Viganò: “Wie zich verzet tegen de NWO zal de hulp en bescherming van God genieten”

1. Er is een man die op dit moment de hiërarchie van de anti-katholieke kerk van Bergoglio angst aanjaagt. Deze man is het voorwerp geweest van enorme en kwaadaardige aanvallen door de reguliere media. Ze hebben geprobeerd hem te besmeuren en af te schilderen als een crimineel of als iemand die de samenleving in groot gevaar brengt. Deze man is Aartsbisschop Viganò. Zijne Excellentie is als een poolster van hoop geworden voor die katholieken en zelfs niet-gelovigen die dorst hebben naar rechtvaardigheid en gezond verstand in deze omgekeerde wereld. Viganò heeft kalm gesproken, maar zijn zachte stem heeft de machtige mensen van de wereld doodsbanggemaakt. Viganò heeft de Grote Reset en het plan om de mensheid te vernietigen blootgelegd. Hij hekelde duidelijk de infiltratie van de vrijmetselarij in de samenleving en in de Kerk.

2
Met andere woorden, Viganò is schuldig aan het feit dat hij de waarheid heeft gezegd als een nederige voorganger van God. In dit interview dat Zijne Excellentie ons schonk, vertelt hij ons nogmaals in wat voor historische periode we leven. Hij troost ons ook door ons eraan te herinneren dat vervolgd worden omdat we God liefhebben en geloof hebben, de grootste eer is die we kunnen hebben. Dit is waarschijnlijk de reden waarom zoveel mensen naar deze man kijken in deze historische periode. Hij is een van de weinige voorgangers die eenvoudig tot de harten van de gewone mensen kan spreken. Hier vind je zijn woorden gericht aan ieder van ons.”

3
Excellentie, de afgelopen dagen bent u het slachtoffer geworden van harde aanvallen in de Italiaanse media en de aanvallen lijken in intensiteit toe te nemen. Massimo Giannini, redacteur van La Stampa van Turijn, ging zelfs zo ver om u een ‘schurk’ te noemen. Een andere prominente Italiaanse journalist, Bruno Vespa, zei dat God u moet “vergeven” voor uw uitspraken over de vaccins en de zogenaamde pandemie. Kunt u uitleggen waarom de reguliere media van Italië u steeds meer als een soort “publieke vijand” lijken te beschouwen? Waarom zijn ze schijnbaar zo bang voor u?

4
Zoals ik eerder heb opgemerkt, is het typerend voor elk totalitair regime om te proberen elke vorm van afwijkende mening te delegitimeren, in eerste instantie door de tegenstander belachelijk te maken, waardoor hij het voorwerp van spot wordt om hem in diskrediet te brengen voor de ogen van de publieke opinie. Vervolgens, na het delegitimeren van de persoon als pathologisch, of die psychiatrische zorg nodig heeft, suggererend dat de tegenstander mentaal instabiel is die in een psychiatrische instelling zou moeten worden opgenomen. Uiteindelijk eindigt dit proces met de volledige criminalisering van alle andersdenkenden. Op deze manier creëert het regime de nodige premissen om al zijn tegenstanders te scheiden van het maatschappelijk middenveld.

5
Leugens, beledigingen en persoonlijke aanvallen – zoals de meest recente die ik heb ontvangen van het Italiaanse tijdschrift Venerdì (uitgegeven door de krant La Repubblica) – maken deel uit van deze schertsvertoning, een soort theatrale productie waarin de “hogepriesters” van COVID hun gewaden scheuren en elk bezwaar tegen hun leugens betreuren. We moeten niet vergeten dat La Stampa en La Repubblica behoren tot de familie Elkann, een familie die sinds de jaren 1500 verwant is aan de Rothschilds. In feite schreef John Elkann het voorwoord van Klaus Schwab’s boek, The Fourth Industrial Revolution, waarin de voorzitter van het WEF (World Economic Forum) de “Great Reset” tot in de kleinste details beschrijft. In hun vasthouden aan het officiële verhaal gebruiken de woordvoerders van de elite uiteindelijk ook deze tactiek van het in diskrediet brengen en besmeuren van degenen die zich tegen hen verzetten, een typische praktijk van samenzweerderige groepen.

6
Zeker, gezien de oorverdovende stilte van de bisschoppen en de propaganda van Santa Marta (Noot van de redactie: de residentie van Jorge Bergoglio), is het duidelijk dat een dissonante stem die de voortdurende staatsgreep van de globalistische elite aan de kaak stelt, irriteert en ondraaglijk lijkt voor degenen die vragen om een onredelijke goedkeuring van hun tegenstrijdige verklaringen.

7
In deze context zijn de Italiaanse media zo ver gegaan om spionnen te sturen om de missen bij te wonen die worden gevierd door die priesters, zoals Pater Giorgio Ghio, die de schade aan de kaak stellen die wordt veroorzaakt door de vaccins en de algemene antichristelijke geest die steeds meer de westerse samenleving lijkt te domineren. Het lijkt erop dat de geest van de echte, traditionele Kerk niet alleen niet dood is, maar zelfs opnieuw wordt aangewakkerd. Gelooft u dat de globalistische macht bijzonder bang is voor deze vernieuwing van het traditionele katholieke geloof?


8
Ik wil er allereerst op wijzen dat inmenging van de burgerlijke autoriteiten in kerkelijke aangelegenheden een directe schending is van het concordaat tussen de Heilige Stoel en de Italiaanse Republiek. Bovendien heeft de bisschoppenconferentie van Italië (CEI) geen enkele bevoegdheid om te onderhandelen met de protocollen en overeenkomsten van de regering, dus dergelijke overeenkomsten, voor zover overeengekomen door degenen die geen recht hebben om over dergelijke overeenkomsten te onderhandelen of deze te ratificeren, hebben geen enkele geldigheid. Dat gezegd hebbende, denk ik dat elke priester het recht, of beter gezegd de plicht heeft, om zijn gelovigen te waarschuwen voor het echte gevaar – helemaal niet louter hypothetisch – dat wordt vertegenwoordigd door de inenting van dit experimentele medische product. Dit is vooral het geval wanneer de hele psycho-pandemische farce duidelijk tot doel heeft te leiden tot de oprichting van een dictatuur, waarvan het doel is om de burgers te controleren door een schending van hun grondwettelijke en natuurlijke rechten onder het mom van een noodsituatie op gezondheidsgevaar.

9
De onderwerping van de katholieke hiërarchie, van de bisschoppenconferenties, van de bisschoppen en de priesters aan dit officiële verhaal is zo brutaal en kruiperig dat het duidelijk maakt dat die infiltratie door de “diepe kerk” die ik vele malen heb aangeklaagd, duidelijk wordt. Deze infiltratie begon minstens 70 jaar geleden en is vandaag de dag vrij duidelijk geworden vanwege haar arrogantie en haar vervolging van alle afwijkende stemmen met betrekking tot zowel de vermeende pandemische noodsituatie als de nog ernstiger doctrinaire, morele en disciplinaire afwijkingen (van de huidige kerkleiding) en de verontrustende medeplichtigheid van dit leiderschap aan de “diepe staat”.


10
Dit flagrante verraad door de voorgangers van de Kerk heeft, zoals ook is gebeurd op het gebied van de burgerlijke overheid, geleid tot een spontane oppositie van de “basis”, van het volk, zowel gewone leken als gewone priesters, en deze oppositie staat aanzienlijk in betrekking, zowel tot de reactie op de pandemie als de crisis van de kerkelijke hiërarchie. Aan de ene kant hebben we de promotors van de “Grote Reset” met hun anti-katholieke en antichristelijke ideologie, ondersteund door de Bergogliaanse kerk. Aan de andere kant hebben we degenen die tegen de Nieuwe Wereldorde zijn en die hun morele waarden en visie vervuld zien in het eeuwige katholieke leergezag en in de traditionele katholieke liturgie. De twee steden, de Stad van de Duivel en de Stad van God: de verdeling is altijd hetzelfde omdat de tegengestelde krachten worden opgesteld op basis van posities die ontologisch tegenovergesteld en vijandig tegenover elkaar staan.

11
Een Russische kolonel die ooit in de Sovjet-geheime diensten diende, Vladimir Kvachov, heeft de pandemie een soort “terroristische operatie” genoemd die uitdrukkelijk is bedacht om een wereldwijde bevolkingsvermindering af te dwingen en een wereldwijde dictatuur in te luiden. In een artikel gepubliceerd door de Rockefeller Foundation in 2010 met de titel “Operation Lockstep”, wordt de uitbraak van een pandemie uitdrukkelijk genoemd. Deze pandemie stelt wereldregeringen in staat om autoritaire en repressieve maatregelen tegen persoonlijke vrijheid te implementeren die essentieel zijn om naar een wereldregering te gaan. Deze beperkende maatregelen zijn in wezen dezelfde die we de afgelopen anderhalf jaar hebben zien afdwingen, zoals mondkapjes en sociale afstand, die massale psychose en sociale haat hebben veroorzaakt die schijnbaar ongekend zijn in westerse samenlevingen.

12
Denkt u dat deze hele situatie een door de globalistische machten bedachte crisis is om de mensheid naar een staat van constante angst te slepen en de weg vrij te maken voor de wereldwijde Leviathan?

13
Ik denk het wel, en ik zeg dit al sinds het begin van de psychopandemie, toen ik in mei 2020 de gevaren en de absurditeiten van deze groteske klucht blootlegde. Ik ben vrij bekend met de scenario’s van de Rockefeller Foundation, evenals met de scenario’s die worden afgebeeld door de “Great Reset” van het World Economic Forum (WEF), waarvan de president de voormalige Italiaanse premier Giuseppe Conte in november 2019 ontmoette en de huidige Italiaanse premier, Mario Draghi, slechts een paar dagen geleden. Evenzo ben ik ook op de hoogte van het VN-plan genaamd Agenda 2030.

14
Deze operatie vereiste een nauwgezette voorbereiding en vereiste de deelname van grote delen van de openbare instellingen en de particuliere sector, waaronder de medeplichtigheid van de rechterlijke macht, de rechtshandhaving en de media. Deze gezamenlijke inspanningen zijn een echte staatsgreep en de pandemie is slechts een voorwendsel – de profasis – waardoor de schijnbare onvermijdelijkheid van de schending van de grondrechten en de daaruit voortvloeiende vestiging van het totalitaire regime van de Nieuwe Orde wordt geïntroduceerd. In deze Nieuwe Orde heerst het pandemische bijgeloof, met zijn magiërs, zijn vaccintempels, zijn irrationele rituelen en zijn excommunicaties van zondaars vitandi (“te vermijden” of “te worden gemeden”) – degenen die er niet mee instemmen hun rede op te geven, zelfs voordat ze afvallig worden van hun geloof om deze krankzinnige ideologische waanzin te omarmen.

15
In de “Great Reset”-samenleving die Uwe Excellentie bij talloze gelegenheden heeft aangeklaagd, speelt de “transhumanistische” ideologie een fundamentele rol. Moderne technologie ontwikkelt zich in een zeer snel tempo en we spreken nu openlijk over de mogelijkheid om menselijk gedrag te beheersen door middel van hersen-microchip-implantaten. Iemand die voorstander is van dit nieuwe model van “mens / robot” is Klaus Schwab, een personage dat we in de vorige vragen hebben ontmoet, het hoofd van het World Economic Forum. Denkt u dat het uiteindelijke doel van transhumanisme echt dit is, om de mens zijn door God gegeven vrije wil te ontnemen?

16
is een hels project, waarin de Duivel de spot drijft met de schepping van God door haar te verdraaien en te corrumperen. Gehoorzaamheid aan het “gemakkelijke juk” van de Wet van God wordt vervangen door de slavernij en onderwerping aan Satans tirannie, waarin er geen tolerantie is voor het goede en iedereen gedwongen wordt om kwaad te doen, kwaad te accepteren en kwaad te legitimeren. En ondanks het feit dat alleen God ons geweten kan lezen, probeert Satan het heiligdom van ons innerlijke spirituele deel te schenden om het te beheersen en ons ertoe aan te zetten kwaad te doen, zelfs tegen onze eigen wil in. In zijn recente boek, The Great Reset, schreef Klaus Schwab het volgende:

17
“We bestuderen ook nieuwe manieren om interne apparaten te gebruiken en te implanteren die onze activiteitsniveaus, de hematochemische waarden en de manieren waarop deze kunnen worden geassocieerd met welzijn, geestelijke gezondheid en productiviteit thuis en op het werk. We leren ook beter de werking van de hersenen en zijn getuige van uitzonderlijke ontwikkelingen op het gebied van .”

18
Het is een delirium dat alleen Lucifer zich kan voorstellen, en het is voorbestemd om volledig te falen vanwege zijn Antichristelijke matrix, het tarten van het goddelijke Koningschap van Jezus Christus. Het is een delirium waarin het schepsel, rebellerend tegen de goddelijke wetten, doet alsof het de plaats van de Allerhoogste bereikt en met dezelfde schandelijke vastberadenheid de “Non serviam” (“Ik zal niet dienen”) van Lucifer herhaalt.

19
Satan is simia Dei (“een aap van God”): in alles wat hij doet om ons van God af te houden en ons naar de hel te slepen, kunnen we altijd zijn spottende poging zien om de Heiland te imiteren, zijn soevereiniteit toe te eigenen, zijn leringen te verdraaien en zielen van Hem te stelen. De Duivel wil aanbeden worden in de plaats van God. Hij wil dat de Antichrist over de wereld regeert en de mensheid onderwerpt aan zijn tirannie door de Kerk van Christus te vervangen door de anti-Kerk van Satan, de Religie van de Mensheid, een oecumenische en ecologische.

20
In uw video’s en artikelen heeft u gesproken over de dreiging van de Nieuwe Wereld Orde (NWO). Verschillende staatslieden en premiers, zoals George H. Bush, Henry Kissinger, Nicolas Sarkozy en David Rockefeller – om er maar een paar te noemen – gebruikten deze uitdrukking in hun openbare verklaringen. Deze politici omschrijven de NWO als een soort ‘Eden’ waar we allemaal naar zouden moeten streven. Tijdens de COVID-crisis hebben we deze woorden vaak gehoord. Kunt u het idee uitleggen dat de Nieuwe Wereldorde drijft en waarom de vaccins een zeer belangrijke rol spelen bij het bereiken van dit doel?

21
De Nieuwe Wereldorde is noch Nieuw, noch Orde: het vertegenwoordigt de dwaze ambitie van Satan om het voorzienige plan van God omver te werpen, om de ware Religie die leidt tot eeuwige redding te annuleren en uiteindelijk om de “ordo christianus” (“de christelijke orde”) te vervangen door helse chaos. In deze wanorde vervangt de leugen de Waarheid, onrecht en machtsmisbruik vervangen rechtvaardigheid, bevlieging in plaats van gehoorzaamheid aan de wet van God, dood in plaats van leven, ziekte in plaats van gezondheid, de legitimatie van het Kwaad en de veroordeling van het Goede, de vervolging van goede mensen en het prijzen van kwaden, onwetendheid in de plaats van cultuur en wijsheid, lelijkheid en verschrikking in plaats van schoonheid, verdeeldheid en haat in plaats van harmonie en liefde. Satan wil niet aanbeden worden door de eigenschappen van God aan te nemen, maar door te eisen een object van aanbidding te zijn door alles wat kwaadaardig, obsceen, vals, absurd en monsterlijk is.
Hij streeft naar volledige subversie, een subversie ontologisch duivels en antichristelijk: een “Nieuwe Orde” verkregen door middel van een wereldwijde staatsgreep opgelegd onder het mom van een geplande noodsituatie.

22
De vaccincampagne, die elke wetenschappelijke validiteit mist, dient in de eerste plaats als de schijnbare legitimatie voor het implementeren van wereldwijde tracking en controles, vandaag onder het voorwendsel van het beperken van COVID-verspreiding (een voorwendsel dat vals is, omdat, onder andere, de gevaccineerden nog steeds besmet kunnen raken en besmettelijk kunnen zijn). Maar morgen wil deze campagne zijn bereik uitbreiden door de “Groene Pas” uit te breiden met informatie die wordt gebruikt in een “sociaal kredietsysteem” om een “groene noodsituatie” aan te pakken, die eveneens vals en misleidend zal zijn. De “Groene Pas” wordt opgevat als zoiets als het Merkteken van het Beest dat in de Apocalyps van Sint-Jan wordt genoemd om mensen toe te staan of te verbieden om te kopen, verkopen, reizen, uitgeven, eten en leven.

23
Ten tweede is de inenting van mensen met een experimenteel genetisch serum dat een verzwakking van ons natuurlijke immuunsysteem veroorzaakt een zeer ernstige misdaad, omdat het gewone gezonde mensen verandert in chronisch zieke mensen, en bijgevolg in klanten van de gezondheidszorgbedrijven en particuliere zorg. Deze situatie blaast de winsten van de globalistische elite enorm op en brengt een algemene verarming van de bevolking met zich mee. Zelfs dit aspect, blijkbaar secundair, onthult het subversieve karakter van de “Grote Reset”, omdat de “Grote Reset” niet alleen een aanval op de gezondheid van een individu vertegenwoordigt, maar ook een aanval op de nationale veiligheid van de Staten, omdat hun strijdkrachten worden geschaad door de bijwerkingen van het vaccin, terwijl de niet-gevaccineerde soldaten worden verbannen uit actieve dienst.

24
Ik denk dat dit een punt is dat niet genoeg wordt overwogen door degenen die de huidige crisis analyseren, en het toont de boosaardigheid van degenen die dat wel doen. Eenmaal aan de macht, werk dan samen voor de vernietiging van naties om hen te onderwerpen aan de Nieuwe Orde.

25
Nogmaals sprekend over de Nieuwe Wereld Orde, zei Uwe Excellentie in een van uw video’s dat Vaticanum II een fundamentele rol speelde in de vroege jaren 1960 bij het effenen van de weg voor dit plan. In dit opzicht kan het Concilie worden beschouwd als de gebeurtenis die een “nieuwe liberale Kerk” heeft gebouwd, gescheiden van de katholieke traditie. Deze “liberale Kerk” heeft de geest van de moderne wereld omarmd, in plaats van te proberen deze in te dammen. In wezen werd de instelling die de “katechon” had moeten zijn, de kracht die de manifestatie van de Antichrist belemmerde, in plaats daarvan de woordvoerder en promotor van de Antichrist. Is het mogelijk om te zeggen dat de vrijmetselaarskrachten die de Kerk infiltreerden deze overgang planden? Denkt u dat de huidige Kerk de afvalligheid beleeft die door Leo XIII in 1884 werd voorspeld en voorspeld door andere relevante profetieën zoals die van Fatima in 1917 en Akita in 1973?

26
Als een van de hoofdpersonen van Vaticanum II (1962-1965), zei kardinaal Leo Joseph Suenens, vertegenwoordigde de conciliaire revolutie “de 1789 van de katholieke kerk” [Noot van de redactie: Het jaar 1789 was het begin van de Franse Revolutie die de hele pre-Franse revolutiemaatschappij omver wierp.] In deze visie heeft de Kerk sinds Vaticanum II de principes van de revolutionairen, de liberale ideologie, het communisme, het collectivisme en meer in het algemeen “de geest van de wereld” omarmd; gendertheorie en de ontbinding van het christendom, niet alleen op het doctrinaire gebied, maar ook op moreel en cultureel gebied, dat wil zeggen als het vitale element van de christelijke beschaving. Dit verraad werd bereikt op manieren die niet leken op die welke werden gebruikt door de vrijmetselaarsloges tegen de katholieke monarchieën, en het werd gerealiseerd door een infiltratieplan dat zich op twee fronten ontvouwde: een ideologisch en een praktisch.

27
Aan de ideologische kant waren we getuige van de corruptie van de orthodoxie door ketterijen en filosofische fouten waarvan we nog steeds de snode gevolgen ondervinden; aan de praktische kant waren we getuige van de corruptie van de moraal van mensen, het onderwerpen van individuen aan passies om hen te domineren, hen tot slaaf maken van hun eigen ondeugden om hen te chanteren, het bevorderen van de meest corrupten tot de hoogste posten van instellingen die, door hun schandalige gedrag, werden gedelegitimiseerd en in diskrediet gebracht. Wat voor geloofwaardigheid kan de Kerk claimen in zaken van morele seksualiteit als haar hoogste prelaten corrupte perverten zijn? Wat voor geloofwaardigheid kan de Kerk claimen als functionarissen van de Heilige Stoel betrokken zijn bij financiële schandalen en obscure marktspeculaties?

28
Daarom is een terugkeer naar de Traditie noodzakelijk, en naar die waarden die vandaag zijn verwijderd en vergeten, zoals eerlijkheid, plichtsbesef, trouw, liefde voor het land, eer, discipline. Het zou een terugkeer zijn naar de ordo christianus in de burgerlijke sfeer, wat een radicale hervorming van de staten zou inhouden; hetzelfde zou moeten gebeuren in de kerkelijke sfeer met de verwijdering van de valse voorgangers en het herstel van alles wat werd vernietigd door de ideologische woede van Vaticanum II. Als we een einde willen maken aan de zware beproeving die de Voorzienigheid van ons eist, is het van fundamenteel belang dat we de oorzaak van de tuchtigingen die de Heer ons toebrengt, wegnemen. En de innerlijke oorzaak is dit hele antichristelijke systeem dat werd bedacht door maçonnieke principes en door de revolutie.

29
We moeten het gezag herstellen als uitdrukking van de kracht van Christus, en we moeten een morele en geestelijke opvoeding geven aan degenen die ons regeren. Het is zeker een moeilijke taak, maar we moeten het doen als we echt de waarden aan onze kinderen willen doorgeven die hen goede christenen en goede burgers maken, verantwoordelijk voor God en verlangend om Hem te gehoorzamen, Hem tot koning te verklaren en Hem publieke eer te geven. Zodra we Hem weer als Koning hebben erkend, zal Onze Heer niet toestaan dat Zijn kinderen omkomen in de strijd, en Hij zal hen belonen met een grote overwinning. Totdat we echter de dwaling begrijpen die aan de basis ligt van de huidige verschrikkingen, kunnen we niet hopen op de tussenkomst van God.

30
Onlangs heeft Bergoglio duidelijk gezegd dat het nodig zal zijn om de “Grote Reset” te baren, en hij heeft er ook op gewezen dat er geen terugkeer naar normaal zal zijn. Bergoglio heeft zichzelf veranderd in een apostel van de universele religie die de vrijmetselaarsloges wensen, wiens uiteindelijke doel is om het christendom volledig te verwijderen. Heeft het zin om te stellen dat Bergoglio de natuurlijke conclusie is van Vaticanum II? Denkt u dat de afvalligheid van de Kerk, die in verschillende profetieën en in de visioenen van de eerbiedwaardige Holzhauser was voorzien, al haar hoogtepunt heeft bereikt en bijna ten einde is?

31
Bergoglio is een van de meest overtuigde aanhangers van de globalistische religie: hij omarmt al haar doelen, hij pusht haar plannen, hij promoot haar doctrines en hij bestrijdt haar vijanden. Als hij niet de rol zou hebben die hij binnen de kerkelijke hiërarchie heeft, zou hij kunnen worden beschouwd als de profeet van de Nieuwe Wereldorde en de belangrijkste vijand van de Kerk van Christus. Het feit dat hij algemeen wordt beschouwd als het hoofd van de Kerk toont ons een duidelijke tegenstrijdigheid, een uiterst ernstig belangenconflict, een flagrant verraad aan het gezag dat hij bezit.

32
Dezelfde manieren die hem in staat stelden om de vertrekkende Benedictus XVI te vervangen, onthullen de interventie van krachten die vijandig staan tegenover de Kerk. De manipulaties van de zogenaamde Sankt Gallen-maffia zijn een direct bewijs van deze vijandige interventie, vooraf ook gepland door de “diepe staat”, zoals blijkt uit de e-mails van John Podesta, die sprak over een “lente van de Kerk” waarin de Kerk de geest van de wereld zou omarmen en de verkondiging van het Evangelie zou opgeven.

33
Dit “pontificaat” is de coherente toepassing van de principes van Vaticanum II, zoals Bergoglio zelf trots heeft beweerd. Alles wat hij sinds 2013 heeft gezegd en gedaan, is in lijn met de fouten die zijn verweven in verschillende dubbelzinnige passages van de conciliaire teksten, van zijn onverzoenlijke stiltes tot zijn misleidende dubbelzinnigheden. Maar zoals alles wat van de duivel komt, heeft dit project geen hoop om te slagen en dient het alleen om ons in staat te stellen een zeer duidelijke waarheid te begrijpen die we nog steeds niet kunnen herkennen: de enige hoop op redding berust op de volledige omarming van het katholieke geloof, zoals onze Heer het aan de apostelen heeft onderwezen en zoals de Heilige Kerk het al 2000 jaar voor geloof heeft voorgesteld. Alle fouten, alle pogingen om het geloof aan te passen aan de mentaliteit van deze tijd, alle compromissen om een plaats voor de Kerk in de wereld te vinden, en al het verraad in ruil voor macht komen van Satan en zijn als zodanig voorbestemd om te mislukken.

34
Als Christus Koning zal terugkeren om in de Kerk te regeren, zelfs voordat Hij terugkeert om te regeren in de burgerlijke samenleving, zal Hij de Kerk goede en heilige Herders schenken, een moedige Paus die afvalligheid zal aanklagen, fouten zal bestrijden, en rond het Kruis van Christus de goeden zal verzamelen. Omdat de Kerk, het Mystieke Lichaam van Christus, ook voorbestemd is om Haar eigen Lijden te lijden, maar in de waardigheid en heelheid van Haar wezen, juist de Bruid van het Onbevlekte Lam, en niet de concubine van de eeuwig verslagene.

35
Daarom hoop en bid ik dat de Voorzienigheid de wereld een tijd van vrede en bekering zou gunnen, om de herders en de kudde terug te leiden tot trouw aan het Evangelie, zodat zij in staat zullen zijn om de laatste vervolging vóór het Universele Oordeel met waardigheid tegemoet te gaan. Als deze gunstige tijd zou worden ingeluid door de Toewijding van Rusland aan het Onbevlekte Hart, denk ik dat we echt de huidige feiten zouden kunnen lezen in dat eschatologische visioen dat vervulling vindt in de overwinning van Christus op de Duivel.

36
Uwe Excellentie heeft de afgelopen dagen een publieke oproep gelanceerd waarin u oproept tot de vorming van een “antiglobalistische Alliantie”. Denkt u dat het hoofdkwartier van deze alliantie Italië zou moeten zijn, een land dat historisch wordt gehaat door de vrijmetselarij en door de globalistische machten?

37
Italië is een natie gezegend door God en door de aanwezigheid van het pausdom. Zijn beschaving – vertegenwoordigd door de historische, culturele en artistieke erfenis van zijn steden, maar ook verenigd in de band van het katholieke geloof – is altijd het onderwerp geweest van de ontbindende actie van satan en zijn dienaren. De vrijmetselarij haat Italië, haat zijn glorieuze geschiedenis, die intrinsiek verbonden is met de geboorte van het christendom, eerst, en dan de latere verspreiding ervan.

38
De vrijmetselarij haat ook de tradities van dit land, die doordrenkt zijn van het christendom, haat zijn kunst, diep christelijk, haat zijn cultuur en beschaving, die een welsprekende stem is van de kracht van het geloof in het beïnvloeden van elke levenswandel. Het haat zijn heiligen, die door hun prediking en hun voorbeeld miljoenen zielen uit de hel hebben weggesleept; het haat zijn volk, wiens karakter nog steeds lijkt te hinten om die authenticiteit en passie te tonen die diep katholiek is, uitgedrukt door kleine gebaren, door vrijgevigheid, door een moreel besef dat echt christelijk is.

39
Daarom geloof ik dat Italië een sleutelrol moet spelen in de oppositie tegen de tirannie van de Nieuwe Orde, door zichzelf voor te stellen als een natuurlijk hoofdkwartier voor deze Wereld Anti-Globalistische Alliantie. En gezien het feit dat de terugkeer van een katholieke monarch op dit moment vrij moeilijk voor te stellen lijkt, denk ik dat de regeringsvorm van de pre-Unie Communes en Staten [Noot van de redactie: de regeringsvorm van de Italiaanse stadstaten voorafgaand aan de Unie van Italië in 1870] degenen die een hervorming van het Italiaanse maatschappelijk middenveld willen in overeenstemming met christelijke principes enorm zou kunnen inspireren en, tegelijkertijd compatibel met de behoeften van de moderne samenleving. In dit verband denk ik in het bijzonder aan het fresco De Allegorie van goed bestuur in het stadhuis van Siena [Palazzo Comunale], waarin de theologische deugden de kardinale en burgerlijke deugden verlichten en leiden.

40
Veel mensen lijden aan ernstige persoonlijke problemen als gevolg van de discriminatie veroorzaakt door de “Groene Pas” die werd afgedwongen door de regering van Draghi. Veel mensen geven hun baan en salaris op om deze vaccinatie te vermijden, en vele anderen protesteren op straat tegen deze ongekende autoritaire samenleving. Wat zou u willen zeggen tegen degenen die lijden onder de gevolgen van deze dystopische samenleving en tegen degenen die toegeven aan het verlies van hoop, ja, aan wanhoop?

41
Ik zou willen antwoorden met de woorden van Onze-Lieve-Heer: “Ik heb u deze dingen gezegd, zodat u in Mij vrede zult hebben. In deze wereld zul je problemen hebben. Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen (Johannes, 16, 33).

42
Aan hen die lijden onder hun eigen discriminatie en die van hun geliefden; aan hen die gedwongen werden een vaccinatie te nemen omdat het burgerlijk gezag hen schandelijk chanteerde, met de schandalige medeplichtigheid van het kerkelijk gezag; aan hen die met moed weigeren zich over te geven aan onwettige en tirannieke wetten; tegen degenen die door hun coherentie van hun middelen van ondersteuning zijn beroofd, zeg ik dit: u bent het bewijs dat de kracht en het geweld van het Kwaad u mogelijk kunnen beïnvloeden in uw bezittingen, in uw lichaam en in uw gezin; maar ze kunnen nooit, maar dan ook nooit, van je afnemen de vrede van trouw aan de Heer gebleven te zijn.

43
Denk je dat de martelaren mensen waren die begiftigd waren met speciale krachten? De echte martelaren waren, zijn en zullen personen zijn zoals u en ik, personen met misschien duizend gebreken, maar gedreven door de liefde voor Christus, dat wil zeggen gedreven door naastenliefde, die bereid zijn hun leven op te offeren om die bovennatuurlijke en goddelijke liefde niet af te zweren. En als zij in staat waren om, met de hulp van God, de dood onder ogen te zien die gepaard ging met vreselijke pijnen, denkt u dan dat u vandaag niet in staat bent om, onder de mantel van de allerheiligste Maagd Maria, op te staan tegen deze tirannen, even wreed als laf? Voel je vereerd door het voorrecht dat je wordt verleend om de Hemel te verdienen: je trouw, je kracht tegen de opleggingen van een vijandige macht, zal je de hulp en bescherming van de Hemel verdienen, zelfs in de kleinste dingen.

43
Blijf in de genade van God, wat het enige goede is dat niemand je ooit kan afnemen: al de rest zal in de handen van Haar zijn, die we aanroepen als de Hulp van christenen. En als de Maagd tussenbeide komt, beeft de hel.


Cesare Sacchetti
The Eye of the Needle
Fri, 03 Dec 2021 00:00 UTC
Viganò:”those who resist the NWO will have the help and protection of God”/


See also:

Archbishop Viganò calls for Anti-Globalist Alliance to stop the enslavement of humanity

Archbishop warns Trump about “The Great Reset” and tyranny of globalism

Archbishop Viganò calls on people of faith to unite in a worldwide anti-globalist alliance to free humanity from the totalitarian regime

Archbishop Viganò writes stunning letter on vaccine program – Slams Pope for promoting jabs which contain material from aborted fetuses

Vatican Whistle-Blower Begged to Continue Crusade Against Corruption

Interview with Archbishop Viganò: COVID agenda aims to destroy national sovereignties and the divine mission of the Church

Auteur:Hypoliet

8 commentaren op “Viganò: “Wie zich verzet tegen de NWO zal de hulp en bescherming van God genieten”

  1. Het verraad en mis-daden (o.a. het aanprijzen van de vaccinatie-gifspuit) van Bergoglio als Illuminati-vrijmetselaar..is dan ook zo groot dat het moeilijk zal zijn om zich van dat verraad te bekeren, Judas was ook helaas daar een “goed” voorbeeld van.. het Nürnberg tribunaal is eveneens daar een voorbeeld van geweest.

  2. Een Zweedse specialist heeft nu al verklaard dat het virus ons leven zal blijven beïnvloeden, maar dat medicijnen het onder controle zullen houden. Dus de tirannie zal dan blijven duren. En wat met mensen die niet akkoord gaan met beslissingen van hun regeringen?? De paus heeft al opgeroepen dat iedere katholiek zich moet laten vaccineren. De paus heeft al opgeroepen dat iedereen aan de klimaatverandering moet werken. we moeten dus in de toekomst elektrisch rijden. Deze groene paus denkt dus ecologisch, daar heeft hij het Evangelie mee vervangen. De toekomst ziet er voor gelovigen niet goed uit. De tirannie zal volgens mij blijven toenemen, vooral als deze Zweed het bij het rechte eind heeft.

  3. Deze.. https://youtu.be/FsMzRKU-2Do ..evangelische christen ((uit Amerika maar vertaalt naar onze situatie)) ..heeft op {veel} punten gelijk, dus niet op alles.. maar dat hoeft voor een katholiek met inzicht in de H.Schrift geen bedreiging te zijn.

  4. ….
    De voorafschaduwing in het oude testament van de heerlijkheid van de sacramentele Heer in het Tabernakel..
    Les voor de katholieken en de sola Scriptura christenen 😉

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht