Jonge Kerk in het verzet tegen de dictaten van Franciscus

In Vlaanderen is het ondenkbaar, in Frankrijk niet: tienduizenden jonge en minder jonge katholieken, families met kinderen, seminaristen, monniken, die drie dagen lang rond Pinksteren, stappen van Parijs naar Chartres: het is de beroemde “Pélérinage de Chrétienté” of in het Nederlands: de”bedevaart van de Christenheid”. Ja, een traditionele bedevaart, met de Latijnse mis, de biecht onderweg, de eeuwenoude katholieke gezangen, niet de stroperige, afgezaagde en reeds lang voorbijgestreefde puberdeuntjes uit de jaren zestig… En de nog jonge  bisschop van Chartres liep mee…en met hem honderden jonge priesters, met kanten koorkleed en baret…en dan de aankomst in de kathedraal, met het Lauda Jeruzalem door de menigte gezongen…ja er is nog een Kerk die bruist van vitaliteit en ja, het is de Kerk van de katholieke Traditie. Niet voor niets is de bedevaart mee georganiseerd door de Sint Petrusbroederschap. Voor degenen onder u die You tube kunnen bekijken, zoek eens op Pélérinage de Chrétienté 2022…een aanrader.

Een aanrader, zeker voor Paus Franciscus, die deze uiting van katholiek geloof veracht. Vorige week nog, tijdens een ontvangst van Siciliaanse bisschoppen en priesters, kon Bergoglio zich niet inhouden, hij was woedend: < Beste vrienden, ik zie nog steeds kant, de priesters dragen nog baretten… Waar zijn wij? Zestig jaar na het Concilie!> .

Dus, voor Bergoglio, is het dragen van een kanten koorkleed( dat priesters dragen bovenop hun soutane ) een aantasting van de zogenaamde geest van het Concilie( over welk concilie wordt niet gesproken, schijnbaar is er in de geschiedenis slechts Vaticanum II geweest…) !Wat een armzaligheid, een misprijzen voor het schone…of is het gewoon domheid? …Hij ging nog verder met zijn schampere bemerkingen: <Ik ga ginder niet naar de  mis, maar ik zag foto’s…Ja, men kan soms wat kant van zijn grootmoeder dragen, maar alleen soms en dan nog alleen uit eerbetoon voor zijn grootmoeder… u begrijpt toch wat ik bedoel?>

Paus Franciscus en de Vaticaanse kringen, die naar zijn pijpen dansen, hebben een diep misprijzen voor al wat verwijst naar de schoonheid van de Latijnse liturgie en de kledij die erbij hoort. Toch dragen steeds meer jonge priesters in Frankrijk en in Italië weer de gewaden, die zij van hun voorgangers geërfd hebben. Dat is een doorn in het oog van deze paus. De droom van Bergoglio, die slechts van traditie houdt wanneer deze getooid is met de pluimen van vogels uit Amazonië, is een lelijke Kerk. Een Kerk, die haar altaren versiert met stoffige plastieken bloemen en truttige kaarsjes. Een Kerk, waar priesters in een verbleekte albe, snel over een lelijke trui en een vuile jeansbroek getrokken, de kerk binnenkomen met bengelende armen en baskets aan de voeten!

Franciscus heeft een diepe afkeer voor schoonheid. Hij wil maar niet begrijpen dat een arme Kerk niet een armzalige Kerk is. De pastoor van Ars leefde armoedig in een arm dorpje. Nochtans waren zijn liturgische gewaden schitterend, in zijde en satijn, met borduursels in zilver-en gouddraad. Voor hem konden alleen maar de mooiste gewaden, uit eerbied en als verering van het allerheiligste. Kijk eens goed naar die gewaden. Het is bijna poëzie en poëzie is in wezen goddelijk. Dan spreek ik nog niet over de uren werk van ambachtslieden, om niet te zeggen kunstenaars, die met veel geduld hun zin voor schoonheid in die gewaden uitdrukken. Zelfs daarvoor heeft deze paus geen respect meer.

Wat het voor hem dramatisch maakt, is dat de jonge Kerk, niets moet weten van zijn afbraakwerk. Jonge katholieken koesteren de rijke traditie van de Rooms-katholieke Kerk. Geen nostalgie, maar een besef dat de Kerk meer is dan het zich overgeven aan modieuze ideologieën. Zij zijn de kweekvijver van toekomstige generaties van priesters en religieuzen, die beseffen dat de wortels van hun geloof veel dieper rijken dan het Tweede Vaticaans concilie.

Auteur:Veroon ter Zee

189 commentaren op “Jonge Kerk in het verzet tegen de dictaten van Franciscus

 1. De kleren maken de man niet. Nostalgie zal de Kerk niet redden, integendeel. We leven in 2022 En kappen op Paus Franciscus – een prioriteit van het Katholiek Forum -brengt geen zoden aan de dijk, integendeel. Het zal de, traditionele katholieken nog meer in het verdomhoekke duwen.

  1. Het gaat niet om een specifieke historische variant van liturgische kledij, “Jerome”, (ik heb niks tegen gotische liturgische kledij als dat correct gedaan zou worden) maar om het geloof en de cultus van de apostelen Petrus en Paulus; dat geloof en die cultus worden bestreden door de satanisten in het Vaticaan omdat zij satanisten zijn, dienaren van Morgoth (“Donkere Vijand” in Quenya); hun “nostalgie” naar de jaren zestig en zeventig betreft de afwezigheid toen van de huidige millennialen en zoomers die geboren en opgegroeid zijn te midden van de volle duisternis sinds die genoemde decennia en die deze duisternis haten (vooral bij zoomers is het fenomeen zichtbaar). Ikzelf, een “millenniaal”, herinner mij hoezeer ik getroffen werd door een muziekvideo van de Franciscanen der Onbevlekte met fragmenten van de misriten en hoe de katholieke instincten van het doopsacrament in mij riepen dat die traditionele riten katholiek waren. Ik was toen achttien of negentien.

   Die video staat nog steeds op het internet; de titel is: “Sandals & Fiddlebacks – Franciscan Traditional Latin Mass”.

   1. “Morgoth” is een woord in Sindarin, niet Quenya. Ik had mij vergist.

  2. @Magda (mooie en R.K. naam). Uw ouders waren dus waarschijnlijk diep gelovige mensen.
   Ik betwijfel of U veel van Uw ouders hebt overgenomen.

   1. Waar haalt de heer of mevrouw Derks het recht en de argumentatie om te ‘betwijfelen’ dat mevrouw Magda ‘veel van haar ouders heeft overgenomen’?

    1. @Gust Adriaensen,
     Twijfelen aan iets of iemand is zo oud als de mensheid.
     Mijn redenatie was zéér kort + duidelijk.
     @Magda heeft getoond, dat zij vollédig in staat is om zélf te antwoorden.

 2. Wil deze paus dan soms een kerk die open staat voor allen, behalve voor traditie-getrouwe katholieken, die nochtans ons respect verdienen. Zij hebben een voorliefde voor de traditie van onze voorouders omdat daarin eeuwen van ervaring ligt opgeborgen waaruit wij kunnen ^putten om onze tijd door te komen, omdat daar de redding van onze ziel centraal staat en dat dit ideaal ons bevrijdt van veel overspannen verwachtingen, ons opgedrongen door grootkapitaal, overheid en media, omdat daar gewaarschuwd wordt voor doodzonde en dodelijke ondeugden die ons in het eeuwige hellevuur doen belanden, omdat daar het zoenoffer van Christus en de sacramenten centraal staan die nochtans onze redding zijn, samen met de Moeder Gods en zovele heiligen, omdat daar een aantrekkingskracht vanuit gaat die de wereld optilt uit de zonde naar een vernieuwd leven in deugd en voor de waarden die centraal dienen te staan: God, persoonlijke verantwoordelijkheid, familie, kerk en een vaderland, dat gehoorzaamt aan de wetten Gods en ook het ongeboren en hoogbejaard leven respecteert en beschermt.

 3. Helaas Waramund, Benjamin, Theudmer, P. Derks c.s. zien jullie niet wat de huidige paus ontwaart bij de traditionelen-in-kant-gestoken: puberaal en bakvissen gedweep met ‘pompa’ en schone schijn plus zelfoverschatting, anti-intellectualisme, verkapte afgodendienst, geloof als cargo cult voor lieden die – enigszins gechargeerd gesproken – verder geen boodschap hebben aan de arme, de vreemdeling, de weduwe, de wees, de zieke, de gevangene, de verschoppeling, de ontheemde en gemarginaliseerde medemens, noch voor BEKERING tot God en godservaring waar Jezus ons oog juist op gericht wilde hebben. In wezen dus ook racisme, eng nationalisme, onbarmhartigheid, onrechtvaardigheid, uitsluiting enz. Priesters zijn echter geen magiërs al zouden sommigen dat wel graag zijn of doen voorkomen in hun begeerte naar macht, invloed, status, met als resultaat het zich boven elke menselijke wet verheven voelen en menen weg te kunnen komen met diefstal en misbruik van kinderen en vrouwen.

  Nee, wij gelovigen moeten de liefde Gods zichtbaar, tastbaar maken en dus handen en voeten geven. Dat is onze ultieme missie: niet het ongenadig oordelen en apart zetten / uitsluiten van mensen, maar God / Christus representeren in de wereld!

  De God van deze paus is dan ook geen onbewogen ’tegenover’ ergens ver weg, van wie men gunsten moet afsmeken, maar een Vader- / Moederfiguur die met jou en jou en mij meetrekt omdat ie van ons houdt en verlangt naar onze liefde voor Hem / Haar die alleen concrete gestalte krijgt in ons mededogen, barmhartigheid, rechtvaardigheid en hulp voor die eerdergenoemde, weinig geprivilegieerden (meestal van kleur). Eucharistie betekent voor deze paus daarom feitelijk niets als wij zelf niet “breken en delen” wat we hebben en zijn. (‘Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de kelk des Heren drinkt, bezondigt zich aan het Lichaam en Bloed des Heren ( ) eet en drinkt zich een oordeel”, zegt de apostel Paulus in 1 Kor. 11.!) En hij wil graag dat wij dat ook zien én praktiseren i.p.v. dat we ons eigen verlangen en begeren cultiveren.

  Liturgie is dus niet de kern of het hoogste doel van christelijk geloven. Dat is mededogen, barmhartigheid, liefde brengen en betonen waar dat nodig is! Zonder goede wreken is ons geloof zin- en inhoudsloos, hoe schoon onze riten ook zijn vormgegeven.

  Is dat zo moeilijk te begrijpen en waarderen? Blijkbaar hier wel, waar menigmaal met aplomb gepleit wordt voor het niet gebruiken van onze hersens en voluit te gaan voor onze onderbuikgevoelens die zouden spreken als, of namens de heilige geest. Is dat de vrucht van al uw overwegen van de H. Schrift? Hebben uw priesters het Woord Gods dan wel tot U gebracht en goed verklaard?

  Hoewel ik kan begrijpen dat sommige mensen hun kop graag in het zand steken als ze grip dreigen te verliezen op de werkelijkheid, toch blijf ik van mening dat struisvogelpolitiek slechts een noodgreep is die geen algemeen voorschrift mag worden voor als er geen directe nood is. Men geeft er immers alle verantwoordelijkheid mee uit handen en men wordt intimideer- en manipuleerbaar. Het is de vraag wie dan ruimte krijgt en neemt om te heersen. M.i. zijn dat altijd de mensen die neigen naar hoogmoed en zelfoverschatting, de machtbeluste volksmenners. Zij kunnen zich – gelijk de Poetins van deze wereld namelijk alleen handhaven en absolute macht ontplooien als anderen zwijgen. (‘De geschiedenis zal leren dat de grootste tragedie ( ) niet het strijdvaardig gejoel van slechte mensen was, maar het weerzinwekkende zwijgen van goede mensen’. Dit was een van de gevleugelde uitspraken van ds. Martin Luther King! Paus Franciscus formuleerde het nog pregnanter, namelijk: ‘Achter rigiditeit (= geestelijke starheid) zit altijd iets verborgen, en in veel gevallen is dat een dubbelleven.’ Ofwel: men doet niet wat men preekt, en verbloemt dat.) Het gewone volk heeft dan altijd het nakijken. (Zie nu Oekraïne.) Wil men dat voorkomen, dan zal men tegenmacht moeten organiseren door zich te verenigen, want geen godheid zal fysiek voor je opkomen, zo leert de geschiedenis.

  De grootste paradox van het leven is misschien dus wel dat alles in ons het leven graag wil omarmen en vasthouden, maar dat je juist dat leven volkomen moet loslaten (al was het maar voor een intens beleefd moment) om het ware geluk te ervaren: de vrede van Christus, de liefde Gods!

  1. Het is erg goedkoop om traditionelen gebrek aan caritas te verwijten. Dit is geen argument en heel suggestief. Alsof een traditionele liturgie vanuit zichzelf de caritas zou uitsluiten en hoogmoed kweekt. De geschiedenis én de tegenwoordig sterk toegenomen kennis, wereldwijd, betreffende de liturgie bewijst het tegendeel. Michael Davies, Peter Kwasniewski, Scott Hahn om maar enkele namen te noemen.
   U roept veel, maar leest kennelijk minder.

  2. Ook nog: twintigduizend jonge mensen op bedevaart van Parijs naar Chartres. Liefhebbers van de traditie. Allemaal puberale, domme, zichzelf overschattende kwezels? Wie leeft er hier in de realiteit?

  3. Het is pijnlijk om dergelijk slaafs, kronkelend gevlei en gekruip voor Franciscus te zien zoals hetgeen hier van u komt, Lucas van Bergen. Het is mede door mensen zoals u dat ketters zich een vals beeld vormen over hoe katholieken zich behoren te gedragen tot de paus van Rome, en in het algemeen over hoe traditionele monarchie werkt. Indien Franciscus zou zeggen dat de zon geen licht geeft, wat zou u dan antwoorden? Iets zoals “Trap op mij, o magnifieke, alwetende, nooit volprezen incarnatie van kennis en wijsheid, Franciscus! U, immers, heeft altijd gelijk en ik ben uw voetmat!”, of iets anders? Een bisschop van Rome heeft geen achterbakse vleiers nodig, maar mensen die hem de waarheid zeggen in zijn aanwezigheid.

   De opvolger van Petrus heeft de taak om de doctrine en de cultus van de apostelen Petrus en Paulus te bewaren; hij mag hen niet aan de kant schuiven ten gunste van de machinaties van de satan. De canon van de Romeinse Mis werd volgens de traditie geschreven door Petrus en Paulus, en die traditie is veel ouder dan Bergoglio en zijn mede-iconoclasten in het Vaticaan; het is aan de paus om te bewaren en door te geven wat ontvangen werd en niet om het ontvangene te vervangen door een monstrueuze weerspiegeling van deze decadente tijd.

   Besef eens waarmee Franciscus de katholieke Kerk in overeenstemming wil brengen, met een moderne samenleving waarin gediplomeerde “intellectuelen” tot kinderen willen zeggen dat mensen kunnen kiezen of zij mannen of vrouwen zijn. Neen, Lucas van Bergen, de Kerk moet niet aangepast worden aan “de tijd”, een “tijd” van waanzin, krankzinnigheid, perversiteit, obsceniteit, van bestuurders die transgenderistische kinderverminking bevorderen en die kinderen willen overleveren aan smerige pedosatanisten. In zo een tijd, Lucas van Bergen, worden “dissidenten” die zich tegen dergelijke gruwelen verzetten “anti-intellectuelen” genoemd.

   In het “middeleeuwse” en het “wereldvreemde” ligt het juiste pad van de Kerk, niet in het na-apen van de janettenpraat van partijpolitiekers en gazettenkribbelaars. Breek met de moderne samenleving en bewandel de paden van het geloof en de rede.

   1. @Theudmer c.s.
    Wat een woede, wat een agressie…
    Belachelijk ook uw stelling (citaat) “Besef eens waarmee Franciscus de katholieke Kerk in overeenstemming wil brengen, met een moderne samenleving …” Volstrekte onzin. U luistert blijkbaar niet of zééér selectief naar wat de goede man zegt. De werkelijkheid is: Nergens wil hij de kerk in overeenstemming brengen met een moderne samenleving; hij wil dat we Jezus navolgen in liefde, rechtvaardigheid, medemenselijkheid. Wij moeten ‘slechts’ onze ogen en ons hart openen voor de realiteit!

    Zet dus uw boze bril af, laat uw oren uitspuiten en of schaf u een stel gehoorapparaten aan. Open uw hart en geest, en u zult daarna de echte werkelijkheid ontdekken en de echte opdrachten die ook op u wachten. Het gemak dat u nu zoekt met uw struisvogelpolitiek is slechts geboren uit uw luiheid en zelfingenomenheid. Dat is niet fraai, maar is altijd voor verbetering, omkering / bekering vatbaar! Zoek daarom eerst het Rijk Gods, en al uw zorgen zullen verlicht worden! Ook u bent niet verloren. U kunt zich bekeren door om te keren van uw heilloze weg richting afgrond (oorlog en verwoesting binnen het volk Gods).

    De paus verwacht n.l. van ons realisme, erkenning van de werkelijkheid. En dat is, dat het klimaat zich tegen de mens keert omdat de mens de natuur van de aarde enz. miskent en misacht met zijn nihilisme, consumentisme, verspilling, onbegrensde groei t.b.v. financieel gewin enz.

    De paus verwacht ook van ons dat we medemenselijkheid, mededogen gaan tonen met ALLE mensen die nu lijden onder het kapitalisme en imperialisme. En dat staat lijnrecht tegenover hedonisme en alle andere wereldse ondeugden. De mensheid, en niet alleen het volk Gods dat zich tot de rk kerk rekent, doet er toe! Dus ook de vluchtelingen, migranten, de ouderen, de kinderen, de zieken, de gevangenen, de miskenden, de buitengeslotenen en allen die nu lijden onder honger en geweld. Besef jij dat nu eens! Rode schoentjes, goudbestikte paramenten en kaarsen bij de vleet dat zijn toch de ouderwetse afgoden, de ‘goden van goud en zilver’ die niets bewerken uit heidense tijden?! Verafgoodt ze dus ook niet door je te verzetten tegen de versobering van de kerkelijke liturgie na Vaticanum II. Wees blij dat de kerk het wil houden bij de essentie van de Eucharistie die vroeger helaas ondergesneeuwd is geraakt, maar nu weer zichtbaar is gemaakt. Doe uw ogen en hart nu eens echt open!

    Bidden doet gij maar in uw binnenkamer. U hoeft ons en anderen daarmee echt niet te imponeren. Het is de barmhartigheid en rechtvaardigheid waarnaar ook gij geoordeeld zult worden. U en mij past dus uitsluitend bescheidenheid, want onze nalatigheid is groot, kijk maar in de spiegel.

    1. Verveel mij niet met uw farizeïsche huichelarij, Lucas van Bergen. De Heer Jezus Christus navolgen doet men niet door de heilige religie te bestrijden die Hij gesticht heeft op aarde en door mee te werken met de satanistische machtigen der aarde. Het horizontalisme dat de verdedigers van de status quo in het Vaticaan verkondigen is tegenstrijdig met de theocentriciteit van de leer die Christus aan de heilige apostelen gegeven heeft ter bewaring en doorgave.

     Oprechte zorg voor armen en onderdrukten is trouwens niet tegenstrijdig met die theocentriciteit; de hypocriete en subversieve politiek die de arme in de mond neemt met de bedoeling om hem te gebruiken om de goddelijke rechtsorde aan te vallen terwijl die politiek hem in werkelijkheid laat stikken is er wel tegenstrijdig mee. Wie denkt dat met zoiets als het “Council of Inclusive Capitalism” van figuren van de donkere machten zoals Lynn Forester de Rothschild, waar Franciscus zich openlijk mee geallieerd heeft, de armen der aarde geholpen worden is delusioneel. Het zijn die donkere machten die de wereld in een dystopische technologische slavernij willen werpen.

     Indien u denkt dat de machthebbers u willen sparen omdat u door het slijk kruipt voor hen, dan heeft u het volledig mis; zij geven niets om u en zijn van plan om knechten zoals u bij het huisvuil te zetten na uw internet-activisme voor hun duistere zaak. Ook u willen ze in de wereldwijde tech-goelag steken die ze willen bouwen, zoals ze met iedereen willen doen.

     En weet, Lucas van Bergen, dat de machthebbers de satan aanbidden en daarom proberen zij voortdurend de katholieke Kerk te ondermijnen; zij proberen voortdurend de bovennatuurlijke krachten te blokkeren die Adonaï op de Kerk gelegd heeft door manipuleerbare idioten, corrupten en slechtaards in de posities van gezag te infiltreren opdat de satansengelen die zij dienen meer bewegingsruimte zouden hebben. Ze doen ook niet veel moeite om hun satanisme weg te steken; “Lucis Trust”, een theosofistische organisatie verbonden met de “Verenigde Naties”, aanbidt de vorst van diegenen die uit de hemelen gebannen werden door sint Mikaël en die zij “Lucifer” noemen. De organisatie beweert dat Lucifer de satan boven-dierlijk denkvermogen gegeven heeft aan de mensheid. Saul Alinsky, de Joodse leermeester van figuren zoals Obama, droeg zijn trotskistisch-revolutionair tactiekenboek op aan Lucifer de satan, de proto-revolutionair die in opstand kwam tegen de Troon van Adonaï de Alheilige.

   2. Heeft U het apostolisch schrijven “Desiderio Desideravi” van Paus Franciscus over de liturgische vorming van het volk Gods (d.d. 29 juni 2022) al bestudeerd?
    Ik vermoed dat U na lezing van het stuk ook zult opmerken dat er tussen deze Paus en mij een diepe kloof gaapt. Ik hou namelijk niet van Ignatiaans spiritualisme, hocus pocus en ritualisering als remedies tegen secularisatie en leegloop van de kerken. Uw suggesties hierboven in een andere richting zijn dan ook volstrekt uit de lucht gegrepen en op niets gebaseerd.

  4. Beste Lucas,
   U begint uw tekst met: “De God van deze paus […]”
   Zijn er dan verschillende goden? Ook moslims stellen dat er maar één God is en als wij ook stellen dat er maar één God is. Gematigde moslims concluderen daaruit dat het dan niet anders kan zijn dan Dezelfde God (er is er immers maar Eén).
   Vergeten wij niet dat de islam – in de 7de eeuw – ontstaan is vanuit verzet tegen een ontaard en geperverteerd christendom, ook al ware het beter (de juiste manier) dat men het christendom terug op het ware spoor had gezet zoals vandaag sommige strekkingen binnen het katholicisme trachten te doen, vb in Frankrijk.
   Heden ten dage leeft m.i. , vooral in de Kerk, te veel de tendens om ieder zijn eigen ‘God’ te creëren. “Godsbeeld” noemt men dat dan. God naar de eigen inzichten ‘boetseren’. Het is altijd veel gemakkelijker om God te laten zijn en te laten doen Wie/wat we zelf willen dan dat wij doen wat God wil. Hij moet ons maar nemen zoals we zijn; en als Hij dan toch zo barmhartig is, dan moet Hij ons alles maar vergeven. Wij moeten niets … behalve wat ons wordt opgelegd door de geseculariseerde overheden. De moderne mens leest “Geef aan God wat God toekomt en aan de keizer wat de keizer toekomt” als: “Geef alles aan de keizer en niets aan God” (Mt 22,21) want het geld is voor de keizer. En vermits men niet tegelijk God en de mamnon kan dienen (Mt 6,24), blijft er voor God niets meer over.
   De moderne visie is een god te scheppen naar het (wens)beeld van de mens in plaats van de mens die – door God – geschapen is naar Gods Beeld en gelijkenis.

 4. “De kant van grootmoeder…”. Hoe gemener kun je trouwe katholieken beschimpen? Deze man die voor paus doorgaat, God zal er Zijn bedoeling mee hebben, demonstreert hier weer eens zijn gebrek aan liefde voor de Kerk der eeuwen. Dat hij zoiets eventueel privé zegt, zou nog tot daar aan toe zijn, maar dit is een openbare beschimping van wat slechts een uiterlijkheid lijkt maar wat wezenlijk veel dieper gaat. Liefde voor de Kerk ergert zich niet en al zeker niet daaraan. Hij dus wel.

 5. Natuurlijk gaat het niet om kant of goudbrokaat! Echter, ‘niets gaat boven de goddelijke eredienst’, zo beklemtoonde de H. Benedictus reeds. En zoals paus Benedictus XVI het verwoordde, ligt de diepste oorzaak van de crisis die de Kerk treft in de verduistering van Gods prioriteit in de liturgie. “Wat voor vorige generaties heilig was, blijft heilig en groots voor ons en het kan niet plots geheel verboden worden of zelfs beschouwd worden als schadelijk.” Franciscus’ diepe afkeer van wat altijd als waar, goed en schoon gold, zal de H Geest niet ervan weerhouden om jongere generaties opnieuw bij de les te brengen door ze terug te brengen tot Jezus’ hart, dat in het heilig Sacrament zijn meest authentieke en hoogste uitdrukkingsvorm vindt (de verwoede pogingen van de uitstervende ’68ers ten spijt). Le Pélérinage de Chrétienté getuigt daarvan 🙂
  Franciscus’ drogreden dat Vaticanum II bij sommigen nog steeds niet lijkt te zijn doorgedrongen, wordt bovendien reeds gelogenstraft door de feitelijkheid dat de Tridentijnse liturgie van ’62 in tegenstelling tot de NOM-versie juist véél meer aan de wensen van de concilievaders beantwoordt.

  Door de liturgie als kern van het geloof te elimineren zaagt Lucas van Bergen de verticale dimensie van het kruis af. Je kunt als spiritueel geïnspireerde humanist ‘breken en delen’ tot je een ons weegt; dat heeft uiteindelijk net zo weinig met Jezus van doen als de maçonnieke inspanningen van de plaatselijke Rotary-club.

 6. @Paul,
  Uw laatste alinea geeft de kern van Uw (zeer gewaardeerd) betoog aan.

 7. ‘Vorige week nog, tijdens een ontvangst van Siciliaanse bisschoppen en priesters, kon Bergoglio zich niet inhouden, hij was woedend: ‘, schrijft Veroon ter Zee. Wil de auteur de bron(en) vermelden waarmee hij deze wel heel specifieke uitspraak van de paus kan bewijzen. Of heeft hij vooral een heel grote duim gevuld met haat voor Franciscus?

  1. Niet erg netjes om maar te veronderstellen dat de schrijvers van KF maar wat uit hun nek kletsen. Er is genoeg te vinden over de uitspraken van de paus.

 8. Voorstel: de naam van deze website vervangen door anti-paus Franciscus Forum.

  1. @marcel,
   Ik heb ’n serieuze vraag voor U: Waarom bezoekt U deze site???

   1. Ja, Mijnheer Derks, ik ben niet de enige die uw betweterig en hautain gedoe kotsmisselijk vindt.
    Bent u een volgeling van Jezus die liefde predikte of bent u de schriftgeleerde die stond te pochen vooraan in de tempel? Ik hoef de vraag eigenlijk niet te stellen: ik weet het eigenlijk al.
    Tony Geiss

    1. Tony Geiss,
     Ja, (Mijnheer???), mijnheer Derks (Dit is algemeen beschaafd Nederlands.

     ‘mijnheer’ dient dus met KLEINE letter geschreven te worden, tenzij het ’t eerste woord in een zin betreft). (Dat wordt en werd al op de basisschool bijgebracht.)

     Over hautin gedoe gesproken: Uzélf bent degene die uit de hoogte doet.
     Het moet mij werkelijk van het hart: Dat hautin gedoe wordt door zeer velen (= gelovigen + óngelovigen) kotsmisselijk gevonden.

     Jongen, bezoek a.u.b. andere sites: er zijn zóveel sites waar U Uw braaksel kunt uitkotsen.

     1. U bent een echte Mijnheer, P. Derks, als ik u zo bezig zie, waarschijnlijk een schoolmeester die alles beter weet. Daarom die “Mijnheer”, opzettelijk met een hoofdletter.
      Maar waarschijnlijk hebt U op school ook geleerd dat het niet hautin moet zijn, maar hautain.
      Ik vraag U, Mijnheer Derks, nogmaals om niet meer te reageren. Doe rustig verder op KF en win vele zieltjes.
      Tony Geiss

      1. @Tony Geiss
       Wat bent Ú ’n kinderachtig en hautain (= uit de hoogte doen) persoontje.
       (Dat moét U al vaker gezegd zijn.)

       Er zijn echt méér personen die de universiteit hebben gehad.
       Op deze site is voor hautain gedoe werkelijk géén behoefte.
       Het is jammer, dat Ú WÉL die behoefte heeft.

 9. Omdat ik geïnteresseerd ben in het katholieke geloof en geloofsverdieping zoek. Ik heb geen boodschap aan de anti-paus Franciscus berichten. Ik denk dat dit sooort berichten op termijn vele lezers doet afhaken. Er wordt telkens tot verveles toe opnieuw getapt uit hetzelde vaatje. Deze website zou beter iunhoudelijke artikels bieden waarmee je geloof kan verdiepen.

  1. Misschien is het raadzaam om dan ook zelf inhoudelijk te reageren, Marcel. Pro of anti lijkt me niet terzake doend.

 10. Bekvechten heeft geen zin.
  Het zal gaan zoals het altijd weer gaat. Niemand kan ontkennen dat de geweldenaars met velen zijn en louter door hun grote aantallen de hele wereld domineren, en gemakkelijk natrappen op de kleine Restkerk.

  — de kindermoordenaars vallen de rechters van het land aan en vertrappen de rechtvaardigen samen met de constituties en alle wetten van het land (USA).
  — de goddelozen vallen de priesters aan en menen de waarheid te kunnen vervangen door tijdelijke wild-socialistische verlangens (VAT2 en de op gang komende synode).

  — een demente president en een mentaal gehandicapte vicepresident blijven blijkbaar voorlopig onaanraakbaar ondanks overvloedige bewijzen van hun haatcultuur en vernielingsdwang. De afbraak en ontmanning van dat grote land kan niet meer gestopt worden en het zal nooit meer de wereld domineren (de USA en de Westerse macht).
  — een door ongekende weelde geheel verdoofd volk laat zich volledig in de vernieling leiden door socialistische priesters die nu op het punt staan de Chinese staatskerk tot wereldkerk te benoemen waardoor dat eerder gekerstend volk niets anders meer weet te doen dan de oorspronkelijke heilige cultuur te vervloeken.

  Al deze duistere leiders beelden zich nu in dat zij niet meer kunnen verliezen en dat zij zelfs tegen God kunnen uitroepen dat zij de onoverwinnelijke sterksten zijn:
  – – – Openbaringen 13:4-9 Petrus Canisius 1939 – – –

  4 Ze aanbaden den Draak, omdat hij macht aan het Beest had gegeven; maar ook het Beest aanbaden ze, en ze zeiden: Wie is gelijk aan het Beest, En wie kan het bestrijden? 5 Ook had het een bek gekregen, om grootspraak en godslastering uit te braken; en het was hem gegeven, dit te doen twee en veertig maanden lang. 6 En het opende zijn bek tot het lasteren van God, om zijn Naam te vervloeken, zijn Woontent en allen die in de hemel verblijven. 7 Ook werd hem toegestaan, strijd te voeren tegen de heiligen, en ze te overwinnen. En er werd hem macht gegeven over alle stammen en volken, talen en naties; 8 en aanbidden zullen hem alle bewoners der aarde, wier naam niet staat geschreven sinds de grondvesting der wereld in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is. 9 Wie oren heeft, die hore!

  Hun tijd is afgemeten.
  Geloof, hoop en het lijdzaam geduld van de geestelijke liefde.
  Dit is wat onze vijanden missen!

  1. Eric-b-l: “Bekvechten heeft geen zin.”

   Het is niet rap dat men iemand op het internet aan het einde van een woordenstrijd ziet toegeven dat hij verkeerd zat. Maar wanneer ik reageer op iconoclastische en adogmatistische internet-activisten doe ik dat om “normies” kennis bij te brengen die misschien in stilte meelezen en zich misschien nog laten bewegen tot juiste inzichten.

   Wat het liturgische betreft; vanuit het Vaticaan kunnen ze niet de krachten van herstel tegenhouden die zich op grasspriet-niveau bewegen. Bijna niemand onder bejaarde leeftijd wil nog op zondagen opstaan om in een kring rond een Ikea-tafel “De wereld is een toverbal” te gaan zingen; de bugniniaanse machine heeft geen slagkracht om de jaren zeventig te herhalen, hoe hard en repetitief de verdedigers ervan hier ook komen zagen.

   1. Waramund, ik waardeer ten zeerste al uw commentaren zonder uitzondering. Maar omdat ik me altijd in een toestand bevind van achtervolging door een bepaald soort mensen is het beter dat ik van iedereen afstand houd. Beetje bij beetje groeien er nieuwe inzichten waar ik echt geen raad meer mee weet. Het lijkt haast alsof de sterren van de hemel gaan vallen.

 11. @Lucas v. B. hierboven ;
  citaat, “……Liturgie is dus niet de kern of het hoogste doel van Christelijk geloven. Dat is mededogen, barmhartigheid en liefde brengen en betonen waar dat nodig is ! Zonder goede werken is ons geloof zin- en inhoudsloos, hoe schoon onze riten ook zijn vormgegeven.”

  Met uw “gutmenschen” gepraat, slaat u een slag in de lucht, beste Lucas. U geeft zichzelf bloot. Op zich klinkt het mooi en begrijpelijk in de oren van ongelovigen, protestanten en de grote massa deugmensen. Maar uw spiegel van eigen ervaring gaat niet dieper dan die van horizontaal gerichte NGO werker, of van die van het Rode Kruis.

  Zij is het gevolg van gemis aan devotionele diepgang en onkennis van de genade gaven die het Heilig Misoffer teweeg brengt. Vergeten is dat het Heilig Misoffer van altijd, de enige ontmoetingsplek is met God. Zij is het centrum van mystieke begeestering, zonder welke ieder verder handelen ‘genadeloos’ strandt. Al onze “goede” werken in de meest brede zin, zijn vergeefs als de hemelse genade ontbreekt.
  Enkel het Heilig Misoffer van altijd, levert de genadevolle energie die “bergen kan verzetten.”

  De grootste heiligen putten daaruit hun meest bovenmenselijke kwaliteiten. Een voorbeeld bleek recent, met de heiligverklaring van de gewezen Franse leger officier Charles de Foucauld (1858-1916), ermite au Sahara, en martelaar. Ook de Trappisten monniken van Tiberine (Algerije), zijn in onze tijd, naar zijn voorbeeld, de marteldood gestorven door islamieten handen. Zij sloegen niet op de vlucht, toen het gevaar tastbaar dreigde. Zij wachtten af.

  Wat verder terug in de geschiedenis, tijdens de Reformatie rond 1566, is de pastoor van de St. Pieterskerk in Leiden vermoord, terwijl hij zich aan de kerkdeur verzette tegen de heiligschennende Geuzen, de toenmalige terroristen, gefinancierd en aangestuurd door Engels en Amsterdams groot geld. Dezelfde Geuzen vermoordden de Martelaren van Gorcum.

  De hier genoemde martelaren, brachten het grootste offer van hun leven. Hun moed werd telkens gesterkt door de hemelse genade kracht van het Heilig Misoffer. Vooral de mystiek gedreven aansporingen voor twijfelaars, door de leidende pastoor in Gorcum, is sprekend. Tijdens de nachtelijke uren in gevangenschap, sterkte hij zijn 20-tal mede gevangen geestelijken en lot genoten, met aansporingen en gebed. Slecht één bezweek voor de chantage van de beulen.
  Geen NOM tafeldienst kan zich daarmee meten.

  Niet voor niets hebben de gemijterde schurken van dat vervloekte Vat 2 concilie (1965), onder aanvoering van de philo-communist, en joodse vrijmetselaar, de praktizerend homosexuele Montini, alias paus Paulus VI, de Kerk van altijd in het hart getroffen, door, wederrechtelijk, de heilige Liturgie van 2000 jr., de nek om te draaien. Daarmee werd het hart van de Kerk, waar alles om draait, dodelijk getroffen. Het Heilig Misoffer werd vervangen door een Lutherse tafeldienst. De leegloop van de clerus en de gelovigen sindsdien, dus 55 jr. terug, zijn daarop terug te voeren. De veroorzaakte, huidige chaos in de wereld, creëert ruim baan voor de tirannie van Satan’s Synagoge (Ap. 2:9,3:9)

 12. Wat een spektakel, wat een machtsspel
  Heer, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen….
  Wordt stil, ga naar je diepste binnen, en luister wat God wil….
  Het gaat jullie allemaal goed
  God zegen jullie, Hij houdt van jullie allemaal…en wenst samenhorigheid en respect.
  Milla

  1. @ Steen Camilla,
   had u de moed het vaccin te weigeren?
   Zult u ook de moed vinden om de chip-inplant te weigeren?
   Bent u voorbereid op de verdrukking, bent u bestand tegen onterechte beschuldigingen?
   Of spreekt u ten goede voor degenen die juichen om ‘paus’ Franciscus?

 13. Het is precies echt een discussie…;
  Ik ben niet voor zo’n radicaliteit en machtswellust.
  Wie heeft er de Waarheid???
  We kunnen alleen onze mening verwoorden, maar wie zijn wij???
  Allemaal kleine mensjes…. en we mogen een mening hebben, maar is dat DE WAARHEid???
  Ik zou niet willen in Fransciscus zijn schoenen staan, en z’n verantwoordeli!jkheid krijgen.
  Ik vind dat hij al veel dingen ten goede heeft veranderd, maar hij is niet volmaakt…
  We kunnen toch niet blijven stilstaan bij het verleden, we passen ons toch ook gedeeltelijk aan,
  om volgens ons betere veranderingen door te voeren. Niet om klakkeloos de kudde te volgen , maar om verantwoord te evolueren. Verder wens ik daar niet meer op in te gaan.
  Ik heb niets tegen de jeugd hoor, integendeel.
  Ik vond ook dat ze van ’t ene in het andere terecht gekomen waren, maar het is precis moeilijk om de gulden middenweg te bewandelen…al die radicaliteit in het spreken en schrijven vind ik degutant, sorry… Milla

  1. Het gaat er om dat al geruime tijd vanuit het Vaticaan het meest waardevolle geminacht wordt. Dit heeft niets met een gebrek aan caritas van traditionele zijde noch met een geldige argumentatie van V.II bejubelaars te maken. Dit is haat t.o.v. het misoffer en anders niets.

  2. @Steen Camilla,
   Dat is: met héél veel woorden een antwoord ontwijken.
   Het antwoord kan zeer kort zijn: ja of nee (dus maximaal drie letters).

 14. Op welke vraag moet ik antwoorden?
  Ik heb verleden week een vierde vaccin gaan halen,
  Een chip is wat anders, daarbij ; ik leef vandaag en weet niet wat ik in de toekomst gaat doen
  Ben ik opgewassen…….. weet het niet
  Ik ben niet tegen Fransciscus, dus voor…
  Weet ge genoeg? Dat is meer dan 3 woorden ja of neen….sorry
  Milla

  1. @ Steen Camilla,

   God is Waarheid.
   Er is niets buiten God.
   Dat is de simpele eenvoud van het geloof.
   Bidden: dat doet men oprecht als een kind.
   Men mag niet on-oprecht bidden want dat soort ‘bidden’ kan uw veroordeling worden.

   Paus Franciscus is groot nodig om de modernisten en socialisten te verzamelen, want zij kunnen nooit in oprechtheid bidden, dat is voor hen onmogelijk. Daarom zal deze ‘speciale’ paus hen allen tot een schisma leiden.

   U zult werkelijk moeten kiezen voor de eenvoud van het oprechte geloof,
   of voor de vrije moord-abortussen en de moord-euthanasie en de goddeloze homo’s.
   Het is het ene of het andere.
   Neutraliteit is onmogelijk tegenover God.

   Jezus zei: “Wie niet voor Mij is, is tegen Mij.”

   U moet alvast beginnen bidden en indien mogelijk al biddend een beetje vasten om aan God zuivering van uw lichaam te bekomen. Maar dan mag u nooit meer meedoen met al die leugens.

  2. @Steen Camilla,
   Dát was duidelijk: kort én krachtig.
   Dat houdt in, dat wij inzake geloof elkaars tegenstander zijn:
   U bent overduidelijk links (of rechts), terwijl ik rechts (of links denk EN bén).
   Ben ik blij dat U en ik elkaars buren niet zijn.

   1. @ P. Derks,
    In principe kan Camilla nog betrekkelijke genezing van die gevaarlijke vaccins bekomen.
    We zouden haar moeten aanmoedigen.

    1. @eric-b-l
     Daar kan ik maar één antwoord op: Camilla, voor Uw eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid: word a.u.b. R.K. gelovig!!!

     1. Ik ben RK gelovig, ik draag dag en nacht een kruisje, en probeer te leven in de geest van Jezus, religieus. Ik bid ’s morgens en ’s avonds , en probeer wekelijks en soms in de week de eucharistie te volgen,. Iedereen vult dat in op zijn manier he.
      Ik ben er ook voor mensen die me nodig hebben, ik doe nog wat ik kan aan mijn leeftijd, dus….
      Gegroet
      Camilla

      1. De moderne ‘mis’ en de moderne priesters zijn hard bezig zich los te maken van de RK. Volgend jaar in oktober zou de synode eindigen en we verwachten dat dan de definitieve scheiding komt; het schisma. Dan zou ook de moderne ‘mis’ afgeschaft worden en in de plaats daarvan een vreemd soort dienst voor alle godsdiensten tegelijk. Vermits het dat is wat paus Franciscus wenst kunnen zijn volgelingen zich niet meer katholiek noemen.
       Het is aan u om de keuze te maken tussen waarheid en leugen.

       Nu u vier vaccinaties kreeg kan geen enkele dokter u nog daarvan zuiveren.
       Alleen God kan dat, en daarom is het aan u dat te wensen en het aan God te vragen. Bidden is vragen, en biddend vasten is als smeken met berouw over het door u goedkeuren van de leugens over dat vaccin.

      2. Ik sta helemaal achter je, Camilla. Hopelijk mag ik je naam nog met hoofletter schrijven.
       Zelfs de grote gelovigen krijgen hier plotseling een grote bek. De mentaliteit is hier ferm veranderd.

      3. Da’s mooi Camilla. ‘Gewoon’ verpozen bij het hart van Hem die u draagt. Thuiskomen, zoals Marie Madeleine aan de voeten van haar Heer, stilletjes luisterend als Martha’s zus die het beste deel koos, volhardend zoals Maria onder het kruis van haar eigen Zoon. Moge het feest van aanstaande vrijdag zo’n thuiskomst zijn. In het Hart van Hem die u draagt.

      4. Zij bekennen volgelingen te zijn van paus Franciscus wiens taak het is de afvalligen te verzamelen. Welke troost kan men hen dan nog menen te kunnen schenken?

       Het is beter voor hun zieleheil dat zij geschokt wakker worden door te beseffen dat zij de bedriegers van de KUL niet hadden mogen volgen en zo moeten zij ook gaan beseffen dat het zogenaamde vaccin niet werd aangeprezen door ware gelovigen maar wel door de ergste vijanden van het christendom.

       Nog veel erger is het ontkennen van de eigentijdse profeten. Men kan toch werkelijk niet verwachten dat paus Franciscus deze profeten zou aanprijzen. Profeten worden door God opgewekt. Dat was in alle tijden zo en dat zal altijd weer gebeuren wanneer noodzakelijk.

       Slechts wanneer zij berouwvol aan God vergiffenis vragen kan de werking van het vaccin-gif deels nog in hun lichaam worden verminderd. Die biecht hoeven zij niet openbaar te maken, dat is hun persoonlijke relatie met God.

       Door hen te troosten in hun ongelijk riskeert men deelachtig te worden aan hun ongelijk.

    2. Zelfs “onze” Offerziel en haar geestelijke begeleider (biechtvader, heilige Priester) hebben de vaccinaties aanvaard, en ik ook. Het was voor onze Offerziel, op uitzondering van de inenting tegen kinderverlamming, dat ze voor de allereerste keer een vaccinatie ontving. Indien de vaccinatie zo slecht was, dan had Onze Lieve Heer voor deze Bruid van Christus wel een stokje gestoken.
     Ik heb deze Bruid van Christus ook nooit horen spreken over het inplanteren van een chip. Tijdens het 1000-jarig vrederijk, wanneer er een nieuwe Paus is gekozen (die erg geliefd zal zijn en ook wonderen zal doen) en er een nieuwe Christelijke monarch terug op de troon in Frankrijk zit, zal er géén geld meer bestaan. Wie de zeer woelige tijden zal overleven, waarbij de levenden de doden zullen benijden, zullen mogen verder leven in een zeer mooie tijd, waar genoeg zal zijn voor iedereen.

     1. Het bestaan van de chip-inplant kan niet meer ontkent worden omdat meer en meer werkzoekenden niet de moed hebben het te weigeren wanneer de bedrijfsbazen het eisen.

      Een “offerziel” die zich aan valse wereldse wetten onderwerpt is een kind van de duivel en dus geen offerziel. Een offerziel is eerder een ziel die vervolging ondergaat omdat zij ongehoorzaam is aan de eisen van de wereld want dat kan de duivel niet verdragen.

      Denk A.U.B. zeer goed na voor het te laat is omdat de chip onmogelijk kan verwijderd worden zonder dat men het opmerkt en dan volgt ontslag en werkeloosheid.

      1. Wel , wel, wel, Eric. Jij oordeelt en veroordeelt en dat noemt zich een grote katholiek, die zelfs het Boek der Waarheid als grote waarheid aanschouwt.
       Ik heb meermaals de link van de KUL hier gepost, waarin de doctoren in de Mariologie het boek als ketterij hebben beschouwd.

       1. @Marie-Elisabeth,
        Iéder persoon die Maria omlaag haalt, al is het maar IETS, die persoon kan NIMMER R.K. gelovig zijn.
        Iemand die goed genoeg is, om de aardse Moeder van Jezus Christus (GODS EIGEN ZOON(!!!) te zijn, is het 100% waard om ÓNZE Moeder te zijn.

        @Marie-Elisabeth, ga A.U.B. NEDERIG in een hoek knielen en vraag Uw Heer, onze God zeer snel om vergeving.

        Ik zou mij DIEP schamen, als één van mijn kinderen Uw hoogmoed zou tonen.
        Ook zou ik mij DIEP schamen, als één van mijn kinderen U en/of Uw zogenaamd klooster zou bezoeken.

     2. @Marie-Elisabeth,
      Wát een eigenwaan (arrogantie): ‘onze’ ‘Offerziel’. Dat is ÉCHT waanzinning!!!
      U zit toch niet in een gekkengesticht (in een inrichting voor opvang van geesteszieken)???
      Er is maar ëén Persoon, die zich voor ons geofferd heeft: Jezus Christus.

      U kunt beter die ‘biechtvader, heilige Priester’ weggooien.
      Nógmaals: Wij hebben ÉÉN Persoon, DIE WERKELIJK HEILIG IS: JEZUS CHRISTUS.

  3. Proficiat voor je antwoord, Milla. Ik sta volledig achter je.

 15. @Marie-Elisabeth,
  .”Zelfs “onze” Offerziel en haar geestelijke begeleider (biechtvader, heilige Priester) hebben de vaccinaties aanvaard, en ik ook.”

  Die ‘heilige Priester’ kan NIMMER(!!!) heilig zijn.
  Verder waag ik het te betwijfelen of het ’n priester (zeer zeker geen ‘Priester’) was.
  De reden van mijn ongeloof inzake Uw gezegdes: ‘Priester’ = GodZélf.
  U wéét en beseft dat.
  Dat maakt Uw gezegdes nóg zwaarder. Daarom waag ik zwaar te betwijfelen of Uzelf non bent.

  1. @Marie-Elisabeth,
   U bent hoogstens R.K. opgevoed. Maar zelfs dát waag ik te betwijfelen
   Mijn reden: U kunt NIMMER het woord ‘Priester” per ongeluk met hoofdletter geschreven hebben.

   U bent hooguit OPGELEID om te doen ALSOF U R.K. gelovig bent.

  2. U valt zelfs over hoofdletters. Onze Eerwaarde Heer Pastoor van onze kerkfederatie heeft ook de vaccinaties aanvaard en andere Eerwaarde Heren eveneens.

   1. @Marie-Elisabeth,
    U bent véél te goed opgeleid om hoofdletters zeer Precies op de verkeerde plaatsen te gebruiken.
    Ikzelf heb bij nonnen als misdinaar gediend.
    En werkelijk NIMMER hebben zij een priester met God vergeleken; het was nóg steviger:
    zij wisten welke vaste biechtvader ‘hun’ priester had. (Hun vaste priester biechtte dus óók!!!)

    @Marie-Elisabeth, vanaf NÚ wantrouw ik U als in potentie ’n mol.(En laat die zwaaroverdreven ‘E’ a.u.b. óók weg; ‘eerwaarde heer’ is méér dan voldoende.

    1. @Marie-Elisabeth,
     Nóg preciezer: Eerwaarde Heer Pastoor dient te zijn: eerwaarde pastoor.

 16. Waar blijft mijn reactie inzending op Lucas v. B., beste moderator ?

 17. officiële(!) taalregels van Nederland:
  (zie de site:
  taaladvies.net/titulatuur-in-nederland-algemeen/#8

  pastoor/rector = adressering: De zeereerwaarde heer (gevolgd door de achternaam);
  mondeling of schriftelijk naar ’n derde: pastoor (eventueel gevolgd door de achternaam)

 18. @ Marie-Elisabeth,
  u bent vrij om te denken en te leven zoals u verkiest,
  ik kan u slechts wat goede raad geven.

  De KUL is al sedert de jaren zestig niet meer katholiek,
  het socialisme is overal in doorgedrongen,
  en dat is gemakkelijk te zien en te horen.
  Alles wat zij zeggen is vrijzinnig en socialistisch.
  Onderzoek het zelf.

  In de zestiger jaren kwamen studenten aan universiteiten in zowat alle alle landen in grote onrust,
  eigenlijk was het een opstand tegen de kerk,
  en waar kwamen die mensen later terecht?
  Zij zijn degenen die de hele samenleving vergiftigden met hun vrijzinnig socialisme.
  Zoek eens uit wie bij kranten en tijdschriften werkten, zelfs het parochieblad, de TV en radio, niemand wordt gespaard voor hun misleidingen.

  En de bisschoppen sluiten ogen en oren of doen zelf schaamteloos mee zoals bisschop Johan Bonny van Antwerpen, en zijn collega’s vinden dat normaal?
  En u ook, vindt u dat allemaal normaal?

 19. @ Marie-Elisabeth,
  Mijn broer zocht – en al de zijnen – in die tijd ’n fatsoenlijk seminarie.
  Ik praat dus over in feite eigen ervaring.
  Ik kan voor de vólle 100% beamen wat @eric-b-l schrijft:
  De KUL is al sedert de jaren zestig niet meer katholiek (om preciezer te zijn: medio jaren zestig).

 20. Dank u wel Marie-Elisabeth voor je positieve reactie tegenover mij
  Groetjes
  Milla

 21. @camilla steen,
  Discussies gaan niet over ‘wie gelijk heeft’, maar heeft tot doel: Waarheid.
  De Waarheid vind je hooguit na goed(!) onderzoek.

 22. @ “Marie-Elisabeth” en “camilla steen”,
  of wie u in werkelijkheid ook moge zijn,

  indien u zelf een website zou opzetten zou dat geen enkele traditionele katholiek aantrekken en de gang van zaken zou net zo zijn als op kerknet.be; alleen degenen die vals mee-heulen en mee-liegen met de bende zouden aan bod mogen komen en al de anderen zonder meer buitengesloten worden.
  Geen enkele ernstige overdenking is mogelijk.
  Dat op zich is bewijs van hun lafhartigheid.
  Zij kunnen namelijk niet riskeren dat lezers terug naar de traditie zouden stappen. Ha! Met andere woorden: zij dienen niet de waarheid vermits zij vrezen het pleit te verliezen.

  Het verschilt in niets met de mentaliteit van Amerikaanse ‘democraten’ van hoog tot laag waarvan eerlijke mensen zich afvragen hoe het zo ver is kunnen komen. En nu worden die ‘democraten’ geconfronteerd met de gevolgen van hun eigen bedriegerij en weten ze niet meer hoe of wat, en de angst voor de volgende verkiezingsronde die in november begint zet hen aan tot de meest absurde en nooit geziene duivelse activiteiten.

  En u vindt het natuurlijk, net zoals hen, heel leuk hier vrij te komen fantaseren en alle ernst te ondermijnen. Het zal u spoedig vergaan zoals hen. Waar zal u dan nog terecht kunnen? Ik weet het al; bij de grote dictators die het wereldsocialisme dirigeren.
  Ik ben beschaamd in uw plaats.
  Wij hoeven niet te vrezen het pleit te verliezen. Iedereen hier doet zijn uiterste best de waarheid te dienen, ook als men onrechtvaardig beschuldigd wordt.

 23. “Vals heulen en mee liegen” met de Vat 2 bende, is de realiteit, beste Eric.
  De meeste katholieken hebben de band met de waarheid doorgeknipt, en leven, onder het etiket van “barmhartigheid”, met de schaamlap van radicaal relativisme. Het Vat 2 dogma, van geen waarheid, die is tijd, plaats en omstandigheden, gebonden (Ratzinger).

  Heldhaftigheid van de Heilige Jeanne d’Arc, zegt NOM adepten, niks, noch de radicale overgave aan God’s presentie van de H. Foucauld, of de heilige monniken van Tiberine (zie hierboven). Voor hen zijn zij onbegrijpelijk, buitenaards.

  Het proces van ontkerstening, de afgelopen decennia, ging geleidelijk en soms onbewust. Confrontaties werden ontweken, pertinente vragen niet gesteld. De harde waarheid over wat er toen, een halve eeuw terug, gebeurd is, blijft taboe. Zie hierboven het relaas van Lucas v. B.. Enkelen nemen de moeite om te reageren, waaronder ikzelf, maar de meesten zegt het niks, en laten het passeren. Maar wegdenken kan niet meer. De crisis van Bergoglio is te tastbaar, te schokkend. Hij opent ogen, wereldwijd.

  Op 7 Juli 2007, kwam de ommekeer. Met de herinvoering van de Traditionele Liturgie van altijd, door paus Benedictus, drong het besef door dat V2 het grootste binnenkerkelijke verraad ooit, geweest is. De venijnige weerstand van de clerus, van hoog tot laag, bracht stap voor stap de waarheid aan het licht, wereldwijd, evenals die over de Liturgie “hervorming”, in 1969.

  15 jaar later, drijft de Traditie mee in de opkomende vloed. Geen dijk houdt die meer tegen. Jongere generaties zijn niet meer te stoppen, niet door de Vaticaanse top, noch door lokale bisschoppen. NOM parochies vergrijzen en de Traditionele parochies vergroenen. Met de vloed, wordt het gehele Vaticaan 2 kaartenhuis van denken, doen en laten, door de goot weggespoeld. In meer dan 2000 jr., een detail van de geschiedenis.

  1. Correctie, 4de alinea, 3de regel, lees als volgt :
   ………..De venijnige weerstand van de clerus, van hoog tot laag, tegen de Tridentijnse liturgie, bracht stap voor stap de waarheid………………..

  1. @Zorg,
   Het gaat niet om gelijk of óngelijk.
   Het gaat erom, dat deze site wordt geïnfiltreerd door diverse nep-katholieken.
   Het is één der taken van lezers, om hen te ontmaskeren (niémand ánders doet het c.q. kán het doen).

 24. Waar blijft mijn ingezonden reactie, beste moderator ??

 25. @Jules van Rooyen,
  Ik vind jammer genoeg geen prullenbak bij de emoji.

 26. De hemelse liturgie zoals beschreven in het Boek der Apocalyps, dat katholieken als goddelijk geïnspireerd erkennen, toont de wil van God aan dat de christelijke aanbiddingscultus theocentrisch en hiëratisch moet zijn. De Levitische priesters benaderden de oud-testamentische tempelcultus met grote eerbied en zorg; logischerwijze moet de cultus van het Nieuw Verbond, waar Christus Zelf op het altaar neerdaalt, met nog grotere eerbied en zorg benaderd worden. Protestanten beweren dat dergelijke liturgische eerbied en zorg niet meer vereist zijn sinds de komst van de Messias, maar de gewijde tekst van de Apocalyps bewijst zij wel vereist zijn.

  Er is geen horizontalistische novus ordo-mis in de hemel der gezegenden.

  Wie zoals Mozes op de heilige berg Horeb met het goddelijke in aanraking komt gaat op dat moment niet met de rug naar het heilig gebeuren staan en met een gitaar bizarre kampvuurliederen uit de jaren zestig staan spelen en zingen; neen, men valt met het gelaat ter aarde in heilige vrees.

 27. Onderstaande tekst mogen jullie allemaal eens lezen. Deze is afkomstig uit de visioenen van de H. Birgitta van Zweden.

  Zelf hou ik me zéér weinig bezig met nieuwsberichten over Paus Franciscus. Ik bid wel voor hem. Ik houd me helemaal niet bezig met het Boek der Waarheid.

  Wekelijks tracht ik 3 tot 4 keer naar de H. Mis te gaan, 2 x per week naar de Aanbidding van het Heilig Sacrament, waarvan ik nu terugkom. Ik heb gebeden, ben te biecht gegaan, kreeg het Sacrament van de Ziekenzalving en volgde de H. Mis. Het was vandaag Hoogdag, …. Johannes de Doper, morgen is het feest van het Heilig Hart van Jezus.

  ***

  Regelmatig lees ik onderstaand visioen? De laatste alinea is toepasbaar op mezelf. Ik krijg heel veel genade van Onze Lieve Heer. Ik ben dankbaar.

  ***
  Jezus Christus spreekt hier tot de H. Birgitta.

  Ik ben als een grote en machtige koning. Vier dingen hebben betrekking op een koning. Ten eerste moet hij rijk zijn, ten tweede vrijgevig, ten derde verstandig, en ten vierde, liefdadig. Ik ben echt de koning van de engelen en van alle mensen. Ik heb deze vier kwaliteiten die ik heb genoemd. In de eerste plaats, ben ik de rijkste van allemaal, omdat ik iedereen in zijn behoeften voorzie en nog steeds evenveel bezit nadat ik het ze heb gegeven. Ten tweede, ben ik de meest vrijgevige van allemaal, omdat ik bereid ben te geven aan iedereen die vraagt. Ten derde ben ik de wijste van allen, want ik weet wat iedereen toekomt en wat het beste voor hem of haar is. Ten vierde, ben ik liefdadig, omdat ik bereid ben meer te geven dan wat iedereen vraagt.

  Ik heb, zoals je mag zeggen, twee schatten. Zware materialen, zwaar als lood, zijn opgeslagen in de eerste schatkist, en de plek waar deze schatkist ligt is omsingeld door scherpe en spitse doorns.

  Maar deze zware dingen lijken zo licht als een veertje voor een persoon die begint met ze om te keren en leert hoe hij ze moet dragen. De dingen die voorheen zwaar en moeilijk leken worden licht en de dingen waarvan hij eerst nog dacht dat ze scherp waren worden zacht.
  In de tweede schatkist lijkt glinsterend goud te liggen en kostbare edelstenen en heerlijke dranken. Maar het goud is helemaal dof en de drankjes zijn als gif.

  Er zijn twee paden naar deze schatten, alhoewel het er oorspronkelijk maar één was. Bij de splitsing, dat wil zeggen waar de twee paden beginnen, stond een man die uithuilde bij drie mannen die het tweede pad namen en hij zei: “Luister, luister naar wat ik heb te zeggen! Maar als je niet wilt luisteren, gebruik dan op z’n minst je ogen om te zien dat het waar is wat ik zeg. Als je noch je oren noch je ogen wilt gebruiken, gebruik dan op z’n minst je handen om te betasten en jezelf te bewijzen dat er geen valsheid is in mijn woorden.”

  Toen zei de eerste van hen: “Laten we luisteren en zien of hij de waarheid vertelt.” De tweede man zei: “Wat hij ook zegt, het is onwaar.” De derde zei: “Ik weet dat hij de waarheid vertelt, maar het kan me niet schelen.” Wat zijn deze twee schatten als het niet mijn liefde en de liefde van de wereld is? Er zijn twee paden naar deze schatten: zelfvernedering en complete zelfverloochening leiden naar mijn liefde, terwijl lichamelijke lust naar de liefde van de wereld leidt. Voor sommigen lijkt de last, die zij dragen in mijn liefde, gemaakt van lood, omdat zij, als zij zouden vasten en waken (vigilie) of zichzelf onthouden, denken dat ze een lading lood dragen. Als ze gebrabbel of beledigingen horen omdat ze tijd aan gebed besteden en aan het beoefenen van religie, is het alsof ze op scherpe doorns zitten; het is altijd een marteling voor hen.

  De persoon die wenst om altijd in mijn liefde te blijven, zou eerst de lading moeten omkeren, dat wil zeggen, zich in te spannen om het goede te doen door het constant met vastberadenheid te verlangen. Dan moet hij het een beetje opheffen, langzaam, dat wil zeggen, dat hij zou moeten doen wat hij kan, denkend: Als God me helpt, kan ik dit goed doen.” Dan, volhardend in de taak die hij heeft ondernomen, zal hij de dingen, die eerst zwaar leken voor hem, met zo’n vrolijke bereidvaardigheid dragen dat alle ontberingen van het vasten en waken of welke ontbering dan ook zo licht zijn als een veertje voor hem. Mijn vrienden nemen hun rust in een plaats, die voor de luiaards en Goddelozen omgeven lijkt met doorns maar die mijn vrienden de beste rust biedt, zacht als rozen.

  De rechtstreekse weg naar deze schat is het minachten van je eigen wensen, wat gebeurt als een man, denkend aan mijn lijden en dood, niet om zijn eigen wil geeft, maar het weerstaat en voortdurend streeft om beter te zijn. Alhoewel dit pad wat moeilijk is in het begin, is er nog een hoop plezier in het proces, zoveel dat de dingen die eerst onmogelijk leken om te dragen later heel licht worden, zodat hij met recht tegen zichzelf kan zeggen: “God’s juk is prachtig.”

  De tweede schat is de wereld. Daar zijn goud, kostbare edelstenen en dranken die er heerlijk uitzien maar bitter als gif smaken eenmaal geproefd.

  Wat er gebeurt met iedereen die het goud draagt is dat, wanneer zijn lichaam verzwakt en zijn ledematen kracht verliezen, wanneer zijn beenmerg wordt verspild en zijn lichaam dood op de grond valt, hij het goud en de edelstenen verlaat en voor hem niet meer dan modder waard zijn. De dranken van de wereld, ik bedoel hiermee, zijn pleziertjes, zien er smakelijk uit, maar, eens in de maag, maken ze het hoofd zwak en het hart zwaar, ze vernietigen het lichaam en een persoon verdort dan als gras. Als de pijn van de dood nadert, worden al deze genoegens bitter als gif. Eigen wil leidt tot deze schat, wanneer een persoon zich niet verzet tegen deze lagere genoegens en niet mediteert over wat ik heb voorgeschreven heb en over wat ik heb gedaan, maar meteen doet wat maar in hem opkomt, zij het volgens de wetten of niet.

  Drie mannen lopen op dit pad. Met hen bedoel ik allen die de wereld en hun eigen wil liefhebben. Toen ik bij de ingang van het kruispunt stond huilde ik uit naar hen, omdat ik door mijn komst in ’n menselijk lichaam, de mens twee paden heb laten zien, als het ware, de een om te volgen en de ander om te vermijden, het pad dat leidt tot leven en het pad dat tot dood leidt. Voordat ik in het lichaam ben gekomen, was er slechts één pad. Daarop gingen alle mensen, goed of slecht, naar de hel. Ik ben degene die huilde en ik huilde als volgt:

  “Mensen, luister naar mijn woorden, die leiden tot het pad des levens, gebruik je zintuigen om te begrijpen dat hetgeen ik zeg waar is. Als je er niet naar luistert of er niet naar kan luisteren, kijk dan tenminste – ik bedoel hiermee, gebruik geloof en rede – en zie dat mijn woorden waar zijn. Op dezelfde manier, zoals een zichtbaar ding onderscheiden kan worden door de ogen van het lichaam, kunnen onzichtbare ook worden onderscheiden en geloofd met de ogen van het geloof. Er zijn veel eenvoudige zielen in de kerk die slechts een paar werken doen, maar gered zijn door middel van hun geloof. Ze geloven erdoor dat ik de Schepper en verlosser van het heelal ben. Er is niemand die niet kan begrijpen en tot de overtuiging kan komen dat Ik God ben, als hij overweegt hoe de aarde vrucht draagt en hoe de hoe de hemel regen geeft, hoe de bomen groen worden, hoe de dieren voortbestaan in hun eigen soort, hoe de sterren de mensheid dienstbaar zijn, hoe dingen die tegen de wil van de mens ingaan geschieden. Uit dit alles kan een persoon zien dat hij sterfelijk is en dat het God is die dit allemaal regelt. Als God niet bestond, zou alles een wanorde zijn.

  Zodoende is alles rationeel door God geregeld omwille van de menselijke ontwikkeling. Niet het minste of geringste blijft bestaan zonder reden.

  Dus als een persoon mijn krachten niet kan begrijpen of bevatten als gevolg van zijn zwakte, kan hij door middel van het geloof zien en geloven. Maar, mensen, als je geen gebruik wilt maken van je intellect om mijn macht te overwegen, kan je nog altijd je handen gebruiken om de daden te doen, die ik en mijn heiligen hebben gedaan. Ze zijn zo evident dat niemand eraan twijfelt dat ze de werken van God zijn.

  Wie liet de doden opstaan en gaf licht voor de blinden, ware het niet God? Wie verdrijft de demonen als het niet God is? Wat heb ik geleerd als het geen dingen zijn die ten gunste zijn voor de verlossing van ziel en lichaam en makkelijk te dragen?
  De eerste man zegt echter, beter gezegd, sommigen zeggen: “Laten we luisteren en testen of het waar is!” Deze mensen blijven voor een tijd in mijn dienst, niet uit liefde, maar als een experiment en in navolging van anderen, zonder hun eigen wil op te geven maar hun eigen wil uit te dragen naast de mijne. Ze zijn in een gevaarlijke positie, omdat ze twee meesters willen dienen, maar geen van beiden goed kunnen dienen. Als ze geroepen worden, zullen ze beloond worden door de meester die ze het meest hebben liefgehad.

  De tweede man zegt, of veeleer, sommige mensen zeggen: “Wat hij ook zegt zijn leugens en de Bijbel zijn onwaar. ”Ik ben God, de Schepper van alle dingen, niks is zonder mij gemaakt. Ik heb het nieuwe en oude verbond opgericht, ze kwamen uit mijn mond en er is geen valsheid in ze want ik ben de waarheid. Zodoende zullen degenen die zeggen dat ik leugens verspreid en dat de Heilige Schrift onjuist is nooit mijn gezicht zien, aangezien hun geweten hen vertelt dat ik God ben, daar alle dingen gebeuren volgens mijn wil en beschikking.

  De hemel geeft ze licht, ze kunnen geen licht aan zichzelf geven; de aarde draagt vruchten, de lucht maakt de aarde vruchtbaar, alle dieren zijn in een zekere manier bepaald, de demonen bekennen mij, de rechtvaardigen verdragen ongelooflijke pijnen ter wille van mijn liefde.

  Ze zien al deze dingen, maar toch zien ze mij niet. Ze konden me ook in mijn rechtvaardigheid zien, als ze zich bedachten hoe de aarde de goddelozen opslokt, hoe vuur de goddelozen verteert. Eveneens konden ze ook mij zien in mijn barmhartigheid, als wanneer water uit de rots vloeide voor de rechtvaardigen of het water zich scheidde voor hen, als wanneer het vuur hen niet aantastte of de hemelen hen voedden als de aarde. Omdat zij deze dingen zien en nog steeds zeggen dat ik een leugenaar ben, zullen ze mijn gezicht nooit zien.

  De derde man zegt, of beter gezegd, sommige mensen zeggen: “We weten heel goed dat hij de ware God is, maar het kan ons niet schelen.” Deze mensen zullen voor eeuwig gekweld zijn, omdat ze me verachten, hun Heer en God. Is het niet een enorme minachting van hun kant om mijn gaven te gebruiken maar mij weigeren te dienen?
  Als ze deze dingen uit hun eigen harde werk hadden verworven en niet geheel door mij, zou hun minachting niet zo groot lijken.

  Maar ik zal mijn genade schenken aan degenen die mijn genade vrijwillig beginnen om te keren en met een vurige wens streven te doen wat ze kunnen. Ik zal met degenen die mijn lading dragen samenwerken, dat wil zeggen, zij die elke dag vooruitgang boeken uit liefde voor mij, en ik zal hun kracht zijn en ze zo in vuur in vlam zetten dat ze meer willen doen. De mensen die in de plaats blijven die hen schijnt te prikken – maar werkelijk vredig is – zijn degenen die dag en nacht geduldig zwoegen zonder vermoeidheid, maar steeds ijveriger worden, denkend dat wat zij doen weinig is. Dit zijn mijn beste vrienden, en het zijn er maar weinig, omdat anderen de dranken in de tweede schatkist meer liefhebben.

  IK BEN HEEL ERG GELUKKIG. Gods wegen zijn soms niet te doorgronden, maar vaak verrassend!

  1. @ Marie-Elisabeth,
   hartelijk dank voor de verwijzing naar de H. Birgitta van Zweden.

   U mag er niet aan twijfelen dat de meeste traditionele katholieken die de Latijnse Mis verkiezen en WAARSCHUWEN voor paus Franciscus deze H. Birgitta van Zweden zeer goed kennen en haar teksten met overtuiging ter harte nemen.

  2. — [De derde man zegt, of beter gezegd, sommige mensen zeggen: “We weten heel goed dat hij de ware God is, maar het kan ons niet schelen.”] — citaat vanwege Jezus aan de H.Birgitta.

   en zelf begint u nochtans met:

   — “Zelf hou ik me zéér weinig bezig met nieuwsberichten over Paus Franciscus. Ik bid wel voor hem. Ik houd me helemaal niet bezig met het Boek der Waarheid.” — citaat vanwege Marie-Elisabeth.

   Misschien wil u zo goed zijn een beetje meer aandacht te schenken aan de woorden van Jezus aan Birgitta, want die zijn immers ook aan u gericht.

   1. @ eric-b-1
    Hoe durf je me vergelijken met de derde man uit de visioenen van de H. Birgitta!
    Zelf verwees ik naar de laatste alinea. Ik citeer:

    “Maar ik zal mijn genade schenken aan degenen die mijn genade vrijwillig beginnen om te keren en met een vurige wens streven te doen wat ze kunnen. Ik zal met degenen die mijn lading dragen samenwerken, dat wil zeggen, zij die elke dag vooruitgang boeken uit liefde voor mij, en ik zal hun kracht zijn en ze zo in vuur in vlam zetten dat ze meer willen doen. De mensen die in de plaats blijven die hen schijnt te prikken – maar werkelijk vredig is – zijn degenen die dag en nacht geduldig zwoegen zonder vermoeidheid, maar steeds ijveriger worden, denkend dat wat zij doen weinig is. Dit zijn mijn beste vrienden, en het zijn er maar weinig, omdat anderen de dranken in de tweede schatkist meer liefhebben.

    IK BEN HEEL ERG GELUKKIG. Gods wegen zijn soms niet te doorgronden, maar vaak verrassend!”
    Bovendien voel ik me niet meer heilig dan andere katholieken. Op een half jaar tijd heb ik samen met O.L.H. twee bekeringen kunnen bekomen, namelijk mijn poetsvrouw (ik had hier nooit op durven hopen), heb ik in haar laatste dagen volledig kunnen keren. Mijn echtgenoot vond het zelfs niet eerlijk dat ze in haar laatste fase enorm veel berouw had over haar verleden.
    Mijn echtgenoot zijn hart bleef gesloten voor Onze Lieve Heer. Ik stelde me de vraag hoe hij de H. Hostie ontving en jaren lang met me mee naar de kerk ging. Ik heb veel voor zijn bekering gebeden, offers gedragen, … Op de ochtend van Witte Donderdag 2022 vulde ons huis zich met hemelse sfeer. Mijn man zag er heel blij uit, ook ik voelde de hemelse sfeer aan. Hij vertrouwde me toe dat hij spijt had zijn hart gesloten te hebben voor de Heer en te zeer de god van het geld te hebben gebeden. Na de avonddienst van Witte donderdag, vroeg hij mijnheer pastoor te mogen biechten. Naar dit moment heb ik lang uitgekeken. Hij is een heel andere echtgenoot geworden.

    Eric, indien u dezelfde woorden uitspreekt tegen een lauwe Christen, of een persoon die de geldgod aanbidt, je zal geen enkele bekering kunnen bekomen, integendeel.

  3. @ Marie-Elisabeth,
   Vindt u dan niet dat het van zeer groot belang is om op de hoogte te zijn van de bedoelingen en de daden en woorden van paus Franciscus?

   Indien de missen die u bijwoont Latijns zijn en indien uw priester dus Traditioneel is dan kan het bijna niet anders dan dat u in Antwerpen naar de kerk in de Hemelstraat gaat. Waar anders kan men nog een echt Traditioneel Katholieke beleving genieten? Des te beter dat u zulk geluk kunt genieten.

   Indien u overgeleverd bent aan modernistische priesters en u geeft te kennen geen aandacht te geven aan woorden en daden van paus Franciscus hoe kunt u dan weten en begrijpen dat we voor een schisma staan? Hoe zult u dan reageren wanneer het schisma een feit zal zijn?
   Bent u gereed voor vervolging door onechte priesters en mogelijk ook door de staat?

   Vermits u zich niet laat waarschuwen door MDM zal ik trachten uw aandacht te wekken.
   U hoeft me niet te bedanken, het is mijn christelijke plicht.

   1. @E. Boelen. Bent u nu zelf ook niet inconsequent? Mij verweet u onlangs teveel na te denken (in mijn hoofd te zitten) en nu blijkt dat u het zelf doet! Hou daarmee op, wierp U mij toe.
    Ik zou u vriendelijk willen verzoeken om uw gedrag in overeenstemming te brengen met uw eigen woorden, en wees consequent.

    Welnu, hoe kan men anders waarde toekennen aan uitspraken van mensen die niet doen wat zijzelf propageren?

    Bovendien, waar haalt u het recht vandaan om anderen te beleren c.q. te zeggen wat zij MOETEN geloven, denken of doen? Wat is uw status binnen de geloofsgemeenschap, en wie heeft deze aan u gegeven? Toon ons dus uw papieren die ervan getuigen dat u boven ons staat in heiligheid en zending.

    Anderen werd eerder door u op hoge, agressieve toon nederigheid bevolen, maar u toont ze zelf allerminst. Dat is inconsequent tenzij u een geest of engel bent van de Heer uitgegaan en door Hem bevoegd om lak te hebben aan elke moraliteit. Vergeet dan toch niet dat u nu op aarde bent en met aardse mensen te maken hebt die volstrekt niet gelijk zijn aan engelen of geesten. Indien u verstaan wil worden en geaccepteerd, zult u dus moeten afdalen van uw ‘wolkje’ en uw status bekend moeten maken in verstaanbare mensentaal. Tot zover kunnen wij u niet erg serieus nemen als profeet of engel des Heren.
    Bij voorbaat dank.

    1. Het is voor mij onmogelijk om te vergeten hoe ik vele jaren lang werd misleid tot aan het punt dat ik over zelfmoord begon te denken want ook mijn ouders gingen mee in de modernisering van de kerk.
     Hoe zou ik ooit het afschuwelijke moment kunnen vergeten, op een meter afstand recht tegenover het eerste moderne altaar zittende in het college van Bilzen, nadat de priester-directeur me opmerkte dat ik het missaal dat ik bij me had niet meer zou kunnen gebruiken.

     U kunt het u misschien niet voorstellen: in de ene hand het Latijns-Nederlands missaal en in de andere hand dat schrale rode boekje dat zogezegd moest dienen om het missaal te vervangen. De hartpijn bij die herinnering is nooit gemilderd.
     Dat ik de enige was van alle jongens in dat college die het missaal bij zich had, dat kan ik ook niet verklaren. Wel is het zo dat mijn moeder toen nog echt katholiek was en zij had verscheidene echt katholieke vriendinnen in Limburg. In het 110 jaren oude huis, boven het bed van mijn overleden ouders hangt nu nog steeds een op A2-formaat zeer geslaagde tekening van het hoofd van Jezus met de doornenkroon, kunstig getekend door een jeugdvriendin van mijn moeder. Deze toen nog jonge vrouw die ik als kind meerdere malen met mijn moeder ging bezoeken was non in de kloosterschool in Hoeselt.

     En nu treffen we hier enkele dames aan die ouder zijn dan ik en dus wijzer zouden moeten zijn.

     En ja, ik zit hier nu weer te wenen. De herinnering aan die eerste NOM blijft een niet te genezen wonde. De gevolgen voor mij waren onmenselijk. Niet minder onmenselijk zijn de gevolgen voor de jongens van toen die meegingen in die modernisering en ik ken er geen enkele die nog in God gelooft!

     Zij werden allen onbewust trendy socialist, liberalist, kortom goddeloos.

     Van protestanten die me in diepe wanhoop opvingen moest ik o.a. het volgende leren:
     Ezechiël 33:2-9, en als uitbreiding op de Waarschuwing van MDM: (Petrus Canisius 1939)

     “2 Mensenkind, ge moet uw volksgenoten toespreken, en tot hen zeggen: Gesteld, Ik laat het zwaard los op een land, en de burgers kiezen iemand uit hun midden en stellen hem aan als hun wachter. 3 Wanneer deze nu het zwaard op het land ziet afkomen, alarm blaast en de bevolking waarschuwt, 4 maar hij die het hoorngeschal verneemt, zich niet laat waarschuwen, zodat het zwaard komt en hem treft: dan komt zijn bloed op zijn eigen hoofd neer. 5 Hoewel hij het hoorngeschal vernam, heeft hij zich niet laten waarschuwen; zijn bloed komt dus neer op hemzelf. Maar de ander heeft gewaarschuwd, en daardoor zijn leven gered. 6 Maar gesteld, de wachter ziet het zwaard aankomen en hij blaast geen alarm, zodat het volk niet wordt gewaarschuwd. Komt dan het zwaard en treft het iemand van hen, dan wordt die wel getroffen om zijn eigen schuld, maar van zijn bloed zal Ik den wachter rekenschap vragen. 7 Mensenkind, zó heb Ik ú aangesteld als wachter over Israëls huis. Wanneer ge iets van Mij verneemt, moet ge hen waarschuwen namens Mij. 8 Zeg Ik tot den zondaar: Zondaar, ge zult zeker sterven; maar doet gij uw mond niet open, om den zondaar voor zijn gedrag te waarschuwen, dan zal die zondaar wel om zijn eigen schuld sterven, maar van zijn bloed zal Ik ú rekenschap vragen.”

     Maar u vindt dat misschien grappig, of zelfs hoopgevend t.a.v. de “nieuwe wereld orde” ?

     1. « Oh ! Jésus, je m’abandonne à Toi, à Toi d’y penser ! »
      (Don Dolindo Ruotolo)

      « Fermez les yeux et laissez-vous porter par le courant de ma grâce. Fermez les yeux et laissez-moi agir. »

      “Je vous consolerai, je vous libèrerai, je vous guiderai. Et lorsque je devrai détourner vos pas du chemin que vous envisagez de prendre, je vous porterai dans mes bras, et vous vous trouverez comme des enfants endormis dans les bras de leur mère, marchant sur la bonne voie.”

      1. Prachtig Paul. Ik heb de tekst bij mijn mijmeringen geplaatst.
       Dankjewel.

   2. @ Eric-b-1
    In verband met Paus Franciscus, ik zeg u nogmaals: “IK BID VOOR HEM!”
    Bidden voor de Paus is zinvoller dan uw gal uitspuwen over hem. Trouwens je hebt het recht daar niet voor. Net zoals ik bid voor de bekering van andere zondaars, bid ik dus ook voor Paus Franciscus.

    Houd a.u.b. op over het Boek der Waarheid en die MDM. We kennen meerdere mensen, die zich met dezelfde lectuur bezig houden. Sinds ze die rommel daar in huis haalden, is er niets anders dan ruzie in het gezin.

    Voor wat betreft onze pastoor: “hij is een Traditioneel Christelijke priester”. Hij gebruikt het Latijn waar mogelijk is -> liedjes tijdens de Aanbidding, tijdens de H. Mis, Angelus, het Weesgegroet, het Onze Vader, … Het is de beste persoon, die we ooit hebben gehad.
    We danken O.L.H. en de Moeder Gods hiervoor.

    Voor de rest haal ik een citaat aan van Lucas van Bergen:
    “Bovendien, waar haalt u het recht vandaan om anderen te beleren c.q. te zeggen wat zij MOETEN geloven, denken of doen? Wat is uw status binnen de geloofsgemeenschap, en wie heeft deze aan u gegeven? Toon ons dus uw papieren die ervan getuigen dat u boven ons staat in heiligheid en zending.”

    1. Tot heden toe ben ik de enige op dit forum die deze paus verdedigt, vooral na de positieve uitspraken van Vassula over deze paus, hetgeen opvallend veel katholieken haar kwalijk namen.
     Gedenk priester Aaron aan de voet van de berg Sinai toen hij de afvallige Joden tegemoetkwam: hij verzamelde de afvalligen want dat werk moest immers verricht worden.
     M.a.w. paus Franciscus heeft een taak te verrichten en dat is wat hij doet.
     Is dat haat spuwen? Ik denk het niet.
     Hetgeen Mozes aan Aaron zei klinkt eerder negatief. Het is tenslotte een vuil werk dat men niet gauw verwacht van een priester, laat staan een paus.

    2. Zou het niet prachtig zijn de wereld te verkondigen dat paus Franciscus’ taak is de afvalligen te verzamelen? Het zou vele verdoofde christenen terug wakker kunnen maken.

     1. @E. Boelen. U verdedigt paus Franciscus? U misbruikt hem eerder en wil hem voor uw karretje spannen, want hij zou moeten zeggen en doen wat u vindt dat hij moet doen. Dat laten uw schrijfsels ook zien!

      Is een schisma in de rk kerk (of oprichting van een Nederlandstalige orthodoxe kath. kerk) de oplossing? Weglopen lost niets op (tenzij voor uzelf), evenmin als amechtig blijven schreeuwen naar lieden die geen boodschap aan jou als leek (hoeven) hebben. Maar als scheiding der wegen de enige uitweg uit onvrede blijkt, moeten we het toch maar laten gebeuren. (De H. Geest heeft vrede en rust nodig, anders wordt Hij overstemd!) Wie blijft opponeren tegen het wettige gezag, zou met opgeheven hoofd moeten kiezen voor wat hem/haar het beste past.

      In het andere geval moeten we blijven proberen om samen open en eerlijk te spreken over hoofd- en bijzaken. En als dat nu nog niet kan, moeten we met respect voor elkaar blijven strijden voor verandering op weg naar dialoog, zoals via een “synodaal proces”. Schimpscheuten, vernederingen en beledigingen passen daar niet bij.

      We moeten het gewone mensen van nu en morgen ook niet te moeilijk maken om goed te leven en geluk te verspreiden. We moeten bepaalde zaken dus niet tot taboe maken voor overdenking en gesprek. (Verplicht) wegkijken heeft nog nooit iets opgelost. Mensen die daar niet in mee willen noch kunnen gaan lopen altijd weg, of gaan zitten mokken, wat je ook voorstelt. Maar ook weglopen lost niets op, tenzij voor jou alleen; je kunt er je eigenwaarde mee veiligstellen. Het is – dunkt mij – evenwel beter dat men pas weggaat na gedegen open en eerlijke overweging / gesprek zonder taboes. Laat ons tot de KERN van het geloof geraken en alle versiering rusten.

      Overigens ben ik van mening dat men ook als conservatieve en orthodoxe katholiek consequent moet zijn. Indien men voor een hiërarchisch systeem en absolute macht c.q. monarchie kiest (volgens mij altijd om de eigen verantwoordelijkheid te ontlopen en zichzelf te verschuilen achter een ander die alle schuld voor jou zou dragen. Zie de ‘Christuslegende’ in ‘De gebroeders Karamazow’ van F. Dostojewski!) en dus zelf niets wil inbrengen waardoor verantwoordelijkheid ontstaat, dan zou men er goed aan doen om die absolute macht reeds te erkennen waar ze reeds bestaat, zoals in de rk kerk, en niet selectief te shoppen; zo van: wettig gezag is alleen te erkennen als het zegt en doet wat ik wil. Laat uitsluitend van u horen wanneer de kerkleiders erom vragen. Onderwerp u dus als rk kerklid aan paus en bisschoppen. Nederig zwijgen en geen oppositie voeren zou dus uw devies moeten zijn; nu al!

      Gelovigen hebben in de hiërarchische kerk namelijk de laagste status en geen jurisdictie tenzij op uitnodiging (enkele uitzonderingen daargelaten) en met inachtneming van het nodige eerbetoon jegens de priester, bisschop en paus, en (ALTIJD) het bewaren van de communio / gemeenschap met de kerk.
      (Zie het Wetboek van Canoniek Recht, Canon 209 en 212)

      Wie zich als leek nu dan al niet aan die regels houdt en voor zichzelf jurisdictie en een hogere waarheid opeist dan die van paus en bisschoppen, zondigt duidelijk tegen de kerkregels, want de rk kerkorde geeft aan de leek niet zo’n status inclusief recht van spreken!. De zondaar tegen de kerkorde wordt daarom van rechtswege automatisch geëxcommuniceerd. Paus en bisschoppen zelf evenwel zijn niet gehouden te spreken en te handelen al dansend naar de pijpen van leken; de leek kan ook niet afdwingen dat paus en bisschoppen dat wél gaan doen! Een geestelijk gezond gerijpt mens trekt daaruit de voor de hand liggende conclusie: hij/zij zwijgt of treedt definitief buiten die muilkorvende kerkorde. Men onderwerpt zich of gaat weg. Andere smaken zijn er niet. Toch denkt men hier andersom: men wil de kerk overnemen en de huidige ‘machthebbers’ verjagen. Dat is de omgekeerde wereld; men heeft geen recht om macht te eisen in de rk kerk en zou dus zelf moeten willen vertrekken!

      De vraag is dan ook: hoe zal iemand die nu al zijn commentaar niet kan relativeren en voor zich houden uit nederigheid en onderdanigheid aan het kerkelijk gezag zich zal gedragen indien de kerk nog stringenter erop toeziet dat leken zich onderwerpen in woorden en gedragingen aan het kerkelijk (leer)gezag? U zwijgt pas – zo is te voorzien – als de rk kerk het Russisch of Chinese gezagsmodel (absolute macht met louter zich onderwerpende onderdanen) heeft overgenomen. Mij lijkt dat dit in het Westen alleen gerealiseerd zal worden na een grote ramp die alle structuren, instituties en verzorging omver werpt c.q. dood en verderf c.q. chaos alom toeslaat. (Zie: de Bolsjewistische revolutie in Rusland van 1917, das Dritte Reich van Hitler (1933-1945) en de “Lange mars” van Mao Zedong c.s. in de jaren 1934-’35. De mensen moesten toen buigen voor chaos en terreur, die in China alleen al zeker 70 miljoen doden heeft gekost, en uitmondde in de almacht van de partijleider. Ik geloof niet dat de rk. kerk tot zo’n terreurregime en zoveel slachtoffers bereid is teneinde opnieuw macht te verwerven om het volk Gods naar eigen idee te kneden of ‘op te voeden’. Maar morgen kan alles wellicht anders zijn; wie weet wat de reeds bestaande crises maatschappelijk en psychologisch voor gevolgen zullen hebben.

      De conclusie voor u moet daarom nu al luiden, volgens mij: u onderwerpt zich aan het wettig kerkelijk gezag, paus en bisschoppen, want paus en bisschoppen onderwerpen zich nooit aan u. U slikt uw commentaar en beledigingen aan het adres van paus en bisschoppen dus in, of u doet dat niet en staat – zolang u daarin volhardt – buiten de kerkgemeenschap. Accepteer dus uw lot, of ga weg!

      Vermoedelijk zou u zich het best thuis voelen onder de vleugels van patriarch Kirill en zijn Russisch orthodoxe kerk. Daar verandert nooit iets; de zittende staatsmacht (Poetin) is in Rusland ook in religieuze zaken de norm. Staatsmoraal is kerkelijke moraal. Heerlijk Middeleeuws; de Natuurwet en de Tien Geboden regelen alles automatisch en vanzelf als er maar voldoende brood & spelen zijn. Nooit meer strijd. Geweldig onrealistisch en anti-intellectueel. Maar: nooit meer twijfels, of mensen die je in verwarring kunnen brengen met hun privé meninkjes. Je weet altijd waaraan je toe bent, zodat jijzelf freewheelend door het leven kunt gaan op de automatische piloot. (Erics en Waramunds ideaal) Elke zonde tegen de ideologie wordt namelijk automatisch en keihard afgestraft. Wie niet luistert krijgt meteen de FSB achter zich aan, wordt vergiftigd of neergeschoten, dan wel wordt ‘verplaatst’ naar een of andere Goelag. Men kent dus zijn lot als would-be schismatieker. Dat is overzichtelijker dan onder het ‘vrije’ Westerse kapitalisme en nihilisme.

      De grootinquisiteur in Dostojewski’s Christuslegende concludeerde uit de geschiedenis (vóór de Russische revolutie van 1917) dat mensen niet met de absolute vrijheid kunnen omgaan die Christus hen alsnog wilde schenken. Hij joeg de wedergekeerde Christus daarom weer weg. Priesters zouden de moraal moeten opleggen (dat gelovigen niets van vrijheid weten, zou het beste zijn!), de mensen daarmee een beperkt idee van vrijheid moeten voorspiegelen en de straf voor de onvrijheid en zonden der mensen op zich moeten nemen, want zonder wetten en regels zouden de mensen richtingloos en gefrustreerd ronddolen.

      Dat blijft blijkbaar een ideaal concept voor de fam. Van Rooyen, E. Boelen, P. Derks enz.. Het is echter ook een vals ideaal zolang men daar feitelijk nu reeds niet mee wil, noch mee kan leven waar dat al mogelijk is. ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet aan’ wordt daar ten onrecht als Gulden Regel ontkent, terwijl het de basis is van alle religies, ook van het christendom (Mat. 7, 12) dat men zegt aan te hangen!

      1. @ Lucas van Bergen,
       u hebt ruimschoots bewezen modernist te zijn, dus hoef ik u niet tegemoet te komen.

       Daarom ook komt het Marie-Elisabeth niet toe om Lucas op te volgen.

       Een blinde kan zien en aanvoelen dat de beruchte synode de Kerk in twee zal splijten.
       Zodra dat een feit is kunnen we de Grote Waarschuwing verwachten; wellicht uw allerlaatste kans om u af te keren van het modernisme.

      2. U snapt niks van hoe de kerkelijke monarchie en traditionele katholieke temporale monarchie werkt. De paus van Rome, soevereine monarch in de Kerk, is gebonden aan het goddelijk recht en de overleveringen van de apostelen. Wanneer een paus daartegen spreekt en handelt is weerstand terecht. En, neen, daar wordt men niet voor geëxcommuniceerd; excommunicatie is er voor ketterij, schisma en apostasie.

       In uw langdradig en absurd epistel probeert u christelijke theocratische monarchie te associëren met regimes uit het recent verleden; ge ziet er de historische figuren Mao en Hitler opduiken, de Joodse bolsjewistische revolutie eertijds in Rusland en dan ook nog de huidige Poetin. Maar, Lucas van Bergen, daar heeft u het over moderne regimes, bewinden uit de moderne eeuwen, en de figuren geconnecteerd met die moderne revolutionaire structuren waren de zonen van de Franse Revolutie, de dienaren van de donkere machten die door chaos en bloedvergieten de oude theocratische katholieke monarchieën omvergeworpen hebben! U lijkt de scherpe ironie hier niet te beseffen. Het bolsjewisme, het politiek theosofisme van Hitler, het maoïsme; allemaal toestanden uit uw kamp, het kamp van de moderniteit die ik als katholiek haat.

       Het legaalpositivisme dat een onderdeel geweest is, en nog steeds is, bij regimes van de moderniteit is inherent tegenstrijdig met de katholieke theocratie waarbij de soeverein gebonden is aan hogere principes die geen mens op aarde kan altereren. Het genoemd subjectivistisch legaalpositivisme van de moderniteit, geworteld in het judeo-kabbalisme, drijft heden modernen zo ver in de krankzinnigheid dat zij pretenderen de natuur-realiteit van man en vrouw af te schaffen. Het is een instrument waarmee de vijanden van Christus de goddelijke en natuurlijke orde proberen te ondermijnen.

       1. Correctie: “U snapt niks van hoe de kerkelijke monarchie en traditionele katholieke temporale monarchie werken.”

        1. @E. Boelen en Waramund van Rooyen.
         U snapt niets van de kerk van Rome en haar kerkorde inclusief haar rechtsregels en theologie. U denkt boven de paus c.s. te staan, maar heeft geen enkel recht van spreken. Uw geloof is uw geloof, dat echter niet strookt met de rk kerk. Dat is ernstig en daar wil ik niet mee spotten e.d. U dient echter uw conclusie te trekken uit die constatering. U moet uw lot aanvaarden en die kerkrichting kiezen die bij u past, i.p.v. te eisen dat de rk kerk van Rome zich naar u buigt en u alle macht geeft te bepalen wat de rk paus mag en niet mag. Uw verlangen deugt dus niet, hoezeer het me ook spijt omdat nu weer te moeten herhalen, doch er moet toch iemand zijn die het aan uw verstand peutert. U hoort gewoon niet in de rk kerk van Rome.
         Ik wens u en Waramund veel succes en geluk in uw oosters orthodoxe kerk/familie en haar onveranderlijke riten en theologie. Indien dat niet bevalt, kunt u altijd nog bijvoorbeeld samen met de Pius X-broederschap een geheel eigen kerk beginnen. Kerkgebouwen zijn er ook genoeg om voor een prikkie over te nemen.
         Ik wens U en de uwen van harte de vrede van Christus en verder alle goeds, want wij (vermaledijde modernisten zoals U mij herhaaldelijk wegzet) zijn niet in staat tot een normaal open gesprek laat staan eerlijke dialoog zolang elk empathisch vermogen bij u blijkt te ontbreken. Maar misschien wil uw God het wel zo. Ieder het zijne!

         1. Ik heb reeds geantwoord op uw benaderen van de Kerk van Rome via de lens der moderniteit; uw legaalpositivisme is niet katholiek en de Kerk van Rome is niet een teilhardiaanse “kosmische christus” die voortdurend evolueert en muteert. Volgens de katholieke doctrine zijn er principes waaraan pausen, bisschoppen en leken gebonden zijn. Mensen die het soort van irrationele houdingen jegens gezag verkondigen zoals u doet brengen hun leringen zelf, nota bene, niet in de praktijk; ik ga er niet vanuit dat u opeens vast rechtbelijdend zou worden indien na Franciscus een nieuwe Gregorius de Grote als paus zou opstaan. Gezag is gebonden aan principes.

          Bij deze heeft u bevestigd dat u degene bent die hier eertijds met de schermnaam “Basilius minor” schreef; het viel mij al op dat uw manier van schrijven geleek op die van hem, en nu dat u mij “Waramund van Rooyen” noemt is het bevestigd dat u hem bent, want hij was het die beweerd heeft dat ik Jules van Rooyen was, ook al zijn er fundamentele verschillen tussen mij en Jules van Rooyen op het gebied van doctrine. Dit toont weer aan dat de rabiate ketters hier niet met zo veel zijn zoals zij doen lijken; “Jerome” schrijft hier habitueel met veel verschillende namen, sommigen mannelijk en anderen vrouwelijk. Hier op deze pagina verscheen hij weer met de schermnaam “Magda”.

       2. Heerlijk hè zoveel vertoon van pontificale eruditie. Had gij uw mijter wel op en rode schoentjes aan? De pauw strekt zijn staartveren om te imponeren, maar zegt niets van waarde; hij wil slechts de wijfjes doen geloven dat hij de man in bonus is en het alleenrecht zou moeten verkrijgen om te paren teneinde zichzelf en zijn geloofsgenen voort te planten. Vrijwel niemand hier kan uw riedel ook zonder woordenboek en of encyclopedie volgen. En nieuwe christenen krijgt u niet met uw vertoon van potentie.
        Ga dus zo door, maar het zal u en uw kerk , laat staan Christus, tot voordeel strekken. Vertoon van eigenwaan wekt geen vertrouwen onder gezonde mensen; zij doorzien u.
        Jammer hè!

        1. Ge bent een rare kwiet, “Basilius”, en dat fenomeen vergroot zich wanneer u kwaad wordt.

         1. Neen, geen “rare kwiet, beste Benjamin, maar een narcist, zoals vele revolutionairen.

          Figuren als Lucas v. L., alias Basilius Minor, zijn aangestuurd. de laatste, BM, gaf dat uiteindelijk ook toe, de ex-monnik was lid van de loge.

          In die besloten parallel wereld leren ze de realiteit te ontkennen. Gehersenspoeld zijn zij ontkoppeld geraakt, maar onderschatten tegenstanders. Een extreem geval was Macron, in de aanloop naar de verkiezingen, nu 5 jaren terug. Een Zwitsers psychiater heeft voor zijn narcistische persoonlijkheid gewaarschuwd. De dokter had gelijk.

          Arrogantie en kortzichtigheid drijven narcisten door te gaan tot en met zelfvernietiging, op alle fronten van het eigen imperium. Eigen verantwoordelijkheid nemen zij niet. De schuldige is altijd extern, en alle verliezen en kosten worden verhaald op anderen. Zij treden nooit in het uitwisselen van argumenten. Zij voelen zich beter dan de rest, en gedragen zich ook daarnaar. Narcisten herhalen tot treurens toe, zij blijven haken in hun fouten en kunnen niet leren van de eigen tegenstrijdigheden. Ook al leggen buitenstaanders, hun panklare brokken voor, over wat zij verkeerd doen, door hun eigen arrogantie denken zij alles beter te weten dan anderen. Elke discussie is vruchteloos en verloren tijd.

          Luisteren naar anderen doen zij nooit. Zij lijden aan een geestelijke ziekte, die pas opvalt als men het kan plaatsen, als men zich realiseert met wie men van doen heeft. Actie versus reactie kunnen zij niet erkennen. Als kleine kinderen zij zij blijven steken in hun geestelijke ontwikkeling. Zij kunnen in het heden leven als ware het in het verleden, of als ware het in een droom of een andere fictie. En als dat niet werkt, of als het tegenzit, dan geven narcisten de schuld aan van alles en nog wat, en ook, om zonder dralen te slopen, ten einde hun zin door te kunnen drijven, alle waarschuwingen ten spijt. Alleen zij bepalen wat er gebeurt en niemand anders.

          Dit zien we dagelijks gebeuren, in Kerk en wereld, bij de grote bedrijven (x), op het politieke vlak (xx), en de kerkelijke NOM hiërarchie top down, die wel de gebouwen en instituties beheerst, maar het geloof verloren heeft.

          Voortgedreven door geestelijke fata morgana’s; stapelen zij fout op fout, vanaf paus Pius XII. En dat gaat maar door. De bijzonderheden en details, over al zijn opvolgers, zijn op dit voortreffelijke katholieke Forum al vaak aan bod gekomen. Maar zij blijven nu terzijde. Verblindt, willen zij niet leren, noch ontgaat hen de kerkelijke en maatschappelijke ramp die dat vervloekte V2 concilie (1965) heeft veroorzaakt. Dat nemen ze op de koop toe. Zij slopen alles en vernietigen alles, zonder dat zij zich dat bewust willen zijn. Want zij zijn ervan overtuigd dat zij, inclusief Lucas v.B. / BM, alleen alle wijsheid in pacht hebben. Het gaat om een toppunt van verstarring en waanzin.

          Alle gelovigen moeten hen erkennen als oppermachtige gemijterden, uitverkoren schurken, adepten van een oecumenistische wereld godsdienst, om een nieuw geloof en een nieuwe wereld kerk te stichten, in het kielzog van de “Great Reset”, der joodse wereld heersers, die volken en naties willen vernietigen voor absolute wereld heerschappij.

          (x) Gewezen wordt op het terugtrekken van alle grote Europese bedrijven uit Rusland, ten koste van miljarden schade. Shell 5 miljard, BP 20 miljard, Renault enkele miljarden, en zo gaat dat door, inclusief de grote Russische markt mogelijkheden, veroorzaakt door corrupte directies.

          (xx) Klimaat leugens, stikstof leugens, CO2 leugens, gifprik leugens, Brusselse EUtopia leugens, ECB en Euro leugens, de “verrijking” leugens van massa immigratie, enz.enz. !

          1. @Jules van R. Indien ik geen eigen verantwoordelijkheid nam, dan hield ik al minstens zeventig jaar mijn mond, noch probeerde ik U te vertellen (zónder U tot iets te dwingen of verplichten; schofferingen uwerzijds lokken echter nu eenmaal ironiserende c.q. badinerende reacties mijnerzijds en van anderen uit!) hoe ik tegen Christus en zijn Blijde Boodschap plus kerk ben gaan aankijken na vele jaren van intensief gebed en meditatie / overweging.

           Maar, ik wil mij niet beklagen over mijn lijdensweg hier. Mijn Heiland moest lijden; wie ben ik dan om te verlangen dat dit treurige lot aan mij voorbij zal gaan?
           Wat mij echter verbaast, is dat U en uw kompanen geen greintje zelfrelativering kennen noch enige compassie, mededogen of empathie blijken te kunnen opbrengen voor uw c.q. hun opponenten op deze site. U gaat er altijd met gestrekt been in; hakken en nog eens hakken blijkt uw militaire devies te zijn. Wij kunnen überhaupt niets goed doen. Louter omdat we anders tegen de dingen aankijken én daarvoor uitkomen is al reden genoeg om meteen op de man te spelen en ons af te serveren. Wat is dus christelijk aan uw houding? Ik zie het niet, hoe vaak ik uw/jullie teksten ook zorgvuldig tracht te lezen en overwegen. Ja, ik zie wel degelijk dagelijks mijn eigen tekorten of fouten; ik beleid mijn schuld en koester berouw. Ik tracht ook mezelf doorlopend te verbeteren. Voor U schijnt dat niet te gelden. In uw huis zijn blijkbaar ook geen ‘spiegels’ die U de waarheid tonen zoals anderen die zien. Ja, en dan is het gemakkelijk om jezelf te overschatten en hoogmoedig te worden in het contact met derden.

           Toch zou ik U willen verzoeken: neem niet alleen aan dat U het beste wil en de Waarheid tracht te onthullen. Ook anderen kunnen én zullen die intentie stevig aanhangen. Óók hier! Uw opponenten en ik (wij kennen elkaar overigens niet persoonlijk!) zijn geen afgodenaanbidders of satansvrienden noch worden wij door de duivel ingefluisterd. U vergist U deerlijk door ons weg te zetten bij vrijmetselaars, joden enz. omdat wij die lieden individueel beschouwen – eerder als een kwalijke groep! – én als mensen-van-goede-wil tot het tegendeel is bewezen. U doet ons dus ernstig tekort, en dat weet U, maar U gaat er toch mee door. U volgt duidelijk eenzelfde diffameringspatroon, telkens opnieuw, als er iemand opstaat en U weerspreekt. Zonder deugdelijke bewijsvoering infecteert U doorlopend uw broeders in uw strijd tegen de r.-k. kerk c.q. uw fysieke en geestelijke familie met uw giftige ideologie. Dat heeft niets met Christus e.d. te maken, maar alles met rancune waarin U zich helaas heeft vastgebeten. Dat laatste is een ziekelijke afwijking.

           Ik bid daarom toch de Heer dat Hij U en ons verlost van uw ziekelijke preoccupatie met rancune en wraak, door uw geest te verlichten via zijn Liefde.

           Voorlopig zal ik dus weer zwijgen.

           We zien elkaar anders aan ‘de hemelpoort’, waar de barmhartigheid zelve ons natuurlijk opwacht en ons belonen zal naar onze inzet en werken t.b.v. de verkondiging van zijn Zoon, Jezus Christus.

        2. @Lucas van Bergen
         U bent het Latijn wat verleerd, jammer, want het is natuurlijk niet een “man in bonus” maar een ‘man in bonis”.

 28. Als Lucas van Bergen = Basilius, dan moet hij van andermans of andervrouws computer gebruik maken,
  Reden: de avatars zijn verschillend.

  Zéér frappant is in ieder geval, dat ‘Lucas van Bergen’ hetzelfde taalgebruik heeft als ‘Basilius’.
  Misschien zijn het broertjes van elkaar óf helpt een grotere organisatie (zoals een EU-organisatie) hem aan andere computers.

 29. Wat ik hier lees aan “krommerig denken” van de triomferende , zogezegd ware gelovigen , die niet het minste respect hebben voor het “Werk van de Heilige Geest”, met name de pauskeuze, is weerzinwekkend.
  Ik zie geen enkele gelijkenis tussen hen en de figuur Christus, tussen hun woorden en die van Jezus.
  Waar is de onvoorwaardelijke liefde? Waar “Bemin uw vijanden”? Waar “Heb elkander lief”.
  Ik lees hier dingen van “Schriftgeleerden en Farizeeërs van de ergste soort” die net hetzelfde doen als in de tijd van Jezus. Zij staan vooraan in de tempel en de tollenaar staat deemoedig achteraan.
  Jezus wordt door de zogezegde juiste gelovigen dagelijks gegeseld. De plaatsvervanger van Jezus op aarde, door de Heilige Geest zo gewild, kan op geen enkel respect rekenen.
  Doe zo verder en breek de tempel verder af.
  Tony Geiss vanuit achteraan in de tempel

  1. correctie: Tony Geiss vanuit achteraan de gemoderniseerde tempel waar weldra, na de nu al beruchte synode, zelfs de NOM nog zal worden vervangen door een heidense dienst voor alle godsdiensten samen.

   Hoe gaat u, Tony Geiss, bijvoorbeeld aan moslims vertellen dat de consecratie het belangrijkste moment van de (Latijnse) Mis is? Daarom zal de consecratie afgeschaft worden.
   En er zal nog veel meer afgeschaft worden.
   Bent u nog altijd niet op de hoogte? Hoe komt dat?

   1. We zullen nog veel Turkse weeskinderen moeten opvangen, Eric.
    En voor wat betreft de Islam, … de Islamieten zullen zich vlugger bekeren dan de Christelijk gedoopte gelovigen. Zij zullen via de kerkdeuren de kerk betreden, terwijl de Christenen door de muren de kerk zullen betreden.
    Bepaalde rituelen zullen “tijdelijk” niet uitgevoerd worden, maar na de grote zuivering zal het Christendom zegevieren.

    1. Dus, als ik u goed begrijp, zullen de moslims zich bekeren ondanks de nieuwe heidense dienst?

     Waarom is Jezus eigenlijk aan dat kruis gaan hangen, waarom wilde God dat Jezus zulke marteling moest ondergaan?
     Dat is wat de moslims niet willen geloven.

     Hoe kunnen zij dan bekeerd worden?

     1. Neen, de Moslims zullen zich bekering tijdens en direct na de zuivering. De heidense dienst of hoe je het ook noemen wil, zal dan voorbij zijn. Trouwens die dienst zal maar van heel korte duur zijn. Als de zuivering achter de rug is zal Petrus van uit de Hemel een nieuwe paus aanduiden, alsook de nieuwe zeer Christelijke koning in Frankrijk. Als die op zijn troon zit, zal er vrede komen in Frankrijk en omringende landen. Dat zal de start zijn van het 1000-jarig vrederijk.
      Meer woorden ga ik niet besteden aan u Eric. Je leest maar verder in het verboden boek “Boek der Waarheid” van de valse zieneres MDM.
      Je weet immers alles zo goed.
      Je mag er zeker van zijn als je twee heren dient, dat je op je sterfbed berecht wordt door de heer, die je het meeste lief had tijdens je leven.

     2. @ Eric
      Ik hink een beetje achterop door een telefoontje.

      Ik citeer nog even je woorden:
      “Waarom is Jezus eigenlijk aan dat kruis gaan hangen, waarom wilde God dat Jezus zulke marteling moest ondergaan?
      Dat is wat de moslims niet willen geloven.”

      Ik vind het erbarmelijk hoe je de kruisdood van Jezus Christus omschrijft. Hij is niet aan het kruis gaan hangen.
      En … Nog iets. Iets belangrijks zelfs:
      Jezus, Jezus Christus, Onze Lieve Heer, God, God de Vader, God de Zoon en de H. Geest -> we weten dat al deze namen verwijzen naar onze Schepper!

      Dat staat blijkbaar niet in de vervalste visioenen van MDM (Boek der Waarheid).

    2. Beste Marie-Elisabeth, beste Eric,
     Zit je ook , net zoals Eric , verward in een aantal theorieën die ergens zweven in een groot niets, los van de werkelijkheid, alsof jullie in een virtuele wereld leven, in een soort computerspelletje?
     Zijn jullie misschien verdwaald en denken jullie op een tragikomische site te zitten waar vertelsels, hoe gek ook, ernstig moeten opgenomen worden?

     Tony Geiss

   2. Sorry, beste Eric,
    Om eerlijk te zijn ben ik eigenlijk goed ingelicht over de toestand in de Kerk, maar wat jij schrijft heeft veel weg van een broodje- aapverhaal zoals ze dat in Nederland zeggen. Weer zo een warrig verhaal uit de ene of andere complottheorie.
    Ik wil je heel zeker niet beledigen, maar wat je schrijft lijkt mij onzin.
    Misschien leuk voor jou, maar het licht schijnen in de duisternis en hou het hoofd koel..
    Tony Geiss

    1. Tony Geiss, mijn woorden mag je serieus nemen.
     Christelijke groeten.

  2. Tony Geiss,

   Ik zie dat ook zo. Goed dat u dat even opschrijft.

   Maar ja. Dat is altijd zo met het internet. Alleen de extreme gevallen melden vaak wat. De anderen hebben wel wat ander aan het hoofd.
   Er is hier ook een vorm van ballotage. Men vraagt of je wel gelooft.
   Men neemt je waar en oordeelt dan.

   En dan zeg ik: oordeel toch niet, gedraag je tenminste zoals in je Bijbel voorgeschreven staat. Maar nee hoor. Men gaat maar door.
   Zo zijn vaak de betere scribenten verdwenen. Het lijkt wel alsof sommigen het erom doen.

   1. ,Beste Raphaël.

    Na iets meer dan een week ga ik hier afscheid nemen van jou, want ik wil niet verder ploeteren in de smurrie die hier verspreid wordt.
    Katholiek Forum is uitgegroeid tot de riool van de Kerk.
    Karikaturen zoals Derks zwaaien hier de plak, sprekend in hoofdletters , zonder respect voor de integriteit van de ander, tot meerdere eer en glorie van zichzelf.
    Anderen zijn hun zin voor realiteit kwijt en stellen zich gefantaseerde situaties voor die thuishoren in de sprookjeswereld. Ik respecteer hen, begrijp hen ook. Het zijn schapen op de dool.
    Ik lees hier heel veel dingen die mijlenver verwijderd zijn van wat er in de Bijbel staat.
    Op deze site ontwaar ik weinig van Jezus, maar wel veel van een heleboel Ikken die de Echte waarheid, hun waarheid verkondigen. Integere pausen uit het verleden en heden worden uitgespuwd als vrijmetselaars en onnozelaars. Complotdenken is de norm.
    Ziet men dan niet dat de afgrond steeds dichterbij komt? Ik schat dat de Kerk hier in ons land en in de omliggende landen na twee generaties niet meer bestaat. Hier gaat men vrolijk zingend de dieperik in.
    Steeds meer mensen zien nu al in dat het godsbeeld en de verhalen die meer dan 3000 jaar ontstaan zijn, niet meer geloofwaardig zijn. Hemel, Hemelvaart en God bijvoorbeeld krijgen het moeilijk in ons hedendaags wetenschappelijk kosmisch besef . Mensen willen zelf hun leven richting geven.
    En het zou niet de eerste keer zijn in de mensgeschiedenis dat een godsdienst uitsterft.. Egypte, Griekenland, Romeinen….

    Ik verlaat opgelucht het inferno Katholiek Forum, want “Wie hier binnengaat laat alle hoop varen” (Dante)
    Tony Geiss

    1. @Tony Geiss,
     Daaaaag, en hopelijk vaarwel.
     Verwaande figuren die vól zijn van zichzelf hebben de kerk en deze site niet nodig; dan zouden zij óververzadigd te raken.

     1. correctie:
      @Tony Geiss,
      Daaaaag, en hopelijk vaarwel.
      Verwaande figuren die vól zijn van zichzelf hebben de kerk en deze site niet nodig; dan zouden zij óververzadigd raken.

     2. Een oude volkswijsheid zegt dat als je met één vinger naar iemand wijst, je meteen met drie andere naar jezelf wijst.
      Tony Geiss

  3. @Tony Geiss,
   Nu hemelt U zichzelf op als: zeer bescheiden … in de kerk.
   Bescheiden mensen zijn overál bescheiden en niet alleen in de kerk.

   Ik wantrouw U als de zeer ernstige middeleeuwse ziekte (de pest).

 30. De verwarring werd ingezet met het commercieel bruikbaar maken van de stoommachine in de 18de eeuw, geleidelijk aan gevolgd, zowat rond 1830, met de niet meer te stuiten opgang van de gekunstelde wereld en dat betekende het begin van het einde van het natuurlijk geestelijk leven op aarde. Dat vorderde tot men met VaticaanII begon de Katholieke Kerk af te breken. De afbraak stopte bij vijfennegentig procent. De laatste vijf procent is het deel van de Kerk waarin zich het altaar met het tabernakel bevindt.

  Wat we nu zien is dat de behoudsgezinden blijven arbeiden om de kerk terug op te bouwen terwijl de modernen en zich democraten noemenden nog steeds blijven loswrikken en alles denken te kunnen afbreken. Dat is natuurlijk onmogelijk want de Kerk is het geestelijke lichaam, de Bruid van Christus, en het is alsof we terug op de Calvarieberg staan, dicht bij Maria en Johannes, aan de voet van het Kruis waar Jezus de grootste liefdesdaad ooit, door God de Vader aan de mensheid bewezen, tot voltooiing brengt.

  Nu verzamelt paus Franciscus de afvalligen die zich blijkbaar aan de duivel overleverden en altijd in woede reageren tegen de waarheid. Die woede wordt een razernij die men heel goed kan zien in dat voorheen grote en machtige land dat nu helemaal uit elkaar aan het vallen is: de USA. Nergens leefde men met zulk een weelde, rijker nog dan het oude Rome. De ondergang van de Amerikaanse cultuur sleurt de hele wereld met zich mee.

  Ondertussen wordt de verwarring steeds maar groter.
  Alleen de kleine Rest, die God Zich in alle tijden voorbehoudt, blijft onwrikbaar vasthouden aan de Traditionele waarden want niemand kan de waarheid veranderen.

  Nog velen zullen zich bekeren en de onveranderlijke Heilige Traditie vervoegen want er is geen andere aardse hoop.

 31. Beste Eric,
  Als historicus vind ik jouw visie erg ver gezocht. wat heeft de industriële revolutie met het geloof te maken?
  Wel is het zo dat de Verlichting -het denken- een rol heeft gespeeld. Het Vaticaans Concilie was nodig om in een steeds modernere wereld zich te herijken. Vele gelovigen, leken, geestelijken m/v verlieten de Kerk omdat de Kerk hopeloos afgeweken is van de oorspronkelijke bronnen: de evangelies.
  Wat vele mensen hier op KF doen is nostalgisch terugblikken op de triomfantelijke Kerk die er ooit was, almachtig , veel schone schijn, te verbonden aan de wereldlijke macht, Net dàt was en is hetgeen dat Jezus niet wilde.
  Het duidelijk voorbeeld van dat triomfantelijk denken is paus Benedictus. een ijzervreter in de Leer, vast in zijn geloof, maar intussen hield hij de hand boven het hoofd van priesters die kinderen misbruikten. Doofpot, kwetsbare kinderen in de steek laten. En tóch liet hij zich tot paus kronen. Eerst ontkende hij de beschuldigingen, maar moest later toch toegeven. Als hij enig moreel besef had gehad, zou hij zijn verkiezing tot paus aan zich voorbij hebben laten gaan. Hoeveel leed hebben soutanes, mooie kanten gewaden , ronkende titels, grote paleizen aangericht? Is dàt waar een groot aantal van de KF-mensen naar terug verlangen? Wat heeft Jezus gezegd over hen die kinderen wat aandoen? In welk paleis is Jezus geboren? Had Jezus een vast verblijf?
  Niet de vrijmetselaars hebben de Kerk kapot gemaakt, maar voor een groot deel de bedienaars zelf.
  Je kan paus Franciscus niet verantwoordelijk stellen voor de toestand van de Kerk die hij geërfd heeft van zijn voorgangers.
  Tony Geiss

  1. @ Marie-Elisabeth en Tony Geiss,

   Marie-Elisabeth, het is me nog niet duidelijk of u paus Franciscus en zijn verregaande ‘moderniseringen’ goedkeurt omdat u dingen door elkaar haspelt.

   Wees voorzichtig met Tony Geiss want hij staat aan de zijde van de vrijmetselarij. Zijn betoog om paus Benedictus XVI te beschuldigen slaat nergens op. Het is paus Franciscus die met kwaad opzet veel ergere dingen doet, zegt en toelaat dan vorige pausen ooit de gelegenheid konden krijgen te doen zoals hij.

   Tony Geiss, kijk eens met aandacht naar hetgeen de ‘democraten’ nu verrichten in de USA. Zij zijn werkelijk razend aan het worden. Men kan daar de ogen niet voor sluiten zonder zelf kwade bedoelingen te koesteren.

   Larry Kudlow:
   This undermines our democracy
   — you tube com /watch?v=aI06P_AleDY

   Tucker Carlson:
   This is a coordinated attack on the family
   — you tube com /watch?v=YJaA1a4GUF4

   ‘The Five’ talks the rising red wave in America
   — you tube com /watch?v=NiBiSu_6tt4

   Dit is de aanloop naar WW3, niemand kan dit blind geweld nog stoppen.
   U, als historicus, MOET dit kunnen inschatten, zelfs nu u bekent een grote vijand te zijn van de katholieke kerk.

   1. @eric-b-l ,
    Laat U niet op de kop zitten door @Tony Geiss.
    Hij noemt zich ‘historicus’ en dienaangaande ‘deskundig’ inzake het R.K. geloof.

    @Tony Geiss: Wat was Uw invalshoek bij Uw examen? Was dat ‘het ontstaan van het R.K. geloof’, of was dat ‘de afval van het R.K. geloof’?

   2. Wat een kromdenken! Het verhaal van Paus Benedictus ( merk op dat ik hem met titel noem, wat op deze site vaak niet gebruikelijk is voor zijn opvolger, ook gekozen met behulp van de H.Geest) heeft in verschillende binnenlandse en buitenlandse kranten en was op verschillende binnenlandse en buitenlandse nieuwsuitzendingen op TV te zien. Zelfs Paus J,P,II had boter op zijn hoofd las en hoorde ik.
    Ik ben helemaal geen vrijmetselaar. Ik vind dat jullie een clubje vormen van complotdenkers en religieus aandoende science-fiction en ja, omdat ik met feiten kom en in contact sta met mensen die zowel nationaal en internationaal experten zijn, ben ik voor jullie een bedreiging. Speel maar verder in de kleutertuin en koester uw verhaaltjes maar verder. Daar is niets mis mee, Aan Mijnheer Derksen, ook hier op KF schreef ik daarnet dat ik als culturele gids in binnen-en buitenland gespecialiseerd ben in religiueze kunst en kastelen en landgoederen en daar lezingen over geef, hier en in het buitenland met grondige kennis van de Bijbel en het Nieuwe Testament.
    Hoezo, vrijmetselaar??
    Tony Geiss

   3. @ Tony Geiss,
    Mijn woorden over u wil ik wel terugtrekken, zelfs nu u verkondigt dat u de ommezwaai van de RK hebt meegemaakt. Ik ben geboren in 1950 en ik heb het nooit verteerd, integendeel, het heeft mijn leven kapotgemaakt.

    Dat kan alleen nog betekenen dat u de mainstream-media nu nog steeds letterlijk slikt. U hebt gestudeerd en geeft lezingen maar u volgt blindelings een lijn die u nooit zult kunnen blijven volgen zonder met de waarheid in ernstig conflict te komen.

    Let wel: ik hoef de waarheid niet te verdedigen,
    ik tracht haar te dienen naar vermogen.

    Wat is waarheid?
    God is waarheid.
    In de wereld is geen waarheid te vinden.

    Indien u daar mee akkoord bent dan is de volgende vraag: hoe komt het dat wij hier vinden dat u de waarheid niet dient (alhoewel u dat hopelijk wel zou wensen) ?

    In het college van Bilzen werd in schooljaar 1962-63 de allereerste NOM ‘gevierd’ en ik had in de ene hand het traditionele tijdeloze Latijns-Nederlands missaal en in de andere hand dat armtierige rode boekje en de priester-directeur zei me dat ik het missaal niet meer zou kunnen gebruiken.

    Ik onderga nog altijd dezelfde hartpijn bij de herinnering van toen. Het is alsof je moeder werd vervangen door een zielloze robot.
    Dat u vandaag nog steeds niet begrijpt hoe men de waarheid heeft verdoezeld en grof overroepen met onwaarachtigheid, met socialisme pur sang en tenslotte met de nu onmiskenbaar aankomende dictatuur, dat pleit echt niet voor uw schrikwekkend gebrek aan innerlijk inzicht, voor uw oppervlakkige beleving waardoor u alle dingen volledig omkeert.

    Dus, indien u niet lid bent van een of andere loge dan bent u onbewust wel een kind van de leugen geworden. Het is te hopen dat u daar nooit eerder bewust over nadacht want dan kan het u vergeven worden, en dat wil ik wel heel graag: u vergiffenis schenken.
    Leest u wel eens boeken over heiligenlevens? over de vele belangrijke Mariaverschijningen? volgt u wel eens de echte tijdeloze “Kruisweg” met diepe innerlijke aandacht?
    Begrijpt u de diepe geestelijke betekenis van het “Agnus Dei”?
    Beseft u dat Jezus zich door een van zijn eigen apostelen liet verraden en zich liet ter dood veroordelen zonder een woord van klacht?
    Bij mijn weten zijn er nog slechts zeer weinig moderne priesters die nog werkelijk waarachtig godsdienstonderricht geven. Is uw zelfgenoemde “grondige kennis” van de Bijbel wel voldoende geestelijk gericht? Beseft u dat u veronderstelt wordt te kiezen tussen het geluk van de wereld en haar inhoudsloze erkenning van uw persoon TEGENOVER miskenning door moedig de waarheid onder ogen te zien en daarvan de gevolgen te ondergaan?

    1. @eric-b-l,
     Hier heeft U prachtig omschreven wat er in Uw ziel omgaat.
     U gaat ter kerke om U te laten sterken door God + om U te laten vertroosten door Zijn en ons aller Moeder Maria.

     Vertroosten = 1) Bemoedigen 2) Kalmeren 3) Ondersteunen 4) Opbeuren 5) Sussen 6) Troost geven 7) Troosten.

     God en Moeder Maria laten U (en ons) nóóit in de steek; zij zijn BIJ en MET (= het tegenovergestelde van TEGEN) ons.

     1. @Tony Geiss,
      @eric-b-l is precies het tegenovergestelde van U.
      U komt hier nét binnen en stelt zich (zeer verwaand en zelfvoldaan) op als onze leraar.

      Weet, dat ook Ú zich gewoon heeft als één der medeleerlingen van Jezus voor te stellen. U bent dus niéts meer of minder waard dan álle anderen op dit podium.

 32. @Tony Geiss,
  U moet nog zeer jong zijn; in ieder geval heeft U niét bewust de grote ommezwaai van de R.K. kerk meegemaakt (was in 1963).
  Maak in ieder geval Uw leeftijd bekend;
  Uw leeftijd +
  welk geloof U aanhangt +
  Uw wél of niet genoten R.K. opvoeding.

  1. Beste P. Derks,
   Ik heb wel de ommezwaai meegemaakt van binnen uit. Ik weet heel goed wat er gebeurde.
   Ik ben culturele gids in binnen-en buitenland met als specialiteit religieuze kunst en landgoederen en kastelen, Over die onderwerpen geef ik lezingen (ook in binnen-en buitenland) , maar ook over Bijbel en Nieuw Testament en over kunst in het algemeen.
   Op de andere vragen van u wil ik niet antwoorden omdat die niet ter zake doen.
   Beste groet,
   Tony Geiss

 33. @Tony Geiss,
  Geen antwoord is óók een antwoord:
  U bent dus GÉÉN gelovige, laat staan een R.K. gelovige + U heeft NIÉT de ommezwaai van de R.K. kerk meegemaakt van 1963.

  Zélf meegemaakt is in DIT geval van groot belang: een totále ommekeer van het geloof + de R.K. viering.

  U bent volgens Uw eigen zeggen geschiedkundige. Als geschiedkundige wéét en beséft U, dat geschiedenis stééds(!) achteraf geschreven en beoordeeld wordt. U praat dus vóór Uw beurt.

  1. Hallo mijnheer Derks,
   Wat een arrogantie!
   Met welk recht verplicht je mij om mijn persoonlijke gegevens door te geven??
   Alles wat ik wilde mededelen heb ik oprecht en naar waarheid geschreven. Ik heb niets te verbergen, maar ik ga niet in op uw onbescheiden vragen. Ik vind uw optreden erg onfatsoenlijk. Moet ik ook mijn nummer van mijn bankrekening en code doorgeven, misschien? Dat u mij niet vertrouwt is uw probleem. Het getuigt alleszins niet van een open geest. Aan dergelijke mensen heb ik een grondige hekel.
   Ik verbreek elk contact met u, U hoeft mij niet meer te antwoorden.

   1. Tony Geiss,

    “Ik ben culturele gids in binnen-en buitenland met als specialiteit religieuze kunst en landgoederen en kastelen, Over die onderwerpen geef ik lezingen (ook in binnen-en buitenland) , maar ook over Bijbel en Nieuw Testament en over kunst in het algemeen.”,
    Zó. U heeft een interessante achtergrond. Ik ben benieuwd naar uw expertise en mening over e.e.a. dat zich de laatste jaren in de kerk afspeelt.

    1. Beste Rafaël,
     Iets hogerop had je me goede raad gegeven, maar jammer genoeg had ik dat niet opgemerkt.
     Je vraagt mijn mening over wat er in de laatste jaren in de Kerk gebeurde…Het is en blijft mijn persoonlijke mening. Ik ben dus geen orakel, geen autoriteit, ik praat ook wel regelmatig met vrienden die actief in de katholieke en protestantse Kerk in Vlaanderen, anno 2020.
     Ik weet dat ik bergen kritiek en bagger over mij heen ga krijgen van een aantal Schriftgeleerden…
     Zelf heb ik de ommezwaai in de Kerk (Vaticaans Concilie) in de jaren zestig van nabij meegemaakt. Er was in de Kerk het gevoel en de overtuiging dat het triomfantelijke, het hiërarchische, het devotionele, het wereldvreemde (Latijn) de Kerk geen goed deed, Er was een groot hiërarchisch verschil tussen de gewone gelovige en de bedienaars, Pausen stonden boven alles en iedereen en heersten in het Vaticaan, Nu ik dat schrijf komt de streng uitziende Paus Pius XII voor mijn ogen.
     De jaren zestig hadden ook buiten de Kerk een heel speciale sfeer: Dolle Mina’s, popmuziek(Beatles, Rolling Stones ea) Vrijheid, Flower Power, Hippies….
     De oude, eenvoudige paus Johannes XXIII ( een overgangspaus, dacht men) heeft het Vaticaans Concilie georganiseerd. Daar werd de volkstaal ingevoerd en de Eucharistie toegankelijker, begrijpelijker gemaakt voor de gewone gelovigen. Ik weet nog dat men vlijtig de Bijbel ging verkennen. Men ging zich bezighouden met exegese om dichter bij de Blijde Boodschap te komen. Terug naar de bron. Voor een aantal mensen die gestudeerd hadden waren die veranderingen een gruwel. Met het wegvallen van het Latijn was er het mysterieuze, het sacrale niet meer, vonden zij. Monseigneur Lefèvre in Frankrijk en anderen kwamen in verzet.
     Daarnaast traden priesters en religieuzen (m-v) uit, omdat de plaatselijke omstandigheden niet meegingen in de openheid en vrijheid die toen algemeen aangevoeld werden.
     In Nederland was er een protestantse theoloog, zijn naam ontsnapt me nu even, Kuitert? Kluitert? die steeds maar ongeloviger werd en zijn argumenten en stellingen in boekvorm publiceerde. Die boeken waren razend populair . Deze theoloog werd “de Moses die het volk uit de kerk leidde” genoemd. Vanaf de eindjaren zestig hebben heel veel progressieven, katholieken en protestanten, de Kerk verlaten, zowel in Nederland als in België, Die leegloop is blijven doorgaan.. Bij de gelovigen die gebleven zijn leeft er een grote nostalgie naar de vroegere glorie en pracht.
     Paus Franciscus, een echte Franciscaan, praat normaal, leeft op een appartementje, moet vechten tegen het bastion van de Curie, kaart onrecht aan, heeft lak aan protocol en status. Daarom is hij voor vele conservatieven een schietschijf. Op hem reageren ze hun frustraties af.
     Conservatieve geestelijken, met”colleke”of soutane, jagen vele mensen weg. Op zondagochtend zitten er nog ongeveer 15 grijze koppen in de kerk en zondagnamiddag zitten er 35000 mensen rond het voetbalveld.
     Dat is voor een aantal mensen een pijnlijke situatie. Voor de meerderheid van de jongeren is Kerstmis de Kerstman en cadeautjes onder een dennenboom, Pasen paaseieren en Allerheiligen Halloween.
     Kinderen weten niet wat bidden is, leren ze blijkbaar niet meer op school, vertelt mijn buurvrouw (een oma).

     1. Tony Geiss,

      Veel van wat u zegt herken ik.
      Ik herinner mij nog de televisie waarmee wij werden opgejut tegen het bezoek van paus Paulus II. Er werden wekelijks programma’s (Pisa) uitgezonden waar een liedje (een schotschrift) werd geleerd aan de mensen: ‘popie jopie’. De paus werd afgebeeld als een oude stumperd die te dom en te ouderwets, onderdrukkend en weet ik wat nog meer voor negatiefs zou zijn.
      Toen deze paus Nederland bezocht waren de mensen opgezet tegen de paus en blèrden met z’n allen dat liedje mee. Die paus zal wel geschrokken zijn. In plaats van gepast respect en eer, al was het alleen al uit fatsoenlijk te zijn, werd de goede man hoon toegezongen. Hij zal wel vreselijk geschrokken moeten zijn van een volk dat zó onfatsoenlijk, zo respectloos hem toeschreeuwde. Een keizer (want zo zie ik de man wel eens) werd vernederd door een volk, opgehitst door de televisie. Ik dacht nog; dit gaat consequenties hebben. Dit gaat Nederland de kop kosten. Ik hoop maar dat ook de kerk ervan bewust is dat het volk beïnvloed is geworden door een clubje op de televisie.
      Ook de radio en kranten, weekbladen en dergelijke zullen wel in het complot zitten om de mensen de verkeerde weg op te sturen. Mensen die kwamen uit de beschermde omgeving van de kerk werden aan hun lot overgelaten, zo zie ik dat nu.
      Meestal onwetende niet zelfbewuste mensen werden in de diepe duisternis van de verworden wereld geworpen. Overgelaten aan criminelen, oplichters, mooipraters, leugenaars.
      Nederland, een verlicht land met veel goeds, maar ook een land van diepe misdaad en slechtheid werd aan zijn lot overgelaten. De geestelijke misdadigers kregen vrij spel. Sex drugs en rock en roll werden geïntroduceerd.
      Maar goed. U weet het wel allemaal, denk ik. We zijn gedemoraliseerd zoals ook Duitsland overkwam in de jaren 30. Maar we zagen en zien het niet. We wisten en weten het niet. We werden vanaf de jaren 60 wel toevallig geïnformeerd om de ernst van de gevolgen van die oorlog te leren kennen. Later kunnen we inzien dat deze manier van onderwijs wellicht ook een vorm van oorlog is. Maar dan geestelijk. Een oorlog waar goed en fout verwisseld worden.
      En daar staan we nu. En de positie van de kerk is voor mij niet te begrijpen.

    2. Beste Rafaël,
     Gisteren stuurde ik u een antwoord op uw vraag.
     Ik heb dinsdag een ingewikkelde oogoperatie ondergaan , ben vermoeid en niet zo alert en kan ook mijn toetsenbord en de tekst niet goed zien Daarom is er misschien hier en daar een foutje ingeslopen.
     Ik vervolledig even mijn tekst.
     Wat ook meegespeeld heeft in de voorbije jaren is het kindermisbruik. Daar is door de clerus, van hoog tot laag totaal verkeerd op gereageerd, Wat zei Jezus over kinderen??
     Niet het kind was belangrijk, maar de reputatie van de Kerk als instituut. Een priester-dader werd gewoon verplaatst en het kind in de steek gelaten. Na het uitgezonden gesprek van kardinaal Daneels met het slachtoffer van bisschop Vangeluwe -wat een afgang!- regende het uitschrijvingen uit het doopregister.
     Als ik naar een begrafenis ging en ga, erger ik me vaak zeer aan de afgedreunde praat van de celebrant ; “Moeten mensen daar nu troost uit halen? “vraag ik me heel vaak af.
     Vele geestelijken zijn knorrige oude mannetjes geworden, onderbetaald, niet meer gewaardeerd, overwerkt door priestertekort. Een aantal jonge priesters zijn geradicaliseerd, maar hebben vaak geen binding meer met gelovigen,, jawel met de oude garde die nostalgisch verlangt naar vroegere tijden.
     Je kan je niet voorstellen hoe weinig mensen nog bezig zijn met godsdienst en dingen weten over godsdienst. Als ik religieuze kunst gids in een kerk of museum dan kijkt men ernaar als een kalf naar een nieuwe staldeur. Soms voel ik mij dan als een monnik uit de Middeleeuwen die een schilderij uitlegt aan ongeletterden.
     Kerstmis vinden vele mensen leuk, romantisch, maar de godsdienstige connotatie is zeer miniem. Communies zijn familiefeesten en worden steeds meer vervangen door Lentefeesten.
     Als dat zo verder gaat, zie ik de toekomst somber in voor de Kerk hier in West-Europa.. en als we het over “Europese identiteit ” hebben, is het de vraag wat die ooit zal worden.
     Hopen op en dromen over een goddelijke ingreep mag van mij. Meer kan ik er helaas niet over zeggen, beste Rafaël.

     Enkel de reacties van Rafaël worden gelezen. De andere niet.

     1. Beste Tony Geiss,

      Héél veel sterkte toegewenst aan uw herstel.
      Hopelijk geneest u snel. Ik wens u veel rust en liefde toe. Want genezen gaat het beste met liefde en vertrouwen in het hart, meen ik.

      Ik begrijp u, geloof ik.

      Dank u verder, Tony, voor uw woorden.

      1. @ Raphaël,
       Deze Tony Geiss is indertijd banaal meegegaan met de zogenaamde ‘vernieuwing’ en nu klaagt hij over de ‘moderne’ priesters en over de ‘moderne’ gang van zaken in de kerk.

       En nu voelt hij zich “als een monnik uit de Middeleeuwen” terwijl hij juist van die Traditie niet wil weten.
       Waar blijft de logica in zijn betoog?

       1. Dag Eric ,
        De logica is te vinden via het proberen goed te lezen en te begrijpen wat ik bedoel. Ik klaag niet over “de moderne priesters” Ik vind alleen dat de zeer conservatieve priesters met colleke en/of soutane vaak geen of haast geen verbinding kunnen maken met de mensen van”7 tot 77″ die de tijden van voor 1965 niet bewust hebben meegemaakt. Daar klaag ik niet over, ik stel alleen maar vast. Dat hoor ik ook van vrienden en kennissen.
        Je begrijpt niet goed wat ik bedoel met …monnik… Ik wil alleen maar zeggen dat, net zoals een monnik toen, ik als culturele gids nu dingen moet uitleggen over christelijke schilderijen of beelden. Dat gaat over symbolen, attributen die heiligen met zich meedragen, enz..
        Ik geef een voorbeeld. Ik heb honderden afbeeldingen van de schepping van Adam en Eva om mijn lezingen te illustreren.
        In Genesis 1 worden Adam en Eva samen uit klei geschapen naar eigen beeld en gelijkenis met God, Dus zijn ze gelijk.
        In Genesis 2 vertelt het verhaal dat Adam alleen is en redelijk ongelukkig.
        Daarom schept God Eva uit de rib van Adam, Zo is zij een onderdeel van Adam.
        In de Handelingen van de Apostelen heb ik in een brief gelezen waarin staat dat Adam geschapen is omwille van Adam en Eva omwille van Adam.
        Dus Eva staat een trap lager en dat wordt op andere plekken in de geschriften herhaald. Dat heeft grote invloed gehad, tot nu, als het gaat over ongelijkheid tussen man en vrouw.
        Helemaal niet toevallig heb ik maar ÉÉN afbeelding gevonden waar Adam en Eva tegelijk werden geschapen. Dat ts in een manuscript uit Vlaanderen van de 15de eeuw. Dat had geen enkele invloed op de positie van de vrouw, want dat boek was eigendom van de ene of andere privépersoon uit die tijd. Zo leg ik duidelijk uit dat de Bijbel niet alleen invloed had op de godsdienst, maar ook op het maatschappelijk denken over de gelijkheid tussen man en vrouw.
        Sorry maar er wordt hier vaker onzorgvuldig gereageerd en geïnterpreteerd en daaraan gaat veel tijd en energie verloren.
        Daarom heb ik willen reageren.
        Tony Geiss

      1. Beste eric-b-l

       Ik praat niet over mensen maar liever met.
       Dit is niet belerend bedoeld, maar ik geef aan hoe ik hier insta.

       1. @Raphaël,
        U bedoelt: zoals U schreef aan Tony Geiss op 30 juni 2022 om 17:46???

        1. Beste Derks,

         U heeft gelijk. Dat was niet goed van me.
         Ik kon het niet aanzien hoe iemand leek aangevallen met woorden. Mijn fout.

         Dank u voor de terechtwijzing, heer Derks.

 34. @Tony Geiss,
  U kent totáál geen énkel fatsoen (hetgeen onchristelijk is).
  Ziet U die punt??? Daar is letterlijk álles mee gezegd.

 35. Hierboven wordt voor de zoveelste keer het eigen gevoel en of de eigen waarneming alleen aangevoerd als bepaler par excellence van De Waarheid. De eigen waarneming, het eigen gevoel ALLEEN is echter géén goed argument. Het eigen gevoel, het eigen ‘hart’ is de zetel van liefde, maar ook van alle ondeugd en misleiding! Waar het om gaat is altijd DE INTERPRETIE van c.q. betekenisgeving aan de (vermeende) feiten die men heeft waargenomen. En die interpretatie hangt altijd mede af van de context. Afgaan op je buik, ingewanden, intuïtie, vermeende H. Geest o.i.d. ALLEEN, kan je gemakkelijk misleiden als jouw kennis van de werkelijkheid / de context beperkt is of wordt ontkend. Men moet dus altijd het eigen beperkte of gekleurde weten/kennen mede in het oog houden voor men een oordeel geeft!

  Laat me een voorbeeld geven. Op de middelbare school had ik een klasgenoot wiens oom en zoons werkzaam waren als boomkwekers. Toen die jongen op ongeveer 10 jarige leeftijd met zijn ouders op bezoek ging bij die boomkwekers, zag hij ’s avonds tegenover of vlakbij de bezochte woning van zijn familie een aantal platbodems liggen in een vaart. Die platbodems (vaartuigen met geringe diepgang, maar zonder eigen aandrijving / zeil of motor, gebruikt voor vervoer van goederen over water) stonden vol met bomen en struiken. Mijn klasgenoot meende als kind dat zijn familie bomen en struiken kweekte OP die platbodems, en hield dat idee jarenlang vol, hoe vaak zijn ouders en leraren ook probeerden hem te overtuigen van de realiteit dat die bomen en struiken normaal in de ‘volle grond’ waren opgekweekt, en slechts op die platbodems stonden voor transport naar een veiling, handelaar c.q. koper. Handelaren in bomen en struiken, noch een veiling had de jongen ooit ontmoet of bezocht. Bij hoog en laag hield het jongetje daarom jarenlang vol: ik heb gezien dat op die platbodems bomen en struiken worden gekweekt, en dus is wat ik zeg waar. mijn oom X kweekt bomen en struiken op platte schepen/platbodems.
  Jaren later vakantiewerk verrichtend in Boskoop (naar ik me meen te herinneren) ontdekte mijn klasgenoot dat hij de werkelijkheid (zijn waarneming van bomen en struiken op platbodems in de vaart bij het huis van zijn oom) verkeerd had geïnterpreteerd. Hij meende te weten wat hij niet kon weten wegens gebrek aan informatie / kennis / ervaring (als kind) m.b.t. handelaren in bomen en struiken c.q. een veiling. Ten onrechte had hij zich vastgebeten in een onjuiste gevolgtrekking / conclusie uit wat hij had gezien. Hij schaamde zich daar nu voor. Zijn ouders hadden gelijk; die waargenomen bomen enz. stonden slechts op platbodems voor transport naar de veiling. Had hij echte kennis van het productie- en verkoopproces van bomen en struiken geweten, dan had hij waarschijnlijk nooit vastgehouden aan zijn fantasie van bomenkweken op platbodems.

  1. Lucas van Bergen,

   Tja, het eigen ego wat meer onder controle houden en als werkelijk volwassen mens communiceren is vaak lastig.
   Maar zoals u aangeeft heeft zoiets tijd en ervaring nodig. En dan nog zijn er mensen die het licht (wijsheid) nog niet zo goed of snel zullen zien.

   Uw voorbeeld doet me denken aan het volgende:
   Uit de wijsheidsleer komt het voorbeeld van iemand die een diamanten ring in zijn akker vindt. Hij vindt hem mooi, maar wil hem verkopen.
   Hij gaat ermee naar de slager en vraagt ‘kan ik hiermee vlees kopen en zo ja, hoeveel?’. Na de ring bekeken te hebben antwoordt de slager ’tja, een ring heb ik eigenlijk al, maar je kunt er twee ons vlees voor krijgen’.
   Daarna gaat hij naar de bakker, wat die er voor geeft. De bakker kijkt en zegt ’tja. ik heb geen verstand van ringen en ik heb er al één. Maar een brood geef ik je er wel voor.’.
   Dan gaat hij naar . . . de juwelier en u raadt het al: hij kijkt en kijkt, veegt de loupe nog een schoon en vraagt ‘waar hebt u die vandaan? zo een ring ziet men zelden. De waarde ervan is moeilijk te schatten. Maar alleen de steen al is zo een 2000 florijnen waard en het goud van de ring zeker 100. Als u hem wilt verkopen doe ik graag een bod.’. Wat gelukkig voor u dat die in uw erf gevonden is!

 36. Indien het er alleen maar om ging de mis in de volkstaal te laten plaatsvinden dan had men geen enkele moeite hoeven doen want het missaal dat we vroeger allen als 12-jarige kregen was al tweetalig.

  Waarom dan reeds in 1948 een verzameling dubieuze types onder de leiding van een gekende vrijmetselaar-bisschop aan een alternatieve ‘mis ‘ werkten en er bovendien strijd ontstond onder de geestelijken ten tijde van VatII maakt duidelijk dat er iets broeide.

  Vandaag is de hersenspoeling van socialisme en liberalisme zo vanzelfsprekend geworden dat de aanstokers samen met de meelopers zich zelf trachten te overtuigen het pleit gewonnen te hebben.

  Ook al is de Kerk voor vijf en negentig procent afgebroken, het resterende want tijdeloze altaar met tabernakel blijkt onaantastbaar.

  Alle moeite waarin u toch nog blijft volharden zal tot uw oordeel worden.
  De laatste vijf procent, bestaande uit de Essentie, het ware Offer van Christus, hoeft trouwens niet verdedigd te worden door aardse schepselen zoals ook de waarheid niet verdedigd hoeft te worden. Het komt er slechts op aan zielen trachten aan te spreken en hen te verwijzen naar dat Offer en naar de Waarheid ervan. Daarom zal de beruchte synode van paus Franciscus uw oordeel worden. Iedereen kan zien hoe overal brute en zelfs bloeddorstige opstandigheid de kop opsteekt, vooral in de USA dat het voormalige “wonder van vooruitgang” heette maar weldra niets meer zal betekenen.

  Er is namelijk een precedent in de vorm van de gebeurtenissen aan de voet van de berg Sinaï waar priester Aaron een taak verrichte gelijkaardige aan de arbeid van paus Franciscus.
  Allen die deel uitmaken van de kleine rest, zoals God zich die in alle tijden voorbehoudt, zullen dieper de woestijn intrekken en de meesten zullen ontkomen aan de razernij van zich aan de eigen tijd spiegelende en zich ‘democraten’ noemende afvalligen. Geen van de afvalligen hebben de moed aan deze tocht deel te nemen; zij verkiezen verder te gaan met de moderne ‘vieringen’ die voor hen gelijken op het wereldse goud waarop de afvallige Joden destijds hun hoop stelden voordat Mozes afdaalde van de berg Sinaï.

  Mensen die zoals Tony Geiss beweren grondige Bijbelkennis te bezitten weten dus zeer goed waar het om gaat.

  1. Volledigheid is vereist om de blik op de echte V2 geschiedenis vast te kunnen houden, beste Eric.

   Hierboven, in de tweede alinea, wijst U op een gekende vrijmetselaar bisschop, maar daarvan waren er velen. Ongeveer 80 bisschoppen en kardinalen in Rome en daarbuiten stonden te boek als lid van de beruchte “P 2” vrijmetselaar loge van Luigi Celli.
   Deze loge was echter gelieerd aan de Italiaanse maffia. De P 2 loge werd ontbonden en Luighi Celli werd veroordeeld tot jarenlange gevangenis straf.

   De hoofdarchitect van de moderne mis van P VI, was de vrijmetselaar pater Bugnini. Nadat hij ontmaskerd werd, was hij niet meer te handhaven. Hij werd weg gepromoveerd, als bisschop en “nuntius”, en door P VI overgeplaatst naar Ankara. Nog kwalijker was dat zowel de communist vrijmetselaar Roncalli, alias paus Johannes XXIII, als zijn opvolger, de joodse vrijmetselaar en philo-communist Montini, alias paus Paulus VI, tegelijkertijd lid zijn geworden van de loge, en ingewijd zijn geweest in Parijs, door de Franse president Auriol, in de jaren 1950.

   Tenslotte, verder hierboven is al verduidelijkt hoezeer narcisten te werk gaan, het debat schuwen, en de waarheid over historische gebeurtenissen verzwijgen, of weten te verbloemen, of onder het kleed kunnen vegen. Meestal hijsen zij zich zelf op een voetstuk, om zich te beroepen op “wetenschap”, “kunst”, of “historicus”, of “ex-monnik”. In wezen zijn het echter zwakkelingen, voor wie de feiten niet mogen tellen, maar, angstig, niet geïnteresseerd zijn voor de realiteit, en als narcisten enkel hun perceptie van de irrealiteit willen beluisteren.

   1. Zoals altijd verbindt u historische feiten met eigen beoordelingen en doet alsof dat waar is. Voorbeeld is Roncalli. Dat deze bestaan heeft is een feit. Dat hij een communistische vrijmetselaar zou zijn geweest is een eigen onbewezen toevoeging. En zo doet u het overal. En als u dan eens een bedenkelijk feitje hebt hangt u de hele bedoelde groep aan de boom.

   2. ca. 1917 gingen Lenin en Trotsky naar Rusland om het socialisme te ‘prediken’ en zij konden beschikken over onbeperkte middelen (geld). Wanneer men goed beseft wat daar gebeurde hoe kan men dan nog twijfelen aan de bedoelingen van het socialisme dat nu de hele wereld en (bijna) alle kerken innam? Tenzij men zelf dat socialisme wil opdringen . . . maar op deze website zal dat niet lukken.

  2. Alles dat U doet en nalaat kan U tot oordeel worden. Dus ook al uw pogingen om medemensen te intimideren en imponeren met uw op het oog profetische, bezwerende taalgebruik. U weet hoe Jezus stond tegenover valse profeten en goeden van goud en zilver die niets bewerken. Vergeten?
   U heeft verder geen status, zowel professioneel als religieus/kerkelijk. U staat niet boven ons, en mist de kwaliteit om te oordelen met rechtsgeldigheid tot in de eeuwen der eeuwen.
   Dus U zegt eigenlijk niets om van onder de indruk te geraken of bang.
   Indien ik dus iets mag voorstellen: hou daar nu eens mee op. Uw onderbuik levert geen geluid op dat wij kunnen erkennen als de heilige geest of iets van gelijke waarden.
   Precies dit is de onderscheiding der geesten waarop de paus ons zo vaak wijst.
   Niet wij (U of ik) zijn de norm, maar het Woord van de Heer zelf. En de kern van die Woorden is te omschrijven met woorden als Vrede, Overgave aan de Heer, Barmhartigheid, Liefde en Rechtvaardigheid.
   Dus niet altaar en tabernakel, beste Eric Boelen, maar overgave aan de Heer. Geen offers maar Barmhartigheid, enz. Kunt U het daar niet mee eens zijn, dan raad ik U om de H. Schrift (N.T.) toch nog eens heel goed van voor tot achter te lezen en overwegen voor U weer een oordeel velt. Bent U ziek of geestelijk gehandicapt zoals P. Derks, dan bent U natuurlijk geëxcuseerd voor het niet tot U kunnen nemen van nieuwe kennis en inzichten. Gelieve dan uw situatie enigszins bekend te maken, dan kunnen wij U ontzien. Maar vóór het zover is, vraag ik U: hou op met uw grootspraak die nergens anders op gestoeld is dan op misverstanden vanwege kennisgebrek ofwel onwetendheid. Vergeet daarbij niet wat ik U en anderen eerder aanraadde: U staat feitelijk buiten de r.-k. kerk omdat U haar leergezag afwijst en de paus bewust blijft beledigen. Stop daarmee. U zult U vrijwel zeker veel beter thuis voelen in de orthodoxe kerk van Rusland of Griekenland. Dáár vindt U onbeweeglijkheid en onveranderlijkheid, buigen voor staatsalmacht en glitter en glamour rond bebaarde oude mannen in byzantijnse klederdracht tijdens hun liturgie. Ook in Vlaanderen vindt U parochies van die kerk. Ga er heen en zie wat het met U doet. U zult vrijwel zeker opleven, en dat is U gegund, maar stop met het intimideren en imponeren met lucht. U bent geen profeet, maar een misleide medemens. De oorzaak weet alleen U waarschijnlijk. Wij zullen U dus niet oordelen, maar zoek naar wat bij U past en tracht verder niets (mensen en of instituten) af te breken. Bouw mee aan iets nieuws en beters: het Rijk Gods!

   1. Weer eens de grote vergissing door u en Tony Geiss. Het gaat niet om de persoon, het gaat om de waarheid.

    Dat ik totaal niets beteken schenkt mij een rust die u niet vergund is want u speelt hoog spel, u wil geen ‘verliezer’ zijn in de ogen van uw medestanders.
    Dergelijk door u niet te overkomen probleem heb ik niet.

    U kunt me met geen mogelijkheid nog meer vernederen dan ik al ben. Juist vanwege de door u geroemde ‘modernisering’ werd mijn ziel verduisterd en ik had geen enkele houwvast meer, ik werd een zondaar en “mijn beenderen verouderden in mijn brullen den ganse nacht” zoals koning David beschrijft in zijn boetepsalms.

    Geen schijn van argument kunt u vinden om het tijdeloze tweetalige missaal te vervangen door dat mistroostige rode boekje dat wij schooljaar 1962/63 in de handen gestopt kregen op bevel van de priester-directeur van het college van Bilzen met daarbij aan mij alleen gericht de woorden: “Ge moogt het proberen maar ge zult zien dat ge dat missaal niet meer kunt gebruiken.” Vanaf dat moment was het alsof het licht gedoofd werd. Het voorgaande schooljaar vertoefde ik in het klein seminarie van Sint-Truiden en toen wist ik nog niet dat dit in mijn leven het laatste Traditionele Katholieke hoogtepunt was voor de vele volgende jaren.

    Goddank dat ik niet studeerde want dan was ik zoals u geworden en hoogstwaarschijnlijk had ik de zogenaamde ‘godsdienstwetenschappen’ gaan studeren in Leuven en dan had ik onbeperkt respect genoten terwijl ik nu integendeel altijd beschaamd moet zijn voor mijn verleden.

    Had men de Nederlandse tekst van dat missaal gaan gebruiken dan was er niets wezenlijks veranderd en werd de waarheid geen geweld aangedaan. Want het kan niet zijn dat u niet weet welke bende in 1948 begon met het opstellen van de alternatieve ‘mis’ en u weet ook zeer goed welke bisschop daarover de verantwoordelijkheid droeg. Zij begonnen feitelijk de intimidatie, door u nu verder doorgeduwd.

    Ik ben doorheen een stinkend modder-dal gesukkeld in een jarenlange inktzwarte nacht en u zult niet in staat zijn me daar terug in te duwen.

    1. Laten we ons niet opnaaien, beste Eric, door enkele narcisten, zogenaamde “experts”, of “hoger opgeleiden”, die allen door de mand vielen, om 2 jaar lang, als eersten het opgezette overheid bedrog hielpen uitrollen van de sanitaire tirannie, van onze maçonnieke regeringen.

     Zelden is de geschoolde groep van de scorende 5%, zo diep gezakt in aanzien. Zelden heeft die 5%, zich zo laten kennen als de onnutte deugmens, die van de lafheid in top en behept met een ernstig gebrek aan kritisch vermogen, inzicht en gezond verstand.
     Zelf zal ik nooit meer spreken over “hoger opgeleiden”, die groep heeft afgedaan, zij trekt aan het kortste eind.

     Aanbevolen de onderstaande link, een opsteker van Mgr. Vigano over de misdaden in kort bestek, die de westerse regeringen de volken aandoen :

     https://www.frontnieuws.com/aartsbisschop-vigano-wij-moeten-begrijpen-dat-onze-machthebbers-verraders-van-onze-natie-zijn-die-zich-toeleggen-op-de-uitroeiing-van-bevolkingsgroepen/

 37. @Lucas van Bergen,
  1. Volgens welke ‘status’ praat Ú???
  2. U gaat wél ter huidige (moderne???) kerke?
  3. U heeft blijkbaar(???) wél in ’n functie binnen de R.K. kerk??? Wat bent U: priester?

 38. @Lucas van Bergen,
  Hoe komt U erbij, dat ik niet volledig rekenschap kan afgeven???
  (Uw letterlijke(!) woorden: Bent U ziek of geestelijk gehandicapt zoals P. Derks, dan bent U natuurlijk (geëxcuseerd voor het niet tot U kunnen nemen van nieuwe kennis en inzichten.

  U kunt mij natuurlijk kwalijk nemen, dat U die woorden gericht had tot @eric-b-l.
  Echter, ik had (en héb) U géén toestemming gegeven om mijn naam te gebruiken t.b.v. een Uwer reacties naar ’n derde toe.

  Om Uw eigen woorden te gebruiken: Hou daarmee op (ik maak daavan: Stop a.u.b. daarmee).
  Dat ik lichamelijk een en ander mankeer (wie is volmaakt? c.q. wie heeft ’n volmaakt lichaam?), ontslaat mij niet van mijn R.K. verantwoordelijkheden.

 39. @Lucas van Bergen,
  Als Ik Uw hulp nodig heb (bijv. wegens mijn handicaps), schreeuw ik wel: “Stront!!!”

  1. @P. Derks
   U bewijst precies mijn gelijk.

   Wie is hier boos, en ergert zich vooral aan anderen?
   Een voorbeeld uit vele. Op 3 juli reageert U hier tussen 09:58 en 21:43 acht maal TEGEN iemand. 8 maal in bijna 12 uur. Wat een verspilde tijd én energie ….. aan boosheid, jawel aan agressie uit boosheid! Dat kan niet gezond zijn voor een mensenziel!

   Iedereen mag en zal op zijn tijd lelijke dingen denken. Fatsoenlijke mensen gedragen zich echter beschaafd, houden zich op tijd in, beheersen zich en onbetamelijke uitdrukkingen voor zich.

   Maar dan U. U braakt hier alles maar uit wat er in U opkomt, ook alle gif en onfatsoen dat in U zit of opkomt. Dat is toch geen uiting van beschaving!

   Was U thuis echt anders? Ik heb zo mijn vermoedens.

   Heeft U misschien een milde vorm van Gilles de la Tourette?

   In ieder geval gedraagt U zich hier bij herhaling moreel ontremt, en dat is precies wat ik eerder schreef. Er mankeert iets aan uw hersenen! Waarschijnlijk kunt U daar echter niets aan doen, maar het is een feit!

   Enig openlijk berouw en zelfinzicht zou U echter niet misstaan, ja zelfs sieren.. Tot nu toe kwam ik dat echter hier niet van U tegen, helaas.

   1. Lucas van Bergen, U draait de boel om: Ú ergert zich zonder te melden waaróm U zich ergert.
    Blijft over: U ergert zich.
    Mijn vraag aan U: Als U zich ergert: Waarom bezxoekt U deze site???

    1. @Lucas van Bergen,
     Blijkbaar ergert U zich aan mijn reactie van 1 juli 2022 om 18:59 uur:
     Als Ik Uw hulp nodig heb (bijv. wegens mijn handicaps), schreeuw ik wel: “Stront!!!”

     Of het U bevalt of niet: Ik blijf ónverkort bij die reactie.

     1. U bent ook nog eens niet voor rede vatbaar, en vertoont kleuter c.q. puberaal gedrag.
      Vooruit, maar ….
      wees dan zo sportief – beste P. Derks – en accepteer dat er mensen zullen zijn die, juist in het kader van Christus’ Blijde Boodschap die ons zou moeten bezighouden hier en nu, niet van uw ‘braaksel’ gediend zijn, en er wat van zeggen, verwijzend naar mogelijke oorzaken. Wie kaatst moet immers de bal verwachten!

      Laat ons dus stoppen met kinderachtig gedrag.

      1. @Lucas van Bergen,
       U bedoelt, dat ik net zo onsportief en kinderachtig moet zijn als Ú????
       Daar pas ik voor. Dat is onchristelijk gedrag:
       Lc 6,39 -42:
       Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog; dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog van uw broeder zit.

       1. @Lucas van Bergen,
        gratis toegift (doe ermee wat U wilt):
        Een mens kan pas zijn leven omgooien na door ’n diep dal te zijn gegaan.

        @eric-b-l kan daarover meepraten.

        @Lucas van Bergen, U doet steeds zo stoer; Wat was Úw diep dal???

        1. @Lucas van Bergen,
         Ik zal het U gemakkelijker maken:
         Ik ging nauwelijks ter kerke. Door ’n verkeersongeval raakte ik zwaar gewond. Mijn complete lichaam lag in duigen: zwaar hersenletel + diverse breuken. Ik lag van boven tot beneden verpakt in het ziekenhuis.

         ’n drietal jaren na dat ongeval kwam ik in een parochie, alwaar de nieuwe(!) pastoor door zijn complete kerkbestuur verlaten was. Dus bood ik hem mijn diensten aan.

         Wat bleek: het kerkgebouw + pastorie + twee kapelanieën was innerlijk zwaar aan onderhoud toe (terwijl de dorpsgemeenschap uit 3000 man (mannen + vrouwen + kinderen) bestond.

         Gelukkig kregen de pastoor en ik twee man hulp.
         Toen hebben wij met z’n vieren een compleet renovatieplan opgezet (kosten ’n 40 jaar geleden: fl 900.000,00).

         Het vreemde is, dat die kleine dorpsgemeenschap het totále bedrag heeft opgehoest!!! en … de kerk staat er na die 40 jaren nog prachtig bij: zowel van binnen als van buiten.

         Zo ziet/bemerkt U hoe de Heer werkt.

         1. @Lucas van Bergen,
          vervolg:
          Intussen moesten wij de de plaatselijke zeer populaire koster en de huishoudster (een non) ontslaan. Reden: beiden waren toentertijd totaal ongeschikt voor hun taak. Dit had tot gevolg: een verdere escalatie van een ware dorpsrel. En dit alles kwam bovenop de renovatie.

          Het was een enerverende tijd (zo werden mijn autobanden eens per week lek geprikt), hetgeen zeer gevaarlijk was, omdat ik in die tijd twee baby’s had.
          Omdat ik zó regelmatig lekke banden had, kreeg ik grote korting van betreffend bedrijf.

          Neem daarbij in ogenschouw, dat wij intussen uitstekende contacten hadden opgebouwd met het bisdom Roermond en bisschop † Gijsen (wat ’n prijzenswaardige man!) en natuurlijk met de gemeente.
          Nadat we de renovatie geheel met contracten van aannemers hadden afgesloten, stierf de pastoor in het ziekenhuis.

          Nadat wij de nieuwe pastoor hadden onthaald, ben ik verhuisd naar een andere gemeente.
          @Lucas van Bergen, zult bemerken, dat het een écht enerverende tijd was: teveel om op te noemen.

          1. @Lucas van Bergen,
           En … waar blijft U nú, grootmuil.
           Wel een grote bek opzetten, maar als het erop aan komt, bent U muisstil.
           Wat zijn ÚW verdiensten voor de kerk. Misschien heeft U verdiensten op sociaal gebied?

          2. @P. Derks,
           Uw geloof heeft bergen verzet. Dat is duidelijk. Mij heeft U echter nergens zien beweren dat uw geloof slecht is of onbestaanbaar.
           Mij ging en gaat er slechts om: wat en hoe werkt de Blijde Boodschap in mensen en hoe kunnen we de overdracht verbeteren en versterken; hoe vertellen we het noodzakelijke en hoe laten we het beklijven, alles natuurlijk met Gods hulp.
           U wil echter al jaren lang niet eens naar mij luisteren. U loog tegen de klippen op om mij te frustreren. Ook dat kan met Gods hulp of op ingeving van de H. Geest gegaan zijn. Ik zie het als een aansporing om nog duidelijker rte zijn want in duidelijkheid ben ik blijkbaar tekort geschoten. U en anderen begrijpen en begrepen mij immers altijd verkeerd, hier en elders. Daar beklaag ik me niet voor. De Heer heeft nu eenmaal zijn wegen ter beproeving om ons sterker, standvastiger te maken.
           Gisteren tegen de avond vroeg U naar mijn “diepe dal”. Ik kan er niet een noemen; het zijn en waren er vele. Ze betreffen echter steeds de meedogenloze confrontatie met mensen die niet tot de kern, het wezenlijke durven, willen of kunnen gaan en dan overgaan op het framen van mijn persoon als slecht, ondeugdelijk, door de duivel, het gepersonificeerde kwaad (vrijmetselarij, V2, modernisme, joden enz.) aangetast. Als er dus openlijk getwijfeld wordt aan mijn rechtschapenheid en oprechte bedoelingen en inzicht. Dat doet altijd wat met mij. U bent geharnast evenals uw vrienden onder de paraplu van Dries G. en andere rancuneuze mensen met geld en maatschappelijke status e.d. op “dit voortreffelijke forum” (al weet men daar niet wat een forum doorgaans voor bedoeld is!) die het hebben voorzien op de huidige r.-k. kerk, paus en bisschoppen die ze geen goed ding gunnen. Dat stoort mij, en met mij vele anderen die het hier dan maar voor gezien houden omdat ze eenvoudig door het vaste panel hier op zeer onredelijke wijze afgemaakt, kaltgestellt worden. Wij weten dat we niet volmaakt zijn en niet zo intelligent zijn als U en uw vrienden. Dat stoort mij, en wakkert natuurlijk ook fundamenteel telkens weer bij mij de (zelf)twijfel aan. Immers, niets is perfect wat ik met mijn matige intelligentie, kennis en vaardigheden produceer. Maar dat men niet eens de bereidheid heeft om ook het goede in het weinige van mij en anderen te zien, en meteen er als een bok op een haverkist op afvliegt om onze woorden (EN die van paus, bisschoppen en het gros der gelovigen) als kwaadaardig te bestempelen enz., dat steekt en blijft steken. Wat het afbranden van mensen betreft hebben jullie zeer effectieve methoden ontwikkeld; jullie zijn net een troep leeuwen of hyena’s die stilzwijgend altijd samenwerken om hun prooi te besluipen, af te matten en vervolgens te doden. Chapeau!

           Ik wil daar niet over klagen zoals gezegd. Ik grijp dan meestal terug op Psalm 127: niet ik bouw het huis (waarin het Weg naar het Rijk Gods wordt geleerd te bewandelen) maar het is de Heer die dat doet (eventueel en slechts als Hij het wil) met een beetje medewerking van zijn dienaar die ik wil zijn. Frustraties zijn in wezen ook maar emoties die als een soort gif ons lijf beïnvloeden. Als we geduld betrachten verdwijnt dat gif vanzelf weer met andere ballast in het riool.

           Dit was alles dat ik nu te melden heb op uw verzoek.
           Ik wens U voor alles de vrede van Christus in uw hart en grote verstand. Hopelijk merken we daar ook eens wat van op deze site, zo God het wil.
           Intussen verblijf ik onder dankzegging voor de gelegenheid die U bood om te spreken.
           Lucas v. Bergen

 40. @P. Derks.
  Het is helaas niet mogelijk om overal en altijd rekening te houden met uw ongeremdheid – P. Derks – qua taal. moraal, logica en begrip. Eerder is hier al opgemerkt dat U meerdere hersenbloedingen hebt gehad en o.a. cerebraal beschadigd bent door een ongeval. Misschien bent U dat al vergeten, maar ik ben dat niet, en ben dus terughoudend in uw richting.
  Meer wil ik er niet over zeggen, en U ook niet uw feitelijke ont-rem-ming aanrekenen. U bent zoals U bent, en daarmee heeft U en heb ik te leven. Het heeft in ieder geval geen zin om met U in discussie, laat staan in dialoog te treden. U bent daar niet aan toe en ik zal U ongewild altijd beledigen in uw ogen omdat stijlfiguren als ironie,, beeldspraak (allegorie / metafoor) enz. U ontgaan. Met U omgaan is dus niet gemakkelijk!
  Ik laat U dus maar uw gang gaan, en reageer het liefst niet op uw schrijfsels. Let dus ook niet op wat ik schrijf; het is NOOIT aan U, noch tegen U gericht, maar hoogstens de weergave van een feit dat een ander waarschijnlijk nog niet bekend is. U bent beschadigd naar lichaam en geest, en dat moet hier vermeld kunnen worden om geen verdere schade aan te richten uit onwetendheid, maar U te ontzien.
  Ik – wij – zijn niet zo slechts als U steeds blijkt te denken. Ook wij hebben een hart, gevoel én geweten. Knoop dat nu a.u.b. eens goed in uw oren als het nog kan. Bij voorbaat dank in ieder geval!
  Ik groet U en wens U nog een mooie oude dag temidden van uw geliefden.
  Lucas van Bergen

  1. @ Lucas van Bergen.
   De ziel wordt niet beschadigd door lichamelijke letsels, het kan integendeel juist een leerzame beproeving zijn en ik ben er van overtuigd dat de dappere heer Derks dit zeer wel beseft. Uw sociale suggestie blijkt een onchristelijke reactie. Maar ja, uw gemoderniseerd Onzevader zegt dat wij aan God zouden moeten vragen om niet beproefd te worden en uw reactie is in die zin logisch en dus automatisch onchristelijk.

   Is het niet beter de heer Derks aan te moedigen in zijn dagelijkse beproevingen en zou de waarheid niet beter gediend worden door nooit meer naar gemoderniseerde oversten te luisteren?

  2. Beste Lucas,
   Blijkbaar lukt het niet om P. Derks enigermate te bereiken. “Gott mit uns”komt er terug na je poging., nog eens versterkt door het gezemel van Eric. Daar doe ik niet meer aan mee, Een zottenkot is nog een eufemisme.
   Bye bye, KF1
   Tony Geiss

   1. @Tony Geiss,
    U had zich toch DEFINITIEF(?) afgemeld voor deze site???
    Een man een man, een woord een woord.
    (= een eerlijk man houdt zijn woord; eig. zo waarlijk als een man in den besten zin van het (woord een man is van eer, zo is ook zijn woord te vertrouwen.

    U dient Uw gezegde(s) om te draaien:
    Blijkbaar lukt het niet om Ú te bereiken.

    Voor álle duidelijkheid: U bent totáál ONbetrouwbaar.

    1. @Tony Geiss
     zie de site: abbreviationfinder.org/nl/acronyms/kfi.html

     KFI= U kunt het afbeeldingsbestand downloaden in PNG-indeling voor offline gebruik of per e-mail verzenden naar uw vrienden. Als u een webmaster bent van een niet-commerciële website, aarzel dan niet om de afbeelding van KFI-definities op uw website te publiceren.

     Dit is nógmaals een aanwijzing dat U liegt en bedriegt.

     1. @Tony Geiss,
      Via diezelfde site is de betekenis van KFI te vinden:
      KFI = belangrijkste feiten illustratie

      @Tony Geiss acht zichzelf hoger dan de rest van het ‘gepeupel’.

      Tja, wie hoog staat, kan diep vallen.

      1. P Derks,

       Beste P Derks,
       Ik heb dinsdag een ingewikkelde oogoperatie gehad en tikte vandaag, zondag, per ongeluk een 1 ipv !
       Natuurlijk zou jij in dergelijke omstandigheden zo een fout nooit maken. Daar ben je véééél te geniaal voor.

       We gaan mekaar binnenkort alleszins ontmoeten in de hel. Ik kijk er naar uit!
       Tony Geiss

       1. @Tony Geiss,
        Ondanks onze enorme verschillen van inzicht:
        Ik wens U beterschap + een goed oogzicht.

        1. @Tony Geiss,
         Ik was nog één reactie vergeten:
         In de hel is maar één winnaar: de duivel;
         in de hemel zijn ontelbaar vele winnaars: God + Maria + vele engelen + de vele daar verblijvende zielen.

 41. Bedankt, Lucas van Bergen voor de toelichting. Dat helpt bij het beoordelen van bepaalde dingen die er gebeurd zijn en die mij hebben doen besluiten om deze site te verlaten. Misschien ga ik toch nog in gesprek met mensen die mij woord en wederwoord bieden in alle sereniteit.
  Heel waarschijnlijk zijn er mensen die op een serene manier van gedachten willen wisselen. Welkom!
  Ik bekijk het verder.
  Tony Geiss

  1. Hebben jullie beiden ooit wel eens fysiek voor iemand moeten zorgen? De voorlopig laatste persoon die ik naar vermogen trachtte te begeleiden was een ouderling die hier drie jaren verbleef want hij kon zelfs bij zijn eigen dochter geen hulp meer verwachten. Nadat ik alleen hem niet meer de nodige zorgen kon bieden kon hij nog slechts in een rusthuis terecht met bijstand van het OCMW. Hij is nu 86 en aan bidden komt hij niet meer toe want dat wordt in moderne zorghuizen niet bepaald aangemoedigd, integendeel er heerst daar veel bitterheid want zowat alle rusthuizen worden tegenwoordig beheerd door een centraal socialistisch bestuur. Het is dan ook geen toeval dat er personeelstekort is, o.a. veroorzaakt door de covid- en vaccinleugens. Waarheid mag niet meer.

   In het zeer oude en ouderwetse huis waarin ik verblijf is ruimte voor een heel gezin, op voorwaarde dat zij oprecht christelijk willen zijn (geen begrip-loze modernisten) en dan zou de ouderling terug naar hier kunnen komen en konden we met hem dagelijks weer samen bidden. Ik vraag geen huur, slechts deelname in de kosten.

 42. Waar blijft mijn ingezonden reactie van gisteren namiddag, beste moderator ?

 43. @Lucas van Bergen,
  U doet alof U meelevend bent, maar dat is slechts schone schijn. In werkelijkheid ergert U zich aan mijn woorden.

  Ik heb in mijn leven geleerd om ongeremd te spreken en te schrijven – qua taal, moraal, logica en begrip.
  Dat een en ander door anderen verkeerd begrepen wordt, is henzélf aan te rekenen.
  Ik ben niet verantwoordelijk voor andermans/andervrouws hersenen, noch voor hun gebruik – of misbruik van hunner hersens.

 44. naschrift,
  @Lucas van Bergen, Ál Uw reacties komen neer op wat Jezus noemde: adderengebroed (mt.23: strafrede tegen de Farizeeën).

  1. Een mens kan niet van iédereen houden. Dan krijg je polygamie enz. enz..

 45. Daar gaan we weer, beste Juuls hierboven, obstinaat, stelt U telkens vraagtekens op de
  verkeerde plaats !

  Hoewel misschien vergeefs, maar omtrent de gemijterde schurk Roncalli, alias paus J XXIII, raad ik U aan de boeken te lezen van Maurice Pinay (SJ), “2000 ans de complot contre l’Eglise”, (2 dln, ed. Saint-Remi, 905 blz) een standaardwerk dat een overzicht geeft van de infiltratie van de vrijmetselarij in de top van onze Heilige Moederkerk van altijd.

  De pater SJ schrijver was een medewerker van Kard. Ottaviani. Hij had ook de steun van de meest vooruitziende prelaat in die tijd van de Vat 2 revolutie, Mgr. Lefèbvre.

  Meer specifiek adviseer ik U te lezen, het boek “Nikita Roncalli”, (ed. Saint-Remi) geschreven door de persoonlijke kamerheer van de paus, Franco Bellegrandi, eveneens verbonden aan de V2 verzets groep. J XXIII onderhield er zelfs nauwe banden op na met de opvolger van de joodse Stalin, de joodse communist Nikita Kroetchev, via zijn schoonzoon.

  Paus Pius XII, had stemmers op de communistische partij ge-ex-communiceerd. Zijn opvolger, J XXIII, maakte dit ongedaan. Een grote opleving van de communistische en socialistische partijen in Italië en in Europa waren het gevolg, in de jaren 1960 en daarna.

  En dan mijn laatste verwijzing. In het grote standaard werk “Maçonneri et sectes secrets”, geschreven door Epiphanius (pseudoniem van een kleine groep Italiaanse onderzoekers, 796 blz.) uitgegeven door Courrier de Rome, ed. 2005. Op blz. 620, vindt U onderaan het bewijs dat zowel Roncalli als zijn opvolger, de joodse Montini, vrijmetselaar waren. Dit blijkt uit de correspondentie van 2, graad 33, sociaal politiek hoog geplaatste vrijmetselaars uit Mexico, Enrique Olivares Santana en Carlos Vasquez Rangel.

  Ik hoop beste Juuls, dat U de volgende keer meer ingaat op het besprokene op dit voortreffelijke katholieke Forum. Nergens anders kunt U hier gegevens vinden, die elders altijd onbesproken blijven, dankzij de lafheid van zogenaamde nep “historici”. Let op : “De geschiedenis valt niet te begrijpen, zonder kennis van de geheime netwerken die als spoorlijnen, geheel Europa, (en de wereld), doorkruisen”. (Londen, PM Disraëli, +1881)

 46. @Lucas van Bergen,
  Bedankt voor Uw antwoord. Echter, ik mis Uw verontschuldigingen (inzake Uw veelheid van beschuldigingen). Die lverontschuldigingen laat U volgens mij zeer welbewust achterwege.

  De Blijde Boodschap: die werkt via de mensen en hunner daden. Zie om u heen. Mensen die werken, kunnen niet tegelijkertijd praten of schrijven (tenzij je natuurlijk prediker of schrijver bent).

  Als U goed kunt vertellen, maak dan de mensen innerlijk blij met wat U zegt;
  Als U goed kunt schrijven, maak dan de mensen innerlijk blij met wat U schrijft (besef hierbij, dat vele mensen de kerk en het geloof al lange tijd vaarwel gezegd hebben).
  Als U handig bent met Uw handen: vele (alle?) kerken hebben daar zwaar behoefte aan.

  Egaal wat U wel of niet doet: wees open en eerlijk. Vroeg of laat betaalt die eerlijkheid zich uit als U tegelijkertijd hard werkt (= Uw best doet).
  Zo ben ikzelf tegenwoordig zwaar lichamelijk beperkt, maar probeer ik middels schrijven mensen op het juiste spoor te brengen.

  Ik wens U van harte succes en Gods Zegen onder bescherming van Moeder Maria.

  1. P. Derks,

   Mooi gezegd allemaal. Maar het volgende:
   U bent toch hopelijk wel op de hoogte van het gegeven dat (naast geloof) goed voedsel en drinken de beste medicijnen zijn? En dat normale ‘medicijnen’ meestal niet helpen maar het lichaam juist zieker maken? En voor de bijwerking van het ene medicijn weer een ander wordt voorgeschreven?

   Ik leer u steeds meer kennen als een echt mens, en daar ben ik echt blij mee. Ik wens ik u veel geluk en gezondheid toe. Maar en daarom wilde nog iets vertellen. Iets psychologisch.

   Men is er achtergekomen dat zelf-vergeving belangrijk kan zijn. Vergeef uzelf, als u dat nog niet gedaan heeft, zegt men dan. Want, er is gebleken, zegt men, dat ziekte ook uit verdriet of schuld kan voortkomen. Daarom is het van belang om vrede met jezelf te hebben en schuldgevoelens op te laten lossen. Want dat is ook geloof; geloven dat God je vergeven heeft en je weer als nieuw bent. En daarom blij mag zijn. Lachen en blijdschap voelen in het hart.

   Ja, het zijn allemaal woorden die ik schrijf, maar ik hoop dat u ze begrijpt. Maar, dat is het lastige met internet, je moet alles opschrijven. En dan kan een boodschap raar overkomen. Dat heb ik vaker gemerkt. Maar, ik wil kennis graag delen, vandaar dat ik het toch maar opschrijf.

   U zou kunnen denken, u deed dat wat u het beste leek, en dat is goed, lijkt mij. Meer dan je best doen kan immers ook niet? Ja, het klinkt raar als ik het zo zelf lees wat ik schrijf, want het is én uit de bijbel (Uw zonden zijn U vergeven door uw geloof) en uit wereldse kennis. De ‘psyche’ werkt door in het lichaam.

   En als u weet dat uw eventuele zonden u vergeven zijn, dan hoeft u zich immers ook niet meer schuldig of verdrietig voelen. Dat is geloof hè?

   Deze zelf-vergeving lijkt nodig om gezond te zijn. Vooral trauma’s kunnen een rol spelen bij ziektes. Nou, die trauma’s heeft u voldoende gehad. Maar er is misschien niemand die u gezegd of geleerd heeft die trauma’s ook te verwerken. Daarom meld ik het maar even.

   Wilt u als u blieft niet boos zijn om mijn eventueel als aanmatigend overkomende woorden? Ik zeg ook alleen maar wat ik weet. Ik ben geen dokter, maar las veel. Vooral over gezondheid, voeding en de geest. Daarom schrijf ik dit.

   Laat het verleden rusten, lijkt mij. We leven nu.

   Mvg. Raphaël.

   1. @Raphaël,
    Mij valt op, dat U steeds achteraf met Uw gezever komt.
    Achteraf is gemakkelijk praten.

    1. P. Derks,
     Ik kan u nu even niet volgen.
     “Achteraf gezever is makkelijk praten?”.
     Wat maakt het nu uit wanneer ik vermeld wat mij gezond lijkt en waarvoor men zou kunnen waken in deze bizarre tijden, ook op medisch gebied. Ik dacht, dat is waar ook, dat weet men alhier wellicht niet, op het katholiek forum. Daarom gaf ik deze informatie.

     Wellicht kunt u proberen uw gedachten duidelijker proberen te articuleren (op te schrijven/weer te geven?) Voorlopig krijg ik het gevoel dat u misschien helemaal niet wilt communiceren. Niet met mij althans.

     Is dat laatste het geval, dan kunnen we de zaak afsluiten.

     1. Laten wij de zaak maar afsluiten; U en ik denken TE verschillend.

      1. @Raphaël,
       Ik was Uw naam vergeten te melden. Bij deze.
       Voor de zekerheid opnieuw mijn reactie naar U:

       Laten wij de zaak maar afsluiten; U en ik denken TE verschillend.

  2. @P. Derks,
   Als echt allerlaatste reactie wil ik U nog zeggen dat het me spijt ooit hier op de site te zijn gaan reageren. Ik had weg moeten blijven en zeker U geen retorische vragen moeten stellen nadat U blind en doof bleek voor de realiteit, en anderen en mij vilein in de grond trachtte te boren. Van uw handicaps wist ik echter toen nog niets.

   Ik kan echter onmogelijk verontschuldigingen aanbieden voor UW handicaps, UW onkunde en UW onbekwaamheid tot begrip van hetgeen ik U voorhield NA AL UW BELEDIGINGEN in mijn richting! U zult uw eigen gedrag dienen te veranderen, want dat kan alleen U. In sporttermen gesproken: het staat nu gelijk spel. En er komt geen verlenging van de speeltijd.

   Gisteren vermeldde ik “U bent geharnast, evenals uw vrienden”. Daarachter had ik willen schrijven ‘maar ik niet’. Ik hoop zelfs kwetsbaar, (aan)raakbaar te blijven en dat waar mogelijk nog te intensiveren omdat het m.i. de enigste weg is naar Gods-ontmoeting, groei in belangeloze liefde, en vervolgens steeds meer leidend tot wat de apostel Paulus noemt “in Christus”-zijn: ons hoogste doel in dit leven. (Zie 2 Kor. 5, 17. ‘Zo is dus wie in Christus is, een nieuwe schepping’.). Ik vermoed dat zo’n levensontwerp niet eens in U zal opkomen omdat U zich nu reeds volmaakt acht. U houdt het liever bij ritualisering en formalisme. Uw handicaps / (opvoedings)trauma’s schijnen op dit moment bekering ten goede / = ten leven ook te verhinderen. ‘Uw hart’ is duidelijk verhard. Oorzaak vooral: U weet zich niet ten diepste aanvaard en geliefd. Dat is zéér spijtig. Vooral omdat dat negatieve gevoel over uzelf altijd de neiging heeft zichzelf te versterken, net zolang tot U emotioneel door het ijs zakt. (Niet leuk, maar wel de realiteit: bekering kan men niet in een winkel kopen!) Daarom bent U nu ook zo meedogenloos hard, brutaal en autoritair/dictatoriaal. De liefde schijnt in U niet meer naar de oppervlakte te mogen komen (uit angst voor zelfverlies c.q. verlies van de waan omtrent uzelf, uw Ego?). Wat U zaait, zult U echter blijven oogsten tot U verandert van inzicht en toon. Het is aan U om U daarvoor in te zetten!

   Maar laat ik stoppen met psychologie van de koude grond te bedrijven; U bent op dit moment merkbaar recalcitrant en bijgevolg onverbeterlijk. Dat kan veranderen.
   (Er is overigens een psychologische school die alle kaarten zet op de harde confrontatie van psychotherapeut naar cliënt. Zie bijv. “Hoe erger hoe beter. Provocatieve psychologie” door Jeffrey Wijnberg. Uitgeverij Scriptum, 2013.)

   U vroeg mij naar mijn diepe dal. (Wilde U dat weten voor uw handboek tactiek een extra handvat te hebben om mij te kleineren en aan uw persoon en heerszucht te kunnen onderwerpen? Of kopieerde U alleen gewiekst mijn woorden, maar buiten de context waarin ik ze gebruikte?) U weet dus wel dat zo’n dieptepunt in psychisch welbevinden nodig is om tot bekering – omkering op een heilloze weg – te geraken. Paulus moest ervoor van zijn paard vallen! Zou dat niet ook voor U gelden? Wat zal U dus zover brengen uw harnas af te leggen? Het is nooit te laat! Ik hoop dat het U ooit overkomt, want ook U heeft het nodig alvorens ‘een nieuwe schepping’, ‘een nieuwe mens’ te worden. Wees gerust, op uw doodsbed kan het nog zo ver komen. Deo volente. Ook voor U is er dus hoop. Star volhouden dat U nu reeds volmaakt bent en intellectueel arrivé is evenwel altijd illusiepolitiek. U bent nog lang niet af!

   (De apostel Paulus beschrijft die vernieuwing van leven, ofwel: bekleedt worden met de nieuwe mens die is in Christus. (Kol. 3, 1-17) )

   Het ga U en de uwen goed.
   Lucas van Bergen

 47. @P. Derks,
  Als echt allerlaatste reactie wil ik U nog zeggen dat het me spijt ooit hier op de site te zijn gaan reageren. Ik had weg moeten blijven en zeker U geen retorische vragen moeten stellen nadat U blind en doof bleek voor de realiteit, en anderen en mij vilein in de grond trachtte te boren. Van uw handicaps wist ik echter toen nog niets.

  Ik kan echter onmogelijk verontschuldigingen aanbieden voor UW handicaps, UW onkunde en UW onbekwaamheid tot begrip van hetgeen ik U voorhield NA al UW BELEDIGINGEN in mijn richting! U zult uw eigen gedrag dienen te veranderen, want dat kan alleen U. In sporttermen gesproken: het staat nu gelijk spel. En er komt geen verlenging van de speeltijd.

  Gisteren vermeldde ik “U bent geharnast, evenals uw vrienden”. Daarachter had ik willen schrijven ‘maar ik niet’. Ik hoop zelfs kwetsbaar, (aan)raakbaar te blijven en dat waar mogelijk nog te intensiveren omdat het m.i. de enigste weg is naar Gods-ontmoeting, groei in belangeloze liefde, en vervolgens steeds meer leidend tot wat de apostel Paulus noemt “in Christus”-zijn: ons hoogste doel in dit leven. (Zie 2 Kor. 5, 17. ‘Zo is dus wie in Christus is, een nieuwe schepping’.). Ik vermoed dat zo’n levensontwerp niet eens in U zal opkomen omdat U zich nu reeds volmaakt acht. U houdt het liever bij ritualisering en formalisme. Uw handicaps / (opvoedings)trauma’s schijnen op dit moment bekering ten goede / ten leven ook te verhinderen. ‘Uw hart’ is duidelijk verhard. Oorzaak vooral: U weet zich niet ten diepste aanvaard en geliefd. Dat is zéér spijtig. Vooral omdat dat negatieve gevoel over uzelf altijd de neiging heeft zichzelf te versterken, net zolang tot U emotioneel door het ijs zakt. (Niet leuk, maar wel de realiteit: bekering kan men niet in een winkel kopen!) Daarom bent U nu ook zo meedogenloos hard, brutaal en autoritair/dictatoriaal. De liefde schijnt in U niet meer naar de oppervlakte te mogen komen (uit angst voor zelfverlies c.q. verlies van de waan omtrent uzelf, uw Ego?). Wat U zaait, zult U echter blijven oogsten tot U verandert van inzicht en toon. Het is aan U om U daarvoor in te zetten!

  Maar laat ik stoppen met psychologie van de koude grond te bedrijven; U bent op dit moment merkbaar recalcitrant en bijgevolg onverbeterlijk. Dat kan veranderen.
  (Er is overigens een psychologische school die alle kaarten zet op de harde confrontatie van psychotherapeut naar cliënt. Zie bijv. “Hoe erger hoe beter. Provocatieve psychologie” door Jeffrey Wijnberg. Uitgeverij Scriptum, 2013.)

  U vroeg mij naar mijn diepe dal. (Wilde U dat weten voor uw handboek tactiek een extra handvat te hebben om mij te kleineren en aan uw persoon en heerszucht te kunnen onderwerpen? Of kopieerde U alleen gewiekst mijn woorden, maar buiten de context waarin ik ze gebruikte?) U weet dus wel dat zo’n dieptepunt in psychisch welbevinden nodig is om tot bekering – omkering op een heilloze weg – te geraken. Paulus moest ervoor van zijn paard vallen! Zou dat niet ook voor U gelden? Wat zal U dus zover brengen uw harnas af te leggen? Het is nooit te laat! Ik hoop dat het U ooit overkomt, want ook U heeft het nodig alvorens ‘een nieuwe schepping’, ‘een nieuwe mens’ te worden. Wees gerust, op uw doodsbed kan het nog zo ver komen. Deo volente. Ook voor U is er dus hoop. Star volhouden dat U nu reeds volmaakt bent en intellectueel arrivé is evenwel altijd illusiepolitiek. U bent nog lang niet af! Ik ook niet.

  (De apostel Paulus beschrijft die vernieuwing van leven, ofwel: bekleedt worden met de nieuwe mens die is in Christus. (Kol. 3, 1-17) )

  Het ga U en de uwen goed.
  Lucas van Bergen

 48. @ Lucas van Bergen,
  Ik ga niet verder in op Uw – in mijn ogen – absurde veronderstellingen.
  Wat het Onzevader betreft:
  De vertaling van Latijns naar Nederlands dient te zijn:
  dat wij aan God de Vader vragen om niet bekoord te worden,
  Dat is iets ánders dan vragen om niet beproefd te worden.

  Beproefd zullen wij ons gehéle leven worden, maar of wij ons door die beproevingen laten bekoren, is een ándere zaak.

  De huidige zogenaamde moderne ‘vertaling’ van het Onzevader is niets anders dan duivelse inmenging in onze gebeden waarin wij om Gods Hulp vragen.

 49. @ Lucas van Bergen,
  toevoeging:
  Mijn ouders zeiden altijd: Van beproevingen word je groot en sterk
  (Mijn ouders bedoelden: Van beproevingen met succes doorstaan, word je volwassen.)

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht