“Historisch, miraculeus, een triomf voor het “recht van de ongeboren mens”!

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft beslist dat de Amerikaanse grondwet geen enkel”recht” op abortus verleent.

Vijftig jaar lang heeft deze strijd tegen het onbillijke arrest “Roe tegen Wade” geduurd. Dit arrest verplichtte alle Staten van Amerika om aan de vrouwen een “recht” van vruchtafdrijving toe te kennen. De grote meerderheid van de Amerikaanse bevolking heeft dit nooit aanvaard. Er groeide een enorm conflict tussen “pro life”, de verdedigers van het Leven en “pro choice”, de verdedigers van vrije abortus. Een strijd van het “recht op leven” tegen het “recht op doden”. Er kwam een ongeziene mobilisatie tegen de aanslagen op het onschuldige menselijk leven, met grote protestmeetings, petities, betogingen aan de poorten van abortusklinieken…

Ondertussen werd de abortuslobby rijkelijk gefinancierd door allerlei weinig transparente financiële machten, dikwijls constructies opgezet als foundations om geld wit te wassen, zoals de Gates foundation, de Open society van de corrupte Soros, Ford… of bedrijven zoals Microsoft. Het werd een politieke zaak, van progressief tegen conservatief, Links tegen Rechts. President Trump schaarde zich achter het Pro Life kamp. Biden en zijn links liberale kringen zijn  resoluut voor vrije abortus. In tegenstelling tot de Belgische Kerk, die zich in deze kwestie op laffe wijze en zonder enige strijd overgegeven heeft aan de militante vrijzinnigheid, mengde de Amerikaanse Kerk zich kordaat in de strijd om het recht op Leven.

De Amerikaanse bisschoppen hebben onmiddellijk na de beslissing van het Hooggerechtshof  de volgende verklaring afgelegd:

” Dit is een historische dag in het leven van ons land, een dag die gegrift staat in onze gedachten, onze emoties en onze gebeden. Gedurende vijftig jaar heeft Amerika een onrechtvaardige wet toegepast, die toegelaten heeft aan sommigen om te beslissen of anderen mochten leven of sterven; deze politiek heeft de dood veroorzaakt van zestig miljoen kinderen,  generaties aan wie het recht geweigerd werd om geboren te worden.” Dat is spreken zoals wij van een katholiek bisschop verwachten!

Sommigen, zoals de bekende Frans-Nederlandse katholieke journaliste Jeanne Smits, stellen zich zelfs de vraag of de toewijding door Paus Franciscus aan het Onbevlekt Hart van Maria van Rusland, Oekraïne en de wereld drie maanden geleden bijgedragen heeft tot deze historische beslissing…

Onmiddellijk na de bekendmaking van het arrest brak in het linkse kamp de hel los. Heel snel ontstonden “spontane”, maar toch goed georganiseerde betogingen: kerken werden in brand gestoken, hulpcentra voor zwangere vrouwen werden aangevallen, rechters van het Hooggerechtshof werden met de dood bedreigd…De media ontploften bijna van verontwaardiging. Alleen de stem van het  pro-abortuskamp  kwam aan bod. De progressieve staatszender VRT, gekend voor zijn  eenzijdige en partijdige berichtgeving, toonde zich op zijn  best. Zaterdagmorgen was het de beurt aan een abortus-propagandiste om op een zeurderig toontje haar afgezaagd verhaal over het “recht van de vrouw om over haar eigen lichaam te beschikken” te komen af dreunen, met de kritiekloze instemming van de VRT-activist van dienst, die haar lesje moest aan elkaar praten.

Een schande, een aanfluiting van de democratie! Wanneer krijgt een christen, een verdediger van de rechten van de ongeboren mens, zoals bv.de voorzitter van de ECLJ(European Centre for Law and Justice), Gregor Puppinck, dit op Europees vlak doet, het woord op deze door alle Vlaamse belastingbetalers gefinancierde openbare omroep?

Als katholieken moeten wij het recht op een juiste en evenredige informatie eisen. Dit is onze plicht! Neen aan de leugen! Sinds de Romeinse tijd, door alle eeuwen, tijdens de bloedige communistische vervolgingen in Rusland en in Spanje(met de martelaren die nog bijna elke maand zalig en heilig verklaard worden), zijn er mensen opgestaan om neen te zeggen. Zijn wij dan zodanig ingedommeld dat wij dat niet meer durven? Wij moeten de politici met deze onrechtvaardigheid confronteren!

Natuurlijk konden ook de politici niet achterblijven. De oh zo “katholieke” en ietwat seniele Biden, de door de media “heilig verklaarde” Obama, lieten onmiddellijk hun afkeer kennen. De grote verdedigers van de “Europese waarden” kwamen aan het woord om hun afschuw over de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof uit te schreeuwen: de omhooggevallen Macron, de sjoemelaar Johnson, om er maar enkele te noemen, en binnenkort waarschijnlijk ook de verzamelde Belgische en Vlaamse politieke kaste..die niet in staat zijn om in te zien dat zij de poot aan het afzagen zijn van de echte stoel, de stoel der eeuwige en onveranderlijke katholieke en menselijke waarden , waarop zij zich valselijk genesteld hebben. Een van mijn vrienden, een moslim, verwonderde er zich onlangs tijdens een gesprek over dat iemand terzelfder tijd het doden van een onschuldige nog ongeboren mens als waarde verdedigt, terwijl hij het doden van iemand, die de grootste misdaden heeft begaan, als onrecht bestempelt?

Dit arrest is een hoopvolle boodschap voor al diegenen die in hun politieke strijd en hun maatschappelijk engagement maar al te vlug gaan wanhopen. Het toont aan dat wanhoop in de politiek een absolute dwaasheid is!

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

8 commentaren op ““Historisch, miraculeus, een triomf voor het “recht van de ongeboren mens”!

 1. Ik herinner me Stéphane Mercier, een docent aan de universiteit van Louvain la Neuve, die als katholiek op een katholieke universiteit ontslagen werd vanwege het ter sprake brengen van een katholiek standpunt (over abortus). Hij is nadien bij DeKesel geweest die hem slechts sussend zei dat hij toch voorzichtig moest zijn omdat dit toch gevoelig ligt. De “held”.
  Wat later ging de deur in Mechelen wijd open voor een holebi-clubje, waarna hij in de pers zijn waardering voor “de sexualiteitsbeleving van homo’s en lesbiennes” uitsprak. Dat dan wél. Om misselijk van te worden, wat een sok van een vent zeg.
  Enige heldhaftigheid vanwege de Belgische clerus inzake het abortusbeleid alhier zou me daarom zeer verassen.

 2. Al wie zich bezighoud met promoten, uitvoeren of ondersteunen van abortus en de daaraan verbonden activiteiten, zijn ‘kandidaat’ voor de Hel.

  Lees even de abortusbrief van wijlen Koning Boudewijn zaliger op het blogje van mij

  1. Het is een goed doordachte brief maar het moet gezegd dat de ‘Belgische’ adel haar adellijke naam aan de vrijmetselarij schonk in 1830 en dus gaat het niet meer om waarachtig koningschap maar dikke komedie. Vermits alle ‘Belgische’ ‘koningen’ altijd werden en worden bijgestaan door vrijmetselende adviseurs moet men zich afvragen of dit geen duivels sarcasme was?

 3. Ach zo jammer… Hoe zou Jezus reageren?
  Stel je eens in de plaats van een vrouw die wil abortus plegen om welke reden dan ook.
  Stel je eens in de plaats van die jongen die valt voor vrienden.
  Volg het evangelie en niet je eigen soms bekrompen visie.
  Laat ons wat empathisch zijn en met mededogen.

  1. Ook daarop vind je antwoorden in mijn blogje en ja die ‘antwoorden’ komen van Jezus, gebed is nodig voor al die kandidaten voor de Hel

  2. @ Paul G,
   u zegt dus eigenlijk dat God de mens helemaal verkeerd ‘gemonteerd’ heeft . . . euh . . . of toch niet, maar dan zegt u toch dat de moderne mens niet meer kan zondigen?

   Moet de zondaar dan niet meer empathisch zijn met Jezus???
   Verlangt u dat Jezus de zonden goedkeurt???

   Ach ja, nu begrijp ik het: wij moeten de moderne zondaar liefhebben door zijn zonden te ‘vergeten’ en zelfs bij voorbaat goed te keuren en dan mag hij zijn ongewenst kind vermoorden zonder dat wij daarover mogen zeuren.

   Stel u eens in de plaats van een muisje dat iets lekkers ziet liggen in een muizenval.
   Zo liet God toe dat Job zeer zwaar werd beproefd door de duivel.
   Job was wel verstandiger dan dat muisje,
   en Job was ook verstandiger dan onwetende modernisten,
   en dat is de schuld van de moderne priesters,
   of doen die priesters dat ook uit onwetendheid???

   Want ja, de gemoderniseerde priesters onderwijzen dat niet meer.
   Hoe komt dat?

  3. “Ga heen en zondig niet meer.” Dát is hoe Jezus reageert, dát is het evangelie, beste naamgenoot. Barmhartigheid zonder rechtvaardigheid is een lege huls, al snelt Gods genade elk rechtsoordeel mijlenver vooruit, zoals de vader op de uitkijk stond, lang vooraleer hij zijn verloren gewaande zoon uiteindelijk weer in zijn armen thuis kon heten.
   Stel je in de plaats van de Man van Nazareth en maak er alsjeblieft geen eigen evangelie van.

   Geeft uw empathie met de vrouw die wil aborteren OM WELKE REDEN DAN OOK, eigenlijk niet aan hoe het staat met uw mededogen met de allerzwaksten in deze wereld?
   ‘Pro-choice is a lie, babies NEVER choose to die’

   Goddank zijn er nog rechters die beseffen wat echt mededogen betekent en die de moed hebben om daar de juiste conclusies aan te verbinden.

 4. De abortus-industrie, vergeef me het woord, is ook opgezet om de pharma-reuzen aan kweekmateriaal te helpen om hun ‘mysterieuze werk’ te kunnen doen. Idem met het doneren van organen, dat in handen van de industrie lijkt te zijn gekomen. Kwalijke zaken, vind ik die.
  Deze praktijken maken het leven namelijk tot een hel. En waarom gebeurt dat? O.a. voor het geld en de macht (over anderen). Steeds de macht over anderen. Alsof een mens de macht over een ander mens zou kunnen hebben zonder gemeenheid te gebruiken.

  Maar de levens van mensen -ook nog niet geboren mensen- zijn geen industriële goederen. Mensen die denken dat dat wel zo is, die zijn niet goed ingelicht, lijkt mij. Of er speelt, zoals vaker, immense hebzucht en absolute perverse macht mee. Zo wordt oorlog waarschijnlijk ook als iets goeds gezien. En daarom wapens ook. Kunt u dat begrijpen? Zo ja, leg me dat eens uit, met Christus in het achterhoofd?

  Maar goed. We leven in deze geïndustrialiseerde wereld waar letterlijk alles gestolen wordt door dieven die er geld en macht uit halen.
  Maar, zo bezien lijkt mij een uitspraak van een rechter van weinig morele waarde, omdat die rechter in mijn beleving het industriële systeem vertegenwoordigd. Die heeft geen eigen mening, maar hij doet wat de wet (van het bedrijf, wat de wereld lijkt te zijn) hem ook weer voorschrijft. Daar heeft hij zijn wetboeken voor.

  Paul gaat op de toer van wat Jezus zou doen. Maar, beste Paul, wie is jouw Jezus? Bestond de goede man eigenlijk wel? Of zijn de verhalen in de Bijbel wellicht figuurlijk bedoeld?
  Ik ben het met je eens, dat de moraal in de verhalen beschreven in het NT waardig en opbouwend van karakter zijn. Het zou al heel wat schelen als alle mensen zich alleen al aan die basiswetten zouden houden, maar zelfs dat doen ze niet allemaal. Immers, er zijn verschillende ‘godsdiensten’, interpretaties, uitleggingen. Dus een letterlijke interpretatie van sommige delen maken, lijkt mij niet juist.

  En wanneer bijvoorbeeld de RK-kerk de (leugen-) prik ondersteunt, dan weten we dus hoe men daarover denkt en hoe men daar in staat. Dan zijn ze wat mij betreft, ‘af’.
  En, ergo, zonder morele muur en overgeleverd aan het grote geld en de megalomane machtswellust van sommigen staan we tamelijk alleen. Dan is het mogelijk dat je medemens onder je ogen misleidt door die vreselijke reclame en propaganda-machine, de misleidende ‘kennis’, de leugenachtige ‘slangen’. (Denk aan de prikjes)

  Het probleem is dus onoplosbaar omdat de zucht naar geld en macht groter is dan de wijsheid. Dit probleem speelt al eeuwen en eeuwen.
  En immers, wanneer het fundament niet op de rots van waarachtigheid is gebouwd is maar op het zand van het ego, dan zal het bouwwerk dat daar op staat nóg zo mooi kunnen lijken, maar met een zuchtje wind of regenval stort het in.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht