6 augustus: Gedaanteverandering van Jezus Christus

De post-conciliaire Kerk zit verveeld met de vele wonderen, die getuigen van de goddelijke kracht die in de persoon Jezus Christus tot uiting komt en dus ook van zijn eigen goddelijkheid. Ook over het hiernamaals, het leven na de dood, nochtans een essentieel geloofspunt, wordt angstvallig gezwegen. Het bovennatuurlijke  moet zoveel mogelijk uit het christelijk collectief geheugen verbannen worden, om plaats te maken voor de cultus van de mens, versmolten in een kunstmatige zelfbevrijding, los van een door de eeuwen geboetseerde katholieke  spiritualiteit, vooral als die teruggrijpt naar de eeuwenoude Traditie. Grenzeloze consumptie en georchestreerde leegheid zijn het resultaat.

Het feest van de Gedaanteverandering , dat wij vandaag vieren, is een votieffeest, dat door paus Callixtus III in 1457 werd ingesteld, na de overwinning op de Turken onder de muren van Belgrado. Het bestond echter al in de vijfde eeuw in de Oosterse Kerken. De Gedaanteverandering of Transfiguratie is voor de Orthodoxie het grote zomerfeest, het oude feest van Christus-Koning.

De Gedaanteverandering van de Verlosser is een gebeurtenis die door de kerkvaders tot een van de grootste wonderen wordt gerekend, waardoor de Vader van zijn Zoon getuigt.

Het was tijdens het tweede deel van het openbare leven. De blik van de Heiland was reeds op het kruis van Golgotha gericht. Op een avond ging hij met Petrus, Johannes en Jacobus, de drie apostelen, die hem het meest dichtbij stonden, naar de berg Thabor. De nacht viel en terwijl de Meester bad, vielen de discipelen in slaap. Jezus was nog in gebed, toen plotseling de uitstraling van zijn goddelijkheid door het omhulsel van zijn menselijke natuur drong: hij werd getransfigureerd. De leerlingen worden wakker , zij zijn verblind en getuige van het wonder.

Mattheus ,  XVII, 1-9; Marcus, IX, 2-9; Lucas, IX, 28-30 en de heilige Petrus zelf, in zijn tweede epistel, I, 10-21, vertellen, het wonder.

Wat is nu de diepere betekenis van dit feest?

a) Wij moeten met respect en in een geest van aanbidding onze eeuwige God aanschouwen; ook vandaag , vieren wij zijn Koningschap.

b) Wij moeten in zijn Gedaanteverandering een voorspiegeling zien van de onze , zoals die op een dag zal plaatsvinden: wij wachten op de Heiland, die de gedaante van ons aardse lichaam zal veranderen en het gelijkaardig zal maken aan zijn verheerlijkte lichaam.

c) De morele draagwijdte van het feest wordt hier duidelijk; onophoudelijk moeten wij naar deze tranfiguratie toewerken door ons innerlijk en spiritueel leven te verdiepen en door de onthechting van aardse ballast.

d) Wij hebben een sacrament van de Transfiguratie: dat van de Eucharistie. Bij de mis, opgedragen in het besef van het goddelijk mysterie, is de Getransfigureerde Heer onder ons. Tijdens de consecratie wordt het brood zijn lichaam en de wijn zijn bloed; in de heilige communie ontvangen wij ” de kiem der heerlijkheid” en het onderpand van de toekomstige verrijzenis.

Daarom is dit feest van de Gedaanteverandering zo essentieel. Het toont de Goddelijkheid aan van Jezus Christus en geeft ons een concreet beeld van de gedaanteverandering die ons eigen lichaam na de dood en het oordeel zal meemaken. Ook het lichaam van Christus na zijn verrijzenis doet denken aan de Gedaanteverandering. Dit verheerlijkte lichaam was van een andere aard dan zijn eerder menselijke lichaam.

Ook voor ons, gelovige christenen van 2021 is deze gedaanteverandering een concrete belofte. Het is een perspectief dat doet duizelen! Als wij ons in alle nederigheid in dit mysterie verdiepen, kan dit alleen maar ons geloof en onze hoop een enorme ” boost ” geven, een geestelijke vitaminekuur, zo u wil.

Auteur:Veroon ter Zee

21 commentaren op “6 augustus: Gedaanteverandering van Jezus Christus

 1. Goed artikel, de gedaanteverandering van Jezus laat niet alleen iets zien van zijn Godsmens zijn, maar zegt ook iets over ons. Want er zal een generatie zijn op aarde die de fysieke dood niet zullen meemaken dat leerde de apostel Paulus zeer duidelijk. wanneer de atomen zullen splitsen. Jezus zag dit als volgt: twee mensen zullen in het bed liggen, de ene zal worden meegenomen de andere niet, twee op een akker de ene zal worden meegenomen de andere niet. Er wordt te weinig in exegetisch onderwijs daarop gewezen, en daar mag ook eens iets over geschreven worden.

 2. @..@..@..

  ▪︎Citaat:
  b) Wij moeten in zijn Gedaanteverandering een voorspiegeling zien van de onze , zoals die op een dag zal plaatsvinden: wij wachten op de Heiland, die de gedaante van ons aardse lichaam zal veranderen en het {gelijkaardig} zal maken aan Zijn verheerlijkte lichaam.

  De volgende linken _https://youtu.be/tb0_Q0OcBZc_doen begrijpen dat met de Waarschuwing in het 6e zegeloordeel tegelijkertijd de Dag des Heren betreft ..het gaat om een éérste transformatie die vooraf [moet] gaan als fundament, grondslag voor verheerlijkte opstandingslichaam, het Licht-lichaam op de Jongste Dag bij het laatste oordeel..Dan.12:2-3.

  Maleachi 3:2-5 vindt je ook in de volgende link terug-_https://youtu.be/x7TN-gYvXo4_de mensheid wordt gereinigd en zal in zijn gestalte zichtbaar een lichtglans uitstralen maar het is dus nog [niet] het verheerlijkte opstandingslichaam zoals beschreven in 1Kor.15:51-55 en 1Thess.4:15:17 en Dan.12:3-4
  De [doorgang door de eeuwigheid] ..in Openb.6:[14]..van de ziel en geestelijke vermogens van de ziel betreft dus de grote Waarschuwing “van” Garabandal. _https://youtu.be/mfmbxGxIcwM_•••

 3. @; willy..

  Je schreef ••Want er zal een {generatie} zijn op aarde die de fysieke dood niet zullen meemaken dat leerde de apostel Paulus zeer duidelijk.

  Iedereen kan begrijpen dat het de laatste generatie zal betreffen die de antichrist overleven zullen, die opgenomen worden naar 1KOR.15:51-55 ..1Thess.4:15-17 ..Dan.12:2-3..etc.

  De evangelische christenen veronderstellen dat zij [zodanig] opgenomen..(voor de eindtijd verdrukking).. zullen worden, dat ze zelfs (bij die opname)..al het verheerlijkte opstandingslichaam zullen ontvangen..en dan terugkeren om 1000 jaren hier op aarde met Jezus Christus te regeren.
  Ongeveer zoiets dergelijks veronderstelt een zekere @Theudmer ‘alias’ Benjamin..alhier 🙉

  Deze mensen willen in hun onnozelheid de noodzakelijke reiniging in het 6e zegel oordeel overslaan..die protestanten zijn wel furieus tegen de ten hemelopname van de Moeder van Jezus Christus, met ziel én lichaam..nadat ze toch éérst stierf ((want bijgelovigen konden Haar eventueel als een godin gaan zien))dan..terwijl ze eigenlijk niet hoefde te sterven omdat Zij nooit aan de erfzonde onderhevig was..want de zonde bracht de dood.

  Jaap Dieleman is bij de evangelische christenen een van die velen die deze verkeerde opname leerstelling presenteren terwijl een of enkele katholieke zieners de DOORGANG door de eeuwigheid verkondigen en wat dan Openb.6:14 impliceert.

  Iemand merkte eens op dat in Openb.20:3 staat dat de {{volkeren}} niet meer misleid worden voor de die “1000” jaar en hetgeen te onderscheiden is van een persoonlijke misleiding.
  Ook staat er dat alleen satan gebonden wordt.. maar in Jesaja 24:21-22 staat wel weer dat ook die andere gevallen engelen gebonden worden.. maar dat zullen we dan wel begrijpen.

  2Thess.2:8 betreft de ondergang en dood van de antichrist bij de Wederkomst bij het laatste oordeel ..maar zelfs in de voetnoot van de Petr.Can.vertaling wordt het 6e zegeloordeel in Openb.6 geïdentificeerd met het laatste oordeel in het 7 zegel ..wat dus een totale mis-vatting is ..en waarschijnlijk is @; Theudmer ook bij die mis-vat-ters ..😱..💆‍♂️..hij bezit dan ook niet het koninklijk overzicht van de Adelaar. 🤭..😁.

  1. Ik heb niet gezegd dat er een opname zal zijn van christenen zoals protestanten beweren, maar wel dat er na Antichrist een Duizendjarig Rijk van de heiligen der Eerste Verrijzenis gevestigd wordt zoals de katholieke kerkvaders leerden die Sint Johannes Apostel nog levend gehoord hebben; ik heb Jo dit al eerder duidelijk gemaakt, maar hij kiest ervoor om hier bewust te misleiden omtrent mijn standpunt. Ook heb ik hem reeds duidelijk gemaakt dat ik houd dat de Eerste Verrijzenis nog niet de lichamelijke glorificatie brengt maar louter de herstelde staat van Adam voor de Zondeval; de glorificatie geschiedt pas na het Duizendjarig Rijk.

  2. Het Zesde Zegel betreft niet Antichrist en zijn valse profeet en het Zevende Zegel betreft niet het Laatste Oordeel. De Zeven Zegels gaan over gebeurtenissen van voor het verschijnen van het beest en de pseudoprofeet.

  3. @ Jo
   De evangelische christenen zijn protestanten en zijn bijgevolg geen christenen. Wat voor zever schrijft je!

 4. De lichamelijke transformatie van de heiligen in glorie zal plaatsvinden bij de Algemene Opstanding aan het einde van de Millenniale Week, dus na de duizendjarige regering van de heiligen in Sion, de sabbatsrust, in de Zevende Dag, het Zevende Millennium dus. De Verrijzenis en Glorificatie van het Lichaam van Christus geschiedde op zondag, de dag na de sabbat (zaterdag); daarom wordt de zondag ook de achtste dag genoemd. Zo ook zal de Algemene Opstanding en de lichamelijke glorificatie van de heiligen plaatsvinden na het Duizendjarig Rijk van het Zevende Millennium, dus aan het begin van de Achtste Dag, de Dag van de Eeuwigheid.

  Volgens de Gelukzalige Katharina Emmerick werd Christus de Heer geboren rond het jaar der schepping 4000; Hij is dus geboren op of rond het jaar 4000, dus aan het begin van het Vijfde Millennium. Wanneer men dan de jaren sinds de Geboorte van Christus tot nu daarbij optelt, dan ziet men dat wij ons heden in de vroege jaren na het jaar 6000 bevinden, in het begin dus van het Zevende Millennium, de Zevende Dag, die van de sabbatsrust. Ik ben er dus van overtuigd dat de Wederkomst van Christus in dit millennium zal geschieden, en ik geloof dat het zelfs in deze 21ste eeuw nog zal geschieden. Dat komt overeen met wat de profetes Zuster Jeanne de la Nativité (Jeanne Le Royer) zou gezegd hebben; zij zou in de geest van profetie gezien hebben dat, indien de Wederkomst van Christus niet op het einde van de twintigste eeuw zou geschieden het zou geschieden in de 21ste eeuw.

  Ik geloof dus dat in deze eeuw nog de eschatologische sabbatsrust zal beginnen, maar eerst moet nog de triomf van de heilige Kerk over de Nieuwe Wereldorde plaatsvinden via de Heilige Paus en de Grote Monarch van de profetieën. Pas na de Kerkrust van de Grote Monarch zal Antichrist verschijnen; zijn tirannie zal 3 jaar en een half duren en wordt beëindigd door de Wederkomst van Christus.

  Ik denk dat de driedaagse duisternis, vernoemd door de Gelukzalige Anna Maria Taigi, gezien werd door Sint Johannes na de opening van het Zesde Zegel door het Lam in het Boek der Apocalyps. In het Boek der Apocalyps ontstond er een stilte van quasi een halfuur na de opening van het Zevende Zegel door het Lam (“quasi media hora”). Een halfuur is dertig minuten; ik geloof dus dat die stilte naar de ongeveer dertigjarige Kerkrust verwijst die de komst der Grote Monarch doet aanbreken.

  De Millenniale Week werd onderricht door oude kerkvaders. De scheppingsweek in Genesis is uiteraard letterlijk geschied, maar die scheppingsdagen verwijzen tegelijkertijd profetisch naar de millennia tussen de schepping van de wereld en de eschatologische voleinding.

  1. Wat het eerdergenoemd halfuur betreft heb ik ondoordacht geschreven; de Hebreeërs hadden uiteraard geen uren in de zin van zestig minuten, maar verdeelden de dag in uren op basis van zonsopgang en zonsondergang.

   Het blijft wel zo dat de gewijde tekst duidelijk een korte rusttijd aankondigt, en volgens mij gaat dat over de tijd van de Grote Monarch.

 5. @; @: @:

  ▪︎Citaat uit het bovenstaande artikel::
  ••Grenzeloze consumptie en georchestreerde {leegheid} zijn het resultaat••

  Zou men de “leegheid” willen vertalen met het –niets– en dat -niets- als een noodzakelijke voor-waarde om tot onder-scheiden te komen..dan is een [relatie] alleen mogelijk door het onderscheid
  zoals bij man vs vrouw ..want het begrip relatie impliceert distantie in onderscheid, vandaar het individu -zijn- in zijn persoonlijke uniekheid.

  Het collectief van de samen-leving is het nieuwe heilsanker geworden.. dus naar het model van Klaus Schwab en de andere wegbereiders van de antichrist én wereldregering..wij zullen dan niets meer bezitten en toch dan gelukkig “zijn” ..zij draaien alles om en bedoelen, dat als zij alles bezitten zij dan de gelukkigen zullen zijn.. want alle bezit behoort toe ..zij als de Illuminati-herders van deze wereld…zij zijn het die grenzeloos dan zullen en kunnen consumeren.. naar hun believen.. De mens moet dus zijn unieke individuele ziel op-offeren aan het AL van het collectief- heil.

  Zij die niets meer bezitten ..bezitten dan werkelijk niets meer en dat betreft dus impliciet HUN ziel ..want hun unieke ziel is dan [[opgelost]] in het AL van het collectief-heil..en dit terwijl onze ziel en zaligheid IN Jezus Christus zou moeten zijn want Hij wil door Zijn genaden ons juist herstellen in de oorspronkelijke vrijheid van vóór de verslaving aan de zonde..

 6. @; Theudmer,

  ▪︎Je schreef:
  >> Ook heb ik hem reeds duidelijk gemaakt dat ik houd dat de Eerste Verrijzenis nog niet de lichamelijke glorificatie brengt maar louter de herstelde staat van Adam voor de Zondeval; de glorificatie geschiedt pas na het Duizendjarig Rijk.<<

  De éérste opstanding, (Verrijzenis) zien we in Openb.20:5-6 en betreft de nieuwe bovennatuurlijke leven van de ziel in de hemel na de dood..in vers 4 wordt dan ook van zielen gesproken.
  Tegenover de Verrijzenis van het lichaam bij het laatste oordeel is zij een opstanding ten leven.
  De tweede dood is de verdoemenis.
  Dus met jouw bovenstaande passage in je eerdere reacties breng jij zelf al verwarring aan ..ofschoon ik je nu in de 2 vorige reactie al beter kan volgen in je specifiek "Belgisch" taalgebruik en wat je nu feitelijk bedoelt en hetgeen wat overeenkomstig is met mijn gedachtegang.. en boers ongecultiveert taal[gebruik] ..mede ook door mijn geheugen als een opgeboorde zeef.

  Maar bij Vassula staat het volgende op 25 februari 1998::
  ••Mijn hele Schepping zal schijnen van een schitterend Licht..in het doopsel van de Zuivering (de Waarschuwing) zullen jullie worden hervormd tot je EERSTE BEELD▪︎ …
  Wat dus de staat van vóór de zondeval impliceert.

  Zoals iedereen kan begrijpen wil dat dus niet zeggen dat de gehele mensheid dan niet meer zal zondigen.. maar wat die Sabbath-[rust] in Hebreeën 4 betreft krijg ik de [indruk] dat die komt met het 6e zegeloordeel want de Sabbath als 7e dag betreft ten opzichte van de zondag (8e dag bij het laatste oordeel)..dus om in jouw termen te spreken is de kerk-rust van 30-40 jaar de 7e dag maar dan wel de 7e Sabbath-rust ((en herstel van Israël met de koning in Jer.23 en 24))..in Hebr.4 voor de Joden..maar toch tegelijkertijd ook voor de rest van de mensheid !!!
  De rust voor het

  Dat betreft dan het messiaanse tijdperk voor de duur van dat..(symbolische) 1000jarig VredeRijk in Openb.20 [EN] Jesaja 24:21-23 … je geeft het zelf al aan wat betreft de 8e dag ..en wat dan vanzelf overeenkomt met de situatie ten tijde van 1Thess.4:15-17.. de Wederkomst en het laatste algemeen oordeel. ..Sommige groepen van evangelische christenen zijn verontwaardigd dat de katholieke kerk de verplichte Sabbatrust verplaatst heeft naar de zondag.. maar in die vergelijking wordt er met de zondag een meerwaarde toegevoegd aan de Sabbath..en zijn -rust- opvating.. lijkt mij.

  Ook haal je de profetes Zuster Jeanne de la Nativité ((of Nativitas)) aan (Jeanne Le Royer) ..zij zegt dat de antichrist niet gedood wordt door Jezus Christus bij Zijn Wederkomst (2Thess.2:8)..maar (in de tijd) al eerder door de AartsEngel Michaël. ..De overgebleven gelovigen zullen nog een tijd in een toestand van verzuchting zijn.. ((naar het beeld van Maria die zich verteerde in verzuchting naar Haar vereniging met Haar Zoon in de Hemel)).. naar de feitelijke Wederkomst van de Bruidegom.

  En als ik dan nog even terug lees in je laatste reacties dan zie ik dat je niet op de hoogte bent van die profetieën op YouTube waaruit blijkt dat het openen van het 6e zegel begint met de 3 duistere dagen, trouwens dat kun je ook afleiden uit de tekst in de bijbel over het 6e zegel.
  Ook bij de Dag des Heren zie je vermeldingen over duisternis overeenkomstig de duisternis bij het begin van het 6e zegel.

  Ga ik uit wat ik mij nog kan herinneren over wat die Zuster Nativitas zegt over wat vlak vóór het laatste oordeel gebeurt dan is dat het kwaad ..ook in zijn algemeenheid, te niet wordt gedaan bij de val van de antichrist want die personificeert de volheid van het kwaad in persoon en dat kan alleen maar zijn vlak voor het laatste oordeel met hetgeen gebeurt na Openb.20:7.

  Zij vermeldt dan dat er opnieuw een Zuivering van de schepping zal plaatsvinden ..noodzakelijk omdat op het einde van het tijdperk van Vrede de mensheid opnieuw terug in de zonde valt ondanks natuurlijk de reiniging van de schepping in het 6e zegel. Die gelovigen die de antichrist overleven zullen ondanks die reiniging niets te vrezen hebben.

  Als jij veronderstelt dat die half uur stilte in de hemel met het openen van het 7e zegel in Openb.8:1 wel eens met de kerkrust in verband zou kunnen staan ..dan kan ik veronderstellen dat het eerder de overlevenden na de dood van de antichrist vergund is.
  Ik heb de indruk dat Openb.8 met vers 2 ‼️ opnieuw begint te schrijven over wat vóór het 6e zegel gebeuren zal en weer vanuit een andere invalshoek.. vers 1 betreft dan een kort intermezzo wat eigenlijk zou moeten volgen op Openb.20 vers 10.‼️

  Ook het in oordeel in Jesaja 66:14-17+ dat het 6e zegeloordeel betreft, laat begrijpen dat er in vers 17 iemand gedood wordt en dat is de valse profeet (maitreya).
  Als in Daniël 7:11 algemeen aangenomen wordt dat het daar de antichrist betreft en het dus daar maar om een persoon gaat.. dan zou er daar zeker 2 personen moeten zijn vermeld naar hetgeen in Openb.19:20 staat.. ook komt de valse profeet eerder, Openb.13:14.

 7. Dit is ’n zeer duidelijk artikel. Vooral de laatste alinea geeft aan waar wij over mógen dromen zonder dat dit bedrog zal zijn (normaliter zijn dromen bedrog/zinsbegoocheling).

  zinsbegoocheling van zintuigelijke waarnemingen doen = waarnemingen doen die niét met de werkelijkheid overeenkomen.

  Echter, ook voor ons, gelovige christenen van 2021 is deze gedaanteverandering een duidelijke (= concrete, expliciete) belofte van God. Alleen de gedáchte aan die belofte van God aan ons, is écht ’n toekomstbeeld dat doet duizelen.

 8. @; Theudmer..

  ▪︎Je schreef::
  Het Zesde Zegel betreft niet Antichrist en zijn valse profeet en het Zevende Zegel betreft niet het Laatste Oordeel. De Zeven Zegels gaan over gebeurtenissen van voor het verschijnen van het beest en de pseudoprofeet▪︎

  De volgende link bevestigt wat ik hier steeds beweerde over het 6e zegeloordeel..het artikel heb ik pas vandaag –https://www.google.com/amp/s/prayandwatch.wordpress.com/2019/03/08/tekenen-die-leiden-naar-de-3-dagen-van-duisternis-gereed-voor-6e-zegel/amp/– voor de eerste keer gelezen.. de link moet wel nog in de adresbalk geplakt worden.

 9. @; Theudmer

  “U bent heretisch, een dwaalleraar” ..dat schreef je in de topic: ••In Frankrijk roert wat en niet alleen daar; .. op 23 Juli.

  Wat in de h.Schrift staat is de toets en niet de uitleg van kerkvaders.. in welk verband zij dan ook tot deze of gene Apostel staan.
  Uit de h.Schrift, in 2Thess.2:8.. weten we dat de antichrist zijn einde vindt bij de Wederkomst op de Jongste Dag ..Ook houd jij exegetische geen rekening met de [voorlaatste] komst in het -voorbijgaan- van Jezus Christus en God de Vader in het 6e zegeloordeel.

  Openb.19:20 is in zijn tweeledigheid een wraakgericht [&] een Zich in genade openbaren aan Zijn dienaars..(Jes.66 vers 14 >>‼️)..deze tweeledigheid is dus een duidelijk inhoudelijk aspect van het 6e zegel zoals ook blijkt bij Vassula Ryden in de onthullingen over de Waarschuwing (15 sept. 1991)
  De gegeven kenmerkende “details” van het laatste oordeel in Openb.20:11-15 doen begrijpen dat het daar alleenmaar om [voldongen] feiten gaat en de bokken dan ook van de schapen gescheiden zullen worden.

  In Zacharia 12 vers 10.. “en zij zullen opblikken tot Hem die zij hebben doorstoken” is eveneens een aspect overeenkomstig hetgeen wat gebeuren zal in de grote Waarschuwing IN het 6e zegel.
  …Want de gehele mensheid zal in de Waarschuwing opblikken tot Hem die wij doorstoken hebben met onze zonden.. en ook daar wordt dus de Waarschuwing in het 6e zegel al aangekondigd..

  …trouwens ook hoofdstuk 14 betreft het 6e zegeloordeel wat een “Weder”-komst is van voorbijgaande aard want daar trekt Jahweh ten strijde en dat is te onderscheiden van hetgeen in Openb.20:11-15 gebeurt bij het laatste oordeel want daar wordt niet meer gestreden.. maar wordt de geschiedenis afgesloten met een algemeen oordeel.

  De kerk-gemeente (Rkk) zal dan op aarde regeren [in samenhang] met de hemelingen in de hemel onder leiding van de Koning der koningen ..maar deze hemelingen zijn dan nog altijd -zielen- (Openb.20:4) ..die nog geen opstandings Licht-lichaam bezitten.. want dat krijgen de Rechtvaardigen pas bij het laatste oordeel.. hetgeen jezelf ook betoogt ..en te begrijpen in 1Thess.4:15-17 en. 1KOR.15:51-55.

  Ook in de beoordeling wat betreft 2Thess.2:1-8..maak je (tezamen) met de gehele Kerkgeschiedenis
  een on-juiste exegese omdat [taalkundig] daar wel degelijk 2 onderscheiden personen verondersteld worden te weten de valse profeet in vers 3 en 4 ..en de antichrist in vers 8.

  2Thess.2 is afkomstig van de Apostel Paulus en die doet ons ‼️ taalkundig begrijpen dat die in vers 7 verdwijnen zal..de persoon in vers 3 en 4 is, en [niet] de persoon in vers 7 die HET ((het voortwoekerend kwaad)) ..tegenhoudt.

  Je Schreef: ••De verzen 3, 4 en 8 van 2 Thess. 2 gaan over {dezelfde} boosaardige persoon; [[u trekt schriftverzen uit de betekenis van hun natuurlijke samenhang]].. door te beweren dat vers 8 over een andere persoonlijke antichrist spreekt dan de verzen 3 en 4.

  Maar JUIST de exegese VAN de kerk heeft -DUS- de schriftverzen uit de betekenis van hun natuurlijke samenhang getrokken en dat deed ze door [niet] het natuurlijke taalkundig verloop te volgen.

  Juist deze enigste wijze ((onder alle andere vertalingen))..van vertalen van de 2Thess.2 passage in de Petr.Can.vertaling onthult ons het mysterie in Daniël 7:11 WAAROM daar maar EEN persoon gedood wordt tijdens het betreffende oordeel in Daniël 7:9-10.. en niet de 2 personen tegelijkertijd In Openb.19:[20].. zijnde de valse profeet en de antichrist als het eerste beest.
  Het 6e zegel wijkt juist af van de andere 5 zegels doordat daar sprake is van een vóórlaatste “Weder”komst.. en dit onderscheid te maken is van wezenlijk belang

  Jij positioneert de 7 zegels vóór de komst van de valse profeet en de antichrist en houdt daarmee dus geen rekening met ‘N Komst in het ‼️ 6e zegel.
  De Komst in Openb.19:11 kan alleenmaar het vóórlaatste “Weder”komen zijn..en dus de Komst in het 6e zegel .. dat een komen in het voorbijgaan is.. Jezus Christus is dus gekomen in het vlees en dat was Zijn eerste komst.. het komen in het 6e zegel is zijn “2e” komst en de komst bij het laatste oordeel is Zijn “3e” komst.. om de dan levende uitverkorenen mee te nemen bij de Vader.

  In dit geval verklaart de Schrift zichzelf in Daniël 7:9+
  De samenhang met Openb.19:20 doet geen geweld aan het chronologische vervolg want zoals het 7e zegel in hoofdstuk 8 volgt op het 6e zegel ..zo gaat het 6e zegel in Openb.19 en 20:4 gewoon vooraf aan het laatste oordeel in verband met het 7e zegel.

  Vanaf Openb.8 vers 2 tot aan Openb.20 betreft het NIET het vervolg op het 7e zegel maar is juist aan wat voorafgaat aan het 6e zegel ..en hetgeen weer een overeenkomstigheid heeft met de situatie van VÓÓR het 7e zegel ten tijde van het laatste oordeel.

  De profetes Zuster Jeanne de la Nativité, die jij hierboven aanhaalt, zegt dat antichrist niet door Jezus Christus gedood wordt maar door de AartsEngel Michaël.. ook als de antichrist en satan voorgoed in de hel afgesloten worden komt Jezus Christus niet terstond terug ..dit [lijkt] in tegenspraak te zijn met 2Thess.2 vers 8…maar is het niet.. althans naar mijn begrip…

  ..ik heb daar een simpele verklaring voor ..namelijk dat vers 8 gewoon het [nodige] samenvat.
  Feitelijk betreft de gehele bijbel het hoogst nodige… het aangekondigde eeuwig evangelie zal dan wel een aanvulling kunnen zijn ..in de “trant” als van bij Anna Katharina Emmerick…met gereinigde “ogen” door de reiniging van het 6e zegel..en de dan opwaartse gang naar de onsterfelijkheid in het Licht-lichaam.
  Er komt steeds meer leerzame profetische informatie vrij.. wat betreft hierin het goede te onderscheiden is alleenmaar mogelijk door hierin niet de houding aan te nemen zoals P.Derks.. die bang is om misleid te worden ..en die zijn k.. in het zand steekt. 😉

  En dan nog wat betreft 2Thess.2 …in dat onderscheid ben ik bevestigd door een “g”eest die in mijn geest neutraal mee las.. bijna onopgemerkt maar toch had ik het opgemerkt ..ik veronderstelde kort erna dat het de Heilige Geest geweest kon zijn.. dat doe ik nu nog.. die overtuiging leid ik af omdat ik ook achteraf constateer dat het gewoon klopt hoe ik het taalkundig begreep en nog begrijp.. en dat ik begrijp dat de Maleachibode degene is die HET tegenhoudt.. “de Elia” die “alles” herstellen zal..voor het 6e zegel.

  Er zijn bomen met geweldig groen ..maar zonder vruchten…….voor de eeuwigheid.
  En daarom is het voor jou moeilijk ..je voor te stellen dat een DORRE 😎 boom [wel] tot vrucht 🦋..😇 kan geraken >>🤺.. het bewijs is in Ezechiël 17:22-24…….🤭..😉..😁..💆‍♂️..😂..🤣…

  Dus @: Theudmer ..kijk dan gewoon uit naar de 🌴 die weer vruchten zal leveren…en gooi de last van je eigen vooroordeel van je af ..want het vertroebeld je geest.. om heel ver te kunnen zien.

 10. “Bist du auf irgendwelche Visionen und Offenbarungen aus, sei es über göttliche oder irdische Dinge, dann laß es und schau auf ihn, den Menschgewordenen – dort wirst du mehr finden, als du denkst! ,ln Christus wohnt wesenhaft die ganze Fülle Gottes’ (Kol 2,9), sagt der Apostel.”

  Der hl. Johannes vom Kreuz über Offenbarung und Privatoffenbarung

 11. Aan P.Derks..

  Daar was ik ook aan het denken: zou ik op Paul reageren in het Chinees..nu denk je misschien dat ik die begaafdheid niet bezit ..en toch wil ik je dat bewijzen en daarom wil ik tegemoetkomen aan jouw niveau van 155 IQ ..je zou kunnen denken van.. dat is grootspraak maar controleer maar met Google Chrome vertaling.. trouwens al die talen te vinden via Google Chrome beheers ik, dit gezegd hebbende in alle nederigheid. 🤫..🤭

  致 P.Derks..

  這也是我在想的:我會用中文回應保羅嗎..現在也許你認為我沒有那個天賦..但我想證明給你看,這就是為什麼我想達到你155的智商水平..你可能會認為..這是一個吹噓,但請檢查谷歌瀏覽器翻譯..順便說一下,所有這些語言都可以通過谷歌瀏覽器找到,我很謙虛地說。
  Zhì P.Derks..

  Zhè yěshì wǒ zài xiǎng de: Wǒ huì yòng zhōngwén huíyīng bǎoluó ma.. Xiànzài yěxǔ nǐ rènwéi wǒ méiyǒu nàgè tiānfù.. Dàn wǒ xiǎng zhèngmíng gěi nǐ kàn, zhè jiùshì wèishéme wǒ xiǎng dádào nǐ 155 de zhìshāng shuǐpíng.. Nǐ kěnéng huì rènwéi.. Zhè shì yīgè chuīxū, dàn qǐng jiǎnchá gǔgē liúlǎn qì fānyì.. Shùnbiàn shuō yīxià, suǒyǒu zhèxiē yǔyán dōu kěyǐ tōngguò gǔgē liúlǎn qì zhǎodào, wǒ hěn qiānxū de shuō.

 12. @Jo,
  Ik ga dat echt allemaal niet ontcijferen. Ik geloof U blind (= met de ogen dicht) deze keer.
  (P.S.: U heeft zich écht (te)veel moeite gedaan om Uw (vele) vaardigheden te bewijzen.)

 13. Aan P.Derks

  Dat was echt niet serieus bedoeld… gewoon lariekoek.. Chinese “humor” ..je weet wel..de ogen worden spleetjes 😄 ..dus spleetogen “humor”🙈
  Ik beheers het Nederlands nog niet eens hoe het zou moeten..😁

 14. @; Marie-Elisabeth ..vanwege {10 augustus 2021 om 21:11},

  Het is echt handiger.. voor de ander.. om een reactie altijd onderaan in de rij van reacties te plaatsen, zeker als er tientallen reacties zijn.. @: Theudmer heb ik dat ook al eens gevraagd..

  ▪︎Je schreef: ..De evangelische christenen zijn protestanten en zijn bijgevolg geen christenen. Wat voor [zever] schrijft je!▪︎….dit is wel heel erg kort door de bocht..zoals ze dat zeggen.

  Ook katholieken zijn christenen maar protestantse christenen zijn dus 🤫 geen katholieke christenen.

  Ik heb een tijd geleden een verhaal gelezen (van rond de eerste wereldoorlog)..over een protestantse Afrikaan..(protestant hier te verstaan als verzamelnaam)..volgens mij leefde die man als een heilige; hij werd zelfs door een Engel verplaats naar het vaticaan om van daaruit met een (waarschijnlijk heilige) priester om gezamenlijk opdrachten uit de hemel uit te voeren op plaatsen over de gehele wereld ..beiden werden daarbij door engelen van de ene plaats naar de andere gebracht ..met de snelheid van de gedachte.. trouwens het schijnt dat ze dat ook al door de wetenschap en technologie kunnen.

  Waarschijnlijk moest die priester dan de sacramenten toedienen.
  God respecteert de vrije wil ook van een protestant als die zelf niet aangeeft om katholiek te worden.

  Het doopsel bij de protestanten is door de katholieke kerk erkent als een sacrament.
  Volgens mij ? !!! is de persoon in de volgende link https://youtu.be/jQR09nOOnUw ..een protestantse begenadigde en waaraan Jezus Christus geleidelijk de waarheid bijbrengt over het vagevuur ..zij was eerst in de new-age.
  Zij heeft het ook over een -opname- voor de verdrukking ..dat is een protestantse dwaling.. en zeker als ze veronderstellen dat ze bij die opname ook nog eens de onsterfelijkheid ontvangen😱

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht