“Mijn lichaam is geen eigendom van de staat”

Goede Vrienden,

De zesde eigenschap van ons mens-zijn is de gave van zichzelf. We leiden dit af van het feit dat we geschapen zijn naar Gods Beeld en Gelijkenis. Jezus heeft ons een God geopenbaard die Drie in Eén is, een gemeenschap, een familie, een stroom van gevende en ontvangende liefde. De Vader geeft en deze gave is de Zoon. De Zoon “ver-geeft”, in de zin van bovenop geven. En de wederzijdse stroom van liefdevolle gave van zichzelf tussen Vader en Zoon is de heilige Geest. Welnu, naar het beeld van deze God zijn wij geschapen. De “inwoning” van deze God dragen wij allen en voor altijd in ons wezen mee. Zo is de gave van onszelf ook voor ons een wezenskenmerk. Al lijkt het tegenstrijdig, we worden onszelf door onszelf te overstijgen. We bereiken onze diepste ontplooiing door ons zelf te geven. Jezus zegt het zo: “Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie, zal het redden” (Marcus 8, 35). Het Tweede Vaticaans Concilie spreekt over een zekere gelijkheid tussen de goddelijke personen en ons. “Deze gelijkheid wijst er op, dat de mens, die op aarde het enige schepsel is dat om zichzelf door God is gewild, zichzelf alleen volledig kan vinden in de oprechte gave van zichzelf” (Gaudium et spesPastorale constitutie over de Kerk in de wereld van deze tijd, nr. 24). Planten en dieren kunnen gebruikt worden voor een ander doel, nl. om de mens te dienen. Wordt echter een mens verzorgd, dan moet dit gebeuren voor hemzelf en niet om de wetenschap of een ander te dienen. Zelf komt de mens echter pas tot algehele ontplooiing door zichzelf te geven.

Vooraleer hier dieper op in te gaan willen we eerst wijzen op een algemene opinie en een algemeen aanvaarde levensstijl die geen enkele aandacht meer besteedt aan “het geven van zichzelf”. Onze tijd hecht veel waarde aan “assertiviteit”, het opkomen voor eigen rechten, de zelfbeschikking, de zelfontplooiing, eigen gevoelens, het genot en plezier, het doorbreken van taboes … Mogelijk bevatte deze stroming in oorsprong enige gerechtvaardigde reactie op een te grote miskenning van eigen gevoelens. In zijn huidige trend is deze levensstijl van onbeperkte eigen zelfontplooiing evenwel in feite zelfvernietigend. Enkele seksuologen en een “Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid” zijn hiervan een duidelijk voorbeeld. Alle schroom en gezonde schaamte willen ze afbreken. Zij ijveren zogenaamd voor preventie van seksuele overdraagbare ziektes maar in feite zijn ze gericht op het zogenaamd afbreken van taboes en geobsedeerd door het vluchtig genot van “plezante seks”. En dit willen ze kinderen op zo jong mogelijke leeftijd opdringen wanneer ze er nog niet rijp voor zijn. Met seksuele organen van man en vrouw in plastiek willen ze aanschouwelijk aantonen op welke wijze het meeste plezier te vergaren valt, waar de gevoelige plekken liggen… Op geen enkel ogenblik is er enige aandacht voor opvoeding tot het ware, diepere menselijke geluk. Het gaat enkel om de biologische, technische, vluchtige beleving van seksueel genot altijd en overal. Een mens die even nuchter nadenkt begrijpt onmiddellijk dat men hiermee kinderen en volwassenen in een verslaving duwt die hen voor de rest van hun leven naar de psychiatrie of de depressie kan leiden. Ouders die protesteren tegen dergelijke opgedrongen, vroegtijdige seksopvoeding aan hun kinderen, krijgen van alle kanten te horen dat het allemaal verantwoord is omdat het op deskundige wijze gebeurt onder leiding van het “Vlaamse expertisecentrum”! Wie zal het gelukkigste zijn: een jongen die alleen maar geleerd heeft op veilige wijze vluchtig plezier te zoeken bij een meisje of een jongen die geleerd heeft zichzelf te beheersen en zich met al zijn gaven voor een ander belangeloos in te zetten? Welke vader zal het gelukkigste zijn: hij die alle trucjes kent van seksueel genot of hij die werkt en zich iedere dag inzet om een vrouw en kinderen te onderhouden die van hem houden en waarvan hij houdt? Het diepe en blijvende menselijk geluk is veel meer dan vluchtig seksueel plezier. De muffe bekrompenheid van sommige “seksuologen” en van een “expertisecentrum voor seksuele gezondheid” is in feite een bewuste, criminele opvoeding tot zelfvernietiging. Ze is vernietigend voor het diepere, blijvende menselijk geluk, omdat zij het “geven van zichzelf” als wezenskenmerk voor een gelukkig mens totaal negeert. Ook in het huwelijk is de seksuele eenwording slechts een middel; het doel is de liefdevolle geestelijke eenwording door de wederzijdse gave van zichzelf. Wanneer het middel als doel wordt nagestreefd, ontstaat er diepe ontgoocheling en frustratie, bron van zoveel onderling geweld. Blijkbaar lijden velen hieronder en belemmeren hun algehele geestelijke gezondheid zonder het zelf te beseffen. En zal een echtpaar dat meer liefdevol, geestelijk één is, ook niet gelukkiger zijn met hun lichamelijke eenwording?

De Poolse priester Maximilaan Kolbe (+ 1941) zag in het concentratiekamp hoe een vader van een groot gezin tot de hongerdood werd veroordeeld. Hij bood zichzelf aan om in zijn plaats te sterven, wat aanvaard werd. Deze huisvader overleefde het concentratiekamp. De daad van “gave van zichzelf” was voor pater Kolbe de bekroning van een heel leven van zelf vergeten liefde, waardoor God wonderen kon verrichten in zijn leven o.a. heeft hij de grootste Japanse uitgeverij geleid, zonder één cent te bezitten en zonder de taal te kennen, alleen om het Onbevlekt Hart van Maria te eren!

Een moedige Vlaamse, klinische psycholoog toont aan hoe we met de “coronacrisis” tot een ideologie van de massavorming en een bewustzijnsvernauwing zijn gekomen, waarin nog slechts één aspect gezien wordt: er is een dodelijk virus waarvoor de algemene vaccinatie de enige oplossing is. Hierdoor worden op onverantwoorde wijze alle redelijke argumentaties en menselijke waarden opzij geschoven. Dan pleit hij er voor dat we de dood opnieuw een plaats zouden geven in onze cultuur. Immers, hoe krampachtiger we deze menselijke werkelijkheid verdringen, hoe meer we er onder lijden. Hij wil dat we opnieuw de waarheid over onszelf en de waarheid over de wereld onder ogen zien. Het zijn wijze raadgevingen. Hij voegt er echter bij, niet terug te willen gaan naar de tijd van vóór de “verlichting”. Is dit geen enorme “bewustzijnsvernauwing” en de weg naar een nieuwe ideologie? Was de “verlichting” in feite niet eerder een “verduistering”? De waarheid over onszelf en over de wereld kunnen we maar bereiken in het licht van de waarheid over de oorsprong. Het christelijk geloof toont ons een God die Schepper en Vader is en Jezus Christus die Verlosser is. Het westen is echter moe van het christendom, misschien omdat we tot heden nog niet echt geprobeerd hebben het christelijk geloof te beleven, op enkele heiligen na. We dienen de schande van het lijden, de dwaasheid van het Kruis en de totale menselijke mislukking van de dood opnieuw hun plaats te geven in ons leven en in onze cultuur. En dat kan slechts in het licht van Jezus Christus. Hiermee ontdekken we “de gave van onszelf” als wezenlijke eigenschap van ons leven. Zovele gewone mensen vinden hun diepste “zelf” door zichzelf belangeloos in te zetten voor anderen.   

P. Daniel

XVI.38

Vrijdag 17 september 2021

Flitsen

De zoon van een minister met een sjeik die erg nauw samenwerken met onze humanitaire hulpverlening in Idlib wilde eindelijk ons klooster eens komen bezoeken. We hebben uiteraard het geëerde gezelschap hartelijk ontvangen.

Het graan dat niet goed genoeg is om bloem en brood van te maken, wordt in stromend water zuiver gemaakt en later gekookt en gedroogd. Het wordt “bourgoul”, wat voor ons ook als een soort basisvoeding geldt.

Een weldoener heeft een flinke som gegeven voor het breiwerk van de vrouwen die daarmee ook een eigen inkomen verdienen. Ze hebben nu schooltassen gebreid die gratis worden uitgedeeld aan de meest behoeftige gezinnen.

De 500 door Kerk in Nood van Spanje bestelde kruisjes zijn uiteindelijk allemaal afgewerkt en verzonden (meegegeven). Er was veel meer werk aan dan gedacht. Als iemand een bepaalde hoeveelheid bestelt, willen we graag nieuwe maken voor de prijs van10 €.

In de wijngaard binnen de muren moeten de druiven nog geplukt worden. Ook de granaatappels die aan het openbarsten zijn worden geoogst.

Een van onze drie ezellinnen was op een namiddag verdwenen. ’n Zoektocht leverde niets op. De volgende dag wist heel Qara dat er een ezelin verdwenen was. Ezelin weer thuis.

Dinsdag 14 september feest van de Kruisverheffing. Op Goede Vrijdag wordt vooral het smartelijk lijden van Jezus herdacht, nu ligt de nadruk eerder op het glorievolle resultaat van Jezus’ dood. Volgens een oude traditie heeft de heilige Helena, moeder van keizer Constantijn drie kruisen gevonden op Golgota. Een ervan werd bij een stervende vrouw gebracht en die genas. Daarmee erkende bisschop Macarius dat dit het kruis was waarop Jezus stierf. Vandaag wordt als een grote feestdag gevierd met byzantijnse Eucharistie, processie en uitvoerige kruishulde. Het is tevens de feestdag van de gemeenschap. Op 14 september 2000 heeft bisschop Ibrahim Nehme deze gemeenschap die net als ruïne heropgebouwd was, kerkelijk erkend alsook de gemeenschap van “de Orde van de Eenheid van Antiochië”. Dit feestelijk nieuws wordt traditioneel met een vreugdevuur ‘s avonds gevierd, de wijze waarop in de oudheid berichten werden doorgegeven. Het vreugdevuur werd uitgesteld tot donderdagavond. De kinderen van de catechese en een aantal getrouwen waren in de vespers aanwezig. Daarna gingen allen in processie naar het “meer van Galilea”, de visvijver. Daar werd het vuur aangestoken aan de voet van een heuvel waarop drie kruisen geplant waren. Tenslotte was er voor iedereen nog wat te eten: maiskolven, vijgen en druiven. Het was een gezellig keuvelen onder elkaar wat tijdig afgesloten werd om de wekelijkse nachtaanbidding te beginnen.

Zal Syrië toch ooit bevrijd zijn van westerse terreur?

Het leven van het Syrische volk zal voorlopig nog erg moeilijk blijven: weinig elektriciteit, een erg duur leven wegens de inflatie, schaarste in voeding en andere noodzakelijke levensmiddelen, de onmogelijkheid iets te ontvangen of in te voeren door de sancties. We ondervinden het zelf iedere dag. Ook het stelen van de olie uit de grootste oliebronnen (nu weer 20 tankers met elk 50.000 l!), het stelen van graanvoorraden of afstoken van de oogst, de aanslagen tegen het leger en de burgers, de bezetting van het Noorden van het land…dankzij de VS, Israël en Turkije, het zal allemaal nog wel een tijd verder gaan. Prof. Daniel Kovalik (Universiteit van Pittsburg) beschrijft de huidige tragedie van het Libanese volk en de blijvende moeilijkheden in Syrië, terwijl hij door de mensen overal hartelijk onthaald wordt (https://www.rt.com/oped/534711-western-sanction-syria-lebanon/).

Toch schijnt er iets in beweging te komen. De golfstaten die vanaf het begin (2011) resoluut de kant van westen kozen om Syrië te ontwrichten en een “regeringswissel” te bewerken, merken nu dat hun enorme financiële inzet en hun terroristen verloren moeite zijn geweest. De militaire en politieke stabiliteit van Syrië is steeds meer gegroeid. De golfstaten samen met Jordanië zoeken weer contact met Damascus, hoezeer de VS zich hier ook tegen verzetten. Ondertussen vragen Oman, Algerije, Tunesië en Irak dat Syrië terug opgenomen zou worden in de Arabische Liga. Ook de Tsjechische Republiek, Oostenrijk, Griekenland, Italië, Spanje en Roemenië zijn hun diplomatieke betrekkingen met Syrië aan het herstellen. (https://thecradle.co/Article/analysis/1669 Arab states edge closer to reconciliation with Syria). Nadat de VS op schandelijke wijze uit Afghanistan zijn gevlucht, lijkt de motivatie om verder te gaan met de ontwrichting van Syrië weinig dynamiek te hebben. Het beeld van de Amerikaanse helden die het Syrische volk komen bevrijden is verder weg dan ooit, hoewel onze journalisten geen moeite sparen om deze kwakkel in de (hun) lucht te houden. Toegegeven, hun verhalen worden wel milder, maar ze kunnen nog steeds de uitdrukking “Syrische regering” niet uit hun pen krijgen, het moet “regime” blijven, hoewel deze term veel meer geldt voor België dan voor Syrië (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/12/deraa-de-wieg-van-de-opstand-tegenassad-in-syrie-is-nu-zo-goe/). Verder blijven onze journalisten trouw aan het draaiboek van de CIA . Naar aanleiding van de bevrijding van Daraa moeten ze nog steeds verwijzen naar de gruwelijke martelingen van de kinderen, waarmee de “Arabische Lente” zou begonnen zijn. Geen enkele journalist heeft ooit enige bewijs kunnen leveren van deze martelingen. Het verhaal werd uitgevonden, twee weken na de gebeurtenissen, door Al Zajeera en met succes verspreid.

Syrië werkt steeds verder aan zijn zorg voor territoriale integriteit. De verzetshaard in Daraa werd grotendeels gebroken en honderden strijders leverden hun wapens in (Daraa Balad: Syrian Army Enters the District; Hundreds Join Reconciliation (bitchute.com) Ook het onderling overleg over de constitutie gaat moeizaam verder, hoe veel inspanningen westerse mogendheden ook blijven doen om de soevereiniteit van het land alsnog te breken.

Ondertussen was de Syrische president met een delegatie in Moskou om de militaire en economische samenwerking nog te versterken. Ziehier hoe Vladimir Poetin de situatie samenvat: “Westerse machten belemmeren de vooruitgang van Syrië, ondanks dat het grotendeels bevrijd is van terroristen. De gezamenlijke inspanningen van Rusland en Syrië hebben terroristen een verlammende slag toegebracht, waardoor Damascus de controle over meer dan 90% van zijn grondgebied heeft teruggekregen” zo Poetin aan Assad en de persverklaring. “Er zijn echter nog enkele obstakels voordat een “volledige” “terugkeer naar het normale leven” mogelijk is in het land” zei President Poetin. “Het grootste probleem is naar mijn mening”, zei President Poetin, “dat buitenlandse strijdkrachten in bepaalde delen van het land aanwezig zijn zonder VN-mandaat, zonder toestemming van de Syrische regering, wat duidelijk in strijd is met het internationaal recht, en verhindert zo om Syrië op te bouwen en verder te gaan het pad van zijn herstel in een tempo dat mogelijk zou zijn als het hele grondgebied zou worden gecontroleerd door een legitieme regering”. De illegale spelers in Syrië zijn de VS, gesteund door de zogenaamde Westerse coalitie en Turkije”. (https://youtu.be/DyqR52pKRzI; Sonja vanden Ende: Syrië is niet belangrijk genoeg meer voor het Westen, het Westen heeft deze oorlog verloren, net als in Afghanistan; Biden Forces Secretly Withdrawing from Syria (bitchute.com).

Inmiddels gaat Syrië Libanon helpen bij het voorzien van gas uit Egypte en elektriciteit uit Jordanië. Een meesterlijke zet van de presidenten van beide landen. Israël en VS zijn uiteraard erg boos: (; https://www.jpost.com/breaking-news/nasrallah-first-shipof-iranian-oil-arrived-in-syria-on-sunday-679369; https://youtu.be/0nZyfwou7l8) . Hezbollah zorgt er voor dat er drie schepen met olie komen uit Iran.

Hoe tragisch de situatie voor Libanon ook blijft en hoe moeilijk voor Syrië, er zijn tekens die er op wijzen dat er zich een grondige verschuiving aan het voltrekken is. De westerse oorlog tegen Syrië is fataal mislukt, maar Rusland vermijdt dat de VS al te veel gezichtsverlies lijden. (Het herinnert ons aan de meesterlijke zet van Poetin toen Obama al onderweg was met zijn oorlogsvloot naar Syrië: dat alle chemische wapens in Syrië opgeruimd worden. Het was een prima zaak voor Syrië dat die oude en gevaarlijke rommel niet had gebruikt en niet wilde gebruiken en nu gratis kon laten opruimen. En Obama kon zichzelf en de wereld wijsmaken, dat door zijn moedig optreden alle chemische wapens werden vernietigd!). Syrië zal ondubbelzinnig onder de militaire bescherming van Rusland komen. Libanon komt onder gezamenlijk Russisch-Amerikaans gezag maar wordt feitelijk door Frankrijk bezet. Ondertussen leven 82 % van de Libanezen onder de armoedegrens in een land dat ook wij gekend hebben als “het Zwitserland van het M.O.”. Terwijl de christenen voor de oorlog (1975) de helft van de bevolking telden, zijn ze nu nog met 20% (met 45 % sjiieten en 35 soennieten). Het zal op een of andere wijze een grondige politieke verandering moeten ondergaan. (Voor Syrië: zie de ontmoeting van B. al Assad met Vl Poetin in Moskou: https://www.youtube.com/watch?v=DyqR52pKRzI)

Verenig je!

Onderstaand bericht werd me toegestuurd. Ik kan hiervan zelf geen verdere informatie geven en niets bevestigen of ontkennen maar ik vind het een voorbeeld van creatief verzet. Het is op dergelijke wijze dat een psychopathisch beleid beantwoord kan worden:

“Chris Van Randwijck. Ik ben arts in 2 ziekenhuizen en heb GEEN spuit gehad en met mij nog driekwart van het personeel van deze 2 ziekenhuizen NIET. Van hogerhand wordt er druk uitgeoefend, maar personeel heeft unaniem besloten dat als één van ons ontslagen wordt omdat hij/zij zich niet wil laten vaxxen dat we met z’n allen de ziektewet ingaan. Dan zouden er 2 ziekenhuizen zo goed als stil komen te liggen en dat gaan de hoge heren echt niet riskeren want dat kost hen miljoenen en zou hen dan zelf hun baan kunnen kosten…

Verenig je met gelijkgestemde collega’s etc en vorm een (massief) blok. Alle zorgtakken zijn afhankelijk van hun personeel dus ze gaan echt geen hele groepen mensen ontslaan”

Ziehier een duidelijke stellingname: “Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers…” (https://www.frontnieuws.com)

En dit nog:

“De redactie van www.golfbrekers.be laat weten dat de webstek het slachtoffer werd van een zware cyberaanval waardoor de inhoud sinds zondag ergens in de www-vergeetput “verdwenen” is en hoopt dat de problemen snel opgelost geraken.”

We zijn bijzonder dankbaar dat Golfbrekers iedere week ons bericht met deskundige video’s en informatie illustreert. Als je een week wacht, kun je een heerlijk geïllustreerd bericht lezen (behalve dus deze week). Welke schrijver kan van deze luxe genieten? Gods Zegen over Golfbrekers!

*

 • Vriendentreffen 2021 thema: vrijheid / Geen gedwongen covid 19 vaccinatie voor kind en jongvolwassene / Covid oplichterij / Moderne oorlogen? / Afghanistan in faze5 / Amerikaanse strategieën in Afghanistan? / www.kla.tv/nl
 • Het Nederlandse kamerlid Gideon van Meijeren geeft een schitterend pleidooi over mediacorruptie. Het wordt steeds duidelijker: iemand die de door de overheid opgelegde openbare opinie niet steunt wordt als staatsgevaarlijk beschouwd én behandeld https://www.youtube.com/watch?v=00jOWKDMRqw

*

*

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

50 commentaren op ““Mijn lichaam is geen eigendom van de staat”

 1. Welke vader zal het gelukkigste zijn: hij die alle trucjes kent van seksueel genot of hij die werkt en zich iedere dag inzet om een vrouw en kinderen te onderhouden die van hem houden en waarvan hij houdt?
  vraagt Daniel Maes zich af. De twee gaan perfect samen

  1. Dat kan de pater niet weten hé, Magda. Hij heeft het ook allemaal maar van horen zeggen. Zowel het een als het ander. Toch?

   1. @Frank Dierickx.
    Wát ’n dom antwoord. Ook Ú heeft leren lezen, omdat Uw leraar zei wat al die letters en cijfers betekenen.

  2. Vanaf de jaren 1960 begonnen de media iedereen te hypnotiseren met socialistische slogans over zoveel mogelijk genot, alles mag zolang je niemand pijn doet. Onmiddellijk werd dan de vraag naar vrije abortus via de mediahypnose bepleit alsof dat een noodzaak zou zijn. En nu zitten we aan het einde van onze cultuur, het kan echt niet meer erger dan deze zelfmoord met vaccins zoals Bill Gates meer dan tien jaren geleden al zei :”Ze zouden een vaccin moeten ontwikkelen om de bevolking uit te dunnen.” Hij heeft deze woorden nooit ontkent en zelfs gelijk gekregen en iedereen doet mee omdat de media dat willen. Hypnose !

   De wetten van God zijn nochtans de fundamenten van het leven, dat mag men niet meer zeggen ?

 2. Beste Pater Daniël,

  – Ik wil je vooreerst bedanken voor je waardevolle brieven op deze website.
  – Wil u a.u.b. de goede link vermelden bij dokter Vernon Coleman. Daar gebeurde een fout uit verstrooidheid en ik kan niet vinden welke link u bedoelde om hier de correctie zelf te publiceren.
  – Nog een vraag: wil u mijn vragen lezen (en, zo u kan en wil, ook beantwoorden) op de website Restkerk, onder de knop EINDTIJDKLOK, artikel: Italië maakt groene pas verplicht voor alle arbeidskrachten. Wellicht vindt u een ‘knipoog’, zodat ik weet dat jij het bent die mij van antwoord dient. Alvast bedankt,

  Met vriendelijke groeten, Vraagstaart

  PS: Gedenk mij eens in uw eucharistische gebeden, als daar nog een plaatsje voor mij bij kan. Ik kan de vermelding in je gebed goed gebruiken. Ook daarvoor bedankt. Zelf voel ik mee met het Syrische volk dat zo sterk op de proef wordt gesteld.

 3. @; …

  Citaat uit het artikel; ▪︎ De waarheid over onszelf en over de wereld kunnen we maar bereiken in het licht van [de waarheid over de oorsprong]▪︎

  Wat die [waarheid over de oorsprong] betreft is te zeggen dat Adam in een staat van consistentie, geschapen is.. ON-verdeeld geschapen is. ..Door de zondeval werd de mens verdeeld in zich-zelf- werd IN-consistent in zichzelf.
  Anna Katharina Emmerick beschrijft het betreffende beeldend in het geschrift: {De geheimen van het oud verbond} = te googlen.

  Maria vertegenwoordigt in Haar -zijn- die oorspronkelijke ongerepte consistentie van VÓÓR de zondeval, maar is eigenlijk grootser dan Eva van vóór de zondeval.. en dat kan de “reformatie” ..de sola Scriptura christen niet accepteren.
  Jezus ongerepte menselijke natuur van zijn Godheid, moest in de [natuurlijke orde] erven van Zijn Moeder anders kan men in dit geval niet spreken van de Menswording.. overeenkomstig wat ieder mens is en erft van zijn ouders. ..Feitelijk heeft de Menswording van Jezus Christus in de sola Scriptura opvatting dus niet plaatsgevonden.

  De noodzakelijkheid dat Maria zonder erfzonde moest zijn werd door de gelovige katholiek door de eeuwen heen als vanzelfsprekend opgevat .. maar wat zeggen de sola Scriptura christenen: •het is juist dat in de katholieke leer de Menswording niet heeft plaatsgevonden.
  Ze zijn dus een “beetje” dom ..om het met koningin 🙉..🙈..😱 Maxima te zeggen.

  Na de dood wordt de IN-consistente mens geoordeeld in hoeverre hij gezondigd heeft tegen dat oerprincipe van de [consistentie] in zijn ziel ..die de spreekwoordelijke rode draad..((wezenskenmerk)).. was in zijn aards zondig bestaan.. ook wordt de mens dan geoordeeld in hoeverre hij op Gods aanbod van Zijn genade geantwoord heeft.. want door Zijn genaden wordt de mens weer zich[zelf] naar het model van de oorspronkelijke vrijheid van vóór de zondeval.
  De mens in zijn zelfgave is onderhevig aan een ont-wikkeling-s proces en geschiedt “op de lijn van de rode draad”.

  Citaat uit het artikel:▪︎Een moedige Vlaamse, klinische psycholoog toont aan hoe we met de “coronacrisis” tot een [ideologie] van de massa–>>[vorming] en een bewustzijnsvernauwing zijn gekomen, waarin nog slechts één aspect gezien wordt: er is een dodelijk virus waarvoor de algemene vaccinatie de enige oplossing is▪︎

  Jezus Christus heeft elke individuele mens in zijn uniekheid op het oog om hem te vormen tot in, (en te herstellen) zijn oorspronkelijke -zijn- van vóór de zondeval.. door Zijn genade werking ..verdiend middels het kruisoffer.
  De overheden doen constant aan massa[vorming].. en dan ook van het individu de zelfgave verwachten ..voor de algemene (satanische) doelstelling van de mis-leidende overheden in eenheid met lucifer middels elitaire hiërarchieën.. de individuele mens in zijn uniekheid wordt hier opgeofferd tot het niveau van een slaaf en een zombie .. voor eeuwig verloren aan lucifer.
  Ik heb met verschillende vaxxers in mijn omgeving gesproken.. en die zeggen: eigen schuld en dikke bult als je straks niet meer in een supermarkt en ziekenhuis in kunt. …Van bewustzijnsvernauwing gesproken.😱

 4. @Jo,
  i.v.m.:
  “Ik heb met verschillende vaxxers in mijn omgeving gesproken.. en die zeggen: eigen schuld en dikke bult als je straks niet meer in een supermarkt en ziekenhuis in kunt. …Van bewustzijnsvernauwing gesproken.”
  Die gezegdes houden in: dat al de die mensen die dat zeggen, potentiële moordenaars zijn (die tevens verwachten om dit óngestraft te kunnen doen).

  1. Het zou kunnen dat God met behulp van de geïnjecteerde experimentele vloeistof grote kuis gaat houden onder al die potentiële moordenaars, zeker als deze zich niet bekeren en hun fout niet willen inzien. Deze hardnekkige potentiële moordenaars laten tenslotte toe dat hun hart verder verhardt ten dienste van nep-wetenschap, schijndemocratie en schijnrechtsstaat, ten dienste van de vaccinatiegod en uiteindelijk ten dienste van Satan himself en dat ten koste van God, zijn gebod, hun medemens en zelfs ten koste van planeet aarde.

   1. Zou het dan ook kunnen dat God met behulp van dit forum mensen toelaat om hardnekkig baarlijke onzin te blijven verspreiden? Als deze vigilant citizen onderscheid kan maken tussen de nep- en de echte wetenschap, waarom kan ik zijn wetenschappelijke publicaties dan nergens lezen? Waarom heeft hij de Nobelprijs dan nog niet gewonnen? De schuld van Satan?

    1. Waarom worden jarenlang beproefde en veilig bevonden medicijnen zoals Ivermectine en Hydroxichloroquine in combinatie met zink en een antibioticum door onze Europese overheden verboden en worden de injecties die Big Pharma zelf als mogelijk zeer gevaarlijk bestempelt want onvoldoende getest, door onze overheden als uiterst veilig gepromoot? Het artikel in de Lancet waarop het Belgische verbod van HCQ is gebaseerd, is al lang ingetrokken wegens frauduleus. Waarom bracht Sciensano onze Belgische artsen daarvan niet tijdig op de hoogte? Waarom worden UV-filtersystemen in operatiekwartieren wereldwijd gebruikt maar nu niet massaal tegen Covid gepromoot? De mantel van een coronavirus vertoont gevaarlijke spikes. Daarom van is ook Covid in de eerste plaats een bloedziekte en dient zij als zodanig te worden behandeld. Waarom stuurt men dan mensen in een beginstadium van de ziekte terug naar huis, zonder efficiënte medicijnen. Moeten ze dan, als ze de ziekte niet via natuurlijke immuniteit kunnen overwinnen werkelijk met ventilatietoestellen worden gedood? Waarom laat men met mRNA-vaccins het menselijk lichaam precies deze schadelijke spikes maken? Waarom beweert het FAGG dat de meer dan 200 doden het gevolg zijn van iets anders dan van hun zogenaamde ‘vaccins’, zogezegd omdat de doodsoorzaken te verschillend zijn? En dat terwijl men nu weet dat de vloeistof in hun zogenaamde ‘vaccins’ voor 75% in heel het lichaam circuleert en niet bij iedereen in dezelfde mate of even snel wordt afgebroken, met als gevolg: micro-bloedklonters, blijvende schade aan het hart, trombozen in de hersenen, blindheid, doofheid, verlamming, menstruatieproblemen, opgezwollen testikels. Waarom corrigeerde Sciensano nooit zijn cijfers van het aantal Covid-doden, terwijl de wetenschappers aldaar zelf toegeven dat hun cijfers van meetaf aan overdreven waren? Waarom mochten niet alle artsen elke dag opnieuw in koor roepen dat de gemiddelde leeftijd van sterven in het eerste seizoen van Covid (bijna) dezelfde was als de gemiddelde leeftijd van sterven tout court? Waarom liggen er nu meer jongere mensen in de ziekenhuizen, maar worden die niet getest met een PCR-test omdat ze al gevaccineerd zijn? Zou het kunnen dat de experimentele injecties dodelijker zijn dan de Delta-variant? Waarom spreekt men in al die gevallen met zoveel zekerheid over de Delta-variant? En dat terwijl daarvoor tot op vandaag geen aparte PCR-test bestaat. Waarom is men het aantal cyclussen waarmee men de PCR-test afhandelt drastisch beginnen ophogen van bij de aanvang van de pandemie. Vroeger draaide men 24-25 cyclussen, toen Covid opdook werd in allerijl een zeer onvolmaakte PCR-test ontwikkeld en ging men daarmee tot 45 cyclussen. Waarom bepaalde de WHO het maximum aantal cyclussen op 30, toen de vaccins werden ingevoerd? Waarom kent men aan de PCR-test een doktersstatuut toe als de uitvinder zelf en ook de WHO op vandaag zegt dat alleen een dokter een diagnose kan stellen? En zo zou ik nog even kunnen doorgaan met vragen stellen… O ja waarom laat men nu wel als medicijn het dure en gevaarlijke Remsedivir toe wat nierfalen veroorzaakt en de longen met vocht doet vollopen. Is het omdat men dan gemakkelijk ook hiervan Covid de schuld kan geven?

     Beste Frank, kijk in de spiegel en oordeel zelf: jij verdient in mijn ogen de Nobelprijs, maar dan wel die van desinteresse en domheid, en wel in het kwadraat! Let op, ik bedoel dit als grapje en wil alleen zeggen: graaf eens wat dieper en dan zal je zien dat hier veel niet klopt! Interessante bronnen van informatie: Vladimir Zelenko in New York en Rob Elens in Nederland! Zij voelden aan den lijve waartoe Big Pharma en de politici die met hen en/of met Italiaanse porno-actrices in bed liggen, in staat zijn. Deze politici hoereren niet alleen, zij zijn ook aan het stelen en het moorden. Ondertussen verwijten ze de bewust niet-gevaccineerden onverantwoord gedrag. De wereld op zijn kop! Wie als politicus bewust wit zwart noemt en kwaad goed en daarbij artsen en wetenschappers via de Orde van Geneesheren elk spreekrecht ontneemt, verdient een molensteen om zijn hals want hij organiseert een genocide en maakt anderen tot massamoordenaars. Zeg dat maar eens aan de fils-à-papa-minister die op Italiaanse pornoactrices jaagt. Met zijn babyface lijkt hij onschuldig maar, voor zover ik het kan zien en beoordelen, zijn hart is verduisterd en zijn intenties zijn kwaadaardig. Dringend tijd dat de mensen wakker worden en zich hiertegen verweren, voordat ook hun jongste kinderen worden opgeofferd op het altaar van Baäl en de Mammon.

 5. Pater Maes, heel wat collega’s van u hebben talloze kinderen iets opgedrongen wat helemaal niet van plastiek was en al zeker niet was aangepast aan hun leeftijd. In uw glorietijd was het gebruikelijk om alles onder de Gigantisch Grote Mat te vegen, om vooral onze Moeder de heilige Kerk niet in opspraak te brengen. Als het om seksuele opvoeding gaat kunt u beter in alle bescheidenheid stilletjes zwijgen.

 6. @: …

  In de volgende bekende link.. https://youtu.be/V9vb_SUunZ8 ..wordt in de 39e minuut de antichrist in zekere zin te verstaan, gedood door de engel des Vredes ..maar dus niet de eigenlijke antichrist maar de religieuze antichrist..te weten de valse profeet..maitreya.. net zoals ik dat voorzegd heb.
  En in de 5e minuut ..daar heb ik maanden geleden.. of nog langer geleden ook al over gesproken..

  Ook wordt er ergens gesproken over de voorloper die komt voor de 2e komst van Jezus Christus en dat betreft dus het 6e zegel-oordeel met de drie duistere dagen en de Waarschuwing.
  De voorloper is dus de Maleachi 3:1 bode.
  En ook daar had ik dus weer tegenover 🤭.. @: Theudmer gelijk.
  Alias Theudmer heeft dus nog wat gratis bijles nodig.

  1. Ik kan me zo voorstellen, Jo en Teudmer, dat de schrijvers van het nieuwe testament, zo na al die tientallen jaren, even hard zaten te tobben op die oude teksten als jullie nu. Toen ze een relaas moesten schrijven dat min of meer overeenkwam met wat voorspeld was door de profeten. Met aandacht voor de symbolische plaatsen, volkeren en cijfers (40, 7, 3). Hoe ze konden putten uit de vele bestaande grote feiten van andere helden, maar toch niet hetzelfde mochten zeggen, een eigenheid vinden dus. Hun Christus was geen held, integendeel. Na vrij korte tijd gewoon uit de weg geruimd, maar bon, geen nood. Hij zou verrijzen. Daar was in die oude teksten wel wat ruimte voor. Menig pastoor durft geen preek meer te geven na een evangelie met een mirakel. Misschien moeten we dat niet altijd zo heel letterlijk te nemen want wat de Heer ons wil zeggen is… U kent dat wel. Met Pasen hoor ik dat geluid niet. Dan is de Heer waarlijk verrezen. Halleluja.
   Noem me alle godsdiensten van de huidige wereld, ik respecteer ze allemaal. Als mensen troost kunnen halen uit iets, ik gun het ze van harte. Maar geen enkele godsdienst kan het maken om medemensen te knechten, te vernederen, te vermoorden, de mond te snoeren, hun de mensenrechten te ontzeggen. Dan wordt die godsdienst een hulpje van de macht, een politiek gegeven. Zoals dat o.a. in Vlaanderen decennia lang het geval was. Die tijd is hier gelukkig voorbij, maar die strijd is nooit gewonnen. Ik lees hier vaak dat ik mij moet ‘bekeren’. Hoezo? Paternosters lezen? Naar de kerk gaan? Ik heb dat allemaal heel lang en heel veel gedaan, omdat het moest, in een vorig leven. Ik ben een veel beter mens geworden door die ballast van me af te gooien. En wat als overmorgen weer een andere godsdienst mij komt zeggen dat ik me moet bekeren? Misschien word ik dan wel een martelaar.

 7. @Frank Dierickx,
  Om Uw verhaal in het kort te zeggen: U bent een (geloofs)afvallige; U bent dus een toekomstige spijtoptant.
  (Een spijtoptant is in het algemeen iemand die een keuze heeft gemaakt en daar later van terug wil komen omdat hij er spijt van heeft.)

 8. @Frank Dierickx,
  Ik zal het geloof van U nóg anders zeggen:
  ÁLS U nog naar de kerk gaat, dan is dat hooguit één keer per jaar.
  Om Uw eigen waarheid kracht bij te zetten in Uw eigen ongeloof, probeert U ook ONS (= de lezers) ongelovig te maken.

  Uw eventuele maximum verlies is bekend: verlies van de hemel.
  Vraag: Wat is Uw Uw eventuele maximum winst?
  Als dit ’n voetbalwedstrijd met U zou zijn, zou ik niet mijn op winst van Ú zetten.

  @Frank Dierickx, waarom bezoekt U deze site? (U gelooft tóch niet meer.)

 9. @Frank Dierickx,

  Het grond-personeel heeft op de werkvloer doorheen de eeuwen nogal wat fouten gemaakt.. maar jij maakt een ander soort fout. De sola Scriptura christenen van de reformatie spreken over een persoonlijke relatie met Jezus Christus.
  Je/u bent nu zo “zelfstandig” dat je zoektocht naar God pas begint.. maar de mensheid heeft nog maar kort tijd ..en dat geldt dus voor ieder persoonlijk.

  Jezus Christus is de Bruidegom van elke ziel ..de eerste verliefdheid tussen man en vrouw verdiept zich verder in de liefde voor elkaar.. zo is het feitelijk ook met Jezus onze Heer..van Euwigheid [geboren] uit de Vader ..Licht uit Licht.. de Goedheid Zelf.

  De verkeerde pedagogische katholieke opvoeding uit jouw verleden mag je niet beletten Jezus onze Heer opnieuw te zoeken en om Hem meer in oorspronkelijkheid te ontmoeten.
  In je volwassenheid heb je wellicht meer zelfkennis verkregen.. wat dan een mogelijkheid kan zijn om de Bruidegom opnieuw op meer persoonlijke wijze te zoeken als in een éérste verliefdheid.

  Ook ik ben gepensioneerd en weet nog van de tijd dat de eisen van de !!! objectieve katholieke leer en van de h.Schrift vaak al te onpersoonlijk verkondigd werd.. de huidige evangelische christenen pakken dat een stuk beter aan….maar nu je meer in je persoonlijkheid gegroeid bent, zoals je dat zelf op een bepaalde wijze beschrijft, ben je eigenlijk verplicht, omwille van je eeuwige behoudenis, om zelf in een vernieuwde verantwoordelijkheid je opnieuw te oriënteren in het objectieve van de h.Schrift en de katholieke leer inzake.

  De huidige hemelse boodschappen onthullen dat de vroegere strengheid en disciplines feitelijk opnieuw opgepakt moeten worden ..maar dan dus meer vanuit de persoon-lijke verantwoordelijkheid.. want vroeger moest je meer aan het objectieve VOLDOEN .. maar nu in je volwassenheid zul je persoonlijk in even-wicht met het objectieve van het geloofsgoed moet komen om in een persoonlijke relatie met Jezus onze Heer te geraken.. daarin hebben de evangelische christenen gelijk.. de katholieke heiligen zijn ons daarin voorgegaan, in die persoonlijke relatie met de Bruidegom van elke ziel.

  Met de volgende link.. https://youtu.be/qL3j8pJT1RA ..ofschoon hier al eerder geplaatst, komt de hemel ons al meer nabij, als in een persoonlijk wederzijds onderhouden.. om ons te bemoedigen en te ondersteunen.
  De wijze om vanuit de hemelse boodschappen ons zo te benaderen mag de mensheid niet veronachtzamen.. maar het getuigt van een zekere hooghartige arrogantie om die hemelse gunsten naast zich neer meent te kunnen leggen.. ook al is dat volgens de katholieke Kerk niet verplicht daar geloof aan te hechten.

 10. @Jo,
  U bent véél te vrienselijk voor @Frank Dierickx:
  Ik zou Uw laatste twee alinea’s vervangen door:
  Vroeger werd je door je ouders + anderen als jong kind manieren bijgebracht, die je pas later begreep.
  U heeft die opvoeding blijkbaar geheel gemist, net zoals U geen geloofsopvoeding gehad heeft.

  In gewone woorden: U bent ‘in gewone woorden’: een botte en totaal ongemanierde vlegel.

  1. @Frank Dierickx, waarom bezoekt U deze site? (U gelooft tóch niet meer.)
   P. Derks, dàt vind ik nu eens een goede vraag. Vooral omdat ik mij dat ook al vaak heb afgevraagd. En inderdaad, soms voel ik me als het etterbakje dat op de speelplaats andere kindjes hun bal afpakt. Maar bon, om op jouw vraag te antwoorden: Het verschijnsel ‘geloof’ fascineert mij. Niet alleen het ‘religieuze’ geloof, maar élk geloof in het eigen grote gelijk. Een geloof dat almaar meer een rustig debat onmogelijk maakt, mede uiteraard door de geweldige opkomst van de multimedia, waar elkeen gelijk wat kwijt kan.
   Jaren geleden kwam ik toevallig op het ‘Katholiek Forum’. Mijn mond viel open van verbazing. Ik was allang vergeten dat dit soort gedachtegangen nog bestond. Tegen vrienden zeg ik vaak: Als je wilt weten wat Katholiek Fundamentalisme inhoudt moet je even het ‘Katholiek Forum’ googelen.
   Niet de stellingnames verbaasden mij (De paus en de Belgische bisschoppen zijn slechte mensen, vaccinatie mag niet, de Islam is het einde van de beschaving, enz. enz. ) maar de argumentaties, de redeneringen die tot die stellingnames leiden. Uiteindelijk komt het altijd op hetzelfde neer: God wil dat zo! Punt.
   Elke kritische vraag of opmerking wordt (meestal) beantwoord met een definitie van wat ik ben: een linkse rakker, een communist, een afvallige, een ongelovige, een hautaine cynicus… vul maar aan.
   Zelden, héél zelden slaagt er iemand in om mijn vraag of opmerking inhoudelijk te beantwoorden, te weerleggen of te becommentariëren.
   Kortom, P. Derks, misschien heeft u wel gelijk. Ik heb hier eigenlijk niets te zoeken.
   Maar dan moeten de organisatoren van dit forum misschien wel hun doelstellingen aanpassen, om alle misverstanden te vermijden. “Dit forum is uitsluitend bedoeld als ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden. Wij vragen met klem dat alle anderen zich onthouden. “

   1. “Frank Dierickx”,
    inzake Uw reactie:
    “Dit forum is uitsluitend bedoeld als ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden. Wij vragen met klem dat alle anderen zich onthouden.“
    Zó kleinzerig zijn zelfs r.k. mensen niet; wij verwachten een algemeen fatsoen van elke deelnemer. Maar voor sommigen – zoals voor U – is zelfs dát teveel gevraagd.
    Dat algemene fatsoen is U NIMMER bijgebracht (hetgeen een enorme tekortkoming is); daarvoor benodigt U bijv. deze site.

    1. “Frank Dierickx”,
     Als U van het r.k. geloof niets afweet + mocht U werkelijk nieuwsgierig zijn: lees eens ’n bijbel (Willibrordvertaling) of beter: ’n bijbel van Petrus Canisius.
     Vervolgens leest U zo’n bijbel van voorafaan + en elke dag weer ’n aantal bladzijdes enz.
     Na ’n maand weet U of U écht geïnteresseerd bent of niet.

    2. Gewoonweg schitterend hoe raak jij mijn stelling bevestigt, P.
     I rest my case.

     1. @Frank Dierickx,
      Uw antwoord toont aan, dat U geen enkele interesse heeft in het r.k. geloof.
      Daarom hou ik het voor gezien inzake U.
      Ik wens U véél succes met Uw échte interesses.

   2. Dierickx: “Zelden, héél zelden slaagt er iemand in om mijn vraag of opmerking inhoudelijk te beantwoorden, te weerleggen of te becommentariëren.”

    Wanneer iemand telkens opnieuw dezelfde keer op keer weerlegde slogans uit de jaren zestig regurgiteert kiezen sommigen, zoals ik onlangs, er terecht voor om met spotternij te reageren. Er steekt tijd in het steeds herhalen van uiteenzettingen om dan steeds opnieuw te aanschouwen dat dezelfde weerlegde holle slogans even later weer in het rond gespuwd worden.

    U heeft geen gegronde argumenten tegen de katholieke religie; u kunt hier niks opwerpen dat nog niet reeds weerlegd werd door katholieken. Indien u een specifieke tegenwerping formuleert (dus niet een hoop zaken door elkaar) en tot mij richt, dan zal ik misschien nog eens de moeite doen om die hier te weerleggen, maar kom niet af met langdradig gekribbel om vervolgens te verwachten dat men er de tijd gaat insteken om daar van begin tot einde gedetailleerd op te antwoorden.

    Denkt u misschien zo interessant te zijn dat u niet kunt vatten hoe het mogelijk kan zijn dat mensen u simpelweg negeren?

    1. Als ik uitgebreid op alle onzin zou moeten antwoorden die hier op dit forum uitgespreid wordt zou ik dag en nacht bezig zijn. Mensen hebben nog andere dingen te doen dan voortdurend op forumtrollen reageren.

     Allez, Dierickx; waarover gaan we debatteren? De H. Schrift? Maar dan alleen als er uit de traditionele Vulgaat geciteerd wordt; anders begin ik er niet aan. Over waarom de heilige Kerk de moderne bloedoffers aan Molok (abortus) verbiedt? Waarover gaan we het hebben? Ik wacht vol verveling om te aanschouwen welke oude, stoffige slogans u uit de kast gaat halen die u in uw jonge jaren in de jaren zestig van de KGB geleerd heeft.

     1. Gewoonweg schitterend hoe raak jij mijn stelling bevestigt, Theudmer. En dat van die onzin op dit forum, daarover hebben we toch alvast een raakpunt.
      I rest my case.

      1. Ha, dus dit is wat u bedoelt met “inhoudelijk”, he Dierickx?

       Zoals altijd bij de goddelozen, veel geblaas maar geen argumenten. U heeft mijn aandacht nu, en u heeft de kans om één van uw tegenwerpingen tegen het bovennatuurlijk geloof te formuleren om er een antwoord van mijnentwege op te ontvangen, maar er komt niks.

       Hou dus op met glunderend te doen alsof u een bijzonder geslepen figuur zou zijn die ingewikkelde raadsels op tafel legt waar katholieken bibberend geen antwoorden op zouden hebben en val mensen hier niet meer lastig door hier overal uw vrijzinnige keutels neer te leggen.

 11. @Frank Dierickx,
  Een béétje ouders zouden U bijgebracht hebben om respect voor andersdenkenden op te brengen.
  Maar Uw ouders zullen wel allebei werken, zodat Uw opvoeding door ánderen bijgebracht moet worden.

  1. Beste Derks,

   Mijn conclusie is dat er dat veel ouders van de reageerders op dit forum hun roeping gemist hebben. Want van respect naar wie dan ook is sowieso niets te merken op dit forum.

   1. @juuls,
    Ik vraaag mij af hoe U kunt weten, dat vele(!) ouders geen respect hebben.
    Bij mijn weten, ben ik de enige(!) waarvan U (en met U, vele lezers) weet dat ik vader ben.
    Bent U – behalve waarzegger – ook profeet?
    Zo ja, dan heeft U blijkbaar Uw missionaire roeping jammer genoeg volledig(!) misgelopen.

    1. Derks,

     Nog eens mijn reactie lezen… Zoals ik zei de ouders van veel reageerders hier…. Het zal toch wel zo zijn dat de reageerders alhier allemaal ouders hebben….Of zijn het allemaal ghostwriters 😉

     1. Ironisch dat u het woord “ghostwriters” in de mond neemt, “Erik”/”Janne”/”Juuls”, want u heeft hier in het verleden op één en dezelfde pagina met twee verschillende schermnamen geschreven, in derde persoon over uzelf sprekend opdat men zou denken dat het om twee verschillende personen ging.

      Er zijn nobelere dingen die u kunt doen dan een website trollen; ik vraag mij af of u niet betaald wordt om dit te doen, want wie houdt het vol om gratis jaar na jaar een website lastig te vallen met kwaadaardige stompzinnigheden zoals u doet?

      1. @Theudmer,
       ’n organisatie kan zich écht wel ’n paar computers veroorloven.
       Blijkbaar heeft “Erik”/”Janne”/”Juuls” ’n keer ’n nieuw ding aangeschaft en heeft ie toen uitgeprobeerd of het gebruik van twee schermnamen onzichtbaar mogelijk zijn.
       NIÉT dus; ÉLKE oplettende lezer zal zoiets opmerken.
       (Het toont wel de onbetrouwbaarheid van betreffende gebruiker aan.)

 12. @Frank Dierickx,
  Uw ouders hebben dus wél gezorgd voor voéding, maar zij hebben NIÉT gezorgd voor ópvoeding.

 13. @: Frank Dierickx ..nav. [19 september 2021 om 13:58],

  Je schreef::,
  ▪︎Niet de stellingnames verbaasden mij (De paus en de Belgische bisschoppen zijn slechte mensen, [vaccinatie mag niet], de [Islam is het einde van de beschaving,] enz. enz. ) maar de argumentaties, de redeneringen die tot die stellingnames leiden. Uiteindelijk komt het altijd op hetzelfde neer: God wil dat zo! Punt.▪︎

  Je verdraait de zaken..als mensen zich vrijwillig laten vaccineren is dat hun eigen verantwoordelijkheid. Als ik het goed begrepen heb zijn diegenen die in het vaticaan wonen en werken verplicht zich te laten te vaccineren.. verplicht van Bergoglio.. hij misbruikt dus zijn positie.. kijk eens naar zijn ogen op verschillende foto’s dan zie je dat het met die man niet klopt.. maar dat weten wij allang. Dan neem ik aan dat mensen die weigeren ontslagen worden.
  Mensen die ziek van de vaccinatie worden of sterven is dan op de rekening van Bergoglio.. zoals hij ook een misdadige dief en verrader is want hij steelt zielen af van de Gekruisigde.. ten voordele van Lucifer.

  En ook is de Islam is inder-daad het einde van de geschiedenis, Rome wordt verovert door de aanhangers van de zwarte vlaggen.. isis. Ook Amerika krijgt een moslim president..waarschijnlijk Obama..vernomen van profetieën op YouTube.

  Ook doe je het voor komen of je een redelijk mens bent in je redeneringen, maar náár én [in] de geest ben je armoedig ..ongecultiveert en ongeciviliseerd..helaas moet ik dat constateren.

  Je schreef ook::
  ••[Tegen vrienden] zeg ik vaak: Als je wilt weten wat Katholiek Fundamentalisme inhoudt moet je even het ‘Katholiek Forum’ googelen.▪︎

  Dat staat ook ergens in de bijbel ..betreffende het bijval geven of krijgen in het kwaad.

  Katholiek Fundamentalisme impliceert: de Waarheid als zijnde gefundeerd en de waarheid van de katholieke leer van 20 eeuwen op een stevig fundament ..met Petrus….in Christus Jezus.

  Ook schreef je::
  Zelden, héél zelden slaagt er iemand in om mijn vraag of opmerking inhoudelijk te beantwoorden, te weerleggen of te becommentariëren. …maar dat is ook [niet mogelijk] omdat je náár én de geest armoedig, ongecultiveert en ongeciviliseerd bent.. je vragen of opmerkingen zijn daardoor niet gefundeerd 🤥

 14. In de nieuwsbrief van Pater Daniël Maes wordt verwezen naar een interview met Aartsbisschop Vigano waarin deze laatste de Verduistering bekritiseert en de moderne republikeinse staatsstructuren die eruit geboren werden; hij sprak ten gunste van het recht van Christus op temporale heerschappij. Hopelijk zal het contra-revolutionair discours bredere ingang vinden bij de clerus, want wie binnen de denklijnen van het democratisme blijft zitten blijft een slaaf van de Nieuwe Wereldorde die als een pion op het schaakbord der oligarchen bespeeld en gespeeld wordt. Christus moet regeren; hoog tijd dat meer katholieken dit opnieuw inzien; en de enige authentieke vorm van regering is monarchie. Theocratische monarchie is dus het antwoord. Zie naar de gewijde geschiedenis en aanschouw hoe God nooit een republiek gegeven heeft aan Zijn volk, maar wel monarchen. De satanische vijand weet dat republikanisme geen efficiënte regeringsvorm is maar een instrument van chaos en maatschappelijke verzwakking en afbraak; zijn eindplan is altijd geweest om christelijke monarchie te vervangen met luciferiaanse monarchie, en republikanisme was zijn werktuig om de christelijke te slopen. De “Great Reset”/”Build Back Better”-praktijk die we nu voor onze ogen zien uitgerold worden is bedoeld door de architecten ervan als de transitie naar luciferiaanse wereldmonarchie.

  Wat dus besproken moet worden is strategie ter bestrijding van het luciferiaans internationaal politiek systeem en de daarmee verweven geldmacht. De onwettige maçonnieke regeringen in Vlaanderen moeten verdwijnen, en daartoe is het onderwerp van het bouwen van micro-rijken interessant. De vestiging van de Nordische aristocratie doorheen Europa in de “middeleeuwen” was begonnen doordat kleine rijken gevestigd werden op microschaal die zich vervolgens gradueel uitbreidden naar de macroschaal ter vervanging van de voormalige gevestigde orde. Zie de zonen van Merwig, bijvoorbeeld, waaruit uiteindelijk Hlodwig opgestaan is die een verenigd Frankenrijk gebouwd heeft te midden van de ruïnen van het Romeins Rijk. Niet dat ik ondermijnende activiteit van heidenen tegen het christelijk Romeins Rijk goedkeur, maar de Germaanse strategie van toen toont aan hoe een gevestigd rijk vervangen wordt.

  Door parallelle sociale orde te bouwen beginnend op het micro-niveau van dorpen kan men, door gradueel verschillende dorpen te bundelen, de gevestigde maçonnieke orde doen verdwijnen door deze de facto te vervangen op het terrein. Het onwettig maçonniek bewind is dan op het einde nog een skelet zonder feitelijke macht dat weldra ontbonden wordt. Zo wordt de parallelle samenleving dé samenleving en de leider ervan moet dan zijn dankbaarheid jegens God tonen door de soevereiniteit van Christus te erkennen.

  Hoog tijd dat de tegenstanders van het covidianistisch wereldbewind op een verhevener niveau gaan denken en de horizon van mogelijkheden gaan exploreren ter grondige extirpatie van de occulte macht in hun landen die de bevolkingen terroriseert.

 15. @: Theudmer,

  Ik ben al enkele jaren gepensioneerd..dus ik weet nog van een tijd dat er nog een zekere mate van een gemeenschappelijk denken was vanuit het geloofsgoed.
  De huidige mens heeft zich daar massaal (maar dus niet iedereen) van vervreemd; hij is allerlei denkrichtingen ingeslagen..het is tolerantie hier en tolerantie daar geworden.. (er zijn zelfs mensen die denken dat ze geen zonden meer doen).. een vast fundament wordt hiermee onder zijn voeten weg geslagen.

  Het mobiliseren van mensen met zo een wildgroei van denkrichtingen maakt het bijna onmogelijk te verwezenlijken wat jij, in zekere zin idealiseert.
  En daarom staat God toe dat er een benauwenis over de mens en schepping komt.
  De begenadigde personen die in het komende leger van God functioneren, worden en zijn allemaal vooraf gereinigd en gelouterd, Jesaja 52:7-12 (zie vers 11)..dus de Maleachi 3:1 ook..zelfs “openbaar”.. met zijn aanvang naar het 1e geheim van de 10 geheimen (Googlen) in Medjugorje.

  ..eigen menselijk en natuurlijk initiatief zal uiteindelijk falen als het niet uitgaat van de leiding uit de hemel.. de Christenheid heeft zitten te slapen toen de de vijand steeds meer macht verwerfde.. trouwens van wat de “christenen” bezaten hebben ze zelfs verspeeld en weggeven.
  In Nederland bv. dreigde Joop den Uyl (zelf trouwens ook christen) inzake de abortus wetgevingen.. en de CDA 👹..😱 haalde toen de kolen uit het vuur.

  Dus..de [wildgroei] van allerlei (“vrije”) meningen maakt het zeer moeilijk om mensen op een lijn te krijgen.. onlangs las ik dat koning Lodewijk XVI in zijn gevangenschap het betreurde dat hij te toegeeflijk was geweest met bepaalde vernieuwingen.. (op de achtergrond georkestreerd door de Illuminati-vrijmetselarij).

  1. Jo,

   Ik weet hoe de toestand in het Westen is, maar katholieken doen hier te weinig om mensen te rekruteren tot de zaak van Christus. Men vegeteert hier in een soort van quiëtisme dat alle daden bij voorbaat uitsluit. Katholieke actie op het temporaal domein moet uiteraard door God geleid worden, maar God helpt de mens die zichzelf helpt in coöperatie met de kracht van Zijn gratie en bijstand; daarom verwijs ik naar de woorden van Sinte Jehanne d’Arc: “En Nom Dieu, les hommes d’armes batailleront et Dieu donnera la victoire.” (“In Naam van God, de krijgsmannen zullen strijden en God zal de overwinning schenken.”) De Cristeros hebben niet geaarzeld in actie te schieten toen de vrijmetselaar Calles de bodem wilde drenken in christenbloed.

   Ik ben ervan overtuigd dat er op wereldschaal een goddelijke interventie gaat komen, maar in de tijd voorafgaand moeten katholieken bidden en zwoegen dat het land waar zij wonen dat ene land mag zijn dat zich nog voor die goddelijke interventie vrijvecht uit de greep van Gods donkere vijand.

 16. @Jo, nógmaals (want U blijft Uw onzin ruimhartig verspreden):

  Ik ben zeer welbewust (dus na goede zelfstudie en vervolgens (onder deskundige(!) leiding van het bisdom) + nadenken) tot mijn conclusies gekomen.
  Vervolgens heb ik de bijbel (ten behoeve van voorbereiding van kindernevendiensten) de bijbel duizenden uren bestudeerd.
  Daar ik intussen het nodige mankeer, heb ik heb geen tijd te verliezen. Ik voel mij dus gedwongen, om U te pareren zolang ik ‘t nog kan.

  Als méns acht ik U (dit, vooral vanwege Uw moeite die U zich getroost om DÉ Waarheid wereldkundig te maken), doch als gelovige verfoei ik U.

 17. correctie van mijn reactie van 22 september 2021 om 02:07 uur:
  In de openingszin: “verspreden” moet zijn: verspreiden

 18. @: THEUDMER,

  In al je reacties heb je wel je enkele moeilijke woorden.. als ik het goed heb ben je een Belg ..misschien zijn ze bij jullie meer vertrouwd met moeilijke woorden dan in Nederland.. ik vind dat je overdrijft met die moeilijke woorden.. niet iedereen is even bedreven in de taalvaardigheid en zeker als het geheugen verminderd op leeftijd.
  Een moeilijk woord heeft vaak verschillende betekenissen.. ik klik op het woord en dan kan het direct gegoogled worden.. maar het bevordert ‼️[niet] de leesbaarheid..en het genoegen.

  ..En als jij zo vertrouwt bent met de betekenis van dat moeilijk woord kun jij het gewone woord toch beter inpassen in de zin, dan de lezer..en wat voor jou trouwens geen extra moeite en tijd kost. Het steeds maar weer opzoeken en de zin weer oppakken kost voor de lezer onnodige tijd verlies.. en als je het verkeerde woordbetekenis heb gekozen kun je weer opnieuw terug gaan, en zeker bij meerdere woorden wordt het geheel dus steeds meer storend en irriterend..

  Ik ga een tijd niet meer reageren want ik krijg steeds meer last van de straling in mijn keel, ogen en oren en daarbij ook nogeens uitdroging van mijn neusslijmvlies.. en dat is niet prettig.. ik weet zeker dat het van de straling komt ..ik heb dat ding ook te lang achter elkaar gebruikt.. en dat is lichtzinnig…..

  ..P.Derks zal dat “zeer erg” vinden 🤭..🤣

  Maar dit moet nog gezegd worden.. maanden geleden en langer heb ik al verdergaande toelichtingen gegeven over het een en ander ..hetgeen zelfs soms [al te persoonlijk] was ..om het dan misschien beter te doen begrijpen..
  P.Derks spant de kroon “🤴” > achttien] maanden)) ontvangen heb … al mijn inzichten herleid ik ..c.q. ijk ik aan wat daar op de natuurlijke wijze in zijn voor–>>waarde aan vooraf ging ..aan die genade en waar de Drie-Ene God mijn eeuwige behoudenis mee wil bewerken ..in het komende..

  P.DERKS raad ik dus aan om opnieuw te gaan biechten want hij is zich te buiten gegaan in zijn
  be–oordeel-ing. ..Uit zijn reacties blijkt duidelijk dat hij niet de daartoe behorende competenties
  voor heeft ..zijn rationeel “geredeneer” is helemaal doorgeslagen ..als een op hol geslagen paard.

  P.Derks, DIT: ..{{Ik ben zeer welbewust (dus na goede zelfstudie en vervolgens (onder deskundige(!) leiding van het bisdom) + nadenken) tot mijn conclusies 😱 gekomen.
  Vervolgens heb ik de bijbel (ten behoeve van voorbereiding van kindernevendiensten) de bijbel duizenden uren bestudeerd}}..is geen garantie om mijn ontvangen genaden te kunnen beoordelen.

  De thomistische leer over de natuur-genade orde betreft het unieke van ieder mens in zijn persoonlijke individualiteit. ..In het natuurlijke ontvangt ieder mens het zijne van zijn voorouders en ouders ..een verstandig mens zal daarom te vreden zijn met wat hijzelf ontvangen heeft in zijn natuurlijke afkomst en zonder jaloersheid eerbied hebben voor wat iemand anders gegeven is in zijn talenten en intellectuele vermogens middels zijn voorgeslacht ..en wat iemand aangeboden wordt in de genadeorde.. natuur-genade.

 19. CORRECTIE van de volgende alinea:
  ((Daar ging mis door de tekens))…..

  ▪︎P.Derks spant de kroon “🤴” > achttien] maanden)) ontvangen heb … al mijn inzichten herleid ik ..c.q. ijk ik aan wat daar op de natuurlijke wijze in zijn voor–>>waarde aan vooraf ging ..aan die genade en waar de Drie-Ene God mijn eeuwige behoudenis mee wil bewerken ..in het komende.

  De correctie is:: P.Derks spant de kroon “🤴” <–😱 in zijn primitieve, zelfs domme vooroordelen jegens de genaden die ik als kind van 18 maanden (( achttien maanden)) ontvangen heb … al mijn inzichten herleid ik ..c.q. ijk ik aan wat (toen) op natuurlijke wijze in zijn voor-waarde aan die genade vooraf ging ..en waar de Drie-Ene God mijn eeuwige behoudenis mee wil bewerken ..in het komende..

  Op een bepaalde wijze heb ik het bovenstaande toen beschreven P.Derks had toen al ‼️ beter moeten weten..en terughoudend moeten reageren of om meer toelichting moeten vragen.. maar zijn "ratio" geredeneer in al zijn 🙈..had dat blijkbaar niet 🙉 nodig.

 20. CORRECTIE van de volgende alinea:
  ((Daar ging het mis door de verschillende tekens bij elkaar te gebruiken, zoals al eens eerder het geval was))…..
  ▪︎P.Derks spant de kroon “🤴” > achttien] maanden)) ontvangen heb … al mijn inzichten herleid ik ..c.q. ijk ik aan wat daar op de natuurlijke wijze in zijn voor–>>waarde aan vooraf ging ..aan die genade en waar de Drie-Ene God mijn eeuwige behoudenis mee wil bewerken ..in het komende.

  De CORRECTIE is:: ▪︎P.Derks spant de kroon “🤴” <–😱 in zijn primitieve, zelfs domme vooroordelen jegens de genaden (als een Damascus ervaring) die ik als kind van 18 maanden (( achttien maanden)) ontvangen heb … al mijn inzichten herleid ik ..c.q. ijk ik aan wat (toen) op natuurlijke wijze in zijn voor-waarde aan die genade vooraf ging ..en waar de Drie-Ene God mijn eeuwige behoudenis mee wil bewerken ..in het komende▪︎
  De bekering betreft de terugkeer naar die [grondlegging] van die eerste genade..en zelfs dat heb ik toen toegelicht.

  Op een bepaalde wijze heb ik het bovenstaande toen beschreven P.Derks had toen al ‼️ beter moeten weten..en terughoudend moeten reageren of om meer toelichting moeten vragen.. maar zijn "ratio" geredeneer in al zijn 🙈..had dat blijkbaar niet 🙉 nodig.

  Ik heb me in die toenmalige beschrijving, om het zo te zeggen [geoefend] voor wat in de volgende link (in herhaling).. https://youtu.be/V9vb_SUunZ8 ..in de 5e min. [voorzegd] wordt ..en wat te zijner tijd in die dan betreffende situatie uitgelegd zal moeten worden ..want óók de gehele mensheid zal in de Waarschuwing in het 6e zegel de Waarschuwing ervaren als een Damascus ervaring.. om het zo te zeggen.. en ook dat heb ik, naar ik meen zo beschreven.

  1. @Jo,
   Ik heb écht mijn best gedaan om U te volgen, maar dat mislukt mij volledig.
   U schrijft zéér omslachtig in brabbeltaal (= taal door baby’s gebruikt).
   Schrijf gewoon wat U zeggen wil

 21. @: P.Derks..

  Het is je misschien ontgaan ..in een van mijn reacties had ik geschreven dat ik niet meer op jou zou gaan reageren

  Nu ga ik dus na deze reactie voor een tijd in het algemeen niet meer reageren, of misschien wel niet meer ..het een en ander heb ik hierboven toegelicht.

  En alweer heb je een dikke kans gemist ..je schreef::
  ▪︎Ik heb écht mijn best gedaan om U te volgen, maar dat mislukt mij volledig.
  U schrijft zéér omslachtig in brabbeltaal (= taal door baby’s gebruikt).
  Schrijf gewoon wat U zeggen wil.

  Dat is het punt: wat ik zeggen wil-de heb je al vanaf het begin, maanden geleden [onderschat] in zijn [waarde] ..dewelke dan onder jouw sloopwerk van onkundige kritiek vielen. Je vond het dus niet nodig door te vragen toen ik allerlei informatie over het een en ander gaf.. je bent dus de draad kwijt van het toenmalige betreffende en het mijne wordt dan omslachtige brabbeltaal.. dat is dan.. dus logisch.. langs die lijnen.

  Wat mij stoort in dit alles is is dat de hemelse boodschappen en genaden niet op hun waarden geschat worden, en dat men dan feitelijk kritiek heeft op de Drie-Ene God ..inplaats dit alles goed te overdenken.. wat je zegt en denkt in negatieviteit over mij.. is aan jezelf, ieder het zijne.🤔
  Vanaf nu reageer ik dus niet meer..redenen dus bekend.
  Profetisch.. John P🦋s

 22. Beste,
  kan iemand aub Pater of Priester Daniel een cursus geven in het herkennen van fake news.

  “Ziehier een duidelijke stellingname: “Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers…” (https://www.frontnieuws.com)”

  de bron “frontnews.com” is onderzocht geweest door journalisten die hun vak kennen, en volgens de etische regels zich bezig houden met het verkondigen van “echt” nieuws.

  https://www.knack.be/nieuws/belgie/leverancier-van-fake-news-frontnieuws-com-herkauwt-oud-junknieuws/article-normal-1602931.html

  Hele artikels schrijven gebaseerd op “fake news” vind ik niet kunnen op deze website,
  vooral omdat goedgelovige oudere mensen de gevaren van het internet niet kennen en toch vertrouwen op een forum zoals “katholiekforum.net”. danku.

  of zijn jullie ook een fakenews website?

  met vriendelijke groeten,
  Jozef.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht