Hoe als christen leven in een onmenselijke en antichristelijke wereld?

Goede Vrienden,

Als joods-christelijke wortels van ons mens-zijn behandelden we tot heden: we zijn geschapen naar Gods Beeld en Gelijkenis, met een (op aarde) onverzadigbaar verlangen (naar God), we zijn gewond door de oerzonde en hartstochtelijk bemind door God. Het is een grote verrijking wanneer we ons met deze eigenschappen een verantwoord beeld kunnen vormen over ons mens-zijn. Toch is het niet voldoende dat we dit alles verstandelijk begrijpen, het moet doordringen tot ons hart, het moet ons dagelijks leven zelf verwarmen. Jawel, het is allemaal Gods genade maar we moeten er zelf ook voor open staan. We dienen onze zeilen naar het blazen van Gods Geest te zetten.

Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont, hij zegt tot de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw’” (psalm 91, 1). Ziedaar een houding van zich gedragen en beschermd weten door Gods grote Liefde. Drie overtuigingen/houdingen kunnen dit vertrouwen versterken. God heeft ons bij onze schepping onze gehele menselijke waardigheid gegeven: we zijn geschapen naar zijn Beeld. Door mijn verstand, vrije wil en mijn geweten, deel ik in Gods leven. Niemand of niets kan deze waardigheid van mij wegnemen. Dit is een reden om altijd dankbaar te zijn, zoals psalm 139, 14 het uitdrukt: “Ik dank U om het wonder van mijn leven, om alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt”. Dankbaar zijn om onszelf en daarna ook dankbaar om allen en alles om ons heen. Het vraagt ook een blijde aanvaarding van onszelf zoals we zijn. Dit psalmvers kan dienen als een sterk geneesmiddel dat altijd en overal kan genomen worden en geen enkele negatieve bijwerking heeft. De tweede houding is deze: met mildheid kijken naar onze eigen fouten, gebreken, tekorten, zonden en beperktheden. We zijn niet volmaakt. We zijn gewond door de zonde. We doen en zeggen soms dingen die helemaal niet goed zijn. Soms willen we niet eens kwaad doen en we doen het toch. Er is een ontwrichting in ons, waaraan wij ook zelf meewerken. We dienen nederig onze verantwoordelijkheid te erkennen en trachten het kwade te herstellen en in de toekomst te vermijden. Niet met een depressief fatalisme maar met een zekere mildheid tegenover onszelf. Wanneer God, die veel groter is dan je hart, je vergeeft, moet je jezelf ook vergeven en niet blijven veroordelen. Laat je grote of kleine blunders in het sacrament van de verzoening achter en blijf ze niet meedragen. Wees vergevingsgezind ook tegenover jezelf en erken eenvoudigweg: kijk, dat ben ik in mijn beperktheid. De derde overtuiging is deze: beseffen dat je een eigen, unieke zending hebt in deze wereld. Ik bezocht eens een gezin waarvan een van de kinderen verstandelijk goed ontwikkeld was maar lichamelijk grotendeels verlamd. De jongen lag in zijn bed in de keuken en zorgde er voor dat iedereen deed of had wat ze nodig hadden. Hij herinnerde iedereen op tijd aan wat ze niet mochten vergeten. Hij was niet alleen het geheugen maar ook het hart van het gezin. Toen hij gestorven was, heb ik de grote leegte gevoeld in dit gezin maar ook de diepe vreugde omwille van hem. Het was duidelijk dat hij een unieke zending in dit gezin heeft vervuld al kon hij zo goed als niets “presteren” en moest hij in alles geholpen worden. In de manier van er zijn en de anderen liefdevol nabij zijn, lag zijn unieke bijdrage. Als dit voor hem gold, dan geldt dit ook voor ieder van ons. Onder mensen zijn er geen kopieën. De manier waarop wij er zijn voor God en voor de anderen, maakt ons uniek. Hierbij mogen we geen grootheidswaan aanwakkeren, maar evenmin een minderwaardigheidsgevoel, wat uiteindelijk een verkapte vorm van hoogmoed kan zijn. Terwijl we zeggen “o, ik ben niet zo belangrijk”, branden we misschien van verlangen om geprezen te worden als degene die de belangrijkste bijdrage levert. Dit hoeft niet. Laten we onszelf gewoon aanvaarden zoals we zijn en beseffen dat we daarmee al uniek zijn.

Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij” (Openbaring 3, 20). Jezus klopt bij ieder van ons, maar we horen het dikwijls niet goed omdat we het te druk hebben met onszelf of met anderen. Het heeft ook geen zin Hem uit te nodigen indien Hij slechts één van onze vele gasten zou zijn. Alleen wanneer we erkennen dat Hij dé Heer is van heel ons leven, geven we Hem ook de kans om wonderen te doen. Ziehier een voorbeeld van een merkwaardige ommekeer. Ik heb het verhaal zelf gehoord uit de mond van de betrokkene, dr. Jörg Müller, een Duits psychotherapeut met een flinke eigen praktijk. Hij was katholiek opgevoed maar had het christelijk geloof al lang vaarwel gezegd. Hij meende, zoals vele van zijn vrienden, dat het christelijk geloof mensen meer ziek maakt dan helpt. Toch werd hij getroffen door een van zijn katholieke patiënten, waarvan hij begreep dat het sacrament van de boete hem een evenwicht en innerlijke genezing had gegeven. Jörg Müller was eerlijk genoeg om te erkennen dat hij dit met zijn therapie niet kon bereiken. Dit was blijkbaar als een zachte klop op de deur. Op een zondag hoorde hij de klokken van een naburige kerk luiden, zoals iedere week. Ditmaal was er echter een onverklaarbare drang in hem om naar die kerk te gaan, wat hij al vele jaren niet meer had gedaan. Hij voelde zich wat opgewonden en zenuwachtig. Toch ging hij na een tijd naar zijn auto en reed naar die kerk. De Eucharistie was blijkbaar al begonnen en hij bleef achter bij de pilaren staan. Onmiddellijk hoorde hij door de micro klaar en duidelijk: “Ik heb u bij uw naam geroepen: Gij zijt van Mij” (Jesaja 43,1). Dit trof hem als een pijl in zijn hart. Hij werd nog zenuwachtiger maar bleef toch in de Eucharistieviering tot het einde. Daarna ging hij onrustig naar zijn auto. Om afleiding te zoeken drukte hij de knop van de radio in. Toevallig werd op dat moment de zondagseucharistie uitgezonden. Het eerste dat hij hoorde was: “Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt van Mij”. Het zweet brak hem nu uit. Ontdaan kwam hij thuis en ging op zijn bed liggen. Boven zijn bed was een schap met boeken. Onbewust pakte hij een boek en er viel een bladwijzer op de grond. Hij raapte die op en las: “Ik heb u bij uw naam geroepen, Gij zijt van Mij”. Deze ‘toevalligheden’ hebben zijn leven een andere richting gegeven. Jörg Müller is uiteindelijk ingetreden bij de Pallottiner orde die ook therapeutische zorg verleent en daar is hij tot priester gewijd. Hij werd daarna blijkbaar bekend als “psycho pater” of als “de pater met de gitaar”.

Beseffen dat we Gods aanwezigheid onuitroeibaar in ons meedragen als een “inwoning Gods”, met mildheid naar onze eigen kleinheid en armoede kijken, diep overtuigd zijn dat we geroepen zijn tot een unieke bijdrage, dat kan ons helpen aanvaarden dat we hartstochtelijk bemind zijn zoals we zijn. Volgende keer vragen we ons af wat Pasen voor ons betekent en hoe wij Paas-mensen kunnen worden.

P. Daniel

XVI.35

Vrijdag 27 augustus 2021

Flitsen

Na ‘n raketaanval donderdagnacht beleefden we weer even de sfeer van de oorlog in 2013. Qara werd nu blijkbaar getroffen en er schijnen vier mensen gedood te zijn. Zondag na de hoogmis hielden we een processie buiten de muren rond het domein zoals bij de kruisdagen, met Kruis en Cherubijnen en hebben bij alle ingangen gebeden en gezongen terwijl we de deuren met wijwater en gewijde olie hebben gezegend om Gods bescherming af te smeken.

Het is volop oogsttijd voor de tomaten, komkommers, ajuinen, vijgen… Er zijn ook al granaatappels die beginnen open te barsten, eigenlijk vroeger dan gewoonlijk. In de keuken wordt een grote hoeveelheid van vijgenconfituur gemaakt en er worden al druiven geselecteerd om wijn van te maken. Het plukken van de druiven is een bijzonder vreugdevol, bijna Bijbels werk. Er zijn twee wijngaarden, een grote buiten de muren en een kleinere binnen de muren. Beide hebben struiken laag bij de grond. Vele grote trossen hebben tegelijk van alles: mooie rode én witte druiven, heel kleine en uitgedroogde exemplaren. En de druiven zijn zeer smakelijk.

Op het metokion (annex kloostertje) St Jozef is men begonnen met de “roofing”.

De kinderen van de catechese van het dorp komen deze week twee dagen in plaats van één dag omdat ze allemaal hun icoon willen afwerken en het de laatste keer is van deze vakantie dat ze kunnen komen. Ze zijn echt heel gelukkig dat ze mogen komen en wij ook.

Hoe als christen leven in een onmenselijke en antichristelijke wereld?

Een boom kent men aan zijn vruchten. Een zieke boom geeft zieke vruchten (cfr. Mattheus 7, 16-20). Het gezondheidsbeleid in de meeste landen maakt mensen nu ziek. Het is gericht op afzondering, verdeeldheid, grote boetes, uitsluiting van mensen, onderdrukking, controle, verklikking, dictatuur. Hiermee gaat een ontwrichting van de morele waarden gepaard: een verwerping van de eerbied voor het leven, vooral het meest weerloze, de ontwrichting van die hoogst creatieve vondst van de Schepper, nl. het verschil in seksualiteit van man en vrouw, de ontwrichting van het huwelijk…En er heerst wereldwijd dezelfde trend. De meeste regeringen hebben niet meer het gezag om hun volk soeverein te besturen en te zorgen voor het welzijn van de burgers. De GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) zijn veel machtiger dan onze politici, die steeds meer tot figuranten herleid worden. Ook in de media is er geen ruimte meer om waarheid te verkondigen en rechtvaardigheid te verdedigen. Eén opvatting wordt dwingend opgelegd en wie deze niet aanvaardt wordt beschouwd als een openbaar gevaar voor de maatschappij. De grootste geleerden en de edelmoedigsten onder ons, die de waarheid openlijk durven verkondigen en de waardigheid van de mensen verdedigen, worden soms gewoon opgepakt en opgesloten in een psychiatrie (prof. Fourtillan, dr. R. Fuellmich…). Hierover beslist een kleine wereldelite van super-miljardairs, die nu bepaalt dat alle mensen moeten gevaccineerd worden. Wie hun plan tegenwerkt, wordt onherroepelijk uitgeschakeld. En achter deze wereldwijde vaccinatiecampagne komt steeds duidelijker hun “eugenetisch” plan naar voren: het transhumanisme. Naast het elimineren van een flink deel van de wereldbevolking wil de elite blijkbaar een andere mens, een super-mens. Met gloednieuwe experimentele injecties wil men de mens met artificiële intelligentie (AI) koppelen aan machines zodat ze gevoelens, gedachten, verlangens in ons kunnen “downloaden” en ons besturen. Het wordt zo voorgesteld dat men van op afstand ziektes in ons kan genezen. Is dit een fantastische vooruitgang of een duivelse zelfvernietiging? In ieder geval wordt hiermee onze soevereiniteit en onze privacy afgenomen. We worden eigendom van de patenthouders. Hiermee komen we al heel dicht bij wat de Apocalyps openbaart: “… en niemand kan kopen of verkopen, als hij dat teken, de naam van het beest, niet draagt” (13, 17). God heeft ons geschapen naar zijn Beeld en Gelijkenis. Is dit niet voldoende om gelukkig te zijn? Worden we ziek, krijgen we een tumor, een verstopte ader, dan heeft de geneeskunde nu uitstekende mogelijkheden om ons te trachten te genezen.

Dr. Carrie Madej is een internist, specialist, Forest Park, Georgia (VS) die vanaf het eerste uur de inhoud van de vaccinatieprogramma’s heeft gevolg en gewaarschuwd voor de giftige stoffen en de nooit eerder op mensen geteste nieuwe technieken die met AI verbonden zijn en mensen uiteindelijk helemaal kunnen controleren. Ik heb geen medische noch technische bevoegdheid. Wel kan ik dikwijls leugen van waarheid onderscheiden, alsook leep bedrog van edelmoedige, heldhaftige inzet. In deze twee video’s legt dr Carrie Madej uitvoerig en gedetailleerd als deskundige uit wat de covid 19 vaccins bevatten en hoe zij een weg vormen naar een transhumanisme dat heel onze menselijke waardigheid vernietigt. Haar wetenschappelijk gefundeerde waarschuwing: heb je een injectie gehad, aanvaard geen tweede, heb je 2 injecties gehad, aanvaard geen derde… Deze 2 video’s van elk ‘n 20tal minuten zijn werkelijk de moeite waard en kunnen uw leven veranderen (Engels met Nederlandse ondertiteling: https://stichtingvaccinvrij.nl/toespraak-dr-carrie-madej-tijdens-de-healthand- freedom-conference-2021/).

Hoe als christen leven in deze post-christelijke tijd? Het is niet voldoende de grote gevaren te kennen en het kwade te vermijden, we moeten vooral het goede nastreven. Wil het christendom in het westen overleven, dan zal het zich nu moeten herorganiseren. Naar mijn bescheiden mening is Monasphère hiervoor een geschikt initiatief (https://www.lesalonbeige.fr/creer-des-oasis-de-chretiente-monasphere-esten- train-de-creer-une-dynamique/). Ik wil dit zelf verder gaan uitzoeken. Het zijn christelijke families die een oase vormen rond een spiritueel centrum, een bedevaartsoord, een abdij of een klooster. Een soort christelijk dorp, waarbij in alles voorzien wordt voor elkaar. Hiervoor zijn uiteraard mensen nodig die praktisch weten hoe het allemaal uitgebouwd kan worden. Ik zou zeggen: voorwaarde is dat men Christus als het centrum aanvaardt en Maria als zijn en onze Moeder. Als leerstellig handboek kan hierbij de Catechismus van de katholieke Kerk een uitstekende basis vormen. Hiervoor is de organisatie van kleine groepjes nodig, nu het nog mogelijk is. Ze moeten bereid zijn de officiële leugens te weerstaan en onvoorwaardelijk vast te houden aan de waarheid, ook wanneer dit voor hen lijden meebrengt. Wie niet wil lijden voor de waarheid is reeds verloren. Mogelijk zal het generaties duren vooraleer zulke kerngemeenschappen opgebouwd zijn. We leven in een totalitarisme “dat oplegt dat er slechts één manier is om de wereld te begrijpen en dat mensen die deze mening niet delen gestraft moeten worden” (Rod Dreher, een Amerikaans christen ndie met deze beweging begon, 25 augustus 2021: https://www.lesalonbeige.fr/les-chosesque- je-vois-aujourdhui-me-rappellent-ce-qui-se-passait-quand-le-communisme-estarrive- dans-mon-pays/).

De heilige Benedictus en zijn volgelingen hadden niet de minste bedoeling om een beschaving te “redden” of een nieuwe beschaving “op de bouwen”, maar dat is wel wat ze gedaan hebben. Zelf wilden zij eenvoudigweg het evangelie beleven als monniken. Nu gaat het niet om een monnikenleven maar om een normale, niet dictatoriale, gelukkige samenleving van christelijke dissidenten, die de noodzaak van de oproep van Petrus begrijpen: “Redt u uit dit ontaarde geslacht” (Handelingen 2, 40). Heel bijzondere aandacht zal er nodig zijn voor de opvoeding van de kinderen, bv. afspraken over het gebruikt van internet. En de uitbouw van zulk een samenleven, waarin gezinnen helemaal hun eigenheid bewaren, zal met moeilijkheden gepaard gaan maar zal ook gezegend worden. We hebben overigens geen anderen keuze: ofwel laten we het christelijk geloof samen met de christelijke scholen en organisaties, kloosters en parochies verder monddood maken, verdampen in een ‘coronacrisis’ en uitsterven, ofwel nemen we zulk een initiatief dat we een leven in waarheid, schoonheid, goedheid vanuit het Evangelie zelf opbouwen.

We hebben hier in Mar Yakub als kleine en zwakke gemeenschap daarvan enige ervaring. Vooreerst leven we in een land dat tot heden een zekere onafhankelijkheid heeft bewaard tegenover het wereld-corona-beleid. Van lockdown, afstand houden, mondmaskers en opgedrongen vaccinatiepropaganda hebben we hier (nog) geen last. De liturgische vieringen verlopen overigens ook nog steeds helemaal zoals voorheen, zonder enige onwaardige beperking. Al vele jaren hebben we geen last van tv, dag-, week-, maandbladen of reclamefolders. We hebben een groot terrein, geschikt voor een “zelf bedruipend” bestaan, wat voeding betreft voor ons en voor de families die met ons verbonden zijn. Hierbij hebben we nog voldoende energie over om mee voor de noden van anderen te zorgen. Vooral gaat nu de Libanese bevolking ons ter harte omdat ze heel erg hulpbehoevend is op alle gebied. Tussendoor trachten we met mondjesmaat kinderen op te vangen die in de grootste nood verkeren. Hier is ook nog plaats en mogelijkheid voor gezinnen die willen aansluiten en samen met ons willen uitzoeken hoe zij in hun onderhoud kunnen voorzien. En vooral, de religieuze gemeenschap zelf moet hiervoor open staan, wat hier het geval is. Met wederzijdse welwillendheid is zeer veel mogelijk.

“Ons Goed Recht”

Voor “Notre Bon Droit“ asbl, een vereniging van wetenschappers, professionele gezondheidswerkers, juristen en burgers heeft dr. Marc Wathelet de wetenschappelijke verantwoording uitgezocht van het Belgisch gezondheidsbeleid. Hijzelf is moleculair bioloog en was vele jaren onderzoeker en hoofdonderzoeker aan verschillende Amerikaanse universiteiten. Ziehier een samenvatting van zijn grondig wetenschappelijk werk. Alle medische onnauwkeurigheden in deze samenvatting zijn van mij, die op dit gebeid geen deskundigheid bezit. Ik meen nochtans de hoofdlijnen goed weergegeven te hebben. Bovendien kun je iedere bewering terugvinden in zijn onderzoek met de nodige wetenschappelijke verantwoording (Marc Wathelet, 28 juli 2021: Questions sur l’immunisation et la transmission de SARS-CoV-2.)

Het Belgisch beleid covid 19 is onverantwoord omdat het niet berust op wetenschappelijk onderbouwde gronden. De manifeste discriminatie is onaanvaardbaar. Covid 19 vaccins garanderen niet dat men hiermee niet meer besmet wordt en evenmin dat men de besmetting niet meer zou kunnen doorgeven. Een groepsimmuniteit, die op natuurlijke wijze verkregen wordt, is veel sterker, ruimer en duurzamer dan een groepsimmuniteit die men met algemene vaccinatie wil, maar waarschijnlijk nooit kan bereiken. Het controleren van ’n pandemie berust, volgens de klassieke epidemiologie op vier pijlers: 1) Voorkomen en de verspreiding controleren; 2) Vroegtijdige behandeling van de zieken; 3) Behandeling van de zwaar zieken; 4) Vaccinatie. Van deze vier is de vaccinatie de minst nuttige. Immers, er moeten minstens 3 jaren overheen gaan vooraleer men een veilig en werkzaam vaccin kan ontwikkelen. Bovendien is een vaccin niet voldoende werkzaam zonder de andere pijlers. Doordat de Belgische regering hiermee niet voldoende rekening houdt, faalt zij in haar gezondheidsbeleid. Voor preventie is het gebruik van vitamine D van groot belang, wat door de regering wordt afgewezen. Om de verspreiding na te gaan is het niet alleen belangrijk de contacten van een besmette persoon na te zoeken maar vooral de omgeving waar de besmetting plaats vindt. Ook dit wordt door de regering genegeerd. Vervolgens bestaan er zeer efficiënte middelen voor een goede vroegtijdige behandeling, zoals ivermectine, fluvoxamine, proxalutamine, hydroxychloroquine… Op 1 maart 2021 was de bevolking in Slovakije voor 5 % éénmaal gevaccineerd. Met het gebruik van ivermectine daalden zowel de besmettingen als de sterfgevallen pijlsnel.

Een massale vaccinatiecampagne met experimenteel materiaal wordt opgedrongen zonder rekening te houden met het principe van de noodzakelijke, duidelijke voorlichting over de mogelijke gevaren én over de goede alternatieve behandelingen die voorhanden zijn. Dit is onethisch én onwettig.

Het hoge aantal ongewenste bijwerkingen en sterfgevallen zou al lang moeten volstaan om de vaccinatiecampagne te stoppen. Bij vroegere griepvaccins was het voldoende dat enkele tientallen mensen op onverklaarbare wijze stierven om de vaccinatie radicaal te stoppen. Nu zijn er in verschillenden landen al vele duizenden doden en telkens wordt de vaccinatiecampagne in een hogere versnelling geschakeld. De niet gevaccineerden diaboliseren alleen omdat ze niet gevaccineerd zijn is discriminatie, onrechtvaardig en wetenschappelijk geheel onverantwoord.

En dit nog:

*

*

*

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

45 commentaren op “Hoe als christen leven in een onmenselijke en antichristelijke wereld?

 1. Meneer René
  Ik ken pater Daniël persoonlijk zeer goed. Van daar uit kan ik zeggen dat u bazelt, zeer ernstig zelfs. Slaapwel.

 2. Het Vaticaan onderdrukte een Regina Pacis Community, een Gemeenschap van apostolisch leven, gelegen in Verona, Italy, citerend: “instititionele tekortkomingen” en een gebrek aan “charismatisch-institutionele maturiteit”, wat dit ook ooit moge betekenen – het lijkt me meer op wartaal.

  {catholicnewsagency.com/news/248792/vatican-suppresses-italy-based-regina-pacis-community-after-apostolic-visit}

  In 1976-77 verbleef ik in een “geheime” printshop, opgezet door Amerikaanse protestanten om hun drukwerk en de verspreiding ervan te verzorgen. We leefden daar met meer dan 30 jonge mensen in een gewoon woonhuis. Twee slaapkamers voor de gehuwden met hun kinderen, een kelderkamer met toegang via buitendeur voor de jonge mannen en een andere kelderkamer aan de andere kant van het huis voor de jonge vrouwen. We moesten altijd opletten nooit met meer dan drie personen tegelijk buitenshuis te stappen. Er werd dagelijks gebeden en af en toe een uiterst sobere herdenking van het Laatste Avondmaal zoals protestanten zonder veel respect plegen te doen. Deze manier van leven kan men alleen volhouden indien men overtuigd gelovig is.

  Met behulp van het Zegel van de Levende God zou het misschien vandaag ook weer kunnen. Bij mij hangt dat zegel in de woonkamer, van de oude boerderij met voldoende grond om een grote moestuin aan te leggen en tot nog toe probeerde de familie twee keren om deze onverdeelde erfenis te koop te stellen maar het kwam er dan toch nooit van. Ik voel me wel totaal verslagen want ik kan financieel geen kant op, maar toch beseffende dat deze ingesteldheid juist geschikt is om bij God genade te verkrijgen. Naargelang de hedendaagse verdrukking nog steeds zwaarder wordt zullen ongetwijfeld meerdere katholieken dit gevoel al een tijdje ervaren hebben. Ik vind dat men die verslagenheid moet koesteren want het is een bij uitstek geschikte reden om in gebed te blijven. Al mijn familieleden lieten zich vaccineren en ook daardoor wordt mijn verslagenheid niet minder. Ook het feit dat een Traditionele priester in Limburg zich liet vaccineren bevestigt dat gevoel. In theorie zouden anderen hun woonhuis wegens onvoldoende tuin kunnen verkopen en hier deeleigenaar worden. Of dat mogelijk is zal de toekomst uitwijzen. In het dorp hier vind ik slechts onbegrip, geen interesse om hier een moestuin (helpen) uit te bouwen, want wie is nog zo gek in een onbestaande God te geloven, nietwaar ? Vermits ik op alle vlakken verslagen ben laat ik het maar aan God over.

 3. @eric-b-l,
  Ik heb een en ander geprobeerd te begrijpen.

  een gebrek aan “charismatisch-institutionele maturiteit

  maturiteit = volwassenheid
  charisma = persoonlijke aantrekkingskracht op andere mensen
  institutioneel = de instelling

  De instelling is onvoldoende volwassen om andere mensen aan te trekken =
  Dat stelletje kinderen moet éérst nog volwassen worden om andere mensen aan te kúnnen en te mógen trekken.

  1. Zou dan kunnen betekenen: het (namaak-) Vaticaan scheldt op katholieken omdat zij God dienen en bedreigt hen alsof zij misdadigers waren die zogezegd misbruik maken van de Katholieke Natuur die uiteindelijk het Mystieke Lichaam van Christus is.
   Zonder de Genade van God en ook zonder het Zegel van de Levende God zou iedere katholiek gedoemd zijn.
   We genieten bijgevolg grote Hoop.
   Welke hoop koesteren die tijdelijke wereldheersers eigenlijk met hun communisme ? Zijn zij sarcastisch over zichzelf ? Een Vaticaan dat zou refereren naar “Animal Farm” van George Orwell is inderdaad moeilijk aanvaardbaar en zulke betiteling kan slechts als onbegrijpelijke afkeur van misleide ouderwetse fanatiekelingen voorgesteld worden in de media. Vanuit verslagenheid is dit alles te bekijken als een adembenemende opera of gefilmde thriller, irreëel, een droom in een droom.
   De bezetters van het Vaticaan genieten maximaal werelds geluk, maar niet voor lang.

 4. @eric-b-l,
  Het is in ieder geval óverduidelijk, dat het vaticaan de groep niét serieus nam.
  De groep mag het vaticaan dankbaar zijn, dat zij zelfs de moeite hebben genomen, om hun afwijzing SCHRIFTELIJK aan de groep kenbaar gemaakt hebben.
  Daarmee gaf het vaticaan op verdekte wijze te kennen, dat beroep mogelijk was tegen hun beslissing.

 5. Een katholiek dient de Kerk van Rome te verdedigen al was het alleen omdat zij de enige serieuze tegenspeler is van de globale NWO-maffia. Op dit forum gebeurt vrijwel continu het tegendeel:
  * Men spreekt over ‘gemijterder schurken’, over een ‘anti-paus’ en over ‘het vervloekte Vaticanum II’ (een geheel geldig verlopen Concilie waar o.a. – terecht – een einde gemaakt werd aan ieder sluimerend en verborgen antisemitisme (inclusief de opvatting dat het OT slechts een geschiedenisboek zou zijn en verder niet relevant)).
  * Men negeert belangrijke kerkelijke documenten die geloofsinstemming vereisen (zoals bijvoorbeeld Fides et Ratio) zodat men zich niet beschroomd voelt allerlei niet-katholieke leringen te verkondigen (bv dat religie zou primeren over wetenschap), zich daarbij overgevend aan een ongeordend emotionalisme/sentimentalisme. Heel veel van die private uitleggingen, ingevingen en fantasieën verschillen kwalitatief niet veel van de mystieke aard van de kabbala.
  * Men heeft geen boodschap aan het oer-katholieke geloof dat de bovennatuur de natuur niet vernietigt, integendeel: dat de bovennatuur voortbouwt op de natuur en dat men dus eerst de natuurlijke verklaringen moet uitputten alvorens naar de bovennatuur over te gaan (hetgeen verklaart dat men aangebrachte wonderen grondig wetenschappelijk onderzoekt zodat iedere twijfel over een natuurlijke verklaring wordt uitgesloten).
  * Men schrijft nogal tirannieke, scherpslijperige en half protestantse stukjes waarin de ander opdringerig lastig gevallen wordt met allerhande geloofspraktijken die criterium zouden zijn voor de zuiverheid van het geloof.
  * Enzovoorts en zo verder, kortom het betreft hier een forum voor aan de Tridentijnse Mis verslaafde ‘katholieken’ die niet (meer) geloven dat de Kerk geleid wordt door de H.Geest en in hun eigendunk de maat van de Kerk denken te kunnen nemen. Het gaat dus om wrokkige, schismatieke ‘katholieken’ met een ‘closed mind’ die iedere verdere ontsluiering van het geloofsgoed blokkeren en met hun ondermijning van de Kerk van Rome de NWO alleen maar verder in de kaart spelen. Omdat veel inzenders niet al te slim zijn, geeft het forum voortdurend aanleiding tot een chaos veroorzakende ‘level-confusion’.
  Ik geef de redactie van deze site in overweging terug te komen van haar besluit om iedereen zomaar van alles te laten zeggen (c.q. toe te laten). Men moet – vooral in deze tijd – niet bijdragen aan het vergroten van de chaos (= het werk van de duivel). Men moet, integendeel, de Kerk met kracht verdedigen.

  1. @Yukio: U schrijft: Een katholiek dient de Kerk van Rome te verdedigen

   Als een groot deel van de gezagsdragers binnen die Kerk van Rome ketterijen en dwalingen verkondigt, is het de plicht van elke Katholiek zich daar tegen te, verzetten.

   Men moet de “Kerkleer van altijd” verdedigen. Men hoeft helemaal geen modernistische dwaalleer te verdedigen, ook al is die afkomstig uit Rome…

   Wakker worden. U kan dan wel zeggen dat een groot deel van de forumregeerders niet al te slim is, misschien zou het U zelf ten goede komen de Kerkleer van 2000 jaar eens deftig te bestuderen. De Catechismus bijvoorbeeld. De boeken van Catharina Van Siëna, Birgitta Van Zweden, Augustinus, Benedictus, de woestijnvaders etc… U zou waarschijnlijk zelf niet zoveel zever meer komen verkondigen, en misschien beseffen waarom het vasthouden aan de Kerkleer van altijd zo belangrijk is. En waarom het zo’n kapitale fout is je te laten meeslepen door de tegenwoordige tijdsgeest, die niets anders is dan des duivels…

 6. @Yukio,
  U heeft Uw oordeel al klaar.
  Zie Uw gezegde:
  ‘Vaticanum II’ (een geheel geldig verlopen Concilie waar o.a. – TERECHT(!!!) – een einde gemaakt werd aan ieder sluimerend en verborgen antisemitisme’
  Hiermee plaatst U zichzélf al buiten spel inzake ELKE mogelijke dicussie.

 7. In de middeleeuwen ontstonden hier in het Westen steden rondom kloosters; bisschoppen en monniken hebben het christelijk Europa van de geschiedenis gebouwd. Katholieken moeten parallelle samenlevingen opbouwen in de landen waar zij wonen; van daaruit kan dan weerstand opgebouwd worden tegen de genocidaire orks van de NWO-regeringen en tegen de clandestiene occulte wereldkeizer van de schaduwdynastische familie Rothschild. Een katholieke temporale orde opbouwen dus los van de onwettige judeo-maçonnieke marionettenregimes.

  Met de grafietinjectie die de Rothschild-marionetten proberen op te dringen willen ze de bevolking uitdunnen en degenen die het gif overleven als menselijke antennes doen rondlopen. Reeds Theodore Gunderson, vermoord door de occulte krachten via arseenvergiftiging, waarschuwde voor het gebruik van elektromagnetische frequentie als wapen. Grafiet is een geleider van elektriciteit, en hoe krachtiger de elektromagnetische frequentie, hoe dodelijker voor het menselijk organisme; grafiet in het lichaam kan dus het effect van het wapen vergroten en dus dodelijker maken. Door toedoen van chemtrails ademt men die stof in, maar het is vanzelfsprekend dat inspuiting met die stof veel ingrijpender is en gevaarlijker.

  Degenen die verantwoordelijk zijn voor de huidige miserie behoren de doodstraf te krijgen.

  Ik denk dat elektromagnetische straling ook gebruikt wordt om regen te creëren (“HAARP”-technologie) ter veroorzaking van overstromingen zoals recentelijk in Wallonië. De gecreëerde situatie wordt geïnstrumentaliseerd ter verspreiding van de klimaatleugens ten dienste aan de uitbouw van de “Agenda 21”-dystopie.

  “Help, we gaan dood aan virussen!”
  “Help, de aarde gaat vernietigd worden door klimaatverandering!”

  Irrationele paniek en angst zijn de werktuigen van de duivelse psychologische oorlogvoering van occult Juda tegen blank Europa, door de Judeeërs “Edom” genoemd. Door de ontkerstening is dat blank Europa mentaal ontwapend tegen de vele listigheden waarmee het bestookt wordt.

  Elektromagnetisme is de fysieke kern waarmee de vijand van God en mens de tirannieke Nieuwe Wereldorde wil uitbouwen. Met die bedoeling hebben gevallen engelen het hanteren van elektriciteit in de moderne tijd geïntroduceerd bij de menselijke samenleving, niet om de mensheid te helpen, maar om de genoemde tirannie te vestigen.

  1. Theudmer ziet het juist. De kloosters hebben de vlam van de beschaving brandende gehouden tijdens de ellende en anarchie tussen 800 en 1000 (aanvallen van barbaren (waaronder Vikingen) en Islamieten van alle kanten). Om de Great Reset te overleven moeten er parallele communities opgezet worden. De Kerk is de enige bestaande structuur die daartoe mogelijkheden biedt. Maar dan geldt wel dat alle neuzen dezelfde kant op moeten staan. Anders lukt het niet. Dus geen scheurmakers in de Kerk,

   1. @Yukio,
    U denkt links/rechts:
    U meldt – zéér terecht – dat kloosters de vlam van de beschaving brandende gehouden tijdens de ellende en anarchie tussen 800 en 1000 (aanvallen van barbaren (waaronder Vikingen) en Islamieten van alle kanten).

    Maar … ook meldt U, dat dhr. Bergoglio onze échte paus is en dat VII zeer correct is toegepast.

    Edoch, VII heeft juist de huidige geloofs-moeilijkheden veroorzaakt!!!

    U presenteert zichzelf als een zeer ‘moderne’ (= iemand die gelooft in de correctheid van VII) R.K. gelovige + tegelijkertijd terug wil maar de tijd van vóór VII.

    U bent absoluut niet volwassen: U kunt niét allebei verkrijgen’; het is het één of het ánder.
    U krijgt hier nérgens ’n poot aan de grond. Daarom probeert U nu @Theudmer voor Uw onmogelijk karretje te spannen.

    1. Het kan ook zijn dat u het helemaal verkeerd ziet en dat niet beseft. Dat lijkt me waarschijnlijker. Nogmaals: waar Petrus is, daar is de Kerk. U staat er buiten. De honden blaffen maar de karavaan trekt verder.

 8. “Katholieken moeten parallelle samenlevingen opbouwen in de landen waar zij wonen” is heel zeker een goed idee maar ik vrees dat dit in deze tijd van super controle middelen niet mogelijk is. Zij zijn te veel verspreid en weldra zal vrije beweging sterk belemmerd worden en de communicatie eveneens.

  Het enige dat ik mogelijk acht is dat we pas zullen kunnen handelen nadat de antichrist zijn troon besteeg en zich veilig voelt. Want wanneer de veroveringsstrijd voorbij is en het op echt regeren aankomt zal hij volgens mij net zo dwaas en kortzichtig te werk gaan op de wijze van Biden, Pelosi, en al hun onwijze vriendjes met hun torenhoge ambities. Deze mensachtigen houden alleen van zichzelf zoals de voorbije dagen bewezen werd door totaal gebrek aan interesse voor de achtergelaten burgers in Afghanistan maar in plaats daarvan wel grote aandacht voor enorme bedragen ten behoeve van het versterken van hun ‘democratische’ positie.

  Misschien kan men rekenen op sterke inkrimping van de bevolking want dan zou de toestand wel eens heel andere dimensies kunnen krijgen, eveneens te vergelijken met de onmenselijke afgang van de ‘democraten’ waardoor het lijkt dat de US vandaag plots gekrompen is. Dit krimpen was natuurlijk het plan van de wereldregering maar die zullen hoogst waarschijnlijk in hetzelfde bedje ziek worden, gezien hun eveneens laagmenselijke ambities.

  1. Eric-b-l: ““Katholieken moeten parallelle samenlevingen opbouwen in de landen waar zij wonen” is heel zeker een goed idee maar ik vrees dat dit in deze tijd van super controle middelen niet mogelijk is. Zij zijn te veel verspreid en weldra zal vrije beweging sterk belemmerd worden en de communicatie eveneens.”

   Men mag niet moedeloos zijn, Eric; mensen moeten vechten voor het voortbestaan van hun volkeren, hoe uitgebreid de wapenen van de bedreigende krachten ook zijn, en men mag niet vergeten dat de occulte wereldregering God tegen zich heeft. We moeten ernaar streven om in Vlaanderen een bastion op te bouwen waar de hand van die wereldregering geen greep op heeft, een structuur met een eigen munt en eigen middelen voor zelfsufficiëntie; vanuit dat bastion zou men dan kunnen betrachten dorp na dorp ertoe te brengen om zich los te maken van het onwettig en tiranniek Brussels bewind.

   Vlamingen die zich verzetten hebben twee opties: Ofwel met een groep, desnoods inclusief met mensen uit andere Germaanse volkeren, onbewoond land innemen en er een nieuwe stam stichten, ofwel hier blijven, op de bodem waarin hun voorvaderen op de verrijzenis wachten, en georganiseerde weerstand opbouwen tegen diegenen die ons volk willen vernietigen.

   Wat Antichrist betreft: Volgens mij zal die nog niet verschijnen, maar zullen de donkere krachten nog teruggedrongen worden door enkele decennia van rust en voorspoed voor de heilige Kerk (zie het halfuur van stilte in Apocalyps 8, 1), zoals uitverkoren zielen gezien hebben in de geest van profetie. Het gebied van Jerusalem zal in die tijd als uitzondering niet de katholieke belijdenis aangenomen hebben, en daar zullen dus de donkere krachten proberen hun macht opnieuw te vergroten, wat uiteindelijk zal leiden tot de installatie van Antichrist in Jerusalem.

   Die zoon des verderfs zal verwekt worden door een gevallen engel en zal dus een nefilische reus zijn, gedeeltelijk menselijk, gedeeltelijk angelisch. Volgens Zuster Jeanne de la Nativité zal zijn moeder een soort van vestaalse hoer zijn in een occulte sekte en wordt Antichrist verwekt via een nachtelijk occult prostitutieritueel. In het Boek der Apocalyps lezen we dat een donkere engel, Apollyon, uit de diepte van Sjeool opstijgt nog voor de drie jaren en een half van de tirannie van Antichrist. Ik vermoed dat hij de engel Azazel is, één van de wachter-engelen die voor de Zondvloed de nefilim verwekt hebben. Die Azazel was een verwoester die metallurgie en wapensmederij leerde aan de zonen van Kaïn om de aarde met oorlog en bloedvergieten te vullen; Apollyon wordt beschreven als een verwoestende engel, en ik vermoed dus dat hij Azazel is die losgelaten zal worden uit zijn gevangenschap in de diepte. Ik vraag mij ook af of hij niet degene zal zijn die Antichrist zal verwekken bij de vestaalse rituele hoer.

   In het antediluviaans tijdperk hadden wachter-engelen toestemming gekregen van God om in fysieke vormen naar de mensen te gaan op aarde en om te betrachten hen tot een betere levenswandel te brengen; zij zijn echter zelf ten val gekomen en hebben zonen verwekt bij menselijke vrouwen, de dochters van Kaïn. De verwekte zonen waren de nefilim. De genoemde wachter-engelen en hun zonen, de nefilische reuzen, waren de oorzaak waarom God alle vlees op aarde verdelgde via de Grote Vloed.

   Dat de verwekkers der nefilim engelen waren tonen de woorden “zonen Gods” in Genesis 6, dezelfde woorden die in het Boek van Job, hoofdstuk 1, staan ter vernoeming van engelen die vergaderd waren.

   In het Midden-Oosten werden in ziggoerats rituele bedden gevonden; in dergelijke tempels vonden ongetwijfeld de rituelen plaats waarin nefilim verwekt werden zoals ook Antichrist verwekt zal worden. Men mag niet vergeten dat Uruk, gelegen in het huidig Irak, bestuurd werd door nefilim. Dit onderwerp toont aan dat rationalistisch beïnvloede “normalen” de eschatologische openbaringen in de H. Schrift niet volledig kunnen verstaan; men moet begrijpen dat de H. Schrift over realiteiten spreekt die heden ten onrechte als “mythologisch” bestempeld worden.

   De Antichrist zal echter niet binnenkort verschijnen; er zijn dingen die eerst nog zullen geschieden, en het is noodzakelijk dat men nu doet wat men kan, biddend tot God, om ons Vlaanderland los te werken uit de greep van de satanisten. Van de kant der volksverraders in de Vlaamse regering komt geen hulp, dus de mensen moeten zelf de armen uit de mouwen steken en bouwen aan georganiseerd verzet.

  2. @ Theudmer,
   Een verslagene is geen moedeloze want deze laatste gaf het gebed op, de verslagene daarentegen bidt nog meer dan voorheen.
   M.a.w. hij wapent zich geestelijk.

   Totaal verslagen zijn we, zoals de Joden die aan de zijde van Aaron stonden en bleven! Geduldig wachtten zij op de terugkeer van Mozes. Ondertussen zijn er niet slechts de groeiende beledigende leugens, ook veelal uit onwetendheid en misleiding, maar het zal komen tot vernedering door de vaccinpas en echte vervolging en uitsluiting door weigering van de chipinplant. Dit is nodig opdat de ( verzegelde ? ) zielen gelouterd worden en de gelegenheid krijgen hun klederen te wassen in het Bloed van het Lam. Niet eerder zal het Lam hen weiden ( Apocalyps 7 ). Daarna pas komt het ‘half’ uur stilte ( volgens mijn eigenste interpretatie, en er zijn al honderden interpretaties ! ).

   Wanneer dan eindelijk Mozes terugkeert, zij het in de gedaante van een of andere Franse Monarch of wie weet zelfs een Duitse of Pruisische keizerszoon als de heden nog steeds slapende ‘koning’ Filip die door Goddelijke inspiratie eindelijk gewekt wordt ( zou dat onmogelijk moeten zijn ? ), dan pas kunnen op diens bevel fysische wapens getrokken worden en de gouden kalf aanbidders over de kling gejaagd worden.

   Misschien stel ik me die gebeurtenis voor binnen ten laatste zowat vier jaren omdat ik weldra 71 wordt en de grote overwinning nog hoop te mogen aanschouwen.
   Dit jaar heb ik ondanks domme fouten toch meer groenten dan ooit voorheen en meer fruit en nu zefs een ( nog te ) jonge haan bij de kippen zodat er hier een klein nieuw wereldje met kuikentjes kan ontstaan hetgeen sedert de oude nog heilige door God gezegende jaren negentienvijftig nooit meer het geval was !

 9. Aan @;Yukio 28 augustus 2021 om 17:04

  JE SCHREEF:
  ••Een katholiek dient de Kerk van Rome te verdedigen al was het alleen omdat zij de enige [serieuze tegenspeler] 😱..🙈..is van de globale NWO-maffia. Op dit forum gebeurt vrijwel continu het tegendeel••

  Op deze site en (o.a.) de site restkerk • net ..is er heel wat informatie aangeleverd over de gemene en smeriger zaken die Bergoglio doet ten gunste.. juist TEN BATEN [van] de globale NWO-maffia.
  Die gemene en smeriger zaken doet is dus een geslepen gemenerik en smeerlap.
  Bergoglio is zo’n ’n geslepen gemene smeerlap.. die titels zijn hem dus aangemeten, en zo is hij dus ook aan te spreken, maar hij is nog meer.

  Jezus Christus zegt het zelf in de profetieën op YouTube én heeft Hij het over de judassen (verraders) in het vaticaan.. de volgende link: https://youtu.be/S3hzvClKJPo ..maakt het je duidelijk.
  De verraders in het vaticaan zullen een nog grotere smeerlap als Bergoglio al is.. aanstellen.😱..🙉
  Dus de volgende paus is nog niet die zeer heilige Franse verwachte Paus en redder van de kerk ..samen met de Maleachi 3:1 bode.. de Vreugdebode in Jes.52:7-12..(de kroonprins)..maar wat dit begrip betreft, gaat dit Jules van Rooyen al te zeer boven zijn pet.. zoals zijn geuitte gedachtegang over het oud testament aantoont ..helaas.

  Ook heeft Jules van Rooyen, @: eric-b-l..en @; Theudmer al grote eer verworven want ze hebben de toekomstige Maleachibode alvast bestreden .. waar ze zich later natuurlijk zullen voor..🙈..🙉.
  voor hun vooroordelen ..in bekrompenheid ..😱.

  Bergoglio wil af van de eenheid in de leer van 20 eeuwen, hij wil een nieuwe maar valse eenheid die in overeenstemming is met de NWO van de valse profeet en de antichrist.

  Bergoglio is dus een 2e grote algemene verrader na Judas..in de kerk.
  Die kardinalen.. bisschoppen en priesters die zeggen dat het onze morele verplichting is om ons te laten vaccineren zijn ook verraders, het zijn wolven in schaapskleren.. die moeten we juist niet gehoorzamen.. want [die tijd] dat de schapen die toen graasden onder de leer en leiding van de vroegere herders graasden in een relatieve passiviteit is voorbij.. en wordt pas hersteld en verbeterd ten tijde van het reinigingsoordeel in het 6e zegel.

  Yukio.. je presenteert dus een mengsel van waarheid en leugen tot een giftige cocktail.. die men dus niet moet drinken.

  1. Kijk eens, het is in de Kerk net als in een huwelijk. Je bent voor altijd bij elkaar in voor- en tegenspoed. U moet er ook vanuit gaan dat Christus zijn eigen Kerk leidt. Als u dat niet gelooft bent u uberhaupt geen katholiek (zoals zovelen hier op dit forum). Als u een bepaald lijden (bijvoorbeeld het ongemak dat de huidige paus veroorzaakt) ervaart, dan moet u ervan uitgaat dat God daar wel een bedoeling mee zal hebben en uiteindelijk er het goede voor u mee beoogt. Dus: niet mopperen (zoals de joden in de woestijn op Mozes en terugverlangen naar de vleespotten van Egypte), maar ‘courage’!

 10. Aan Yukio..

  Wat ik nog vergeten ben in mijn vorige reactie betreft het volgende:
  Bisschoppen staan ook nog eens toe dat de genocide-bedrijvers hun praktijken in de kerken mogen uitvoeren..ik heb het dus over het vaccineren in de kerken..alsof er een tekort is aan andere lokalen en bedrijfsruimtes.
  Zo worden de kerken steeds meer synagogen van satan.. de gevaccineerde ondergaat een soort religieuze ceremonie.. een ingewijde in de synagoge van 👹 satan.. hij krijgt een spuit-doop..ter intreding..

  Zouden de bisschoppen onschuldig zijn omdat ze niet op de hoogte zijn van de andere tegen-kant van de vaccinatie medaille dan ga ik in iedergeval mijn bisschop op de hoogte stellen met gepaste informatie opdat hij zich dan bewust kan zijn voor welke kant hij alsnog kan kiezen.. en heeft hij het recht de usurpator antipaus te weerstaan.. door de gelovigen op die andere kant van de vaccinatie te wijzen.. zou hij uit zijn ambt gezet worden ..is dat een duidelijke vingerwijzing..van wat er op de achtergrond speelt ..het emailadres van ons bisdom heb ik alvast opgezocht.. op ten🤺

  Zo deze bisschoppen toch op de hoogte blijken te zijn van de andere kant van de vaccinatie medaille dan zijn het dus ten eerste lafaards en tegelijkertijd verraders.. dit moet men als gelovige goed tot zich laten doordringen.💆‍♂️

  1. Bisschoppen hebben wel vaker grote fouten gemaakt. Zo is bijvoorbeeld de terdood veroordeling van Jeanne d’Arc nog altijd iets dat ik in dit verband vaak naar voren breng. Maar dat is het punt helemaal niet. Waarom het om gaat is dat men de Kerk (= Christus) trouw blijft, de geboden van God onderhoudt, de minimale geboden van de Kerk naleeft, en verder de deugden beoefent zoals de Kerk die leert. Dat het grondpersoneel in een bepaalde tijd niet deugt, weten we al eeuwen (u bent zelf ook niet vrij van fouten). De sacramenten zijn en blijven niettemin geldig, onafhankelijk van het gedrag van de priesters. Daarom is een sacramentele opvatting van het geloof zo belangrijk.

   Dus: gewoon doorgaan het het verdedigen van de Kerk en haar programma dat doorheen de eeuwen steeds transparanter en meer ontsluierd geraakt. De Onbevlekte Ontvangenis van Maria als dogma was er ook pas na vele eeuwen. Hetzelfde geldt voor de idee voor de Heilige Drieenheid. Vandaar het beleang van alle Concilies. De mensen hier op dit forum moeten minder vertrouwen hebben in hun eigen kleine hersentjes, en maar vertrouwen op Christus die zijn eigen KErk leidt.

   1. @Yukio.
    zie als foute paus (Franciscus):
    you tube processie Pachamama (= moeder aarde) in tuin van Vaticaan

    https://www.youtube.com/watch?v=H6P39XswlzI

    Pachama is absoluut(!!!) géén sacramentele opvatting van het geloof.
    Daarmee heeft Franciscus het R.K. geloof zéér welbewust(!!!) belachelijk gemaakt voor het oog van de wereld.

    1. Aha, dhr P.Derks (bekend als ‘zeurpiet’) doceert de Kerk. Het is dus niet andersom, dus dat Christus /H.Geest de Kerk beschermt en leidt naar nieuwe inzichten, maar het is dhr.P.Derks die vertelt hoe het moet en wat goed en fout is.

     1. @Yukio,
      U hád dienen te schrijvem: bij MIJ bekend als ‘zeurpiet”.
      Maar waarom schrijft U dat?
      Ik geef U meteen het antwoord maar: omdat ik U herinner aan de Pachama-viering door ‘paus’Franciscus met zijn gehele(!) belangrijkste gevolg van kardinalen.

      1. @Yukio,
       Die kardinalen konden hun vreugde niet op, daar ze zelfs ’n vreugdedansje maakten voor Pachamama (= moeder aarde).
       Kán het gekker?

       1. @Yukio,
        Ja, het kan nóg gekker:
        Het vaticaan had zelfs een televisieploeg uitgenodigd om die Pachama-viering uit te zenden over de gehele wereld!

       2. Het kan natuurlijk altijd nog gekker. Sommigen vinden het gek dat mensen in het water (met vetbolletjes) van Lourdes stappen. Zij vinden het wonder van Lourdes dat je er niet ziek wordt! Sommigen mensen vinden het sowieso gek dan er nog mensen zijn die katholiek zijn!

        1. @Yukio,
         Met Uw laatste atwoord verraadt U zichzélf:
         Zó weet iedereen, dat U ook niet in Lourdes gelooft.
         Anders gezegd: U bent niet R.K. gelovig (terwijl U dat wél hier op deze site beweert).
         (PS: Lourdes is officiéél erkend door het vaticaan.)

         1. Het door u gewraakte opmerking ovr Lourdes was een opmerking van wijlen Mgr.Simonis. Mis poes!

 11. Aan ieder-een ..

  Het onderstaande is [geen] goed nieuws voor de Belgen ..men krijgt er mentale braakneigingen van..
  Wij weten dat het de [plicht] is van de media om mensen goed in te lichten over allerlei zaken ..zij doen het niet ..de bisschoppen en de usurpator antipaus zijn geen haar beter..en die hebben zelfs een nog grotere verantwoordelijkheid..om voor het heil van de zielen te zorgen.
  Wij als gelovigen kunnen dus in principe [eisen] aan de bisschoppen waar ze in deze zaak staan.
  @Theudmer en @:eric-b-l houden dus weinig medestrijders over…helaas.
  Volgens martinvrijland “denken” kan dit natuurlijk ook fake-news zijn.. om de mensen te stimuleren om ook de spuit te nemen.

  Het Nieuwsblad

  BEKIJK
  Vlaamse vaccinatiecampagne is zo’n groot succes dat [[zelfs buitenlandse pers]] zich erover verbaast
  04/08/2021 om 11:37 door Paul Demeyer
  Vlaamse vaccinatiecampagne is zo’n groot succes dat zelfs buitenlandse pers zich erover verbaast
  FOTO: RAYMOND LEMMENS

  “Vlaanderen wint een gouden medaille voor vaccinatie. Hier is al 79,2 procent van de bevolking boven de achttien volledig gevaccineerd. Nergens ter wereld doen ze beter”, klinkt het bij Gudrun Briat, woordvoerster van de Taskforce Vaccinatie. Straffe cijfers, en dat hebben ze zelfs in het buitenland gemerkt.
  Het is waar: nergens ter wereld zijn al zoveel mensen gevaccineerd als in Vlaanderen. Volgens de meest recente update zijn al 4.251.977 Vlamingen van ouder dan achttien- of net geen 80 procent – volledig …

 12. @: Yukio.. nav. {29 augustus 2021 om 12:43}

  Een Illuminati-vrijmetselaar zei eens: het lijden dat we de christenen aandoen is hun daardoor ter heiliging.
  Dit heeft duidelijke overeenkomst met wat je in het onderstaande betoogt.

  CITAAT: >> Als u een bepaald lijden (bijvoorbeeld het {👹} ongemak dat de huidige paus veroorzaakt) ervaart, dan moet u ervan uitgaat dat God ((niet God)) daar wel een bedoeling mee zal hebben en uiteindelijk er het goede voor u mee beoogt. Dus: niet mopperen (zoals de joden in de woestijn op Mozes en terugverlangen naar de vleespotten van Egypte), maar ‘courage’!▪︎

  Ik ga je dus niet vragen of je gezonden bent door de loge.
  Je blijft dus gewoon achter die verachtelijke Bergoglio staan ..hetgeen blijkt.

  Je staat dus op het zelfde on-redelijke niveau als vaccinatie-gelovigen die de misdadige overheden
  vertrouwen..die genocide bedrijven op hun eigen volk wat ze eigenlijk behoren te dienen..zoals ze het ook zelf zeggen..maar dus niet doen.

  Het begint er op te lijken dat je dus een gezondene uit de loge bent ..zoals eens uitgedrukt door Jules van Rooyen..in een andere context.

  Ik zag premier Mark Rutte eens op een preekstoel staan …dat is dus vloeken in de kerk want deze schijnt zich gebonden te hebben aan satanische plannen met het Nederlandse volk.
  Het is niet uitgesloten dat een lief-hebber van Bergoglio straks de ware gelovigen zal gaan vervolgen…….een aanverwant voorbeeld ..een gevaccineerde zei me in volle overtuiging dat hij voorstander was dat ze de niet-gevaccineerde van zijn part konden opsluiten..en uitsluiten van al die andere zaken
  Dus Yukio- of- [God zal koesteren] ….maar wat: als je niet kunt onderscheiden het kwaad in Bergoglio, van dat hij zielen van Jezus Christus steelt..?!! hoe kan Hij je dan nog koesteren.

   1. @Yukio,
    Ikzelf heb óók lo gehad (lo = lager onderwijs).
    mutatis mutandis betekent letterlijk “nadat veranderd is wat veranderd moet worden”.

    1. Dus, @Yukio, U hoeft zich niet te schamen.
     PS: ik heb ook nog ’n jaar kleuterschool gehad.

 13. @: Yukio ..nav. (29 augustus 2021 om 13:01)

  JE SCHREEF: ..Hetzelfde geldt voor [de idee 😱] voor de Heilige Drieenheid••

  De protestant Jaap Dieleman wees treffend op wat de Vader sprak bij de doop van Jezus Christus..▪︎dat de hemel geopend werd, en dat de [[Heilige Geest]] op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde [Zoon], in U heb Ik Mijn welbehagen!” (Luk. 3:21 en 22).
  Dus 3 personen.. en zo zijn er meer aanwijzingen.. dus NIET een idee.

  Je SCHREEF ook 😱..
  De mensen hier [op dit forum] moeten [minder vertrouwen] hebben in hun [eigen kleine hersentjes,] en maar vertrouwen op Christus die zijn eigen KErk leidt.

  Je doet voorkomen alsof Jezus Christus de kerk leidt middels Bergoglio, terwijl het feitelijk satan 👹 in Bergoglio is die de kerk doet leiden-LIJDEN.
  Het blijkt dus dat niet wij maar jij de persoon bent met de kleine hersentjes die de misdaden van Bergoglio ten opzichte van de gelovigen en Jezus Christus niet doorziet..

  Maar de vaccinatiespuit van Gate Bill ((in je slimmigheid zul je dan ook eveneens op zijn aanraden de gifspuit geconsumeerd hebben😱))..kan dan misschien alsnog de oplossing brengen om je DNA de opdracht te geven om je volume van je hersentjes te boosten tot meer volume 😁
  ……..

 14. @; Yukio..

  Hij had je [eerder] beter ingeschat als ik deed.. dat van die zeur-Piet Derks moet ik dus terugtrekken ..bij deze dan.

  Het volgende heb je wel weer goed begrepen: …De sacramenten zijn en blijven niettemin geldig, onafhankelijk van het gedrag van de priesters. Daarom is een sacramentele opvatting van het geloof zo belangrijk….mmaar..de verrader des vaderlands (die ondertussen meer -republikeinse- macht heeft als een koning) Mark Rutte stond ook te preken ..hetgeen dus pure mis-leiding is.
  Dus de wolf in schapenvacht zal direct geschoren moeten worden en ontdaan van dat overgebleven vel.

 15. @Jo,
  U heeft gelijk.
  PS:
  Ik herinner mij dat filmpje nog. (inclusief het liedje: “Er zaten twee motten in mijn oude jas …”)
  Dat was in dié tijd een ware hit onder de jonge jeugd.

 16. @: P.Derks…

  Oef .. ik bedoelde Bergoglio …en Yokio als zijn volgzaam schaap-je..gezamenlijk in de new-age wereldreligie de kerk van maitreya.
  Bergoglio liet zich genezen door een goeroe uit het occulte Oosten.

  De protestant Jaap Dieleman geeft duidelijkheid in de video: https://ontzagwekkendnieuws.nl/ ..2 voor 12 over Alice A. Bailey wegbereider van de NWO en maitreya de valse profeet.
  Bergoglio in bijzonder de volgende paus ..stellen de poorten van het vaticaan open voor maitreya en zijn meesters ..dit is waarin Yukio in terecht zal komen als hij Bergoglio blijft adoreren.
  Beter is het dus dat hij zich opnieuw gaat oriënteren maar dan op de nog komende Franse hogepriester Paus uit Zacharia 6:11+

  1. Ik schrijf hier vooral voor de lol en voorts om toevallig passerende bezoekers te behoeden voor een onaangename indruk die wrokkige, kokerkijkende ‘katholieken’ weten te bewerkstelligen van wat – normaal gesproken – een ‘blijde’ boodschap moet zijn.
   Zo, dat was het voor vandaag.

 17. In een van die bovenstaande linken wordt er gesproken over de judassen, dus verraders in het vaticaan en daar behoort ook Bergoglio bij dat blijkt ook uit andere YouTube profetieën.
  Maar niemand is, volgens de leer van de kerk, verplicht in die profetieën te geloven.
  Bergoglio zet zijn eeuwige behoudenis op het spel.

  Waarschijnlijk zal @:Yukio dat ook weten..maar als hij schrijft:: •Ik schrijf hier vooral voor de “”lol ?!”” en voorts om toevallig passerende bezoekers te behoeden voor een onaangename indruk die [[wrokkige, kokerkijkende ‘katholieken’]] weten te bewerkstelligen van wat – normaal gesproken – een ‘blijde’ boodschap moet zijn•• …dan kunnen we weten dat de “blijde” boodschap van Yukio de [duistere] boodschap is van de NWO die ook door Bergoglio 😱 gefaciliteerd wordt.. en de komst van de valse profeet voorbereidt..

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht