Viganò: Overwegingen over de Grote Reset en de Nieuwe Wereld OrdeAlleen door de terugkeer naar Christus kan het goddeloos project van de Nieuwe Wereld Orde verijdeld worden en de Heilige Kerk gezuiverd van verraders en afvalligen.

 

Featured Image
Archbishop Carlo Maria Viganò
Tue Aug 31, 2021 – 5:38 pm EDT ( Marco Tosatti )
(LifeSiteNews) – Het volgende is een toespraak gehouden door Archbishop Carlo Maria Viganò op August 28, 2021.

 

BEVRIJD ONS VAN HET KWAAD

Overwegingen bij de Grote Reset

en de Nieuwe Wereldorde

 

Niemand zal deel uitmaken van de Nieuwe Wereld Orde

tenzij hij een daad van aanbidding verricht voor Lucifer.

Niemand zal de New Age binnengaan tenzij hij Luciferiaanse initiatie ontvangt.

 

David Spangler Directeur van het Planetary Initiative Project van de Verenigde Naties ( Reflections on The Christ , Findhorn, 1978)

 

 

Al meer dan anderhalf jaar zijn we hulpeloos getuige van de opeenvolging van tegenstrijdige gebeurtenissen waarvoor de meesten van ons geen plausibele rechtvaardiging kunnen geven. De pandemische noodsituatie heeft met name de tegenstrijdigheden en onlogische maatregelen duidelijk gemaakt die bedoeld zijn om besmetting te beperken – afsluitingen, avondklokken, sluitingen van commerciële activiteiten, beperkingen van openbare diensten en klassen, opschorting van burgerrechten – maar die dagelijks door tegenstrijdige stemmen worden verworpen, door duidelijk bewijs van ineffectiviteit, door tegenstrijdigheden van de kant van dezelfde gezondheidsautoriteiten. Het is niet nodig om de maatregelen op te sommen die bijna alle regeringen van de wereld hebben genomen zonder de beloofde resultaten te behalen.The Lancet ( hier ) stelde dat de virale belasting van degenen die met een dubbele dosis zijn gevaccineerd 251 keer groter is dan de eerste virusstammen ( hier ), ondanks de verklaringen van wereldleiders, te beginnen met de Italiaanse premier Mario Draghi, volgens wie ” wie wordt gevaccineerd leeft, wie het vaccin niet krijgt, sterft .” De bijwerkingen van het genenserum, slim vermomd of bewust niet geregistreerd door de nationale gezondheidsautoriteiten, lijken het gevaar van het vaccineren en de verontrustende onbekenden voor de gezondheid van burgers te bevestigen waarmee we binnenkort te maken zullen krijgen.

 

Van wetenschap naar sciëntisme

 

De kunst van de geneeskunde – die geen wetenschap is, maar de toepassing van wetenschappelijke principes op verschillende gevallen, op een ervaringsgerichte en experimentele basis – lijkt afstand te hebben gedaan van haar voorzichtigheid, in naam van een noodsituatie die is gestegen tot het niveau van het priesterschap van een religie – de religie van de wetenschap eigenlijk – die zich gehuld heeft in een dogmatisme dat grenst aan bijgeloof. De ministers van deze cultus hebben zichzelf gevormd als een kaste van onaanraakbaren, vrijgesteld van elke kritiek, zelfs wanneer hun beweringen worden ontkend door het bewijs van de feiten. De principes van de geneeskunde, die tot februari 2020 algemeen geldig werden geacht, hebben plaatsgemaakt voor improvisatie, tot het punt dat geadviseerd wordt om te vaccineren op het hoogtepunt van de pandemie, de verplichting om maskers op te leggen hoewel ze nutteloos zijn, het willekeurig verplicht stellen van bizarre afstanden , het verbod op behandelingen met effectieve medicijnen en het opleggen van experimentele gentherapieën in strijd met de normale veiligheidsprotocollen. En net zoals er nieuwe Covid- priesters zijn , zijn er ook nieuwe ketters , dat wil zeggen degenen die de nieuwe pandemische religie afwijzenen trouw willen blijven aan de eed van Hippocrates. Niet zelden lijkt het aura van onfeilbaarheid dat virologen en andere min of meer titelloze wetenschappers omringt niet in twijfel te worden getrokken vanwege hun belangenconflicten of door de substantiële financiële voordelen die farmaceutische bedrijven ontvangen, die onder normale omstandigheden schandalig en crimineel zouden zijn.

 

Wat velen niet begrijpen, is de inconsistentie tussen de gestelde doelen en de middelen die op een voortdurend veranderende manier worden gebruikt om ze te bereiken. Als in Zweden de afwezigheid van afsluitingen en maskers niet heeft geleid tot hogere besmettingspercentages dan in landen waar mensen aan huis gekluisterd zijn of waar ze zelfs op basisscholen maskers op hebben gehad, wordt dit element niet beschouwd als een bewijs van ineffectiviteit van de maatregelen. Als in Israël of in Groot-Brittannië massale vaccinatie infecties heeft doen toenemen en ze virulenter heeft gemaakt, zet hun voorbeeld de heersers van andere landen er niet toe aan voorzichtig te zijn in de vaccinatiecampagne, maar dwingt het hen eerder om het verplichte karakter van het geven van de vaccinatie te evalueren. Als ivermectine of hyperimmuunplasma geldige behandelingen blijken te zijn, is dit niet voldoende om ze toe te staan, laat staan ​​aanbevelen. En degenen die zich afvragen wat de reden is voor deze verontrustende irrationaliteit, onthouden zich uiteindelijk van oordeel en geven een soort fideïstische acceptatie aan de uitspraken van de Covidpriesters , of omgekeerd artsen als onbetrouwbare tovenaars.

 

Een enkel script onder een enkele richting

 

Zoals ik al eerder zei, worden we geconfronteerd met een kolossale misleiding, gebaseerd op leugens en bedrog. Deze misleiding gaat uit van de veronderstelling dat de rechtvaardigingen die door de autoriteiten worden aangevoerd ter ondersteuning van hun acties oprecht zijn. Eenvoudiger, de fout bestaat erin te geloven dat de heersers eerlijk zijn en aan te nemen dat ze niet tegen ons liegen. Dus we volharden in het vinden van min of meer plausibele rechtvaardigingen, met als enig doel niet te erkennen dat we het voorwerp zijn van een tot in het kleinste detail geplande samenzwering. En terwijl we proberen irrationeel gedrag rationeel te verklaren, terwijl we logica toeschrijven aan de onlogische acties van degenen die ons regeren, leidt cognitieve dissonantie ertoe dat we onze ogen sluiten voor de realiteit en de meest schaamteloze leugens geloven.

 

We hadden moeten begrijpen – ik schreef het enige tijd geleden – dat het Grote Resetplan was niet het resultaat was van het geraaskal van een of andere ‘samenzweringstheoreticus’, maar het ruwe bewijs van een crimineel plan, decennia lang bedacht en gericht op het vestigen van een universele dictatuur waarin een minderheid van onmetelijk rijke en machtige mensen van plan is het geheel tot slaaf te maken en te onderwerpen van de mensheid aan de globalistische ideologie. De beschuldiging van “samenzweringstheorie” had misschien logisch kunnen zijn toen de samenzwering nog niet duidelijk was, maar vandaag ontkennen wat de elite sinds de jaren vijftig van plan is, is niet te rechtvaardigen. Wat Kalergi, de Rothschilds, de Rockefellers, Klaus Schwab, Jacques Attali en Bill Gates sinds de Tweede Wereldoorlog zeggen, is gepubliceerd in boeken en kranten, becommentarieerd en overgenomen door internationale instanties en stichtingen, precies verzonnen door partijen en regering meerderheden. De Verenigde Staten van Europa,

 

De criminele mens

 

Als men eenmaal begrijpt dat de huidige gebeurtenissen bedoeld zijn om bepaalde resultaten te behalen – en bijgevolg om bepaalde belangen na te streven namens een minderheidsdeel van de mensheid, met onschatbare schade voor de meerderheid – moeten we ook de eerlijkheid hebben om de misdadiger te erkennen mens [geest] van de auteurs van dit plan. Dit criminele ontwerp doet ons ook de fraude begrijpen die door de civiele overheid wordt begaan door bepaalde maatregelen te presenteren als een onvermijdelijke reactie op onvoorspelbare gebeurtenissen, terwijl de gebeurtenissen kunstmaig zijn gecreëerd en uitvergroot met als enig doel een revolutie te legitimeren – die Schwab identificeert als de vierde industriële revolutie– bedoeld door de elite ten nadele van de hele mensheid. De slavernij van het gezag is daarentegen het resultaat van een proces dat zelfs eerder begon, met de Franse Revolutie, en dat de politieke klasse tot dienaar maakte, niet van God (wiens heerschappij het minachtend negeert) noch van het soevereine volk (dat het veracht en gebruikt, alleen om zichzelf te legitimeren), maar van de economische en financiële machthebbers, van de internationale oligarchie van bankiers en woekeraars, van multinationals en farmaceutische bedrijven. In werkelijkheid behoren al deze onderwerpen bij nader inzien toe aan een klein aantal bekende zeer rijke families.

 

“Equal enslavement”, allen als gelijken in de slavernij, is ook duidelijk in de media: journalisten hebben aanvaard – zonder enig gewetensbezwaren – zich te prostitueren voor de machtigen, zo ver gaan dat ze de waarheid censureren en schaamteloze leugens verspreiden zonder zelfs maar de schijn van geloofwaardigheid te geven. Tot vorig jaar telden journalisten de aantallen ‘slachtoffers’ van Covid door iedereen die positief testte als terminaal ziek voor te stellen; vandaag worden degenen die sterven na te zijn gevaccineerd altijd en alleen getroffen door een vage ‘ziekte’, en zelfs vóór de postmortale onderzoeken besluiten ze officieel dat er geen verband bestaat tussen iemands overlijden en de toediening van het genenserum. Ze verdraaien de waarheid ongestraft wanneer het hun verhaal niet bevestigt, en buigen het naar hun doeleinden.

 

Wat er al anderhalf jaar gebeurt, is tot in het kleinste detail breed aangekondigd door de makers van de Great Reset zelf; net zoals ons werd verteld over de maatregelen die zouden worden genomen. Op 17 februari 1950, toen hij voor de Senaat van de Verenigde Staten getuigde, zei de bekende bankier James Warburg: “ We zullen een wereldregering hebben, of je het nu leuk vindt of niet. De enige vraag die rijst is of deze wereldregering bij consensus of met geweld zal worden ingesteld .” Vier jaar later werd de Bilderberg Groep geboren, die onder haar leden karakters heeft geteld zoals [Italiaanse zakenman Gianni] Agnelli, Henry Kissinger, Mario Monti en de huidige Italiaanse premier Mario Draghi. In 1991 schreef David Rockefeller: “De wereld is klaar voor een wereldregering. De supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite en wereldbankiers is zeker te verkiezen boven de nationale zelfbeschikking die in de afgelopen eeuwen werd toegepast .” En hij voegde eraan toe: “ We staan ​​aan de vooravond van een wereldwijde transformatie. Alles wat we nodig hebben is de ‘juiste’ wereldwijde crisis en de naties zullen de Nieuwe Wereldorde accepteren .” Vandaag kunnen we bevestigen dat deze “juiste crisis ” samenvalt met de pandemische noodsituatie en met de “lockstep ” die sinds 2010 is geschetst door het Rockefeller Foundation-document ” Scenarios for the Future of Technology and International Development “, waarin de gebeurtenissen waarvan we nu getuige zijn, zijn allemaal verwacht ( hier ).

 

Kortom, ze hebben een vals probleem gecreëerd om bevolkingscontrolemaatregelen als schijnoplossing te kunnen opleggen , kleine en middelgrote bedrijven op te heffen met lockdowns en de groene pas ten voordele van enkele internationale groepen, onderwijs te slopen door op te leggen afstandsonderwijs, de kosten van mankracht en werknemers verlagen met “ slim werken ”, de volksgezondheid privatiseren ten voordele van BigPharma, en regeringen toestaan ​​de noodtoestand te gebruiken om in afwijking van de wet wetgeving uit te vaardigen en zogenaamde vaccins op te leggen aan de hele bevolking, waardoor burgers in al hun bewegingen traceerbaar en chronisch ziek of onvruchtbaar zijn.

 

Alles wat de elite wilde doen, hebben ze gedaan. En wat onbegrijpelijk is, is dat ondanks het bewijs van de voorbedachte rade van deze verschrikkelijke misdaad tegen de menselijkheid, die de leiders van bijna de hele wereld als handlangers en verraders beschouwt, er geen enkele magistraat is die een dossier tegen hen opent om de waarheid vast te stellen en de schuldigen en medeplichtigen te veroordelen. Degenen die het er niet mee eens zijn, worden niet alleen gecensureerd, maar ook als publieke vijanden bestempeld, als infecteurs, als niet-personen voor wie geen rechten worden erkend.

 

Diepe staat en diepe kerk

 

Nu, in het licht van een crimineel plan zou het op zijn minst logisch zijn om het aan de kaak te stellen en bekend te maken, om het vervolgens te kunnen afwenden en de schuldigen te berechten. De lijst van verraders zou moeten beginnen met de regeringsleiders, met kabinetsleden en gekozen functionarissen, en dan verder gaan met de virologen en corrupte artsen, de medeplichtige functionarissen, de leiders van de strijdkrachten die niet in staat zijn zich te verzetten tegen de schending van de Grondwet, de sold-out journalisten, de laffe rechters en de onderdanige vakbonden. Op die lange lijst die misschien ooit zal worden opgesteld, moeten ook de leiders van de katholieke kerk worden vermeld, te beginnen met Bergoglio en niet slechts een paar van de bisschoppen, die ijverige uitvoerders zijn geworden van de wil van de prins tegen het ontvangen mandaat van Christus. En zeker, in die lijst, zou men de omvang van de samenzwering en het aantal samenzweerders herkennen, hetgeen de gezagscrisis en de perversie van de burgerlijke en religieuze macht bevestigt. Kortom, het zou duidelijk zijn dat het corrupte deel van de civiele autoriteit – de diepe staat – en het corrupte deel van kerkelijk gezag – de diepe kerk – twee kanten zijn van dezelfde medaille, beide instrumenteel voor de vestiging van de Nieuwe Wereldorde.

 

Om deze alliantie tussen burgerlijke en religieuze macht te begrijpen, is het echter noodzakelijk om de spirituele en eschatologische dimensie van het huidige conflict te erkennen en het te plaatsen in de context van de oorlog die Lucifer sinds zijn val tegen God heeft gevoerd. Deze oorlog, waarvan de uitkomsten beslist ab æterno zijn met de onverbiddelijke nederlaag van Satan en de Antichrist en de overweldigende overwinning van de Vrouw omringd door de sterren (Onze-Lieve-Vrouw, Maria), nadert nu zijn einde. Dit is de reden waarom de krachten van de duisternis momenteel zo wild zijn, zo ongeduldig om de naam van Onze-Lieve-Heer van de aarde te schrappen, om niet alleen zijn tastbare aanwezigheid in onze steden te vernietigen door kerken af ​​te breken, kruisen te slopen en christelijke feestdagen te onderdrukken; maar ook door het geheugen te elimineren, de christelijke beschaving teniet te doen, haar leer te vervalsen en haar aanbidding te verlagen. En om dit te doen, is de aanwezigheid van een trouwe en moedige Hiërarchie, die bereid is het martelaarschap te ondergaan om het christelijk geloof en de morele leer te verdedigen, zeker een obstakel. Daarom was het vanaf de allereerste fase van het globalistische plan essentieel om de hiërarchie te corrumperen in moraal en doctrine, slaapcellen, om het te beroven van elk bovennatuurlijk verlangen, en om het kwetsbaar te maken voor chantage dankzij financiële en seksuele schandalen; allemaal met als doel het uit te sluiten en te elimineren zodra het doel is bereikt, volgens de gevestigde praktijk.

 

Deze infiltratieoperatie begon eind jaren vijftig, toen het project van de Nieuwe Wereldorde net vorm kreeg. Een paar jaar later begon het zijn eigen ondermijningswerk, met het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie, met het oog op de verkiezing van Roncalli en de verdrijving van kardinaal Siri, Pacelli’s ‘dauphin’, of vermoedelijke opvolger als paus, een reden voor enthousiasme vormde zowel voor het progressieve en modernistische element binnen de kerk, als voor het communistische, liberale en maçonnieke element van de burgerlijke wereld. Vaticanum II vertegenwoordigde binnen het kerkelijk lichaam wat “Le serment du Jeu de Paume” (Eed op de Kaatsbaan, werd op zaterdag 20 juni 1789 te Versailles afgelegd; een bepalende gebeurtenis aan het begin van de Franse Revolutie) was voor het maatschappelijk middenveld: het begin van de Revolutie. En als ik bij vele gelegenheden de aandacht heb gevestigd op het subversieve karakter van de Raad, geloof ik vandaag dat een historische analyse aandacht verdient waarin ogenschijnlijk losgekoppelde feiten een verontrustende betekenis krijgen en veel dingen verklaren.

 

gevaarlijke betrekkingen

 

Zoals Michael J. Matt heeft gemeld in een recente video in The Remnant ( hier), beginnen we vandaag alle stukjes van het mozaïek in elkaar te zetten, en we ontdekken – door de toelating van een van de hoofdrolspelers – dat Mgr. Hélder Câmara, aartsbisschop van Olinda en Recife in Brazilië, had in die jaren een ontmoeting met de jonge Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum en theoreticus van de Great Reset. Toen Schwab Câmara eenmaal herkende vanwege zijn verzet tegen de traditionele kerk en zijn revolutionaire en pauperistische theorieën, nodigde hij hem uit op het Davos Forum, omdat hij zijn deelname aan dit evenement als buitengewoon belangrijk beschouwde met het oog op het project van de Nieuwe Orde. We weten dat Hélder Câmara een van de organisatoren was van het ‘pact van de catacomben’, dat op 16 november 1965, een paar dagen voor de sluiting van het concilie, door ongeveer veertig ultraprogressieve bisschoppen werd ondertekend. “Een andere, nieuwe sociale orde” ( hier , nr. 9) gebaseerd op rechtvaardigheid en gelijkheid. En het verbaast ons niet dat onder de ondertekenaars ook Mgr. Enrique Angelelli, de hulpbisschop van Cordoba in Argentinië, “[een] referentiepunt voor de toenmalige vader Jorge Mario Bergoglio ” ( hier ). Bergoglio zelf verklaarde vanaf het begin van zijn pontificaat dat hij akkoord ging met de eisen van het Pact van de Catacomben. Op 20 oktober 2019, tijdens de Synode over de Amazone, werd de viering van het pact tussen de samenzweerders herhaald in de Catacomben van Santa Domitilla ( hier ), waarmee werd bevestigd dat het plan dat bij de Raad was begonnen, precies in Jorge Mario Bergoglio zijn vervulling had gevonden. Verre van afstand te nemen van de ultra-progressieven die hem steunden en die zijn verkiezing bepaalden tijdens het laatste conclaaf, laat Bergoglio nooit een kans voorbijgaan om te bewijzen dat hij perfect in overeenstemming is met het plan van de Nieuwe Wereldorde, te beginnen met de medewerking van Vaticaanse commissies en dicasteries met milieuactivisme van een Malthusiaanse matrix en hun deelname aan de Council for Inclusive Capitalism , een wereldwijde alliantie met de Rothschilds, de Rockefeller Foundation en grote banken. Dus aan de ene kant hebben we David Rockefeller van de Trilaterale Commissie, en aan de andere kant hebben we Klaus Schwab, die door huwelijk verwant is met de Rothschilds ( hier ), met het World Economic Forum, en beiden staan ​​arm in arm met het hoofd van de Katholieke Kerk om de Nieuwe Orde te vestigen door middel van de Grote Reset, zoals gepland sinds de jaren 1950.

 

Het wereldontvolkingsplan

 

Onder de medewerkers van dit pactum sceleris moeten ook enkele leden worden geteld van de Pauselijke Academie voor het Leven, waarvan de organisatie onlangs door Bergoglio zelf werd vernietigd toen hij de meest trouwe leden van het leergezag verwijderde en verving door voorstanders van ontvolking , anticonceptie en abortus. De steun van de Heilige Stoel voor vaccins zou geen verrassing moeten zijn: in juni 2011 had de Sovereign Independent de kop op de voorpagina: “Ontvolking door gedwongen vaccinatie: de koolstofvrije oplossing!” ( hier ). Naast de kop ging een foto van Bill Gates vergezeld van een citaat van hem: “De wereld heeft vandaag 6,8 miljard mensen. Dat loopt op tot ongeveer 9 miljard. Als we nu echt geweldig werk doen op het gebied van nieuwe vaccins, gezondheidszorg, reproductieve diensten [abortus en anticonceptie] , verlagen we dat met misschien 10 of 15 procent“. Dit is wat Bill Gates elf jaar geleden zei. Tegenwoordig is hij een van de aandeelhouders van de Black Rock-groep die de farmaceutische bedrijven financiert die de vaccins produceren, een van de belangrijkste sponsors van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), en ook van een groot aantal openbare en particuliere entiteiten die met gezondheid te maken hebben. Aan zijn zijde vinden we vreemd genoeg George Soros, de “filantroop” van de Open Society, die samen met de Bill and Melinda Gates Foundationonlangs geïnvesteerd in een Brits bedrijf dat wattenstaafjes produceert voor Covid-testen ( hier ). En aangezien we het over economische kwesties hebben, wil ik eraan herinneren dat de Heilige Stoel aandelen ter waarde van ongeveer € 20 miljoen heeft in twee farmaceutische bedrijven die een anticonceptiemiddel hebben geproduceerd ( hier ), en meer recentelijk heeft zij geïnvesteerd in een fonds dat garant staat voor zeer hoge winsten in geval van een geopolitieke of pandemische crisis dankzij speculatie op internationale valuta, het “Geo-Risk”-fonds beheerd door de investeringsbank Merrill Lynch, die het moest sluiten vanwege zijn torenhoge rendementen na de eerste paar maanden van de pandemie ( hier ). Ander kapitaal, afkomstig uit de “Peter’s Pence”-collectie, was gebruikt om verschillende andere initiatieven te financieren, zelfs in samenwerking met [Italiaanse zakenman] Lapo Elkann, wiens inspanningen onder meer Rocketman omvatten., de autobiografische film van Elton John. Om nog maar te zwijgen van de onroerendgoedspeculaties en de aankoop van het Londense gebouw aan Sloane Avenue 60, waarover de berichtgeving ons ruimschoots heeft geïnformeerd, werd door Bergoglio zelf tot een aankoop besloten waarvan ik uit betrouwbare bron weet. En dan is er China: altijd in de naam van “samenhang” en de “kerk van de armen voor de armen” die Bergoglio zo dierbaar is, zijn er mensen die geloven dat het geheime akkoord opgesteld door de jezuïeten en voormalig kardinaal Theodore McCarrick heeft mogelijk substantiële financiering verkregen van het communistische regime in Peking in ruil voor het stilzwijgen van het Vaticaan over de vervolging van katholieken en de schending van de mensenrechten ( hier ).

Hetzelfde geldt voor het immigratieracket: onder degenen die winst halen uit de ontvangst van immigranten zijn de Vaticaanse commissies en de bisschoppenconferenties, waaraan verschillende landen aanzienlijke financiële middelen verstrekken voor de opvang van illegale immigranten. Het afschuwelijke monument met de bronzen boot opgericht door Bergoglio op het Sint-Pietersplein is de plastische weergave van een hypocrisie die het onderscheidende kenmerk is van dit pontificaat. In een recente audiëntie op woensdag konden we deze woorden horen: “ Hypocrieten zijn mensen die doen alsof, vleien en bedriegen omdat ze leven met een masker over hun gezicht en niet de moed hebben om de waarheid onder ogen te zien. […] Hypocrisie in de kerk is bijzonder verfoeilijk; en helaas bestaat er hypocrisie in de kerk en zijn er veel hypocriete christenen en predikanten ”( hier ). Ik geloof dat commentaar niet nodig is.

 

Diepe staatsinterferentie

 

Er zijn talrijke voorbeelden van inmenging van de diepe staat in het leven van de Kerk. We mogen de e-mails van John Podesta en Hillary Clinton niet vergeten, die de intentie tonen om Benedictus XVI uit het pausdom te verdrijven en zo een nieuwe ” lente van de kerk ” te initiëren. Dat zou progressivistisch en globalistisch zijn, wat later tot stand kwam met het aftreden van Benedictus en de verkiezing van de Argentijn. Evenmin kunnen we de inmenging over het hoofd zien van entiteiten en instellingen die allesbehalve dicht bij religie staan, zoals de B’nai B’rith, bij het dicteren van de richting van de “vernieuwing” van de Kerk na Vaticanum II en vooral onder dit pontificaat. Ten slotte moeten we ons enerzijds de minachtende weigering herinneren om gehoor te geven aan conservatieve politieke en institutionele persoonlijkheden, en aan de andere kant de gepassioneerde glimlachende ontmoetingen met leiders van links en van het progressivisme, samen met uitingen van enthousiaste tevredenheid ter gelegenheid van hun verkiezing.[1] waar het netwerk van sociale en politieke relaties een soort progressieve vrijmetselarij vormt en zorgt voor schitterende carrières voor zogenaamde “volwassen katholieken”, degenen die de naam “christen” gebruiken zonder zich consequent te gedragen met het christelijk geloof en de ethiek in hun dienst aan public affairs: Joe Biden en Nancy Pelosi; Romano Prodi, Mario Monti, Giuseppe Conte en Mario Draghi; om er maar een paar te noemen. Zoals we kunnen zien, bestaat de samenwerking tussen de diepe staat en de diepe kerk al lang en heeft ze nu de resultaten opgeleverd waarop haar aanhangers hopen, met zeer ernstige schade aan zowel de staat als de religie.

 

De sluiting van kerken begin 2020, nog voordat de civiele autoriteiten de lockdowns oplegden; het verbod op de viering van missen en het toedienen van de sacramenten tijdens de pandemische noodsituatie; de groteske ceremonie op 27 maart 2020 op het Sint-Pietersplein ( hier ); het aandringen op vaccins en hun promotie als moreel legitiem, ondanks dat ze zijn geproduceerd met cellijnen die afkomstig zijn van geaborteerde foetussen; Bergoglio’s verklaringen dat het genetische serum een ​​“ morele plicht ” vertegenwoordigt voor elke christen; de introductie van de “ Groene Pas”gezondheidspaspoort in het Vaticaan en meer recentelijk in katholieke scholen en in sommige seminaries; de Heilige Stoel die bisschoppen verbiedt aan te kondigen dat ze tegen de vaccinatieplicht zijn, onmiddellijk goedgekeurd door bepaalde bisschoppenconferenties – dit zijn allemaal elementen die de ondergeschiktheid van de diepe kerk aan de orden van de diepe staat aantonen , en de manier waarop de Bergogliaanse kerk een integraal onderdeel van het globalistische plan is. Als we dit alles combineren met de afgodische cultus van de pachamama recht onder de bogen van de Sint-Pietersbasiliek; het aandringen op irenistische oecumene, pacifisme en pauperisme; de goedkeuring van de situatie-ethiek en de substantiële legitimering van overspel en concubinaat in Amoris Laetitia; de verklaring dat de doodstraf moreel ongeoorloofd is; de goedkeuring van linkse politici, revolutionaire leiders en abortusactivisten; de woorden van begrip voor LHBT-kwesties, homoseksuelen en transseksuelen; de stilte over de legitimering van homoseksuele verbintenissen en de nog verontrustender stilte over de zegen van sodomitische echtparen door Duitse bisschoppen en priesters; en het verbod op de Tridentijnse Mis met de afschaffing van het Motu Proprio Summorum Pontificum van Benedictus XVI, realiseren we ons dat Jorge Mario Bergoglio de taak uitvoert die hem is toevertrouwd door de globalistische elite, die wil dat hij de vereffenaar van de katholieke kerk wordt en de oprichter van een filantropische en oecumenische sekte van maçonnieke inspiratie die bedoeld is om de Universele Religie ter ondersteuning van de Nieuwe Orde. Of deze actie nu wordt uitgevoerd met het volle bewustzijn, uit angst of onder chantage, niets doet afbreuk aan de ernst van wat er gebeurt, noch aan de morele verantwoordelijkheid van degenen die het bevorderen.

 

De Luciferiaanse matrix van de Nieuwe Wereldorde

 

Op dit punt is het noodzakelijk om te verduidelijken wat wordt bedoeld met de ‘Nieuwe Wereldorde’, of liever wat de makers ervan bedoelen, ongeacht wat ze in het openbaar zeggen. Want aan de ene kant is het waar dat er een project is, dat bepaalde mensen het bedacht hebben en belast zijn met de uitvoering ervan; maar aan de andere kant is het ook waar dat de inspirerende principes van het project niet altijd worden onthuld, of tenminste niet openlijk kan worden toegegeven dat ze nauw verband houden met wat er vandaag gebeurt, aangezien een dergelijke erkenning zelfs tegenstand zou oproepen van degenen die de meest vreedzame en gematigde zijn. Het is één ding om de “Groene Pass” op te leggen met het excuus van de pandemie; maar het is iets heel anders om te erkennen dat het doel van het paspoort is om ons eraan te wennen dat we worden gevolgd; en nog een ander om te zeggen dat deze totale controle het “merkteken van het beest ” is waarover het boek van de Apocalyps spreekt (Op 13:16-18). De lezer zal het me vergeven als ik, om mijn argument te demonstreren, mijn toevlucht moet nemen tot het gebruik van citaten van zo’n ernst en slechtheid dat ze verbijstering en afschuw opwekken – maar dit is nodig als we willen begrijpen wat de werkelijke bedoelingen van de architecten van deze samenzwering werkelijk zijn, en de ware aard van de historische strijd die ze voeren tegen Christus en Zijn Kerk.

 

Om de esoterische wortels te begrijpen van de gedachte die ten grondslag ligt aan de Verenigde Naties, waarnaar ooit verlangd werd door [de 19e-eeuwse Italiaanse politieke activist] Giuseppe Mazzini, kunnen we niet anders dan rekening houden met personages als Albert Pike, Eliphas Levi, Helena Blavatsky, Alice Ann Bailey of andere discipelen van Luciferiaanse sekten. Hun geschriften, gepubliceerd sinds het einde van de negentiende eeuw, zijn nogal onthullend.

 

Albert Pike, een vriend van Mazzini en een mede-vrijmetselaar, hield in 1889 in Frankrijk een toespraak tot de hoogste niveaus van de vrijmetselarij, die vervolgens op 19 januari 1935 werd herdrukt door het Engelse tijdschrift The Freemason.

Pike verklaarde:

Wat we tegen de menigte moeten zeggen, is dat we een god aanbidden, maar het is de god die we aanbidden zonder bijgeloof […] . De vrijmetselaarsreligie zou door ons allen, ingewijden van de hoogste graden, in de zuiverheid van de Luciferiaanse doctrine moeten worden gehandhaafd. Als Lucifer geen God was, zou Adonay [sic] [de God van de christenen] wiens daden wreedheid, trouweloosheid en haat jegens de mens zijn, barbaarsheid en weerzin tegen de wetenschap bewijzen, hem dan belasteren?

“Ja, Lucifer is God, en helaas is Adonay ook God. Want de eeuwige wet is dat er geen licht is zonder schaduw, geen schoonheid zonder lelijkheid, geen wit zonder zwart, want het absolute kan alleen bestaan ​​als twee goden: duisternis is nodig om licht te laten dienen als zijn huid, zoals het voetstuk nodig is voor de standbeeld, en de rem op de locomotief… de leer van het satanisme is een ketterij; en de ware en zuivere filosofische religie is het geloof in Lucifer, de gelijke van Adonay; maar Lucifer, God van Licht en God van Goed, strijdt voor de mensheid tegen Adonay, de God van Duisternis en Kwaad.

 

Deze belijdenis van geloof in de goddelijkheid van Satan is niet alleen een erkenning van wie de echte Grote Architect is die de Vrijmetselarij aanbidt, maar ook een godslasterlijk politiek project dat de oecumene doormaakt van Vaticanum II, wiens eerste theoreticus de Vrijmetselarij was:

De christen, de jood, de moslim, de boeddhist, de volgeling van Confucius en Zarathoestra kunnen zich als broeders verenigen en samen bidden tot de enige god die boven alle andere goden staat (vgl. Albert Pike, Morals and Dogma , ed. Bastogi, Foggia 1984, deel VI, blz. 153).

En de identiteit van de ” enige god die boven alle andere goden is ” is goed uitgelegd in het voorgaande citaat.

 

In een andere brief schreef Pike aan Mazzini:

We zullen de nihilisten en atheïsten ontketenen en een formidabele sociale catastrofe uitlokken die de naties duidelijk zal laten zien, in al zijn afschuw, het effect van absoluut atheïsme, de oorsprong van barbaarsheid en bloedige subversie. Dan zullen overal burgers, gedwongen zich te verdedigen tegen een wereldminderheid van revolutionairen, […] het ware licht ontvangen door de universele manifestatie van de zuivere leer van Lucifer, die uiteindelijk aan het zicht van het publiek wordt onthuld; een manifestatie die zal worden gevolgd door de vernietiging van het christendom en ook van het atheïsme, dat tegelijkertijd zal worden overwonnen en verpletterd! (zie brief van 15 augustus 1871 aan Giuseppe Mazzini, bibliotheek van het British Museum, Londen).

 

Het zal u niet ontgaan zijn dat de “ grote ketterij van afgescheidenheid ” merkwaardig in overeenstemming klinkt met de oecumene die door Pius XI in zijn encycliek Mortalium Animos werd veroordeeld , een oecumene die werd aangenomen door de Verklaring van Dignitatis Humanae en recentelijk opging in de doctrine van “ inclusiviteit ”, geformuleerd door degenen die toestonden dat afgodische aanbidding tot de pachamama werd aangeboden in de Sint-Pietersbasiliek. Het is duidelijk dat de term ” afgescheidenheid ” bedoeld is om in een negatieve sleutel de noodzakelijke scheiding van goed van kwaad, van waar van onwaar, van recht van fout aan te duiden, die het criterium vormt voor het morele oordeel over menselijk gedrag. Inclusiviteit” verzet zich tegen dit onderscheid, door zich opzettelijk door het kwaad te laten besmetten om het goede te vervalsen, het ware en het valse gelijk te stellen om de eerste te corrumperen en de laatste legitimiteit te geven.

 

De gedeelde ideologische wortels van de oecumene

 

Als men niet begrijpt dat de ideologische wortels van de oecumene intrinsiek verbonden zijn met de maçonnieke Luciferiaanse esoterie, kan men het verband niet vatten dat de leerstellige afwijkingen van Vaticanum II verbindt met het plan van de Nieuwe Wereldorde. De revolutie van 1968 was een triest voorbeeld van die pacifistische en oecumenische ambities, waarin het “Age of Aquarius” werd gevierd door de musical Hair (1969) en vervolgens door John Lennon met Imagine (1971):

 

Stel je voor dat er geen hemel is. Het is gemakkelijk als je het probeert.

Geen hel onder ons. Boven ons alleen lucht.

Stel je voor dat alle mensen slechts leven voor de dag.

Beeld je in dat er geen landen zijn. Het is niet moeilijk om te doen.

Niets om voor te doden of voor te sterven, en ook geen religie.

Stel je voor dat alle mensen in vrede leven.

Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben, maar ik ben niet de enige.

Ik hoop dat je je ooit bij ons zult voegen, en dat de wereld één zal zijn.

Stel je geen bezittingen voor. Ik vraag me af of je dat kunt.

Geen behoefte aan hebzucht of honger, een broederschap van mensen.

Stel je voor dat alle mensen de hele wereld delen.

 

Dit manifest van het maçonnieke nihilisme kan worden beschouwd als de hymne van het globalisme en de nieuwe universele religie: het is geen toeval dat het werd gebruikt als themalied voor de Olympische Spelen van 2012 in Londen, en meer recentelijk voor die in Tokio. Een ziel die niet op een dwaalspoor wordt gebracht, kan alleen maar afschuw voelen bij deze godslasterlijke woorden. Hetzelfde geldt voor de woorden van Lennons niet minder godslasterlijke lied God (1970):

God is een concept waaraan we onze pijn afmeten. […]

Ik geloof gewoon in mezelf .

 

Ik begrijp dat het voor velen verontrustend is om te accepteren dat de Hiërarchie zich misschien heeft laten bedriegen door haar vijanden, door hun verzoeken de hunne te maken in vragen die de ziel van de Kerk raken. Het is zeker dat er maçonnieke prelaten waren die erin slaagden hun ideeën in het concilie te introduceren door ze te verhullen, maar in het volle besef dat ze onverbiddelijk zouden leiden tot de realisatie van die afbraak van religie die het uitgangspunt is voor de vestiging van de nieuwe tijd – het Aquariustijdperk – waarin Onze Lieve Heer uit de samenleving wordt verbannen om de Antichrist te verwelkomen. Men kan dan de knipogende toegeeflijkheid begrijpen die door veel katholieke persoonlijkheden aan de vrijmetselarij wordt gegeven – ik denk aan de kardinalen Martini en Ravasi, onder de velen – en hun verzet tegen de excommunicaties die de pausen hernieuwden tegen de sekte. kathèkon [“degene die weerhoudt” (vgl. 2 Thess 6:7)] moet worden geëlimineerd. ( 2 Thess 1:6-7 )

 

We moeten ook bedenken, met enige schaamte, dat bepaalde uitspraken van Ratzinger een poging suggereren om het globalistische project te “christianiseren”, zonder het als antichristelijk en antichristelijk te veroordelen:

Laat het Kind van Bethlehem je bij de hand nemen! Wees niet bang; stel je vertrouwen in hem! De levengevende kracht van zijn licht is een stimulans voor het bouwen van een nieuwe wereldorde ( hier ).

 

Deze woorden bevestigen helaas de misvatting van het hegeliaanse denken, dat de professor van Tübingen tot aan de troon beïnvloedde. Het feit dat de paus geen standpunt innam, stelde hem zeker in staat om op de een of andere manier als een bondgenoot van het globalistische plan te worden beschouwd, als de Italiaanse president Giorgio Napolitano in zijn eindejaarstoespraak van 2006 tot het Italiaanse volk kon bevestigen: er is harmonie tussen paus Benedict en ik bij het ondersteunen van een Nieuwe Wereldorde” (31 december 2006). Aan de andere kant weerspiegelt het Hegeliaanse proces van thesis-antithese-synthese het motto van de alchemie, Solve et Coagula, die werd aangenomen door de vrijmetselarij en door de Luciferiaanse esoterie. Het is het motto dat op de armen van Baphomet verschijnt, het helse idool dat wordt aanbeden door de hoogste niveaus van de maçonnieke sekte, zoals wordt toegegeven door de meest gezaghebbende leden. In zijn essay Lucifer Rising specificeert Philip Jones dat de hegeliaanse dialectiek “ een vorm van christendom als stelling combineert met een heidens spiritualisme als antithese, met het resultaat van een synthese die sterk lijkt op de Babylonische mysteriereligies .”

 

Het globalistische pantheïsme van Theilard de Chardin

 

Oecumene is een van de belangrijkste thema’s van het globalistische denken. Dit wordt bevestigd door Robert Muller, die adjunct-secretaris-generaal van de Verenigde Naties was: “ We moeten zo snel mogelijk op weg naar een één-wereldregering, een één-wereldreligie en één wereldleider. Voor hem creëerde een van de pleitbezorgers van de Volkenbond, Arthur Balfour, de ” Synthetic Society “, die tot doel had de “één-wereldreligie” te creëren. Pierre Theilard de Chardin zelf, een door het Heilig Officie veroordeelde ketter van de jezuïet en tegenwoordig een gevierd theoloog van het progressivisme, beschouwde de Verenigde Naties als “ de progressieve institutionele belichaming van zijn filosofie ”, en sprak zijn hoop uit dat “een algemene convergentie van religies op een universele Christus die ze allemaal vervult….lijkt mij de enig mogelijke bekering van de wereld te zijn, en de enige vorm waarin een religie van de toekomst kan worden opgevat ” om “ de kloof te verkleinen tussen pantheïsme en christendom door uit te tekenen wat de christelijke ziel van het pantheïsme of het pantheïstische aspect van het christendom zou kunnen worden genoemd .” Het zal u niet ontgaan dat de pachamama en de toekenning van Mariale connotaties aan Moeder Aarde deze concepten van Theilard de Chardin tot een verontrustende realiteit maken. En dat is niet alles: Robert Muller, de theoreticus van de wereldregering die ook een leerling is van de theosoof Alice A. Bailey, verklaart: “ Teilhard de Chardin beïnvloedde zijn metgezel [de jezuïet pater Emmanuel Saguez de Breuvery, die belangrijke functies bekleedde bij de VN] , die op zijn beurt zijn collega’s inspireerde, en die op hun beurt een rijk proces van mondiaal en langetermijndenken binnen de Verenigde Naties op gang brachten , dat veel naties heeft getroffen en mensen over de hele wereld. Ik werd diep beïnvloed door Teilhard .” In zijn boek The Future of Man schrijft Theilard: “Ook al is de vorm ervan nog niet zichtbaar, morgen zal de mensheid ontwaken in een pan-georganiseerde wereld. Muller was de grondlegger van het World Core Curriculum , dat gericht was om onze kinderen te oriënteren op wereldburgerschap, op de aarde gerichte overtuigingen, socialistische waarden en de collectieve mentaliteit, die een vereiste worden voor de beroepsbevolking van de 21e eeuw” (New Man Magazine) . En als hij met trots Alice A. Bailey opeist als een van zijn inspirators, ontdekken we dat zij een discipel was van de theosofische beweging die werd gesticht door Helena Blavatsky, een verklaarde Luciferiaan. Om Blavatsky’s karakter correct te begrijpen, volgen hier een paar citaten uit haar geschriften:

Lucifer staat voor Leven, Gedachte, Vooruitgang, Beschaving, Vrijheid, Onafhankelijkheid… Lucifer is de Logos, de Slang, de Verlosser.

 

En, bijna anticiperend op de pachamama :

De Hemelse Maagd wordt dus tegelijkertijd de Moeder van Goden en Demonen, omdat zij de altijd liefhebbende weldadige Godheid is… Maar in de oudheid en in werkelijkheid is de naam [van deze god] Lucifer. Lucifer is het goddelijke en aardse Licht, zowel de Heilige Geest als Satan op hetzelfde moment.

 

Tenslotte:

Het is Satan die de god van onze planeet is en de enige god.

 

Het was Alice A. Bailey die de Lucifer Publishing Company oprichtte , die nu bekend staat als de Lucis Publishing Company, nauw verwant aan de Lucis Trust, voorheen de Lucifer Trust, erkend als een NGO door de Verenigde Naties. Als we aan deze hoop helse omzwervingen de woorden toevoegen van David Spangler, de directeur van het Planetary Initiative Project van de Verenigde Naties, zullen we beseffen hoe verschrikkelijk de dreiging is die over ons allemaal hangt:

Niemand zal deel uitmaken van de Nieuwe Wereldorde tenzij hij een daad van aanbidding verricht voor Lucifer . Niemand zal de New Age binnengaan tenzij hij een Luciferiaanse initiatie ontvangt ( Reflections on the Christ , Findhorn, 1978).

 

Alice A. Bailey schrijft over de New Age:

De prestaties van de wetenschap, de veroveringen van naties en de veroveringen van grondgebied zijn allemaal indicatief voor de methode van het Vissentijdperk [het tijdperk van Christus] , met zijn idealisme, zijn strijdbaarheid en zijn afgescheidenheid op alle gebieden – religieus, politiek, en economisch. Maar het tijdperk van synthese, van inclusiviteit en begrip is aangebroken, en de nieuwe opvoeding van het Aquariustijdperk [het tijdperk van de Antichrist] moet heel subtiel de menselijke aura beginnen binnen te dringen.

 

Vandaag zien we hoe de onderwijsmethoden die door Muller in het World Core Curriculum zijn getheoretiseerd , door bijna alle landen zijn overgenomen, inclusief de LGBT-ideologie, gendertheorie en alle andere vormen van indoctrinatie. Dit wordt bevestigd door de voormalige directeur van de WHO, Dr. Brock Chisolm, die uitlegt wat het onderwijsbeleid van de VN wil bereiken:

Om een ​​wereldregering tot stand te brengen, is het noodzakelijk om hun individualisme, trouw aan familietradities, nationaal patriottisme en religieuze dogma’s uit de geest van de mensen te verwijderen (vgl. Christian World Report , Marzo 1991, Vol. 3).

 

Zie opnieuw de fil rouge die niet alleen Klaus Schwab verbindt met Hélder Câmara, maar ook Robert Muller en Alice A. Bailey met Pierre Theilard de Chardin en Emmanuel Saguez de Breuvery, altijd in een globalistische sleutel en onder de onheilspellende inspiratie van Luciferiaanse gedachte. Een diepgaande analyse van deze verontrustende aspecten zal het mogelijk maken om de waarheid te belichten en de medeplichtigheid en het verraad te onthullen van niet weinig geestelijken die tot slaaf zijn gemaakt van de vijand.

 

Onze reactie op de gezagscrisis

 

De corruptie van autoriteit is zodanig dat het erg moeilijk is – althans in menselijke termen – om een ​​vreedzame uitweg te veronderstellen. In de loop van de geschiedenis zijn totalitaire regimes met geweld omvergeworpen. Het is moeilijk voor te stellen dat de gezondheidsdictatuur die de afgelopen maanden is ingesteld, anders kan worden bestreden, aangezien alle bevoegdheden van de staat, alle informatiemiddelen, alle internationale openbare en particuliere instellingen, alle economische en financiële potentaten zijn medeplichtig aan deze misdaad.

 

Geconfronteerd met dit sombere scenario van corruptie en belangenconflicten, is het onontbeerlijk dat al degenen die niet ondergeschikt zijn aan het globalistische plan zich verenigen in een compact en samenhangend front, om hun natuurlijke en religieuze rechten, hun eigen gezondheid en die van hun geliefden, hun vrijheid en hun goederen. Waar het gezag faalt in zijn plichten en inderdaad het doel verraadt waarvoor het is ingesteld, is ongehoorzaamheid niet alleen wettig maar ook verplicht: geweldloze ongehoorzaamheid, althans voorlopig, maar vastberaden en moedig. Ongehoorzaamheid aan de onwettige en tirannieke dictaten van het kerkelijk gezag, overal waar het zich medeplichtig maakt aan het helse plan van de Nieuwe Wereldorde.

 

Conclusie

 

Sta mij toe deze reflectie af te sluiten met een korte spirituele gedachte. Alles wat we weten, ontdekken en begrijpen over de wereldwijde samenzwering die zich momenteel ontvouwt, toont ons een geweldige realiteit die tegelijkertijd scherp en duidelijk gedefinieerd is: er zijn twee kanten, de kant van God en de kant van Satan, de kant van de kinderen van het licht en de kant van de kinderen van de duisternis. Het is niet mogelijk om met de vijand in het reine te komen, noch is het mogelijk om twee heren te dienen (Mt 6:24). De woorden van onze Heer moeten in onze geest worden gegrift: “ Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij verzamelt, verstrooit” (Mt 12:30). Het is krankzinnig en godslasterlijk om te hopen een wereldregering te bouwen waarin het goddelijke koningschap van Jezus Christus wordt verboden, en niemand die zo’n plan heeft zal ooit slagen. Waar Christus regeert, heersen vrede, harmonie en gerechtigheid; waar Christus niet regeert, is Satan een tiran. Laten we dit goed overwegen, wanneer we moeten kiezen of we afspraken maken met de tegenstander in naam van een valse vreedzame coëxistentie! En laten die prelaten en burgerlijke leiders die denken dat hun medeplichtigheid alleen economische of gezondheidskwesties raakt, en doen alsof ze niet weten wat er achter dit alles zit, daar ook goed over nadenken.

 

Laten we ons wenden tot Christus, Christus die de Koning is van de harten, van gezinnen, van samenlevingen en van naties. Laten we Hem uitroepen als Onze Koning en Maria de Allerheiligste als Onze Koningin. Alleen op deze manier kan het slechte project van de Nieuwe Wereldorde worden verslagen. Alleen op deze manier kan de Heilige Kerk gezuiverd worden van verraders en afvalligen. En moge God naar ons gebed luisteren.

 

+ Carlo Maria Viganò, aartsbisschop

 

 

28 augustus 2021

 1. Augustinus, bisschop en biechtvader en kerkleraar

 

 


[1] Pater Giuseppe Dossetti (1913-1996) wordt beschouwd als de grondlegger van de “Bologna-school” van het “progressieve katholicisme”. Hij diende als peritus in Vaticanum II van kardinaal Giacomo Lercaro, aartsbisschop van Bologna, en had een grote invloed op het controleren van de procedures van het Concilie.
 

Auteur:Hypoliet

13 commentaren op “Viganò: Overwegingen over de Grote Reset en de Nieuwe Wereld Orde

  1. betekenis: Créteil {ensie.nl/oosthoek/abbaye-de-creteil}
   BETEKENIS & DEFINITIE; Abbaye de Créteil, een oud huis bij Parijs dat in 1906 gehuurd werd door een groep jonge schrijvers en kunstenaars: René Arcos, Georges Duhamel (vgl. zijn roman Le désert de Bièvres, 1937), Albert Gleizes, Henri Martin-Barzun (voornaamste financier), Charles Vildrac e.a. Men wilde leven van wat de tuin opbracht en van het zelf drukken en verkopen van door henzelf of door anderen geschreven boeken. Andere schrijvers, schilders en musici voegden zich voor kortere of langere tijd bij hen, onder wie Jules Romains, wiens Vie unanime (1908) daar gedrukt werd. Na 14 maanden kwam door geldgebrek een einde aan dit kunstzinnig centrum.
   L’Abbaye kende geen bepaalde litteraire of andere stroming, de deelnemers waren sterk individualistisch in hun werk. Verschillende namen later deel aan het unanimisme.
   LITT. M.L.Bidal, Les écrivains de l’Abbaye (1938); M.Decaudin, La crise des valeurs symbolistes (1960).

   De professor rechtsgeleerdheid beseft blijkbaar niet dat in opstand komen met of zonder het gele vestje dat hij draagt, met of zonder kracht of macht die hij vooropstelt, hem niets tot steun zal en kan dienen.
   Altijd hetzelfde refreintje: zonder respect voor God lukt niets.

   1. Ook zonder diepgaande analyse van de universiteit, de literaire en artistieke ‘Abbaye de Créteil’ (het verband ontgaat me overigens) of het geloofsgehalte van de man in kwestie, acht ik mij in staat om te kunnen beoordelen of wat hij in het interview zegt onzin is of niet. Impliceert de nogal boude stelling dat hij ongelovig is, althans naar uw mening voor de camera onvoldoende het godsbesef ventileert, dat hij onzin uitkraamt?

 1. Interview van Tucker van het Amerikaanse FoxNews met de katholieke president van Polen.
  EXCLUSIVE: Tucker is joined by Polish president for bombshell interview
  {youtube.com/watch?v=Iipyl3fCuq0}
  In landen als Hongarije en andere, voornamelijk Polen, zou men nog steeds burgerlijke vrijheid garanderen. De Poolse president verwelkomt iedereen die als vrije burger de Poolse nationaliteit wil aanvaarden met voorkeur voor katholieken, dus geen van buitenaf gedwongen intrek van vreemdelingen! Dit is wel een zeer moedig standpunt. Zullen zij er in slagen stand te houden, en hoe?

 2. Met dank aan Eric en zijn helper, voor de prompte en uitstekende vertaling van Mgr. Vigano’s, “toestand in de wereld” !

 3. Het is nodig dat complotonderzoekers katholiek zijn, want uiteindelijk zijn de menselijke agenten van de NWO dienaren van onzichtbare entiteiten die sturing geven aan de gehele tirannieke machine, entiteiten die hiërarchisch te werk gaan met een opperheerser aan de top, Lucifer, de satan, het antiek serpent dat uit de hemel gestoten werd door Mikaël, één van de zeven vorsten die staan voor Gods Troon.

  Het gnostisch dualisme van Albert Pike, met de godslasterlijke bewering dat Lucifer gelijk in macht zou zijn met de God van Mozes, dat de satanische duisternis licht zou zijn en de christelijke God een “demiurg”, is de valse doctrine die gedeeld wordt door de machthebbers van de Nieuwe Wereldorde. Bedwelmd door dat manicheïstisch dualisme wandelen zijn in de duivelse illusie dat zij en hun donkere heerser kunnen winnen tegen God en Hem kunnen onttronen, dezelfde waan die de geest van Nimrod vergiftigde in oude dagen, ten tijde van de Spraakverwarring.

  De achttiende-eeuwse Verduistering was het werk van die donkere vijand, en zoals zijn slaven hem, prins der duisternis, een lichtbrenger noemen, zo noemen zij die Verduistering een “Verlichting” en de slavernij die eruit voortgekomen is “vrijheid”, zoals zij ook de rituele mensenoffers, die zij in de donkere krochten van hun satanstempels aan hun donkere heerser brengen “vrijheid” noemen en de christelijke veroordeling ervan “tirannie”, “obscurantisme” en “barbaarsheid”.

  De moderne wereld is gebouwd op satanisme.

  Zie het kerkdocument “Vox in Rama” van Paus Gregorius IX, mensen; het gaat hier over een strijd van eeuwen, van millennia. Nu proberen de dienaren van de onderwereld een openbare wereldregering te installeren, onderworpen aan de satan, met een in aantallen gereduceerde slavenbevolking (door abortus, gifspuiten, sodomitische kinderloosheid en bloedvergieten) die gemakkelijker te controleren zou zijn dan numeriek sterkere volkeren; een slavenbevolking ontworteld door rassenvermenging. Maar de satan is geen god zoals zijn knechten beweren en zij zijn niet onoverwinnelijk; schaar u dus, lezers, allen onder de Kruisbanier van Christus, met de woorden “In hoc signo vinces” op de lippen die eertijds Constantijn ontving, en voer echte, harde strijd tegen de vijanden van God en mens, tegen de onwettige tirannieke regeringen die er walgelijk plezier in scheppen mensen te terroriseren, en maak geen concessies aan die verachtelijke internationale bende van rovers en moordenaars.

 4. Zo beknopt, en zo veel historische feitelijkheden in de juiste context neergelegd door Mgr. Vigano, opent misschien de ogen van velen, sceptici en naïeven, voor de dubbele wereld van een satanische realiteit.
  Dat is de wereld van het geheime, eeuwenoude joodse complot tegen de katholieke Kerk van altijd.
  Met de nep “pandemie” staatsgreep in talloze landen, heeft dit historische complot zich voor het eerst bloot gegeven, top down.

  Gestart met de Farizeese vervolgingen tegen de Apostelen en de eerste Christenen, in Jeruzalem, is, 2000 jaar later, de eindfase in zicht. De daders zijn bekend, de eindafrekening staat voor de deur.
  Maar, “”de infiltratie begon niet eind jaren 1950″” , zoals de Mgr. zegt, noch de aards gebonden oorlog van de Kabal tegen God. Eind jaren 1950, werd de slotfase ingeluid van een lange geschiedenis. Het Vaticaan 2 Concilie (1962-1965) was de lang verwachte nekslag tegen de katholieke Kerk van altijd.
  Desalniettemin, zover is het niet gekomen, dankzij de belofte van Christus, “de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen”. Maar tussen het Jeruzalem van toen en nu, liggen 2000 jaar.

  Het eerste succes van de Kabal, vond plaats in 1517, toen Luther opkwam zijn ketterij op de kerkdeur spijkerde, en in de daaropvolgende gewelddadige revolutie jaren van de Reformatie, die zijn eeuw tekenen. Luther betaalde een zware tol, met zelfmoord, door ophanging aan zijn hemelbed in 1546. Luther vond steun in Duitsland, vooral bij de verarmde lagere adel en de bourgeoisie, die brood zagen in het roven van de kerkelijke goederen. De Duitse Boerenoorlog (1527-1527) was een godsdienstoorlog. Luther gooide olie op het vuur, en zette aan tot het uitmoorden van de weerspannige boeren bevolking. Het platteland wilde de Duitse elites niet volgen. Maar onduidelijk is tot nu toe, wie de oorlog tegen de boeren financierde.

  In Nederland was de situatie gecompliceerder. Aanvankelijk door de moeizame politieke verhouding met keizer Karel V, en later met zijn zoon koning Philips II.
  Het NL streven, naar zelfredzaamheid en lossere banden met het centrale gezag (1560), en later de onafhankelijkheid, verstrengelden zich met de Calvinistische stroming van een kleine, sektarische minderheid van Gereformeerden. Het Calvinisme kwam uit Frankrijk binnenwaaien, via Vlaanderen, Gent en Antwerpen, naar de Nederlanden. Het vuur werd aangewakkerd, door de Gereformeerden en hun terroristen aanhangers, de geuzen. De hamvraag is wie betaalde hen om welvarende steden en landstreken rond o.a. Gorkum, Brielle, Utrecht, Haarlem, Amsterdam, Alkmaar, Deventer, met de beeldenstorm in vuur en vlam te zetten.
  De lagere adel, noch de lokale bourgeoisie hadden daartoe de middelen. Maar het feit ligt er dat de calvinisten Reformatoren de katholieke heerser, Philips II, koning van Spanje, om wilden kopen met 30 ton goud. De katholieke koning wees dat af. Hij bleef tegen de erkenning van godsdienstvrijheid, dwz. de vrije uitoefening van de Calvinistische ketterij, inclusief het gebruik van katholieke kerken en kapellen.

  Maar de hamvraag is, waar moest 30 ton goud vandaan komen ?
  De lagere adel had dat niet, noch de handels bourgeoisie in de steden. De hogere adel, Egmondt en Hoorne, hadden ook niet de beschikking over een dergelijk vermogen.

  Laten we eerst een uitstapje maken naar de Engelse geschiedenis, ongeveer 120 jr. later.
  Stadhouder Willem 3 van Oranje kreeg van de Amsterdams joodse grachtengordel bankiers, 2 miljoen goud ponden, om naar Londen over te steken, teneinde de katholieke Engelse koning Jacobus 2, te vermoorden of te verjagen, en om zelf als koning van Engeland te gaan regeren. Hij was verzekerd van lokale militaire steun, betaald door de joods Londense bankiers. Jacobus vluchtte voor de dreiging en het verraad in eigen kring. Hij stond machteloos. Willem 3 moest ook de City stichten, als staat in de staat, en de Bank of England oprichten. Van dat goud is de aanvankelijk arme Oranje familie, in Engeland schatrijk geworden.
  Gezien de gebleken enorme goud reserves op de Amsterdamse grachtengordels voor het omkopen van de Oranje vorst Willem 3, is het hoogst aannemelijk dat 120 jr. eerder, hetzelfde mogelijkerwijs gebeurde. Gezien de eeuwige haat van de Synagoge van Satan (Ap.2:9, 3:9), tegen Christus en Zijn Kerk, is het zeer aannemelijk dat de toen al in Amsterdam woonachtige joodse bankiers, ook de financiers waren van de NL Reformatie, inclusief het leefgeld voor de rondzwervende geuzen terroristen. Die joodse bankiers families waren afkomstig uit Spanje, waar zij in 1492, door de koningin ‘Isabelle la Catholique’, verjaagd waren met al hun bezittingen. De meesten gingen al of niet via Venetië, naar Antwerpen, Hamburg en Amsterdam.

  Diverse bronnen bekrachtigen dat de 16de eeuwse Reformatie (1566-1572) niets van doen had met het élan van een volks beweging, maar alles met geweld en terrorisme van de geuzen, die het land afstroopten. Zij waren niet de enigen. Bajonetten en militair geweld van huursoldaten, in dienst van lokale machthebbers in de belangrijkste steden, deden de inwoners van religieuze kleur verschieten.

  In Duitsland moet het niet anders geweest zijn. Oorlogen en revoluties zijn geld verslindende operaties die boven de draagkracht uitgaan van de in die tijd, adellijke, leidende families. De Boerenoorlog (1525-1527) moet voor de toenmalige adel, op eigen kracht, niet haalbaar geweest zijn. De kerkelijke bezittingen waren het lokaas, ter motivering, maar de financiering van de oorlog moet, in navolging van de Amsterdamse geestverwanten, gekomen zijn van de vele joodse bankiers families, in Hamburg of Frankfurt. Ook zij waren afkomstig uit Zuid-Europa, en wilden zich vestigen onder een protestant bestuur. Dat was hun motivatie.

  Bij de Franse revolutie (1789) zien we hetzelfde patroon terugkeren. Het katholieke Frankrijk van de koningen, telde nauwelijks joodse inwoners. Dus kwam het geld van buiten. Uiteindelijk moesten de joodse financiers uit Londen, Amsterdam (Etta Palm), Hamburg en New York, bij springen, om de revolutie te kunnen voortzetten.

  Om terug te keren naar de lijn van Mgr. Vigano, de strijd tegen de Synagoge van Satan (Ap.2:9,3:9) is van oudsher een permanent gegeven, enkel onderbroken door een Middeleeuws millenium van hoogtij Christendom, in de 4de eeuw – 16de eeuw.
  Daarbuiten is er voortdurend sprake van Christen vervolgingen, vanaf de Kruisdood (jr. 33), de marteldood in Rome van St. Petrus (jr. 66) en St. Paulus (jr. 67) en vanaf de eerste vernietiging van Jeruzalem en de Tempel (jr. 70), in de joodse diaspora, tot aan de emancipatie van de Kerk onder keizer Constantijn (+337). Na Constantijn volgt een eeuwenlange periode van bovenliggende katholieke vrede, tot aan de Reformatie in de 16de eeuw.
  Joden hadden een aparte burgerlijke status en woonden in aparte wijken. Afgesloten getto’s hadden de voorkeur van de rabbijnen, teneinde de “kudde” vrij te waren van assimilatie.

  Met de Reformatie komt de nieuwe breuk die het Kerkelijk monopolie op religieuze vrede doorbrak. De beschaving in de toenmalige Christelijke wereld raakte verdeeld, in Kerk en wereldbeeld. Alle latere oorlogen en revoluties zijn hieruit voortgekomen. De vrijmetselarij werd in 1717, in Londen opgericht door 2 dominees, James Anderson (1678-1739) en Desaguiler (1683-1744).
  Vanaf de Reformatie, loopt de lijn van opstand tegen God en de Kerk door, via de grote Verduistering van Voltaire en consorten (18de eeuw), naar de Franse revolutie (1789), die in barensweeën het moderne atheïsme en het communisme (Babeuf) op de wereld zette. Zonder Reformatie was er geen Franse revolutie geweest.

  Vele Europese oorlogen en revoluties kleuren de 19de eeuw bloed rood. Maar daar kon het niet bij blijven. De 20ste eeuw werd getekend door 2 gecreëerde, alles vernietigende Wereldoorlogen, plus de Bolsjewieken revolutie in Rusland (1917). Zij waren opgezet en gemanipuleerd door dezelfde joodse bankiers die de Reformatie en de Franse revolutie (1789), de wereld ingebracht hebben. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) was het sluitstuk van de joodse drang tot wereld overheersing, en vernietiging van de Kerk en het Christendom.
  Twee pausen zijn daarvoor verantwoordelijk geweest, de communist en vrijmetselaar Roncalli, alias paus J XXIII (+1962) en de praktizerend homosexuele joodse vrijmetselaar Montini, alias paus P VI (+1978). Dat concilie was de kroon op het werk van joods maçonnieke subversieve activiteiten, de afgelopen eeuwen doorheen. “De infiltratie”, startte niet eind jaren 1950, maar was al veel langer aan de gang. Eind 19de eeuw was het de vrijmetselaar kardinaal Rampolla die bijna het doel bereikte, maar werd tijdig ontmaskerd door de geheime dienst van de Oostenrijkse keizer. Een halve eeuw later lukte de maçonnieke coup wel. En ga zelf, beste lezer, de overige lange kerkgeschiedenis maar na om te zien hoe ongelofelijk de Kerk van altijd heeft weten stand te houden, ondanks menselijk falen : coups, tegenpausen, infiltratie, corruptie, moord, zedelijk verval, en nog veel meer. Maar Christus heeft al die tijd door woord gehouden, “de poorten der hel zullen haar niet overweldigen”, ook niet met de huidige paus Bergoglio.

  1. Nog een nabrander, op bovenstaand n.a.v. de ontvangen +++ reacties.
   De historische kennis die we vooral op jeugdige leeftijd opdoen, beklijft veelal een leven lang. Hoe meer je weet, des te duidelijker zit de synthese in je hoofd.
   Geschiedenis is een hoofdvak, en verdient veel meer aandacht dan gewoonlijk op de scholen ingegoten wordt. Daarbij komt dat Kerkgeschiedenis bepalend is. Zij is de rode draad om de overige geschiedenis te kunnen begrijpen, zoals de echte theologie (Thomas) de moeder is van alle wetenschap. De Heilige Don Bosco, leraar voor de jeugd, begreep dat als geen ander. Hij vatte samen, “geschiedenis gaat over, “vòòr of tegen Christus en Zijn Kerk”.

   Maar helaas, het vak wordt veelal onderschat. We zien nu generaties van 50ers, die nauwelijks geschiedenis op school hebben gehad. Dat is niet toevallig, maar doelbewust ingezet, door links socialistische regeringen en hun meelopers. Voor de generaties daaronder zal het niet veel beter gesteld zijn. Zij vormen de generaties “niks”, met nog vele andere spot namen.

   Voor zover ik kan beoordelen gaan priesteropleidingen ook mank aan gedegen onderricht Kerkgeschiedenis. Het besef ontbreekt dat juist de echte, degelijke kennis, de zelfverzekerdheid versterkt en vijanden tot zwijgen brengt. Diegene die de geschiedenis bepaalt, bepaalt ook de huidige maatschappelijke verhoudingen en die in de toekomst. De geschiedenis van de Reformatie is een typisch voorbeeld van massa bedrog en manipulatie van generaties, door de eeuwen heen, door een agressieve, gereformeerde, protestante elite, opgevolgd door een links-liberale PvdA/VVD elite. Hoeveel RK jongeren groeiden niet op met een katholiek minderwaardigheid complex, tegenover protestanten, communisten en socialisten ? Die hele Reformatie was de staatsgreep van een kleine minderheid, gesteund door een bloedige geuzen terreur, van de ergste soort. De Reformatie in Duitsland en in Engeland was niet anders, zelfs nog bloediger. Shakespeare is altijd katholiek gebleven, maar moest vluchtten naar Frankrijk. Geen Engelsman die het weet !!! In NL geldt dat ook, volgens sommige bronnen, voor Admiraal de Ruyter. Lees voor Reformatie, de bloedige Revolutie (1789), in de hoofden van de Franse bevolking. Al die volken zijn gehersenspoeld, en dat gaat maar door.

   Tot aan de FR bezetting door Napoleon (+1815), was de meerderheid van NLers, katholiek. De Belgische afscheiding (1830) werd door gedrukt door protestante dominees rond koning Willem I. Zij vreesden de minderheid in “eigen” land te zijn. Dezelfde leugens en hetzelfde schande argument kan tegen de islam wereld in stelling worden gebracht, zoals paus B XVI deed, enkele jaren terug. De massa’s slikken nagenoeg alles, tenzij de portemonnee getroffen wordt.
   Catechismus kennis, ja, is belangrijk, maar daarnaast ontbrak/ontbreekt gedegen kennis van de echte katholieke geschiedenis, zowel bij de leerling als de leraar. Met echte kennis krijgen zij een onbreekbare rug graat !

   1. Jules van Rooyen: “Catechismus kennis, ja, is belangrijk, maar daarnaast ontbrak/ontbreekt gedegen kennis van de echte katholieke geschiedenis, zowel bij de leerling als de leraar. Met echte kennis krijgen zij een onbreekbare rug graat !”

    Jean-Joseph Gaume was voor een methode van catechese door geschiedvertelling zoals de aartsvaders hun kinderen onderrichtten in de religie; het is wat hij toepaste in zijn “Catéchisme de Persévérance”.

 5. ad.nl/gezond/duizenden-meldingen-over-menstruatiestoornissen-na-coronavaccin~a4e5d762/

 6. Wat een goede analyse. Overeenkomstig met het boek dat ik aan het lezen ben. Pandemie van de angst, geschreven door Kees van der Pijl. Uitgeverij De Blauwe Tijger. N.a.v. de coronacrisis en vaccinatieplicht als opzet naar de Great Reset geleid door een kleine groep elite de oligarchie. Met het doel; de mens op marxistische leest onder controle te brengen. Ga daar niet in mee.
  In de Bijbel staat. De Hemelpoort zal niet worden overweldigd door de hel. Zo is het. Een voorganger in Amerika zegt het duidelijk. Het Wereldse is vroeg of laat een doodlopende weg. De Geestelijke, Zijn Weg van Jezus Christus is een doorlopende weg. Wanneer wij Hem nederig boven alles stellen, de ander lief hebben gelijk ons zelf. Niet afgoden of een afgod aanbidden en dienstbaar zijn. Daarnaast komen we op Zijn spoor. Door regelmatig te bidden, regelmatige kerkgang/eucharistie en regelmatig uit het Woord te lezen. Dat geeft vrede en liefde in het hart en daarbij gevolg vreugde. Misschien is dit de opmaat naar de verdrukking. Maar in de Bijbel staat, houdt u aan mijn Woord en aan Mij, Houd daar aan vast dan kunt u het volhouden en volbrengen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht