COVID-injecties zijn geen vaccins maar een biowapen, om de mensen tot slaven te maken en uiteindelijk te doden

Goede Vrienden,

Van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Rijk der Hemelen zich met geweld baan en geweldenaars maken het buit” (Mattheüs 11, 12). Dit is een mysterieuze uitspraak van Jezus. Voor geweld en geweldenaars (Grieks: biastai, Latijn: violenti) heeft Hij over het algemeen geen goed woord. We worden gered door onze vertrouwvolle overgave aan Hem in geloof, niet door geweld. Bijbelgeleerden trachten allerlei verklaringen te zoeken voor dit vers. Wij beschouwen het als een toelichting op de vijfde eigenschap van ons  mens-zijn, die we vorige keer hebben uitgelegd: we zijn geroepen om door lijden en sterven omgevormd te worden in Christus, d.w.z. om deel te nemen aan het gewelddadig proces van de overgang van dood naar verrijzenis met Jezus. We zijn immers gedoopt in zijn lijden, sterven en verrijzen.  Dit is geen zoetsappig gebeuren. Het is een gewelddadige afbraak en totale vernietiging van ons aardse leven opdat het omgevormd zou worden.  De graankorrel moet werkelijk sterven, rotten en vergaan. Pas dan komt de prachtige volle aar te voorschijn.

Lijden en dood zijn door de zondeval in de wereld gekomen. Sindsdien hebben alle mensen van alle tijden hiermee geworsteld: wat is de zin van mijn lijden en sterven? In onze tijd lijkt het moeilijker dan ooit de betekenis hiervan te  begrijpen en te beleven.  Onze huidige medische wetenschap en techniek zijn tot zulke fantastische realisaties in staat dat sommigen denken hiermee  alle problemen helemaal op te lossen, ook het lijden en de dood. Dit  medisch-technisch denken heeft onder meer geleid tot “therapeutische hardnekkigheid”, nl het steeds maar nieuwe operaties uitvoeren en technieken proberen, ook wanneer dit, gezien de leeftijd en de gezondheidstoestand van de patiënt geen enkele zin had. In feite vergroten ze hiermee het lijden en bemoeilijken het natuurlijk sterven. Deze handelwijze is inmiddels grotendeels verlaten en vervangen  door “palliatieve zorgen”, nl. het zoveel mogelijk verzorgen en verzachten van de pijn  zonder operatief ingrijpen en het begeleiden van de stervende tot  op het ogenblik van de totale overgave. Dat is ook de echte betekenis van “euthanasie”: een goede dood, de mens die op zijn wijze en zijn tijd zijn aardse leven loslaat. Erger nog is de huidige  trend van ‘transhumanisme’. Het is de illusie, geboren uit  hoogmoed, dat de mens zoals hij geschapen  is moet en kan “verbeterd” worden tot een soort robot met “artificiële intelligentie”, onbeperkt controleerbaar. Hij zou een combinatie moeten worden van machine en  mens, waarbij men van op afstand zogenaamd de ziektes zou kunnen  uitschakelen. Ik beschouw dit als een pijnlijke illusie en een hoogmoedige afwijzing van de wijze waarop God, onze  Schepper en Jezus Christus onze Verlosser ons het heil  willen geven. Lijden en dood krijgen daarin helemaal geen plaats meer en hebben dus ook geen enkele betekenis.  Dit is niet alleen een ontsporing van  de echte medische vooruitgang, het is ook een verwerpen van onze “menselijkheid” en van onze  goddelijke roeping.

Een van de meest  tragische gevolgen van het niet begrijpen en niet aanvaarden van de zin van lijden en sterven vanuit het christelijk geloof, is de huidige praktijk van ‘euthanasie’ als het zelf actief zijn leven (laten) beëindigen. De spontane getuigenissen van sommige dokters die euthanasie plegen zijn veelzeggend. Hierbij putten we uit een verzameling profetische getuigenissen (1). Een doctores maakte zich al vroeg vertrouwd met de euthanasiepraktijk maar telkens ze euthanasie pleegde was ze drie dagen ziek (a.w., blz. 21). Een dokter die euthanasie pleegt, bekent met tranen in de ogen dat hij ’s nachts soms met angstzweet wakker wordt en voor zich het gelaat ziet van hen die hij het fatale spuitje gaf (blz. 193). En hoe macaber kan de  sfeer zijn bij euthanasie (blz. 195). Er is inderdaad een  enorm verschil tussen  het doden van iemand en iemand zijn/haar “goede dood” gunnen. “Na euthanasie is er een ijzige stilte op de dienst” (blz. 184). “Wat wij er ook van denken, we dragen allen een zaadje van de eeuwigheid in ons” (blz. 171-172). Vele atheïsten spreken ook over hun “geest” of “de geest van de  wereld” en over een verlangen naar eeuwigheid. Ik ben overtuigd dat ieder mens bewust of onbewust het verlangen naar God in zich draagt. Zelf heb ik acht jaar lang stervenden bijgestaan in het eerste palliatieve hospice in Vlaanderen. Ik behoorde niet tot de ‘medewerkers’ noch tot de ‘vrijwilligers’.  Eens werd ik bij een stervende geroepen omdat ik vlakbij verbleef. Ik heb toen aangeboden dat ze me telkens mochten bellen als het nodig was. Zo werd ik er bij geroepen (in het Latijn: ad-vocatus). Telkens schetste de verpleging voor mij in vertrouwen kort de situatie van de stervende waarvoor ik werd opgeroepen. Dit was voor mij een zeer grote hulp. Op een keer werd ik dringend opgeroepen  en toen ik toekwam was er geen verpleegster  in de buurt om mij enige toelichting te geven. De poetsvrouw  zei me dat zij wel wist voor wie ik moest komen. Ze wees me de laatst binnengekomen stervende aan en deze had uitdrukkelijk laten noteren dat ze geen priester in haar  kamer wenste. Natuurlijk wisten noch ik, noch de poetsvrouw dit. Ik merkte ook een bijzonder sterke weerstand maar bleef geduldig met haar in gesprek. Ik was overtuigd dat zij grote gemoedsschommelingen kon hebben en toch de ziekenzalving gevraagd had. Ik vroeg uiteindelijk of ze er bezwaar tegen had dat ik even zou bidden en dat was goed. Dit veranderde haar houding en ik ging verder totdat ik de ziekenzalving had toegediend.  We namen afscheid in een bijzonder aangename sfeer. De volgende dagen wilde ik graag van de  verpleging vernemen hoe deze vrouw op mijn bezoek gereageerd had, maar iedereen hield de lippen stijf op elkaar. Zonder mij rechtstreeks enige schuld te geven werd zeer zwaar getild aan dit bezoek, omdat de vrouw uitdrukkelijk gezegd had geen priester te wensen. Pas na haar dood durfde iemand me toevertrouwen dat deze vrouw na mijn  bezoek gezegd had dat ik ieder ogenblik mocht terugkomen! Deze contradictie in de houding van de directie van dit hospice is tekenend voor onze vrijzinnige tijd. Enerzijds wil men alles doen om de wensen van de  stervende te vervullen, maar de werkelijkheid van de diepste religieuze nood  moet in de kiem gesmoord worden. De “Bengaalse nachtegaal”, de Indische mystiek-religieuze dichter en filosoof Rabindranath Tagore (+ 1941) begreep vanuit zijn hindoe-geloof veel beter de diepe betekenis van het sterven, toen hij schreef in “Zwervende vogels”: “De stempel van de dood geeft waarde aan de munt van het leven” (a.w. blz. 32).

We zijn hartstochtelijk door God bemind én geroepen om te beminnen. Liefde echter is in ons aardse leven onafscheidelijk met  lijden verbonden. Daarom betekent het woord  “passie”  in vele moderne talen  tegelijk hevig liefhebben  én heftig lijden, dat bekroond wordt door het sterven.

(1)    Timothy DEVOS e.a., Euthanasie, l’envers du décor. Réflexions et expériences de soignants, Préfaces de Jacques Ricot et de Herman De Dijn, Editions Mols, juni 2019.

P. Daniel

XVI.37

Vrijdag 10 september 2021

Flitsen

Het 3-daagse kamp van de kinderen uit Damascus, geleid door enkele volwassenen is voor hen en voor ons erg aangenaam verlopen. Abouna Michael celebreerde tweemaal de eucharistie en eenmaal volgde de groep samen met ons de vespers. Vrijdagavond werden we uitgenodigd op hun ontspanningsavond. De kinderen speelden enkele Bijbelse taferelen in een nieuwe versie: de verloren zoon, de barmhartige Samaritaan… Achteraf kwamen er vele vragen: waarom ben je religieus geworden? Wat doe je hier?…Kortom, allemaal zo doodgewoon, vanwege spontane, vrije en blijde kinderen, zoals we in Vlaanderen ’n halve eeuw geleden nog kenden, lang voordat het leven van de mensen door een vreemd coronabeleid werd besmet.

De kinderen van de catechese van Qâra kwamen zaterdagnamiddag om met ons de liturgische gezangen te oefenen onder leiding van de deskundige voorzanger. Het gebeurde gezellig in open lucht en werd afgesloten door de zaterdagavond vespers, eveneens in open lucht, voor het Mariabeeld. Zondagavond voegden we ons bij het koor in de Eucharistie voor de parochie. En het moet gezegd, de zang was bijzonder verzorgd. Het was ook het feest van de patroonheilige: de Heilige Michael.

Zondagnamiddag vertegenwoordigden we met enkelen de gemeenschap bij de begrafenis van Mohammed Dib Daaboul, abou Salim genaamd, in Deir Attieh. Hij is zaterdag op 86 jarige leeftijd overleden. Van hem hoor je nergens iets anders dan alle lof. Hij was kabinetschef van de president, vader Hafez en daarna ook van zijn zoon Bachar, die geheel onverwachts president moest worden. Hij bleef tevens burgemeester van Deir Atieh, wellicht het meest verzorgde dorp van het hele land. Hij zette zich onbaatzuchtig in voor het goed van het land en het volk en was bijzonder bekommerd om de armsten en de verdrukten. Ook onze gemeenschap was hij zeer genegen. Jaren geleden waren we ook aanwezig bij de begrafenis van zijn broer. Toen stond hij, abou Salim, de gasten op te wachten aan de ingang van een enorme tent Nu was er zulk een massa volk komen opdagen dat de mensen alleen maar in lange rijen de nabestaanden konden groeten.

Maria Geboorte (8 september) is het eerste grote feest van het nieuwe liturgische jaar dat in de byzantijnse ritus op 1 september begon. ’s Avonds werd in onze kerk de kleine Catia gedoopt, een kind van 2 jaar van een bevriende familie. Een doopsel in de oosterse kerk is veel uitgebreider dan in de Latijnse kerk omdat het in feite drie sacramenten zijn in één: doopsel – vormsel – en eerste communie. Het kind kreeg als patroon: de heilige Jeanne d’Arc. Na haar doopsel werd ze ook met een zilveren kleedje en schapulier bekleed.

Verantwoordelijkheid

Terwijl vrijheid en zelfbeschikking hoog worden geprezen, voeren regeringen hun burgers steeds meer naar een leven in slavernij. Amerika heeft aan zijn oostkust een enorm standbeeld dat de vrijheid moet uitdrukken. Het heeft dringend nood aan een gelijkwaardige tegenhanger aan de westkust: een standbeeld van de verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt voor alle landen en alle burgers. Het nemen van de verantwoordelijkheid voor eigen daden bepaalt de grootheid van het menselijk leven. Het is niet het geschreeuw van “baas in eigen buik” om een weerloos mensenleven te doden of van “mijn lichaam mijn keuze” om eigen seksualiteit te vernietigen, dat mensen vrij maakt, maar wel het verantwoord aanvaarden van eigen leven en van de gevolgen van eigen gedrag. Wie kan zeggen “dit is mijn schuld”, kan ook zeggen “dit is mijn verdienste”. We hebben verstand en een geweten gekregen om het goede van het kwade te onderscheiden en we hebben een vrije wil om het goede te doen en het kwade te vermijden. Het is onze taak om de waarheid te zoeken en er naar te leven voor het aanschijn van God, niet om een openbare opinie of een algemeen aanvaard wereldbeleid te dienen.

Vele christenen en kerkleiders in de eerste eeuwen van het christendom hebben ons een lichtend voorbeeld gegeven. Zij toonden hoe men een loyale burger kan zijn van het Romeinse Rijk en tegelijk hoe men trouw blijft aan de waarheid van het christelijk geloof. En christenen behoorden tot de meest loyale burgers in alles waarin men het burgerlijk gezag kon en moest gehoorzamen. Zij bogen echter hun knieën niet in aanbidding voor een mens of een afgod, zij deden niet mee met de algemeen aanvaarde vrijheid van een vader om zijn pasgeboren kind te behouden of te laten doden, zij aanvaarden geen willekeurige verbreking van het huwelijksverbond, zij deden niet mee met de minachting van armen, misdeelden of slaven.

Ook onze tijd heeft zijn lichtpunten. Ook nu zijn er wetenschappers en kerkleiders die getuigen van de waarheid tegen een algemeen aanvaard immoreel gedrag in. Zij leggen er hun naam en hun leven voor in de weegschaal. Mijn kritiek op het coronabeleid wordt door een aantal mensen erg kwalijk genomen. Voor mijn overwegingen over het mens-zijn en mijn berichten uit het leven van de gemeenschap krijg ik doorgaans ruimschoots goedkeuring en meeleven. Mijn mening over het coronagebeuren staat echter haaks op de openbare opinie. Ja, men kan me verwijten dat ik een breed aanvaarde algemene opinie radicaal blijf verwerpen. Als er echter over enkele jaren meer duidelijkheid komt over de huidige duistere periode, kan men mij niet verwijten dat ik niet verwittigd heb. En dat is voor mij belangrijk. Ziehier nog enkele pogingen om iedereen aan te sporen zelf na te denken, zich te informeren en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Op 20 juli 2021 schreef een groep Franse dokters in verdediging van de ethiek met betrekking tot het coronabeleid een dringende, korte maar krachtige open brief: Ik klaag aan! De mRNA vaccins zijn dodelijk. De regeringen van de gehele wereld liegen! Zij richten zich tot alle burgers, wereldwijd en bijzonder tot de verantwoordelijke medische agentschappen van Europa en Amerika (EMA, MHRA, FDA,CDC). Zij wijzen er op dat het officieel aantal doden vanwege de covid 19 vaccins voor EU, VK en VS nu al 31.389 bedraagt en 5 miljoen met soms zeer ernstige nevenwerkingen. Ze merken op dat deze getallen slechts een heel kleine weergave zijn van de werkelijkheid (op grond van een klokkenluider bevestigt R. Fuellmich dat er in de VS al meer dan ’n half miljoen doden zijn omwille van deze vaccins, nvdr). Zij eisen dat deze vaccinaties onmiddellijk stoppen. “Het verder uitvoeren van dit programma, in het volle bewustzijn van de enorme schade en de dood hiermee verbonden, zowel voor volwassenen als voor kinderen, is een misdaad tegen de menselijkheid, een volkerenmoord, waarvoor de personen die hiervoor verantwoordelijk zijn of medeplichtig, aansprakelijk gesteld zullen worden”. (https://www.mondialisation.ca/jaccuse-les-vaccins-arnm-sont-mortels-lesgouvernements- du-monde-entier-sont-des-menteurs/5658518)

Op 6 september 2021 beschreef prof. Luc Montagnier, Nobelprijswinnaar geneeskunde, wat hij inmiddels als vaststaand kan beschouwen en wat nog onzeker is. Het zal vooral de medisch deskundigen een verantwoord inzicht geven. Toch kunnen ook niet medisch geschoolden perfect zijn uiteindelijke boodschap verstaan. We geven slechts enkele citaten en zijn besluit. Coronavirussen zijn over het algemeen niet gevaarlijk. Het coronavirus SARS-COV2 is van natuurlijke oorsprong maar werd in een laboratorium aangepast en vandaar verspreid, het is een ziekmakend monster. Tegen het coronavirus van aids tracht men al sinds 1982 een vaccin te maken. Vaccinatie bevordert het ontstaan van varianten. De groepsimmuniteit die men verkrijgt nadat men covid gehad heeft kan veel beter en veel duurzamer zijn dan na vaccinatie. Een sanitaire pas met het quasi verplicht opleggen van vaccinatie aan te veel mensen, maakt dat regeringen en fabrikanten hun verantwoordelijkheid afschuiven. Ziehier zijn besluit, gericht aan alle Franse dokters maar uiteindelijk ook op aangepaste wijze geldig voor ieder van ons en vooral voor de verantwoordelijken:

Boodschappen aan de 227.300 Franse dokters: Gedraag u als een ware dokter, verzorg met goedkope medicamenten die hun werkzaamheid bewezen hebben: hydroxychloroquine, Ivermectine, Antibiotica (Azithromycine) volgens de besmettingsgraad van de zieke; ‘anticogulants’ volgens de biologische balans (DDimères), en tegen de ontsteking (corticoïdes). Verder, vervolledig met zinc, vitamines D en C en een voeding van kwaliteitsvolle groenten. Laat u niet vaccineren en vaccineer zelf niet. Treedt toe tot de weerstand en laten we ons verenigen. Vaccineer geen kinderen, geen jongeren, geen zwangere vrouwen in goede gezondheid. De risico’s van vaccinatie voor de bevolking zijn veel groter dan de verwachtte voordelen. Hun immuniteitssysteem dat hen verdedigt volstaat opdat ze een minimum aan covid ontwikkelen zonder gevaar” (https://www.mondialisation.ca/certitudes-et-incertitudescoronavirusvaccins/ 5659904).

Op 28 augustus 2021, feestdag van de heilige Augustinus hield aartsbisschop Carlo Maria Viganò volgende overwegingen over de Grote Reset en de Nieuwe Wereldorde. Een moedige bisschop met een heldere visie. Hij was apostolisch nuntius in de VS (2011-2026) en goed geïnformeerd over de wantoestanden zowel in het Vaticaan als in de Amerikaanse kerk. Nu geeft hij geeft een uitgebreid, samenhangend en goed onderbouwd beeld van onze huidige wereld met de totale ontwrichting van de samenlevingen en kerkgemeenschappen, de wetenschap die haar principes heeft opgegeven en als een religie geworden is met ‘priesters’ die als een kaste van ongenaakbaren haar dogma’s dwingend oplegt, al worden ze door de werkelijkheid massaal tegengesproken. Verder spreekt hij over het onsamenhangend beleid en de wijze waarop de media dit blijven uitbuiten. Wanneer de aanpak in Zweden bewijst dat lockdown en mondmaskers geen enkele positieve bijdrage leveren, worden ze nog dwingender opgelegd. Wanneer de massavaccinatie in Israël en de VK aantonen dat daardoor sterfgevallen, ernstige ziektes en nieuwe besmettingen pijlsnel stijgen, wordt verplichte algemene vaccinatie als de oplossing voorgehouden. De aartsbisschop spreekt van een criminele geest die al in de jaren ’50 ontworpen is en gegroeid doorheen gevaarlijke verbinden tussen een corrupt deel van de staat (Deep State) en een corrupt deel van de kerk (Deep Church). Deze twee ziet hij als twee kanten van dezelfde medaille. Verder spreekt hij over de beslissende invloed van het vrijmetselaarsnihilisme en de verering van Satan als god en het streven van daaruit naar één wereldreligie, één wereldregering en een universeel oecumenisme. Hij doet tenslotte een oproep om in deze strijd tussen Satan en God de kant van Christus te kiezen, waar de geest van uitstoting en verdeeldheid heerst te kiezen voor eenheid en solidariteit. Waar Satan heerst, daar is haat, verdeeldheid en uitsluiting. Waar Christus erkend wordt, daar heersen vrede, vreugde, eenheid, rechtvaardigheid. (https://www.lifesitenews.com/opinion/vigano-considerations-on-thegreat- reset-and-the-new-world-order/).

Mgr. Athanasius Schneider, Rooms-katholieke bisschop van Astana. Hij stamt uit een familie van Wolga-Duitsers die naar Kazachstan werden gedeporteerd en opgegroeide in de Sovjet Unie. Hij geeft vanuit zijn ervaring enkele perspectieven om tegen een immoreel en totalitair regime in te gaan, stand te houden en zelfs creatief alternatieve wegen te vinden voor een goede samenleving. Hierbij gaat het vooral om het vermijden van de vaccinatie. (https://restkerk.net/2021/09/01/mgr-schneider-covid-19-vaccinatie-met-qr-code-voorafbeelding-van-het-merkteken-van-het-beest-daarom-moeten-we-het-vermijden/)

Zes Vlaamse en Nederlandse wetenschappers, die midden in de strijd staan tegen de leugens van de politici en media, geven hun getuigenis: drs. Sam Brokken, prof. dr. Theo Schetters, prof. dr. Lieven Annemans, prof. dr. Mattias Desmet, prof. Paul De Hert, drs. Maurice de Hond. Journaliste Jakobien Huisman en haar man Alain Grootaerts hebben hen samengebracht en hun boeiend levensverhaal vertolkt in een 6 (of 7)-delige documentaire onder de titel: Zwijgen is geen optie. Vanaf 3 september wordt iedere week een aflevering gegeven op BLCKBX. De verhalen van deze zes samen zullen een diepgaand beeld en helder panorama geven van de tijd die wij nu beleven. Ze werpen ook een blik op hetgeen we nog in de nabije toekomst mogen verwachten (“Toen wist ik…hier klopt iets niet”, vertelt documentairemaker Jakobien Huisman… — blckbx.tv; www.tegenwind.tv).

Verder kun je hier enkele eenvoudige aanduidingen lezen die aantonen dat de zogenaamde covid 19 pandemie de grootste, goed georganiseerde en vooraf nauwkeurig geplande misdaad tegen de menselijkheid aller tijden is. (Wij beschouwen ze als 2e grootste misdaad, na de legale kindermoord door abortus, nvdr). Een kleine elite van super rijke miljardairs heeft een plan voor een volkerenmoord ontwikkeld door middel van massale vaccinatie, uitgevoerd door gewillige regeringen met de steun van sommige kerkleiders. Deze massale vaccinaties zouden niet alleen de lichamelijke maar ook de geestelijke gezondheid van de mensheid aantasten, zodat ze zich onderwerpt. Er zijn reeds digitale vaccin ID’s ontwikkeld om door injectie ingebracht te worden. Bill Gates heeft hierop een patent: WO2020-060606 (wat al aardig komt in de buurt van het getal dat mensen krijgen om het Beest te aanbidden uit de Openbaring 13, 15-17). (Sluitend bewijs: Covid-19 was gepland om de Nieuwe Wereldorde te lanceren – Frontnieuws). Een goede raad: heb je één injectie gehad, aanvaard geen 2e, heb je er 2 gehad aanvaard in geen geval een 3e, 4e … De bijzonder deskundige voormalige vicevoorzitter van Pfizer zelf, dr. Michael Yeadon roept het al vele maanden uit als een noodkreet aan de wereld: deze covid 19 injecties zijn geen vaccins maar een bio wapen, om de mensen tot slaven te maken en uiteindelijk te doden (https://www.frontnieuws.com/voormalig-vicepresident-van-pfizer-waarschuwt-dat-booster-injectie-een-uitroeiingswapen-is-om-mensen-massaal-te-vermoorden/). Als gewone vrome Vlaamse christen geeft Jos Wouters tenslotte enkele bijzonder rijke inzichten over de achtergronden van de mega strijd die we beleven tussen Satan en God. Als de helft van de Vlamingen dit zouden begrijpen en er naar handelen, stort morgen het “gigantische Covid-leugenverhaal” in en beleven we overmorgen onze menselijke waardigheid en vrijheid als nooit voorheen! (https://www.golfbrekers.be/cyclus-69/).

Kun je het getuigenis en de ervaring van honderden, ja duizenden onafhankelijke wetenschappers uit de hele wereld gewoon blijven negeren omdat onze media, politici én altijd dezelfde (door belangenvermenging gebonden) “experts” het éne liedje blijven zingen: vaccins zijn veilig en werkzaam, ze zijn dé oplossing, niet gevaccineerden zijn het gevaar, totale controle is noodzakelijk… Mag je hiermee je eigen geweten verloochenen, alle menselijke en christelijke waarden opgeven, grondrechten met voeten treden en je christelijk geloof door de pseudo-vaccinatie-religie vervangen? Waar is dan je verantwoordelijkheid voor je eigen leven en dat van anderen?

En dit nog

*

*

*

 • ▪ Het transhumanisme met Artificiële Intelligentie zou bewerken dat de mensen zelf hun slavernij verlangen, gedirigeerd door de “Deep State”, waarvan de pijlers zouden zijn: het Vaticaan, de City van Londen en de familie Rothschild: https://www.mondialisation.ca/le-deep-state-en-medecine/5659845
 • ▪ Met de zogenaamde covid 19 vaccins op basis van mRNA staat de mensheid voor een beslissende keuze: aanvaarden we de onaantastbare wetten van God voor het menselijk leven of willen we de mens genetisch veranderen? https://www.lesalonbeige.fr/vaccin-a-arnm-et-transgression-du-vivant/
 • ▪ Kerk in crisis met o.a. Mgr André Leonard: https://youtu.be/ZIU3Jm-cJ_k
 • ▪ Bijzonder zinvolle en sterke overwegingen van Jos Wouters. De ‘illuminati’ als satanische sekte besturen nu met behulp van de vrijmetselarij, in het geheim de wereld en beslissen over ons leven door een angstpsychose te zaaien en de totale controle na te streven. We zitten in een megastrijd tussen Satan en God. Vele vrome mensen geloven echter nog nauwelijks in Satan, daarom is er “amper een hooggeplaatste die tegen dit gigantische Covid-leugenverhaal durft ingaan”, terwijl de ‘illuminati’ wel degelijk in Hem geloven maar Hem tegelijk haten. “De kernvraag is dan ook : welke beleidsmensen/politiekers uit ons gedachtengoed gaan de uitdaging wel aan om met ons de wereld-tirannie af te blokken?” Hier wordt ook concreet aangegeven wat we kunnen doen om onszelf en de onzen te redden en beschermen in de nabije toekomst: https://www.golfbrekers.be/cyclus-69/

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

22 commentaren op “COVID-injecties zijn geen vaccins maar een biowapen, om de mensen tot slaven te maken en uiteindelijk te doden

 1. @@@

  Hoe het smerige spel gespeeld wordt https://youtu.be/00jOWKDMRqw ..van de landverraders ..volksverraders.

  Gideon van Meijeren is veel te [algemeen] hij met met feiten en details komen om hun schaakmat te zetten …wat waar is wordt nu door de tegenpartij in het belachelijke getrokken.
  Het zijn wat slagen in de lucht die de rook niet deert.

 2. Beste Pater, U wordt vast heilig verklaard. Zoals dat zusterke van Calcutta. Ook zij vond dat de mens niet genoeg kon lijden, als je hem daar van kon overtuigen, bij haar. Christus achterna! Gooi uw pij even opzij en ga eens een paar dagen meelopen op intensieve in een Brussels ziekenhuis. Trieer samen met hen wie je gaat redden en wie niet. Leg het uit aan de familie en zeg zalvend dat uw God het zo gewild heeft: Dat niemand zich mag laten vaccineren. Zeg dat daar dan duidelijk en luid. Zoals Jezus in de tempel, met de zweep. Zoiets. Anders ben je gewoon een lafaard. Veilig wat ideetjes verkopen achter een laptop op uw eigen kleine niche. Meedoen met het verspreiden van fake news. Complottheorieën de hand reiken. Was dat uw roeping, zoveel jaar geleden? U al eens afgevraagd waarom u zo goed weet wat God wilt, en de anderen niet? Suburbia?

 3. De wekelijke lectuur van Daniël Maes is gewoon wansmakelijk. Steeds opnieuw fakenews verspreiden. Ik heb er mijn buik van vol.

  1. Wat komt u hier eigenlijk lallen op dit forum, lees het nieuwsblad of één ander leugenblad en laat goede mensen met rust !i

 4. De goede Pater Daniel Maes geeft hier slechts een fractie weer van de geestelijke verduistering die onontkoombaar over ons komt en dit weinige is uiteraard voor de geestelijk slapenden al te veel !
  Wordt wakker !
  Wie niet naar heiliging streeft of daar zelfs niet over wil horen is bij voorbaat verloren want het gaat allemaal nog veel erger worden. Het ‘normale’ leven wordt geheel afgebouwd, stapje na stapje.

 5. Aan Louis en Frank Dierickx ..

  Ofschoon de volgende profetie niet van katholieke huize komt https://youtu.be/8hJIyQsCS2c ..komt ze toch op veel punten overeen met katholieke profetieën.
  Jullie worden hierin ook beschreven…bibber en sidder 😱

 6. Hierboven, de smadelijke lasteraar als Dierickx, alias Staf de Laet, alias Louis, mol en slaaf van het systeem van de Belgische, maçonnieke NWO afdeling, tegen de voortreffelijke en goede Pater Daniel Maes, is de zandstrooier in de wielen van dit voortreffelijke katholieke Forum.
  De goedwillende lezer die de waarheid wil weten omtrent de staatsgreep van de al anderhalf jaar durende aanslag tegen de vrijheid,
  kan in kort bestek de ontmaskering van de griep leugens volgen op : http://www.frontnieuws.com !!
  Ik wens hen veel leesplezier en gemoedsrust, omdat dit judeo maçonnieke leugenverhaal nooit stand kan houden, tegen de feitelijke waarheid.

  1. Weet je wat zo lachwekkend is. Al die sites die dan zogenaamd de waarheid vertellen omdat de MSM dat niet doen. Werkelijk niemand checkt de beweringen op deze ‘goede’ sites. Wat daar beweerd wordt gaat er in als zoete koek. Waarom zou je de MSM dan niet geloven? Je heb een groepje dokters die zeggen dat het vaccin levensgevaarlijk is. En je hebt 100.000x zoveel dokters die zeggen dat het niet zo is…Oh ja. Die laatsten zijn dat natuurlijk beinvloed of betaald door….. Wat mij betreft allemaal gevalletjes GGZ. En niet meer te helpen. Moge God jullie genadig zijn.

   1. @juuls,
    Meent U dat wérkelijk: “Moge God jullie genadig zijn.”
    Bent U van Uw ongeloof gevallen?

    1. @juuls,
     Moge God ook Ú en Uw naasten genadig zijn (= royaal).
     Wij allemaal hebben Gods royale gaven zó hard nodig.

 7. Ongeacht wat sommige laag-bij-de-grondse politici over u zeggen: in uw woorden zit ongetwijfeld zeer veel waarheid maar o zoveel puur materialistische mensen zijn compleet verblind of erger nog omgekocht. Ze grijpen dan naar de pen om authentieke mensen die vanuit hun ziel schrijven te vernietigen. Hun spotzucht is grenzeloos en vol haat en afgunst. Dat soort mensen zit dag in dag uit Twitter en andere sociale uit te vlooien om daar dan per se hun ei te leggen: mensen op een “intelligente” manier schofferen en denken dat ze het veel beter weten. Maar meer woorden hoeven we er niet aan vuil te maken…
  Met uw visie over hoe de wereld faalt in haar menszijn ben ik het eens, pater Daniël, doch eigenlijk is het nog veel erger dan u beschrijft. Wij zijn werkzaam in de zorg en zien dagelijks hoe het eraan toegaat. Precies het omgekeerde van wat wij in onze opleiding ettelijke malen hoorden is werkelijk dagelijkse realiteit: “De zieke mens is geen verpersoonlijkte pathologie, hij is een mens. Behandel hem dus als een mens”
  Zeer veel om niet te zeggen bijna alle artsen zien geen mensen maar problemen en pathologieën. Heel dikwijls nemen ze beslissingen zonder ook maar de mens fysiek te zien, laat staan hem/haar te onderzoeken! Het is werkelijk om te huilen hoe de menselijkheid opzij wordt gezet. En dat is geen recent probleem, doch door corona is het alleen maar in zeer hoge mate op de spits gedreven. Wij zien dagelijks niets anders dan therapeutische hardnekkigheid. De overgang naar de palliatieve zorgen wordt tot het uiterste uitgesteld… in feite tot het veel te laat is en geen zin meer heeft. Palliatieve afdelingen zijn eigenlijk sterfhuizen, louter nog voor de laatste uren van de mens in kwestie.
  Artsen hebben niet meer de nederigheid om toe te geven dat ze niets meer kunnen doen, nee, ze doen verder tot het bittere einde als de verpleging niet tussenbeide komt. Er is niets van gevoel, laat staan van inleving. Empathie is een een zuiver theoretisch woord geworden waar ze in hun opleiding over horen doch in praktijk is het een pure illusie. Een van die onstoffelijke woorden die voor materialisten onvatbaar zijn. Wij staan al zeer vele jaren in het werkveld en weten zeer goed waarover wij spreken. Wij zouden erg graag wat positiever zijn maar helaas: er zijn nauwelijks goede woorden te zeggen. Met enkele woorden kan men het hele probleem beschrijven: de menselijke waardigheid is volledig terzijde geschoven. “Alles van waarde is weerloos” is een Christelijke boutade, doch de praktijk is omgekeerd. De zwakke mens wordt ontmenselijkt: de lichamelijk of geestelijk zieke mens, of hij nu ziek thuis zit, in het ziekenhuis of in een WZC, de werkloze, de gehandicapte, de marginale: hij/zij wordt betutteld op zo een manier dat hij geen mens meer is. Alles wordt voor hem/haar beslist. Hij/zij bestaat eigenlijk niet meer… Een bitter beeld doch helaas de realiteit.

 8. @:…

  De vermelde Entrückung c.q. opname van de rechtvaardige gelovigen in de link van mijn reactie op 12 september 2021 om 16:50 ..is naar mijn inzicht onjuist in vergelijk met de laatste beschrijvingen over de grote Waarschuwing in het 6e zegeloordeel.. zijnde de 2e komst, de Wederkomst bij het laatste oordeel betreft dan in die zin de 3e komst.

  In de Waarschuwing in het 6e zegel (Openb.6 vers -> 14)wordt ieder mens uit zijn lichaam Entrückt om naar ziel en geest een doorgang door de eeuwigheid te maken voor de duur van ± 20 minuten..dit zijn aanvullende profetische toelichtingen van de laatste jaren aangaande de Waarschuwing..en zo is de katholieke profetische versie in tegenstelling met de protestantse opname- Entrückungtheorie.

  Het lichaam dat op aarde achterblijft, blijft toch in eenheid met de ziel en zijn geestelijke vermogens van de ziel ..dus heeft ook het lichaam op aarde tegelijkertijd deel aan de reiniging en loutering van de ziel en zijn geest die in het bovennatuurlijke dan vertoeven.

  De opnametheorie:: …De vroege kerk en zelfs geen kerkhervormer heeft ooit een opnameleer verspreid. Ribera heeft de basis gelegd voor de opname theorie. Hij deed dat in zijn boek “Sacrum Beati Ioannis Apostoli, & Evangelistiae Apocalypsin Commentarij“.

  Die gedachte komt ook bij een 15 jarig meisje – Margaret McDonald – vandaan die een visioen gehad zou hebben van een geheime opname VOOR de verschijning van de antichrist. Zij schreef Edward Irving een brief over haar visioen. Irving heeft vervolgens op profetieconferenties het futurisme en de opnameleer onderwezen. John Nelson Darby werd op profetieconferenties ook onderwezen in de opnameleer. Hij bezocht daarop Margaret McDonald. Daarna bezocht Darby diverse keren Amerika en leerde hij daar het futurisme en de opname leer. Daar werd zijn leer al snel geaccepteerd in Amerika. En het was Cyrus Ingerson Scofield die weer beïnvloed werd door Darby en hij heeft aantekeningen van het futurisme en de opname opgenomen in het boek Scofield Reference Bible. [Deze bijbel] is vervolgens van grote invloed op het evangelisch christendom in Amerika en is via Amerika overgewaaid naar Nederland. Met name sprekers als [[Jaap Dieleman]], Theo Niemeijer, Dato Steenhuis, Henk Schouten zijn (grote) promoters van deze opnameleer in ons land…bron Wikipedia.

 9. Jo********@gm***.com,
  Allereerst: bedankt voor Uw reactie.
  Echter, U schiet totaal Uw doel voorbij: Het ontschiet (in ieder MIJ) volledig(!) wat U zeggen wil.

  Opmerking 2:
  Ten behoeve van Uw eigen veiligheid: gebruik NIMMER Uw mail-adres als Uw naam. Preciezer gezegd: gebruik ten behoeve van Uw veiligheid ’n nickname (= ’n door Uzelf gekozen bijnaam).

 10. @: P.Derks

  Bij haast gebeuren wel eens foute dingen hetgeen kan gebeuren met een IQ van 200 🤫..🤭
  Maar volgens een satanist 👹..😱 op de site niburu hebben de meeste mensen een IQ lager dan hun
  Lichaamstemperatuur 🙉 ..maar dat terzijde 🤭 ..je zou het zeggen met het vaccineren.

  Misschien kan de !!! redactie dat mailadres verwijderen.

  Ook is het begrijpelijk dat jij die reactie niet begrijpt..met je zielig IQ-tje van 155 🥱
  Daarbij is het ook nog eens zo dat die reactie niet aan jou gericht was 🤣..🤥

   1. Het niveau van de gehele site is van een duisterheid. Occulte waandenkers die in elke hoek een vrijmetselaarcomplot zien. God hoede over Zijn schepsels die voorwaarlijk vreemd zijn.

 11. In tijden zoals de huidige komen bij velen duistere, psychopathische eigenschappen naar buiten; doordat psychopathie beschermd wordt door het tiranniek bewind achten ze de gelegenheid daar om te handelen volgens die eigenschappen omdat zij menen ermee weg te kunnen komen zonder bestraffing. In de Sovjetunie zag men die donkere impulsen, die eerder onder het oppervlak gehouden werden, ook oprijzen en waren er die bewust meewerkten met de genocide tegen de Russen zoals men ook nu meewerkt met de moordenaars in machtsposities. Een typische vorm van psychologische manipulatie die in dergelijke toestanden gehanteerd wordt is wat men in het Engels “gaslighting” noemt (we zouden daar een Nederlands woord voor moeten hebben). Vrouwen die geallieerd zijn met het moordenaarsbewind zijn bijzonder vaardig in die tactiek van mentale subversie, vaardig in het inverteren van taal ter beschuldiging van de slachtoffers en ter bescherming van de delinquenten; daarom zijn het zo dikwijls vrouwen die als “nieuwsankers” ingezet worden. Alles wordt momenteel overspoeld door deze manipulatieve tactiek en zwakke geesten bezwijken eronder; ook de forumtrollen hier hanteren die tactiek.

  Een voorbeeld van “gaslighting”: De oligarchen proberen gradueel diegenen uit de samenleving te bannen die weigeren zich met een dodelijk gif te laten inspuiten; het gezond verstand begrijpt zonder moeite waarom die weigeraars terecht in verzet komen tegen deze dreiging jegens henzelf en hun dierbaren, maar de moordenaars, om de slachtoffers te beschuldigen van wat zijzelf hebben veroorzaakt, zeggen dan dat “de maatregelen” verstrengd moeten worden of behouden moeten blijven door de schuld van de weigeraars. “Ge had maar naar de prikbeul moeten gaan.”

  De manipulatieve moordenaar pijnigt zijn slachtoffer in een folterkamer en probeert het schaamte en schuld aan te praten omdat het kermt van de pijn. Het is belangrijk om zich bewust te zijn van deze tactiek opdat men zich niet laat beïnvloeden door de toxische werking ervan en een gezonde defensieve reflex niet laat afzwakken. De vijand heerst door imperatio mentis, door mentale overheersing en controle; het is dus nodig om te weten hoe de psychologische oorlogvoering van de tegenstander in elkaar zit. Hoeveel mensen letten er op de bewust geselecteerde achtergrondmuziek in “nieuwsuitzendingen” en “documentaires”, wanneer zij ernaar zitten te kijken, en op het zeer bewust gebruik van lichaamstaal en gelaatsuitdrukkingen op sleutelmomenten om exact die emoties en reacties uit te lokken bij de kijkers die de architecten van het programma willen?

 12. Beste Pater Daniel,
  kent u het gezegde “schoenmaker blijf bij uw leest”?
  misschien dien ik dit even verder toe te lichten.
  Virologen en wetenschappers hebben het talent van intelligentie gekregen, zij hebben die intelligentie gebruikt om te gaan studeren en onderzoeken en met dat onderzoek en al die kennis proberen die mensen ons te helpen.
  Denkt u nu echt dat de pharma erop uit is om vaccins te maken om de helft van de mensen om te brengen?
  denk eens goed na. al dat fake news is er om de mensen ervan te weerhouden het vaccin te nemen zodat er meer zullen sterven aan covid 19.
  Als u niks van vaccins afweet. schrijf er dan ook niks over. en ga ook geen fake news citeren.
  Laat de geneeskunde en de virologie over aan de experten.
  En blijft u vooral bij uw vakgebied.

  Sorry maar dit soort artikels waarin er vollop naar fake news artikelen verwezen wordt in een “katoliekforum” vindt ik niet kunnen.
  dit is misbruik maken van de goedgelovigheid van uw volgers.

  dit maakt mij enorm boos omdat vele gelovigen ouder zijn en de gevaren van het internet nog niet goed kunnen inschatten.
  mvg
  Jozef

  1. Beste Jozef, vele realisten zijn de laatste anderhalf jaar wijzer geworden. Zij zagen vanaf het begin, begin Maart 2020, dat de “pandemie” nep was. Zij zagen meteen dat de overheid massa bedrog pleegde, met medewerking van het hoerige journaille van de MSM media, teneinde de jaarlijkse griep te kunnen misbruiken voor de totalitaire agenda van de joods maçonnieke NWO wereld elite. Maar daar tegenover stond een grote groep, vooral mannelijke leden van de lamzakken generatie, die, bij wijze van spreken, in hun broek deden. Ik weet niet of U ook daartoe behoort.
   Zij, de realisten, hebben ervaren dat zachte hand soms beter werkt, dan de harde hand, om uit het slaap wandelen gewekt te worden. Omzichtigheid is dus geboden. Laat mij U helpen, wakker te worden !!
   Ik wil U uit de droom halen, van de staat als “hoeder van het volk”.

   Vergeet nooit dat de staat, sinds de Franse revolutie, wereldwijd, altijd uw vijand is en er altijd op uit is, U, van uw burgerlijke vrijheden en uw bezit, te beroven.
   De staat heeft niet onze vrijheid in pacht, om uit te delen.
   Vrijheid is van ons. De staat moet bang zijn van ons, niet andersom.
   De staat moet ons ten dienste staan.

   Misschien kan de bloemlezing van Mgr. Vigano, Aartsbisschop en ex-nuntius in Washington, criticaster van paus Franciscus, U uit de droom helpen.
   Misschien kan de Mgr. U op de weg zetten van realisme, teneinde de toestand in de wereld onder ogen te kunnen zien. Hij heeft op 31 Augustus jl. een prachtige uiteenzetting gepubliceerd.
   De titel spreekt voor zich : “Considerations on the Great Reset and the New World Order”. (Lifesite news)
   Veel leesplezier en tot horens ! !

 13. @Jozef,
  Ik neem DUS(!) aan, dat U zich als eerste gemeld heeft om zich te laten vaccineren.
  Denkt U nu wérkelijk, dat God ons verkeerd geschapen heeft?
  U heeft ’n zwaar tekort aan geloof!!!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht