Wanneer wachtlijsten mindervaliden tot euthanasie drijven…

Deze week las ik in De Standaard dat de lange wachtlijsten voor een ondersteuningsbudget bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) mindervaliden tot wanhoop en zelfs euthanasie zou drijven. Onder het VAPH budget vallen zorgen op maat, zodat de persoon in kwestie zo zelfstandig en kwalitatief mogelijk kan functioneren. 

Of een persoon langer op de wachtlijst voor zijn budget blijft, zou vaak afhangen van zijn of haar type beperking. Mensen die van het VAPH de minste aandacht krijgen, zijn personen met ASS (autismespectrumstoornis), waardoor zij en hun families vaak jarenlang moeten wachten op essentiële professionele ondersteuning. Mensen met autisme zijn daarom niet toevallig de grootste groep om euthanasie te vragen wegens ondraaglijk psychisch lijden.  Tussen 2015 en eind vorig jaar telde het Gentse Centrum LevensEindeVragen Vonkel maar liefst 800 euthanasievragen, waarvan 45% door mensen met een diagnose of vermoeden van ASS. 

Ook mensen met een fysieke handicap moeten soms jarenlang wachten op hulp. In de Standaard vond ik het schrijnende verhaal van een psychologe met een ernstige fysieke beperking (ontstaan door een medische fout), die na 8 jaar nog steeds op de wachtlijst van het VAPH staat. Ook deze dame heeft haar euthanasie al aangevraagd, al was het maar om een perspectief te krijgen op het einde van haar lijdensweg. Zelfstandig wonen is voor de psychologe onmogelijk, aangezien ze met haar invaliditeitsuitkering niet rondkomt om haar huur en verzorging (ze zit in een elektrische rolstoel en hangt af van een zuurstofapparaat) samen te bekostigen. Ze overleeft het dank zij haar ouders, waar ze opnieuw bij ingetrokken is, en vrijwilligers. Van het VAPH hoorde ze ondertussen dat er geen budget voor haar kan vrijgemaakt worden, tenzij ook haar ouders sterven of in een rolstoel belanden. 

Mijn vraag hierbij is: waar zijn we als samenleving beland, indien euthanasie de enige uitweg wordt voor mensen, die de pech hebben om te moeten leven met een beperking? Het recht op “zelfbeschikking” en een “waardig levenseinde” krijgt op deze manier al snel een wrange nasmaak. Over welk “waardig levenseinde” hebben we het dan? Dit lijkt meer op een wanhoopsdaad, als gevolg van een onwaardige behandeling.

Het excuus van budgettaire tekorten binnen de gehandicaptensector gaat alvast niet op. Er was wel genoeg budget voor Covid 19 vaccins en tests met een bedenkelijke doeltreffendheid, waar niemand de verantwoordelijkheid voor wenste te dragen, maar die we “in naam van de wetenschap” toch “vrijwillig” moesten aanvaarden.  Of erger nog:  ons land steunt de oorlog in Oekraïne en wapenleveringen aan het regime van Volodymyr Zelenskyy.  Voor onze eigen mindervaliden is er geen geld, maar we hebben blijkbaar wel meer dan voldoende budget om in het buitenland in naam van de “democratie” invaliden bij te maken. De hypocrisie hiervan gaat de schaamte gewoon voorbij. Indien we bovendien voor iedere media-hype en bijhorende tunnelvisie de schatkist moeten plunderen, ziet de toekomst van de zwaksten binnen onze maatschappij er allesbehalve rooskleurig uit.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

12 commentaren op “Wanneer wachtlijsten mindervaliden tot euthanasie drijven…

 1. Beste Katharina, het is natuurlijk volkomen terecht dat u aandacht vraagt of liever: eist, voor de problematiek van mensen die tot euthanasie gedreven worden, terwijl er met meer geld veel leed zou kunnen worden voorkomen. Dat laatste is een belangrijk argument. Helaas ontkracht u uw betoog met de pseudo-argumenten aan het eind, namelijk met de “er-is-wel-geld voor-uitspraken”.De vraag of het geld daarvoor evenzo noodzakelijk is, vergt een eigen argumentatie. Ze is toch een variant op het oude linkse adagium: er niet voldoende geld voor onderwijs maar wel voor defensie. De vraag is of er wel van een of/of-situatie sprake is. Om over de Okraïne-kwestie valide te oordelen, is het belangrijk zich bijvoorbeeld af te vragen of het van belang is “democratie” te verdedigen, en of er in Oekraïne wel sprake is van “democratie”. Als iets van belang blijkt te zijn, komt vervolgens de weging van deze zaken aan de orde. U heeft uw afweging blijkbaar al gemaakt, maar de verwoording dat men in Oekraïne is om “nvaliden bij te maken” , getuigt er niet van dat u standpunten van anderen serieus neemt. Als het u erom te doen is anderen te overtuigen van een standpunt dat u inneemt, heeft u pas kans als u de beweegredenen van andersdenkenden eveneens serieus neemt.

 2. Katharina, ik denk dat je uitleg alleen maar te begrijpen is voor de mensen die erin werken. Wat er in deze sector gebeurt was al bezig voor de corona en voor de oorlog van Oekraïne, ze hebben nooit geld gehad voor de minste in onze maatschappij. Vele personeelsleden zaten al aan hun tandvlees, en na 2020 is het nog vele erger geworden. Er komt meer en meer werk bij, dat je dan moet doen met minder en minder personeel. Ze vertrekken massaal uit de sector en in de sector vinden ze bijna geen nieuw gekwalificeerd personeel meer. Met gevolg dat de zwakkere nog meer naar de rand van onze maatschappij worden verdrukt en geen andere uitweg meer zien dan euthanasie. Ik heb een sterk vermoeden dat corona, vaccineren een voorbedacht scenario was om de financiële put die de politiek vele jaren geleden hadden gecreëerd te vullen met het geld van de pharma-industrie en met het goedkeuren van oorlog en andere wansmakelijke praktijken waar de zwakste in onze maatschappij te dump van zijn. En we zijn van Satan nog niet vanaf. De gezondheidssector zal nog slechter worden, we zullen minder en minder gekwalificeerd personeel aan ons bed krijgen, die geen kennis van zaken hebben, want ze vinden geen ander personeel meer. De zwakkere, maar ook de niet zwakke die ziek worden, zullen al blij mogen zijn dat ze iemand aan hun bed krijgen die de zieke mens op een menselijke manier willen verzorgen e.a. Maar, dat menselijke zal er niet in zitten, want alles moet snel gaan. Euthanaseren zal snel als oplossing aangeboden worden, zodat de zorglast voor het personeel snel verminderd kan worden. En vele binnen deze sector zullen het doen met veel plezier en ze zullen het omkaderen als goed voor de naaste. Het enige dat we kunnen doen is bidden en hopen op God dat vele en ook wij gespaard blijven van dat vreselijk kwaad, dat nu al op vele plaatsen in de sector aan het woekeren is.

 3. Even een bedenking bij ” euthanasie”

  Het is fout te vertrouwen op de Goddelijke Barmhartigheid, zonder rekening te houden met de Goddelijke Gerechtigheid.
  Weet dat de Barmhartigheid zal wijken voor de Gerechtigheid.
  Wees evenwel niet bevreesd, want de Gerechtigheid zal rechtvaardig handelen, dat is een geloofspunt toch?

  Er is actueel een mentaliteit dat alles mag en kan en dat er steeds gerekend mag worden op de Goddelijke Barmhartigheid, let wel dat is een gevolg van de nieuwe strekking tengevolge van interpretatie van VAII, het is beter veel- vuldig in het daglicht te stellen dat de Hel wel degelijk bestaat en best te vermijden is, nu het nog kan; daar zijn immers de sacramenten van de Biecht en de diverse aflaten voor beschikbaar die gebaseerd zijn op de Goddelijke Liefde voor ons zieleheil.

  Het is namelijk zo dat de Satan niets liever heeft dan dat men gelooft dat de Hel en de duivel niet bestaan, dan heeft hij volledig vrij spel. Het is de taak van iedere gelovige erop te wijzen dat zulke houding niet strookt met een traject om de eeuwige zaligheid te bereiken.

  Oh ja er zijn toch enkele voorbeelden van getuigenissen van personen, die ons iets zeggen over de Hel en haar eeuwigdurende toestand en de genade hebben gekregen dit aan ons te berichten, het is best hieraan het juiste gehoor te geven en er de nodige lessen uit te trekken. ( staat zelfs in het Evangelie, zie Job.) En vergeten we vooral niet de getuigenis van Zuster Faustina en de drie kinderen van Fatima, Jacinta, Francisco en Lucia

  Euthanasie is geen vorm van ‘barmhartigheid’; neem kennis van volgende getuigenis:

  quote
  Van: Eric Jacqmin
  Verzonden: Wednesday, August 1, 2018 11:46:21 PM
  Aan: Julien Laurent
  Onderwerp: “Will, alles is verloren !”
   Beste vrienden,

  Hier een belangrijke getuigenis van een gelovige :

  > Heb ook andere verhalen, bijvoorbeeld van iemand die euthanasie liet doen nadat hij het sacrament der zieken ontvangen heeft. Ik wist het niet maar voelde mij in de kerk zeer ongemakkelijk. Later heb ik het gehoord van zijn vrouw en die kon niet slapen. Ik vroeg waarom. Ze zei dat ze hem hoort roepen. Wat roept hij dan? “Will, alles is verloren”. Voor mij was het duidelijk wat er verloren was. Toen ik het haar vertelde wilde ze nooit meer met mij spreken want de hele familie was mee eens en de pastoor wist het en haar man was niet iemand om te lijden.

  Inderdaad : euthanasie is zelfmoord en dat is een (tegennatuurlijke) doodzonde.

  Zondigen we niet en gaan we naar de hemel !

  Gods zegen
  Fr EJ+
  unquote
  In mei is het 20 jaar geleden dat euthanasie in België werd toegestaan. Sindsdien zijn er 24.522 euthanasieverklaringen geregistreerd. Euthanasie is gelegaliseerd voor minderjarigen en sommige politici willen het toestaan voor mensen die hun wil niet kunnen uiten. Zo wordt de waardigheid van ouderen, dementerende, depressieve, gehandicapte of zieke mensen systematisch geschonden. Ook is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat de Evaluatiecommissie Euthanasie niet meer naar behoren functioneert en dat het begrip psychisch lijden steeds vager wordt. Daarom pleiten sommige psychiaters voor een verbod op euthanasie bij psychisch lijden.

  Men dient in overweging te nemen hetgeen volgt:

  – dat de Evaluatiecommissie euthanasie wordt hervormd, zodat een controle op de uitgevoerde euthanasie effectief mogelijk wordt (en dat het bijvoorbeeld onmogelijk wordt voor de artsen-commissieleden om hun eigen dossiers te evalueren, wat momenteel niet het geval is).

  In dezelfde geest dient dat de vereiste van een ¾-meerderheid van de commissieleden om een dossier door te verwijzen naar het parket verlaagd wordt naar ¼;

  – dat het verboden wordt om euthanasie toe te passen bij psychisch lijden, omdat niet kan worden vastgesteld of psychisch lijden ongeneeslijk, onbehandelbaar of uitzichtloos is. We vragen ook om een betere opvolging en concrete ondersteuning van mensen die hieraan lijden;

  – dat elk plan om euthanasie toe te staan bij mensen met dementie zonder meer wordt verlaten, omdat deze personen niet in staat zijn hun toestemming te geven en het niet aan ons is om over de waarde van hun leven te beslissen;

  – dat meer nadruk wordt gelegd op palliatieve zorg, wat een humaner alternatief is. Dat de lijdende mensen werkelijk omringd en gevolgd worden. Dat ondersteunende beroepen worden geherwaardeerd om te helpen bouwen aan een echt waardigere wereld voor morgen.

  Antwerpen april 2022

  U ontneemt de Vader de kans om u te vergeven want ge bent dan dood, en je hebt geen vergeving gekregen tijdens uw laatste uren, want je besliste wat ge zelf wilde.

 4. In vroegere tijden was er geen sprake van budgetten, tenzij misschien in sommige kleine stadjes of stadsdelen. Men was grotendeels afhankelijk van mensen met een groot hart die zich wilden en konden inzetten. Met het ontstaan van christelijke gemeenten ontstond er ook opvang in sommige kloosters waaruit stilaan ziekenhuizen ontwikkelden waar vooral nonnen zonder loon of persoonlijke tegemoetkomingen arbeidden met als primaire bedoeling zielen te redden en daarbij zo mogelijk misschien ook het lijden te verzachten.

  Waar zijn we nu beland ?

  Private of socialistische (wat maakt het nog uit?) zorg op grote schaal met betaald opgeleid en betaald werkend personeel, dat alles in een sfeer van enorme geldbelangen en industriële kwakzalverij, de beurs van beleggingen is nooit ver uit de buurt, en zeg het zoals het is: met de euthanasiespuit achter de hand want zelfs dat feit moet opbrengen zonder zogenaamd ‘verlies’.

  Waar bleven de gemoderniseerde nonnen ? Ik ken er een in een goed verzorgde moderne achterbuurt van een zeer moderne Limburgse stad; zij bewondert ‘paus’ Franciscus, gekleed als de buurvrouw is zij socialiste bij uitstek, en alle godsdiensten smelten samen in alle kleuren van de regenboog. Van jongere moderne ‘nonnen’ heb ik nog niets anders gezien dan een kudde geblinddoekte kalveren, giechelend als jonge meisjes, die het liefst dansen, springen en luid zingen.

  Wie uit materialistische angst weldra de chip-inplant zullen verkiezen boven het volle vertrouwen op God en daarbij het geduldig ondergaan van louterend lijden niet eens wensen te begrijpen zullen de hel reeds op aarde moeten ondergaan, eigenlijk vandaag al zoals Katharina het voorstelt.

  Alleen God’s kleine Rest heeft nog hoop op waarachtig natuurlijk leven zonder gepolitiseerde inmenging van anti-geestelijke ‘geestelijken’. En wie als zeldzame ware katholiek toch nog naar een ziekenhuis moet kan zich enkel vastklampen aan Jezus en Maria want niemand anders zal hen nog werkelijk helpen.

  De wereld van nu bijna als omgekeerd aan de wereld van voorheen.
  God mag niet meer.

  1. @ eric-b-1
   Ik weet dat je erg katholiek bent, ik eveneens hoor. Ik heb enorm veel echte heiligenverhalen en visioenen gelezen van Offerzielen,, die goedgekeurd zijn door de kerk. … Nooit werd er gesproken van een chip-inplant, enkel in het Boek der Waarheid van MDM, de valse zieneres. Ik heb de indruk dat je ook de verleidende website van Restkerk bezoekt. Wel, dan krijg ik medelijden met je. Laat je niet misleiden en aanvaard nooit folders of boeken van het Boek der Waarheid. Je haalt je, zonder dat je het weet, een hoop miserie in huis.

   1. @ Marie-Elisabeth,
    dat jij er hier bij komt, daar ben ik blij om. Dat betekent dat je spoedig dieper zult nadenken.

    De chip-inplant bestaat al jaren en steeds meer bedrijven wereldwijd eisen dat je die chip laat inplanten vooraleer je daar gaat solliciteren. Geen chip = geen job.

    Ik vrees dat je nog televisie kijkt en radio en kranten en tijdschriften. Gooi al die antieke wereldse dingen in de vuilmand samen met de “kunststof moderne kerk” maar volg daarentegen vooral de tijdeloze Latijnse Traditie van de 2000 jaar oude Katholieke Kerk, en lees ook MDM.

    Veel liefs,
    Eric

    1. Jammer dat je ook MDM leest/, Eric. En dat soort nonnen ken ik ook, bij naam zelfs.
     Ze liggen wel op de grond tijdens de consecratie, maar de H. Communie op de tong aanvaarden ze niet.
     Ze zijn al zo lang hier en toch kennen ze nog geen perfect Nederlands.

   2. Marie-Elisabeth,

    Ik lees het boek niet dat u vernoemt, maar transhumanistische dingen zoals chip-implantaties zijn dingen waar de vertegenwoordigers van de Nieuwe Wereldorde zelf reeds lang openlijk over spreken; zij willen het menselijk organisme samenvoegen met computertechnologie. De Joodse satanist Yuval Noah Harari, die geconnecteerd is met de Joodse Klaus Schwab en zijn Wereldeconomisch Forum, noemt mensen “hackable animals”, “hackbare dieren”; dat is niet zo maar het toont aan hoe die figuren over de mensheid denken.

    De satanische machthebbers werken nu aan het introduceren van een digitale wereldmunt op basis van blockchain-technologie in het kader van een centrale wereldbank, een munt die dus volledig traceerbaar is door de machthebbers en waarbij “dissidenten” uitgesloten kunnen worden van alle financiële verrichtingen met een muisklik waardoor zij zelfs geen brood en water kunnen kopen met die munt. In de context van een dergelijke munt willen zij een wereldwijd uniforme digitale identificatiemethode introduceren doormiddel van technologie die zij in het menselijk organisme zelf willen plaatsen, waardoor mensen met een soort van dossier zouden rondlopen in hun organisme geplaatst dat in een oogwenk door de oligarchen gescand zou kunnen worden. Betalingen willen zij dan ook doen geschieden via dergelijke ingeplante technologie. Degenen die dergelijke inplantingen weigeren zouden dan buiten de samenleving staan; daarom is het belangrijk voor weerstanders om nu al te bouwen aan onafhankelijkheid tegenover het NWO-systeem.

 5. @eric-b-l,
  Het doet er niet toe wat het onderwerp is, Uw diep geloof weerklinkt in ál Uw antwoorden.
  Bedankt voor ál uw constant(!) getoonde geloof.
  Hou a.u.b. moed; de Heer zál uiteindelijk winnen.

  1. @ P. Derks,
   in mijn jongelingentijd meer dan eens geschokt door goddeloze woorden van oudere mensen die de mening verkondigden dat er geen God is. Maar mijn moeder was zeer godsdienstig en zij had echt godsdienstige vriendinnen. Nu ik zelf oud word wil ik dus altijd positief trachten te spreken al loopt mijn gemoed soms toch nog over en vergeet kalm te blijven. U ziet dat ik nog veel te leren heb.

 6. Als ge om ‘euthanasie’ vraagt en het laat uitvoeren ben je niet meer in staat om vergiffenis te vragen, want je bent dan dood, de gevolgen laten zich kennen

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht