Viganò: kerk behoeft ‘officieel onderzoek’ naar aftreden Paus Benedictus

lifesitenews

wo 6 april 2022 – 10:22 uur EDTWed Apr 6, 2022 – 10:32 am EDT

( Aldo Maria Valli ) – Noot van de redactie: Het volgende is een herdruk van een interview dat door de Italiaanse journalist van het Vaticaan, Aldo Maria Valli, werd gevoerd met aartsbisschop Carlo Maria Viganò.

 

AMV: Excellentie , hier in Italië wordt steeds duidelijker dat er een politiek vacuüm is. Een groeiend aantal Italianen voelt zich niet vertegenwoordigd door de huidige politieke partijen. Aan de andere kant zijn er politieke bewegingen die zich op verschillende manieren voorbereiden om deze leegte op te vullen. Deze vraag betreft ook katholieken, misschien meer dan wie dan ook, zoals bleek tijdens de eerste openbare bijeenkomst van het Comitato Liberi in Veritate [Free in the Truth Committee], dat werd opgericht als reactie op de anti-globalistische oproep die u deed, te beginnen met de overweging dat we nu al twee jaar leven met alle gevolgen van een wereldwijde staatsgreep. Er zijn in dit verband twee vragen. Ten eerste: denk je dat er ruimte is voor politieke actie door degenen die van plan zijn zich te verzetten tegen de dominante gelijkgestemde gedachte en te vechten voor de vrijheid van de mens zoals God hem heeft geschapen? Ten tweede: heeft het nog zin om te investeren in een nationaal engagement als nu is aangetoond dat de grootste beslissingen op supranationaal niveau worden genomen door machtige mensen die de keuzes van individuele naties kunnen beïnvloeden en sturen?

 

Aartsbisschop Viganò: Katholieken hebben als burgers het recht en de plicht om de samenleving te beïnvloeden door hun burgerlijke en politieke betrokkenheid. Achterover leunen en anderen laten deelnemen aan het politieke leven van de natie, vooral op een moment dat de principes van de natuurwet en de moraal worden genegeerd of openlijk worden tegengesproken, zou onverantwoord zijn. Het is waar dat het democratische systeem zijn zwakke punten heeft, omdat het de macht van het bestuur aan de numerieke meerderheid geeft in plaats van aan wat juist en goed is. We moeten echter erkennen dat we eerst met de pandemische farce en nu met de Russisch-Oekraïense crisis, begrijpen dat de wil van de meerderheid, ondanks alle manipulaties van de reguliere media, steeds minder overtuigd is van het officiële verhaal. Dit toont aan dat er een splitsing is tussen de heersende politieke klasse en de burgers,

 

Zodra mensen begrijpen dat er een stille staatsgreep plaatsvindt, zullen ze moeten reageren en zullen zich moeten verzetten tegen de dictatuur voordat hen andere grondrechten worden ontnomen.

 

AMV: In uw Oproep voor een antiglobalistische alliantie hebt u heersers, politieke en religieuze leiders, intellectuelen en mensen van goede wil opgeroepen om zich te verenigen en hen allemaal uit te nodigen om samen een antiglobalistisch manifest uit te vaardigen. Kunt u ons op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen met dit initiatief in Italië en elders?

 

Aartsbisschop Viganò: Ik heb een oproep gedaan om te reageren op de globalistische tirannie, en ik zie dat de belangstelling en steun ervoor groeit vanuit veel verschillende hoeken in verschillende landen. Ik geloof echter dat het bewijs van wie verantwoordelijk is voor de Russisch-Oekraïense crisis, en de dwaasheid om aan te dringen op provocaties in plaats van vrede te zoeken, veel mensen tot begrip zal brengen van het gevaar waaraan ze worden blootgesteld als ze zich niet organiseren om ​​stevige te weerstaan ​​aan de coup van de diepe staat.

Ik weet dat het initiatief in de Verenigde Staten warm onthaald is, niet alleen onder de Republikeinen, maar ook onder veel Democratische kiezers die walgen van de schandalen en corruptie van Obama, de Clintons en de Bidens.

 

AMV: In uw hoger beroep spreekt u van echte “volksbewegingen van verzet en comités voor nationale bevrijding” voor een radicale hervorming van de politiek. Volgens sommigen is er in de huidige situatie echter geen passende morele spanning omdat de publieke opinie grotendeels zelfgenoegzaam is en slaapt. Hoe zou u op dit bezwaar reageren op basis van uw contacten over de hele wereld?

 

De meeste mensen zijn weinig geneigd om actie te ondernemen, vooral als ze zijn gemanipuleerd en verdoofd door experts in de sociale psychologie. Echt verzet en de oprichting van het Comité voor Nationale Bevrijding zullen succesvol zijn als het wordt gecoördineerd door intellectuelen en politici die weten hoe ze het algemeen welzijn en de verdediging van gerechtigheid boven hun eigen politieke voordeel moeten stellen. We hebben moedige leiders nodig met een gevoel van eer, die worden bezield door gezonde morele principes: hun voorbeeld, samen met een hernieuwd geweten en een heropleving van waardigheid onder rechters, wetshandhavers en ambtenaren, zou werkelijk de komst van de Nieuwe Wereldorde voorkomen.

 

Sociale en politieke betrokkenheid moet uiteraard worden gecombineerd met een bovennatuurlijk perspectief, dat actie verenigt met gebed dat vertrouwt op de hulp van de Goddelijke Voorzienigheid. Priesters, religieuzen en alle gelovigen zijn daarom geroepen om hun broeders en zusters geestelijk te vergezellen in de goede strijd, niet alleen met gebed, maar ook met boetedoening, vasten en het veelvuldig ontvangen van de sacramenten. De Barmhartigheid van God en de krachtige voorspraak van de Allerheiligste Maagd wachten op een concreet gebaar van ware bekering van ons om een ​​stortvloed van genaden uit te storten over de arme mensheid. Zo zullen onze numerieke minderwaardigheid en ons gebrek aan middelen tegenover de vijand de Heer de gelegenheid bieden om de waarheid van Zijn woorden te tonen: Sine me nihil potestis facere – Zonder mij kun je niets doen. (Joh 15:5).

 

AMV: Een van de redenen waarom de globalistische staatsgreep plaatsvond en zich nog steeds voltrekt, is dat het hoogste niveau van autoriteit van de katholieke kerk niet langer garant staat voor vrijheid met betrekking tot de menselijke waardigheid. In plaats daarvan is het slaaf van de Nieuwe Wereldorde, spreekt het dezelfde taal als de globalisten en volgt het dezelfde belangen als de dominante elites. Deze onderwerping aan de globalistische agenda, die een bron van groot lijden is voor zoveel katholieken, lijkt alle hoop op een christelijke wedergeboorte teniet te doen. De factor tijd speelt daarbij een belangrijke rol. Hoe langer dit pontificaat duurt, hoe meer de Kerk zich aanpast aan het totale project, zelfs tot op het punt van zelfvernietiging. Denkt u dat een herstel mogelijk zal zijn na het bewind van Bergoglio? Wat zie je aan de horizon?

 

Aartsbisschop Viganò : De medeplichtigheid van de Bergogliaanse kerk en de hele wereld Episcopaat met de psycho-pandemische farce markeerde een van de dieptepunten van de hiërarchie in de hele geschiedenis van de kerk. Maar dit is het logische gevolg van een corrupte en corrumperende ideologie die haar basis vindt in Vaticanum II, zoals de makers ervan met trots herhalen.

 

Slechts een paar dagen geleden, op 25 maart, kwamen andere samenzweerders samen in Chicago om een ​​marketingoperatie te coördineren waarmee kan worden benadrukt dat iedereen die tegen Bergoglio is, tegen de Raad is. Afgezien van de slechte reputatie van deze samenzweerders – onder wie de hovelingen en handlangers van McCarrick opvallen – kunnen we niet anders dan het met hen eens zijn over de intrinsieke relatie tussen de conciliaire kanker en de Bergogliaanse metastase. Het is duidelijk dat de afvalligheid van de katholieke hiërarchie de straf is waarmee de Goddelijke Majesteit de opstandige en zondige mensheid teistert, zodat ze de soevereine rechten van God erkent, zich bekeert en uiteindelijk terugkeert onder het zachte juk van Christus. En zolang de bisschoppen hun verraad niet erkennen en er berouw van hebben, is er geen hoop voor de wereld, aangezien redding alleen kan worden verkregen in de ene kudde onder de ene herder.

 

AMV: Onlangs circuleerde er een memorandum onder de leden van het Heilig College, ondertekend met het pseudoniem Demos, waarin de rampen worden opgesomd die op elk niveau (leerstellig, pastoraal, bestuurlijk, economisch, wetgevend) zijn veroorzaakt door het pontificaat van Bergoglio. “Beter laat dan nooit”, zeiden sommigen, terwijl anderen zeiden: “Het heeft geen zin om de staldeur te sluiten nadat alle paarden zijn ontsnapt.” Wat vindt u van deze nota? Denk je dat het door een kardinaal is geschreven? Is het het symptoom van een laat bewustzijn?

 

Aartsbisschop Viganò: Dit memorandum somt de verschrikkingen van het Bergoglian “pontificaat” op. Dat is al een stap vooruit in vergelijking met hem ophemelen. Maar de verschrikkingen en fouten van de Argentijn en zijn hofhouding kwamen niet uit het niets, alsof in de voorgaande Pontificaten alles perfect en wonderbaarlijk was. De crisis begon met Vaticanum II: de symptomen van een ziekte betreuren zonder de oorzaken ervan te begrijpen, is een nutteloze en schadelijke operatie. Als het College van Kardinalen er niet van overtuigd is dat het nodig is om terug te keren naar wat de Kerk geloofde, leerde en vierde tot aan Pius XII, zal alle oppositie tegen het huidige regime gedoemd zijn tot mislukken.

 

AMV : Is er volgens u iemand binnen het College van Kardinalen die geloofwaardig en authentiek katholiek is op wie de kardinalen hun stem zouden kunnen richten in een conclaaf om een ​​totale verandering van toon teweeg te brengen in vergelijking met het huidige pontificaat?

 

Aartsbisschop Viganò : Bepaalde pausen, laten we niet vergeten, zijn verleend [aan de Kerk]; anderen worden [haar] aangedaan . Maar alvorens het volgende conclaaf te bespreken, is het noodzakelijk om licht te werpen op de abdicatie van Benedictus XVI en de kwestie van de manipulatie van het conclaaf van 2013, dat vroeg of laat het onderwerp zou moeten zijn van een officieel onderzoek.

 

Als er enig bewijs van onregelmatigheid zou zijn, zou het conclaaf ongeldig zijn en zou de verkiezing van Bergoglio nietig zijn, net zoals al zijn benoemingen, bestuurshandelingen en magistrale uitspraken ongeldig zouden zijn. Het zou een reset zijn die ons door de voorzienigheid terug zou brengen naar de status quo ante , met een college van kardinalen dat alleen bestaat uit die kardinalen die tot de tijd van Benedictus XVI werden aangesteld, en al diegenen zou verdrijven die sinds 2013 zijn gecreëerd en die berucht en ultraprogressief zijn.

 

Zeker, de huidige situatie, met alle geruchten die de ronde doen over het aftreden van Ratzinger en de verkiezing van Bergoglio, helpt het kerkelijk lichaam niet en veroorzaakt verwarring en desoriëntatie onder de gelovigen.

 

Ook hier kunnen katholieken de Goddelijke Majesteit smeken Zijn Kerk verdere vernederingen te besparen door haar een goede paus te schenken. Als er een kardinaal is die echt “van toon wil veranderen”, laat hem dan naar voren komen en – voor de liefde van God – mag hij stoppen met verwijzen naar Vaticanum II en in plaats daarvan denken aan de heiliging van de clerus en de gelovigen.

 

AMV: In de Verenigde Staten komt de regering-Biden steeds meer in de problemen en de president toont in toenemende mate zijn ontoereikendheid; en toch, vanwege allianties en de kruising van belangen op het hoogste niveau, lijkt het onmogelijk om dit kaartenhuis neer te halen. Wat doet Trump? Kunt u ons helpen de Amerikaanse situatie, waarin u deskundig bent, beter te begrijpen?

 

Aartsbisschop Viganò: De regering-Biden is een spiegel van de corruptie die over het algemeen heerst in openbare aangelegenheden zonder acht te slaan op de onveranderlijke morele principes van het evangelie. En als een politicus die voorstander is van abortus, euthanasie, genderideologie en alle ergste afwijkingen zichzelf katholiek durft te noemen, moeten we ons afvragen wat de verantwoordelijkheid is van de leraren, opvoeders en priesters door wie deze politicus is gevormd. Wat leerde zijn pastoor hem tijdens zijn catechismuslessen? Wat leerde zijn professor aan zijn katholieke universiteit hem? Welke leiding gaf de geestelijk leider van de toekomstige politieke leider hem?

 

En dit brengt ons terug bij ons uitgangspunt: Vaticanum II, dat in plaats van de wereld tot de Kerk te bekeren, de Kerk tot de wereld bekeerde, waardoor haar evangelisatie vruchteloos werd. Er werd veel gesproken over de ‘missionaire kerk’, maar tegelijkertijd werd de prediking de propaganda van dwaze filantropische idealen, vermoeide linkse ideologieën en lege pacifistische leuzen. En zie wat er is voortgekomen uit die jezuïetenscholen, de crème de la crème van Vaticanum II: mensen als Pelosi en Biden, die niets katholieks hebben, maar zich ongestraft aanbieden om de communie te ontvangen onder applaus van de bisschoppen en zelfs van Bergoglio zelf.

 

Het Amerikaanse episcopaat, dat te voorzichtig was om Bergoglio te plezieren, is inderdaad heel voorzichtig geweest om het platform van de Democratische Partij niet te veroordelen, hoewel het niet aarzelde om uit te halen tegen president Trump die, ondanks al zijn tegenstrijdigheden, beslist de principes van de natuurwet en de heiligheid van het leven op een effectievere en overtuigendere manier verdedigde.

 

De Russisch-Oekraïense crisis toont ons een Biden die een marionet is van de diepe staat, die koppig de vrede in het huidige conflict verhindert omdat hij te veel bezig is met het verdoezelen van zijn eigen schandalen en die van zijn zoon Hunter: ik denk bijvoorbeeld aan Burisma en de Amerikaanse belangen in biolabs in Oekraïne. Als het bewijs leidt tot de aanklacht tegen Hunter Biden en de betrokkenheid van zijn vader Joe aantoont, zal afzetting onvermijdelijk en ruimschoots gerechtvaardigd zijn, en dit zou Trump weer aan de macht kunnen brengen. Als in de tussentijd uit de lopende onderzoeken blijkt dat er [in 2020] verkiezingsfraude heeft plaatsgevonden, kan Trump tot president worden uitgeroepen. En dit zou een dodelijke slag zijn voor de diepe staat en de Grote Reset.  

 

AMV: De COVID-affaire en nu de affaire van de oorlog in Oekraïne hebben het bestaan ​​van diepgaande verschillen aan het licht gebracht – we zouden kunnen zeggen antropologische verschillen zelfs voordat het culturele en politieke verschillen zijn – tussen degenen die het probleem van de conditionering zien waarop we zijn onderworpen aan de constante gecoördineerde actie van de ‘gedachtenbazen’ en degenen die in plaats daarvan het dominante verhaal accepteren en zich aansluiten bij de opgelegde dogma’s. Geconfronteerd met zulke verschillen, die zelfs mensen verdelen die verenigd zijn door familiebanden en vriendschap, hoe moeten we ons als gelovigen gedragen om van de Waarheid te getuigen zonder toe te geven aan de verleiding van de “militarisering” van het geweten?

 

Aartsbisschop Viganò: Het manipuleren van het geweten vormt een echte schending van de individuele vrijheid, wat leidt tot het afstompen van zijn vermogens, wat op zijn beurt de moraliteit van zijn daden kan aantasten. De sociale psychologie leert dat iedereen die wordt onderworpen aan mentale conditionering volgens specifieke technieken, uiteindelijk handelt vanuit een wankelend oordeel of zelfs afziet van het vormen van een morele evaluatie van zijn acties: denk aan de drijvende kracht van het voorbeeld van de massale bevolking, van de macht die sociaal oordeel uitoefent over ons gedrag, van de kracht van de dreiging met sancties die wordt gebruikt om ons “de regels te laten respecteren”, en omgekeerd van de verleiding van prijzen en beloningen die worden gebruikt om ons “sociaal verantwoordelijk” te laten handelen.

 

Dit is bijvoorbeeld het fundament waarop de pandemische farce werd gebouwd, waarin alle principes van massamanipulatie met groot succes werden geïmplementeerd, zonder dat er een gelijkwaardige massale reactie op volgde door degenen die werden beroofd van rechten, werk, salaris en het vermogen om te reizen.

 

De gelovigen hebben als leden van de samenleving ook de propaganda van het regime met COVID doorstaan, met de verzwarende omstandigheid dat de burgerlijke autoriteiten werden bekrachtigd en ondersteund door de kerkelijke autoriteit, die de katholieken er daarom toe bracht kritiekloos de lock-downs, het gebruik van maskers en het bestuur te gehoorzamen van een moreel onaanvaardbare experimentele gentherapie. Daarom moet worden erkend dat de verantwoordelijkheid voor de aanvaarding van de psychopandemie en de vaccincampagne bijna volledig berust bij de Pastors van de Kerk, en in het bijzonder bij Bergoglio, die geen geheim maakt van zijn onvoorwaardelijke steun aan de Nieuwe Wereldorde, het World Economic Forum , en de globalistische ideologie.

 

U spreekt mij over de “militarisering” van gewetens alsof dit een betreurenswaardige zaak is. Onze Heer zei: “Van nu af aan zal een huishouden van vijf worden verdeeld, drie tegen twee en twee tegen drie; vader tegen zoon en zoon tegen vader, moeder tegen dochter en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen schoondochter en schoondochter tegen schoonmoeder” (Lc 12:52-53). En nogmaals: “Broer zal broer overleveren aan de dood, en de vader zijn zoon, en kinderen zullen tegen hun ouders in opstand komen en hen ter dood laten brengen. Je zult door iedereen gehaat worden vanwege Mijn Naam; maar wie volhardt tot het einde, zal behouden worden’ (Mt 10:21-22).

 

Hoe kunnen we denken dat in het licht van de ontplooiing van de krachten van het kwaad en de aanval van de Nieuwe Wereldorde tegen de samenleving en tegen Christus het mogelijk zal zijn om de “militarisering” van ons geweten te vermijden, als we met deze uitdrukking bedoelen: de moedig getuigenis van Christus en van de gekruisigde Christus?

 

De waarheid is geen knuppel om degenen die haar negeren te slaan, maar eerder een licht dat niet verborgen kan worden onder een korenmaat, een licht dat in het begin misschien verblindt, maar een licht dat niet kan worden genegeerd door mensen van goede wil en recht geweten. Wie dat licht niet wil zien – dat altijd een straal is van het ene Licht van de wereld dat Christus is – kiest partij voor de duisternis en moet met Liefde geholpen worden om uit de duisternis te komen. Dit geldt des te meer voor onze dierbaren: hun onjuiste overtuigingen barsten vaak wanneer ze worden beantwoord door onze geduldige reactie zonder vijandigheid, en na verloop van tijd gaan ze begrijpen dat onze “samenzweringstheorie” eenvoudigweg met reden en inzicht anticipeerde op die dingen die kort daarna algemeen bekend werden. Natuurlijk is het gemakkelijker om de misleiding van de psychopandemie te begrijpen dan de veel grotere misleiding die door de modernisten met het Concilie werd uitgebroed.

 

AMV: Onder sommige katholieken is er een bezwaar tegen u dat de ronde doet en dat gaat min of meer als volgt: “Aartsbisschop Viganò is nu te veel bezig met politiek en economie en gaat weg van zijn eigenlijke werkterrein, dat zou moeten zijn de strikt religieuze sfeer die zich bezighoudt met theologie, doctrine en pastorale praktijk.” Hoe zou u reageren?

 

Aartsbisschop Viganò: Maar wat weten ze van mijn pastorale activiteit? Met de kracht die de Heer mij schenkt, voer ik een intense pastorale en leerstellige activiteit uit, die mijn belangrijkste inzet vormt, samen met het bieden van spirituele en materiële steun aan priesters en gelovigen over de hele wereld – deze priesterlijke actie haalt het nieuws niet, ook omdat ik niet de gewoonte heb om een ​​entourage met me mee te nemen… Aan de andere kant, degenen die me vandaag aanvallen omdat ik over politiek en de gezondheidscrisis spreek, hebben me gisteren aangevallen omdat ik de corruptie in de kerk en de afwijkingen van het Concilie en de hervormde liturgie aan de kaak stelde.

 

De “sectorisering” van competenties is een uitstekend instrument waarmee de tegenstander, motu proprio [bedoeld als apostolisch schrijven in zijn eigen handschrift], bepaalt wat zijn gesprekspartner mag zeggen, wanneer hij het kan zeggen en welke kwalificaties hij moet hebben om zijn mond te openen. Wie heeft precies bepaald dat een bisschop zich niet in politieke zaken mag mengen? Secularisten en, onder katholieken, degenen die merkwaardig genoeg ultra-progressieve bisschoppen en geestelijken hun gang laten gaan, die in zwijm vallen als Bergoglio tegen Trump of in het voordeel van Trudeau spreekt, maar die hun kleding scheuren als een bisschop het systeem niet behaagt of niet het verhaal volgt op een manier die in vereniging is met het uitgelijnde denken.

 

Ik denk niet dat Sint-Ambrosius – die bovendien uit een carrière in het openbaar bestuur kwam en als bisschop werd uitgeroepen toen hij nog een leek was – ooit scrupules zou hebben gehad om in te grijpen in politieke vraagstukken. Want een bisschop is een herder, en onder de schapen van de kudde die de Heer hem heeft toegewezen, zijn er zowel de nederige als de machtigen, onderdanen en heersers, mannen en vrouwen, eerlijke burgers zowel als delinquenten: het zijn allemaal schapen om naar goede weiden geleid worden en tegen de wolven worden beschermd.

 

Het lijkt mij dat ik in mijn interventies altijd en alleen de missie heb nagestreefd die de Heer mij heeft toevertrouwd als opvolger van de apostelen, werkend voor de redding van zielen op een uur waarin de mensheid in de afgrond valt zonder dat iemand alarm slaat over het dreigende gevaar.

 

AMV : We staan ​​op het punt de Goede Week in te gaan. Zou u ons een paar woorden willen aanbieden, Excellentie, om ons te helpen het goed te leven, op een authentiek katholieke manier?

 

Aartsbisschop Viganò: Met de vijfde zondag van de vasten gaan we de Passietijd in, die zal uitmonden in de viering van het Heilige Triduüm: de schoonheid en diepe spiritualiteit van de liturgische riten van deze dagen zijn een kostbare gelegenheid om de Heilige Vasten waardig te voltooien ter voorbereiding op de verrijzenis van onze Heer.

 

Laten we het Hosanna beschouwen van de menigte die triomfantelijk de Zoon van David in Jeruzalem ontvangt, de menigte die zich kort daarna laat manipuleren door het Sanhedrin en tot Pilatus roept om de kruisiging van de koning van Israël. Moge het een waarschuwing zijn om ons weg te houden van slechte raadgevers en corrupte autoriteiten, terwijl we de Heer met moed volgen op de kruisweg.

 

Laten we eens stilstaan ​​bij de pijnlijke geseling aan de zuil, de doornenkroon, de klimtocht naar Golgotha ​​en de kruisiging van Onze-Lieve-Heer, na een onrechtvaardig en misdadig vonnis dat werd uitgevoerd door de burgerlijke overheid om de belangen van de hogepriesters te behagen. Door ons geestelijk te verenigen met het Lijden van Onze Allerheiligste Verlosser, mogen we ons niet laten misleiden door degenen die vandaag nog steeds hun gezag willen gebruiken om Onze Heer Jezus Christus ter dood te veroordelen, en de woorden van de menigte op Goede Vrijdag herhalen: Non habemus regem, nisi Cæsarem – We hebben geen koning dan Caesar (Joh 19:15).

 

Videbunt in quem transfixerunt– Ze zullen Hem aanschouwen die ze hebben doorstoken (Joh 19:37), zegt de Schrift. Mogen ook wij naar onze Heiland kijken, ontmoedigd door de kwellingen van het lijden, en overwegen welke rol ieder van ons heeft gespeeld in het lijden van onze Heer. Laten we ons bekeren van onze zonden, van onze ontrouw, van ons najagen van menselijk respect, van de keren dat we verwijtbaar stil zijn geweest. Laten we ons wakker schudden uit onze middelmatigheid en moedig onder de vlag van de Koning der Koningen gaan staan, te beginnen met leven in de genade van God, de rozenkrans bidden, de Heilige Mis bijwonen en regelmatig biechten en de Heilige Communie ontvangen. En laten we niet vergeten dat er geen opstanding is zonder het kruis, en dat het instrument van de dood, door het Kostbaarste Bloed dat door de Heer is vergoten, het embleem van leven en overwinning is geworden.

 

3 april 2022

 

Eerste zondag van de Passietijd

Herdrukt met toestemming van Aldo Maria Valli

Auteur:Hypoliet

39 commentaren op “Viganò: kerk behoeft ‘officieel onderzoek’ naar aftreden Paus Benedictus

 1. We hebben er een die paus is en tot zwijgen is gebracht. Een die net doet of hij paus is en beter kan zwijgen, en een die geen paus is maar wel als zodanig spreekt. Leve Viganò!

 2. Ik denk niet dat de waarheid ooit aan het licht zal komen. Het blijft ergens een mysterie waarom paus waarom de paus die beslissing nam, en de andere paus werd verkozen. Er zijn nu twee pauzen en dat lijkt ergens op een profetie?

 3. Als Benedictus nog steeds paus zou zijn, en hij sterft eerder dan Franciscus, wat dan? Is de sedis dan blijvend vacant? Het moet dus wel zo zijn dat Franciscus de paus is.

  1. Dat Franciscus de wettige Paus van Rome is is een dogmatisch feit, want de dogmatische ecclesiologische doctrine van de katholieke godsdienst vereist het. Wanneer alle diocesane bisschoppen een paus als paus erkennen spreken we over een onfeilbare sententie van de Kerk, want het is dan de algemene Ecclesia Docens (Lerarende Kerk) die spreekt. Toen Franciscus als paus uit het conclaaf kwam hebben alle diocesane bisschoppen hem erkend, dus beweren dat Jozef Ratzinger nog steeds paus is is tegenstrijdig met de katholieke ecclesiologie omtrent de onfeilbaarheid en de indefectibiliteit (onverwoestbaarheid) van de Kerk. Misschien zijn er onder diegenen die beweren dat hij nog paus is velen die in goede trouw dwalen, maar ze zitten verkeerd.

   1. @Waramund, conclaaf kan pas geldig zijn, indien de vorige paus vrijwillig is afgetreden.
    Aan die vrijwilligheid wordt echter sterk getwijfeld.

    1. U kunt het canoniek recht niet gebruiken om de woorden van Christus over Zijn Kerk uit te schakelen. De katholieke Kerk kan niet gescheiden worden van haar legitiem hoofd en een vals hoofd volgen; toen er in de geschiedenis valse pausen waren hadden die nooit het geheel episcopaat aan hun kant.

     De heilige Kerk heeft de afgelopen jaren een moeilijke tijd doorstaan, maar de weg van Bugnolo, Barnhardt etc. is niet de juiste.

     1. @Waramund,
      Hiér zegt U het correct (zelfs 100% correct).

      Echter, Franciscus (geboren Bergoglio) is een válse paus; Benedictus XVI (geboren Ratzinger) is de échte paus,

      Het moet officieel nog bewezen worden, maar Benedictus XVI is (door wie?) gedwóngen geworden om af te treden. Dit is de reden, waarom hij nog de pauskleding draagt.

       1. En dat aftreden kan dus wellicht tussen aanhalingstekens worden geschreven. ‘afgetreden’.

 4. De Mgr. heeft er veel woorden voor nodig, maar de suiker zit in de staart.
  Hij wil de onwettigheid van ‘paus’ Bergoglio aantonen, om daarmee ook zijn progressieve benoemingen te kunnen doorstrepen.

  Het kardinalen college voor het komende conclaaf zou dan verlost zijn van de progressieven die in de weg staan van de keuze voor een traditie getrouwe, nieuwe paus.

  Deze kan dan dat gehele Vat. II concilie in de vergetelheid drukken.

  Hij kan dan ook alle voornemens doorstrepen voor de eventuele canonisatie van de V2 pausen, zoals al met de homosexueel praktizerende vrijmetselaar en philo-communist Montini, alias Paulus VI, gebeurd is, in 1997, dankzij de schriftelijke getuigenis van de moedige kardinaal Palazzini.

  1. @Jules van Rooyen,
   Ik zal wel weer ouderwets zijn (of zelfs antiek zijn), naar wat betekent: philo-communist?

  2. philo sofie, het minnen van wijsheid. filo-soof wijsheidsminnaar.
   een philo-KF, een minnaar van het katholiekforum (zoals Uzelf, en ik ook)

   1. de grammatica details laat ik aan de specialisten, gelijkt me te veel op wiskunde, hou meer van poëzie waarbij tekst, afbeeldingen en letter door elkaar worden gebruikt. Een schrijfwijze waarbij de inhoud van de tekst illustreert. de visualiteit van taal, schrift, beeld en tekst voegen literatuur en beeldende kunst tot een nieuw geheel. De symbolen staan in zulke gevallen niet langer ergens voor, ze zijn een zelfstandig kunstobject.
    Kortom de innerlijke wereld van de geestelijke taal die niet in woorden-op-papier of woorden-van-spraak te vatten is.
    De geest spreekt in levendige beeldtaal, schijnbaar klankloos want ook klank zit in die beeldtaal. Gaat altijd boven het hersenenverstand uit.
    Heerlijk zweven op geestelijke wolken.
    De Geest van God waait als wind waar Hij wil, niet berekenbaar.

  3. Beste Jules,
   De suiker kan in de staart zitten, maar het zuur zit ‘m in de schuldvraag, want de Mgr. lijkt de schuld bij het volk lijkt te leggen.
   Maar het zijn m.i. toch écht de ‘boeven’, die hun streken uithalen. En dan is dat toch echt niet de schuld van het volk, maar wel van de boeven, want die halen immers die streken uit. Hier kan ik de Mgr. lastig volgen, want als díe perceptie al fout zou zijn, hoe dan verder te werk te gaan?

 5. Ik mis één ding in het vraag en antwoord interview met mgr. Viganò:
  Vóórdat mensen de nationale leiding van regeringen kunnen overnemen, hebben ze allereerst geloofsonderricht en geloof nodig.
  En om dát weer bereiken, hebben wij gelovige en wijze bisschoppen nodig, die geloofsonderricht opnieuw een boost kunnen geven. En juist dát ontbreekt in de kerk.
  ’n voorbeeld: na het afgedwongen vertrek van wijlen mgr. Gijsen, was het geloofsonderricht voor leken vrijwel metéén verdwenen. Letterlijk álle opvolgers van mgr. Gijsen hebben niét het geloof + de moed gehad om dat onderricht weer op te starten.
  Dus ik zou zeggen: mgr. Viganò, neem ’n voorbeeld aan het doorzettingsvermogen van wijlen mgr. Gijsen en start weer opnieuw ’n instelling ten behoeve van geloofsonderricht voor leken.

  1. @ P. Derks,
   misschien zult U niet akkoord gaan met wat sommige katholieken daar over denken, namelijk dat zeer binnenkort vanwege de Grote Waarschuwing velen tot bekering zullen komen. Van dan af zullen mensen zich weer terug tot de ware Kerk keren en dat betekent dus hoogstwaarschijnlijk het einde van het regime van de Bergoglianen. Einde ‘paus’ Franciscus.
   Dat zou nog wel in de volgende maanden al kunnen op gang komen.
   Maar dan komt tevens de openlijke vervolging van die katholieken op gang.
   Het ene kan niet zonder het andere.

   1. @eric-b-l ,
    Vanaf het prilste begin heb ik mijn grote(!) twijfels inzake ‘de Grote Waarschuwing’ (hoewel ik mijn kinderen vanaf baby daarin onderricht heb).
    Als het waar is, dan zou het onder déze paus moeten gebeuren, want Jezus zal NIMMER accepteren, dat er een charlatan (lees: de bijna 86 – jarige Jorge Mario Bergoglio alias ‘paus’ Franciscus) als Zijn aardse opvolger optreedt (Benedictus draag nog stééds de pauskledij).

 6. Wonderlijk dat P. Derks zegt dat Waramund 100% gelijk heeft, terwijl hij met zijn “echter” laat blijken dat hij dat niet is, of liever: niet begrijpt wat Waramund schreef. Waramund schrijft dat “Dat Franciscus de wettige Paus van Rome is is een dogmatisch feit” en er sprake is van “een onfeilbare sententie van de Kerk”. Derks, die meent dat Franciscus niet de paus is, stelt dus dat de Kerk niet onfeilbaar is. Waramund geeft aan dat degene die meent dat Franciscus niet de paus is of daaraan twijfelt, zich buiten de Katholiek Kerk bevindt.

  1. Rinze schreef: “Waramund geeft aan dat degene die meent dat Franciscus niet de paus is of daaraan twijfelt, zich buiten de Katholiek Kerk bevindt.”

   Ik geloof dat men lid van de Kerk blijft zolang men als lid getolereerd wordt; automatisch verlies van kerkelijk lidmaatschap geschiedt pas wanneer de kerkelijke rechter een heretieker en/of schismatieker bij name noemt vanuit zijn bisschoppelijk gezag, maar de geldigheid van Franciscus als Paus van Rome ontkennen is een delict van schisma en daar kan men buiten de Kerk mee komen te staan.

   De bewering dat Ratzinger nog de paus zou zijn is dus een valstrik van de satan om de weerstand tegen de revolutionaire krachten binnen de Kerk te compromitteren; reeds langer wordt schisma als tactiek daartoe gebruikt door de donkere machten.

   Waarom laat de infiltratie binnen het Vaticaan Ratzinger in het wit gekleed in Rome wonen? Hebben degenen die bij machte zijn een paus te doen aftreden niet de macht om hem in een gewone priestersoutane gekleed te doen gaan en hem naar Duitsland te brengen? De donkere machten willen schisma onder katholieken, en een voormalige paus die afgetreden is in pauselijk wit gekleed in Rome laten wonen is een recept daartoe. En, vergeet niet, satanisten kunnen katholiek kerkrecht bestuderen en weten dat katholieken door delicten zoals ketterij en schisma de zegeningen van Adonaï verliezen en zwak komen te staan tegenover hen; door katholieken tot schisma te lokken ondermijnen zij hun verdediging.

   Mensen die gevoeliger zijn voor geestelijke krachten hebben in recente tijd ervaren dat zij intensiever aangevallen worden door de gevallen engelen; er zijn dus dingen gaande in de wereld der geesten en de gevallenen lijken te oordelen dat hun tijd bijna op is en gaan tekeer als razenden. Zeer belangrijk dus voor christenen om niet in de valstrikken van het kwaad te trappen en harder aan de geestelijke oorlogvoering te werken; de Goede Week is daar bijzonder geschikt voor.

   Franciscus van Rome heeft in de jaren van zijn pontificaat veel aanvallen gelanceerd tegen de katholieke godsdienst, maar beweren dat hij niet de Paus van Rome is is niet de juiste weg. Hij heeft de Sleutelmacht van Petrus en na hem zullen zijn kardinalen de volgende paus moeten kiezen.

  2. @Rinze,
   U leest blijkbaar wat Ú wil; wat U wilt, heb ik níét gschreven.

 7. Benedictus verklaarde zelf dat hij de kracht niet meer had om de Kerk te leiden en daarom besloot af te treden. Het plaatje van de gefrusteerde vigano begint stilaan afgezaagd te geraken.

  1. @Louis,
   Ik herinner mij, dat hij dat inderdaad gezegd heeft.
   Hij vertelde echter niét erbij, dat hij de pauskleding zou blijven dragen. En laat dus dát een teken zijn, dat zijn aftreden niét lag aan zijn ‘ontbreken van de benodigde kracht’.

 8. @P. Derks
  “U leest blijkbaar wat Ú wil; wat U wilt, heb ik níét gschreven.”

  Ik schreef al dat u Waramund niet begrepen hebt, nu blijkt u de implicaties van uw eigen woorden ook niet te begrijpen.

  Waramund schreef:
  “Wanneer alle diocesane bisschoppen een paus als paus erkennen spreken we over een onfeilbare sententie van de Kerk,”

  U komt dan met het niet-terzake doende:
  “conclaaf kan pas geldig zijn, indien de vorige paus vrijwillig is afgetreden.
  Aan die vrijwilligheid wordt echter sterk getwijfeld.”

  Waramund legt het dan nog een keer uit en concludeert:
  “De katholieke Kerk kan niet gescheiden worden van haar legitiem hoofd en een vals hoofd volgen.”

  U:
  “Hiér zegt U het correct (zelfs 100% correct)”

  U voegt er meteen aan toe:
  “Echter, Franciscus (geboren Bergoglio) is een válse paus; Benedictus XVI (geboren Ratzinger) is de échte paus,”

  Wie dit snapt mag zijn vinger opsteken.

  Ik schreef toen:
  “Derks, die meent dat Franciscus niet de paus is, stelt dus dat de Kerk niet onfeilbaar is.”

  100% correct, beste heer Derks. Franciscus is de (échte) paus, anders is de “sententie van de kerk” niet onfeilbaar. U ontkende in uw reactie impliciet deze onfeilbaarheid. Ik las dus wat u schreef.

 9. @Rinze,
  Blijkbaar bent U werkelijk kapót van de ‘paus’ Franciscus.
  Ik neem dat létterlijk: dus Uw r.k. geloof is vollédig (=100%) stuk.
  Ik vind dat prima: Zolang U daar maar gelukkig mee bent … voor zolang Uw aardse leven duurt.

  1. Nog duidelijker uitleggen, zal mij niet lukken. Help! (Ik ben trouwens evenals Waramund geen fan van paus (zonder aanhalingstekens) Franciscus.)

   1. @Rinze,
    De kerk, dus de volgelingen van de door Jezus Christus gewenste paus, is inderdaad onfeilbaar.
    De huidige r.k. kerk is wél feilbaar, waaruit ik concludeer dat de huidige leiding (lees: ‘paus’) niet de werkelijke paus is etc….

 10. @Rinze,
  De kerk is bedoelt als: volgzaam de Wil van Jezus opvolgen.
  Zolang de kerk dát probeert, zolang is de kerk onfeilbaar.

  Met onfeilbaar wordt dus uitdrukkelijk niét bedoelt, dat de persoonlijke wil van de kerkleiders uitgeschakeld wordt tegen de persoonlijke wil van die leiders.
  Met ‘onfeilbaar’ wordt bedoeld, als betreffende leider wérkelijk probeert om de Wil van Jezus te doen, DÁN pas is de paus onfeilbaar.

  Ik heb zowel de vroegere H. Mis bewúst meegemaakt, net zoals ik de huidige mis (zonder ‘H’ en met kleine letter ‘m’) meemaak.
  De verschillen zijn werkelijk gigantisch, zowel innerlijk als uiterlijk.
  Feitelijk is het verschil: een H. Mis mét God of een mis zónder God.

  Ik probeer het met een overduidelijk voorbeeld duidelijk te maken:
  Tegenwoordig gaat een priester ter kerke na zijn ontbijt.
  Vroeger ging een priester ter kerke (niét overdreven):
  na urenlange gebeden +
  zónder eerst gegeten te hebben +
  al biddend ging hij onderweg naar de kerk +
  In de sacristie deed de priester biddend het kazuifel enz. om +
  Als de priester zijn gebeden gedaan had en klaar was om de H. Mis te vieren, dan wenkte hij de misdienaars.

 11. Maar, als ieder katholiek zich aan de catechismus houdt, dan maakt het verder toch niet uit wat een paus verder doet of zegt?
  De gelovigen zijn de kerk immers zélf? Tja, soms is een onderdeel wellicht ziek?

  Of denk ik te simpel?

  Voorbeeld: “Het is niet de taak van de herders van de Kerk om rechtstreeks in te grijpen in het politieke bestel en in de organisatie van het maatschappelijk leven. Dit is een onderdeel van de roeping van de gelovige leken die uit eigen initiatief optreden, samen met hun medeburgers.”

  Ergo, wereldse problemen moeten de leken oplossen. Maar leken kunnen toch eigenlijk niet oordelen over de paus? Hoe zouden die zo geleerd kunnen zijn?

  1. Aanvullend: (Het is wat vaag wat ik schrijf, geloof ik) Ik bedoel:

   1. de wereldse zaken zijn in principe de taak van de leken.
   2. de geestelijke zaken zijn in principe de taak van de geestelijken.
   2a. Dus zaken omtrent de leiding van een geestelijk instituut zijn bedoeld voor de geestelijken en de leken kunnen of mogen daar niet over oordelen, lijkt mij.

   Hoe kan een leerling over de meester oordelen?

   En dan denk ik, wat vreemd eigenlijk. Een priester gaat zijn onvrede op sociale media uiten. Is dat wel volgens de regels?

   1. Een priester gaat zijn onvrede op sociale media uiten.
    Ik bedoel:
    Een aartsbisschop gaat zijn onvrede op sociale media uiten.

    1. Lifesitenews is geen sociaal krantje
     lifesitenews. com/
     Voor dergelijke grote aanpak moet men in Amerika wonen.
     Amerika zal weliswaar een machteloos land worden maar het zal zijn inventiviteit behouden en daar waardering voor blijven ontvangen.

 12. @Raphaël,
  U stapt met grote stappen (reuzenstappen) over het werkelijke probleem heen.
  De pausen (van ‘paus’ Johannes XXIII tm heden; vanaf 1958 tm heden) hebben allemaal VII ofwel ingeluid ofwel omarmd.

  Toen vaticanum II (11 oktober 1962 tot 8 december 1965) praktijk werd, liepen de kerken wereldwijd(!) inééns(!) leeg. De tevoren propvolle kerken (absoluut NIÉT overdreven: de mensen stonden tot buiten op straat), verwerden plotsklaps(!) tot lege museumstukken:
  de gelovigen gingen niet meer ter kerke en vele(!) religieuzen (van kloosterbroeders en -zusters tm priesters) borgen hun religieuze kledij in de vuilnisbakken.
  De voorheen vurige missionarissen verwerden ineens tot ‘zielige stumperds’, die NIÉTS meer durfden.
  Toen hadden de bisschoppen hard moeten ingrijpen
  Toen hadden de bisschoppen op moeten treden.
  Edoch, ook ZIJ faalden compleet(!). Dat alles mag en MOÉT zelfs gezegd worden.
  De CLERUS (= ÁLLE diakens, priesters en bisschoppen, inclusief de toenmalige pausen tm heden) heeft voor de VÓLLE 100% gefaald in hun liefde voor Jezus Christus + heeft voor de VÓLLE 100% gefaald in hun liefde voor de zielen van de gelovigen.

  Uit liefde tot God en uit liefde voor het restantje overgebleven gelovigen, dient Vaticanum II VOLLÉDIG(!) ingetrokken te worden.
  Om dát mogelijk te maken, dient hierover gesproken te worden door het restantje gelovigen om tenslotte de geestelijk leiders rug te doen keren van Vaticanum II (= er niéts meer mee te maken willen hebben).

 13. correctie van mijn reactie van 13 april 2022 om 22:15 (kleine aanpassing):

  om tenslotte de geestelijk leiders rug te doen keren van Vaticanum II (= er niéts meer mee te maken willen hebben).
  Dit moét zijn:
  om tenslotte de geestelijk leiders de rug te doen keren van Vaticanum II (= er niéts meer mee te maken willen hebben).

  Het verschil is slechts ’n lidwoord, maar dat lidwoord is van hoog belang om de inhoud te kunnen begrijpen.

 14. Verder dient de handcommunie geweigerd te worden.
  Wie zijn WIJ om de HÉÉR der heersers geheel ónnodig(!) aan te raken?
  Ook de handcommunie is één der zware(!) misvattingen van Vat. II.

  1. Aan P. Derks.

   Ik vind het, met u, verdrietig dat de goede geestelijke basis onder de maatschappij wordt weggehaald. Christendom heeft ook mijn hart. Maar iets aan corruptie doen is een tweede. Wellicht zijn er drugs en dergelijke in het spel en zou justitie het uit moeten zoeken. Dit gaat tamelijk diep inderdaad.

   Ach, een ieder krijgt zijn loon, denk ik dan maar. Een ieder wordt op zijn tijd op de proef gesteld en niemand krijgt meer te verduren dan hij aankan, dacht ik.
   Want ik blijf het ook maar relativeren. Dat zit ook in de opgeschreven Wijsheid, de hulp in de diepe duisternis.

   Met groet.

 15. @ Raphaël,

  volgens mij onderschat U wat er allemaal gebeurde sedert 1963.
  Het grootste deel van de wereldbevolking zit ondertussen op de geheel goddeloze golflengte die je in dit lied kan herkennen:

  Always Look on the Bright Side of Life Sing-Along – Monty Python
  youtube. com/ watch?v=JrdEMERq8MA

  Sommige dingen in het leven zijn slecht,
  Ze kunnen je echt verdrietig maken.
  Andere dingen zorgen er gewoon voor dat je tiert en vloekt.
  Als je kauwt op het gruis van het leven,
  Niet mopperen, geef een fluitje!
  En dit zal helpen om dingen zo goed mogelijk te laten verlopen.

  En kijk altijd naar de zonnige kant van het leven.
  Kijk altijd naar de LICHTE kant van het leven.
  Als het leven vrolijk verrot lijkt,
  Dan is er iets dat je vergeten bent!
  En dat is lachen en glimlachen en dansen en zingen,
  Als je je in de dumps voelt, Wees niet dom,
  Gewoon je lippen op elkaar houden en fluiten
  Daar gaat het om!

  En kijk altijd naar de zonnige kant van het leven.
  Kijk altijd naar de lichte kant van het leven.
  Want het leven is nogal absurd,
  En de dood is het laatste woord.
  Je moet altijd naar het toneelgordijn kijken en buigen!
  Vergeet je zonde.
  Geef het publiek een grijns,
  Geniet ervan, het is sowieso je laatste kans!

  Kijk dus altijd naar de zonnige kant van de DOOD!
  Vlak voordat je je terminale ademhaling blaast.
  Het leven is een stuk stront,
  Als je ernaar kijkt.
  Het leven is een lach en de dood is een grap, het is waar,
  Je zult zien dat het allemaal een show is,
  Blijf erom lachen als je heengaat.
  Vergeet niet, de laatste lach is voor jou!
  En kijk altijd naar de zonnige kant van het leven. …

  Een andere niet minder sarcastische versie, waarbij ieder stukje film op maat werd gesneden om het beoogde goddeloze effect te verkrijgen, want in N-Korea zingt men uiteraard niet op deze wijze:
  Always Look on the Bright Side of Life – North Korean Edition
  youtube. com/ watch?v=ifLqzLEB3E0

  Zijn de meeste mensen gedoemd?

  1. Aan: eric-b-l

   Waarom denkt u dat ik onderschat wat er sinds 1963 gebeurde, beste eric-b-l?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht