Afghanistan: hoe beelden, woorden en waarden gemanipuleerd worden

De sensationele beelden vanuit Afghanistan overspoelen ons. De commentaren puilen uit van sentimentalisme en gespeelde menslievendheid. Kleine kinderen worden gebruikt om medelijden op te wekken, een procédé dat reeds met succes in de vluchtelingenkampen in Griekenland en Turkije gebruikt wordt.

VRT, u weet wel de staatszender, die door iedere Vlaming gefinancierd wordt, maar er zeker niet voor iedere Vlaming is, maakt speciale reportages over “Vlaamse” of “Belgische” Afghaanse gezinnetjes, die overgevlogen werden en reeds op voorhand als perfect geïntegreerd worden voorgesteld, De mannen brabbelen in gebrekkig Nederlands wat hen werd voorgekauwd, vrouwen met hooddoek en lachende kindjes lachen vertederend naar de camera. Bewuste manipulatie en onderhuids islamitische Takhya! …

Het is vanzelfsprekend, dat Afghanen, die een echte familieband hebben in België of die gewerkt hebben voor de Belgische militairen, die er ingezet werden in het kader van de NAVO-operaties, geholpen moeten worden. België heeft zich nodeloos laten meeslepen in een oorlog, die door de  Verenigde Staten met veel geld en machtsvertoon gedurende twintig jaar werd gevoerd, in een vruchteloze poging om “hun” vorm van democratie  aan de Afghaanse bevolking op te dringen,

Er zijn er echter vele anderen, die van de situatie willen gebruik maken om naar Europa over te komen, vele mannen, die perfect de Taliban hadden kunnen bestrijden en die zich nu voordoen als potentiële slachtoffers. Laten wij niet naïef zijn…ook Taliban of andere fanatieke islamitische geloofsgenoten doen zich voor als vluchtelingen…in Frankrijk werden reeds vijf van die gevallen onderschept en in hechtenis genomen. België heeft in totaal zo’n 1400 Afghanen vanuit Kaboel overgevlogen, waaronder 500 met de Belgische nationaliteit en de rest “rechthebbenden” en hun familieleden. Wat deden die eigenlijk allemaal in Afghanistan, terwijl er sinds maanden een negatief reisadvies was…Frankrijk heeft er 2.800 overgevlogen, eigenlijk niet veel meer, gezien de grootte van de twee landen! Dat belooft voor de komende migratie-golven en de versnelde omvolking, die er het directe gevolg van is.

En nu dan, de ” waarden”…Op de staatszender worden steeds politici en “kenners” opgevoerd die de mond vol hebben van de “waarden”, die door de nieuwe Afghaanse machthebbers met de voeten zullen getreden worden: “vrouwenrechten”( dit betekent voor deze kliek vooral het vrije recht op abortus!) en homo-en transgenderrechten, worden hier steevast, bijna als een mantra, als de grootste verwezenlijking van de mensheid opgevoerd. En het zijn altijd dezelfden, komende uit de rabiate vrijzinnige kweekvijver, zoals onlangs nog het links-liberale Europese parlementslid Hilde Vautmans, die in alle VRT programma’s hun ongenuanceerd discours mogen komen brengen…Niemand wordt uitgenodigd, die vindt dat deze “Europese waarden” geen waarden, maar on-waarden zijn: abortus, het doden van onschuldig leven, euthanasie, de begeleide zelfmoord, het “homo-huwelijk”, het verheerlijken van een tegennatuurlijke relatie, transgender, de zelfverminking van het natuurlijke geslacht…dit kunnen voor een christen geen ” waarden” zijn, maar perverse verdraaiingen ervan of gewoon dus on-waarden.

Het plaatsen van de regenboogvlag op het dak van de Amerikaanse ambassade in Kaboel, werd door de Biden-Amerikanen als “de” grote overwinning op de islamitische Taliban beschouwd. De conservatief-islamitische bevolking van Afghanistan pikt dit niet en dit heeft zeker de snelle opmars van de Taliban versneld. Als een eertijds christelijke natie, zoals Amerika het ooit was, tot een dergelijk geestelijk dieptepunt zakt, dan kunnen inderdaad de gevolgen niet uitblijven…de smadelijke nederlaag die de Amerikanen hebben geleden heeft niets te maken met het prediken van de waarden van de christelijke beschaving, zij heeft alles te maken met het bewust opdringen van de tegengestelde waarden, de on-waarden. De hele moslimwereld lacht nu met hen, ook in Brussel en Antwerpen…

Het Europese denken is tot een dieptepunt gezakt, verlamd door de verspreiding van ideologieën, die er totaal vijandig tegen staan. Het primitieve kultuur-marxistische” wokisme”, overgewaaid uit het chaotische en decadente Amerika, is er een  schoolvoorbeeld van. Het ondermijnt de vitaliteit en de morele weerbaarheid van een volk , dat door media, kultuur, onderwijs en politiek een constante hersenspoeling ondergaat. Het uitbannen en verloochenen van onze identiteit, gebaseerd op de christelijke overlevering, de natuurlijke man-vrouw verhouding, onze erfelijkheid, onze taal en de historische band met onze voorouders, leidt tot een afbouw van de natuurlijke afweermechanismen van een volk, wat dan ook de bedoeling is van degenen die dit virus verspreiden. Spijtig genoeg, heeft die verblinding ook een deel van de katholieke Kerk in haar greep, die spot met haar Traditie en haar boodschap steeds maar verder afzwakt, of zelfs verdraait( Amoris Laetitia), in de valse hoop applaus te krijgen van haar vijanden!

Indien er geen bewustwording en een totale ommekeer komt, zal dit leiden tot een onderwerping aan degenen , die wel hun morele en religieuze waarden verdedigen…de islamisering vordert met rasse schreden. De legale en illegale immigratie vanuit moslim-landen kent een ongeziene groei. De vruchtbaarheidsgraad van de moslim-vrouwen is duidelijk hoger dan die van niet-moslims(vandaar de weigering van het corona-vaccin, dat vrouwen onvruchtbaar zou maken…). De islamisering is nu reeds in de grote en zelfs middelgrote steden een feit, ook al hebben de gevestigde machten op alle onderzoek hierover een taboe gekleefd. Afghanistan is slechts één van de pionnen op het schaakbord. Nu reeds hebben 315.860 van de 529.860 inwoners van de stad Antwerpen een migratie-achtergrond, waaronder vele moslims. Hoeveel jaren nog, voordat al de grote en zelfs middelgrote steden volledig geïslamiseerd zijn?

Onze maatschappij is geestelijk leeg. Alleen als gehersenspoelde consument mogen wij nog bestaan en “genieten” van wat ons voorgekauwd wordt. Geloof mag alleen nog overleven, als het zodanig uitgehold is, dat het geen gevaar meer vormt voor de strategie van de “Great Reset”, waarin  de  mens geprogrammeerd wordt tot een wezen, dat leeg is en gedoemd tot het leven in een wereld van leegte.

De natuur verdraagt echter de leegte niet. Wat leeg is, wordt opgevuld door iets dat krachtiger is en vruchten oplevert. Zo is het in de geschiedenis vaak verlopen. Waarom zou het nu anders zijn?

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

123 commentaren op “Afghanistan: hoe beelden, woorden en waarden gemanipuleerd worden

 1. Na het lezen van dit artikel vraag ik mij af of dit de website is van het Vlaams Belang.

   1. @Andreas Eriksson,
    Uw antwoord vraagt als het ware om een véél preciezer antwoord.

     1. @Andreas Eriksson,
      Ik heb Uw artikel gelezen, maar wat heeft dat te maken met de kop van DIT artikel?

 2. @A vigilant citizen,
  Ik kan niet anders dan U na-apen: Mooi artikel: scherp inzicht, scherpe pen.

 3. Onthoud vooral: ‘Wat gij voor de minsten van de mijnen hebt gedaan….’

  1. @H. Vandormael,
   Ja, U heeft gelijk.
   Wij hebben Afghaanse burgers gebombardeerd en vervolgens ’n hoop vluchtelingen hierheen gehaald = en vervolgens een hoop Afghanen doen onthemen = vervolgens een hoop Afghanen hun thuis afgenomen.

   1. ik heb vergeten erbij te melden:
    en dat alles onder het voorwendsel dat de aan de oorlog deelnemende landen zo vriendelijk zijn om diverse ‘vrienden’ in óns land op te nemen.

 4. Dank voor uw scherpzinnige reactie op wat de gangbare media ons dagelijks voorliegen.
  Dat vrouwen en vooral kinderen ‘misbruikt’ worden om medelijden op te wekken is zeer juist: dat is manipulatie. En dat terwijl het Westen meeheult met Amerika, dat overal oorlog uitlokt en waar duizenden burgers omkomen door hun zinloze bombardementen. Waar zijn die meelijwekkende foto’s van dode en verminkte kinderen, vrouwen en mannen????
  Dank u voor de waarheid over onze media die krakken zijn in leugen, manipulatie en sentimentalisme.

 5. Wat een goed schrijven. Zo denk ik er ook over. De secularisatie is leegte, nihilisme en onverschilligheid. Dat laatste noemen ze tolerantie. Het Romeinse rijk ging ook niet alleen ten onder door decadentie maar ook door grote tolerantie en door een werkelijk christelijke gemeenschap. Ze namen de barbaren ook op in hun legers. Maar zij wilden niet tegen hun eigen volk in het geweer komen. Zo verzwakte het romeinse leger. Het niet krachtig weerstand gevende kerk die dient te laten zien dat het Wereldse vroeg of laat een doodlopende weg is. Maar Zijn weg Van Jezus), de Geestelijke weg een doorlopende weg is. Zorgt er voor dat de leegte wordt ingevuld door het islamfascisme en marxisme De Great Reset is daar het voorbeeld van. Begonnen met een vaccin dat meer schade aanricht dan goed is. Een arts zei ook dat we niet van een vaccin dienen te spreken maar van een experiment. Want het heeft niet de (jaren durende)procedure gevolgd zodat het werkelijk veilig is. Velen en helaas ook vele christenen zijn daar niet bewust van. Ze dienen eens op te komen voor het Joods, christelijk erfgoed met ONZE vrijheden. Maar geweldig geschreven. Chapeau.

 6. De laatste alinea slaat geheel en al op u. De leegte zit vooral in uw hoofd en hart. Zo weinig verstand en gevoel spreekt er uit uw artikel. U bent een zwarte vlek op het katholicisme.

  1. Juuls,
   waarom geeft u met zoveel vuur te kennen dat uw hartje verstoken is van zelfs het kleinste vezeltje liefde ? Dat is onbegrijpelijk, dat is geen enkel mens waardig, het is mensonwaardig, daar we allen schepselen zijn van God. Gelieve u te hernemen.

 7. Juuls heeft gelijk ! En door al dat dogmatisme ben ik geen katholiek meer. Wel een christen die de leer van Jezus naleeft. De enige echte godsdienst. Haat niet maar bemin uw naaste. Dat wil niet zeggen dat ik naïef ben, ik sta met beide voeten in de realiteit en gebruik mijn verstand. Wie mij respecteert respecteer ik. Wie mij niet respecteert verdient mijn respect niet.

  1. Christus is dogmatisch en de christelijke religie die Hij gesticht heeft is dogmatisch; die christelijke religie is de katholieke religie, en de katholieke Kerk is de ene Kerk door Hem gebouwd op Petrus, de eerste Bisschop van Rome die op ongebroken wijze opvolgers gehad heeft tot op heden.

   Wie de heilige Kerk, de Bruid van Christus, afwijst liegt wanneer hij zich een ware volgeling van Christus noemt. Wie bewust en gewillig buiten de Kerk blijft is op weg naar de eeuwige verdoemenis.

   De Heer God zei volgens de H. Schrift dat Hij Zijn Kerk ging bouwen op Petrus, de Steenrots. Waar is volgens u die Steenrots vandaag, Lily Demuynck? Geheel de oudheid wist dat Petrus te Rome als Bisschop geregeerd heeft, en dat hij daar door toedoen van de antichrist Nero de martelaarsdood doorstaan heeft, samen met Sint Paulus; Petrus werd gekruisigd en Paulus, omdat hij Romeins burgerschap had, onthoofd (Romeinse burgers werden niet gekruisigd). De opvolger van Sint Petrus in het Episcopaat van Rome was Sint Linus; deze werd opgevolgd door Sint Anacletus, die zelf opgevolgd werd door Sint Clemens van Rome. De lijst van pausen gaat door tot de huidige Paus Franciscus.

   De Kerk van Rome heeft rijken zien oprijzen en neervallen, en zelf staat zij nog steeds overeind, na alle revoluties en machinaties waarmee de donkere vijand haar heeft willen neerwerpen en vernietigen. Na de dood van Pius VI waren de satanisten in hun handen aan het wrijven in de waan dat er geen opvolger zou komen (de revolutionairen hadden opdracht gekregen om een conclaaf systematisch te verhinderen); maar zie, de Goddelijke Voorzienigheid baande een weg, met de vorst van de Roes (van een niet-katholiek land dus) als instrument, opdat Pius VII te Venetië tot paus gekozen kon worden door de kardinalen. De duivel krijgt deze Kerk niet kapot, ook nu niet met een vijand op de Troon van Petrus, en dat moet u doen inzien dat u een dwaalweg begaat door een adogmatisch pseudochristendom aan te hangen waarin iedereen zijnen eigen kop volgt in plaats van zich nederig te onderwerpen aan God.

   1. @ Theudmer
    Wat een geweldige, concieze, ware tekst! Met Theudmer’s opvattingen over wetenschap ben ik het volstrekt oneens (en hier en daar ook met wat opvattingen van hem over Vaticanum II), maar wat hij hier formuleert is de complete, enige waarheid. Al het geleuter over de Kerk na Vaticanum II van al die schismatieke pseudo-katholieken op dit forum wordt hiermee in een klap weggevaagd. Deze nep-katholieken stellen de producten van hun eigen kleine hersentjes boven het katholieke geloof dat leert dat God de Kerk leidt, bestuurt en onderhoudt. [Het hoofd van de Kerk is niet de Paus, maar Christus!] Over de concrete uitwerking van Vaticanum II kan men zeker van mening verschillen (ik zelf heb daarover ook de nodige bedenkingen en stoor me vaak genoeg), maar de grote lijn van de continuiteit van de Kerk doorheen de tijd is boven alle twijfel verheven.
    Als de leer van de Kerk niet gaandeweg meer ontsluierd geraakt was, dan zou de natuurlijke geboorteregeling vandaag de dag niet mogelijk zijn voor katholieken. Hoe zouden wij moeten weten wat goed en kwaad is in de vele grijze gebieden van de wereld vandaag de dag, als de H.Geest ons via de Kerk niet zou informeren??

    1. @Yukio,
     Letterlijk niémand neemt U serieus meer, (en dat is zeer terecht).
     U leutert maar verder.

 8. @ Juuls
  @ Lily Demuynck,

  Uit jullie woorden blijkt dat je ofwel niet bidt ofwel niet ernstig bidt.

  De eeuwige Traditionele Kerk is geen socialistische club.
  Katholieken zijn mensen die echt BIDDEN met AANDACHT, vooral met het HART erbij.
  Zonder dagelijks bidden ben je niet katholiek, niet modernistisch katholiek, zelfs niet protestant.

  Als je echt bidt overdenk je het lijden van Jezus EN Maria.
  DEZE BEIDEN SAMEN !
  VAN UIT JE HART.
  Als je alleen aan Maria denkt, dat is een goed begin, maar dan zal Zij je toch naar dat lijden van Jezus leiden.

  En als je de rozenkrans dagelijks bidt dan kom je onvermijdelijk in aanraking met de dogma’s.
  Hoezo ?
  Omdat Jezus en Maria tot in de kleinste details GEHOORZAAMDEN aan de Vader.

  De Kerk heeft eeuwen geleden ontdekt wat die gehoorzaamheid te betekenen heeft en dat staat beschreven in al die dogma’s.
  Daar kan dus geen enkele christen omheen.
  Daar kan dus ook geen enkele modernist of protestant omheen.

  Door het AANDACHTIG bidden van de rozenkrans IN je HART ontdek je stapje na stapje de dogma’s en dan besef je dat Vaticaan2 ons misleidt !!!
  De moderne mis leert ons af van alle dagen ERNSTIG te bidden ! Met AANDACHT. Met het HART.
  De moderne mis leert ons af van beetje bij beetje te LEREN gehoorzamen !
  Doordat de moderne priester zich VOORTDUREND tot de mensen richt zorgt hij er voor dat je innerlijk leven van bidden verandert wordt tot niets anders meer dan socialisme. Dat is levensgevaarlijk.
  Gehoorzamen aan God is een LEERPROCES, stapje na stapje.

  Zovelen bidden al slapende de rozenkrans zonder er over na te denken, zonder er met hun HART bij te zijn.
  Een harteloos christen is een slaapwandelaar, een dwaalgelovige, een ketter !
  Denk dus ALTIJD heel goed na over hetgeen gij bidt !
  Beter traag bidden dan slecht bidden.

  1. zie: {bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3268725}
   Maria, Koningin en Moeder van de Eindtijd.

  2. O, Eric-b-l (halve protestant) gaat weer eens iemand voorschrijven hoe je moet bidden. Het moet niet gekker worden met het moraliseren op dit forum.

   1. @Yukio,
    U bent het niet waard, dat ook maar iémand U antwoorden leest.
    Jammer voor de ruimte die U op deze site inneemt.

 9. beter Nederlands:
  @Yukio,
  U bent het niet waard, dat ook maar iémand Uw antwoorden leest.
  Jammer voor de ruimte die U op deze site inneemt.

  1. Zoals gezegd, ‘de honden blaffen, de karavaan (de Kerk) trekt verder, zonder Derks (bekend als zeurpiet)

 10. @Yukio,
  U bent écht nog ’n jong kind. Ga toch a.u.b naar de kleuterschool.
  Mocht dat te hoog voor U gegrepen zijn: ga dan naar de peuteropvang.

 11. Geachte Theudmer, op Uw bijdrage van 31 augustus als zou het RK geloof dogmatisch zijn,
  zijn zeker aantekeningen te maken met alle respect. Pas later werd de paus van de RK kerk belangrijk en dat Petrus en Paulus de marteldood zijn gestorven, is niet zeker.

  Dogmatisch prima maar dan moet het wel gebouwd zijn op vaste waarheden.

  Volgens de Bijbel noemde Jezus zijn apostel Simon ‘de rots (’Kefas’ in het Aramees, ‘Petros’ in het Grieks) waarop hij zijn kerk zou bouwen’ en kreeg hij de sleutels van het koninkrijk van de hemel. De twee sleutels zijn nog altijd het symbool van de paus. In het evangelie van Johannes noemt Jezus hem zelfs als zijn opvolger. Volgens de Christelijke traditie – al staat het niet in de Bijbel – stierf Petrus later de marteldood in Rome door zich uit respect voor Jezus ondersteboven te laten kruisigen.

  Maar of deze Petrus echter ooit echt in Rome is geweest en daar de leiding heeft genomen over de vroege Christelijke gemeenschap is nogal onduidelijk. In ieder geval is wel bekend dat de vroegste Christelijke gemeenschappen helemaal niet bekend waren met een centrale leider of het begrip paus. Ze waren niet zo georganiseerd omdat de eerste Christenen dachten dat Jezus snel terug zou komen op aarde. Pas toen rond het begin van de tweede eeuw bleek dat die terugkeer nog wel even op zich liet wachten ontstond de behoefte aan meer hiërarchie en organisatie.

  Er ontstonden lokale leiders in de vorm van bisschoppen. Toen de gemeenschappen groeiden en het geloof zich ook over het Romeinse Rijk verspreidde, kregen de bisschoppen steeds meer macht en invloed. Maar de bisschop van Rome had nog geen bijzondere positie. Op de eerste grote kerkvergadering, in het jaar 325 georganiseerd door keizer Contstantijn de Grote, was hij niet eens aanwezig.

  Met vriendelijke groet !

  1. U verkondigt leugens, wat voorspelbaar is gezien u zichzelf expliciet gnostisch noemt en dus een vijand van de heilige apostelen bent.

   Het Episcopaat van Rome was steeds het hoogste gezag in de heilige Kerk; het was de Eerste Zetel die door geen ander gezag op aarde geoordeeld kon worden en die de ultieme beslisser over geschillen was. De unieke plaats en het primaatschap van de bisschoppen van Rome werd universeel erkend in de christelijke oudheid; u kunt gemakkelijk zelf uitspraken van kerkvaders vinden hierover. Griekse ambitie voor Constantinopel is het primaatschap van Rome gaan aanvallen, maar dat was pas na eeuwen van algemene erkenning van het genoemd principe. Photios had aan de Bisschop van Rome gevraagd om zijn onwettige usurpatie van de bisschopszetel van Constantinopel te legitimeren, en toen Rome dat weigerde heeft hij zich tegen de Latijnse Kerk gericht.

   Paus St. Sylvester werd natuurlijk vertegenwoordigd tijdens het Concilie van Nicea door legaten. Hosius van Córdoba en de legaten waren trouwens de eersten die de conciliaire decreten ondertekenden. U probeert het te doen uitschijnen alsof de Kerk van Rome geen prominente rol had bij het concilie terwijl zij er in werkelijkheid de leidende plaats had; dat de Paus van Rome niet fysiek aanwezig was is totaal irrelevant.

   Uw gnostische voorgangers, nota bene, in de christelijke oudheid ontkenden niet dat Petrus naar Rome gegaan was, er als bisschop geregeerd heeft en er gedood werd door Nero; iedereen erkende dit historisch feit toen omdat men nog dichter bij die tijd stond en dus uitgelachen zou worden indien men het zou ontkennen. Zoals iedereen nu erkent dat Napoleon in Frankrijk geregeerd heeft, zo erkende men toen dat Sint Petrus de bestuurder geweest is van de Kerk van Rome.

   U hanteert listigheden typisch voor een zoon van Simon Magus, en u mag weten dat ik dergelijke listigheden haat, gezien onwetenden erdoor ten val kunnen komen. U, gnosticus, heeft de plicht om op te houden uw pantheïstische doctrine christelijk te noemen, want die is niet christelijk; in de tijd van de gnostische Nikolaïeten was dat zo, en ook nu is dat nog zo; de christelijke religie is altijd onverenigbaar geweest met het gnosticisme. De Canon van het Nieuw Testament toont aan dat de heilige apostelen de Kerk voortdurend aan het beschermen waren tegen de gnostische invloeden.

   Bent u rechtstreeks lid bij een gnostische kerk? Ik herinner mij niet dat u dat al te kennen gegeven heeft of niet. Katholieken maken er geen geheim van leden te zijn van de katholieke Kerk; ik vraag mij af of u lid bent bij een gnostische kerk, en indien dat zo is, dewelke. Werkt u in opdracht van een dergelijke gnostische kerk om katholieken afvallig te maken en te rekruteren voor uw zaak, of werkt u uit eigen beweging?

   1. In de synodale brief van het Concilie van Nicea werd trouwens het goed nieuws aangekondigd dat oosterse kerken die volgens Judaïsch gebruik Pasen vierden op een andere datum dan de Romeinen ermee instemden om afstand te doen van hun gebruik en om dat van de Romeinen te volgen. Particuliere kerken deden dus afstand van het eigen gebruik om het voorbeeld van de Kerk van Rome te volgen, wat de unieke plaats van die Kerk aantoont ook reeds ten tijde van het Concilie van Nicea.

 12. @J.A.W. van Ettinger,
  Apostel Petrus in Rome ja of nee: Wij dienen wat dat betreft gewoon de bijbel te volgen,
  Als U DIT al als onwaar beschouwt, dan beschouwt U de gehéle bijbel als een leugen.
  Anders gezegd: U gelooft niet (maar zég dit dan gewoon).

 13. @J.A.W. van Ettinger,
  Nog één reactie op U:
  Waarom bezoekt U deze site, terwijl álles volgens U tóch een en al onzin is?
  Straks ben U wél degene die vloekt en tiert als ie niet in de hemel (= bij God – Zelf) welkom zou zijn.

 14. Ik ben RK en juist daarom probeer ik mij in mijn geloof te verdiepen en niet alles klakkeloos aan te nemen. Ik verdiep mij daarom in de geschiedenis van het christendom. Het valt mij wel op dat mensen op deze site zich heel gauw aangevallen voelen en dan grof worden en niet tot discussie in staat zijn. Jammer, het gaat u allen goed. Dat meen ik.

 15. @J.A.W. van Ettinger,
  Als U adviés wilde, dan had U niet meteen vol in de aanval moeten gaan.
  Dan had U bijvoorbeeld iets kunnen vrágen.
  U reageert als een gebeten hond. U voelt zich dus gebeten naar aanleiding van het antwoord op Uw eigen aanval.
  Ja, dat krijg je vól-automatisch als je als ’n blinde vól in de aanval gaat.

 16. Het was geen ‘aanval’ mijnerzijds maar mijn ‘mening’ met de gedachte andere leden aan het denken te zetten. Dat heet dan een forum, dacht ik.

 17. @J.A.W. van Ettinger,
  Dan dient U zoiets ook als vráág te stellen.
  Maar nu komend op Uw vraag (?):
  Na ruim 2000 jaar echt ’n bewijs te vinden, is moeilijk, in álle gevallen ónmogelijk.
  Er bestonden toen bijvoorbeeld nog geen foto’s + na 2000 jaar zijn echt álle restanten verdwenen.

  Zie voor deskundige(?) info:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaticaanse_necropolis
  Verder bent U volgens mij (ik ben echter ook maar ’n gewone gelovige) aangewezen op gelóóf
  (geloven = denken iets zéker te ‘weten’, zonder het bewijs te zien).

  1. Daar heeft U volkomen gelijk in maar Theudmer bracht het geloof als een dogmatisch bewijs, begreep ik en dat mag maar de punten die hij noemde waarop die dogma’s dan steunen zijn dus best vaag soms. Een echt bewijs vinden is moeilijk zoals U ook schrijft dus wat terughoudendheid lijkt mij op zijn minst op zijn plaats. Vandaar.

 18. @J.A.W. van Ettinger,
  Werkelijk bedankt voor Uw (praktijk-gericht) correct(!) antwoord.
  Maar met ’t geloof is het ’t zelfde als: houdt U écht van Uw eega + houdt Uw eega écht van U?
  Bewijs is vaak pas te zien als ’t te laat is (bijvoorbeeld na overlijden van betreffende).

  Ikzelf was óók nieuwsgierig naar feiten, hetgeen resulteerde in ’n studie vanuit het bisdom (in MIJN geval bisdom Roermond met toenmalige † bisschop Gijsen). Of ze nog zo’n studie aanbieden, is mij volledig onbekend.
  Maar als U interesse heeft: bel Uw eigen bisdom naar de huidige studiemogelijkheden voor leken (= niet -priesters).

  1. Bedankt voor Uw advies. Ik behoor tot het bisdom Rotterdam en heb lange tijd zoektocht avonden gevolgd om meer over mijn RK geloof wijzer te worden. Maar vooral ook veel boeken gelezen want ik wilde graag weten waar ik in geloofde. Daarbij heeft God mij ook verstand gegeven om zelf na te denken. Nu kan dat beter en mag dat beter dan vroeger gelukkig.

   1. Met de laatste zin bedoel ik dat de mogelijkheden ook groter zijn dan vroeger om jezelf te ontwikkelen via internet bijvoorbeeld en andere media.

 19. @J.A.W. van Ettinger,
  Dan hoort U bij bisdom Haar­lem-Am­ster­dam met als leider Mgr. Dr. Jan Hendriks (ja, hij moet de titel ‘dr.’ opzichtig dragen, omdat hij anders door niemand serieus genomen wordt.).

  U merkt al, dat ik hem wantrouw. Dit, vanwege de door hem (op advies van zijn ouders?) gevolgde theologische opleiding.
  Verder ken ik maar één priester van dat bisdom. Betreffende was een goede priester in Limburg, maar is volledig van zijn R.K. – pad weggezeild in Amsterdam.
  Alles bij elkaar kan ik niet één onderwerp vinden, wat goed is in bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

  Vroeger was het seminarie Ariënsconvict in bisdom Haarlem. Dit seminarie werd in 2009 gesloten wegens te weinig leerlingen.

  @J.A.W. van Ettinger, ik wens U (ondanks Uw bisschop) veel devotie en succes met het vinden van studiemogelijkheden. Ik vrees echter, dat U een goede opleiding buiten Uw bisdom moet zoeken.
  Zoek eventueel naar bisschoppen, die hun opleiding in Rolduc hebben gevolgd. Daarvan weet ik, dat dat goede opleidingen waren in de tijd van † bisschop Gijsen.
  Trouwens dat werd ogenblikkelijk(!) minder toen mgr. Wiertz als bisschop de leiding kreeg.

  Succes met Uw eventuele zoektocht.

 20. @J.A.W. van Ettinger,
  Ik weet, dat een meerderheid van de huidige bisschoppen hun opleiding heeft gevolgd in Rolduc – onder leiding van † bisschop Gijsen (Rolduc was toentertijd een góede priester-opleiding).

  Jezelf ontwikkelen is meestal gevaarlijk; er sluipen te allen tijde onverwachte gevaren mee; besef, dat de duivel nóóit slaapt.

  Nogmaals: veel succes met Uw zoektocht.

 21. Helaas vliegt U uit de bocht, beste J. van Ettinger, hierboven in uw tweede alinea van onderen. Waarom zegt U dat, of vertrouwt U te veel op protestante bronnen. Lees liever de Handelingen. Natuurlijk is St. Petrus wel in Rome geweest, en daar gekruisigd. St. Paulus werd als Romein, onthoofd. St. Petrus werd door de andere apostelen beschouwd als de primus inter paris, “de Rots”, aangesteld door Christus. Hij bestuurde de Kerk van waar dan ook, waar hij zich bevond. De verbindingen waren primitief, maar goed bruikbaar, mede door het uitgebreide wegennet van het Romeinse Imperium. De eerste missionneringen speelden zich af rond de Middellandse Zee. De zee verbindingen werden indertijd intensief benut, met voor die tijd betrouwbare, snelle zeilschepen.

  St. Paulus en St. Petrus hebben de meeste kusten rond die Zee, aangedaan, met name St. Paulus. Deze heeft ook in Spanje gemissioneerd. Maar de voorkeur van St. Petrus voor missionering, ging uit naar de Franse zuidkust. Gallië was de hoofdschotel. Beide Apostelen waren niet de enigen die al missionerend rond reisden, na Jeruzalem te hebben ontvlucht, uit lijfsbehoud voor de moorddadige Joodse leiders van het Sanhedrin. Overal waar zij kwamen stelden zij bisschoppen aan, deden vele wonderen, en verkondigden de Leer van Christus. De Europese volken of volkjes waren zeer ontvankelijk, vooral door de vele wonderen, zelfs doden werden opgewekt tot leven. Dit was vaak beslissend voor het succes. Voordat Jeruzalem vernietigd werd in het jaar 70, waren de kusten van de Middellandse zee gekerstend, en geleid door lokale bisschoppen, aangesteld door de Apostelen. Deze geschiedenis staat grotendeels in het Nieuwe Testament en zijn ook deels beschreven in de overgeleverde documenten van de Traditie, of in die van bekende Romeinse schrijvers.

  Beide apostelen St. Petrus en St. Paulus, werden vergezeld of nagereisd door St. Lazarus, St. Martha, St. Marie Madeleine, St. Nicodemus, St. Jacobus en nog vele anderen. Allen hadden Christus in levende lijve meegemaakt. Volledig begeesterd volgden zij Hem als Apostel of leerling (aantal 76) of anderszins, en later zwermden zij uit, nog steeds volledig begeesterd, rond die grote binnenzee. Alle kust streken waren min of meer gekerstend toen Jeruzalem en de Tempel, door de Romeinen totaal verwoest werd in het jaar 70, met ongeveer een miljoen joodse slachtoffers. Dit gebeurde enkele jaren na de dood van St. Petrus en St. Paulus, in Rome.

  St. Petrus heeft in Zuid-Frankrijk voet aan wal gezet, waarschijnlijk in Marseille, en hij is via missionerende omzwervingen in Bordeaux terecht gekomen, vanwaar hij inscheepte naar Engeland. Hij is waarschijnlijk ook in Besançon geweest zijn. Zij opvolger als Paus, St. Linus, één van de leerlingen van Christus, was daar de eerste bisschop.

  St. Nicodemus vergezelde St. Petrus.
  St. Nicodemus is tot in Schotland geweest, waarvan hij de patroon is geworden. St. Petrus heeft Engeland als eerste gekerstend. Daarom zijn Spanje/Portugal, Frankrijk en Engeland, als enigen ter wereld, apostolische naties. Apostolisch van karakter, vanaf het begin. Deze naties, hebben de Europese geschiedenis doorheen, ieder voor zich, een belangrijke rol gehad, en die is nog steeds daar. In Europa hebben deze landen altijd grote invloed gehad, ten goede of ten kwade, met name Frankrijk en Engeland.

  Uiteindelijk werd St. Petrus in Engeland, door engelen bezocht, met de waarschuwing dat hij naar Rome terug moest keren. Hij wist wat hem te wachten stond, hij ging dus terug. Alle Pausen uit de eerste eeuwen, de tijd van de catacomben, wisten dat het martelaarschap hen wachtte.
  De Christenheid was gedecentraliseerd. Het Christelijk genie was het geloof, gedragen door lokale bisschoppen. Centralisatie is vele eeuwen later gekomen, na de bekering van keizer Constantijn (+337). Concilies waren ook meestal een lokale aangelegenheid. In die tijd rustte het geloof op de lokale bisschoppen. In die tijd was het martelaarschap voor vele heiligen ook het streven en de kroon op het werk. En in het jaar 67 werd St. Petrus gekruisigd door keizer Nero, met het hoofd omlaag. Deze keizer vervolgde de Christenen op aandrang van zijn joodse maîtresse Poppée.

 22. Met dank aan P. Derks en Jules. Vooral ook voor de uitgebreide bijdrage van Jules die ik zeker zal bestuderen.

 23. @Jules van Rooyen i.v.m. Uw aanvulling t.b.v. @J.A.W. van Ettinger,
  Bedankt voor Uw broodnodige aanvulling; ikzelf heb die kennis niet meer paraat, doch wél kan ik 100% garanderen, dat Uw uitspraken volledig correct zijn. Ik kan U dus slechts beamen.

  Ja, echt waar: tegen @Jules van Rooyen- op z’n best, kan ik echt niet meer op.
  Mijn advies: hou U aan hem vast; @Jules van Rooyen weet van de hoed én van de rand; hij heeft één nadeel: hij meldt af en toe zeer veel details (die allemaal kloppen).

 24. Ik wil graag nog een keer reageren op bovenstaande bijdragen. Veel berust toch op aannames want wanneer je leest over bijvoorbeeld de kruisdood van Petrus alleen al dan kom je veelal de opmerking ‘waarschijnlijk’ zou het gebeurd zijn tegen. De geschiedenis van het christendom is dan ook pas later geschreven door Eusebius uit begin 4e eeuw die toen pas melding maakte van de kruisdood van Petrus. Laten we hopen dat Petrus zo’n wrede dood niet is aangedaan. Ook is veel afkomstig uit Apocriefe handelingen van Petrus ook pas uit begin 200 en er zijn zelfs publicaties dat Petrus nooit in Rome is geweest. Volgens mij zijn veel beschrijvingen van Jules afkomstig van legendes en traditie vermengd wellicht met geschiedenis. Overigens doet dit alles voor mij niets af van de waarde van mij RK geloof
  maar geeft mij wel meer de ruimte zelf na te mogen denken en niet alles zomaar klakkeloos aan te nemen.

  1. U zit met een epistemolisch probleem (hoe kunnen we iets kennen). De enige mogelijkheid om iets te kennen van Jezus en zijn leringen is via de continue Traditie van de Kerk. Daarom is de Kerk zo belangrijk voor een katholiek. Iets anders hebben we niet. De Kerk is een Moeder met in haar ene arm het kindje Jezus, en in haar andere de bijbel. Maar de Traditie omvat wel veel meer dan wat is gecodificeerd. Daarom wordt doorheen de tijd door de H.Geest steeds meer onsluierd van wat Jezus allemaal heeft medegedeeld. Want als God iets openbaard gebeurt dat volledig en perfect. Het is door onze beperkheid qua verstand dat we beetje bij beetje gevoed moeten worden. Vandaar al die Concilies. Want in 1x God begrijpen lukt ons niet.
   Met uw eigen denken komt u er niet. Daarom zijn zoveel beroemde wis- en natuurkundigen van de mensheid gewoon gelovig, op zijn minst in een Onbewogen Beweger. Er valt natuurlijk wel meer over te zeggen, maar daarover kunt u beter een paar goede boeken lezen.

   1. Bedankt Yukio. Ik neem aan dat u epistemologisch bedoelt maar het is geen probleem voor mij. Ik ben actief RK en het is misschien zelfs wel mijn plicht om dan proberen te weten waar dat geloof voor staat. U kunt toch moeilijk beweren dat de kerk in de loop van de geschiedenis bijvoorbeeld geen grote fouten heeft gemaakt en veel leed heeft veroorzaakt. Dat ik dan niet verder kan of zou mogen zoeken omdat mijn verstand het niet aan kan, is een beetje een dood doener in mijn ogen. Natuurlijk gaat God mijn verstand te boven maar hier ging het of wat mensen schreven en of dit allemaal waarheid is of vermengd met een (goed bedoelde) traditie of legendes. Neem bijvoorbeeld de verhalen uit de Legenda Aurea (de gouden legende), beschrijvingen van heiligenlevens die met veel fantasie gepaard gaan.

    1. Misschien wil u zo goed zijn rustig te overdenken dat de RKK Traditioneel is omwille van de onveranderlijkheid van het Woord van God. De door de Kerk goedgekeurde biografieën van heiligenlevens hebben geen uitstaans met legenden, het is realiteit.

    2. Zeg eens, beste Hr. Ettinger, hoezo uw vraag, “U kunt toch moeilijk beweren dat de Kerk in de loop der eeuwen geen grote fouten gemaakt heeft en veel leed veroorzaakt heeft” ! Wat horen we nu ?
     Ik zat eens aan bij een diner, in kleine kring. De meesten waren atheïst.
     Eén van hen heeft, een jaar terug, zich laten euthaniseren. Mijn vrouw was indertijd grieperig, enkele jaren terug. Ik was alleen. Ze dachten kennelijk, laten we hem nu eens pakken, met precies dezelfde bewoordingen !
     Nu doet U precies hetzelfde. Laat maar horen, beste Hr. Ettinger, wat voor grote fouten en wat voor slachtoffers, heeft de Kerk van altijd gemaakt ? Wanneer en waar ?

     1. Ik zal een paar voorbeelden noemen; ik had een kennis, een al wat oudere dame die inmiddels is overleden, die een tweelingzusje had die kort na de geboorte overleed en niet kon worden gedoopt. Naast het verdriet van de ouders kwam daar nog bij dat het kindje niet in gewijde aarde mocht worden begraven en ergens in een hoek van de begraafplaats werd verstopt en ze heeft nooit geweten precies waar. Dat heeft haar leven lang achtervolgd. En dat alles omdat kerkvader Augustinus ons met een verwrongen idee van de erfzonde heeft opgezadeld. En heeft onze grote paus Johannes Paulus II ook geen excuses aangeboden in het openbaar voor de fouten die zijn gemaakt? Of onlangs Paus Franciscus nog die zijn excuses aanbood voor „de wandaden” van de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) tijdens de kolonisatie van Amerika. Door onze ogen daarvoor te sluiten, helpen wij de kerk niet verder. Het is allemaal mensenwerk wat voor verbetering vatbaar is. Het is in het geheel mijn bedoeling niet om iemand te pakken zoals wordt gesuggereerd. Daar pas ik voor. Als u mijn bijdragen zo opvat kan ik beter stoppen met respect voor iedereen.

  2. Ik heb het u al gezegd: Geheel de christelijke oudheid erkende de presentie van Petrus te Rome, en niet alleen de christenen wisten dit, maar ook onder de heidenen werd dit niet betwist. In de vierde eeuw die presentie ontkennen was zoals nu de aanwezigheid van Napoleon in het negentiende-eeuws Frankrijk ontkennen. Steeds werd naar Rome verwezen als de plaats van het Graf van Petrus, en de bisschoppen van Rome als de opvolgers van Petrus. Niemand ontkent dat Julius Caesar in Rome geweest is, maar die was dan ook een heiden, en zijn historische authenticiteit achten moderne leugenhistorici niet erg; dat Petrus echter de Bisschop van Rome was willen ze niet toegeven, want ze willen niets zeggen en doen wat de overeenstemming tussen de doctrine van de katholieke Kerk en de authentieke geschiedenis aantoont. De katholieke Kerk is de historische christelijke Kerk; haar vijanden vallen haar dus aan op het gebied van geschiedschrijving.

   Het eerste epistel aan de Korintiërs van Sint Clemens, de vierde Paus van Rome (die Petrus nog gekend heeft, nota bene), verwees trouwens naar de martelaarsdood van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus omdat deze twee lokaal, in Rome, gemartyriseerd werden. Dergelijke dingen werden in die tijd echter als vanzelfsprekende kennis vernoemd omdat iedereen de feiten kende. Stel u voor dat iemand in deze tijd een boek zou publiceren om te bewijzen dat Napoleon echt bestaan heeft; men zou nogal ogen trekken, want, ja, iedereen weet dat Napoleon bestaan heeft.

   Niet zo lang geleden gaf u nog te kennen dat u het auteurschap van Sint Paulus van het Eerste Epistel aan Sint Timotheüs ontkende, duidelijk omdat de schrijver het gnosticisme veroordeelt. Door zo te knippen en plakken maakt u het zichzelf zeer gemakkelijk, maar waarheidsgetrouw is het niet. Uw motivatie achter uw ondermijnende activiteit hier is duidelijk het gnosticisme verdedigen, en door “ik ben katholiek” te zeggen kunt u dat niet verbergen.

   Mijn harde toon wordt gemotiveerd door het feit dat de religie geen spel is; eeuwige, onsterfelijke zielen gaan verloren door toedoen van de verspreiding van dwaalleringen en anti-katholieke geschiedvervalsing. Het merendeel van de westerse bevolking staat al aan uw kant, maar de duivel wil de laatsten in de Lage Landen die de knieën nog buigen voor Christus ook nog in het verderf storten, en hij zendt daartoe zijn knechten uit op het internet, waar in deze tijd de discussie plaatsvindt, om er de conversaties te ondermijnen. Aan de twistgesprekken op dit forum is te zien hoe weinig theologische basiskennis katholieken in de Lage Landen hebben; de toestand is hier schrijnend, en het is dan ook zeer kwalijk om het discours hier nog meer te komen vergiftigen door de leugens van goddeloze pseudohistorici te komen rondstrooien.

   Het valt op dat u niet geantwoord heeft op mijn vraag of u lid bent bij een gnostische kerk. Ik doe er geen kwaad mee om die vraag te stellen, want u heeft zich op dit forum in het verleden openlijk als een gnosticus gepresenteerd. De katholieke Kerk is geïnfiltreerd door gnostische agenten en gnostici hebben de Nieuwe Wereldorde opgebouwd die alle herinneringen aan het Christendom wil uitwissen; wanneer dus een gnosticus hier verschijnt om tegen katholieke waarheden te ageren met maçonniek adogmatisme en rationalistische “historische kritiek”, dan is het niet vergezocht van mij om mij af te vragen of u dat doet in opdracht van een gnostische kerk zoals er velen zijn sinds de neo-kathaarse beweging van Jules Doinel (die zich achteraf bekeerd heeft tot de katholieke godsdienst en gewaarschuwd heeft voor het feit dat gnostische leiders onder directe sturing van de duivel staan).

   1. Sint Cyprianus argumenteerde in zijn “De Catholicae Ecclesiae Unitate” voor het primaatschap van de Cathedra van Petrus over alle andere cathedrae. De HH. Clemens en Cyprianus zijn gestorven voor het geloof; de moderne liegende broodhistorici worden betaald om dat geloof aan te vallen en geven hun levens niet voor wat zij verkondigen.

   2. Ik zocht naar mijn inhoud van mijn katholieke geloof en daarbij kwam ook de gnostiek op mijn pad. Veel vragen over het RK geloof bleven voor mij onbeantwoord maar de gnostiek hielp mij die te beantwoorden. Wellicht kent U professor Gilles Quispel die in een vraaggesprek met Annemiek Schrijver zei: niemand heeft ooit een gnostici op geweld kunnen betrappen en dat kan men van de RK kerk niet zeggen. (staat nog op youtube). Dat hielp mij want het gaat niet om haarkloverij maar inzet voor de naaste zoals Jezus dat voorstond. Ik vroeg mij af wat leden van het forum hiervan vonden maar kreeg alleen een golf van kritiek over mij heen. Waarom zou ik dan de vraag of ik tot een gnostische kerk behoorde nog beantwoorden? Nee ik ben RK zoals ik toen al schreef aangevuld met gnostische ideeën die mijn leven rijker maken. Maar ik wil niemand voor het hoofd stoten en bij deze laat ik het er bij.

    1. Van Ettinger: “niemand heeft ooit een gnostici op geweld kunnen betrappen”

     Zie hier, nog een leugen.

     De kinderschenderijen die nu geschieden binnen katholieke structuren zijn er geïmporteerd door gnostische infiltranten, en dergelijke gruwelpraktijken zijn onderdeel van de occulte rituele traditie van het gnosticisme die teruggaat naar occult Egypte en Babylon; gnostici denken dat zij magische krachten krijgen door dergelijke gruwelijke riten.

     De sekte die Julie en Mélissa ritueel vermoord heeft (zaak Dutroux) was een gnostische sekte. De sekte van Francis Desmedt en Dominique Kindermans waar de politie binnenviel in de context van het onderzoek naar de Judeeër Bernard Weinstein, handlanger van Dutroux, was een gnostische sekte. De satanskerken die momenteel openlijk abortus (kindermoord) als onderdeel van hun “religie” noemen zijn gnostisch.

     En heeft u nooit gehoord van de kathaarse moord op de pauselijke legaat Petrus van Castelnau? De gnostici die vroeger hun aanhangers zich lieten zelfmoorden door uithongering met de godslasterlijke bewering dat het stoffelijk lichaam een “demiurg” als principe had noem ik schuldig aan moord.

     U bemint de leugen en haat de waarheid.

     1. De twee wereldoorlogen van de vorige eeuw werden geïnstigeerd door gnostici, de judeo-bolsjewistische revolutie werd uitgevoerd door gnostici, de Franse Revolutie met de bloederige guillotine en de “colonnes infernales” van Turreau werd gestuurd door gnostici.

      Geen geweld zegt u. De twintigste eeuw, de Eeuw van Bloedvergieten, werd getekend door de gnostici en dat trekt zich nu nog door in de 21ste eeuw met de maçonnieke oorlogen in de wereld en de genocidaire gifspuit.

    2. Als we afgaan op uw reacties, beste Hr. Ettinger, vraag ik me af, in hoeverre U wel katholiek bent. U erkent ook gnostische bronnen aan te kaarten, ter aanvulling van uw katholieke achtergrond.
     Wist U dat St. Paulus dat veroordeeld heeft ?
     “” Timoteus, bewaar het toevertrouwde pand. Wend U af van de profane beuzelpraat, van de twistvragen der zogenaamde Kennis (de latere Gnostiek, JvR), waartoe sommigen zich hebben bekend, en het spoor in het geloof zijn bijster geworden. “” (1 Tim. 6 : 20-21)

     Verder, hierboven, de pasgeboren baby, zij had het doopsel van begeerte kunnen krijgen, als de ouders, de dokter of een betrokken geestelijke, meer alert hadden gehandeld. De eerstverantwoordelijken zijn de ouders, die zelf ook kunnen dopen. Iedere welgemeende katholieke ouder weet dat, en is daar op voorbereid. Uw verwijt moet zich richten tot de ouders, en niet tot de Kerk van altijd, of St. Augustinus.
     Wie bent U, Hr. Ettinger, als U zegt katholiek te zijn, om de grote St. Augustinus, de les te lezen.

     Voorts, Paus JP 2, heeft tijdens de eeuwwisseling, de eis van de vrijmetselarij voor “excuses”, afgedaan door vergeving te vragen voor de fouten van individuele Christenen. Ik heb de ceremonie zelf gezien en alles gehoord. Ik neem het JP 2 kwalijk dat hij zich met een dergelijke, verraderlijke insteek heeft ingelaten. Want vele media maakten misbruik van de on-kennis der mensen. Zij liegen en manipuleren.
     Uit officiële hoek klonk teleurstelling. Dus doel gemist, dat was onze opkikker.
     De val was niet dichtgeklapt. Dat was toen algemeen bekend. Hij kan ook geen excuses vragen omdat de Kerk van altijd, onder de hoede van de Heilige Drie Eenheid, geen fouten kan maken, en ook nooit gedaan heeft.

     Tenslotte, wat de huidige Paus Franciscus heeft gezegd over, zoals U zegt, de zogenaamde “”wandaden van de katholieke kerk””, weet ik niet. U citeert hem ook niet letterlijk en volledig. Zie verder JP 2.

     Ik geloof niets van uw beweringen persoonlijk. Ook uw aantijgingen hierboven, tonen aan dat U de erfzonde niet erkent. U noemt dat een “”verwrongen idee”” van de kerkvader Augustinus. Dan ontkent U een katholiek dogma. Het sacrament van de doop, is door Christus ingesteld, om de erfzonde weg te wassen. Zij is vereist als eerste stap tot de katholieke Kerk. Zelfs Luther heeft het sacrament van de doop niet afgeschaft.

     Vermoedelijk bent U de zoveelste maçonnieke mol, dit keer achter het masker van hypocrisie, om dit voortreffelijke katholieke Forum, te dwarsbomen en als het kan, te vernietigen. Er staat een Ettinger te boek in de leden lijst van de vrijmetselarij, als lid van de Gelderse Broederschap in Arnhem.

 25. Het is heel jammer dat u zo denkt door gnostiek van allerlei vreselijke praktijken t/m Dutroux toe te durven beschuldigen. Ik ben maar zo vrij daar afstand van te nemen want ik weet gelukkig beter na mij er in verdiept te hebben door het bestuderen van vele boeken.

  1. @ J.A.W. van Ettinger
   Laat u zich vooral niet ontmoedigen door de gure tegenwind die u van wat scribenten hier op dit ‘voortreffelijke forum’ ervaart. Dit zijn allemaal mensen – op Theudmer na – die de paus niet erkennen en zich eo ipso buiten de katholieke Kerk hebben geplaatst. Ze zijn verslaafd aan de Tridentijnse Mis, willen helemaal niets weten van de idee dat het katholieke geloof met het verstrijken van de tijd steeds verder aan ons ontsluierd (!) wordt (door de H.Geest en via de Concilies). Het meeste van wat ze produceren is geselecteerd en gekleurd door hun woede over wat er van de Kerk is terecht gekomen na Vaticanum II. Ze zijn zinloos boos, net zoals je zinloos boos kunt zijn op het weer. U nemen ze wat gnostische ideeën kwalijk, maar hun eigen antisemitische tendensen vinden ze – anders dan de Kerk – doodnormaal. Kortom, veel humorloos, intolerant gemopper met weinig tot geen herinnering aan het advies van Thessalonicenzen om ‘alles te onderzoeken en het goede te behouden’.

   De scribenten die u kapittelen, zijn van tijd tot tijd geen haar beter dan de rechters in het proces tegen Jeanne d’Arc die het haar kwalijk namen dat ze een broek droeg. Zij zijn namelijk ook van de Inquisitie en speuren onophoudelijk – net zoals trouwens ook de Taliban – naar gedachten die afwijken van de ‘zuivere leer’ zoals zij (en niet de Kerk) die in hun hoofd hebben (bijvoorbeeld ‘gnostische’ zoals in uw geval). In de zaak van de New World Order zitten ze weliswaar op het goede spoor, maar zijn zij door een gebrek aan een wetenschappelijke attitude blijven steken op te algemene niveaus. [Maar om verder te komen (= om chirurgisch precies verder te sonderen) zouden ze hun pre-Vaticaanse opvatting van de evangeliën moeten laten varen (die de slechte relatie tussen Jezus en de Farizeeën overdrijft.] Zij verwarren volgtijdelijkheid met causaliteit en voeren alle ellende terug op Vaticanum II. [Feitelijk begon de neergang van het geloof natuurlijk al in de Renaissance met hier en daar een voorloper in de late middeleeuwen.] Dat Vaticanum II op geleide van degelijk wetenschappelijk onderzoek leert dat ook andere geloven en oriëntaties ‘stralen van waarheid’. kunnen hebben, gaat er bij hen ten enenmale niet in. [Ze weten het dus beter dan de Kerk.] Hun idee van een forum is één grote echokamer die gevuld is met éénkennige, wrokkige ‘closed minds’ die elkaar in hun ongelijk bevestigen.

   Wat u betreft: het belangrijkste is dat u van de Kerk houdt (ondanks haar fouten), het katholieke geloof sacramenteel opvat en dat u de deugden beoefent. Voor de rest blijven we gemerkt door de zondeval (die met name een nadelig effect heeft op onze zelfbeheerding). En wat uw vragen omtrent de dogmatiek betreft: die moet u stellen aan mensen aan lieden die rustiger en evenwichter katholiek zijn, dus niet aan heethoofden. Ik zelf vind ze vrij normaal voor iemand die in een bepaalde fase van het geloof zit. Ik zelf heb ze ook gehad, maar op een gegeven moment kan je eindeloos blijven doorvragen en geef je het – net zoals Thomas – op en leg je je neer bij de autoriteit van de Kerk. Niet dat je vragen weg zijn, maar zoals Bob Dylan het zegt: ‘You gotta serve someone, it may be the devil or it may be the Lord, but you gotta serve someone’.

 26. @J.A.W. van Ettinger,
  wikipedia: Gnosis is het verwerven van het inzicht in de oorsprong, huidige situatie en de bestemming van de mens.
  MIJN reactie:
  Om te geloven is gnosis, dus inzicht in de oorsprong, huidige situatie en de bestemming van de mens absoluut niet nodig:

  GodZelf = onze oorsprong (vandaar ook onze ziel) en God is ook onze bestemming.
  De huidige situatie ligt daar tussenin, waarop wijzelf invloed kunnen uitoefenen.

  Dat U daarvoor boéken (dus meervoud) daarvoor nodig hebt (gehad), pleit niet voor Uw geloof.
  Geloof = beseffen dat iets is, zoals het is.
  Geloof krijgt U gratis via Uw ouders mee bij Uw ontvangenis en wordt verdiept door Uw doop.
  Tenslotte wordt U langzaam aan als volwassene verantwoordelijk gesteld voor Uw eigen daden via het vormsel.

  Gnosis is vergelijkbaar met communisme; de staat regelt álles wat op aarde belangrijke voor het individu.
  Dit staat compleet haaks op het geloof: God zal iedereen afrekenen op de eigen daden = ieder van ons moet de hemel verdiénen (wij komen dus niet in de hemel door niéts te doen).

  Gelooft U, dat Uw moeder inderdáád Uw moeder is?
  Gelooft U, dat Uw vader inderdáád Uw vader is?
  Er vanuit gaande, dat Uw antwoord op beide vragen bevestigend is, heet: geloof.
  Daar heeft U geen enkel boek voor nodig.
  Zo zit dat ook met Uw relatie tot God: daar heeft U geen enkel boek voor nodig.
  De grootste dommerik kan dus een betere relatie tot God hebben dan de grootste geleerde.

 27. Met respect voor ieders mening is dit mijn antwoord:
  De gnosis of gnostiek houdt veel meer in dan Wikipedia beschrijft. (Het is overigens ook dezelfde Wikipedia die de kruisdood van Petrus betwijfelt). Maar hebt u nooit de neiging gehad om zich af te vragen waarom er zoveel leed is in de wereld? Neem recentelijk Afghanistan en Haïti. Het ontneemt de moed te blijven geloven in een betere wereld en waar is dan God? Het lijkt soms zo triest uitzichtloos.

  Natuurlijk lees je dan dat dit niet de bedoeling van God is maar dat de mens zichzelf dat aandoet. Of zelfs durft men te wijzen naar een straf van God alsof wij in staat zijn om Zijn beweegredenen te kennen. Maar waar hebben de vele ontheemde kinderen dan schuld aan? Ik heb wel eens het gevoel de moed te verliezen of je moet wel hard zijn om je gelukkig te durven voelen terwijl op hetzelfde moment anderen totaal niets hebben.

  De gnosis leert dan dat je moet leven als een ‘ontwaakte’ als iemand die wakker geworden is uit de ban van deze materiële wereld. Het gaat niet om tijdelijk geluk, rijkdom of macht etc. maar dit leven is bedoeld om ons bewust te doen worden van de aanwezigheid en verbondenheid met de eeuwige God en vandaar uit de moed te putten te blijven geloven in een betere wereld en ons daarvoor in te zetten. Het steunen van goede doelen bijvoorbeeld zonder uitvluchten als: er blijft veel aan de strijkstok hangen of het is toch een bodemloze put en heeft dus geen nut. Maar er moet dan ook een stimulans zijn en dat is voor mij de ‘gnosis’.

  Niet elkaar verketteren wanneer er een mening is die jou niet aanstaat en dan dreigen met eeuwige straf of met werk in dienst van Satan etc. maar respect hebben voor elkaars zoektocht naar God.

  De kruisdood van Jezus speelt in de gnostiek geen hoofdrol. Het is tragisch genoeg wanneer Hem dat werkelijk is overkomen en helaas zal dat best zo zijn maar niet omdat God de Vader dat verlangde maar door de hardheid van de mensen die Hem niet langer een plaats op deze wereld gunden. (Een druppel bloed zou overigens al voldoende geweest zijn om ons te verlossen). Maar zulk een vreselijk lijden kan God toch niet verlangd hebben van Zijn Zoon?

  De gnostiek leert dat wij wel tot zelfverlossing kunnen komen. Dat is geen hoogmoed maar bedoelt wordt om ons verblijf op aarde te benutten, dichtbij en in Hem, waarin en waaruit alles bestaat, te komen. Wie Hij ook is.

  Maar een religie die geen ruimte laat voor zelf ontwikkeling maar van boven af vooral steunt op dogma’s en voorschriften, maakt van die godsdienst een dode letter. Is dat misschien geen reden van de grote secularisatie die we helaas zien?

  Mijn visie past bij het gnostische ‘Lied van de Parel’ waarschijnlijk afkomstig vanuit Edessa (Syrië). waarvan de uitleg veelvuldig op internet is te vinden als aanvulling van mijn RK religie.

  Het centrale hierin is: dat de mens afkomstig is uit een goddelijke wereld en in zijn aardse situatie een goddelijke kern in zich heeft die afkomstig is uit die wereld. Die kern is verstrikt geraakt in de materie of in het kwaad in de stoffelijke wereld. Demonische krachten, ook geïnterpreteerd als hartstochten of het noodlot, trachten die kern gevangen te houden in zijn lichamelijk omhulsel. Wie de werkelijke situatie kent en dus ook weet heeft van zijn goddelijke kern en van de mogelijkheid tot terugkeer naar de goddelijke wereld heeft gnosis.

  1. Oke J.A.W, maar met dit exposé bent geen rooms-katholiek met wat gnostieke ideeën die in een bepaalde fase van toenemend geloof gekoesterd kunnen/mogen worden, maar een full blown gnosticus. De gedachte aan een zelf-verlossing is volledig onmogelijk, net zozeer als men zich zelf niet aan de eigen haren het moeras uit kan trekken.

 28. @J.A.W. van Ettinger,
  Wikipedia kan geen hele boekwerken vol schrijven.
  Daar wordt slechts de kern uitgedrukt.
  De kern van gnosis bevalt mij als R.K. absoluut niet (en dit is nog zachtjes uitgedrukt).

  Inzake het enorme geloofsverlies sinds Vat. II:
  Ik heb met mijn eigen ogen gezien wat Vat. II teweeg heeft gebracht. Dat kan niémand mij meer afnemen.
  Wat ik daar tevoren op deze site schreeft, is absoluut niet overdreven; dat is nog zéér zachtjes uitgedrukt:
  Tevoren óvervolle kerken waren ineens in Duitsland en in Nederland (groter was mijn wereld toentertijd niet) bijna volledig leeg. De kerken zijn sindsdien nóóit meer zo vol geweest.
  Vlak daarna wa er een grote golf van uittredingen van priesters, broeders en zusters.
  Die lege kerken en die uittredingen waren het DIRECTE gevolg van Vat. II.

  Dát alles was voor mij (als toentertijd jongeling) al het teken, dat er iets groots en grofs fout was met Vat. II.
  Dat de priesters tm kardinalen toen niet METÉÉN intern hebben ingegrepen, is tot nu toe een groot raadsel voor mij. Geheel Vat.II moet door de duivel-zélf zijn ingegeven.

  1. VatII is niet de oorzaak maar de aanleiding. De mensen waren al zonder geloof en grepen hun kans. Meer was het niet.

 29. Heer Derks, bent u dan niet blij dat het juk van de jaren vijftig voorbij is? Het krijgen van kinderen was een huwelijksplicht met als gevolg grote gezinnen en moeders die geen tijd hadden voor zichzelf. Zelf kom ik ook uit een groot gezin. Mijn moeder was dag en nacht in de weer al had ze een zwakke gezondheid en is dan ook niet oud mogen worden. Masturbatie bijvoorbeeld was een zware zonde van ontucht en bracht veel jongens in de problemen. Dat het ook hormonen waren die de oorzaak waren, werd niet uitgelegd of geaccepteerd. Je mocht dan niet te communie maar eerst biechten. De biecht als middel om druk uit te kunnen oefenen op gelovigen om toch maar op het rechte pad te blijven. Elke zondag verplicht naar de kerk en ’s middags naar het lof. De pastoor had groot aanzien en bij huis bezoeken werd aan de huwelijkse plichten herinnerd. Priesters die regelmatig cursussen kwamen geven in de kerk o.a. over het huwelijk. Ik heb die zelf meegemaakt en je werd bang gemaakt voor God en diens straf van eeuwige verdoemenis. (Ik ben 82).Voor mij kwam het Tweede Vaticaans concilie als een bevrijding maar ook – en daar heeft u gelijk in – met meer eigen verantwoording. En als alles maar voorgekauwd wordt en dat valt dan weg, was dat voor veel mensen moeilijk. Meer vrijheid die het echter ook bood, heb ik getracht zo goed mogelijk in te vullen met als resultaat dat ik enthousiaster kon worden voor mijn RK religie zonder die voortdurende angst dus juist dichter bij de liefde van God. Overigens zonder het Vaticaans Concilie zou met het mondiger worden van de mensen, de terugloop van het aantal gelovigen toch zijn begonnen, vermoed ik. Maar ik wil niet het laatste woord hebben want dan is het of ik koste wat kost gelijk wil hebben. Dat is niet zo en daarom stop ik hier met mijn bijdragen.

 30. @J.A.W. van Ettinger,

  De volgende link: .. https://www.gotquestions.org/Nederlands/Christelijk-gnosticisme.html ..bevestigt wat @Theudmer en Jules van Rooyen zeggen.
  Ik raad je aan de geschriften van Anna Katharina Emmerick te lezen.. door emmerick emmanuel te googlen vind je op deze Googlepagina ook de betreffende Belgische site waar die geschriften te lezen zijn.

  In gnostische geschriften is inderdaad vaak overeenkomstige informatie te lezen met wat ook katholieke zieners onthullen, zoals de 2 duistere nachten van de ziel in de geschriften van de valse profeet maitreya..ook wat betreft dat Adam op een hoger niveau geschapen was dan de materie ..zoals Genesis vermeldt ..daar heb ik eerder ook al over geschreven.. ook verwees ik in een eerdere reactie naar de Kabbala..wat dit betrof..maar men vond het niet nodig daarop te reageren.. wat een “beetje” dom is.

  Type op YouTube de naam van Helma Broekman maar in, een occulte new-ager, ook zei zegt dat.
  Ook staat in de bijbel dat het zichtbare ontstond uit het ON-zichtbare.. dit zegt ook al “genoeg”.
  Ook staat in de bijbel dat Israël de ene God heeft en alle anderen volkeren gestuurd, (misleid)..worden door de goden, dus de gevallen engelen.. zo zou de eerste koning van China een buitentenaardse gevallen engel zijn geweest..ook God had Engelen in mensengedaanten op aarde rondlopen zoals de Engel Melchizedek en Maleachi, van het laatste oudtestamentische boek in de bijbel.. het moet ons dan ook niet verwonderen dat de NWO gevormd wordt naar chinees communistisch voorbeeld.

  De gevallen engelen hebben niet allemaal even zwaar gezondigd en ook zij in de geringste afval zijn dus niet te vertrouwen, veel van de gevallen engelen functioneren in de kosmos ..als de genoemde buitentenaardse. ..Ook die gevallen engelen met de geringste zonden zullen eens in de boel van vuur geworpen worden.. onlangs nog bevestigd in een profetie.

  De valse profeet maitreya werkt samen met de Illuminati-vrijmetselarij..ook in profetieën op YouTube te vinden.
  Ook al heeft het “Oosten” bepaalde waarheden die overeenkomen met wat de kerk en bepaalde heiligen aan informatie geven ..hun informatie is [energetisch].. luciferisch van aard.. het kan niet anders of de synagoge van satan zijn ingewijden door de gevallen engelen waaronder lucifer..en dan vanaf de vroegste tijden.

  Daarom komt er in het 6e zegel een confrontatie met de valse profeet maitreya..hij vertegenwoordigt en bevat in persoon al die valse leringen uit het Oosten en is daarvan de sluitsteen ..om het zo te zeggen.. de antichrist zelf komt later na het Duizendjarig Rijk ten tijde van Gog en Magog..de slag om Harmagedon in Openb.16:16 betreft wat voorafgaat aan het 6e zegeloordeel.

  @:Theudmer heeft [nog niet] in de gaten dat enkele hoofdstukken NA het 6e zegeloordeel toelichtingen geven vanuit andere invalshoeken..maar de situatie beschrijven van VÓÓR het 6e zegeloordeel en daarom heb ik steeds gewezen in eerdere reacties op de situatie die bij het 6e zegel VÓÓRLAATSTE [reiniging- en wraakoordeel..(Openb.6:12-17)..plaatsvinden en de hoedanigheden in Openb.20:11-15 wat het laatste oordeel betreft.
  Waarschijnlijk ben ik dan de enigste die de verschillende invalshoeken opmerk..((zoals misschien te vergelijken met de vlakken op een diamant))..in chronologische volgorde van de hoofdstukken.
  Als !! ik het mij goed herinner had @: Theudmer ook zo’n eigenaardige afwijkende mening over de gevallen engelen die niet zo zwaar gezondigd hadden bij hun zondeval en die nog nog in de hemel konden komen ..een profetie op YouTube weerlegt dat.. net zoals ik dat daarvoor ook al begreep..en dat de ouders van Maria van de erfzonden en die gevolgen zijn ontdaan door een bijzondere genade en niet van toepassing was op Maria zoals het Dogma verklaart ..maar doet niets af van dat betreffende dogma zelf.

  OOK wat Bergoglio betreft ..volgens nieuwe regels ingesteld door de paus uit Polen zou Bergoglio geen geldige paus mogen zijn geworden. Bergoglio mag dan “geldig” gekozen zijn maar is het dus blijkbaar niet..maar is wel een usurpator en een verrader ..die van Christus de Heer Zijn zielen rooft •••••

 31. Voor mogelijke lezers hier: Weet dat het gnosticisme zelfs niet monotheïstisch is; gnostici aanbidden niet de bovennatuurlijke drie-persoonlijke God van het Christendom maar geloven aan een onpersoonlijk pantheïstisch pleroom dat volgens hen vervat ligt in alle materie; de sciëntisten (“de wetenschap” van de sciëntisten is “de gnosis” van de gnostici; in het Latijn is “gnosis” “scientia”, “wetenschap”) hebben aan die notie de naam “kwantumniveau van de materie” gegeven (zij beweren dat daar de natuurlijke fysische wetten niet werkzaam zijn). De gnostici beweren godheden te kunnen worden door te leren “het pleroom” te manipuleren door het praktiseren van magie. Bij de lezers hier die minder dan 40 jaar zijn zal het misschien opvallen dat rpg’s doorgaans vol zijn met dit esoterisch wereldbeeld; in “Runescape” werd die notie van “het pleroom” bijvoorbeeld “anima mundi” (“wereldziel”) genoemd; dat is geen toeval, want geheel de audiovisuele industrie is in de greep van de judeo-gnostici. Het gnosticisme is de “religie” van de Nieuwe Wereldorde.

  De occultistische Judeeërs en hun gnostische goj-dienaren zijn de aartsvijanden, onder de mensen, van Christus, zoals ook duidelijk is aan het Boek der Apocalyps, waarin Christus persoonlijk veroordelend over de synagoge van de satan spreekt en tegen de Nikolaïeten (gnostici); in Rome was er trouwens de strijd tussen de H. Apostel Petrus en de gnosticus Simon Magus, en Sint Johannes schreef zijn evangelie tegen de gnosticus Cerinthus, die een judaïseerder was en zelf besneden was. Mani, de stichter van de gnostische manicheeërs, vestigde een gnostisch priesterschap in Babylon (de aanwezigheid van Babylon als stad des kwaads in het Boek der Apocalyps is niet toevallig), en de middeleeuwse katharen waren een middeleeuwse, West-Europese variant van manicheeërs (het manicheïsme was overgebracht naar het zuiden van Frankrijk via de Moorse bezetting van Spanje), en de moderne neo-katharen (zogenaamde gnostische kerken waaronder de “Ordo Templi Orientis”/”Ecclesia Gnostica Catholica” van Aleister Crowley) zijn ingericht volgens de structuur van priesterhiërarchie van die middeleeuwse katharen*. En weet, lezers, dat de binnenste cirkel van de gnostische sekten altijd expliciet luciferiaans is. De judeo-gnostici zijn de Antikerk, het georganiseerd rijk van de satan op aarde, en het is die Antikerk die het internationaal systeem bestuurt. Het gaat hier over puur kwaad, het mysterium iniquitatis dat reeds werkzaam was in de tijd van de heilige apostelen en waartegen die laatsten de heilige Kerk verdedigden.

  * De door mij eerder vernoemde Waalse sekte die door de politie onderzocht werd in connectie met Bernard Weinstein en rituele mensenoffers was ook ingericht volgens kathaarse hiërarchische structuur, met een positie van hogepriester en een positie van “sophia”.

  1. Correctie: “veroordelend over de synagoge van de satan spreekt en over de Nikolaïeten (gnostici)”

 32. @Yukio, (i.v.m. Uw reactie van 5 september 2021 om 16:13 uur:
  Uit Uw antwoord blijkt, dat U absoluut jonger bent + uit Uw antwoord merk ik, dat U absoluut niet weet waar U over praat.
  Zoals ik al gemeld heb: de kerken waren vóór Vat. II óvervol.
  Ik merkte op jonge leeftijd, dat vele mensen BUITEN buiten moesten blijven + dat er ook IN de kerk vele mensen moesten staan. Dat was vóór Vat. II een normáál verschijnsel. Nóg ietwat anders gezegd: de kerken en Nederland + Duitsland (mijn wereld van toen) gehéél normaal.

  Ik zal U twee werkelijk voorgevallen gebeurtenissen vertellen:
  voorval 1:
  Ik reed het ’s morgens om 06.00 uur naar de kerk, waar ik misdinaar was,
  Ik reed aan de linkerkant van de weg. Toen kwam ik een agent tegen (enige jaren terug zou ik U nog zijn naam kunnen melden). Die agent zie tegen mij: ‘Dát vertel ik aan je ouders.” (Dit heeft hij nooit gedaan.)
  Die agent ging vóór zijn dienst óók naar ’n kerk.

  Voorval 2:
  Er werd vóór Vat. II een nieuwe kerk gebouwd (een van de 5 kerken in mijn buurt). Het betrof de dekenale kerk (die kerk had dus de leiding over de geestelijken van diverse kerken). De oude kerk was écht te klein geworden daar bezoekers met tientallen tegelijk midden op straat stonden om de H. Mis bij te wonen.

  Die nieuwe kerk werd dus ’n stuk groter dan het oude gebouw.
  Het vervelende was, dat tijdens de bouw Vat. II bekend werd.
  Die kerk is NÓÓIT vol geweest met bezoekers: alleen de voorste paar banken waren bezet.
  Bovendien gingen twee kapelaans weg en bleef slechts de deken over.
  De twee kapelanieën (= grote eengezinswoningen ten behoeve van de kapelaans) werden na ’n paar jaar verkocht
  Zelfs de (grote) dekenale woning (= de woning waar de deken woonde) werd verkocht.
  Dit alles was nodig omdat de finananciën zwaar achtergebleven waren.

  Dus: ik overdrijf absoluut niet. Metéén na bekendmaking van Vat. II ging de kerkgang enorm terug.
  Nederland was tot die tijd een vele(!) missionarissen leverend land.
  In MIJN straat woonde óók iemand (hij was ’n paar jaar ouder dan ik), die missionaris werd. Jammer genoeg is ie na ’n paar jaar letterlijk in de Congo opgegeten).

  1. Hey Ed oogklep. De kerkgang voor VAII en ook nog vlak er na was afgedwongen. Mensen hadden ontzag voor de kerk en de voorgangers. Dat ontzag en de angst was al tanende en is gewoon doorgegaan. De Kerk zag dat en heeft VAII gekregen in een poging de Kerk nader tot de gelovigen te brengen.
   De boeren in de kerk die 1.15u lagen te slapen achter in de bank zijn nog heel lang na die tijd gekomen.
   En dat is ook een voorbeeld uit die tijd.

   het afleggen van de biecht ook zo’n opgelegd verplicht nummertje. Waar 99% van de biechten verzonnen waren. Dat was de praktijk beste Derks. De teloorgang van de Kerk was al lang en breed in gezet

 33. Dus, @Yukio,
  U probeert de lolligert uit te hangen, terwijl u totáál (= ABSOLUUT) NIET weet waarover U het heeft.
  MIJN advies aan U: Probeer in het vervolg niet om lollig te doen over iemands anders rug. Misschien dat U dat met Uw leeftijdsgenoten kunt doen, maar niet met ‘belegen’ personen.
  Mijn AANVULLEND advies aan U: probeer éérst maar eens de EIGEN strepen te verdienen voordat U anderen probeert belachelijk te maken..

 34. Voordat ik het vergeet:
  REDACTIE: proficiat dat U de grote storing zo snel verholpen heeft.

 35. De heer Ettinger noemt Annemiek Schrijver. Annemiek Schrijver vergaloppeerde zich jaren geleden (nu in een interview met haar, ik meen in Trouw) door een apocriefe uitspraak van Jezus wel zijn mooiste uiting te vinden! Enige tijd later bleek het uit een archeologische vervalsing te stammen!
  Zo hebben we het zgn. Judasevangelie. Het Jesus Seminar ging zich hierover te buiten aan allerlei diepzinnigheden. Dr April DeConick wist de hele club in zijn hemd te zetten in haar “De dertiende apostel”‘: het “evangelie” wist ze als parodie te ontmaskeren.

  Dan hebben we nog het “Evangelie van Jezus’ vrouw”, een volstrekte fake waarmee Prof. Karen King zich liet foppen. Men wil blijkbaar graag lezen wat men hoopt te vinden, en verdedigt dat met alle middelen. Een prachtige inkijk geeft het boek van Ariel Sabar: “VERITAS, a Harvard Professor, a Con Man and the Gospel of Jesus’ Wife”. (2020)

  De heer Ettinger schreef ook nog: “Of onlangs Paus Franciscus nog die zijn excuses aanbood voor „de wandaden” van de Rooms-Katholieke Kerk (RKK)”. Jules schrijft nog dat hij de ceremonie waarin dit gebeurde, gezien heeft. Helaas kapittelt hij E. hierin niet. JPII heeft het nl. het helemaal NIET over de “wandaden” van de RKK gehad, maar wel over wandaden van “katholieken”, een misschien in sommige ogen subtiel, maar wel fundamenteel verschil. De Kerk dwaalt niet, maar wel sommige van haar lidmaten. De media vatten de boel dus verkeerd samen, en zo gaat een dergelijk fake-nieuwtje een eigen leven leiden. JPII was misschien wel (niet) goed, maar niet gek.

  1. Wacht eens even, beste Rinze, misschien heeft U daar overheen gelezen, maar ik heb wel degelijk gewezen op de JP II uitweg, met excuses voor “de wandaden van individuele Christenen”,
   en niet van de Kerk van altijd.
   Ik heb zelfs nog aangegeven dat indertijd, de val niet dichtgeklapt was ; dat de maçonnieke machthebbers en de media, die de val hadden uitgezet met hun eisen, teleurgesteld waren dat JP II niet in de val gelopen was ; dat de Kerk van altijd niet aan de schandpaal genageld was.
   Zijn “excuses” bleven beperkt tot individuen. Ik herinner me dat nog zeer goed, “het schandaal” bleef uit.

   Maar de vraag blijft, waarom deed de oh zo populaire JP II (popie Jopie !!) mee aan zo’n farce ?
   Hadden wij katholieken het al niet zwaar genoeg ? Altijd dat negatieve !!
   Waarom bleef Paus JP II, hangen in het negatieve concept ?

   Waarom koos hij niet voor de aanval met een “collegium magister”, om met grote lijnen de wereld kond te doen van de voor heidenen, onbegrijpelijke, maar desalniettemin geweldige prestatie, van de historische creatie uit de barbarij, van een ongeëvenaarde Europese beschaving ???

   1. Correctie :
    lees de laatste regel, “………………Europese, Christelijke beschaving ???

   2. Beste Jules, je hebt helemaal gelijk. Stom dat ik over de zin heb heengelezen. Excuus!

    1. @Rinze,
     Eindelijk lees ik dat iemand iets fouts heeft gezegd,
     Heerlijk om zoiets hier te lezen.

 36. @: Theudmer..nav. {9 september 2021 om 00:08},

  Jouw informatie in de reactie van 9 september 2021 om 00:08 is voor onze tijd zeer noodzakelijk om de verbanden te zien die strekken tot in de vroegste eeuwen.

  Maar om die verbanden te kunnen zien is er dus een zekere belezenheid op dat gebied en aanverwante zaken van node…zich ervoor af te sluiten zoals P.Derks is onwenselijk, de hemelse profetieën over de valse profeet maitreya..(religieuze antichrist).. doen begrijpen dat miljoenen mensen en overheden hem zullen volgen.

  Er wordt zelfs gezegd dat de komende verdrukking (tot de Waarschuwing) in zijn omvang en rampspoed ..er nooit meer een in zo’n mate van grote ooit nog zal komen ..dat wil zeggen dat het zelfs erger zal zijn als de tijd waarin de antichrist zal optreden.

  Volgens alles zou de Hubble ruimtetelescoop een [enorme] ruimtevloot hebben getraceerd die op de route van de aarde ligt ..dit zijn de engelendemonen als de buitenaardsen op weg zich te openbaren aan de mensheid..hetgeen Jesaja 13:4-5 impliceert..en diegenen die al op aarde zijn in Jesaja 2:18-19.

  De volgende link https://youtu.be/4l826j3JjBg is van een evangelisch>> (?.!!) ex-new.ager en geeft een idee ..in mijn vorige reactie verwees ik al naar de occulte Helma Broekman die informatie geeft over een beest-computer in het astrale gebied..

 37. Maar om die verbanden te kunnen zien is er dus een zekere belezenheid op dat gebied en aanverwante zaken van node…zich ervoor af te sluiten zoals P.Derks is onwenselijk, de hemelse profetieën over de valse profeet maitreya..(religieuze antichrist).. doen begrijpen dat miljoenen mensen en overheden hem zullen volgen.

  Uw reactie betekent (= houdt in):
  dat Jezus ons NIET alles geleerd heeft wat wij nodig hebben voor het leven op aarde.

  @Jo, daar verzet ik mij FEL tegen. Jezus heeft ons WÉL alles geleerd wat nodig hebben voor het leven op aarde.
  Bovendien i.v.m. Uw een na laatste alinea:
  Denkt U wérkelijk, dat gewezen (= door God afgewezen) engelen ruimteschepen nodig hebben om zich te verplaatsen?
  De duivel (= eveneens een door God afgewezen engel) heeft toch evenmin ’n ruimteschip nodig om onze ziel te beInvloeden!!!

 38. Ik heb de gegevens en antwoorden, o.a. op mijn bijdragen, van verschillende forum leden gelezen en bedank iedereen die daarvoor de moeite heeft genomen. Ik kon dat niet eerder doen omdat voor mij althans de site onbereikbaar was. Dat ik daardoor tot een ander inzicht ben gekomen is een tweede maar is het niet zo dat wij als mensen proberen inhoud te geven aan ons leven en als dat op een manier is die een ander niet bevalt, wij elkaar daarin de ruimte moeten gunnen? Ik denk dat God dat meer op prijs stelt dan dat wij alles klakkeloos aannemen zonder zelf na te denken en dat Hij daarbij groot genoeg is om zich op allerlei manier te laten vinden. Het gaat u allen goed.

  1. Er konden enkele dagen lang geen reacties geplaatst worden.

   Als ik het goed begrijp bent u geen lid geweest bij één van de zogenaamde “gnostische kerken”; gelukkig, want hoe dieper men in dat milieu neerdaalt, hoe groter de duisternis in de persoon wordt. Onlangs was er nog een controverse rond de persoon van Charles Coulombe, een schrijver die bekend geworden is onder katholieken in de VS; men ontdekte dat deze Coulombe een vriend was van de gnostische bisschop Stephan Hoeller en dat hij met hem geparticipeerd had in wichelarij met tarotkaarten in een theosofische loge in de VS. Voordat ik dat wist was het mij al opgevallen dat hij aarzelde om new-agerij zoals wicca-hekserij te veroordelen. Dat hij een uitgesproken fan was van de boeken van J. R. R. Tolkien stond ook in de context van zijn banden met het occult milieu; hijzelf schreef een artikel over de invloed van de “Hermetic Order of the Golden Dawn” op het “fantasy”-genre (waarin hij, nota bene, godslasterlijk katholieke heiligen in connectie trachtte te brengen met het occultisme); de titel van het artikel (15 oktober 1996) was “Hermetic Imagination: The Effect of The Golden Dawn on Fantasy Literature”.

   Onlangs publiceerde een pseudonieme katholieke schrijver, “Alistair McFadden”, een artikel “Observations on the Influence of the Occult in Traditional Catholic Discourse” over de occulte presentie in wat het “trad”-milieu genoemd wordt. In die context moet vernoemd worden dat de FSSPX een façadestructuur is voor een gnostische ridderorde die zich “Chevaliers de Notre Dame de Sion” noemt en zich als een continuatie van de middeleeuwse gnostische tempeliers beschouwt. De sekte lijkt gegroeid te zijn uit de occulte “Priorij van Sion” door Pierre Plantard gesticht in de twintigste eeuw, en op de oude website die beheerd werd door hun “preceptorij” in Fort Lauderdale, Florida (de oude website staat gearchiveerd op het “Internet Archive” en kan gevonden worden door “catholicanswer” te plaatsen in de zoekmachine “Wayback Machine”), werd aanhang uitgedrukt aan de gnostische “heilige graal”-mythes en aan de godslasterlijke bewering dat de Merovingers af zouden stammen van de Heer Jezus Christus. Op de website werd Marcel Lefebvre als een grootmeester van de ridderorde genoemd, en ook Ngo Dinh Thuc, patriarch van veel sedevacantistische wijdingsstambomen, werd als lid genoemd.

   Het volgende stond op de website geschreven:

   “The Ordre was revitalized under the lawful authorities of His Eminence The Most Reverend Paul Martin Ngo Dinh Thuc, Holy Roman Archbishop of Hue, Republic of Vietnam, Consultor to the Congregation for the Propagation of the Faith and His Eminence Archbishop Marcel Lefebvre, Grand Master of the Ordre in France and the founder of the Priestly Society of Saint Pius X. (SSPX)

   In North America, the Ordre was under the ecclesiastical authority of Archbishop Andre Barbeau, D.D., (now deceased) Cardinal des Chevaliers du Temple, as an Exempt Sovereign Military Religious Order.

   Archbishop Barbeau wishing to ensure the continuity of the Ordre archiepiscopally and canonically reconconsacred “Si non es iam valide ordinatus”, Right Reverend Doctor Douglas L. Trees, M.D., NDS as Bishop-Preceptor for Chevaliers du Temple.

   Chevaliers de Notre Dame remains in service to the Sacred Society of Saint Pius X.”

   Die vernoemde Doug Trees heeft een Facebookpagina waarop hij zich “bisschop emeritus” van de ridderorde noemt. De vernoemde André Barbeau was de stichter en leider van de “Catholic Charismatic Church of Canada”, een schismatieke sekte.

   Wat ook opvalt is de parallelle structuur van “ridders” en “bisschoppen” in de gnostische sekte die overeenkomt met de “Ordo Templi Orientis” van Crowley, waarvan de “Ecclesia Gnostica Catholica” de “priesterlijke” arm is.

   En “toevallig” werd het seminarie te Écône gebouwd op grondgebied van het bisdom van… Sion in Zwitserland!

   Ten slotte vernoem ik nog de presentie eertijds van Rama Coomaraswamy in het “trad”-milieu; die man was de zoon van Ananda Coomaraswamy, één van de vaders van de “traditionalistische school” van het occultisme.

   De donkere machten creëren valse oppositie om echte weerstand te hinderen. We zien dus enerzijds hoe Paus Franciscus zich als dienaar van de gnostische wereldmacht gedraagt, en anderzijds zien we hoe vanuit de gnostische wereld valse oppositie gemaakt wordt die gecontroleerd wordt en die zich “traditioneel” laat noemen maar het niet is. Het betreft geen onschuldige meningen, maar een inherent antichristelijk doctrinair systeem (met contact met demonen door het praktiseren van occulte riten) dat wortels heeft in de oudheid en dat voortdurend katholieke rangen probeert te infiltreren, doorheen de eeuwen, om de katholieke Kerk van binnenuit te ondermijnen. Het is dan ook een daad van naastenliefde om zielen daarop te wijzen die in de valstrikken van de valse gnosis getrapt zijn.

 39. @: P.Derks..

  P.Derks..het gaat om de dingen die op ons afkomen in deze tijd, wat God ons geeft in de kerk en bijbel is in principe genoeg maar ieder mens moet door een bepaalde mate van belezenheid op de hoogte blijven wat er zoal in zijn tijd gebeurt.. een goed voorbeeld is het bedrog om de vaccinaties en het virus..meer hoef ik eigenlijk niet duidelijk te maken.

  Je schreef::
  ••Denkt U wérkelijk, dat gewezen (= door God afgewezen) engelen ruimteschepen nodig hebben om zich te verplaatsen?•• Dit gaat om de gevallen engelen die hun werkterrein in de kosmos hebben en deze zijn dan ook (nog) niet in de hel..dus ik blijf bij mijn standpunt.
  &
  ••De duivel (= eveneens een door God afgewezen engel) heeft toch evenmin ‘n ruimteschip nodig om onze ziel te beInvloeden!!! •• ..Dit is natuurlijk dan wel juist.

 40. @Jo,
  U wil teveel weten over ‘de toekomst’.
  De toekomst komt geheel vanzelf op ons af en wordt beïnvloed door ons ÉIGEN VÁST denkpatroon.

  Leg Uw ziel (voor mijn part met angst en beven) in de handen van onze Verlosser Jezus Christus.
  (Wij hebben maar één Verlosser: Jezus Christus verlost ons van onze zonden.
  (HIJ is onze Heer en Meester zolang wij op aarde leven.
  Uitsluitend en alleen via Hém kunnen wij – eventueel na uitboeting van onze niet opgebiechte zonden – gegarandeerd bij ons einddoel, bij God de Vader komen.
  En … God de Vader is het einddoel van zowel U + mij + (ik denk) álle lezers hier.

 41. @: P.Derks,

  Je schreef:
  ••U wil teveel weten over ‘de toekomst’.
  De toekomst komt geheel vanzelf op ons af en wordt beïnvloed door ons ÉIGEN VÁST denkpatroon••

  Je hebt weer last van je onredelijke “ratio” ..juist omdat velen vast-zitten in hun zondige (dagelijkse) denkpatronen, die desastreus zijn voor de ware toekomst, .. worden ons de hemelse profetieën gegeven om het juiste beeld te schetsen van de ware toekomst, individueel en gemeenschappelijk.

  ..Niet voor niets roept de h.Schrift op tot vernieuwing van denken .. met de hulp van de genaden.
  Dit gegeven van de eigen dagelijkse vaste denkpatronen wordt letterlijk aangehaald in enkele profetieën. Het zich niet willen verdiepen in de hemelse boodschappen zoals jij doet is dan ook een vast-zitten in de verstarde denkwijze dat jij die hulp uit hemel (hoog-hart-ig) naast je neer kunt leggen.. met bepaalde excuses die je al eerder geuit hebt.

  Dat je (door de !!! jaren heen) geen vaardigheid ontwikkeld hebt om de juiste profetieën van de valse profetieën te onderscheiden is dan ook je eigen schuld.. dus eigen schuld, dikke bult.

 42. @Jo,
  Blijkbaar heeft U ’n ándere bijbel dan ik:
  “de H. Schrift (= de bijbel) zou volgens U oproepen tot vernieuwing van denken .. met de hulp van de genaden.

 43. @Jo,
  Het O.T. (= Oud Testament) is niet meer van toepassing, Sinds aankondiging van Jezus geboorte op aarde (aartsengel Gabriël) geldt het N.T. (Nieuwe Testament).

 44. @: P.Derks,

  Nee ..P.Derks ik ga je niet verwijzen waar het betreffende in de h.Schrift staat, trouwens er zijn meerdere overeenkomstige teksten.

  Ook zal ik de Drie-Ene God vragen om eerst bij P.Derks te rade gaan, of het wel zo slim is om zomaar al die profetieën vrij te geven.
  Laat die hersenpan.. 🤯..eens goed💆‍♂️ ….🙉

  En het N.T. vervult het oude testament..

 45. @Jo,
  Dáár zegt U iets waars: Het N.T. vervult het oude testament.
  Ziet U die punt? Die punt geldt voor het gehéle O.T.

  Inzake de niéuwe profeten (óf wie zich als profeet kenbaar maakt): Daarvan vertelt de bijbel: helemaal NIÉTS. Dit houdt DUS in, dat zich ÁLLE rechten voorbehoudt, om daar wel of niet gebruik van te maken.

  Echter, de Moeder van Jezus is ook ÓNS aller Moeder. Daar zij echter een werkelijk PERFECTE Moeder van Jezus was (hetgeen uitzonderlijk moeilijk moet zijn geweest vanwege Zijn Goddelijke taak op aarde – lees de hemel voor ons openmaken -) verwacht ik dat Zij ook voor ÓNS een perfecte Moeder is.
  Een waarschuwing zal dus mijns inziens RECHTSTREEKS (dus NIET via via) (+ voor IEDEREEN van goede wil ) van Maria en/of van Jezus moeten komen.

  Anders gezegd: Ik vertrouw – als het erop aan komt – 100% op de tussenkomst van Jezus en/of Maria (= mijn hemelse Ouders).
  Niémand – dus ook God de Vader – zal het mij absoluut niet kwalijk nemen, dat ik ZÓ’N groot vertrouwen heb in ons ÁLLER(!!!) hemelse Ouders.

 46. Wegens vervelende fout opnieuw:
  @Jo,
  Dáár zegt U iets waars: Het N.T. vervult het oude testament.
  Ziet U die punt? Die punt geldt voor het gehéle O.T.

  Inzake de niéuwe profeten (óf wie zich als profeet kenbaar maakt): Daarvan vertelt de bijbel: helemaal NIÉTS. Dit houdt DUS in, dat God zich ÁLLE rechten voorbehoudt, om daar wel of niet gebruik van te maken.

  Echter, de Moeder van Jezus is ook ÓNS aller Moeder. Daar zij echter een werkelijk PERFECTE Moeder van Jezus was (hetgeen uitzonderlijk moeilijk moet zijn geweest vanwege Zijn Goddelijke taak op aarde – lees de hemel voor ons openmaken -) verwacht ik dat Zij ook voor ÓNS een perfecte Moeder is.
  Een waarschuwing zal dus mijns inziens RECHTSTREEKS (dus NIET via via) (+ voor IEDEREEN van goede wil ) van Maria en/of van Jezus moeten komen.

  Anders gezegd: Ik vertrouw – als het erop aan komt – 100% op de tussenkomst van Jezus en/of Maria (= mijn hemelse Ouders).
  Niémand – dus ook God de Vader – zal het mij absoluut niet kwalijk nemen, dat ik ZÓ’N groot vertrouwen heb in ons ÁLLER(!!!) hemelse Ouders.

 47. @; P.Derks

  Je schreef: •• Inzake de niéuwe profeten (óf wie zich als profeet kenbaar maakt): Daarvan vertelt de bijbel: helemaal NIETS •• Je beroept je onterecht op de bijbel.. de domme ratio van mensen die de informatie over de vaccinaties niet eens willen horen is vergelijkbaar met jouw geval.

  De profetie over b.v. de grote Waarschuwing Van Garabandal is ook in het O.T. te toetsen ..meer zelfs dan in het N.T. ..

  Je schreef ook::
  Blijkbaar heeft U ‘n [ándere] bijbel dan ik:
  “de H. Schrift (= de bijbel) zou volgens U oproepen tot {vernieuwing van denken} ..etc.
  Het staat gewoon in de h.Schrift..dus P.Derks.. je klets dus uit je nek.. door een andere bijbel te veronderstellen.
  Ik geef je een goede raad ..ga eens infiltreren 🤔..🤭..bij de Jehova’s..die weten een bijbeltekst zo te vinden..”toch moet ikzelf het eens gaan doen” 😁

 48. Aan Theudmer, ik ben inderdaad geen lid van een van de gnostische kerken. Er is trouwens niet veel bekend van gnostische kerkdiensten in de tijd van het vroege christendom.

  De grote kenner van de gnostiek in Nederland was professor Gilles Quispel en schrijft dat gnostiek niet gebonden is aan een levensbeschouwing of religie. Hijzelf bleef zijn hele leven dan ook lid van de Ned. Hervormde kerk zoals ik van de RK kerk.

  U heeft het over New Age en de gnostische schrijver Jacob Slavenburg waarschuwt juist voor New Age opvattingen.

  Hij schrijft ondermeer:

  New Age heeft Jezus omarmd als wijsheidsleraar; een aspect dat door de kerk sterk verwaarloosd is. Dat vindt ik winst. New Age kan verder weinig met het goddelijke zoonschap. met de Christusdimensie. Dat voel ik als verlies.

  De christelijke kerk stelt dat Jezus aan het kruis gestorven is voor onze zonden. Het zondebegrip werd overigens in de loop van de eeuwen steeds zwartgalliger. Dat ervaar ik als verlies. Het kruis heeft in de kerk altijd betekenis gehad als voorwaarde tot verlossing en opstanding. Hoewel dat meer in het uiterlijk werd getrokken dan in het innerlijk, zie ik dat toch als winst.

  New Age gelooft in die zin niet in zwarte zonde, maar in karma. Dat houdt ook de mogelijkheid in tot persoonlijke verlossing. Dat ervaar ik als winst. Het uiterste liefdeoffer van Jezus aan de mensheid, zijn vrijwillige dood aan het kruis, waardoor de Christuskracht manifester werd, daar kan New Age weinig mee. Dat proef ik als verlies.

  Zo schreef hij nog meer maar dan wordt mijn bijdrage te lang.

  Met occulte genootschappen en Tarot kaarten waar u over mailt, daar heb ik totaal niets mee.
  U keurt dat terecht af. Gilles Quispel schreef ook: met de ware gnosis ontstond ook een – zoals ik het noem pseudo gnosis – waarvoor hij wil oppassen. Ik houd mij verre daarvan maar probeer met bijvoorbeeld het evangelie van Thomas etc. meer inhoud aan mijn RK religie te geven en vind dat ik daarbij op een bescheiden manier mag afgaan op een eigen oordeel.

  Er zijn punten waar ik later wellicht weer anders over denk maar zo houd ik de letter voor mijzelf levend. Met goede boeken op dat gebied van Gilles Quispel, Roelof van den Broek vooral, Jacob Slavenburg en bijvoorbeeld Elaine Pagels. Met vriendelijke groet!

  1. Van Ettinger: “Aan Theudmer, ik ben inderdaad geen lid van een van de gnostische kerken.”

   U blijft echter vasthouden aan het gnosticisme, en die leer is tegenstrijdig met het geloof van de Kerk van Rome; maak u geen illusies hierover; zoals eerder gezegd aanbidden gnostici zelfs niet dezelfde God als de katholieke christenen. Het gnostisch pantheïsme is strijdig met het christelijk monotheïsme; gnostici schrijven, zoals alle esoterici doen, godheid toe aan de natuur (daarom noemden gnostici zoals Isaac Newton het hermeticisme natuurwetenschap; volgens hermeticisten is magie het hanteren van verborgen krachten in de natuur; christenen zeggen echter terecht dat het invocatie van praeter-natuurlijke demonen betreft en dat de distinctie van occultisten tussen “lichtmagie” en “donkere magie” vals is).

   Van Ettinger: “De grote kenner van de gnostiek in Nederland was professor Gilles Quispel en schrijft dat gnostiek niet gebonden is aan een levensbeschouwing of religie. Hijzelf bleef zijn hele leven dan ook lid van de Ned. Hervormde kerk zoals ik van de RK kerk.”

   Het gnosticisme is een valse religie; het is een systeem van leringen die het gebied van theologie raken en die tegenstrijdig zijn met de Roomse religie. Het is incorrect om te zeggen dat het geen onderscheiden denksysteem is; het kan en zal nooit een “aanvulling” zijn op de christelijke godsdienst. De oude gnostici probeerden ook binnen de structuren van de katholieke Kerk te blijven, en de heilige apostelen, de zuilen van de heilige Kerk, voerden strijd tegen deze subversieve invloeden. Toen Paus St. Anicetus het gnosticisme, en specifiek het marcionisme, veroordeelde handelde hij in navolging van de heilige apostelen van het Lam.

   Van Ettinger: “U heeft het over New Age en de gnostische schrijver Jacob Slavenburg waarschuwt juist voor New Age opvattingen.

   Hij schrijft ondermeer:

   New Age heeft Jezus omarmd als wijsheidsleraar; een aspect dat door de kerk sterk verwaarloosd is. Dat vindt ik winst. New Age kan verder weinig met het goddelijke zoonschap. met de Christusdimensie. Dat voel ik als verlies.”

   De new-agerij heeft een gnostische kern; pseudo-christelijke gnostici verkondigen, zoals new-agers, een pseudo-jezus als een god onder andere goden met “het pleroom” als oppergod, en van Maria proberen zij een gnostische “sophia” te maken, want gnostische “christenen” beweren, zoals new-agers, dat er een mannelijk goddelijk principe is en een vrouwelijk goddelijk principe en dat dergelijk dualisme in alle dingen verweven zit.

   De katholieke leer verwaarloost geen enkel reëel aspect van de Persoon van Christus, maar esoterische christenen proberen Hem aan te passen aan hun wereldse denkbeelden die vreemd zijn aan Zijn doctrine, werelds want een herverpakking van het oud heidendom dat Christus juist vernietigd heeft via Zijn zendelingen en dat de kop opnieuw opsteekt om het verloren terrein te heroveren.

   Van Ettinger: “De christelijke kerk stelt dat Jezus aan het kruis gestorven is voor onze zonden. Het zondebegrip werd overigens in de loop van de eeuwen steeds zwartgalliger. Dat ervaar ik als verlies.”

   U poneert hier de modernistische mythe dat het geloof van de katholieke Kerk geëvolueerd zou zijn doorheen de eeuwen; de werkelijkheid is dat de apostolische Kerk de leer intact bewaard en doorgegeven heeft zoals Christus deze aan Zijn apostelen gegeven heeft, en u kunt op geen enkele manier uw bewering ondersteunen dat dit niet zo geweest is. U maakt slechts ongegronde affirmaties; ik zie u het gebied van religie behandelen alsof het een bankettafel is waar men volgens willekeur selecteert en weigert met expressies zoals “Dat vindt ik winst” en “Dat voel ik als verlies”. Zo maakt men het eigen verschuivend en verduisterd oordeel tot absoluut referentiepunt, en dat is geen serieuze manier om het onderwerp “religie” te behandelen; de religie betreft het herstel van de band tussen God en mens die gebroken werd door de Val; dat behandelt men niet als een kind een speelgoedwinkel zeggend “dat wil ik” en “dat wil ik niet”. God, de Schepper, de Eerste Oorsprong en de Eerste Beweger, de Auteur van het Heil, Hij heeft geopenbaard wat de zoon van Adam moet belijden en doen, en die laatste onderwerpt zich daaraan in nederigheid. Uw negatie daarvan is de ziekte van deze moderne wereld; men wil de knie niet buigen voor een regula fidei die een oorsprong heeft extern aan het eigen subjectief “gevoelen” dat muteert en alterneert volgens de onstuimige golven van tijdsbewogen opinies. Daarom verzamelt men leraren tot zich die spreken naargelang hun oren het graag horen; de theocentrische plichtsrealiteit verwerpt men ten gunste van een horizontale “maçonnieke vrede” van variërende menselijke opinies; “leven en laten leven” etaleren dergelijke dwalenden dan als hun hoogste dogma. Door zich aan gnostische mysteriereligiën aan te sluiten wikkelt men dan de eigen weigering ter vervulling van de goddelijke geboden in een valse mystiek; een dergelijk fundamenteel zelfbedrog verdient geen respect, en men ontsnapt er niet mee aan de Goddelijke Rechter voor Wie geen kwade werken verborgen kunnen zijn en Die niet omgekocht kan worden met veelwoordige sofisterijen.

   Van Ettinger: “Het kruis heeft in de kerk altijd betekenis gehad als voorwaarde tot verlossing en opstanding. Hoewel dat meer in het uiterlijk werd getrokken dan in het innerlijk, zie ik dat toch als winst.”

   Externe devotie in de katholieke Kerk is een uitdrukking van het innerlijke; wij, christenen, belijden immers dat de stoffelijke wereld niet het product is van een “demiurg” maar een schepping van de christelijke God, de God van Mozes, en dat die wereld dus inherent goed geschapen werd en gewild door de ware God. Gnostici mishandelden bijvoorbeeld hun vlees omdat zij beweerden dat het intrinsiek kwaadaardig was; christelijke monniken daarentegen praktiseerden ascese, niet om het lichaam te vernietigen of significante schade toe te brengen, maar om zich te onthechten van ongeordende driften als gevolg van de Zondeval en zo het geestelijk leven te faciliteren.

   Van Ettinger: “New Age gelooft in die zin niet in zwarte zonde, maar in karma. Dat houdt ook de mogelijkheid in tot persoonlijke verlossing. Dat ervaar ik als winst. Het uiterste liefdeoffer van Jezus aan de mensheid, zijn vrijwillige dood aan het kruis, waardoor de Christuskracht manifester werd, daar kan New Age weinig mee. Dat proef ik als verlies.”

   Hier zien we weer dat pantheïsme, waarvan de notie van “karma” onderdeel is en ook de notie van “zelfverlossing”; de eerste notie maakt oordeel tot iets onpersoonlijks zoals ook een onpersoonlijke godheid verkondigd wordt door de pantheïsten en de tweede notie vloeit ook voort uit die dwaalleer van pantheïstische godheid die latent aanwezig zou zijn en opgesloten zou zitten in de materie van de mens en die ontsloten en gehanteerd zou kunnen worden door het leren van de geheime code ervan (hier belandt men dan bij de grote “DNA”-leugen van Francis Crick). Dit is de esoterische notie van zelfvergoddelijking; het is wat de boeddhisten in het oosten in hun waanzin willen bereiken met hun meditatie (er zijn immers leringen die algemeen gedeeld worden in de verschillende esoterische tradities). Occulte magiërs denken pantheïstische zelfvergoddelijking te bereiken door het praktiseren van magie doormiddel van gecodificeerde formules; de duivel heeft die occulte code gegeven aan zijn knechten en de sciëntistische geneticisten willen u doen geloven dat die code verweven zit in alle levend organisme (“DNA”) en in het heelal. Daarom doen sciëntisten hun gepretendeerd copernicanistisch “zonnestelsel” bewegen in de vorm van de gepretendeerde “dubbele helix” van Francis Crick, wat een occult symbool, de “caduceus van Hermes”, is. Het zijn allemaal satanische leugens.

   Het H. Kruisoffer van Christus is essentieel om bevrijd te worden uit de duisternis van de zonde, het is de Bron van het Heil; wie de vruchten van dit Offer niet ontvangt daalt neer in de schaduw van Sjeool, in de ketenen en kerkers van het schimmenrijk. Voor hem wordt eeuwig afgesloten het licht der etherische hallen boven waar de machtige geesten wonen in loflied en heldenzang. U verwerpt de absolute noodzaak van heiliging door het Kostbaar Bloed van Christus en daarmee bent u in manifeste contradictie met de heilige doctrine van Sint Paulus, de grote Apostel der Volkeren.

   Van Ettinger: “Met occulte genootschappen en Tarot kaarten waar u over mailt, daar heb ik totaal niets mee.
   U keurt dat terecht af.”

   Occulte praktijken, waaronder tarot-wichelarij, zijn inherent onderdeel van het gnosticisme, en dat is van in het begin zo geweest; niet zomaar werd de gnosticus Simon “Magus” genoemd, en zijn praktiseren van occultisme staat vermeld in de Handelingen der Apostelen. De neo-gnostische beweging van Jules Doinel stond, nota bene, in de context van de beweging van de martinist Gérard Encausse om in de maçonnieke wereld wederom meer het praktiseren van occultisme te bevorderen; veel vrijmetselaars dreven de spot met hermetische magie en met de initiatieriten van hun loges en wilden zich zoveel mogelijk tot politieke activiteit beperken. Encausse wilde daar verandering in brengen. De gnostische bisschop Stephan Hoeller zet die beweging voort door zijn band met de theosofisten en zijn participatie in occulte praktijken. Gnostische bisschoppen zoals hij doen ook een soort van occulte “missen”.

   Van Ettinger: “Gilles Quispel schreef ook: met de ware gnosis ontstond ook een – zoals ik het noem pseudo gnosis – waarvoor hij wil oppassen.”

   Uw distinctie is fictief en vals; het was het gnosticisme simpliciter dat door de heilige apostelen veroordeeld en bestreden werd; daar is geen weg naast. Er was geen “goed gnosticisme” dat door hen door de vingers gezien werd.

   Van Ettinger: “Ik houd mij verre daarvan maar probeer met bijvoorbeeld het evangelie van Thomas etc. meer inhoud aan mijn RK religie te geven en vind dat ik daarbij op een bescheiden manier mag afgaan op een eigen oordeel.”

   Het getal en de namen van de authentieke evangelies kennen wij door een zichtbaar, identificeerbaar kerkelijk gezag met ongebroken historische continuïteit; men bepaalt die dingen niet door privaat oordeel. Hierbij liggen ook de protestanten in de knoop; zij verkondigen “sola scriptura” maar hebben het getal van vier geïnspireerde evangeliën ontvangen van de Kerk van Rome. De ware godsdienst heeft een onfeilbaar priesterlijk gezag dat zaken onherroepelijk en met absolute securiteit kan definiëren.

   Uw ingesteldheid van subjectivistisch “eigen oordeel” heb ik reeds eerder in deze reactie uitgebreider besproken.

 49. @Jo,
  U schrijft complete wartaal. Ik kan in ieder geval niet uitpluizen wat U precies zeggen wilt.
  Heeft U wel goed geslapen? Dan raad ik U aan om toch weer op tijd naar bed te gaan (Uw hersens hebben óók rust nodig). Of heeft U last van dementie? Dan raad ik U aan om contact op te nemen met Uw huisarts.

  Nu even rechtstreeks ter zake:
  Wáár heb ik geschreven:
  de H. Schrift (= de bijbel) zou volgens mij oproepen tot {vernieuwing van denken} ..etc.???

 50. @: P.Derks

  P. Derks schreef:
  11 september 2021 om 09:19
  @Jo,
  Blijkbaar heeft U ‘n ándere bijbel dan ik:
  “de H. Schrift (= de bijbel) zou volgens {{{ U }}} oproepen tot vernieuwing van denken .. met de hulp van de genaden.

  Als je te lui bent om even je eigen reacties na te lezen, kan ik begrijpen
  dat je dan het volgende schrijft: ‼️Wáár heb ik geschreven:
  de H. Schrift (= de bijbel) zou volgens –mij– oproepen tot {vernieuwing van denken} ..etc.???

  En schreef je verder:
  “U schrijft complete wartaal. Ik kan in ieder geval niet uitpluizen wat U precies zeggen wilt.”.
  Ook die veronderstelde wartaal is te begrijpen …als gevolg dat je je eigen reacties niet even met aandacht terugleest.

  Ik ben mijn tijd en mentale energie aan het verspillen aan iemand die last heeft aan een IQ van 155 dat hem herhaaldelijk in de weg staat om zaken van de GEEST te kunnen volgen.

  Ik haak dus af 🤗

 51. @Jo,
  Ik meen mijn eigen reacties te kennen (tja, ik ken mijzelf al mijn leven lang).
  Maar … de volgende zin is uitdrukkelijk niét van mij afkomstig:
  de H. Schrift (= de bijbel) zou volgens –mij– oproepen tot {vernieuwing van denken} ..etc.???

  Als iemand met een IQ van 155 U niet kan volgen, aan wie ligt dat dan volgens U?

 52. Aan Theudmer:
  Uw lange betoog komt er op neer dat ik alleen de vier canonieke evangeliën van Marcus, Mattheus, Lucas en Johannes als waar aan mag nemen. Samen met de brieven van Paulus. Maar die vier evangeliën zijn pas later geschreven en niet door genoemde evangelisten of apostelen maar de echte schrijvers daarvan zijn onbekend. Ook niet alle brieven van Paulus zijn daadwerkelijk door hem geschreven. Maar men wilde de evangeliën en brieven gewicht meegeven door die te ondertekenen met een van genoemde namen. Oorspronkelijk waren er zelfs veel meer evangeliën in omloop. Het meest bekendst is bijvoorbeeld het evangelie van Thomas maar ook bijvoorbeeld het evangelie van Maria Magdalena die in de periode van het vroege christendom bekend stond als de ‘apostel der apostelen’ door o.a. kerkvaders als Clemens van Alexandrië en Tertullianus. Dat wil echter niet zeggen dat dit evangelie ook werkelijk door haar is geschreven. Er is zelfs nog een poging geweest om van alle evangeliën een evangelie te maken ik meen door Ammonius van Alexandrië met als gevolg dat er veel voortdurend is ‘aangepast’ ook aan de meningen van de periode waarin ze werden geschreven. Kortom veel weten we niet precies. Paus Gregorius meende overigens van Maria Magdalena later een bekeerde prostituee te moeten maken. Dat kwam wellicht beter uit in een vrouw onvriendelijke kerk. Het is maar een voorbeeld. Een bescheidener opstelling zou ons daarom beter passen. Ik heb daarom ook respect voor uw mening maar u staat klaar met woorden als ‘valsheid’ waarvan u mij beschuldigt als iets niet in uw straatje past. Als uw mening dan bij voorkeur berust op traditie dan waarheid, zou ik u ook van valsheid kunnen betichten. Ik doe dat niet maar wil mij wel verder ontwikkelen anders wordt de letter waaraan we geen jota zouden mogen veranderen, een dode letter. Kijkt u maar naar de helaas toenemende secularisatie. Maar prima als u bij uw mening blijft maar probeer ook respect op te brengen voor mensen met een andere mening die ook op zoek zijn naar God. Ik zou u nog wel willen wijzen op boeken als ‘Opus Posthuum’ en ‘Het verguisde Christendom’ over de geschiedenis van het vroege christendom. Bij voorkeur zou ik deze discussie hiermee willen besluiten met vriendelijke groet!

  1. U werpt ongegronde affirmaties op die u niet kunt ondersteunen over de heilige evangelisten, Sint Paulus, Sinte Maria Magdalena. U kunt geen bewijs leveren voor uw bewering dat de vier evangeliën pas later geschreven zouden geweest zijn, dat sommige canonieke epistels van St. Paulus pseudepigrafisch zouden zijn, dat Sint Gregorius de Grote Sinte Maria Magdalena met verzinsels heeft willen zwart maken. U wentelt zich in volle modernistische mythologie, een mythologie die ontwikkeld werd in een moderne historische context van anti-katholicisme om onwetenden van de katholieke Kerk weg te trekken.

   Dat de vier evangelisten de vier evangeliën geschreven hebben wordt reeds bevestigd door Sint Papias van Hiërapolis, een hoorder van de H. Apostel Johannes. Die apostolische vader stond veel dichter bij de eigenlijke gebeurtenissen dan u hier in de 21ste eeuw, en kerkvaders zoals Sint Gregorius gaven schriftexegese op basis van overlevering, en niet op basis van een complot om vrouwen te kleineren in de Kerk. Het feminisme (een gnostische creatie) was toen geen brandend maatschappelijk onderwerp, en er was toen dus niet de door oligarchen artificieel opgehitste strijd tussen man en vrouw die hier nu woedt om de westerse blanke volkeren steeds verder te ontwrichten door het verwoesten van patriarchie, essentieel onderdeel van de natuurhiërarchie. Het is bespottelijk hoe u een hedendaags cultuur-marxistisch stokpaard anachronistisch probeert op te dringen aan lang vervlogen eeuwen waarin dat simpelweg geen breed aanwezig gespreksonderwerp was. Heilige vaders zoals Sint Gregorius verblijdden zich er trouwens over dat de katholieke Kerk in de Graeco-Romeinse wereld de situatie van vrouwen verbeterd had in contrast met hun situatie in het Graeco-Romeins heidendom. Er was dus geen enkele motivatie bij Sint Gregorius om heilige vrouwen zwart te maken.

   Dat Sinte Maria Magdalena in oneigenlijke zin “apostel” genoemd werd in de oudheid is omdat zij als eerste het nieuws van de Verrijzenis bij de heilige apostelen bracht. Dat had niks te maken met een gepretendeerd vrouwelijk priesterschap.

   Gnostische pseudo-evangeliën werden geschreven door ketters die bepaalde punten van de orthodoxe geloofsdoctrine wilden aanvallen; in de christelijke oudheid was er een historische context van strijd tussen orthodoxe gelovigen en ketters die christologische dwaalleringen verspreidden. Reeds de H. Apostel Johannes had tegen christologische dwaalleer te strijden en heeft daarom zijn evangelie geschreven ter verdediging van de reële Incarnatie van God de Zoon tegen de ontkenners van die geloofswaarheid. De christologische strijd bereikte een hoogtepunt na de bekering van Constantijn, toen de duivel door de Kerkvrede minder gelegenheid had om christenen bloederig te vervolgen en zich meer ging concentreren op niet-bloederige doctrinaire subversie.

   Sint Gelasius baseerde zich bij het definiëren van de Schriftcanon op de oudste tradities, en het is niet aan u, iemand in de 21ste eeuw, om de geschiedenis uit te wissen ten gunste van godslasterlijke antiklerikale mythes. De Goddelijke Voorzienigheid heeft doorheen de geschiedenis trouwens steeds zichtbaar de goddelijke institutie van de katholieke Kerk getoond door publieke mirakelen en het overleven van de Kerk doorheen situaties waarin louter menselijke instituties ten val gekomen zouden zijn. Het klopt dus dat de poorten van het schaduwrijk niet bij machte zijn om de heilige Kerk te overweldigen die door Christus op Petrus gebouwd werd; dat impliceert een doctrinaire onfeilbaarheid die de Kerk bezit in het definiëren van geloofs-en-moraalleer. Welnu, in het Concilie van Trente en het Eerste Vaticaans Concilie heeft het Petrijns Gezag in de hoogste, onherroepelijke uitoefening ervan, de Canon volgens de traditionele Vulgaat als authentiek gedefinieerd; over de ontkenners werd het anathema uitgeroepen. Het betreft hier de kerkelijke onfeilbaarheid.

   De recente decennia tonen aan dat de kerkelijke onfeilbaarheid echt is, want zelfs gedurende die recente decennia waarin conclaven in de greep van maçonnieke wereldmachten liggen heeft geen enkele paus een dwaalleer ex cathedra als apostolisch dogma kunnen definiëren; de recentste uitspraak ex cathedra kwam van Johannes Paulus II (in “Ordinatio Sacerdotalis”), en die uitspraak definieerde dat de Kerk ontologisch geen bevoegdheid heeft om de priesterwijding aan vrouwen te geven. Ware het mogelijk geweest voor een paus om heterodoxe uitspraken ex cathedra te maken, dan zou dat bij de eerste dingen geweest zijn die de donkere krachten teweeggebracht zouden hebben sinds hun machtsgreep op het Vaticaan. Maar ze kunnen het niet omdat God barrières geplaatst heeft binnen Zijn heilige Kerk die niet gebroken kunnen worden.

   En, neen, ik heb geen respect voor heterodoxe meningen; ik haat leugens.

   U zegt dat u lid wilt blijven van de Roomse Kerk, maar u neemt zelfs de katholieke Schriftuurcanon niet aan. Wat u doet is zoals een in de katholieke Kerk gedoopte die apostasie gepleegd heeft om de cultus van Mekka aan te nemen, maar die zegt dat zijn mahometaanse religie slechts een aanvulling is op het Rooms geloof omdat in de mahometaanse geschriften een “Isa” en een “Maryam” vereerd worden, en die dat nog aan het mompelen is terwijl hij zich ter aarde buigt voor de afgodstempel in Mekka. Ik heb geen enkele reden om respect te hebben voor dergelijke dupliciteit.

 53. @J.A.W. van Ettinger,
  U blaast zeer hoog van de toren tegen een hóóg gewaardeerd lid.
  Het zou U passen om wat MINDER hoog van de toren te blazen.

  Blijkbaar heeft U het hoog in Uw bol (= U bent zéér verwaand), daar U letterlijk álles beter weet dan onze al lang overleden voorgangers in het geloof.

  1. Heer Derks, als mijn antwoord aan Theudmer als verwaand overkwam dan was dat niet mijn bedoeling en ben ik verkeerd begrepen maar omdat Theudmer een hoog gewaardeerd lid van deze site is, neemt dat toch niet weg dat ik best voor mijn mening uit mag komen? Zoals hij dat naar mij toe mag. Want uit literatuuronderzoek is gebleken dat Marcus het oudste geschreven boek is en Johannes ca. 130 na Christus. Er is dus eerst een tijd van mondelinge overlevering geweest. Het evangelie van Johannes bijvoorbeeld is dus niet door de discipel Johannes geschreven zo bedoelde ik het. Wie de evangeliën heeft geschreven is niet zeker maar waarschijnlijk niet de mensen wiens naam zij dragen. De evangeliën zijn tenminste 70 jaar (waarschijnlijk later) na de dood van Jezus geschreven. Dat doet overigens voor mij niets van de waarde af maar biedt wel ruimte voor aanpassing aan de eigen tijd zoals men dat ook vroeger ook deed. Althans meer ruimte biedt om ook vanuit mijn innerlijk en geweten te mogen oordelen. Ik ben blij dat deze tijd door de sterk verbeterde communicatie mogelijkheden, daarvoor steeds meer mogelijkheden biedt met alle respect voor de overleden voorgangers waar u over schrijft en die dat niet of veel minder hadden. Maar met verwaandheid t.o.v. Theudmer heeft dat totaal niets te maken. We verschillen nu eenmaal van mening en na zijn antwoord blijf ik toch liever bij mijn mening. Dat mag in een vrij land gelukkig nog.

   1. @J.A.W. van Ettinger,
    Vóórdat ik ’t vergeet: Ik had géén antwoord van U verwacht. Daarom hartelijk dank.

    Om te beginnen met Uw laatste twee regels:
    ‘We verschillen nu eenmaal van mening en na zijn antwoord blijf ik toch liever bij mijn mening. Dat mag in een vrij land gelukkig nog.’
    Dáárover zijn wij het gelukkig 1000% eens (is welbewust één nul teveel).
    Letterlijk niemand van de huidige levenden leefde al pakweg 2000 jaar geleden.
    Dat maakt elke discussie extreem moeilijk. Om DE waarheid daarvan te weten te KUNNEN komen, zal ’n mens vele generaties moeten leven.

    Over de manier waarop de bijbel werd geschreven, adviseer ik U de volgende site:
    http://www.scienceguide.nl/2010/07/hoe-de-bijbel-echt-geschreven-werd/

   2. Ik ben geen lid van deze website maar plaats hier simpelweg reacties, en ik denk niet dat ik hier “hoog gewaardeerd” ben, maar dat ik hier eerder getolereerd wordt.

    Wat u over de evangeliën beweert, nogmaals, zijn ongegronde beweringen die u niet kunt ondersteunen. De Verborgen Hand van de Rothschilds kan “studies” kopen van academici om een artificiële “consensus” te creëren die zou beweren dat Giordano Bruno een neger was, maar dat betekent niet dat u dat serieus zou moeten nemen. Zie het covidianisme in de huidige tijd, zie hoe mensen hun doem tegemoet springen omdat zij hun verstand opzijschuiven om naar de dictaten van “de wetenschappers” te luisteren. Degenen die nu nog niet zien hoezeer de creatie van narratieven gecontroleerd wordt door een centrale clandestiene schaduwmacht zijn de zwaarste slachtoffers van de voortdurende, systematische psychologische oorlogvoering.

    U kijkt naar de geschiedenis door de lens van een moderne tijdsgeest, en zo doende maakt u een valse realiteit voor uzelf.

 54. Over NARCISME en NARCISTEN

  “Narcisme is een extreme variant van ‘jezelf groot maken’. Wie zijn zelfbeeld op die manier moet stutten is vaak heel lastig voor zijn omgeving. Een van de kenmerken van iemand met narcisme is dat ze geen kritiek verdragen. Vriendschappen duren daardoor zolang als de vrienden het zelfgevoel van de narcist bevestigen. Als die bevestiging wegvalt, verbreekt de narcist het contact.
  Een liefdesrelatie met een narcist blijft in de ‘passionele’ fase en komt niet in de hechtingsfase (wel lust, geen liefde). Bovendien moet de partner van een narcist altijd enorm zijn best doen om het leuk en gezellig te hebben samen.”

  0-0-0-0-0

  21 kenmerken van de narcist

  Hoe kun je iemand met een narcistische persoonlijkheid herkennen? Hoogleraar sociale psychologie R. V. onderscheidt in onderstaande lijst 21 kenmerken van de narcist.

  1. Narcisten zijn charismatisch bij de eerste kennismaking. Ze stralen zelfvertrouwen en bekwaamheid uit, zijn warm, charmant en geïnteresseerd (ten minste, dat denk je). Ze geven je het gevoel dat je speciaal bent, zijn geestig en hebben een vlotte babbel. Hoe charismatischer ze zijn, hoe langer het duurt ze te ontmaskeren.

  2. Narcisten scoren goed bij de andere sekse: ze zijn op hun gemak, ongeremd, extravert en losjes. Ze zijn aantrekkelijk – mede doordat ze meer aandacht aan hun uiterlijk besteden dan gemiddeld. Ze worden vaak gezien als aantrekkelijk voor een relatie (want: sexy) en minder voor een vriendschap.

  3. Narcisten hebben relatief veel seksuele partners gehad en beginnen makkelijk nieuwe relaties. Seks is vaak kortdurend en hardhandig: het toont weinig vormen van emotionele verbondenheid. Tijdens een relatie kijken ze vaak al om zich heen of ze een leuker iemand ontdekken en door die geringe betrokkenheid zijn ze ook vaker ontrouw. De jacht is altijd geopend en narcisten plegen gemakkelijker overspel.

  4. Een opvallend kenmerk: een narcist is betrekkelijk ongevoelig voor het ‘knuffelhormoon’ oxytocine, waardoor ie niet goed in staat is tot binding en intimiteit. Het gevolg is meestal dat zijn relatie weinig diepgang bereikt – zowel op relationeel, seksueel als emotioneel gebied. Een goed gesprek voeren over de relatie of het leven? Bijna onmogelijk, want de narcist gaat echte intimiteit het liefst uit de weg.

  5. Vermoedelijk hebben narcisten ook weinig spiegelneuronen, waardoor ze niet goed in staat zijn tot empathie. Een ander kenmerk van een narcist is dat hij weinig verantwoordelijkheidsgevoel kent. Het bewustzijn voor zijn eigen geluk en dat van anderen ontbreekt. Dit bewustzijn komt voort uit het geweten, de integriteit, gevoel van verbondenheid, sympathie en dus ook empathie.

  6. Narcisten zijn overtuigd van hun eigen superioriteit. Ze hebben op het eerste gezicht een groot gevoel van eigenwaarde en stralen vertrouwen uit. Het tegendeel is echter het geval: juist het gebrek aan zelfvertrouwen compenseert de narcist met arrogantie en een gevoel van superioriteit.

  7. Narcisten geven anderen weinig waardering. Ze voelen zich niet verantwoordelijk en leggen hun verantwoordelijkheden bij anderen neer, zonder die daarvoor de waardering te geven. En als de ander ergens goed in is, gaan ze de strijd aan. Ze willen altijd béter zijn.

  8. Narcisten hebben imago-doelen (wat vindt de ander van mij?) in plaats van compassie-doelen (hoe maak ik het leuk voor de ander?). De buitenwereld is voor de narcist van groot belang: ze zien hun partner vaak meer als statusobject dan als geliefde met wie ze intieme, persoonlijke band aangaan.

  9. Narcisten haken af wanneer iemand iets emotioneels meemaakt. Emoties kunnen ze niet aan, en nog lastiger: vaak kunnen ze met hun hoofd niet bij de emotionele situatie, waardoor ze zulke momenten het liefst vermijden..

  10. Narcisten zetten anderen in voor hun eigen plannen zonder zich daarbij af te vragen wat de ander eigenlijk wil. Hun inlevingsvermogen is onderontwikkeld: narcisten zijn obsessief bezig met eigen behoeftes en kunnen daarbij meedogenloos te werk gaan.

  11. Narcisten zijn vooral uit op hun eigen voordeel en denken ook recht te hebben op bepaalde privileges vanwege hun vermeende bijzondere kwaliteiten. Ondertussen laten ze anderen geloven in hun goede bedoelingen. Ze hebben een talent om overal een draai aan te geven waardoor de ánder onredelijk of dom lijkt. Dit wordt ook wel “gaslighting” genoemd.

  12. Narcisten geven graag anderen de schuld en wijzen op hun gebreken terwijl ze zichzelf zien als slachtoffer: het ligt altijd aan de ander, de narcist doet nóóit iets verkeerd.

  13. Narcisten zien liefde als een spel: ze spelen met de gevoelens van de ander, bijvoorbeeld door ze aan te trekken en af te stoten of door ze in het ongewisse te laten. Ze willen de baas zijn, houden afstand en doen er alles aan om maar niet afhankelijk van hun partner te worden.

  14. Narcisten hebben behoefte aan aandacht, bewondering en erkenning; ze zijn vaak succesvol in hun werk door zelfvertrouwen, flair en sociale dominantie. Ze hebben minder behoefte aan sympathie, genegenheid of verbondenheid.

  15. Narcisten hebben voor alles behoefte aan macht en controle en zijn mede daardoor snel jaloers. Als ze in een relatie zitten, hebben ze altijd de vrees om verlaten te worden, wat hun hunkering naar macht en controle alleen maar vergroot. Het komt ook voor dat de narcist de partner juist beschuldigt van jaloezie.

  16. Narcisten zien hun partner als ‘aanhang’ die hun eigen status en bijzonderheid onderstreept (denk maar aan de zogenaamde ‘trophy wife’).

  17. Narcisten liegen, draaien en komen hun beloftes niet na. Als liegen effectief blijkt, zullen narcisten het blijven doen. Het liegen kan zelfs dwangmatig zijn of een gedragsgewoonte worden. Een van de kenmerken van een narcist is namelijk dat ze niet alleen liegen tegen anderen, maar ook tegen zichzelf.

  18. Narcisten isoleren hun partner van vrienden en familie en ze spelen mensen tegen elkaar uit. Ze houden hun partner nauwlettend in de gaten en willen voortdurend testen of de partner wel genoeg van hen houdt.

  19. Narcisten kunnen extreem boos worden als ze kritiek krijgen of onvoldoende erkenning. Dat mondt uit in ‘narcissistic rage’: vijandig en boos gedrag waarin je bijvoorbeeld wordt doodgezwegen.

  20. Narcisten zijn vooral gekrenkte mensen. Door die narcistische krenking zijn ze vaak in conflict met anderen. Mensen met een narcistische persoonlijkheid willen dat alles gaat zoals zij dat voor ogen hebben en kunnen woedend worden als iemand hen tegenspreekt of kritiek geeft.

  21. Narcisten hebben zelden of nooit berouw en doen niet aan zelfreflectie. Als je denkt dat narcisten berouw tonen, is dat vaak voor de vorm: ze proberen je voor hun karretje te spannen. Maar oprechte berouw of zelfreflectie staat eenvoudig niet in hun woordenboek. Het boeit hen niet.

  ADVIES
  Zo kun je omgaan met narcisme, zonder de aandacht en ruimte voor je eigen behoeftes op te offeren:

  – Zeg eerst iets vriendelijks voordat je commentaar geeft (en doe dit nooit publiekelijk – dat is fataal voor de relatie).

  – Formuleer duidelijk en niet te voorzichtig. Onduidelijkheid voelt voor de narcist onveilig. En onveiligheid is een teken om in de aanval te gaan.

  – Liefdevol maar begrenzend zijn werkt het beste. Geef aan waar jouw GRENS ligt en beëindig het gesprek als de narcist hier toch overheen gaat.

  – Vertrouw altijd op je gevoel. Peil bij twijfel eens voorzichtig bij anderen in je omgeving hoe zij de persoon in kwestie ervaren.

  – Accepteer narcisten zoals ze zijn: geef dus de hoop een narcist te kunnen veranderen op.

  1. Deze posting is geen aanval op wie dan ook, maar biedt slechts INFORMATIE die eenieder hier op de site kan gebruiken bij het INSCHATTEN / beoordelen van het vaak onbegrijpelijke GEDRAG van sommige, mentaal zeer ontremde reaguurders c.q. would be moderatoren / moraalridders.

   0-0-0-0

   Een toevoeging aan eerdere posting over Narcisme en narcisten:

   From ‘Psychology Today’, july 8, 2018 | reviewed bij Liby Ma

   “Psychologist Stephen Johnson writes that the narcissist is someone who has “buried his true self-expression in response to early injuries and replaced it with a highly developed, compensatory false self.” This alternate persona to the real self often comes across as grandiose, “above others,” and self-absorbed.

   Narcissistic rage can be defined as intense anger, aggression, or passive-aggression when a narcissist experiences a setback or disappointment, which shatters his (or her) illusions of grandiosity, entitlement, and superiority, and triggers inner inadequacy, shame, and vulnerability.

   Examples of narcissistic rage range from intense outbursts and sudden fits of anger, to passive-aggression acts such as simmering resentment, icy silence, deliberate neglect, or cutting sarcasm. What distinguishes narcissistic rage from normal anger is that it is usually unreasonable, disproportional, and cuttingly aggressive (or intensely passive-aggressive), all because the narcissists’ wants and wishes are not being catered to. It is a blow to their superficial, idealized self-image.

   (It is important to note that not all angry outbursts are narcissistic. There may be other factors at work, such as chemical imbalance, head injure, drugs and alcohol, etc.)”

   0-0-0-0

   Biografieprofessor Hans Renders stelt in de inleiding van “Privé in de politieke biografie” (Boom Uitgevers, A’dam, 2007): de sleutelvraag in elke biografie luidt waar ‘de verborgen wond’ zich bevindt.

   (Men kan c.q. moet die vraag natuurlijk ook stellen t.a.v. elk neurotisch gedrag en of dwangmatig herhalingspatroon in het arrogant en pedant ad hominem reageren op medemensen!)

 55. P.Derks. Mij noemt u verwaand. Maar heeft u uw bijdrage aan ‘Jo’ wel eens terug gelezen?
  Uw bijdrage luidt: U schrijft complete wartaal. Ik kan in ieder geval niet uitpluizen wat U precies zeggen wilt. Heeft U wel goed geslapen? Dan raad ik U aan om toch weer op tijd naar bed te gaan (Uw hersens hebben óók rust nodig). Of heeft U last van dementie? Dan raad ik U aan om contact op te nemen met Uw huisarts. Dan vind ik om iemand dementie toe te durven denken, een uitermate trieste en totaal onchristelijke en kwalijke zaak wanneer je die ziekte van nabij hebt meegemaakt. Dus Jo ik vind het jammer dat je zo bejegend bent. Mensen voelen zich op deze site gelijk aangevallen en ‘Niet van Belang’ als dat verhaal over narcisme naar mij toe bedoeld is (staat er niet bij) dan kan ik u verzekeren dat ik een fijn gezin heb en mijn vrouw en ik nog steeds gek op elkaar zijn met drie kinderen die alle drie werkzaam zijn in onze parochie als koster, leiding geven aan het jongerenkoor en het spelen van dwarsfluit bij vieringen. Dus totaal wars van narcisme. Maar waar maak ik mij eigenlijk druk om? Mensen die op deze site hun eigen naam niet eens durven noemen zoals ik wel doe.

  1. @ J.A.W. van Ettinger Jammer dat U zich in uw kuif gepikt voelt. Dat was niet zo beoogd! (Deze site biedt helaas geen andere mogelijkheid om algemene informatie te bieden dan tussen de reacties van anderen!) Mijn posting geschiedde dan ook niet onder een kopje Beantwoorden. (Let op de kaders rond de reacties!) Ik had dus beter de volgende toelichting kunnen toevoegen. (Mijn excuses.) – Deze posting is geen aanval, maar biedt slechts INFORMATIE die eenieder hier op de site kan gebruiken bij het INSCHATTEN van het GEDRAG van sommige, vaak onbegrijpelijke, want vaak mentaal zeer ontremde reaguurders c.q. would be moderatoren / moraalridders.

   1. Aan ‘Niet van Belang’. Excuses hoeft u mij niet aan te bieden. Het is mijn fout dat ik u verkeerd begreep. En ik geef u verder volkomen gelijk over wat uw uitleg betreft. Narcisme ligt inderdaad gauw op de loer en we moeten daarvoor oppassen maar juist de minste willen zijn. Het gaat niet om gelijk te willen hebben maar om elkaar aan het denken te zetten en lukt dat niet of blijft de ander bij zijn mening: even goede vrienden toch? Dat heet een forum volgens mij. Met vriendelijke groet!

 56. @J.A.W. van Ettinger,
  Iemand de waarheid vertellen is áltijd moeilijk.
  Dat U daar inzake @Jo de grootste moeite heeft, doet mij twijfelen aan Uw goed verstand.
  Dat U ons allen wil wijsmaken, dat U en Uw gezin een werkelijk eldorado is (= mythisch goudland), is natuurlijk voor Uw éigen rekening (tenzij U en Uw familie zich wérkelijk in sprookjesland bevindt).

 57. @: J.A.W. van Ettinger: nav. [13 september 2021 om 11:40]..

  @: Theudmer put ook o.a. uit de geschriften van Anna Katherina Emmerick..dat raad ik u ook aan.

  En wat P.Derks betreft..die kan hemelse boodschappen als het volgende.. https://youtu.be/qL3j8pJT1RA ..niet zo waarderen, gehinderd zoals hij is door zijn IQ van 155..zoals hij maanden geleden zich liet ontvallen.. P.Derks sluit zich af voor informatie wat betreft de hemelse boodschappen..maar dan toch die informatie afkraken is ..gewoon vanuit het [redenen] op zich ..en dat is dus oerdom.. dan zondig je tegen je eigen IQ van 155.. en daar wil ik hem voorwaarschuwen ..want dat is net of hij het beter weet dan hetgeen Jezus Christus beoogt..etc.

  Hopelijk voor jou kun je (u) die informatie in de link meer waarderen dan P.Derks.

 58. @Jo,
  Ik kan het volgende niet laten:
  Bedankt voor Uw meest mogelijk vriendelijk antwoord op 13 september 2021 om 17:18 uur.
  Dat wij indringend van meningen verschillen, behoeft geen verder betoog.

  Wel wil ik U waarschuwen voor @J.A.W. van Ettinger,
  Hij vertelt gewoon sprookjes, waarin hij hopelijk wél (of juist niét) gelooft.
  Om het duidelijk te stellen: Hij probeert iedereen wat op de mouw te spellen (= voor te liegen).

 59. @: P.Derks

  Insgelijks .. de volgende woorden wil ik graag retourneren ▪︎(ook) ik kan het volgende niet laten:
  Bedankt voor Uw meest mogelijk vriendelijk antwoord op 13 september 2021 om 17:41
  Dat wij indringend van meningen verschillen, behoeft geen verder betoog.▪︎🤫

  Maar maak je niet dik… dun is de mode 😁.
  Aangaande @: J.A.W. van Ettinger ..daar hoef ik geen raad over.. alsof ik niet instaat ben te begrijpen wat hij schrijft ..ik heb je al eerder gewezen op Jesaja 11:3.. een profetie over de 😎 kroonprins in Nederland.🤫 en wie dat is…maar Jes.11:3 geldt tevens voor ieder mens.
  En jij kunt weten dat de incognito 😎prins de dorre boom in Ezechiël 17:24 is.. maar dat is moeilijk te verhappen voor een 155 IQ ..🤭
  Maar hap maar eens goed in dezelfde link https://youtu.be/qL3j8pJT1RA 🤗

 60. Het spijt mij dat ik de discussie over de gnostiek ben begonnen. Ik deed het in mijn enthousiasme omdat de gnostiek mij bevrijdde van een christendom waarin de zonde en het zich zondig moeten voelen, erg centraal staat. Wellicht kwam dat door de opvoeding op de lagere school door nonnen en later op een hogere school door broeders. Het constant er op gewezen worden dat je een zondaar bent met alles wat daarbij hoort als zeer regelmatig biechten etc. greep mij erg aan. Ook omdat ik daar meer voor open stond dan klasgenootjes maar niet iedereen is hetzelfde. Daarom was ik blij met meer vrijheid die het Tweede Vaticaans Concilie bood. Die vrijheid heeft mij nooit belemmerd om bijvoorbeeld minder naar de kerk te gaan maar wel met minder angst t.o.v. God en daarom begreep ik niet dat velen op deze site zo tegen dat V2 zijn. Het spoorde mij aan om wel verder inhoud aan mijn geloof te geven en kwam bij het gnostische-christendom uit. In mijn enthousiasme wilde ik dat doorgeven maar i.p.v. een levendige discussie bleek dat ik veel leden van het forum daarmee beledigde. Ook kreeg ik van alles te horen zoals dat ik verwaand zou zijn en als dat op die manier zo is over gekomen dan bied ik mensen als Theudmer, P. Derks, Eric B en Jo etc. excuses aan want dat was nooit mijn bedoeling. Ik lees nu ook de aanmoediging om Anna Katharina Emmerick te lezen en zal dat dan ook doen.

  Maar ik leerde dat veel gnostieke geschriften ouder en betrouwbaarder zijn dan de evangeliën zoals ze in de bijbel zijn opgenomen. En ze vertellen een totaal ander verhaal. Geen verhalen over Jezus die uit een maagd wordt geboren, wonderen verricht, zijn kruisiging overleeft en naar de hemel vaart. Maar over een mens, die het goddelijke in zichzelf heeft gevonden. Zoals in de korte uitspraken van het Evangelie van Thomas over een Jezus die zegt overal aanwezig te zijn omdat hij zich identificeert met de Christusgeest:

  Ik ben het licht dat boven allen is.
  Ik ben het Al.
  Het Al is uit mij voortgekomen en
  het Al is tot mij gekomen.
  Kloof een stuk hout en ik ben daar,
  til een steen op en jullie zullen mij daar vinden.

  De ruimte voor die opvatting moet er volgens mij ook zijn zoals ik respect voor de orthodoxe mening. Dat moet toch samen kunnen gaan. Verder zal ik op deze site niemand meer lastig vallen en jammer dat het zo gelopen is.

 61. Even iets totaal ánders:
  Ondanks de wereldse bekommernissen gaan de kleinere wonderen gewoon door.
  Een vrouw kwam zojuist bij mij binnen met haar ‘compleet als verloren beschouwde tienerdochter’.
  Daar het precieze geschil mij niet aanging en ook niet aangaat, heb ik daar ook niet naar gevraagd.
  Beiden beseffen nu wél dieper, dat zij God en elkaar nodig hebben.

  Als iemand van jullie voor hen wil bidden, zal ik U dankbaar zijn.
  (PS: Er staat geen enkele aardse beloning voor, hooguit een hémelse beloning.)

   1. @J.A.W. van Ettinger,
    Hartelijk bedankt voor Uw gebed (zeer zeker vanwege mijn harde reacties naar U toe).

    1. @J.A.W. van Ettinger,
     U reageerde zeer snel op mijn vraag voor gebed van betreffende moeder en dochter.
     Daarom zal ik nu uitgebreider zijn:
     De dochter stond sinds enige weken telefonisch in contact met loverboys. Moeder kwam daar achter, waarop dochter het ouderlijk huis al ruim ’n week had verlaten.

     Ik had de moeder tevoren gewaarschuwd voor zwaar(!) ongewenste inmenging van kinderbescherming.
     Toen de dochter zich na ’n week weer bij moeder meldde, stond ook ineens kinderbescherming voor de deur van moeder (kinderbescherming is na binnenlaten tóch de deur gewezen).

     Voorlopig (hoogstwaarschijnlijk definitief) slot: moeder en tienerdochter wonen weer bij elkaar.

     1. P.Derks. Wat een triest verhaal … en je hoort het steeds meer helaas. De kinderbescherming zal het wellicht goed bedoeld hebben. Ik heb daar geen ervaring mee gelukkig maar je leest inderdaad ook dat ze fouten maken. Belangrijker is dat beiden weer samen zijn. Met u ben ik daar blij om en zal blijven bidden dat het zo mag blijven. Dit is belangrijker dan een meningsverschil en misschien mag mijn gebed daar ook een klein steentje aan bijdragen. Met vriendelijke groet en uw oproep siert u als mens als ik dat zeggen mag!

 62. @J.A.W. van Ettinger,
  Dát is het ‘m juist. De kinderbescherming bedoelt het slechts goed voor het heil en welzijn van zichzélf.
  Ik heb ik mijn leven slechts één geval meegemaakt, dat zij correct hebben ingegrepen:
  Dat was met een geestelijk niet volwaardig en letterlijk levensgevaarlijk ‘volwassen’ kind.
  Die hebben ze toen in Venraay geplaatst (is al pakweg 55 jaar geleden).

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht