De humanistische psychologie heeft zonder God, kwaad of zonde te erkennen desastreuze gevolgen voortgebracht

Goede Vrienden,

De derde eigenschap van onze menselijke natuur is deze: we zijn  gewond door de zonde. We zijn geneigd om dit aspect liever niet onder ogen te zien.

In het midden van vorige eeuw beleefden we een erg invloedrijke beweging die in haar visie op de mens kwaad en zonde had geschrapt: “de humanistische psychologie”. Het ontdekken en leven vanuit eigen gevoelens, zonder rekening te houden met morele waarden, totaal “klantgericht”,  stond hierbij centraal. De gekende hogepriesters van  deze beweging waren:  de Amerikaanse psychotherapeut  Carl Rogers ( +1987)  de psycholoog van de “niet-directieve” methode, Abraham Maslow (+ 1970) en de profeet van de zelfontplooiing, de marxist Erich Fromm (+ 1980). Het  ontdekken van de persoonlijke gevoelens, was voor hen de hoogste norm. En of deze joods-zionistische-vrijmetselaars lobby succes had! Hierbij kwam nog de beroemde kinderarts Benjamin Spock (+ 1998).  Hij leerde moeders hoe ze hun kleine kinderen moesten vrij laten, want “er zit niets kwaads in” en ‘ze zullen het zelf wel leren’. Kruipt uw kind van de stoel op tafel en zet het zijn  voet in de pot soep en jij hebt het daar moeilijk mee, dan is dat uw probleem, niet het zijne. Het leek erg aantrekkelijk. Zijn psychologische blunder vloog de volgende jaren de wereld rond met niet minder dan tien miljoen exemplaren! Op het einde van zijn leven moest dr. Spock toegeven dat hij enkele generaties terroristen gekweekt had. En de beweging van de “humanistische psychologie” was zo populair dat predikanten van retraites, bezinningsdagen en kapittels vervangen werden door deskundige psychologen voor “counseling”: zoeken naar eigen gevoelens. Het resultaat was dat sinds de jaren ’70 van vorige eeuw, op een paar decennia tijd de seminaries, de kloosters en de kerken voor ruim de helft leeg liepen. Ietwat meer aandacht voor het gevoelen was toen misschien wel goed. We hebben een degelijke, verstandelijke  verantwoording nodig van ons  geloof, zoals we vinden in de schitterende “Catechismus van de Katholieke Kerk”. Nochtans hebben we er ook nood aan om een kaarsje aan te steken bij een O.L. Vrouwbeeld, even in stilte te knielen in een kathedraal en ontroerd te worden door orgelspel waarvan de klanken langs het gewelf rollen en  heel de gewijde ruimte doen zingen. De humanistische psychologie echter, met haar persoonlijk gevoelsleven zonder God, kwaad of zonde te erkennen, heeft uiteindelijk desastreuze gevolgen voortgebracht. Sommige propagandisten van dit winstgevend bedrijf hebben later toegegeven dat ze eigenlijk zelf wel wisten dat ze met een duivels project bezig waren (1).

De dagelijkse ervaring dwingt ons te erkennen dat er een ontwrichting is in de samenleving, in de wereld en ook in  onszelf. Er is na-ijver en geweld, leugen en bedrog, haat en moord. Met ons  menselijk verstand begrijpen we dat dit echt kwaad is. Toch kunnen we  pas door de Openbaring begrijpen wat het “mysterie van het kwaad” eigenlijk inhoudt en dat het veel meer is dan sociaal nadelig. De joods-christelijke openbaring  leert ons dat de oorzaak hiervan de zonde is. Het eerste Bijbelboek Genesis maakt ons in hoofdstuk 3 duidelijk dat God voor de mens een heerlijk leven voorzien heeft als een paradijselijk bestaan in gemeenschap met Hem. De mens mag in overvloed eten van alle vruchtbomen, maar moet erkennen dat God zijn Schepper is, die uiteindelijk bepaalt wat goed en kwaad is. De mens is door God geschapen met verstand en vrije wil en wordt nu uitgenodigd eeuwig  leven,  liefde en geluk van Hem dankbaar te ontvangen. De mens laat zich echter verleiden door de sluwe slang, de satan, de duivel, een gevallen engel, die het heilsplan van God met de mens wil vernietigen.  Hij houdt de vrouw leugens en illusies voor en maakt haar wijs dat, wanneer ze in opstand durft te komen tegen God, ze helemaal niet zal sterven maar gelijk worden aan God. De vrouw wordt bekoord van buitenaf en van binnenuit. Ze is niet meer tevreden met het geschapen zijn  naar Gods Beeld en Gelijkenis, ze neemt het verlangen van de duivel over om god zelf te willen zijn. Hierna wordt de man verleidt door de vrouw en ook hij neemt haar verlangen over. In plaats van in overvloed te genieten van de vruchtbomen en blij en nederig in de liefde van God te leven, eet ook hij van de verboden vrucht en grijpt hoogmoedig naar de boom van de kennis van goed en kwaad. Het is zoals ouders die voor hun kinderen een heerlijke speeltuin maken en zeggen dat ze het poortje niet mogen openen om niet  op de gevaarlijke verkeersweg te komen terwijl de kinderen wantrouwen voeden en denken dat hun ouders hun eigenlijk het plezier van het leven willen onthouden.

De gevolgen van deze verschrikkelijke opstand tegen God zijn enorm. Het verbreken van het vertrouwen en de vriendschap met God brengt een algehele ontwrichting  mee: innerlijk wordt de mens zelf ontwricht, de onderlinge  relaties worden verstoord en de  harmonie met de natuur wordt verbroken. Uiteindelijk worden alleen de slang (de duivel) en de aarde “vervloekt” (Genesis 3, 14 en 17).  Tevens is er ook meteen al een heerlijke belofte. Zo is Gods pedagogie  in gans de heilsgeschiedenis. De mens roept het onheil zelf over zich af door zijn opstand tegen God en tegelijk geeft God de belofte van een nog groter heil.  Hier noemen we die belofte het “oer- of proto-Evangelie”:  “Vijandschap sticht ik tussen u (de slang, de satan) en de vrouw, tussen uw kroost (Hebreeuws: zerah = zaad) en het hare. Het zal uw kop verpletteren en gij zijn hiel” (Genesis 3, 15). Eva zal de moeder worden van “alle levenden” (Genesis 3, 20). Ooit zal er in het mensengeslacht een Redder geboren worden die de kop van de slang zal verpletteren. Het is een verwijzing naar de bovennatuurlijke geboorte van Jezus Christus uit de maagd Maria. Een gewone, natuurlijke,  menselijke verwekking gebeurt door het samenkomen van een mannelijk zaadcel met een vrouwelijk eicel. Hier wordt gesproken van het zaad van de vrouw. In de natuurlijke orde heeft de vrouw geen zaad, dat komt van een man. Zo verwijst de tekst reeds naar de wonderlijke maagdelijke geboorte van Jezus uit Maria, ontvangen van de heilige Geest en niet vanuit een natuurlijke verwekking.

De mens zal de gevolgen van zijn  eigen daden, die hij in vrijheid gepleegd heeft, moeten ondergaan:  angst, schaamte en hulpeloosheid, waaruit hij zichzelf niet kan redden. Deze “oerzonde” is niet onze  persoonlijke zonde maar wel de natuur, de  staat waarin wij allen geboren zijn en waaraan wij deelnemen. Ons verstand en onze wil zijn aangetast. We hebben niet meer het heldere inzicht in Gods goedheid en onze wil is niet spontaan gericht op het goede. Dit willen we in een volgende overweging verder uitwerken en trachten te begrijpen wat “het mysterie van het kwaad” betekent.

(1) COULSON William, ‘Confession d’ un psychothérapeute’, in Le Cep nr. 14, jan.  2001, blz. 54-69 ; en de prof. psychologie KILPATRICK William, « Du christianisme à la psychologie », in Le Cep, nr. 15, april 2001, blz. 44-55.

P. Daniel

XVI.32

Vrijdag 30 juli 2021

Flitsen

Het is volop oogsttijd. Nu beginnen ook de druiven en de vijgen al rijp te worden., veel te vroeg omwille van de droogte. De meest spectaculaire oogst is echter wel die van de moerbeibomen. Hij geeft zwarte bessen maar zo vlug je die aanraakt spat het rood sap er uit. Als je even plukt zit je van kop tot teen onder de rode vlekken. Maar het zijn heerlijke vruchten!

Ondertussen is er weer een ngo die kaarsen wil aanschaffen zodat we opnieuw kaarsen kunnen maken. Verder is er vooruitzicht op Chinese parafine die de helft goedkoper is dan we tot heden kochten, zodat we wellicht in de toekomst kaarsen kunnen verkopen aan de helft van de prijs. De vissen in de grote vijver (“het meer van Tiberias”) krijgen dagelijks hun voedsel. Een aantal kruisjes moeten nog verder door de zusters geschilderd en afgewerkt worden. In de tuinen moeten regelmatig “bedden” gemaakt worden voor nieuwe aanplantingen. Bovendien komen er geleidelijk weer meer bezoekers. En aan het metokion of St Jozefsklooster wordt met schokken gewerkt, op zijn Syrisch, d.w.z. soms heel hard en dan ligt het werk weer stil voor een tijd. Gelukkig hebben we geen tijd om met corona bezig te zijn. Er zijn hier hele streken die nog niet van covid 19 hebben gehoord en er zich ook nog niets hebben van aangetrokken. In juli waren de gemiddelde ziekenhuisopnamen van corona zieken gemiddeld 2 per dag, aldus de directeur van het universiteit ziekenhuis van Damascus, dr. Issam Zakaria Al-Amin. De Belgische media daarentegen volharden in hun onnozelheid en kleuren de landkaart van Syrië knalrood, begeleid met de meest potsierlijke waarschuwingen.

Heel de namiddag en een deel van de avond van vandaag, vrijdag op het feest van de Gedaanteverandering van de Heer was er geen elektriciteit en geen internet. Het is zeer onregelmatig. Daarom kon ik nu pas mijn bericht verzenden.

Een kostbare parel

Ma’aloula is een van de dorpen – en het meest bekende – waar nog het Aramees, de taal van Jezus wordt gesproken. Het ligt zowat halverwege Damascus en ons klooster. Dit bergdorpje met vele grotten is als een klein paradijs, dat voor de eerste christenen al een dankbaar toevluchtoord was. De heilige Thecla kreeg langs de heilige Paulus in Iconium het geloof en vluchtte naar hier. In het Grieks-orthodoxe klooster van de heilige Thecla kun je haar grot en graf bezoeken. Verderop is er het Grieks-Melchitisch klooster van de heilige Serge en Bacchus, Romeinse officieren die omwille van zijn geloof in 297 de marteldood stierf. De gebouwen zijn van de vierde eeuw, opgetrokken op een oude heidense tempel van Apollo. In de muren van de kerk zijn cederbomen verwerkt om het gebouw tegen aardbevingen te beschermen.

Terroristen hebben er in 2013 lelijk huis gehouden, gemoord en gebrand en zowat al wat kostbaar was vernield. Kerk en klooster van de heilige Thecla waren van binnen helemaal zwart verbrand. In 2014 was Ma’aloula weer bevrijd. Een aantal inwoners die voor de terroristen gevlucht zijn, zijn evenwel (nog) niet teruggekeerd. Sindsdien is er wel hard gewerkt aan de heropbouw, waarbij o.m. de vrijwilligers van S.O.S. Chriétiens d’Orient flink geholpen hebben. Het dorp bereidt zich nu voor om vanaf het Hoogfeest van O.L.Vrouw Tenhemelopneming toeristen te ontvangen.

Ma’aloula is een kostbare parel voor de christenheid, niet zoals Bethlehem waar Jezus geboren is, Nazareth waar Hij geleefd heeft, Jeruzalem waar Hij gestorven en verrezen is maar omdat hier een geloofsgemeenschap de taal van Jezus levendig gehouden heeft: “Mijn vader was een zwervende Arameeër” (Deuteronomium 26, 5). In Jezus’ tijd was het Aramees de gewone omgangstaal van het volk. Overigens zijn zowel de Talmoed (verzameling joodse wetten en tradities van 200 vóór tot 500 na Christus) van Babylonië als die van Jeruzalem in het Aramees geschreven. Over de Perzische, Griekse, Romeinse en Byzantijnse bezetting heen, bleef het Aramees gedurende 12 eeuwen de taal die de Arabische wereld een maakte. Wanneer het Arabisch de eerste taal werd wegens de invallen van de moslims in de 8e eeuw, bleven enkele gemeenschappen toch trouw aan het Aramees of Syrisch Aramees. En nu is het de Syrische president die zich sterk heeft ingezet voor het behoud en het verder gebruik van het Aramees.

Zelf heb ik altijd gedacht dat Hebreeuws en Aramees heel dicht bij elkaar liggen, ongeveer zoals een officiële, liturgische taal en de gewone volkstaal. Of zoals het verschil in taal tussen Vlamingen en Nederlanders. Als Vlaming kunnen wij een echte Nederlander goed verstaan maar we spreken toch geheel anders en gebruiken ook andere woorden. Wij spreken van “kuisen” wat zij “poetsen” noemen of van een “schuif” wat voor hen een “lade” is. Verder merken we een sterke verharding van de keelklanken in de taal van de Nederlanders uit het hoge noorden. Het Aramese “Talitha” in Marcus 5, 41 (Meisje, sta op), zou in het Hebreeuws zijn: jeled (kind) of jaldah (meisje) en klinkt dus veel zachter. Het beroemde Hebreeuwse en Aramese woordenboek van Wilhelm Genesius besteedt 891 bladzijden aan het Hebreeuws en bij wijze van aanhangsel nog 121 blz. aan het Aramees. Inmiddels kocht ik in Ma’aloula de Engelse vertaling van George RIZKALLAH, A Grammar of the Syriac Aramaic Language spoken in Maaloula, Damascus 2010. Een vrouw zong het Onze Vader in het Aramees in de kerk en er leken toch meer verschillen met het Hebreeuws te zijn dan enkele oppervlakkige veranderingen. Hoe het ook zij, een bezoek aan Ma’aloula willen we hartelijk aanbevelen.

En dit nog

▪ Ons vorig bericht bijzonder leerrijke geïllustreerd met 8 zeer passende video’s:1 + 2 Salvator Dali, 3. Anna O, 4. V. Frankl, 5. Exodus 32 6. Aanbidding van het Gouden Kalf 7. Watervoorziening in Hassaka, 8 Dominic Pavan: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-226/

▪ De populariteit van de Syrische president wordt gevierd: https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-131/

▪ Uitgebreid en stevig gedocumenteerd rapport over de (geheime) wreedheden van de Britse regering in Syrië, in (geheime) steun aan de terroristen om het land en volk kapot te krijgen en een “regeringswissel” te bewerken: https://www.golfbrekers.be/voor-regime-change-in-syrie/

▪ Het is onvoorstelbaar hoe de VS met succes hun fabeltjes kunnen blijven voorhouden, nl. dat de VS en bondgenoten zulke engeltjes zijn die welvaart democratie en vrijheid willen brengen voor het Syrische volk en dat het president Assad is die zo verschrikkelijk zijn volk onderdrukt! (zij vragen zich zelfs niet af waarom het volk deze president grotendeels op handen draagt en massaal herkozen heeft!): https://english.alarabiya.net/News/middleeast/ 2021/07/28/New-US-sanctions-announced-against-Syria-Assad-regime

▪ Hoe de VS zijn gruwelen zonder blikken of blozen presenteert als plicht om een uitzonderlijke leidende natie te zijn om overal ter wereld te vechten voor (hun) democratie. De ongelofelijke dodelijke agressie van de VS: https://www.golfbrekers.be/onmisbare-vsa/

*

▪ Schokkend! Dr. David E. Martin legt haarfijn uit aan de Duitse advocaat, Reiner Füllmich, (12 juli 2021), dat er geen sprake is van uitbraak van een virus in Wuhan, China in 2020, maar van een bewuste verspreiding van spike proteïne als een bio wapen met als doel mensen afhankelijk te maken van wat hij noemt post pandemie injecties: https://odysee.com/@vaccines-covidnwo: 3/JgxEMA02opvp:6 Uitgeschreven tekst: https://www.digitaldownloads. org/downloads/reiner-fuellmich-interviews-david-martin/

▪ De covid 19 vaccins zijn experimenteel en kunnen nooit verplicht worden, ze beschermen niet tegen besmetting, ze beletten overdracht niet, ze veroorzaken vele neveneffecten, waaronder dodelijke, daarentegen bestaan er effectieve en eenvoudige geneesmiddelen, verplichte vaccinatie zal de werking van ziekenhuizen nog meer ontwrichten: https://www.mondialisation.ca/lobligation-vaccinale-sans-aucune-logiquemedicale/ 5658764

▪ Nieuwsbrief Tegenstroom 4 augustus 2021: Thema: vaccinatie jongeren, vaccinatiepas, verschil natuurlijke immuniteit en immuniteit door vaccinatie, dokter Theo Schetters, bijwerkingen vaccinatie, Lockstep 2010, Klaus Schwab, klimaatverandering door de mens of weermanipulatie? https://www.tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index82.html

▪ USA: meer Covid vaccinatie doden dan Covid doden / Covid vaccinatie voor kinderen: waarschuwende kreet / Immunkiller / Geheim wapen: weermanipulatie: www.kla.tv/nl

▪ De covid 19 vaccins zijn “killers”. Vaccinatie wordt opgelegd door ‘n wereldelite van bankiers en medeplichtige nationale regeringen, waarmee de farmaceutische industrie miljarden verdient terwijl steeds meer mensen hierdoor sterven, ernstig ziek worden en de hele gezondheidszorg ontwricht wordt. Omdat wereldleiders en nationale regeringen niet het leven, de gezondheid en de vrijheid van de burgers beschermen, hebben ze geen enkele wettelijke basis en moeten afgewezen worden. Prof Michel Chossudovsky, 31 juli 2021: https://www.mondialisation.ca/le-vaccin-tueurau- niveau-mondial-79-milliards-de-personnes/5658624

▪ Indien de bevolking nu de chantage van een vaccinatie paspoort aanvaardt, zullen de meest dwaze dictatoriale regels opgelegd kunnen worden: dr. Laurent Montesino, 28 juli 2021: https://www.mondialisation.ca/le-vaccintueur- au-niveau-mondial-79-milliards-de-personnes/5658624

▪ De Franse prof. Jean Bernard Fourtillan heeft aangetoond dat covid 19 reeds lang geleden in het labo werd gemaakt én gebrevetteerd. Men heef hem voor gek willen verklaren en opgesloten. Nu is hij vrij. Een waardig mens, weerstander en wetenschapper: https://odysee.com/@TheMagicWhispers:3/Jean-Bernard-Fourtillan-Grand- Format_1:c

▪ Geen enkel van deze hier vermelde 87 wetenschappelijke instituten uit de hele wereld is ooit in staat geweest het sars-cov-2 virus te isoleren en te bewijzen dat het bestaat! Grondige aanklacht aan “virologie” als wetenshap: https://odysee.com/@TheMagicWhispers:3/Jean-Bernard-Fourtillan-Grand- Format_1:c

▪ De covid 19 vaccins zijn absoluut onaanvaardbaar, dr. Angelina Farina getuigt voor de Senaat van Texas: https://www.mondialisation.ca/temoignage-dune-medecin-texane-devant-lesenat- us/5658799

▪ Dr Sucharti Bhakdi legt duidelijk de werking uit van de covid 19 ‘vaccins’ (Duits): https://www.youtube.com/watch?v=4KD_3igxz0k

▪ Laten we de gekende werkzame geneesmiddelen gebruiken in plaats van in aanbidding neer te vallen voor een ongekend gevaarlijk vaccin. Dr. Pascal Sacré, 30 juli 2021: https://www.mondialisation.ca/prosternez-vous-devantle- dieu-vaccin/5658773

▪ Andrès Manuel Lopez Obrador, president van Mexico, weerstaat de druk vanuit de Big Farma en weigert kinderen te laten vaccineren omdat hiervoor geen enkele wetenschappelijke verantwoording bestaat (Als deze man later dood wordt aangetroffen zoals de 55 jarige president van Burundi, Pierre Nkunruzunziza, kunnen we vermoeden dat hij vermoord werd en waarom): https://www.mondialisation.ca/le-mexique-refuse-de-vacciner-les-enfantscontre- le-covid-19-le-president-sexplique/5658919

▪ Een moedige Kameroener in Québec die vreedzaam protesteert tegen de leugens van de regering: https://youtu.be/ssZ5ZNSfdUM

▪ Ongelooflijke aanbiedingen en verleidingen om u toch maar te laten vaccineren: https://www.golfbrekers.be/overtuigen-of-omkopen/

▪ De criminele activiteiten van de filantroop Bill Gates: https://www.golfbrekers.be/gates-groene-revolutie/

*

▪ Het westers rijk van de chaos is rot tot op het bot. Rusland en China hebben tot heden de agressie van de Amerikaanse maniakale-depressieve clowns met oosters geduld verdragen. De tijd dat het westen met illegale dreigingen nog enige indruk kan maken is voorbij: https://www.mondialisation.ca/requiem-pour-un-empire-uneprequelle/ 5658828

▪ ▪ Ziehier de ongezouten mening van echte joden over zionisme en de zionsitische entiteit Israël: https://www.golfbrekers.be/vloeken-in-desynagoog /

P. Daniel

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

37 commentaren op “De humanistische psychologie heeft zonder God, kwaad of zonde te erkennen desastreuze gevolgen voortgebracht

 1. De zonde heeft ons als het ware afgesneden van de God van de vrede en liefde. En dat is nu juist wat zijn Zoon kwam herstellen door zijn offer aan het kruis, hij is het Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Dus ofwel zijn we in zijn koninkrijk ofwel erbuiten, daarom zei Jezus zoek eerst mijn koninkrijk. willen we vrede met God en medemensen iets wat de Maagd Maria al jaren leert in Medjugorje dan moet Jezus heersen in ons hart en onze koning zijn. en ook al zijn we verre van volmaakt waar een wil is, is een weg.

 2. Helemaal met u eens over het destructieve humanistische psychologie. Daar ging het over vooral je zelf op de voorgrond zetten en egoïsme. Dat werkt niet helemaal. Ik weet nog dat een collega zei dat in de jaren 70 in de psychiatrie als mensen bijv. hun bord eten van tafel smeten dan werd dat door het personeel opgeruimd. Het zijn immers zieke geesten. Daar werd later anders over gedacht vanaf de jaren 90. Toen ik in dat veld werkte. Toen was het dat de patient/client zelf diende op te ruimen als deze met het bord als voorbeeld van tafel worp. Sindsdien werd dat nauwelijks tot niet meer gedaan. Ondanks hun ziekte wisten ze wat ze konden doen en niet. Manipulatie was het. Niet meegaan in hun ziekelijke gedachten. Dan blijft de patient ziek. Precies ook met de opvoeding. Als alles om het kind draait en geen strobreed in de weg legt zal het kind die dat in de gaten heeft alleen zijn zin gaan doordrijven. Het zal later een verwend kreng zijn, waar het moeilijk met zulke mensen mee om te gaan zal zijn, werd in de pedagogiek gezegd. Je dient op te voeden niet wat het kind wil, maar wat het nodig heeft. Liefde, structuur, geborgenheid, veiligheid en leren dat hij/zij rekening dient te houden met anderen. De Bijbel leert het egoïsme van je af te werpen. Dienstbaar te zijn, zonder jezelf weg te cijferen. Je bent Gods geliefde kind. De Bijbel heeft het over nederig zijn naar de Heer toe. Dan stel je Hem boven alles (en niet het Wereldse) Vraag je de Heer om vergeving, als je het werkelijk meent en doorziet wat niet des bijbels is en verander je weg ten goede.

 3. Zegt Pater Daniel :
  “Gelukkig hebben we geen tijd om met corona bezig te zijn. Er zijn hier hele streken die nog niet van covid 19 hebben gehoord en er zich ook nog niets hebben van aangetrokken. In juli waren de gemiddelde ziekenhuisopnamen van corona zieken gemiddeld 2 per dag, aldus de directeur van het universiteit ziekenhuis van Damascus, dr. Issam Zakaria Al-Amin. De Belgische media daarentegen volharden in hun onnozelheid en kleuren de landkaart van Syrië knalrood, begeleid met de meest potsierlijke waarschuwingen.”

  Zegt men in België:
  gelukkig hebben we nog geen tijd gehad om over God te hoeven denken. Er zijn hier hele streken die zich van God niets meer hebben aangetrokken. Waarom zouden we? Weldra wordt alles weer normaal en zonder God. Wij zijn niet zo fanatiek als die rare Misgangers, wij genieten van het leven.

 4. @Gert,
  Uit Uw reactie valt mij werkelijk op, dat U uit ervaring spreekt.
  Bedankt, dat U ons Uw beroeps-ervaring (dus niét als leek) deelt.
  Hopelijk doen vele mensen er hun voordeel mee.

 5. Aan @: Theudmer..Jules van Rooyen en eric-b-l

  Wie wil in dit wespennest terecht komen.

  NDLRB . Ik ben het niet eens met alles wat hieronder is uiteengezet, maar deze tekst leek me niet minder interessant om aan u te communiceren.

  Voor de komende koning

  “ De mensen die bij de doopvont in Reims een verbond met God hebben gesloten, zullen zich bekeren en terugkeren naar hun eerste roeping. ”

  De moord op koning Lodewijk XVI was een noodzakelijke breuk om een ​​tegenmodel te creëren voor de doop van Clovis. In plaats van de luitenant van Christus, bemiddelaar tussen de hemel en zijn onderdanen, vestigde het nieuwe systeem dat uit 1789 voortvloeide een paradigma dat deze band verbrak ten gunste van een nieuwe decaloog – mensenrechten, de vrucht van het vrijmetselaarsdom -, een principe geïnspireerd door het Talmoedische jodendom binnen het kader van een Noachisme of “katholicisme van Israël” in formatie, volgens de uitdrukking van Rabbi Elie Benamozegh.

  Deze fundamentele verschuiving kostte tijd. De Renaissance en de Reformatie bereidden de geesten voor op de bevordering van de man die geroepen was om zijn eigen meester, zijn eigen wet, zijn eigen rechter te zijn. Deze naturalistische geest floreerde in de Verlichting en besmette de elites van het land tot aan de top van het koninkrijk. Lodewijk XVI ontsnapte niet aan deze mentaliteitsherschikking. Deze intelligente en gecultiveerde man, zoals het werk van Paul en Pierrette Girault de Coursac heeft bewezen, was ook de vrucht van verschillende generaties geesten die besmet waren met een filosofisch ideaal van maçonnieke inspiratie. Zoals Mgr Delassus zich herinnert in La Conjuration antichrétienne, was de kapelaan van koning Lodewijk XVI, de abt van Vermondans, een officier van de Grand Orient de France.

  Diepgaande politieke hervormingen waren noodzakelijk en de vorst was zich daarvan bewust. Het verleden woog echter zwaar in de persoon van de vader van Lodewijk XVI, zelf erfgenaam van de idealen van Saint-Simon en Fénelon. Deze laatste was ook de leermeester van de hertog van Bourgondië, overgrootvader van Lodewijk XVI. Deze personages verdedigden een geïdealiseerde monarchie ter ere van een almachtig aristocratisch feodalisme dat de koninklijke macht omkaderde en onderdrukt. De parlementen, die dit ideaal vertegenwoordigden, waarvan de rechterlijke en wetgevende macht een groot deel van het bewind van Lodewijk XV had geblokkeerd, waren uiteindelijk vier jaar voor zijn dood in 1774 door deze koning gebroken en gereorganiseerd. Hun terugroeping door de jonge Lodewijk XVI maakte de terugkeer mogelijk van een almachtig en wraakzuchtig aristocratisch feodalisme dat elke door de vorst gewenste hervorming blokkeerde. In zijn voorwoord aan Herbert Van Leisen, Mirabeau en de Koninklijke Revolutie, aarzelt Jacques Bainville niet te schrijven: “[…]Dit verklaart waarom het beleid van Lodewijk XVI onsamenhangend en irritant, verontrustend en tegenstrijdig was. Het was even kinderlijk reactionair als kinderlijk vooruitstrevend. ”

  Naast deze principes die in strijd waren met de belangen van de monarchie, werd Lodewijk XVI psychologisch getekend door zijn moeder, Marie-Josèphe de Saxe. Dit was de dochter van Augustus III van Polen, die de peetvader was van Jacob Frank, een jood die ten onrechte tot het katholicisme bekeerd was, en wiens ideaal aan het hoofd van zijn gemeenschap “verlossing door de zonde” (frankisme) was. Deze perversie van de ziel in combinatie met de geest van de Verlichting die specifiek was voor de 18e eeuw besmette het Poolse hof waarin de moeder van Lodewijk XVI zich baadde. Ondanks haar oprechte bedoelingen, gaf deze vrouw haar kinderen een liberale mentaliteit die leidde tot een verzwakking van het monarchale ideaal, geërfd van de doop van Clovis en teruggeroepen door de heilige Jeanne d’Arc tijdens de beroemde “drievoudige schenking” (Christus, de ware koning van Frankrijk) ).

  Het martelaarschap van de koning zuiverde al dit giftige erfgoed en op 21 januari 1793 ging deze zoon van Saint Louis rechtstreeks naar de hemel. Zoals Frankrijk zinkt in de kwellingen die leidt tot de dood van zijn beschaving, kan harten in hoge plaatsen verzekerd van vernieuwing door het herdenken van deze uitdrukking van hoop van de heilige paus Pius X op 29 november 1911: ” De mensen die een verbond met God op de doopvont in Reims zal bekeren en terugkeren naar zijn eerste roeping . ”

  Pierre Hillard

  https://lacontrerevolution.wordpress.com/2016/02/15/pour-le-roi-a-venir/

 6. Mee doen aan wensdenken, beste JO, is aan mij niet besteed.
  Als spreker op een conferentie in Poitiers, enkele jaren terug, was ik pijnlijk getroffen door Hillard en andere FR sprekers. Zij schilderden de fraaiste percepties, los van de feiten.
  Zij hebben allen een functie bij het Staats Onderwijs, de Mamouth, voor het grote publiek.
  Dus zijn zij lid van het systeem.

  Tijdens een tafel discussie vroeg ik enkelen, wat voor nut ze nog hebben in het publieke debat en de publieke voorlichting over historische kwesties, als de vrijmetselarij en de aansturende Talmoed elites, buiten schot blijven, en zelfs niet worden genoemd ? Besmuikt bleven reacties achterwege.

  Academisch gevormde kliederaars werken met percepties, niet met de feiten en de essenties.
  Die zijn er niet, het is enerzijds, anderzijds. Waarheid bestaat niet, het gaat erom wat de perceptie is.

  Daarom wordt hen geleerd hoe de feiten te verdoezelen, en de algemeen geldende, gewenste perceptie te vertolken en te versterken, de officiële geschiedenis opnieuw te verpakken, in een nieuwe jas, en opnieuw aan de man te brengen. Maar nooit op de essentie van het gebeurde in te gaan.
  Bij hen wordt je niets wijzer. De meeste alfa academici, zijn nutteloze spreekpoppen en staats geld verslindende leugenaars door omissies. Daarom leert het grote publiek, “de mensen”, niks van de geschiedenis.

  In Poitiers bleef het bij beschaamd zwijgen. Essenties bleven buiten schot.
  Zelfs het beroemde boek van de pater SJ, Augustin Barruel, over de FR revolutie, …………, geschreven in 1797, is wel gelezen, maar blijft besmuikt onbenoemd. En zo is het met alles.
  Het J woord komt niet over de lippen, en de vinger naar de afschuwelijk subversieve sekte der vrijmetselarij, als de voornaamste aanstichter van de satanische godsdienstoorlog van 1789, tegen “altaar en troon”, met de rituele moord op de koning en zijn familie in 1792, blijven buiten beschouwing.
  Sprekers en schrijvers daarentegen, zoals Hervé Ryssen en Johan Livernette, die wel de lont in het kruitvat steken, zijn veroordeeld en zitten in de gevangenis. Mij werd te verstaan gegeven, na de conferentie, dat mij datzelfde lot beschoren zou zijn geweest als Fransman.

  Maar Hillard loopt dat risico niet. Zelf katholiek, en populair in katholieke kring, houdt hij dat deel van het grote publiek in naïeve onwetendheid gevangen. Twee eeuwen revoluties, crises, oorlogen, een krakende economie met een chronische werkeloosheid, zijn de tol, voor twee eeuwen met 5 republieken van vrijmetselaars, joden, protestanten en atheïsten aan de top.

  Enkel het leger en de marine, konden enkele periodes aan de maçonnieke greep ontsnappen.
  De na-oorlogse periode was vanaf 1958, t/m het bewind van De Gaulle (exit 1968), een bloei periode, een grote uitzondering. Maar vòòr de generaal, en na hem, ging het weer als vanouds, met alle presidenten en premiers, lid van een vrijmetselaar loge.

 7. @; Jules van Rooyen ..

  Hervé Ryssen en Johan Livernette heb ik gegoogled..ik dacht dat dat uitgesproken katholieken zouden zijn.. maar als ik het goed begrepen heb ontbreekt daarvan het een en ander.

  Daarbij zien we in dat artikel ook nog een verwijzing naar Jacob Frank, een jood die ten onrechte tot het katholicisme bekeerd was, en wiens ideaal aan het hoofd van zijn gemeenschap “verlossing door de zonde” (frankisme) was.. ondertussen een bekend personage op menige site.
  Dit lijkt wel een scenario zoals dat van Raspoetin.
  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Grigori_Raspoetin ..en dan de 10 stammen (ook wel onder de verzamelnaam Efraïm) ..zien we ook in Jesaja 28:1 ..uit Israël verbannen vanwege occulte praktijken.

  Die koninklijke intriges.. het zijn dan toch een wespennesten 🙉

  1. Jacob Frank en zijn volgelingen waren aanhangers van Sjabbetai Tzevi, wiens reïncarnatie hij beweerde te zijn. De frankisten hebben de Beierse “Illuminati” opgericht en de Joodse schaduwdynastie Rothschild is van die strekking.

   Het frankisme was antinomistisch en kabbalistisch; Jacob Frank beweerde dat Joden de Tien Geboden, alle principes van moraliteit, moesten overtreden om deel te hebben aan een “messiaans heil”. De frankisten verafgoodden de satan en waren dus luciferianen. Zij zaten achter de Franse Revolutie en zijn tot op heden de binnenste kring binnen de vrijmetselarij. Zij zijn de sturende kracht achter de Nieuwe Wereldorde.

 8. Pingback: Katholiek Forum
 9. @Jo + @Theudmer,
  Ik heb ‘m paar woorden gegoogled:

  kabbala is veel breder en diverser dan praktische magie
  kabbalistisch = als of van de kabbala; alleen voor ingewijden verstaanbaar, fantastisch,

  Sinds wanneer zijn jullie bezig met bijgeloof????

  Dit lijkt op hekserij. Zoiets zou op deze site absoluut verboden moeten zijn.

  1. U heeft verkeerd gelezen, P. Derks. Ik ben niet met het kabbalisme bezig, maar mijn vijanden.

 10. @Theudmer,
  Hoewel ik – via mijn ex – (tegen ’t eind van mijn huwelijk) óók met bijgeloof te maken, heb ik mij nóóit daarmee bezig gehouden + WILDE ik mij niet daarmee bezighouden.
  Die afstand tot het bijgeloof wil ik te állen tijde handhaven.

 11. @Theudmer,
  Ik schrik écht van Uw reactie van 15 augustus 2021 om 22:11 uur.
  Door U te verdiepen in kabbalisme, tuint U juist in de zeer opzichtig opgezette VAL van Uw tegenstanders.
  Doe Uzelf + de lezers één plezier: laat kabbalisme definitief(!) achter U.

 12. @Theudmer,
  Ik praat nu écht over ervaring:
  Ten behoeve van Uw innerlijke kalmte en rust: gemoedsinstelling: laat kabbalisme definitief(!) achter U.
  Zou U dat niét doen, dan zou kabbalisme U compléét (= uiterlijk + innerlijk) in beslag kunnen nemen om U tenslotte volledig te vernietigen.

  1. P. Derks,

   U leest verkeerd; ik ben niet met het kabbalisme bezig. Mijn vijanden, de frankisten, zijn kabbalisten; het kabbalisme is de leer van de clandestiene Joodse machthebbers die het internationaal systeem besturen en die de covidsekte gelanceerd hebben. Ikzelf ben katholiek en niet kabbalistisch; iemand die regelmatig mijn reacties hier leest zal weten dat ik radicaal tegen die satanische leer ben.

   Het gaat erom lezers te doen weten wat de duistere leer van de satanische machthebbers is; de mensen moeten beseffen dat hun landen door gevaarlijke occultisten bestuurd worden.

   1. Al die waanzin ideologieën als het frankisme, kabbalisme, naturalisme, freudianisme, New Age, ecologisme, feminisme, rassenleer, eugenisme, darwinisme, enz., zijn niet “an sich”, interessante onderwerpen van studie, maar vormen het denk pakket van de wereld beheersende joods maçonnieke sekte.
    De Talmoed boeken vormen de “bijbelse” grondslag.
    De grote, mentale en psychologische schok voor ons, zijn niet die “mythes”, maar dat is de ontdekking van een parallel, maçonniek wereldsysteem, dat top down, in het geheim, zijn macht heeft uitgerold over de wereld.

    Al die waanideeën vormen principes, waaruit onderdelen worden gesublimeerd door het nooit verdwenen Sanhedrin, plus de top loges, ter verleiding van de grote, onwetende massa, wereldwijd.
    Het doel is zo oud als de tijd van Abraham, en Jaweh’s mondelinge belofte, ongeveer 4500 jr. terug in de tijd. Toen startte het onderscheid tussen Jaweh’s/Gods Natuurwet, en het heidendom. Vanaf Abraham hebben de Aartsvaders die belofte doorgegeven aan het langzaam aangroeiende uitverkoren volk, totdat Mozes die rol overnam, 4000 jr. terug.
    De Aartsvaders leefden als puriteinen te midden van een totaal verrotte, perverse wereld. Sodoma en Gomorra, met de heldenrol van Lot, zijn typische voorbeelden.
    Mozes kreeg van God, de Natuurwet schriftelijk aangeboden op de berg Sinaï, middels de stenen Tafels met de Tien Geboden.

    Maar in al die eeuwen zijn de heidense verhalen en ideeën, en de idolen, nooit uit het blikveld van het uitverkoren volk verdwenen geweest, tot en met de tijd van Christus. De Farizeeërs waren de belangrijkste hoeders van de heidense perversies, mythes, tradities, en overgeleverde verhalen, uit veel vroegere tijden, de zogenaamde kabbala.
    Generaties Farizeeërs hebben die op schrift gesteld, in de eerste eeuwen na Christus. Zij zijn gebundeld in de Talmoed boeken tijdens de diaspora, zowel in Jeruzalem als in Babylon. Maar de Talmoed heeft voorrang op de Thora (ons OT), voor de grote meerderheid der joden, wereldwijd.

    Van het oorspronkelijke uitverkoren volk, is genetisch niets meer over. Later bekeerde vreemde volken als het Khazar volk, (turks/russisch, beneden Wolga), zijn zich joden gaan noemen.
    De moderne Khazar joden, “joden die geen joden zijn, maar leugenaars en de Synagoge van satan” (Ap. 2:9, 3:9), creëerden zich in de loop der eeuwen, vooral vanaf de Franse revolutie (1789), een boulevard naar de wereldmacht. Paulus noemt hen “….God niet welgevallig, alle mensen vijandig…….” (1 Tess. 2:15)
    (vervolgd)

    1. @Jules

     1.
     Je haalt twee dingen door elkaar. Kaballah kan wel Overlevering beduiden, dan zou die inderdaad samenvallen met de Talmud. Dit gebruik is echter zeldzaam. Normaliter wijst Kaballah naar een gehelme, mystieke leer. Deze vormt dan een esoterische interpretatie van de Torah en Talmud. De geschriften dateren vnl. van de 13e en 16e eeuw. Normaal is dat een gewone Jood geacht wordt zich er verre van te houden. Anders is het te gevaarlijk. Ik kende een niet-jood die zich enthousdat op de bestudering ervan toelegde. Binnen een jaar werd hij in een krankzinnigeninrichting opgenomen.

     2.
     De Torah is uiteraard niet ons OT, maar bestaat uit de vijf Mozes-boeken, “de Leer”. Wij noemen het de Pentateuch = de vijf rollen). Dit is volgens de de Joden de enige tekst die letterijk Gods Woord is. Het OT van de Joden wordt Tenach genoemd.

     3.
     De Talmoed bevat de zgn. mondelinge leer, die de geschreven Leer (Torah) verduidelijkt en praktisch hanteerbaar maakt. In die zin is de Talmoed vergelijkbaar met de onze Traditie. De Tamoed staat dus NIET boven de Torah.

     4.
     De Farizeeën verdedigden de mondeling Leer, vandaar dat zij bv in de verrijzenis van het lichaam na de dood geloofden. De Sadduceeën deden dat niet, en baseerden zich uitsluitend op de Torah, die daar geen gewag van maakt. Dat profeten, historieboeken en andere geschriften deel uitmaken van het OT staat dus niet los van de Farizeeën.

     5.
     Etymologisch hangt de term Farizeër samen met ‘puur”. Het zijn dus zgn. Puriteinen. Ons woord ketter betekent trouwens ook ‘zuivere”, iemand die een bepaalde waarheid oprekt ten koste van overige waarheden.

     6.
     De Tien Geboden zijn aan het volk Israël gegeven, en dus niet alleen aan de stam Juda (=Joden). Jij noemt ze regelmatig de Natuurwet. Misschien wil je dit adstrueren? Zelf heb ik historisch begrepen dat de Wet alleen voor het Volk Israël gold/geldt. Dat vinden de Joden nog steeds. Voor de andere volken gelden dan de zgn. Noachitische geboden.Als God het gebod oplegt dat men geen andere goden zal vereren, dan zou dat eerder wijzen op henotoísme dan op een al aanwezig monotheïsme. Dat zou dus betekenen dat andere volken andere goden hebben. Zo zie je bv. dat Jona het machtsgebied van Jahweh meent te kunnen ontvluchten. Het “Gij zult niet doodslaan/moorden” gold dan alleen volksgenoten. Andere volken werden door de Israëlieten enthousiast uitgemoord, veelal in opdracht van God zelf.

     7.
     Nog even een correctie op jouw verhaal over Aantjes hier onlangs. (Voor Belgische lezers: Aantjes was begin jaren 70 voorman van de gereformeerde ARP, de Anti-Revolutionaire Partij). Je schreef dat Aantjes lid zou zijn geweest van de Waffen SS. Dit is onjuist. Hij was in de oorlog in Duitsland tewerkgesteld. Hij wist naar Nederland terug te keren door zich aan te melden bij de Germaansche SS. Dit had dus niets te maken met de idee dat Duitsland de wettige overheid zou zijn. Dr Lou de Jong maakte aanvankelijk dezelfde fout, maar corrigeerde die later. Misschien moet jij dit hier ook maar doen.

     1. Rinze,

      In de Decaloog plaatste God wetten die door Hem geschreven stonden in de menselijke natuur op schrift voor de Israëlieten; dat de geheiligde dag van rust de zevende dag moest zijn was geen natuurwet maar een positieve goddelijke wet voor de Israëlieten, maar dat er een geheiligde dag van rust moest zijn binnen de week was wel een natuurwet, een wet die dus bindend was voor de algemene mensheid. Met de komst van de Messias werd de geheiligde rust verplaatst van de zevende dag (de dag van het voltooid zijn der schepping) naar de zondag (de dag van de Verrijzenis van Christus, het principe van de nieuwe schepping). Gaume vertelde hoe, in de revolutionaire tijd in Frankrijk, het goddeloos bewind aan de boeren wilde opdringen om niet te rusten op zondagen en om op alle dagen te werken; de boeren gaven echter te kennen dat zij de dieren zes dagen konden doen werken, maar de zevende dag konden ze niet verder en lukte het de boeren niet om hen ertoe te brengen om te werken. Zo zag men ook in de dierenwereld het werk van de Goddelijke Wetgever der Decaloog.

      Wat het monotheïsme betreft: Het Eerste Gebod was monotheïstisch bedoeld. De “goden” van de heidenen zijn de geesten van gedode nefilim die rondwaren omdat zij gedeeltelijk van engelennatuur zijn maar gebonden zijn om dit op aarde te doen omdat zij gedeeltelijk van mensennatuur waren en dus op de aarde verwekt werden. Zij hebben in de oudheid de volkeren weggetrokken van de traditie van de Patriarch Noë en zichzelf bij hen tot objecten van aanbidding gemaakt, dikwijls door de namen van hun overleden koningen te usurperen. Zij waren het die heidense tempels en afgodsbeelden infesteerden en via die beelden tot heidense priesters spraken.

      Het Boek van Jonas toont ook duidelijk aan dat de profeet onmogelijk kon ontsnappen aan de macht van God, en 3 Koningen 20, 28 toont duidelijk dat God vertoornd was om de godslasterlijke bewering dat Hij een berggod was; God veroordeelde daar dus duidelijk de valse notie dat Zijn macht beperkt zou zijn tot bepaalde gebieden. Psalm 138 toont ook de omnipresentie aan van God en Zijn almacht, onbegrensd door locatie. Ik citeer uit die psalm:

      “Quo ibo a spiritu tuo ?
      et quo a facie tua fugiam ?
      Si ascendero in cælum, tu illic es ;
      si descendero in infernum, ades.
      Si sumpsero pennas meas diluculo,
      et habitavero in extremis maris,
      etenim illuc manus tua deducet me,
      et tenebit me dextera tua.”

      Over het gebod aan de Israëlieten tot totale uitroeiing in het Land van Kanaän: Dat betrof alleen de nefilim-volkeren; De H. Schrift toont duidelijk aan dat de strijd gericht was tegen nefilim-reuzen, en die waren gedeeltelijk menselijk, gedeeltelijk angelisch. Dat waren dus geen mensen, maar wezens van een gemengde natuur, duivels in het vlees. Reeds bij hun geboorte waren die reeds intelligenter dan volwassen mensen door toedoen van hun gedeeltelijke engelennatuur en waren zij bij machte om gruwelijke zonden te plegen en God te lasteren. Tegenover menselijke volkeren hebben de Israëlieten nooit van God de opdracht gekregen tot totale uitroeiing; daarom moest het volk der Moabieten bijvoorbeeld niet totaal verdelgd worden; dat was omdat de Moabieten mensen waren.

     2. Over het Nederlands woord “ketter”: Dat woord komt van “kathaar”. De katharen waren een gnostische sekte en noemden zich “de zuiveren”. Dat in het Nederlands het woord “kathaar” als verzamelwoord gebruikt werd voor alle heretici in het algemeen toont aan dat katholieken in de Lage Landen vroeger beter op de hoogte waren van wie er achter het lanceren van ketterijen zaten dan katholieken nu.

    2. De belangrijkste levens elementen in de Talmoed, kenmerken zich door overmatige accenten op de sexuele insteek als levens elixer, in het kader van een mannelijke overheersing in de man-vrouw verhouding, een genadeloze drift tot overheersing over niet-joden (zijnde dieren), en tenslotte, een onmatige zucht naar geld, bezit en geheimhouding.

     De grootste opponent tegen het Talmoed jodendom is de katholieke Kerk van altijd. Zij moet vernietigd worden. Zelfs, zolang niet ieder spoor van Christendom van de aardbodem verjaagd is, is er geen joodse vrede, Shalom !

     Het grote probleem in de wereld is de verdediging van talloze volken, met name de Europese volken, tegen het politiek-religieuze, joodse onheil. De gehele moderne geschiedenis is hiervan doordrenkt, zonder dat de meesten dat in de gaten hebben. Taboes zijn tekenend voor geschiedenis boeken.
     Het Nieuwe Testament geeft volledig inzicht.

     St. Paulus omschrijft de eeuwige strijd als volgt in zijn brief aan de Efeziers (6 : 10-14) :
     “Weest sterk in de Heer en in zijn sterke kracht ! Legt aan de wapenrusting Gods, om stand te kunnen houden tegen de listen des duivels. Want niet tegen vlees en bloed geldt onze strijd, maar tegen heerschappijen en machten, tegen wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de lucht. Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden op de boze dag, en pal te blijven staan, na alles te hebben volbracht. Op dan ! Uw lenden omgord met de waarheid, en het pantser der gerechtigheid om. …………”

 13. @ Rinze,
  De Tien Geboden zijn de Natuurwet als universele basis voor de hele schepping. Zonder deze Natuurwet kan niets bestaan, enkel zichzelf vernietigende chaos.

  Zonder de Decaloog geen waarheid.

  Goden zijn er vele en van diverse soorten, doch er is slechts Een God als Schepper, Almachtige Vader, Zoon en Heilige Geest voor Wie iedereen nederig moet buigen en respect betonen.

  U zegt: “Andere volken werden door de Israëlieten enthousiast uitgemoord, veelal in opdracht van God zelf.”
  Dat is erg ongenuanceerd.

  Mozes moest niet slechts het volk van God bevrijden, doch hij moest ook aan de Egyptenaren tonen dat de Enige Ware God werkelijk bestaat.
  Het verdelgen van een groep afvalligen of van een heel volk of volkeren gebeurt nooit zomaar, er gaan altijd een lange reeks verwittigingen aan vooraf.
  Zoals ook heden weer door iedereen die van goede wille is kan gezien worden: de afvalligen zijn uiteindelijk zelfs bereid zich te laten vergiftigen met een zogenaamd ‘vaccin’ om toch maar hun werelds genotsleventje te kunnen aanhouden. Zij kiezen liever voor tal van vreemde vorsten als de Clintons, Obama, Biden, Kamala, enz. dan voor God en de Waarheid. De grote machtsmisbruikers achter de schermen menen bovendien dat zij hun misdaden zullen overleven in hun kostbare ondergrondse bunkers . . . ijdele hoop !

 14. Theudmer,

  Bedankt voor je heldere, overtuigende betoog n.a.v. mijn vraag in punt 4 op 16 augustus. Ik denk dat je het met mijn eens vijf punten eens bent, die Jules probeerden te corrigeren. Jules is regelmatig wat slordig en schrijft dan bv. Joden, waar Israelieten bedoeld zijn.

  Overigens: Jules heeft nog geen excuus aangeboden voor zijn valse (slordige?) beschuldiging t.a.v. Aantjes. We mogen geen vals getuigenis afleggen!

  1. Het is me nog al wat, beste Rinze, die “affaire” Aantjes.
   Door drukte heb ik niet eerder kunnen reageren.
   Brandschoon was Aantjes niet, en brandschoon is hij ook nooit meer geworden. Want hij meldde zich geheel vrijwillig, in Duitsland, bij de Germaanse SS, dwz. aldaar een onderdeel van de Waffen SS, een onderdeel van de Wehrmacht. Eenmaal die stap gezet, is plannenmakerij, ongewisse luchtfietserij.
   Achteraf bleek dit een bedoelde omweg te zijn, om naar NL terug te kunnen keren, naar Hoogeveen als ik me niet vergis, en om daar bij de Germaanse SS in dienst te treden, en om zodoende in NL te kunnen blijven en om uit Dld. weg te kunnen komen.
   Maar toen bleek dat hij een uniform aan moest trekken in NL, weigerde Aantjes, ondanks het feit dat die verplichting een logisch gevolg was van de eerste aanmelding.

   Denkt U nu echt, beste Rinze, dat met “aanmelding” bij zo’n Duitse eenheid in oorlogstijd, de kandidaat in zijn burgerkloffie kan blijven freewheelen ?
   Zelfs U als doorgewinterd Neerlandicus, met werkervaring en mensenkennis opgedaan op een joodse school, doorziet toch wel de zwakke, menselijke smoes ?

   De tweede stap bleek te groot. Maar het kwaad was al geschied.
   De pijn zat al ingebakken bij de eerste stap, in Dld. in 1944, en daar licht het verwijt.

   Ik ben geen fan van dr. Lou de Jong, maar zijn blijvende twijfel is terecht.
   In de militaire wereld wordt men op smoezen afgerekend.
   De politieke burgerwereld hangt van lijm aan elkaar.

   Maar ik geef toe, Aantjes is nooit effectief in dienst getreden van de Germaanse, of Waffen SS. Hij heeft geen uniform gedragen, noch wapens. Na zijn weigering een uniform aan te trekken, verdween hij in een Duitse gevangenis, in NL.
   Maar, het is wel plausibel, beste Rinze, dat hij zelf ook nattigheid voelde, en dat zijn vrijwillige eerste stap, in 1944, in Dld., de verklaring is voor Aantjes wel bewuste verdoezeling, jaren lang, en volhardend zwijgen over zijn oorlogsverleden.

   Hoe naïef kun je zijn, om überhaupt te geloven dat zo’n verleden verdoezeld kan worden.
   Dat betekent dat Aantjes denkraam ingesteld was op verdoezeling, en dat, op dat hoge politieke niveau, het ratten niveau, verdoezeling gangbaar is, dat je met veel weg kunt komen, en dat vrees voor ontdekking en struikeling, hem als populaire, Gristelijk links linkse “idealist”, niet zal treffen.

   Nog naïever was de onderschatting van de VS geheime diensten. Hij was tegen de plaatsing van Amerikaanse kruisraketten in NL, en terecht.
   Maar die geheime diensten hoefden in Den Haag, op de ambassade, maar een la open te trekken, om de kwestie naar buiten te brengen. En dat deden ze.
   Het was zelfs een opluchting dat dit gebeurde, want een lang, onderhuids proces van chantage in zo’n politieke top carrière, had voor het land in hoge mate schadelijk kunnen zijn. Nu bleef het bij een klein stro vuurtje.
   Tenslotte, U bracht o.a. ook de Natuurwet ter sprake.
   (vervolgd)

   1. (vervolg)
    De Natuurwet, beste Rinze, is de Decaloog, ofwel, duidelijker gezegd de Tien Geboden. Zij zijn ingegrift in het hart en de ziel van ieder mens. Na Abraham is het scrupuleuze, rechtzinnige leven van de Aartsvaders, de belangrijkste aanwijzing van die stelling.
    Zij beschikten over geen neergeschreven hemelse wet.
    Maar na hen en met Christus, beschouwt enkel het Christendom de Decaloog als basis van de beschaving. De Decaloog is universeel, en geldt voor ieder mens.
    Voor het joodse volk van Mozes, gold deze wet enkel voor de joden onder elkaar. Daarbuiten gold de “wet van de sterkste” en “oog om oog, tand om tand”.
    Eeuwige genadeloosheid en zucht tot overheersing, tegenover andere volken is het gevolg en kenmerkend voor het joodse volk.
    De essentie volstaat, verder uitweiden kan achterwege blijven.

    1. Beste Jules,

     1.
     Mooi dat je je opmerkingen in deze post bijstelt. En inderdaad is het uiterst laakbaar dat Aantjes zijn verleden (publiekelijk) verzweeg. Hij had immers dan nooit de politieke rol kunnen spelen die hij blijkbaar ambieerde. De onthulling kwam nadat hij de in protestantse kring alom geprezen “Bergrede” had gehouden. Ik herinner mij nog dat er dominees over preekten alsof het uit de Heilige Schrift kwam. Zo geroemd en dan zo diep vallen. Zijn motivatie was een alledaagse, en had dus niets te maken met de in sommige protestantse kringen problematische omgang met Hitler-Duitsland, namelijk dat ook deze overheid, als elke overjheid, van God gegeven was. Ook ging men in protestantse kring moeizaam om met wat waarheid spreken is. Ik herinner mij uit en protstante roman dat een boer die in de oorlog onderduikers herbergde, gedwongen werd te antwoorden of er bij hem ondergedoken werd. Hij sloeg hard op de tafel en zei: “Hier zijn ze niet!”Zo had hij dus niet gelogen.

     2.
     In je tweede schrijven kenschets je de Decoloog als de Natuurwet. Wij zijn gebodnen aan de Woorden, niet omdat die in het OT staan, maar omdat de Kerk ons die voorhoudt. Of de Kerk die ziet als Natuutwt, weet ik niet. Misschien dat iemand daarover meer weet.

     3.
     Het is toch wel sterk, Jules, dat je het weer over Joden hebt i.v.m. de Decaloog: “Voor het joodse volk van Mozes, gold deze wet enkel voor de joden onder elkaar.” Dat is natuurlijk onjuist. De Tien Geboden zijn gegeven aan alle twaalf (later: dertien) stammen van Israel. Het overgrote deel van Israel was geen Jood. Ik had dat net geschreven in het bericht waarop jij reageert. Zie ook de berichten van Theudmer: Joden en Israelieten houdt hij steeds netjes uit elkaar.

     4.
     Je schrijft: “Daarbuiten gold de “wet van de sterkste” en “oog om oog, tand om tand”. Je doet alsof deze zaken synoniem zijn. Oog om oog, tand om tand is nota bene een oudtestamentische wet:

     Exodus 21:24, 25
     24 een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, een voet voor een voet 25 een brandwond voor een brandwond, een wond voor een wond, een buil voor een buil.

     Deuteronomium 19:21
     21 Je mag geen medelijden hebben: een leven voor een leven, een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, een voet voor een voet.

     Je kennis van het OT houdt niet over, beste Jules. Je schrijft hier ook wel eens dat een katholiek niets met het OT van doen zou hebben. Dat is een manicheïsche ketterij. Manicheeërs verweten de katholieken immers slaafs het OT van de bijgelovige Joden te hebben overgenomen. Hun verwerping van het OT was uiteraard gnostich van aard.

     1. En: “oog om oog, tand om tand” beoogde juist wraakzucht binnen de perken te houden. De wet was dus allesbehalve heidens.

      1. Welnu, beste Rinze, het protestante denken laat nog zijn sporen na !!
       1. Om met het laatste te beginnen, het OT is voor katholieken een afgesloten boek, “…….wat verouderd is en afgeleefd, is zijn opheffing nabij.” (Hebr. 8 : 13) ;
       voorts, “…………..om gerechtvaardigd te worden door het geloof in Christus, en niet door de werken der Wet ; want niemand wordt gerechtvaardigd door de werken der Wet.” (Gal. 2 : 14-17)
       en tenslotte, “………….De Wet is dus onze tuchtmeester geweest tot Christus komst, opdat we gerechtvaardigd zouden worden door het geloof. Maar nu het geloof is gekomen, staan we niet langer onder de tuchtmeester. Want kinderen van God zijt gij allen door het geloof in Christus Jezus ; allen hebt gij u met Christus bekleed, omdat gij allen gedoopt zijt tot de gemeenschap met Christus.”
       (Gal. 3 : 24-27)

       2. Natuurlijk, de 10 Geboden zijn aan alle joden gegeven, alle Mozes joden van de 12 stammen. Het maken van verschil met Israëlieten, speelt nauwelijks een rol. Het kan historisch juister zijn, maar is verwarrend voor de lezer van nu.
       Zij bestaan immers niet meer, fysiek en genetisch verdwenen, opgelost in het niets van de Diaspora, na de 2 verwoestingen van de Tempel en de oude stad Jeruzalem. De huidige Palestijnen lijken er nog het meest op. Wij hebben nu te maken met Khazar bekeerlingen van eeuwen later, zoals hier boven is aangegeven. Het joodse Khazar rijk is verdwenen eind 10de eeuw.

       3. Dat “oog om oog, enz…..”, heeft U kennelijk niet begrepen. In het Christelijke denken is dat een anomalie, beste Rinze. Wraak is altijd zondig.
       Daarentegen, in het joodse denken niet, zelfs een culturele verplichting.

       4. Over de diepere motivatie bij de kwestie Aantjes, tasten we in het duister. Waarom precies hij in Duitsland, in 1944, tekende weten we niet exact. Ik heb mijn twijfels bij die links linkse Gristelijken en hun dubieuze verhouding met de overheid.
       Katholieken daarentegen houden de overheid minstens op afstand ; voor de realisten onder hen is de overheid altijd vijand nummer 1 !!

  2. De Talmoed is een mondelinge overlevering onder de Joden, en volgens hen is het de correcte interpretatie van de Wet van Mozes; in de realiteit is het talmoedisme echter in tegenstrijd met wat Mozes bedoeld heeft. Christus beschuldigde ten tijde van Zijn publieke predicatie ook reeds de Joden omdat zij de goddelijke wetten probeerden te verdringen met menselijke, eigengemaakte nepwetten.

   Het talmoedisme is werkelijk een gruwelijke en godslasterlijke leer.

   Het kabbalisme is een synthese van meerdere heidense esoterische tradities rond een kern van gnosticisme en in een Hebreeuwse verpakking; het is pantheïstisch en dus tegenstrijdig met het christelijk monotheïsme. Het kabbalisme is het vehikel van de oude duistere doctrine van Egypte en Babylon, en de leiders van Juda hebben de oude geheimleer van Israël vervangen door die heidense leer uit haat voor de Heer Jezus Christus. Doorheen de eeuwen werd de kabbalistische leer mondeling binnen een selectieve kring van Joden doorgegeven terwijl het talmoedisme de structuur was waarmee het breder Joods publiek bestuurd werd. Het was via die geselecteerde groep van Joodse magiërs dat de duivel doorheen de eeuwen sturing gegeven heeft aan de synagogen in hun strijd tegen Christus.

   De oude geheimleer van Israël was een uitdrukkelijker onderricht van de christelijke mysteriën dat de priesterzonen van Aäron moesten ontvangen en doorgeven. Het breder volk van Israël kreeg een meer impliciet onderricht. De heilige apostelen kregen van Christus de opdracht om de geheimleer openlijk te verkondigen en om te verkondigen dat Hij de Messias was over Wie de leer ging. De reactie van hun tegenstanders was om daar een occulte hekserij tegenover te zetten, het kabbalisme; het is dan ook geen toeval dat het huidig goddeloos wereldsysteem bestuurd wordt door kabbalisten, aanhangers van de Zohar, van Sjabbetai Tzevi en van Jacob Frank.

   Het inspuiten van de “gojim” met gif en het zaaien van oorlog en maximale chaos om de “gojim” te ruïneren doen zij in overeenstemming met hun duivelse kabbalistische leer, en de vrijmetselaars zijn hun knechten die de plannen uitvoeren.

   Over Willem Aantjes weet ik zo goed als niets, dus over dat onderwerp kan ik niet veel schrijven.

   PS: Ter ondersteuning van mijn punt omtrent de verdelgingsoorlog van Israël tegen de nefilim, zie hoofdstuk 2 van Deuteronomium; de Israëlieten mochten niet oorlog voeren tegen de zonen van Lot en die van Esaü, want God had in die landen de nefilim bestraft en de landen aan de genoemde volkeren gegeven. God verdelgde dus duivels in die landen om de landen aan mensenvolkeren te geven, en dit heeft Hij ook voor de Israëlieten gedaan. Ik moet hierbij ook denken aan de legende die zegt dat Trojaanse voorvaderen van de Britonnen, toen zij Albion koloniseerden, tegen reuzen gevochten hebben.

   1. Theudmer, het zal je wel bekend zijn dat de “goede heiden” Vergilius (Zie: Dante) in zijn Aeneis meent dat de Romeinen juist van de Trojanen afstammen. Zo wist hij het Romeinse gezag te legitimeren. Wij stammen, meen ik, van de Carthagers af.

    1. Volgens de Kroniek van Fredegar stamden de Franken af van Trojanen, en volgens de IJslandse Proza-Edda van Snorri Sturluson was de menselijke koning Odin van Trojaanse afkomst en stamden de Germaanse huizen af van die Odin. Dan is er ook nog de traditie van Britonische afstamming van Trojanen en uiteraard is er de oude overlevering dat de Romeinen van Trojaanse origine waren.

     Moderne historici poneren dat dergelijke Trojaanse afstamming verzonnen werd door volkeren om zich een bepaalde oorsprong te geven als politiek instrument, maar ik ga niet uit van dergelijke intenties en ga anders om met oude tradities. Het is trouwens een opmerkelijk feit dat de Germanen daadwerkelijk vanuit de Zwarte Zee-regio westwaarts gekomen zijn, en dat is het gebied waar het oud Troje gesitueerd wordt. De paardencultuur van de oude Germanen toont ook de connectie met het ruiternomadisme dat diepe wortels had meer ten oosten van hier.

     Of wij werkelijk van Trojaanse oorsprong zijn weet ik niet, maar er zijn, zoals gezegd, meerdere tradities over, en te midden van de Franken werd dat op schrift gesteld bijna direct nadat zij begonnen te schrijven, wat de Germanen niet deden voor hun bekering; dat zou kunnen wijzen op een oudere mondelinge traditie over Trojaanse afkomst. Duidelijk is het voor mij wel dat de Germanen hun origine hebben te midden van de nomadische ruitersculturen oostwaarts van hier.

 15. @; @; @;

  @; Theudmer schreef in zijn reactie op 16 augustus 2021 om 17:36::
  ••Met de komst van de Messias werd de geheiligde rust verplaatst van de zevende dag (de dag van het voltooid zijn der schepping) naar de zondag (de dag van de Verrijzenis van Christus, het {{principe}} van de nieuwe schepping)▪︎

  De huidige moderne mens wil graag zichzelf -zijn-

  Pater Daniel Maes schreef•• Als derde eigenschap van ons menszijn behandelden we het [gewond] zijn door de [oer]zonde. We trachten nu “het mysterie van het kwaad” beter te begrijpen. En verderop >> De oerzonde heeft {de harmonie van ons kennen en willen} aangetast en gewond maar [niet geheel] vernietigd.

  In het boek: Dante en de kerk van Antoon Ariaens.. wordt de theologie over de {harmonie van ons kennen en willen} voor de leek op een begrijpelijke wijze uitgelegd.
  Om Dante’s dichtwerk te kunnen volgen heb ik geen goede geest, ik bedoel: heb ik geen aanleg voor.. maar voor zijn [kenleer] …als ongeveer 7 jarige stond liep hij eens om mijn bed ..zonder zich bekend te maken ..maar toen ik het boek:: -Het Nieuwe Leven- voor het eerst las wist ik dat hij het was..dus het zich eerder bekend maken was niet van node.

  In hoever de mens zich-[zelf] zal zijn zal blijken bij de Waarschuwing in het 6e zegel reinigingsoordeel, Openb.6:12-17 en o.a. Maleachi 3:1-5 …vandaar dat ‼️ vóór de Waarschuwing nog de Maleachi 3:1 bode moet komen. BIJ Dante is de Maleachibode de [ Messo di Dio ].. de boodschapper van God ..hij is ook de Veltro..die de Reus en de hoer zal doden. De “Reus” komt overeen met het Beesten-systeem-stelsel in het boek Openbaring van Johannes.
  De Hoer is de bijbelse valse profeet in 2Thess.2:3-4 de voorloper van de antichrist.

  In Jesaja 11:4 zie ik dan ook de valse profeet maitreya als de tiran..die wordt gedood.

  De Veltro profetie impliceert de eindtijd-Cyrus in confrontatie met de valse profeet in Jesaja 46:11
  De ROOF-vogel uit het (Occulte) Oosten betreft de valse profeet.
  De 2e versregel betreft de eindtijd Cyrus; de 1e en de 2e versregel betreffen taalkundig geen paralleltekst..ofschoon door de deskundigen veronderstelt.🙉

  Dante’s Messo di Dio..de Veltro..de 5-10 en 5 ..en de wettige Erfgenaam van het Adelaarsteken (de koningskroon) zijn één en dezelfde persoon.
  Dante’s 3 reizen door de hel-vagevuur-hemel waren visionair en waren niet een product van zijn dichtkunst..zoals veelal veronderstelt wordt..helaas.

  Het eeuwig verbond in Jesaja 24:5 betreft het oerbeginsel van vóór de zondeval waartegen de mens in en naar zijn eigen natuur zondigt.. en daarom dragen wij dat oerbeginsel.. als een “rode draad” nog steeds in ons.

  Het {{principe}} van de nieuwe Schepping, waar @; Theudmer over spreekt impliceert daarom twee -zijns–niveau’s die de gehele mensheid in de eindtijd doorlopen MOET ..”graag of niet-graag”
  Het “principe” van de twee duistere nachten van de ziel bij Johannes van het Kruis zullen in de eindtijd “algemeen” worden.

  Bij Dante zijn er 3 eindtijd profetieën één in de hel over de dood van de bijbelse valse profeet, de HOER en het einde van een wereldheerschappij..de REUS.
  De HOER komt dus vóór het 6e zegeloordeel.

  De profetie over de 515 impliceert het herstel van het oerprincipe van de vrije wil door de genade.

  De 3e profetie ..betreffende het Adelaarsteken impliceert het herstel van het Adamitische koningschap over de GEREINIGDE SCHEPPING.
  Tolkien was katholiek maar het schijnt ook een vrijmetselaar.. volgens Marcel Messing ..die bij de vrijmetselaars.. in en uit wandelt ..dus waarschijnlijk zelf er ook een is.
  De vrijmetselarij weet dus van de !Return of the King!
  TOLKIEN weet zelfs te zeggen: ..de {half-ling} zal stellen de Daad…dus jegens de valse profeet.
  De half-ling impliceert de hypostatische vereniging van natuur-GENADE begrepen naar Hebreeën 4:12 ..de Hypostatische Mensengel in Openb.10.. de voorlaatste Franse Monarch.🤭…🤫>> niet tegen @: Theudmer zeggen 😉..🤣…..
  Want volgens Jules van Rooyen is Benjamin alias @:Theudmer ..een nogal juridisch personage.‼️

 16. Wat Aantjes betreft ‼️

  Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Aantjes in het kader van de Arbeitseinsatz op 19 juli 1943 door de directie van de PTT uitgezonden naar Güstrow (Mecklenburg, Duitsland). Naar Aantjes eigen woorden weigerde hij geen dienst, omdat anders mogelijk een gehuwde PTT’er zou worden uitgezonden. Hij zou geprobeerd hebben zich later aan deze verplichte tewerkstelling te onttrekken door zich in september 1944 in Duitsland aan te melden bij de Germaansche SS. Volgens plan zou hij naar Nederland worden gebracht voor een opleiding voor politiediensten op het landgoed Avegoor bij Ellecom. Hij werd echter door het SS-Hauptamt gemobiliseerd, teneinde ingedeeld te worden bij de Landstorm Nederland (een onderdeel van de Waffen-SS). Aantjes weigerde dit en werd hiervoor gevangengezet in het strafkamp Port Natal bij Assen, waar hij later assistent van de kampadministrateur werd. In dit kamp heeft hij tot het einde van de oorlog vastgezeten.[1] Begin 1945 waren er niet genoeg Duitse wachters en functioneerde Aantjes met andere gevangenen als zodanig.[2]

  Zijn lidmaatschap van de Germaansche SS heeft hij na de oorlog steeds verzwegen, zowel voor de bijzondere rechtspleging, de ARP als bij de verklaring die hij moest tekenen toen hij in september 1945 ging studeren aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde tot 1952 rechten en was lid van de Societas Studiosorum Reformatorum. Vervolgens was hij tot 1969 werkzaam voor de Nederlandse Christelijke Aannemers- en Bouwvakpatroonsbond (NCAB); hij begon als juridisch medewerker en werd vervolgens adjunct-secretaris en vanaf 1959 algemeen secretaris.

 17. @@@

  Volgens de legende ❓ begint de geschiedenis van de Kabbala bij Adam. God zou Adam alle geheimen van de Schepping en het universum onthuld hebben. Deze onthullingen gingen verloren door de zondeval van Adam en Eva.
  De tweede keer dat God zijn geheimen onthulde was aan Abraham die ze mondeling doorgaf aan zijn zoon Isaac. Isaac gaf ze door aan zijn zoon Jacob en die gaf ze weer door aan zijn zoon Jozef. Maar Jozef verzuimde de kennis door te geven en nam de geheimen mee in zijn graf.

  Kabbala
  God onthulde voor een derde keer zijn geheimen aan Mozes op de berg Sinaai. Behalve de geschreven wet (de Thora, waaronder ook de tien geboden) gaf God ook de mondelinge onthullingen aan Mozes, uitsluitend bestemd voor ingewijden.
  De kabbalistische kennis is gebaseerd op de geheime leer die Mozes mondeling ontving. Mozes wordt dan ook als de eerste kabbalist beschouwd.

  De vroegste sporen
  Tussen de derde en zesde eeuw voor Christus circuleert er een manuscript, Sefer Yetzirah (Het boek van de Creatie), waarvan de auteur onbekend is. Het is slechts enkele bladzijden lang maar wordt als één van de oudste en belangwekkendste kabbalateksten beschouwd. De auteur onthult de diepere lagen van het bijbelboek Genesis. Hij stelt dat de schepping op ‼️ twee verschillende niveaus heeft plaatsgevonden. Op het niveau van ‘een concept’ ‼️en het niveau van ‘de fysieke‼️ manifestatie van dat concept’. God had een idee en toen maakte hij dat idee tot realiteit. Het proces om van idee tot realiteit te komen onthult alle basisprincipes zoals die in het hele universum in elk leven werken.

  Dit manuscript beschrijft voor het eerst de kabbala basisbegrippen zoals Sefirot (de tien eigenschappen of krachten van God) en de diepere betekenis van het Hebreeuwse alfabet. In de interactie tussen die tien eigenschappen en de tweeëntwintig letters werd alles in het universum gecreëerd. Het zijn de bouwstenen van het heelal. Het boek legt uit dat wie deze 32 elementen werkelijk kent en hun proces begrijpt, de formules kan creëren om te scheppen zoals God.

  Kabbala
  Pythagoras
  Deze theorie is nauw verwant met de ideeën van de filosoof en wiskundige Pythagoras. Niet zo verwonderlijk; van Pythagoras is bekend dat hij in tijdens zijn jeugdige rondreizen in Babylon les kreeg van de Joodse profeten Daniël en Ezechiël.❓

  Pythagoras
  Pythagoras ging er van uit dat het universum kon terug gebracht worden tot wiskundige formules. De genetische code en de nummering van de chemische elementen zijn verwant aan de numerologische opvattingen die de Kabbala bestudeert.

 18. @; Rinze ..nav. (18 augustus 2021 om 12:28)

  Wat @: Theudmer er niet bij zegt is dat het een aantal van de verloren stammen van Israël betreft die westwaarts getrokken zijn.. in het huidige West Europa.
  Waar zijn de 10 stammen van Israël gebleven..zou je kunnen googlen.. of.. franklinterhorst
  Voor alias Theudmer is dat een klein trauma want hij wil niet erkennen dat de stam Zebulon in de eindtijd wel aan een werkelijke zee zal wonen en niet aan de “zee” van Galilea.. zo heeft ook hij z’n kortzicht-igheid 🙈

  Jesaja 9:5 is moeilijk te verteren voor e-lias Theudmer, de vraag blijft: is vers 3 en 4 vervuld in de
  tijd van Jezus leven ?! Nee dus.
  Is Jezus geboren op het grondgebied van de stam Zebulon.. nee dus.
  Is een van de twee Franse eindtijd Monarchen geboren in de Zebulon-Nederland..Ja dus.
  De heilige Hilarion heeft het ook voorzegd ..in een van de laatste artikelen heb ik die profetie geplaatst in een van mijn reacties.. wijselijk is hij even doofstom 🤣 en 🥱

 19. Beste Jules,

  1.
  Ik antwoord je maar even hier, voor het geval sommigen hier de discussie gaan missen. Overigens, bedankt voor je antwoord. Ik zou toch de, ook door jou als historisch meer-juiste benamingen, liever handhaven: Joden als slechts een klein onderdeel van het Israelische volk, en dat niet omdat er hier op dit forum een scribent beweert dat Nederlanders van de stam Zebulon afstammen! Wel, omdat alle Israelieten maar voor het gemak joden noemen je precies in de joods-rabbijnse val doet lopen. De Farizeeën/rabbijnen kunnen dan in hun handen wrijven: ze kunnen zo het hele OT claimen als hún boek.

  De joodse religie is niet, althans niet zonder meer, dezelfde godsdienst als die van voor de val van Jeruzalem. Er zijn studies verschenen waarin wordt beweerd c.q. aangetoond dat de rabbijnse godsdienst zelfs een volstrekt andere, “nieuwe” godsdienst is. Het is dan ook niet juist om te stellen dat Jezus en de apostelen de joodse (rabbijnse) religie beleden! Ze waren natuurlijk wel Joden. (Let erop dat ik hoofdletter en kleine letter hier bewust afwissel.)

  2.
  Religieuze Joden hebben de neiging Joodse kwesties naar hun rabbijnse visie te trekken. Mij verbaast het altijd dat bij Shoah-herdenkingen rabbijnen vooraan staan en mensen als Rutte met een keppeltje op verschijnen. Zo lijkt het erop dat Joden om hun religie zouden zijn vervolgd en uitgemoord. Joden werden echter vervolgd om hun vermeende “ras”. Mensen die al generaties niets met het jodendom uitstaande hadden, soms zich niet eens bewust waren van hun Joodse wortels, werden net zo goed slachtoffer. Ik vind het een gotspe dat religieuze Joden zo’n herdenking claimen.

  3.
  Dan nog even over het OT. Als dit voor christenen geen betekenis zou hebben, waarom heeft de Katholieke Kerk (= pleonasme!) dat dan tot onderdeel van de Heilige Schrift verklaard? Wij hebben dan nog wel de deutero-canonieke Boeken (deutero, maar wel canoniek!), die door de Joden tot apocrief zijn verklaard. Protestanten, in navolging van Luther, hebben de joodse canon, hoewel de boeken in de katholieke volgorde bleven staan.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht