaffen, zo stelt  de bisschop, kan hij gewoonweg “ de viering van traditionele mis niet verbieden, want dat zou machtsmisbruik zijn”. 

Bisschop Schneider vindt het een verkrachting van de waarheid, dat paus Franciscus steeds verwijst naar de liturgische regeling getroffen door Pius V: <Paus Pius V heeft nooit verklaard dat de liturgie, volgens het Romeinse missaal dat hij in 1570 gepubliceerd heeft, de enige lex orandi van de Romeinse ritus was. Het feit te verklaren dat de hervormde ritus van Paulus VI de enige uitdrukking is van de Romeinse ritus, zoals Franciscus dit doet, is een schending van de tweeduizend jaar oude traditie, gerespecteerd door alle voorgaande pausen, die nooit blijk gegeven hebben van dergelijke starre intolerantie.> Hij merkt fijntjes op dat het juist Franciscus is, die het steeds heeft over de “starheid” van degenen die de traditionele liturgie verdedigen.

De traditionele mis is een schat, die aanzet tot persoonlijke heiliging en geloofsverdieping . De vernieuwde mis kan dit niet. Daarom, benadrukt bisschop Schneider: <De kracht van de waarheid, het sacrale en bovennatuurlijke karakter van de traditionele ritus, verontrusten juist diegenen onder de kerkleiders, die hoge ambten in het Vaticaan uitoefenen en een nieuwe revolutionaire theologische lijn volgen, die dicht aanleunt bij de protestantse visie op de eucharistie en de eredienst, gekenmerkt door het antropocentrisme en het naturalisme.>

Misschien kan het zover komen, dat de traditionele mis zich in de catacomben moet verschuilen, zei Mgr Schneider nog en hij onderstreepte dat dit wel eens nodig zou kunnen zijn om de traditionele liturgie aan de komende generaties door te geven.

< Deze uitzonderlijke liturgische schat, die de traditionele mis is, kan gewoon niet vernietigd worden, omdat zij eigendom is van de Kerk en niet het privé eigendom van een of andere paus>, zo beklemtoonde hij: ” De huidige vervolging, die een ritus aanvalt, die door de Roomse Kerk onveranderlijk gekoesterd en bewaard werd gedurende minstens tien eeuwen- en dus lang voor het Concilie van Trente- doet vandaag denken aan een  situatie die vergelijkbaar is met de vervolgingen tegen de integriteit van het katholiek geloof tijdens de ariaanse crisis in de vierde eeuw. Degenen, die het onveranderlijke katholieke geloof behielden, werden door de grote meerderheid van de bisschoppen uit de kerken verbannen en zij zijn de eersten geweest om een soort klandestiene missen op te dragen.>

Hoe de vervolgingen het hoofd bieden? Mgr Schneider geeft ons de raad sober te leven en vooral ons gezond verstand en onze bovennatuurlijke visie te bewaren. Wij mogen niet toegeven aan de bekoring om een houding aan te nemen, die er zou in bestaan de ongeziene crisis van de Kerk met uitsluitend menselijke middelen te willen oplossen. Hij nodigt de katholieken integendeel uit om de” liturgische ballingschap” te beschouwen als een vervolging die voor God ondergaan wordt.

Hij roept ons echter ook op tot weerstand, met profetische woorden:

< Wij moeten aan de kerkleiders van onze tijd, die geestelijk verblind en arrogant zijn, die de schat van de traditionele liturgie misprijzen en die de katholieken vervolgen, die er gehecht aan zijn, wij moeten aan die prelaten  zeggen: ” U zal er niet in slagen te overwinnen en de traditionele ritus van de mis te te vernietigen.” Beste Heilige vader Paus Franciscus, u zal er niet in slagen de traditionele ritus van de Mis te vernietigen. Waarom? Omdat u strijdt tegen het werk dat de Heilige Geest met zoveel zorg en zoveel kunde doorheen de eeuwen en de tijden tot volmaaktheid heeft gebracht.>

“Ooit zal de katholieke Kerk, met haar zichtbaar hoofd, de Romeinse pontifex, opnieuw de garant worden van de schoonheid en van het heilige karakter van de ritus van de Heilige Mis, omdat de Heilige Geest zichzelf nooit kan tegenspreken.>…! 

Ja, er zijn nog heilige bisschoppen, die de loop van de kerkgeschiedenis kunnen veranderen! Met gebed en met handelen, moeten wij samen met hem strijden om een dam op te richten tegen het vernietigingswerk dat de grondvesten van de katholieke Kerk sloopt. Hoopvol en strijdvaardig!

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

23 commentaren op “Bisschop Athanasius Schneider: indien nodig, gaan wij in “liturgische ballingschap”!

 1. “”De Heilige Geest kan zichzelf nooit tegenspreken”
  Inderdaad, daarom kunnen we het verzet van bisschoppen als A. Scheider en anderen beschouwen als de wil van God.
  Een moeilijkere vraag is: “Wat is NIET de wil van God”?
  God wil geen oorlog en pijn. Toch moeten wij oorlogen zien als een noodzakelijk Kwaad, anders zou God machteloos zijn. God is een MEE-LIJDENDE God, die WEET wat Hij doet en op het gepaste Moment zal ingrijpen. Een verloren soldaat is voor hem niet verloren, maar maakt deel uit van Zijn plan. God is begaan met de onwetendheid van de Wereld, en elke onwetende ziel, al dan niet gestorven, zal met Hem te maken krijgen.
  God is de Heilige GEEST die zichzelf nooit tegenspreekt, omdat God Waarheid is en de Waarheid niet kan liegen.
  Maar God is ook een Geest van Stilte.
  Een Geest zónder woorden,
  Een Geest die men niet begrijpen kan,
  Een Geest die men niet volgen kan,
  zoals de wind.
  Een Geest van Zuivere Eenvoud,
  Een Geest van Schoonheid zonder grenzen,
  de Geest van het Hart.
  Wie zich verbonden voelt met “woorden” alleen, zal de ware God nooit kunnen zien… 🌝

  1. Terwijl wij hier opgescheept zitten met die “ketterse” holebisschop Bonny die laat uitschijnen dat vleselijke holebi betrekkingen geen “zonde” meer zouden zijn. Nochtans heeft God de endeldarm geschapen als onderdeel van het spijsverteringsstelsel en niet van het voortplantingssysteem.

   1. @Heterofilie adept,
    Beste,
    Het probleem is inderdaad dat met homoseksualiteit geen voortplanting mogelijk is. Als elke mens “homo” zou zijn, dan betekent dat het einde der mensheid. Voor velen is dat een “gruwel”, wat helemaal te begrijpen is, want dit houdt in: Geen rechtvaardigheid, geen Hemel… helemaal NIKS. De Schepping als één grote mislukking dus.
    God kan echter niet falen vanwege het menselijk Geweten: een geestelijke kracht voor het behoud van “Gods plan”. Daartegenover staat de kracht van de Wetenschap die “Gods plan” als een illusie ziet. Echter, de geschiedenis van de Wetenschap is een opeenvolging van illusies.
    De Wetenschap is geen mening en geen absolute waarheid, wél zoekend naar waarheid. Uiteindelijk kan de Wetenschap niets anders dan vaststellen dat zowat alle bewegingen binnen de kosmos “relatief” zijn, op één GROTE uitzondering na: De lichtsnelheid.

    En zo lijkt de Wetenschap (in theorie dan) te “botsen” op God, want sta eens even stil bij het woord “lichtsnelheid”:

    LICHTSNELHEID IS EEN CONSTANTE
    Constante = onveranderlijke grootheid
    Onveranderlijk ————–> GOD
    Grootheid = eenheid ———————> GOD
    Grootheid betekent ook = hoogheid, heerlijkheid, glorie ——> GOD
    lichtsnelheid = licht + snelheid
    licht —> Licht (GOD)
    snelheid = Beweging, Actie, Levendige handeling ———-> Levende GOD

    KORTOM, WAT RELATIEF IS, STAAT LIJNRECHT TEGENOVER GOD.
    Relatief (letterlijk: “betrekkelijk”), wil eigenlijk zeggen “afhankelijk van”
    Alles (= incl. de hele mensheid) is dus “afhankelijk” van God, waarmee ik niet wil zeggen dat we allen “gelijk” zijn in onze afhankelijkheid. God maakt degelijk wel onderscheid tussen een “fiere homo” (m/v) en een “bescheiden homo” die zichzelf vragen stelt. Een “fiere homo” is per definitie “ongelovig”, want ook voor hem (m/v) is de Hemel of het “Rijk Gods” een illusie.

    HOOGMOED
    Een “homo” heeft zichzelf niet gemaakt en zijn geaardheid is wat het is. Wij moeten ons niet bezighouden met geaardheden. Laat dat maar aan Hem over. De alomtegenwoordige hoogmoed, op álle vlakken (politiek, cultuur, wetenschap, sport, gezin,…), dát is het wat eerst moet doordringen bij de mens. De trotse politicus, arts, wetenschapper, astronaut, acteur, etc… worden niet misprezen maar opgehemeld, anders hadden zij deze “top” nooit kunnen bereiken.
    Wij moeten ook goed beseffen dat het tijdperk dat homo’s zich verborgen hielden al lang voorbij is. De “trotse homo” is er dus bijgekomen. Hoogmoed wordt aangeleerd en is de normaalste zaak van de wereld (geworden). De hele wereld wordt gedomineerd door hoogmoed. Fierheid is immers wat we “zijn” als mens (gaande van extreem klein naar extreem groot).

    WAT IS NEDERIGHEID dan precies?
    Het antwoord hierop is heel eenvoudig: Het is wat de mens (incl. de paus) wel WIL zijn maar NIET KÁN zijn. Tenzij… men innerlijk helemaal “gestorven” is, zódanig dat men niemand nog kan kwetsen, vernederen, bekritiseren, de les spellen, etc. Men staat niet meer bóven, maar ónder “de andere” (of zeg ik de Andere?). D.i. een toestand van “alleen zijn”, maar in grote verbondenheid met de Eeuwige.

    PURE WAANZIN natuurlijk en onbegrijpelijk voor een mens die “graag leeft”.
    Maar “graag leven” (of genieten) wil vooral zeggen: De wereld “zoals ze is” goed vinden, wat letterlijk betekent: houden van bedrog. Als dat gepaard gaat met onverschilligheid tegenover al wat lijdt, dan is dat geen liefde, maar ego op zijn grootst.

    EEN WARE CHRISTEN (m/v) daarentegen is iemand die weet wat lijden is en daarom ook met lijden kan omgaan. Angst of haat kent hij niet want hij gelooft in de Waarheid, gelijk aan Rechtvaardigheid en Hemel. En dat geeft hem vreugde. Die vreugde is onvernietigbaar. Men kan hem dus niet kwaad krijgen.
    Als een wereldvreemd iemand bevindt hij zich midden in de wereld, zonder zich te laten verleiden, noch door mensen, noch door weelde, omdat hij maar al te goed het bedrog ervan inziet.

    @HETEROFILIE ADEPT
    Als U zichzelf “heterofilie adept” noemt, dan zeg ik: Prachtig, U maakt deel uit van Gods plan met een gezonde (seksuele) geaardheid. Maar als U ook nederig wil zijn, leer dan te “sterven” om “het Mooie” te ontdekken. Het Mooie (= de Eeuwige) kan men niet zien, noch horen, noch voelen, zonder eerst verstoten te worden of geleden te hebben.

    LEREN STERVEN:
    “Leren sterven” begint met zichzelf in vraag te stellen:
    Wat ik “DOE ” in mijn leven… Is dat voor “mezelf” of is dat voor “de Andere” ??
    De “Andere” = onze “Naaste/Vijand” (die we dienen te beminnen).
    Veruit de meeste christenen onder ons zijn geneigd te zeggen: Het is voor “mezelf én de Andere”. Dat klinkt heel mooi, maar het toont slechts aan hoe verbonden we met elkaar zijn als zondaars, wat niets anders is dan zelfbehoud.
    Verbondenheid met God is geen zelfbehoud, maar een gevoel dat niet onder woorden te brengen is.

    Bedankt voor uw aandacht en een mooie dag toegewenst 🙏🙂

 2. Zonder verder in te gaan op het ontstaan van de illegale misritus van de joodse vrijmetselaar en praktizerend homosexuele, paus Paulus VI, ten tijde van het vervloekte Vat 2 concilie (1965),
  is het voldoende om te volstaan met het oordeel van St. Pius V, in zijn Encycliek, “Quo primum tempore” (14 Juli 1570) :
  “”Voor de toekomst verbieden wij, tot in de eeuwigheid, dat iets anders gezongen of gebeden wordt, afwijkend van het missaal, dat wij publiceren. Wij hebben besloten en wij bevelen, dat nooit iets mag worden toegevoegd of gewijzigd, of weggelaten, aan ons Missaal. ………………….op straffe van ex-communicatie.””

  1. Wat treurig, Jules, te horen dat je geëxcommuniceerd bent. Gelukkig niet alleen jij, maar ook de priesters van de Priesterbroederschap Pius X. Zij dragen namelijk helemaal niet de Mis op zoals Pius V die heeft vastgesteld! Gelukkig is het zo, dat je een pauselijk schrijven zoals een protestant zijn bijbel, dus veel te “letterlijk”.

   Paus Pius V heeft zoals hij schrijft het Missaal (dus niet alleen de Mis) voor iedereen verplicht gesteld, voor iedereen en altijd. Hij maakte daar enkele uitzonderingen op. Uit dit laatste blijkt al dat hij geen onfeilbare uitspraak deed. Dat kan ook niet, aangezien een paus slechts onfeilbaar kan spreken in zaken van geloof en zeden, waarop natuurlijk geen uitzonderingen mogelijk zijn. Het betreft dan ook een disciplinaire uitspraak. Hij doet dit in Quo Primum niet in een encycliek, zoals jij zegt, maar in een Apostolische Constitutie, en dan als bul, vandaar dat de namen van St. Petrus en St. Paulus aan het eind ervan genoemd worden.

   In het begin van de Constitutie schrijft hij dat het zaak is dat er eenheid van liturgie in de Kerk is. Dat is dus het doel. Niemand mag er iets aan wijzigen tot aan bisschoppen aan toe. Hij schrijft niet dat pausen dat niet mogen doen. Dan zou hij toekomstige pausen opzadelen met enorme problemen. Het vastgestelde Missaal wijkt al op tal van punten af van de vigerende, op Trente gebaseerde missaals. Dit verbeterde Missaal wordt dwingend voorgeschreven, er mag niets aan toegevoegd worden, noch iets van worden afgehaald. De eerste die iets heeft toe te voegen, is dan Pius V zelf. Hij voert in latere drukken het “Feest van de heilige Rozenkrans in” naar aanleiding van de overwinning bij Lepanto.

   Ook volgende pausen wijzigen van alles, ook nieuwe heiligen worden toegevoegd. Het Missaal wordt dus veranderd. Als er een betere versie van de Vulgaat komt, worden alle teksten van de lezingen door de nieuwe vervangen.

   Enorme wijzigingen vinden plaats, nadat Pius X, het brevier vervangt. Dat heeft enorme repercussies voor het missaal, gebeden worden vervangen, toegevoegd en weggelaten. Zondagsvieringen gaan altijd voor op heiligenfeesten, en zgn.dubbelfeesten worden afgeschaft. daardoor komt er steeds meer groen op het altaar, zodat dit nu de meest voorkomende kleur is. Ook dit is een Apostolische Constitutie in de vorm van een bul. Lees zijn Divino afflatu (1911) er maar op na. Eindigt in dezelfde bewoordingem als het Quo Primum.

   Later nog genoeg wijzigingen, bijv. Pius XII in de Paasvigilie etc.

   Paus Franciscus zou dus, met oog op de eenheid van de Liturgie, dus het volste recht hebben de Vetus Ordo te verbieden. Dat doet hij niet, hij laat enkele uitzonderingen toe. Je kunt natuurlijk de Oude Mis, beter vinden en meer uitdrukking gevend aan het geloof, maar katholieken zijn onderhorig aan het Leergezag van de Kerk. Wat jij mooier of beter vindt, doet er niet toe. En de interpreatie van Kerkelijke Constituties valt eveneens onder het Leergezag.

   1. @Rinze,
    Het is óverduidelijk: U WIL niet lezen.
    En dát Puur en alleen door Uw eigen onwil.
    Anders gezegd: U bent Uw eigen wil volledig kwijtgeraakt en dát door EIGEN onwil.
    Mocht U dat willen (ik bid NOOIT tegen iemands uitdrukkelijke wens in), dat zal ik voor Uw zielenheil bidden.

   2. Wel ja, beste Rinze, nu begrijp ik beter waar uw schoen wringt. Het Tridentijnse missaal is opgebouwd in vaste delen en wissel delen van Hoog Feesten, Feesten en allerlei Heiligen Feesten, plus nog meer, Ook de modernste Heilige als Jeanne d’Arc, die apart in het Franse missaal is opgenomen, sinds 1920. Maar van het Tridentijnse Missaal van St. Pius V, is niets in essentie veranderd

    Voorts, de opvolgers van St. Pius V, behalve Montini (alias P VI) plus wellicht de overige V2 schurken, hebben allemaal de Pauselijke Kroningseed afgelegd. Deze behelst het principe dat hij alles ‘doorgeeft wat hijzelf ontvangen heeft’. Dat betreft o.a. ook het Missaal en het Brevier. De Pauselijke ruimte voor aanpassingen hangt vast aan dit principe. Wat, hoe en waarom, St. Pius X daarmee is omgegaan, weet ik niet. Maar ik heb alle vertrouwen in deze grote Heilige Paus. Aan het eind van de Heilige Mis heeft hij het Salvé Regina toegevoegd, plus het gebed aan de Heilige Aartsengel Michael, “”……..drijf satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug.””
    De kern van de H. Mis, de Apostolische Canon en het Offer, met de Consecratie formuleringen, staan onaangeroerd, centraal.

    St. Pius V heeft met zijn “schrijven”, de Bulle, “Quo primo tempore”, geen diepvries bevroren Liturgie achtergelaten. Het Offer karakter van de H. Mis staat centraal, en het principe van ex-communicatie blijft onverminderd van kracht.

    In de 4de alinea van onderen lezen we over foute, afwijkende missalen, “”………….et aux autres, domiciliés, en quelque lieu du monde, sous peine d’excommunication et d’autres sanctions en Notre pouvoir, de se permettre en aucune manière ou de s’arroger le droit de l’imprimer ou de l’offrir, ou de l’accepter, sans Notre permission ………………….”” !

    De conclusie van excommunicatie voor de gemijterde schurken van destijds, treft hen allen. Hun misdaad betreft een geprotestantiseerde Lutherse Tafeldienst. Geen Heilig Offer, maar een horizontale dienst aan de mens, niet omhoog, aan God. Iets totaal anders., hetgeen in die tijd op enorme bezwaren en protesten stuitte.
    Willen en wetens hiermee doorgaan, beste Rinze, hieraan meewerken, ondanks alles dat ons nu bekend is van de V2 revolutie (1965), neemt ieder voor zich, op eigen risico.

    1. Beste Jules, dank voor je toelichting bij de Constitutie van St. Paulus V. We zijn het er dus over eens dat de tekst niet in steen gebeiteld is en, als alles, interpretatie behoeft. Volgens jou betreft de reikwijdte ervan (slechts) het wezen van de tekst. De vraag is of het wezen aangetast wordt als de vorm van de Mis wordt gewijzigd, ook buiten datgene wat niet-wezenlijke details zouden zijn. Pausen hebben blijkbaar wel het recht wijzigingen toe te passen. Ze worden in de tekst niet genoemd, en voor een juiste interpretatie van de Constitutie, moet uiteraard niet alleen worden gekeken naar wat er staat, maar ook naar wat er niet staat. Hoe dan ook, het is aan het Leergezag hier uitspraken over te doen en te besluiten welk(e) vorm(en) van liturgie bindend is (zijn). Het is het Leergezag uiteraard niet toegestaan de wezenlijke inhoud van de Mis te wijzigen. Echter, als de vorm verandert, wijzigt vanzelf ook de inhoud. Wijziging van de vorm is dan alleen rechtmatig als de veranderingen de inhoud (nog) beter recht doen.

     Het noodlottige van de Novus Ordo, de Constituties en Decreten van Vaticanum II zijn de talloze vage formuleringen, die voor allerlei uitleg vatbaar zijn. Als iedere ketter er al niet zijn letter in vindt, dan kan hij nog spreken van de geest van het concilie, in welks “licht” men een en ander zou moeten bezien. Dit zorgt ervoor dat men gemakkelijk dwaalwegen inslaat. Met paus Franciscus lijken die zelfs te worden aangemoedigd door de talrijke (“schijnbaar” heterodoxe?) uitspraken die hij doet, altijd zo geformuleerd dat de dwalende er zijn voordeel mee kan doen.

     Overigens heeft Paulus VI nog wel de pauselijke eed afgelegd, dit ter correctie. Maar met het al snel afleggen van de tiara, hebben zijn opvolgers zich niet meer laten kronen, te beginnnen met Johannes-Paulus I, en ook de eed niet afgelegd. Sinds de 7e eeuw was de eed traditie. Sic transit gloria.

     1. @Rinze is op welke manier ook, ’n mol.
      ik vermoed, dat ie ’n hooggeplaatst persoon in ’n bisdom is.
      Hij weet zelfs beter dan de paus om alle moeilijkheden te vermijden.
      Daarom mijn advies aan @Jules van Rooyen: vermijd contact met @Rinze.

      1. Nu loopt U wel te hard van stapel, beste P.Derks.
       Rinze is een gedegen hoog geleerde Neerlandicus, en bekeerling. Zijn moeder heb ik ook gekend, ook van protestante huize en bekeerling. Maar zij werd sterk aangetrokken tot de prachtigste liturgie ooit, de Traditionele Heilige Mis. Haar zoon Rinze, is er tot nu toe kennelijk nog niet in geslaagd om in haar voetspoor te blijven lopen. Hij mist daarvoor wellicht de vereiste sensus catholicus, een cadeau van Onze Lieve Heer, dat de meesten van ons in de Tradi hoek, gratis en voor niks hebben meegekregen Maar ik heb alle hoop dat het er wel van gaat komen, vroeg of laat.

       Mij is gebleken dat bekeerlingen vaak terug houdend zijn, ten aanzien van de Tridentijnse Liturgie. Voor velen een brug te ver. Herinner me zelfs in Amsterdam, tijdens een spreekbeurt enkele jaren terug, over de Vat 2 revolutie, en wees op de corruptie van de kerkelijke V2 top, op het lidmaatschap van de vrijmetselarij van de hoofdarchitect pater Bugnini en zijn baas, de joodse .:. Montini, alias paus P VI.
       De protesten kwamen los, door bekeerlingen. De NOM was hun heilig.
       Er was er zelfs één in de conf. organisatie, die mij het woord wilde ontnemen. Hij wilde het niet geloven en wilde er niets van weten. Ex-protestanten voelen zich meer vertrouwd met de NOM.

       De conf. voorzitter belde me de volgende dag, en vroeg of ik wel zeker was van mijn zaak. Ik verwees hem naar internet en de Franse google, om “Montini franc-maçon” op te zoeken. Na enkele minuten had hij het gezien.

       Overigens nog op hierboven een nabrander. Bij het vaste deel van de H. Mis, behoort (naast de reeds genoemde Canon en de Consecratie woorden) natuurlijk ook het Confiteor, het Gloria, het Credo, het Pater Noster en het Agnus Dei, plus de tussenliggende gebeden. Het Trente Concilie (+/- 1560) van de Heilige paus Pius V, ging grondig te werk. Al die teksten zijn in marmer gebeiteld en tegen de tijd bestand. Zij vormen de kern van de katholieke geloofsleer. Vandaag dat de H. Pius V, alles uit de kast haalde om kwaadwillende ketters, af te houden van wijzigingen, hoe klein ook.

       Vier eeuwen later, jaren 1960, werd zijn vrees bewaarheid.
       In het NOM missaal, vindt u van ” Trente ” nauwelijks iets terug. Over liturgische spitsvondigheden hoeft men zich geen zorgen te maken. Daar gaat het niet om. De hervormers gebruikten de bijl.
       Zij pleegden een echte revolutie !!

       Hun NOM tekst heeft nauwelijks iets van het origineel overgenomen. Het gaat echt om een totaal andere Mis, en dus ook een totaal ander geloof. Willens en wetens daarmee collaboreren, of promoten, valt onherroepelijk onder het excommunicatie decreet van St. Pius V.

       1. @Jules van Rooyen,
        Ú geloof ik op Uw woord.
        Dan is @Rinze Sneller en dieper gezakt dan ie ooit gestegen is.
        Ik zie @Rinze hooguit als een mol en nu zelfs als een verrader van zijn eigen aardse moeder (Moge God Zich over haar ziel ontfermen).

        U denkt, dat ik overdrijf? Iemand die zijn moeder zeer bewust ontrouw is, is ook niet te vertrouwen voor ÁL zijn/haar medemensen.

     2. Beste Rinze,
      Uw kennis en uw wijze van schrijven “verraadt” een universitaire opleiding.
      Gaarne even uw uitleg wat u een eenvoudige (bekeerling) zoals ik zou aanraden:
      -> NOM of FSSPX-Mis.
      m.v.g.

      1. @MJedine,
       U kunt vriendelijke of niet: U wacht nu al enige uren. Ik denk, dat U tot sint juttemis kunt wachten.

       1. correctie:
        @MJedine,
        U kunt vriendelijke of niét vriendelijke groeten doen: U wacht nu al enige uren. Ik denk, dat U tot sint juttemis kunt wachten.

 3. Het zal niemand ontgaan dat de verdeeldheid binnen de Kerk zelden groter is geweest dan vandaag.
  Hoe moet ik de Woorden van Jezus in Mc 3,24-25 (Wanneer een rijk/een huis innerlijk verdeeld is, kan dat geen stand houden) en Mt 16,18 (… de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen) tegen elkaar afwegen?

 4. @Zorg:
  Bij verdeeldheid der meningen dient te ALLEN TIJDE aan het woord van God-Zélf voorrang te worden gegeven.
  Dus: De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
  (Maar … dat WIST U natuurlijk al: U bent namelijk geen kleuter meer.)

 5. Volgens mij hebben de poorten van de hel ‘haar’ wèl overweldigd, als je kijkt naar de totale chaos binnen de RK kerk,

  1. Vervolging is van alle tijden. Te beginnen met Jezus en de apostelen. Niets nieuws onder de zon.

  2. Kees H.,
   De kerk geweld aandoen is écht iets anders dan: overweldigen.
   De kerk is niets anders dan de huidige maatschappij. Kijk om u heen en constateer zélf, dat in de kerk vele slechte priesters rondlopen naast vele goéde priesters,
   Zoals steeds(!) in het leven: U dient zélf de goede priesters eruit te zeven.

 6. OPGELET..‼️ ..belangrijk ter onderscheiding.

  IN deze profetie:: https://youtu.be/8cqbW0rELxQ ..na [minuut 4.40] wordt gezegd dat maitreya (de valse profeet)..NA de Waarschuwing komt ..maar dat is “NIET” correct.. de valse profeet als de éérste van het antichristelijk ‼️[duo] komt VÓÓR de Waarschuwing.. VOOR het 6e zegeloordeel als 1e oordeel van de 2 oordelen.
  De Waarschuwing is het hoofddeel van het 6e zegel reiniging-soordeel.

  Die vermelding in deze profetie wil waarschijnlijk, impliciet doen wat ook Openb.19 {vers 20} wilt doen, te weten: de nadruk leggen op deze eenheid van de deze 2 oordelen, ofschoon onderscheiden in de tijd.

  Het 6e zegeloordeel is een noodzakelijke voorbereiding op het laatsteoordeel.. want Daniël 7-11 .. 2Thess.2:7 en Jesaja 66:17 beschrijven het 6e zegeloordeel met maar ÉÉN dode.. terwijl Openb.19 vers 20 de gezamenlijke verdoeming beschrijft van de valse profeet [en] de antichrist.
  Het 6e zegel reinigingsoordeel brengt en geeft ons in zijn reiniging de nieuwe hemel en Nieuwe in zijn éérste fase zoals aangegeven in Jesaja 65 vers 20.

  Daar Openb.19:11+ ook het 6e zegel betreft..(Openb.6:12-17)..geeft Openb.19 vers 20 de eenheid aan in samenhang van die 2 oordelen.
  😎Jo..

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht