Liturgische oorlog: hoop op verzoening

Zal de storm, die opgestoken is na de publicatie van het Motu Proprio Traditionis Custodes van paus Franciscus, uiteindelijk gaan liggen? In elk geval, er is veel voor gebeden! En er is goed nieuws!

Verrast door de hevige reacties op de publicatie van dit onzinige besluit, dat het motu proprio Summorum Pontificum van Benedictus XVI, dat juist een toenadering van de twee riten beoogde, op de helling zette,  zet de paus nu een stap terug.

Als teken van verzoening heeft hij op 4 februari twee  leden van de Priesterbroederschap Sint-Petrus, EH Benoît Paul-Joseph, overste van het district Frankrijk en EH Vincent Ribeton, rector van het Sint-Petrusseminarie van Wigratzbad, een uur lang op privé-audiëntie ontvangen.

Volgens het communiqué van de Priesterbroederschap verliep de ontmoeting zeer hartelijk. De twee vertegenwoordigers schetsten het ontstaan van de Broederschap in 1988, waarop de paus te kennen gaf zeer onder de indruk te zijn van de aanpak van de stichters en van hun wens om trouw te blijven aan de Paus van Rome. Hij dankte hen voor hun vertrouwen in de Kerk en stelde dat hun inzet ” behouden, beschermd en aangemoedigd” dient te worden.

In de loop van de audiëntie maakte de paus duidelijk dat instituten zoals de Priesterbroederschap Sint-Petrus niet worden getroffen door de algemene bepalingen van het Motu Proprio Traditionis Custodes, aangezien het gebruik van de oude liturgische boeken aan de oorsprong van hun bestaan ligt en in hun constituties is vastgelegd.

Franciscus vaardigde daarop op 11 februari, de dag waarop de Broederschap plechtig werd toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria, een decreet uit, waarin voor de leden van de Broederschap het recht wordt bevestigd om de liturgische boeken te gebruiken, die in 1962 van kracht waren, te weten: het Missaal, het Rituale, het Pontificale en het Romeins Brevier.

De leden van de Priesterbroederschap Sint-Petrus hebben tegenover de Paus hun dankbaarheid uitgesproken voor dit teken van verzoening en voor de bevestiging van hun zending.

Zij nodigen alle gelovigen, die zich als geestelijke familie met hen verbonden voelen om vandaag,  op het feest van de Stoel van Petrus, de H.Mis bij te wonen of via gebed bij hen aan te sluiten en te bidden voor de Paus.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen ook de ander traditiobele Priesterbroederschappen, zoals het Instituut Christus Koning en Hogepriester en de Dienaren van Jezus en Maria, om er maar enkele te vernoemen, van deze bepalingen kunnen genieten.

Er is veel gebeden, om de traditionele H.Mis verder te mogen opdragen. Deze mis heeft al zoveel genade gebracht aan jonge priesters en heeft voor veel roepingen gezorgd. Het motu proprio Traditionis Custodes is hard, onrechtvaardig en onbarmhartigWaarschijnlijk heeft ook Bergoglio dit ingezien. Het wereldwijde protest heeft hem doen inzien dat hij te ver was gegaan.

God heeft zijn oor te luisteren gelegd. De kracht van het gebed heeft Hem geraakt en de Geest deed zijn werk!

Auteur:Veroon ter Zee

137 commentaren op “Liturgische oorlog: hoop op verzoening

 1. Dus deze paus is de slechtste nog niet. Het is duidelijk dat ook deze paus kan luisteren naar anderen. Hij wordt nu ook al wat ouder en wat wijzer. Er gaan allerlei geruchten te ronde over deze paus. Maar uiteindelijk neemt hij volgens mij toch de juiste beslissing. Ik ben geen fan van deze paus, maar dat zal aan mij persoonlijk liggen dat kan natuurlijk ook.

  1. Als het de grote ambitie van de intelligentia (An, Kurt, Derks, Theudmer, Eric en Bart) van dit forum is om een wereldwijde Katholieke Heerschappij te vestigen, dan hoop ik inderdaad voor hen dat dit interne oorlogje over hun rites en tradities stilaan kan ophouden. En dat hun seminaries straks weer overspoeld worden door massa’s jonge mannen die priester willen worden. Ik volg de evolutie alvast op de voet.

   1. Het is geen verrassing dat u, Frank Dierickx, de toestand binnen de katholieke Kerk in het oog houdt, want u bent zelf een verbitterde man die verzucht naar zijn lang vervlogen revolutionaire studentenjaren; wanneer de jeugdigheid is verstreken is de morbide euforie verdwenen en blijft men achter met het getormenteerd geweten. Uw frustratie met dat geweten wilt u dan uitwerken hier op KF door christenen te tergen; uw profane reflex ter bespotting van wat goed en heilig is toont uw ziekelijke fixatie op het besmeuren van wat edel is die uw aanwezigheid hier motiveert. Dat toont aan hoe uw atheïsme niet door overtuiging wordt gemotiveerd; atheïsme impliceert de bewering dat alles mag en alles kan en dat niets moreel verwerpelijk is, want zonder Wetgever is er geen morele wet; de atheïst beweert dat er alleen materie is, en materie is niet het principe van recht en moraal; die dingen vloeien voort uit een Geestelijke Bron. Indien u consistent met uw atheïsme zou handelen zou u niet strijden tegen iemand zoals ik die een katholieke temporale orde wil, want volgens het atheïsme is dat allemaal onverschillig en mag iemand zelfs de meest gruwelijke tirannie op poten zetten indien hij daar de brute macht toe heeft. Dat u hier zo obsessief optreedt toont dus aan dat niet een overtuiging van atheïsme u beweegt maar uw frustratie met een gekweld geweten omtrent uw goddeloosheid.

    U kunt ontkennen, maar u weet dat het waar is wat ik zeg.

    1. Ik weet niet waarom ik dit nog doe. Misschien omdat jij ook de tijd genomen hebt om op mij te reageren. Misschien omdat het al zo laat is, en ik dan almaar milder word, misschien omdat de onredelijke gedachten zo voor het rapen liggen. Ik weet het niet. Maar bon.
     Jouw analyse over mijn ‘verbittering’ laat ik geheel aan jouw fantasie over. Maar jouw invulling van de moraal van een atheïst, waar haalt u dat? Wie niet in jouw god gelooft is meteen ook een voorspreker (profeet) voor ‘alles kan en alles mag, als we maar sterk genoeg zijn’? Wie zegt dat en waar staat dat?
     Mensen hebben zich moeten bevrijden van de theocraten die vanuit hun god beweerden wat kon en niet kon. De Verlichting kwam niet uit het niets. Ook de fundamentele Islam staat zo’n beweging te wachten. Het is niet een of andere god die de samenleving van de toekomst zal regelen. Het zijn de mensen samen, allemaal met hun achtergrond en traditie, maar niet langer met iedereen zijn eigen grote gelijk vanuit hun god. Die tijd is definitief voorbij.
     Uw Wereldwijd Katholiek Imperium zal er nooit meer komen, Theudmer. Nooit meer. Maar troost u. Voor jou wacht hierna de zaligheid. Voor mij niet. Ik moet het met dit leven doen. Blij toe.

     1. Materialistisch atheïsme impliceert antinomisme; atheïsten maken die gevolgtrekking niet geheel en zij geloven dus zelf niet wat zij verkondigen. Morele wetten hebben noodzakelijk een Wetgever; geestloze materie is niet de oorsprong van recht en moraal. Het materialistisch atheïsme beweert echter dat er niets anders dan materie is; indien atheïsten dus consistent zouden handelen zouden zij zeggen dat er geen morele wetten kunnen zijn en dat alles geoorloofd is. Het is een gruwelijke gevolgtrekking, maar één die geïmpliceerd wordt door de atheïstische beginselen zelf.

      U stelt jegens christenen een linkse pseudo-morele code samen in navolging van het bewindsnarratief. Indien u consistent met uw valse filosofie zou zijn (atheïsme is een valse filosofie), dan zou u zeggen dat het u onverschillig zou laten indien de samenleving christelijk theocratisch zou worden en zou u er niet krampachtig tegen tekeer gaan op een website op het internet. U gelooft dus niet werkelijk in het materialistisch atheïsme, maar uw activiteit hier wordt gedreven door haat jegens God om de kwellingen van uw geweten waar u niet van kunt wegvluchten.

      Wat de vestiging van een katholieke theocratische orde betreft: U bepaalt niet de koers der tijden; dat ligt niet in uw hand.

      1. Wat is volgens u de basis voor een bindende morele wet, Frank Dierickx? Een menselijk brein? Twee menselijke breinen? 50 percent van de breinen van de mensheid? Een stuk steen dat langs de kant van de weg ligt? Een electoraal vonnis door een raad van bomen in het bos? De som van alle materie?

       Materialistisch atheïsme heeft niks om aan te duiden als oorsprong van bindende morele wetten, want morele wetten zijn bovenstoffelijke realiteiten.

    2. Beste Theudmer,
     Atheïsme is de afwezigheid in het geloof van het bestaan van goden. Het is daarmee niets meer en niets minder dan een intellectuele houding ten aanzien van het bestaan van goden. Als zodanig kan atheïsme dus ook geen basis vormen voor een moreel handelen. Uiteraard hebben atheïsten net als elk ander mens morele overtuigingen van waaruit zij handelen.
     De morele basis van een individuele atheïst wordt gevormd door allerlei humanitaire, (staats)rechtelijke, politieke, economische, spirituele, filosofische en wetenschappelijke overtuigingen.
     Onze Westerse grondwetten, de universele mensenrechten kunnen als de meeste recente uitloper worden gezien van deze trend tot ‘goddeloze universalisering’ van de moraal.
     Stukje bij beetje lijkt de wereld overtuigd te raken van de waarde van o.a. scheiding kerk en staat en het belang hiervan.
     Bij mijn weten lijkt dat rechtsprincipe vooral de laatste 75 jaren goed gewerkt te hebben en leven we hier niet in een wetteloze jungle waar iedereen ongehinderd elkaar de kop kan inslaan.
     Tenslotte Theudmer, laat ons stellen dat we onze moraal voortaan gaan baseren op ‘ 2000 jaar oude teksten’. Gaat u dan passages en geboden die voorschrijven dat overspelige vrouwen mogen gestenigd worden en slavernij toegelaten is, ook consistent toepassen?

     1. U schreef: “Bij mijn weten lijkt dat rechtsprincipe vooral de laatste 75 jaren goed gewerkt te hebben en leven we hier niet in een wetteloze jungle waar iedereen ongehinderd elkaar de kop kan inslaan.”

      U loopt met oogkleppen op indien u denkt dat u in een vredige wereld leeft. Oude dames durven in Vlaamse steden niet meer buitenkomen, bij de abortusmolen vloeit het kinderbloed onophoudelijk in stromen, en in de voorbije jaren hebben VS-functionarissen landen in het oosten ontwricht door terroristische proxy-legers en kapotgebombardeerd. Hoeveel vrouwen werden er in recente jaren in Europa al verkracht door vreemden die door het bewind ontketend werden tegen de bevolking? Eén van de thema’s in de actualiteit momenteel is oorlog tussen Amerikanen en Russen. Het kannibalisme, de kinderschenderijen en de rituele moorden van de machthebbers, dat zijn walgelijke praktijken van een wetteloos bewind; niet vergeten dat Jacob Frank systematisch het antinomisme onderrichtte aan zijn discipels, en de huidige discipels van die antichrist zijn de machthebbers hier in Europa. Terroristische aanslagen door Gladio-netwerken zoals de bende van Nijvel eertijds, ik noem dat geen vreedzaamheid. En dan is er vorig jaar nog de gifprik-oorlog geweest tegen de volkeren; overal zagen we lamentaties op sociale media (in de “mainstream”-media werden de stemmen genegeerd) om de slachtoffers van de doodsspuit terwijl de psychopaten in ministerposten met hondsdolle ogen riepen voor altijd meer inspuitingen. Zij verdienen de doodsstraf, maar in deze tijd van wetteloosheid hebben de misdadigers de doodsstraf afgeschaft.

      De maçonnieke republieken van het post-revolutionair tijdperk, gebaard door de achttiende-eeuwse Verduistering, zijn bloederiger geweest dan de sacrale vorsten van de “middeleeuwse” Eeuwen van het Geloof. De twintigste eeuw heeft gezien hoe gehele volkeren gemilitariseerd werden en tegen elkander de dood in gejaagd werden aan oorlogsfronten; niet voor niets worden die oorlogen wereldoorlogen genoemd. In de eeuwen van de christelijke ruiterlijkheid vochten vorsten met hun krijgsmannen tegen elkander, en het principe was dat niet-militaire boeren gerust gelaten werden. Een tiran uit die tijd zou lijkbleek geworden zijn als hij de stromen van bloed gezien zou hebben die gedurende de recente eeuwen gevloeid hebben en nu nog vloeien. Wie de boekwerken “Histoire de la Vendée militaire” van Crétineau-Joly en “Le martyre de la Vendée” * van L.-P. Prunier gelezen heeft weet wat voor een satanisch gebeuren de genocidale Franse Revolutie was; die revolutie is uw moeder, apostaat, de hoer van Babylon die uw huidige, satanische wereldorde gebaard heeft; vergeet ook niet de Beloken Tijd hier bij ons en de Boerenkrijg die in bloed gedrenkt werd door de sansculotten uit het zuiden. Vergeet niet de poging van de bolsjewisten om Rusland te genocideren; een geheel volk systematisch proberen uithongeren, zelfs niet voor geld of in een militaire context maar simpelweg om het dood te hebben, dat heeft geen enkele oude theocratische katholieke christenvorst gedaan. In de “middeleeuwen” zou er gewapende opstand geweest zijn indien een heer een te hoog percent van de landopbrengst zou opeisen; nu gaan de politiekers met de helft van mensen hun lonen lopen, en wanneer hun vaders overlijden komen ze de erfenis nog halen ook (het betalen, nota bene, van btw op het kopen van eten zou in de “middeleeuwen” als krankzinnig afgewezen zijn indien het toen geïntroduceerd zou geweest zijn); dat was ondenkbaar in de “middeleeuwen”, en toen kreeg men dan nog militaire bescherming voor hetgeen men afgaf; de republikeinse politiekers nu hebben de grenzen wijd opengesmeten voor moordzuchtig krapuul uit verre landen. Als u denkt dat men in de “middeleeuwen” lag te ploeteren in het slijk zoals in de Monty Python-film, dan verwart u libertijns-republikeinse propaganda met geschiedenis.

      En, ja, er waren slechtaards onder de “middeleeuwse” vorsten; katholieken zijn daar nuchter in en weten dat; zij hebben dan ook geen utopistische waanbeelden over de menselijke natuur maar weten dat de effecten van de Erfzonde werken in mensen. Ik ben hier echter twee wereldorden aan het vergelijken, en de graad van bruut barbarisme dat we in de recente, post-revolutionaire eeuwen gezien hebben is zonder precedent in de tijden sinds de kerstening van Europa.

      * Aan het begin van het werk van de kanunnik Prunier staat het volgend citaat:

      “La Vendée ! il suffit d’en presser la poussière
      pour en exprimer le sang des martyrs.
      P . VENTURA.”

      (“De Vendée! Het volstaat het stof er in te drukken om het bloed der martelaren eruit te drukken.”)

      Tot op heden is het “verboden” geschiedenis die niet in Franse scholen gehoord wordt.

      1. Theudmer
       Wat ben je toch een vreemde vogel.
       Dat doet me denken aan dat citaat: “een vogel die in een kooi geboren wordt, zal denken dat vliegen een ziekte is.”

       In jouw kooi zie je dodelijke gifspuiten in plaats van helende vaccins;
       Verander je de geschiedkundige ‘Verlichting’ tot een satanische ‘Verduistering’;
       Worden vluchtelingen weggezet als moordzuchtig krapuul uit verre landen;
       Transformeer je onze Vlaamse steden in terreuroorden waar kannibalen, verkrachters en pedofielen wetteloos hun gang kunnen gaan;
       Worden we geleid door psychopathische ministers met hondsdolle ogen;

       Dat moet ik hier allemaal lezen terwijl uitgerekend vandaag miljoenen mensen hopeloos op de vlucht zijn. Weg van een échte Russische psychopaat die onze voorbije 75 jaren van Europese vrijheid pas echt aan het wankelen brengt. Je kan hen misschien tegemoet lopen en waarschuwen dat ze van de ene hel naar de andere aan het hollen zijn.

       Ik hoop dat het deurtje van je kooi goed dicht gelast is. Blijf alleszin veilig in je kooi zitten, zo word je een met uitsterven bedreigde vogel die vroeg of laat vanzelf zal verdwijnen.

       1. Maar die gifspuiten zíjn gifspuiten. Dat is nu net het probleem.
        Ik lees net een inzicht op off-guardian.org:
        “Moscow is the third Rome. Statements from administrations and the media, both of which continually lie, aren’t “facts” but narratives.

        All administrations posing as governments are incorporated municipalities. Try to find out who the shareholders are. You can’t. You will be falsely informed the shareholders of the incorporated municipalities are the public, or held in trust for the public. Held in trust. Who are the creators, grantors, trustees or beneficiaries of the trust? Not the public.

        The public can’t even audit these so-called administrations (incorporated municipalities), nor gain access to examine their bank accounts, contracts, internal memos or dealings.

        Nor can the public fire, or dissolve the administrations of any incorporated municipality and insert independent agents acting on behalf of the public and beholden to the public. They supposedly have to wait for “elections”.

        Here is how the scam works: Elections. Set up both political parties (and 3rd and 4th parties) insert your own corrupt, trained agents into those political parties as the main candidates. Limit access, power and control once someone gains office. Irrelevant who gets in and who doesn’t.

        Works the same way at all levels from the local to the federal. Once someone is elected appointed, they are now an agent (employee) of the incorporated administration. Not an employee of the public, but of the incorporated municipality which is owned and controlled by the banking-merchant-military cartel. The same system operates globally. In Communist countries there is only one party, so the control is far easier.

        Therefore, these administrations (incorporated municipalities) are not public institutions at all, but are privately owned and controlled through the same banking-merchant-military cartel who incorporated the administrations which masquerade as “governments”.

        Ergo, Russia allegedly squabbling with Ukraine and the US or NATO is a total farce. As farcical as WWI and WWII. Where all sides were controlled by the same banking-merchant-military cartel. As was the Iraq war, Afghanistan, Yemen, Syria etc., etc.

        Wars are part of the banking-merchant-military cartel’s strategy to convince the citizenry (slaves) there is no central control of the world and their “governments” are sovereign and protecting them. Both are lies.

        Is the Ukraine-Russia psyop being orchestrated to facilitate a hacking narrative that precedes a cyber-pandemic (polygon exercise)? Or a stock market crash? Or a freezing of banking activity, leading to a CBDC? Or an interruption of the internet, claiming all citizens (slaves) need a bio-identity to access our bank accounts and the inter-web?

        Or another tool to implement power shortages, price hikes, rolling blackouts and supply chain “chaos”?”.

        De clou zit ‘m erin dat de wereld verdeeld is in corporaties, waarvan de eigenaren niet bekend zijn. De gewone mens begrijpt niet dat hij slaaf is van dat systeem. Zijn indoctrinatie maakt hem blind. Dáár gaat het om. Hierdoor kunnen de rotzakken doorgaan met hun rotte spel.
        De Egyptenaren in de Bijbel werden ook slaaf gemaakt door de slimmigheden van de oplichters, maar de mensen nu beseffen dat niet eens. Zo slim zijn ze tegenwoordig wel, deze rovers en dieven, om in de duisternis te blijven.

        Bovenstaande Engelse tekst is niet te begrijpen door onwijzen. Dát is ook een probleem. Wie zichzelf niet begrijpt kan zulke zaken niet begrijpen.

       2. Tweede poging:
        Maar die gifspuiten zijn nu juist wél gifspuiten. lijkt mij. Dat is nu net het probleem.
        Ik lees net een inzicht op off-guardian.org:
        “Moscow is the third Rome. Statements from administrations and the media, both of which continually lie, aren’t “facts” but narratives.

        All administrations posing as governments are incorporated municipalities. Try to find out who the shareholders are. You can’t. You will be falsely informed the shareholders of the incorporated municipalities are the public, or held in trust for the public. Held in trust. Who are the creators, grantors, trustees or beneficiaries of the trust? Not the public.

        The public can’t even audit these so-called administrations (incorporated municipalities), nor gain access to examine their bank accounts, contracts, internal memos or dealings.

        Nor can the public fire, or dissolve the administrations of any incorporated municipality and insert independent agents acting on behalf of the public and beholden to the public. They supposedly have to wait for “elections”.

        Here is how the scam works: Elections. Set up both political parties (and 3rd and 4th parties) insert your own corrupt, trained agents into those political parties as the main candidates. Limit access, power and control once someone gains office. Irrelevant who gets in and who doesn’t.

        Works the same way at all levels from the local to the federal. Once someone is elected appointed, they are now an agent (employee) of the incorporated administration. Not an employee of the public, but of the incorporated municipality which is owned and controlled by the banking-merchant-military cartel. The same system operates globally. In Communist countries there is only one party, so the control is far easier.

        Therefore, these administrations (incorporated municipalities) are not public institutions at all, but are privately owned and controlled through the same banking-merchant-military cartel who incorporated the administrations which masquerade as “governments”.

        Ergo, Russia allegedly squabbling with Ukraine and the US or NATO is a total farce. As farcical as WWI and WWII. Where all sides were controlled by the same banking-merchant-military cartel. As was the Iraq war, Afghanistan, Yemen, Syria etc., etc.

        Wars are part of the banking-merchant-military cartel’s strategy to convince the citizenry (slaves) there is no central control of the world and their “governments” are sovereign and protecting them. Both are lies.

        Is the Ukraine-Russia psyop being orchestrated to facilitate a hacking narrative that precedes a cyber-pandemic (polygon exercise)? Or a stock market crash? Or a freezing of banking activity, leading to a CBDC? Or an interruption of the internet, claiming all citizens (slaves) need a bio-identity to access our bank accounts and the inter-web?

        Or another tool to implement power shortages, price hikes, rolling blackouts and supply chain “chaos”?”.

        Dit comment is goud waard, vind ik. Een prima samenvatting van waar de schoen wringt.
        De clou zit ‘m erin dat de (hele) wereld verdeeld is in corporaties (bedrijven), waarvan de eigenaren niet bekend zijn. De gewone mens begrijpt niet dat hij slaaf is van dat (zakelijk)systeem. Zijn indoctrinatie (door datzelfde systeem) maakt hem blind. Dáár gaat het om. Hierdoor kunnen de rotzakken doorgaan met hun rotte spel.
        De Egyptenaren in de Bijbel werden ook slaaf gemaakt door de slimmigheden van de oplichters, maar de mensen van nu beseffen dat niet eens. Zo slim zijn ze tegenwoordig wel, deze rovers en dieven, om in de duisternis te blijven.
        Hetzelfde spel als de Farao speelde wordt wereldwijd gespeeld. En de mensen maar denken dat ze vrij zijn.
        Bovenstaande Engelse tekst is niet te begrijpen door ‘onwijzen’. Dát is ook een probleem. Wie zichzelf niet begrijpt kan zulke zaken niet begrijpen. Dus men kan nog zo geleerd zijn, wanneer men bepaalde kennis niet heeft eigengemaakt, kán het nu eenmaal niet begrijpen. Het ego (dat dus gecorrumpeerd is door ‘het syteem) kán het niet begrijpen. Het doet teveel pijn en geeft teveel onzekerheid. De kennis, eenmaal intern gemaakt en deel van het bewustzijn, wordt verward met het eigen ‘ik’. Hierdoor is dicussieëren met gehersenspoelden ondoenbaar. Zij voelen zich (terecht) persoonlijk aangevallen als je hun wereldbeeld bedreigt met de waarheid. Bovendien is het veel te ingewikkeld, die waarheid over de wereld.

       3. Ik heb al genoeg moeite gedaan bij een vorig artikel om u wat kennis bij te brengen. In de kringen van de satanische machthebbers wordt kannibalisme gepraktiseerd.

        En wat uw uitlatingen omtrent gebieden zoals Molenbeek betreft: Onder wat voor steen leeft u?

        Verspil mijn tijd niet met inhoudsloze uitlatingen en ontwijkingen, zoon van de guillotine.

      2. Beste Theudmer,
       Als een slang in het nauw zit komt het venijn naar buiten gespoten!
       Ik zeg: edelstenen zijn zeldzaam.

     2. Het is echt onbegonnen werk, Tom. Ik kan het écht niet meer opbrengen om op Theudmer of An te reageren. De één ziet dat onze steden tegenwoordig gevaarlijker zijn voor oude vrouwtjes dan in de middeleeuwen, en de andere kan het woord ‘verdraagzaam’ niet uitstaan, wegens overal gevaar. Houje.

      1. Hetzelfde in Amerika waar de misdaadcijfers de hoogte inschieten en in de ‘democratische’ staten doen de openbare aanklagers hun best misdadigers als onschuldige slachtoffers van hun moeilijke jeugd voor te stellen zodat zij niet hoeven gestraft te worden en meteen vrijgelaten. De ‘democraten’ zelf weten zich geen raad meer.

      2. In de lommerte van de scepter van een Sint Lodewijk of een Sint Ferdinand van Castilië was het veiliger voor oude dames om in steden rond te lopen dan nu hier in de bananenrepubliek van Sanderke De Croo. Al eens ongewapend als blanke Germaan rondgelopen in Molenbeek? Ik raad het u niet aan.

       En die “verdraagzaamheid” van u, bedoelt u daar de guillotine mee waarvan u en de andere “verdraagzame” republikeinen de zonen bent?

     3. @De ongelovige Tom,
      U heeft het over scheiding van kerk en staat.
      Weet en beseft U werkelijk wat U zegt?
      Scheiding van kerk en staat wil zeggen,
      1. dat de kerk zich niet bemoeit met de leiding van de staat +
      2. dat de staat zich niet bemoeit met de leiding van de kerk,

      Anders gezegd: ze proberen niet om personen in de leiding te zetten + ze proberen niet om elkaar beslissend te beïnvloeden.

      Welnu, dat is zó’n oude koek. Beiden houden zich daar al sinds pakweg het jaar 1900 jaren keurig aan.

      @De ongelovige Tom, in welk jaar leeft U???

      1. @De ongelovige Tom,
       Anders gezegd:
       Zowel kerk als staat verkondigen: vrijheid, blijheid.
       Wéér anders gezegd: Laat elkaar vrij. Welnu, dát is in de grondwet geregeld.

    3. Beste Theudmer,
     Ieder woord dat u schrijft is terecht en op zijn plaats. Het is een haarfijne psychologische en geestelijke analyse van dit heerschap en voor mijn part deze heerschappen. Hun rabiate razernij is zo flagrant en idioot dat ze voortdurend hun eigen ruiten ingooien, doch hun blinde haat voor Christus zit zo diep in iedere vezel van hun lijf dat het voor hen absoluut geen optie is om de Christenen hier nog één minuut vrede te gunnen, net zoals Saul die in zijn razernij een vrijbrief kreeg, hebben zij die ook. Zij zullen geen rust hebben voor deze site opgedoekt is.
     Overal waar maar een halve regel geschreven is zitten ze in de hoedanigheid van kwelgeesten bovenop in een poging om deze vervolgens onmiddellijk aan de hand van een of andere anti-christelijke bron met de grond gelijk te maken. Deze bronnen komen niet toevallig uit een gekende hoek, waar ze het tot hun levensdoel hebben gemaakt om het Christendom te vernietigen: zoals Eric zei: ontelbaren hebben in razernij geschreeuwd:”Moge Zijn bloed over ons komen en over onze kinderen”. De vervalste “waarheden” komen overal in onze maatschappij terecht, te beginnen met de eerste “kinderbijbeltjes” en schoolboeken, waar ze gretig door de onwetenden tot zich genomen worden.
     In deze lijn laten deze heerschappen geen enkel middel onbenut om te provoceren, Christus en de Christenen te bespotten. Ze zijn voortdurend op zoek naar ieder half woord dat ze uit zijn context kunnen halen om iedere Christen leugenachtig te maken. Hun morele maatstaven zijn zo “hoog” dat ze weigeren om iedere verwerpelijke uitspraak van hun bevriende politici te veroordelen, weigeren om iedere door die politici verspreide leugen af te keuren, integendeel, zo “hoog” zijn hun waarden dat ze zelfs gretig gebruik maken van de provocerende beschuldigingen: van leugenaar tot negationist. Ook “antisemiet” ontbreekt impliciet niet, goed wetende dat ze met dat ander woord nog kunnen ontsnappen.
     Hun morele normen zijn zo “hoog” dat ze hardnekkig, obsessief blijven rondhangen waar ze zo ongewenst zijn, als kwade geesten van verderf, in de hoop uiteindelijk te vernietigen wat ze zo haten en beloond te worden door hun geestelijke meester.
     Ik vergelijk ze met een man die door een mooie vrouw wordt afgewezen. Geestelijk lelijk als deze man is blijft hij in zijn bezetenheid deze mooie vrouw achtervolgen tot hij zijn doel bereikt heeft: de verovering. Zo heeft hij in zijn goddeloosheid en opgeblazen ego, als wraak om zijn afwijzing, zichzelf toch verheerlijkt en een goede ziel ingepalmd. Daarna is het nog kwestie om deze volledig te verwoesten.
     Ja, hun atheïsme is een geloof. Toen ik in een commentaar schreef dat zij in aanbidding voor hem zijn neergevallen hebben ze ook dat niet ontkend. Hun zwijgen is ook spreken.
     Hun morele normen zijn die van absolute “verdraagzaamheid”, verdraagzaamheid ten aanzien van elke perversie van de Goddelijke Orde, al was het enkel maar omdat dit haaks staat op de Christelijke waarden.
     Hun uiteindelijke lot tenslotte is bekend. “Als iemand een van deze kleinen die geloven, aanleiding tot zonde geeft, het zou beter voor hem zijn als men hem een molensteen om de hals deed en in zee wierp!”

     1. An,

      Ik heb al wat jaren ervaring met internet-debatten, en figuren zoals die Dierickx maken geen indruk op mij; zij toeteren in het rond maar hebben met hun nihilistisch wereldbeeld geen grond om op te staan. Laat u dus zeker niet intimideren door hen.

      Mensen zoals zij brengen de tactiek van Gramsci genaamd “meta-politiek” in de praktijk, waardoor ze elke hoek van de samenleving, inclusief commentarensecties op websites, proberen te domineren met hun narratief. Ook al verkondigt de gevestigde macht hun narratief, ze willen niet hebben dat er ook maar één plaats of website is waar hun narratief niet domineert, en zodus zien we hen hier op KF militeren tegen katholieken die de goddeloze, secularistische fundamenten van hun systeem aanvallen. Wat ons, katholieken, te doen staat is hun “meta-politiek” saboteren en tenietdoen door zelf actief publieke ruimte in te nemen en de dominantie van de katholieke stem uit te breiden om zo gradueel de implosie van hun systeem te bewerken. Het is dus nodig dat katholieken een parallelle samenleving opbouwen met eigen infrastructuur die niet in de greep is van onze vijanden en die door de religieuze orthodoxie bestuurd wordt en niet door een verstikkende satanische bureaucratie.

      1. Theudmer,

       Ik denk vooraleer jouw soldaten dit bijzonder gecompliceerde oorlogsplan begrepen hebben, Frank Dierckx reeds van ouderdom het strijdtoneel verlaten heeft.;-)
       Wel een hele eer voor één vijand, en dan nog een verbitterde gepensioneerde met een getormenteerd geweten.
       We mogen eens lachen hé, tis weekend.

       1. Tja Tom… Ik ga het een beetje missen. Maar Willy heeft gelijk: Theud plagen mag geen hobby worden. Hij blijft wel met voorsprong de beste aangever voor koppen in open doel. Ga je gang, zou ik zeggen. Het ga je goed.

        1. Allemaal holle praat, Dierickx. Uw incoherent wereldbeeld werd hier zonder moeite verpletterd, en daarom probeert u alsnog met zijdelingse uitlatingen uw nederlaag te maskeren.

       2. Het gaat niet louter over één bietekwiet op één of andere website, maar over een strategie die zijn soort decennialang uitgevoerd heeft op het temporaal domein en over de nodige reactie van katholieken daarop.

        En, neen, de gevolgen van die gramsciaanse revolutionaire activiteit zijn niet om te lachen maar om te bewenen, want de schande van het Westen is groot. Het is ongetwijfeld wel zo dat men in andere werelddelen lacht met de verwijfdheid van het Westen en met de bespottelijke creaturen die hun gezichten op de NATO, de EU etc. geplakt hebben. Neen, ongelovige, u bent de nar, niet degenen die nog de principes van beschaving aanhangen.

 2. We bevinden ons niet in de jaren zeventig van de twintigste eeuw toen de vrijmetselaar Annibale Bugnini erin slaagde wereldwijd oud-rituelen massaal weg te trekken van de liturgische traditie naar de novus ordo-ritus; de situatie is anders nu en de oud-rituele liturgische beweging in de heilige Kerk kan niet meer tegengehouden worden door revolutionairen zoals Arthur Roche en de bilderberger Pietro Parolin. De revolutionairen van 1968 zijn oud en grijs en de verjonging bevindt zich rondom de traditionele riten terwijl steeds minder mensen de novus ordo-ritus bijwonen. Oud-rituele katholieken hebben nu ervaring van strijd tegen oude, grijze revolutionairen en feministische grootmoeders die domineren binnen kerken en zo een document zoals dat van Franciscus vorig jaar verandert dat niet.

 3. Frank Dierickx is geen verbitterde man, maar iemand die denkt dat alles over God verzonnen verhalen zijn uit een ver verleden. en dat heeft hij uit een boek van de succesvolle Joodse schrijver, Yuval Noah Harari uit Sapiens. Daarin gaat de schrijver hard van leer tegen godsdiensten, hijzelf is een homo dat zal er ook wel aan liggen. Schuld en boete komt dan uit de Roomse-protestantse-Joodse tradities en dat is teveel voor de mens van nu. Met hijzelf bedoel ik de schrijver voor alle duidelijkheid. Het is Frank zijn recht om kritisch te zijn. Of de kerken nog gaan vollopen is een ander probleem.

  1. Hey Willy

   Ik heb het boek ook gelezen, maar in mijn samenvatting veroordeelt Harari (toch niet in Sapiens) meteen de godsdiensten?
   Hij kadert ze enkel in het groter geheel van de gehele geschiedenis van de menselijke soort.
   Waarom gingen we in Goden geloven? Waar, waarom, wanneer, hoe hebben we ze (deels) verlaten?
   En dat binnen zijn drie revoluties: de cognitieve- de landbouw- en de wetenschappelijke revolutie.
   Het is een fascinerend boek dat je inzichten geeft over hoe de mens heeft kunnen evolueren van een onbeduidende soort in een klein deel van Afrika tot de hedendaagse heerser over alle levensvormen wereldwijd.
   Het verfrissende aan Harari’s grote geschiedenis is dat hij de triomftocht van de mens niet reduceert tot een eenduidig vooruitgangsverhaal.
   Zeker: de mens is rijker, gezonder en vreedzamer dan ooit, maar voegt hij er aan toe: “ wie focust op materiële maatstaven vertelt slechts een deel van het verhaal.”
   Harari valt dus zeker niet ten prooi aan de verleiding om jubelende statistieken te verzamelen en vervolgens de loftrompet te blazen over de grote prestaties van de mensheid, zoals sommige vooruitgangsdenkers doen.
   “Historici hebben de geschiedenis van vrijwel alles bestudeerd – politiek , maatschappij, economie, sekse, ziekten, seksualiteit, voedsel, kleding, – maar ze hebben zich maar heel zelden afgevraagd, hoe die dingen het levensgeluk van de mens beïnvloeden.
   Dit is een grote lacune in onze kennis van de geschiedenis.”
   Aldus Harari, die als één van de grootste denkers van onze tijd wordt beschouwd.

   Kortom een leestip voor iedereen (gelovig of niet-gelovig) om na de denken wie we zijn en waar we mogelijk naar toe evolueren (zijn volgende boek De Homo Deus)

   Groeten

   https://www.standaarduitgeverij.be/yuval-noah-harari-de-grootste-denker-van-onze-tijd/
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Sapiens:_een_kleine_geschiedenis_van_de_mensheid

  2. Beste Willy, mijn ideeën over goden en hun volgelingen kregen vorm tijdens mijn verblijf aan een Grootseminarie en de jaren daarna, ruim 50 jaar vooraleer Harari zijn boek schreef. Voorts begrijp ik helemaal niet wat de seksuele voorkeur van Harari te maken heeft met zijn filosofische inzichten.

  3. @ Frank Dierickx,
   U bent enkele jaren ouder, ik ben van 1950 en was slechts een enkel jaartje in een seminarie en dat was een groot geluk want ik weet nu dat toen de seminaries meegingen in de modernisering het geloof bij mijn schoolmakkers van die tijd verdween.

   Ik had het geluk terecht te komen in een technische school geleid door broeders die nog echt godsdienstig waren. Op een dag gingen we met de drie hoogste klassen naar een Mis in de grote kapel van het ziekenhuis, dat was afgesproken, en toen we daar aankwamen bleek de kapel op slot en de moderne priester wilde zelfs niet meer komen.
   Voor ons kwam dat over als een belediging en het was ook onbegrijpelijk. Vandaag is geen enkele van die heden vergrijsde jongens nog gelovig.

   U bent eveneens een slachtoffer van de modernisering.
   2000 jaren cultuur kan niemand ongestraft achteloos over de schouders smijten, het heeft zware gevolgen en binnenkort zal U het begrijpen wanneer God Zijn almacht aan U zal tonen tijdens de Grote dag van de Waarschuwing ( Verlichting van het geweten ), een groot wonder dat ieder mens boven de zes jaar zal moeten ondergaan:
   restkerk.net/de-grote-waarschuwing-2/

 4. “………………hoop op verzoening”, tussen twee kampen, die van de grijzen, de ex-1968ers, de ex-seminaristen die hier ook hun inbreng durven hebben, de afgevallen priesters uit de sinistere tijd van de jaren 1970, na het V2 concilie, en tenslotte de vele naïeve volgelingen van dat vervloekte Vat. 2 concilie.
  Zij staan tegenover massa’s fervente, jongere generaties katholieken, die het authentieke geloof van de katholieke Kerk van altijd, terug willen plaatsen in het centrum van hun beleving en van de beschaving. Want daarbuiten heerst chaos.

  Maar niet iedereen hier heeft dat begrepen. Het minder dan kleine groepje atheïsten, laat zich zelfs gelden zonder gêne. Geestelijk in de ban van de duivel, kunnen zij weten dat alle grote misdaden tegen de mensheid, door atheïsten vrijmetselaars zijn begaan. De namen zijn hier al vaak rond getoeterd, zoals de leiders van de FR Revolutie (1789), die van de Russische communisten, die van de joodse Bolsjewieken Revolutie (1917), van Marx, Lenin, Trotsky, Stalin e.a., die van de leiders van WO I en WO II w.o. de joden Churchill en later in 1940, Roosevelt en Truman. De laatste is de enige leider in de wereld die ooit atoombommen heeft ingezet. Hiroshima en Nagasaki werden vernietigd, de twee enige katholieke steden in Japan, zelfs één met een kathedraal. Truman werd voor zijn daad bevorderd tot de vrijmetselaar graad 33, de hoogste.

  Voorts, de leiders van het joods communistische bolwerk der Sovjet Unie, gefinancierd vanaf de jaren 1900, door joodse bankiers van Wallstreet en de City, en tenslotte, nu, de leiders van de Great Reset revolutie, de joden Schwab-Rothschild van het WEF, Fauci en zijn CDC entourage, Bourla, Merkel, Macron en vele, vele andere joden en niet joden- vrijmetselaars, die de Big Farma industrie beheersen plus de zwaar WEF geïnfiltreerde Westerse regeringen.

  Wereldwijd vertegenwoordigen zij, de atheïsten, ongeveer 200 miljoen, tegenover ongeveer 2 miljard Christenen, katholieken en protestanten, maar zij hebben onevenredig, een enorme wereldwijde invloed. Hier, op dit voortreffelijke katholieke Forum, tellen zij twee vertegenwoordigers, aangestuurd door een loge. Ziek van geest, onverschillig voor het lot van velen, hebben zij zelfs de onbeschaamdheid om de getuigenis van de oprechte insider verpleegkundige An, in twijfel te trekken, over de talloze misstanden in de ziekenhuizen, en de vreselijke bijwerkingen van de gif prikken. Helaas, de redactie reageert niet met een pek en veren verwijdering.

  Als zij al geen gêne hebben, maar integendeel, met een dikke nek, kul praatjes verkopen, ontbreekt hen ook nog essentiële kennis van de geschiedenis, de echte geschiedenis, die van de feiten, niet die van de illusies en leugens. Zoals één van hen hierboven, zich beroept op de “Verlichting”, alsof die het juiste, het geluk en de waarheid heeft gebracht. Ik citeer : “De Verlichting kwam niet uit het niets”, en dan volgt, “Het is niet een of andere god die de samenleving van de toekomst zal regelen. Het zijn de mensen samen, allemaal met hun achtergrond en traditie, maar niet langer met ieder zijn eigen grote gelijk vanuit hun god. Die tijd is definitief voorbij.”

  Dit bedrieglijke anti-God verkoop verhaal, ongetwijfeld uitvoerig besproken in de loge, ons verkocht door een .:. atheïst, zou iedere lezer tot verzet en een weerwoord moeten aanzetten.

  Het is het pleidooi voor het recht van de sterkste, het verhaal van de “untermensch” tegenover de “übermensch” en het “contrat social”, bedacht door de joodse revolutionair Rousseau, eind 18de eeuw. De eersten, de onwillige “untermenschen”, dienen uit zicht verwijderd te worden of te verdwijnen. Het is precies op dit punt, dat de huidige pandemie crisis, zich toespitst. 1ste, 2de, en 3de rang burgers.

  We zien wat er gebeurd is in Canada, de sterkste wint, door het monopolie op geweld van de staat, onder de onzichtbare dekmantel van de vrijmetselarij. De zoon van de joodse Fidel Castro, Trudeau, heeft onder het mom van een nooit gebruikte Noodwet, het Canadese volk tot een volk van slaven gereduceerd. Bankrekeningen van onwilligen, zijn geblokkeerd. Met de Canadezen zijn wij allen in het Westen, in oorlog tegen de elites. De sterkste wint, dwz. de talmoed joodse geldmacht elite tiranniseert niet alleen, maar wil de volken in slavernij onderwerpen.

  Tenslotte, de “Verlichting kwam niet uit het niets.” Typisch maçonniek, suggestief de vraag opwerpen, zonder antwoord of nadere invulling. Onbesproken blijft de aanloop met vele rampen, die geleid hebben tot de “Verduistering” van Voltaire en de Encyclopedisten. Zij ontkoppelden God, van de Schepping, van de mens, van zijn Verlossing en de hemel. De sociale cohesie die de wereld gekend heeft in de Gouden Middeleeuwen, werd gebroken. Die Christelijke, sociale cohesie, was gebaseerd op diep geloof en de maatschappelijke invloed en bescherming van de Moederkerk, de heilige katholieke Kerk. Zij bouwde het fundament van de grootste beschaving ooit, in Europa.

  De 18de eeuwse Verduistering was een ramp als nooit tevoren. Veroorzaakt door Luther’s Revolutie (1517), was de Reformatie de oorzaak van de vele godsdienst oorlogen die daaruit voortvloeiden in de 16de en 17de eeuw. De katholieke volken wilde de omgegane elites van adel en bourgeoisie niet volgen. Die elites waren enkel uit op gewin, kerkelijke goederen, boerderijen, kostbaarheden en landerijen. De vrijmetselarij werd in 1717 opgericht, en zij leidde uiteindelijk tot de Franse Revolutie (1789). Van daaruit zijn alle revoluties en oorlogen in de 19de en 20ste eeuw, ontstaan, culminerend in de huidige griep oorlog van 2020.
  Tegenover kennis van de echte geschiedenis, willen enkel atheïsten en nihilisten zich nog beroepen op historische rampen en de ondergang van de beschaving.

  (1) WEF betekent, World Economic Forum.

  1. @Jules

   Nieuwe geschiedkundige feiten voor mij want ik wist niet dat ;
   1. De Franse filosoof en pedagoog Jean-Jacques Rousseau;
   2. De Cubaanse revolutionair Fidel Castro;
   3. De Britse premier Winston Churchill;
   4. De Amerikaanse president Franklin Roosevelt;
   5. De Amerikaanse president Harry Truman;
   allemaal JODEN waren?
   Heb je enige bron daar van?
   Dank

   1. God zijn zoon was Jood. God heeft alle mensen geschapen. Dus alle mensen zijn Jood. Toch minstens de slechte mensen, want verder reikt de theologie Jules niet. Laat hem.

  2. Jules Van Rooyen. Sluiproutes van de macht. ISBN 9781445779720
   Niet meer te verkrijgen. Ook niet meer bij De Slegte. Op naar de rommelmarkt dus.

   1. Te verkrijgen bij Bolcom, Amazon, of LuLu press. De Franse uitgave, “Les Traverses du pouvoir”, bij de uitgever Saint Remi, http://www.saint-remi.fr
    Ik kan U ook een exemplaar opsturen naar uw huisadres.

    Hieronder, @Benjamin, mee eens, over WO II, die is net zo dogmatisch in de hoofden gestampt als dat vervloekte V2 concilie, omdat het de huidige wereldverhoudingen bevestigd. Het was de genade klap van de joods Amerikaanse elites tegen Europa, om haar te beroven van wereld macht, militair te bezetten, te onderwerpen, intellectueel leeg te zuigen, en de wereld op te delen in twee joods gedomineerde machtsblokken, West versus Oost. De Yalta conferentie aan het eind van de oorlog, betrof de opdeling door drie atheïstische joden, Roosevelt, Churchill en Stalin. Het VS onderworpen Westen tegenover de joods Russische Sovjet Unie, blijvend gefinancierd door Wallstreet en de City, tot aan het vallen van de Muur (1989) en daarna.
    Misschien mag ik op 2 boeken wijzen over WO II, dat van A.P.J. Taylor, “The origins of the second world war”, (1961), (ed. Simon and Schuster Paperback, Londen).
    Tenslotte, het beste van de 2, dat van de vroegere VS president kandidaat, de katholieke Patrick J. Buchanan, Churchill, Hitler, and the unnecessary war. How Britain lost its empire and the West lost the world. (ed. Three Rivers Press).

    1. Laten we bij de tijd blijven, beste lezers. Van speculaties, en valse voorstellingen van zaken, worden we niet wijzer. Laten we bij de tijd blijven. Laten we vaste grond zoeken en terugkeren naar de realiteit.

     Hieronder valt niet veel te leren. De veelheid van valse ideeën over de oorsprong van de Schepping, de ouderdom van de aarde en die van het eerste leven, het “uitdijende” heelal en de zwarte gaten, de menselijke natuur met allerlei soorten geslachten, zoals sommigen hier op dit voortreffelijke katholieke Forum ons willen opdringen, slaan geen deuk in een pakje boter.
     De mate van homofilie en vergrijzing door gebrek aan kinderen, zijn in de geschiedenis van een beschaving, altijd de meetlat van decadentie geweest.

     Film sprookjes als de, “maan reizigers”, vormen de kersen op de taart.
     Zogenaamde wetenschappers (!), hebben in alle landen, de “wetenschap” tot spotternij gedegradeerd. Zij dansen naar de pijpen van de machthebbers. Op commando. De corruptie is algemeen heersend. De nep “pandemie” van de griep heeft hen, voor het grote publiek, net zo ontmaskerd, als de “bankiers”, na de bankencrisis in 2007. Geen maatschappelijke sector ontsnapt aan de algehele corruptie.

     Desalniettemin dendert de trein door. Dat betreft ook de Darwinisten aanhang, met de hardnekkig verkochte “evolutie theorie”, of, die van de draagkracht van de aarde, moeder Gaia, bedenksel van klimaat adepten en New Agers, of desnoods nog de zielen knijpers van Richard Dawkins, de fantasierijke, geleerde man in de rolstoel zonder bewijs, en tenslotte, de zendelingen uit Anglo-Amerikaanse vrijmetselaar loges over een veelslachtige menselijke natuur. Al deze fantasieën en leugens konden gedijen in een wereld die het Christendom begraven had en God dood verklaard.

     Decennia lang volgehouden leugens en illusies hebben een “woke” cultuur ontwikkeld. Ontkoppeld van het Christelijke fundament, is de maatschappelijke weerbaarheid vernietigd. De leidende elites, in politiek, militair, religieus of in algemeen maatschappelijk opzicht, hebben onze West-Europese landen op de rand van de afgrond gebracht. De Russische afrekening met het corrupte, CIA aangestuurde bewind in Kiev, heeft dit in enkele dagen bloot gelegd.

     Tegenover de flitsende, militaire Russische operatie, volgens het spoorboekje van de Blitz Krieg, “Barbarossa”, tegen de Sovjet Unie, in Juni 1941, staan de grote Europese landen nu machteloos toe te kijken. De rollen zijn omgedraaid, sinds de bewapening race eind jaren 1930, en het publieke gebrek aan besef van zelfverantwoordelijkheid voor veiligheid. Dit is het gevolg van decennia lang publiek vertrouwen op de Navo en de VS. Maar de wereld is veranderd. Het “Empire of Evil”, een uitdrukking van de vroegere VS president Reagan, verhuisde naar Washington, sinds de moord op pres. Kennedy (+1962). De afgelopen decennia heeft de VS een waslijst aan landen overvallen, gebombardeerd, of regeringen afgezet en vervangen. De talmoed baronnen bankiers van Wallstreet regeren het land. Zij vormen de “deep state”, en hebben zelfs de verkiezing van president Trump gestolen.
     De Gaulle en de Beierse pres. Jozef Strauss indertijd, waren profeten en hun tijd ver vooruit. Zij hebben nooit willen dichtvaren op Atlantische “garanties” en Atlantische veiligheid.
     Poetin heeft ongetwijfeld zijn les geleerd, en het boek gelezen van Werner Maser, over de toenmalige Blitz, Barbarossa : “Der Wortbruch, Hitler, Stalin und der Zweite Weltkrieg”, (1994, Heyne Bücher).
     Enkel een politiek ‘wonder’ kan ons uit het moeras trekken.

     De Duitse bevelhebber heeft verklaard dat de Duitse Wehrmacht, niet meer in staat is Duitsland te verdedigen. Het Franse leger, behoudens de atoom macht, is zwaar onder gefinancierd, door de regering Macron, enkele jaren terug. De toenmalige bevelhebber De Villiers, nam om die reden ontslag. Het Engelse leger is op het continent nauwelijks inzetbaar, als gevolg van de uitputtingsslag van het leger in Afghanistan. Het NL leger beschikt zelfs niet meer over tanks. En van een lesbische D666 minister van defensie, kan geen verbetering verwacht worden.

     1. Correctie : lees in de 2de alinea van onderen, onderaan,……………….
      “De Gaulle en de Beierse pres. Franz-Jozef Strauss indertijd, in de jaren 1960, waren profeten en hun tijd ver vooruit.”………………

  3. Jules van Rooyen: “Als zij al geen gêne hebben, maar integendeel, met een dikke nek, kul praatjes verkopen, ontbreekt hen ook nog essentiële kennis van de geschiedenis, de echte geschiedenis, die van de feiten, niet die van de illusies en leugens.”

   Secularistische republikeinen gaan in hun verwijzingen naar geschiedenis dikwijls niet verder terug dan de Tweede Wereldoorlog. Het is alsof zij denken dat de Tweede Wereldoorlog een soort van kosmogonische godenstrijd was waaruit de wereld en de mensheid ontstaan is.

   1. In de jaren 1980-1985 ontdekte ik in de bibliotheek in Antwerpen een boek dat de geestelijke strijd beschreef tijdens WW1 en sedertdien vind ik de wereldse geschiedenis niet meer aantrekkelijk. Dat boek heb ik niet gekopieerd maar misschien is de nota ervan nog vindbaar tussen pakjes nota’s.

 5. Jules van Rooyen inzake Uw reactie van 23 februari 2022 om 22:42 uur:
  Inzake atheïsten: Helaas, de redactie reageert niet met een pek en veren verwijdering.
  Sterker: de redactie reageert zelfs nú nog niet!!!
  Dat was mij … ondanks vele handicaps … ook ‘al’ opgevallen. Echter, er was niemand(!) die reageerde.

  1. @ P. Derks,
   ik dacht dat het de bedoeling van deze website is om zoveel mogelijk vrijheid van mening te geven vermits onze vijanden dat niemand meer gunnen.
   Op kerknet.be wordt je zonder pardon buitengesloten bij de minste kritiek.
   “Elk nadeel heb se voordeel”

   1. Een van de schandaligste en arrogantste artikelen die ik las op deze propagandasite.
    https://www.kerknet.be/kerk-leven/artikel/het-komt-hij-komt
    Het komt/ Hij komt: de schrijver koppelt de komst van het vaccin met de komst van Christus!
    Eerst komt het vaccin, dan komt Hij. Hij schreef kort daarna nog een artikel over deze afschuwelijke gifprikken: “vloeibaar goud”
    Zonder dat de schrijver van dit artikel ook maar iets kon weten over werkzaamheid en veiligheid, voordat de campagne ook maar op gang is gekomen, trapt hij volgas het propaganda-pedaal.
    Zoals je zegt : kerknet reageert helemaal niet op opmerkingen of kritiek. Je wordt genadeloos weggepoetst.

   2. @eric-b-l,
    Ik had mijn reactie op de verkeerde plaats gegeven. Daarom nu op de juiste plaats:
    Ja, Johan Cruijff, daar heeft U helemaal gelijk in.

    1. Ha ha, bedankt, P.Derks, maar die vergulde beker komt veel meer toe aan bijvoorbeeld Theudmer en An.

  2. Wat een peuterreacties van van Rooyen en Derks. Geef eens aan welke forum regels hier overtreden zijn waardoor een verbanning mogelijk zou zijn. Jullie hebben waarschijnlijk in de gaten dat er 2 mensen bijgekomen zijn die jullie verbaal helemaal de hoek in jagen. Daar kunnen jullie niet tegen en vragen de redactie om verbanning.
   Nee het trolargument gaat ook niet op. Erg zielige opstelling. En dan de stroopsmeerderij van de obsessieve van Rooyen die het altijd over het meer dan voortreffelijke katholieke forum heeft.

   1. Dat U vrij Uw mening mag verkondigen betekent niet dat Uw mening juist is of dat U door een onbekende verdienste een groter recht hebt.

    Op goddeloze websites kreeg ik echte haat en op een bepaalde vrijzinnige locatie werd telkens mijn computer ontregeld.

    Christenen hebben wel meer geduld en wanneer zij kenbaar maken te wensen dat U zou ophouden met liegen dan is dat nog lang geen haat maar wel hun goed recht want Christus zet aan tot waarheid en mededogen.

   2. Maak je er maar niet druk om, Juuls. Maar op een dag als vandaag (24.02.2022) zouden we ons toch eens moeten bezinnen over wat de gevolgen zouden kunnen zijn als iemand als Jules van Rooyen iets te zeggen zou hebben, in deze wereld. De Poetin van het Wereldwijde Katholieke Imperium. Stel je voor. Met An als zijn minister van Volksgezondheid, Theudmer minister van Interpretatie, Geschiedenis en Propaganda, Eric-b-1 hoofd van de Spionazie, Derks minister van Geloof, en de rest van de trouwe trawanten als bevredigende en zelfbevestigende hofhouding, in zijn kathedraal. Het zal niet voor morgen zijn, maar je weet maar nooit. Gods wonderen zijn de wereld nog niet uit.
    Ps. Is het je ook al opgevallen dat fundamentalisten zwaar allergisch zijn aan enige vorm van zelfrelativering, of erger nog: aan humor? Dat kan je de kop kosten.

    1. Blij dat er ook eens iets grappigs voorbij zweeft, maar wat U echt niet kunt doen is God te relativeren. Alles, werkelijk alles wat wij op aarde kennen, staat in betrekking tot God. God is niet betrekkelijk, God is absoluut totaal almachtig. De wetten van God, de Tien Geboden, kunnen nooit overtreden worden zonder dat U tot berouw moet komen binnen redelijke termijn. U lacht met de fundamenten van het leven . . . het aardse leven is als een rookpluimpje, het is tijdelijk en ijl, men kan het niet vasthouden, maar iedereen kan zich aan Jezus en Maria vasthouden en dan trekken Zij U omhoog. Begin daar NU aan!

 6. @Frank Dierckx: Zijn seksuele voorkeur heeft wel degelijk te maken met zijn manier van denken. De schrijver gaat er vanuit dat we in feite van apen afstammen, maar daar zijn geen harde bewijzen voor. Joodse gelovigen zijn niet happy met homo’s maar krijgen gelukkig toch wel alle kansen. De evolutietheorie is wat de naam dan ook zegt een theorie. Een theorie over het ontstaan van leven. Juist zoals een astronoom een bewering heeft voor het ontstaan van leven in het universum. En zoals de wetenschap een theorie heeft over het ontstaan van leven. Je kunt God niet bewijzen, juist als de evolutietheorie niet datgene kan bewijzen waarvoor het pleit. Toch is het denken van de mens over de mens daarin geëvolueerd. En juist zoals de schrijver zijn boek eindigt, doe ik het ook, de mens gaat voor ‘ god’ spelen, en dan zijn we juist goed los.

  1. Elk huidig leven is ontstaan uit vorig leven. Dat is de kern van de evolutietheorie. Daar zijn miljoen keer meer aanwijzingen voor, dan voor de veronderstelling dat op een dag een god pardoes een mens heeft geschapen. En nogmaals, wat heeft dat met homo’s te maken? Verder ‘speelt’ de mens niet voor god, hij heeft al die goden gecreëerd.

   1. Generatie is geen synoniem van biologische evolutie; dat mensen afstammen van voorouders weet iedereen, maar dat bewijst geen evolutie van apen naar mensen.

    En wat generatie betreft, de generationele successie moet in gang gezet geweest zijn door een Eerste Oorsprong en Beweger, want generationele successie is beweging en iedere beweging heeft een beweger, en de beweging is niet zelf de beweger.

    Atheïsme is irrationeel.

 7. Frank Dierickx : Neen, er is ergens op een dag een begin geweest. Iets heeft iets op gang gezet en juist dat begin dat weten we niet juist. sommige beweren dat het leven begon in de oceanen, anderen beweren op het land. Voor jou is de mens de schepper van ‘ goden’. Voor anderen staan ‘ goden’ voor aliens die ons een soort beschaving brachten. Ook dat gegeven is lachwekkend. Toch zijn die mensen tegen beter weten in, er van overtuigd dat de oorsprong van de mens in de ruimte licht. Nu God is niet van deze wereld. In 2016 stortte in het zuiden van Wales een brok meteoriet naar beneden dicht tegen een woonwijk. Niet ver vandaan woonde een bekende schrijfster die boeken schreef over ufo en aliens. Zij beweerde voor de pers dat ze een vliegende schotel had gezien, en dat het leger die had uit te lucht geschoten. Het leger was inderdaad snel ter plaatse omdat niet ver vandaan er legeroefeningen waren. De brokken werden door geleerden onderzocht. De vrouw bleef beweren dat ze op zoek waren naar stoffelijke resten van aliens. Zo zie maar hoe complotverhalen worden geboren. Die vrouw loog, en dat wist ze, maar dat haar boeken maar verkochten.

  1. Willy, nu slingeren jouw gedachten een beetje alle kanten op. I rest my case. Fijne dag.

 8. Hieronder treft u een vertaling aan van een stuk van Edward Pentin in de “Register” waarin canonisten de juridische manco’s, met name van de Responsa ad Dubia beschrijven. In dit stuk wordt duidelijk dat juridisch incorrecte regelingen voor verwarring zorgen maar ook voor mensen de mogelijkheid bieden eraan te ontsnappen wat voor sommige priesters en bisschoppen wel aangenaam is gezien de rigide lijkende Vaticaanse regelingen. Maakte u zich bezorgd over de nog verder inperkende maatregelen van de Responsa, lees dan onderstaand stuk en haal enigszins opgelucht adem

  https://fortesinfide.nl/index.php/2022/02/22/de-juridische-houdbaarheid-van-de-vaticaanse-bepalingen-rond-de-traditionele-liturgie/

 9. Ik ben een zachtmoedig mens. Tijdens mijn beroepsloopbaan heb ik niets anders gedaan dan mensen geholpen, mensen met allerlei vormen van problemen. Ik lees graag, schrijf graag en hou van filosoferen en nadenken over het leven. Ik geloof niet in een god, van wie dan ook, en ik ben er van overtuigd dat dit leven mijn enig bestaan is, en dat het ooit, misschien zelfs straks, stopt. Ik heb daar vrede mee. Ik gun van harte de hoop, de troost en het geluk van alle mensen die in een god geloven, en die denken dat alles beter wordt als ze dood zullen zijn.
  Ik heb het verschrikkelijk moeilijk met die godsdienstfanatici die iedereen hun waarden, normen, rituelen, geboden en vooral verboden willen opleggen, aan iedereen ook als die niet in hun god gelooft. Maar zelfs met die mensen, van welke godsdienst dan ook, wil en moet ik samenleven. Daarom blijf ik vragen stellen. Zelfs in het hol van deze leeuw. Niet om te tergen, maar om tot een beter begrip te komen. Soms lukt dat een beetje. Vaak ook niet. Elke bezoeker van dit Forum weet, of komt er al snel achter, met wie je kan discussiëren, en met wie niet. Ik probeer me strikt aan de eerste groep te houden. De antwoorden van de tweede groep ken ik bij voorbaat. Die antwoorden staan letterlijk in stenen gebeiteld. En daar kan ik niets mee. Fijne avond nog.

  1. Nog iets. Over 1000 jaar leest er iemand dat Poetin zijn kat stuurde naar een of andere conferentie. Gespecialiseerde wetenschappers gaan dan met mekaar in de clinch. Had Poetin een kat? En hoe verstuurde hij die dan? En wat kon die kat daar dan zeggen? Nee, zegt een slimmerik, dat zeiden ze toen zo om te zeggen dat hij zelf niet wou gaan. Maar allee sukkel, hier staat toch wel duidelijk ‘kat’!
   Veertig. Zeven keer zeventig. Zeven dagen. Twaalf. Drie maal. Drie in één. De Engel. De Duivel. Allemaal beeldspraak. Symbolische taal, overgeleverd en overgedragen en begrepen, of helemaal niet, wegens te letterlijk gelezen en niet begrepen. De Heer liep over water, en wij over eieren. God stuurde een engel, wij dromen, of sturen een mailtje. Of kuisen onze schoep af.
   Kortom, de Bijbel – de teksten die volgens de een wel en de andere niet – in dat boek mogen staan, zijn literair interessant, stof voor taalkundige discussie, maar niet meer dan dat. Het zijn allemaal teksten door mensen geschreven. Nog nooit heeft één mens ooit bewezen dat er ergens een god iets heeft geschreven.
   Ja ja, ik hoor het geroep al: god spreekt DOOR de mens. Bon, dan ben ik gerust. God spreekt dan ook door mij. En door alle andere mensen. Gij nu.

   1. En zeg nu niet dat god zijn uitverkorenen kiest hé, om zijn/haar/X boodschap door te geven, ik ken u. Wie bepaalt wie de uitverkorenen zijn? Alweer de mensen. We gaan het met z’n allen samen moeten doen. Met vallen en opstaan. En veel goden gaan daar niet meer aan te pas komen. Hoop ik.

    1. Indien U zich niet voorbereidt zult U tijdens de dag van de Waarschuwing zwaar geschokt worden, iedereen boven de zes jaar zal het moeten ondergaan.
     — iedereen zal zien dat God almachtig is.
     — velen zullen zich haastig bekeren.
     — de media zullen na enkele dagen melden dat het een onbelangrijke gebeurtenis vanuit de cosmos was.

     De Waarschuwing of de Verlichting van het geweten werd reeds door vele zieners aangekondigd gedurende de laatste 50 jaar.
     restkerk.net/de-grote-waarschuwing-2/

   2. U heeft geen weerwoord op de argumentatie, dus u gaat onderaan de pagina en leidt de aandacht af van uw nederlaag door algemene onzin uit te kramen. Doorzichtige tactiek, Dierickx.

    U heeft geen religieus gezag maar komt hier pretenderen uw valse exegese te kunnen opdringen aan de gewijde tekst van een religie waar u niet bij wilt horen. De katholieke Kerk, echter, wier goddelijke institutie bewezen is door publieke mirakelen en dewelke ook bewezen is door de vervulling van de bijbelse profetieën zegt ons dat de geschiedenis in de gewijde tekst authentieke geschiedenis is en dat de mirakelen in de gewijde tekst werkelijk historisch geschied zijn.

    1. @Theudmer,
     U heeft helemaal (= 100%) gelijk. Tot op heden (28 februari) heeft @Frank Dierickx U nog geen antwoord gegeven.
     @Frank Dierickx, het valt nu écht op: als het U moeilijk gemaakt wordt, dan blijft U oorverdovend stil.

    2. Voor het geval dat @Frank Dierickx nog antwoord wil geven:
     het betreft de reactie van @Theudmer op 24 februari 2022 om 21:07 uur.

 10. @Frank Dierickx ; Je bent een zachtmoedig mens, je hebt altijd mensen geholpen. De Bijbel is voor jou door mensen geschreven en dat klopt ze zijn niet geschreven door aliens. Je denkt dat alle schrijvers hier op dit forum katholieke fundamentalisten zijn die gewoon hun ‘ waarheid’ verdedigen, maar dat doet u toch ook? Voor jou is God een verzonnen verhaal, wat is dan jou probleem??? Als God niet bestaat dan mag je nog heel je leven doorgaan met filosoferen maar je zal geen antwoorden verkrijgen. De reacties die je verkrijgt door je schrijven zijn dan toch normaal. Je schrijft hier niet voor het vrijzinnig blad. Het punt is dat deze mensen met hun schrijven elkaar willen opbouwen in hun geloof, de één weet al wat meer dan de andere. Alle artikelen die hier verschijnen zijn godsdienstig van aard en gaan uit van een persoonlijke God. Je bent het daar niet mee eens en dat is jou recht. Dus mij lijkt het dat je een nieuwe hobby hebt gevonden. Mensen die gelovig zijn eens goed uit hun kot lokken en vooral met Derks lukt het je heel aardig. Nog een fijne zachtmoedige dag toegewenst.

  1. Oké Willy. Je hebt gelijk. Ik ga proberen om niet meer in discussie te gaan over de religie op zich. Maar uitsluitend nog op, naar mijn gevoel, moreel fout gedrag dat zogenaamd uit die religie voortspruit. En ook daarbij zal ik mij proberen te beperken tot de uitspraken en meningen die eigenlijk wettelijk niet kunnen. Als dat geen mooi voornemen is. Fijn weekend.

   1. En ik zou het fijn vinden als we ons helemaal niet met persoonlijke zaken bezig zouden houden. Dat kinderachtige gedoe is zo vermoeiend en houdt zo op. Het lijkt wel alsof sommigen het erom doen.
    Over geloof valt niet te twisten. Dus dat zouden we maar niet moeten doen. Onze morele verantwoordelijkheid zouden we kunnen proberen te focussen op waarom de wereld is zoals die is. Waarom maken sommige ellendelingen er de hel van? Want dat gebeurd. Al eeuwen en eeuwen. En hou zouden we ’t tuig kunnen stoppen? De misdaden stapelen zich maar op en op. Zelfs de medische tak hebben ze in de zak en misbruiken ze voor hun machtsspelletjes.
    Sommigen wijzen als daders die aan, anderen weer die. Er zijn er die wijzen op de 13 satanische bloedlijnen, anderen op de maffia, anderen op ‘de politiek’.
    Het zou zonde zijn om de mogelijkheid die wij hebben met het internet te verdoen met keukenmeid gepraat. Of gezeur of zoiets. Dat is pas zonde, die tijd te verdoen met hobby-praatjes of met ego-gedrag. Hoe begrijpelijk dat allemaal ook is, ik vind het verderfelijk. Er zijn nu belangrijker zaken aan de orde.
    “En ook daarbij zal ik mij proberen te beperken tot de uitspraken en meningen die eigenlijk wettelijk niet kunnen.”
    Met die zin geef je al aan dat je ‘de wet’ als iets goeds ziet. Wanneer je geïnformeerd bent, dan kun je weten dat die ‘wet’ verkracht is door dezelfde misdadigers op deze aarde en eigenlijk hún wetten zijn, en niet de wet van de mens. (Gewone mens d.i.)
    We zitten dus in de klauwen van tuig. Dáár gaat het om. Katholiek of niet.

    1. Raphaël: “Waarom maken sommigen er de hel van?” Dat gebeurt nu in Oekraïne en Rusland. Het is de hel: mensen worden verplicht andere mensen te doden, hun wereld kapot te maken, oneindig veel verdriet te veroorzaken. Hoe traumatisch. Stel u allemaal a.u.b. eens in de plaats van deze twee nauw verwante volkeren, die nu tegen elkaar uitgespeeld worden.
     Konden al die wereldleiders met al hun intellect nu geen oplossing vinden. Denk men nu echt dat het Oekraïense volk zo hartstochtelijk bij de NAVO wilde?
     Als men echt een zoveelste bloedbad had willen vermijden dan had men het natuurlijk ook gedaan. Zelfs al gaan we ervan uit dat die oorlog niet gepland is, is het theater dat ze de laatste maanden gespeeld hebben echt niet geloofwaardig: het volstond om toe te geven de toetreding van Oekraïne tot de NAVO is de koelkast te stoppen en dan was de lont al uit het kruitvat, maar dat stond kennelijk niet bij een van de gewenste scenario’s.
     Is dat het niveau van beschaving dat we bereikt hebben?
     Wie moet het smerige werk opknappen? Dit is de zoveelste tragedie voor zoveel onschuldige mensen. Welke beschaving?
     “Aan hun vruchten dus zult ge ze kennen”. Tweedracht, dood en vernieling.
     Het is om te huilen.

     1. An,

      Gelukkig is er heel veel toneelspel aan hetgeen we denken waar te nemen via de massamedia. Ook in dit geval waarschijnlijk. Dus ik laat me niet te snel meeslepen met ‘het nieuws’.

     2. Nu het warm wordt onder zijn voeten heeft Zelenski “out of the blue” nu voorgesteld om over de neutraliteit van Oekraïne te praten…. Waarom kon dat niet alsnog een week geleden? Toen het kwaad nog niet was geschied. Wat moeten we daar allemaal van denken?

      1. An
       “Nu het warm wordt onder zijn voeten”??,
       Mijn lieve God”… die man zijn leven, zijn gezin, zijn volk staat op het spel.
       Nog effe en Zelenski is de oorzaak?

       Ik weet niet welke MSM je deze keer hanteert;
       Moest je het nog niet weten: maar het is in West-Europa sinds WO2 geleden dat een soevereine staat op zulke agressieve en oorlogszuchtige manier nog werd aangevallen door een ander land.
       Poetin, een narcistische gek, en zijn bende, die élke vorm van tegenspraak letterlijk vergiftigd, van de straat mept of opsluit.
       Een dictator die alle mogelijke middelen gebruikt om zijn volk te manipuleren, te misleiden.
       Een psychopaat die met zijn miljarden gestolen rijkdom zijn Tsaar-imperium droom probeert te realiseren en geen bal geeft om de vrijheid van een ander, laat staan iéts geeft om mensenrechten van zijn of welk ander volk dan ook.
       Een tiran die nu zelfs dreigt met een nucleaire oorlog, waardoor het vooral ook onder uw en mijn voeten heel warm wordt.

       Mij doet het nog eens beseffen wat we eigenlijk moeten verstaan onder begrippen als democratie en vrijheid, …Een CST-pasje (dat binnenkort stopt) neem ik er dan wel bij.

      2. Wat een grootspraak weerom… Weer vanop de katheder… Wieder zum kotzen.
       Er zijn nog politici die logisch en normaal denken. Het spreekt voor zich dat die ook als populistisch weggezet, geschoffeerd en tenslotte uitgerangeerd worden wegens niet passend in de politieke vriendjespoppenkast.
       Een erg vreedzame, intelligente, evenwichtige, rustige vrouw die tenminste weet wat ze vertelt.
       https://www.youtube.com/watch?v=C9-oJhuYIOI

       1. An,
        Als je bent uitgebraakt, wil je dan ook minstens argumenteren welk zinsdeel, welk woord je van mijn reactie (26/02/2022 12:20) aanziet als “grootspraak zum kotsen van op een katheder”?

        Je moet het niet eens zijn met me, maar als je deel van een debat wilt zijn, zou ik minstens je standpunt willen kennen, tenzij je echt niet verder geraakt dan wat platte taal.

        Je Duitse ‘hulplijn’:
        De Duitse politicus Sahra Wagenknecht, die niet Poetin maar ‘de andere kant’ ziet als de oorzaak.
        Tja, haar ondertussen historische uitspraak in een talkshow (zondag op de Ard): nl “het is niet Poetin maar het is de agressiviteit waarmee met name de Amerikanen en de Navo landen het immer hebben over een Russische invasie”, die net maken dat Poetin geen ander manier ziet als letterlijk sabelgekletter, doen ondertussen flink de ronde.
        En dit in combinatie met haar pleidooi: “dat daarom Oekraïne geen lid mag worden van de Navo,”… worden haar in de Duitse pers kwalijk genomen.
        Zeker als 2 dagen later (na die uitzending) de ware ‘vredevolle en diplomatische’ Poetin naar boven komt, wilt ze met een videoboodschap de schade beperken en haar stellingen flink bijsturen.
        Het zal je misschien verbazen maar ik vergruis haar niet zozeer, want velen hebben zich net als zij, vergist in de ware aard van de Russische ‘Tsaar’.
        Maar de schuld bij het Westen leggen is natuurlijk meer dan een brug te ver.
        Er is misschien toch één voordeel aan de nieuwe ‘Blitzkrieg’ van Poetin. Nl dat dit mogelijk de trigger zal zijn dat de Navo eindelijk is wakker geschud en nu wél heldere nieuwe historische krijtlijnen zal gaan trekken.
        De tijd van een boze email en een diplomatische koffieklets is nu wel duidelijk over.
        Waarom denk je dat al die vroeger Oostbloklanden zich aansloten bij het vrije Westen?
        Waarom denk je dat Poetin in Wit-Rusland op een barbaarse wijze via een marionettenregering het land wilt controleren?
        Voor de rechten en de democratische vrijheid en het geluk van dat volk?

        Dus alvorens je alles weer argumenteert als ‘vriendjespoppenkast’ van de elite’ is mijn vraag aan jou:
        “moet een soeverein Europees land, waar de bevolking op een vrije democratisch manier, én met een grote meerderheid haar regering heeft gekozen;
        én daarmee haar toekomst zelf wilt bepalen, zoals te willen leven in een vrije democratie én onder lidmaatschap van de Navo,…
        moeten we zo een land die keuzes ontzeggen?”

        Zo ja, moeten we dan bijgevolg lijdzaam toezien hoe dat volk zich moet laten onderwerpen aan de dictatuur van een tiran van een ander land, waar onderdrukking de basis vormt van zijn ideologie?

        Ik zie ‘wederom’ graag je reactie tegemoet.

       2. Sommige mensen lijken zelfs geen redelijkheid meer te begrijpen. Het is maar schijn. Ik heb me niet vergist. Het herbevestigt wat ik al van bij de aanvang wist.
        Guerrilla!

        1. @An,
         Mijn advies: lees gewoon over de reacties heen (zie de reacties niet) van:
         @De ongelovige Tom + van @Frank Dierickx.

         Dat scheelt U veel onnodige ellende + onnodige antwoorden.

         1. P.Derks,
          Klopt, zit ook in mijn woorden. Dank.
          Redelijkheid en logica zoals hieronder zijn niet van toepassing en passen helaas niet in het script. Het was ook niet de bedoeling om de oorlog te verhinderen maar om hem uit te lokken. Dat snapt elke redelijke mens.
          https://www.youtube.com/watch?v=b9H8Pfo1Yqo

    2. Je hebt dus misdadige mensen en gewone mensen. En de wetten zijn de wetten van de misdadige mensen, maar niet van de gewone mensen. En dat weet alleen de geïnformeerde, zoals u. Met dat soort logica mag het internet dan weer wel gevuld worden? Sterkte verder.

     1. Sterkte ook verder. Ja, de wetten zoals die er nu zijn, zijn in wezen blijkbaar van misdadige mensen. Ik kan er ook niets aan doen. Denk aan de belastingwetten. De allerrijksten betalen bijna niets. En krijgen nog geld toe ook.
      Weet u? Het probleem met mensen zoals u blijkbaar, is dat ze de mens die een analyse maakt, zoals ik, gelijk stellen met de analyse. Dat moet u niet doen. Dat is naar.
      U kunt zich wel informeren mocht u daar zin in hebben. Het is echt wel logisch, de analyse. Zo logisch meen ik, dat als u de analyse ook zou maken, u tot dezelfde (hoewel waarschijnlijk anders geformuleerd door u) conclusies zou komen. En zo niet, dan moet één van de twee analyses fout zijn. Als dat de mijne is, dan geef ik hem als eerste op.
      Ik geef dus mijn conclusie van de analyse. Het is flauw om dat af te doen zoals u dat doet, vind ik. U deed toch ook wat met filosofie, is het niet? Dan weet u toch waarschijnlijk toch ook af van de slechteriken en de relativiteit van een en ander?
      Wanneer de wereld in feite geregeerd wordt door een stel boeven, iets dat we als waar aan kunnen nemen aan hoe de wereld vaart, dan lijkt het mij logisch dat de wetten die zij voorschrijven soms (ook) niet rechtvaardig zijn. Kan ik daar wat aan doen? Of dacht u dat al de oorlogen en ellende vanzelf komen soms? Of omdat de mensen elkaar niet aardig vinden? Nee, er zit een bestuur achter. Niets gebeurt op wereldschaal zomaar. Ook dat Ukraïne is een spel voor de macht. Misschien is er wel niets aan de hand is lijkt het er alleen maar op. Men heeft immers toch ook de macht over de media?
      Deze griep bijvoorbeeld is niet voor niets zo behandeld als dat die behandeld is. Of dacht u soms dat het allemaal waar is? (Vandaag hebben de mensen opeens geen kapje meer op. (Gelukkig.))
      En misschien is er wel wat meer aan de hand wat dat betreft. Denk aan vervuiling of vergiftiging.

      En ja, de gewone mensen zijn niet misdadig. Er is maar een klein aantal psychopaten die link worden als ze samenwerken. Maar die zijn er, zegt de wetenschap. En dat men zo machtig is als ze zijn, ook daar kan ik weinig aan doen. Weet u, de hel op aarde wordt gemaakt door egoïsten. En dat zijn niet de normale mensen. Gelukkig niet. En die hel, die zou ik graag stoppen. Want dat is niet leuk. Simpel hè? En daar is kennis voor nodig, dat stoppen. En daarom communiceer ik. Niet om mezelf te etaleren hier.

    3. Raphaël: “Over geloof valt niet te twisten. Dus dat zouden we maar niet moeten doen.”

     Het onderwerp van religieus herstel is niet onbelangrijk; de satanisten hebben het Westen in apostasie gestort en door het afwijzen van het bovennatuurlijk licht van het katholiek geloof zijn westerlingen zeer manipuleerbaar geworden. Nihilisten die denken dat zij van apen afstammen zullen spreken en zich gedragen als apen, en dat is te zien aan de hedendaagse door televisieprogrammering gestultificeerde mensen. Indien u de geschiedenis van de subversieve maçonnieke activiteiten tegen katholieke samenlevingen bekijkt zult u zien dat de satanisten wisten dat de katholieke godsdienst het uitvoeren van hun plannen verhinderde; zij hebben atheïsme en naturalisme verspreid bij katholieke volkeren en hebben hen op die manier geestelijk ontwapend.

     Katholiek religieus herstel moet het primair onderwerp zijn in de strijd tegen de Nieuwe Wereldorde.

 11. @Ongelovige Tom : Ik heb je reactie wat laat gelezen, maar het klopt Harari is zeker niet alleen historicus maar ook een grote denker. Hij geeft les aan de Hebreeuwse universiteit in Jeruzalem. Maar in zijn kleine geschiedenis van de mensheid gaat hij gewoon uit van het evolutiemodel, en dat is geen bewezen feit. We weten niet echt hoe het leven is ontstaan. Maar hij gaat uit over zekerheden en hier gaat hij een beetje te mist in. Het boek leest heel boeiend en hij geeft verre inzichten dat is zeker waar. Ik lees hem zeer graag, hij kan zeer goed vertellen en dat is typisch Joods daar zijn ze heel straf in. Maar ik ben het totaal niet eens met hem over het begin. Ook wat hij schrijft over de klimaatverandering is heel professionele doordachtheid. Dan heb ik het over zijn ander boek denkbeelden over deze eeuw en de toekomst.

  1. Hey Willy
   Tof dat je Harari graag leest, en natuurlijk moet je niet met alles wat hij zegt akkoord gaan, dat doe ik ook niet.
   Over de evolutie en hoe leven ontstaan is, wil ik je volgende nog meedelen.
   Het woord evolutie betekent niet veel meer dan verandering. Er is evolutie in ziektebeelden, sterrenstelsels, taal, politieke systemen, enzovoort. Waar het hier om gaat is biologische evolutie.
   Biologische evolutie is de verandering van genetische eigenschappen van een populatie over een bepaalde tijd. Dat dit gebeurt, is een feit, en is door vele biologen uitgebreid onderzocht. Biologische evolutie verwijst ook naar de gemeenschappelijke afstamming van alle levende organismen van een gedeelde (gemeenschappelijke) voorouder.
   Het bewijs voor historische evolutie, in de vorm van fossielen, genetische en anatomische overeenkomsten, is zo gigantisch groot, dat het ook beschouwd wordt als een feit.
   Biologische evolutie heeft dus betrekking op het ontstaan van soorten, groepen levende wezens. Biologie betekent letterlijk leer van het leven. Biologische evolutietheorie verklaart NIET hoe de eerste vormen van leven zijn ontstaan uit niet-leven.
   De evolutietheorie beschrijft enkel de mechanismen die biologische evolutie veroorzaakt hebben.

   Abiogenese is een relatief jonge tak van wetenschap, waarover nog betrekkelijk weinig bekend is (in tegenstelling tot biologische evolutie!).
   Abiogenese is dus het natuurlijk proces waarbij leven is ontstaan uit niet-levende materie, en voor zover ik weet, bestaat hierover nog geen sluitende wetenschappelijke theorie, maar wel een aantal (plausibele) hypothesen.
   Bij de evolutie discussie hoor je vaak: ‘dat de mens van de aap afstamt’. Nee, de mens is een aap, een hominide om precies te zijn. Deze categorie delen we met de chimpansee, bonobo en de gorilla. De mens en andere apensoorten hebben gemeenschappelijke voorouders. De gemeenschappelijke voorouder van de mens en de orang-oetang leefde zo’n 16 miljoen jaar geleden, die van de mens en de gorilla zo’n 9 miljoen jaar geleden en die van de mens en de chimpansee zo’n 6 miljoen jaar geleden. De mens stamt dus niet van de aap af, maar is er zelf één!
   We delen gemeenschappelijke voorouders met de andere apensoorten (en met alle andere dieren in het algemeen).
   Voor ons mensen is het moeilijk te denken op een tijdschaal van miljoenen jaren, maar ik zie er de logica wel van in, en alle begrip voor wie er anders over denkt. en blijven we toch wat mystiek zoekwerk behouden over hoe leven uit niet leven is kunnen ontstaan.
   groet

   Het ontstaan van leven (abiogen~ Douglas J. Futuyma in Evolutionary Biology, Sinauer Associates 1986 (vrij vertaald)
   nl.wikipedia.org/wiki/Hominidae

   1. Wat een grootspraak vanop de katheder van een zeer grote aula! Groot applaus!
    Verkleuteren van een intelligente man. Beyond compare. Zum kotzen.

    1. Heb je ook nog een boodschap, een mening An?
     Misschien is het inderdaad beter dat je bijdrage beperkt wordt tot louter
     de rol van publieksopwarmer.

   2. De ongelovige Tom,

    De mens zou niet alles moeten willen weten. Lees Oidipoes eens, zou ik zeggen. Daarin wordt uitgelegd dat kennis aan grenzen is gebonden. Dat er een nieuwe fantasie-wetenschap is gekomen die denkt te kunnen verklaren hoe uit dode materie levende organismen kunnen ontstaan is wellicht leuk door betrokken onderzoekers, hebben die ook een speeltje, maar, ik zou zeggen doe eerst het belangrijkste, dan het tweede. Maak vrede op aarde, door de ellendelingen te stoppen en werk er als wetenschapper niet aan mee, want je hebt de machten al teveel kennis gebracht waar zij anderen mee slaven bijvoorbeeld.
    Het is gewoon decadent.

    1. “… en werk er als wetenschapper niet aan mee, want je hebt de machten al teveel kennis gebracht waar ze anderen mee slaven.”
     Mag ik dit lezen als een pleidooi voor het stoppen van het wetenschappelijk onderzoek? Want elk inzicht en elke toepassing daarvan zou kunnen misbruikt worden. Het buskruit, de lamp, de auto, de kernenergie, de ladder… al die dingen hebben al ruimschoots de dood van vele mensen veroorzaakt. Maar een uitvinding of een toepassing daarvan doodt niet, het zijn de mensen die het (mis)gebruiken, of die de gevolgen van hun toepassingen nog niet konden of wilden overzien, zoals bij asbest bijvoorbeeld. God-de-schepper was toch ook niet de allereerste wapenhandelaar omdat hij bomen, water en stenen schiep?

     1. Dit argument is al zo vaak de revue gepasseerd. Met een mes kun je toch óók enzovoorts. Zucht.
      Het buskruit inderdaad, daarvan zou ik willen dat het nooit was uitgevonden. Of ontdekt door de Westerling, want de Chinezen hadden het eerder, maar dat terzijde.
      Ja, ik denk dat we, gewone mensen, zónder ‘wetenschap’ gelukkiger waren geweest dan we nu. Het is prachtig en mooi, maar de nadelen zijn meer, denk ik. Tis jammer. Neem de computer. Een mooie uitvinding. Nou ja, uitvinding, een (on)gelukkige samenloop van een typist met technisch inzicht. Met computers is men straks in staat om de mens 24/7 anderen (!) te controleren. Elke hartslag, ademhaling, gedachte wellicht?, voetstap, fietsrit, enzovoorts (zie Harari of hoe heet de man) zal worden geregistreerd. En dan noem ik nog maar één aspect ervan. Het gevaar/probleem is als volgt eenvoudig te omschrijven:
      De ontwikkeling van de moraal heeft geen gelijke tred gehouden met de ontwikkeling van wetenschap en techniek.
      Decennia terug las ik al het boek van Achterhuis daarover (de-maat-van-de-techniek.) Zeer leerzaam maar ook zeer beangstigend. Wetenschap behoeft meer wetenschapsfilosofen, geestelijken en vooral morele verantwoordelijkheid, ook van hén die het beoefenen. En omdat deze wetenschap nu verkocht lijkt aan de hoogste bieder, kunnen dus helemaal onze borst natmaken, wat betreft het zinvol en vreedzaam gebruiken van deze techniek en wetenschap, lijkt mij. Het gaat om de moraal van het verhaal. Is iets goed of slecht. Weet u hoeveel vergiften er dagelijks worden ‘uitgevonden’? En hoe de pillen-fabrieken de mensen tamelijk afhankelijk (en vaak zieker) maken? En de nadelen van een en ander? Allemaal wetenschap die zijn keerzijde heeft.
      Ten slotte. Wanneer er gejokt wordt over grote zaken zoals Irak, maanlanding of wat dan ook, dan weten we dat er over andere zaken ook gejokt kan worden. Ook in de ‘wetenschap’. Zo kan pubnet bijvoorbeeld verziekt worden door nep-publicaties, valse publicaties, enzovoorts.

      1. Oh, ja.
       Wat betreft wapens. Sta mij toe dit toe te lichten:
       Jezus wees wapens af. (Gelukkig maar.) Het is een principe besluit; gij zult niet doden. Ook niet toen Hij gevangen genomen werd heelde hij zelfs het oor van een man die hem overviel en zei tegen de apostel het wapen weg te doen. Het zwaard dat een apostel bij zich had was alleen maar bedoeld om de Schrift in vervulling te laten gaan, maar niet om te vechten. Toen dus het oor er afgesneden was door het zwaard herstelde Jezus het weer. En Jezus zegt dat wie het zwaard opneemt, door het zwaard zal vergaan, als ik me niet vergis.
       Ergo, dat, de leer van Jezus, maakt van Christenen vredevolle mensen die wars zijn van geweld. Dat is nu juist waar het geloof om draait; om je fatsoenlijk te gedragen. Christenen zijn gelijk aan Vrede. (Kruistochten ?)
       Daarom worden deze goede mensen zo misbruikt. Omdat ze te goed van vertrouwen zijn. Daarom moeten geestelijke leiders hun kudde beschermen en ze niet misbruiken. Daarom is het vreselijk als de kerk misdadig blijkt te zijn geworden. De mensen zijn te lief geworden om slecht te zijn. Het is zó laf om deze lieve mensen met gehaaide praatjes om de tuin te leiden. Dat is pas zonde.
       En het is zó makkelijk, maar zó ontstellend zwak om misbruik te maken van de liefde die in deze mensen aanwezig is. Maar nogmaals; zo een laffe lage streek.

       Het is alsof je een baby wat aandoet en dan verwacht dat je medemensen je een held vinden en stomverbaasd bent dat de mensen je haten.

       Dus wapens: Niet doen. Uit principe niet. Het is laf. (En dom)

   3. U schreef: “Het bewijs voor historische evolutie, in de vorm van fossielen, genetische en anatomische overeenkomsten, is zo gigantisch groot, dat het ook beschouwd wordt als een feit.”

    Er zijn geen bewijzen voor biologische evolutie. Ook niet voor een bestaan van DNA, trouwens; de “dubbele helix” van Francis Crick is codetaal voor de Staf van Hermes (“caduceus”) van het hermeticisme en bestaat niet werkelijk.

    U schreef: “Bij de evolutie discussie hoor je vaak: ‘dat de mens van de aap afstamt’. Nee, de mens is een aap, een hominide om precies te zijn. Deze categorie delen we met de chimpansee, bonobo en de gorilla. De mens en andere apensoorten hebben gemeenschappelijke voorouders. De gemeenschappelijke voorouder van de mens en de orang-oetang leefde zo’n 16 miljoen jaar geleden, die van de mens en de gorilla zo’n 9 miljoen jaar geleden en die van de mens en de chimpansee zo’n 6 miljoen jaar geleden. De mens stamt dus niet van de aap af, maar is er zelf één!”

    U beweert dingen die u niet kunt onderbouwen. Het feit dat “mens” en “aap” duidelijk onderscheiden worden in de taal toont dat de menselijke geest uw gedachtegang niet serieus kan aannemen. Mensen hebben intelligentie en zien er welzeker anders uit dan apen; dat zoogdieren, en apen dan meer dan andere zoogdieren, fysische gelijkenissen hebben met de mens betekent niet dat zij gemeenschappelijke voorouders hebben en dat zij variërende producten zijn van een evolutionair proces. God heeft de mens geschapen als bekroning van de aardse schepping die als een soort van hogepriester geheel die schepping moest vertegenwoordigen voor het Aanschijn van God; daarom zijn er die gelijkenissen tussen de dierenwereld en de mensenwereld. Dat heeft niks te maken met biologische evolutie.

    Ook fossielen bewijzen geen evolutie, en men gaat er onterecht vanuit dat de dateringsmethoden die gebruikt worden accuraat zijn, wat ik betwist. Darwinistisch evolutionisme is zoals ook copernicaans kosmisch evolutionisme onderdeel van een gnostische kosmologie en berust niet op tastbare bewijzen; evolutionisten interpreteren valselijk bepaalde fenomenen volgens hun gnostisch wereldbeeld en roepen dan dat ze evolutie bewezen hebben, quod non.

    In het verleden was Michaël Dekee hier op KF; die hield zich veel bezig met het onderwerp.

    Nota bene: Wie zegt dat mensen apen zijn zegt daarmee ook dat mensen van apen afstammen, want iemands ouders zijn mensen.

    1. Zou het niet kunnen dat Tom denkt dat het allemaal waar is wat hij meent? Hij praat immers de gevestigde ideeën na. En we weten dat de mens nu eenmaal denkt dat het waar is wat hij leerde.
     Ik kan me niet voorstellen dat het anders gemeend kan zijn, zoveel gemeenplaatsen als hij citeert.

    2. Theudmer,
     Hoe oud is de aarde volgens jou en wanneer schiep God de mens?
     Het copernicaans kosmisch evolutionisten… doel je daarmee dat de aarde niet rond de zon draait, of plat is?

     1. Christus werd geboren in Anno Mundi 4000 of errond, dus wij bevinden ons in het begin van het zevende millennium. De proto-vader Adam werd geschapen op de zesde scheppingsdag, en de scheppingsdagen waren geen tijdperken maar letterlijk van korte tijdsduur; wel verwijzen die scheppingsdagen typologisch naar de millennia voor de duizendjarige sabbatsrust (Apocalyps 20, 6) die niet meer zo veraf kan zijn gezien we in het begin van het zevende millennium zijn; na de sabbatsrust van de Zevende Dag komt de Achtste Dag van de algemene opstanding (daarom is Christus op de dag na de sabbat, de achtste dag, verrezen).

      Het copernicaans kosmisch evolutionisme is het gnostisch concept van een uitdijend universum met sterrenstelsels van wereldbollen dat men onder andere in de kabbalistische Zohar tegenkomt. De gnostici geloven aan een geestelijk pleroma en dat door een storing in dat pleroma een stoffelijke kosmische soep ontstaan is die voortdurend evolueert naar vergeestelijking en herstel in dat gepretendeerd pleroma. Zij beweren dat de materie inherent kwaadaardig is en dat in alle materie geesten gevangen zitten omdat zij het pleroma verstoord hadden. Die leer is pantheïstisch en monistisch want de gnostici beweren dat alles en iedereen eigenlijk één en dezelfde substantie zijn (atomisme) en dat die substantie goddelijk is (zij beweren dat de materie een emanatie is uit een pantheïstische godheid die zij het pleroma noemen). Het darwinistisch concept van afstamming met dieren van gemeenschappelijke voorouders komt ook uit dat monistisch pantheïsme.

      Het is geen toeval dat in de moderne samenleving gebouwd door de gnostische rozenkruisers en later vrijmetselaars gnostische kosmologie en antropogenese het gevestigd narratief zijn. Mensen die op dat gevestigd narratief vertrouwen weten niet half hoezeer zij gedupeerd zijn.

      Hoe de mens ontstaan is leert men niet van fossielen maar van religieuze overlevering.

      1. Theudmer

       Ik weet dat het hier water naar de zee dragen is, maar misschien gewoon om mezelf nog eens te overtuigen.
       Je zet vandaag een mens naast een aap (neem chimpansee, wat dat beeld hebben we vaak bij ‘een aap’).
       Klopt, die ziet er anders uit, die denkt anders. Maar ze komen ergens vandaan, toch?
       Leg ze beiden op een denkbeeldig teletijd-kopiemachine en we draaien de machine terug. copy van copy van copy enz…
       Geen duizenden, geen honderdduizenden, maar miljoenen jaren.
       Neem 65 miljoen jaar… en haal de laatste copy er terug van onderuit.
       Gaat de mens en chimpansee van nu nog op die laatste copy lijken? Zou die ‘mens’ nog praten zoals nu? Is zijn intelligent handelen denken nog ongeveer hetzelfde?
       In het geval van de mens (sapiens) en de chimpansee komen ze, in onze terugkeerproces in de tijd, elkaar tegen als soortgenoot. Niet als “aap of chimpansee” maar als hominidae.
       Een Hominidae is geen aap (in de betekenis van die chimpansee) maar zijn een familie van de orde primaten (Primates) die de gorilla’s, mensen, chimpansees, orang-oetans, bonobo’s en enkele uitgestorven groepen omvat.

       Het grote verschil is ons redeneren: bij jou stopt plots die kopiemachine ergens bij 4000 -VChr? En is er goddelijke creatie. Ok das een mening.
       We zijn natuurlijk direct uitgepraat als je zegt dat koolstof datering en de huidige moderne DNA-analyse onzin of onwaar is.
       En ik denk: zelfs al sta je in een museum oog in oog met het 65-miljoenjaren oude fossiel van een Tyrannosaurus Rex, dan nog zal er wel weer een ‘logische’ of goddelijk verklaring voor te vinden zijn.
       Met zet het aan het denken.

       1. Theudmer
        Mijn reactie van 26/02 10:43 had moeten komen onder jouw reactie van 25/02: 21:25u . Maar bon, het gaat vooral om de inhoud, niet?

       2. U schreef: “Je zet vandaag een mens naast een aap (neem chimpansee, wat dat beeld hebben we vaak bij ‘een aap’).
        Klopt, die ziet er anders uit, die denkt anders. Maar ze komen ergens vandaan, toch?
        Leg ze beiden op een denkbeeldig teletijd-kopiemachine en we draaien de machine terug. copy van copy van copy enz…
        Geen duizenden, geen honderdduizenden, maar miljoenen jaren.
        Neem 65 miljoen jaar… en haal de laatste copy er terug van onderuit.
        Gaat de mens en chimpansee van nu nog op die laatste copy lijken? Zou die ‘mens’ nog praten zoals nu? Is zijn intelligent handelen denken nog ongeveer hetzelfde?”

        Uw premisse van een miljoenen oude aarde wijs ik af. Volgens de bijbelse kosmogonie werd de aarde ex nihilo geschapen door God en niet als een product van kosmische evolutie. De “Annus Mundi”-jaartelling (A. M. betekent “Jaar des Werelds”) begint bij de voltooiing van de schepping. U heeft geen bewijzen voor een aarde van miljoenen jaren oud waar miljoenen jaren geleden voorouders van mensen rondliepen. Omtrent gelijkenissen tussen mensen en apen moet u beseffen dat u een interpretatie geeft en geen feit presenteert; ik wijs uw interpretatie af als vals. Ik spreek volgens een specifiek metafysisch wereldbeeld en volgens een religieuze overlevering, en ik zeg dat ook openlijk en ondubbelzinnig; u, echter, spreekt volgens een daarmee strijdig gnostisch metafysisch wereldbeeld maar denkt foutief dat u met zelf-evidente, observeerbare feiten uit de natuur aan het schermen bent tegen “obscurantisme” van christenen, en daar ligt de listigheid van de sciëntisten waar zoveel mensen intrappen. Weet u dat het woord “wetenschap” een vertaling is van het woord “gnosis”? Het Latijn voor het woord “gnosis” is “scientia”, en dat kan vertaald worden als “kennis” maar ook als “wetenschap” (in het Engels zeggen ze “science”); reeds de oude gnostici hanteerden dus de tactiek die heden gehanteerd wordt; door hun leer “kennis”, “wetenschap”, te noemen slaagden zij erin om manipuleerbare mensen naar zich toe te trekken, maar zij hadden geen bewijzen voor hun beweringen. Zoals ik reeds herhaaldelijk heb laten zien hier op KF verwijs ik naar de goddelijke ingrepen in de geschiedenis en de vervulling van de messiaanse profetieën in de H. Schrift als bewijzen van de goddelijke institutie van de katholieke Kerk en dus ook van de historiciteit van het Boek van Genesis. De gnostici, de oude en de hedendaagse, hadden en hebben echter niks.

        Wat uw vraag “Gaat de mens en chimpansee van nu nog op die laatste copy lijken?” betreft antwoord ik (naast het eerder vermeld feit dat ik uw “oude aarde”-premisse afwijs) dat wij, christenen die de schepping ex nihilo erkennen, zeggen dat er in de enkele duizenden jaren bestaande wereld degeneratie opgetreden is; de mensen nu zijn kleiner en zwakker dan de oudvaders (in de oudheid zeiden niet-christelijke volkeren dat ook, nota bene); wij zijn scharminkels tegenover onze voorvaderen. De mensen zijn echter als mensen geschapen geweest en zijn tot op heden nog steeds mensen; in de eigenlijke geschiedenis die we hebben zien we geen dieren in mensen veranderen door een natuurlijke gang van zaken. Ik categoriseer het als lachwekkend dat iemand ervanuit gaat dat een dergelijke transformatie moet optreden als ge maar lang genoeg wacht; dat is niet een soort van zelf-evidente logische redenering maar mensen denken zo door de conditionering in scholen reeds in de jeugdjaren.

        U schreef: “En ik denk: zelfs al sta je in een museum oog in oog met het 65-miljoenjaren oude fossiel van een Tyrannosaurus Rex”

        Skeletten worden willekeurig samengesteld met gevonden beenderen, en Michaël Dekee die hier in het verleden schreef heeft het één en het ander verteld over fraude omtrent dergelijke beenderen. Dat betekent uiteraard niet dat er geen grote beesten rondgelopen hebben in het verleden die heden uitgestorven zijn in onze continenten, maar dat dergelijke beesten 65 miljoen jaren geleden zouden bestaan hebben is uw onbewezen premisse en ik wijs die af. Aan een vroeger bestaan van een “tyrannosaurus rex” geloof ik niet, maar wel dat er hier grote beesten rondgelopen hebben, gelijktijdig met de mensen, die tot extinctie gejaagd werden door mensen. Een katholieke zieneres, de Gelukzalige Katharina Emmerick, heeft in haar visioenen gezien dat er op dergelijke schrikwekkende dieren gejaagd werd en dat degenen die dat succesvol deden verafgood werden. Vandaar dat Nimrod beschreven wordt als een jager en dat die Nimrod vorst geworden is van Sennaär, waar de Toren van Babel gebouwd werd.

      2. Theudemer,
       Het is me met deze verklaring helemaal niet duidelijk hoe sterk je kosmische wereldbeeld van het algemeen aanvaarde afwijkt. Nl dat we leven op een bol die met andere bollen rond de zon draait, die op haar beurt draait binnen een melkwegstelsel, waarvan er zo een 2000 miljard zijn, binnen een uitdijend universum.

       An
       Wat denk jij, van Theudemer zijn immer haarscherpe analyse?
       Enige logica? Grootspraak? Verkleutering? Zum K…?

       1. Ik geloof niet aan “de ruimte” en wijs de copernicaanse kosmologie af. Zoals u weet ben ik terraplanistisch, een “flat-earther”, en ik beschrijf de sterren niet als wereldbollen maar als lichtobjecten binnen de aardwereld waarvan de cycli bepaald zijn door God en waarover engelen aangesteld zijn. De zon, de maan en de sterren zijn klein en lokaal.

        De aarde als een vlak terrein dus (wel met hoogten en laagten uiteraard) met muren waarop een doorzichtig maar solide firmament rust zodat de aarde als een afgesloten “container” functioneert waarin zuurstof en luchtdruk kunnen bestaan zonder uiteen getrokken te worden in een vacuüm van een copernicaanse ruimte (zonder barrière gaat lucht altijd in een vacuüm). Geen magische newtoniaanse zwaartekracht nodig op de vlakke aarde dus (Newton was een hermetische alchemist, nota bene, een gnosticus dus). Ik geloof dus niet aan een uitdijend universum etc.

        1. @Theudmer,
         Dan bent U één van de zéér weinige mensen die geloven in een platte aarde geloven.
         Jongen, denk toch na: het gehele heelal trekt aan de aarde. Het heelal is zó groot, dat het van álle kanten evenveel trekt.
         Bovendien kun je van links naar rechts over de gehéle aarde reizen zonder dat je op de kop zult staan of schuin zult staan. Ook zal het bloed niet naar nimmer hoofd stijgen (tenzij je met het hoofd op de aarde zet).

         Ik had werkelijk gedacht, dat U méér hersens had; zelfs de zon en de maan zien eruit als bijna perfecte bolletjes (= rond). Dat kun je zelfs met EIGEN ogen zien!!!
         Zelfs lucht wordt door de aarde aangetrokken door de adhesie (het zwaardere voorwerp houdt het lichtere voorwerp dus bij zich).

         1. P. Derks: “Dan bent U één van de zéér weinige mensen die geloven in een platte aarde geloven.”

          In recente jaren waren terraplanisten zodanig in aantallen aan het groeien dat “Big Tech” enkele jaren geleden het algoritme van YT is gaan manipuleren om het onderwerp te censureren. “Gewone” mensen lachen met het onderwerp maar de machtigen beschouwen het duidelijk als een bedreiging voor hun imperium.

          P. Derks: “Jongen, denk toch na: het gehele heelal trekt aan de aarde. Het heelal is zó groot, dat het van álle kanten evenveel trekt.”

          Newtoniaanse zwaartekracht die een aardbol in het rond slingert is niet bewezen, en op een stilstaande, vlakke aarde als afgesloten terrein is zo een zwaartekracht niet nodig. De vanzelfsprekende uitleg van zwaarte van objecten is dat het een door God ingeschapen eigenschap is van de stoffen en dat het vallen en opstijgen van objecten bepaald wordt door de densiteit van de materie; objecten met een grotere stoffelijke densiteit dan lucht vallen door de lucht naar beneden terwijl objecten met een mindere densiteit dan lucht erdoor naar omhoog geduwd worden. Daar is geen magische newtoniaanse zwaartekracht voor nodig die een aardbol in het rond slingert terwijl die oceanen statisch (afgezien van eb en vloed) tegen die bol geplakt houdt.

          P. Derks: “Bovendien kun je van links naar rechts over de gehéle aarde reizen zonder dat je op de kop zult staan of schuin zult staan.”

          Waarom zegt u dit? Op een vlakke aarde komt u niet schuin of op uw hoofd te staan wanneer u naar de andere kant van de wereld reist.

          P. Derks: “Ook zal het bloed niet naar nimmer hoofd stijgen (tenzij je met het hoofd op de aarde zet).”

          Nogmaals, er is geen newtoniaanse zwaartekracht nodig om op een vlakke aarde de zwaarte van stoffen te verklaren. Newtoniaanse zwaartekracht werd verzonnen met de bedoeling het aardbol-concept te ondersteunen, want men zag dat oceanen op hun plaats bleven terwijl vlinders konden rondfladderen en mensen konden rondwandelen op het aardoppervlak.

          P. Derks: “Ik had werkelijk gedacht, dat U méér hersens had; zelfs de zon en de maan zien eruit als bijna perfecte bolletjes (= rond). Dat kun je zelfs met EIGEN ogen zien!!!”

          Wat u aan de hemel kunt zien zijn ronde, lichtgevende objecten; u ziet geen gigantische wereldbollen in een buitenaardse ruimte op de beweerde afstanden die NASA u voorhoudt. Verwar de CGI-beelden van NASA niet met hetgeen u daadwerkelijk kunt observeren aan de hemel met uw ogen. Wanneer u de maan, nota bene, overdag ziet bij een blauwe hemel kunt u hemelblauw door de maan zien; de maan ziet er dan doorzichtig uit.

          Ik lig er niet van wakker wanneer ik een excentrieke dorpsgek genoemd wordt; wat werkelijk krankzinnig is is het concept dat beweert dat mensen hier op een vliegende bol wonen die door een expansie schiet en draait zonder dat die mensen daar iets van voelen en terwijl de sterrenhemel er hetzelfde uit blijft zien. Sommige mensen hebben echter schrik om bespot te worden en vertellen dus niet aan anderen dat zij het onderwerp van terraplanisme overwegen.

          Velen reageren zoals u wanneer zij het onderwerp tegenkomen, maar wanneer men dan toch het onderwerp gaat overwegen en gaat nadenken komt er inzicht, en even later is men zelf de “zot” die zegt dat de aarde plat is.

          P. Derks: “Zelfs lucht wordt door de aarde aangetrokken door de adhesie (het zwaardere voorwerp houdt het lichtere voorwerp dus bij zich).”

          Op een vlakke aarde zoals ik die beschrijf kan er luchtdruk zijn zonder newtoniaanse zwaartekracht; op een bol in een vacuüm zou de zuurstof in het vacuüm gaan en niet ter plaatse blijven op de bol, maar men probeert die gepretendeerde zwaartekracht als een magisch antwoord te gebruiken op alles om het aardbol-concept te ondersteunen.

          De copernicaanse ruimte bestaat niet. Boven het solide firmament en onder de aarde is er water, en boven de kosmische oceaan boven het firmament is er de etherische hemel waar Christus en de H. Maagd Maria zijn.

          Exodus 20, 4: “Non facies tibi sculptile, neque omnem similitudinem quæ est in cælo desuper, et quæ in terra deorsum, nec eorum quæ sunt in aquis sub terra.”

          Vertaling: “Gij zult u geen beeldhouwwerk maken, noch in de gelijkenis van al wat in de hemel boven is, en wat op aarde beneden is, noch van die dingen die in de wateren onder de aarde zijn.”

          De aarde is gevestigd door God op de Tehom, de Waterdiepte.

         2. P. Derks
          Ik heb de vraag: “is de aarde rond of plat”, aan mijn zoon van 4 jaar gesteld en hij antwoordde zonder aarzeling: “plat, omdat de bol gevallen is”

          1. De presentatie van uw zoon klinkt eerlijk gezegd minder bizar dan de vliegende bol van Copernicus, An.

           Atheïstisch en copernicaans zijn is ongetwijfeld deprimerend, want iemand die het bestuur van God ontkent en tegelijkertijd de copernicaanse kosmologie aanneemt denkt dat de aarde op elk moment te pletter kan slaan tegen iets dat rondvliegt in de gepretendeerde zwarte, chaotische flipperkast waarin hij denkt te wonen.

         3. P. Derks,

          Mijn spirituele zoektocht begon zo een jaar of 25 terug toen ik me bedacht, “Ik ga eens even onderzoeken wat zwaartekracht is.”. Nou, dat heb ik geweten. Boek na boek heb ik verslonden, van elementaire natuurkunde tot psychologie, filosofie, de Veda’s, Boeddha, vrijmetselaars, astrologie, astronomie, numerologie, de Bijbel enzovoorts. Want van het één rol je zomaar in het andere, alles raakt elkaar. Zelfs het ‘klimaat-probleem’ heb ik (gedeeltelijk natuurlijk, alles gedeeltelijk, want anders is de tijd te kort)bestudeerd. Ook de zakenwereld kwam voorbij, de geörganiseerde criminaliteit, het grote complot dat er volgens ingewijden aanwezig is, de geschiedenis van de laatste 10.000 jaar.
          En. Ik heb het antwoord op wat zwaartekracht is, niet kunnen vinden. De wetenschap lijkt het dus niet te weten. En dat is raar.
          Wat dat betreft klopt er iets niet aan het model zoals we dat op school leerde. Ook is er geen foto van de aarde op grote afstand, de maanreis blijkt nep in mijn ogen, en andere zaken komen misschien (dus) in een totaal ander daglicht te staan. Zoals (ook) de corona. Of de rol en het doel van de “NWO”.
          Maar wat er nu voor zorgt dat iets valt? Tja. We weten dat iets pas valt als het opgetild is. Ergo, er wordt in een opgetild voorwerp blijkbaar energie opgeslagen. En die energie komt er weer uit als we het opgetilde voorwerp loslaten. De zwaartekracht blijkt dus in het voorwerp zelf te zitten. Dat noemen we gewicht. Of kinetische energie.
          Maar wat het is die zwaartekracht? Ik weet het nog steeds niet. Niemand schijnt het te weten. Is dat niet raar? Het is net alsof we met een verkeerde blik naar dat fenomeen kijken.

          Ergo, het idee van een vlakke aarde hóéft niet dom te zijn. Integendeel wellicht. Als er zóveel gejokt wordt als er gedaan is, zal er over dát fenomeen ook wel gejokt worden, als het zo uitkomt. Je kunt bijna stellen dat veel wel andersom moet zijn als dat de ‘gevestigde orde’ stelt, want dat blijkt. Draai om dat er geen corona is, wellicht niet eens een ‘virus’. Klopt dat dan? Of draai om dat er zus of zo gebeurd zou zijn in het verleden, klopt het ‘nu’, wat we nu zien als ‘de wereld-politiek’ dan beter?
          En vaak klopt het dan veel beter. Er wordt blijkbaar over veel gejokt, dus wat niet zeker is, zal met argusogen bekeken moeten worden. Zo ook het wereldbeeld van de aarde zelf.

          1. herstel:
           Draai om dat er wel corona is, wellicht bestaat er niet eens een ‘virus’?

          2. Wát toevallig, ik zag gisteren (op verschillende tijdstippen) zowel de zon als de maan. En raad U eens: ze zijn ból.
           Logisch, want na zoveel jaren trekt het gehele heelal aan dat bolletje en dan wordt dan ding gehéél vanzelf rond.

          3. P. Derks,

           Er trekt geen heelal aan de zon en aan de maan, P. Derks. De bewering dat de zon en de maan buitenaards zouden zijn kunt u niet bewijzen door met uw eigen ogen naar de hemel te kijken. Volgens de kosmologie van Genesis zijn de zon, de maan en de sterren binnenaards; er staat in het eerste hoofdstuk van Genesis geen gedetailleerde beschrijving van de schepping van de engelen volgens hun orden etc., maar de aandacht gaat daar duidelijk vooral naar de aardse schepping, en het is in de context van die aardse schepping dat het maken van de zon en de maan beschreven wordt. God heeft primordiaal licht geschapen (elektromagnetisme), en pas daarna heeft Hij de zon, de maan en de sterren gemaakt als dragers van dat licht om volgens hun cycli binnen de aardse hemel te bewegen. Zij zijn niet buitenaards.

           De bijbelse kosmografie presenteert een drieledige wereld bestaande uit de etherische regionen waar de engelen zich bevinden en waar het Hemels Visioen aanschouwd wordt, de aarde met de aardse hemel, en Sheol, de onderwereld. Daar zit nergens geen copernicaanse ruimte tussen.

           Dat de zon en de maan als rond waarneembaar zijn bewijst geen aardbol, noch een copernicaans zonnestelsel, noch newtoniaanse zwaartekracht. Men is van in de jonge jaren zo gedrild geweest in de NASA-kosmologie dat men datgene wat men op blind vertrouwen van NASA aanneemt niet onderscheidt van de fenomenen die daadwerkelijk met de eigen ogen te observeren zijn.

           Omtrent de bijbelse kosmografie voeg ik nog toe:

           In het 24ste hoofdstuk van St. Mattheüs staat dat Christus zei dat sterren ter aarde zullen vallen; in de betekenis van een vlakke aarde met kleine, lokale, binnenaardse sterren is dit perfect verstaanbaar, maar hoe meent u dit in overeenstemming met een copernicaanse kosmologie te brengen volgens dewelke sterren gigantische buitenaardse werelden zijn?

          4. Correctie: “Daar zit nergens een copernicaanse ruimte tussen.”

  2. willy,

   Ik loop al een aantal weken te denken hoe het zo kunnen dat uit ‘evolutie’ de twee geslachten zouden kunnen zijn ontstaan. Een zaadcel gaat naar de eicel en uit die samenkomst komt weer een mens bijvoorbeeld, die ook weer of man of vrouw is. Dat is toch wonderlijk?
   Hoe zou de ‘evolutie’ dit hebben kunnen laten ontstaan? De vraag van de kip en het ei. De kip legt een ei waar de kip uitkomt, en de vrouwelijke kip moet weer door de mannelijke bevrucht worden wil het een kip laten ontstaan.
   Waarom zou dat zo via evolutie hebben kunnen ontstaan?
   Het is namelijk ontzettend goed dat dit zo is. En goedheid komt niet uit de natuur, meen ik. Alhoewel sommigen daar wel aan denken zoals Spinoza. En God zelf zegt in Job: Heb ik dat en dat niet gemaakt? Perfect zoals het allemaal is? Dus als alles uit Hem is, dan is Hij ook in alles in wezen.

   Alleen die vraag van de twee geslachten al maakt de evolutie minder sterk. Natuurlijk evolueert alles, dat is leven. Aanpassen. Maar, hoe die tweeslachtigheid ontstaan kan zijn uit evolutie is een raadsel voor mij alleen al.

   Wat ook een zwak punt is in de wetenschap is dat hij soms voortkomt uit soms bepaalde mensen. Vaak mensen met een ‘speciale’ agenda dus. Dus zelfs een bron van wetenschap kan vergiftigd zijn. Ook die van de biologie.

   1. @Willy. Heb al bijna spijt van mijn voornemen, maar bon. Los jij het nu verder maar op.

   2. Hey Raphaël
    Verwar je niet tweeslachtigheid met twee geslachten?
    In de fauna (dierenwereld) of zoölogie zijn aparte mannelijke en vrouwelijke individuen ‘de regel’.
    Toch is zo’n 5%-6% van de 1,2 miljoen diersoorten tweeslachtig. Dit komt neer op 65.000 soorten. Voorbeelden zijn er onder de slakken en de regenwormen. In de dierenwereld zijn er bovendien twee vormen van dichogamie of sequentieel hermafroditisme: hierbij heeft het dier eerst het ene en daarna het andere geslacht.
    Dit komt vooral voor bij bepaalde vissoorten en schaaldieren. Daarbij zijn er twee varianten mogelijk. Bij protandrie is het dier eerst man en daarna vrouw, zoals bij Amphiprion.
    Bij protogynie daarentegen is het dier eerst vrouw en daarna man, zoals bij lipvissen.

    Bij de planten is het dan bijna niet anders dan tweeslachtigheid.
    Zo’n 94% van de in totaal 250.000 soorten zaadplanten hebben tweeslachtige bloemen. Tweeslachtige bloemen hebben zowel een of meer meeldraden (mannelijk) als een of meer stampers (vrouwelijk).
    Tenslotte worden er ook mensen (zijn ook dieren) geboren die beschikken over zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen en hebben ze een intersekseconditie. In oudere literatuur werden ze soms ook tweeslachtig of hermafrodiet genoemd.
    Die termen zijn niet correct, omdat tweeslachtigheid voor de mens als soort geen kenmerk is omdat volgens de biologische betekenis van het woord de beide geslachtsorganen niet alleen aanwezig, maar ook vruchtbaar moeten zijn. I
    Interseksecondities ontstaan voor de geboorte, door een chromosomale of hormonale afwijking.
    groeten

    1. We praten langs elkaar heen, geloof ik.
     Ik bedoel: er is een vrouw die met een man gaat. Dan ontstaat er een nieuw mens. De baby groeit in de baarmoeder en terwijl het groeit ontwikkelt het (weer) geslachtskenmerken. Dus als het een meisje is, dan groeit daar weer een baarmoeder in en als het een jongen is, het ‘omgedraaide’ (het zich naar binnen ontwikkelen van de geslachtskenmerken vormt een meisje en naar buiten een jongen, grof gezegd) .
     Dus, als er evolutie op dit vlak is geweest, hoe kan het dat er twee geslachten ontstaan; mannelijk en vrouwelijk. Over andere vormen van voortplanting heb ik het niet. Nu alleen maar even over zoogdieren. Dus, er ontstaat een baarmoeder waar in gebaard wordt. Waarom zou de natuur dat een goede oplossing vinden? Of beter, hoe is dat te verklaren met een materialistisch wetenschappelijk wereldbeeld?
     Tom, jij geeft allemaal definitiefs. Die ik allemaal wel ken en zo niet, dan kan ik ze opzoeken. Maar daar gaat het niet om. Je lijkt wel een leraar die zelf niet begrijpt wat hij onderricht.
     Ik wil weten van iemand die in de (totale) evolutie ‘gelooft’ wáárom die daarin gelooft, en dan niet om zijn kennis te beoordelen, maar om te zien of iemand werkelijk iets weet, of alleen maar napraat.
     En zelf bedacht ik dus het probleem van de kip en het ei. Of, anders gezegd, er van uitgaande dat de natuur zichzelf heeft ontwikkeld, welke afslag in de natuur is er geweest om er voor te zorgen dat er mannelijk en vrouwelijk ontstond. Gewoon puur logisch bekeken. Hoe kan de natuur een vrouw bouwen die een mens voortbrengt? Waarom is de natuur niet eenslachtig, dat is veel logischer. En hoe kan het nou dat het voortbrengsel van de mens de mens zelf is? Ik bedoel iets met tijd, dat er niet lijkt te kloppen. Of volgorde van evolueren. Wat is het voordeel van mannen en vrouwen t.o.v. alleen mensen bijvoorbeeld. En hoe is dat dan ontstaan.
     Dat verhaal over de oudheid betwijfel ik ten zeerste. Dateringen zijn technisch zeer onvolmaakt. Bovendien is de wetenschap verkracht door leugenaars, betweters, handelaren, listige types. Dit geeft al reden tot kritisch beschouwing ervan.
     Maar dat terzijde. De vraag was hoe de natuur een vrouw kan bouwen die er totaal op gericht is om de mens voort te planten. Dat lijkt omgekeerde logica voor mij. Alles wordt in het werk gesteld om de voortplanting te waarborgen. Er ontstaan zóveel verschillen tussen man en vrouw, dat het een wonder lijkt dat ze juist sámen de voortplanting doen. Dus ze zijn juist tegenovergesteld aan elkaar in karakter, uiterlijk, doel, enzovoorts, maar juist erop gebouwd om sámen een nieuw mens te laten ontstaan.
     Ik kan het moeilijk omschrijven wat ik bedoel.
     Het is ook geen vraag die ik stel. Het is meer een overweging die ik geef. Om je mee te laten denken. Niet om je te ondervragen.
     Ik heb het gevoel dat het niet uit de verf komt wat ik bedoel. Wel van dat overwegen, want zo denk ik zelf. Overweeg de zaken eerst voor een uitspraak te doen. Maar het punt van de voortplanting schrijf ik te vaag op. Omdat ik zelf het antwoord niet weet? Of het ‘probleem’ niet goed zie?

     1. Hey Raphael

      Je zegt: “Ik wil weten van iemand die in de evolutie ‘gelooft’, wáárom die daarin gelooft, en dan niet om zijn kennis te beoordelen, maar om te zien of iemand werkelijk iets weet, of alleen maar napraat.”
      Dat vind ik een interessante vraag. Ik weet niet dat ik je daarin kan helpen.

      Allereerst en ik spreek alleen voor mezelf: geloven in wetenschap vind ik al een tegengestelde gedachten. Ik ‘weet’ dat waar er wetenschappelijke consensus is (ik heb het niet over pseudowetenschappen) de opvattingen werken. Dat wil zeggen ik heb het over opvattingen die niet controversieel mogen zijn binnen de wetenschappelijke gemeenschap.
      Bijkomend kan ik in vele gevallen ook zelf die consensus ‘testen’, omdat bvb miljarden soortgenoten mij dat al hebben voorgedaan en het resultaat altijd hetzelfde is. Ik moet daarvoor niet altijd de kennis hebben om te kunnen weten.
      Een voorbeeld: we gebruiken bijna allemaal een gsm.
      Nu iemand die totaal geen verstand heeft hoe zo een ‘toverdoosje‘ werkt, opdat we iemand aan de andere kant van de wereld kunnen spreken/zien, ‘weet’ toch dat dit werkt. Aan hem gaan vragen: “geloof jij in de werking van een gsm”, zou in dit geval een eerder onlogisch vraag zijn, niet?
      Echter voor een mens uit de middeleeuwen zou een gsm ‘iets bovennatuurlijk’ zijn; hij zou het bestaan ervan zelfs niet kunnen geloven omdat hij het nooit heeft kunnen aftoetsen.
      Een GSM is nog makkelijk, voor evolutie is dit al een moeilijker verhaal, omdat het bewijs zeker voor “de leek” hier minder fysiek zichtbaar of tastbaar is en de kennis erover redelijk complex is.
      Echter het experimenteel verworven bewijsmateriaal hierover is net zo overweldigend, als de werking van een gsm, zodat bijgevolg hieraan niet meer kan getwijfeld worden.
      Koolstof-meeting, DNA-analyses, werken omdat ze dagelijks door miljoenen wetenschappers worden toegepast. Moesten deze methodes echter tegenovergestelde meetresultaten of analyses opleveren zouden ze niet worden aanvaard als wetenschap, en zou de evolutieleer ze ook niet mogen hanteren.
      Dus als we een Tyrannosaurus van 65 miljoen jaren opgraven; dan ‘weet’ ik dat die zo oud is, omdat deze de empirische toets van de kennis, wereldwijd doorstaan heeft. Wat meteen ook impliceert dat vb de aarde geen 6000 jaar oud kan zijn.
      Alle wetenschappers of gelovigen die beweren dat die ouderdom niet klopt, mogen zich aanbieden en het tegendeel bewijzen. De gelovige die zegt: “dat klopt niet want er is schepping”, die zal dan op zijn beurt, zijn scheppingsverhaal empirisch moeten bewijzen zodat hij het huidige evolutiemodel onderuit kan halen.
      De wetenschappelijke kennis is vandaag zo enorm groot geworden dat het natuurlijk onmogelijk is ze allemaal te kennen. Het blijft dus in die zin vaak eerder vertrouwen ipv geloven.
      Je kan je wel in bepaalde onderwerpen verdiepen, misschien helpt dat om voor jezelf tot een besluit te komen?

      Kip en ei
      Maak je het jezelf niet moeilijk door die vele ‘zingevingsvragen’?
      Aan de filosoof Vermeersch vroegen ze eens: “Wat is de zin van alles wat we doen?”
      Daarover zei hij:
      “De meeste dieren en planten hebben bij hun reproductie geen zingeving of doel voor ogen. De evolutie heeft ook geen doel op zich.
      De apen bijvoorbeeld weten niet dat, als zij seks hebben, daar kleine aapjes uit voortkomen. Ze kunnen dus ook niet de bedoeling hebben om nakomelingen voort te brengen.
      Ook de vroegste mensen en primitieve stammen kenden het verband tussen seks en kinderen niet. Het is pas in latere ‘beschaafde’ maatschappijen dat er denkbeelden ontstaan over de zinvolheid van nakomelingen, maar dat is iets wat de maatschappij (religie) de mensen heeft wijsgemaakt.
      Wel ontstaat er een spontane neiging van mensen om zingeving te formuleren, zeg maar zich ‘een zingeving aan te praten’ en die later dan weer aan te praten aan hun kinderen.
      Maar het voortplanten op zich heeft geen zin, dat gebeurt nu eenmaal.
      Dat generaties mensen elkaar opvolgen heeft uiteindelijk geen doel op zich.

      Er zijn mensen die denken dat hun eigen leven een doel moét hebben. Ze worden geboren, ze leven, en ze sterven en vragen zich dan af: wat is de zin daarvan? Maar waarom zou dat een zin of zingever moeten hebben, dat gebeurt gewoon.
      Let op, ik besef dat de vraag naar zin van ons bestaan voor velen een belangrijke vraag is, die steeds maar terugkomt. Zolang we die vraag stellen rond onze handelingen binnen ons leven zelf, heeft die zeker wél betekenis.
      De enigen die voor ons een bepaald doel kunnen stellen en zin kunnen geven, dat zijn wijzelf.

      1. Wat wetenschap betreft ben ik het natuurlijk met u eens. Dat is anders meer een taal-kwestie, als we daar over zouden verschillen van mening, bedoel ik.
       Mijn vraag hield in hoe het mogelijk zou zijn dat de natuur er voor zorgde dat er een vrouw kan ontstaan die de mogelijkheid in zich heeft om wéér een vrouw voort te brengen. Niet technisch gezien, ik weet wel hoe dat zit. Ook biologisch begrijp ik het. Maar het is meer een test om te zien of er in denk beginne nu evolutie was waar alles uit ontstaan is, of dat er -zeg- ingrepen geweest zijn. Of alles is inderdaad geschapen. Dát is de vraag. Hoe is het mogelijk dat de natuur een baarmoeder creëert waaruit weer nieuw leven doorgegeven wordt. Dat lijkt mij onlogisch. Evolutie gaat naar mijn gevoel uit van iets. Niet van niets. En toch wordt (werd) iets meer uit niets. Dat is toch wonderbaarlijk. Leven is materie dat zich boven de zwaartekracht verheft. Ook grappig. Waarom valt de appel? Omdat hij door de boom opgetild was. (grapje)
       Wat mij kritisch maakt is dat veel ‘inzichten’ uit bepaalde hoek komen. Niet de wetenschap an sich. Maar de theorieën daarover. Dus daarom vraag ik me af of we soms bedot worden met bepaalde ‘wetenschappelijke’ theorieën. Want, dat blijft vind ik, de aarde is een rommeltje met al die legers, vergiften, herrie, onnatuurlijk eten, vliegtuigsporen die de zon verduisteren, enzovoorts. Dat vind ik jammer. En als niet eerst de aarde opgeruimd is, dan zijn die theorieën minder belangrijk voor mij.
       En dan laat ik het geestelijk leven nog buiten beschouwing.
       We zouden ons bijvoorbeeld meer moeten beseffen hou mooi het leven is, lijkt mij. Dat gun ik nu eenmaal iedereen. Maar dat is onbelangrijk natuurlijk. Een ieder bepaalt maar wat hij zelf leuk vindt. En ik vind dat.

   3. @Raphaël,
    De kip en het ei.
    Tja, dat brengt vanzelf de vraag: wat bestond het eerst: de kip of het ei.
    En waardoor was de eerstgeborene ontstaan?
    De eerstgeborene moet willens en wetens zijn gemáákt,
    Dat wordt uitsluitend en alleen verklaard met het Scheppingsverhaal uit de bijbel:
    God wenste het ontstaan van de mens en dáárom heeft Hij het heelal geschapen (heelal = werkelijk álles wat je ziet en niét met eigen ogen kunt zien).

    Er is geen enkele wetenschap die het Scheppingsverhaal kan weerleggen.
    Ongelovigen kunnen hooguit zeggen: “Mensen weten nog niet álles.”
    Dan zeg ik: “Mensen ZÚLLEN NOOIT(!!!) ÁLLES weten.”

    1. @P. Derks,

     Ik noem sommige mensen liever ongeïnspireerd. Het moet vreselijk eenzaam zijn om geen geestelijk aspect in het leven te hebben. Maar het rare is, men weet het niet.
     Het is vergelijkbaar met iets ontzettend lekkers. Wanneer men dat nooit geproefd heeft weet men niet wat men mist(e). Christenen hebben het geestelijke aspect van het leven met de paplepel ingegoten gekregen. Zij realiseren zich dat niet eens omdat ze het gewend zijn. Daarom kan een ‘niet-geïnspireerde’ maar niet begrijpen wat een wel-geïnspireerd wezen toch ‘heeft’. Het is zo mooi en het is zo vredelievend, en toch denkt men dat het iets raars of zelfs doms is.
     Natuurlijk kunnen de mensen ook via de filosofie of anderszins op het geestelijk pad komen, maar dat is dan vaak pas op latere leeftijd.

     Maar, dat wil niet zeggen dat ik de Bijbel altijd letterlijk neem. Het is, als voorbeeld, bekend de Bijbel vaak in figuurlijke-overdrachtelijk taal gesteld is. Alleen zeer geleerde types weten dit en laten soms wat licht op deze materie schijnen. Zelfs Jezus sprak meestal in figuurlijke taal vol parabelen.
     Daarom houd ik het maar eenvoudig; het gaat om de moraal van het verhaal. De principiële kernwaarden die vrij eenvoudig zijn. Das al genoeg, meen ik, om een niet al te slecht mens proberen te zijn.

     Maar daarom stoort het mij des te meer dat deze schitterende waarden verpatste worden voor een paar zilverlingen, wat uiterlijke schijn en een beetje prutmacht. Laten die politici zorgen dat de stad goed geverfd is en de leuningen langs bruggen in orde zijn. De stadswegen mooi houden en de kades in orde. Zelfs dát doen ze soms niet eens. De prutsers. Ze brengen nu allemaal IJZEREN kades aan! Bizar. Ijzer is slecht voor het milieu.
     Maar ja. Ook in Jezus’s tijd waren het de hooghartige prutsers die te lui waren om te werken en dus maar gingen ‘besturen’. En een grote bek hebben ze! En ze noemen mij nu je en jouw in hun foldertjes. En ze verstoppen zich nu achter internet. Zo worden ze helemaal oncontroleerbaar.

     Moraal van het verhaal: wie het kleine niet goed doet kan het grote ook niet goed doen. En die filosofie over ‘de ruimte’ is helemaal decadent zo bezien.

   4. @Raphaël,
    Dit is slechts gedééltelijk te verklaren:
    Een vagina = ’n binnenstebuiten gekeerde plasser.
    (= met de binnenkant naar buiten gekeerd
    (voorbeeld: je hebt je hemd binnenstebuiten aan = omgekeerd

    Dit kan ook door ’n natuurlijke manier per ongeluk ontstaan.
    Maar hoe het zit met de baarmoeder: daar heb ik geen enkele verklaring voor, behalve een geloofsverklaring (zie bijbel in genesis).

 12. Aan de twee ongelovigen,
  Omdat ik me uiterlijk oud mag noemen, 71, innerlijk voel ik me nog jong, mag ik misschien getuigen dat ik enkele ouderlingen ken die eveneens sedert de kindertijd velerlei geestelijke ervaringen mochten genieten. Meerdere reeksen heldere dromen per onderwerp en altijd onder begeleiding van de engelbewaarder, urenlange sterke leliegeur in Banneux, eind april 1979, na een periode van zes maanden zonder werk maar zeer goed gevuld met gebed en lezen van geestelijke boeken en bijbel. Maar zodra terug aan het werk verwaterde de beleving, alleen de heldere dromen bleven. Uiteindelijk kwam er vervolging vanwege een bende occultisten en een machtige heks slaagde er in de heldere dromen te overstemmen. Wel krijg ik af en toe nog een kort visioen en het lijkt telkens alsof de engelbewaarder moet strijden om mijn ziel nog te kunnen bereiken. Dat begon in 1990 en gaat nu 32 jaren later nog steeds verder.

  Het is een geestelijke oorlog die over de hele aarde kwam sedert Vaticaan2. De wereldwijde geestelijke duisternis bereikte heden nog steeds niet zijn dieptepunt.

  De altijd aanwezige heks vertoont steeds meer momenten van benauwdheid omwille van de verschrikkingen die zij kan zien aankomen en waarvan zij weet dat die niet kunnen vermeden worden. Daarom trekt zij zich aan mij op en nu bevindt zij zich in de dubbelzinnige toestand van mijn gebeden te moeten goedkeuren omdat zij niet meer kan ontkennen hoe waardevol dat is en tegelijkertijd probeert zij nog steeds de godsdienst en de Kerk als fantasie voor te stellen. Haar benauwdheden worden er niet minder om. Daarmee bewijst zij een mens te zijn, geen duivel, maar tijdens de eerste dag van haar komst trachtte zij zich als een nimf voor te doen terwijl duidelijk merkbaar achter haar een duivel stond. Ondertussen leerde ik veel, misschien bijna alles, over heksen en hun vrienden en vriendinnen.

  Het dieptepunt van de geestelijke oorlog kan niet meer anders dan uit te monden in totale maatschappelijke razernij. Tijdens het dagelijks bidden van de rozenkrans samen met een andere ouderling besef ik hoe erg verduisterd de meeste zielen nu zijn en vooral onwetend over hetgeen hen gaat treffen en waarom dit hen zal overkomen.

  Kinderen en jongeren zijn meestal volledig onwetend. Wie niet tot volgehouden gebed kan komen zal zichzelf verliezen, ofwel in de groeiende razernij, ofwel door het ingespoten gif, of door beide, en meerdere duivels zullen hen volkomen inpalmen zonder dat zij nog tot geestelijke beleving kunnen komen. Geleidelijk zullen veel huizen komen leeg te staan en er zal voor goddelozen geen hoop meer zijn. Dit moet blijkbaar nog enkele jaren duren.

  1. eric-b-l,

   Dat is leuk dat je dat meldt, die engelbewaarder. Ik moest er ook aan denken. Katholieken zijn opgevoed met het idee van de duivel en de engelbewaarder. Twee aspecten die ons ego beschermt tegen slechtheid. We weten dat de duivel slechte gedachtes influistert en dat de engelbewaarder ons bijstaat. Maar… we beseffen niet dat als mensen niet met dat wereldbeeld (of zelfbeeld) zijn opgevoed, dat ze dan die innerlijke stemmen niet kennen. Ze beseffen het daarom ook niet. Wij, katholieken hebben het met de paplepel ingegoten gekregen. Ik tenminste wel. Daaruit is een bepaalde kritische blik ontstaan die ons zelfbewuster op het gebied van goed en fout heeft gemaakt.
   Dáárom is er veel kritiek uit die hoek op onrechtvaardigheid, zonde, slechtheid, immoraliteit, enzovoorts. Die mensen (katholieken) zijn dat gewoon gewend. Dat heet ‘beschaving’ en Christelijk gedrag. Wees kritisch op jezelf en herken je zonden. Maar weet ook dat je beschermd bent door je ‘helper’, je heilige geest. Je tweede ‘ik’, je hoe je het ook noemt.
   Niet-gelovige mensen begrijpen dat natuurlijk niet en denken dat ik bijvoorbeeld heel erg gelovig ben, in plaats van het te zien als een (positieve, zelfreflectie) karaktereigenschap die bij je ontwikkeld is. Een aangezien een kind geen psycholoog is of filosoof, wordt het met voorbeelden van Jezus en Maria duidelijk gemaakt. En met de ongelovige Thomas, als beeld dat er zelfs zijn die niet kunnen geloven, ook al zien ze het met eigen ogen. Maar mij gaat het vooral over het morele kompas, de kritische houding naar ‘het zelf’ toe en de dankbaarheid naar wat we God noemen. En ook al is Hij niet te begrijpen, als het een God van Liefde is, zou ik er in ieder dankbaar aan willen zijn. Dat kost toch niets? Een beetje dankbaarheid aan het mysterie dat we God noemen?Verder niet teveel mysterie van maken, denk ik. Gewoon proberen een redelijk mens te zijn is al heel wat. Vooralsnog ben ik er, lijkt het, een niet al te slecht wezen door geworden. Wel lastig is het, want je ‘ziet’ meer en je kunt ‘geestelijke’ aspecten herkennen, door al de kennis uit de Bijbel.

   Daarom, ongelovige Tom, gaat het wellicht niet zozeer om geloof. Het gaat meer om opvoeding en geestelijke ontwikkeling gestuurd door niet al te domme en zeker geen slechte (meen ik) mensen. Het biedt een geestelijk kader en blik die niet lelijk is in ieder geval. Ook de Bijbel handelt juist over dat ongeloof. Je zegt het zelf al; de ongelovige Thomas. Dat archetype is er ook in verwerkt.
   Maar, tenslotte, als je wat meer geschoold zou zijn in de materie, dan zou je kunnen weten dat het kinderachtig is om gelovige mensen te plagen. Dat ‘win’ je altijd. En daarom heeft het geen zin.

   1. Raphaël,
    of primitieve bosmensen alleen maar slechte geesten kennen weet ik niet maar vermoed van wel. Boedhisten kennen het verschil tussen goede en kwade geesten maar wanneer je hen kunt duidelijk maken dat zij bij het mediteren ook Jezus kunnen ontmoeten dan worden zij heel gauw christenen.

    Dat noem ik een Godsbewijs!
    Dat vergeet men altijd te vermelden.

 13. @Raphael : Ik ga nog eens voor de laatste keer in over evolutie of schepping volgens de katholieke kerk. In 1859 publiceerde de Engelsman Charles Darwin zijn boek ‘ The Origin of Spiecies ‘, hij had een wereldreis gemaakt en kwam tot de conclusie dat er een zeer geleidelijke gebeuren plaatsvond dat hij evolutie noemde. Daarin zouden dan eerst de eencellige wezens ontstaan zijn en geleidelijk zo de vissen, de tweeslachtigen, kruipdieren, vogels, zoogdieren, met inbegrip van de mens. Dus een Goddelijke interventie was hierbij onmogelijk. Alles was geëvolueerd en dus niet geschapen. De evolutietheorie van Darwin kent echter grote hiaten waarbij aan de schepping van de mens geruisloos wordt aan voorbijgegaan. We lezen in de Bijbel dat God het licht schiep, en pas op de vierde dag te zon. Hier klopt iets niet want alle licht komt van de zon, het zonlicht is wit en in die energie zitten de zeven kleuren van de regenboog. En toch is dat begin van de bijbel niet in tegenspraak met de Bijbel. Het eerste licht ontstond door het ontstaan van de sterren die door kernfusie plotseling het universum licht gaven. De zon was toen ook nog maar net geboren. Dus alle licht komt van sterren en in eerste instantie niet van de zon. Dus dat God eerst het licht schiep is niet in tegenspraak met wat we wetenschappelijk weten. In het scheppingsverhaal wordt de mens op de zesde dag geschapen. En dit als beeld van God. en God blies hem de levensadem in en van dan af werd de mens een levende wezen. dus de mens bestaat uit twee elementen een lichaam uit het stof der aarde, laat zien hoe nietig hij is, en een geestelijke de levensadem van God en deze is onsterfelijk, het eerste niet. Dus God schiep elk wezen naar zijn soort. En dat wil zeggen m’n kan van een olifant geen giraf maken. Soort blijft bij soort. Of de mens die graag speelt voor ‘ god’ moet er dan weer zo nodig aan prutsen. Maar er is natuurlijk altijd een vorm van evolutie daarin had Darwin een punt. Zowel de aarde als het universum evolueren, ze zijn niet statisch maar dynamisch. Dus wetenschap hoeft niet in strijd te zijn met de Bijbel. Ook de archeologie heeft dankzij de informatie in de Bijbel reeds grote vorderingen gemaakt wat de oude beschavingen betreft.

  1. Hey Willy,

   Het zal je niet verwonderen dat ik als ongelovige daar anders over denk.
   Dag 1: God schiep licht.
   Jij zegt: “Het eerste licht ontstond door het ontstaan van de sterren die door kernfusie (de oerknal dan?) plotseling het universum licht gaven” Ok op dag 1 zijn er dan toch al sterren, niet?
   Op dag 2: schiep God het hemelgewelf (uitspansel)
   Op dag 4: schiep God “de lichten aan dat hemelgewelf”: de zon, de maan (én opnieuw dan?) dé sterren?

   Sorry en met alle respect maar die logica kan ik niet volgen.
   Het geeft voor mij enkel weer dat de opstellers van toen duidelijk nog geen wetenschappelijk inzicht hadden over zaken als het feit dat een zon en sterren hetzelfde zijn;
   of dat er boven dat hemelgewelf een immens universum is met miljarden andere ‘aardes’ (planeten)..
   Ik blijf hier dus toch met de bedenking zitten dat telkens nadat de wetenschap iets ontdekt heeft; (de oerknal, het uitdijend universum, kernfusie, regenbooglicht, bliksem, donder, de ziektes,…), de gelovigen bepaalde teksten zodanig gaan uitleggen, dat het net lijkt of de schrijvers van de bijbel een bepaald wetenschappelijk inzicht probeerde over te brengen, terwijl men diezelfde tekst daarvoor nooit zo interpreteerde.
   De meest logische verklaring voor mij is dan ook dat het hier achteraf ‘inleeswerk’ van gelovigen betreft. Dit wordt voor mij duidelijk wanneer de betreffende teksten goed onder de loep genomen worden en in hun culturele, literaire en tekstuele context van die tijd worden gelezen.
   De teksten zijn vaak allerminst eenduidig en dus op vele manieren uitlegbaar.

   Dat neemt niet weg Willy, dat zelfs een ongelovige als ik, ’s nachts wakker ligt en denkt: “waar komt alles toch vandaan” en wat is de zin ervan? Maar het begrip ‘zin’ is dan ook een menselijk filosofisch begrip en geen wetenschappelijk feit. Want wie zegt dat er een zingeving moet zijn?
   Wat is de zin dat de dinosaurussen hier ooit hebben rondgelopen? Wat is de zin van een ééndagsvlieg?
   Alleszins stof om over na te denken
   groet

   1. De ongelovige Tom,

    “de oerknal, het uitdijend universum, kernfusie”, zou de wetenschap ontdekt hebben? Tja, ten eerste ontdekken is iets ontdoen van de onwetendheid van mensen. Das niet zo moeilijk aangezien we weinig weten. Maar het behoeft niet al te veel respect of eer in prijzen of zo als iemand iets ontdekt dat er al is. Het is wel aardig, die ontdekkingen, maar wat schieten we er mee op? Trouwens, die ‘oerknal’ is een theorie, mijn beste. Geen ‘ontdekking’. Een idee. Dat geldt ook voor het ‘uitdijende universum’. Dat is een theorie, geen feit. Net zoals de vermeende kernfusie van de zon een aanname is, geen feit. Het kan ook een op elektrische fenomenen berusten universum blijken te zijn. Dus niet te snel.

    En uw miljarden planeten (aardes) is ook weer een aanname. (van anderen overgenomen?)
    Wetenschap is leuk als het vrede brengt op aarde. En anders heb je er op de lange duur alleen maar last van zelfs, zou ik in een negatieve stemming durven denken. Elitair gedoe.

    1. Beetje schilderen. Beetje fotograferen. Beetje rare onsamenhangende theorieën verkopen… Dat is niet ‘elitair’? Wat breng jij zodoende zoal bij aan de Vrede op Aarde?

     1. Houdt eens op persoonlijk te doen.
      Met je rare onsamenhangende theorieën-oordeel.
      Vertel maar wat je niet begrijpt en wellicht wil ik het wel uitleggen. Wat breng jij? Wat een vraag. Vrede hoef je niet te brengen trouwens, dat is de natuurlijke staat. Oorlogshitsers moeten ophouden, dát is de clou. Zo simpel. Wapenindustrie bijvoorbeeld stoppen. Is van de duivel of in ieder geval pervers.

      1. Oké, ook al niet meer persoonlijk dus. Niet meer over het (on)geloof, niet meer over individuele kwesties, ik begin het door te hebben (maar dat is persoonlijk): zwijgen en luisteren. Toch nog één vraagje, om het af te leren. Vrede is de natuurlijke staat. Nog geen paar zonen ver sloeg Eva’s zoon Kaïn zijn broer Abel de kop al in. Vrede de natuurlijke staat?

       1. Frank
        Tenzij Poetin hier morgen de bende De Croo en co, komt vervangen en jou pas écht het zwijgen en luisteren zal opleggen, ‘ maar mannen die zwijgen, terwijl ze moeten protesteren zijn ‘lafaards…’
        Die uitspraak is niet aan jou gericht maar kwam van
        van Abraham Lincoln die zijn troepen hiermee wou aanmoedigen.
        Dus… be back yourself please.
        Klein detail nog: Lincoln werd wel vermoord, maar Poetin is ook nog niet meteen hier. 😉

       2. Frank Dierickx,

        Nu betreed je het terrein van een theoloog of exegeet van de Bijbel. Ik bezit die ultieme kennis natuurlijk niet.
        Maar een persoonlijk idee van mij is dat Kaïn de zoon, of een nakomeling van de slechterik, de satan is. Echter, voor een wellicht veel beter antwoord verwijs ik naar bovenstaande geleerden.
        Ik zocht even wat voor je op het internet en kwam deze verhandeling tegen die antwoord op je vraag geeft. Of het het juiste is weet ik niet natuurlijk, maar het klopt geloof ik wel en het ‘voelt’ goed:
        https://www.watzegtdebijbel-nl.nl/products/kain-en-abel1/

        Vrede is hoe de wereld geschapen is. Onvrede is wanneer de mens zich onbehoorlijk gedraagt.
        Dus ik blijf erbij dat vrede de natuurlijk staat is. Vechten van leeuwen is geen onvrede, dat is hun manier van eten. Wij zijn geen leeuwen, ook al dragen sommige mensen dit symbool wel mee. Wij zij ook geen luizen of slangen.
        Ik meen dus dat de natuur vrede is. En de mens van nature ook. Behalve als hij zondigt. Dan overtreedt hij de wet. De Bijbel geeft uitleg hierover om de mens richtlijnen te geven. Maar, nogmaals. Het is een boek vol raadsels en symbolische taal, dus gematigd zijn met uitleggen lijkt me wijs.

    2. Beste Raphaël

     Ik wens het je niet toe, maar ik stel me wel de vraag: dat als jij morgen een levertransplantatie nodig hebt, of een kwaadaardige tumor moet uit je hersenstam verwijderd worden, je nog steeds hier op het voortreffelijk forum wetenschap even minachtend naar beneden blijft tokkelen?
     Ik denk dat je inderdaad beter je verdiept in foto- en schildertechnieken, want wetenschap gaat je overduidelijk teveel last geven, en dat is geen theorie maar een feit 😉

     1. Minachtend naar beneden blijft tokkelen is uw perceptie. In mijn beleving geef ik kritiek. En als ik zo overkom, excuses daarvoor. Mijn bedoeling is niet ‘de wetenschap’ aan te vallen of te minachten. Integendeel. Ik zou zeggen, eerder wat meedenken.
      En je conclusie; “feit” geeft aan waarom je nu zo oordeelt uit het kleine beetje tekst dat hier te lezen is.
      Maar nogmaals, persoonlijk worden is taboe voor mij op het internet. Dat u dat wel bent doet, tja.
      Maar maak u geen zorgen hoor. Ik zal blijven proberen mooie plaatjes te maken. Nu staan de mooie gebouwen er nog. U zou kunnen gaan vissen, zou ik kunnen reflecteren als ik flauw zou willen doen. Maar spelletjes doen we nu niet. Dat verliest u trouwens waarschijnlijk toch. En met bridge zal u i.i.g. misschien zeker niet winnen om maar eens wat te noemen 😉

      Maar je doet stout met je feit. Bah.

      1. Oh, ja.
       Opereren? Dat ben ik al tig keer. Geopereerd. Anders zou u misschien niet van deze mooie teksten kunnen genieten, als het tenminste uw smaak is. Dus die vraag? Natuurlijk is de medische wetenschap een mooi ding. Daarom juist mag het niet misbruikt worden. Maar laten we niet overdrijven in de techniek en vooral nederig blijven hè? (Vooral ik, tuurlijk)

      2. Tja wetenschap een lastig elitair gedoe noemen, is toch ook een beetje stout, hé Raphaël
       Dus een cynisch (geen giftig) ‘prikje’ met een knipoogje terug, moet kunnen, niet? En humor, graag meer oproep tot humor.
       Laten we het dus allemaal ook wat relativeren, en zeker in het kader van wat er in Oekraïne aan de hand is. Daar word ik pas woedend van, temeer als ik net weer die dramatische Tv. beelden zie, maar ook hoopgevende gebeurtenissen rond de samenwerking van mensen om het kwade te verdrijven.
       Ik geloof niet zozeer in een duivelse Nieuwe wereldorde, die hier bij regelmaat in verschillende versies de revue passeert, maar Poetin moet er dan al zeker lid van zijn, ja toch?
       Jules hier eens over over raadplegen😉

       Nog een vredevolle avond.

  2. Tja, Willy.
   De evolutie is een raar iets. Inderdaad, zoals je aangeeft, is er op bepaalde schaal evolutie. Maar om die theorie nu te ver door te trekken, zoals sommigen doen, dat gaat inderdaad te ver. Dan gaan ze gokken en fantaseren. Tis wel vermakelijk, maar wel lastig als het bijvoorbeeld die verdraaide ‘covid’ betreft. Dan worden hun fantasietjes een beetje vervelend.
   Licht, beste willy, heeft mijn bijzondere aandacht wegens fotograferen en schilderen. Ik denk dat er ook op het gebied van licht essentieële denkfouten gemaakt worden, al zou het alleen al zijn door het ontkennen van het bestaan van zogenaamde ‘eather’. Licht lijkt de bron van alles te zijn; gestold licht is materie geworden misschien. Daarom kan het ook begrepen worden dat God inderdaad alles uit Zijn Gedachten geschapen zou kunnen hebben. Goddelijke energie.
   Ach, het leven is op zich al een mysterie. Laten we er van genieten en hopen dat de ellendelingen tot inkeer komen of door een wonder gestopt worden. Want ze willen de complete aarde als hun bezit waarmerken. Voor eeuwig. Dat is het ongoddelijke, lijkt mij. Het waanzinnige egoïsme.

 14. @de ongelovige Tom: Als je mijn schrijven goed had gelezen verklaar ikzelf dat het begin van de schepping inderdaad niet klopt. Maar de geboorte van de sterren gaf ook licht. En de zon van ons zonnestelsel was toen nog iets te klein en ook de planeet aarde was in volle groei. dus als God spreekt er zij licht. Dan zien we plots dat in een gaswolk kernfusie plaatsheeft en het donkere universum krijgt licht. De zon zal ook de grootste ster worden in ons zonnestelsel en de aarde verwarmen. Ik probeer geenszins de Bijbel te verzoenen met wat we weten, maar nogmaals de Bijbel is niet in tegenspraak met de wetenschap. Hoe het leven precies is ontstaan dat weten we niet. Creationisme staat tegenover evolutionisten en beide kunnen hun stelling niet bewijzen. Maar als je op een schone avond met een goede telescoop het universum inkijkt dan sta je te kijken naar een spiegel vol met raadselen. Wie gaf de voorzet? Wie zette alles in gang. Wie of wat gaf de aftrap? De oerknal? Ook deze is niet in strijd met het scheppingsverhaal.
  .

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht