De “Endlösung” wordt steeds brutaler georganiseerd maar ook steeds duidelijker ontmaskerd en de protesten zwellen wereldwijd aan

Goede Vrienden,

 

We zijn geroepen om ons lijden en sterven met Christus te doorleven en zo te delen in Zijn verrijzenis. En onze hoogste navolging van Christus is de totale gave van onszelf in het sterven, in vrijheid en liefde. Ons lichaam sterft en vergaat, maar wij blijven eeuwig leven. Ziedaar de twee eigenschappen die nauw met elkaar verbonden zijn. We zijn niet geschapen om bij ons zelf te blijven, alleen, maar om eens eeuwig te leven in God, die nu reeds in ons woont. De Oostenrijkse psychiater Victor Frankl (+ 1997) geeft hiervoor een duidelijk beeld. Hij overleefde meerdere concentratiekampen en kwam tot een diepe levenswijsheid. Hij vergelijkt de mens met het oog, dat gericht is op de schoonheid van de schepping en de mensen om ons heen. Een oog dat zichzelf ziet, is ziek. Het zelfde geldt voor een mens.

 

Als mens vormen we een eenheid van lichaam en ziel. Alle communicatie gebeurt echter langs ons lichaam. Ook de geestelijke waarden kunnen we slechts uitdrukken dankzij ons lichaam. Dit bracht paus Johannes Paulus II er toe om een “theologie van het lichaam” uit te werken. Theologie gaat over God en dus niet over het aardse lichaam. Met deze tegenstrijdige uitdrukking wilde Johannes Paulus II echter wijzen op de goddelijke taak van ons lichaam: het onzichtbare mysterie van God, zichtbaar maken. En God is een gemeenschap van personen, die leven in wederzijdse liefdevolle gave van zichzelf. Ook ons lichaam met zijn seksuele verscheidenheid heeft de taak om deze liefdevolle gave van zichzelf in een gemeenschap van personen uit te drukken. In het huwelijk wordt dit een unieke gemeenschap van personen, exclusief, trouw, vruchtbaar en gericht op eenwording, wat het boek Genesis noemt: “één vlees worden” (Genesis 2, 24). Zo kunnen man en vrouw met God worden tot “medescheppers” van nieuw menselijke leven en wel op oneindig gevarieerde wijze.

 

Vóór de oerzonde leefde de mens in wat Johannes Paulus II noemt: “een oorspronkelijke onschuld”, wat hem tot drie ervaringen bracht: eenzaamheid, gemeenschap en naaktheid. God vormt de mens uit de klei van de aarde en geeft hem zijn levensgeest. Hij heeft dus iets aards en iets goddelijks. Hij staat als het ware tussen de aarde en de hemel in. Dit gevoel van “eenzaamheid” of liever van “eigenheid” wordt nog groter wanneer hij tussen de dieren een gelijke zoekt maar niet vindt: “maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet” (Genesis 2, 20). Vanuit dit zoeken naar een gelijke komt de mens tot de ervaring van gemeenschap. De mens vindt geen gelijke in de aarde en ook niet in de dieren maar wel in de vrouw die God geschapen heeft. Tot heden sprak Genesis algemeen over “de mens” (Hebreeuws: Adam; dam=bloed, adam=mens, adamah=aarde), vanaf nu gaat het over man en vrouw (Zachar, neqeva; iesj, isjah). En wanneer de man de vrouw ziet, jubelt hij het uit: “Eindelijk vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente” (Genesis 2, 23). Het is deze verrukkelijke blik die de vrouw doet leven en waardoor ook de man zelf tot leven komt. Is deze verrukkelijke blik uitgedoofd, dan dooft ook de gemeenschap uit. In deze oorspronkelijke ervaring ontdekken man en vrouw dat zij in hun lichaam een afstraling zijn van God, een icoon van de Drie-eenheid in hun wederzijdse zichzelf gevende liefde. In elkaar ontdekken ze zichzelf én God, naar wiens beeld ze geschapen zijn. Ze leven in een liefdevolle harmonische overgave aan elkaar en aan God. Zij schamen zich niet voor elkaars naaktheid. Door de zonde komt er een breuk in de harmonie met God, met de medemens, met de schepping en een gebrokenheid in de mens zelf. Er treedt schaamte op en hun zien wordt bezoedeld door de begeerte van het kwetsend grijpen voor zichzelf. Hun naakte lichaam is geen zuivere openbaring meer van Gods zelf vergeten liefde maar wordt vermengd met de begeerte naar bevrediging van eigen lust. Jezus stierf naakt aan het kruis om ons te bevrijden van de zonde en deze begeerte. Door ons te verenigen met zijn verlossend lijden en sterven kunnen wij terugkeren naar een herwonnen onschuld, die in ons is blijven sluimeren.

 

Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp maken die bij hem past” (Genesis 2, 18). We kunnen dit onmogelijk interpreteren alsof God iets niet goed heeft voorzien, zoals een architect die een huis uittekent en dan pas ziet dat het veel te klein is. De verandering kwam er omwille van de zonde van de mens. Moeder Agnes-Mariam spreekt in haar overwegingen over de eerste hoofdstukken van Genesis daarom over het plan A, B en C. God past zijn oorspronkelijk plan na het zondig gedrag van de mens telkens aan. Het “alleen blijven” heeft hier dezelfde betekenis als in Jezus’ woord: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort” (Johannes 12, 24). Het gaat er uiteindelijk om dat we door Christus intreden in de gemeenschap met God, die de mens schiep voor de heerlijkheid met Hem. Door de oerzonde heeft de mens deze uitnodiging afgewezen. Nu schept God een “hulp” voor de mens opdat ze samen als man en vrouw in gemeenschap zouden treden met Hem. Zo niet, worden ze teruggeworpen op zichzelf en blijven alleen. En we treden in volledige gemeenschap met God door het offer van de totale gave van onszelf. Jezus zegt dat Hij liever geen offers meer wil maar wel barmhartigheid (cf. Mattheus 9, 13). Hoe kunnen we dit verstaan wanneer het hele boek Exodus een beschrijving is van de bouw van het heiligdom en het voltrekken van offers? Jezus wil het kwaad en het geweld niet bedwingen door het veroordelen en offeren van schuldigen. Dat is de samenvatting van de gehele mensengeschiedenis vóór Hem. Hij zal de schuld van anderen op zich nemen en zijn eigen leven als offer aanbieden. Dat is het begin van een geheel nieuw tijdperk. Daarmee openbaarde Hij wat verborgen was vanaf de grondvesting van de wereld (cfr Mattheus 13, 35). De mensheid was zich niet bewust dat ze leefde van het bestraffen en offeren van schuldigen om het kwaad en het geweld te bedwingen. In de plaats hiervan stelt Jezus het offer van zichzelf, waarmee een nieuw tijdperk begint.

 

Johannes Paulus II heeft zijn “theologie van het lichaam” vooral willen ontwikkelen als steun aan de leer die paus Paulus VI gaf in zijn encycliek “Humanae vitae” (1968). Het westen verkeerde in een “contraceptieve roes” en heeft deze leer niet begrepen en grotendeels verworpen. Mens zijn is zichzelf totaal in liefde geven aan God en aan de medemens. Paulus VI begreep dat de contraceptie een fatale aanslag is op de algehele, wederzijdse liefdevolle overgave van zichzelf in het huwelijk. Hij waarschuwde voor de catastrofale gevolgen. De geschiedenis gaf hem ruimschoots gelijk, hoewel velen dit nog steeds niet lijken te beseffen (1).

 

(1) MAES D., Hoe een paus gelijk kreeg. Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie, De Blauwe Tijger, 2019. Aan deze brede en ruime studie hebben we verschillende jaren gewerkt en bovendien belangrijke hulp gekregen van eminente deskundigen uit de geneeskunde, die zich bijzonder in deze materie hebben verdiept. Samenvatting van de ”Theologie van het Lichaam” blz. 194-202. Boeiende voorstelling door HEALY Mary, Mannen en vrouwen komen uit EdenEen handleiding bij de Theologie van het Lichaam van Johannes Paulus II, Betsaida, 2019.

 

P. Daniel

 

XVI.39

Vrijdag 24 september 2021

Flitsen

Woensdag hebben we een delegatie ontvangen uit Hongarije, waarvan 2 al meerdere malen hier waren. Twee weken geleden hebben ze in Boedapest onze patriarch en bisschop ontvangen n.a.v. het 52e Eucharistisch Congres aldaar. Nu zijn ze in Syrië omdat ze hier verschillende humanitaire projecten steunen. We hebben samen nog eens hartelijk gelachen met deze uitspraak: “Dertig jaar geleden dachten vele Hongaren dat Europa de toekomst van Hongarije was en nu beginnen steeds meer mensen te begrijpen dat Hongarije de toekomst van Europa is!” (Zie korte video over het Eucharistisch Congres in Boedapest onder “En dit nog” achteraan).

De vijgen en de druiven zijn bijna geoogst. Van de kleine wijngaard binnen de muren moet nog een deel geoogst worden. De granaatappels die openbarsten worden iedere dag geplukt maar de algemene oogst moet nog komen. Ondertussen kunnen we ruimschoots genieten van eigen courgetten, komkommers, tomaten, augurken…

Op een avond konden we de volle maan bewonderen die recht boven de kroon van Maria stond. Bovendien herinneren we ons dat het klooster Mar Yakub precies op de rechte (profetische) lijn ligt van Haran (vertrek Abraham) – Deir Mar Yakub, Qara – Damascus (Paulus’ bekering) – Jeruzalem (Jezus’ sterven en verrijzen – Hebron (David tot koning uitgeroepen; begraafplaats van Abraham).

Het menselijk lichaam: een kathedraal van orde en wijsheid

Een hymne op de onvoorstelbare grootheid en wijsheid van ons natuurlijk immuunsysteem, als een Hooglied gebracht door dr. Christian Tal Schaller. Juist hetgeen ons zou moeten worden voorgehouden, wordt angstvallig door de mainstream media verzwegen. Een stevig pleidooi voor een holistische benadering van de mens en grotendeels ook in overeenstemming met de Hildegard-geneeskunde. Ons leven is één geheel van fysische, emotionele, mentale en geestelijke krachten. Ons immuunsysteem is een eenheid van cellen, virussen, bacteriën. De microben zijn onze vijanden helemaal niet, zoals een bepaalde moderne geneeskunde sinds Pasteur ons wil wijsmaken. Wanneer ons lichaam plots ziek wordt, betekent dit dat het wil vechten tegen vergiftiging en is het een oproep tot verandering van levensstijl. Hippocrates wist het al: “Iedere ziekte is het gevolg van onze levenshouding”. En de echte levensbedreigende “killers” van onze gezondheid zijn: angst, woede en groot verdriet. Ons lichaam heeft natuurlijk een gezonde voeding nodig. Dr. Schaller pleit sterk voor vegetarische voeding, evenwel zonder fanatisme: groenten, fruit, granen en geen vlees of melk. Hij is voor een gevarieerde voeding. Flink vasten noemt hij “chirurgie zonder mes”. Zijn concrete raadgevingen zijn zeer ruim: fytotherapie, aromatherapie, homeopathie… natuurlijke voedingssupplementen en alles wat het principe van Hippocrates respecteert “primum non nocere” (vooreerst niet schaden). Belangrijk noemt hij ook het besef dat wij niet veroordeeld zijn om te sterven. Wij zijn wezens van het licht, van de eeuwigheid, onsterfelijk. Alleen ons fysisch lichaam is sterfelijk, maar wijzelf zijn eeuwig, zonder grenzen. Deze bewustwording kan ons bevrijden van alle angst.

Voor de huidige covid 19 vaccins is hij vernietigend. Ze zijn dodelijk en zullen ook een slachting onder de bevolking aanrichten omwille van “protéine Spike S, l’hydrogel Darpa, et surtout l’oxyde de Graphène”. Aan welke ziekte we ook lijden of welk “vaccin” ons ook werd ingespoten, we mogen nooit wegzakken in wanhoop. Zolang we leven is er hoop dat we bevrijd kunnen worden van giftige stoffen en ons lichaam zich kan genezen. Het is nooit te laat om de verantwoordelijkheid voor zijn leven in handen te nemen en te leren hoe men de universele wetten kan respecteren die ook heel de kosmos en al zijn bewoners besturen. Met betrekking tot de zogenaamde covid 19 vaccins is hij zeer duidelijk:

Men moet zich realiseren dat de “definitieve oplossing” die nauwelijks verborgen blijft en waarvan velen naïef denken dat het hen niet aangaat, een ontvolking zal meebrengen voor 75 à 90 % van de mensheid, terwijl deze voorgesteld wordt als bescherming…Er is een stille slachting aan de gang die door de TV zorgvuldig wordt geheim gehouden. Het is des te erger voor hen die het nog steeds niet willen geloven”. (https://www.santeglobale.world/article-1/33-lapproche-holistique-de-limmunite/).

Naar “de definitieve oplossing”

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Washington voorziet deze week een bijzondere top: “Global COVID-19 Summit”. De bedoeling is de pandemie helemaal uit te roeien door een doorgevoerde algemene vaccinatie. Staatshoofden, internationale organisaties en ondernemingen, filantropische organisaties en leiders van niet gouvernementele organisaties worden allen opgeroepen eensgezind mee te werken zodat niemand aan de massavaccinatie ontsnapt (https://www.mondialisation.ca/washington-un-sommet-global-pour-le-pouvoir-par-le-vaccin/5660357).

Ons land en de buurlanden evolueren al in de gewenste richting. Alexander De Croo, Mark Rutte in Nederland, Emmanuel Macron in Frankrijk en Angela Merkel in Duitsland, ze doen met enkele vaste “experten” en de trouwe media hun uiterste best. Er dwaalt een dodelijk virus rond en de enige oplossing is dat iedereen zich laat vaccineren, ook kinderen. Alle middelen moeten daarom ingezet worden opdat zij die nog niet gevaccineerd zijn zo vlug mogelijk de covid 19 spuit zouden krijgen, desnoods gedwongen. Zij zijn immers het grote gevaar van de maatschappij en moeten kost wat kost uitgeschakeld worden. Onze premier De Croo is duidelijk en gaat naar de kern van de zaak: “Niemand heeft het recht om vrijwillig anderen in gevaar te brengen. De vaccins zijn veilig, gratis en overal beschikbaar…Deze epidemie is een epidemie van niet-gevaccineerden aan het worden.”

Het is nu niet de tijd om te zeuren over vrijheden, rechten of de eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer en de onaantastbaarheid van zijn lichaam. Geen gezeur over de grondwet die handelt over uitsluiting of discriminatie op grond van levensovertuiging of politieke overtuiging of op welke grond ook. Niet zeuren over de uitsluiting van iemand of van groepen omwille van een vaccinatiebewijs of testbewijs. Niet zeuren over artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat bepaalt dat niemand mag onderworpen worden aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. En artikel 14 van dit Europees Verdrag verbiedt discriminatie met betrekking tot rechten en vrijheden en bepaalt dat er geen onderscheid gemaakt mag worden op grond van politieke of andere mening, maatschappelijke afkomst of andere status.

Alexander De Croo, meestal beheerst en rustig, schakelt ineens over naar een hogere versnelling met een tot heden ongekende agressiviteit. Het volk wordt zich steeds meer bewust van de werkelijkheid. Op geen enkel moment zijn de dwingend opgelegde maatregelen bedoeld om de gezondheid van het volk te beschermen. Het is een geplande weg naar een steeds meer totalitaire samenleving, geheel gecontroleerd door een kleine superrijke wereldelite, waarvan onze politici de marionetten zijn. Zij weten dat niet het virus maar het “vaccin” dodelijk is. Zij weten dat het niet beschermt tegen besmetting. Zij weten dat gevaccineerden zelf de besmetting doorgeven. Zij weten dat meer vaccinatie ook meer besmetting en meer varianten meebrengt, waardoor weer nieuwe “vaccins” kunnen gepromoot worden. Daarom zijn zij angstig én gehaast om de geplande drastische vermindering van de wereldbevolking door te voeren, voordat een groot deel van de bevolking in opstand komt. Zij weten welke technieken zij hiervoor moeten gebruiken. In de VK is nu de uitvaartondernemer John O’Looney klokkenluider geworden. Zoals iedereen dacht hij aanvankelijk dat er een gevaarlijk virus was. Geleidelijk ontdekte hij de gruwelijke werkelijkheid: mensen worden met duizenden vermoord. Iedere dode werd gemerkt als covid dode. Hij bleef de dode (soms nog warme) lichamen zonder extra bescherming wassen en aankleden zoals altijd! Na de vaccinatie merkte hij een spectaculaire toenamen van doden, ook bij jonge mensen, aan hartinfarcten, bloedklonters…Hij merkte dat de Delta-variant van de vaccinatie zelf komt. Terwijl de economie ingestort is worden er enorme gevangenissen gebouwd, voorzien voor de niet gevaccineerden. Het getuigenis (Engels met Nederlandse ondertiteling) van deze man grijpt je naar de keel: https://hetanderenieuws.nl/britse-uitvaartondernemer-john-olooney-wordt-k0vit-klokkenluider-nederlands-ondertiteld/. Alwie deze “definitieve oplossing” in de weg staat wordt onherroepelijk uitgeschakeld. Prof. Christian Perrone, voormalig Vicepresident van de Europese adviesgroep voor de WHO zegt dat niet gevaccineerden geen gevaar vormen maar dat de gevaccineerden wel een gevaar zijn voor anderen (zoals Israël ten overvloede bewijst). Hij wordt direct ontslagen en geen enkele politicus, eerste minister, president of koning kan rechtvaardigheid vragen voor deze bijzonder deskundige en eerlijke wetenschapper: https://europerenaissance.com/2021/07/12/world-health-organisation-expert-blows-the-lid-off-the-covid-scam/ ;https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/immunization-expert-unvaccinated-people-are-not-dangerous-vaccinated-people-are-dangerous-for-others/

In een recent verleden hebben we een dergelijke agressieve, frontale aanval tegen een bepaalde groep van mensen nog gekend. Toen ging het om het veel belovende Dritte Reich, nu gaat het om het paradijs van de Grote Reset. De wereldelite vindt dat het een offertje waard is. De slogan toen was: “arbeid maakt vrij”. De slogan nu is: “je zult niets meer bezitten en gelukkig zijn”. Toen werden tegenstanders en hen die een andere mening verkondigden in heel het land uitgeschakeld. Nu worden ze in heel de wereld achtervolgd en binnenkort in kampen opgesloten? Toen ging het o.m. om enkele miljoenen joden. Nu gaat het om een drastische opruiming van een groot deel van de wereldbevolking. In die richting zijn ze goed op weg, maar ze zijn er nog niet helemaal. De “Endlösung” wordt steeds brutaler georganiseerd maar ook steeds duidelijker ontmaskerd en de protesten zwellen wereldwijd aan. John O’Looney werd inmiddels al door 45 andere begrafenisondernemers gecontacteerd. Dat maakt de elite nerveus en agressief. Er is hoop: wordt zelf ook wakker!

En dit nog:

“De redactie van www.golfbrekers.be laat weten dat de webstek het slachtoffer werd van een zware cyberaanval waardoor de inhoud sinds 2 weken ergens in de www-vergeetput “verdwenen” is en hoopt dat de problemen snel opgelost geraken.

We zijn bijzonder dankbaar dat Golfbrekers iedere week ons bericht met deskundige video’s en informatie rijkelijk illustreert. Als je een week wacht, kun je een heerlijk geïllustreerd bericht lezen (behalve dus deze week weer).

*

*

  • De zeer invloedrijke SCO (Shangai Cooperation Organisation) heeft in haar 21e jaarlijkse ontmoeting in Dushande (Tadzjikistan) Iran opgenomen als volwaardig lid, waardoor het de westerse sancties en de manipulaties met de dollar flink kan ontlopen. Uiteraard in dank aangenomen door de Iraanse president Ebrahim Raeisi: https://youtu.be/YcB7u0Tc3Fw

*

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

4 commentaren op “De “Endlösung” wordt steeds brutaler georganiseerd maar ook steeds duidelijker ontmaskerd en de protesten zwellen wereldwijd aan

  1. Ik heb ’t nog niet in z’n gehéél gelezen, maar het ademt één en al doordachtheid uit.
    Een ware verademing; hoogwaardig om met ware aandacht gelezen + herlezen te worden.

  2. De mens is geen solist, hij leeft in een samenleving. De mens is niet van zichzelf, zijn oorsprong ligt bij zijn schepper. We zijn ook niet geschapen om te sterven, maar om te leven. We zijn ook niet geschapen om alles beter te weten. De mens zet zijn kathedraal in het middelpunt, het draait om zijn persoontje. We vinden onszelf inderdaad zeer belangrijk, en in wezen zijn we nietig, maar nederigheid is ons vreemd. Dit artikel laat dit met alle genoegen zien.

  3. Pater Daniel is een fijne herder, maar met die nonsens over de theologie van het lichaam, zit hij er helemaal naast.
    Volgens de TvhL ben je als het seks hebt een beeld van de drie-eenheid, dat is ronduit blasfemisch. Het huwelijk is een afbeelding van Christus en de kerk, dat is heel wat anders.
    Ik begrijp niet dat katholiek forum dit zo klakkeloos overneemt.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht