Hongarije, dat is de toekomst voor Europa

Goede Vrienden,

Als derde eigenschap van ons menszijn behandelden we het gewond zijn door de oerzonde. We trachten nu “het mysterie van het kwaad” beter te begrijpen.

We toonden reeds hoe de “humanistische psychologie” van de tweede helft van de vorige eeuw de zonde gewoon negeerde. Volgens het pelagianisme (van de monnik Pelagius, 5e eeuw) was de oerzonde alleen maar een slecht voorbeeld, dat de mensen niet rechtstreeks aantast. Voor sommige protestanten daarentegen bracht de ‘erfzonde’ voor ons een totale verdorvenheid mee. Beide uitersten wijzen we af. Komt daarbij in onze tijd nog de opvatting van het “structurele kwaad” en de “collectieve zonde” , dat alle schuld op de structuren en de gemeenschap wil afschuiven. Het kwaad zit dan volgens deze opvatting in een economische of andere crisis, als een soort sociaal, structureel kwaad en dus als collectieve schuld. In al deze opvattingen wordt de diepe waardigheid van de mens aangetast, nl. zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. Wie niet kan zeggen “dit is mijn schuld” kan ook niet zeggen “dit is mijn verdienste”. De oerzonde heeft de harmonie van ons kennen en willen aangetast en gewond maar niet geheel vernietigd. Zonde komt uiteindelijk van onze persoonlijke daden, wetens en willens gesteld. Wanneer hele samenlevingen ontwricht worden, is dit niet slechts omwille van slechte structuren maar omwille van mensen die de waardigheid van anderen welbewust aantasten. Zonde veronderstelt altijd persoonlijke schuld.

Doordat het eerste mensenpaar de harmonie met God verbreekt en in opstand komt, worden alle andere verhoudingen aangetast. De harmonieuze verhouding tussen man en vrouw, die van elkaar genoten als beeld Gods, zal nu getekend zijn door begeerlijkheid en overheersing: “Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, hoewel hij over u heerst” (Genesis3,16). (Deze wanverhouding zal “in Christus” overwonnen kunnen worden, zoals Paulus schrijft: “Weest elkander onderdanig uit ontzag voor Christus”, Efeziërs 5, 21). De vrouw zal voortaan de last van de zwangerschap dragen om kinderen ter wereld te brengen: “… met pijn zult gij kinderen baren” (Genesis 3, 16). De harmonie met de natuur is verbroken. De mens zal hard moeten werken om zijn brood te verdienen en tenslotte zullen allen sterven: “In het zweet zult ge werken voor uw brood tot gij terugkeert naar de grond, waaruit gij zijt genomen: gij zijt stof en tot stof keert gij terug” (Genesis 3, 19). De dood is de vrucht van de zonde: “Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer” (Romeinen 6, 23). De mens wordt door de oerzonde ook innerlijk ontwricht, wat de bron is van onze angst en ons lijden. Ziedaar de tweespalt tussen ”Beeld Gods” zijn en toch (nog) niet “de Gelijkenis Gods” hebben. Diep in ons ervaren we de drang naar eeuw leven, terwijl we toch moeten sterven. We verlangen naar volmaakt geluk, terwijl we dagelijks lijden en onze beperktheid ervaren.

Het eerste mensenpaar wordt bang, verbergt zich en beseft dat ze naakt zijn, d.w.z. kwetsbaar, hulpeloos: “Daarom hechten ze vijgenbladen aaneen en maakten daar lendenschorten van” (Genesis 3, 7). Ze willen zichzelf redden en beschermen, wat evenwel de verkeerde reactie is. Ze hebben redding van Godswege nodig. God van zijn kant, zal hen juist in hun zonde en gebrokenheid opzoeken en hen beschermen: “En de Heer God maakte kleren van huiden voor de mens en zijn vrouw en Hij deed hun die aan” (Genesis 3, 21). Ziedaar een echte beschutting.

Dat zonde ook kwaad veroorzaakt begrijpen we. Liegen, bedriegen, stelen, doden kan sociaal veel ellende teweegbrengen. Wat zonde eigenlijk is in Gods ogen, kunnen we echter slechts begrijpen vanuit de Openbaring en de heilige Geest: “Hij zal de wereld het overtuigend bewijs leveren van wat zonde is…” (Johannes 16, 8). Paulus spreekt over het “geheim van de goddeloosheid” (2 Thessalonicenzen 2, 7) en 1 Johannes 3, 4 schrijft: “Wie zonde doet bedrijft boosheid, want de zonde is de boosheid”. Het is de mens die zichzelf in plaats van God stelt. Hij leeft volop van de schepping maar wil de Schepper niet erkennen. Hij doet alsof hijzelf de schepper van dat alles is, zijn eigen auteur en meester. Een aantal “meesters van het wantrouwen” hebben in onze tijd veel invloed (gehad): Ludwig Feuerbach (+ 1872) , Karl Marx (+ 1883), Fr. Nietzsche (+ 1900), Sigmund Freud (+ 1939), J.P. Sartre (+ 1980). De “humanistische psychologie” wilde God en de zonde eenvoudig negeren en het eigen gevoelen als hoogste norm beschouwen. De “meesters van het wantrouwen” zullen God agressief als concurrent bestrijden en zelf god willen zijn. Het is een gevaarlijke illusie die eveneens veel ellende teweeg brengen: zichzelf, de wereld en het heelal beschouwen alsof de mens daarvan de schepper zou zijn en dus heer en meester moet spelen. Je kunt er helemaal gek van worden zoals de overigens geniale Fr. Nietzsche op het einde van zijn leven. Het is een hardnekkig blijven weigeren de werkelijkheid van uzelf als schepsel te aanvaarden. Hoewel farizeeërs zorg droegen voor de opvoeding en een vroom leven, zal Jezus het strengst reageren tegen hun “farizeïsme”, nl. hun zelfvoldaanheid, die zogenaamd geen redding van God nodig heeft. God heeft de mens geschapen naar zijn Beeld maar de mens wil zelf pottenbakker spelen en een god en wereld maken naar zijn eigen goesting. Hiermee brengt men zichzelf in een toestand van de dood: “Het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6, 23). Het is een fysische dood, maar ook een geestelijke dood. In Romeinen 1 beschrijft Paulus een stortvloed aan zedeloze praktijken die het gevolg zijn van deze goddeloosheid, een toestand waarin ook wij grotendeels nu leven. Dit openlijk verheerlijken van begeerlijkheid, hebzucht en wereldse lusten is het werk van de satan. En telkens schrijft Paulus: “Daarom heeft God hen overgeleverd aan onterende hartstochten” (Romeinen 1, 26, zie ook vers 24 en 28). Het is niet God die straft, maar ze straffen zichzelf. Wijsheid 11, 16 zegt het heel juist: “Zo moesten zij begrijpen dat een mens gestraft wordt door datgene waardoor hij zondigt”.

De heilige Johannes, de geliefde leerling van Jezus schrijft: “Verliest uw hart niet aan de wereld of aan de dingen in de wereld! Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is – het begeren van de lust en het begeren van de ogen en de hovaardij van het geld – het komt niet van de Vader maar van de wereld. En die wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid, maar wie de wil doet van God blijft in eeuwigheid” (1 Johannes 2, 15-17).

Het kwaad openbaart zich ten volle in de parabel van de barmhartige Vader, in de jongste zoon. Hij eist: “Vader, geef mij het deel van het bezit waarop ik recht heb” (Lucas 15, 12). Zolang vader leeft, heeft hij daar eigenlijk nog geen recht op. Toch wil hij weg om zelf helemaal heer en meester te zijn. Na een kortstondig uitbundig leven beschrijven zes verzen de ellende waarin hij terecht komt, totdat hij besluit terug te keren. Hij beseft uiteindelijk dat de ellende zijn eigen schuld is maar dat hij zich daaruit met eigen kracht niet kan redden. In zijn miserie keert hij terug en dat is zijn redding. Waarom God het hatelijk werk van de zonde en van de satan toelaat, blijft voor ons een groot mysterie. Zeker is echter de uiteindelijke definitieve overwinning van God in Christus: “Waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos” (Romeinen 5, 20). Dit is meteen de voorbereiding op de volgende eigenschap.

P. Daniel

XVI.33

Vrijdag 13 augustus 2021

Flitsen

Op nauwelijks ‘n week tijd konden we 23.000 kaarsen maken, besteld door een ngo. De boord van de grote visvijver (het meer van Tiberias, Galilea of Genezaret) moet hier en daar nog verder afgewerkt worden er is volop werk met oogsten en nieuwe aanplantingen.

Het christelijk geloof, de toekomst van Europa!

Dertig jaar geleden dachten vele Hongaren: Europa, dat is de toekomst voor Hongarije. Nu beginnen steeds meer Europeanen te zeggen: Hongarije, dat is de toekomst voor Europa. Hongarije begint immers steeds meer zijn eigen waardigheid te verdedigen door zijn traditionele waarden te koesteren, vast te houden aan zijn nationale soevereiniteit en zijn christelijk geloof. De perverse links-liberale ideologieën die door een bureaucratisch Europa agressief worden opgedrongen, worden steeds duidelijker afgewezen. De van oorsprong Hongaarse Georges Soros, gespecialiseerd in het afbreken van huwelijk en gezin en van zowat iedere christelijke waarde, kan Europa zonder veel moeite naar zijn hand zetten tot en met het Europees gerechtshof toe, maar dit lukt hem niet in eigen land. Hongarije begint zijn waardigheid te hernemen. Het neemt de vrijheid om zijn eigen christelijke waarden te beschermen. Het wil ook zijn kinderen beschermen tegen de morele verwording door Europa agressief opgelegd. Het schendt daarbij geen enkel Europees recht, integendeel.

“Wat in centraal Europa bezig is, vormt een ware uitdaging voor de liberale denkers… het is bezig aan een succesvolle opbouw van de maatschappij op economisch, politiek, cultureel en zelfs demografisch gebied…” (https://www.rt.com/news/531386- orban-blasts-western-liberals/)

De bekende Amerikaanse politieke commentator, verslaggever en columnist, Tucker Carlson (Fox News) heeft nu een reportage gemaakt van de Hongaarse samenleving en zijn hoofdstad Budapest alsook een interview met zijn eerste minister Viktor Orban. De Amerikaanse politiek correcte elite beschouwt dit feit alleen al zo verschrikkelijk alsof hij Hitler uit zijn graf heeft doen herrijzen. Tucker Carlson toont het beeld van een succesvolle christelijke samenleving en een modern land dat zorg draagt voor zijn burgers met een degelijke gezondheidszorg en een goede opvoeding op grond van het christelijk geloof en de katholieke moraal. Opvallend is ook wat hij niet heeft gezien: drugsverslaafden in de parken, afval en vuiligheid langs de wegen en grote BLM betogingen. Niets daarvan. Hij heeft eveneens de grenzen bezocht en die zijn ook het tegendeel van wat je vindt aan de grens tussen Mexico en de VS. Aan de Hongaarse grens is het proper en ordelijk. (https://www.rt.com/op-ed/531518-hungary-christiannation-carlson-orban/)

Corona 2020-2021: een wereldwijde crisis

In twee jaar tijd kregen we een verwoesting van het maatschappelijk leven, een algemene economische depressie, een wereldwijde staatsgreep met een “great reset”. Prof. Michel Chossudovsky tracht op 124 blz. de grote leugens die de media in de openbare opinie hieromtrent geprent hebben, door een nauwkeurige analyse van feiten en gegevens te ontmaskeren. Na een uitgebreide inleiding handelt hij over de verwoesting van het maatschappelijk leven en de campagne van de angst, een nauwkeurige chronologie van de gebeurtenissen, een ontleding van de covid 19 virus en de (on)waarde van de tests, de wereldwijde economische crisis, de wijze waarop de super rijken zich hierdoor hebben verrijkt, de weerslag op de mentale gezondheid van de mensen, de onderdrukking van de goede en goedkope geneesmiddelen (bv HCQ), de covid 19 vaccins gepromoot door corrupte regeringen in dienst van het groot profijt van de Big Farma, de radicale onderdrukking van de vrije meningsuiting, de globale staatsgreep en de “great reset”. Schrijver is emeritus prof economie (universiteit van Ottawa), stichter en directeur van CRG (Centre for Research on Globalisation), schreef 11 boeken, raadgever van regeringen en internationale organisaties, winnaar van verschillende onderscheidingen. (Ziehier het hele boek: https://www.mondialisation.ca/la-crise-mondiale-corona-2020-2021- destruction-de-la-societe-civile-depression-economique-coup-detat-mondial-etgrande-reinitialisation/5657024).

Gezagsdragers die zich verantwoordelijk weten voor de gezondheid van hun medemensen en daarom vaccinatie eisen zouden er beter aan doen zich eerst verantwoordelijk te weten voor een goede informatie, in plaats van een onverantwoorde openbare opinie over te nemen en roekeloos op te leggen.

De melaatsen van onze tijd

De hele samenleving en zelfs de onderlinge verhoudingen zijn in 2 jaar tijd grondig veranderd. Wereldwijde vaccinatie is ’n soort supergeloof geworden, dat niet alleen alle aspecten van het leven bepaalt, maar ook de fysische (én psychische?) gezondheid van de mensen aantast. Onafhankelijke wetenschappers over de gehele wereld waarschuwen al maanden lang voor dit ongezien wereldwijd – wetenschappelijk op geen enkele wijze onderbouwd – roekeloos medisch genexperiment met giftige stoffen en nieuwe technieken die een groot gevaar zijn voor de gezondheid, zoals inmiddels alom blijkt, maar hardnekkig wordt genegeerd. Gesteund op objectieve bronnen mag men nu volgens advocaat Reiner Fuellmich aannemen dat er in de VS reeds 500.000 mensen gestorven zijn door het covid 19 pseudo vaccin. Aan dit experiment, dat nog loopt tot 2023, niet deelnemen wordt door een gemanipuleerde openbare opinie zowat als de nieuwe grootste zonde beschouwd, waardoor alle andere menselijke en christelijke waarden worden uitgevaagd. Volgens de openbare opinie zou een gezonde niet gevaccineerde het grootste gevaar zijn. Volgens de wetenschap en zowat alle onafhankelijke deskundigen uit de hele wereld is het juist omgekeerd. Politici en media blijven uitbazuinen dat een niet gevaccineerde alleen maar een radicale uitsluiting verdient. In het recente verleden konden we zien hoe ook de kerkelijke overheid nagenoeg alle weerbaarheid tegen dergelijke indoctrinatie miste en aan de burgerlijke overheid gewoon overliet hoe de heilige liturgie moet gevierd worden, tot en met de bepalingen van de hl. Communie toe. Wanneer in de Middeleeuwen een medebroeder de pest kreeg en dus een werkelijk gevaar betekende voor de anderen, hadden religieuze gemeenschappen nog de creativiteit om hun medebroeder toch ergens een afgescheiden ruimte te gunnen en hem te verzorgen. Zo kun je bv. in de tuin van onze Postelse abdij nog het oude “pesthuisje” bewonderen. Nu wordt een volkomen gezonde, niet gevaccineerde onverbiddelijk uitgesloten. Melaatsen en pestlijders waren in het verleden beter af. (https://www.lesalonbeige.fr/meme-les-lepreux-etaient-mieux-traites/). De Canadese prof. Denis Rancourt, dr. A. Duroute samen met een groep wetenschappers en onderzoekers schrijven een bemoedigende brief aan de niet-gevaccineerden: 29% van de Canadese bevolking is niet gevaccineerd. Laat u niet intimideren. De tijd staat aan onze kant. (7 augustus 2021: https://www.mondialisation.ca/lettre-aux-nonvaccines/5659082). Er is hoop. Laten we daarvoor blijven strijden, lijden en bidden. Luister aandachtig naar deze boodschap van R. Fuellmich, afgespeeld op groot scherm tijdens een massaprotest in Canada. Rechtszaken over de gehele wereld zijn begonnen en winnen. Covid 19 wordt gedegradeerd tot ’n seizoen griep. De PCR test en het covid 19 pseudo vaccin worden ontmaskerd als middelen van een psychopathische elite die de wereldbevolking drastisch wil verminderen en overheersen. De druk zal wereldwijd blijven toenemen totdat alle criminelen die aan deze “grootste misdaad tegen de mensheid” hebben meegewerkt, berecht zijn (https://commonsensetv.nl/reiner-fuellmichs-meest-inspirerendespeech/?fbclid=IwAR0Bb4ID44Z8RjLhwcJ2FYYDe1oazhhmpPXMkLlvjLZYF6_yLmT 46k-kSHI (Engels met ghoede Nl ondertiteling).

En dit nog:

De video’s , de illustraties, de info en de toelichtingen die “golfbrekers” iedere week bij mijn bericht voegen, zijn een grote verrijking en het is werkelijk de moeite waard om vanuit deze gegevens het geheel opnieuw te lezen. Laat me dit even onderlijnen en hiervoor mijn hartelijke dank uitdrukken.

▪ Ons vorig bericht prachtig geïllustreerd met 11 video’s: 1. C. Rogers, 2. A. Maslow, 3. E. Fromm, 4. B. Spock, 5 Ontroerend Ave Maria, 6 Ma’aloula, 7. Gruwelijke beelden van de oorlog uit 2013, 8. Het Syrische leger neemt terug Ma’aloula in, 9 + 10 Mooie beelden van Ma’aloula 11. Talitha : https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-227/

▪ Onze vorige nieuwsbrief ook hier: De humanistische psychologie heeft zonder God, kwaad of zonde te erkennen desastreuze gevolgen voortgebracht – Katholiek Forum

▪ Een bijzonder triest verslag van de erge toerstand in Libanon: https://www.golfbrekers.be/libanon-een-land-aan-de-afgrond/

*

▪ Amerikaans cardioloog P. McCullough, uitgever van 2 medische tijdschriften en voorzitter van Cardiorenal Society: De “pandemie” is gepland bio terrorisme, een misdaad tegen de mensheid in 2 fazen: 1. Een virus creëren, angst zaaien, mensen isoleren, goede vroegtijdige behandeling blokkeren, maatregelen uitvaardigen die telkens de toestand verergeren, iedere kritische stem verbieden; 2. Besmettelijke vaccinatie verplichten zonder veiligheid comité of controle commissie, alle propaganda zetten op kinderen vaccineren, zonder toestemming van ouders. Er zijn nu al 50.000 (volgens verantwoorde verwachting x 10!) Amerikanen gestorven door vaccinatie: https://survivalblog.science.blog/2021/06/20/covid-vaccines-have-alreadykilled-50000-americans/?fbclid=IwAR3Y9APBkIADzZzXxBFDqoz8piBtC7ePFB51VOWEXkmTkKaFPg40XtMk5s

▪ Met een toename van vaccinaties neemt ook het aantal sterfnes en ernstige ziektes toe: https://www.mondialisation.ca/les-pseudovaccins-anticovidinjections-geniques-ne-protegent-ni-les-vaccines-ni-leurs-contacts/5659027

▪ In Israël is 2/3 volledig gevaccineerd. In Palestina slechts 8 %. Besmettingen in Israël schieten de hoogte in terwijl ze in Palestina dalen. En nog vragen mensen zich af: hoe zou dat toch komen? https://www.ninefornews.nl/wat-iser-aan-de-hand-in-israel-en-palestina-dit-is-echt-een-raadsel/

▪ Open brief van Canadese prof. Denis Rancourt, dr. A. Duroute samen met een groep wetenschappers en onderzoekers aan de niet-gevaccineerden: 29% van de Canadese bevolking is niet gevaccineerd. Laat u niet intimideren. De tijd staat aan onze kant. 7 augustus 2021: https://www.mondialisation.ca/lettre-aux-non-vaccines/5659082

▪ De Oostenrijker prof dr. Martin Hadith maakte een wereldreis om experts te interviewen: Corona, op zoek naar de waarheid, deel 2: https://hetanderenieuws.nl/corona-op-zoek-naar-de-waarheid-deel-2-topwetenschappers-over-een-gevaarlijk-experiment/

▪ Alarmerende getuigenissen over covid 19 vaccinaties. En toch wordt de druk steeds groter: https://eindtijdklok.org/2021/08/09/getuigenis-van-een-vlaamseverpleegkundige-over-de-zware-bijwerkingen-van-de-covid-19-vaccinatieonder-haar-collegas/

▪ 12 landen met de hoogste graad van vaccinatie behoren nu tot de landen met de meeste besmetting: https://www.redvoicemedia.com/2021/08/12-of-themost-vaccinated-countries-now-listed-as-high-or-very-high-travel-risk-by-thecdc/?utm_source=daily-email-breaking&utm_medium=email

▪ IJsland is voor 93 % volledig gevaccineerd en sinds half juli stijgen de besmettingen spectaculair. De verantwoordelijke epidemioloog Guonason zegt nu dat vaccinatie in niets bijdraagt aan collectieve immuniteit: https://www.lesalonbeige.fr/le-vaccin-ne-sert-a-rien-pour-obtenir-limmunitecollective/

▪ Schokkend! Dr. Bryan Ardis bij advocaat R. Fuellmich: duizenden Amerikanen gedood door het vergif van Remdesivir: https://prepareforchange.net/2021/08/10/depopulation-by-any-means-drbryan-ardis-reiner-fuellmich-wolfang-wodarg/ ,

▪ Dr Ch. Hoffe: 62 % van hen die covid 19 vaccin namen, krijgen blijvende hartproblemen: https://www.cabaltimes.com/2021/07/17/hoffe/ Transcription de l’extrait en français : https://pastebin.com/gy8jWig6 Traduction : https://cv19.fr

▪ Covid 19 vaccin is niet bedoeld om de gezondheid te beschermen maar om “rasverbetering” te realiseren, genocide en eugenetica, zoals in het Naziregime. R. Fuellmich interviewt de Canadese onderzoeksjournalist Matthew Ehret (Engels met goede Nederlandse ondertiteling): https://stichtingvaccinvrij.nl/reiner-fuellmich-interviewt-mathew-ehret-overeugenetica-wat-heeft-dit-te-maken-met-vaccins

▪ Schitterende boodschap van R. Fuellmich, afgespeeld op groot scherm tijdens massaprotest in Canada. Rechtszaken over de gehele wereld zijn begonnen en winnen. Covid 19 wordt erkend als ’n seizoen griep. In de VS zijn er geen 11 of 40 maar 500.000 doden door het covid 19 pseudovaccin. Blijven we druk uitoefenen totdat alle criminelen berecht zijn: https://commonsensetv.nl/reinerfuellmichs-meest-inspirerendespeech/?fbclid=IwAR0Bb4ID44Z8RjLhwcJ2FYYDe1oazhhmpPXMkLlvjLZYF6_yLmT46k-kSHI (Engels met ghoede Nl ondertiteling)

*

▪ dr. Mahathir Mohamad, voormalige eerste minister van Maleisia op en internationale conferentie 9 maart 2015 over de nieuwe wereldorde: een wereldelite wil de wereldbevolking drastisch verminderen en een wereldwijde dictatuur opleggen langs een globaal wereldbestuur: https://www.detoxed.info/ex-primo-ministro-malesia-il-nuovo-ordine-mondialeprevede-un-unico-governo-mondiale-e-la-riduzione-di-miliardi-di-personedella-popolazione-2015/

▪ In Texas groeit de beweging van steden die “een heiligdom voor het ongeboren leven” willen zijn: https://www.christianheadlines.com/contributors/michael-foust/30th-texas-citybans-abortion-declares-itself-sanctuary-city-for-the-unborn.html

▪ Humoristische en inspirerende conferentie van abbé Xavier Beauvais voor “Civitas” om moedig de doodsteek te geven aan mondialisatie: https://www.youtube.com/watch?v=TLGAfpLKRVs

▪ Dr. E. Michael Jones’ boeiende visie over de morele ineenstorting van onze cultuur, geheel gericht op lustbeleving en uitschakeling van de christelijke waarden met een originele kijk op psychoanalyse e.d.m.: https://www.bitchute.com/video/a2cPGzTvkKOP/

▪ Een illegale immigrant in Frankrijk steekt de kathedraal van Nantes in brand en vermoordt de priester die hem opvangt: https://www.lesalonbeige.fr/uneradicalite-politique-contre-les-francais-mais-pas-contre-les-assassins/

▪ Even een aanbidding van het Allerheiligste Sacrament op straat als een soort Flash Mob : https://youtu.be/GnBoC_gMk9I

 

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

4 commentaren op “Hongarije, dat is de toekomst voor Europa

 1. Zoals het covid-vaccin, zijn er vele medicijnen en medische therapieën die vergif zijn. Je kan dus aan vele paramedische medicijnen en behandelingen sterven. Wat is er te vertrouwen? Alleen God!

  En dat zegt de bijbel ook, Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.
  (Marcus 12.13-17)

  Degene die geen vaccin willen, dat is hun volste recht is, maar moeten wel in de toekomst eens nadenken om dan de volledige medische wereld de rug te keren, want alles wat de Pharma industrie produceert is vergif. Wees consequent.

 2. @lotje,
  Uw reactie is óverduidelijk.
  Echter, God heeft ook gezorgd voor medici.
  God heeft zelfs gezorgd voor medicinale planten.
  Vooral dat laatste feit is voor mij voldoende bewijs, dat zieke mensen gezónd mogen worden.

  Desalnietemin (ik zeg meestal bij wijze van grap: desalwelteplus). ik wantrouw de covid-spuiten.
  In het begin was het ’n griepsoort;
  Toen was het corona.
  Nu is het covid.

  En tóch dienen wij ‘onze’ overheden te vertrouwen?
  Wiens belangen vertegenwoordigen zij?: hun éigen belangen, de belangen van de farmaceuten, de belangen van de bevolking of de belangen van gedwongen afname wereldbevolking?

  Het duurt volgens mij niet lang meer, dan zullen wij gedwóngen worden om mee te werken met die spuiten en ánders dat wij gedwóngen (= afgeperst) zullen worden met ándere overheidsmaatregelen.

  Een dreigende tweedeling van de maatschappij ligt al om de hoek: de gevaccineerden en de niét-gevaccineerden.
  Bij dit alles geldt: tóch moeten ongevaccineerden via de verplichte(!) ziekenfondsen 100% meebetalen en krijgen ongevaccineerden hun geld niét terug (met terugwerkende kracht: de betaalde premie + de overheidsbijdrages) van het ontstaan van corona/covid = eind 2019).

 3. Victor Orban, een Calvinist, die de godsdienst misbruikt voor politieke doeleinden. Hongarije is helemaal geen toekomst voor Europa. Voor het Europa van Orban pas ik. Het wordt weer tijd voor een Hongaarse opstand.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht